Celltalet som hjälpmedel att hitta kor med subklinisk mastit nu och i framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Celltalet som hjälpmedel att hitta kor med subklinisk mastit nu och i framtiden"

Transkript

1 A en ko har e friskt juver är en förutsä ning för en god mjölkproduk on så a hålla juvret friskt är mycket vik gt. Ibland drabbas dock korna av juverinflamma on vilket då försämrar mjölkkvalitén och mjölkproduk onen. Det är angeläget a hi a dessa kor innan de blir sjukare eller smittar ner andra kor i besä ningen. I Sverige har man sedan 80-talet använt e juverhälsomå baserat på kocelltalet, som korrigerats för olika koegenskaper bland annat ras och lakta onsnummer, men de a må har kri serats a inte längre vara korrekt. I e av S elsen Lantbruksforskning finansierat projekt på Statens veterinärmedicinska anstalt har nu de a juverhälsomå reviderats och förhoppningsvis kommer e enklare och effek vare juverhälsomå nu komma lantbrukarna ll godo. Smi samma subkliniska (för ögat ej synliga) juverinflamma oner (mas t) är inte önskvärda i mjölkproduk onen. För a iden fiera kor med subklinisk mas t har man i Sverige länge använt det sk. korrigerade celltalet. Det korrigerade celltalet korrigeras för ras, lakta onsnummer, lakta onsstadium och mjölkavkastning för a jämförelse av celltalet mellan olika kor ska underlä as och för a kor med smi sam subklinisk mas t lä are ska kunna påvisas. Från det korrigerade celltalet från de senaste 2 3 provmjölkningarna skapas dessutom en juverhälsoklassning, de så kallade juverhälsoklasserna (JHKL), som anger sannolikheten a en ko har en eller flera juverdelar med smi sam subklinisk mas t. De korrigeringar som görs baserar sig på resultaten från en studie som genomfördes på slutet av 70-talet och under åren har frågan ställts om dessa korrigeringar verkligen är gil ga för dagens kor. Denna fråga ledde ll nuvarande projekt med sy et a undersöka om det korrigerade celltalet och beräkningen av JHKL behöver revideras för a därigenom förbä ra och utveckla celltalets prognos ska förmåga a finna kor med smi sam subklinisk mas t. Vi ville även undersöka om tre andra juverhälsomå ; enzymerna laktatdehydrogenas (LDH), N-acetyl-β-D-glukosaminidas (NAGase) och alkaliskt fosfatas (AF) påverkades mindre av koegenskaper jämfört med celltalet och då kan användas för a mer korrekt finna kor med subklinisk mas t. I projektet besöktes 25 besä ningar under från dåvarande husdjursföringarna Svenska Figur 1 husdjur, Freja, Hansa husdjur och Växa. Varje besä ning besöktes två gånger och vid dessa besök deltog en husdjurstekniker vid mjölkningen (morgon eller kväll) dagen före provmjölkning, på provmjölkningsdagen, samt dagen e er provmjölkningen. Totalt undersöktes mjölkprover (juver ärdedelsprover) från 976 kor bakteriologiskt och av dessa kor klassades 522 som bakteriologiskt nega va (12 juverdelsprover (4 spenar * 3 dagar) bakteriologiskt nega va samt kor med 11 bakteriologiskt nega va juverdelsprover och e prov med blandflora (om mängden blandflora var sparsam)). Dessa kor ingick sedan i den första delen av den sta s ska analysen där samband mellan koegenskaper och celltal, LDH, NAGase och AF undersöktes för a se om och hur mycket olika koegenskaper påverkar dessa juverhälsomå och för a kunna skapa e ny korrigerat celltal. I den andra delen ingick alla bakteriologiskt nega va kor samt de kor som hade ha två eller fler bakteriefynd (av samma bakterie) i en eller flera juverdelar och här undersöktes hur bra de olika juverhälsomå en, korrigerade eller ej, kunde förutsäga vilka kor som hade trolig smi sam subklinisk mas t i en eller flera juverdelar. Resultaten av den första delen visar a alla undersökta juverhälsomå påverkas av flera koegenskaper. I vilken lakta on kon var i var den enda koegenskapen som påverkade alla må en. Celltalet och AF påverkades av vilken ras kon hade; mjölkproduk onen påverkade celltalet och NAGase; lakta onsstadium påverkade LDH, och NAGase; andel fe i mjölk påverakade celltalet; andel protein i mjölk påverkade LDH och AF; ureakoncentra onen i mjölk påverkade celltalet, LDH och NAGase, medan provtagnings dpunkt (höst/ vinter/vår) påverkade LDH och NAGase. Från dessa resultat kunde vi konstatera a våra förhoppningar a enzymerna inte skulle påverkas av koegenskaper, eller i alla fall påverkas i mindre utsträckning än celltalet, inte uppfylldes. För a kunna säga hur mycket juverhälsomå en påverkades av dessa koegenskaper räknade vi ut hur mycket av varia onen i respek ve må som förklarades av kogegenskaperna. Totalt förklarade koegenskaperna (de som blev signifikanta i de sta s ska modellerna) 21 %, 32 %, 30 % respek ve 58 % av varia onen i celltal, LDH, NAGase respek ve AF. Hur mycket förklaring i varia on som respek ve koegenskap utgjorde visas i figur 1. Lakta onsnummer har en stor betydelse för varia onen i framför allt celltalet och lakta onsstadium är den koegenskap som är absolut mest betydande för varia onen i AF. 11

2 E ny korrigerat celltal skapades e er de koegenskaper som i de a projekt visat sig påverka celltalet för a sedan undersökas i den andra sta s ska delen. I den delen visade det sig a det nya korrigerade celltalet hade bäst förmåga, både när man bara ade på celltalet från en provmjölkning, men också när man använde celltalet från 2 3 provmjölkningar, a förutsäga vilka kor som hade en eller flera juverdelar med trolig smi sam subklinisk mas t. Emeller d var det okorrigerade celltalet nästan lika bra, medan det gamla korrigerade celltalet hade en sämre förmåga än både det nya korrigerade och det okorrigerade celltalet. Enzymernas förmåga a finna kor med trolig smi sam subklinisk mas t var låg och vi kunde konstatera a celltalet var det juverhälsomå som bäst kunde förutsäga om en ko hade trolig smi sam subklinisk mas t. Slutsatserna av de a projekt är a alla de undersökta juverhälsomå en påverkades av koegenskaper, a celltalet for arande är det juverhälsomå som är bäst på a förutsäga vilka kor som har trolig smi sam subklinisk mas t och a celltalet eventuellt inte behöver korrigeras för koegenskaper för a kunna fungera som e effek vt juverhälsomå för a finna kor med smi sam subklinisk mas t. Vi fann också a när celltalet från flera provmjölkningar användes förbä rades celltalets förmåga a finna kor med trolig smi sam subklinisk mas t. En omräkning av JHKL baserat på upprepade mätningar av det okorrigerade celltalet skulle ge en något bä re förmåga a finna kor med smi sam subklinisk mas t än dagens JHKL. Våra resultat kommer förhoppningsvis leda ll e enklare och effek vare juverhälsomå a använda för a kunna förbä ra juverhälsan och mjölkproduk onen ute i besä ningarna. Ann Nyman är en glad och nyfiken husdjursagronom som 2007 disputerade i epidemiologi en vetenskap för a bä re förstå hur olika sjukdomar uppstår. Sedan dess har hon jobbat på SVA med forskning gällande alla produk onsdjur och många olika sjukdomar hos dessa. Ann Nyman brinner för förebyggande djurhälsovård den enda vägen ll långsik gt friskare djur!. Kor är hennes passion och hon skulle gärna en liten besä ning dvärgkor om det fanns. 12 Djurhälso- och U odringskonferensen 2013 Växa Sverige

3 Sida 1 av 3 Celltalet som hjälpmedel att hitta kor med subklinisk mastit nu och i framtiden Subklinisk mastit varför bry sig? Subklinisk mastit = för ögat ej synlig juverinflammation Immunförsvarets svar på infektion eller trauma Vid infektion utgör kon en hot mot de andra korna i besättningen som smittkälla viktigt att hitta dessa kor!!! Hur hittar vi kor med smittsam subklinisk mastit? Göra baktodling/pcr-analys av alla juverdelar blir väldigt dyrt! Analysera inflammationsmarkörer t.ex. celltal, LDH, NAGase m.m. för att välja ut kor att provta men Celltalet påverkas även av andra saker än inflammationsstatus t.ex. av ras och laktationsnummer okorrigerat celltal , Det korrigerade celltalet I slutet av 70-talet ( ) genomförde Lars Brolund en omfattande studie för att se hur kogenenskaper påverkade celltalet Baserat på hans fynd räknades det korrigerade celltalet ut Det korrigerade celltalet Det okorrigerade celltalet justeras upp för: förstakalvare, SRB-kor samt kor med en mjölkavkastning >20kg Och ner för: 3:e kalvare, SH-kor, kor med mjölkavkastning <20kg samt kor < 31 dagar från kalvning 17

4 Sida 2 av 3 Vår studie! Korrigerat celltal och reviderade JHKL juverfjärdedelsprover: Mastistrip Vi ville undersöka om koegenskaperna fortfarande påverkade celltalet som tidigare - om inte ville vi skapa ett nytt korrigerat celltal se över beräkningen av juverhälsoklasserna (JHKL) för att förbättra och utveckla celltalets prognostiska förmåga att finna kor med smittsam subklinisk mastit 1000 heljuverprover: Bakt.odling och ATP LDH, NAGase och AF på Foulum Celltal hos Steins Koegenskaper och juverhälsomått - resultat Påverkas fortfarande celltalet signifikant av olika koegenskaper? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Påverkas LDH, NAGase och AF signifikant av koegenskaper? Procent fett i mjölk Provtagninstidpunkt Procent protein i mjölk Mjölkavkastning Ras Urea i mjölk Laktationsstadie Laktationsnummer Baktstatus Statistikdax! Prediktion (i vårt fall) ~ ett värde den statistiska modell ger varje ko som visar hur modellen klassar kon som troligt positiv Låga värden betyder att modellen klassar kon som troligt negativ och höga som troligt positiv okorrigerat celltal , Celltal LDH NAGase AF Vilket juverhäsomått är bäst? Juverhälsomarkör Prediktion för bakteriologiskt negativa kor, median (IKA a ) Prediktion för bakteriologiskt positiva kor, median (IKA a ) Logaritmerat celltal 12,8 (6,7; 25,9) 53,7 (34,3; 75,8) 705 Box-Cox tranformerat celltal 12,3 (5,5; 27,0) 55,2 (35,9; 75,7) 705 Nya korrigerade celltalet 12,8 (6,3; 24,9) 57,1 (34,8; 74,1) 705 Gamla korrigerade celltalet 21,0 (12,0; 34,1) 42,4 (26,5; 59,8) 705 Logaritmerat LDH 22,8 (17,3; 33,7) 37,1 (27,1; 48,0) 710 Logaritmerat NAGase 26,8 (20,8; 33,4) 34,8 (26,3; 41,0) 710 n Celltal LDH NAGase 18 Djurhälso- och U odringskonferensen 2013 Växa Sverige

5 Sida 3 av 3 Juverhälsomarkör Prediktion för Prediktion för n bakteriologiskt bakteriologiskt negativa kor, median positiva kor, median (IKA a ) (IKA a ) Celltal från aktuell provmjölkning samt från provmjölkningen före Logaritmerat celltal 13,1 (6,1; 28,1) 58,3 (36,2; 76,9) 592 Box-Cox tranformerat celltal 13,3 (5,2; 29,6) 59,6 (37,4; 76,3) 592 Nya korrigerade celltalet 12,4 (5,3; 25,8) 58,4 (36,7; 77,6) 592 Gamla korrigerade celltalet 21,6 (11,4; 35,0) 44,1 (27,5; 60,9) 592 Celltal från aktuell provmjölkning samt medelcelltalet från de två tidigare närmsta provmjölkningarna Logaritmerat celltal 11,0 (3,1; 29,6) 67,1 (46,4; 81,7) 495 Box-Cox tranformerat celltal 9,9 (3,7; 28,7) 67,9 (47,6; 83,5) 495 Nya korrigerade celltalet 11,2 (2,9; 25,0) 67,5 (47,4; 80,8) 495 Gamla korrigerade celltalet 20,2 (10,0; 37,0) 49,2 (28,6; 67,8) 495 lncell Nytt Gamla korrigerat korrigerade celltal celltalet Se Sp PPV NPV Totalt andel rätt klassade lncell*2 Nya*2 Gamla*2 lncell*3 Nya*3 Gamla*3 Se Sp PPV NPV Totalt andel rätt klassade Se = sensitivitet Sp = specificitet PPV = positivt prediktivt värde NPV = negativt prediktivt värde Att ta med hem! Celltalet är fortfarandet det bästa diagnostiska hjälpmedel vi har för att finna kor med trolig smittsam subklinisk mastit Celltalet påverkas av koegenskaper, men en korrigering verkar inte nödvändig Upprepade mätningar ger tillsammans en bättre bild av juverhälsan, men även ett enskilt värde ger mycket information Tack till: Mina projektgruppsmedlemmar: Karin Persson Waller Ulf Emanuelson Torben Werner Bennedsgaard Torben Larsen Finansieringen från Stiftelsen lantbruksforskning Deltagande lantbrukare, medverkande husdjurstekniker, referensgruppen och labbpersonalen Frågor? 19

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU Effekter av att använda ensileringsmedel, syrabaserade resp. bakteriepreparat (de nyare preparaten med flera olika bakteriestammar) på lagringsförluster, mjölkproduktion och tillväxt Margareta Emanuelson,

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013.

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. År 1871 publicerade Theodor Karl Gustav von Leber, professor i Göttingen i Tyskland,

Läs mer

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök:

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: 1. Var medveten om vilken målgruppen är I Problemlösarna är det elever i årskurs 8-9 som är målgruppen. Många ungdomar i den

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

behöver bli mer delaktiga i sin egen vård

behöver bli mer delaktiga i sin egen vård Forskning Patienterna behöver bli mer delaktiga i sin egen vård Hur mycket makt ges till patienten? Hur mycket styrs vårdpersonal av egna organisationer och strukturer och hur medveten är man om det? Sjuksköterskor

Läs mer

Mycket idrott och lite hälsa

Mycket idrott och lite hälsa 1 (14) Mycket idrott och lite hälsa Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i idrott och hälsa Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning?

Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning? 1 Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning? Lisbeth Pipping C-uppsats vid institutionen för psykologi; Göteborgs universitet, 2001 2 Hur ser hjälpen ut när det gäller

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ!

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Till huvuduppgifterna i hälsoarbetet idag hör att främja en fysiskt aktiv livsstil. Resurserna är begränsade, varför det är viktigt att lägga de knappa medel

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer