Celltalet som hjälpmedel att hitta kor med subklinisk mastit nu och i framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Celltalet som hjälpmedel att hitta kor med subklinisk mastit nu och i framtiden"

Transkript

1 A en ko har e friskt juver är en förutsä ning för en god mjölkproduk on så a hålla juvret friskt är mycket vik gt. Ibland drabbas dock korna av juverinflamma on vilket då försämrar mjölkkvalitén och mjölkproduk onen. Det är angeläget a hi a dessa kor innan de blir sjukare eller smittar ner andra kor i besä ningen. I Sverige har man sedan 80-talet använt e juverhälsomå baserat på kocelltalet, som korrigerats för olika koegenskaper bland annat ras och lakta onsnummer, men de a må har kri serats a inte längre vara korrekt. I e av S elsen Lantbruksforskning finansierat projekt på Statens veterinärmedicinska anstalt har nu de a juverhälsomå reviderats och förhoppningsvis kommer e enklare och effek vare juverhälsomå nu komma lantbrukarna ll godo. Smi samma subkliniska (för ögat ej synliga) juverinflamma oner (mas t) är inte önskvärda i mjölkproduk onen. För a iden fiera kor med subklinisk mas t har man i Sverige länge använt det sk. korrigerade celltalet. Det korrigerade celltalet korrigeras för ras, lakta onsnummer, lakta onsstadium och mjölkavkastning för a jämförelse av celltalet mellan olika kor ska underlä as och för a kor med smi sam subklinisk mas t lä are ska kunna påvisas. Från det korrigerade celltalet från de senaste 2 3 provmjölkningarna skapas dessutom en juverhälsoklassning, de så kallade juverhälsoklasserna (JHKL), som anger sannolikheten a en ko har en eller flera juverdelar med smi sam subklinisk mas t. De korrigeringar som görs baserar sig på resultaten från en studie som genomfördes på slutet av 70-talet och under åren har frågan ställts om dessa korrigeringar verkligen är gil ga för dagens kor. Denna fråga ledde ll nuvarande projekt med sy et a undersöka om det korrigerade celltalet och beräkningen av JHKL behöver revideras för a därigenom förbä ra och utveckla celltalets prognos ska förmåga a finna kor med smi sam subklinisk mas t. Vi ville även undersöka om tre andra juverhälsomå ; enzymerna laktatdehydrogenas (LDH), N-acetyl-β-D-glukosaminidas (NAGase) och alkaliskt fosfatas (AF) påverkades mindre av koegenskaper jämfört med celltalet och då kan användas för a mer korrekt finna kor med subklinisk mas t. I projektet besöktes 25 besä ningar under från dåvarande husdjursföringarna Svenska Figur 1 husdjur, Freja, Hansa husdjur och Växa. Varje besä ning besöktes två gånger och vid dessa besök deltog en husdjurstekniker vid mjölkningen (morgon eller kväll) dagen före provmjölkning, på provmjölkningsdagen, samt dagen e er provmjölkningen. Totalt undersöktes mjölkprover (juver ärdedelsprover) från 976 kor bakteriologiskt och av dessa kor klassades 522 som bakteriologiskt nega va (12 juverdelsprover (4 spenar * 3 dagar) bakteriologiskt nega va samt kor med 11 bakteriologiskt nega va juverdelsprover och e prov med blandflora (om mängden blandflora var sparsam)). Dessa kor ingick sedan i den första delen av den sta s ska analysen där samband mellan koegenskaper och celltal, LDH, NAGase och AF undersöktes för a se om och hur mycket olika koegenskaper påverkar dessa juverhälsomå och för a kunna skapa e ny korrigerat celltal. I den andra delen ingick alla bakteriologiskt nega va kor samt de kor som hade ha två eller fler bakteriefynd (av samma bakterie) i en eller flera juverdelar och här undersöktes hur bra de olika juverhälsomå en, korrigerade eller ej, kunde förutsäga vilka kor som hade trolig smi sam subklinisk mas t i en eller flera juverdelar. Resultaten av den första delen visar a alla undersökta juverhälsomå påverkas av flera koegenskaper. I vilken lakta on kon var i var den enda koegenskapen som påverkade alla må en. Celltalet och AF påverkades av vilken ras kon hade; mjölkproduk onen påverkade celltalet och NAGase; lakta onsstadium påverkade LDH, och NAGase; andel fe i mjölk påverakade celltalet; andel protein i mjölk påverkade LDH och AF; ureakoncentra onen i mjölk påverkade celltalet, LDH och NAGase, medan provtagnings dpunkt (höst/ vinter/vår) påverkade LDH och NAGase. Från dessa resultat kunde vi konstatera a våra förhoppningar a enzymerna inte skulle påverkas av koegenskaper, eller i alla fall påverkas i mindre utsträckning än celltalet, inte uppfylldes. För a kunna säga hur mycket juverhälsomå en påverkades av dessa koegenskaper räknade vi ut hur mycket av varia onen i respek ve må som förklarades av kogegenskaperna. Totalt förklarade koegenskaperna (de som blev signifikanta i de sta s ska modellerna) 21 %, 32 %, 30 % respek ve 58 % av varia onen i celltal, LDH, NAGase respek ve AF. Hur mycket förklaring i varia on som respek ve koegenskap utgjorde visas i figur 1. Lakta onsnummer har en stor betydelse för varia onen i framför allt celltalet och lakta onsstadium är den koegenskap som är absolut mest betydande för varia onen i AF. 11

2 E ny korrigerat celltal skapades e er de koegenskaper som i de a projekt visat sig påverka celltalet för a sedan undersökas i den andra sta s ska delen. I den delen visade det sig a det nya korrigerade celltalet hade bäst förmåga, både när man bara ade på celltalet från en provmjölkning, men också när man använde celltalet från 2 3 provmjölkningar, a förutsäga vilka kor som hade en eller flera juverdelar med trolig smi sam subklinisk mas t. Emeller d var det okorrigerade celltalet nästan lika bra, medan det gamla korrigerade celltalet hade en sämre förmåga än både det nya korrigerade och det okorrigerade celltalet. Enzymernas förmåga a finna kor med trolig smi sam subklinisk mas t var låg och vi kunde konstatera a celltalet var det juverhälsomå som bäst kunde förutsäga om en ko hade trolig smi sam subklinisk mas t. Slutsatserna av de a projekt är a alla de undersökta juverhälsomå en påverkades av koegenskaper, a celltalet for arande är det juverhälsomå som är bäst på a förutsäga vilka kor som har trolig smi sam subklinisk mas t och a celltalet eventuellt inte behöver korrigeras för koegenskaper för a kunna fungera som e effek vt juverhälsomå för a finna kor med smi sam subklinisk mas t. Vi fann också a när celltalet från flera provmjölkningar användes förbä rades celltalets förmåga a finna kor med trolig smi sam subklinisk mas t. En omräkning av JHKL baserat på upprepade mätningar av det okorrigerade celltalet skulle ge en något bä re förmåga a finna kor med smi sam subklinisk mas t än dagens JHKL. Våra resultat kommer förhoppningsvis leda ll e enklare och effek vare juverhälsomå a använda för a kunna förbä ra juverhälsan och mjölkproduk onen ute i besä ningarna. Ann Nyman är en glad och nyfiken husdjursagronom som 2007 disputerade i epidemiologi en vetenskap för a bä re förstå hur olika sjukdomar uppstår. Sedan dess har hon jobbat på SVA med forskning gällande alla produk onsdjur och många olika sjukdomar hos dessa. Ann Nyman brinner för förebyggande djurhälsovård den enda vägen ll långsik gt friskare djur!. Kor är hennes passion och hon skulle gärna en liten besä ning dvärgkor om det fanns. 12 Djurhälso- och U odringskonferensen 2013 Växa Sverige

3 Sida 1 av 3 Celltalet som hjälpmedel att hitta kor med subklinisk mastit nu och i framtiden Subklinisk mastit varför bry sig? Subklinisk mastit = för ögat ej synlig juverinflammation Immunförsvarets svar på infektion eller trauma Vid infektion utgör kon en hot mot de andra korna i besättningen som smittkälla viktigt att hitta dessa kor!!! Hur hittar vi kor med smittsam subklinisk mastit? Göra baktodling/pcr-analys av alla juverdelar blir väldigt dyrt! Analysera inflammationsmarkörer t.ex. celltal, LDH, NAGase m.m. för att välja ut kor att provta men Celltalet påverkas även av andra saker än inflammationsstatus t.ex. av ras och laktationsnummer okorrigerat celltal , Det korrigerade celltalet I slutet av 70-talet ( ) genomförde Lars Brolund en omfattande studie för att se hur kogenenskaper påverkade celltalet Baserat på hans fynd räknades det korrigerade celltalet ut Det korrigerade celltalet Det okorrigerade celltalet justeras upp för: förstakalvare, SRB-kor samt kor med en mjölkavkastning >20kg Och ner för: 3:e kalvare, SH-kor, kor med mjölkavkastning <20kg samt kor < 31 dagar från kalvning 17

4 Sida 2 av 3 Vår studie! Korrigerat celltal och reviderade JHKL juverfjärdedelsprover: Mastistrip Vi ville undersöka om koegenskaperna fortfarande påverkade celltalet som tidigare - om inte ville vi skapa ett nytt korrigerat celltal se över beräkningen av juverhälsoklasserna (JHKL) för att förbättra och utveckla celltalets prognostiska förmåga att finna kor med smittsam subklinisk mastit 1000 heljuverprover: Bakt.odling och ATP LDH, NAGase och AF på Foulum Celltal hos Steins Koegenskaper och juverhälsomått - resultat Påverkas fortfarande celltalet signifikant av olika koegenskaper? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Påverkas LDH, NAGase och AF signifikant av koegenskaper? Procent fett i mjölk Provtagninstidpunkt Procent protein i mjölk Mjölkavkastning Ras Urea i mjölk Laktationsstadie Laktationsnummer Baktstatus Statistikdax! Prediktion (i vårt fall) ~ ett värde den statistiska modell ger varje ko som visar hur modellen klassar kon som troligt positiv Låga värden betyder att modellen klassar kon som troligt negativ och höga som troligt positiv okorrigerat celltal , Celltal LDH NAGase AF Vilket juverhäsomått är bäst? Juverhälsomarkör Prediktion för bakteriologiskt negativa kor, median (IKA a ) Prediktion för bakteriologiskt positiva kor, median (IKA a ) Logaritmerat celltal 12,8 (6,7; 25,9) 53,7 (34,3; 75,8) 705 Box-Cox tranformerat celltal 12,3 (5,5; 27,0) 55,2 (35,9; 75,7) 705 Nya korrigerade celltalet 12,8 (6,3; 24,9) 57,1 (34,8; 74,1) 705 Gamla korrigerade celltalet 21,0 (12,0; 34,1) 42,4 (26,5; 59,8) 705 Logaritmerat LDH 22,8 (17,3; 33,7) 37,1 (27,1; 48,0) 710 Logaritmerat NAGase 26,8 (20,8; 33,4) 34,8 (26,3; 41,0) 710 n Celltal LDH NAGase 18 Djurhälso- och U odringskonferensen 2013 Växa Sverige

5 Sida 3 av 3 Juverhälsomarkör Prediktion för Prediktion för n bakteriologiskt bakteriologiskt negativa kor, median positiva kor, median (IKA a ) (IKA a ) Celltal från aktuell provmjölkning samt från provmjölkningen före Logaritmerat celltal 13,1 (6,1; 28,1) 58,3 (36,2; 76,9) 592 Box-Cox tranformerat celltal 13,3 (5,2; 29,6) 59,6 (37,4; 76,3) 592 Nya korrigerade celltalet 12,4 (5,3; 25,8) 58,4 (36,7; 77,6) 592 Gamla korrigerade celltalet 21,6 (11,4; 35,0) 44,1 (27,5; 60,9) 592 Celltal från aktuell provmjölkning samt medelcelltalet från de två tidigare närmsta provmjölkningarna Logaritmerat celltal 11,0 (3,1; 29,6) 67,1 (46,4; 81,7) 495 Box-Cox tranformerat celltal 9,9 (3,7; 28,7) 67,9 (47,6; 83,5) 495 Nya korrigerade celltalet 11,2 (2,9; 25,0) 67,5 (47,4; 80,8) 495 Gamla korrigerade celltalet 20,2 (10,0; 37,0) 49,2 (28,6; 67,8) 495 lncell Nytt Gamla korrigerat korrigerade celltal celltalet Se Sp PPV NPV Totalt andel rätt klassade lncell*2 Nya*2 Gamla*2 lncell*3 Nya*3 Gamla*3 Se Sp PPV NPV Totalt andel rätt klassade Se = sensitivitet Sp = specificitet PPV = positivt prediktivt värde NPV = negativt prediktivt värde Att ta med hem! Celltalet är fortfarandet det bästa diagnostiska hjälpmedel vi har för att finna kor med trolig smittsam subklinisk mastit Celltalet påverkas av koegenskaper, men en korrigering verkar inte nödvändig Upprepade mätningar ger tillsammans en bättre bild av juverhälsan, men även ett enskilt värde ger mycket information Tack till: Mina projektgruppsmedlemmar: Karin Persson Waller Ulf Emanuelson Torben Werner Bennedsgaard Torben Larsen Finansieringen från Stiftelsen lantbruksforskning Deltagande lantbrukare, medverkande husdjurstekniker, referensgruppen och labbpersonalen Frågor? 19

Slutrapport för projektet: Är PCR-analys av heljuverprov en effektiv metod för bakteriologisk undersökning V

Slutrapport för projektet: Är PCR-analys av heljuverprov en effektiv metod för bakteriologisk undersökning V Slutrapport för projektet: Är PCR-analys av heljuverprov en effektiv metod för bakteriologisk undersökning V1130035 Bakgrund Kor med subklinisk (för ögat ej synlig) mastit (juverinflammation) utgör ett

Läs mer

Se pengarna i din friska besättning

Se pengarna i din friska besättning Erik Engelbrekts och Louise Winblad, Växa Sverige erik.engelbrekts@vxa.se, louise.winbladvonwalter@vxa.se Ohälsa i mjölkproduktionen kostar 220 000 kronor. Så stor är den totala djurhälsokostnaden för

Läs mer

Varför dör kalvarna? Riskfaktorer för kalvdödlighet i stora svenska mjölkbesättningar

Varför dör kalvarna? Riskfaktorer för kalvdödlighet i stora svenska mjölkbesättningar Maria Torsein, Svenska Djurhälsovården och Inst för husdjurens miljö och hälsa, SLU, Marie Jansson- Mörk,, Ann Lindberg, SVA, Zoonoscenter, Charlo e Hallén-Sandgren, DeLaval Interna onal AB och C. Berg,

Läs mer

Sensorn det förstärkta koögat Sensorer för effektivare mjölkproduktion i Sverige

Sensorn det förstärkta koögat Sensorer för effektivare mjölkproduktion i Sverige Sensorer för effektivare mjölkproduktion i Sverige 1 Charlotte Hallén Sandgren, DeLaval, D&U konferensen 2015 Vad är Precision Livestock Farming (PLF)? Precision Livestock Farming: the use of advanced

Läs mer

Kornas livslängd hur påverkas gårdens resultat?

Kornas livslängd hur påverkas gårdens resultat? hur påverkas gårdens resultat? Emma Carlén och Jan-Åke Eriksson, Växa Sverige emma.carlen@vxa.se, jan-ake.eriksson@vxa.se Hållbara kor vill de flesta mjölkbönder ha då de o ast förknippas med ökad lönsamhet.

Läs mer

Bakteriell tillväxt i torv i jämförelse med halm och spån. Magnus Thelander. Enheten för miljö och fodersäkerhet Statens veterinärmedicinska anstalt

Bakteriell tillväxt i torv i jämförelse med halm och spån. Magnus Thelander. Enheten för miljö och fodersäkerhet Statens veterinärmedicinska anstalt Projektrapport NR 11 Bakteriell tillväxt i torv i jämförelse med halm och spån Enheten för miljö och fodersäkerhet Statens veterinärmedicinska anstalt Bakteriell tillväxt i torv i jämförelse med halm

Läs mer

Samma celltal, nya bakterier?

Samma celltal, nya bakterier? DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Samma celltal, nya bakterier? Veterinär Håkan Landin, Svensk Mjölk AB & Djurhälsan i Härjedalen HB hakan.landin@svenskmjolk.se Celltalen är högre än

Läs mer

Nya tider nya strategier

Nya tider nya strategier malin.frojelin@vxa.se, torbjorn.lundborg@vxa.se Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara

Läs mer

Det går lika bra med rapsfett

Det går lika bra med rapsfett Sida 1 av 5 Bakgrund Mjölkfe ets sammansä ning kan i hög grad påverkas av u odringen, särskilt om fe llsä s i fodret. En typisk fe syrasammansä ning i komjölk är cirka 70% mä at fe, 25% enkelomä at fe

Läs mer

Genomiska avelsvärden revolutionerar avelsarbetet

Genomiska avelsvärden revolutionerar avelsarbetet Hans Stålhammar, VikingGene cs hasta@vikinggene cs.com Tre stora tekniska genombrott Teknikutvecklingen tar ibland stora steg framåt och påverkar därmed olika verksamheter. För nötkreatursavels del var

Läs mer

Provmjölkningsredovisning Besättningsuppgifter

Provmjölkningsredovisning Besättningsuppgifter Tolkningsguide 1 6 7 11 3 4 8 9 10 2 12 5 13 16 14 15 2 Provmjölkningsredovisning Besättningsuppgifter AVKASTNING, ANTAL KOR OCH FÖRVÄNTADE KALVNINGAR 1. Koantal Koantal Totalt anger koantalet i databasen

Läs mer

Faktorer som påverkar förekomsten av antibiotikaresistenta tarmbakterier hos kalvar

Faktorer som påverkar förekomsten av antibiotikaresistenta tarmbakterier hos kalvar ann.duse@sva.se Bakgrund och syfte Enligt Världshälsoorganisa onen (WHO) är an bio karesistens globalt se e hot mot folkhälsan och medför ökad dödlighet i sjukvården och ökade sjukvårdskostnader. Även

Läs mer

Smittskydd - har vi råd att låta bli?

Smittskydd - har vi råd att låta bli? DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Smittskydd - har vi råd att låta bli? Resultat från forskning kring RS- och Coronavirusinfektioner i mjölkbesättningar Anna Ohlson, anna.ohlson@svenskmjolk.se

Läs mer

Metoder för att påvisa juverinfektion utan kliniska symtom hos get

Metoder för att påvisa juverinfektion utan kliniska symtom hos get Bilaga 7 till Handledning för kontroll av hantverksmässig tillverkning av ost Metoder för att påvisa juverinfektion utan kliniska symtom hos get Av Ylva Persson Bilaga 7 Metoder för att påvisa juverinfektion

Läs mer

Bli din egen, i skyltbranschens starkaste koncept

Bli din egen, i skyltbranschens starkaste koncept Bli din egen, i skyltbranschens starkaste koncept Vi arbetar med synlighet! Värdegrund i Skyltställets säljprocess Vår idé är lika enkel som den är tydlig vi vill få dig a synas. Med våra innova va skylt-

Läs mer

Skötsel för bättre fruktsamhet. Hans Gustafsson

Skötsel för bättre fruktsamhet. Hans Gustafsson Skötsel för bättre fruktsamhet Hans Gustafsson Ekonomiska aspekter Detta kostar pengar Hög inkalvningsålder hos kvigorna Långt kalvningsintervall speciellt hos djur med medelmåttig produktion Hög andel

Läs mer

Kommunikationsplan. för kommunkontakter 2013-2015

Kommunikationsplan. för kommunkontakter 2013-2015 Kommunikationsplan för kommunkontakter 2013-2015 Folkbildning och aktivitet i din kommun Studieförbunden är en möteplats för nyfikna människor och organisa oner över hela landet. A visa upp de styrkor

Läs mer

Kryptosporidier parasiter som angår oss alla!

Kryptosporidier parasiter som angår oss alla! DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN parasiter som angår oss alla! 1 & Charlotte Silverlås 1,2 camilla.bjorkman@slu.se 1 Inst. för kliniska vetenskaper, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU),

Läs mer

Kan glukogena substanser i foderstaten rädda fruktsamheten?

Kan glukogena substanser i foderstaten rädda fruktsamheten? DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Kan glukogena substanser i foderstaten Hanna Lomander, Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa, SLU i Skara hanna.lomander@slu.se Introduktion

Läs mer

Goda skäl att öka andelen grovfoder

Goda skäl att öka andelen grovfoder Mikaela Patel, Inst för husdjurens uodring och vård, SLU mikaela.patel@slu.se Resultat från studier vid Instuonen för husdjurens uodring och vård vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visade a mjölkavkastningen

Läs mer

Har storleken betydelse?

Har storleken betydelse? Emma Carlén är utbildad Husdjursagronom. Hon har forskat inom ämnet husdjursgenek om hur man på bästa sä kan hia tjurar och kor som nedärver resistens mot juverinflammaon. Emma började på Svensk Mjölk

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

Så hanterar jag den pressade lönsamheten

Så hanterar jag den pressade lönsamheten Så hanterar jag den pressade lönsamheten Kerstin Persson, Sörgården Arbelunda Annica Hansson, Hansa Husdjur Svensk Mjölks Mjölkföretagardag Kalmar 3:e februari 2010 Kerstin Persson och mjölkföretaget Mjölkföretaget

Läs mer

Reviderat:

Reviderat: Frågor och svar: ViLA Mjölk Reviderat: 2015-06-11 Budskap Gör mjölk Det är en myt att ökad antibiotikaanvändning generellt skulle öka livslängden hos kor. Ryktet att svenska mjölkbönder använder stora

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN SVENSK MJÖLK FORSKNING Rapport nr: 7091 2011-10-20

EN RAPPORT FRÅN SVENSK MJÖLK FORSKNING Rapport nr: 7091 2011-10-20 EN RAPPORT FRÅN SVENSK MJÖLK FORSKNING Rapport nr: 7091 2011-10-20 Systemanalys celltal Inger Andersson, Hans Andersson, Anders Christiansson, Helena Lindmark Månsson, Markus Oskarsson, Ylva Persson, Anna

Läs mer

Att upprätta en mjölkordningslista

Att upprätta en mjölkordningslista Att upprätta en mjölkordningslista Samt att förebygga de vanligaste mastiterna How to establish a milking order And how to prevent the most common mastitis bacteria Lisa Gustavsson Självständigt arbete

Läs mer

Så hanterar jag den pressade lönsamheten

Så hanterar jag den pressade lönsamheten Så hanterar jag den pressade lönsamheten Ulf Sahlin, US-Farming och Hans Lindberg, Svenska Husdjur Svensk Mjölks Mjölkföretagardag 2010 US Farming - Affärside Att Utnyttja de resurser som närområdet

Läs mer

Kom igång med ultraljud

Kom igång med ultraljud Annelie Kjellgren, Växa Sverige och Renée Båge, Inst för kliniska vetenskaper, SLU annelie.kjellgren@vxa.se, renee.bage@slu.se Gynekologiskt ultraljud för kor introducerades för mer än 30 år sedan, men

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre i Sörmland

Bättre liv för sjuka äldre i Sörmland NYHETSBREV NOVEMBER 2014 Bättre liv för sjuka äldre i Sörmland Har det preven va arbetet blivit en del av kulturen på arbetsplatsen? I det här nyhetsbrevet kan du läsa om en enkät som följer upp förbä

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre i Sörmland

Bättre liv för sjuka äldre i Sörmland Nyhetsbrev november -13 Bättre liv för sjuka äldre i Sörmland Nu kan alla verksamheter se sina resultat inom de fem prioriterade områdena i Bä re liv för sjuka äldre, gällande mätperioden 1 oktober 2012-30

Läs mer

kommunen Undersökning av Sveriges kommuner

kommunen Undersökning av Sveriges kommuner kommunen Undersökning av Sveriges kommuner NNR Service AB, Stockholm, 2016 Andrea Femrell, VD och ansvarig utgivare August Liljeqvist, sakkunnig och rappor örfa are Scantech Strategy Advisors, produk on

Läs mer

ACKREDITERING AV MALDI-TOF FÖR MASTITPATOGENER. Anna Eriksson, labingenjör Enheten för bakteriologi, Mastilaboratoriet

ACKREDITERING AV MALDI-TOF FÖR MASTITPATOGENER. Anna Eriksson, labingenjör Enheten för bakteriologi, Mastilaboratoriet ACKREDITERING AV MALDI-TOF FÖR MASTITPATOGENER Anna Eriksson, labingenjör Enheten för bakteriologi, Mastilaboratoriet Mastit (juverinflammation) Är den mest förlustbringande sjukdomen bland Sveriges mjölkkor

Läs mer

Har storleken betydelse? FAKTA OCH LITE TANKAR AV EMMA CARLÉN

Har storleken betydelse? FAKTA OCH LITE TANKAR AV EMMA CARLÉN Har storleken betydelse? FAKTA OCH LITE TANKAR AV EMMA CARLÉN Extremfall är intressanta Världens minsta ko Swallow 84 cm hög men kanske inte så relevanta Världens största ko Chili 2 m hög 1 ton Våra moderna

Läs mer

ACETONEMI SUBKLINISK MASTIT BRUNST. Proaktiv driftsledning

ACETONEMI SUBKLINISK MASTIT BRUNST. Proaktiv driftsledning ACETONEMI SUBKLINISK MASTIT BRUNST Proaktiv driftsledning Herd Navigator ger dig information om hur du kan förbättra besättningens resultat och produktivitet, så att du kan bibehålla din konkurrenskraft

Läs mer

Produktionsuppföljning för mjölkkor REGLEMENTE 2015. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund

Produktionsuppföljning för mjölkkor REGLEMENTE 2015. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Produktionsuppföljning för mjölkkor REGLEMENTE 2015 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Produktionsuppföljning för mjölkkor REGLEMENTE 2015 Oy Fram Ab, Vasa 2014 2 Produktionsuppföljning för

Läs mer

Konivå uppstallning, handtering och miljö. Veterinär Laura Kulkas Valio Ltd., Finland. Valio Oy 3.4.2012 Alkutuotanto 1

Konivå uppstallning, handtering och miljö. Veterinär Laura Kulkas Valio Ltd., Finland. Valio Oy 3.4.2012 Alkutuotanto 1 Konivå uppstallning, handtering och miljö Veterinär Laura Kulkas Valio Ltd., Finland Valio Oy 3.4.2012 Alkutuotanto 1 Mjölkproduktionen och miljön Klimateffekterna (metan, kväveoxid, ammoniak) Klimatuppvärmning

Läs mer

Sjukdomar hos får. Mariannelund 2014-03-17 Katarina Gustafsson, Fårhälsoveterinär, SvDHV

Sjukdomar hos får. Mariannelund 2014-03-17 Katarina Gustafsson, Fårhälsoveterinär, SvDHV Sjukdomar hos får Mariannelund 2014-03-17 Katarina Gustafsson, Fårhälsoveterinär, SvDHV Fårhälsovården för friska får och lamm i en sund och lönsam djurhållning www.svdhv.se Dagens ämnen: Juverinflammation

Läs mer

Lek onstips: Känslobarometern

Lek onstips: Känslobarometern Lek onstips: Känslobarometern Inledning Är det elakt a skämta om en klasskompis? Blir man ledsen om någon skriver kons ga saker om en på nätet? Låt eleverna ta ställning ll olika scenarier och fundera

Läs mer

Room Service för en ko

Room Service för en ko Room Service för en ko Att bygga och sköta stallar för kor kring kalvning Håkan Landin, Svensk Mjölk & Hans Lindberg, Svenska Husdjur Djurvälfärds & Utfodringskonferensen, Linköpings Konsert och Konferens

Läs mer

MRSA 2013. Smittskyddsenheten, Karin Strand 2014-03-25

MRSA 2013. Smittskyddsenheten, Karin Strand 2014-03-25 MRSA 2013 2013 har 72 fall av MRSA anmälts till smittskyddsenheten. Tre av fallen har visat sig vara transienta bärare*. De sista tre åren har antal fall ökat något i Östergötland. Det har inte skett några

Läs mer

Mastit hos tacka - Celltalet som markör för detektion av juverinfektion

Mastit hos tacka - Celltalet som markör för detektion av juverinfektion Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Mastit hos tacka - Celltalet som markör för detektion av juverinfektion Tilda

Läs mer

Celltalets samt vissa polymorfa proteiners användbarhet vid avel för mastitresistens

Celltalets samt vissa polymorfa proteiners användbarhet vid avel för mastitresistens KOTIELÄINJALOSTUKSEN TIEDOTE NO 71 Celltalets samt vissa polymorfa proteiners användbarhet vid avel för mastitresistens Harriet Falck-Billany Kotieläinten jalostustieteen laitos Helsinki 1985 Julkaisijat:

Läs mer

Att bygga för friska djur Kostnader och nytta av förebyggande smittskyddsåtgärder

Att bygga för friska djur Kostnader och nytta av förebyggande smittskyddsåtgärder D&U 2014 Att bygga för friska djur Kostnader och nytta av förebyggande smittskyddsåtgärder Karin Persson Waller Avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor Statens veterinärmedicinska anstalt Hur är

Läs mer

UFO - Utbildning För Organisationsledare

UFO - Utbildning För Organisationsledare Köpings Idrottsliv - Sveriges bästa? Aktiviteter 2013 UFO - Utbildning För Organisationsledare För a kunna leda och utveckla föreningslivet krävs god kompetens och sunda värderingar. Den här utbildningen

Läs mer

Räkna lönsamhet med bättre djurhälsa

Räkna lönsamhet med bättre djurhälsa Räkna lönsamhet med bättre djurhälsa HPM Djurhälsokostnader 1.41 Managementverktyg för mjölkföretaget Håkan Landin, Svensk Mjölk AB & Djurhälsan i Härjedalen HB Djurvälfärds & Utfodringskonferensen, Linköpings

Läs mer

Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO Vintern 2014/2015

Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO Vintern 2014/2015 Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO Vintern 2014/2015 På uppdrag av Holmen Skog har Svensk Naturförvaltning AB u ört en modellberäkning av älgstammens storlek, sammansä ning och utveckling i Örnsköldsviks älgförvaltningsområde

Läs mer

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Vägga Vuxenutbildning Karlshamn SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Kurskatalog Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna vänder sig till dig som vill förbättra dina kunskaper på träningsskolenivå,

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR HUSDJURSORGANISATIONENS DJURHÄLSOVÅRD

REDOGÖRELSE FÖR HUSDJURSORGANISATIONENS DJURHÄLSOVÅRD REDOGÖRELSE FÖR HUSDJURSORGANISATIONENS DJURHÄLSOVÅRD 2008/2009 Förord Svensk Mjölks och husdjursorganisationens djurhälsovårdsarbete kokontrollåret 2008/2009 (2008-09-01 2009-08-31) har fortsatt kännetecknats

Läs mer

SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING. Det intelligenta öronmärket

SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING.  Det intelligenta öronmärket SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING Det intelligenta öronmärket Realtids övervakning av var dina kor är Pålitlig brunstbevakning Idisslingsövervakning www.smartbow.at SÅ LÄTT ATT HITTA SINA DJUR Realtids

Läs mer

Kan mjölkkor äta bara grovfoder?

Kan mjölkkor äta bara grovfoder? Kan mjölkkor äta bara grovfoder? Idisslare är unika foderförädlare, eftersom de kan omvandla grovfoder till mjölk. Ändå utfodras stora mängder spannmål till mjölkkor, som skulle kunna användas som mat

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

NXTeam forskning 2011 Mjölk

NXTeam forskning 2011 Mjölk NXTeam forskning 2011 Mjölk Säker mjölk snabbt och billigt! 1 INLEDNING Vi har valt att forska om mjölk. Därför att: Det är vanligt Något alla dricker, dagligen Det används i annan mat Den har en lång

Läs mer

Djurhållning inom lantbruket

Djurhållning inom lantbruket Djurhållning inom lantbruket Enkla råd och tips inom arbetsmiljö & livsmedelsäkerhet Framtagen av JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik på uppdrag av Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA)

Läs mer

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning!

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning! Till rådgivningstjänsterna Fråga Kon och Hälsopaket Mjölk har ett antal trappor för åtgärder tagits fram, baserade på de djurbedömningar som utförs inom tjänsterna. Trapporna bygger på att de mest grundläggande

Läs mer

DeLaval September 1.796,- 15% 4Hooves. månadserbjudanden! 15% 944,- 741,- 872,- 2.113,- 4Hooves Rabatt. Vattenkoppar 15% billigare just nu!

DeLaval September 1.796,- 15% 4Hooves. månadserbjudanden! 15% 944,- 741,- 872,- 2.113,- 4Hooves Rabatt. Vattenkoppar 15% billigare just nu! DeLaval September månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik 4Hooves Rabatt 15% 4Hooves miljöanpassad klövbadslösning Effektiv klövbadslösning.

Läs mer

Celltal som mått på mjölkens kvalitet med avseende på mjölkens sammansättning

Celltal som mått på mjölkens kvalitet med avseende på mjölkens sammansättning Celltal som mått på mjölkens kvalitet med avseende på mjölkens sammansättning Somatic cell count as marker for milk quality with focus on milk composition Foto: Sandra Gustavsson av Sandra Gustavsson Institutionen

Läs mer

Rä en ll försörjning HSO Skånes kongress 2014-04- 25. Ingrid Burman Ordförande Handikappförbunden

Rä en ll försörjning HSO Skånes kongress 2014-04- 25. Ingrid Burman Ordförande Handikappförbunden Rä en ll försörjning HSO Skånes kongress 2014-04- 25 Ingrid Burman Ordförande Handikappförbunden Nuläge A leva med en funk onsnedsä ning är en riskfaktor för fa gdom och ohälsa. Möjligheterna ll försörjning

Läs mer

markbädd på burk Avloppsva enrening på burk

markbädd på burk Avloppsva enrening på burk markbädd på burk Avloppsva enrening på burk Hur fungerar? Det första som sker är a avloppsva net avskiljs i en slamavskiljare/trekammarbrunn som är placerad framför BIOROCK. De a reningssteg separerar

Läs mer

Redogörelse för husdjursorganisationens. Djurhälsovård

Redogörelse för husdjursorganisationens. Djurhälsovård Redogörelse för husdjursorganisationens Djurhälsovård 214/215 Husdjursorganisationens djurhälsovårdsarbete har även kontrollåret 214/215 (214-9-1 till 215-8-31) varit fullt av aktiviteter. Det har varit

Läs mer

Ultraljud som diagnostiskt hjälpmedel vid subklinisk mastit hos ko

Ultraljud som diagnostiskt hjälpmedel vid subklinisk mastit hos ko Ultraljud som diagnostiskt hjälpmedel vid subklinisk mastit hos ko Cicci Tjernström Handledare: Torkel Ekman Inst. för Kliniska Vetenskaper Avd. för Komparativ Reproduktion, Obstetrik och Juverhälsa Biträdande

Läs mer

Utforma kalv- och ungdjurstallet

Utforma kalv- och ungdjurstallet Utforma kalv- och ungdjurstallet rätt Catarina Svensson, Inst. för kliniska vetenskaper, SLU och, catarina.svensson@slu.se Catarina svensson är smålänning, veterinär sedan 1988, VMD, docent och professor

Läs mer

Besättningsservice. från Riskdjur till Friskdjur. För dig som vill ta kontroll över djurens hälsa och produktion

Besättningsservice. från Riskdjur till Friskdjur. För dig som vill ta kontroll över djurens hälsa och produktion Besättningsservice från Riskdjur till Friskdjur För dig som vill ta kontroll över djurens hälsa och produktion Vad är Besättningsservice? Din veterinär Regelbundna besök Systematiskt urval av riskdjur

Läs mer

Uppföljning av förbudet mot uppbundna djur och undantaget för små besättningar

Uppföljning av förbudet mot uppbundna djur och undantaget för små besättningar Uppdragsrapport 2014-07-01 Uppföljning av förbudet mot uppbundna djur och undantaget för små besättningar Bakgrund Det har funnits mycket oro kring vilka effekter förbudet mot uppbundna djur och kravet

Läs mer

Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter

Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Skräddarsydd mjölk för olika mejeriprodukter Frida Gustavsson, Civ. ing. i Bioteknik. Doktorand inom Livsmedelsteknik, Lunds Universitet frida.gustavsson@food.lth.se

Läs mer

Överföring av data mellan VMS Mgmt 2007 SP1, Postmästaren och PCStalljournal Kattis Frisk, DeLaval

Överföring av data mellan VMS Mgmt 2007 SP1, Postmästaren och PCStalljournal Kattis Frisk, DeLaval Överföring av data mellan VMS Mgmt 2007 SP1, Postmästaren och PCStalljournal 2007-10-31 Kattis Frisk, DeLaval Vad behövs? För att VMS Mgmt skall kunna kommunicera med Postmästaren krävs: - VMS Mgmt 2007

Läs mer

Ger dig bättre kontroll

Ger dig bättre kontroll www.delaval.se DelPro för båsladugårdar Det integrerade driftsledningssystemet för mjölkproduktion DeLaval är ett varumärke i DeLaval-gruppen. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Art.nr 6228186560(S1)0712

Läs mer

Malaria och Babesia Likheter och skillnader. Kristina E M Persson Region Skåne Lunds Universitet kristina.persson@med.lu.se

Malaria och Babesia Likheter och skillnader. Kristina E M Persson Region Skåne Lunds Universitet kristina.persson@med.lu.se Malaria och Babesia Likheter och skillnader Kristina E M Persson Region Skåne Lunds Universitet kristina.persson@med.lu.se Malaria och Babesia Gathany Krisp Parasiter som bor inuti röda blodkroppar K Persson

Läs mer

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi Diagnostik VTEC/EHEC Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi SVA Tänker prata om VTEC / EHEC Sjukdomsframkallande faktorer PCR Magnetiska kulor (Immunomagnetisk separation) Diagnostik de vanligaste

Läs mer

1. Ledningen ser ll a företaget har policy, mål och handlingsplan för CSR-arbetet. Ex. formulerat i affärsplan. Hur långt har vi kommit?

1. Ledningen ser ll a företaget har policy, mål och handlingsplan för CSR-arbetet. Ex. formulerat i affärsplan. Hur långt har vi kommit? 1 2 3 Ledningen ser ll a företaget har policy, mål och handlingsplan för CSR-arbetet Ledningen sä er av de resurser som behövs för a kunna nå företagets CSR-mål LEDARSKAP Ex. formulerat i affärsplan Ex.

Läs mer

Instruktionsbok. Överföring av data mellan ALPRO version 6.6x och Postmästaren

Instruktionsbok. Överföring av data mellan ALPRO version 6.6x och Postmästaren Instruktionsbok Överföring av data mellan ALPRO version 6.6x och Postmästaren 070101 Innehållsförteckning Sidan 1. Vad behövs för att det skall fungera? 3 2. Vilka uppgifter kan kommuniceras? 3 3. Födelseidentitet

Läs mer

E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren.

E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren. Viktig information om brandskyddet och säkerheten i din bostad E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren. E bra skydd

Läs mer

Som man bäddar får man ligga

Som man bäddar får man ligga Som man bäddar får man ligga Håkan Landin är expert på juverhälsa och djurvälfärd på Djurhälsa. Han fullföljde veterinärstudierna 1982 och arbetade de första 18 åren som distriktsveterinär med särskilt

Läs mer

Nötsemin är ett enkelt val för framgångsrika mjölk och nötköttsproducenter. Det finns pengar att tjäna på semin och hjälpmedel som underlättar

Nötsemin är ett enkelt val för framgångsrika mjölk och nötköttsproducenter. Det finns pengar att tjäna på semin och hjälpmedel som underlättar Nötsemin är ett enkelt val för framgångsrika mjölk och nötköttsproducenter. Det finns pengar att tjäna på semin och hjälpmedel som underlättar brunstpassning och seminering. Semin i två olika varianter

Läs mer

Staphylococcus aureus hos mjölkkor i lösdriftsbesättningar

Staphylococcus aureus hos mjölkkor i lösdriftsbesättningar SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN Lantmästarprogrammet 10 hp Staphylococcus aureus hos mjölkkor i lösdriftsbesättningar Kan miljöfaktorer påverka förekomsten? Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds-

Läs mer

Problem i navelregionen hos växande grisar

Problem i navelregionen hos växande grisar Pigrapport nr 53 Januari 2013 Problem i navelregionen hos växande grisar Petra Mattsson, Svenska Pig, petra.mattsson@svenskapig.se Gunnar Johansson, Svenska Djurhälsovården, gunnar.johansson@svdhv.org

Läs mer

INBJUDAN TILL. 24-26 augusti 2004. Nya tag för en sund och lönsam produktion! Utsikten Konferens och Evenemang, Nynäshamn

INBJUDAN TILL. 24-26 augusti 2004. Nya tag för en sund och lönsam produktion! Utsikten Konferens och Evenemang, Nynäshamn INBJUDAN TILL 24-26 augusti 2004 Nya tag för en sund och lönsam produktion! Utsikten Konferens och Evenemang, Nynäshamn Djurhälso- och Utfodringskonferensen 10 år! Det tänkte vi fira med att ge er deltagare

Läs mer

Den svenska mejerimjölkens sammansättning 2009

Den svenska mejerimjölkens sammansättning 2009 EN RAPPORT FRÅN SVENSK MJÖLK FORSKNING Rapport nr: 7090-P 2010-12-01 Den svenska mejerimjölkens sammansättning Sammanfattning av analysresultat Helena Lindmark Månsson Bakgrund En uppdatering av den svenska

Läs mer

Antikroppsundersökningar i mjölkbesättningar med salmonella

Antikroppsundersökningar i mjölkbesättningar med salmonella Antikroppsundersökningar i mjölkbesättningar med salmonella Syftet med detta PM är att klargöra SVAs rekommendationer avseende antikroppsundersökningar i besättningar som spärrats på grund av salmonella.

Läs mer

Ekonomisk optimal fodernivå Vad är det?

Ekonomisk optimal fodernivå Vad är det? Hans Lindberg är agronom och produkonsrådgivare med placering i Bollnäs i södra Hälsingland. Större delen av sin arbetsd arbetar han med kunskapssupport i foderfrågor i, men hinner också med en del produkonsrådgivning

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM LÄNS STYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

FRÅGOR OCH SVAR OM LÄNS STYRELSEN I KRONOBERGS LÄN FRÅGOR OCH SVAR OM LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Visioner utan aktivitet är dagdrömmar, aktivitet utan visioner är tidsfördriv, visioner i aktivitet kan förändra världen. Joel Barker Produk on: Länsstyrelsen

Läs mer

Orsak till förlängd kontroll: Egna kommentarer:

Orsak till förlängd kontroll: Egna kommentarer: Besättning Datum Tjm 1 Underlaget skall användas vid utredning om avvikelse i mejerijämförelsen och vid Förlängda/Extra kontroller. Fyll i formuläret så fullständigt som möjligt. Det ger en klarare bild

Läs mer

Rockesholm Behandling & Utbildning

Rockesholm Behandling & Utbildning Rockesholm Behandling & Utbildning www.rockesholm.com Rockesholm Behandling & Utbildning Tel: 0591 68440 www.rockesholm.com Rockesholm 8 Fax: 0591 50080 71295 Grythy an info@rockesholm.com Rockesholm Behandling

Läs mer

Does milk protein composition in separate quarters change during high somatic cell count (SCC)?

Does milk protein composition in separate quarters change during high somatic cell count (SCC)? Förändras mjölkens proteinsammansättning i separata juverdelar i samband med höga celltal (SCC)? Does milk protein composition in separate quarters change during high somatic cell count (SCC)? av Maria

Läs mer

Danmarksresa med Lely 11-12 Januari 2012

Danmarksresa med Lely 11-12 Januari 2012 Danmarksresa med Lely 11-12 Januari 2012 Tack till alla som varit med på resan och bidrog till en lärorik och trevlig stämning! För att sammanfatta resan kommer lite kortfattad information om varje gård

Läs mer

Statistisk styrka Dimensioneringsberäkningar

Statistisk styrka Dimensioneringsberäkningar Statistisk styrka Dimensioneringsberäkningar Jonas Björk Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet och FoU-centrum Skåne E-post: jonas.bjork@skane.se Tel: 046 17 79 30 FoU-Centrum Skåne (verksamhetschef:

Läs mer

Kylvätska, tappa ur och fylla på

Kylvätska, tappa ur och fylla på Kyväska, appa ur och fya på Nödvändiga speciaverkyg, konro- och mäinsrumen sam hjäpmede Adaper för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/8- Rör för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/10- Uppsamingskär för

Läs mer

DermaWIPES. Premium rengörande och vårdande förfuktade juverdukar

DermaWIPES. Premium rengörande och vårdande förfuktade juverdukar DermaWIPES Premium rengörande och vårdande förfuktade juverdukar DermaWIPES har utvecklats specifikt för att möta kraven från dagens mjölk produktion Ecolab har detaljstuderat och vägt in kombinationen

Läs mer

Handledning Indata via Webb. - Provmjölkning - Betäckningar - Semineringar - Vägningar, namn, mm.. Missbildningar 2014-08-04

Handledning Indata via Webb. - Provmjölkning - Betäckningar - Semineringar - Vägningar, namn, mm.. Missbildningar 2014-08-04 Handledning Indata via Webb - Provmjölkning - Betäckningar - Semineringar - Vägningar, namn, mm.. Missbildningar 2014-08-04 www.vxa.se I Innehållsförteckning 1 Kapitel 1 Provmjölkning 1 Steg 1 Ny provning...

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Hantering och transport av mjölkprov från gård till laboratorium med tonvikt på förekomst av blandflora

Hantering och transport av mjölkprov från gård till laboratorium med tonvikt på förekomst av blandflora D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale

Läs mer

Hur hanterar vi inbyggda hygienproblem i våra nya stallar?

Hur hanterar vi inbyggda hygienproblem i våra nya stallar? Hur hanterar vi inbyggda hygienproblem i våra nya stallar? Christer Bergsten är veterinär och SLU-professor i tekniska system för animalieproduk on på Ins tu onen för biosystem och teknologi i Alnarp.

Läs mer

MEDARBETARSKAP. I Åstorps kommun. Söderåsstaden där människor och företag möts och växer!

MEDARBETARSKAP. I Åstorps kommun. Söderåsstaden där människor och företag möts och växer! MEDARBETARSKAP I Åstorps kommun Söderåsstaden där människor och företag möts och växer! Medarbetarskap. Några ord på vägen. Att arbeta i Åstorps kommun är otroligt givande, utvecklande och utmanande. Vi

Läs mer

Spaltgolv. För rena och friska djur.

Spaltgolv. För rena och friska djur. Spaltgolv För rena och friska djur. Utgödslingen ligger väl skyddad under spaltgolvet och utgör inget störningsmoment för korna. Torra golv ger rena och friska djur. SPALTGOLV det dränerande golvet En

Läs mer

OM DET BLIR FEL. Celltal Juverinflammation. Februari

OM DET BLIR FEL. Celltal Juverinflammation. Februari OM DET BLIR FEL Celltal Juverinflammation Februari 2005 1 2 Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av detta häfte får reproduceras i någon form eller på något sätt utan tillåtelse från utgivaren. Illustrationer

Läs mer

Barn med psykisk ohälsa

Barn med psykisk ohälsa Barn med psykisk ohälsa Vilka är de? Vem skall hjälpa dem och hur? Mia Ramklint Barn med psykisk ohälsa Barn som bråkar Ängsliga barn Ledsna barn Barn som inte tänker som andra Barn som far illa Spektrum:

Läs mer

Korastning javisst, men hur?

Korastning javisst, men hur? Korastning javisst, men hur? Jordbruksinformation 12 2002 Korastning javisst, men hur? Motionera mera det kommer sannolikt att bli mottot för landets uppbundna ekologiska kor. Detta gäller inte bara mjölkkor

Läs mer

månadserbjudanden! 15% rabatt

månadserbjudanden! 15% rabatt DeLaval Mars månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Spendopp Till extra bra pris Trygga juverhälsan med ett riktigt bra jodbaserat

Läs mer

Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor?

Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor? Hur långt räcker vallproteinet till mjölkkor? Rolf Spörndly Inst för husdjurens utfodring och vård SLU, Uppsala I BEGYNNELSEN VAR VALLFODER För att göra en lång historia kort: En ko som får ett bra vallfoder

Läs mer

Handledning foderbudget

Handledning foderbudget 1 Handledning foderbudget Laktationskurvor Börja med att beräkna besättningens medellaktationskurvor under Funktioner, välj Medellaktationskurvor. Är det första gången kurvorna uppdateras kommer en ruta

Läs mer

DeLaval November. månadserbjudanden! 15% 238:- 302:- Mjölkfilter. Köp 5 betala för 4. Papperssortimentet 15% billigare i november!

DeLaval November. månadserbjudanden! 15% 238:- 302:- Mjölkfilter. Köp 5 betala för 4. Papperssortimentet 15% billigare i november! DeLaval November månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Köp 5 betala för 4 Mjölkfilter Säkerställ mjölkkvaliteten Tester visar att

Läs mer