Kvalitetsredovisningen för Lindeskolan Rektorsområde 3 läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisningen för Lindeskolan Rektorsområde 3 läsåret 2009-2010"

Transkript

1 Kvalitetsredovisningen för Lindeskolan sområde 3 läsåret

2 1. Grundfakta I vacker miljö vid Lindeskolans strand ligger Lindeskolan gymnasieskolan för norra Örebro län. Här möts ungdomar från flera kommuner i en miljö som präglas av utveckling och tradition. Lindeskolans vision: Lindeskolan är genom sitt breda utbud och sin goda lärmiljö en attraktiv skola som utgör det självklara valet för elever och personal i regionen. Lindeskolan hade läsåret totalt ca 1130 elever. Antalet anställda: 134 I rektorsområde 3 ingår fyra program: Elprogrammet, IT-programmet (Specialutformat program), Produktionsspåret (Specialutformat Teknikprogram) och Teknikprogrammet. De två sista ingår i Teknikcollege. Idrottscollege (f d Idrottsprofilen) ingår också i rektorsområde Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Kvalitetsredovisningen bygger på statistiskt material samt olika utvärderingar som genomförts under året. Förutom kontinuerliga utvärderingar gjorda på de olika rektorsområdena och på respektive program under hela läsåret bygger kvalitetsredovisningen på personalutvärderingar gjorda på studiedagen den 24 maj 2010 samt skolans gemensamma elevutvärdering vårterminen Arbetet sker enligt den årscykel som finns nedan, vilken är gemensam för skolans fem rektorsområden. 2

3 3. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden *Åtgärder gemensamma för hela Lindeskolan: - Utformat gemensamma rutiner för upprättandet av åtgärdsprogram. - - Utarbetat gemensamma former för organisation och innehåll i utvecklingssamtalen. Dessa har prövats i åk 1 för att under lå 2010/2011 även användas i åk 2 och 3. - Tydliggjort de informationsvägar som används på skolan och deras funktion. *Åtgärder för RO3: Eftersom rektor inte fick någon kvalitetsredovisning klar för läsåret finns inga gemensamma mål formulerade. De olika programmens mål fär läsåret finns i de lokala arbetsplanerna för programmen (se bilagor). På rektorsområdet har vi under läsåret börjat arbeta med åtgärdsprogram, eftersom vi under VT 2010 inte hade tillgång till specialpedagog fick lärare och rektor tillsammans arbeta med det. 3.2 Mål i den lokala arbetsplanen för perioden 2010/2011 *Mål för hela Lindeskolan samt mål för RO4 Utvecklingsområden för Lindeskolan som helhet var läsåret 2009/2010 kommunikation, måluppfyllelse och professionalitet. De olika rektorsområdena har delvis haft olika fokus vad gäller inriktning inom respektive utvecklingsområde. När det gäller RO3 har arbetet under året framför allt inriktats mot områdena nedan: - Utveckla skolans rutiner och förhållningssätt när det gäller utvecklingssamtal - Fortsätta arbeta med att utveckla ämnesintegration - Några lärare har arbetat med att introducera digital lärplattform för elever - Utveckla mentorsrollen, uppföljning av frånvaro och utvecklingssamtal *Mål för programmen inom RO3 De olika programmen inom RO3 har haft möjlighet att utifrån behov lägga olika stor vikt vid de delområden som prioriterats av RO3. Hur man valt att prioritera framgår av programmens arbetsplaner (bilagor). 4. Förutsättningar för verksamhetens/verksamheternas måluppfyllelse 4.1 Personella resurser Personaltäthet Skolledare/rektor Lärare Lärare kvinnor Lärare m ped. utb. Lärare per 100 elever LS Riket LS Riket LS Riket 4,4 st 101,2 st 42,7 % 49% 76,6 % 75 % 8,9 7,9 sområdet har gemensam personal med övriga rektorsområden i form av: gymnasiechef, kurator, skolsköterska, SYV, skolläkare, specialpedagog, elevassistenter, vaktmästeri och skolassistenter. 3

4 4.2 Materiella resurserna på rektorsområde 3 De fyra programmen har varsitt hus för undervisning i karaktärsämnen och vissa kärnämnen: Elprogrammet håller till i R-huset på två våningar. Programmet upplever en viss trångboddhet, framför allt saknas mindre rum när man arbetar i grupper. Man har också problem med ventilation och värme under den varma årstiden. Teknikprogrammet håller till i G-huset, där viss upprustning skett bl a med möbler och så har man fått till en laborativ sal G6. Det specialutformade Teknikprogrammet: Produktionsspåret har sina pratiska karaktärsämnen på Masugnen i de nya lokalerna för Teknikcollege där de går tillsammans med vuxna elever. Eleverna är hela eller halva dagar på Masugnen och äter där ibland. Karaktärsämneslärarna är anställda av Masugnen. Det specialutformade IT-programmet har sina karaktärsämnen i M-huset som man delar med Individuella programmet. Idrottsundervisningen och Idrottscollege tar i och med höstterminen 2010, efter många års väntan och förberedelser den nya Lindesberg arena i bruk med kanske Sveriges bästa lokaler för Idrott och Specialidrott. Det kommer att skapa stora möjligheter för Idrottscollege men också för utvecklingen av kärnämnet Idrott och hälsa. 4

5 4.3 Arbetsorganisationen och ledningsorganisationen Bibliotek Vaktmästeri Elevhälsa Studie- och yrkesvägledning Öppna skolan Kafeteria Gymnasiechef Områdesexpedition Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 BP HP EC BF ES FP SP IT OP Kulturskola HR ITK TE/ Prodspår IV NV Idrottsprofil/ Idrottscollege GY särskola 5. Arbetet i verksamheten 5.1 Hela skolan elever i behov av särskilt stöd Vi har under året fortsatt utveckla våra rutiner för åtgärdsprogram när elever riskerar att ej nå målen. Vår Öppna skola inklusive Mattestugan är en stödresurs där elever får stöd i första hand i En, Ma, Sv och Sh. På program med stor andel PRIV-elever finns resurslärare. Elever med diagnos på nationella program får stöd av Öppna skolan. På det individuella programmet organiseras verksamheten på ett för elever med diagnos adekvat sätt. När det gäller modersmålsundervisning har vi haft svårt att rekrytera behöriga lärare. Därför har vi endast under året erbjudit undervisning i albanska. 5.2 sområde 3 Elprogrammet Ett viktigt arbete under året har varit att förbättra kontakterna med APU-företag. Alla karaktärsämneslärare är engagerade i arbetet. Det gäller både förberedelser för APU samt besök under APU-perioderna och uppföljning av APU:n. Elprogrammet når som många andra yrkesprogram inte upp till de 15 veckors APU som egentligen krävs. Vi började under året att 5

6 försöka införa ett par dagars APU i åk 1 som ett första steg. Tidigare har APU:n börjat i åk 2. Vi har också säkerställt att elevernas studieplaner stämmer samt att lärare sätter betyg när kurser är avslutade. IT-programmet Mycket tid har lagts ned på elever som har svårt att klara programmets kurser. Det gäller dels elever som haft stor frånvaro eller som har studiesvårigheter av annan sort. Vi har under året påbörjat diskussioner bl a med kommunens IT-avdelning om möjligheterna till att ge eleverna på programmet mera praktik. I nuläget har de endast en vecka i årskurs 3. Några elever på ITprogrammet blev uppmärksammande av Folkhälsoinstitutet för studiematerial som de tagit fram. Teknikcollege: Teknikprogrammet och Produktionsspåret Flera lärare på programmet har deltagit i de länsgemensamma studiedagarna för Teknikcollege i Örebro län. Vi har i detta sammanhang bl a delat med oss av de goda erfarenheterna med Projektarbete i åk 3 i form av uppgifter som eleverna får av Teknikföretag. Några läare har påbörjat Ung företagsamhet-utbildning. Under året har en arbetsgrupp bestående av karaktärsämneslärare på skolan och representanter för företagen utarbetat en modell med uppgifter inför APU:n på Produktionsspåret. Eleverna är ute tre dagar i veckan istället för 5 och alla får under den tiden gå igenom arbetsuppgifter som företagen anser att alla behöver genomgå. På alla fyra programmen på Lindeskolan är det mycket få flickor. Vi försöker arbeta med att göra programmen mera attraktiva för flickor, men har inte haft någon större lycka. Idrottsprofilen/Idrottscollege Hela året har inneburit förberedelser för den nya arenahallen och en stor marknadsföringsinsats för att rekrytera fler elever till Idrottscollege. Micael Nelson har lagt ned stort arbete på arbetet med arenahallen tillsammans med arkitekten och Björn Nyberg har varit anställd på 50% som projektledare för Idrottscollege. Judogymnasiets framgångar har fortsatt i positiv bemärkelse, vi har aldrig tidigare haft så många elever representerade i olika landslag. En viktig del till detta är att eleverna kunnat få hjälp med skadeförebyggande arbete och rehabilitering genom att vi utökat tiden för vår naprapat Fredrik Jansson. 6. Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål och lokala mål Andel avgångslever med fullständiga betyg Elprogrammet 88,9 % 90,5 % 52 % 81 % 85,7 % IT-programmet 53,3 % 92,3 % 75 % 71 % 58,3 % Teknikprogrammet 90,9 % 96 % 93 % 91 % 92,9 % Specialutf. Teknikprogram Fanns ej Fanns ej Fanns ej 90 % 66,7 % Det är förstås många faktorer som påverkar ovanstående siffror. En sak som är tydlig är att andelen elever som inte får slutbetyg ökar i klasser där vi haft stora problem med elevernas ogiltiga frånvaro. 6

7 6.1 Måluppfyllelse i arbetet med läroplanens mål I år redovisas måluppfyllelsen när det gäller elevernas ansvar och inflytande. *Mål: Eleverna har inflytande över hur deras utbildning utformas och ges möjlighet till att kunna påverka, vara delaktiga och ta ansvar *Bedömning av måluppfyllelsen Skolans elever ger i elevenkäten skolan ett medelbetyg när det gäller inflytande över undervisningens innehåll, men något bättre ser det ut beträffande möjligheterna för den enskilde eleven att påverka undervisningen när det gäller arbetssätt. Svarsfrekvensen på elevenkäten på RO3 är låg, mellan 50 och 60%. Eleverna trivs i stort sett på programmen och tycker att de bemöts på ett positivt sätt av personalen och sina kamrater. Det är alltför få som tycker att lusten och viljan att lära stimuleras på skolan. Relativt många känner sig stressade av skolarbetet. Det är allt för många som inte tycker sig få det stöd och den hjälp de behöver i sina studier och för många som inte anser att de får påverka undervisningens innehåll och arbetssätt. Det är också alltför många som anser att de inte får fotlöpande information om hur de ligger till i de kurser de läser X *Analys samt åtgärder för förbättring. En åsikt som framförts av personalen är att elevinflytandet fungerar bra när det gäller klassråd och programråd men att vi borde stärka eleverna möjligheter att ha inflytande över studierna på individnivå. Inför läsåret 2010/2011 kommer vi att arbeta för att mentorsuppdraget stärks och tydliggörs i syfte att öka dialogen mellan lärare och mentor. Vi kommer också att två dagar i veckan börja dagen med 50 minuters flexibla studier, där elevernas själva under lärares handledning får ta ansvar för sina studier. Detta hoppas vi ska leda till att eleverna upplever ett ökat inflytande över sina studier. 6.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål Slutbetyg från gymnasieskolan *Mål: Andel elever som får slutbetyg ska ligga över riksgenomsnittet BUN:s målformulering Procentuell andel elever som fått slutbetyg från Lindeskolan läsåret 2009/2010 Program BF BP EC ES FP HP HR IT NV OP SP TE SMP *Bedömning av måluppfyllelse 7

8 X *Analys samt åtgärder för förbättring Vi behöver bli bättre på att fånga upp de elever som behöver stöd och hjälp i olika ämne. Det påbörjade arbetet med åtgärdsprogram är ett steg i rätt riktning som vi måste intensifiera under kommande läsår. Alla elever som behöver stöd och hjälp kan inte gå till Öppna skolan. Vi måste bli bättre på att ge eleverna hjälp och stöd på programmen Snittpoäng i slutbetyg för de nationella programmen *Mål: Genomsnittlig betygspoäng för ungdomar som slutar kommunens gymnasieskola är minst 14,0 på samtliga program. (BUN:s målformulering) Program BF BP EC ES FP HP HR IT NV OP SP TE SMP Snittpoäng 13,8 11,8 12,7 12,3 12,1 12,3,2 12,3 11,2 14,8 12,6 15,5 14,2 11,5 *Bedömning av måluppfyllelse: X *Analys samt åtgärder för förbättring En viktig del i elevens studier är Utvecklingssamtalet. Under året har vi börjat använda en gemensam modell i dataprogramvaran Dexter som ska underlätta insamlandet av omdömen inför utvecklingssamtal. Personalen är positiv till hjälpmedlet och uttrycker i sina utvärderingar att omdömena blivit mer fokuserade på studierna och tydligare uttrycker hur det verkligen går i kurserna. Vi började med årskurs 1 och kommer att bygga på med en årskurs varje år så att det är infört helt och hållet läsåret Det är viktigt att alla lärare svarar på omdömena så att mentor har ordenligt underlag när man möter eleven och målsman. Många elevers bristande måluppfyllelse beror också på en alldels för stor frånvaro. Det är viktigt att vi följer den handlingsplan och de rutiner vi har för att följa upp och rapportera ogiltig frånvaro. En stor utmaning är också att eleverna ser mening och helhet med sina studier, att kärnämnen och karaktärsämnen inte konkurrerar med varandra, 6.4 Måluppfyllelse av målen i likabehandlingsplanen *Följande mål fanns för läsåret 2009/2010: - Engagera eleverna och elevskyddsombuden i likabehandlingsarbetet - Utöka vuxennärvaron i gemensamma utrymmen i skolan, t ex i cafeterian - Inom årets tema, LEVA, behandla frågor om Alkohol, narkotika och tobak kopplat till likabehandling 8

9 - Avsätta tid på arbetsplatsträffar för att konkretisera hur man arbetar förebyggande på programmen - Genomföra en trygghetsvandring på Lindeskolan under läsåret - Ge ny personal möjlighet att få kunskap om likabehandlingsplanen i samband med introduktionen på arbetsplatsen - Lägga ut den reviderade likabehandlingsplanen på Lindeskolans hemsida *Bedömning av måluppfyllelse X *Analys samt åtgärder för förbättring Under året har vi arbetat med vår hemsida och säkerställt att dokument som t ex likabehandlingsplanen finns att tillgå där. Innehållet i planen har också tagits upp på de föräldramöten som hållits på skolan och tillsammans med nyanställda inför det nya läsåret. Elevskyddsombuden har fått en kortare introduktion av planens innehåll. Skolans bedömning är dock att de utgångspunkter från vilken planen är skriven på ett mer grundligt sätt måste förmedlas till alla elever, vilket vi kommer att arbeta med under kommande läsår. Inom årets tema har värderingsövningar kopplade till likabehandling genomförts i samtliga klasser, vilket också kommer att vara en ingrediens i kommande års arbete. Arbetet med att genomföra en trygghetsvandring på skolan har diskuterat och visst arbete har gjort i några få elevgrupper. Under läsåret 2010/2011 kommer vi att arbeta vidare med detta så att det omfattar skolan i sin helhet. 7. Prioriterade åtgärder för förbättring i verksamheten som helhet och mål för kommande tidsperiod Inför läsåret 2010/2011 har Lindeskolan formulerat sina mål under den övergripande rubriken Det goda mötet. Vi har under den rubriken formulerat 3 mål: Mål 1: Fortsatt utveckling av åtgärdsprogram och utvecklingssamtal Mål 2: Öka möjligheterna för eleverna till flexibelt lärande Mål 3: Förbättra lärmiljön för personal och elever under parollen Vi är varandras arbetsmiljö. Torkel Freed, rektor 9

KVALITETSREDOVISNING LINDESKOLAN. Rektorsområde 1

KVALITETSREDOVISNING LINDESKOLAN. Rektorsområde 1 KVALITETSREDOVISNING LINDESKOLAN Rektorsområde 1 Läsåret 2009-2010 1. Grundfakta I vacker miljö vid Lindeskolans strand ligger Lindeskolan gymnasieskolan för norra Örebro län. Här möts ungdomar från flera

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Åva gymnasium. Skolan erbjuder

Åva gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är skolan där eleven står i centrum. Här får du möjlighet att växa och vara dig själv. Ett stegvis ökat ansvar gör studierna både roliga och intressanta. Här är skolan där möten mellan

Läs mer

Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2013

Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2013 Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2013 Gymnasieskola Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 3 Verksamhetens förutsättningar... 4 Organisation... 4 Ekonomi och nyckeltal... 5 Lokaler... 6 Personal...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Gymnasieskolan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 11. Österlengymnasiet 3 11.1 Resultat och kommentarer 3 Slutbetyg för avgångselever på Österlengymnasiet

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Industriprogrammet läsåret 10/11 Företagens Industritekniska program (FIP)

Kvalitetsredovisning för Industriprogrammet läsåret 10/11 Företagens Industritekniska program (FIP) 1 (5) 2011-12-29 ÖSTRABO YRKES Företagens Industritekniska Program Kvalitetsredovisning för Industriprogrammet läsåret 10/11 Företagens Industritekniska program (FIP) A. PRESENTATION OCH REDOVISNINGSDEL

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

REKTORS VERKSAMHETSPLAN 2015

REKTORS VERKSAMHETSPLAN 2015 REKTORS VERKSAMHETSPLAN 2015 Elisabet Nielsen Rektor Rektorsområde 3 Möckelngymnasiet, Karlskoga 1 REKTORS VERKSAMHETSPLAN 2015 NULÄGE Rektorsområde 3 omfattar i dagsläget handels- och administrationsprogrammet

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Hos får du en verklighetsnära utbildning. Du får kunskaper som efterfrågas i arbetslivet och dina möjligheter att få jobb är stora. Alla program hos oss innehåller antingen praktik eller

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 1011

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 1011 1 (5) 2011-12-29 Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 1011 A. PRESENTATION OCH REDOVISNINGSDEL Grundfakta om verksamheten Hösten 2004 startade det specialutformade programmet Teknik

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla

NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns bra utrymmen att kunna

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 2011-01-18 1(5) för läsåret 2009/2010 Enhetens namn Östrabo Yrkes, rektorsområde A. Presentations- och resultatredovisningsdel Grundfakta om verksamheten (presentation) Rektorsområdet omfattar byggprogrammet,

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

NT-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder NT-gymnasiet, Järfälla Skolan erbjuder Järfälla NT-Gymnasium erbjuder undervisning i ljusa nyrenoverade lokaler med erfarna lärare i klassrummen. Hos oss går du i samma klass under tre år och det finns

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling 4 2.2 Kommunikation och

Läs mer

Kvalitets- och årsredovisning 2011 Gymnasieskola. Solna gymnasium

Kvalitets- och årsredovisning 2011 Gymnasieskola. Solna gymnasium Kvalitets- och årsredovisning 2011 Gymnasieskola Solna gymnasium 1 Beskrivning av verksamheten Solna gymnasium är en kommunal skola med 715 elever. Skolan erbjuder EK, ES, HU, NA, SA, BF, EE, IM samt SP

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE KVALITETSRAPPORT - REKTOR Enhet: KAPLANSKOLAN, EE, EC, VF och EN. Rektor: Kristin Lundholm. Frågor att besvara KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat 1 Beskriv i vilken grad

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap.

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap. ÖSTERLENGYMNASIET 1(8) KVALITETSREDOVISNING LÅ 2007/2008 Österlengymnasiet är en gymnasieskola belägen i Simrishamns tätort. Läsåret 2007/2008 fanns 589 elever och personalen uppgick till 79, varav 69

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan HAGASKOLAN Annelie Hjelm & Gunilla Eriksson 1 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt!

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN AMBJÖRNARPSKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Kvalitetsredovisning för läsåret 2009-2010 Skola/förskola/arbetslag: Heurika, Fredrika Bremergymnasierna Organisation och förutsättningar för verksamheten Heurika ansvarar för utbildningen på (bilaga 01)

Läs mer

Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor. Nordmarks skola

Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor. Nordmarks skola Nordmarks skola Tage Nordkvist Rektor Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2011 2012 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans lokaler är anpassade

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Utbildningen Medieprogrammet är ett studieförberedande program med yrkespraktik, som fasas ut

Läs mer

Gymnasieskolan Spyken Lund

Gymnasieskolan Spyken Lund Gymnasieskolan Spyken Lund Spyken idag Estetiska programmet musik Spetsutbildning i musik Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Särskild variant NA-musik Samhällsvetenskapsprogrammet ca 1000

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Design och Construction College, Hermods

Design och Construction College, Hermods College, Hermods Skolan erbjuder Vad vill du bli? Oavsett om du vet svaret eller inte så har vi på Design & Construction College i Stockholm en möjlighet för dig. På DCC finns program för dig som är intresserad

Läs mer

Lokal arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete Saxnäs skola 2015-16

Lokal arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete Saxnäs skola 2015-16 Lokal arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete Saxnäs skola 2015-16 Vision för Vilhelmina kommuns utbildningsväsende Lapplands bästa skolkommun All skolverksamhet i kommunen arbetar med fyra fokusområden

Läs mer

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen.

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen. Hersby gymnasium Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Teknikprogrammet läsåret 0809

Kvalitetsredovisning för Teknikprogrammet läsåret 0809 1 (6) 2010-03-08 ÖSTRABO YRKES Företagens Industritekniska Program Kvalitetsredovisning för Teknikprogrammet läsåret 0809 A. PRESENTATION OCH REDOVISNINGSDEL Grundfakta om verksamheten Uddevalla gymnasieskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällberg skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällberg skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällberg skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 0910

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 0910 1 (6) 2011-02-17 Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 0910 A. PRESENTATION OCH REDOVISNINGSDEL Grundfakta om verksamheten Hösten 2004 startade det specialutformade programmet Teknik

Läs mer

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 För Skolledningen Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld INNEHÅLL BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 HANDLINGSPLAN SKOLLEDNINGEN... 2 1. Måluppfyllelse och resultat...

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Solna Gymnasium Kvalitets- och årsredovisning 2008

Solna Gymnasium Kvalitets- och årsredovisning 2008 SOLNA STAD Barn- och utbildningsförvaltningen Solna Gymnasium Eivor Kebert Dnr: BUN/2007:101 A 51 g Solna Gymnasium Kvalitets- och årsredovisning 2008 2 (12) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Verksamheten...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 0809

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 0809 1 (6) 2010-03-08 Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 0809 A. PRESENTATION OCH REDOVISNINGSDEL Grundfakta om verksamheten Hösten 2004 startade det specialutformade programmet Teknik

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Industritekniska programmet läsåret 13/14

Kvalitetsredovisning för Industritekniska programmet läsåret 13/14 1 (6) 2014-09-25 ÖSTRABO YRKES Företagens Industritekniska Program Kvalitetsredovisning för Industritekniska programmet läsåret 13/14 A. PRESENTATION OCH REDOVISNINGSDEL Grundfakta om verksamheten Industritekniska

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder

Fridegårdsgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder 6 Nationella program: Ekonomiprogrammet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Skolans målsättning

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information

Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan. Lokal arbetsplan samt viktig Information Häggviks Gymnasium Lå 13/14 Gymnasiesärskolan Lokal arbetsplan samt viktig Information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2013/14 visar fokusområden under läsåret utifrån Lpf 94 och 2012/13 års kvalitetsredovisning.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Ängelholms gymnasieskola

Regelbunden tillsyn i Ängelholms gymnasieskola Regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Ängelholms gymnasieskola Dnr 53-2008:1910 Regelbunden tillsyn i Ängelholms gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i och besökt Ängelholms

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Örebro Kvalitetsrapport 2013-2014 Rytmus Örebro Innehållsförteckning Rytmus Örebro... 1 Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder utifrån föregående

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Strandvägsskolan Rektor Maria Skoogh 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar

Läs mer

Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 30) VK100S v1.0 040416, kvalitetsredovisning ro 1 2008-2009 Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Stockholms El-utbildning AB ulf.friman@elektrikergymnasiet.se Rektorn vid Elektrikergymnasiet ulf.friman@elektrikergymnasiet.se för gymnasieskola efter tillsyn av Elektrikergymnasiet i Stockholms kommun

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler:

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Skolan erbjuder På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap med tre profiler: - naturvetenskap - datavetenskap

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 Livsmedelsprogrammet Presentation Livsmedelsprogrammet har under läsåret haft en klass i varje årskurs. Elevantalet varierar mellan

Läs mer

2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan

2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan 2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan Olofsson Jerker Johan-Olovskolan 2013-01-01 Organisation... 2 Skolledning/administration... 2 Pedagogisk personal... 2 Personal... 2 Fortbildning... 2 Arbetmiljö...

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor Strandvägsskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2012 2013 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Utbildningsinspektion i Naturbruksgymnasiet i Blekinge

Utbildningsinspektion i Naturbruksgymnasiet i Blekinge Utbildningsinspektion i Ronneby Dnr 53-2007:1808 Utbildningsinspektion i i Blekinge Gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av...2 Bedömningar...2 Inledning Skolverket har granskat

Läs mer

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan

Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Häggviks Gymnasium Lå 15/16 Gymnasieskolan Lokal arbetsplan samt viktig information Den lokala arbetsplanen för läsåret 2015/16 visar mål och fokusområden för läsåret utifrån: Läroplan för gymnasieskolan

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Trollhättans kommun Nils Ericsonsgymnasiet Dnr 53-2006:1616 Utbildningsinspektion i Nils Ericsonsgymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2014

Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2014 Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2014 Gymnasieskola Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 3 Verksamhetens förutsättningar... 4 Organisation... 4 Ekonomi och nyckeltal... 5 Lokaler... 7 Personal...

Läs mer

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital Elevhälsoplan för Itgymnasiet Skola: IT-Gymnasiet Uppsala Rektor: Mathias Laveno Version: 2016-05-11 16:44:30 Resultat av föregående års utvärdering Utvärdering av läsåret 2015/2016 Sammanfattning Elevhälsans

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium Mjölby kommun Datum 2009-11-06 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2011 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2011 Brinellgymnasiet -+ Kvalitetsredovisning för 2011 Brinellgymnasiet 1 2012-08-07 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 4 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 11 3. Ekonomi

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Arbetsplan för Skolbyn 2011/2012

Arbetsplan för Skolbyn 2011/2012 I vår arbetsplan kan man läsa hur vi ska arbeta för att uppfylla våra åtaganden gentemot vår förvaltning Lärande och Kultur. Det är i första hand vår, personalens, verktyg. Den ska även tydliggöra vårt

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Nykroppa skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Britt-Marie Botström, förskoleklasslärare Lisa Jonsson, barnskötare,fritidspersonal Maria Karlsson, elevassistent

Läs mer

Nacka gymnasium. Skolan erbjuder

Nacka gymnasium. Skolan erbjuder Nacka gymnasium Skolan erbjuder Nacka gymnasium har i många år varit den klart populäraste gymnasieskolan i hela Stockholms län. 900 elever hade någon av våra 26 utbildningar som sitt förstahandsval år

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015 Olaus Petriskolan inkl fritidshem

Arbetsplan 2014/2015 Olaus Petriskolan inkl fritidshem Arbetsplan 2014/2015 Olaus Petriskolan inkl fritidshem Innehållsförteckning Inledning Förutsättningar Normer och värden Kunskaper samt Bedömning och betyg Delaktighet och inflytande Övergång och samverkan

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer