KVALITETSREDOVISNING LINDESKOLAN. Rektorsområde 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING LINDESKOLAN. Rektorsområde 1"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING LINDESKOLAN Rektorsområde 1 Läsåret

2 1. Grundfakta I vacker miljö vid Lindeskolans strand ligger Lindeskolan gymnasieskolan för norra Örebro län. Här möts ungdomar från flera kommuner i en miljö som präglas av utveckling och tradition. Lindeskolans vision: Lindeskolan är genom sitt breda utbud och sin goda lärmiljö en attraktiv skola som utgör det självklara valet för elever och personal i regionen. Lindeskolan hade läsåret totalt ca 1150 elever. Antalet anställda var 134. Skolan är indelad i fem rektorsområden. Rektorsområde 1 (Ro1) består av: Byggprogrammet (BP) Fordonsprogrammet (FP) Hotell- och restaurangprogrammet (HR) Naturvetenskapsprogrammet (NV) Antal elever: BP - 88 FP - 83 HR - 40 NV - 79 Antal anställda personer tillhörande arbetslag inom Ro1 var 34 stycken. 2. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Kvalitetsredovisningen bygger på gemensamt statistiskt material samt olika utvärderingar som genomförts under året. Förutom kontinuerliga utvärderingar gjorda på rektorsområdet och på respektive program under hela läsåret bygger kvalitetsredovisningen på personalutvärderingar gjorda på studiedagen den 24 maj 2010 samt skolans gemensamma elevutvärdering vårterminen Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden. 3.1 Prioriterade åtgärder efter föregående kvalitetsredovisning Under läsåret har vi fortsatt att arbeta för att få in rutiner vad det gäller att ge varje elev återkoppling och fortlöpande information om sin studiesituation. Som redskap 2

3 för detta har vi utvecklat användandet av dataprogrammet Deter. Se punkt 8 i kvalitetsredovisningen Vi har under året arbetat för att öka motivationen hos eleverna och stimulera lusten och viljan att lära. Arbetet med detta har kommit till uttryck på olika sätt. Se punkt 9 i kvalitetsredovisningen samt punkt 6.2 nedan. 3.2 Mål i programmens lokala arbetsplaner läsåret Varje program har i sin lokala arbetsplan formulerat mål för det egna programmet med utgångspunkt från skolans gemensamma mål och de övergripande målen i läroplan och kursplaner. Målen bygger vidare på tidigare uppsatta mål. I vissa fall är målformuleringarna desamma men har ett annat fokus. BP - Kärnämnen och karaktärsämnen samverkar för att skapa sammanhang och helhetskänsla i utbildningen. - Eleverna tränas i att ta ansvar både självständigt och i arbetslag. - Eleverna arbetar med reella kundobjekt tidigt i utbildningen. FP - Yrkesämnen och kärnämnen samverkar i flera olika kurser. - Eleverna är fortbildningsbara och väl förberedda inför nya krav i arbetsliv och samhälle - Eleverna inser värdet av hälsa och motion och kan ta eget ansvar för hälsobefrämjande aktiviteter. HR - Konkret samarbete ämnen och kurser emellan. - Genomförande av utbyte/apu med skola i Italien. Fler attraktiva APU-platser och samarbetsprojekt lokalt. - Regelbunden föräldrakontakt genom föräldramöten i form av temakvällar med middag som eleverna själva lagat. NV - Elevernas och programmets identitet är stark - Eleverna stimuleras till fortsatta studier och fördjupning inom naturvetenskaplig sektor. - Eleverna har ett omvärldsperspektiv genom många eterna kontakter. Samtliga program arbetar på olika sätt för en bättre fysisk lärmiljö och mer ändamålsenliga lokaler. Detta är ett arbete med mål att inför framtiden förbättra förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling under sin utbildning på Lindeskolan. 3

4 4. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse 4.1 Personella resurser Läsåret hade Lindeskolan en lärartäthet på 8.9 lärare per hundra elever. Siffran för hela riket (samtliga huvudmän) var 7.9 per hundra elever. Andelen lärare med pedagogisk högskoleeamen var 76.6%. För hela riket var siffran 75%. Inom Ro1 hade 90% av lärarna pedagogisk högskoleutbildning med ämneskompetens för aktuell undervisning. De tre lärare som inte innehar formell behörighet finns på Byggprogrammet och Fordonsprogrammet. 4.2 Materiella resurser Under året som gått har flera olika byggarbeten pågått vilket kommer att ge skolan nya, fräscha och tidsenliga lokaler. Kulturum och Arenahallen kommer att bli ett rejält ansiktslyft för hela skolan. Vissa delar av skolan har dock fortfarande stora lokalbehov. Inom Ro1 pågår samtal och planering för att Byggprogrammet skulle kunna överta L-huset (gamla idrottslokalerna). Fordonsprogrammet, som är i mycket stort behov av större och mer ändamålsenliga lokaler, hoppas på en lösning för sin verksamhet i samband med ev flytt av Byggprogrammet till L-huset. Inriktning Transport på Fordonsprogrammet är för närvarande utlokaliserade till lokaler i G:a Bilprovningen. Inriktning Personbilsmekaniker (H-huset) har också problem med läckande tak vid regnväder. I N-huset upplevs, liksom på flera håll på skolan, ventilation och värme som ett problem. Restaurang Kulinaren är efter flera års restaurangverksamhet nu i behov av en del nya inventarier och uppfräschning av lokalerna. När det gäller utemiljön anser personalen att den på det stora hela är trivsam men att det behövs fler sittplatser ute under sommarhalvåret. Småträdgårdarna mellan några av skolbyggnaderna behöver snyggas till och det finns också problem med biltrafik på skolans område. Skolan har ett väl fungerande och trevligt bibliotek som utgör ett viktigt stöd i den pedagogiska verksamheten. För övrigt planerar varje ämne/program inköp och användning av lämpligt pedagogiskt material. 4

5 4.3 Arbetsorganisation och ledningsorganisation Gymnasiechef Bibliotek Vaktmästeri Elevhälsa Studie- och yrkesvägledning Öppna skolan Kafeteria Områdesepedition Rektor Område 1 Rektor Område 2 Rektor Område 3 Rektor Område 4 Rektor Område 5 BP HP EC BF ES FP SP IT OP Kulturskola HR ITK TE IV NV Idrottsprofil GY särskola Kommentarer till organisationen inom Ro1: För varje program finns en programsamordnare (PS) med en samordnande funktion inom programmet. På BP finns inriktning Husbyggnad med flera olika valmöjligheter inom inriktningen. På FP har vi inriktningarna Personbilsteknik, Maskin- och lastbilsteknik samt Transport. HR erbjuder inriktning Restaurang och måltidsservice och på NV har vi de senaste åren kunnat erbjuda samtliga tre nationella inriktningar, Naturvetenskap, Miljövetenskap samt Matematik och datavetenskap, 4.4 Elevgruppernas sammansättning Av de fyra program som ingår i Ro1 har NV och HR den jämnaste könsfördelningen, med något fler antal flickor än pojkar på båda programmen. De traditionella pojkprogrammen BP och FP har under läsåret haft fler flickor än tidigare år, över 10% flickor i båda fallen. Den största kulturella mångfalden finns på NV. 5

6 5. Arbetet i verksamheten Ro 1 består av både studieförberedande och yrkesinriktade program med olika karaktär. Blandningen av program inom rektorsområdet är på många sätt befruktande för programmen då det i mötet mellan dem ger möjligheter att lära känna varandras verksamheter på ett sätt som inte skulle ske annars. Det skapar en större förståelse för varandras särart, förutsättningar och problem. Ledningsansvaret hos programsamordnarna spelar i det här avseendet en stor roll. De fyra programsamordnarna träffas regelbundet tillsammans med rektor för erfarenhetsutbyte, information och samtal runt gemensamma frågor. Vid de tillfällen hela rektorsområdet träffats, framför allt i samband med studiedagar, har kontakten med kollegor på andra program genom erfarenhetsutbyte, gemensamma diskussioner och studiebesök i varandras verksamheter varit mycket uppskattat. Utvecklingsområden På samtliga program har under året skett en fortsatt utveckling av arbetslagsarbetet inom programmet och genom detta ett ständigt förbättringsarbete med lärande och undervisning i nya former. Vi kan se att samarbetet mellan kärn- och karaktärsämnen har ökat och att det finns en strävan att skapa sammanhang och helhet för eleverna i deras lärande. Eempel på detta kan ges från de olika programmen. Se punkt Kompetensutvecklingsinsatser för personalen görs dels gemensamt på skolan dels ämnesoch programvis. Den gemensamma kompetensutvecklingen sker framför allt på de studiedagar som planeras in varje läsår. Studiedagarna har bl a ägnats åt att utveckla rutiner för elevers åtgärdsprogram, vilket har varit ett prioriterat utvecklingsområde för hela skolan under året. Personalen har fått stöd och hjälp i arbetet genom den specialkompetens som finns på skolan. Genom flera projekt med internationella utbyten och kontakter har personal fått kompetensutveckling vad det gäller frågor som berör integration. Eempel på sådana projekt är det pågående Kenya-projektet och resan till Auschwitz, i vilka både personal och elever från många olika program varit involverade. Ett målmedvetet arbete har bedrivits för att deras erfarenheter ska komma alla på skolan, både personal och elever, tillgodo. Elever i behov av särskilt stöd Skolans elevhälsoteam är en stor tillgång för skolan. Deras specialkompetens och professionalitet är mycket värdefull i arbetet med elever i behov av olika former av stöd och vägledning. Många elever med behov av särskilt stöd har under året utnyttjat möjligheten till etra stöd genom Öppna skolan, en stödresurs för främst Sv, En, Sh och Ma A. Genom Mattestugan får också många elever hjälp med de högre kurserna i matematik. 6

7 Flera elever har efterfrågat modersmålsundervisning, men vi har haft svårt att rekrytera behöriga lärare och har under året därför endast erbjudit undervisning i albanska. 6. Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål och lokala mål 6.1 Måluppfyllelse i arbetet med läroplanernas mål Måluppfyllelse i arbete med läroplanens mål I Lindeskolans elevenkät ger majoriteten av eleverna (drygt 80%) inom Ro1 uttryck för att de har inflytande över innehåll och arbetssätt i undervisningen till stor eller till viss del. Personalens bedömning av sin egen undervisning vad det gäller elevernas möjlighet att påverka innehåll och arbetssätt ger samma resultat. Se nedan. 1- Personalen har enats om hur arbetssättet/kriteriet ska uppnås 2- Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns. 3- Skolan kännetecknas till stor del av arbetssättet/kriteriet. 4- Detta arbetssätt/kriterium kännetecknar skolan Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål Procentuell andel elever med slutbetyg från Lindeskolan läsåret 2009/2010 Program BF BP EC ES FP HP HR IT NV OP SP TE SMP Av ovanstående tabell framgår att måluppfyllelsen ökat markant på tre av programmen inom Ro1. På FP och HR var måluppfyllelsen 100%, vilket var en förbättring från 82% resp 76 % läsåret innan. På BP var måluppfyllelsen 94% jämfört med 87% året innan. På NV visar siffrorna en något lägre måluppfyllelse. Förklaringen till detta är de idrottselever på programmet som fått förlängd studietid och alltså inte tagit ut slutbetyg efter tre år. Detsamma gäller för en elev på BP. Sammanlagt är det endast tre elever på hela rektorsområdet (en på NV och två på BP) som avslutat studierna efter tre år utan fullständigt slutbetyg. 7

8 Snittpoäng i slutbetyg för de nationella programmen Program BF BP EC ES FP HP HR IT NV OP SP TE SMP Snittpoäng 13,8 11,8 12,7 12,3 12,1 12,3,2 12,3 14,8 12,6 15,5 14,2 11,5 Vi kan konstatera att snittpoängen på NV är högre än de övriga programmen inom rektorsområdet. BP ligger lägst med en snittpoäng under de flesta andra yrkesinriktade programmen på skolan. Med tanke på att intagningspoängen på BP är relativt hög finns anledning att fråga varför poängen i slutbetyget är så låg i jämförelse med andra program. Här återstår vidare analysarbete. Vi behöver jobba mer med frågor om betyg och bedömning för att få en jämförbar statistik och för att säkerställa elevernas lika villkor och möjligheter att söka vidare till olika utbildningar. Detta gäller inte bara internt på Lindeskolan utan också mellan skolor, både mellan grundskola och gymnasieskola och mellan olika gymnasieskolor Måluppfyllelse av målen i den lokala arbetsplanen De olika programmen inom rektorsområdet har i sitt arbete för att uppnå läroplanens, kursplanernas och skolans gemensamma mål formulerat delmål för det egna programmet (se punkt 3.2). Personalens utvärdering av måluppfyllelsen kan sammanfattas enligt nedanstående skala 1-4. BP - Kärnämnen och karaktärsämnen samverkar för att skapa sammanhang och helhetskänsla i utbildningen. Eempel på ämnesintegrering är engelska-karaktärsämnen och matematik-karaktärsämnen samt inslag från olika kurser i elevernas projektarbeten. Personalen bedömer att detta fungerar bra. Ämnesintegrering mellan olika kurser i åk 3 är på planeringsstadiet. - Eleverna tränas i att ta ansvar både självständigt och i arbetslag. Ett målmedvetet arbete har bedrivits vad gäller elevernas ansvar för materialhantering och minskad resursförbrukning. Sopsortering och återvinning är nu implementerat och fungerar bra. - Eleverna arbetar med reella kundobjekt tidigt i utbildningen. Undervisningen i stationssystem åk 1 är integrerat med tillverkning av delar av reella kundobjekt. FP - Yrkesämnen och kärnämnen samarbetar i flera olika kurser. 8

9 Samarbetet behöver utvecklas och prioriteras. Eempel på samarbete som utvecklats under året är engelska-karaktärsämnen. - Eleverna är fortbildningsbara och väl förberedda inför krav i arbetsliv och samhälle. Eleverna är väl förberedda och många har redan fått anställning när de slutar skolan. - Eleverna inser värdet av hälsa och motion och kan ta eget ansvar för hälsobefrämjande aktiviteter. Ett samarbete mellan karaktärsämneskurser och Idrott och hälsa har inletts och resulterat i flera gemensamma insatser. Ytterligare samarbete och utveckling av arbetet med motion, hälsa och livsstil är planerat. HR - Konkret samarbete ämnen och kurser emellan Förutom samarbete mellan kurser inom karaktärsämnesdelen sker samarbete mellan svenska/engelska och karaktärsämnen. Samarbetet mellan kärnämnen och karaktärsämnen kan utökas och förstärkas. - Genomförande av utbyte/apu med skola i Italien. Fler attraktiva APU-platser och samarbetsprojekt lokalt. Utbytet med skola i Italien har ersatts av utbyte med skola i Frankrike vilket genomförts under vt 2010 genom besök/apu av svenska elever i Frankrike och återbesök av franska elever hos oss. Eempel på lokala samarbetsprojekt har varit framtagning av ekologisk jultallrik tillsammans med Konsum och temakväll med Grythyttans vin i samarrangemang med Kommunal fritid. - Regelbunden föräldrakontakt genom föräldramöten i form av temakvällar med middag som eleverna själva lagat. Detta genomfördes med elever och föräldrar åk 2 i januari med avsikt att fortsättningsvis genomföra det regelbundet med alla elevgrupper. NV - Elevernas och programmets identitet är stark. De planerade aktiviteterna, programdagar/temavecka/studiebesök mm, för att uppnå detta mål är genomförda med gott resultat. - Eleverna stimuleras till fortsatta studier och fördjupning inom naturvetenskaplig sektor. 9

10 Genom kontakt med olika naturvetenskapliga utbildningar, besök av f d elever och strukturering av projektarbetet mot ett tydligare naturvetenskapligt fokus har eleverna stimulerats till fortsatta studier inom naturvetenskaplig sektor. - Eleverna har ett omvärldsperspektiv genom många eterna kontakter Programmet har många eterna kontakter lokalt och regionalt. De internationella kontakterna har utvidgats genom eempelvis en fortsatt satsning på deltagande i Kenya-projektet. Speciellt för det gångna läsåret var en grupp elevers deltagande i det internationella miljömötet COP15 i Köpenhamn, detta på initiativ av eleverna själva och i samarbete med Fältbiologerna. 6.3 Måluppfyllelse av målen i likabehandlingsplanen Vår samlade bedömning av måluppfyllelsen vad det gäller likabehandlingsplanen är: Arbetet med likabehandlingsplanen Vi har under året arbetat med att göra vår likabehandlingsplan till ett levande dokument, en handlingsplan som är tillgänglig och tillämpbar. Detta har skett bl a genom att aktualisera planen på studiedagar, arbetsplatsträffar, träff för nyanställda, föräldramöten och programråd. Elevskyddsombuden har fått en särskild introduktion i planens innehåll. I samband med det årliga temaarbetet har vi genom värderingsövningar i samtliga klasser kunnat göra direkta kopplingar till likabehandlingsplanen och i några elevgrupper har ett arbete med s k trygghetsvandring på skolan påbörjats. Inför framtiden behöver vi dock få eleverna mer delaktiga i framtagningen och arbetet med likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på skolans hemsida. 7. Sammanfattande analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet. När det gäller läroplanens mål kännetecknas verksamheten av en allt högre måluppfyllelse. Resultatet av arbetet med elevers inflytande, värdegrundsarbete etc avspeglar sig bl a i elevernas svar i elevenkäten. Den statistik som visar på måluppfyllelse vad gäller kursplanemålen visar att andelen elever som gick ut med fullständigt slutbetyg ökat avsevärt inom rektorsområdet jämfört 10

11 med tidigare år. Se resultat och analys punkt Snittpoängen i slutbetyget varierar mellan programmen. För måluppfyllelse gentemot målen uttryckta i de lokala arbetsplanerna, se punkt Prioriterade åtgärder för förbättring i verksamheten som helhet För att nå de mål som är uttryckta under punkt 9 behöver vi stärka och utveckla våra insatser när det gäller olika former av stöd till elever. Vi behöver vidare förbättra studiemiljön för att stimulera lusten och viljan att lära, både den fysiska arbetsmiljön och i fråga om bemötande och kommunikation människor emellan. 9. Mål för kommande tidsperiod Målen för kommande tidsperiod kan sammanfattas i följande punkter: - Högre andel elever som går ut med fullständigt slutbetyg - Genomsnittligt meritvärde på minst Högre andel elever som säger att de trivs på programmet. - Högre andel elever som säger att de är nöjda med sin utbildning. Dessa mål är övergripande mål och ska genomsyra hela verksamheten. Varje program har dessutom i sin lokala arbetsplan formulerat mål för det egna programmets verksamhet. Målformuleringarna är delvis desamma som föregående år och bygger vidare på det arbete som tidigare gjorts. Se punkt BP - Kärnämnen och karaktärsämnen samverkar för att skapa sammanhang och helhetskänsla i utbildningen. - Eleverna tränas i att ta ansvar både självständigt och i arbetslag. - Eleverna arbetar med reella kundobjekt tidigt i utbildningen, med möjlighet till individualisering mot olika yrkesinriktningar. FP - Yrkesämnen och kärnämnen samarbetar i flera olika kurser. - Eleverna inser värdet av hälsa och motion och kan ta eget ansvar för hälsobefrämjande aktiviteter. - Fordonsprogrammet har elevunderlag och lokaler för att erbjuda alla tre nuvarande inriktningarna. HR - Konkret samarbete ämnen och kurser emellan. - Motivation, trivsel och lusten att lära är hög vilket avspeglar sig i en hög närvaro. 11

12 - Utveckling av utbytet med skola i St. Chamond i Frankrike. - Regelbunden föräldrakontakt genom bl a gemensamma temakvällar för elever och föräldrar. NV - Elevernas och programmets identitet är stark. - Eleverna stimuleras till fortsatta studier och fördjupning inom naturvetenskaplig sektor. - Eleverna har ett omvärldsperspektiv genom många eterna kontakter. - Eleverna har en stimulerande och gynnsam studiemiljö för fortsatt utveckling av fleibla studier. Lindesberg den 2 november 2010 Eva Boström Rektor för Ro1 12

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Pedagogiskt bokslut Prästgårdsskolan Särskola 1-8 år 1 Innehåll: Tidsperiod sidan 3 Grundfakta sidan 3 Underlag och rutiner för att ta fram Kvalitetsredovisningen sidan 4

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 LOGGA Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 Hotell- och restaurangprogrammet Presentation Verksamheten på hotell- och restaurangprogrammet präglas av att programmet är både

Läs mer

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA FALKENBERGS GYMNASIESKOLA SITUATIONSPLAN ÖPPET HUS Alla program håller programpresentation Kl 10.00, 11.00, 12.00 Cafeterian håller öppet 09.30-13.00 Förbindelsegången hus 1-3 o Programbord o Elevhälsan

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Resultat från enkäten till ämnesansvariga i matematik på gymnasieskolor

Resultat från enkäten till ämnesansvariga i matematik på gymnasieskolor Resultat från enkäten till ämnesansvariga i matematik på gymnasieskolor Antal svar Antal enkäter som skickades ut till Ma/No-lärare 500 Antal svar 390 Antal ämnesansvariga av ovanstående 49 (12,5% av 390)

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Uddevalla Gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Uddevalla Gymnasieskola Utbildningsinspektion i Uddevalla kommun Uddevalla Gymnasieskola Dnr 53-2006:3406 Utbildningsinspektion i Uddevalla Gymnasieskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Elfhems Gymnasium. Gymnasial Lärlingsutbildning Individuella programmet. Kvalitetsredovisning Kalenderåret 2010

Elfhems Gymnasium. Gymnasial Lärlingsutbildning Individuella programmet. Kvalitetsredovisning Kalenderåret 2010 Elfhems Gymnasium Gymnasial Lärlingsutbildning Individuella programmet Kvalitetsredovisning Kalenderåret 2010 Rektor: Carl Nyström 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Skolans elever,

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14

Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14 140630 Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde inför läsåret 14/15 är: Här ska den/de punkter stå som kokats ner och står längst ner på sista sidan

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM LÄSÅRET2010-2011 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u, som just står inför att påbörja en gymnasial utbildning, har säkert ett behov av att skaffa Dig så god insikt som möjligt inför ditt val. I denna broschyr

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-08-27 Barn och utbildningsförvaltningen Gunnar Verngren 0581-811 81 Gunnar.Verngren@lindesberg.se Kvalitetsrapport 2013-2014 Gymnasiesärskola Individuella Program Lindeskolan 1 1. GRUNDFAKTA Från

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 07/08

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 07/08 1 (6) 2009-04-14 Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 07/08 A. PRESENTATION Verksamhet Hösten 2004 startade det specialutformade programmet Teknik och Företagsamhet. Programmet vänder

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11

Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11 2011-11-03 1(10) Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/11 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Agneberg Presentation och resultatredovisning Presentation av verksamheten Inom Uddevalla

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Solenskolan/Kiörningskolan åk 4-9 Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och

Läs mer

Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Projekt för förändrat arbetstidsavtal för lärare i Ludvika kommun

Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Projekt för förändrat arbetstidsavtal för lärare i Ludvika kommun Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse Projekt för förändrat arbetstidsavtal för lärare i Ludvika kommun 1 SYFTE Syftet med en förändrad arbetstidsförläggning för lärare i skolan är att skapa bättre

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden Samverkan

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Nyheter. Österlengymnasiet i Simrishamn. Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Barn- och utbildningsförvaltningen informerar

Nyheter. Österlengymnasiet i Simrishamn. Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Nyheter Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Österlengymnasiet i Simrishamn Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Välkommen till Österlengymnasiet här börjar din framtid Många

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Mönsterås kommun med ca 13000 innevånare är en vacker kustkommun vid E 22 med Öland som utsikt. För mer information om kommunen gå in på hemsidan

Mönsterås kommun med ca 13000 innevånare är en vacker kustkommun vid E 22 med Öland som utsikt. För mer information om kommunen gå in på hemsidan Mönsterås kommun med ca 13000 innevånare är en vacker kustkommun vid E 22 med Öland som utsikt. För mer information om kommunen gå in på hemsidan www.monsteras.se Aktuella Lärartjänster inför höstterminen

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Plan för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhet Dnr xxx-20xx Läsår: Enhet: Rektor: Bilagor Bilaga 1 Utdrag från huvudmannens verksamhetsplan Bilaga 2 Elevenkät från.. Bilaga

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Gymnasieskola Publicerad 01.11.2007

Det svenska skolsystemet: Gymnasieskola Publicerad 01.11.2007 Det svenska skolsystemet: Gymnasieskola Publicerad 01.11.2007 Gymnasieskola Nästan alla elever i grundskolan går vidare till gymnasieskolan. Den svenska gymnasieskolan ger grundläggande kunskaper för yrkes-

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015

Arbetsplan 2014-2015 Arbetsplan 2014-2015 Brinells högstadium Grundskola och Grundsärskola Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar Brinells högstadiums Kvalitets- och Arbetsmiljöarbete 2014/15

Läs mer

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 LOGGA Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Hotell- och restaurangprogrammet Presentation Verksamheten på Hotell- och restaurangprogrammet präglas av att programmet är både

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Kvalitetsnätverk GR 131127

Kvalitetsnätverk GR 131127 Kvalitetsnätverk GR 131127 Två och två: Om du hör begreppet kvalitet i förskola och skola, vad tänker du på då? Rachel Törnell, utvecklingschef Grunden för kvalitetsarbete i Alingsås Hur ser det konkret

Läs mer

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Förmiddagens ordning 8.30 Introduktion (SAM) - tillbakablick 08.45 Överflygning och nedslag i kapitlen Förutsättningar för arbetet i fritidshem

Läs mer