KVALITETSREDOVISNING LINDESKOLAN. Rektorsområde 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING LINDESKOLAN. Rektorsområde 1"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING LINDESKOLAN Rektorsområde 1 Läsåret

2 1. Grundfakta I vacker miljö vid Lindeskolans strand ligger Lindeskolan gymnasieskolan för norra Örebro län. Här möts ungdomar från flera kommuner i en miljö som präglas av utveckling och tradition. Lindeskolans vision: Lindeskolan är genom sitt breda utbud och sin goda lärmiljö en attraktiv skola som utgör det självklara valet för elever och personal i regionen. Lindeskolan hade läsåret totalt ca 1150 elever. Antalet anställda var 134. Skolan är indelad i fem rektorsområden. Rektorsområde 1 (Ro1) består av: Byggprogrammet (BP) Fordonsprogrammet (FP) Hotell- och restaurangprogrammet (HR) Naturvetenskapsprogrammet (NV) Antal elever: BP - 88 FP - 83 HR - 40 NV - 79 Antal anställda personer tillhörande arbetslag inom Ro1 var 34 stycken. 2. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Kvalitetsredovisningen bygger på gemensamt statistiskt material samt olika utvärderingar som genomförts under året. Förutom kontinuerliga utvärderingar gjorda på rektorsområdet och på respektive program under hela läsåret bygger kvalitetsredovisningen på personalutvärderingar gjorda på studiedagen den 24 maj 2010 samt skolans gemensamma elevutvärdering vårterminen Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden. 3.1 Prioriterade åtgärder efter föregående kvalitetsredovisning Under läsåret har vi fortsatt att arbeta för att få in rutiner vad det gäller att ge varje elev återkoppling och fortlöpande information om sin studiesituation. Som redskap 2

3 för detta har vi utvecklat användandet av dataprogrammet Deter. Se punkt 8 i kvalitetsredovisningen Vi har under året arbetat för att öka motivationen hos eleverna och stimulera lusten och viljan att lära. Arbetet med detta har kommit till uttryck på olika sätt. Se punkt 9 i kvalitetsredovisningen samt punkt 6.2 nedan. 3.2 Mål i programmens lokala arbetsplaner läsåret Varje program har i sin lokala arbetsplan formulerat mål för det egna programmet med utgångspunkt från skolans gemensamma mål och de övergripande målen i läroplan och kursplaner. Målen bygger vidare på tidigare uppsatta mål. I vissa fall är målformuleringarna desamma men har ett annat fokus. BP - Kärnämnen och karaktärsämnen samverkar för att skapa sammanhang och helhetskänsla i utbildningen. - Eleverna tränas i att ta ansvar både självständigt och i arbetslag. - Eleverna arbetar med reella kundobjekt tidigt i utbildningen. FP - Yrkesämnen och kärnämnen samverkar i flera olika kurser. - Eleverna är fortbildningsbara och väl förberedda inför nya krav i arbetsliv och samhälle - Eleverna inser värdet av hälsa och motion och kan ta eget ansvar för hälsobefrämjande aktiviteter. HR - Konkret samarbete ämnen och kurser emellan. - Genomförande av utbyte/apu med skola i Italien. Fler attraktiva APU-platser och samarbetsprojekt lokalt. - Regelbunden föräldrakontakt genom föräldramöten i form av temakvällar med middag som eleverna själva lagat. NV - Elevernas och programmets identitet är stark - Eleverna stimuleras till fortsatta studier och fördjupning inom naturvetenskaplig sektor. - Eleverna har ett omvärldsperspektiv genom många eterna kontakter. Samtliga program arbetar på olika sätt för en bättre fysisk lärmiljö och mer ändamålsenliga lokaler. Detta är ett arbete med mål att inför framtiden förbättra förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling under sin utbildning på Lindeskolan. 3

4 4. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse 4.1 Personella resurser Läsåret hade Lindeskolan en lärartäthet på 8.9 lärare per hundra elever. Siffran för hela riket (samtliga huvudmän) var 7.9 per hundra elever. Andelen lärare med pedagogisk högskoleeamen var 76.6%. För hela riket var siffran 75%. Inom Ro1 hade 90% av lärarna pedagogisk högskoleutbildning med ämneskompetens för aktuell undervisning. De tre lärare som inte innehar formell behörighet finns på Byggprogrammet och Fordonsprogrammet. 4.2 Materiella resurser Under året som gått har flera olika byggarbeten pågått vilket kommer att ge skolan nya, fräscha och tidsenliga lokaler. Kulturum och Arenahallen kommer att bli ett rejält ansiktslyft för hela skolan. Vissa delar av skolan har dock fortfarande stora lokalbehov. Inom Ro1 pågår samtal och planering för att Byggprogrammet skulle kunna överta L-huset (gamla idrottslokalerna). Fordonsprogrammet, som är i mycket stort behov av större och mer ändamålsenliga lokaler, hoppas på en lösning för sin verksamhet i samband med ev flytt av Byggprogrammet till L-huset. Inriktning Transport på Fordonsprogrammet är för närvarande utlokaliserade till lokaler i G:a Bilprovningen. Inriktning Personbilsmekaniker (H-huset) har också problem med läckande tak vid regnväder. I N-huset upplevs, liksom på flera håll på skolan, ventilation och värme som ett problem. Restaurang Kulinaren är efter flera års restaurangverksamhet nu i behov av en del nya inventarier och uppfräschning av lokalerna. När det gäller utemiljön anser personalen att den på det stora hela är trivsam men att det behövs fler sittplatser ute under sommarhalvåret. Småträdgårdarna mellan några av skolbyggnaderna behöver snyggas till och det finns också problem med biltrafik på skolans område. Skolan har ett väl fungerande och trevligt bibliotek som utgör ett viktigt stöd i den pedagogiska verksamheten. För övrigt planerar varje ämne/program inköp och användning av lämpligt pedagogiskt material. 4

5 4.3 Arbetsorganisation och ledningsorganisation Gymnasiechef Bibliotek Vaktmästeri Elevhälsa Studie- och yrkesvägledning Öppna skolan Kafeteria Områdesepedition Rektor Område 1 Rektor Område 2 Rektor Område 3 Rektor Område 4 Rektor Område 5 BP HP EC BF ES FP SP IT OP Kulturskola HR ITK TE IV NV Idrottsprofil GY särskola Kommentarer till organisationen inom Ro1: För varje program finns en programsamordnare (PS) med en samordnande funktion inom programmet. På BP finns inriktning Husbyggnad med flera olika valmöjligheter inom inriktningen. På FP har vi inriktningarna Personbilsteknik, Maskin- och lastbilsteknik samt Transport. HR erbjuder inriktning Restaurang och måltidsservice och på NV har vi de senaste åren kunnat erbjuda samtliga tre nationella inriktningar, Naturvetenskap, Miljövetenskap samt Matematik och datavetenskap, 4.4 Elevgruppernas sammansättning Av de fyra program som ingår i Ro1 har NV och HR den jämnaste könsfördelningen, med något fler antal flickor än pojkar på båda programmen. De traditionella pojkprogrammen BP och FP har under läsåret haft fler flickor än tidigare år, över 10% flickor i båda fallen. Den största kulturella mångfalden finns på NV. 5

6 5. Arbetet i verksamheten Ro 1 består av både studieförberedande och yrkesinriktade program med olika karaktär. Blandningen av program inom rektorsområdet är på många sätt befruktande för programmen då det i mötet mellan dem ger möjligheter att lära känna varandras verksamheter på ett sätt som inte skulle ske annars. Det skapar en större förståelse för varandras särart, förutsättningar och problem. Ledningsansvaret hos programsamordnarna spelar i det här avseendet en stor roll. De fyra programsamordnarna träffas regelbundet tillsammans med rektor för erfarenhetsutbyte, information och samtal runt gemensamma frågor. Vid de tillfällen hela rektorsområdet träffats, framför allt i samband med studiedagar, har kontakten med kollegor på andra program genom erfarenhetsutbyte, gemensamma diskussioner och studiebesök i varandras verksamheter varit mycket uppskattat. Utvecklingsområden På samtliga program har under året skett en fortsatt utveckling av arbetslagsarbetet inom programmet och genom detta ett ständigt förbättringsarbete med lärande och undervisning i nya former. Vi kan se att samarbetet mellan kärn- och karaktärsämnen har ökat och att det finns en strävan att skapa sammanhang och helhet för eleverna i deras lärande. Eempel på detta kan ges från de olika programmen. Se punkt Kompetensutvecklingsinsatser för personalen görs dels gemensamt på skolan dels ämnesoch programvis. Den gemensamma kompetensutvecklingen sker framför allt på de studiedagar som planeras in varje läsår. Studiedagarna har bl a ägnats åt att utveckla rutiner för elevers åtgärdsprogram, vilket har varit ett prioriterat utvecklingsområde för hela skolan under året. Personalen har fått stöd och hjälp i arbetet genom den specialkompetens som finns på skolan. Genom flera projekt med internationella utbyten och kontakter har personal fått kompetensutveckling vad det gäller frågor som berör integration. Eempel på sådana projekt är det pågående Kenya-projektet och resan till Auschwitz, i vilka både personal och elever från många olika program varit involverade. Ett målmedvetet arbete har bedrivits för att deras erfarenheter ska komma alla på skolan, både personal och elever, tillgodo. Elever i behov av särskilt stöd Skolans elevhälsoteam är en stor tillgång för skolan. Deras specialkompetens och professionalitet är mycket värdefull i arbetet med elever i behov av olika former av stöd och vägledning. Många elever med behov av särskilt stöd har under året utnyttjat möjligheten till etra stöd genom Öppna skolan, en stödresurs för främst Sv, En, Sh och Ma A. Genom Mattestugan får också många elever hjälp med de högre kurserna i matematik. 6

7 Flera elever har efterfrågat modersmålsundervisning, men vi har haft svårt att rekrytera behöriga lärare och har under året därför endast erbjudit undervisning i albanska. 6. Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål och lokala mål 6.1 Måluppfyllelse i arbetet med läroplanernas mål Måluppfyllelse i arbete med läroplanens mål I Lindeskolans elevenkät ger majoriteten av eleverna (drygt 80%) inom Ro1 uttryck för att de har inflytande över innehåll och arbetssätt i undervisningen till stor eller till viss del. Personalens bedömning av sin egen undervisning vad det gäller elevernas möjlighet att påverka innehåll och arbetssätt ger samma resultat. Se nedan. 1- Personalen har enats om hur arbetssättet/kriteriet ska uppnås 2- Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns. 3- Skolan kännetecknas till stor del av arbetssättet/kriteriet. 4- Detta arbetssätt/kriterium kännetecknar skolan Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål Procentuell andel elever med slutbetyg från Lindeskolan läsåret 2009/2010 Program BF BP EC ES FP HP HR IT NV OP SP TE SMP Av ovanstående tabell framgår att måluppfyllelsen ökat markant på tre av programmen inom Ro1. På FP och HR var måluppfyllelsen 100%, vilket var en förbättring från 82% resp 76 % läsåret innan. På BP var måluppfyllelsen 94% jämfört med 87% året innan. På NV visar siffrorna en något lägre måluppfyllelse. Förklaringen till detta är de idrottselever på programmet som fått förlängd studietid och alltså inte tagit ut slutbetyg efter tre år. Detsamma gäller för en elev på BP. Sammanlagt är det endast tre elever på hela rektorsområdet (en på NV och två på BP) som avslutat studierna efter tre år utan fullständigt slutbetyg. 7

8 Snittpoäng i slutbetyg för de nationella programmen Program BF BP EC ES FP HP HR IT NV OP SP TE SMP Snittpoäng 13,8 11,8 12,7 12,3 12,1 12,3,2 12,3 14,8 12,6 15,5 14,2 11,5 Vi kan konstatera att snittpoängen på NV är högre än de övriga programmen inom rektorsområdet. BP ligger lägst med en snittpoäng under de flesta andra yrkesinriktade programmen på skolan. Med tanke på att intagningspoängen på BP är relativt hög finns anledning att fråga varför poängen i slutbetyget är så låg i jämförelse med andra program. Här återstår vidare analysarbete. Vi behöver jobba mer med frågor om betyg och bedömning för att få en jämförbar statistik och för att säkerställa elevernas lika villkor och möjligheter att söka vidare till olika utbildningar. Detta gäller inte bara internt på Lindeskolan utan också mellan skolor, både mellan grundskola och gymnasieskola och mellan olika gymnasieskolor Måluppfyllelse av målen i den lokala arbetsplanen De olika programmen inom rektorsområdet har i sitt arbete för att uppnå läroplanens, kursplanernas och skolans gemensamma mål formulerat delmål för det egna programmet (se punkt 3.2). Personalens utvärdering av måluppfyllelsen kan sammanfattas enligt nedanstående skala 1-4. BP - Kärnämnen och karaktärsämnen samverkar för att skapa sammanhang och helhetskänsla i utbildningen. Eempel på ämnesintegrering är engelska-karaktärsämnen och matematik-karaktärsämnen samt inslag från olika kurser i elevernas projektarbeten. Personalen bedömer att detta fungerar bra. Ämnesintegrering mellan olika kurser i åk 3 är på planeringsstadiet. - Eleverna tränas i att ta ansvar både självständigt och i arbetslag. Ett målmedvetet arbete har bedrivits vad gäller elevernas ansvar för materialhantering och minskad resursförbrukning. Sopsortering och återvinning är nu implementerat och fungerar bra. - Eleverna arbetar med reella kundobjekt tidigt i utbildningen. Undervisningen i stationssystem åk 1 är integrerat med tillverkning av delar av reella kundobjekt. FP - Yrkesämnen och kärnämnen samarbetar i flera olika kurser. 8

9 Samarbetet behöver utvecklas och prioriteras. Eempel på samarbete som utvecklats under året är engelska-karaktärsämnen. - Eleverna är fortbildningsbara och väl förberedda inför krav i arbetsliv och samhälle. Eleverna är väl förberedda och många har redan fått anställning när de slutar skolan. - Eleverna inser värdet av hälsa och motion och kan ta eget ansvar för hälsobefrämjande aktiviteter. Ett samarbete mellan karaktärsämneskurser och Idrott och hälsa har inletts och resulterat i flera gemensamma insatser. Ytterligare samarbete och utveckling av arbetet med motion, hälsa och livsstil är planerat. HR - Konkret samarbete ämnen och kurser emellan Förutom samarbete mellan kurser inom karaktärsämnesdelen sker samarbete mellan svenska/engelska och karaktärsämnen. Samarbetet mellan kärnämnen och karaktärsämnen kan utökas och förstärkas. - Genomförande av utbyte/apu med skola i Italien. Fler attraktiva APU-platser och samarbetsprojekt lokalt. Utbytet med skola i Italien har ersatts av utbyte med skola i Frankrike vilket genomförts under vt 2010 genom besök/apu av svenska elever i Frankrike och återbesök av franska elever hos oss. Eempel på lokala samarbetsprojekt har varit framtagning av ekologisk jultallrik tillsammans med Konsum och temakväll med Grythyttans vin i samarrangemang med Kommunal fritid. - Regelbunden föräldrakontakt genom föräldramöten i form av temakvällar med middag som eleverna själva lagat. Detta genomfördes med elever och föräldrar åk 2 i januari med avsikt att fortsättningsvis genomföra det regelbundet med alla elevgrupper. NV - Elevernas och programmets identitet är stark. De planerade aktiviteterna, programdagar/temavecka/studiebesök mm, för att uppnå detta mål är genomförda med gott resultat. - Eleverna stimuleras till fortsatta studier och fördjupning inom naturvetenskaplig sektor. 9

10 Genom kontakt med olika naturvetenskapliga utbildningar, besök av f d elever och strukturering av projektarbetet mot ett tydligare naturvetenskapligt fokus har eleverna stimulerats till fortsatta studier inom naturvetenskaplig sektor. - Eleverna har ett omvärldsperspektiv genom många eterna kontakter Programmet har många eterna kontakter lokalt och regionalt. De internationella kontakterna har utvidgats genom eempelvis en fortsatt satsning på deltagande i Kenya-projektet. Speciellt för det gångna läsåret var en grupp elevers deltagande i det internationella miljömötet COP15 i Köpenhamn, detta på initiativ av eleverna själva och i samarbete med Fältbiologerna. 6.3 Måluppfyllelse av målen i likabehandlingsplanen Vår samlade bedömning av måluppfyllelsen vad det gäller likabehandlingsplanen är: Arbetet med likabehandlingsplanen Vi har under året arbetat med att göra vår likabehandlingsplan till ett levande dokument, en handlingsplan som är tillgänglig och tillämpbar. Detta har skett bl a genom att aktualisera planen på studiedagar, arbetsplatsträffar, träff för nyanställda, föräldramöten och programråd. Elevskyddsombuden har fått en särskild introduktion i planens innehåll. I samband med det årliga temaarbetet har vi genom värderingsövningar i samtliga klasser kunnat göra direkta kopplingar till likabehandlingsplanen och i några elevgrupper har ett arbete med s k trygghetsvandring på skolan påbörjats. Inför framtiden behöver vi dock få eleverna mer delaktiga i framtagningen och arbetet med likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på skolans hemsida. 7. Sammanfattande analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet. När det gäller läroplanens mål kännetecknas verksamheten av en allt högre måluppfyllelse. Resultatet av arbetet med elevers inflytande, värdegrundsarbete etc avspeglar sig bl a i elevernas svar i elevenkäten. Den statistik som visar på måluppfyllelse vad gäller kursplanemålen visar att andelen elever som gick ut med fullständigt slutbetyg ökat avsevärt inom rektorsområdet jämfört 10

11 med tidigare år. Se resultat och analys punkt Snittpoängen i slutbetyget varierar mellan programmen. För måluppfyllelse gentemot målen uttryckta i de lokala arbetsplanerna, se punkt Prioriterade åtgärder för förbättring i verksamheten som helhet För att nå de mål som är uttryckta under punkt 9 behöver vi stärka och utveckla våra insatser när det gäller olika former av stöd till elever. Vi behöver vidare förbättra studiemiljön för att stimulera lusten och viljan att lära, både den fysiska arbetsmiljön och i fråga om bemötande och kommunikation människor emellan. 9. Mål för kommande tidsperiod Målen för kommande tidsperiod kan sammanfattas i följande punkter: - Högre andel elever som går ut med fullständigt slutbetyg - Genomsnittligt meritvärde på minst Högre andel elever som säger att de trivs på programmet. - Högre andel elever som säger att de är nöjda med sin utbildning. Dessa mål är övergripande mål och ska genomsyra hela verksamheten. Varje program har dessutom i sin lokala arbetsplan formulerat mål för det egna programmets verksamhet. Målformuleringarna är delvis desamma som föregående år och bygger vidare på det arbete som tidigare gjorts. Se punkt BP - Kärnämnen och karaktärsämnen samverkar för att skapa sammanhang och helhetskänsla i utbildningen. - Eleverna tränas i att ta ansvar både självständigt och i arbetslag. - Eleverna arbetar med reella kundobjekt tidigt i utbildningen, med möjlighet till individualisering mot olika yrkesinriktningar. FP - Yrkesämnen och kärnämnen samarbetar i flera olika kurser. - Eleverna inser värdet av hälsa och motion och kan ta eget ansvar för hälsobefrämjande aktiviteter. - Fordonsprogrammet har elevunderlag och lokaler för att erbjuda alla tre nuvarande inriktningarna. HR - Konkret samarbete ämnen och kurser emellan. - Motivation, trivsel och lusten att lära är hög vilket avspeglar sig i en hög närvaro. 11

12 - Utveckling av utbytet med skola i St. Chamond i Frankrike. - Regelbunden föräldrakontakt genom bl a gemensamma temakvällar för elever och föräldrar. NV - Elevernas och programmets identitet är stark. - Eleverna stimuleras till fortsatta studier och fördjupning inom naturvetenskaplig sektor. - Eleverna har ett omvärldsperspektiv genom många eterna kontakter. - Eleverna har en stimulerande och gynnsam studiemiljö för fortsatt utveckling av fleibla studier. Lindesberg den 2 november 2010 Eva Boström Rektor för Ro1 12

Kvalitetsredovisningen för Lindeskolan Rektorsområde 3 läsåret 2009-2010

Kvalitetsredovisningen för Lindeskolan Rektorsområde 3 läsåret 2009-2010 Kvalitetsredovisningen för Lindeskolan sområde 3 läsåret 2009-2010 1 1. Grundfakta I vacker miljö vid Lindeskolans strand ligger Lindeskolan gymnasieskolan för norra Örebro län. Här möts ungdomar från

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Åva gymnasium. Skolan erbjuder

Åva gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är skolan där eleven står i centrum. Här får du möjlighet att växa och vara dig själv. Ett stegvis ökat ansvar gör studierna både roliga och intressanta. Här är skolan där möten mellan

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder

Vallentuna gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en lärorik och utvecklande arbetsplats där alla aktivt tar ansvar för att skapa trivsel. Professionella, engagerade lärare hjälper dig i ditt lärande och personliga utveckling. Vi har

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Gymnasieskolan Spyken Lund

Gymnasieskolan Spyken Lund Gymnasieskolan Spyken Lund Spyken idag Estetiska programmet musik Spetsutbildning i musik Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Särskild variant NA-musik Samhällsvetenskapsprogrammet ca 1000

Läs mer

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder

Sågbäcksgymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Hos får du en verklighetsnära utbildning. Du får kunskaper som efterfrågas i arbetslivet och dina möjligheter att få jobb är stora. Alla program hos oss innehåller antingen praktik eller

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Stockholms hotell och restaurangskola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan Westerlundska Gymnasiet. Westerlundska Gymnasiet 2015/2016

Verksamhetsplan Westerlundska Gymnasiet. Westerlundska Gymnasiet 2015/2016 Verksamhetsplan Westerlundska Gymnasiet Westerlundska Gymnasiet 2015/2016 1 Övergripande beskrivning av organisationen 1.1 Ansvarsområde/beskrivning av verksamheten. Westerlundska gymnasiet är Enköpings

Läs mer

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 30) VK100S v1.0 040416, kvalitetsredovisning ro 1 2008-2009 Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 2011-01-18 1(5) för läsåret 2009/2010 Enhetens namn Östrabo Yrkes, rektorsområde A. Presentations- och resultatredovisningsdel Grundfakta om verksamheten (presentation) Rektorsområdet omfattar byggprogrammet,

Läs mer

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder

Arlandagymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en stor skola, med en liten skolas atmosfär. Tryggheten, trivseln och gemenskapen är det som uppskattas mest av våra elever. En bidragande faktor är den goda kontakten mellan lärare

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14

Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14 140630 Nulägesanalys Skolans namn (F-5/6) 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde inför läsåret 14/15 är: Här ska den/de punkter stå som kokats ner och står längst ner på sista sidan

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-15. Magelungen grundskola Västerås

Kvalitetsredovisning 2014-15. Magelungen grundskola Västerås Kvalitetsredovisning 2014-15 Magelungen grundskola Västerås Inför läsårt hade vi satt som mål att förbättra följande områden utifrån förra årets beskrivning Ökad kvalitetsinsamling Ett övergripande mål

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2013

Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2013 Kvalitetsuppföljning Lärande och stöd 2013 Gymnasieskola Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 3 Verksamhetens förutsättningar... 4 Organisation... 4 Ekonomi och nyckeltal... 5 Lokaler... 6 Personal...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Platengymnasiet i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175

Regelbunden tillsyn i Platengymnasiet i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175 Regelbunden tillsyn i Platengymnasiet i Motala kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:175 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Platengymnasiet Motala kommun Datum 2009-10-16 Dnr 43-2009:175

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Ängelholms gymnasieskola

Regelbunden tillsyn i Ängelholms gymnasieskola Regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Ängelholms gymnasieskola Dnr 53-2008:1910 Regelbunden tillsyn i Ängelholms gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i och besökt Ängelholms

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Pedagogiskt bokslut Prästgårdsskolan Särskola 1-8 år 1 Innehåll: Tidsperiod sidan 3 Grundfakta sidan 3 Underlag och rutiner för att ta fram Kvalitetsredovisningen sidan 4

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Birgitta Wikström 140908 Reviderad 141024 Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2014 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler:

Tullinge Gymnasium. Skolan erbjuder. På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Skolan erbjuder På Tullinge gymnasium kan du välja mellan följande program, inriktningar och profiler: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap med tre profiler: - naturvetenskap - datavetenskap

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Utbildningen Medieprogrammet är ett studieförberedande program med yrkespraktik, som fasas ut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Industriprogrammet läsåret 10/11 Företagens Industritekniska program (FIP)

Kvalitetsredovisning för Industriprogrammet läsåret 10/11 Företagens Industritekniska program (FIP) 1 (5) 2011-12-29 ÖSTRABO YRKES Företagens Industritekniska Program Kvalitetsredovisning för Industriprogrammet läsåret 10/11 Företagens Industritekniska program (FIP) A. PRESENTATION OCH REDOVISNINGSDEL

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium Mjölby kommun Datum 2009-11-06 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Mörtviksskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete Skola I Mörtviksskolan pågår ett aktivt arbete för att främja alla elevers trygghet och lärande. Genom att

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor Särvux, Bollnäs Sektor: Särvux Datum 090924 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde upprättar varje förskola, fritidshem

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kunskapskällan, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Kunskapskällan, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Herrljunga kommun Kunskapskällan Dnr 53-2006:3232 Utbildningsinspektion i Kunskapskällan, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat LOVISEDALSSKOLAN 2013 Utvärdering av mål och resultat 2012-13 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 5 2.3 Analys av resultat i läs- och

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Gredelby Förskola

Kvalitetsredovisning. Gredelby Förskola Kvalitetsredovisning 2010-2011 Gredelby Förskola a a Postadress: Knivsta kommun, Gredelby förskola 741 75 Knivsta Besöksadress: Häradsvägen 13, 741 75 Knivsta Tel: 018-34 79 40 Grundfakta Gredelby förskola

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut 2010-12-06 Dnr 43-2010:1367 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bergska skolan i Finspångs kommun Skolbeslut Tillsyn i Bergska skolan 2010-12-06 2 (16) Dnr 43-2010:1367 Rektorerna vid Bergska

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Dahlstiernska gymnasiet, gymnasieskola

Utbildningsinspektion i Dahlstiernska gymnasiet, gymnasieskola Utbildningsinspektion i Melleruds kommun Dahlstiernska gymnasiet Dnr 53-2006:1621 Utbildningsinspektion i Dahlstiernska gymnasiet, gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium. Skolan erbjuder

Täby Enskilda Gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är den äldsta fristående gymnasieskolan i Täby. Vi har funnits sedan 1999. Vi är en liten och intim skola där trivsel och trygghet sätts i främsta rummet. Vår skola präglas av en kreativ

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Elever i gymnasieskolan 2007/08

Elever i gymnasieskolan 2007/08 Enheten för utbildningsstatistik 2008-02-27 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Elever i gymnasieskolan 2007/08 1 Antal elever och skolor Antalet elever i gymnasieskolan är större än någonsin och uppgår detta läsår

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision

Arbetsplan. Läsåret Myrsjöskolan, Nacka kommun. Vår vision Arbetsplan Läsåret 2016-2017 Myrsjöskolan, Nacka kommun Vår vision Myrsjöskolan ska vara en skola dit alla går med glädje både elever och personal; en skola som eleverna lämnar optimalt rustade både kunskapsmässigt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Naturbruksgymnasiet i Blekinge

Utbildningsinspektion i Naturbruksgymnasiet i Blekinge Utbildningsinspektion i Ronneby Dnr 53-2007:1808 Utbildningsinspektion i i Blekinge Gymnasieskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av...2 Bedömningar...2 Inledning Skolverket har granskat

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola rw Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Eksjö Gymnasiesärskola belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bildningscentrum Facetten

Regelbunden tillsyn i Bildningscentrum Facetten Regelbunden tillsyn i Åtvidabergs kommun Bildningscentrum Facetten Dnr43-2008:656 Regelbunden tillsyn i Bildningscentrum Facetten Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Åtvidabergs kommun

Läs mer

FRIVILLIGA SKOLFORMER

FRIVILLIGA SKOLFORMER FRIVILLIGA SKOLFORMER OCH VUXENUTBILDNINGEN LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2006/2007 Frivilliga skolformer Arbetsplanens innehåll: Styrdokument A: Information om verksamheten - Organisation/rutiner - Lärande

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Gymnasieskolan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 11. Österlengymnasiet 3 11.1 Resultat och kommentarer 3 Slutbetyg för avgångselever på Österlengymnasiet

Läs mer

GYMNASIEVAL. Intagning

GYMNASIEVAL. Intagning GYMNASIEVAL Ansökan Hur söker jag till gymnasiet? Du är behörig att söka ett nationellt eller specialutformat program som startar senast första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du: Har slutfört

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 1011

Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 1011 1 (5) 2011-12-29 Kvalitetsredovisning för Teknik och Företagsamhet läsåret 1011 A. PRESENTATION OCH REDOVISNINGSDEL Grundfakta om verksamheten Hösten 2004 startade det specialutformade programmet Teknik

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans lokaler är anpassade

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Norra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Kvalitetsanalys. Lärandesektion

Kvalitetsanalys. Lärandesektion Kvalitetsanalys Lärandesektion Lärandesektionens resultat Normer och värden Barnens/elevernas/de studerandes trivsel i förskola, fritidshem och skola ska öka samt målgruppen för verksamheten inom kultur

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012 Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 6 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-61 Resultat- och indikapalett Trädgårdsstadsskolan

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer