INTERN STYRNING OCH KONTROLL I LANDSTINGETS GEMENSAMMA KUND- OCH LEVERANTÖRSPROCESSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERN STYRNING OCH KONTROLL I LANDSTINGETS GEMENSAMMA KUND- OCH LEVERANTÖRSPROCESSER"

Transkript

1 För kännedom Landstingsstyrelsen Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky IT-chef Ante Grubbström Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman T.f. Landstingsdirektör Helena Söderquist INTERN STYRNING OCH KONTROLL I LANDSTINGETS GEMENSAMMA KUND- OCH LEVERANTÖRSPROCESSER SAMMANFATTNING Landstinget Sörmlands revisionskontor har, på uppdrag av landstingets revisorer, genomfört en granskning av rutiner kring de koncerngemensamma kund- och leverantörsprocesserna utifrån intern kontrollsynpunkt. Följande brister har noterats vilka behöver åtgärdas för en god intern styrning och kontroll: Dokumenterade riskbedömningar för kund- och leverantörsprocesser saknas. Arbetet med dokumenterade riskbedömningar behöver prioriteras och riskhantering bör kopplas till ledningssystemet. För att uppfylla lagens 1 krav på dokumentation behövs det upprättas beskrivningar över bokföringssystemets organisation och uppbyggnad för att ge överblick över systemet. Det saknas rutiner för att säkerställa att befintliga regelverk följs och rutiner för att på ett effektivt sätt annonsera förändringar i regelverket. Några systematiska kontroller görs inte avseende ändringar/uppdateringar av uppgifter i leverantörsregister i ekonomisystemet. Rutiner för kontroller behöver upprättas. Dokumenterade rutiner saknas för behörighetshantering i ekonomisystemet. För att stärka den interna styrningen och kontrollen behövs det skriftliga regelverk för behörighetshanteringen samt rutiner för att underhålla användarbehörigheter i systemet. Rutiner för systemadministration av e-fakturasystemet behöver säkerställas och kommuniceras till berörda parter. Anvisningar för fakturering och kreditering saknas. Arbetet med att dokumentera rutinbeskrivningar och anvisningar behöver prioriteras för att stärka den interna kontrollen. 1 Kommunal redovisning, lag (1997:614), 2 kap. 7 Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel SID 1(11)

2 Det saknas rutin för att säkerställa att alla inkomna fakturaunderlag faktureras hos Samlad Redovisning (SR) 2. Det saknas också rutin för att säkerställa att alla filer avseende kundfakturor från verksamheterna kommer till SR men enligt uppgift pågår ett arbete med att upprätta sådan checklista. Det saknas underhållsrutiner för kundregistret och dokumenterade rutiner för avstämningen av landstingets gemensamma bankkonto. SYFTE, METOD OCH AVGRÄNSNING I enlighet med revisionsplanen för 2012/2013 innebär uppdraget i huvudsak att granska rutiner kring de koncerngemensamma ekonomiadministrativa processer som har IT-stöd utifrån intern kontrollsynpunkt. Granskningen avser kund- och leverantörsprocesser. Vi har följt kundfakturan väg till inbetalning och leverantörsfakturans väg till utbetalning. Syftet med granskningen är att bedöma hur den interna kontrollen fungerar genom att svara på följande frågor; Är ansvarsfördelning och befogenheter klart uppdelat mellan aktörer? Finns det dokumenterade rutiner för processer och följs dessa? Hur bedöms och förebyggs möjliga risker i processerna? Svaren på revisionsfrågorna återfinns under respektive rubrik och de viktigaste iakttagelser redovisas i sammanfattningen. Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med personer från Samlad redovisning, Centrala ekonomi och D-data. Granskningen har skett under perioden oktober-december Granskningsanteckningar har överlämnats till de intervjuade för avstämning och kontroll. Synpunkter på anteckningarna har beaktats i denna rapport. Landstingets helägda bolag ingår inte i granskningen. Granskningens utgångspunkt är processflödenas intern kontroll vilken innebär att vi inte har granskat IT-stödens systemmässiga delar. Avgränsningen sker mot landstingets inkassoverksamhet och de delar i flöden som sköts av externa leverantörer (skanningstjänsten och fakturautskick). Granskningen avser inte försystem, inköpsprocessen och interna faktureringsflöden. 2 Redovisningsenhet som hanterar bland annat kund- och leverantörsprocesserna för landstingets förvaltningar och bolag. SID 2(11)

3 BEHÖRIGHETSHANTERING I EKONOMISYSTEMET En bra behörighetshantering förutsätter en lämplig ansvars- och arbetsfördelning och en fungerande behörighetsadministration där medarbetare tilldelas åtkomst till resurser och information beroende på vilka arbetsuppgifter de har i organisationen. Styrning genom behörighetshanteringen är en del av riskhantering. Landstinget har ett gemensamt IT-stöd för ekonomi, IFS, där landstingets kund- och leverantörsprocesser hanteras. En av systemförvaltarens arbetsuppgift är att hantera och uppdatera behörigheter i ekonomisystemet förutom behörigheter avseende inköp och e-faktura. Ersättare för arbetsuppgiften finns. Behörigheter till inköpsmodulen och e- fakturaportalen där behörigheter till att godkänna och attestera leverantörsfakturor elektroniskt, hanteras inom Leverantörsgruppen hos SR. Denna rutin beskrivs under rubriken Leverantörsprocessen, sid 5. Enligt en lista ur ekonomisystemet finns det tre kategorier av behörigheter: Behörighetskategorier Användare med behörighet Superuser (admin ingår) Användare med behörighet SR_Superuser Antal personer med behörighet Användare med behörighet Inköp De två första kategorierna av behörigheter, Superuser, innebär att personen har möjlighet att ändra/lägga till/ta bort alla uppgifter för alla redovisningsenheter inom hela ekonomisystemet oavsett vilka arbetsuppgifter personen har. Några systematiska kontroller inte görs avseende ändringar av uppgifter i register/databaser exempelvis ändringar i leverantörsregisters uppgifter. I listan avseende användarbehörigheter finns det en person som har behörighet till ekonomisystemet även om denne inte arbetar längre i landstinget. Vi har inte kunnat finna rutiner för att underhålla användarbehörigheter i ekonomisystemet. Enligt systemförvaltningsspecifikationen 3 är det systemförvaltaren som ansvarar 3 Systemförvaltningsspecifikation för förvaltningsobjektet Ekonomi, SID 3(11)

4 för regelverk för behörigheter och roller i systemen. Vi har inte kunnat finna ett sådant dokumenterat regelverk. Begäran om behörighet till ekonomisystemet kommer till systemförvaltaren via telefon eller e-post. Begäran görs av en chef eller någon annan på enheten. Personen som begär behörigheten till ekonomisystemet är alltid känd av systemförvaltaren. Personen som ska tilldelas behörighet till ekonomisystemet kontrolleras genom att personen finns i landstingskatalogen eks, har landstingse-postadress, vilken enhet personen tillhör och vilken befattning personen har. Vid granskningsstillfället fanns inte skriftligt rutinbeskrivning. Kommentarer Är ansvarsfördelning och befogenheter klart uppdelat mellan aktörer? Ansvarsfördelning och befogenheter bedöms att vara klart uppdelat. Att behörighetshantering är styrd genom ett fåtal personer är bra. Finns det dokumenterade rutiner för processer och följs dessa? Vid granskningstillfället fanns det inte dokumenterade rutiner för behörighetshantering. För att stärka den interna styrningen och kontrollen behövs det skriftliga regelverk för behörighetshanteringen samt rutiner för att underhålla användarbehörigheterna. Behörigheterna till systemet bör uppdateras och rutiner för kontroller upprättas. Möjligheten att upprätta flera olika behörighetskategorier bör utredas för att kunna tilldela åtkomst till systemet beroende på vilka arbetsuppgifter man har. Riktlinjer för behörighetshanteringen bör beslutas på högre nivå än den som registrerar behörigheterna. Begäran om behörighet till ekonomisystemet behöver göras skriftligt. Hur bedöms och förebyggs möjliga risker i processerna? Det finns inget strukturerat system för att bedöma och förebygga möjliga risker i behörighetshanteringen. SID 4(11)

5 LEVERANTÖRSPROCESSEN Under 2010 hanterade SR ca leverantörsfakturor från ca leverantörer. 4 Landstinget har fakturaadress dit alla pappersfakturor ska sändas. Ett externt företag har hand om fakturaskanningen åt landstinget. En del av fakturorna sänds elektroniskt (e-faktura) till SR. Elektroniska leverantörsfakturornas andel är ca 16 %. Det förekommer också att fakturorna sänds direkt till verksamheterna vilka i sin tur sänder dessa till SR där de skannas in i e-fakturaportalen. Landstinget har ett gemensamt leverantörsregister för alla förvaltningar och bolag. SR och inköpare uppdaterar leverantörer i leverantörsregistret. I leverantörsregistret finns leverantörer i november Leverantörerna registreras med bank- eller postgironummer som IDnummer i leverantörsregistret. När leverantören byter bank- eller postgironummer upprättas en ny leverantör och därför förekommer det att en leverantör återfinns i registret med flera ID-nummer. Det saknas underhållsrutiner och ansvar för leverantörsregistret. Externt företag sänder inskannade fakturor med en fil till SR för vidarehantering. SR förslagskonterar fakturorna och därefter skickas de för godkännandet och beslutsattestering via s.k. webbportal. Detta innebär att fakturorna godkänns och attesteras elektroniskt. Fakturorna styrs till rätt godkännare och beslutsattestant via referensnummer. För att styra fakturor mot rätt godkännare och beslutsattestant finns det ett register med ca användare 5 som administreras av SR. Det finns skriftliga anvisningar och regelverk 6 för hantering av behörighetsadministration. Vi har konstaterat brister i manuella kontroller vid nyupplägg och förändringar av grunddata samt uppföljning av användare i systemet. Rutinen för systemadministration av e- fakturasystemet behöver säkerställas och kommuniceras till berörda parter. I leverantörsprocessen behandlar SR också utbetalningsorder. Med utbetalningsorder betalar landstinget bland annat återbetalningar till kunder, 4 Slutrapport Förstudie inför projekt om effektivisering av landstingets inköp med hjälp av bland annat elektronisk handel, Slutrapport Förstudie inför projekt om effektivisering av landstingets inköp med hjälp av bland annat elektronisk handel, Ekonomihandboken, SID 5(11)

6 utbetalningar av olika slag och patientbidrag. Enligt rutinbeskrivningar fyller verksamheten i en blankett och SR skannar in denna. Utbetalningsordern hanteras på samma sätt som en leverantörsfaktura. Utbetalningsordrar som saknar attester sänds genom webbportalen för godkännande och attestering. Om nödvändiga attester finns i utbetalningsordern, attesteras den hos SR handläggare och utbetalning sker. Av anvisningarna framgår inte vilka typer av utbetalningar som ska hanteras genom denna rutin. Efter att fakturorna/utbetalningsorderna är godkända och attesterade hos verksamheterna, betalar och bokför SR dessa efter olika arbetsmoment. I stort finns det rutinbeskrivningar för det praktiska arbetet för olika arbetsmoment samt avvikelsehantering. SR:s medarbetare som arbetar med kundprocessen gör avstämningen av utbetalningarna. Eventuella felaktiga fakturor ska fångas upp när fakturan godkänns och attesteras hos verksamheterna. Säkerhetsenheten har lämnat information om bluffaktura 7 i form av råd vilket finns på landstingets intranät, Insidan, under säkerhetsenheten. Upphandlingsenheten kontrollerar årligen ett urval från landstingets leverantörsreskontras innehåll i syfte att kontrollera inköp som sker utanför upphandlade leverantörer. Resultatet av denna kontroll föranleder inte vidarebehandling av informationen förutom om eventuella bluffakturor har konstaterats. Information om bluffakturorna har betalats förs vidare till Säkerhetsenheten. s kommentarer Är ansvarsfördelning och befogenheter klart uppdelat mellan aktörer? Vi bedömer att ansvarfördelningen och befogenheterna är klart uppdelat mellan aktörerna förutom ansvar för leverantörsregistret. Finns det dokumenterade rutiner för processer och följs dessa? För SR:s del av processen finns i stort rutinbeskrivningar över de olika arbetsmomenten och bedömningen är att dessa följs. Vi har noterat att landstinget inte har gemensamma konteringsinstruktioner. Dessa bör övervägas för att få mer enhetligt kontering. Rutinen för systemadministration av e-fakturasystemet behöver säkerställas och kommuniceras till berörda parter. Anvisningarna för utbetalningsorderna 7 kan definieras att någon försöker ta betalt för en tjänst som inte är beställd och inte heller utförd, SID 6(11)

7 bör kompletteras med vilka typer av utbetalningar som ska hanteras via rutinen. Anvisningen gällande hantering av bluffakturor bör finnas samlade i Ekonomihandboken. Resultatet av kontrollen avseende avtalsenligt inköp bör kommuniceras med verksamheter och informationen användas vidare. KUNDPROCESSEN SR:s uppskattning är att ca kundfakturor behandlas eller passerar SR på olika sätt och ca 90 % av dessa avser fakturering av patientavgifter. Det finns två hanteringsalternativ för kundfakturaunderlag eller kundfaktura. Antigen verksamheter sänder underlag per intern post och e- post för fakturering till SR eller verksamheterna skapar kundfakturorna i försystem vilka sänds till SR. SR fakturerar enligt underlag och sänder fakturorna med en fil till en extern leverantör för utskrift. Leverantören framställer kundfakturorna och lämnar dem på posten. I vissa fall sänds kundfakturorna direkt från SR till kunder/patienter. Det finns inte rutin för att säkerställa att underlagen faktureras. SR utför inte lika omfattning tjänster åt verksamheterna. I vissa fall passerar filer SR till externa leverantören för fakturautskrift. I andra fall krävs flera arbetsmoment hos SR, exempelvis att filerna kontrolleras och korrigeras för att slutligen sändas till leverantören för utskick eller manuellt via SR:s skrivare för utskick. Avvikelser hanteras manuellt. Avvikelserna är exempelvis att uppgifter saknas i fakturan eller att underlaget makuleras för att avgiften ingår i en annan vårdavgift. Det saknas skriftliga rutiner för hantering av de olika avvikelserna. Vid granskningstillfället saknades det rutin att säkerställa att alla filer från verksamheterna kommer till SR. Enligt uppgift pågår ett arbete att upprätta en checklista för de inkommande filerna. Landstinget har ett gemensamt kundregister för alla förvaltningar och bolag. I kundregister finns kunder i november 2012 och det kan finnas samma kunder med olika ID-nummer. Flera personer registrerar uppgifter i SID 7(11)

8 kundregistret där uppdatering sker även via försystemet. Det saknas underhållsrutiner och ansvar för kundregistret. SR har en rutinbeskrivning för hur en faktura skapas och krediteras i ekonomisystemet men det framgår inte attestrutiner 8 vid kreditering av kundfaktura. Enligt tillämpningsanvisningarna ska kreditering av kundfakturorna godkännas av beslutsattestant (huvudregeln). Kreditering av kundfaktura sker både hos förvaltningarna och SR. Det saknas anvisningar för fakturering och kreditering. Utbetalningar, t.ex. återbetalning av patientavgifter, sker via leverantörsprocessen enligt underlag som upprättas av medarbetare från kundprocessen. Kundprocessen omfattar också avstämningar av landstingets bankkonton vilket innebär avstämningar av in- och utbetalningar. SR använder sig av olika typer av automatiska matchningssystem för avstämningen, s.k. OCRoch Adramatchning. Filer från banken stäms av mot bokföringen. SR stämmer av landstingets gemensamma bankkonto en gång per månad. Enligt uppgift kommer avstämningens att ske en gång per vecka från och med december Det finns inte dokumenterade rutiner för avstämningen. s kommentarer Är ansvarsfördelning och befogenheter klart uppdelat mellan aktörer? Vi bedömer att ansvarsfördelning och befogenheter inte är helt klart uppdelat avseende kreditering av kundfakturor och tydligt ansvar för kundregistret saknas. SR bör också överväga att tydliggöra ansvar för arbetsuppgifter gentemot verksamheterna med exempelvis ett skriftligt avtal. Finns det dokumenterade rutiner för processer och följs dessa? I stort saknas det dokumenterade rutiner och anvisningar för fakturering/ kreditering/makulering av fakturaunderlag där attestrutiner framgår. Arbetet med att dokumentera rutinbeskrivningar och anvisningar behöver prioriteras för att stärka den interna kontrollen. Det är viktigt att regelverket finns tillgängligt och samlat i Ekonomihandboken. 8 Landstingsstyrelsen 134/2007, Tillämpningsanvisningar till attestreglemente SID 8(11)

9 Det saknas rutin för att säkerställa att alla inkomna fakturaunderlag faktureras. Det saknas också rutin för att säkerställa att alla filer från verksamheterna kommer till SR men enligt uppgift pågår ett arbete med att upprätta sådan checklista. Det saknas underhållsrutiner för kundregistret och dokumenterade rutiner för avstämningen av landstingets gemensamma bankkonto. ANSVAR FÖR BALANSPOSTER Kund- och leverantörsreskontror är gemensamma för alla landstingets förvaltningar. Enligt redovisningstekniska anvisningar har SR avstämningsansvar för dessa gemensamma tillgångs- och skuldkonton. Avstämningsansvar innebär att säkerställa respektive tillgång/skuld är avstämd mot reskontror, kassarapport, etc. och att differenser utreds och rättas. Varje förvaltning ansvarar för att samtliga kostnader och intäkter för förvaltningen bokförs enligt god redovisningssed. Enligt uppgift innebär detta att det är förvaltningen som ansvar för att säkerställa att deras del av reskontrans innehåll är korrekt. Förvaltningarna är insatta i ansvarsfördelningen. Vi bedömer att ansvarsfördelningen är klart uppdelad. En avveckling av förvaltningarnas interna balansräkningar har skett under Enligt uppgift innebär förändringen ingen större skillnad jämfört med tidigare vad det gäller ansvarsfördelningen och det är fortsatt möjligt att följa merparten av balansposterna på förvaltningsnivå. Förändringen påverkar inte hantering av kundfordringar och leverantörsskulder. SYSTEMFÖRVALTNING Roller och ansvar beskrivs i systemförvaltningsspecifikation för förvaltningsobjektet Ekonomi. Redovisningschef hos Centrala ekonomi ansvarar för att ekonomisystemens funktioner och tillämpning följer lagar, förordningar och landstingets regelverk. Ekonomisystemcontroller hos Centrala ekonomi är systemägarens och systemförvaltningens stöd vad gäller den långsiktiga utvecklingen inom förvaltningsobjektet. Vidare ingår i uppgifterna att arbeta för att utvecklingsinsatser prioriteras utifrån en större helhet och att initiera utvecklingsaktiviteter och i förekommande fall leda eller delta i projekt. Enligt systemförvaltningsorganisationen för förvaltningsobjektet Ekonomi finns ingen direkt formaliserad kommunikation mellan Centrala ekonomi och IT. SID 9(11)

10 Enligt landstingets systemförvaltningsmodell 9 ska varje IT-system ha systemägare. Systemägaren har det ekonomiska, funktionella och förvaltningsmässiga ansvaret för systemet samt beslutar om nyutveckling, vidareutveckling och avveckling av systemet. Landstingsdirektören beslutar om vilka IT-system som är strategiska och gemensamma för landstinget och utser systemägare för dessa. Ekonomisystemet, IFS, ingår i förvaltningsobjektet Ekonomi. Vi har inte kunnat finna att landstingsdirektören har fattat ett beslut om att ekonomisystemet IFS är strategiskt viktigt och gemensamt system 10. Kommentarer Förvaltningarna, SR och IT-enheten arbetar i samma flöden och därför är det viktigt att landstinget har en tydlig ansvarsfördelning och att någon har det övergripande ansvaret att övervaka och utvärdera hur kund- och leverantörsprocesserna fungerar. Det är naturligt att alla led säkerställer sina rutiner men trots det bör de landstingsgemensamma processerna övervakas ur landstings- och helhetsperspektiv. Det saknas rutiner för att säkerställa att befintliga regelverk följs och tydligt ansvar för uppgifter som övervakning och utvärdering av dessa processer ur landstingsperspektiv. Det saknas också rutiner för att på ett effektivt sätt annonsera och uppdatera förändringar i regelverk och principer. RISKBEDÖMNING ÖVER LEVERANTÖRS- OCH KUNDPROCESSERNA Risk kan definieras som att möjligheten eller sannolikheten för att en oönskad händelse leder till en oönskad konsekvens, en skada, för organisationen. För att kunna motverka att oönskad händelse förverkligas behövs säkerhets- och kontrollfunktioner. Dokumenterade riskbedömningar för kund- och leverantörsprocesserna saknas. 9 Landstingsstyrelsen 14/2006, Bilaga 2, IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 10 Granskningsrapport avseende D-datas uppdrag, mål och förutsättningar RE-REV11-051, rekommenderades att lyfta upp till beslut alla strategiskt viktiga och gemensamma system. SID 10(11)

11

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister

Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister DNR: REV 49:2-2015 PROMEMORIA Uppföljande granskning av landstingets leverantörsregister OKTOBER 2015 Rapport Ingrid Lindberg, revisionskontoret Innehåll 1 SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1 REKOMMENDATIONER...

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL För kännedom Nämnden för Habilitering och hjälpmedel T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE80 LANDSTINGETS LEDNINGSSTAB

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE80 LANDSTINGETS LEDNINGSSTAB För kännedom Landstingsstyrelsen Finanschef Mats Widén Ekonom Susanne Gårdö Ekonom Barbro Stenlund Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Landstingets ledningsstab T.f. landstingsdirektör Helena

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE22 KARSUDDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE22 KARSUDDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad redovisning Maria Hultman Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Förvaltningschef

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 3 2.1 GSFs åtaganden... 3 2.2 Kundens åtaganden... 3 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

ORGANISATION OCH ANSVAR ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

ORGANISATION OCH ANSVAR ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) För kännedom Landstingsstyrelsen Landstingsjurist Per Blomberg Landstingsdirektör tf, Helena Söderquist ORGANISATION OCH ANSVAR ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Enligt revisionsplanen genomförs, på uppdrag

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE14 PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE14 PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2016 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2016 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING GRANSKNINGSRAPPORT För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky HR-direktören Solveig Lampe Redovisningschef Susanne

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anneth Nyqvist Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor 1 Revisionsrapport* Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor Landstinget Halland 2006-10-23 Rolf Aronsson *connectedthinking 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER...3

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Landstingsstyrelsen Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad Redovisning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef

Läs mer

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Marks kommun Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 1.2 METOD OCH AVGRÄNSNING...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Granskning av landstingets leverantörsregister

Granskning av landstingets leverantörsregister Granskning av landstingets leverantörsregister Rapport nr 07/2012 Oktober 2012 Eva M. R. Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Revisionsfrågor... 4 4. Avgränsningar...

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2016 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION DIVISION KIRURGI

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2016 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION DIVISION KIRURGI För kännedom Landstingsstyrelsen Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky HR-direktör Solveig Lampe Redovisningschef Susanne Gårdö Lönechef Josefin Zangerl Carlberg Verksamhetschef

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna AM/VHL 2013-02-19 Rev/12012 Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter Sammanfattning Vi har granskat om det finns tillfredsställande rutiner som säkerställer

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Kundfakturering Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby Revisionsrapport 2004-09-24 Ante Strängby Granskning av Rutiner för skanning av fakturor Jämtlands läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 1.1 Sammanfattade

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2016 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2016 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky HR-direktör Solveig Lampe Redovisningschef Susanne Gårdö Lönechef Josefin Zangerl Carlberg Enhetschef

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning

Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning Intern kontroll Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning Lysekil Revisionsrapport Juli 2013 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag och genomförande...3 Sammanfattning...4 Synpunkter...4

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner Landstinget i Kalmar Län Granskning av betalningsrutiner Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3 2.2. Revisionskriterier...3 2.3. Ansvarsprövningens grunder...4 2.4.

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson Thomas Lidgren Landstingsstyrelsens förvaltningar April 2014

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Dnr 2008/579 Intern styrning och kontroll Ekonomiadministration Avsändare Claes Falk 2008-06-03 Innehållsförteckning Ansvar för ekonomiadministration 3 Ekonomiavdelningens uppdrag 3 Prefektens uppdrag

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2015 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION PRIMÄRVÅRDEN För kännedom Primärvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Gun-Britt Alnefelt, Cert. kommunal revisor Himn Dagemir Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28 24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål

Läs mer

Författningssamling 030.2

Författningssamling 030.2 1 (18) Författningssamling 030.2 Attestreglemente - Regler för kontroll av verifikationer och tillämpningsanvisningar till attestreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2011-01-10, 7 Gäller fr.o.m.

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Attestreglemente för Karlstads kommun

Attestreglemente för Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-11-19 Ersätter: 2003-04-24 Gäller fr o m: 2015-11-20 Attestreglemente för Karlstads kommun 1 Reglementets omfattning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för ekonomiska transaktioner antaget av kommunfullmäktige 2002-02-13, 11 Gäller från 2002-03-01 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Rapport nr 25/2012 Februari 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer 1(5) Landstingsstyrelsen Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer Inledning De förtroendevalda har ett övergripande ansvar att följa upp att det är en god internkontroll i landstinget.

Läs mer

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Rollanalys INKA- och EL-projektet 1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer