Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner"

Transkript

1 Landstinget i Kalmar Län Granskning av betalningsrutiner

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund och syfte Revisionskriterier Ansvarsprövningens grunder Granskningens avgränsning och genomförande Övergripande organisation och regelverk Riktlinje för attest Riktlinje för intern kontroll Förvaltningsspecifika riktlinjer Bedömning Rutiner för hantering av fakturor och betalningar Rutiner för attest Scanning Nya leverantörer Betalningar Uppföljning internkontroll Bedömning Svar på revisionsfrågor

3 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Kalmar Län har EY granskat om landstinget har säkra och ändamålsenliga betalningsrutiner. Den övergripande bedömningen är att landstinget har en organisation som bedöms vara ändamålsenlig och ger förutsättningar för en god intern kontroll gällande betalningsrutiner. Tydliga regler och riktlinjer har upprättats och vår bedömning är att de i stort är kända i organisationen. Landstinget i Kalmar Län har en hög ambitionsnivå med flera kontrollsteg och en hög kontrollmedvetenhet med rutiner som bygger på dualitetsprincipen, det vill säga att ingen person ensam ska hantera alla steg i transaktionskedjan. Vi har noterat ett behov av att förstärka vissa rutiner såsom formalia kring tilldelning av attesträtt samt betalningskontroller. Vi har även identifierat förbättringsmöjligheter avseende landstingets egna kontroller gällande organisationens efterlevnad av beslutade regler och rutiner. Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ges följande rekommendationer till fortsatt utvecklingsarbete: Utveckla interna kontrollplaner utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning så att de årligen omfattar väsentliga kontroller i betalningsprocessen. Tillse att blanketter för tillägg och ändringar i attesträtter kompletteras med godkännande och underskrift av behörig chef. Förstärk kontrollen av i systemet registrerade attestanter. Kontrollen bör även omfatta tillfälliga förändringar i attester som skett under året, samt kontroll av att personer med rätt att hantera atteständringar inte har attesterat några transaktioner. Personer som har höga behörigheter i systemen bör även vara föremål för förstärkta kontroller Inför kontroll av transaktioner som har hanterats utanför scanningsystemet. Förstärk betalningskontrollerna. Vi rekommenderar landstinget att förtydliga och formalisera beskrivningar av betalningskontroller samt att beloppsgränser i kontrollerna fastställs av landstingets ekonomidirektör. För att öka effektiviteten och säkerheten i utbetalning av mycket höga belopp bedömer vi att denna kontroll bör förstärkas av personer i ledande ställning. Därutöver rekommenderar vi även en slumpmässig kontroll av utbetalningar av mindre belopp. För en helt säker hantering av landstingets bankkonton anser vi att samtliga åtgärder alltid ska hanteras av två personer. Vi rekommenderar även landstingets ledning att kontrollera aktuella teckningsrätter på banken och utföra och dokumentera denna kontroll kontinuerligt. 2

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund och syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Kalmar Län har EY granskat om landstinget har säkra och ändamålsenliga betalningsrutiner. För att kunna besvara den övergripande revisionsfrågan har landstingets revisorer fastställt ett antal delfrågor. I enlighet med projektplanen är frågorna indelade i två underrubriker, ändamålsenliga rutiner och övergripande IT-frågor med bäring på betalningsrutiner. Under granskningens genomförande har förutsättningarna förändrats och granskningen berör uteslutande administrativa rutiner. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: Har landstinget ändamålsenlig organisation, styrning och ansvarsfördelning på området? Finns tydliga delegationsbeslut? Är landstingets attestrutiner säkra och ändamålsenliga med klar uppgiftsfördelning? Finns rutiner för att löpande hålla attesträttigheter uppdaterade vid personalbyten osv? Är rutinerna vid inscanning av fakturor säkra och ändamålsenliga? Är kontrollen tillräcklig vid uppläggning av nya leverantörer och vid förändring av leverantörers uppgifter (namn, konton osv)? Är kontrollen tillräcklig vid utbetalning av stora belopp? Finns kontroll att inbetalningar till landstinget (statsbidrag, projektbidrag, EU-medel, kommunala medel, återbetalningar från leverantörer osv) blir bokförda i landstingets räkenskaper? Hur påverkar e-fakturor säkerheten i betalningsrutinerna? Har landstinget bra rutiner mot bluffakturor? Finns ändamålsenliga attestrutiner som säkerställer en korrekt hantering genom hela kedjan, från beställning till betalning? Vilka undantag från scanning finns? Hur säkerställer landstinget att en god intern kontroll vidmakthålls vid hantering av undantag? Vid utbetalningar för betalningar utanför scanningssystemet, exempelvis vid utbetalningar av reseersättningar och återbetalning av patientavgifter, hur säkerställer landstinget en korrekt och säker hantering? Kontrollen av betalning av stora belopp kompletteras med fråga kring kontroller av övriga betalningar, såsom manuella betalningar och mindre belopp. Har landstinget ändamålsenliga rutiner som säkerställer en god säkerhet och kontroll vid hantering av landstingets fullmakter och teckningsrätter hos banker? 2.2. Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: Kommunallagen Lagen om kommunal redovisning Landstingets beslutade policys och riktlinjer 3

5 2.3. Ansvarsprövningens grunder Revisorerna gör sin ansvarsprövning utifrån ett antal bedömningsgrunder. Dessa grunder har utarbetats i praxis och utgör enligt den goda revisionsseden, såsom den är definierad av SKL. Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller i föreskrifter Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll Förtroendeskada eller annan immateriell skada Ekonomisk skada Obehörigt beslutsfattande Icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning Otillräcklig beredning av ärenden Ej rättvisande redovisning Denna granskning omfattar ett område som till sin natur har en påverkan på stora delar av landstingets redovisning och medelshantering och ligger därför till grund för flertalet av ovanstående bedömningsgrunder Granskningens avgränsning och genomförande Granskningen har utförts genom intervjuer, genomgång av interna riktlinjer/policys och kontroll av landstingets egna utförda kontroller av efterlevnad. Granskningen omfattar utbetalningar till leverantörer samt inbetalningar, avgränsat till statsbidrag, projektbidrag, EU-medel, kommunala medel, återbetalningar från leverantörer. Granskningen omfattar inte lönerutinen och inte heller inbetalningar från patienter, elever, resenärer. Under granskningens genomförande har vi fått information från landstingets ITsäkerhetsansvarig att ett arbete för en förbättrad informationssäkerhet pågår och kommer att intensifieras under hösten och att en stor del av arbetet beräknas vara klart i början av Planerade förbättringar kan direkt, eller indirekt, få effekter på granskningsområdet och i väntan på detta arbete bedömer vi det därför inte effektivt att i denna granskning hantera dessa frågeställningar. Därtill har de förtroendevalda revisorerna beslutat att genomföra en fördjupad granskning av informationssäkerhet under våren Till den del förändringsarbetet inte hanterat frågeställningar med påverkan på betalningsprocessen rekommenderar vi att dessa hanteras i den av revisorerna beslutade IT-granskningen. Samtliga intervjuade, med undantag av kortare intervjuer, har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. De kortare intervjuerna har endast genomförts i verifierande syfte för att kontrollerar regler och riktlinjer är kända i verksamheten. 3. Övergripande organisation och regelverk Det övergripande ansvaret för en god intern kontroll åvilar enligt kommunallagen landstingsstyreslen. De skall se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att medel förvaltas på ett betryggande sätt. I styrelsens ansvar ingår således inte enbart att utforma organisationen så att den är rationell och effektiv den ska också vara trygg. Landstinget i Kalmar län har organiserat hantering av leverantörsfakturor och betalningar på följande sätt. 4

6 Landstingsdirektörens stab är ansvarig för att ta fram och uppdatera övergripande riktlinjer. Staben är också systemförvaltare för landstingets redovisningssystem Raindance och systemägare och administrativ systemförvaltare är således knutna till staben. Rollen som administrativ systemförvaltare innebär bland annat ansvar för att systemet fungerar i den dagliga driften, att vara en länk mellan leverantören och landstinget samt budgetansvar för det som rör driften av systemet. Inom Landstingsservice hanteras leverantörsfakturor och betalningar. Under basenhet Administration finns enheten journalarkivet som utför ankomstregistrering och scanning av fakturor och utanordningar, samt enheten ekonomiservice där personalen tolkar och verifierar underlagen. Ekonomiservice hanterar även utbetalningar. Enligt rutiner och riktlinjer ska inga fakturor eller övriga underlag för utbetalningar hanteras på respektive förvaltning. Funktionen att verifiera fakturor och utanordningar, vilket är en förutsättning för att skapa betalningar, finns hos sex personer inom ekonomiservice. Möjligheten att hantera underlag utanför scanningsystemet, och därmed möjligheten att kringgå gällande regler, är begränsad. IT-förvaltningen har det övergripande ansvaret för IT-system. Förvaltningen stödjer landstingets verksamheter, underhåller och driftar landstingets gemensamma applikationer, nätverk och system. Ansvar för behörigheter, kort, koder och access till applikationer ligger hos respektive förvaltning inom landstinget. Teknisk systemförvaltare för redovisningssystemet Raindance är organiserad under IT-förvaltningen Riktlinje för attest Landstingsfullmäktige har antagit en riktlinje för attest. Syftet är att säkerställa att de av landstingsfullmäktige fastställda målen uppfylls, att transaktioner som bokförs är korrekta och att därigenom undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel. Riktlinjen omfattar ansvarsfördelning, definitioner av attestbehörigheter och kontrollernas innebörd. Huvudregeln är att ingen person ensam skall hantera en transaktion. Dokumentet innehåller en struktur för beslutsattester och någon delegering från detta får inte ske. Enligt riktlinjen ska det finnas en fastställd rutin för tilldelning av behörigheter. Detta tillägg Rutin för attesträttigheter omfattar en beskrivning av ekonomens och ekonomiservice roll och ansvar. Landstinget har också upprättat en manual för hur behörigheter ska läggas upp. På ekonomiservice hanteras behörigheter som ger lägsta behörighetsnivån, mottagningsattestant och beslutsattestant. Systembehörigheter hanteras av systemförvaltare på landstingsstaben. Några särskilda riktlinjer för betalningar har inte upprättats. Detta berörs i ett stycke i riktlinjen för attest. Fakturor över ett visst belopp skall betalningsgodkännas av annan än beslutsattestant innan de skickas till betalning. Denna kontroll är både maskinell och manuell (se nedan). Hur mindre belopp ska kontrolleras framgår inte Riktlinje för intern kontroll Landstingsfullmäktige har fastställt en riktlinje för internkontroll med syfte att säkerställa att de av landstingsfullmäktige fastställda målen uppfylls. Målen är en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig, finansiell rapportering och information om verksamheten och efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. Dokumentet är övergripande och innehåller en beskrivning av organisation av intern kontroll, ansvarsfördelning, samt styrning och uppföljning av intern kontroll. I bilaga till riktlinjen finns 5

7 även tillämpningsanvisningar. Internkontrollplanen innehåller två landstingsgemensamma områden samt minst två förvaltningsspecifika områden. Varje förvaltning ska enligt riktlinjen utforma och utföra den egna interna kontrollen utifrån sina förutsättningar Förvaltningsspecifika riktlinjer Vid intervjuer med ansvariga på landstingsdirektörens stab och på Landstingsservice uppges att inga särskilda regler eller riktlinjer har upprättats för förvaltningarna. De följer centrala direktiv och riktlinjer och ger en samstämmig bild av hur leverantörsfakturor och betalningar hanteras. Som en del av landstingets fastställda interna kontrollplan har landstingsservice beslutat om ett flertal processer/rutiner/system för uppföljning. Rapportering ska i enlighet med riktlinjen ske i anslutning till årsredovisningen. Ekonomienheten vid landstingsdirektörens stab har utarbetat ett dokument som berör rutiner för intern kontroll i Raindance. Denna är en del av ekonomiservices verksamhetshandbok. Dokumentet behandlar ekonomiadministrativa rutiner såsom bankkvitton, in- och utbetalningar, felhantering av leverantörsdata, behörigeter i ekonomisystemet samt betalningskontroller. I dokumentet redogörs för eventuella åtgärder, i vissa fall syftet, hur ofta kontrollen ska göras och vem som är ansvarig. Dokumentet är således en beskrivning av enhetens löpande kontroller och uppdateras vid behov Bedömning Organisationen, med ett övergripande ansvar på landstingsdirektörens stab och en centraliserad hantering av leverantörsfakturor och betalningar, bedöms vara ändamålsenlig och möjliggör en god intern kontroll inom området. Riktlinjer finns upprättade och bedöms mot bakgrund av våra intervjuer i stort vara kända i organisationen. I våra intervjuer uppges att landstingsdirektörens stab har ett stort fokus på att göra riktlinjer och dess innebörd kända i organisationen. Som exempel kan nämnas att regler och riktlinjer ofta tas upp i chefsbrev och nyhetsbrev, de läggs ut på landstingets intranät, är en naturlig del av chefsutbildningar inom landstinget samt diskuteras kontinuerligt i samband med arbetsplatsträffar. I riktlinje för internkontroll anges att landstingsdirektören årligen ska redovisa en landstingsövergripande intern kontroll plan för landstingsstyrelsens godkännande. En internkontrollplan har upprättats för landstingservice. Attest- och betalningskontroller är mot bakgrund av den höga risk som är förknippade med processerna väsentliga kontroller som vi anser årligen bör återkomma i planen. En kontroll av att fullmakter beslutade av landstingsstyrelsen överensstämmer med banken, samt att inga förändringar har skett under året, bör även inkluderas i denna uppföljning. På detta sätt säkerställs en korrekt hantering och ger också en preventiv effekt för hantering av fakturor och betalningar. Landstinget har upprättat ett övergripande dokument med tillämpningsanvisningar för uppföljning av den interna kontrollen. Vi gör bedömningen att riktlinjer och internkontroll plan kan förtydligas och förstärkas avseende hur landstingets egna kontroller av efterlevnad av riktlinjer och regler, exempelvis attestrutin, ska utformas. 6

8 4. Rutiner för hantering av fakturor och betalningar 4.1. Rutiner för attest Attesträtten är kopplad till varje persons befattning, och är även kopplad med en beloppsbegränsning. Personal på ekonomiservice registrerar attesträtter i ekonomisystemet Raindance. Registrering omfattar; aktuell person, kostnadsställe och beloppsbegränsning. Det vill säga attestbehörighet registreras helt manuellt efter gällande riktlinjer. Systemet tillåter inte att en person attesterar på annan bas/delenhet än där vederbörande är registrerad. Transaktioner kräver alltid minst två olika attestanter. Ett tiotal personer inom landstinget har behörighet att lägga upp nya behörigheter och även justera i befintliga behörigheter. Det är endast två personer på ekonomiservice har som arbetsuppgift att utföra tillägg och ändringar av attestanter i Raindance. Orsaken till att fler personer inom landstinget har samma behörighet uppges vara av systemkaraktär då denna behörighet med automatik tillfaller dem i samband med en annan behörighet som krävs för deras arbete. Ingen av nämnda personer/funktioner har beslutsattest och kan således inte godkänna några fakturor eller övriga underlag. En särskild blankett har tagits fram för att inhämta en bekräftelse av att man tagit del av attestregler och förstår innebörden av dessa. Denna ska undertecknas av den person som ska inneha beslutsattesten. Blanketten sänds till ekonomiservice och fungerar som ett underlag till upplägg av, eller ändring i, attestbehörigheter. Beslutsattest ska endast innehas av chefer och det åligger enligt rutinerna personal på ekonomiservice att kontrollera att vederbörande är chef. Landstingsdirektören är ansvarig för att upprätta och hålla aktuella förteckningar över attestanter. Attestförteckningar förvaras digitalt i systemet och genom riktlinjer för attest samt rutinbeskrivningar i ekonomihandboken framgår hur attesträtter ska hanteras. Landstinget i Kalmar Län har inte några rutiner för kontroll av att de i systemet registrerade attestanterna överensstämmer med beslutade och aktuella attestförteckningar Scanning Landstinget i Kalmar Län använder ett system för scanning av leverantörsfakturor. Information från detta system förs över till redovisningssystemet Raindance via automatisk filöverföring. Nedan följer en översiktlig genomgång över hur system och rutiner fungerar. Leverantörsfakturor ankommer med posten och scannas in av personal på journalarkivet i systemet Readsoft. Programmet tolkar information på fakturan. Alla scannade fakturor styrs med automatik till ekonomiservice datorer för att verifieras och transfereras. Fakturan kontrolleras och ges ett referensnummer som kopplar fakturan till rätt bas/delenhet. Därefter sker en förslagskontering och när fakturan är godkänd skickas den till mottagningsattestant hos respektive bas/delenhet. Fakturan skickas därefter till beslutsattestant. Samtliga inkommande leverantörsfakturor hanteras idag genom systemet för scanning. Förekomsten av undantag, det vill säga möjlighet att hantera fakturor och utanordningar utanför systemet direkt via huvudboken, är starkt begränsade. Begränsningen ligger i att det endast finns ett fåtal ekonomiassistenter på landstingets olika enheter då merparten av ekonomiassistenterna är kopplade till ekonomiservice. Dessutom har endast ett fåtal personer systembehörighet att registrera direkt i huvudboken. Rutinen förstärks av att även bokföringsordrar beslutsattesteras maskinellt i systemet. 7

9 Elektroniska fakturor hanteras efter samma rutiner med undantag av att de inte scannas och verifieras. Inom systemet Raindance finns även möjlighet att hantera beställningar. Beställare registreras då i systemet och dessa följer sedan de ordinarie attestreglerna. Beställningen beslutsattesteras och tilldelas ett IN-nummer. När inleverans sker i systemet matchas fakturan mot beställningen via IN-numret och då beställningen redan i ett tidigare skede är beslutsattesterad skickas fakturan direkt för betalning Nya leverantörer Uppläggning av nya leverantörer initieras då en faktura eller utanordning kommer in i systemet via scanningen. Leverantören registreras av ekonomiservice och betalningsspärras samtidigt. Fakturan cirkuleras därefter manuellt till en inköpscontroller som kontrollerar leverantören med avseende på F-skatt, betalningsanmärkningar mm. Inköpscontrollern ska även kontakta inköpande enhet för att efterhöra anledningen till att befintliga leverantörer inte används. De personer på ekonomiservice som har rätt att registrera nya leverantörer har inte rätt att kontrollera dem. Kontrollen är inte möjlig att genomföra maskinellt utan utförs manuellt varje vecka genom listor som signeras. Vi har stickprovsvis kontrollerat att denna kontroll har genomförts Betalningar Leverantörsfakturor och övriga utbetalningar betalas tre gånger per vecka. Betalningen initieras genom beslutsattest av underlagen. Landstingsstyrelsen har beslutat om gällande teckningsrätter för betalningar. Förändringar i teckningsrätter registreras av redovisningschef och kontrasigneras av annan person på landstingsdirektörens stab. Bankens fullmakter har verifierats mot detta beslut. Någon formell och dokumenterad egenkontroll från landstingslednings sida har inte skett. Betalning sker genom att personal på ekonomiservice skapar ett betalningsförslag ur redovisningssystemet. Förslaget visar leverantör/person, bankgiro och belopp. Skulle förslaget innehålla betalningsspärrade fakturor kontrolleras dessa mot eventuella sekretessfakturor eller av annan anledning spärrat underlag. Finns godkänt underlag släpps spärren av annan person än den som tagit fram betalningsförslaget. Därefter kontrolleras och godkänns betalningsförslaget, som sedan kontrasigneras av ytterligare en person. De kontroller som ska genomföras vid betalningar återges i ekonomiservices Rutiner för intern kontroll i Raindance. Enligt dokumentet ska en rapport med betalningar överstigande ett visst belopp kontrolleras. Kontroller för leverantörer över ett visst belopp kontrolleras särskilt (se nedan) och övriga ska kontrolleras stickprovsvis. Hur detta ska genomföras eller dokumenteras framgår inte. Personer som hanterar betalningar uppges kontrollera alla utbetalningar till privatpersoner överstigande ett visst belopp, udda leverantörer, samt eventuellt avvikande betalningar. Utförda kontroller är därmed inte helt i överensstämmelse med rutinbeskrivningen. Kontrasignering av betalningsfilen innebär ingen egentlig kontroll av underlagen till betalningen. För enskilda betalningar överstigande visst belopp finns ytterligare kontroller. Dessa fakturor måste ha tre attester och måste cirkuleras till en särskild grupp, gruppen Stora belopp, på ekonomiservice. Betalningar kontrolleras särskilt med avseende på leverantör, bank/plusgiro och belopp. Därefter läggs de till ordinarie betalningsförslag. Vi kan konstatera att dispositionsrätten till landstingets konton alltid kräver två personer i förening. Dualitet krävs för alla åtgärder på bankkonton, med undantag av hantering av bank- 8

10 kort och överföring mellan landstingets egna konton. Ingen person kan ensam ta ut pengar från konton eller betala löner eller leverantörsfakturor. Detsamma gäller för bankgiro och plusgiro Uppföljning internkontroll Landstingsfullmäktige har fastställt en övergripande rutin för internkontroll. Enligt riktlinjen ska varje förvaltning utforma och utföra den egna interna kontrollen utifrån sina förutsättningar. Landstingsservice är ansvarig för hantering av leverantörsfakturor och betalningar. Förvaltningen har för 2014 beslutat om uppföljning av följande: Inköp över kronor på vissa resultatkonton för att kontrollera att investeringar inte kostnadsförs. Poster som bokförs på konto 7599, Övriga främmande tjänster Fakturor som förfallit till betalning Dröjsmålsräntor 4.6. Bedömning System för scanning ger per automatik en förstärkt intern kontroll, under förutsättning att attestregler efterlevs och kontrolleras. Inget system är dock säkrare än dess möjlighet att göra undantag. Möjligheten till undantag är starkt begränsade inom landstinget. Vi uppmanar dock att man är vaksam på eventuella undantag vad gäller rörelsetillhörighet (det vill säga verksamhetsfrämmande poster) och attester. Landstinget utför i dag ingen kontroll över huruvida transaktioner har hanterats utanför scanningsystemet och vi anser därför att det finns ett behov av förstärkning av rutinerna för att säkerställa en god intern kontroll. Som underlag vid tillägg och ändring av attestanter i Raindance skickas en särskild blankett till ekonomiservice. Blanketten har undertecknats av den person som ska ha beslutsattesten men undertecknas inte av dennes överordnade chef. Även om attesträtten är kopplad till chefsansvaret och ekonomiservice kan kontrollera detta i andra system anser vi att landstinget måste tillse att underlagen till ekonomiservice undertecknas av behörig chef. Detta för att på ett effektivt och säkert sätt säkerställa att rätt personer och behörigheter registereras. Landstinget i Kalmar Län har inte några fastställda rutiner för kontroll, eller utför kontroll, av registrerade attestanter. Det finns således en risk att obehöriga personer, exempelvis personer som slutat eller bytt tjänst, innehar en felaktig attesträtt i systemet. Landstinget bör därför upprätta rutiner som löpande kontrollerar inregistrerade attester samt tillse att dessa efterlevs. Rutinen ska enligt vår uppfattning även innefatta tillfälliga förändringar i attester som skett under året, samt kontroll av att personer med rätt att hantera atteständringar inte har attesterat några transaktioner. Personer som har höga behörigheter i systemen bör även vara föremål för förstärkta kontroller. En beslutsattest initierar en betalning i redovisningssystemet. Personal med behörighet att utföra betalningar skapar betalningsförslag och utför vissa kontroller. Dessa kontroller är inte formaliserade. För att uppnå effektiv och ändamålsenlig kontroll är det av största vikt att dessa kontroller är beslutade, förankrade och dokumenterade. Större betalningar är föremål för en utökad kontroll av personal på ekonomiservice. För att öka effektiviteten och säkerheten i utbetalning av mycket höga belopp bedömer vi att denna kontroll bör förstärkas av personer i ledande ställning. 9

11 Vi har framfört vikten av sekretess gällande hantering av betalningar och teckningsrätt på landstingets bankkonton. Vi noterar att det i princip vid samtliga åtgärder i banken krävs två personer i föreningen, med vissa undantag såsom överföring mellan landstingets egna konton. För en helt säker hantering anser vi att samtliga åtgärder alltid ska hanteras av två personer. 10

12 5. Svar på revisionsfrågor Revisionsfråga Har landstinget ändamålsenlig organisation, styrning och ansvarsfördelning på området? Finns tydliga delegationsbeslut? Är landstingets attestrutiner säkra och ändamålsenliga med klar uppgiftsfördelning? Finns rutiner för att löpande hålla attesträttigheter uppdaterade vid personalbyten osv? Är kontrollen tillräcklig vid uppläggning av nya leverantörer och vid förändring av leverantörers uppgifter (namn, konton osv)? Är kontrollen tillräcklig vid utbetalning av stora belopp? Är kontrollen tillräcklig vid mindre belopp? Hur påverkar e-fakturor säkerheten i betalningsrutinerna? Har landstinget bra rutiner mot bluffakturor? Finns ändamålsenliga attestrutiner som säkerställer en korrekt hantering genom hela kedjan, från beställning till betalning? Vilka undantag från scanning finns? Hur säkerställer landstinget att en god intern kontroll vidmakthålls vid hantering av undantag? Vid utbetalningar för betalningar utanför scanningssystemet, exempelvis vid utbetalningar av reseersättningar och återbetalning av patientavgifter, hur säkerställer landstinget en korrekt och säker hantering? Har landstinget ändamålsenliga rutiner som säkerställer en god säkerhet och kontroll vid hantering av landstingets fullmakter och Svar Ja. Organisationen bedöms vara ändamålsenlig och möjliggöra en god intern kontroll inom området. Delvis. Rutinerna bör förstärkas med tydligare riktlinjer kring återkommande egenkontroller från landstingets sida. Delvis. Den löpande hanteringen av attesträtter bedöms fungera väl, men är beroende av att underlag kommer till ekonomiservice. Blanketten som utgör underlag för registrering av attesträtt undertecknas inte av ansvarig chef. Landstinget saknar kontroller över attestförteckningars aktualitet. Mot bakgrund av detta krävs en förstärkning av kontrollrutinerna. Ja. Enligt landstingets rutiner finns en uppdelning av ansvar för uppläggning och ändring av leverantörer som är frånskild kontrollen av nya leverantörer. Delvis. Förstärkt kontroll sker av stora betalningar, men bör förstärkas. Kontrollen bör även stickprovsvis omfatta mindre belopp. E-fakturor hanteras efter samma rutiner som övriga leverantörsfakturor. Ja. Så gott det går. Fakturor ska igenom ett flertal steg i processen - kontroll av nya leverantörer, verifiering, förslagskontering, mottagningsattest och beslutsattest. Ja. Attestrutiner vid tillämpning av beställning i systemet är detsamma som landstingets ordinarie rutiner. Undantagen är starkt begränsade. Viss förstärkning av kontrollerna rekommenderas dock. Samtliga transaktioner i huvudboken kräver beslutsattest, och blir därför föremål för kontroll i enlighet med gällande rutiner. Delvis. Beslut om fullmakter och teckningsrätter fattas av landstingsstyreslen och hanteras av ansvarig inom landstingets stab. 11

13 teckningsrätter hos banker? Finns kontroll att inbetalningar till landstinget (statsbidrag, projektbidrag, EU-medel, kommunala medel, återbetalningar från leverantörer osv) blir bokförda i landstingets räkenskaper? Vår bedömning är att landstingets egen kontroll av överensstämmelse kan förstärkas. Kontrollen ligger inom ramen för den ordinarie verksamhets- och ekonomiska uppföljningen och hanteras även inom ramen för projektuppföljning. Ekonomiskt utfall och avvikelser ska följas upp och kommenteras. Fungerar den löpande uppföljningen enligt fastställda rutiner ska eventuella avsaknade medel upptäckas. 12

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2012 Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Innehåll 1 Slutsats och sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-31 Dessa tillämpningsanvisningar är ett komplement till attestreglementet och skall användas

Läs mer

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Göran Persson- Lingman Jan Voss Cecilia Axelsson Katarina Lidblom Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Revisionsrapport 6 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2011 Haninge kommun Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll

Löpande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Redovisningsrutiner (PM 4) Landstinget Gävleborg Pär Månsson Helena Carlson Hanna Franck Larsson Februari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor

Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-10-22 DNR KS 2014.027 KAMIL BACZYNSKI SID 1/3 KAMIL.BACZYNSKI@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning

Läs mer

Datum 2015-Or-29. Falkenbergs kommun Valda revisorer

Datum 2015-Or-29. Falkenbergs kommun Valda revisorer Falkenbergs kommun Valda revisorer Datum 2015-Or-29 Kommunstyrelen Kommunfullmdktige - f

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Gun-Britt Alnefelt, Cert. kommunal revisor Himn Dagemir Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Allmänt Reglerna för kontroll av verifikationer är en del av den interna kontrollen. Intern kontroll är en process

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014 Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 1. Sammanfattning och rekommendationer...2 2. Granskning

Läs mer