Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner"

Transkript

1 Landstinget i Kalmar Län Granskning av betalningsrutiner

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund och syfte Revisionskriterier Ansvarsprövningens grunder Granskningens avgränsning och genomförande Övergripande organisation och regelverk Riktlinje för attest Riktlinje för intern kontroll Förvaltningsspecifika riktlinjer Bedömning Rutiner för hantering av fakturor och betalningar Rutiner för attest Scanning Nya leverantörer Betalningar Uppföljning internkontroll Bedömning Svar på revisionsfrågor

3 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Kalmar Län har EY granskat om landstinget har säkra och ändamålsenliga betalningsrutiner. Den övergripande bedömningen är att landstinget har en organisation som bedöms vara ändamålsenlig och ger förutsättningar för en god intern kontroll gällande betalningsrutiner. Tydliga regler och riktlinjer har upprättats och vår bedömning är att de i stort är kända i organisationen. Landstinget i Kalmar Län har en hög ambitionsnivå med flera kontrollsteg och en hög kontrollmedvetenhet med rutiner som bygger på dualitetsprincipen, det vill säga att ingen person ensam ska hantera alla steg i transaktionskedjan. Vi har noterat ett behov av att förstärka vissa rutiner såsom formalia kring tilldelning av attesträtt samt betalningskontroller. Vi har även identifierat förbättringsmöjligheter avseende landstingets egna kontroller gällande organisationens efterlevnad av beslutade regler och rutiner. Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ges följande rekommendationer till fortsatt utvecklingsarbete: Utveckla interna kontrollplaner utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning så att de årligen omfattar väsentliga kontroller i betalningsprocessen. Tillse att blanketter för tillägg och ändringar i attesträtter kompletteras med godkännande och underskrift av behörig chef. Förstärk kontrollen av i systemet registrerade attestanter. Kontrollen bör även omfatta tillfälliga förändringar i attester som skett under året, samt kontroll av att personer med rätt att hantera atteständringar inte har attesterat några transaktioner. Personer som har höga behörigheter i systemen bör även vara föremål för förstärkta kontroller Inför kontroll av transaktioner som har hanterats utanför scanningsystemet. Förstärk betalningskontrollerna. Vi rekommenderar landstinget att förtydliga och formalisera beskrivningar av betalningskontroller samt att beloppsgränser i kontrollerna fastställs av landstingets ekonomidirektör. För att öka effektiviteten och säkerheten i utbetalning av mycket höga belopp bedömer vi att denna kontroll bör förstärkas av personer i ledande ställning. Därutöver rekommenderar vi även en slumpmässig kontroll av utbetalningar av mindre belopp. För en helt säker hantering av landstingets bankkonton anser vi att samtliga åtgärder alltid ska hanteras av två personer. Vi rekommenderar även landstingets ledning att kontrollera aktuella teckningsrätter på banken och utföra och dokumentera denna kontroll kontinuerligt. 2

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund och syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Kalmar Län har EY granskat om landstinget har säkra och ändamålsenliga betalningsrutiner. För att kunna besvara den övergripande revisionsfrågan har landstingets revisorer fastställt ett antal delfrågor. I enlighet med projektplanen är frågorna indelade i två underrubriker, ändamålsenliga rutiner och övergripande IT-frågor med bäring på betalningsrutiner. Under granskningens genomförande har förutsättningarna förändrats och granskningen berör uteslutande administrativa rutiner. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: Har landstinget ändamålsenlig organisation, styrning och ansvarsfördelning på området? Finns tydliga delegationsbeslut? Är landstingets attestrutiner säkra och ändamålsenliga med klar uppgiftsfördelning? Finns rutiner för att löpande hålla attesträttigheter uppdaterade vid personalbyten osv? Är rutinerna vid inscanning av fakturor säkra och ändamålsenliga? Är kontrollen tillräcklig vid uppläggning av nya leverantörer och vid förändring av leverantörers uppgifter (namn, konton osv)? Är kontrollen tillräcklig vid utbetalning av stora belopp? Finns kontroll att inbetalningar till landstinget (statsbidrag, projektbidrag, EU-medel, kommunala medel, återbetalningar från leverantörer osv) blir bokförda i landstingets räkenskaper? Hur påverkar e-fakturor säkerheten i betalningsrutinerna? Har landstinget bra rutiner mot bluffakturor? Finns ändamålsenliga attestrutiner som säkerställer en korrekt hantering genom hela kedjan, från beställning till betalning? Vilka undantag från scanning finns? Hur säkerställer landstinget att en god intern kontroll vidmakthålls vid hantering av undantag? Vid utbetalningar för betalningar utanför scanningssystemet, exempelvis vid utbetalningar av reseersättningar och återbetalning av patientavgifter, hur säkerställer landstinget en korrekt och säker hantering? Kontrollen av betalning av stora belopp kompletteras med fråga kring kontroller av övriga betalningar, såsom manuella betalningar och mindre belopp. Har landstinget ändamålsenliga rutiner som säkerställer en god säkerhet och kontroll vid hantering av landstingets fullmakter och teckningsrätter hos banker? 2.2. Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: Kommunallagen Lagen om kommunal redovisning Landstingets beslutade policys och riktlinjer 3

5 2.3. Ansvarsprövningens grunder Revisorerna gör sin ansvarsprövning utifrån ett antal bedömningsgrunder. Dessa grunder har utarbetats i praxis och utgör enligt den goda revisionsseden, såsom den är definierad av SKL. Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller i föreskrifter Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll Förtroendeskada eller annan immateriell skada Ekonomisk skada Obehörigt beslutsfattande Icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning Otillräcklig beredning av ärenden Ej rättvisande redovisning Denna granskning omfattar ett område som till sin natur har en påverkan på stora delar av landstingets redovisning och medelshantering och ligger därför till grund för flertalet av ovanstående bedömningsgrunder Granskningens avgränsning och genomförande Granskningen har utförts genom intervjuer, genomgång av interna riktlinjer/policys och kontroll av landstingets egna utförda kontroller av efterlevnad. Granskningen omfattar utbetalningar till leverantörer samt inbetalningar, avgränsat till statsbidrag, projektbidrag, EU-medel, kommunala medel, återbetalningar från leverantörer. Granskningen omfattar inte lönerutinen och inte heller inbetalningar från patienter, elever, resenärer. Under granskningens genomförande har vi fått information från landstingets ITsäkerhetsansvarig att ett arbete för en förbättrad informationssäkerhet pågår och kommer att intensifieras under hösten och att en stor del av arbetet beräknas vara klart i början av Planerade förbättringar kan direkt, eller indirekt, få effekter på granskningsområdet och i väntan på detta arbete bedömer vi det därför inte effektivt att i denna granskning hantera dessa frågeställningar. Därtill har de förtroendevalda revisorerna beslutat att genomföra en fördjupad granskning av informationssäkerhet under våren Till den del förändringsarbetet inte hanterat frågeställningar med påverkan på betalningsprocessen rekommenderar vi att dessa hanteras i den av revisorerna beslutade IT-granskningen. Samtliga intervjuade, med undantag av kortare intervjuer, har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. De kortare intervjuerna har endast genomförts i verifierande syfte för att kontrollerar regler och riktlinjer är kända i verksamheten. 3. Övergripande organisation och regelverk Det övergripande ansvaret för en god intern kontroll åvilar enligt kommunallagen landstingsstyreslen. De skall se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att medel förvaltas på ett betryggande sätt. I styrelsens ansvar ingår således inte enbart att utforma organisationen så att den är rationell och effektiv den ska också vara trygg. Landstinget i Kalmar län har organiserat hantering av leverantörsfakturor och betalningar på följande sätt. 4

6 Landstingsdirektörens stab är ansvarig för att ta fram och uppdatera övergripande riktlinjer. Staben är också systemförvaltare för landstingets redovisningssystem Raindance och systemägare och administrativ systemförvaltare är således knutna till staben. Rollen som administrativ systemförvaltare innebär bland annat ansvar för att systemet fungerar i den dagliga driften, att vara en länk mellan leverantören och landstinget samt budgetansvar för det som rör driften av systemet. Inom Landstingsservice hanteras leverantörsfakturor och betalningar. Under basenhet Administration finns enheten journalarkivet som utför ankomstregistrering och scanning av fakturor och utanordningar, samt enheten ekonomiservice där personalen tolkar och verifierar underlagen. Ekonomiservice hanterar även utbetalningar. Enligt rutiner och riktlinjer ska inga fakturor eller övriga underlag för utbetalningar hanteras på respektive förvaltning. Funktionen att verifiera fakturor och utanordningar, vilket är en förutsättning för att skapa betalningar, finns hos sex personer inom ekonomiservice. Möjligheten att hantera underlag utanför scanningsystemet, och därmed möjligheten att kringgå gällande regler, är begränsad. IT-förvaltningen har det övergripande ansvaret för IT-system. Förvaltningen stödjer landstingets verksamheter, underhåller och driftar landstingets gemensamma applikationer, nätverk och system. Ansvar för behörigheter, kort, koder och access till applikationer ligger hos respektive förvaltning inom landstinget. Teknisk systemförvaltare för redovisningssystemet Raindance är organiserad under IT-förvaltningen Riktlinje för attest Landstingsfullmäktige har antagit en riktlinje för attest. Syftet är att säkerställa att de av landstingsfullmäktige fastställda målen uppfylls, att transaktioner som bokförs är korrekta och att därigenom undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel. Riktlinjen omfattar ansvarsfördelning, definitioner av attestbehörigheter och kontrollernas innebörd. Huvudregeln är att ingen person ensam skall hantera en transaktion. Dokumentet innehåller en struktur för beslutsattester och någon delegering från detta får inte ske. Enligt riktlinjen ska det finnas en fastställd rutin för tilldelning av behörigheter. Detta tillägg Rutin för attesträttigheter omfattar en beskrivning av ekonomens och ekonomiservice roll och ansvar. Landstinget har också upprättat en manual för hur behörigheter ska läggas upp. På ekonomiservice hanteras behörigheter som ger lägsta behörighetsnivån, mottagningsattestant och beslutsattestant. Systembehörigheter hanteras av systemförvaltare på landstingsstaben. Några särskilda riktlinjer för betalningar har inte upprättats. Detta berörs i ett stycke i riktlinjen för attest. Fakturor över ett visst belopp skall betalningsgodkännas av annan än beslutsattestant innan de skickas till betalning. Denna kontroll är både maskinell och manuell (se nedan). Hur mindre belopp ska kontrolleras framgår inte Riktlinje för intern kontroll Landstingsfullmäktige har fastställt en riktlinje för internkontroll med syfte att säkerställa att de av landstingsfullmäktige fastställda målen uppfylls. Målen är en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig, finansiell rapportering och information om verksamheten och efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. Dokumentet är övergripande och innehåller en beskrivning av organisation av intern kontroll, ansvarsfördelning, samt styrning och uppföljning av intern kontroll. I bilaga till riktlinjen finns 5

7 även tillämpningsanvisningar. Internkontrollplanen innehåller två landstingsgemensamma områden samt minst två förvaltningsspecifika områden. Varje förvaltning ska enligt riktlinjen utforma och utföra den egna interna kontrollen utifrån sina förutsättningar Förvaltningsspecifika riktlinjer Vid intervjuer med ansvariga på landstingsdirektörens stab och på Landstingsservice uppges att inga särskilda regler eller riktlinjer har upprättats för förvaltningarna. De följer centrala direktiv och riktlinjer och ger en samstämmig bild av hur leverantörsfakturor och betalningar hanteras. Som en del av landstingets fastställda interna kontrollplan har landstingsservice beslutat om ett flertal processer/rutiner/system för uppföljning. Rapportering ska i enlighet med riktlinjen ske i anslutning till årsredovisningen. Ekonomienheten vid landstingsdirektörens stab har utarbetat ett dokument som berör rutiner för intern kontroll i Raindance. Denna är en del av ekonomiservices verksamhetshandbok. Dokumentet behandlar ekonomiadministrativa rutiner såsom bankkvitton, in- och utbetalningar, felhantering av leverantörsdata, behörigeter i ekonomisystemet samt betalningskontroller. I dokumentet redogörs för eventuella åtgärder, i vissa fall syftet, hur ofta kontrollen ska göras och vem som är ansvarig. Dokumentet är således en beskrivning av enhetens löpande kontroller och uppdateras vid behov Bedömning Organisationen, med ett övergripande ansvar på landstingsdirektörens stab och en centraliserad hantering av leverantörsfakturor och betalningar, bedöms vara ändamålsenlig och möjliggör en god intern kontroll inom området. Riktlinjer finns upprättade och bedöms mot bakgrund av våra intervjuer i stort vara kända i organisationen. I våra intervjuer uppges att landstingsdirektörens stab har ett stort fokus på att göra riktlinjer och dess innebörd kända i organisationen. Som exempel kan nämnas att regler och riktlinjer ofta tas upp i chefsbrev och nyhetsbrev, de läggs ut på landstingets intranät, är en naturlig del av chefsutbildningar inom landstinget samt diskuteras kontinuerligt i samband med arbetsplatsträffar. I riktlinje för internkontroll anges att landstingsdirektören årligen ska redovisa en landstingsövergripande intern kontroll plan för landstingsstyrelsens godkännande. En internkontrollplan har upprättats för landstingservice. Attest- och betalningskontroller är mot bakgrund av den höga risk som är förknippade med processerna väsentliga kontroller som vi anser årligen bör återkomma i planen. En kontroll av att fullmakter beslutade av landstingsstyrelsen överensstämmer med banken, samt att inga förändringar har skett under året, bör även inkluderas i denna uppföljning. På detta sätt säkerställs en korrekt hantering och ger också en preventiv effekt för hantering av fakturor och betalningar. Landstinget har upprättat ett övergripande dokument med tillämpningsanvisningar för uppföljning av den interna kontrollen. Vi gör bedömningen att riktlinjer och internkontroll plan kan förtydligas och förstärkas avseende hur landstingets egna kontroller av efterlevnad av riktlinjer och regler, exempelvis attestrutin, ska utformas. 6

8 4. Rutiner för hantering av fakturor och betalningar 4.1. Rutiner för attest Attesträtten är kopplad till varje persons befattning, och är även kopplad med en beloppsbegränsning. Personal på ekonomiservice registrerar attesträtter i ekonomisystemet Raindance. Registrering omfattar; aktuell person, kostnadsställe och beloppsbegränsning. Det vill säga attestbehörighet registreras helt manuellt efter gällande riktlinjer. Systemet tillåter inte att en person attesterar på annan bas/delenhet än där vederbörande är registrerad. Transaktioner kräver alltid minst två olika attestanter. Ett tiotal personer inom landstinget har behörighet att lägga upp nya behörigheter och även justera i befintliga behörigheter. Det är endast två personer på ekonomiservice har som arbetsuppgift att utföra tillägg och ändringar av attestanter i Raindance. Orsaken till att fler personer inom landstinget har samma behörighet uppges vara av systemkaraktär då denna behörighet med automatik tillfaller dem i samband med en annan behörighet som krävs för deras arbete. Ingen av nämnda personer/funktioner har beslutsattest och kan således inte godkänna några fakturor eller övriga underlag. En särskild blankett har tagits fram för att inhämta en bekräftelse av att man tagit del av attestregler och förstår innebörden av dessa. Denna ska undertecknas av den person som ska inneha beslutsattesten. Blanketten sänds till ekonomiservice och fungerar som ett underlag till upplägg av, eller ändring i, attestbehörigheter. Beslutsattest ska endast innehas av chefer och det åligger enligt rutinerna personal på ekonomiservice att kontrollera att vederbörande är chef. Landstingsdirektören är ansvarig för att upprätta och hålla aktuella förteckningar över attestanter. Attestförteckningar förvaras digitalt i systemet och genom riktlinjer för attest samt rutinbeskrivningar i ekonomihandboken framgår hur attesträtter ska hanteras. Landstinget i Kalmar Län har inte några rutiner för kontroll av att de i systemet registrerade attestanterna överensstämmer med beslutade och aktuella attestförteckningar Scanning Landstinget i Kalmar Län använder ett system för scanning av leverantörsfakturor. Information från detta system förs över till redovisningssystemet Raindance via automatisk filöverföring. Nedan följer en översiktlig genomgång över hur system och rutiner fungerar. Leverantörsfakturor ankommer med posten och scannas in av personal på journalarkivet i systemet Readsoft. Programmet tolkar information på fakturan. Alla scannade fakturor styrs med automatik till ekonomiservice datorer för att verifieras och transfereras. Fakturan kontrolleras och ges ett referensnummer som kopplar fakturan till rätt bas/delenhet. Därefter sker en förslagskontering och när fakturan är godkänd skickas den till mottagningsattestant hos respektive bas/delenhet. Fakturan skickas därefter till beslutsattestant. Samtliga inkommande leverantörsfakturor hanteras idag genom systemet för scanning. Förekomsten av undantag, det vill säga möjlighet att hantera fakturor och utanordningar utanför systemet direkt via huvudboken, är starkt begränsade. Begränsningen ligger i att det endast finns ett fåtal ekonomiassistenter på landstingets olika enheter då merparten av ekonomiassistenterna är kopplade till ekonomiservice. Dessutom har endast ett fåtal personer systembehörighet att registrera direkt i huvudboken. Rutinen förstärks av att även bokföringsordrar beslutsattesteras maskinellt i systemet. 7

9 Elektroniska fakturor hanteras efter samma rutiner med undantag av att de inte scannas och verifieras. Inom systemet Raindance finns även möjlighet att hantera beställningar. Beställare registreras då i systemet och dessa följer sedan de ordinarie attestreglerna. Beställningen beslutsattesteras och tilldelas ett IN-nummer. När inleverans sker i systemet matchas fakturan mot beställningen via IN-numret och då beställningen redan i ett tidigare skede är beslutsattesterad skickas fakturan direkt för betalning Nya leverantörer Uppläggning av nya leverantörer initieras då en faktura eller utanordning kommer in i systemet via scanningen. Leverantören registreras av ekonomiservice och betalningsspärras samtidigt. Fakturan cirkuleras därefter manuellt till en inköpscontroller som kontrollerar leverantören med avseende på F-skatt, betalningsanmärkningar mm. Inköpscontrollern ska även kontakta inköpande enhet för att efterhöra anledningen till att befintliga leverantörer inte används. De personer på ekonomiservice som har rätt att registrera nya leverantörer har inte rätt att kontrollera dem. Kontrollen är inte möjlig att genomföra maskinellt utan utförs manuellt varje vecka genom listor som signeras. Vi har stickprovsvis kontrollerat att denna kontroll har genomförts Betalningar Leverantörsfakturor och övriga utbetalningar betalas tre gånger per vecka. Betalningen initieras genom beslutsattest av underlagen. Landstingsstyrelsen har beslutat om gällande teckningsrätter för betalningar. Förändringar i teckningsrätter registreras av redovisningschef och kontrasigneras av annan person på landstingsdirektörens stab. Bankens fullmakter har verifierats mot detta beslut. Någon formell och dokumenterad egenkontroll från landstingslednings sida har inte skett. Betalning sker genom att personal på ekonomiservice skapar ett betalningsförslag ur redovisningssystemet. Förslaget visar leverantör/person, bankgiro och belopp. Skulle förslaget innehålla betalningsspärrade fakturor kontrolleras dessa mot eventuella sekretessfakturor eller av annan anledning spärrat underlag. Finns godkänt underlag släpps spärren av annan person än den som tagit fram betalningsförslaget. Därefter kontrolleras och godkänns betalningsförslaget, som sedan kontrasigneras av ytterligare en person. De kontroller som ska genomföras vid betalningar återges i ekonomiservices Rutiner för intern kontroll i Raindance. Enligt dokumentet ska en rapport med betalningar överstigande ett visst belopp kontrolleras. Kontroller för leverantörer över ett visst belopp kontrolleras särskilt (se nedan) och övriga ska kontrolleras stickprovsvis. Hur detta ska genomföras eller dokumenteras framgår inte. Personer som hanterar betalningar uppges kontrollera alla utbetalningar till privatpersoner överstigande ett visst belopp, udda leverantörer, samt eventuellt avvikande betalningar. Utförda kontroller är därmed inte helt i överensstämmelse med rutinbeskrivningen. Kontrasignering av betalningsfilen innebär ingen egentlig kontroll av underlagen till betalningen. För enskilda betalningar överstigande visst belopp finns ytterligare kontroller. Dessa fakturor måste ha tre attester och måste cirkuleras till en särskild grupp, gruppen Stora belopp, på ekonomiservice. Betalningar kontrolleras särskilt med avseende på leverantör, bank/plusgiro och belopp. Därefter läggs de till ordinarie betalningsförslag. Vi kan konstatera att dispositionsrätten till landstingets konton alltid kräver två personer i förening. Dualitet krävs för alla åtgärder på bankkonton, med undantag av hantering av bank- 8

10 kort och överföring mellan landstingets egna konton. Ingen person kan ensam ta ut pengar från konton eller betala löner eller leverantörsfakturor. Detsamma gäller för bankgiro och plusgiro Uppföljning internkontroll Landstingsfullmäktige har fastställt en övergripande rutin för internkontroll. Enligt riktlinjen ska varje förvaltning utforma och utföra den egna interna kontrollen utifrån sina förutsättningar. Landstingsservice är ansvarig för hantering av leverantörsfakturor och betalningar. Förvaltningen har för 2014 beslutat om uppföljning av följande: Inköp över kronor på vissa resultatkonton för att kontrollera att investeringar inte kostnadsförs. Poster som bokförs på konto 7599, Övriga främmande tjänster Fakturor som förfallit till betalning Dröjsmålsräntor 4.6. Bedömning System för scanning ger per automatik en förstärkt intern kontroll, under förutsättning att attestregler efterlevs och kontrolleras. Inget system är dock säkrare än dess möjlighet att göra undantag. Möjligheten till undantag är starkt begränsade inom landstinget. Vi uppmanar dock att man är vaksam på eventuella undantag vad gäller rörelsetillhörighet (det vill säga verksamhetsfrämmande poster) och attester. Landstinget utför i dag ingen kontroll över huruvida transaktioner har hanterats utanför scanningsystemet och vi anser därför att det finns ett behov av förstärkning av rutinerna för att säkerställa en god intern kontroll. Som underlag vid tillägg och ändring av attestanter i Raindance skickas en särskild blankett till ekonomiservice. Blanketten har undertecknats av den person som ska ha beslutsattesten men undertecknas inte av dennes överordnade chef. Även om attesträtten är kopplad till chefsansvaret och ekonomiservice kan kontrollera detta i andra system anser vi att landstinget måste tillse att underlagen till ekonomiservice undertecknas av behörig chef. Detta för att på ett effektivt och säkert sätt säkerställa att rätt personer och behörigheter registereras. Landstinget i Kalmar Län har inte några fastställda rutiner för kontroll, eller utför kontroll, av registrerade attestanter. Det finns således en risk att obehöriga personer, exempelvis personer som slutat eller bytt tjänst, innehar en felaktig attesträtt i systemet. Landstinget bör därför upprätta rutiner som löpande kontrollerar inregistrerade attester samt tillse att dessa efterlevs. Rutinen ska enligt vår uppfattning även innefatta tillfälliga förändringar i attester som skett under året, samt kontroll av att personer med rätt att hantera atteständringar inte har attesterat några transaktioner. Personer som har höga behörigheter i systemen bör även vara föremål för förstärkta kontroller. En beslutsattest initierar en betalning i redovisningssystemet. Personal med behörighet att utföra betalningar skapar betalningsförslag och utför vissa kontroller. Dessa kontroller är inte formaliserade. För att uppnå effektiv och ändamålsenlig kontroll är det av största vikt att dessa kontroller är beslutade, förankrade och dokumenterade. Större betalningar är föremål för en utökad kontroll av personal på ekonomiservice. För att öka effektiviteten och säkerheten i utbetalning av mycket höga belopp bedömer vi att denna kontroll bör förstärkas av personer i ledande ställning. 9

11 Vi har framfört vikten av sekretess gällande hantering av betalningar och teckningsrätt på landstingets bankkonton. Vi noterar att det i princip vid samtliga åtgärder i banken krävs två personer i föreningen, med vissa undantag såsom överföring mellan landstingets egna konton. För en helt säker hantering anser vi att samtliga åtgärder alltid ska hanteras av två personer. 10

12 5. Svar på revisionsfrågor Revisionsfråga Har landstinget ändamålsenlig organisation, styrning och ansvarsfördelning på området? Finns tydliga delegationsbeslut? Är landstingets attestrutiner säkra och ändamålsenliga med klar uppgiftsfördelning? Finns rutiner för att löpande hålla attesträttigheter uppdaterade vid personalbyten osv? Är kontrollen tillräcklig vid uppläggning av nya leverantörer och vid förändring av leverantörers uppgifter (namn, konton osv)? Är kontrollen tillräcklig vid utbetalning av stora belopp? Är kontrollen tillräcklig vid mindre belopp? Hur påverkar e-fakturor säkerheten i betalningsrutinerna? Har landstinget bra rutiner mot bluffakturor? Finns ändamålsenliga attestrutiner som säkerställer en korrekt hantering genom hela kedjan, från beställning till betalning? Vilka undantag från scanning finns? Hur säkerställer landstinget att en god intern kontroll vidmakthålls vid hantering av undantag? Vid utbetalningar för betalningar utanför scanningssystemet, exempelvis vid utbetalningar av reseersättningar och återbetalning av patientavgifter, hur säkerställer landstinget en korrekt och säker hantering? Har landstinget ändamålsenliga rutiner som säkerställer en god säkerhet och kontroll vid hantering av landstingets fullmakter och Svar Ja. Organisationen bedöms vara ändamålsenlig och möjliggöra en god intern kontroll inom området. Delvis. Rutinerna bör förstärkas med tydligare riktlinjer kring återkommande egenkontroller från landstingets sida. Delvis. Den löpande hanteringen av attesträtter bedöms fungera väl, men är beroende av att underlag kommer till ekonomiservice. Blanketten som utgör underlag för registrering av attesträtt undertecknas inte av ansvarig chef. Landstinget saknar kontroller över attestförteckningars aktualitet. Mot bakgrund av detta krävs en förstärkning av kontrollrutinerna. Ja. Enligt landstingets rutiner finns en uppdelning av ansvar för uppläggning och ändring av leverantörer som är frånskild kontrollen av nya leverantörer. Delvis. Förstärkt kontroll sker av stora betalningar, men bör förstärkas. Kontrollen bör även stickprovsvis omfatta mindre belopp. E-fakturor hanteras efter samma rutiner som övriga leverantörsfakturor. Ja. Så gott det går. Fakturor ska igenom ett flertal steg i processen - kontroll av nya leverantörer, verifiering, förslagskontering, mottagningsattest och beslutsattest. Ja. Attestrutiner vid tillämpning av beställning i systemet är detsamma som landstingets ordinarie rutiner. Undantagen är starkt begränsade. Viss förstärkning av kontrollerna rekommenderas dock. Samtliga transaktioner i huvudboken kräver beslutsattest, och blir därför föremål för kontroll i enlighet med gällande rutiner. Delvis. Beslut om fullmakter och teckningsrätter fattas av landstingsstyreslen och hanteras av ansvarig inom landstingets stab. 11

13 teckningsrätter hos banker? Finns kontroll att inbetalningar till landstinget (statsbidrag, projektbidrag, EU-medel, kommunala medel, återbetalningar från leverantörer osv) blir bokförda i landstingets räkenskaper? Vår bedömning är att landstingets egen kontroll av överensstämmelse kan förstärkas. Kontrollen ligger inom ramen för den ordinarie verksamhets- och ekonomiska uppföljningen och hanteras även inom ramen för projektuppföljning. Ekonomiskt utfall och avvikelser ska följas upp och kommenteras. Fungerar den löpande uppföljningen enligt fastställda rutiner ska eventuella avsaknade medel upptäckas. 12

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Kalmar kommun. Intern kontroll inom redovisningsområdet

Kalmar kommun. Intern kontroll inom redovisningsområdet Kalmar kommun Intern kontroll inom redovisningsområdet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3 2.2. Revisionskriterier...3 2.3. Granskningens avgränsning och genomförande...3

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport december 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget Kronoberg Implementering och efterlevnad av reglemente för intern kontroll Innehållsförteckning Sammanfattande diskussion

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga.

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Backlund Thomas Duvner Sara Datum 2016-07-06 Diarienummer KSN-2016-1445 Kommunstyrelsen Attestreglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anneth Nyqvist Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor och manuella betalningar

Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor och manuella betalningar www.pwc.se Revisionsrapport Ebba Lind Simon Löwenthal Rebecka Hansson, Certifierad kommunal revisor, Auktoriserad revisor Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor

Läs mer

Granskning av behörigheter till journalsystemet

Granskning av behörigheter till journalsystemet Granskning av behörigheter till journalsystemet Rapport nr 18/2015 Februari 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 61:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER...

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Reglemente för intern styrning och kontroll

Reglemente för intern styrning och kontroll 1(6) Reglemente för intern styrning och kontroll Syfte Landstinget är en demokratiskt styrd och skattefinansierad organisation som ger service till länets invånare. Användningen av gemensamma resurser

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för ekonomiska transaktioner antaget av kommunfullmäktige 2002-02-13, 11 Gäller från 2002-03-01 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Attestreglemente. Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige

Attestreglemente. Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Attestreglemente Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-04-25 DNR: KS-2015/00806 Attestreglementets syfte Syftet med attestreglementet

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 05/KS 0346 KFS 2005:12 Ers KFS 1995:1 ATTESTREGLEMENTE FÖR MOTALA KOMMUN (Antaget av kommunfullmäktige den 24 oktober 2005, 113, gäller fr o m den 1 december 2005.) OMFATTNING 1 Detta reglemente

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX 14 15 Kultur- och fritidsnämndens attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar 1 Rutinerna gäller för samtliga ekonomiska transaktioner i stadens ekonomisystem samt i försystem knutna till dessa.

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 )

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) 1 Inledande bestämmelser Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner,

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna AM/VHL 2011-02-16 Rev/10032 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-02-16 2 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Bakgrund

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Attestreglemente för Region Skåne

Attestreglemente för Region Skåne Attestreglemente för Region Skåne 1 Syfte Detta attestreglemente syftar till att vidmakthålla en hög säkerhetsnivå och god ekonomisk hushållning vad avser hanteringen av Region Skånes resurser. Regionens

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18) 154 GRANSKNING AV INTERN KONTROLL AVSEENDE RUTINER FÖR UTBETALNINGAR ATTEST OCH FIRMATECKNING

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer