733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen"

Transkript

1 733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Gymnasiereformens påverkan på utbildningen

2 Syfte Syftet med uppsatsen är ta reda på hur den gymnasiereform som infördes läsåret 2011/2012 har kommit att påverka utbildningen och dess kvalitet i Sveriges gymnasieskolor. Frågeställningar Har den nya gymnasiereformen påverkat utbildningen på gymnasieskolorna? Har det blivit en kvalitetsförbättring? Hur har den nya gymnasiereformen påverkat utbildningen på gymnasieskolorna? Har reformen levt upp till de ledord som sattes upp för gymnasieskolan: högre krav, mer centraliserat och jämlikt över hela landet och rättvisare? Strategi och design Den typen av uppsats och analys jag kommer genomföra är beskrivande och alltså inte teoriprövande. Jag vill med uppsatsen beskriva hur verkligheten se ut, om hur utbildningen faktiskt har påverkats. Vid beskrivande analyser är det viktigt att göra en teoretisk konstruktion, det behövs en definition av det som ska undersökas och så behövs det ett analysverktyg. Jag kommer använda mig av en klassindelad analys, jag måste kunna definiera och operationalisera vad utbildning är och framförallt kunna skilja på vad som är bra kvalité på utbildning och vad som är dålig. Att göra en bedömning av vad som är bra kvalité och inte kan vara mycket svårt och därför är det viktigt att sätta tydliga gränser mellan dem. 1 Jag kommer använda mig utav en kvalitativ studie. Detta är för att jag vill mäta kvalité framför kvantitet. Eftersom att reformen är relativ ny kan det även vara svårt att göra en kvantitativ studie eftersom det inte finns så många nya enheter att mäta. För att undersöka de frågeställningar jag har satt upp kommer jag att använda mig av samtalsintervjuer. Samtalsintervjuer är kvalitativa och syftar till att få större förståelse för vilka uppfattningar människor har och jag vill ge de jag intervjuar chansen att tänka 1 Metodpraktikan sid och

3 själva kring begreppet utbildning. 2 Intervjuerna kommer vara utav slaget respondentundersökning men även med inslag utav en informantundersökning. Vid typen respondentundersökning vill man komma åt den intervjuade personens egna tankar. När det gäller informantundersökning vill man ofta få svar på frågan hur, hur något fungerar exempelvis. 3 I detta fall vill jag få reda på hur utbildningen har kommit att påverkas i gymnasieskolorna men samtidigt vill jag veta hur de jag intervjuar själva tänker kring utbildning och kvalitén. Det som kännetecknar samtalsintervjuundersökningar är att den förs interaktivt beroende på situation och person. En annan utmärkande sak för typen av intervju är att syftet är att kartlägga människors uppfattningar och det är de tankar och uppfattningar kring begreppen man vill åt. 4 Utifrån denna beskriven utav samtalsintervjuundersökningar blir det tydligt att de är den typ av intervju som passar min undersökning bäst och därför kommer jag använda av denna typ. Metod Det första steget till för att kunna besvara de frågor som jag ställt upp är att få mycket kunskap inom ämnet. Detta kan jag få genom att läsa utredningar och andra relevanta texter som berör gymnasieskolans utbildning och den nya gymnasiereformen. Exempel på källor som jag kommer använda mig av är regeringens proposition 5 och den SOU undersökning som låg i grund för beslutet 6. Jag kommer gå till väga så att jag kommer genomföra kvalitativa samtalsintervjuer med både lärare och elever vid gymnasieskolor. De senare kommer vara både elever som gick i gymnasiet innan den nya reformen genomfördes år 2011 och elever som har tagit del och gått i gymnasiet efter införandet av reformen, detta är för att få en bild av hur gymnasieskolan förändrats och denna bild går inte att få fram om jag inte kan jämföra nu och då. Jag vill ha en sådan stor variation som möjligt på lärare och studenter och kommer därför välja att intervjua personer från olika gymnasieprogram, både från de yrkesförberedande programmen och de högskoleförberedande programmen. Urvalet 2 Metodpraktikan sid Metodpraktikan sid Metodpraktikan sid Proposition 2008/09:199 6 SOU 2008:27

4 kommer vara från olika skolor och städer eftersom jag vill få en stor variation och ett av målet för gymnasiereformen var just att gymnasieskolan skulle bli mer jämlik över landet och därför är det viktigt att undersöka att detta faktiskt stämmer och då måste urvalet vara från olika områden och över hela Sverige. En annan faktor som jag kommer att ta hänsyn till när jag gör urvalet är elevernas bakgrunder så som de sociala och ekonomiska detta är för att få en bred mångfald. För att gå vidare efter att ha genomfört intervjuerna behöver jag operationalisera de begrepp som jag vill kunna mäta. Att operationalisera ett begrepp är just att göra det mätbart genom att definiera och hitta variabler som gör att det går att undersöka och mäta begreppet. 7 De begrepp som jag kommer behöva operationalisera är bland annat utbildning, kvalité av utbildning, högre krav, centraliserat och rättvisare. Efter att ha samlat in data på det här sättet och operationaliserat de relevanta begrepp kommer jag presentera ett empiriskt beskrivande resultat. Eftersom studien är kvalitativ kommer jag inte få fram ett resultat (siffra) som visar på hur mycket utbildningen har förändrats. Min ambition är att kunna uttala mig om utbildningen har förändrats och hur den har gjort det. Källkritik Eftersom jag framförallt kommer använda mig av intervjuer kommer dessa främst vara mina källor, intervjuer är en berättande källa alltså intervjuerna berättar om hur något är. De intervjuer jag kommer utföra kan räknas som primärkällor eftersom det är den tillfrågades egna åsikter som jag vill åt och att den inte återberättar någon annans åsikter. Jag måste bedöma källorna på vissa punkter såsom äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. Mina källor kan jag vara säkra på är äkta eftersom det är jag som genomför intervjuerna själv. Som jag nämnde tidigare är mina källor primärkällor men det kan vara svårt att säga att källorna är oberoende eftersom de i stor grad kan vara påverkade olika yttre omständigheter. Å ena sidan är vill jag åt dessa omständigheter när jag intervjuar men jag och de som läser min uppsats får ha i åtanke att källorna inte är helt oberoende. Samtidigheten bedömer jag är god men beroende på hur långt jag väljer att gå tillbaks och mäta i tiden kommer den att minska och detta är jag medveten om när jag 7 Metodpraktikan sid

5 väljer mina intervjuobjekt. Precis som oberoendet kan ifrågasättas kan jag ifrågasätta tendensen hos mina källor, att de avsiktligt skulle berätta felaktig information. Den bedömning jag gör att lärarna och eleverna inte har någon anledning att ge en felaktig bild utav utbildningen men man ska vara medveten om att det finns en viss risk att detta skulle kunna förekomma. 8 Validitet och reliabilitet Begreppet utbildning kan vara ganska diffust och kvalitén på den kan vara svårmätt. Därför skulle det kunna bli problem med begreppsvaliditeten i uppsatsen eftersom det kan vara svårt att exakt sätta ord och mått på utbildning. Begreppsvaliditeten har två betydelser: överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator och frånvaro av systematiska fel. Alltså handlar det om att de operationaliseringar jag gör ska stämma så bra överens med begreppet som det går. För att få ett så bra och korrekt begreppsvaliditet som möjligt kan jag försöka resonera mig fram till begreppet och det kan jag göra genom att exempel använda mig av en operationalisering som någon forskare använt sig av. Eftersom jag gör intervjuer så kan jag även använda mig av hur de jag intervjuar resonerar kring begreppet. 9 Begreppet resultatvaliditet kan definieras som: att vi mäter det vi påstår att vi mäter. För att kunna få en hög resultatvaliditet behöver begreppsvaliditeten vara god samtidigt som reliabiliteten måste vara det. Reliabiliteten kan räknas som god om det finns en avsaknad av slumpmässiga och osystematiska fel. För att vara säker på att reliabiliteten är bra kommer jag att vara noggrann när jag gör mina intervjuer och när jag sedan sammanställer resultatet. 10 Alternativ metod Jag hade kunnat använda mig utav en kvantitativ metod istället men valde att inte göra det eftersom att jag upplever att jag skulle få ut mer utav att göra en kvalitativ analys. Tillvägagångssättet för en kvantitativ metod hade kunnat vara att jämföra betyg och studieresultat men eftersom även betygssystemet ändrats skulle detta kunna ge en missvisande bild. Om jag hade använt mig av en kvantitativ metod hade jag kunnat 8 Metodpraktikan kap Metodpraktikan sid Metodpraktikan sid. 57 och 63-64

6 skicka ut frågeundersökningar som kan vara bra att använda sig av vid kvantitativa metoder. 11 Vid frågeundersökningar är ofta frågorna standardiserade och det finns olika fasta svarsalternativ. Vid denna typ vill man också kunna beskriva svarsfrekvensen, alltså man vill få fram hur många som svarat ett speciellt svar. Man vill kunna generalisera de svar man får till den population som de tillfrågade representerar exempel om 60 % av de tillfrågade tycker att utbildningen har förbättrats så skulle jag kunna generalisera och säga att det är så det ser ut i hela landet. 11 Metodpraktikan sid 228

7 Källförteckning Esaiasson, P, Wängnerud, L, (red) (2012), Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, Stockholm: Norstedts juridik Regeringens proposition 2008/09:199. Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Utbildningsdepartementet. Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. (SOU: 2008:27)

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM 2014-09-28 880614-1902 METODUPPGIFT 3 Metod-PM Problem År 2012 presenterade EU-kommissionen statistik som visade att antalet kvinnor i de största publika företagens styrelser var 25.2 % i Sverige år 2012

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Metoduppgift 4 Metod-PM

Metoduppgift 4 Metod-PM LINKÖPINGS UNIVERSITET Metoduppgift 4 Metod-PM Statsvetenskapliga metoder 733g22 VT 2013 Problem, syfte och frågeställningar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) får allt större betydelse i dagens

Läs mer

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift METOD-PM PROBLEM Snabb förändring, total omdaning av en stat. Detta kan kallas revolution vilket förekommit i den politiska sfären så långt vi kan minnas. En av de stora totala omdaningarna av en stat

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

! Syfte. ! Frågeställningar !!! Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder. Problem. Statsvetenskap 2 733G02: Statsvetenskapliga metoder

! Syfte. ! Frågeställningar !!! Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder. Problem. Statsvetenskap 2 733G02: Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder Problem Centerpartiet säger sig vara det ledande partiet inom miljöfrågor en ledande kraft till att skapa möjligheter för hållbar utveckling. 1 Dock har de konkurrens

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Metod PM. Turordningsregler moment 22. Charbel Malki Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet

Metod PM. Turordningsregler moment 22. Charbel Malki Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet Metod PM Turordningsregler moment 22 Charbel Malki 811112-1599 Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet 2014 09-29 Inledning LAS lagen är den mest debatterade reformen i modern tid

Läs mer

Metod-PM till B-uppsats

Metod-PM till B-uppsats Problem Metod-PM till B-uppsats Den 27 augusti 2012 utgavs boken Rösträtt till salu det nya hotet mot demokratin? (Lindberg & Svensson, 2012), baserad på en World Value Survey-undersökning i Sverige 2011.

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM Jakob Holmin Fridell, G02: Statsvetenskaplig metod. IEI, Linköpings Universitet

Metoduppgift 4: Metod-PM Jakob Holmin Fridell, G02: Statsvetenskaplig metod. IEI, Linköpings Universitet Metoduppgift 4: Metod-PM 2012-03-05 Jakob Holmin Fridell, 890327-6619 733G02: Statsvetenskaplig metod IEI, Linköpings Universitet Bakgrund Varje politiker måste acceptera och handskas med att denna kan

Läs mer

Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen

Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen Problem Sedan privatiseringen av landets apotek skedde för 3 år sedan är det många som hävdar att apoteken inte har utvecklats till det bättre,

Läs mer

Statsvetenskaplig Metod Metod-PM Adam Linder, Pol. Kand. Metod-PM

Statsvetenskaplig Metod Metod-PM Adam Linder, Pol. Kand. Metod-PM Bakgrund Under flera decennier har Sveriges försvar successivt minskat i storlek. Detta har framförallt under de senaste åren återigen börjat få stort utrymme i debatten. Rapporterna kring behovet och

Läs mer

Statsvetenskapliga metoder, Statsvetenskap 2 Metoduppgift 4

Statsvetenskapliga metoder, Statsvetenskap 2 Metoduppgift 4 Problemformulering Högerpopulistiska partier får mer och mer inflytande och makt i Europa. I Sverige är det sverigedemokraterna som enligt opinionsundersökningar har fått ett ökat stöd bland folket. En

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

METODUPPGIFT, PM Invandringspolitik

METODUPPGIFT, PM Invandringspolitik METODUPPGIFT, PM Invandringspolitik Forskningsproblem Sverige är ett land som alltid har tagit emot andra människor med olika bakgrund och kulturer. Invandringen har skedd länge från delar av Europa och

Läs mer

Kvantitativ strategi viktiga begrepp 3. Wieland Wermke

Kvantitativ strategi viktiga begrepp 3. Wieland Wermke + Kvantitativ strategi viktiga begrepp 3 Wieland Wermke + Tillförlitlighet: validitet och reliabilitet n Frånvaro av slumpmässiga fel: hög reliabilitet. n Måttet är stabilt och pålitligt, inte svajigt

Läs mer

Intervjumetodik. Fördjupad forskningsmetodik, allmän del, vt Mikael Nygård, Åbo Akademi

Intervjumetodik. Fördjupad forskningsmetodik, allmän del, vt Mikael Nygård, Åbo Akademi Intervjumetodik Fördjupad forskningsmetodik, allmän del, vt 2018 Mikael Nygård, Åbo Akademi Esaiasson et al., 2012 Enligt Esaiasson m.fl. kan undersökningar som bygger på frågor och samtal indelas i: 1.

Läs mer

Metoduppgift 3 Industriellt skogsbruk vs biologisk mångfald

Metoduppgift 3 Industriellt skogsbruk vs biologisk mångfald 733G22: Statsvetenskapliga metoder Martina Johansson 2014-09-28 880506 Metoduppgift 3 Industriellt skogsbruk vs biologisk mångfald Problem Idag inser vi allt mer vilken resurs skogen är. Vi kan bygga hus

Läs mer

Barnkonventionens påverkan på Linköpings förskolor

Barnkonventionens påverkan på Linköpings förskolor Metoduppgift 4 Metod-PM Barnkonventionens påverkan på Linköpings förskolor en normativ studie Bakgrund Sverige har sedan 1990-talet skrivit under och ratificerat Förenta Nationernas konvention om barns

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, 170503, kl. 08.00-12.00 Anvisningar Av rättningspraktiska skäl skall var och en av de tre huvudfrågorna besvaras på separata pappersark. Börja alltså på ett nytt

Läs mer

733G22:Statsvetenskapliga metoder Metod PM. Hobbes vs. Locke

733G22:Statsvetenskapliga metoder Metod PM. Hobbes vs. Locke 733G22:Statsvetenskapliga metoder Ann Fernström 29-09-2014 911130-1009 Metod PM Hobbes vs. Locke Människan beter sig olika i olika situationer beroende på vilken typ av individer de är. Frågan är hur individuella

Läs mer

Metod- PM september 2014 Vaileth Givik Sylvan Statsvetenskap 2, Statsvetenskapliga metoder IEI, Linköpings Universitet

Metod- PM september 2014 Vaileth Givik Sylvan Statsvetenskap 2, Statsvetenskapliga metoder IEI, Linköpings Universitet Metod- PM 3 28 september 2014 Vaileth Givik Sylvan Statsvetenskap 2, Statsvetenskapliga metoder IEI, Linköpings Universitet Inledning Hyresgästföreningen ( Hgf ) är en partipolitiskt obunden, demokratisk

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-01-19 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Beslut. Skolinspektionen. Didaktus Skolor AB susanne.christensonaacademedia.se Dnr :6992. Rektor piajohanssonadidaktus.se.

Beslut. Skolinspektionen. Didaktus Skolor AB susanne.christensonaacademedia.se Dnr :6992. Rektor piajohanssonadidaktus.se. Beslut Didaktus Skolor AB 2017-12-20 susanne.christensonaacademedia.se Dnr 400-2016:6992 Rektor piajohanssonadidaktus.se Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan

Läs mer

Beslut. Skolinspektionen Dnr :6992. Consensum Lund AB Carin Jogre

Beslut. Skolinspektionen Dnr :6992. Consensum Lund AB Carin Jogre Beslut Consensum Lund AB niklas.anderberg@consensum.se Carin Jogre carin.jogre@consensum.se 2017-11-10 Dnr 400-2016:6992 Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna?

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM VT-13 Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? av Problem, syfte och frågeställningar Utilitarismen är en etisk teori som säger

Läs mer

Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00

Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00 Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 3 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-12-14 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-09-03 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Forskningsprocessens olika faser

Forskningsprocessens olika faser Forskningsprocessens olika faser JOSEFINE NYBY JOSEFINE.NYBY@ABO.FI Steg i en undersökning 1. Problemformulering 2. Planering 3. Datainsamling 4. Analys 5. Rapportering 1. Problemformulering: intresseområde

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid Tingsholmsgymnasiets nationella program i Ulricehamns kommun

Beslut. efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid Tingsholmsgymnasiets nationella program i Ulricehamns kommun Beslut Ulricehamns kommun kommunaulricehannn.se Rektor matthias.nordgrenaulricehamn.se 2017-11-10 Dnr 400-2016:6992 Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008 LINKÖPINGS UNIVERSITET 20080116 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Välkomna! Närträff 9 februari Samordnareen. nyckelfunktion för att stärka utbildningens kvalitet

Välkomna! Närträff 9 februari Samordnareen. nyckelfunktion för att stärka utbildningens kvalitet Välkomna! Närträff 9 februari 2017 Samordnareen nyckelfunktion för att stärka utbildningens kvalitet Dagplanering 9 februari - 17 10.00 Inledning - Dagens planering kort genomgång - Spridning av broschyr

Läs mer

Lindesbergs kommun kommunalindesberq.se Dnr :6992. Beslut

Lindesbergs kommun kommunalindesberq.se Dnr :6992. Beslut r Beslut Skolinspektionen Lindesbergs kommun 2017-12-06 kommunalindesberq.se Dnr 400-2016:6992 Rektor johan.dietrichsonalindesberq.se Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Mobiltelefoner, datorer, läsplattor och andra kommunikationsmedel får inte användas.

Mobiltelefoner, datorer, läsplattor och andra kommunikationsmedel får inte användas. Forskningsmetoder på kandidatnivå 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 21FK1C Tentamen ges för: Tentamensdatum: 140325 Tid: 09.00-14.00 Hjälpmedel: valfria metodböcker, inbundna eller i pappersformat,

Läs mer

Kartläggning. Författare. Elias Aretorn, Astrid Kuylenstjerna, Elias Fyhr, Julia Dahlberg, Sofia Strandell, Elin Ring, Johanna Ring, Albin Hellström

Kartläggning. Författare. Elias Aretorn, Astrid Kuylenstjerna, Elias Fyhr, Julia Dahlberg, Sofia Strandell, Elin Ring, Johanna Ring, Albin Hellström Kartläggning Kartläggning av tidigare elever som studerade en av följande gymnasiala utbildningar vid Bromangymnasiet: Industritekniska programmet, Teknikprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet Författare

Läs mer

Litteraturstudie. Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund

Litteraturstudie. Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund Litteraturstudie Utarbetat av Johan Korhonen, Kajsa Lindström, Tanja Östman och Anna Widlund Vad är en litteraturstudie? Till skillnad från empiriska studier söker man i litteraturstudier svar på syftet

Läs mer

Metod-PM. Bakgrund. Syfte

Metod-PM. Bakgrund. Syfte Metod-PM Bakgrund Det är i dagens Sverige väldigt svårt att undkomma den ständiga debatt som råder kring Sverigedemokraternas framgångar inom den parlamentariska sfären. De flesta är väldigt kritiska till

Läs mer

Annette Lennerling. med dr, sjuksköterska

Annette Lennerling. med dr, sjuksköterska Annette Lennerling med dr, sjuksköterska Forskning och Utvecklingsarbete Forskning - söker ny kunskap (upptäcker) Utvecklingsarbete - använder man kunskap för att utveckla eller förbättra (uppfinner) Empirisk-atomistisk

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid Karlbergsgymnasiet 3 i Åmåls kommun. Beslut

Beslut. efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid Karlbergsgymnasiet 3 i Åmåls kommun. Beslut Beslut Åmål Kommun kommun@amal.se 2018-02-01 Dnr 400-2016:6992 Rektor magnus.skoglund@amal.se Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid Karlbergsgymnasiet 3 i

Läs mer

Resultatsammanställning läsåret 2017/2018

Resultatsammanställning läsåret 2017/2018 Dnr 2018/BUN 0086 Resultatsammanställning läsåret 2017/2018 Tyresö kommunala grundskolor 2018-08-08 Tyresö kommun / 2018-08-08 2 (18) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2018-08-08 3 (18)

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid:

Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-11-09 Tid: 09.00-11.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Stockholms transport- och fordonsgymnasium Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena:

Läs mer

Kvantitativa metoder en introduktion. Mikael Nygård, Åbo Akademi, vt 2018

Kvantitativa metoder en introduktion. Mikael Nygård, Åbo Akademi, vt 2018 Kvantitativa metoder en introduktion Mikael Nygård, Åbo Akademi, vt 2018 Vad är kvantitativ metod? Kvantitativa (siffermässiga) analyser av verkligheten: beskrivning och förklaringar av fenomen i fokus!

Läs mer

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning 1 (11) Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning och betygssättning Uppdraget Regeringen har i beslut 1 24 november 2011 givit Skolinspektionen i uppdrag att närmare granska hur väl betygssättningen

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Kvantitativ strategi viktiga begrepp II. Wieland Wermke

Kvantitativ strategi viktiga begrepp II. Wieland Wermke + Kvantitativ strategi viktiga begrepp II Wieland Wermke + Viktiga begrepp n Variabel: ett namngivet objekt som används för att representera ett okänt värde (platshållare), till exempel ett reellt tal.

Läs mer

Beslut. Beslut. ts.u) Skolinspektionen Dnr :6992. IT-gymnasiet Sverige AB Hakan.Stenstronnaacademedia.se

Beslut. Beslut. ts.u) Skolinspektionen Dnr :6992. IT-gymnasiet Sverige AB Hakan.Stenstronnaacademedia.se ts.u) Skolinspektionen Beslut IT-gymnasiet Sverige AB Hakan.Stenstronnaacademedia.se Rektor Mathias Laveno Mathias.Lavenoait-qymnasiet.se 2017-12-14 Dnr 400-2016:6992 Beslut efter kvalitetsgranskning av

Läs mer

NSÄA30, Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7 9, 30 hp

NSÄA30, Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7 9, 30 hp Betygskriterier NSÄA30, Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7 9, 30 hp Fastställda 2017-12-06. Gäller fr.o.m. vt 2018. Delkurs 1: Språkvetenskaplig kurs, 7,5 hp Tal och samtal, 7,5 hp Förväntade

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid Plusgymnasiet i Uddevalla, belägen i Uddevalla kommun

Beslut. efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid Plusgymnasiet i Uddevalla, belägen i Uddevalla kommun Beslut Plusgymnasiet AB lena.ericssonaplusqvmnasiet.se Rektor lotten.elminqaplusqymnasiet.se 2017-12-01 Dnr 400-2016:6992 Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan

Läs mer

Kvantitativ metod. Föreläsning Kristin Wiksell

Kvantitativ metod. Föreläsning Kristin Wiksell Kvantitativ metod Föreläsning 161114 Kristin Wiksell Kvantitativ metod När begrepp som längre, mer eller fler används är det en kvantitativ studie. Den vanligaste metoden är enkäter, kallas också surveyundersökning.

Läs mer

Betygskriterier. NS2019, Svenska II, 30 hp. Förväntade studieresultat För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna visa:

Betygskriterier. NS2019, Svenska II, 30 hp. Förväntade studieresultat För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna visa: Betygskriterier NS2019, Svenska II, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2014-05-07. Gäller fr.o.m. ht 2014. Delkurs 1. Nordiska språk och svensk språkhistoria, 7,5 hp Förväntade studieresultat För

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier 3

Checklista för systematiska litteraturstudier 3 Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier 3 A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

NS 2025 De nordiska språken i tid och rum, 30 hp

NS 2025 De nordiska språken i tid och rum, 30 hp NS 2025 De nordiska språken i tid och rum, 30 hp Delkurs 1: Runologi I, 7,5 hp Fastställda av prefekten 2013-05-08. Gäller fr.o.m. ht 13. Förväntade studieresultat - lärandemål För godkänt resultat på

Läs mer

Primärvårdsläkarnas inställning till vårdval

Primärvårdsläkarnas inställning till vårdval Institutionen för samhällsvetenskap Primärvårdsläkarnas inställning till vårdval B-uppsats i statsvetenskap Vårterminen 2008 Johan Hultberg Handledare: Gissur Erlingsson Abstract Innehållsförteckning 1

Läs mer

Mobiltelefoner, datorer, läsplattor och andra kommunikationsmedel får inte användas.

Mobiltelefoner, datorer, läsplattor och andra kommunikationsmedel får inte användas. Forskningsmetoder på kandidatnivå 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 21FK1C, AE1VB1 Tentamen ges för: Tentamensdatum: 180324 Tid: 09.30-15.30 Hjälpmedel: valfria metodböcker, inbundna eller i pappersformat,

Läs mer

Handel med hyreskontrakt EN ENKÄTSTUDIE, MAJ 2017

Handel med hyreskontrakt EN ENKÄTSTUDIE, MAJ 2017 Handel med hyreskontrakt EN ENKÄTSTUDIE, MAJ 2017 1 (10) Innehåll Undersökning om handel med hyreskontrakt 2 Redovisning av resultaten av enkätstudien 2 Hur utbredd är svarthandeln med hyreskontrakt? 2

Läs mer

Kritisk granskning av forskning

Kritisk granskning av forskning Om kursen Kritisk granskning av forskning ebba.elwin@psyk.uu.se 018-471 21 35 rum 14:366 (vån 3) Två veckors arbete, 3 hp Fördjupning i tidigare studier i forskningsmetodik Mål: kunskaper för att läsa,

Läs mer

Betänkandet Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27)

Betänkandet Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27) 2008-08-27 REMISSVAR Utbildningsdepartementet FI Dnr 08-8061-001 Finansinspektionen 103 33 Stockholm P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 LINKÖPINGS UNIVERSITET 2004-02-04 Ekonomiska institutionen Avdelningen för statsvetenskap Bo Persson Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 Schema Vecka Datum Tid

Läs mer

Kvalitetskriterier för bedömning av självständigt arbete (examensarbete) vid arbetsterapeutprogrammen i Sverige

Kvalitetskriterier för bedömning av självständigt arbete (examensarbete) vid arbetsterapeutprogrammen i Sverige Kvalitetskriterier för bedömning av självständigt arbete (examensarbete) vid arbetsterapeutprogrammen i Sverige Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter i samarbete med Arbetsterapeutprogrammen i Sverige Nacka

Läs mer

Beslut. rn Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid Sjödalsgymnasiet i Huddinge kommun.

Beslut. rn Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid Sjödalsgymnasiet i Huddinge kommun. rn Skolinspektionen Beslut Huddinge Kommun huddinqe@huddinge.se 2018-01-19 Dnr 400-2016:6992 Rektor krister.thun@huddinge.se Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan

Läs mer

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder

Nynäshamns gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en skola med ca 612 elever (statistik per -02-15). Våra elever anser, enligt skolans årliga undersökningar, att vi har en trygg studiemiljö och bra lärare som lyssnar på elevernas åsikter

Läs mer

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet Metod i vetenskapligt arbete Magnus Nilsson Karlstad univeristet Disposition Vetenskapsteori Metod Intervjuövning Vetenskapsteori Vad kan vi veta? Den paradoxala vetenskapen: - vetenskapen söker sanningen

Läs mer

Karlshamns kommun Dnr :6992 Rektor Beslut

Karlshamns kommun Dnr :6992 Rektor Beslut en Beslut Karlshamns kommun 2017-11-06 utbildning@karlshamn.se Dnr 400-2016:6992 Rektor Asa.Wyndhamn@karlshamn.se Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid Vägga

Läs mer

Den västmanländska betygsrouletten

Den västmanländska betygsrouletten Den västmanländska betygsrouletten En rapport om likvärdigheten i betygssättningen i Västmanland Mikael Damsgaard (M) OPPOSITIONSRÅD VÄSTERÅS STAD mikael.damsgaard@moderat.se www.moderat.se/vasteras Inledning

Läs mer

Metod1. Intervjuer och observationer. Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier. forskningsetik

Metod1. Intervjuer och observationer. Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier. forskningsetik Metod1 Intervjuer och observationer Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier forskningsetik 1 variabelbegreppet oberoende variabel beroende variabel kontroll variabel validitet Centrala

Läs mer

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder

Hersby gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans lokaler är anpassade

Läs mer

Kunskap = sann, berättigad tro (Platon) Om en person P s har en bit kunskap K så måste alltså: Lite kunskaps- och vetenskapsteori

Kunskap = sann, berättigad tro (Platon) Om en person P s har en bit kunskap K så måste alltså: Lite kunskaps- och vetenskapsteori Lite kunskaps- och vetenskapsteori Empiriska metoder: kvalitativa och kvantitativa Experiment och fältstudier Människor och etik 1 Kunskap = sann, berättigad tro (Platon) Om en person P s har en bit kunskap

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid Järfälla gymnasium i Järfälla kommun. Skolinspektionen.

Beslut. efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid Järfälla gymnasium i Järfälla kommun. Skolinspektionen. Beslut Järfälla kommun info@jarfalla.se Rektor Mariella.augustssonajarfalla.se 2017-11-02 Dnr 400-2016:6992 Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid Järfälla

Läs mer

Drottning Blankas Gymnasieskolor AB Annika.silyerupadbgy.se Dnr :6992 Rektor Maria.nilssonadbgy.se. Beslut

Drottning Blankas Gymnasieskolor AB Annika.silyerupadbgy.se Dnr :6992 Rektor Maria.nilssonadbgy.se. Beslut rin Skolinspektionen Beslut Drottning Blankas Gymnasieskolor AB 2017-11-13 Annika.silyerupadbgy.se Dnr 400-2016:6992 Rektor Maria.nilssonadbgy.se Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier*

Checklista för systematiska litteraturstudier* Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier* A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

EXAMINATION KVANTITATIV METOD

EXAMINATION KVANTITATIV METOD ÖREBRO UNIVERSITET Hälsoakademin Idrott B, Vetenskaplig metod EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-09 (090209) Examinationen består av 8 frågor, några med tillhörande följdfrågor. Frågorna 4-7 är knutna till

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Exempel på ämnen för examensarbete inom kurserna UÖÄ007, HOA400, UÖÄ008: (Se också DIVA: http://mdh.diva-portal.org/smash/search.

Exempel på ämnen för examensarbete inom kurserna UÖÄ007, HOA400, UÖÄ008: (Se också DIVA: http://mdh.diva-portal.org/smash/search. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Exempel på ämnen för examensarbete inom kurserna UÖÄ007, HOA400, UÖÄ008: (Se också DIVA: http://mdh.diva-portal.org/smash/search.jsf)

Läs mer

Vidare bedömer Skolverket att GRs svar på bristområdet Höjning av meritvärdet måste förtydligas.

Vidare bedömer Skolverket att GRs svar på bristområdet Höjning av meritvärdet måste förtydligas. PM 2008-10-23 Svar till Skolverket Bakgrund Skolverket har under 2007-2008 genomfört en inspektion av GRs arbete med gymnasieintagningen. Inspektionsrapporten överlämnades till GR vid ett möte 080605 (dnr

Läs mer

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson 12 mars 2011 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund............................... 2 1.2 Syfte.................................. 2 1.3 Metod.................................

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

EXJOBBSINTRODUKTION 1/22/16

EXJOBBSINTRODUKTION 1/22/16 EXJOBBSINTRODUKTION FORSKNINGSMETODER Vad är vetenskap? En process i vilken vi undersöker kända och okända storheter i vår värld Forskare undersöker och drar slutsatser på basis av sina observationer.

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

Statsvetenskap GR (B), 30 hp

Statsvetenskap GR (B), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Statsvetenskap GR (B), 30 hp Political Science Ba (B), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK025G Statsvetenskap Grundnivå (B) Inriktning (namn)

Läs mer

Enkät till skolledare

Enkät till skolledare Enkät till skolledare 1. Kommun: 2. Kön: kvinna man 3. Befattning: Jag är Ansvarsområde: (sätt X för de alternativ som stämmer med ditt huvudsakliga ansvarsområde) 4. Jag arbetar på gymnasieskolan med

Läs mer

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen.

Skolan erbjuder. Vår ambition är också att ligga i framkant när det gäller IT-användning i undervisningen. Hersby gymnasium Skolan erbjuder Vi satsar på en kvalificerad och framtidsinriktad utbildning inom två av de nationella programmen - Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolans

Läs mer

CTL302, Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp

CTL302, Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp Betygskriterier CTL302, Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan vuxenutbildningen, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2017-06-07. Gäller fr.o.m. ht 2017.

Läs mer

Statsvetenskap GR (B), 30 hp

Statsvetenskap GR (B), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Statsvetenskap GR (B), 30 hp Political Science Ba (B), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK025G Statsvetenskap Grundnivå (B) Inriktning (namn)

Läs mer

Skrivningsdag: Torsdag 5 december 2013 kl. 14:00-18:00. Tentan kan ge maximalt 76 poäng, godkänd 46 poäng, väl godkänd 61 poäng

Skrivningsdag: Torsdag 5 december 2013 kl. 14:00-18:00. Tentan kan ge maximalt 76 poäng, godkänd 46 poäng, väl godkänd 61 poäng Anonymitetskod: TENTAMEN FÖR DELKURSEN: VETENSKAPLIG METOD, 7,5 HP (AVGA30:3) Skrivningsdag: Torsdag 5 december 2013 kl. 14:00-18:00 Betygsgränser: Hjälpmedel: Tentan kan ge maximalt 76 poäng, godkänd

Läs mer

Nationell idrottsutbildning

Nationell idrottsutbildning Delegationsbeslut Handläggare: Gunilla Ericsson 2011-06-20 GN 2011.0225 Degerfors IF Nationell idrottsutbildning Sammanfattning Degerfors IF har inkommit med ett brev angående genomförande av nationell

Läs mer

Tentamen: Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5hp distans (D1) & campus (T1), ht12

Tentamen: Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5hp distans (D1) & campus (T1), ht12 Tentamen: Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5hp distans (D1) & campus (T1), ht12 Datum: 2013-01-18 Tid: 09.00-12.00 (En student med förlängd skrivtid skriver 09.00-13.00) Plats:

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

Västerås kommun bufavasteras.se Dnr :6992. Beslut

Västerås kommun bufavasteras.se Dnr :6992. Beslut Skolinspektionen Beslut Västerås kommun 2018-01-19 bufavasteras.se Dnr 400-2016:6992 Rektor Johanna Kamph johannakamphavasteras.se Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan

Läs mer

Aktörer i policyprocesser

Aktörer i policyprocesser Masteruppsats i offentlig förvaltning, HT 2014 Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet Karl Johannesson Handledare: Gregg Bucken-Knapp Examinator: Stig Montin Aktörer i policyprocesser En fallstudie

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Statistikens grunder. Mattias Nilsson Benfatto, Ph.D

Statistikens grunder. Mattias Nilsson Benfatto, Ph.D Statistikens grunder Mattias Nilsson Benfatto, Ph.D Vad är statistik? Statistik är en gren inom tillämpad matematik som sysslar med insamling, utvärdering, analys och presentation av data eller information.

Läs mer