Funktionsbeskrivning Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktionsbeskrivning Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård"

Transkript

1 Funktionsbeskrivning Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Version Nya lagen 1.7 1

2 Innehållsförteckning Vad är WebCare? sid 3 Tips! sid 4 Inloggning sid 5 Adresskatalogen sid 7 Menyval sid 8 Ärendesidan sid 9 Urval sid 10 Ny inskrivning sid 11 Ny inskrivning förkortat ärende sid 12 Inskriven sid 13 Returnerat ärende sid 14 Avsluta/ändra ärende sid 15 Kallelse SIP sid 16 Utskrivningsplanering sid 17 Utskrivningsklar sid 18 Utskrivning sid 19 Utskrivning förkortat ärende sid 20 Chattanteckning sid 21 Tilläggsanteckning sid 22 Returnerat ärende sid 23 Händelselistan sid 24 Trygghetskvitto sid 25 2

3 Vad är WebCare? WebCare är ett IT-stöd för informationsöverföring och utskrivningsplanering mellan slutenvård, kommun och öppenvård inom Stockholms län. Syftet är att säkerställa tryggheten och säkerheten för vårdtagaren genom att öka kommunikationen mellan berörda enheter och upprätta en utskrivningsplanering. Alla vårdtagare inom den somatiska slutenvården (oberoende av diagnos eller ålder) som behöver insatser från kommunen och/eller den landstingsfinansierade hälso- och sjukvården efter utskrivning inkluderas i målgruppen som ska skrivas in i WebCare. De vårdtagare som har behov av insatser från både kommunen och den landstingsfinansierade öppenvården efter utskrivning ska även erbjudas en samordnad individuell plan (SIP). SIP ersätter inte den planering som respektive verksamhet ansvarar för inför utskrivning. WebCare är kopplat och är beroende av den Elektroniska Katalogen (EK). Från EK hämtas användarens identitet och behörighet. Här hämtas också kontaktuppgifter till de berörda enheterna. WebCare är också kopplat till befolkningsregistret (PU) för vårdtagarens adressuppgifter och husläkarlistning (ListOn) för att identifiera husläkarmottagningen där vårdtagaren är listad. Länk till WebCare: För mer information länk till Vårdgivarguiden: 3

4 Tips! Vissa textfält blir expanderbara genom att klicka på symbolen förstoringsglaset. Det finns information/instruktion lättillgängligt till flera textfält och rubrikord. Håll muspekaren över ett ord alternativt textfält och en Pop-up visas med information/instruktion. När det på ärendesidan visas ett öppnat meddelande i kolumnen Kallelse SIP kan man senare föra muspekaren över sitt kuvert och få upp information angående när och var SIP-mötet kommer att ske. Om tid ändrats, se chattanteckning. För att skapa en tilläggsanteckning klicka på knappen när en tilläggsanteckning finns. Om det finns en ny oläst tilläggsanteckning blinkar symbolen röd. på de sidor där knappen visas. På ärendesidan visas symbolen För att skapa en chattanteckning klicka på knappen på de sidor där knappen visas. På ärendesidan visas symbolen när en chattanteckning finns. Om det finns en ny oläst chattanteckning blinkar symbolen röd. 4

5 Inloggning Inloggning till WebCare ska ske med e-tjänstekort / E-legitimation. SMS + lösenord med engångslösen ska endast användas som reservrutin. Funktionsbeskrivning Hjälp Logga in Klicka på knappen Funktionsbeskrivning för beskrivning av funktionerna i systemet (detta dokument). Klicka på knappen Hjälp för mer hjälp/information. Klicka på knappen Logga in för att logga in. Aktuella meddelanden Information om planerade avbrott eller nya funktioner m.m. visas här. 5

6 Inloggning Välj ett digitalt certifikat Välj e-tjänstekort. Undantag: Användare på Capio S:t Görans sjukhus ska välja Telia e- legitimation. 6

7 Adresskatalogen Katalogen visar alla vårdenheter och kommuner/stadsdelar som är anslutna till WebCare. Informationen hämtas från EK. I katalogen kan man söka på personnummer och får då information om vilken kommun/stadsdel vårdtagaren är folkbokförd i och vid vilken vårdcentral vårdtagaren är listad. Man får även information om vilken Basal hemsjukvård vårdtagaren tillhör. För att använda adresskatalogen måste man var inloggad. Katalogen Personsökning Enhetssökning Klicka på Katalogen. Fyll i personnummer och klicka på Sök. Sökning på personnummer ger information om vilken vårdcentral och vårdgivare vårdtagaren är listad hos. Öppna listboxen till kommun eller öppenvård och välj enhet och klicka därefter på respektive rubrik, Kommun/Stadsdel, eller Geriatrisk klinik. Vårdcentral, Områdesbaserad VC/Basal hemsjukvård används ej. 7

8 Menyval Högst upp på sidan finns ett antal menyval för sidor där respektive enhet för in den information som krävs. Vald sida är understruken med ett rött streck. Valbara sidor har blå text och icke valbara sidor har grå text. Om en sida inte är valbar beror det på att ärendet ännu inte kommit till detta steg i processen. Rött streck Blå text Grå text Aktiv sida. Valbar sida. Icke valbar sida. Katalogen WebCares adresskatalog. Kan användas för att söka på personnummer eller för att hitta vårdgivare vid en speciell enhet. Byt avd Hjälp Logga ut Användare inom slutenvården har möjlighet att byta avdelning inom sjukhuset. Varje sida har en hjälpfunktion med information om innehållet. Utloggning kan ske när som helst genom att klicka på Logga ut. Vid utloggning kommer webläsarfönstret att stängas. 8

9 Ärendesidan På denna sida visas alla ärenden för den egna enheten och var i processen ärendet befinner sig. Vårdtagarnas personnummer samt namn visas och varje ärende tilldelas ett ärendenummer via systemet. Urval kan göras för att exempelvis se arkiverade ärenden. Status i ärendet visas genom symboler. Ärende Inskrivning Kallelse SIP Utskrivnings -planering Utskrivnings -klar Utskrivning Ant H-lista = Händelselista Förkortningar Klicka på Ärende. Slutenvården skickar ett inskrivningsmeddelande. Kallelse till SIP skickas av den fasta vårdkontakten i öppenvården. Tredelad sida för slutenvård, kommun och öppenvård. Slutenvården skickar meddelande om att vårdtagaren är utskrivningsklar och aviserar utskrivning. Slutenvården skickar utskrivningsinformation samma dag som vårdtagaren skrivs ut. T = Tilläggsanteckning C = Chattanteckning Loggar aktiviteter för en specifik vårdtagare. K = Kommun ÖV = Öppenvård SV = Slutenvård Nytt: Meddelandet är inte läst av mottagaren. Läst: Meddelandet är läst av mottagaren. Ändrat: Ändringar i pågående ärende. Avslutat: Ärendet är avslutat (avbruten process). Registrering pågår. Information är sparad, men inte skickad. Version Nya lagen 1.7 Returnerat: Returnerat ärende. Avbryter processen. Ny information har skickats under flikarna Utskrivningsplanering eller Utskrivning. Förkortat ärende: Vid förkortat ärende visas en pil vid de ärendesteg som inte är aktuella. Chattanteckning: Vit, ingen chattanteckning finns Röd, det finns olästa anteckningar Grön, samtliga anteckningar är lästa Tilläggsanteckning: Ikonen saknas, ingen tilläggsanteckning finns Röd, det finns olästa anteckningar Grön, samtliga anteckningar är lästa 9

10 Urval Möjlighet finns att göra en filtrering av ärendesidan med hjälp av funktionen Urval. Välj Ärende Filtrerade ärenden Ändra filter Klicka på knappen Urval. Bocka i det urval som önskas filtreras och klicka på knappen Verkställ. Här visas det urval som filtrerats. I detta exempel har ett urval gjorts för alla ärenden som har olästa meddelanden. För att återställa till alla aktuella ärenden klicka på knappen Urval och bocka i Aktuella ärenden. Klicka på knappen Verkställ. OBS! Utskrivna ärenden ligger kvar som aktuella i 24 timmar efter utskrivning innan de arkiveras. 10

11 Ny inskrivning Slutenvården skickar ett inskrivningsmeddelande inom 24 timmar efter inskrivning på slutenvårdsavdelning, eller inom 24 timmar efter bedömning om att vårdtagaren kommer att ha behov av insatser efter utskrivning. Meddelandet skickas till öppenvården och/eller kommunen beroende på vilket behov vårdtagaren bedöms ha. Se även Ny inskrivning förkortat ärende. Förkortat Innebär att vårdtagaren kan återgå till samma insatser som ärende tidigare och att det inte finns något behov av att uppdatera eventuell befintlig SIP. Inskriven Datum då vårdtagaren skrevs in Knapp Sök Områdesbaserad VC/Basalhemsjukvård Geriatrisk klinik på sjukhuset. Klicka på Sök för att automatiskt fylla i namn, adress, vilken kommun/ stadsdel vårdtagaren är folkbokförd i och vilken vårdcentral vårdtagaren är listad hos. För olistad vårdtagare måste antingen vårdtagaren listas för att aktuell vårdcentral ska visas. Alternativt väljs vårdcentral enligt patientens önskemål, eller den vårdcentral som ligger geografiskt närmast vårdtagarens folkbokföringsadress i listan för vårdcentraler. Visas ej Visas ej Preliminärt Preliminär bedömning om när utskrivningsvårdtagaren kommer att skrivas ut från sjukhuset. -datum Orsaken till att vårdtagaren blev inskriven på sjukhus. Inskrivning Den läkare som tagit ställning initierad av till inskrivning i WebCare. (läkare) Patienten samtycker till Att information inhämtas och skickas mellan slutenvård, öppenvård och/eller kommun. Menprövning gjord Samtycke inhämtat av Markera ifall man gjort en menprövning. Namnet på den person som inhämtat samtycke. Behov av inledande SIP på sjukhus Markera om vårdtagaren bedöms behöva samordning av insatser innan utskrivning. Inskrivningsorsak Inskriv- Markera vilka nings- meddelande inskrivningsmeddelandet ska skickas till. Önskar En funktion som inte läkemedelslista från som en används, men som finns kvar rest. Knapp Godkänn/ skicka Innebär att informationen skickas iväg. 11

12 Ny inskrivning förkortat ärende Slutenvården kan välja förkortat ärende om man bedömer att vårdtagaren kan återgå till samma insatser som tidigare och det inte finns något behov av att uppdatera eventuell befintlig SIP. Förkortat ärende innebär att man efter inskrivningsmeddelandet hoppar rakt till fliken Utskrivning. Inskrivn WebCare. Utskrivningsklar Avisera utskrivningsdatum Bocka i Förkortat ärende. Fyll i alla fälten på samma sätt som vid inskrivning av ett komplett ärende. När vårdtagaren bedöms vara utskrivningsklar meddelas detta genom att skriva en tilläggsanteckning under fliken Utskrivning. Utskrivningsdatum aviseras genom att skriva en tilläggsanteckning under fliken Utskrivning. 12

13 Inskriven En tredelad sida där slutenvården, öppenvården och kommunen ser både egenupprättad information i respektive del av sidan, samt information som skickats från en annan part via WebCare. Slutenvård Slutenvården kan redigera preliminärt utskrivningsdatum, behov av inledande SIP på sjukhus, avdelning samt telefonnumret till avd/patienten. Kommun Kommunen fyller i information om biståndshandläggare. Har vårdtagaren pågående/ beviljade insatser anges detta i rutan för kommunens kommentar och även namn på eventuellt särskilt boende. Ärendet kan returneras vid behov. Ange orsak. Öppenvård Öppenvården fyller i information om fast vårdkontakt. Har vårdtagaren pågående insatser anges detta i rutan för öppenvårdens kommentar. Är vårdtagaren listad hos mottagande enhet bockas Känd av ÖV i. Ärendet kan returneras vid behov. Ange orsak. Returnera ej olistad vårdtagare. 13

14 Välj Inskriven Kommun Bocka i Returneras till SV under antingen kommun eller öppenvård. Fyll i orsak till returnering, exempelvis nyligen flyttat till annan kommun. Fyll i orsak till returnering, t.ex. bytt vårdcentral. Returnerat ärende Ett ärende kan returneras till slutenvården om ärendet kommit fel. Returnerat ärende avbryter processen. Slutenvården avslutar returnerat ärende och skapar ett nytt ärende med ändrad öppenvårdsenhet eller kommun. OBS! Om vårdtagaren bor på särskilt boende ska processen ej avbrytas utan information ges till boendet. OBS! Returnera ej för olistad vårdtagare eller för att husläkarmottagningen inte utför hemsjukvård. Öppenvård Slutenvård Avslutar ärendet och skapar ett nytt ärende med ändrad öppenvårdsenhet eller kommuntillhörighet. 14

15 Avsluta/ändra ärende Ärendet kan avslutas/avbrytas när som helst av slutenvården under fliken Inskriven. Orsak till avslut väljs ur listbox Avslutat ärende och avslutningsdatum registreras i fältet under. Ett komplett ärende kan göras om till ett förkortat ärende (och ett förkortat ärende kan göras om till ett komplett) genom att avsluta ärendet med avslutningsorsak Byte till förkortad ärendeprocess/komplett ärende. Ärendet återgår till Inskrivn. WebCare, med inskrivningsdelens information förifylld från det tidigare ärendet. Kontrollera informationen och klicka på Godkänn/Skicka. Ett nytt ärende syns och ett litet "i" visar att ärendet är kopplat till det förra ärendet. Kompletta ärenden kan göras om till förkortade ärenden endast om Kallelse SIP och Utskrivningsplanering inte ännu är ifyllda. Avslutat ärende orsak: Behovet kvarstår ej Utskrivningsplanering ej aktuell. Vårdstatus ändrad Inget nytt ärende krävs Patienten avvikit Patienten avlidit Ändrad kommun/stadsdel Ändrad PV-enhet Nytt ärende skapas Byte av VC Byte av ärendetyp Överförd till rehabenhet Överförd till akutsjukvård Nytt ärende skapas på Överförd till annat sjukhus ny vårdenhet Överförd till annan vårdform Överförd till palliativ vård Patienten avböjer insats från kommun Tidigare beviljade insatser gäller Överförd till korttidsboende Avslutningsorsaker som endast bör användas i Överförd till SÄBO undantagsfall, Hembesök av biståndshandläggare företrädesvis ska ärendet Patienten kontaktar själv avslutas genom att biståndshandläggare Utskrivning fylls i och Återgår hem med utökad insats skickas. Se tilläggsanteckningar Vårdplanering sker i hemmet 15

16 Kallelse SIP Om vårdtagaren efter sjukhusvistelsen behöver insatser från både kommunen och den landstingsfinansierade hälso- och sjukvården ska vårdtagaren erbjudas en samordnad individuell plan (SIP). Den fasta vårdkontakten kallar berörda enheter till SIP-mötet om vårdtagaren har samtyckt till att kallelse skickas. För vårdtagare som redan har en SIP ska kallelse skickas om den fasta vårdkontakten bedömer att det finns behov av att uppdatera planen. Kallelse till SIP ska företrädesvis skickas när vårdtagaren fortfarande vårdas i slutenvården men senast tre dagar efter mottaget meddelande om att vårdtagaren är utskrivningsklar. Närstående till vårdtagaren ska också ges möjlighet att delta vid SIP om vårdtagaren önskar det. SIP via Kallade till SIP Föreslår dessutom följande från Bekräfta kallelsen Kallad av Personligt möte: Förstahandsvalet för SIP-mötet. Telefonmöte: När SIP kan ske genom telefonsamtal och varje part antecknar sina insatser. (ingen ersättning för husläkarmottagningen) Videomöte: När SIP kan ske genom videomöte och varje part antecknar sina insatser. Ange vilka som ska delta på mötet. Ange om någon annan från kommunen eller slutenvården ska närvara vid SIPmötet. Föreslå tidpunkt och plats för mötet. Berörd enhet tar del av informationen och bekräftar kallelsedatumet genom att använda chattfunktionen alternativt ringa den fasta vårdkontakten. Alla tre parter kan använda chattfunktionen. Ange den fasta vårdkontaktens yrkesroll. Samtycke Nytt samtycke måste inhämtas innan kallelse kan skickas. Samtycket kan inhämtas av slutenvården som informerar den fasta vårdkontakten om inhämtat samtycke finns. Skicka kallelse till K/SV Välj om kallelse ska skickas till enbart kommunen eller även till slutenvården (endast ifall inledande SIP ska göras på sjukhus). Godkänn /skicka Klicka på godkänn/skicka för att skicka kallelsen. 16

17 Utskrivningsplanering Utskrivningsplanering är en tredelad sida för slutenvård, kommun och öppenvård. Slutenvården sammanfattar de vård- och omsorgsbehov som vårdtagaren bedöms ha efter utskrivning. Kommunen och öppenvården informerar om de insatser de planerar att sätta in när vårdtagaren skrivs ut från sjukhuset. Slutenvård Skriver in bedömning av fortsatta vård- och omsorgsbehov vid utskrivning. Kommun Meddelar om de insatser som kommunen planerar sätta in vid utskrivning. Öppenvård Meddelar om de insatser som öppenvården planerar sätta in vid utskrivning. Spara skicka ej Dokumentationen kan påbörjas, kompletteras och sparas innan man skickar. Anteckningar som sparats är inte tillgängliga för övriga parter. Skicka Anteckningarna blir tillgängliga för övriga parter. En grön bock visas på ärendesidan. All text som skrivs i fälten skrivs även ut på trygghetskvittot. OBS! Utskrivningsplanering ska alltid initieras av slutenvården. Öppenvård och kommun kan dokumentera först när slutenvården har dokumenterat i sitt fält. 17

18 Utskrivningsklar Det är den behandlande läkaren i slutenvården som bedömer när en vårdtagare är utskrivningsklar, dvs inte längre har behov av slutenvård. De mottagande enheterna kvitterar meddelandet om utskrivningsklar. Avisering av utskrivningsdatum kan inte göras innan meddelandet om att vårdtagaren är utskrivningsklar har skickats. Utskrivnings -klar fr o m Patienten ej längre utskrivningsklar Avisera utskrivning Fyll i datum och klicka på Skicka. Anges i de fall vårdtagaren inte längre är utskrivningsklar, datum för den nya bedömningen anges. Nytt datum för utskrivningsklar antecknas när vårdtagaren är utskrivningsklar igen. Slutenvården fyller i utskrivningsdatumet och skickar det. OBS! Om vårdtagaren bedöms behöva inledande SIP på sjukhus (och kryssrutan för detta är ikryssad under fliken Inskriven ) kan utskrivning inte aviseras innan öppenvården skickat en kallelse till SIP eller slutenvården kryssat ur kryssrutan under fliken Inskriven. Återta eller ändra aviserat utskrivnings -datum Det finns en funktion för att återta/ändra aviserat datum vid behov. Kvittens Kommunen och öppenvården kvitterar mottaget meddelande om att vårdtagaren är utskrivningsklar. 18

19 Utskrivning Slutenvården skickar utskrivningsinformation till de berörda enheterna för fortsatta insatser. I samband med att vårdtagaren lämnar slutenvården ska utskrivningsinformation i formen av ett Trygghetskvitto tillsammans med läkemedelslista och läkemedelsberättelse överlämnas till vårdtagaren. Verkligt utskrivnings -datum Hemkomstplanering Trygghetskvitto Sammanfattning av vårdtid, medicinska åtgärder och behandling Ansvarig läkare Skriv in datum då vårdtagaren skrivs ut från sjukhuset. Anteckna vilken hemkomstplanering som är gjord inför vårdtagarens hemgång, t ex att färdtjänst är bokad till ett visst klockslag, om någon möter upp vid hemmet osv. Ange en kort sammanfattning av vårdtid, medicinska åtgärder och behandling. Sammanfattningen ersätter inte epikris till övertagande öppenvård. Ange namn på ansvarig läkare och telefonnummer till avdelningen. Övrigt Fält för övrig information till kommun/öppenvård. Obs! Informationen kommer inte med på Trygghetskvitto. Kan skrivas ut till vårdtagaren av respektive part genom att klicka på knappen. Informationen hämtas från de olika sidorna. Kan skrivas ut först när utskrivningen är godkänd/skickad. 19

20 Utskrivning förkortat ärende Slutenvården skickar utskrivningsinformation till de berörda enheterna för fortsatta insatser. I samband med att vårdtagaren lämnar slutenvården ska utskrivningsinformation överlämnas till vårdtagaren. Verkligt utskrivningsdatum Hemkomstplanering Sammanfattning av vårdtid, medicinska åtgärder & behandling Ansvarig läkare Datum för utskrivning. Anteckna vilken hemkomstplanering som är gjord inför vårdtagarens hemgång, t ex att färdtjänst är bokad till ett visst klockslag, om någon möter upp vid hemmet osv. Ange en kort sammanfattning av vårdtid, medicinska åtgärder och behandling. Sammanfattningen ersätter inte epikris till övertagande öppenvård. Ange namn på ansvarig läkare och telefonnummer till avdelningen. Utskriv- Kan skrivas ut till nings- information respektive part genom vårdtagaren av att klicka på knappen. Kan skrivas ut först när utskrivningen är godkänd/skickad. OBS! Innan utskrivning ska både meddelande om att vårdtagaren är utskrivningsklar samt avisering av utskrivning ske genom att skriva en tilläggsanteckning under fliken Utskrivning. 20

21 Chattanteckning Chattfunktionen kan användas av kommun, öppenvård och slutenvård för att kommunicera tidpunkt för träffar eller annan information som kan underlätta kommunikationen och som ej är journalanteckning. Respektive part kan se egna samt inkomna chattanteckningar. Dessa visas i kronologisk ordning och med datum, tid och vem som skrivit anteckningen. På alla sidor där knappen C visas kan man klicka och skriva en chattanteckning. Tryck på symbolen C så öppnas sidan för chattfunktionen. Skriv en anteckning och klicka på Skicka så tillgängliggörs informationen för berörda parter och sparas i kronologisk ordning. Chattfunktionen Ärendesidan Symbolen C visas alltid i kolumnen Ant på ärendesidan. När muspekaren hålls över symbolen C kan den sista chattanteckningen läsas. Detta loggas ej. 21

22 Tilläggsanteckning En tilläggsanteckning ska bara göras om det finns felaktig, saknad eller missvisande information i ett ärende som inte kan ändras på respektive sida för ett ärende samt för att skicka meddelande om att vårdtagaren är utskrivningsklar och avisering av utskrivningsdatum vid användning av förkortat ärende. Tilläggsanteckningen motsvarar en journalanteckning. På alla sidor där knappen Tilläggsanteckning visas kan man klicka och skriva en tilläggsanteckning. Tilläggsfunktion Tryck på knappen Tilläggsanteckning så öppnas sidan för tilläggsanteckningar. Skriv en anteckning och klicka på Skicka så tillgängliggörs informationen för berörda parter och sparas i kronologisk ordning. När muspekaren hålls över symbolen T på ärendesidan visas datum för senaste tilläggsanteckning. Öppna Tilläggsanteckning för att läsa anteckningen. Då loggas namn, dag, tid och verksamhet i loggen till höger på sidan. 22

23 Händelselistan Händelselistan loggar samtliga aktiviteter för en specifik vårdtagare. Händelselistan öppnas genom att trycka på symbolen på ärendesidan. Välj Ärende Skriv ut Klar Klicka på symbolen i kolumnen H-lista. Detaljerad lista med datum, tid, aktivitet, ansvarig verksamhet och namn visas över de aktiviteter som skapats för vårdtagaren. Möjlighet att skriva ut ett underlag för fakturering. Klicka på klar för att återgå till föregående bild. 23

24 Trygghetskvitto Vårdtagaren ska erbjudas trygghetskvitto med information om vårdtiden, vård- och omsorgsbehov samt insatser efter utskrivning, kontakttelefonnummer mm. För att trygghetskvittot ska vara komplett krävs även utskrift av läkemedelsberättelse och läkemedelslista (skrivs ut från journalsystem). För fullständiga ärenden skrivs Trygghetskvitto ut i samband med utskrivningen och lämnas till vårdtagaren. För förkortat ärende skrivs Utskrivningsinformation ut i samband med utskrivningen och lämnas till vårdtagaren. 24

Funktionsbeskrivning Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Funktionsbeskrivning Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Funktionsbeskrivning Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2018-09-07 Version Nya lagen 1.6 1 Innehållsförteckning Vad är WebCare? sid 3 Tips! sid 4 Inloggning sid 5 Adresskatalogen

Läs mer

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Vad är WebCare WebCare är ett IT-stöd för informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan slutenvård, kommun och primärvård inom Stockholms län.

Läs mer

Handbok Samverkan vid vårdövergångar (WebCare) för Primärvård

Handbok Samverkan vid vårdövergångar (WebCare) för Primärvård Handbok Samverkan vid vårdövergångar (WebCare) för Primärvård 2 INNEHÅLL 1. WebCare... 3 1.1 Förutsättningar för åtkomst till WebCare... 3 2.1 Ärendelista... 4 2.2 Urval... 5 3. Inskrivningsmeddelande...

Läs mer

Frågor och svar kring ny version av WebCare

Frågor och svar kring ny version av WebCare Version 1.5 Frågor och svar kring ny version av WebCare Detta dokument ger svar på en del vanliga frågor om WebCare och hur systemet används. Detta dokument gäller från den 14 november 2018. Ytterligare

Läs mer

Frågor och svar WebCare

Frågor och svar WebCare Frågor och svar WebCare Detta dokument ger svar på en del vanliga frågor om WebCare och hur systemet används. Ytterligare info finns i dokumentet Funktionsbeskrivning som finns länkad från WebCare samt

Läs mer

Slutenvården bedömer att patienten har behov av insatser efter utskrivning. Inskrivningsmeddelande skickas till berörda enheter i: och/eller

Slutenvården bedömer att patienten har behov av insatser efter utskrivning. Inskrivningsmeddelande skickas till berörda enheter i: och/eller Slutenvården bedömer att patienten har behov av insatser efter utskrivning. Inskrivningsmeddelande skickas till berörda enheter i: Öppenvården och/eller Kommunen Öppenvården svarar inom 24 timmar på vardagar

Läs mer

Har patienten behov av insatser efter utskrivning? använd bedömningsmallen

Har patienten behov av insatser efter utskrivning? använd bedömningsmallen Bedömningar vid inskrivning Har patienten behov av insatser efter utskrivning? använd bedömningsmallen Ja Inskrivningsmeddelande skickas Nej Inskrivningsmeddelande skickas inte Har patienten behov av insatser

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Link -Samordnad vårdplanering i Cosmic 1 (10) Link och Ärendeöversikten Link Ärendeöversikten finns i menyraden i Cosmic. Här visas alla aktuella vårdplaneringsärenden på enheten. Rutiner för att bevaka

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-03 1.0 1 (10) Link Slutenvård psykiatri Samordnad vårdplanering i Cosmic Link är det verktyg som ger möjlighet för slutenvård, primärvård, här ersatt med psykiatrisk

Läs mer

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Patientfall: Olivia Process utan behov av samordning efter utskrivning Uppdaterad 2018-09-12 Version 1 AU Dokumentation Processkarta Olivia

Läs mer

PSYKIATRISK HELDYGNSVÅRD

PSYKIATRISK HELDYGNSVÅRD Bedömningar vid inskrivning Har patienten behov av insatser efter utskrivning? använd bedömningsmallen Ja Inskrivningsmeddelande skickas Nej Inskrivningsmeddelande skickas inte Har patienten behov av insatser

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Primärvård. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version

KLARA SVPL Lathund för Primärvård. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version KLARA SVPL Lathund för Primärvård sid. Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden 4 Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inkomna meddelanden 7 Felsänt meddelande Ändra / Lägga till medverkande

Läs mer

PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD

PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD Slutenvården bedömer att patienten har behov av insatser efter utskrivning. Inskrivningsmeddelande skickas till berörda enheter i: Öppenvården och/eller Kommunen Öppenvården svarar inom 24 timmar på vardagar

Läs mer

SAMSA. IT-tjänst för Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lathund för Sjukhus Akuten

SAMSA. IT-tjänst för Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lathund för Sjukhus Akuten GITS Gemensam IT Samordningsfunktion SAMSA IT-tjänst för Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lathund för Sjukhus Akuten Innehåll sida Bakgrund och beskrivning Systemöversikt

Läs mer

Lathund TakeCare version 17.3 ny SIP-modul

Lathund TakeCare version 17.3 ny SIP-modul Innehåll Inledning, samverkan kring SIP... 2 Ny lag... 2 Driftsättning 2018-01-08... 2 SVPL byter namn till SIP... 2 Processvyn... 2 Oförändrat i ett första steg... 2 Slutenvården... 3 Inskrivningsmeddelande...

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Primärvård. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version

KLARA SVPL Lathund för Primärvård. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version KLARA SVPL Lathund för Primärvård sid. Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden 4 Inkomna meddelanden Kvittera 5 Administrativt meddelande 6 Inkomna meddelanden Felsänt meddelande 7 Ändra / Lägga till

Läs mer

PSYKIATRISK HELDYGNSVÅRD

PSYKIATRISK HELDYGNSVÅRD Bedömningar vid inskrivning Har patienten behov av insatser efter utskrivning? använd bedömningsmallen Ja Inskrivningsmeddelande skickas Nej Inskrivningsmeddelande skickas inte Har patienten behov av insatser

Läs mer

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Patientfall: Olivia Process utan behov av samordning efter utskrivning Uppdaterad 2018-10-05 Version 1.1 AU Dokumentation Processkarta

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 1 2010-10-04

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 1 2010-10-04 KLARA SVPL Lathund för Sjukhus Innehåll sid. Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden 4 Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inskrivningsmeddelande returnerat 7 som Felsänt Ändra/ Lägga

Läs mer

Fallbeskrivningar med diskussionsunderlag

Fallbeskrivningar med diskussionsunderlag Fallbeskrivningar med diskussionsunderlag Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Maj 2018 Fallbeskrivning: Barbro 80 år Barbro är 80 år och bor i sin lägenhet utan hemtjänstinsatser.

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version KLARA SVPL Lathund för Sjukhus Innehåll sid. Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden 4 Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inskrivningsmeddelande returnerat 7 som Felsänt Ändra/ Lägga

Läs mer

RIKTLINJE Samverkan vid utskrivning från sluten vård i Värmland

RIKTLINJE Samverkan vid utskrivning från sluten vård i Värmland Region Värmland Riktlinje Version 2 Reviderad: 2018-06-01 Beredningsgruppen Samverkan vid utskrivning från sluten vård i Värmland Giltig: 2018-06-18-2018-12-31 RIKTLINJE Samverkan vid utskrivning från

Läs mer

Lathund TakeCare version 18.0 ny SIP-modul

Lathund TakeCare version 18.0 ny SIP-modul Innehåll Inledning, samverkan kring SIP... 2 Ny lag... 2 Driftsättning 2018-01-08... 2 SVPL byter namn till SIP... 2 Processvyn... 2 Datum betalningsansvarig... 2 Slutenvården... 3 Inskrivningsmeddelande...

Läs mer

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Patientfall: Samir Process vid behov av samordning efter utskrivning där SIP görs på sjukhuset Uppdaterad 2018-09-12 Version 1 AU Dokumentation

Läs mer

Flödesbeskrivning Meddix SVP. Öppen psykiatrisk tvångsvård. Öppen rättspsykiatrisk vård

Flödesbeskrivning Meddix SVP. Öppen psykiatrisk tvångsvård. Öppen rättspsykiatrisk vård Flödesbeskrivning Meddix SVP Öppen psykiatrisk tvångsvård och Öppen rättspsykiatrisk vård 2011-01-13 Ewa Lundström Sida 2/23 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Huvudsida...5 3 Administration...6 3.1

Läs mer

Nyckelpersoner. Välkomna!

Nyckelpersoner. Välkomna! Fortbildningsträffar Maj 2019 Nyckelpersoner inom Patientjournalen Välkomna! Cosmic Link Agenda fortbildningsträff Maj 2019 Cosmic Link Processen Aktörer Samtycke Utlokalisering Tips & trix Frågor Berör:

Läs mer

Checklista utskrivningsprocess i Lifecare för slutenvården

Checklista utskrivningsprocess i Lifecare för slutenvården Checklista utskrivningsprocess i Lifecare för slutenvården Slutenvård Slutenvård Slutenvård Slutenvård Inskrivnings - Meddelande

Läs mer

Samverkan vid utskrivning - Blekingerutiner

Samverkan vid utskrivning - Blekingerutiner Samverkan vid utskrivning - Blekingerutiner Slutenvården planerar i samråd med patienten den slutenvård som ska ges, samt informerar fortlöpande kommun och öppenvård om hur planen och den enskildes status

Läs mer

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Patientfall: Process vid behov av samordning efter utskrivning där SIP görs efter slutenvårdstillfället Patientfall: Viola Uppdaterad 2018-09-12

Läs mer

SAMSA. IT-tjänst för Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lathund för SIP Samordnad Individuell Plan GITS

SAMSA. IT-tjänst för Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lathund för SIP Samordnad Individuell Plan GITS GITS SAMSA IT-tjänst för Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lathund för SIP Samordnad Individuell Plan Innehåll sid Bakgrund och beskrivning Systemöversikt 4 Funktioner i

Läs mer

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Regional SAMSA Version: version 3.0 baserad på Gemensam Rutin i Västra Götaland

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Mål Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus bedriva en god och effektiv

Läs mer

Arbetskopia 1 för pilot

Arbetskopia 1 för pilot SAMSA IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering Lathund för Primärvård 06-x-x 06-x-x SAMSA SAMSA - AU - AU Dokumentation Dokumentation Lena Lena Arvidsson, Arvidsson, Kjell Kjell Klint, Klint,

Läs mer

Manual för hantering av Prator i Uppsala kommun

Manual för hantering av Prator i Uppsala kommun Manual Datum: Diarienummer: Normerande styrdokument 2019-01-01 Bil 1 OSN-2018-0640, ALN-2018-0660 Beslutsfattare: Ledningsgrupp OMF datum 2018-11-26 Ledningsgrupp ÄLF datum 2018-11-12 Version/Dokumentidentitet:

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version

KLARA SVPL Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version KLARA SVPL Lathund för Kommun Innehåll sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden 4 Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inkomna meddelanden Felsänt meddelande 7 Ändra / Lägga till medverkande

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus Akuten. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 4

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus Akuten. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 4 KLARA SVPL Lathund för Sjukhus Akuten Innehåll Sid Inkomna meddelanden Kvittera meddelande Ta bort ärenderaden i Inkomna meddelanden 5 Grafisk ärendeöversikt 6 Sök patient 7 Vårdbegäran 8 Meddelande till

Läs mer

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för individer

Läs mer

Giltig från Riktlinje Samordnad va rdplanering vid utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd

Giltig från Riktlinje Samordnad va rdplanering vid utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd Riktlinje Samordnad va rdplanering vid utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd Innehållsförteckning Inledning... 1 Målgrupp... 1 Lagen, överenskommelsen och processen ska främja... 1 Sammanfattning

Läs mer

Praktiska anvisningar för IT-verktyget Meddix. kommunikation vid samordnad individuellplanering

Praktiska anvisningar för IT-verktyget Meddix. kommunikation vid samordnad individuellplanering Praktiska anvisningar för IT-verktyget Meddix kommunikation vid samordnad individuellplanering 21 juni 2018 1 Logga in i Meddix Högerklick på länken nedan och välj öppna hyperlänk https://www.meddix.se/

Läs mer

Samverkan i kommunen vid hemgång efter sjukhusvistelse

Samverkan i kommunen vid hemgång efter sjukhusvistelse RUTIN FÖR Samverkan i kommunen vid hemgång efter sjukhusvistelse Antaget av Medicinskt ansvarig sjuksköterska Antaget 2018-06-01 Giltighetstid 2020-06-01 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

FAQ Samverkan vid utskrivning

FAQ Samverkan vid utskrivning 1 FAQ Samverkan vid utskrivning 2017-12-22 Generella frågor Behövs en säker uppkoppling för Skype? Skype for business räknas som säker uppkoppling Gäller tilläggsrutinerna framöver? Tilläggsrutiner som

Läs mer

Lifecare SPU Slutenvård Somatisk vård

Lifecare SPU Slutenvård Somatisk vård Lifecare SPU Slutenvård Somatisk vård Manual 2018-01-19 Helena Nord, Objektspecialist Lifecare Lifecare Slutenvård Somatisk vård Samordnad planering inför utskrivning I detta dokument framgår vad som är

Läs mer

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26 KLARA SVPL Lathund för Kommun sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden d Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inkomna meddelanden Felsänt meddelande 7 Byt medverkande part 8 Lägga

Läs mer

SAMSA. IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering. Lathund för Sjukhus Akuten

SAMSA. IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering. Lathund för Sjukhus Akuten SAMSA IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering Lathund för Sjukhus Akuten Innehåll sid. Bakgrund och beskrivning Inkorg Kvittera meddelande 5 Ta bort meddelande i Inkorg 6 Sök ärende i Inkorg

Läs mer

Manual LPT/LRV, ÖPT/ÖRV i Lifecare

Manual LPT/LRV, ÖPT/ÖRV i Lifecare Manual LPT/LRV, ÖPT/ÖRV i Lifecare Manual för ÖPT/ÖRV i Lifecare... 2 Att skriva in patient i Lifecare... 3 Att kalla till... 6 Att upprätta samordnad plan... 8 Övergripande information för planen... 8

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Primärvård. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 9

KLARA SVPL Lathund för Primärvård. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 9 KLARA SVPL Lathund för Primärvård 05-- Version 9 sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden 4 Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Admin/internt meddelande 7 Inkomna/Felsänt meddelanden

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (8)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (8) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-07 1.1 1 (8) Link Psykiatrisk öppenvård Samordnad vårdplanering i Cosmic Link är det verktyg som ger möjlighet för slutenvård, primärvård, här ersatt med psykiatrisk

Läs mer

Lifecare SPU SIP på sjukhuset och social planering Manual för Kommunen

Lifecare SPU SIP på sjukhuset och social planering Manual för Kommunen Lifecare SPU SIP på sjukhuset och social planering Manual för Kommunen Version 2019-02-06 Innehåll 1. Menysida i Lifecare... 2 2. Vårdbegäran... 3 3. Kvittera inskrivningsmeddelande... 3 4. Slutenvården

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Primärvården

KLARA SVPL Lathund för Primärvården KLARA SVPL Lathund för Primärvården Innehåll Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden Inkomna meddelanden Kvittera Inkomna meddelanden Felsänt meddelande Administrativt meddelande Ändra/Lägga till

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i slutenvården

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i slutenvården SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för utbildare i slutenvården Eva Alfredsson Marcus Johansson 2011-08-16 Version 1.2 Utb SV 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Övningsuppgift 1 Samordnad vårdplanering...3

Läs mer

Lifecare SPU SIP på sjukhuset och social planering Manual för Kommunen

Lifecare SPU SIP på sjukhuset och social planering Manual för Kommunen Lifecare SPU SIP på sjukhuset och social planering Manual för Kommunen Version maj 2018 Innehåll 1. Menysida i Lifecare... 2 2. Vårdbegäran... 3 3. Kvittera inskrivningsmeddelande... 3 4. Slutenvården

Läs mer

Gällande från och med till och med Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland

Gällande från och med till och med Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland Gällande från och med 2018-09-25 till och med 2020-11-30 Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland Innehållsförteckning Om riktlinjen... 2 Målgrupp...

Läs mer

Manual Link. Sjökvist Lotta

Manual Link. Sjökvist Lotta Manual Link Sjökvist Lotta 2018-11-15 2018-11-15 1 Innehåll LINK - Vårdsamordning i Cosmic... 2 Bakgrund... 2 Kopplingar till andra delar av Cosmic... 2 Översikt över fönster i LINK... 3 Åtkomst till ärende

Läs mer

Lifecare SIP i hemmet in- och utskrivning hemsjukvård Manual för kommun

Lifecare SIP i hemmet in- och utskrivning hemsjukvård Manual för kommun Lifecare SIP i hemmet in- och utskrivning hemsjukvård Manual för kommun Version maj 2018 Innehåll 1. Menysida i Lifecare... 2 2. Kvittera kallelse till SIP... 3 3. Läsa kartläggningen... 4 4. I ikonen

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i öppenvården

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i öppenvården SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för utbildare i öppenvården Eva Alfredsson Marcus Johansson 2011-08-17 Version 1.2 Utb ÖV 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Övningsuppgift 1 Samordnad vårdplanering...3

Läs mer

Användarmanual SIP i Prator Slutligt dokument, antagen Bilaga 3.2

Användarmanual SIP i Prator Slutligt dokument, antagen Bilaga 3.2 SIP i Prator Avsnitt Kommentar Samtycke Menprövning Samtycke ska alltid inhämtas innan uppstart av SIP om samtycke tas från annan än den enskilde så ska denna person namnges Allmänt EVRY Prator 5.0.0 finns

Läs mer

Lokala praktiska rutiner för medarbetare

Lokala praktiska rutiner för medarbetare Lokala praktiska rutiner för medarbetare Oskarshamns kommun - Oskarshamns sjukhus Oskarshamns hälsocentraler Oskar Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 1 (14) Inledning Länsgemensam

Läs mer

Riktlinje Samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård

Riktlinje Samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård Riktlinje Samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård Samordnad vårdplanering (SVPL) Riktlinjen utgår från Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård som träder i kraft

Läs mer

Lathund TakeCare version 19.1 SIP-modul

Lathund TakeCare version 19.1 SIP-modul Innehåll Allmänt... 2 Ny lag... 2 SIP... 2 Processvyn... 2 Datum betalningsansvarig... 3 ÖPT/ÖRV (Öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård)... 3 Slutenvården... 4 Inskrivningsmeddelande...

Läs mer

Agenda. Lena Lindholm, bostadsanpassningshandläggare

Agenda. Lena Lindholm, bostadsanpassningshandläggare Agenda Lena Lindholm, bostadsanpassningshandläggare Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, lagändring 1/1-18. Kristina Jungmar, Chef för avdelningen för myndighetsutövning berättar

Läs mer

SAMSA. IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering. Lathund för Primärvård

SAMSA. IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering. Lathund för Primärvård SAMSA IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering Lathund för Primärvård 06-x-x 07-0 SAMSA 0 SAMSA - AU Dokumentation - AU Dokumentation Lena Lena Arvidsson, Arvidsson, Kjell Kjell Klint, Klint,

Läs mer

Lifecare SIP - Användarhandledning

Lifecare SIP - Användarhandledning Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(29) Dokument ID: 09-300447 Fastställandedatum: 2018-05-02 Giltigt t.o.m.: 2019-05-02 Upprättare: Ann-Katrin I Troeng Fastställare: Ann-Katrin Troeng Lifecare SIP

Läs mer

När och hur sker övergången till den uppdaterade versionen av WebCare? Informationsmaterial Version 1.2 Uppdaterad

När och hur sker övergången till den uppdaterade versionen av WebCare? Informationsmaterial Version 1.2 Uppdaterad När och hur sker övergången till den uppdaterade versionen av WebCare? Informationsmaterial Version 1.2 Uppdaterad 2018-11-02 Innehåll Detaljerad tidsplan inför och under driftsättning av WebCare, 14-15/11

Läs mer

Lifecare SPU Slutenvård Psykiatrisk vård

Lifecare SPU Slutenvård Psykiatrisk vård Lifecare SPU Slutenvård Psykiatrisk vård Manual 2018-01-19 Helena Nord, Objektspecialist Lifecare Lifecare Psykiatrisk slutenvård Samordnad planering inför utskrivning SPU I detta dokument framgår vad

Läs mer

COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län

COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län Utformad av BAL och samverkansgruppen i Kalmar län Godkänd av Styrgruppen 2011-09-26 Reviderad 2014-10-20 Upplaga 2 COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län Ett Link-ärende öppnar du genom att

Läs mer

Giltig från Reviderad: Riktlinje Samordnad va rdplanering vid utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd

Giltig från Reviderad: Riktlinje Samordnad va rdplanering vid utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd Riktlinje Samordnad va rdplanering vid utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd Innehållsförteckning Inledning... 1 Målgrupp... 1 Undantag för personer som skrivs ut från sluten psykiatrisk tvångsvård...

Läs mer

Praktiska anvisningar Cosmic LINK 1 övergångssanvisningar

Praktiska anvisningar Cosmic LINK 1 övergångssanvisningar Praktiska anvisningar Cosmic LINK 1 övergångssanvisningar 2018 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län INLEDNING... 3 GEMENSAM LEDSTJÄRNA

Läs mer

Agenda. Link2 - start Lägesrapport. Fortsatt arbete Genomgång av nytt i Link2. Folkhälsa och sjukvård

Agenda. Link2 - start Lägesrapport. Fortsatt arbete Genomgång av nytt i Link2. Folkhälsa och sjukvård Link Agenda Link2 - start 2018-12-02 Lägesrapport Fortsatt arbete 2019 Genomgång av nytt i Link2 Lägesrapport Link har fungerat som väntat efter uppgraderingen. Skillnaderna mellan gamla och nya Link innebär

Läs mer

Lifecare SVP - Användarhandledning

Lifecare SVP - Användarhandledning Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(51) Dokument ID: 09-242801 Fastställandedatum: 2017-10-10 Giltigt t.o.m.: 2018-10-10 Upprättare: Ann-Katrin I Troeng Fastställare: Ann-Katrin Troeng Lifecare SVP

Läs mer

Samordnad vårdplanering - SVPL

Samordnad vårdplanering - SVPL Samordnad vårdplanering - SVPL Regional tillämpning av Gemensam rutin för samordnad vårdplanering samt IT stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Regional SAMSA Version: version 1.0, baserad på Gemensam Rutin

Läs mer

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b www.meddix.se Innehållsförteckning 1 Inloggning...3 2 Huvudbild

Läs mer

Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården, lokal rutin Håbo kommun

Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården, lokal rutin Håbo kommun ViS - Vård i samverkan Kommun(er): Håbo kommun Region Uppsala: Primärvården i Håbo, Psykiatrimottagningen i Håbo och Enköpings lasarett Fastställt av: Tjänstemannastyrgruppen för närvårdsamverkan Datum:

Läs mer

Nyheter i Link & Vårdplaneringsprocessen VÄLKOMNA! Folkhälsa och sjukvård

Nyheter i Link & Vårdplaneringsprocessen VÄLKOMNA! Folkhälsa och sjukvård Nyheter i Link & Vårdplaneringsprocessen VÄLKOMNA! Agenda Utvecklingen av Link Link och Vårdplaneringsprocessen Informations- och utbildningsmaterial Support Frågor Utvecklingen av Link Utveckling av Link

Läs mer

Beslutad 2018-xx-xx. Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland

Beslutad 2018-xx-xx. Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland Beslutad 2018-xx-xx Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten sjukvård i Västra Götaland Innehållsförteckning Om riktlinjen... 2 Målgrupp... 2 Processbilder... 3 Samtycke... 0 Avvikelser...

Läs mer

SAMSA. IT-tjänst för Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lathund för Primärvård GITS

SAMSA. IT-tjänst för Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lathund för Primärvård GITS GITS SAMSA IT-tjänst för Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lathund för Primärvård sid Bakgrund och beskrivning Systemöversikt 4 Funktioner i högermenyn 5 Inkorg 6 Kvittera

Läs mer

Vårdplaneringsprocessen i. Link VÄLKOMNA! Folkhälsa och sjukvård

Vårdplaneringsprocessen i. Link VÄLKOMNA! Folkhälsa och sjukvård Vårdplaneringsprocessen i Link VÄLKOMNA! Agenda Vårdplaneringsprocessen introduktion Samordnad vårdplanering i Link Utbildningsmaterial Support Trygg och säker vård och omsorg Jag får den vård jag behöver

Läs mer

Manual för Samordnad Individuell Plan - SIP. Klicka på ärendevyn (fliken) SIP. Klicka för åtkomst till SVU

Manual för Samordnad Individuell Plan - SIP. Klicka på ärendevyn (fliken) SIP. Klicka för åtkomst till SVU Manual för Samordnad Individuell Plan - SIP Klicka på ärendevyn (fliken) SIP Klicka för åtkomst till SVU Finns en pågående vårdperiod går det öppna SVU-processen från SIP-översikten genom att klicka på

Läs mer

Kontrollfrågor efter avslutad e-utbildning Cosmic Link2

Kontrollfrågor efter avslutad e-utbildning Cosmic Link2 PM 1 (10) Kommunikationsenheten Handläggare Mats Andersson 2018-10-11 Kontrollfrågor efter avslutad e-utbildning Cosmic Link2 Nedan följer ett antal kontrollfrågor som används för att säkerställa kunskaperna

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2 KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus 1 Innehåll Bakgrund och beskrivning 3 Grafisk ärendeöversikten 4 Sök ärende 5 Registrera kontakter 6 Kallelse och underlag till vårdplanering 7 Samordnad plan

Läs mer

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2010-04-28 KLARA-manual för Skövde kommunanvändare Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen 2 (11) Innehåll Inkomna meddelanden... 3 Patientadministrering...

Läs mer

Region Norrbotten, Norrbotten Kommuner Luleå kommun, Haparanda kommun Luleå Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7

Region Norrbotten, Norrbotten Kommuner Luleå kommun, Haparanda kommun Luleå Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7 Rutin Pilot 25 april 9 juni 2017 INNEHÅLL Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7 Sök patient... 7 Samtycke... 7 Inskrivningsmeddelande... 7 Underlag (vänster meny under SPU i Lifecare)... 7 ADL (vänster

Läs mer

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner MANUAL 1(7) Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner Samverkan vid in och utskrivning av patienter i slutenvård. (SOSFS 2005:27 ) 1) Signal till socialtjänsten vid inläggning. Vid inskrivning av samtliga

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för sjuksköterska i. slutenvården

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för sjuksköterska i. slutenvården SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för sjuksköterska i slutenvården Eva Alfredsson Marcus Johansson 2011-08-18 Version 1.4 SV ssk 1(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Inledning, Förutsättningar, Anvisningar...2

Läs mer

Lifecare SPU - Användarhandledning

Lifecare SPU - Användarhandledning Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(47) Dokument ID: 09-300459 Fastställandedatum: 2018-05-02 Giltigt t.o.m.: 2019-05-02 Upprättare: Ann-Katrin I Troeng Fastställare: Ann-Katrin Troeng Lifecare SPU

Läs mer

RIKTLINJE Samverkan vid utskrivning från sluten vård i Värmland

RIKTLINJE Samverkan vid utskrivning från sluten vård i Värmland Region Värmland Riktlinje Version 3 Reviderad: 2018-11-19 Beredningsgruppen Samverkan vid utskrivning från sluten vård i Värmland Giltig: 2018-12-10-2019-12-31 RIKTLINJE Samverkan vid utskrivning från

Läs mer

SAMSA. IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering. Lathund för Primärvård Rehab

SAMSA. IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering. Lathund för Primärvård Rehab SAMSA IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering Lathund för Primärvård Rehab 06-x-x 06--08 SAMSA SAMSA - AU Dokumentation - AU Dokumentation Lena Lena Arvidsson, Arvidsson, Kjell Kjell Klint,

Läs mer

In- och utskrivning i hemsjukvård och inskrivning i Närsjukvårdsteam Rutin för informationsöverföring via IT-tjänst för SVPL 1, i Södra Älvsborg

In- och utskrivning i hemsjukvård och inskrivning i Närsjukvårdsteam Rutin för informationsöverföring via IT-tjänst för SVPL 1, i Södra Älvsborg Handläggare: Delregional arbetsgrupp SVPL Dokumenttyp: Rutin Sakkod: 1 Antal bilagor: 0 Reviderad av/datum: Delregional arbetsgrupp SVPL 2017-12-14 Framtaget av/datum: Delregional arbetsgrupp SVPL 2015-05-11

Läs mer

Sammanfattning av planeringsprocess, åtagande och centrala begrepp enligt lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård

Sammanfattning av planeringsprocess, åtagande och centrala begrepp enligt lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård Bilaga 2 Sammanfattning av planeringsprocess, åtagande och centrala begrepp enligt lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård Detta dokument är en bilaga till regionala Överenskommelsen

Läs mer

Tillämpning av Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland

Tillämpning av Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland Författare: Anette Forsberg Godkänd av: Ledningsgrupp Vårdsamverkan Datum: 20181128 Dokumentet gäller för: Alla vårdgivare inom Vårdsamverkan Fyrbodal 1 Bakgrund Samverkan vid utskrivning från sluten sjukvård

Läs mer

Cosmic för kommunen Övergripande funktioner

Cosmic för kommunen Övergripande funktioner Ansvarig Anknytning Datum Versi on Sidor 2018-11-25 2 0(14) 2018-11-25 2 1(14) Innehållsförteckning 1. COSMIC FÖR KOMMUNEN... 2 1.1. INLOGGNING... 2 1.2. PATIENTLISTEN... 3 1.2.1. Utökad patientlist...

Läs mer

Arbetskopia 1 för pilot

Arbetskopia 1 för pilot SAMSA IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering Lathund för Kommun 06-x-x SAMSA - AU Dokumentation Lena Arvidsson, Kjell Klint, Helena Nilsson, Marie Steffenburg Wennberg Version Arbetskopia för

Läs mer

Samordnad va rdplanering - rutin

Samordnad va rdplanering - rutin 1 Samordnad va rdplanering - rutin Trygghet och delaktighet Processen för samordnad vårdplanering gäller för personer i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården har behov av insatser från

Läs mer

Nya arbetssätt utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Nya arbetssätt utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Nya arbetssätt utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Talmanus Övergripande information Oktober 2018 Sida 1: Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (9)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (9) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-06 1.1 1 (9) Link - Samordnad vårdplanering i Cosmic Link ger möjlighet för slutenvård, kommun och primärvård att hantera de olika faserna i vårdplaneringsprocessen.

Läs mer

Processkarta och Lathund

Processkarta och Lathund Processkarta och Lathund Förberedelsefas Sök fram personen från bef registret/ komplettera uppgifter (sid 1-2) Ange Enhetstillhörighet / Närstående / Fast vårdkontakt mm och gå till Planeringsunderlag

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Psykiatri 14 juni 2017

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Psykiatri 14 juni 2017 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Psykiatri 14 juni 2017 Program 13:00 Inledning Jan Sundelius Nya lagen syfte, ViSam, Rutiner psykiatrin 13:45 Patientfall Örjan Andersson 14:15

Läs mer

MANUAL SLUTENVÅRD https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering

MANUAL SLUTENVÅRD https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering INNEHÅLLSFÖRTECKNING: MANUAL SLUTENVÅRD 2016-03-15 https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering Skriva in patient... 2 Inskrivningsmeddelande... 3 Detaljinfo... 4 Inneliggande

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

SAMSA. IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering. Lathund för sjukhus Rehab. GITS Gemensam IT Samordningsfunktion

SAMSA. IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering. Lathund för sjukhus Rehab. GITS Gemensam IT Samordningsfunktion GITS Gemensam IT Samordningsfunktion SAMSA IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering Lathund för sjukhus Rehab Innehåll sid. Bakgrund och beskrivning Systemöversikt Funktioner i högermenyn 5 Inkorg

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Psykiatri 7 juni 2017

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Psykiatri 7 juni 2017 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Psykiatri 7 juni 2017 Program 13:00 Inledning Jan Sundelius Nya lagen syfte, ViSam, Rutiner psykiatrin 13:45 Patientfall Örjan Andersson 14:15

Läs mer