Delårsrapport jan - aug , Lunnevads folkhögskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola"

Transkript

1 Delårsrapport jan - aug , Lunnevads folkhögskola

2 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET (ELEVPERSPEKTIVET)... 5 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 7 PROCESSPERSPEKTIVET... 9 MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET Bilagor BLANKETT 1 RR BR FA TILL HELÅRSBEDÖMNING 2

3 sidan 3 av 16 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande verksamhet med stor mångfald i verksamhetsformer och innehåll. Redovisningen visar att i stort sett alla grupper i samhället deltar i någon form. Efter riksdags- och regeringsbeslut har Folkbildningsrådets (FBR) roll förtydligats vad gäller ansvar för att på nationell nivå redovisa hur statsbidraget bidragit till att FBR: s syften uppnåtts. Ett särskilt ansvarsområde, nationell utvärdering har skapats samtidigt som en expertgrupp har knutits till Folkbildningsrådet. Expertgruppens uppgift är bland annat att delta i planering av utvärderingar samt att ta del i arbetet med att analysera resultaten. Utfallet av detta arbete, tillsammans med den nationella kvalitetsredovisningen och en utveckling av verksamhetsstatistiken, kommer att utgöra en viktig del av kommande års samlade bedömning av folkbildningens effekter. Processen för kvalitetsredovisning Processen med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom folkbildningen har efter första året utvärderats tillsammans med studieförbund och folkhögskolor vid tre så kallade återföringskonferenser. FBR har beaktat de synpunkter som har framkommit vid konferenserna och i form av skrivelser från RIO och Folkbildningsförbundet. FBR: s sammantagna bedömning är att folkhögskolor och studieförbund ställer sig allmänt positiva till det egna kvalitetsarbetet samt till att redovisa detta. Därutöver finns både kritiska och positiva synpunkter på aktiviteter som skett under det första året av den treåriga processen med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom folkbildningen. Syftet med den nationella kvalitetsredovisningen Den nationella rapporten skall ge en sammanfattande bild av folkbildningens arbete med att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete samt påvisa hur folkbildningen tagit sig an och utvecklat sitt arbete utifrån statens motiv för statsbidrag till folkbildningen och de sju områdena. Den sammanfattade bilden ska också visa på mångfald och profilering i verksamheterna. Tidsramar Mars 2009 Webbenkät för kvalitetsredovisningen skickas till folkhögskolor och studieförbund 1 juli 2009 Folkhögskolor skickar in sina kvalitetsredovisningar till FBR. Juli januari

4 sidan 4 av 16 FBR sammanställer rapporten "Nationell Kvalitetsredovisning för folkbildningen". Januari 2010 Rapporten Nationell kvalitetsredovisning för folkbildningen antas av FBR:s styrelse Februari 2010 Rapporten Nationell kvalitetsredovisning för folkbildningen skickas till riksdag och regering Mars - april 2010 Återföring till folkhögskolor och studieförbund. Prioriterade grupper Lunnevads folkhögskola når deltagare med funktionshinder och deltagare födda utomlands med brister i svenska språket. Både inom folkhögskolor och studieförbund görs extra insatser för dessa grupper. Vid fördelning av statsanslagen har folkbildningen beslutat att rikta medel till de prioriterade grupperna. Hoten mot folkhälsan - och folkbildningens möjligheter Folkbildningen ska bidra till att utveckla effektiva rehabiliteringsinsatser med sikte på ökad livskvalitet och med ambitionen att människor ska kunna ta ansvar för sin egen försörjning. Verksamheten på folkhögskolor är i sig folkhälsobefrämjande och det finns stora möjligheter att förstärka de förebyggande insatserna. Kultur - för personlig utveckling och livskraftiga lokalsamhällen Folkhögskolor och studieförbund ska i framtiden bibehålla och utveckla sin position som Sveriges största kulturarena, både när det gäller att förmedla kulturupplevelser och erbjuda människor möjlighet till ett eget skapande. Lunnevads folkhögskola ska vara självklar mötesplats och drivkraft i ett lokalt kulturliv. Insatserna för att möta ungdomars vilja att utöva och uppleva kultur ska intensifieras. Regeringens syn på folkbildningens kvalitetsarbete Regeringen uppmärksammar i den senaste budgetpropositionen att den verksamhet som bedrivs inom folkbildningen är i allt väsentligt av god kvalitet. Folkhögskolor och studieförbund når viktiga målgrupper och är verksamma över hela landet. Regeringen skriver vidare att Folkbildningsrådet under 2007 bedrivit ett omfattande arbete med att utveckla och förankra ett system för kvalitetsredovisning för studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet, som är anpassat för folkbildningens arbetssätt. Regeringen anser att det är angeläget att FBR, liksom folkhögskolor och studieförbund, fortsätter sitt systematiska s- och utvärderingsarbete på på olika nivåer (2008/09:1). Lunnevad Anders Ekstrand Rektor 4

5 sidan 5 av 16 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET (ELEVPERSPEKTIVET) Nöjda elever är av stor betydelse för vår verksamhet och målsättningen är att erbjuda ett rikt och varierat kursutbud med fokus på elevens behov och mål. Bedömning och måluppfyllelse Strategi 1: Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, måna om elevens sociala välbefinnande samt stimulera till delaktighet. Målet är delvis uppfyllt. Arbetet med att få eleven att ta ett ökat ansvar för det egna lärandet har börjat ge resultat. En tydlig förbättring ses i nyckeltalet. Strategi 2: Service och internatverksamheten håller hög klass och stödjande funktioner är av god kvalitet. Målet är uppfyllt Strategi 3: Skolans miljö stimulerar till lärande. Lokaler och utrustning är ändamålsenliga och skolan har god tillgänglighet. Målet är delvis uppfyllt. Vi ser en klar förbättring i nyckeltalet sedan förutvarande mättidpunkt. Väsentliga insatser och resultat I elevenkäten som genomfördes i maj månad 2009 fick Lunnevads folkhögskola relativt bra betyg, Vi kan se mätbara förbättringar inom de flesta av våra strategier. Efter tidigare klagomål från internateleverna har den sk hustomtefunktionen tagits bort. I stället prövas ett nytt system där vaktmästare och städerskor tidigt går ut på internaten där de tillsammans med eleverna går igenom hur de vill att deras boende ska se ut under den kommande terminen. Tillsammans upprättar eleverna (korridorvis) ett kontrakt där de beskriver hur de vill/ska förhålla sig till skolans ordningsregler. När det gäller matrådet så har husmor initierat till mer frekventa träffar. Det var en bra uppslutning på mötena. Fler elever har kunnat framföra sina synpunkter vilket sammantaget lett fram till ett förbättrat resultat. Analys och reflektion Att vi skapat olika arenor för kommunikation mellan medarbetare och elever har starkt bidragit till att förbättra resultaten inom detta perspektiv. 5

6 sidan 6 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, måna om elevens sociala välbefinnande samt stimulera till delaktighet. Framgångsfaktor Nyckelindikator/ annan Målvärde 1 Utfall 2 Senast Mättidpunkt Undervisning av hög Nöjda elever 95 % 87 % 87 % Maj 09 kvalitet med moderna pedagogiska metoder. Eleven tar eget ansvar för lärandet Elevupplevd måluppfyllelse 80 % 72,5 % 67 % Maj 09 Strategi 2: Service och internatverksamheten håller hög klass och stödjande funktioner är av god kvalitet. Framgångsfaktor Nyckelindikator/ annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Medarbetarna är engagerade och serviceinriktade Nöjda elever 95 % 95 % 97 % Maj 09 Strategi 3: Skolans miljö stimulerar till lärande. Lokaler och utrustning är ändamålsenliga och skolan har god tillgänglighet. Framgångsfaktor Nyckelindikator/ annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Ekonomiska resurser och elevdemokrati Nöjda elever 95 % 78 % 67 % Maj 09 1 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 6

7 sidan 7 av 16 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Bedömning och måluppfyllelse Strategi 1: Kontinuerlig kompetensutveckling och lärande av andra. Målet är uppfyllt. Arbetet med att få samtliga medarbetare och chefer att gemensamt upprätta skriftliga utvecklingsplaner i samband med utvecklingssamtalet är nu slutfört. Strategi 2: Systematisk utvärdering av verksamhetsresultat och anpassning av undervisningsmetoder och kursutbud. Målet är delvis uppfyllt. Vi ser att flera studiebesök har genomförts bland skolans olika verksamhetsgrenar. Vi ser också att olika inslag av individuell fortbildning bedrivits. Strategi 3: Lokaler och utrustning anpassade till verksamhetens innehåll. Målet är delvis uppfyllt. En stor del av det mest akuta underhållsarbetet av skolans lokaler har förlöpt som planerat. Väsentliga insatser och resultat Samtliga chefer har uppmanats att verkligen se till att utvecklingsplanen nedtecknas och sedan skrivs under både av ansvarig chef och medarbetare. Vid detta måttillfälle kan vi glädjande konstatera att samtliga medarbetare har en skriven utvecklingsplan. Att fortlöpande fortbildning av både medarbetare och chefer genomförs vittnar färsk statistik från Heroma om. När det sedan gäller fastighetsbeståndet så har elevinternatet Östangård fått nytt avloppsnät samt fått en del av ytskikten åtgärdat inomhus. Renovering av skolhusets fasad fortskrider så sakteliga och förväntas bli klart i november. Analys och reflektion Nu när målet inom strategi 1 är uppnådd, kommer vi troligen att byta fokus från att kontrollera att en utvecklingsplan upprättats till att följa upp i hur stor omfattning utvecklingsplanen förverkligas. En lämplig mätpunkt för detta bör vara i samband med de årliga lönesamtalen, där man ändå talar om måluppfyllnad kopplad till löneutveckling. När det gäller redovisning av genomförda studiebesök så har vi en bit kvar. Vi har talat om att den som genomför ett studiebesök helt kort ska rapportera om detta i en särskild mapp/forum på vårt eget intranät (First Class). 7

8 sidan 8 av 16 När det gäller skolans lokaler och underhåll av densamma så finns det en hög ambitionsnivå med underhållsarbetet men tyvärr kostar det mycket pengar varvid underhållsarbetet får läggas ut på tid och längd. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Kontinuerlig kompetensutveckling och lärande av andra. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 4 Utfall 5 Senast Mättidpunkt Att tid och andra Individuell 100 % 100 % 100 % Sep 09 resurser avsätts för utvecklingsplan för utveckling medarbetarna Strategi 2: Systematisk utvärdering av verksamhetsresultat och anpassning av undervisningsmetoder och kursutbud. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Lärande av andra Studiebesök och 3st per Saknas konferenser enhet Strategi 3: Lokaler och utrustning anpassade till verksamhetens innehåll. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Finansiering Fortlöpande bevakning Enligt underhålls -plan Mättidpunkt Årsredovis ning Mättidpunkt Saknas 4 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 8

9 sidan 9 av 16 PROCESSPERSPEKTIVET Lunnevads folkhögskola bedriver folkbildning. I processperspektivet har vi valt att fokusera på lärandet och lärandeprocessen. Bedömning och måluppfyllelse Strategi 1: Tydliga kommunicerade mål för lärandet. Målet är delvis uppfyllt och förväntas vara uppfyllt efter nästa omgång av utvecklingssamtal. Strategi 2: God servicenivå och säkra rutiner. Målet är uppfyllt Strategi 3: Standardisera och förbättra. Från och med 2010 kommer vi att följa utvecklingen av antalet undervisningstimmar i relation till personalkostnaden. Därmed får vi ett enkelt och relevant mått som indikerar hur produktiviteten är och utvecklar sig i vår verksamhet. Eftersom behoven hos eleverna i hög grad påverkar nämnda mått kommer vi även att följa upp omfattningen av särskilda behov hos eleverna. Väsentliga insatser och resultat Verksamheten har fortsatt sitt kommunikativa arbete med att utvidga och fördjupa relationen till eleven. Strategin för att uppnå målvärdet med tydliga kommunicerade mål för lärandet har varit att fokusera kring elevens utvecklingssamtal. Eleverna har fått ett utvecklingssamtal samt ett ssamtal per termin med respektive lärare. Kontinuerliga vägledningsfrågor är också vanliga och en viktig funktion för eleverna på skolan. Utöver detta har vi jobbat innovativt med att utveckla nya varor och tjänster. Det metodiska arbetet med att finna nya metoder för att bemöta funktionshinder inom läs och skrivsvårigheter samt psykisk ohälsa fortsätter. När det gäller vårt operativa förbättringsarbete så har vaktmästeri och städpersonalen slutfört sitt arbete med att skapa samverkansplaner inom sina respektive områden. Analys och reflektion Arbetet har bedrivits enligt uppgjord plan och ingen avvikelse av vikt finns att rapportera. God service och säkra rutiner är en viktig del i att skapa en god 9

10 sidan 10 av 16 miljö och goda förutsättningar för lärande och utveckling, vilket gör resultatet i utfallet för detta perspektiv mycket glädjande. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Tydliga kommunicerade mål för lärandet. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 7 Utfall 8 Senast Mättidpunkt Kontinuerliga utvecklingssamtal Andel genomförda utvecklingssamtal 100 % 92 % *) 98 % Maj 09 Strategi 2: God servicenivå och säkra rutiner. Framgångsfaktor Engagerade och serviceinriktade medarbetare Strategi 3: Standardisera och förbättra Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Ökad produktivitet Produktivitet (Omsättn/lönekostnad) **) Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Nöjda elever 95 % 95 % 95 % Maj 09 Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall * Frågan omformulerades i samband med att Lunnevads folkhögskola gick över till enkätverktyget LEO. ** Fr om 2010 kommer produktiviteten i verksamheten följas upp via ett eget framtaget mått. 10

11 sidan 11 av 16 MEDARBETARPERSPEKTIVET Utgångspunkten är att Lunnevads folkhögskola ska vara en hälsofrämjande arbetsplats. Det mesta av det prioriterade arbete som bedrivs inom detta perspektiv har sitt ursprung baserat på analys av landstingets medarbetarenkät Efter nästa stora Landstingsgemensamma medarbetarenkät kan fokus komma att förändras. Bedömning och måluppfyllelse Strategi 1: Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning. Upprätta individuella utvecklingsplaner samt avsätta tid och resurser. Målet är uppfyllt Strategi 2: Hälsofrämjande arbetsplats. Gott ledarskap/delaktiga medarbetare Målet är delvis uppfyllt. Pga att vi är en liten personalgrupp så får en enstaka sjukskrivning stor påverkan över det procentuella sjuktalet. Strategi 3: Förståelig och motiverande lön och löneutveckling. Andel medarbetare som har fått ett lönesamtal Målet är delvis uppfyllt. Samtliga medarbetare har erhållit någon form av lönesamtal. Dock är inte all helt förstående till sin lönesättning. Väsentliga insatser och resultat Ett prioriterat område är att medarbetarna har rätt kompetens och att de ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning. För att kartlägga kompetensutvecklingsbehovet ska ansvariga chefer se till att alla medarbetare inom en 18 månadersperiod fått ett utvecklingssamtal och att en skriftlig utvecklingsplan upprättats i anslutning till detta. Utöver att betona egenansvaret hos den enskilde medarbetaren bedrivs ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete på skolan. De arbetsmiljöansvariga chefer som tidigare inte erhållit någon formell arbetsmiljöutbildning har nu genomgått en sådan. I samarbete med folkhälsovetenskapligt centrum har skolan genomfört en omfattande enkätundersökning rörande levnadsvanor hos elever och medarbetare. Målet med den undersökningen är att ge oss en bild av elevernas och medarbetarnas levnadsvanor, motivation till förändring och ev behov av stöd för förändring. Bearbetning av materialet planeras vara klart under senare delen av ht

12 sidan 12 av 16 Målet är att verksamheten inte ska ha en genomsnittlig sjukfrånvaro som inte överstiger 2 %. Ett annat prioriterat område är att skapa incitament för att medarbetaren ska motiveras att göra goda arbetsinsatser. På det här området har vi valt att lägga fokus på en förståelig och motiverande löneutveckling kopplad till verksamhetens mål och inriktning. Analys och reflektion Värt att notera är vikten av att regelbundet genomföra en omfattande medarbetarenkät, både för att utvärdera hur väl verksamheten fungerat och för att identifiera områden där det finns förbättringspotential. De områden inom medarbetarperspektivet som ledningen valt att fokusera på under 2009 bygger i huvudsak på den analys som medbestämmandegruppen gjort av medarbetarenkät För att få in lite färskare underlag har vi beslutat att genomföra en egen medarbetarenkät under ht Baserat på det resultatet har vi ambitionen att utforma en ny lokal hälsopolicy/handlingsplan för skolan. 12

13 sidan 13 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 10 Utfall 11 Senast Mättidpunkt 12 Upprätta individuella utvecklingsplaner samt avsätta tid och resurser Andel medarbetare med individuella utvecklingsplaner 100 % 100 % 100 % Sep 09 Strategi 2: Hälsofrämjande arbetsplats. Framgångsfaktor Gott ledarskap/delaktiga medarbetare Nyckelindikator/annan Sjukfrånvaro (total sjukfrånvaro) Handlingsplan för återgång i arbete efter 1 månads sjukskrivning 100% Finns årsredovis ning Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt <2% 2,4 % 1,9 % Aug 09 Strategi 3: Förståelig och motiverande lön och löneutveckling. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Lönesamtal Andel medarbetare som haft lönesamtal 100 % 100 % 100 % Mar Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 13

14 sidan 14 av 16 EKONOMIPERSPEKTIVET Lunnevads folkhögskola arbetar för att uppnå ett resultat i balans. Den viktigaste framgångsfaktorn är möjligheten att rekrytera nya elever, framförallt för att uppnå hög beläggning på internatboende men även för att upprätthålla elevunderlaget för volymbaserade delen i statsbidraget. Bedömning och måluppfyllelse Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet. Målet är uppfyllt. Strategi 2: Effektivt resursutnyttjande. Utfall redovisas i samband med årsredovisningen. Strategi 3: Marknadsföring genom olika media. Målet är uppfyllt. Nyckelindikatorn har dock inte givit den signal som var tanken och därför omformuleras måttet inför verksamhetsåret Väsentliga insatser och resultat Lunnevads folkhögskola arbetar med delegerat budgetansvar och uppmuntrar till linjernas egna ansvarstagande för elevrekrytering och hushållning med sina resurser. Elviraverksamheten, där vi erbjuder kommunerna att köpa en kombinerad utbildning och behandling för unga kvinnor i åldern år fortsätter. Vi arbetar fortsatt aktivt mot utökat samarbete med den kommunala skolan där vi har möjlighet att ta hand om elever med särskilda behov. Detta kan medföra ökande kostnader för att upprätthålla kvaliteten i undervisning och elevsocialt arbete, men visar sig även i form av ökade externa intäkter. I dagsläget har vi fler elever med särskilda behov än budgeterat. Möjligheten att öka de externa intäkterna samt verka för en gynnsam finansiell utveckling från ägaren och staten är ständigt i fokus för en god ekonomi. Trots lägre intäkter än förväntat räknar vi med att åtgärder i form av restriktioner när det gäller inköp, höjda hyror för eleverna samt införandet av tre månaders uppsägningstid för internatboende (förväntas leda till minskad rörlighet i boendet) ska bidra till att resultatet för 2009 blir i närheten av ett nollresultat om än negativt. Vi ser också ljust på möjligheterna att även fortsättningsvis driva skolan med god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. 14

15 sidan 15 av 16 Analys och reflektion Utfallet efter åtta månader är -904 tkr. En viktig förklaring till detta är en lägre beläggningsgrad på internatet än budgeterat. Detta samtidigt som statsbidraget från Folkbildningsrådet och ränteintäkterna för likvida medel blir lägre än förväntat. Åtgärder har vidtagits när det gäller internatet, se ovan. Samtidigt kommer vi ta med oss detta i budgetarbetet inför

16 sidan 16 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet. Framgångsfaktor Ökat fokus på extern finansiering Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Nyckelindikator/annan Målvärde 13 Utfall 14 Senast Mättidpunkt 15 Antal avtalselever 11st Aug 09 Antal elever med särskilda behov Lönekostnadsutveckling en i % jmf med motsvarande period föregående år Strategi 2: Effektivt resursutnyttjande. 25st 28 33* Aug 09 <3,5 % 0,7 % ** 3,7 % Aug 09 Framgångsfaktor Egna resurser till merparten av verksamheten Nyckelindikator/annan Andel köpta undervisningstjänster Målvärde Utfall Senast Minskar Saknas mot föregåend e år Mättidpunkt Årsredovis ning Strategi 3: Marknadsföring genom olika media. Framgångsfaktor Hög efterfrågan på våra kurser Nyckelindikator/annan Antal sökande per plats Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 2-3st per Sep 09 plats 13 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under 2009 * I HÅ redovisades en preliminär siffra. Nu redovisas verkligt utfall för hösten 08. ** Är missvisande då lönekostnader för tillfälliga anställningar under 2008 ingår. 15 År och månad för mätning av senaste utfall 16

17 Blankett Lunnevads folkhögskola Resultaträkning (tkr) Not Helårsbedöm n Helårsbedöm n Budget 2009 Bokslut 2008 Intäkter Patientavgift sjukvård/tandvård not Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster Årets resultat Noter till resultaträkning: not 1: Elviraverksamhet

18 Blankett Lunnevads folkhögskola Kassaflödesanalys DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Helårsbedöm n Helårsbedöm n Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

19 Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Helårsbedöm n Helårsbedöm n Budget 2009 Bokslut 2008 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner 138 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till Investeringsredovisning:

20 Blankett Lunnevads folkhögskola Balansräkning (tkr) TILLGÅNGAR Helårsbedöm n Helårsbedöm n Budget 2009 Bokslut 2008 Anläggningstillgångar Inventarier Datorutrustning Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Investering i annans fastighet Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital Noter till balansräkningen

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12 Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 Januari april Datum: -05-13 Diarienummer: Lu 6/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2007. Lunnevads folkhögskola

Årsredovisning 2007. Lunnevads folkhögskola Årsredovisning 2007 Lunnevads folkhögskola Sidan 2 av 2 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET PRESENTATION AV LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA 5 UPPDRAG

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 Januari augusti Datum: -08-24 Diarienummer: Lu 19/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse...

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget

Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget + Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget (Lunnevads folkhögskola) (Dnr Lu 20 / 2015) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN... 3

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland 2011-04 -20 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Informationscentrum

Årsredovisning 2012. Informationscentrum Årsredovisning 2012 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Presentation av produktionsenheten 2 Uppdrag och Vision 3 Omvärldsanalys och framtidsbedömning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 563 LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA

ÅRSREDOVISNING 2010 563 LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA ÅRSREDOVISNING 2010 563 LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och vision 6 Omvärldsanalys

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lunnevads folkhögskola. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-01

Årsredovisning 2014. Lunnevads folkhögskola. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-01 Lunnevads folkhögskola www.regionostergotland.se Dnr 2015-01 Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 6 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING 10 MEDBORGAR-/

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039. Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039. Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039 Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland 2006-09-21 LiÖ 2006-XX 1 (13) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Fastighetskostnader Drift 1, 5-6 720 466-6 802 262 Reparationer och underhåll -6 135 182-1 638

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 030 441 78 480 441 Mark Not 2 8 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 3 362 540 483 540 Insats SCB 3 500

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Trionakoncernen. Proforma balans och resultaträkning för 556559-4123 2009-01-01-2009-10-31. Trionakoncernen 1(6) Proforma balans och resultaträkning

Trionakoncernen. Proforma balans och resultaträkning för 556559-4123 2009-01-01-2009-10-31. Trionakoncernen 1(6) Proforma balans och resultaträkning Trionakoncernen 1(6) för Trionakoncernen 556559-4123 2009-01-01-2009-10-31 Trionakoncernen 2(6) Inledning I och med förvärvet av VegInformatikk den 30 september 2009 vill vi åskådliggöra en proforma resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-aug 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-aug 2010 572, Resurscentrum 2010-09-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 KUNDPERSPEKTIVET...

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Inledning Verksamhet Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut.

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008 Bokslutskommuniké 2008 Fjärde kvartalet 2008 Nettoomsättningen uppgick till 18,9 MSEK (21,4) Rörelseresultatet uppgick till -6,5 MSEK (-10,9) Resultatet efter skatt blev -8,4 MSEK (-11,5) Resultatet efter

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1(8) Förvaltningsberättelse Berzelius Clinical Research Center 2001 2(8) Förvaltningsberättelse för Berzelius Clinical Research Center 2001. Introduktion Linköping 2005-07-191-03-27 Sammanfattning Berzelius

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 2 (12) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten grundades 1888

Läs mer

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241 BALANSRÄKNING Balansräkningarna för de tre senaste årens årsredovisningar visas nedan. Beloppen är angivna i kkr. Sammanställningen är för samtliga år uppställd och redovisad enligt gällande regler. TILLGÅNGAR

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Starkt resultat för tredje kvartalet Nya internationella kontrakt erhållna under perioden Fortsatt mycket bra orderläge inför fjärde kvartalet Nettoomsättning

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling. God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling 11 maj 2015 Målstyrning i landstinget Landstingets övergripande mål Medborgare

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014. Kvalitetsuppföljning ht 2014

Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014. Kvalitetsuppföljning ht 2014 Förskola/Skola Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014 Stenhamra och Uppgårdskolan Rektor: Lillemor Bergquist Tel: 08-124 57 804 1. Inledning Kvalitetsuppföljning ht 2014 Uppgårdskolan

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké 2008 2009-02-26 Helåret 2008 (faktiska resultat jämförda med 2007 års resultat) Nettoomsättningen för helåret 2008 uppgick till 389 tkr (579 tkr). Rörelseresultat för 2008 uppgick till

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer