BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BASFAKTA FÖR INVESTERARE"

Transkript

1 BASFAKTA FÖR INVESTERARE 02/2017 Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag för att hjälpa placeraren att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. För att placeraren skall kunna göra ett välgrundat placeringsbeslut, rekommenderar vi att placeraren bekantar sig med detta dokument. PLACERINGSFONDEN AKTIA NORDIC, ANDELSSLAG A OCH B (ISIN-KOD: FI , FI ) Fonden förvaltas av Aktia Fondbolag Ab, som ingår i Aktia Bank Abp-koncernen. Mål och placeringspolitik Fonden är en aktiefond som placerar sina medel huvudsakligen i nordiska aktier och aktierelaterade instrument. Placeringarna görs på lång sikt och placeringsbesluten baserar sig alltid på grundliga analyser av företagen och marknaderna. I aktievalet betonas branscher med tillväxtpotential och marknadsledarna inom dem. Viktiga urvalskriterier är företagets starka marknadsposition, tydliga tillväxtstrategi och en balans som möjliggör en långsiktig och lönsam tillväxt. Fondens målsättning är att uppnå bättre avkastning än sitt jämförelseindex på lång sikt. Fondens jämförelseindex är Dow Jones STOXX Nordic 30 Net Return Index som mäter värdeutvecklingen av 30 nordiska storföretags aktier. Dow Jones STOXX Nordic 30 Net Return Index är ett avkastningsindex och beaktar företagens dividender efter skatter. Risk-avkastningsprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning Risk/avkastningsprofilen beskriver hur värdet på fondandelen har fluktuerat under de senaste fem åren. Fondens risknivå graderas på en skala mellan 1-7, där 1 betyder låg risk och 7 hög risk och placeraren bör vara medveten om att en placering i den lägsta riskklassen inte heller är helt riskfri. Fondens riskprofil och -klass kan ändra. Fondens riskklass är 6, som betyder att fondens framtida värdeutveckling förknippas med en hög risk samtidigt som en högre placering på skalan indikerar högre avkastningsförväntning. Den historiska utvecklingen av fondandelens värde är inte en garanti för framtida utveckling. Fondandelens värde kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora det insatta kapitalet. Aktia Fondbolag Ab PB Helsingfors Tfn Fax FO-nummer Fonden idkar aktiv förvaltning av medlen i syfte att uppnå placeringsverksamhetens mål. Fondandelens värde påverkas av aktieplaceringarnas värdeförändringar, som kan vara betydande. Fondens basvaluta är euro. Avkastningen från fondens placeringsobjekt (tex. dividender) återinvesteras. Placeraren kan teckna och lösa in fondandelar varje bankdag. Fonden placerar sina medel på aktiemarknaden vilket innebär att fondandelens värde påverkas av förändringar i placeringarnas marknadsvärde och den allmänna ekonomiska utvecklingen men även av övriga faktorer såsom förändringar i politiska omständigheter eller lagstiftning. Förutom för aktiefonder specifika risker utgör valutarisk och marknadsområdesrisk centrala risker som inverkar på fondens värdeutveckling. Fonden placerar även i andra valuor än vilket gör att det finns en valutarisk i fonden. Med valutarisk avses en situation där valutan som placeringen är gjord i försvagas i förhållande till euro och placeringens värde sjunker. Valutan kan även förstärkas i förhållande till euron, vilket ökar på placeringens värde. Fonder som placerar på ett specifikt geografiskt område utsätts för en marknadsområdesrisk. Med marknadsområdesrisk avser man den risk som uppstår i de fall att värdeutvecklingen på den specifika geografiska marknaden avsevärt avviker från aktiemarknadernas generella värdeutveckling. Tilläggsinformation om fondernas risker finns tillgänglig i fondprospektet sid. 7. Fondprospektet finns på adressen

2 Kostnader De placeraren betalar används för att betala för fondens drifts, inklusive för marknadsföring och distribution. Dessa minskar på placeringens potentiella avkastning. Engångsavgifter för teckning och inlösen av fondandelar Provisioner enligt gällande prislista Teckningsprovision 1,0 % Inlösenprovision 1,0 % Avgifter som debiteras ur fonden under året Löpande 1,86 % p.a. Avgifter som debiteras ur fonden under särskilda omständigheter Avkastningsbaserad provision Avkastningsbaserad provision Nej Fondens tidigare utveckling 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % -20,0 % -40,0 % Noggrannare information om provisioner finns tillgängligt till exempel i vid var tid gällande prislista, hos Fondbolaget som administrerar fonden eller hos dess ombud. Fondens maximala provisioner finns omnämnda i dess stadgar. De löpande som presenteras baserar sig på som uppburits ur fonden under år De kan variera från ett år till ett annat. De innehåller inte: Avkastningsbaserad provision Transaktionsprovisioner som betalas av fonden Tilläggsinformation om na finns tillgängligt i fondprospektet sid. 11. Fondprospektet finns på adressen Fonden har inlett sin verksamhet år Den historiska utvecklingen av fondandelens värde är inte en garanti för framtida utveckling. I de presenterade avkastningarna har alla de som uppbärs ur fonden, såsom fondens förvaltnings- och förvaringsprovisioner, beaktats. Transaktionsprovisioner som uppbärs av kunden har inte beaktats. Den historiska värdeutvecklingen är beräknad i euro som även är fondens basvaluta. -60,0 % Aktia Nordic B -0,7 % -52,1 % 54,9 % 39,9 % -17,0 % 18,4 % 21,6 % 9,0 % 22,6 % 3,4 % Index 4,8 % -47,5 % 41,4 % 32,1 % -14,4 % 20,8 % 22,9 % 7,3 % 9,7 % -2,7 % Den nyaste informationen om fondens avkastning hittas på Internet på adressen Praktiska anvisningar Fondens stadgar, basfakta för investerare och övrigt material finns tillgängligt utan avgift på svenska och finska på eller på bankkontoren. Fondandelens värde räknas och publiceras varje bankdag. Man kan följa med fondandelens värdeutveckling via Internet på adressen Skattelagsstiftningen i fondens hemstat kan påverka placerarens personliga skattesituation. Utöver de fondspecifika riskerna som nämns här, lönar det sig även att beakta de allmänna riskerna förknippade med fondplaceringar. Riskerna beskrivs noggrannare i det officiella fondprospektet. Aktia Fondbolag Ab kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med det officiella fondprospektet. Fondens andelar delas enligt vinstutdelning i avkastnings- och tillväxtandelar (A och B). Fonden kan ha flera avkastnings- eller tillväxtandelsserier. Fondbolagets ordinarie bolagsstämma bestämmer årligen om den utdelbara avkastningen och dess betalning åt innehavare av avkastningsandelar (A-andelar). Målsättningen är att årligen betala ut som utdelning ett belopp som motsvarar fyra (4) procent av fondandelens värde den dag ordinarie bolagsstämman hålls. Avkastningen betalas till de ägare av avkastningsandelar som är upptagna i fondandelsregistret enligt registeruppgifterna den dag Fondbolagets ordinarie bolagsstämma hålls, dock senast en (1) månad efter Fondbolagets bolagsstämma. Till tillväxtandelar (B-andelar) utbetalas ingen utdelning utan den vinst som hänför sig till tillväxtandelarna ökar på andelens värde. Minimiteckning för A- och B-andelar är 50 euro. Minimitecking för regelbundet fondspar är 20 euro och ett avtal om regelbundet fondsparande kan göras i B-andelar. Förvarsinstitut: Aktia Bank Abp Portföljförvaltare: Aktia Kapitalförvaltning Ab, Jan Brännback och Janne Lähdesmäki Revisor: KMPG Oy Ab, CGR-samfund De gällande fondspecifika stadgarna har senast fastställts i Finland. Aktia Fondbolag Ab har beviljats koncession i Finland och bolaget är under Finansinspektionens tillsyn. Fonden omfattas inte av insättningsgarantin eller av skyddet från ersättningsfonden för investerare. Detta dokument är i kraft från och med

3 Aktia America 2,00 % 1,30 % 0,67 % 20,00 13,00 6,67 24,00 8,45 4, Aktia Bond Allocation 1,00 % 0,50 % 0,62 % 10,00 5,00 6,18 12,00 3,25 4, Aktia Capital 2,00 % 1,30 % 0,66 % 20,00 13,00 6,58 24,00 8,45 4, Aktia Commodity 2,00 % 0,84 % 1,17 % 20,00 8,40 11,74 24,00 5,46 7, Aktia Corporate Bond+ 1,00 % 0,28 % 0,37 % 10,00 2,80 3,70 12,00 1,82 2, Aktia Emerging Market Bond+ 1,00 % 0,45 % 0,45 % 10,00 4,50 4,50 12,00 2,93 2, Aktia Europa 2,00 % 1,30 % 0,66 % 20,00 13,00 6,63 24,00 8,45 4, Aktia Europe Small Cap 2,00 % 1,40 % 0,73 % 20,00 14,00 7,28 24,00 9,10 4, Aktia Global 2,00 % 1,30 % 0,83 % 20,00 13,00 8,30 24,00 8,45 5, Aktia Global High Yield Bond+ 1,00 % 0,24 % 1,07 % 10,00 2,40 10,69 12,00 1,56 6, Aktia Government Bond+ 1,00 % 0,18 % 0,27 % 10,00 1,80 2,69 12,00 1,17 1, Aktia Inflation Bond+ 1,00 % 0,31 % 0,38 % 10,00 3,05 3,75 12,00 1,98 2, Aktia Likvida+ 0,00 % 0,20 % 0,30 % 0,00 2,00 3,00 0,00 1,30 1, Aktia Nordic 2,00 % 1,30 % 0,74 % 20,00 13,00 7,40 24,00 8,45 4, Aktia Nordic Micro Cap 2,00 % 1,30 % 0,85 % 20,00 13,00 8,46 24,00 8,45 5, Aktia Nordic Small Cap 2,00 % 1,40 % 0,76 % 20,00 14,00 7,59 24,00 9,10 4, Kostnader, % Kostnader (euro) 1000 euros engångsplacering Kostnader (euro) 100 euros månadsspar (1200 euro i året) värde efter den rekommenderade placeringstiden för en 1000 euros engångsplacering * Placerad kapital Kapital efter service värde utan värde efter Aktia Emerging Market Corporate Bond+ Aktia Emerging Market Equity Select Currency Bond+ Currency Frontier Bond+ Currency T-Bill+ 1,00 % 0,45 % 0,77 % 10,00 4,50 7,70 12,00 2,93 5, ,00 % 0,91 % 1,19 % 20,00 9,10 11,86 24,00 5,92 7, ,00 % 0,60 % 0,60 % 10,00 6,00 6,00 12,00 3,90 3, ,00 % 0,55 % 1,11 % 10,00 5,50 11,07 12,00 3,58 7, ,00 % 0,56 % 0,73 % 10,00 5,60 7,28 12,00 3,64 4,

4 Aktia Secura 2,00 % 1,30 % 0,67 % 20,00 13,00 6,68 24,00 8,45 4, Aktia Solida 1,00 % 0,50 % 0,57 % 10,00 5,00 5,69 12,00 3,25 3, I för placeringstjänster beaktas den teckningsprovision som tas vid teckningen av andelar och den inlösenprovision som tas vid en eventuell inlösen. na bildas av ihopräknade motagna kickbacks från 3. och produkt. Aktia kan ta emot mindre icke-montära förmåner, som skriftlig information över finansiella instrument eller skolning över egenskaper av finansiella instrument, angående service som erbjuds till kunder Kostnader, % Kostnader (euro) 1000 euros engångsplacering Kostnader (euro) 100 euros månadsspar (1200 euro i året) värde efter den rekommenderade placeringstiden för en 1000 euros engångsplacering * Placerad kapital Kapital efter service värde utan värde efter * i beräkningen har använts det neutrala scenariet som finns nedan värde efter den rekommenderade placeringstiden -tabellen berättar till placeraren om nas inverkan på placeringens avkastning. Kostnadernas inverkan är skillnaden mellan värde utan och värde efter

5 Den rekommenderade placeringstiden, år Den förväntade avkastningen i olika scenarier efter den rekommenderade placeringstiden Negativt Neutralt Positivt Aktia America 7 +2,95 % +11,50 % +20,73 % Aktia Bond Allocation 3 +1,05 % +3,30 % +5,59 % Aktia Capital 7 +3,22 % +11,24 % +19,83 % Aktia Commodity 5-0,79 % +2,81 % +6,54 % Aktia Corporate Bond+ 3 +2,84 % +4,45 % +6,06 % Aktia Emerging Market Bond+ 3-0,64 % +3,18 % +7,06 % Aktia Emerging Market Corporate Bond+ 3 +0,91 % +2,73 % +4,52 % Aktia Emerging Market Equity Select 7-1,04 % +8,57 % +19,02 % Currency Bond+ 3-5,29 % +0,77 % +7,18 % Currency Frontier Bond+ 3 +2,39 % +7,07 % +11,95 % Currency T-Bill+ 3-4,81 % +0,46 % +6,03 % Aktia Europa 7-1,16 % +6,95 % +15,60 % Aktia Europe Small Cap 7 +2,59 % +11,34 % +20,61 % Aktia Global 7 +1,82 % +9,01 % +16,66 % Aktia Global High Yield Bond+ 3 +2,02 % +3,69 % +5,38 % Aktia Government Bond+ 3 +1,62 % +3,66 % +5,71 % Aktia Inflation Bond+ 3-2,74 % +0,86 % +4,55 % Aktia Likvida+ 3 +0,59 % +0,77 % +0,94 % Aktia Nordic 7 +3,72 % +11,68 % +20,18 % Aktia Nordic Micro Cap 7 +8,33 % +16,10 % +24,35 % Aktia Nordic Small Cap 7 +7,58 % +15,22 % +23,34 % Aktia Secura 5 +2,49 % +6,80 % +11,24 % Aktia Solida 5 +2,02 % +3,32 % +4,62 %

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

BASFAKTA FÖR INVESTERARE BASFAKTA FÖR INVESTERARE 06/2018 Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag

Läs mer

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

BASFAKTA FÖR INVESTERARE BASFAKTA FÖR INVESTERARE 01/2017 Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag

Läs mer

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

BASFAKTA FÖR INVESTERARE 10/2018 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag

Läs mer

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

BASFAKTA FÖR INVESTERARE BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte 2/2018 reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag

Läs mer

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

BASFAKTA FÖR INVESTERARE 02/2017 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag

Läs mer

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

BASFAKTA FÖR INVESTERARE BASFAKTA FÖR INVESTERARE 02/2017 Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag

Läs mer

AKTIA PROFILTJÄNST PORTFÖLJ 4

AKTIA PROFILTJÄNST PORTFÖLJ 4 AKTIA PROFILTJÄNST PORTFÖLJ 4 Aktier, utvecklade marknader Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Europa, Aktia Europe Small Cap, Aktia Nordic Micro Cap, Aktia America, Nomura Japan

Läs mer

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

BASFAKTA FÖR INVESTERARE 2/2019 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad innehåller basfakta om nedanstående fond och riktar sig till placerare. Faktabladet är inte reklammaterial. Faktabladet är material som krävs enligt lag

Läs mer

oktober 2012 FUSION AV PLACERINGSFONDERNA AKTIA MEDICA OCH AKTIA GLOBAL

oktober 2012 FUSION AV PLACERINGSFONDERNA AKTIA MEDICA OCH AKTIA GLOBAL oktober 2012 FUSION AV PLACERINGSFONDERNA AKTIA MEDICA OCH AKTIA GLOBAL Välgörenhetsaspekten har varit en hörnsten i Placeringsfonden Aktia Medicas verksamhet i och med att 0,2 % p.a. av fondens förvaltningsprovision

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0462 42 FI65

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.10.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 Börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond (inkl. förvarsprovision) Dagens kurs anländer sparkonto POP Finland 20 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % före kl. 15:00 FI78 4790 0010 0002 10 FI77

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder 5) fond Dagens kurs tillämpas på uppdrag som Aktia Affärsfastigheter 3) 4) 5000 euro 2,0 % 1,0-5,0 % 2,0 % se fondprospekt FI59 4055 0016 7496 46 - sparkonto

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0462 42 FI65

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Förvarsprovision Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % före kl 15:00 FI39

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder Kostnader och teckningskonton för Aktias er via digikanaler Dagens kurs tillämpas på uppdrag som sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0462 42

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.11.2016 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

Fusionen är godkänd av Finansinspektionen och innebär att Tundra Sustainable Frontier Fund går upp i den större Tundra Frontier Opportunities Fund.

Fusionen är godkänd av Finansinspektionen och innebär att Tundra Sustainable Frontier Fund går upp i den större Tundra Frontier Opportunities Fund. Sida 1 (5) Stockholm den 3 augusti 2017 Till dig som är andelsägare i Tundra Sustainable Frontier Fund Fonden Tundra Sustainable Frontier Fund kommer fusioneras in i fonden Tundra Frontier Opportunities

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige och Swedbank Robur Stella Småbolag

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige och Swedbank Robur Stella Småbolag Stockholm september 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige och Swedbank Robur Stella Småbolag Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 26 augusti 2014

Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 26 augusti 2014 Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 26 augusti 2014 Till andelsägare i Placeringsfonden Handelsbanken Europa Aggressiv Vi strävar efter att koncentrera och effektivisera fondverksamheten i Handelsbanken.

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

1(4) rfonder. Det innebär bland. än tidigare. utdragna kursfall. g i fonderna. avgifterna som. Miljöcertifierad enligt ISO robur.

1(4) rfonder. Det innebär bland. än tidigare. utdragna kursfall. g i fonderna. avgifterna som. Miljöcertifierad enligt ISO robur. Stockholm januarii 2014 1(4) Viktig information till dig som sparar i våra TransferT rfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud avv fonder medd hög kvalitet. Det innebär att

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Delita Asset Management är ett privatägt konto som avser att agera specialfond

Delita Asset Management är ett privatägt konto som avser att agera specialfond BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om Delita Asset Management (D.A.M) Faktabladet är inte reklammaterial. Det är viktig information som krävs för

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare ett dotterbolag i Svenska Handelsbanken Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information

Läs mer

Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013

Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013 Stockholm augusti 2013 1(4) Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013 Vår ambition är att erbjuda våra sparare de bästa fonderna på marknaden. Vi ser därför ständigt

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv

Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv 22/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Nordenfond Aggressiv med Handelsbanken

Läs mer

Ålandsbanken placeringsfonder

Ålandsbanken placeringsfonder Ålandsbanken placeringsfonder Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS IV). 1

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Faktablad Simplicity Sverige

Faktablad Simplicity Sverige Faktablad Simplicity Sverige Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Sammanläggning av Access Emerging Markets och Afrikafond med Global Emerging Markets sker den 26 november 2015

Sammanläggning av Access Emerging Markets och Afrikafond med Global Emerging Markets sker den 26 november 2015 Stockholm oktober 2015 1(4) Sammanläggning av Access Emerging Markets och Afrikafond med Global Emerging Markets sker den 26 november 2015 I vårt fondsortiment har vi tre fonder som är inriktade mot tillväxtmarknader

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 26 augusti 2014

Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 26 augusti 2014 Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 26 augusti 2014 Till andelsägare i Placeringsfonden Handelsbanken Europa Selektiv Vi strävar efter att koncentrera och effektivisera fondverksamheten i Handelsbanken.

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 26 augusti, 2014

Handelsbanken Stockholm den 26 augusti, 2014 Handelsbanken Stockholm den 26 augusti, 2014 Norden Selektiv - Information om fondfusion Vi strävar efter att koncentrera och effektivisera fondverksamheten i Handelsbanken. De fonder som idag är registrerade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Inled regelbundet fondsparande investera för framtiden redan idag

Inled regelbundet fondsparande investera för framtiden redan idag Inled regelbundet fondsparande investera för framtiden redan idag Fonder och livsnjutning. Livsnjutning kanske inte är det första du tänker på när du hör ordet fond, ändå kan regelbundet fondsparande vara

Läs mer

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Stockholm december 2013 1(4) Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Africa Equity Sub Fund, (Africa Equity Sub Fund), som är registrerad

Läs mer

Sammanläggning av penningmarknadsfonder

Sammanläggning av penningmarknadsfonder Stockholm oktober 2015 1(3) Sammanläggning av penningmarknadsfonder Vi har beslutat att sammanlägga Folksams och Swedbank Robur MEGA genom att fonderna uppgår i Swedbank Robur. Bakgrunden och syftet till

Läs mer

SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG

SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG Stabil avkastning från finsk skog Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Den lämpar sig väl som en del av de flesta placeringsportföljerna.

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Sammanläggning av Folksams Framtidsfond med Swedbank Robur Technology sker den 10 december 2015

Sammanläggning av Folksams Framtidsfond med Swedbank Robur Technology sker den 10 december 2015 Stockholm oktober 2015 1(4) Sammanläggning av Folksams Framtidsfond med Swedbank Robur Technology sker den 10 december 2015 I vårt fondsortiment har vi två fonder som är inriktade mot informationsteknologi,

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Global High Dividend Sub Fund läggs samman med Global High Dividend den 6 december 2013

Global High Dividend Sub Fund läggs samman med Global High Dividend den 6 december 2013 Stockholm oktober 2013 1(4) Global High Dividend Sub Fund läggs samman med Global High Dividend den 6 december 2013 Du sparar i Swedbank Robur International Global High Dividend Sub Fund, SEK, (Global

Läs mer

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Stockholm augusti 2013 1(4) Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 31 juli 2014

Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 31 juli 2014 Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 31 juli 2014 Till andelsägare i Placeringsfonden Handelsbanken Stabil 25 Vi strävar efter att koncentrera och effektivisera fondverksamheten i Handelsbanken.

Läs mer

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Estlander & Partners Ab... 2 2. Estlander

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

ALLOKERING BALANSERAD Portföljöversikt

ALLOKERING BALANSERAD Portföljöversikt 11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 55,6

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33 1805

Läs mer

Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 31 juli 2014

Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 31 juli 2014 Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 31 juli 2014 Till andelsägare i Placeringsfonden Handelsbanken Pension 60 Aktiv Vi strävar efter att koncentrera och effektivisera fondverksamheten i Handelsbanken.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Stadgarna för placeringsfonder och specialplaceringsfonder förvaltade av OP Fondbolaget Ab ändras

Stadgarna för placeringsfonder och specialplaceringsfonder förvaltade av OP Fondbolaget Ab ändras Stadgarna för placeringsfonder och specialplaceringsfonder förvaltade av OP Fondbolaget Ab ändras 28.5.2010 Stadgarna för alla placeringsfonder och specialplaceringsfonder *) förvaltade av OP-Fondbolaget

Läs mer

ALLOKERING TILLVÄXT Portföljöversikt

ALLOKERING TILLVÄXT Portföljöversikt 11/2017 2/2018 5/2018 8/2018 11/2018 2/2019 5/2019 8/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 74,6 % 75 % Ränteplaceringar 25,4 % Obligationer 23,9 % 20 % Penningmarknaden

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Den icke professionella placeraren för vilken produkten är avsedd att marknadsföras

Den icke professionella placeraren för vilken produkten är avsedd att marknadsföras Faktablad 1 (3) Syfte Detta faktablad innehåller basfakta om denna investeringsprodukt. Faktabladet är inte reklammaterial. Detta är information som krävs enligt lag för att hjälpa placeraren att förstå

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Stockholm december 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Specialplaceringsfond UB Realtillgångar

Specialplaceringsfond UB Realtillgångar Specialplaceringsfond UB Realtillgångar unitedbankers.fi Realtillgångar erbjuder möjligheten till en konkurrenskraftig avkastning med genomsnittligt lägre risk. Juuso Uski placeringschef Specialplaceringsfond

Läs mer

ALLOKERING BALANSERAD GLOBAL Portföljöversikt

ALLOKERING BALANSERAD GLOBAL Portföljöversikt 11/2017 2/2018 5/2018 8/2018 11/2018 2/2019 5/2019 8/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 49,8 % 50 % Ränteplaceringar 50,2 % Obligationer 48,9 % 40 % Penningmarknaden

Läs mer

ALLOKERING TILLVÄXT GLOBAL Portföljöversikt

ALLOKERING TILLVÄXT GLOBAL Portföljöversikt 11/2017 2/2018 5/2018 8/2018 11/2018 2/2019 5/2019 8/2019 ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 75,5 % 75 % Ränteplaceringar 24,5 % Obligationer 23,1 % 20 % Penningmarknaden

Läs mer

UB AMERIKA PLACERINGSFOND

UB AMERIKA PLACERINGSFOND UB AMERIKA PLACERINGSFOND UB Amerika en patenterad investeringsprocess som ger resultat UB Amerika-fonden investerar på aktiemarknaden i USA. Fondens portföljförvaltning använder sig av en investeringsprocess

Läs mer

Portföljanalys. Största innehav (%) Utveckling 180. Regionsfördelning (aktier %) Branscher aktier (%) Fördelning - tillgångsslag. Stylebox.

Portföljanalys. Största innehav (%) Utveckling 180. Regionsfördelning (aktier %) Branscher aktier (%) Fördelning - tillgångsslag. Stylebox. Marknadsföringsmaterial: 2017-04-03 Tänk på att en investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka

Läs mer

FUSIONER OCH STADGEÄNDRINGAR I FONDER SOM FÖRVALTAS AV OP- FONDBOLAGET

FUSIONER OCH STADGEÄNDRINGAR I FONDER SOM FÖRVALTAS AV OP- FONDBOLAGET FUSIONER OCH STADGEÄNDRINGAR I FONDER SOM FÖRVALTAS AV OP- FONDBOLAGET OP-Fondbolaget Ab:s styrelse har 12.6.2014 fattat beslut om nedan nämnda fusionser i de av bolaget förvaltade placeringsfonderna.

Läs mer

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.

Läs mer

Portföljfonder 20-50-80

Portföljfonder 20-50-80 Portföljfonder 20-50-80 SEB Gyllenbergs portföljfonder 20, 50 och 80 Bekväm förmögenhetsförvaltning. SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 20, 50 och 80 är portföljfonder,

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

Mål och placeringsinriktning. Risk och avkastningsprofil

Mål och placeringsinriktning. Risk och avkastningsprofil Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Allemansfond I,II,III,IV eller V

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Allemansfond I,II,III,IV eller V 1 (5) Stockholm 18 januari 2012 Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Allemansfond I,II,III,IV eller V Miljöcertifierad enligt ISO 14001 Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Fondprospekt i Finland registrerade fonder Uppdaterat 6.5.2015 Kontaktinformation Alfred Berg Fondbolag Ab Norra esplanaden 37 A, 3. vån. 00100 HELSINGFORS Telefonväxel

Läs mer

Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 18 augusti 2014

Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 18 augusti 2014 Handelsbanken Fondbolag Ab Helsingfors den 18 augusti 2014 Till andelsägare i Placeringsfonden Handelsbanken Euroränta Vi strävar efter att koncentrera och effektivisera fondverksamheten i Handelsbanken.

Läs mer