Linjär algebra med MATLAB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linjär algebra med MATLAB"

Transkript

1 INGENJÖRSHÖGSKOLAN Matematik Fredrik Abrahamsson, Anders Andersson Innehåll Linjär algebra med MATLAB 1 Grundläggande begrepp Introduktion Genomförande och redovisning Inmatning av vektorer och matriser i MATLAB - vektoralgebra Inmatning av matriser i MATLAB - matrisalgebra Linjära ekvationssystem Om du hinner - lite 3D-grafik Valbart avsnitt M: Minsta kvadratmetoden - kurvanpassning 7 3 Valbart avsnitt L: Linjära avbildningar 9 4 Valbart avsnitt G: Grafteori Om du hinner - avstånd mellan hörn Valbart avsnitt D: En roterande kub 12 1 Grundläggande begrepp 1.1 Introduktion Vid ingenjörshögskolan finner du Matlab i windows via startknappen Ingenjörshögskolan Matematik Matlab MATLAB är matrishanterarnas kung. MATLAB (som står för MATrix LABoratory) konstruerades ursprungligen som ett redskap för att hantera matriser dvs. (2-dimensionella) listor av tal. Sedan har MATLAB successivt utvecklats till att bli också ett kraftfullt programmeringsvertyg och idag kan man även få tillgång till rutiner (hämtade från systerprogrammet MAPLE) för symbolhantering. Eftersom en vektor är en typ av matris så lämpar sig MATLAB utmärkt för hantering av vektorer. Syftet med denna laboration är att du skall lära dig att utföra enkla vektor- och matrisberäkningar med MATLAB, och även att lösa ett linjärt ekvationssystem. Laborationen förutsätter att du har lärt dig de matematiska grunderna för detta, t.ex. bör du känna dig hyfsat bekant med följande begrepp: linjära ekvationssystem - Gausselimination geometriska vektorer - vektoraddition, multiplikation med skalär skalärprodukt vektorprodukt algebraiska beskrivningar av räta linjer och plan i R 3 matrisalgebra determinanter Du bör även ha bekantat dig med texten Introduktion till MATLAB (Abrahamsson).

2 1.2 Genomförande och redovisning Vektoralgebra & linjära ekvationssystem sid. 2 av 12 Läs igenom häftet innan laborationstillfället. Om du känner att du förmodligen klarar av att lösa uppgifterna utan lärarhjälp så går detta utmärkt. Om du vill ha lärarhjälp så erbjuds detta vid det schemalagda laborationstillfället som ingår i kursen. Du redovisar dina laborationsresultat skriftligen som ett enkelt word-dokument. Detta dokument skall innehålla lösningar till uppgifterna 1- lösningar till de uppgifter som ingår i ett av de valbara avsnitten, dvs. antingen uppgifterna M1-M2 eller uppgifterna L1-L3 eller uppgifterna G1-G4 eller uppgiften D1. (maximalt två personer kan stå som författare till samma rapport) 1.3 Inmatning av vektorer och matriser i MATLAB - vektoralgebra I MATLAB definieras en vektor (matris) vanligtvis genom att man tilldelar ett variabelnamn ett värde, följt av RETURN. Inmatningen > > v=[2 4 ] ger resultatet v = 2 4 Observera användningen av hakparanteser - naturligtvis behövs mellanslag (alternativt kommatecken) mellan de olika siffrorna. Efter inmatningen gäller nu att variabeln v representerar en radvektor v = (2,4,), med tre element. (Alt. en matris av typen 1 3). MATLAB lagrar vektorn som tre tal, v(1), v(2), v(3) där v(1) är vektorns första tal 2, v(2) är vektorns andra tal 4 och v(3) det sista talet. > > v(2) ans = 4 I MATLAB kan vi enkelt utföra alla sorters vektoroperationer, såsom addition av vektorer, multiplikation av vektor med skalär, skalärprodukt, vektorprodukt, etc. Om u och v är två vektorer och a en skalär så kan vi utföra dessa operationer i MATLAB med syntaxen: Operation multiplikation med skalär a v vektoraddition u + v skalärprodukt u v vektorprodukt u v u (dvs. längden av u) Kommando i MATLAB a*v u+v dot(u,v) eller u*v eller sum(u.*v) cross(u,v) norm(u) Uppgift 1: Definiera vektorerna u = (2, 4, 3) och v = (6, 3, 2). Beräkna sedan a) 2u 4v b) u v c) u v

3 Vektoralgebra & linjära ekvationssystem sid. 3 av 12 d) u + v och u + v. Verifiera att triangelolikheten u + v u + v är uppfylld. e) vinkeln mellan u och v. Uppgift 2: Vektorerna u = (1,2,3), v = (2,3,2) och w = (3,4, 1) spänner upp en parallellepiped. Beräkna dess volym. 1.4 Inmatning av matriser i MATLAB - matrisalgebra I MATLAB definieras en matris vanligtvis genom att man tilldelar ett variabelnamn ett värde, följt av RETURN. För att definiera matrisen A = matar vi in (mellanslag mellan två matriselement, semikolon för att ange en ny rad) > > A=[2 4 ; 2 0-1; 3 4] och vi får då resultatet A= Efter inmatningen gäller nu att variabeln A representerar 3 3 matrisen ovan. Matrisen matar vi in genom kommandot > > B=[ ; ; ] B = Om vi nu vill beräkna matrisprodukten AB (som är väldefinierad), skriver vi i MATLAB helt enkelt > > A*B ans= Försöker vi att beräkna produkten BA, som inte är definierad, ger MATLAB ett felmeddelande; > > B*A??? Error using ==> * Inner matrix dimensions must agree.

4 Vektoralgebra & linjära ekvationssystem sid. 4 av 12 I MATLAB kan vi enkelt utföra alla sorters matrisoperationer (förutsatt att de är väldefinierade), såsom addition och multiplikation av matriser, transponering, determinantberäkning, etc. Tabellen nedan ger syntaxen för de vanligaste operationerna; A och B är matriser och a en skalär. Operation Kommando i MATLAB multiplikation med skalär a A a*a matrisaddition A + B A+B matrisprodukt AB A*B transponering A T A determinanten det(a) det(a) inversen A 1 inv(a) Vidare, så finns det ett stort antal specialkommandon för att hantera och producera matriser. Vi går inte in på dessa här, men värt att nämna är ändå att identitesmatrisen av storlek n n genereras med kommandot eye(n). Uppgift 3: Definiera matriserna A = ( ) ( 7 3 2, B = 1 4 ), C = a) Beräkna AB, CB T, BC och (2C + D) (C D) b) Visa att CD DC genom att beräkna matrisen CD DC. och D = c) Beräkna det(a), det(c) och det(d). Vilka av matriserna är inverterbara? Verifiera att det(cd) = det(c) det(d). d) Beräkna inversen för de matriser som är inverterbara. Kontrollera att MATLAB ger korrekt resultat genom att multiplicera samman inverserna med de ursprungliga matriserna. e) Hitta på två inverterbara 3 3 matriser A och B och verifiera att (AB) 1 = B 1 A Linjära ekvationssystem I MATLAB kan vi enkelt lösa det linjära ekvationssystemet x y 3z = 2 3x 2y 4z = 2y + 3z = 2 Först definierar vi den s.k. koefficientmatrisen A = samt högerledet i ekvationssystemet b = 2 2 genom att mata in dem som vanliga matriser;

5 > > A=[1-1 -3; ; 0 2 3] A= > > b=[-2; -; 2] b= -2-2 Vektoralgebra & linjära ekvationssystem sid. av 12 Om vi nu vill ha lösningen till ekvationssystemet ovan skriver vi bara > > A b ans= vilket betyder att lösningen ges av x = 1 y = 1 z = 0 Uppgift 4: Lös det linjära ekvationssystemet 3x + 2y + z = 39 2x + 3y + z = 34 x + 2y + 3z = 26 Uppgift : a) Lös det linjära ekvationssystemet { 10x 3y = 28 8x + 3y = 16 b) Rita i samma figur ut de båda räta linjerna 10x 3y = 28 resp. 8x + 3y = 16 Dimensionera axlarna så att du ser skärningspunkten. Användbara kommandon: plot, axis. Tips: Definiera först en vektor x=-40:0.1:40; rita sedan den ena linjen och lås därefter figurfönstret med kommandot hold on. Rita sedan den andra linjen och använd zoomfunktionerna i figurfönstret för att zooma in så att du ser skärningspunkten. Övertyga dig om att koordinaterna (x 0,y 0 ) för skärningspunkten är precis den lösning som du beräknade i uppgift a).

6 Vektoralgebra & linjära ekvationssystem sid. 6 av 12 Anmärkning. Om du har läst lite matristeori så vet du att ekvationssystemen ovan kan skrivas som en matrisekvation AX = b där A är koefficientmatrisen, b högerledets kolonnmatris och x X = y. z Om A är inverterbar (dvs. om det(a) 0) så ges lösningen av X = A 1 b och det är denna lösning som MATLAB producerar när vi skriver A b, (fast MATLAB räknar inte ut inversen utan gör på ett numeriskt smartare sätt). Anmärkning. Om ekvationssystemet är underbestämt (fler obekanta än ekvationer) eller överbestämt (fler ekvationer än obekanta) så kan ovanstående metod i MATLAB ändå ge en lösning, nämnligen den lösning som anpassar sig bäst i den s.k. minsta kvadratmetodens mening. 1.6 Om du hinner - lite 3D-grafik Tidigare visades hur vi i MATLAB enkelt kan lösa det linjära ekvationssystemet x y 3z = 2 3x 2y 4z = 2y + 3z = 2 Var och en av dessa tre ekvationer beskriver ett plan i rummet, och vi kan utan större möda grafiskt illustrera lösningen i detta fall. Det går utmärkt att rita in 3-dimensionella grafer i MATLAB, t.ex. kan vi enkelt rita in ett plan med ekvationen ax + by + cz = d. Enklast är om man först skriver om ekvationen på formen z = a x+b y + c. Antag att vi t.ex vill rita in planet med ekvationen x y 3z = 2 (dvs. första ekvationen ovan). Vi löser först (för hand) ut z = 1 3 (x y + 2). Sedan tänker vi efter i vilket område vi vill rita ut planet - t.ex. för 10 x,y 10. I MATLAB skriver vi sedan > > x=-10:0.1:10; > > y=x; > > [X Y]=meshgrid(x,y); % definierar området > > Z=1/3*(X-Y+2); > > mesh(x,y,z) Om vi vill rita in ytterligare ett plan i samma figur, t.ex. planet 3x 2y 4z =, skriver vi bara (3x 2y 4z = z = 1 4 (3x 2y + )) > > hold on > > Z2=1/4*(3*X-2*Y+); > > mesh(x,y,z2)

7 Vektoralgebra & linjära ekvationssystem sid. 7 av 12 Extrauppgift: Rita ut de två planen i samma figur enligt ovan. Rita även ut det tredje planet genom att definiera Z3 på samma sätt som ovan och därefter skriva mesh(x,y,z3). Ser du att planen skär varandra i precis en punkt? Det går att rotera den 3-dimensionella figuren i dess fönster. Du bör få en figur som ser ut någonting i stil med följande Valbart avsnitt M: Minsta kvadratmetoden - kurvanpassning Tidigare i laborationen löste vi ett antal linjära ekvationssystem som kunde formuleras som en matrisekvation AX = b, där A och b var givna. Vi löste dessa i MATLAB genom att definiera A och b (som matriser), och därefter fick vi lösningen X med hjälp av kommandot A b. Vad matlab då producerar är A 1 b förutsatt att matrisen A är inverterbar. Om matrisen A inte är inverterbar så ger MATLAB oftast ändå ett svar, och det är då viktigt att komma ihåg att det är då inte säkert att detta svar är den enda lösningen, eller ens en lösning över huvudtaget. Om ekvationssystemet saknar lösningar så ger MATLAB ett svar som ligger närmast att vara en lösning, i den s.k. minsta kvadratmetodens mening. Vi skall nu försöka se vad detta betyder. En vanlig situation är att man har samlat in ett antal mätdata, t.ex genom något slags experiment eller undersökning. Ofta gäller ett linjärt samband av formen y = a + bx, (eller så tror vi att ett dylikt samband är giltigt) mellan indata (x) och utdata (y). Men allt som oftast har vi att göra med mätfel, och andra osäkerhetsfaktorer så att mätdata inte passar in precis på en rät linje. Antag att vi hänger några olika tyngder (x) i en fjäder och mäter fjäderns längd (y). Resultatet av experimentet redovisas i tabellen till höger. Vi kan plotta in dessa mätdata genom att skriva y (m) x (N) > > x=[0; 2; 4; 6;]; > > y=[6.1; 7.6; 8.7; 10.4]; > > plot(x,y, x ) fjäderns längd y (m) tyngd x (N) Uppgift M1: Genomför plottningen ovan. Använd kommandot axis om du vill ändra axlarnas

8 Vektoralgebra & linjära ekvationssystem sid. 8 av 12 dimensioner, och använd xlabel resp. ylabel om du vill namnge axlarna. Som du ser ligger mätdata inte exakt på en linje men bra nära! Enligt teorin skall sambandet y = a + bx gälla vilket isåfall medför att a + b 0 = 6.1 a + 2b = 7.6 a + 4b = 8.7 a + 6b = 10.4 Ekvationssystemet ovan består av fyra ekvationer och två obekanta - alltså är systemet överbestämt, och det finns förmodligen ingen exakt lösning. Men om vi på vanligt vis matar in koefficientmatrisen och högerledets matris så ger kommandot A Y ändå ett svar, nämligen de tal a resp. b för den linje y = a + bx som anpassar sig bäst efter punkterna i den meningen att summan av kvadraterna på avstånden från punkterna till linjen minimeras - se figur. Detta är minsta kvadratmetoden. MATLAB minimerar talet r 2 = d d d2 A = Y = d 1 d 2 d 3 d 4 d Uppgift M2: Beräkna a,b i MATLAB, och rita ut linjen y = a + bx för 0 x 7 i samma figur som du ritade in punkterna ovan i. Kommandot hold on låser figuren. Det bör se ut ungefär som i figuren till höger. fjäderns längd y (m) tyngd x (N)

9 Vektoralgebra & linjära ekvationssystem sid. 9 av 12 3 Valbart avsnitt L: Linjära avbildningar Ett huvudresultat från kursboken är att en linjär avbildning F : R n R n alltid kan representeras med en n n matris A på så sätt att y = F( x) Y = AX. Vi identifierar alltså vektorerna y och x med motsvarande kolonnmatriser Y resp. X. Därigenom kan vi uppfatta F som en enkel matrismultiplikation, dvs. F(X) = AX. Matrisen A är dessutom enkel att bestämma; i en given bas e 1,..., e n fås A genom att beräkna vektorerna F( e 1 ),...,F( e n ). Dessa vektorer utgör kolonnvektorerna i A, dvs. A = F( e 1) F( e 2 ) F( e n ) Det räcker alltså att känna till hur F avbildar n linjärt oberoende vektorer för att veta hur F avbildar varje vektor i R n. Exempel: Den linjära avbildningen F : R 2 R 2 som avbildar e 1 på e 1 + e 2 och e 2 på e 1 e 2 ges av matrisen ( ) 1 1 A =. 1 1 Exempelvis så gäller att vektorn (1,2) avbildas på vektorn (3, 1) eftersom ( )( ) ( ) AX = = Syftet med denna del av laborationen är att visualisera effekten av linjära avbildningar i planet. En linjär avbildning avildar linjestycken på linjestycken (eller punkter) och parallella linjer avbildas på paralella linjer (eller punkter). Vi skall utnyttja detta faktum till att försöka förstå effekten av ett antal linjära avbildningar genom att se vad som händer när avbildningarna verkar på en enhetskvadrat och en hund (en polygon). Uppgift L1: Börja med att kopiera filerna kvadrat.m samt hund.m från k: matematik maskin till mappen g: dokument. Ge därefter kommandot path(path) i MATLAB. Dessa filer är två små program som ritar upp vad som händer då vi låter en linjär avbildning verka på enhetskvadraten resp. en hund. Om F är en linjär avbildning med matris A (av storleken 2 2) så innebär kommandot > > kvadrat(a); att MATLAB låter F avbilda enhetskvadraten och ritar sedan upp resultatet. Motsvarande kommando > > hund(a); låter F verka på en liten hund och ritar upp resultatet. Testa genom att köra kvadrat(i) resp. hund(i) där ni definierar I som enhetsmatrisen av storlek 2 2.

10 Vektoralgebra & linjära ekvationssystem sid. 10 av 12 Uppgift L2: Definiera matriserna ( ) ( A =, B = ), C = ( ), D = ( ) och E = ( cos π 4 sin π 4 sin π 4 cos π 4 Kör därefter kvadrat(a),...,kvadrat(e) och tänk noga igenom och förklara i varje fall varför det blir som det blir. Kör även hund(a),...,hund(e) och jämför. Vad händer om ni kör kvadrat(a*b)? Varför? Hitta gärna på några egna matriser och testkör! (Man bör vara medveten om att det är inte alltid så lätt att geometriskt tolka en avbildning utifrån dess matris). Uppgift L3: Bestäm matrisen för den avbildning som först roterar vinkeln π/3 radianer moturs och därefter speglar i x axeln. Testkör på kvadraten och hunden. 4 Valbart avsnitt G: Grafteori Som bekant från kursen Diskret matematik, så definieras en graf G = (V, E) genom dess hörn (mängden V ) och de kanter (mängden E) som kan finnas mellan hörn i grafen. Ett exempel på en graf finner du nedan. G 1 ) Ett sätt att matematiskt representera en graf är med hjälp av en matris; man associerar med varje rad, och med motsvarande kolonn, ett av grafens hörn. T.ex om grafen har hörn, så kan vi numrera dessa från 1 till, dvs. V = {1,2,3,4,}. Till denna graf associerar vi nu en matris A där rad 1 och kolonn 1 representerar hörn 1, rad 2 och kolonn 2 representerar hörn 2 osv. Matrisens element representerar sedan grafens kanter på följande sätt. Om A = (a ij ) så låter vi { 1, om det finns en kant mellan hörn i och hörn j a ij = 0, om det inte finns någon sådan kant. Grafen ovan skulle således representeras med 6 6 matrisen A = T.ex är matriselementet a 34 = 1 eftersom det finns en kant mellan hörn 3 och hörn 4. Av samma anledning är a 43 = 1. Eftersom det inte finns någon kant mellan hörn 1 och hörn 6 följer att a 61 = a 16 = 0. Man inser att om grafen är oriktad så följer att matrisen kommer att vara symmetrisk, dvs. A T = A.

11 Vektoralgebra & linjära ekvationssystem sid. 11 av 12 Uppgift G1: Bestäm matrisen för grafen G 2 till höger. G I MATLAB kan vi gå andra hållet, dvs. om vi känner grafens matris så kan vi rita upp den. Det görs med kommandot > > gplot(a,coord) där A är grafens matris, och coord är en matris med två kolonner som anger koordinaterna för grafens hörn. Om man t.ex. definierar > > coord=[0 0; 1 0; 2 1; 3 0; 2-1; 4 0] så producerar kommandot gplot(a,coord) grafen. Uppgift G2: Definiera matrisen A för grafen G1 enligt ovan och rita den i MATLAB med koordinaterna definierade som ovan. Du får en något snyggare graf om du efteråt ger kommandona axis off (tar bort koordinataxlarna) resp. axis equal (ger x-axeln och y-axeln samma skalning). Uppgift G3: Rita på samma sätt grafen G 2 från uppgift G1, med lämpligt definierade koordinater för hörnen. Eftersom matrisen A innehåller all information om den graf som den representerar, så inser man att man borde kunna beräkna en mängd egenskaper med hjälp av denna matris. Det kan man också! Man kan också visa (inte så svårt) att matriselementet på plats (i,j) i matrisen A 2 innehåller antalet stigar av längd 2 från hörn i till hörn j. T.ex. gäller för grafen i början av detta avsnitt att A 2 = Här kan vi se t.ex. att det finns 2 stigar av längd 2 från hörn 2 till hörn 4, och det finns inga stigar av längd 2 från hörn 1 till hörn 6. Mer allmänt kan man visa att matrisen A k ger på samma sätt information om antalet stigar av längd k mellan grafens hörn. Uppgift G4: För grafen G 2 från uppgift G1, bestäm antalet stigar av längd 2 mellan hörn 3 och hörn. Bestäm också antalet stigar av längd 4 mellan hörn 3 och hörn Om du hinner - avstånd mellan hörn Om en graf G är sammanhängande så kan vi definiera avståndet mellan hörnen i och j som d(i,j) = längden av den kortaste stigen mellan i och j. Antag att grafen G representeras m.hj.a matrisen A. Eftersom elementet på plats (i, j) i matrisen A k ger antalet stigar av längd k mellan grafens hörn så inser man att elementet på plats (i,j) i matrisen A + A A k ger antalet stigar mellan grafens hörn som inte överstiger längden k. Om k 0 är det minsta heltalet sådant att alla element i matrisen S = 2

12 Vektoralgebra & linjära ekvationssystem sid. 12 av 12 A + A A k 0 är skilda från noll så är k 0 den längsta väg som krävs för att ta sig mellan två hörn i grafen G, dvs. k 0 = max d(i,j). i,j I matrisen S framgår också mellan vilka hörn denna längsta väg erfordras. Detta är ofta intressant information i tillämpningssammanhang, t.ex. om grafen beskriver ett järnvägsnät eller liknande. Extra uppgift: Visa att för grafen G 1 så är det störst avstånd mellan hörnen 1 och 6. Beräkna avståndet, dvs. d(1,6). Svaret är förstås 4, vilket man ser direkt eftersom vår graf G 1 är så enkel, men principen fungerar ju lika bra om vi hade betraktat en väldigt komplicerad graf med kanske några hundra hörn! Anmärkning. Om en graf G är sammanhängande med n hörn så kan man enkelt visa att det krävs en stig av maximalt längd n för att ta sig från ett hörn till ett annat. (Visa det med induktion!) Detta innebär att om G har n hörn så är G är sammanhängande om och endast om alla element i matrisen A + A A n är skilda från 0. Valbart avsnitt D: En roterande kub Kopiera m-filerna rotcubemovie.m, rotatecube.m, definecube.m, drawcube.m, movecube.m och cubecenter.m från k: matematik el matlab rotkub till mappen g: dokument. Ge därefter kommandot path(path) i MATLAB. Tillsammans utgör dessa filer ett litet MATLAB-program som visar en roterande kub som studsar omkring i ett tredimensionellt rum. Huvudprogrammet utgörs av filen rotcubemovie.m, och denna anropar sedan de andra filerna som funktioner/subrutiner. Programmet körs genom anropet rotcubemovie(v,w) där den första vektorn v anger kubens begynnelsehastighet medan den andra vektorn w anger kubens rotationshastighet (i grader per omritning) kring x, y och z axeln. Uppgift D1: Försöker du köra programmet nu, t.ex. med anropet > > rotcubemovie([0.2, 0.4, 0.3],[3,,2]) upptäcker du att kuben inte roterar. Detta skall du åtgärda genom att gå in i filen rotate- Cube.m och där definiera de korrekta rotationsmatriserna för rotation kring de olika axlarna. (I filen är dessa matriser för tillfället ersatta av enhetsmatriser som ju inte uträttar någonting). Observera att vinkelhastigheten redan räknas om från grader till radianer (krävs i MATLAB) genom raden v=v*pi/180. Ledning: Låt F z,θ : R 3 R 3 vara den linjära avbildning som roterar en punkt i rummet vinkeln θ (radianer) kring z axeln i moturs riktning. Genom att undersöka dess effekt på basvektorerna e x,e y och e z fås dess matris som A z,θ = cos θ sin θ 0 sin θ cos θ (Se exempel 7 sid. 168 i kursboken). För att lösa uppgiften D1 behöver du på samma sätt ta fram matriserna A x,θ, A y,θ för motsvarande rotationer F x,θ och F y,θ kring x och y axlarna..

Linjär Algebra M/TD Läsvecka 2

Linjär Algebra M/TD Läsvecka 2 Linjär Algebra M/TD Läsvecka 2 Omfattning och Innehåll 2.1 Matrisoperationer: addition av matriser, multiplikation av matris med skalär, multiplikation av matriser. 2.2-2.3 Matrisinvers, karakterisering

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson MATRISER MED MERA VEKTORRUM DEFINITION Ett vektorrum V är en mängd av symboler u som vi kan addera samt multiplicera med reella tal c så

Läs mer

5 Linjär algebra. 5.1 Addition av matriser 5 LINJÄR ALGEBRA

5 Linjär algebra. 5.1 Addition av matriser 5 LINJÄR ALGEBRA 5 LINJÄR ALGEBRA 5 Linjär algebra En kul gren av matematiken som inte fått speciellt mycket utrymme i gymnasiet men som har många tillämpningsområden inom t.ex. fysik, logistik, ekonomi, samhällsplanering

Läs mer

1.1 MATLABs kommandon för matriser

1.1 MATLABs kommandon för matriser MATLABs kommandon för matriser Det finns en mängd kommandon för att hantera vektorer, matriser och linjära ekvationssystem Vi ger här en kort sammanfattning av dessa kommandon För en mera detaljerad diskussion

Läs mer

1 Linjära ekvationssystem. 2 Vektorer

1 Linjära ekvationssystem. 2 Vektorer För. 1 1 Linjära ekvationssystem Gaußelimination - sriv om systemet för att få ett trappformat system genom att: byta ordningen mellan ekvationer eller obekanta; multiplicera en ekvation med en konstant

Läs mer

. b. x + 2 y 3 z = 1 3 x y + 2 z = a x 5 y + 8 z = 1 lösning?

. b. x + 2 y 3 z = 1 3 x y + 2 z = a x 5 y + 8 z = 1 lösning? Repetition, Matematik 2, linjär algebra 10 Lös ekvationssystemet 5 x + 2 y + 2 z = 7 a x y + 3 z = 8 3 x y 3 z = 2 b 11 Ange för alla reella a lösningsmängden till ekvationssystemet 2 x + 3 y z = 3 x 2

Läs mer

Modul 1: Komplexa tal och Polynomekvationer

Modul 1: Komplexa tal och Polynomekvationer Modul : Komplexa tal och Polynomekvationer. Skriv på formen a + bi, där a och b är reella, a. (2 + i)( 2i) 2. b. + 2i + 3i 3 4i + 2i 2. Lös ekvationerna a. (2 i)z = 3 + i. b. (2 + i) z = + 3i c. ( 2 +

Läs mer

6. Matriser Definition av matriser 62 6 MATRISER. En matris är ett rektangulärt schema av tal: a 11 a 12 a 13 a 1n a 21 a 22 a 23 a 2n A =

6. Matriser Definition av matriser 62 6 MATRISER. En matris är ett rektangulärt schema av tal: a 11 a 12 a 13 a 1n a 21 a 22 a 23 a 2n A = 62 6 MATRISER 6 Matriser 6 Definition av matriser En matris är ett rektangulärt schema av tal: A a a 2 a 3 a n a 2 a 22 a 23 a 2n a m a m2 a m3 a mn Matrisen A säges vara av typ m n, där m är antalet rader

Läs mer

At=A' % ' transponerar en matris, dvs. kastar om rader och kolonner U' % Radvektorn U ger en kolonnvektor

At=A' % ' transponerar en matris, dvs. kastar om rader och kolonner U' % Radvektorn U ger en kolonnvektor % Föreläsning 1 26/1 % Kommentarer efter %-tecken clear % Vi nollställer allting 1/2+1/3 % Matlab räknar numeriskt. Observera punkten som decimaltecken. sym(1/2+1/3) % Nu blev det symboliskt pi % Vissa

Läs mer

Linjär algebra på några minuter

Linjär algebra på några minuter Linjär algebra på några minuter Linjära ekvationssystem Ekvationssystem: { Löses på matrisform: ( ) ( ) I det här fallet finns en entydig lösning, vilket betyder att determinanten av koefficientmatrisen

Läs mer

15 september, Föreläsning 5. Tillämpad linjär algebra

15 september, Föreläsning 5. Tillämpad linjär algebra 5 september, 5 Föreläsning 5 Tillämpad linjär algebra Innehåll Matriser Algebraiska operationer med matriser Definition och beräkning av inversen av en matris Förra gången: Linjära ekvationer och dess

Läs mer

1 som går genom punkten (1, 3) och är parallell med vektorn.

1 som går genom punkten (1, 3) och är parallell med vektorn. KTH Matematik Extra uppgifter på linjär algebra SF1621 Analytiska metoder och linjär algebra 2 för OPEN och T Förkunskaper Obs en del av detta är repetition från förra kursen Men innan ni ens börjar med

Läs mer

TANA17 Matematiska beräkningar med Matlab

TANA17 Matematiska beräkningar med Matlab TANA17 Matematiska beräkningar med Matlab Laboration 1. Linjär Algebra och Avbildningar Namn: Personnummer: Epost: Namn: Personnummer: Epost: Godkänd den: Sign: Retur: 1 Introduktion I denna övning skall

Läs mer

Vektorgeometri för gymnasister

Vektorgeometri för gymnasister Vektorgeometri för gymnasister Per-Anders Svensson http://homepage.lnu.se/staff/psvmsi/vektorgeometri/gymnasiet.html Fakulteten för teknik Linnéuniversitetet Areor, vektorprodukter, volymer och determinanter

Läs mer

MULTIPLIKATION AV MATRISER, BASER I RUMMET SAMT FÖRSTA MÖTET MED MATRISINVERSER = = =

MULTIPLIKATION AV MATRISER, BASER I RUMMET SAMT FÖRSTA MÖTET MED MATRISINVERSER = = = Matematiska institutionen Stockholms universitet CG Matematik med didaktisk inriktning 2 Problem i Algebra, geometri och kombinatorik Snedsteg 5 MULTIPLIKATION AV MATRISER, BASER I RUMMET SAMT FÖRSTA MÖTET

Läs mer

Veckoblad 4, Linjär algebra IT, VT2010

Veckoblad 4, Linjär algebra IT, VT2010 Veckoblad, Linjär algebra IT, VT Under den fjärde veckan ska vi under måndagens föreläsning se hur man generaliserar vektorer i planet och rummet till vektorer med godtycklig dimension. Vi kommer också

Läs mer

Laboration: Vektorer och matriser

Laboration: Vektorer och matriser Laboration: Vektorer och matriser Grundläggande om matriser Begreppet matris är en utvidgning av vektorbegreppet, och det används bl a när man löser linjära ekvationssystem. Namnet Matlab står för MATrix

Läs mer

Vektorgeometri för gymnasister

Vektorgeometri för gymnasister Vektorgeometri för gymnasister Per-Anders Svensson http://homepage.lnu.se/staff/psvmsi/vektorgeometri/gymnasiet.html Fakulteten för teknik Linnéuniversitetet Linjära avbildningar IV Innehåll Nollrum och

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf. Svar till tentan. Del A. Prov i matematik Linj. alg. o geom

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf. Svar till tentan. Del A. Prov i matematik Linj. alg. o geom Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf Prov i matematik Linj. alg. o geom. 1 2011-05-07 Svar till tentan. Del A 1. För vilka värden på a är ekvationssystemet { ax + y 1 2x + (a 1y 2a lösbart?

Läs mer

= ( 1) ( 1) = 4 0.

= ( 1) ( 1) = 4 0. MATA15 Algebra 1: delprov 2, 6 hp Fredagen den 17:e maj 2013 Skrivtid: 800 1300 Matematikcentrum Matematik NF Lösningsförslag 1 Visa att vektorerna u 1 = (1, 0, 1), u 2 = (0, 2, 1) och u 3 = (2, 2, 1)

Läs mer

TMV166 Linjär algebra för M. Datorlaboration 2: Matrisalgebra och en mekanisk tillämpning

TMV166 Linjär algebra för M. Datorlaboration 2: Matrisalgebra och en mekanisk tillämpning MATEMATISKA VETENSKAPER TMV66 07 Chalmers tekniska högskola Datorlaboration Examinator: Tony Stillfjord TMV66 Linjär algebra för M Datorlaboration : Matrisalgebra och en mekanisk tillämpning Allmänt Den

Läs mer

Moment 5.5 Övningsuppgifter I 5.60a. 5.60b, 5.60.c, 61

Moment 5.5 Övningsuppgifter I 5.60a. 5.60b, 5.60.c, 61 Moment 5.5 Övningsuppgifter I 5.0a. 5.0b, 5.0.c, 1 Linjära ekvationssystem Vi har redan tidigare i kursen stött på linjära ekvationssystem. Nu är stunden kommen till en mera systematisk genomgång. Kvadratiska

Läs mer

TANA17 Matematiska beräkningar med MATLAB för M, DPU. Fredrik Berntsson, Linköpings Universitet. 9 november 2015 Sida 1 / 28

TANA17 Matematiska beräkningar med MATLAB för M, DPU. Fredrik Berntsson, Linköpings Universitet. 9 november 2015 Sida 1 / 28 TANA17 Matematiska beräkningar med MATLAB för M, DPU Fredrik Berntsson, Linköpings Universitet 9 november 2015 Sida 1 / 28 Föreläsning 3 Linjära ekvationssystem. Invers. Rotationsmatriser. Tillämpning:

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen 14129 DEL A 1 (a) Bestäm linjen genom punkterna A = (,, 1) och B = (2, 4, 1) (1 p) (b) Med hjälp av projektion kan man bestämma det kortaste avståndet

Läs mer

SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI Delkurs

SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI Delkurs SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI Delkurs 1 2015 Om inget annat uttryckligen sägs, kan koordinaterna för en vektor i antas vara givna i en ON-bas. Baser i rummet kan dessutom antas vara positivt orienterade.

Läs mer

Moment Viktiga exempel Övningsuppgifter

Moment Viktiga exempel Övningsuppgifter Moment Viktiga exempel Övningsuppgifter Inga Inga Inga Linjära ekvationssystem Vi har redan tidigare i kursen stött på linjära ekvationssystem. Nu är stunden kommen till en mera systematisk genomgång.

Läs mer

x = som är resultatet av en omskrivning av ett ekvationssystemet som ursprungligen kunde ha varit 2x y+z = 3 2z y = 4 11x 3y = 5 Vi får y z

x = som är resultatet av en omskrivning av ett ekvationssystemet som ursprungligen kunde ha varit 2x y+z = 3 2z y = 4 11x 3y = 5 Vi får y z Ett nytt försök med att ta fram inversen till en matris Innan vi startar med att bestämma inversen till en matris måste vi veta varför vi skulle kunna behöva den. Vi har A x b som är resultatet av en omskrivning

Läs mer

SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI

SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI 2014-11-25 1400-1700 Om inget annat uttryckligen sägs, kan koordinaterna för en vektor i antas vara givna i en ON-bas Baser i rummet kan dessutom antas vara positivt orienterade

Läs mer

SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI

SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI Delkurs 207 Om inget annat uttryckligen sägs, kan koordinaterna för en vektor i antas vara givna i en ON-bas. Baser i rummet kan dessutom antas vara positivt orienterade.. För

Läs mer

14 september, Föreläsning 5. Tillämpad linjär algebra

14 september, Föreläsning 5. Tillämpad linjär algebra 14 september, 2016 Föreläsning 5 Tillämpad linjär algebra Innehåll Matriser Algebraiska operationer med matriser Definition av inversen av en matris Förra gången: Linjära ekvationer och dess lösningar

Läs mer

8 Minsta kvadratmetoden

8 Minsta kvadratmetoden Nr, april -, Amelia Minsta kvadratmetoden. Ekvationssystem med en lösning, -fallet Ett linjärt ekvationssystem, som ½ +7y = y = har en entydig lösning om koefficientdeterminanten, här 7, är skild från

Läs mer

Lösningsförslag till skrivningen i Vektorgeometri (MAA702) måndagen den 30 maj 2005

Lösningsförslag till skrivningen i Vektorgeometri (MAA702) måndagen den 30 maj 2005 VÄXJÖ UNIVERSITET Matematiska och systemtekniska institutionen Per-Anders Svensson Lösningsförslag till skrivningen i Vektorgeometri (MAA702) måndagen den 30 maj 2005 Uppgift. Bestäm samtliga vektorer

Läs mer

15 februari 2016 Sida 1 / 32

15 februari 2016 Sida 1 / 32 TAIU07 Föreläsning 5 Linjära ekvationssystem. Minsta kvadrat problem. Tillämpning: Cirkelpassning. Geometriska objekt. Translationer. Rotationer. Funktioner som inargument. Tillämpning: Derivata. 15 februari

Läs mer

Stora bilden av Linjära algebran. Vektorrum, linjära transformationer, matriser (sammanfattning av begrepp)

Stora bilden av Linjära algebran. Vektorrum, linjära transformationer, matriser (sammanfattning av begrepp) Stora bilden av Linjära algebran. Vektorrum, linjära transformationer, matriser (sammanfattning av begrepp) Linjär algebra består av tre grenar eller koncept: geometriska begreppet av vektorrum, analysbegreppet

Läs mer

Geometriska transformationer

Geometriska transformationer CTH/GU LABORATION 5 TMV6/MMGD - 7/8 Matematiska vetenskaper Inledning Geometriska transformationer Vi skall se på några geometriska transformationer; rotation, skalning, translation, spegling och projektion.

Läs mer

SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI

SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI Delkurs 1 016 Om inget annat uttryckligen sägs, kan koordinaterna för en vektor i antas vara givna i en ON-bas. Baser i rummet kan dessutom antas vara positivt orienterade. 1.

Läs mer

Självkoll: Ser du att de två uttrycken är ekvivalenta?

Självkoll: Ser du att de två uttrycken är ekvivalenta? ANTECKNINGAR TILL RÄKNEÖVNING 1 & - LINJÄR ALGEBRA För att verkligen kunna förstå och tillämpa kvantmekaniken så måste vi veta något om den matematik som ligger till grund för formuleringen av vågfunktionen

Läs mer

1 Grundläggande kalkyler med vektorer och matriser

1 Grundläggande kalkyler med vektorer och matriser Krister Svanberg, mars 2015 1 Grundläggande kalkyler med vektorer och matriser Trots att läsaren säkert redan behärskar grundläggande vektor- och matriskalkyler, ges här i Kapitel 1 en repetition om just

Läs mer

Introduktion till MATLAB

Introduktion till MATLAB 29 augusti 2017 Introduktion till MATLAB 1 Inledning MATLAB är ett interaktivt program för numeriska beräkningar med matriser. Med enkla kommandon kan man till exempel utföra matrismultiplikation, beräkna

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri Tentamen Onsdagen 29 oktober, 2014

SF1624 Algebra och geometri Tentamen Onsdagen 29 oktober, 2014 SF1624 Algebra och geometri Tentamen Onsdagen 29 oktober, 214 Skrivtid: 14.-19. Tillåtna hjälpmedel: inga Examinator: Roy Skjelnes Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng.

Läs mer

1. (Dugga 1.1) (a) Bestäm v (3v 2u) om v = . (1p) and u =

1. (Dugga 1.1) (a) Bestäm v (3v 2u) om v = . (1p) and u = Kursen bedöms med betyg,, 5 eller underkänd, där 5 är högsta betyg. För godkänt betyg krävs minst poäng från uppgifterna -7. Var och en av dessa sju uppgifter kan ge maximalt poäng. För var och en av uppgifterna

Läs mer

Mer om geometriska transformationer

Mer om geometriska transformationer CTH/GU LABORATION 4 TMV141-1/13 Matematiska vetenskaper 1 Inledning Mer om geometriska transformationer Vi fortsätter med geometriska transformationer och ser på ortogonal (vinkelrät) projektion samt spegling.

Läs mer

Matriser och linjära ekvationssystem

Matriser och linjära ekvationssystem Linjär algebra, AT3 211/212 Matematiska vetenskaper Matriser och linjära ekvationssystem Matriser En matris är som ni redan vet ett rektangulärt talschema: a 11 a 1n A = a m1 a mn Matrisen ovan har m rader

Läs mer

ax + y + 4z = a x + y + (a 1)z = 1. 2x + 2y + az = 2 Ange dessutom samtliga lösningar då det finns oändligt många.

ax + y + 4z = a x + y + (a 1)z = 1. 2x + 2y + az = 2 Ange dessutom samtliga lösningar då det finns oändligt många. LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIK TENTAMENSSKRIVNING Linjär algebra 8 kl 4 9 INGA HJÄLPMEDEL. För alla uppgifterna, utom 3, förklara dina beteckningar och motivera lösningarna väl. Alla baser får antas

Läs mer

Vektorgeometri för gymnasister

Vektorgeometri för gymnasister Vektorgeometri för gymnasister Per-Anders Svensson http://homepage.lnu.se/staff/psvmsi/vektorgeometri/gymnasiet.html Fakulteten för teknik Linnéuniversitetet Vektorer i planet och i rummet III Innehåll

Läs mer

ax + y + 2z = 3 ay = b 3 (b 3) z = 0 har (a) entydig lösning, (b) oändligt många lösningar och (c) ingen lösning.

ax + y + 2z = 3 ay = b 3 (b 3) z = 0 har (a) entydig lösning, (b) oändligt många lösningar och (c) ingen lösning. UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Anders Johansson Prov i matematik ES, Frist, KandMa LINJÄR ALGEBRA och GEOMETRI I 2010 10 21 Skrivtid: 8.00 13.00. Tillåtna hjälpmedel: Skrivdon. Lösningarna

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf. Sammanfattning av föreläsningarna

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf. Sammanfattning av föreläsningarna Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf LAoG I, 5 hp ES, KandMa, MatemA -9-6 Sammanfattning av föreläsningarna 3-7 Föreläsningarna 3 7, 8/ 5/ : Det viktigaste är här att du lär dig att reducera

Läs mer

. (2p) 2x + 2y + z = 4 y + 2z = 2 4x + 3y = 6

. (2p) 2x + 2y + z = 4 y + 2z = 2 4x + 3y = 6 Kursen bedöms med betyg, 4, 5 eller underkänd, där 5 är högsta betyg För godkänt betyg krävs minst 4 poäng från uppgifterna -7 Var och en av dessa sju uppgifter kan ge maximalt poäng För var och en av

Läs mer

z = 4 + 3t P R = (5 + 2t, 4 + 2t, 4 + 3t) (1, 1, 3) = (4 + 2t, 3 + 2t, 1 + 3t)

z = 4 + 3t P R = (5 + 2t, 4 + 2t, 4 + 3t) (1, 1, 3) = (4 + 2t, 3 + 2t, 1 + 3t) Tentamenskrivning MATA15 Algebra: delprov 2, 6hp Fredagen den 16 maj 2014 Matematikcentrum Matematik NF LÖSNINGSFÖRSLAG 1. Låt l vara linjen genom punkten (5, 4, 4) som är vinkelrät mot planet 2x+2y +3z

Läs mer

Veckoblad 1, Linjär algebra IT, VT2010

Veckoblad 1, Linjär algebra IT, VT2010 Veckoblad, Linjär algebra IT, VT Under den första veckan ska vi gå igenom (i alla fall stora delar av) kapitel som handlar om geometriska vektorer. De viktigaste teoretiska begreppen och resultaten i kapitlet

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A. t 2

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A. t 2 SF64 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen 4--4 DEL A. I rummet R har vi punkterna P = (,, 4) och Q = (,, ), samt linjen L som ges av vektorerna på formen t t, t där t är en reell parameter.

Läs mer

LINJÄRA AVBILDNINGAR

LINJÄRA AVBILDNINGAR LINJÄRA AVBILDNINGAR Xantcha november 05 Linjära avbildningar Definition Definition En avbildning T : R Ñ R (eller R Ñ R ) är linjär om T pau ` bvq at puq ` bt pvq för alla vektorer u, v P R (eller u,

Läs mer

Mer om analytisk geometri

Mer om analytisk geometri 1 Onsdag v 5 Mer om analytisk geometri Determinanter: Då man har en -matris kan man till den associera ett tal determinanten av som också skrivs Determinanter kommer att repeteras och studeras närmare

Läs mer

Enhetsvektorer. Basvektorer i två dimensioner: 1 1 Basvektorer i tre dimensioner: Enhetsvektor i riktningen v: v v

Enhetsvektorer. Basvektorer i två dimensioner: 1 1 Basvektorer i tre dimensioner: Enhetsvektor i riktningen v: v v Vektoraddition u + v = u + v = [ ] u1 u 2 u 1 u 2 + u 3 + [ v1 v 2 ] = v 1 v 2 = v 3 [ u1 + v 1 u 2 + v 2 u 1 + v 1 u 2 + v 2 u 3 + v 3 ] Multiplikation med skalär α u = α [ u1 u 2 α u = α ] = u 1 u 2

Läs mer

1. (a) Bestäm alla värden på c som gör att matrisen A(c) saknar invers: 1 0 1. 1 c 1

1. (a) Bestäm alla värden på c som gör att matrisen A(c) saknar invers: 1 0 1. 1 c 1 ATM-Matematik Mikael Forsberg 734-4 3 3 För ingenjörs- och distansstudenter Linjär Algebra ma4a 5 4 Skrivtid: :-4:. Inga hjälpmedel. Lösningarna skall vara fullständiga och lätta att följa. Börja varje

Läs mer

x 1 x 2 x 3 x 4 mera allmänt, om A är en (m n)-matris, då ger matrismultiplikationen en avbildning T A : R n R m.

x 1 x 2 x 3 x 4 mera allmänt, om A är en (m n)-matris, då ger matrismultiplikationen en avbildning T A : R n R m. Fredagen 006 Avbildningar Låt A vara matrisen () = 0 0 Till varje vektor X i R får vi vid matrismultiplikationen AX en vektor i R Mera explicit, om X = x x x x är en given punkt i R, då får vi punkten

Läs mer

Veckoblad 3, Linjär algebra IT, VT2010

Veckoblad 3, Linjär algebra IT, VT2010 Veckoblad 3, Linjär algebra IT, VT Vi inleder den tredje veckan med att gå igenom begreppen determinant och invers matris som vi inte hann med i vecka, se veckoblad för övningar etc på dessa avsnitt. Därefter

Läs mer

Frågorna 1 till 6 ska svaras med ett kryss för varje korrekt påstående. Varje uppgift ger 1 poäng. Använd bifogat formulär för dessa 6 frågor.

Frågorna 1 till 6 ska svaras med ett kryss för varje korrekt påstående. Varje uppgift ger 1 poäng. Använd bifogat formulär för dessa 6 frågor. TM-Matematik Mikael Forsberg 74-4 Matematik med datalogi, mfl. Linjär algebra ma4a 6 Skrivtid: 9:-4:. Inga hjälpmedel. Lösningarna skall vara fullständiga och lätta att följa. Börja varje ny uppgift på

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen 2011-06-09 DEL A (1) Betrakta ekvationssystemet x y 4z = 2 2x + 3y + z = 2 3x + 2y 3z = c där c är en konstant och x, y och z är de tre obekanta.

Läs mer

DEL I. Matematiska Institutionen KTH. Lösning till tentamensskrivning på kursen Linjär algebra II, SF1604, den 15 mars 2010 kl

DEL I. Matematiska Institutionen KTH. Lösning till tentamensskrivning på kursen Linjär algebra II, SF1604, den 15 mars 2010 kl 1 Matematiska Institutionen KTH Lösning till tentamensskrivning på kursen Linjär algebra II, SF1604, den 15 mars 010 kl 14.00-19.00. Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tillåtna på tentamensskrivningen. Betygsgränser:

Läs mer

Vektorgeometri för gymnasister

Vektorgeometri för gymnasister Vektorgeometri för gymnasister Per-Anders Svensson http://homepage.lnu.se/staff/psvmsi/vektorgeometri/gymnasiet.html Fakulteten för teknik Linnéuniversitetet Linjära avbildningar II Innehåll Repetition:

Läs mer

MYSTERIER SOM ÅTERSTÅR

MYSTERIER SOM ÅTERSTÅR Matematiska institutionen Stockholms universitet C.G. Matematik med didaktisk inriktning 2 Problem i Algebra, geometri och kombinatorik Snedsteg 6 MYSTERIER SOM ÅTERSTÅR Mysteriet med matrisinversen. Det

Läs mer

(a) Bestäm för vilka värden på den reella konstanten c som ekvationssystemet är lösbart. (b) Lös ekvationssystemet för dessa värden på c.

(a) Bestäm för vilka värden på den reella konstanten c som ekvationssystemet är lösbart. (b) Lös ekvationssystemet för dessa värden på c. UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Jörgen Östensson Prov i matematik X, geo, frist, lärare LINJÄR ALGEBRA och GEOMETRI I 200 0 08 Skrivtid: 8.00.00. Tillåtna hjälpmedel: Skrivdon. Lösningarna

Läs mer

Vektorgeometri för gymnasister

Vektorgeometri för gymnasister Vektorgeometri för gymnasister Per-Anders Svensson http://homepage.lnu.se/staff/psvmsi/vektorgeometri/gymnasiet.html Fakulteten för teknik Linnéuniversitetet Linjära avbildningar I Innehåll En liten tillbakablick:

Läs mer

e 3 e 2 e 1 Kapitel 3 Vektorer i planet och i rummet precis ett sätt skrivas v = x 1 e 1 + x 2 e 2

e 3 e 2 e 1 Kapitel 3 Vektorer i planet och i rummet precis ett sätt skrivas v = x 1 e 1 + x 2 e 2 Kapitel 3 Vektorer i planet och i rummet B e 3 e 2 A e 1 C Figur 3.16 Vi har ritat de riktade sträckor som representerar e 1, e 2, e 3 och v och som har utgångspunkten A. Vidare har vi skuggat planet Π

Läs mer

Övningar. MATEMATISKA INSTITUTIONEN STOCKHOLMS UNIVERSITET Avd. Matematik. Linjär algebra 2. Senast korrigerad:

Övningar. MATEMATISKA INSTITUTIONEN STOCKHOLMS UNIVERSITET Avd. Matematik. Linjär algebra 2. Senast korrigerad: MATEMATISKA INSTITUTIONEN STOCKHOLMS UNIVERSITET Avd. Matematik Linjär algebra 2 Senast korrigerad: 2006-02-10 Övningar Linjära rum 1. Låt v 1,..., v m vara vektorer i R n. Ge bevis eller motexempel till

Läs mer

SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI

SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI 2018-04-24 Om inget annat uttryckligen sägs, kan koordinaterna för en vektor i antas vara givna i en ON-bas. Baser i rummet kan dessutom antas vara positivt orienterade. 1. Bestäm

Läs mer

Gausselimination fungerar alltid, till skillnad från mer speciella metoder.

Gausselimination fungerar alltid, till skillnad från mer speciella metoder. LINJÄRA EKVATIONSSYSTEM, GAUSSELIMINATION. MATRISER. Läs avsnitten 4.-4.. Lös övningarna 4.ace, 4.2acef, 4., 4.5-4.7, 4.9b, 4. och 4.abcfi. Läsanvisningar Avsnitt 4. Det här avsnittet handlar om Gauss-elimination,

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförsag till modelltentamen

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförsag till modelltentamen SF1624 Algebra och geometri Lösningsförsag till modelltentamen DEL A (1) a) Definiera begreppen rektangulär form och polär form för komplexa tal och ange sambandet mellan dem. (2) b) Ange rötterna till

Läs mer

MATLAB the Matrix Laboratory. Introduktion till MATLAB. Martin Nilsson. Enkel användning: Variabler i MATLAB. utvecklat av MathWorks, Inc.

MATLAB the Matrix Laboratory. Introduktion till MATLAB. Martin Nilsson. Enkel användning: Variabler i MATLAB. utvecklat av MathWorks, Inc. Introduktion till MATLAB Martin Nilsson Avdelningen för teknisk databehandling Institutionen för informationsteknologi Uppsala universitet MATLAB the Matrix Laboratory utvecklat av MathWorks, Inc. Matematisk

Läs mer

4x az = 0 2ax + y = 0 ax + y + z = 0

4x az = 0 2ax + y = 0 ax + y + z = 0 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIK TENTAMENSSKRIVNING LINJÄR ALGEBRA 206-03-4 kl 8 3 INGA HJÄLPMEDEL Lösningarna skall vara försedda med ordentliga motiveringar Alla koordinatsystem får antas vara ortonormerade

Läs mer

Version 0.82. Linjär algebra kapiltet från ett ODE-kompendium. Mikael Forsberg

Version 0.82. Linjär algebra kapiltet från ett ODE-kompendium. Mikael Forsberg Version.8 Linjär algebra kapiltet från ett ODE-kompendium Mikael Forsberg 8 Den här boken är typsatt av författaren med hjälp av L A TEX. Alla illustrationer är utförda av Mikael Forsberg med hjälp av

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen 2010-10-22 DEL A (1) Uttrycket (x, y, z) (1, 1, 1) + s(1, 3, 0) + t(0, 5, 1) definierar ett plan W i rummet där s och t är reella parametrar. (a)

Läs mer

Matriser och linjära ekvationssystem

Matriser och linjära ekvationssystem Linjär algebra, I1 2011/2012 Matematiska vetenskaper Matriser och linjära ekvationssystem Matriser En matris är som ni vet ett rektangulärt talschema: a 11 a 1n A = a m1 a mn Matrisen ovan har m rader

Läs mer

Uppgift 1 - programmet, Uppg6.m, visade jag på föreläsning 1. Luftmotståndet på ett objekt som färdas genom luft ges av formeln

Uppgift 1 - programmet, Uppg6.m, visade jag på föreläsning 1. Luftmotståndet på ett objekt som färdas genom luft ges av formeln Matlab-föreläsning (4), 10 september, 015 Innehåll m-filer (script) - fortsättning från föreläsning 1 In- och utmatning Sekvenser, vektorer och matriser Upprepning med for-slingor (inledning) Matlab-script

Läs mer

M = c c M = 1 3 1

M = c c M = 1 3 1 N-institutionen Mikael Forsberg Prov i matematik Matematik med datalogi, mfl. Linjär algebra ma4a Deadline :: 8 9 4 Lösningarna skall vara fullständiga och lätta att följa. Börja varje ny uppgift på ny

Läs mer

Laboration 1: Linjär algebra

Laboration 1: Linjär algebra MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för teknikstudier MA119A VT 2010, Yuanji Cheng Viktigt information om labb Vid laborationen gäller följande: 1. Labben görs i grupp av två studenter, och redovisningsuppgifterna

Läs mer

Linjära avbildningar. Låt R n vara mängden av alla vektorer med n komponenter, d.v.s. x 1 x 2. x = R n = x n

Linjära avbildningar. Låt R n vara mängden av alla vektorer med n komponenter, d.v.s. x 1 x 2. x = R n = x n Linjära avbildningar Låt R n vara mängden av alla vektorer med n komponenter, d.v.s. R n = { x = x x. x n } x, x,..., x n R. Vi räknar med vektorer x, y likandant som i planet och i rymden. vektorsumma:

Läs mer

TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab

TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab TAIU07 Matematiska beräkningar med Matlab Laboration 3. Linjär algebra Namn: Personnummer: Epost: Namn: Personnummer: Epost: Godkänd den: Sign: Retur: 1 Introduktion 2 En Komet Kometer rör sig enligt ellipsformade

Läs mer

Vektorgeometri för gymnasister

Vektorgeometri för gymnasister Vektorgeometri för gymnasister Per-Anders Svensson http://homepage.lnu.se/staff/psvmsi/vektorgeometri/gymnasiet.html Fakulteten för teknik Linnéuniversitetet Diagonalisering av linjära avbildningar III

Läs mer

1 Vektorer i koordinatsystem

1 Vektorer i koordinatsystem 1 Vektorer i koordinatsystem Ex 11 Givet ett koordinatsystem i R y a 4 b x Punkten A = (3, ) och ortsvektorn a = (3, ) och punkten B = (5, 1) och ortsvsektorn b = (5, 1) uttrycks på samma sätt, som en

Läs mer

Studiehandledning till. MAA123 Grundläggande vektoralgebra

Studiehandledning till. MAA123 Grundläggande vektoralgebra Studiehandledning till MAA13 Grundläggande vektoralgebra vid kurstillfället i period 4 läsåret 013/14 Version 014-05- Information om kursen MAA13 Avsikt Avsikten med kursen MAA13 Grundläggande vektoralgebra

Läs mer

Vektorgeometri för gymnasister

Vektorgeometri för gymnasister Vektorgeometri för gymnasister Per-Anders Svensson http://homepage.lnu.se/staff/psvmsi/vektorgeometri/gymnasiet.html Fakulteten för teknik Linnéuniversitetet Skalärprodukt Innehåll Skalärprodukt - Inledning

Läs mer

Vektorgeometri för gymnasister

Vektorgeometri för gymnasister Vektorgeometri för gymnasister Per-Anders Svensson http://w3.msi.vxu.se/users/pa/vektorgeometri/gymnasiet.html Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik Linnéuniversitetet Vektorer i planet

Läs mer

Linjär algebra och geometri I

Linjär algebra och geometri I UPPSALA UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Jörgen Östensson Vårterminen 2010 Kurslitteratur Linjär algebra och geometri I för X, geo, frist, lärare H. Anton, C. Rorres, Elementary Linear Algebra (Application

Läs mer

Index. Vektorer och Elementvisa operationer. Summor och Medelvärden. Grafik i två eller tre dimensioner. Ytor. 20 januari 2016 Sida 1 / 26

Index. Vektorer och Elementvisa operationer. Summor och Medelvärden. Grafik i två eller tre dimensioner. Ytor. 20 januari 2016 Sida 1 / 26 TAIU07 Föreläsning 2 Index. Vektorer och Elementvisa operationer. Summor och Medelvärden. Grafik i två eller tre dimensioner. Ytor. 20 januari 2016 Sida 1 / 26 Matriselement och Index För att manipulera

Läs mer

Vectorer, spannet av vektorer, lösningsmängd av ett ekvationssystem.

Vectorer, spannet av vektorer, lösningsmängd av ett ekvationssystem. Vectorer, spannet av vektorer, lösningsmängd av ett ekvationssystem. Begrepp som diskuteras i det kapitlet. Vektorer, addition och multiplikation med skalärer. Geometrisk tolkning. Linjär kombination av

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A SF64 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen 04-05-0 DEL A. Planet P innehåller punkterna (,, 0), (0, 3, ) och (,, ). (a) Bestäm en ekvation, på formen ax + by + cz + d = 0, för planet P. (

Läs mer

LYCKA TILL! kl 8 13

LYCKA TILL! kl 8 13 LUNDS TEKNISK HÖGSKOL MTEMTIK TENTMENSSKRIVNING Linjär algebra 0 0 kl 8 3 ING HJÄLPMEDEL Förklara dina beteckningar och motivera lösningarna väl Om inget annat anges är koordinatsystemen ortonormerade

Läs mer

Linjär algebra F1 Ekvationssystem och matriser

Linjär algebra F1 Ekvationssystem och matriser Information Ekvationer Ekvationssystem Matriser Linjär algebra F1 Ekvationssystem och matriser Pelle 2016-01-18 Information Ekvationer Ekvationssystem Matriser kursfakta hemsida frågelåda Fakta om Linjär

Läs mer

Minsta kvadratmetoden

Minsta kvadratmetoden Minsta kvadratmetoden där Överbestämda ekvationssystem Det är lämpligt att uppfatta matrisen A som bestående av n kolonnvektorer: A a a a n a a a n a n a n a nn a j a j a nj a a a n j n Då kan vi skriva

Läs mer

14. Minsta kvadratmetoden

14. Minsta kvadratmetoden 58 MINSTA KVADRATMETODEN. Minsta kvadratmetoden Eempel.. Det är inte så svårt att komma åt en trasig lampa på golvet för att byta den. Det är bara att gå fram till den. Hur är det om lampan hänger i taket?

Läs mer

Beräkna determinanten för produkten MMM Skissa, och bestäm arean av, det i det komplexa talplanet belägna området

Beräkna determinanten för produkten MMM Skissa, och bestäm arean av, det i det komplexa talplanet belägna området MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MAA1 Grundläggande vektoralgebra, TEN5 alt.

Läs mer

Subtraktion. Räkneregler

Subtraktion. Räkneregler Matriser En matris är en rektangulär tabell av tal, 1 3 17 4 3 2 14 4 0 6 100 2 Om matrisen har m rader och n kolumner så säger vi att matrisen har storlek m n Index Vi indexerar elementen i matrisen genom

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A SF64 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen 0-0-0 DEL A De tre totalmatriserna 0 3 3 4 0 3 0 0 0 0, 0 3 0 4 4 0 3 0 3 0 0 0 0 och 0 3 0 4 0 3 3 0 0 0 0 0 svarar mot linjära ekvationssystem

Läs mer

Linjära ekvationssystem

Linjära ekvationssystem CTH/GU LABORATION MVE0-0/0 Matematiska vetenskaper Inledning Linjära ekvationssystem Redan i första läsperioden löste vi linjära ekvationssystem Ax = b med Matlab. Vi satte ihop koefficentmatrisen A med

Läs mer

Matematik med Matlab för I Inledning. 1 Programmering i MATLAB

Matematik med Matlab för I Inledning. 1 Programmering i MATLAB Matematiska Vetenskaper 21 april 2010 Matematik med Matlab för I 2010. Programmering i Matlab. 2- och 3-dimensionell grafik. LAB 2: Några geometriska uppgifter och plottning av figurer. Inledning 1 Programmering

Läs mer

Linjär Algebra, Föreläsning 2

Linjär Algebra, Föreläsning 2 Linjär Algebra, Föreläsning 2 Tomas Sjödin Linköpings Universitet Geometriska vektorer, rummen R n och M n 1 En (geometrisk) vektor är ett objekt som har storlek och riktning, men inte någon naturlig startpunkt.

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A SF64 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen 533 DEL A Planet H ges av ekvationen 3x y + 5z + a) Bestäm en linje N som är vinkelrät mot H ( p) b) Bestäm en linje L som inte skär planet H ( p)

Läs mer

Moment 6.1, 6.2 Viktiga exempel Övningsuppgifter T6.1-T6.6

Moment 6.1, 6.2 Viktiga exempel Övningsuppgifter T6.1-T6.6 Moment 6., 6. Viktiga exempel 6.-6. Övningsuppgifter T6.-T6.6 Matriser Definition. En matris är ett schema med m rader och n kolonner eller kolumner, som vi kallar dem i datalogin innehållande m n element.

Läs mer