Utformning, Utförande och Uppföljning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utformning, Utförande och Uppföljning"

Transkript

1 Kandidatuppsats FEKK01:Corporate Governance HT 2010 Företagsekonomiskainstitutionen Utformning,UtförandeochUppföljning Enfallstudieomstyrelsensrollvidstrategiskutveckling Handledare: Författare: ClaesSvensson FilipHellström MattiasWessman MedjitYalmaz

2 Sammanfattning Uppsatsenstitel: Utformning,UtförandeochUppföljning: Styrelsensrollvidstrategiskutveckling Datumförslutseminarium: Kurs: FEKK01,Examensarbetekandidatnivå,15hp Författare: FilipHellström,MattiasWessman,MedjitYalmaz Handledare: ClaesSvensson Nyckelord: Syfte: Metod: Teoretisktperspektiv: Empiri: Slutsats: Corporategovernance,Fallstudie,Strategi, Inwido,Styrelse Syftetmeduppsatsenärattutifrånuppsatsens teoretiskaramverkundersökastyrelsensrollvid utformning,utförandeochuppföljningavstrategi medhjälpavenfallstudie. Uppsatsensansatsärdeduktivoch datainsamlingenharskettgenomintervjuermed styrelseledamöterochkonsulterenligtkvalitativ metod. DetteoretiskaperspektivetutgårfrånCorporate governanceiallmänhetochpettigrewsteorieri synnerhet.ytterligareteorierharanväntsföratt gestudienettbredareperspektiv. Empirinbyggerpåprimär ochsekundärdata insamladgenomintervjuerochstudierav årsredovisningarochhemsidor.uppsatsens fallstudiehargjortspåinwidoab. FörfattarnaharfunnitattInwidosstyrelsehar tagitstegetfrånattvaraentraditionellstyrelse motattvaraenmodernstyrelse.denframställda referensramenvisarsigävenkunnavara användningsbarvidandrastudier. 2

3 Abstract Title: Design,ExecutionandMonitoring:TheBoard s roleinstrategicdevelpoment SeminarDate: Course: Authors: Advisor: Keywords: Purpose: Methodology: Theoreticalperspectives: Empiricalfoundation: Conclusion: FEKK01,DegreeProjectUndergraduatelevel, BusinessAdministration,Undergraduatelevel,15 UniversityCreditPoints(ECTS cr) FilipHellström,MattiasWessman,MedjitYalmaz ClaesSvensson Corporategovernance,Casestudy,Strategy, Inwido,Board Thepurposeofthisthesisis,basedonthethesis theoreticalframework,toexaminetheboards roleindesign,executionandmonitoringof strategyusingacasestudy. Thisthesisapproachisdeductiveanddata collectionhasbeenmadethroughinterviewswith directorsandconsultantsaccordingtoqualitative methodology. Thetheoreticalperspectiveisbasedoncorporate governanceingeneralandpettigrewstheoriesin particular.additionaltheorieshavebeenusedto givethestudyabroaderperspective. Theempiricaldataisbasedonprimaryand secondarydatacollectedthroughinterviewsand studiesofannualreportsandwebsites.inwido hasbeenobjectofthisthesiscasestudy. TheauthorshavefoundthattheboardofInwido hastakenastepfrombeingatraditionalboard againstthatofamodernboard.thederived theoreticalframeworkturnedouttobeappliable inotherstudiesaswell. 3

4 Förord Författarnavilltatillfälleiaktatttackadepersonersomhjälpossattgeformåt uppsatsen. EttstorttacktillvårhandledareClaesSvenssonförhansosvikligaengagemangoch klarsyntaanalyseravuppsatsen. VivillävenriktaetttacktillRatosstyrelseledamotJanSöderbergsomageratvårmentor underetttidigtskedeavuppsatsen. DessutomvillvitackaStrategiskUtvecklingABsVDRickardHagtornsomvartillstor hjälpvidformandetavvårproblemformulering. SlutligenvillvitackaInwidosstyrelseordförandeAndersCKarlssonsommedglädje tagitsigtidtillattsvarapåvårafrågoromstyrelsearbete. Lundden10januari2011 FilipHellström MattiasWessman MedjitYalmaz 4

5 Innehållsförteckning Förord Inledning Bakgrund Problemformulering Syfte Avgränsning Målgrupp Disposition Metod DeduktivellerInduktivansats? Kvalitativellerkvantitativmetod? Fallstudie Tillvägagångssätt Valavföretag Generalisering Validitetochreabilitet Primärdata Intervjuer Sekundärdata Källkritik Självkritik Teori Definitionavstrategi Styrelsensroll,arbetsuppgifterochansvarsområden

6 3.3Pettigrewsstudie Takingstrategicdecisions Shapingstrategicdecisions Shapingthecontent,contextandconductofstrategy SammanfattningavPettigrewsstudie StrategyasPractice Contra ManagerialHegemony teorin Strategiskttänkandeochstrategiskplanering Teoretiskreferensram Empiri Inwido enintroduktion Inwidosskapelseberättelse Densvenskamarknaden Ratosuppköp Inwidoidag Inwidosstyrelse Styrelsensstrategiarbete Styrelsenochledningen Utvärderingavstyrelsen Analys AnalysavPettigrewsstudie Styrelsensrollvidutformningenligt StyrelsensrollvidutförandeenligtPettigrew StyrelsensrollviduppföljningenligtPettigrew InwidoAB Inwidosstyrelsesrollvidutformning Inwidosstyrelsesrollvidutförande Inwidosstyrelsesrollviduppföljning

7 5.3JämförelseavInwidomedteorin Jämförelseavutformning Jämförelseavutförande Jämförelseavuppföljning Slutanalys Slutsats...53 Källförteckning...55 Intervjuer...55 Artiklar...55 Litteratur...55 Årsredovisningar...56 Elektroniskakällor...56 Bilaga1 Intervjufrågor RickardHagtorn...57 Bilaga2 Intervjufrågor InwidoAB

8 1.Inledning 1.1Bakgrund Desenasteårensforskningvisarentydigtattstyrelseledamöterägnaralltmertidåt frågoromföretagetsstrategi.dessutomvisarforskningenpåattstrategiblirettallt viktigareämneförstyrelsen.detfinnsframförallttvåorsakertilldetta.fördetförsta pekarlitteraturenpåattenstyrelsesomengagerarsigmeristrategiledertillen effektivareorganisation.fördetandraväxeroronförattstyrelsentvingasattfokusera alltmerpåefterlevnad,vilketkanfåimplikationerpåstrategin.effektenavdettabliratt mångastyrelseledamöteräroroligaförattderasstyrelseunderpresterarirollenatt drivaföretagettillbättreprestationer.trotsdetstarkastödetförattstyrelsers engagemangistrategiärväldigtviktigt,kämparmångastyrelsermedhurdeskaarbeta medstrategiipraktiken. 1 Författarnaserstrategisomenprocesssomkandelasinitreolikasteg.Detförstasteget kallarviförutformning.detberörblandannathurenstyrelseagerariinledningenav strategiprocessen.tillexempelhurdialogenmedledningenserutvidframtagandetav enstrategi.detandrastegetärutförandet,därettexempelpåstyrelsensrollkanvara attdegerdirektivtillledningenomhurstrateginbörefterlevas.detsistastegetär uppföljningen.rickardhagtorn,vdförstrategiskutveckling,menarattomdetvoresom såattuppföljningenbartskerdåettföretagbyterstrategi,skulleuppföljningintevara särskiltvanligtförekommande.dettadådetärväldigtsällansomföretagbyterstrategi. Iställetäruppföljningenoftaenlöpandeprocessmedutvärderingstillfällemedjämna mellanrum.exempelpåettsådanttillfällekanvaraettstyrelsemöte.enuppföljningkan liknasvidutvärdering,därstyrelsensertillbakapåstrateginochförsökeranalysera strateginsstyrkorochsvagheter. 1.2Problemformulering Författarnaharvidproblemformuleringenanväntsigavfålitterärakällor.Iställethar författarnafåttgrundförsinproblemformuleringfrånenintervjumedrickardhagtorn. EnligtClarkeärenavstyrelsensfyranyckelrollerattgodkännaochövervakaföretagets strategiskainriktning 2.Detråderdelademeningarompåvilketsättstyrelserutfördessa 1 Hendry,Kiel,Nicholson(2010)s.33ff 2 Clarke(2007)s.33 8

9 uppgifter.densåkalladetraditionellastyrelsendefinierarrickardhagtorngenomen radolikaegenskapersåsomoengagerade,bristandedialogmedledningen,avsaknadav systematiskomvärldsbearbetningetcetera.medandensåkallademodernastyrelsen definierasgenomattdeärmerengagerade,harenbättredialogmedledningenochäri störregradmedochutformarbeslut.medstödavdessaargumentmenarrickard Hagtornattdetärdenmodernastyrelsensomäreftersträvansvärd.Kanskeärdetockså därförsomstyrelsensrollistrategiarbetetblivitalltmeruppmärksammatpåsenareår. Attintekunnaskiljapåledningochstyrelsekanbliettproblemdådetkanuppstå svårighetermedattvetavemsomharansvarförvad.ettföretagmedtydliga distinktionermellanägare,styrelseochledningtenderarattskapasigbättre förutsättningaränettföretagmedendiffusarekedja.rickardhagtornhar uppmärksammatentrenddärantaletföretagsomaktivtarbetarförattersättavdni styrelsenharökatpåsenastetiden.dettakanhasingrundiattföretagidag,iallthögre grad,strävareftertydligadistinktioner. Detställsidaghårdarekravpåstyrelserattdeskallhaenutökadkompetens.Imoderna styrelserhardetblivitvanligareochansesalltmerviktigtattmanvändersigexterntnär manrekryterarnyastyrelseledamöterförattfåinanpassadkompetens. Detharundermångaårintevaritaktuelltattutvärderastyrelsen.Menliksomallaandra personeriettföretagbörstyrelsenutvärderas,bådeindividuelltochsomengrupp.ett problemsomliggerbakomdettakanvaraattdeflestapersonerfinnerobehagvid utvärderingar,särskiltnärdetärensjälvsomärobjektförutvärderingen.iblandärdet ävensvårtattvetavemutvärderingenärtillför,omdetärförstyrelsen,ägarnaeller andraintressenter.detärblandannatdessaproblemsomledertillattmångastyrelser undvikerattutvärderasigsjälva.ävenhärfinnsdetenklartendensattdetbörjarbliallt vanligareattutvärderastyrelsen. Dethar,enligtRickardHagtorn,undermångaårfunnitsenuppfattningomatten styrelseenbartlyfterlönerochklubbarigenombeslut.däremotbörjarden uppfattningensuddasutochersättasmedenny,därstyrelsenengagerarsiggenomatt aktivtvaramedochformabeslutsamtsystematisktsökaavomgivningenförattfinna hotochmöjligheter.dessutomärkommunikationenmedledningenmervälutvecklad 9

10 förattledningenpåsåsättkunnaförståföretagetskultur,styrkorochsvagheterännu bättre. Defactoattstyrelsensinblandningistrategipåverkarföretagetseffektivitetochdärmed förutsättningarförettbättreresultat,görämnetväldigtintressant. 3 Under90 talet ökadeintressetförstyrelser.detharvaritmångareaktionerpåbristfälligförvaltning ochoegentligheterinomstyrelser.allmänhetenharnuförtidenenstörrekännedomom styrelsersstruktur,sammansättningochkompensation,samtenstörrekunskapomvem somsitteristyrelserochhurdeväljsut.styrelsensrollärintelikatransparantsom strukturenochsammansättningen,vilketledertillattdetärmindrekäntomvad styrelsergör. 4 Ensammanfattningavovannämndaproblemfinnsitabell1,somföljer,ochären sammanställningavbegreppensomdefinierarentraditionellochenmodernstyrelse. Författarnaserstrateginsomenlångsiktigprocess.Förattunderlättaenanalyshar författarnavaltattdelainprocessenitreolikamoment.detförstamomentetkallarvi utformningochbehandlarenbeslutsprocessomvemsomgörvadistrategiprocessens tidigastadie.detandrastadietkallarviförutförandeochsyftartillvemsomutförde beslutvitogiförstastadiet.detsistastadietharvigettnamnetuppföljning.vid uppföljningservitillvilkengradstyrelsenutvärderatochkontrolleratattstrateginhar följts.därförterdetsigganskanaturligtattuppsatsensfrågeställningblir; Hurserstyrelsensrollutvidutformning,utförandetochuppföljningenaven strategi? Författarnaharsommålattgöraenfallstudiepåettföretagsstyrelsearbete.Genomatt göradettafårvitvåsynvinklarpåstyrelsensrollviddetreu:na.delsdenvifårav litteraturenochdelsdenvifårgenomfallstudien,somskaspeglapraktiken.vitroratt detkrävstvåsynvinklarförattkunnakommaframtillvettigaantagandeislutsatsen. 3 Hendry,Kiel,Nicholson(2010)s.33ff 4 McNulty,Pettigrew(1999),s.47 10

11 Traditionell styrelse Modern styrelse Beslutstagande Klubbar igenom Är med och formar beslut Engagemang i företaget Oengagerade Engagerade Kommunikation med ledning Uppföljning Rekrytering av ledamöter Omvärldsbearbetning Ledamöters anknytning till företaget Ingen eller dålig dialog med ledning Ingen utvärdering av styrelsens arbete Rekryterar med avseende på position Saknar systematisk omvärldsbearbetning Styrelseledamöter med anknytning till företaget Bra dialog med ledning Utvärdering av styrelsens arbete Rekryterar med avseende på kunskap Systematisk omvärldsbearbetning Externa styrelseledamöter Verkställande direktören Sitter med i styrelsen Sitter inte med i styrelsen Tabell1.Enjämförelseavtraditionellaochmodernastyrelsermedutgångspunktpååtta centralabegrepp 1.3Syfte Syftetmeduppsatsenärattutifrånuppsatsensteoretiskaramverkundersökastyrelsens rollvidutformning,utförandeochuppföljningavenstrategimedhjälpavenfallstudie. 1.4Avgränsning Författarnaharvaltattriktainsigpåstyrelsersrollvidutformning,utförandesamt uppföljningavstrategi.eftersomhelaverksamhetengrundarsigpåattstyrelsenmåste ledaföretagetmotdeverksamhetsmålochstrategiersomharfastställts 5,anser författarnaarbetetmeddetreu:naärstyrelsersviktigasteuppgift.möjlighetentillatt gåpådjupetiettföretagsstrategiäranledningentillattvigjortenfallstudiemedendast 5 Clarke(2007)s.33 11

12 ettföretag.författarnasavsiktharvaritattskapaossenbildavhurenstrategiprocess gårtillipraktikenochdärmedharettföretagvaritlämpligtattstudera. 1.5Målgrupp Författarnaharvaltattriktastudientillandrastudentersamtdepersonersomharett intresseattfördjupasinakunskaperomstyrelsersstrategiarbeteienorganisation. 1.6Disposition Inledning Iinledningenkommerläsarenattfåenbakgrundtillämnet,därefter kommerproblemformuleringochstudienssyfteattdiskuteras. Metod Imetoddelenkommerförfattarnatillenbörjandiskuteravalavansats ochmetodsamttillvägagångssättförstudien.senarekommerävenval avföretag,datainsamlingochkällkritikberöras. Teori Inledningsviskommerförfattarnaiteoridelenattdelinierastrategiför attsenarepresenterarelevantateorierförstudien.avslutningsvis presenterasdenteoretiskareferensramen. Empiri EmpirideleninnehållerinsamladdatarörandeInwido. Analys Ianalysdelenkommerdenteoretiskareferensramenattjämförasmed empirin. Slutsats Slutligenkommerstudiensslutsatserochresultatpresenteras. Figur1.Figurenvisaruppsatsensdisposition. 12

13 2.Metod 2.1DeduktivellerInduktivansats? Enstudiekananvändasigavtvåolikaansatsersomutgångspunkt,deduktiveller induktiv.vidanvändningavdeduktivansatsärutgångspunktenenbefintligteorisom sedanjämförsmedverkligheten.vidanvändningavdeduktivansatsskapashypoteser omhurverklighetenbörseutenligtteorin.empirisamlassedaninförattstudera huruvidahypotesernastämmeröverensmedverklighetenochdärefterbekräftaseller förkastashypoteserna. 6 Grundenföransatsenärförfattarnasegnaförväntningarvilket kangöraattviktiginformationförbises. 7 Induktivansatsharundersökningensresultatsomutgångspunktochskaparteorin utifråndet.tillskillnadfråndeduktivansatsfinnsdetingenhypotes,utanempirisamlas inochutifrånresultatetdrassedangeneraliserbaraslutsatser. 8 Deviktigaste utgångspunkternaförmetodenärattingetskasättagränserförvilkeninformationsom undersökarenväljerattsamlainsamtattteorierskapasutifråndeobservationersom författarnaharnoterat. 9 Abduktivansatsärenkombinationavinduktivochdeduktiv.Metodenanvändersig förstavendeduktivansatsdärteoritasframförattprövaspåettfall.sedan kompletterasresultatetmedinduktivansatsochytterligareteoritasframförattfåett mergeneraliserbartresultat. 10 Författarnaharvaltattanvändasigavendeduktivansatseftersomdetlämparsigbra videnfallstudie.dåfallstudienbetraktarstyrelsensarbetevidstrategiharförfattarna valtolikateorierattobserveraochanalyseraomhuruvidadessagåratttillämpapå företaget. 6 Bryman,Bell(2005)s.23 7 Jacobsen(2006)s.35 8 Bryman,Bell(2005)s.25 9 Jacobsen(2006)s Patel&Davidson(2003)s.24ff 13

14 2.2Kvalitativellerkvantitativmetod? Denstoraskillnadenmellankvalitativochkvantitativmetodärattdenkvalitativaär meröppenförinformationochnyainslagunderdenlöpandedatainsamlingen.medan denkvantitativametodenärmindreöppenförnyainslagochöverraskande information. 11 Kvalitativmetodärattföredraommåletärattskapaytterligareförståelseförvadsom liggerbakomenvissteori.eftersomenfallstudiebehöverenväsentligdelavflexibilitet ochöppenhetärdådenkvalitativametodenattföredra. 12 Fördelarnamedkvalitativ metodärattdetfinnsfåbegränsningaromvadresultatetavstudienkanvisa.dåstor viktläggspådetaljerblirdockdenkvalitativametodenväldigtresurskrävande. 13 Kvantitativmetodböranvändasomförfattarnaharengodförkunskapomdetstudien undersöker.metodenärmestlämpligvidstudieromenteorisomfattning,alltsånär måletärattstudienskagegeneraliserbararesultat. 14 Omfattningensomkvantitativ metodinnebärgerenstörremöjlighetattskapageneraliserbaraslutsatserochdärmed ävengällaiandrasammanhang.dettabidrardocktillenytligochintealltförkomplex studie. 15 Författarnaharvaltattanvändasigavenkvalitativmetodistudienförattundersöka styrelsersrollvidutformning,utförandeochuppföljningavstrategi.ämnetsom behandlasärförförfattarnaförhållandevisnyttochoutforskat,vilketgöratten kvalitativmetodärattföredraeftersomdenbidrartillenfördjupadförståelseförämnet, vilketärdetsomförfattarnaeftersträvar. 2.3Fallstudie Attdetintefinnsenallmändefinitionavbetydelsenavordetfallstudieharuppfattats somettproblem 16.Fallstudier, casestudies definierasavandersen(1997)enligt följande; 11 Jacobsen(2006)s Ibid.s Ibid.s.142ff 14 Ibid.s Ibid.s Ibid.s.96 14

15 Beteckningen case kommeravdetlatinskacasusochunderstrykerbetydelsenavdet enskildafallet.(...)terminologinbetonardärförattdetrörsigomettellernågrafåfall somgörstillföremålföringåendestudier. 17 Alltså,ienfallstudiefokuserasdetpåenutvaldenhet.Fallstudierkanvaralämpliganär granskarenvillfåendjuparebildavettvisst case,utanatthasomavsiktatt generaliseraresultaten.fallstudierärävenlämpligavidsökandetavinformationomen specifikplats,ivårtfallettföretag.avslutningsviskanocksåfallstudiervaratillföratt kompletteratidigareteorierförattsedankunnatillämpadessapåandrafallstudier Tillvägagångssätt Författarnaharhaftsomutgångspunktattundersökastyrelsensrollvidutformning, utförandeochuppföljningavstrategi.utifrånämnetharenrelevant problemformuleringtagitsframgenomdiskussionmedenkonsultinombolagsstyrning. EfterdetharförfattarnasöktielektroniskadatabaservidLundsuniversitetförattfinna artiklarsomberöruppsatsensämne.idestuderadeartiklarnaharförfattarnavaltutde teoriersomärmestrelevantaförstudien. AndrewPettigrewärenframståendeforskareinomcorporategovernanceochprofessor istrategiochorganisationervidsaïdbusinessschool.hanärförfattareeller medförfattaretill15böckerochharblivitpubliceradidehögstanseddatidsskrifternai bådeusaocheuropa.under2000 taletharhanblivitinvaldi"thedistinguishedscholar oftheusacademyofmanagement"ochmedlemi"thebritishacademy". 19 Pettigrews teorieromstyrelsearbetekommerattliggatillgrundföruppsatsen.pettigrew behandlartillvilkengradstyrelserärinvolveradeidenstrategiskaprocessen.därtill kommerolikasynsättsåsomstrategyaspractice,strategiskttänkandeochplanering samtcontra managerialhegemonyattanvändasförattfåökadförståelseomvarför styrelseragerarsomdegörivissasituationer. Genomattapplicerateoriernapåuppsatsensämneharenteoretiskreferensram sammanställts.dennareferensramliggertillgrundföranalysen.författarnaharvaltatt göraenfallstudiepådetsvenskaföretagetinwidoförattgranskahurvälteoriernas 17 Jacobsen(2006)s Ibid.s.97ff ) 15

16 uppfattningomstyrelsensarbetemedstrategistämmeröverensmeddetundersökta företaget.syftetmedfallstudienärävenatttestadenteoretiskareferensramenochhur applicerbardenärochteoriernasrelevans.empiriharsamlatsingenomintervjuermed relevantapersonerinomdetvaldaföretaget.utifrånanalysen,därempirijämförtsmed denteoretiskareferensramen,harförfattarnasammanställtslutsatserochresultat. 2.5Valavföretag JanSöderbergärhedersdoktorvidEkonomihögskolanvidLundUniversitetsamtVdför Söderbergsföretagenochharageratsomvårmentoridennauppsats.Hansittersom ledamotistyrelsenförratosabochhargodkännedomominwido,dådetägsavratos AB.JanSöderbergrekommenderadeossattgörafallstudienpåInwido,somhantyckte varettbraexempelpåenmodernstyrelse,samtintroduceradeossförinwidos styrelseordförandeandersc.karlsson.jansöderbergrekommenderadeinwido,med anledningavattdetärettföretagsomharenhistoriaavatthaförtenaktivstrategi, samtattdetärbaseratimalmövilketunderlättatvidintervjuer. 2.6Generalisering Ienkvantitativstudie,somdenna,ärdetvanligtattförfattarnaharsommålatt resultatetskakunnageneraliserasförattocksågällaandraframtidastudier 20.Enligt litteraturenfinnsdettvåvarianteravgeneralisering.denförstakallasanalytisk generaliseringochgörsgenomenjämförelseavenfallstudieochentidigareframtagen referensram,detvillsägaenjämförelsemellanempiriochteori.analytisk generaliseringanvändsävenförattstärkaenteori. 21 Denandrakallasstatistiskgeneraliseringochskergenomenjämförelsemellanetturval ochhelapopulationen 22. Dåförfattarnaenbartkommerattanvändasigavettfallföretag,harviföravsiktatt användaossavenanalytiskgeneralisering,snarareänenstatistiskgeneralisering. Deslutsatserviuppnårmedhjälpavfallstudienärinteavseddaförattapplicerasdirekt påandrafall.iställetärtankenattandraforskareskakunnabildasigenuppfattningom 20 Bryman,Bell(2005),s Yin(1994) 22 Ibid. 16

17 hurdetkanseutipraktikenochdefactoattdetärmöjligtattpraktikenskiljersigfrån teorin. 2.7Validitetochreabilitet Vidinsamlingavempiribörempirinuppfyllatvåkrav,validitetochreabilitet. Validitetsyftartillempirinsgiltighetochrelevansochkandelasinitvåundergrupper. Denförsta,interngiltighetochrelevanshandlaromhuruvidavimäterdetviharsom avsiktattmäta.denandra,externgiltighetochrelevanshandlaromhuruvidaresultatet påstudienkangeneraliserasochdärmedävengällaiandrasammanhang,ävenkallat överförbarhet. 23 Reabilitetsyftartillundersökningenstillförlitlighetochtrovärdighet.Enundersökning medhögreabilitetinnebärattundersökningenärtrovärdig.enundersökningharhög reabilitetomdenuppnårsammaresultatgångpågångomundersökningengenomförs fleragånger,förutsattattmätinstrumentenochmetodenidatainsamlingenär densamma. 24 Vidformandetavintervjufrågornaharförfattarnatagithänsyntillvaldteorisamt uppsatsenssyfteförattuppnåsårelevantafrågorsommöjligt. 2.8Primärdata Deprimärdatasomförfattarnaharanväntsigavkommerfrånintervjuermed styrelseordförande,industrialistmedanknytningtillföretagetsamtenkonsultinom bolagsstyrning Intervjuer Intervjuerärenmetodförinsamlingavprimärdatasomlämparsigmycketvälvidjust fallstudier 25.Intervjuerdelasvanligtvisinitvåtillvägagångssätt,standardiseradesamt icke standardiseradeintervjuer.videnstandardiseradintervjuärordningsföljdenpå frågornabestämdpåförhandochendastdeiförvägbestämdafrågornadiskuteras. Intervjuarnaskallformulerafrågornapåsammasätttillvarjerespondentochoftast finnsfastasvarsalternativ.alltförattsäkerställaattrespondenternassvarkan 23 Jacobsen(2006)s Ibid,s Lundahl,Skärvad(2009)s

18 sammanställaspåettjämförbartsätt. 26 Standardiseradeintervjuerlämparsigframför alltvidkvantitativstudieochinsamlingavhårdadata 27,detvillsägastatistiköver försäljning,frånvaro,marknadsandelaretcetera. Enicke standardiseradintervjugerrespondentenstortutrymmetillegnaassociationer ochnaturenpåintervjunliknasoftamedettvanligtsamtal 28.Detställsettmindreantal frågorochordningsföljdenpåfrågornaärfri,samtframföralltärföljdfrågortillåtnaoch användsflitigt.följdfrågornagerrespondentenmöjlighetattvidareutvecklaeller förklarasinasvarytterligareochgerintervjuarenökadmöjlighetatttäckahela informationsbehovet.enicke standardiseradintervjulämparsigbästvidkvalitativ studieochinsamlingavmjukdata,detvillsägadatasomsyftarpåmedkvalitativa förhållandensåsomföreställningarochmotivsomliggertillgrundförvissa handlingar. 29 Detfinnsävenenhybridavdeolikaformerna,ensåkalladsemi standardiseradintervju. Vidsemi standardiseradintervjuutgårmanfrånenintervjuguide,menordningsföljden påfrågornaärfriochallafrågormåsteinteställas.dockharmanettparfrågorsom ställstillsamtligarespondenter.intervjuarnaställerföljdfrågortillrespondentenföratt fåettmerutvecklatsvar.dessutomanvändersigintervjuarentillvissdelavpersonliga frågor,unikaförvarjeintervjutillfälle. 30 Författarnavaltattanvändasemi standardiseradeintervjuer.detharletttillfriare intervjuermedmerutrymmefördiskussioner,vilketförfattarnaharuppfattatvaramer givandeänvadenstandardiseradintervjuhadevarit.samtidigthardetfunnitsenklar återkommandestrukturvidvarjeintervjutillfälletillskillnadfrånenickestandardiseradintervjuteknik. Samtligaintervjuerhargenomförtsmuntligen,ansiktemotansikte,medrespondenten. Detärettmedvetetvalfrånförfattarnaavföljandeskäl.Författarnaanserattriskenmed enskriftligintervjuärattrespondententenderarattlämnamindrevälutveckladesvar, samtattdenspontanitetsomuppstårvidenmuntligintervjuförsvinner.vidarehar 26 Bryman,Bell(2005)s Lundahl,Skärvad(2009)s Bryman,Bell(2005)s Lundahl,Skärvad(2009)s Ibid. 18

19 respondentenvidskriftligaintervjuerlängretidpåsigattbesvarafrågorna,vilketger störreutrymmeförcensureringochkorrigeringavdesvarsomlämnas.påsåviskan respondentenundvikaattlämnautinformationsomkanskeintehadelämnatsutviden muntligintervju PresentationavAndersC.Karlsson AndersC.KarlssonärutbildadcivilekonomvidUppsalaUniversitetochär styrelseordförandepåinwidoab.andersharengedigenerfarenhetavstyrelsearbetedå hanharsuttitmedienmängdolikastyrelser,delssomledamotochdelssom styrelseordförande.förtillfälletsitterandersmedisåvällindabs,ipegabsochdet danskaföretageth&hsstyrelse.innananderskomtillinwido,satthanmediskanskas koncernledningdärhanblandannatvaransvarigförindustriverksamheten.andershar varitstyrelseordförandeiinwidovidtvåolikatidperioder.densenasteperiodensom ordförandepåbörjadesnärratosförvärvadeinwidoijanuari PresentationavRickardHagtorn RickadHagtornärutbildadekonomvidLundsUniversitet.JustnuärhanVdför konsultföretagetstrategiskutvecklingab.rickardharengedigenerfarenhetochhar jobbatsomkonsultmedfokuspåledarskap,individ ochgrupputvecklinginästan20år. BlandföretagensomhanarbetatmedmärksABB,Brio,SE Banken,TeliaSonera, Tullverketmedmera. 2.9Sekundärdata Fallstudienssekundärdatabestårutavinformationhämtadfrånårsredovisningarsamt informationfrånföretagetshemsida. 2.10Källkritik Primärdata,vilkenbeståravintervjuer,lederoftatillenförskönandebildav verkligheten.dettaärettproblemförfattarnaärvälmedvetnaom.eftersomförfattarna intekangaranteraobjektivdataharlöpandekontrollfrågorställts.författarnaäräven medvetnaomattsvarenvidenintervjukanvarapersonligaochintebehövergällaför helaorganisationen.ytterligarenågotsombörtasibeaktningärbetydelsenavhur respondentenförstårochtolkarfrågan.omrespondententolkarfråganfelaktigtkandet ledatillattsvarenblirirrelevanta.därförärdetavstorviktförstudiensresultatatt frågornauppfattaskorrektochpåettsnarliktsättavdeolikarespondenterna. 19

20 Författarnaärvälmedvetnaomattkritikkanriktasmotattviharlångtdragna slutsatserbaseradepåenendaintervju.anledningentilldettaärattdenintervjusom författarnaförsöktefåmedvdnfördetundersöktaföretagetintegickattgenomförapå grundavtidsbristfrånvdssida. Sekundärdatakanhatagitsframförandraändamål,vilketgörattdenkanvaravinklad menocksåattdenkanhaettheltannatsyfteidenursprungligakontexten.dettaställer högakravpåattförfattarnagranskarhelasammanhangetvidempiriinsamlingen. Författarnaharocksåhaftiåtankeattendelinformationinteärförstahandsinformation utanandrahandsinformationochdåkanuppfattatspåettannatsättänvad ursprungsförfattarenavsåg. FörfattarnasmålmeduppsatsenärattskapaenbildavhurInwidosstyrelsearbetar medstrategi.dennabildkommerattavspeglainwidoochdärmedfinnsmöjlighetenatt vårtfallskiljersigfrånandrafall Självkritik Författarnaärmedvetnaomdenproblematiksomkanuppståvidöversättningfrån engelsklitteratur.vidproblemharförfattarnatillsammansdiskuteratsigframtillvadvi trorattförfattarenharmenat.desvarviharfåttvidintervjuernaharförfattarnatolkat ochskrivitner,entolkningsomkanmedföraenriskattdetskiljersigfråndetsom respondentenavsågmedsvaret. 20

21 3.Teori 3.1Definitionavstrategi Ordetstrategikommerfrångrekiskansstrategosochärenmilitärtermsomlämpligen översättsmedkrigsföringskonst.ordetstrategispredsigtillföretagsekonominunder 1960 taletmedbetydelsen välplanerattillvägagångssättförattuppnåföretagetsmål. Dettabegreppifrågasattesunder1970 taletochkomdåattfåenvidaremening,såväl sombegreppsompraxis. 31 SlårmanuppordetstrategiiSvenskaAkademiensOrdbok,fårmantvåbetydelser. Ordetsförstabetydelseärdenmilitärabetydelsendärdetbetyder konstenattföraeller ledakrig.denandrabetydelsenär metodellertaktikatt(genomskickligt manövrerande)långsiktigochövergripligtledanågot(t.ex.ettföretagelleren utveckling)iönskadriktning. 32 Närmantalaromstrategiinomföretagsekonomi,finnsdettreolikaperspektivmankan sedetur.förstärdetanalytiskaperspektivetpåstrategidärstrateginkonstruerassom enplanförföretagetiframtiden.sedanföljerprocessperspektivet,därstrateginsessom enkontinuerligströmavbeslut.detsistaperspektivetärdetsåkalladekritiska perspektivetdärstrategindiskuterassomenkunskapsformationsomlegitimeraroch skänkeridentitetåthögrechefersarbeteochställning. 33 Idennauppsatssyftarstrategidelspådefinitionen; välplanerattillvägagångssättatt ledaettföretagiönskadriktning,delspådenkonkretaaffärsplansomettföretaghar meduppsattamålochstrategiskavägval.strateginkommerattsesurdetanalytiska perspektivetsåvälsomprocessperspektivet. 3.2Styrelsensroll,arbetsuppgifterochansvarsområden Styrelsensviktigasteuppgiftärdenfunktiondenfyllersomettkontrollerandeorgan. Styrelsenhariuppgiftattanställa,utvärderaochavskedaledningenförföretaget Alvesson,Sveningsson(2007)s ) 33 Alvesson,Sveningsson(2007)s Kim,Nofsinger(2007)s.41 21

22 Styrelsenskallövervakaolikaintressekonfliktersomkanuppståmellanledningoch aktieägareochvidbehovhanteraochlösadessa 35. Utöverdettaärstyrelsendessutomansvarigförbeslutsfattandetrörandeföretagets kort ochlångsiktigamål.debärävenansvaretförutformandetavstrateginföratt uppnådessamål,samtattföljaupphurarbetetfortskrider.enligtmallin(2004)ärdet intebaradenlöpandeverksamhetensomövervakasutanävenstyrelsensegna prestationvidframställningenavdeframtidamålen.grundläggandeförstyrelsenäratt debörtaobjektivabeslutsomfrämjarföretagetsbästaintresse. 36 Styrelsemötenskaupprättasregelbundetmedenagenda,däraktuellaåläggandeninom styrelsensansvarsområdebördiskuteras.förattundvikaattenpersonfårförmycket maktiettföretagbörrollensomstyrelseordförandeochvdinteinnehasavsamma person. 37 Förattstyrelsenskabedrivasinuppgiftpåbästmöjligasättärdetviktigtatt ledamöternafårinformationpåregelbundenbasis.förattuppnåengodbolagsstyrning ärdetviktigtattstyrelsentaransvarförattägarnablirtillgodoseddamedrelevantoch viktiginformation.entransparentbeslutsprocessökarägarnasförståelsefördebeslut styrelsentar. 38 Närföretagbeslutarhurdefinansiellamålenskaseutmåstestyrelsenframställaen strategiförattuppnådessamål.styrelsenbörintehanteradekortsiktigaproblemen utaniställetfokuserapådelångsiktigamålenochhurledningenskauppnådessa. 39 Regelbundenutvärderingavstrateginärnödvändigförattsehurstrateginförhållersig tillmarknadensständigaförändringar.detärviktigtattdessautvärderingarärett beståendemomentunderstyrelsemötenförattsäkerställaettpositivtutfallavstrategi. Lorsch&Clarkpåpekardessutomattstrategiutvecklingärenlångprocesssomformas ochomformasunderflerastyrelsemöten Clarke(2007)s Ibid.s Ibid.s Ibid.s Lorsch&Clark(2008)s.109ff 40 Ibid.s

23 3.3Pettigrewsstudie Pettigrewhargjortenstudiedär108företagsledaredärsåvälpersonerinom företagsledningensamtstyrelseledamöterhargettsinsynpåhurderasinvolveringi strategiserut.studienvisarattföretagsledarnaäröverensomattstyrelseledamöter sällaninitierarenstrategi,utanattdetärledningensomtarinitiativettillattskapaen strategi.däremottenderarstyrelseledamöterattpåverkainnehålletistrateginnärde påolikasättpåverkarledningengenomagerandeutanförstyrelserummet.under intervjuernahardetbarapresenteratsettfåtalexempeldåledamöterharvaritmedoch skapatellerinitieratenstrategi Pettigrew(1999) 23

24 24 TakingStrategic Decisions ShapingStrategic Decisions ShapingtheContent, ContextandConduct ofstrategy Definition Influenceisexerted insidetheboardroom attheendofthe capitalinvestment decisionprocess Influenceoccursearly inthedecisionprocess aspart timeboard membersshapethe preparationofcapital investmentproposals byexecutives Influenceis continuousandnot confinedtodecision episodes BoardBehaviour Insidetheboardroom, boardstakedecisions toeitheraccept,reject orrefercapital investmentproposals Consultationwith part timeboard membersbutthe executive,either formallyorinformally, whilstacapital investmentproposalis beingprepared enablesboard memberstotestideas, raiseissues,question assumptions,advise caution,andoffer encouragement Exectutives sieve capitalinvestment proposalsin anticipationofthe needforboard approval Theboarddevelops thecontextfor strategicdebate, establishesa methodologyfor strategic development, monitorsstrategy contentandaltersthe conductofthe executiveinrelationto strategy BoardInvolvement Allboardstake strategicdecisions Someboardsshape strategicdecisions Aminorityofboards shapethecontext, contentandconduct ofstrategy Tabell2.Nivåeravhurinvolveradestyrelseräristrategi Pettigrew(1999)

25 Styrelseledamötersinvolveringiolikadelaravdenstrategiskaprocessenärillustreradi tabell2.tabellenärbaseradpåprimärdataomstyrelsersbeteendeinnanförochutanför styrelserummet. Pettigrewhardelatinstyrelseledamötersinvolveringistrategiitreolikanivåer;taking strategicdecisions,shapingstrategicdecisionsochshapingthecontent,contextand conductofstrategy.varjenivåavinvolveringbeskrivsiföljandetreavsnittoch kännetecknasavbeteendeibeslutsprocessen,maktförhållandesamtdialogenochden socialainteraktionenmellanstyrelseochledning Takingstrategicdecisions Detärblandannatnärledningenkommermedinvesteringsförslagtillstyrelsensomde utövarsittinflytande.genomattgodkänna,avslåellerremitteraförslagetfårstyrelsen enbeslutanderollgällandeföretagetsstrategi.investeringsförslagenkanhandlaomatt övertaettannatföretag,skapajointventure,utvidga,lägganerellersäljaverksamhet. Styrelsenkankontrolleraledningengenomattsättaolikagränser,vanligtvisfinansiella, somavgörnärledningenmåstehastyrelsensgodkännande.ettavledningenshuvudmål understyrelsemötenaärattfåstyrelsengodkännandepådeinvesteringsförslagde lämnarin.ledningenförberederdärföralltidettunderlagsommedföljervarje investeringsförlag,somskallgestyrelseninformationsommotiverarettgodkännande avförslaget.pettigrewställersigfrågandetillhurverkligstyrelsenskontrollöver ledningenegentligenär,elleromdetärsåattdeendastärbeslutstagandesnarareän beslutsskapande.dedatasomsamladesinförstudienvisadepåattmajoritetenavde förslagsomledningenlämnadetillstyrelsengickigenom.enavintervjufrågornagickut påhurstorandelavdeförslagsomledningenlämnadetillstyrelsensomgickigenom. Personeriledningensvaradeatt90 95procentavförslagendelämnadetillstyrelsen gickigenommedenlägstasiffrapå80procentfrånenrespondentochhögstasvaretvar 100procent.Ävennärstyrelseledamötertillfrågadeshamnadesnittetpå90 95procent. Detäralltsålångtflerförslagsomgodkännsänsomavslås. 44 Liknanderesultatharlettandraforskaretillslutsatsenomattdetendastyrelsergörär attklubbaigenomledningensförslag.attallastyrelserendastärmedislutetav 43 Pettigrew(1999) 44 Ibid 25

26 beslutsprocessenochattbeslutetegentligenredanhartagitsutanförstyrelserummetär inteenlämpliggeneraliseringenligtpettigrew.pettigrewhämtarstödfördettaidedata somsamlatsinförstudiensamtidatahämtadfrånverkligaexempelom beslutsprocesseristyrelser.ävenomdethänderattstyrelsensäganejtillledningens förslaglyckasledningenfortfarandefåmajoritetenavsinaförslaggodkända.därmed ställersigpettigrewfråganomdetbetyderattstyrelserenbartagerar genomklubbare 90procentavtiden,menanserattdedatasomsamlatsininteräckerförattdranågon slutsats.menpettigrewmenarattdestudiersomhangranskatbegränsarsinaanalyser tillsjälvabeslutsfattandetistyrelserummetochdärmedavslöjarförliteomhur styrelseledamöterpåverkasundersjälvautformandetavförslagen Shapingstrategicdecisions Attfattabeslutärdetsistastadietienkontinuerligbeslutsprocess.Detärenheldel faktorertidigareibeslutsprocessensombidrartillochpåverkardetslutgiltigabeslut somfattas.vidbeslutomkapitalinvesteringargårstyrelseledamotenigenomenprocess itvåsteg.fördetförstakanvdnkonsulteraenstyrelseledamotundertidensomhan förberederettinvesteringsförslag.dettagenomattformelltgeledamotenett preliminärtförslagpåeninvestering.alternativtkandenvdnsamrådameden styrelseledamotinformelltgenomendialogutanförstyrelserummet.fördetandrakan Vdnförutsestyrelsenssvarpåettförslagochsjälvjusteraförslagetsomslutligennår styrelsen. 46 Detfinnsbevisförattledningenoftaföreslårattenstyrelseledamotbearbetarettförslag innandetformelltläggsframförstyrelsen.dettaskerbådeformelltochinformellt. GenomattdiskuteraförslagmedenstyrelseledamotfårVdnökadförståelseförde önskemålstyrelsenharochkandärigenomförändraförslagetsåattstyrelsenmed väldigtstorsannolikhetkommerattaccepteradet. 47 PahlochWinkler(1974)beskriveraktiviteteninförstyrelsemötensomensåkallad screening verksamhet.demenarattledningenfokuserarpåatthakontrollöver 45 Pettigrew(1999) 46 Ibid 47 Ibid 26

27 vilkeninformationsomstyrelsenfår,snarareänattförberedaföretttesttillfälle,somett styrelsemötefaktisktinnebärförledningen. 48 Teorierinom managerialhegemony menarattdetframföralltärledningensom försökerpåverkastyrelsen,samtattdetärstyrelsensomblirmestpåverkadav lobbyingen.förattundvikaattinformation,somärtillnackdelförderasförslag,når styrelsenmanipulerarledningeninformationförattökasannolikhetenattfåigenomde förslagdevill. 49 EnföretagsledareiPettigrewsstudieuttryckerdetsom;...anynon execisonlyasgoodastheexecutivewillallowhimtobe 50 Däremotfinnsdettillräckligtmycketbevisfrånintervjuernasompekarpåatt styrelseledamöternaredanietttidigtstadieavbeslutsprocessenpåverkarvdn,både formelltochinformellt.detvillsägaattpåverkanskerbådegenomdiskussioneri styrelserummetochgenomlobbying. 51 Sammanfattningsviskanvisummeratillattstyrelseledamöterbidrartill beslutsprocessenpåtvåolikasett.fördetförstaröstardeigenomdeförslagsom ledningengerstyrelsen.fördetandrapåverkardehurledningentänkergällande strategi.slutligenhandlarstyrelseledamöternaspåverkningsprocessomattkontrollera ledningensförslagsnarareänattsjälvkommamedförslagpåhandlingar Shapingthecontent,contextandconductofstrategy Detärintetillräckligtattendastfokuserapåprocessernaförvalochbeslutsfattandeför attförståstrategisktbeteende.ifigurenovanbeskrivsentredjenivåförstyrelsens involveringistrateginsomkallasför ShapingtheContent,ContextandConductof Strategy.Författarnaharvaltattöversättadettatillformandetavsammanhang,innehåll ochbeteendetavstrategi.tillskillnadfrånföregåendediskussioneromtastrategiska beslutochformastrategiskabeslutvisardatafrånpettigrewsstudieattstyrelsens engagemangistrategisträckersiglängreänformandetavval ochbeslutsprocesser. Formandetavsammanhang,innehållochbeteendeavstrategiförmedlarhurstyrelsen influerarintebarainnehålletistrategin,genomatttaochformastrategiskabeslut,utan 48 Pettigrew(1999) 49 Ibid 50 Ibid 51 Ibid 52 Ibid 27

28 ävenprocessenochmetodikengenomvilkaidéernaväxerfram. Genomattformasammanhanginomvilkenstrategiprocessensker,harstyrelsen möjlighetattpåverkadevillkorundervilkaprocessenägerrum.styrelsenharäven möjlighetattpåverkanär,varochhurstrategiskttänkandeskerinomföretaget. Mintzberg(1997)gjordeensärskiljningpåövervägdochplötsligstrategi.Idénatt strategiintealltidärplaneradochmenadutankanbildasoavsiktligtiorganisationen, introduceradesmedbegreppetplötsligstrategi.idedatasompettigrewsamlatin antydsdetattendelstyrelser,genomattuppmanaledningentillatthelatidentänkapå strategi,försäkrarsigomattledningenaktivtutformardestrategiskabeslutensnarare änlåtademväxaframavsigsjälva. 53 Genomattskapaettklimatiochutanförstyrelserummetdärstrategiskttänkande uppfattassomentankeriktigochuppskattadaktivitet,kanstyrelsenforma strategiprocessen.pådenmestfundamentalanivånkanstyrelsendrivapåochförhöra ledningenomdenbefintligastrateginsamtprocesserförattutveckla. 54 Närstyrelsenkännerattnivånpådeninformationdefåravledningengällandestrategin ärundermålig,kandeökasinexponeringgentemotledningensstrategiskatänkandeoch engagemangistrategiprocessen.dekantillexempelbegäraytterligareinformationför attgodkännaettförslagfrånledningen.påsåviskanstyrelsenpåverkabeteendenför attskapaochgenomförastrateginiföretaget. 55 Styrelsenjobbarmedledningenförattenasommetoderförattutformastrategin,samt tidsramarinomvilkaledningenskallläggaframsinastrategiskaavsikter.styrelsenkan ändrabeteendetistrategiprocessenytterligaregenomattsäkerställaattledningens åtgärderskerinometttydligtramverkförstrategisktansvarochredovisningsskyldighet gentemotstyrelsen. 56 Styrelsersbidragtilldenstrategiskaprocessenbehöverintenödvändigtvisslutavidatt ökaledningensmedvetenhetombehovetatttänkapåstrategi.insatsenstannarinte hellervidintroduktionavmetoderförattplanerastrategiellerkonstruktionav sammanhangivilkastrategidebatterasochplaneras.utandärdetfinnsenstrategi, 53 Pettigrew(1999) 54 Ibid 55 Ibid 56 Ibid 28

29 utvärderarstyrelsendessinnehållochpåverkangenomattbeledningenrättfärdiga derasstrategiskaavsikter.dessutomövervakarstyrelsendeåtgärderledningenvidtar ellerintevidtar.omstyrelsenvillformasammanhanget,innehålletochbeteendetav strateginpåettannorlundasättärensistautvägattersättavdn SammanfattningavPettigrewsstudie PettigrewbehandlarallatreUsomärvägledandegenomvåruppsats.Pettigrewhävdar attdetärframföralltiutformningenavenstrategisomstyrelsenärengagerad.han tyckerattgeneraliseringenattstyrelserendastagerar genomklubbare ärvansklig. Pettigrewmenarsnarareattstyrelsenhelatidenpåverkarledningen,bådeformelltoch informellt.hansargumentrörandeattstyrelsenskapardeförhållandesomledningen agerarutifrånstärkerhanstroattstyrelserharenväldigtcentralrollvidutformningen avstrategi.vadgällernästau,utförande,menarpettigrewattstyrelsenharenväldigt passivroll.däremotskaparstyrelsen,genomvaletavstrategi,förutsättningarför ledningenattuppföljastrategin.sistau:et,uppföljningskriverpettigrewattstyrelsen hariuppgiftattutvärderabefintligastrategierblandannatgenomattövervaka ledningensåtagande StrategyasPractice Strategyaspractice perspektivetserstrategisomkontextberoendeochbehandlarhur människorhanterarstrategi.perspektivetärinriktatpåattuppnådestrategiskamålen ochutformasgenomsamverkanmellanfleraaktörerienorganisation. 59 Detvillsägaatt flödetavallahandlingarenindividellergruppgörförenorganisation,utgör organisationensstrategi.exempelpåsådanahandlingarärtrendanalyser,budgetering, prognostisering,kvartalsrapporterochprestationsmålsomallapåverkarutvecklingen ochutförandetavstrategier.jarzabkowskibeskrivertvåolikadelaravstrategias practice,denprocessuellaochdeninteraktiva. Detprocessuellaperspektivetbyggerpåformellaaktivitetersåsomstrategiskplanering, trendanalyser,budgetering,prognostisering,kvartalsrapporterochprestationsmål, vilkapåverkarutformandetochutförandetavstrategier.detförlitarsigävenpå hierarkierochformaliseraderollerviddessaaktiviteter.perspektivetanvändersigäven 57 Pettigrew(1999) 58 Ibid. 59 Hendry,Kiel,Nicholson(2010)s.36 29

30 avdiagnostiskakontrollersåsomresultatindikationer,belöningarochsanktionerföratt övervakastrategiskaresultatochminimeraavvikelserfrånförväntningarna.näralla individerenorganisationärinvolveradeienstrategilederdettillattstrateginlättblir allmäntaccepterad.tillslutblirstrateginnästansjälvgåendeochingastörreinsatser behövsavledningen. Detärocksådärfördetprocessuellaperspektivetsärskiltgynnar destrategiermedlånghistoriainomorganisationen. 60 Detinteraktivaperspektivetinnefattarettmuntligtsamspelmellanledningenochandra aktörerinomorganisationenförattpåverkautformningenochutförandetavden strategiskautvecklingen.dennasynvinkelgerindivideriledningenenmöjlighetatt tolkastrateginochförhandlaomhurdetyckerattstrateginbörseut. Ettkänneteckenförperspektivetärattdetbyggerpålöpandesocialautbytenivilka individerellergrupperdiskuterarochförhandlarföratttillsammansbyggaettramverk avmeningenmedstrategi.tillskillnadfråndenprocessuellainriktningenbyggerteorin påattindividernaiorganisationenfårbyggavidarepåstrateginochvidtaegnaaktioner. Teorinförespråkarattskapaochutvecklastrategiersamtökatrovärdighetenpådessa förattkunnaminskamotståndettillstrategiskaförändringar. 61 Jarzabkowskimenarattdetvåolikaformernakanexisteraisammaföretag.Dock medförenstarkprocessuell strategyaspractice ensvaginteraktiv strategyas practice ochviseversa. 62 Detinteraktivaperspektivetpåvisarattkommunikationenochsamspeletmellanledning ochstyrelseärvitaltförattkunnauppnåeneffektivstrategi.tillskillnadfråndet interaktivaperspektivetsåanvändshierarkiskapositionerochmaktförhållandenvidde treu:naidetprocessuellaperspektivet.dettagerossenfördjupadbildavhurstyrelser väljerattarbetavidutformning,utförandeochuppföljningavstrategi.vilketkanvara tillhjälpvidanalysen. 60 Hendry,Kiel,Nicholson(2010)s Ibid.s Ibid. 30

31 3.5Contra ManagerialHegemony teorin EnligtContra managerialhegemony teorinärstyrelsensviktigasteuppgiftattförsäkra attledningenhandlariägarnasintresse.teorinfokuserarpåstyrelserssjälvständighet frånledningenochtaruppolikasättpåvilkaledningenkanurholkadenna. 63 Enfaktorsomäravavsevärdbetydelse,ärstyrelsensberoendeavdeninformationde fåravledningen.ledningenharmerexpertisochkunskapomdenlöpande verksamhetenochföretagetsmöjligheteränvadstyrelsenhar.genomattkontrollera vilkeninformationsomlämnastillstyrelsen,fårledningenmöjlighetattbestämma styrelsensagendaochvadsomdiskuteraspåstyrelsemötena. 64 Medanledningens inflytandeärviktigt,ansercontra managerialhegemony teoretikernaattdetfinnsen riskmedattledningenkandomineraöverstyrelsenvidstrategiskabeslutochförsvaga styrelsensinflytande. 65 Dallasmenarpåattledningensinflytandevidnomineringenavnyastyrelseledamöter underminerarstyrelsenssjälvständighet.attmångastyrelseledamöteruppleverattde tjänstgörvdnsnarareänstyrelsenharbidragittillvdnsstarkaposition.defactoattvdn oftaharenmaktpositionvidnomineringsprocessenharletttillattcontra managerial hegemony teoretikerföredrarattennomineringskommittésköterutnämningarnaav nyastyrelseledamöter.somresultatavdettaserviidagattmångaföretaganvändersig avsådanakommittéerialltstörreutsträckning. 66 Attmångastyrelseledamöterharheltidsjobbpåandraföretagärytterligareettattribut somunderminerarstyrelsenssjälvständighetfrånledningen.förattminimera ledningensinflytandeföreslårcontra managerialhegemony teoretikeratten styrelseledamotinteskasittaifleränsexolikastyrelser. 67 Författarnaharvaltdennateoridådenspeglardetständigamaktspeletsompågår mellanledningochstyrelse.pettigrewbehandlarledningensmaktöverstyrelsen,men Contra managerialhegemonygårmerinpådjupetochundersökerdeolika förhållandenaimaktspelet.teorinbehandlarävenmerkonkretolikasättförledningen 63 Dallas,Lynne(1996)s.4 64 Ibid,sid4ff 65 Mallin(2004)s Dallas,Lynne(1996)s.5 67 Ibid.s.7 31

32 attmanipulerastyrelsenföratttamakteniföretaget,samtdeförsvarsåtgärdersom styrelsenkanellerbörvidta.maktspeletärenkonstantkampochpåverkarsamtliga beslutsomstyrelsentar,såvälutformande,utförandesomuppföljning. 3.6Strategiskttänkandeochstrategiskplanering Detråderdelademeningarinomlitteraturenomvadstrategiskplaneringrespektive strategiskttänkandeegentligenbetyderochhurförhållandetmellandebådaserut. Heracleousmenarattstrategiskplaneringanvändsnärmanrefererartillen programmatiskochanalytiskttänktprocess,medanstrategiskttänkanderefererartill enkreativ,divergenttänktprocess.hanharlyckatsfastställafyrahuvudsynsättpå förhållandetmellanstrategiskplaneringochstrategiskttänkande. 68 Detförstautavdessaärnärstrategiskttänkandeochstrategiskplaneringsessomtvå distinktatankesättdärstrategiskttänkandeskallföregåstrategiskplanering.enligt dettasynsättkanstrategierinteproducerasgenomplanering,utandetansesvaraen formaliseradochanalytiskprocess.iställetliggerfokuspåvadsomhänderefteratten strategiärbestämdellerharuppstått. 69 Detandrasynsättetärattstrategiskttänkandeärochbörvaraanalytiskt.MichaelPorter ärhärenframståendeforskareochförespråkareochhananserattdetfinnstvåkritiska frågorattställanärdetgällerstrategiskttänkande.denförstafråganärhurden industriellastrukturenserutochhurmanvillattdenskautvecklasmedtiden.den andrafråganärhurdetegnaföretagetsrelativapositionochlägeserutjämförtmed övrigamarknaden. 70 Tredjetankesättetärattdetverkligasyftetmedstrategiskplaneringärattunderlätta ochförbättradetstrategiskatänkandet.fleraolikascenarionplaneras,designadeföratt sättaledningenochstrateginpåprovochtestarvaddekanfåförmöjligautfall.detfinns tvåhuvudanledningartillattgöradessatester.delssomenförsiktighetsåtgärd,föratt förutspåochförståriskernasomfinns,delsientreprenörsyfte,ettförsökattupptäcka vilkamöjlighetersomkandykauppsommantidigareintevarmedvetenom Heracleous(2003)s Ibid.s.39ff 70 Ibid.s Ibid.s.41 32

33 Idetfjärdesynsättetanserattstrategiskplaneringmedtidenharutvecklatstillattvara strategiskttänkande.häransesstrategiskplaneringochstrategiskttänkandeintesom deninvolveradetankeprocessen,utandetidentifierasiställetsomorganisationen kutym.huvudskillnadenfråndeövrigasynsättenärattdetstrategiskatänkandetär mycketmerdecentraliseratochallaihelaorganisationenärdelaktigaiprocessen Teoretiskreferensram DenteoretiskareferensramenärenutvecklingavPettigrewsteorier.Attinteöversätta Pettigrewsteorierärettmedvetetvalförattinteriskeraattförloranågoti översättningen.kompletteringenavpettigrewstabellärdockpåsvenskadetskallvara merlättareförläsarenattförståförfattarnasresonemang.överstitabellenhardetvå termernatraditionellochmodernstyrelselagtstillförattvisavilkakriteriersom stämmerinmedrespektivestyrelse.shapingstrategicdecisionsharbeskrivitsmeden pilförattillustreraattdetärettstegmotmodernstyrelse.pettigrewsteorierkan kopplastilldetreu:nasomharlagtstillibottenavtabellen.tillvarjeu,ivarjevariant avstyrelse,harenbeskrivningavförfattarnasuppfattningomstyrelsensrolllagtstill. Tankenärattdetmedhjälpavreferensramenskavaramöjligtattkategoriseraenvalfri styrelseenligtdefinitionentraditionellochmodernstyrelseefterstyrelsensnivåpå engagemangidestrategiskabesluten.föruppsatsensstudiegällerattinwidosstyrelse kommerattanalyserasutifråndetreu:naförattdärigenomplacerainstyrelsenienav tabellensövrekategorier,traditionellellermodernstyrelse.detreandrateorierna; Strategyaspractice,contra managerialhegemonysamtstrategiskttänkandeoch planering,kommerhjälpaossattförståvarförstyrelseragerarsomdegörivissa situationer. 72 Heracleous(2003)s.42 33

34 Traditionell styrelse > Modernstyrelse Definition TakingStrategic Decisions Influenceisexerted insidethe boardroomatthe endofthecapital investmentdecision process ShapingStrategic Decisions Influenceoccursearlyin thedecisionprocessas part timeboardmembers shapethepreparationof capitalinvestment proposalsbyexecutives ShapingtheContent, ContextandConductof Strategy Influenceiscontinuous andnotconfinedto decisionepisodes Board Behaviour Insidetheboard room,boardstake decisionstoeither accept,rejector refercapital investment proposals Consultationwithparttimeboardmembersby theexecutive,either formallyorinformally, whilstacapital investmentproposalis beingpreparedenables boardmemberstotest ideas,raiseissues, questionassumptions, advisecaution,andoffer encouragement Exectutives sieve capital investmentproposalsin anticipationoftheneed forboardapproval Theboarddevelopsthe contextforstrategic debate,establishesa methodologyfor strategicdevelopment, monitorsstrategy contentandaltersthe conductofthe executiveinrelationto strategy Board Involvement Allboardstake strategicdecisions Someboardsshape strategicdecisions Aminorityofboards shapethecontext, contentandconductof strategy Utformning Passivroll Konsulteranderoll Aktivroll Utförande Ejdelaktiga,ingen kontroll Passivroll,årligkontroll Aktivroll,kontinuerlig kontroll Uppföljning Skeraldrig Skersällan Skerkontinuerligt Tabell2.Beskrivningavdenteoretiskareferensramen. 34

Mobilitet och tillgänglighet

Mobilitet och tillgänglighet Mobilitetochtillgänglighet ConsafeLogisticshanddatoreriframtidensvårdochäldreomsorg Författare: SusannaDomeij ToveSvärdNorbäck Datum: 2011 01 17 ii Förord MeddennarapportavslutarvivåracivilingenjörsstudierpåLundsTekniska

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, HT 2011 Uppsats, 15 Hp Handledare: Claes Gunnarsson Examinator: Mari-Ann Karlsson Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Författare:

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

SATSA FRISKT FOR LIFE

SATSA FRISKT FOR LIFE Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi Vårterminen 2011 (Frivilligt: Programmet för xxx) SATSA FRISKT FOR LIFE En komparativ studie om kundens

Läs mer

Uterummets föreställning En studie av Vårväderstorget

Uterummets föreställning En studie av Vårväderstorget Abstract Titel Författare Kurs Uterummetsföreställning Enstudieav Vårväderstorget ChristerAndersson&UlfDavidson Termin Höstterminen2008 ExamensarbeteiMedie och kommunikationsvetenskap,institutionenför

Läs mer

Lagercentralisering inom distributionslogistik Hur påverkas transportutförandet?

Lagercentralisering inom distributionslogistik Hur påverkas transportutförandet? . Lagercentralisering inom distributionslogistik Hur påverkas transportutförandet? Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Kandidatuppsats i företagsekonomi Våren 2011 Författare: Christoffer Liljesson

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder

Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder AvZannaMårtenssonhandlettavCarl JohanAsplund(LTH)ochPehrJohnsson

Läs mer

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström Gymnasiearbetet Daniel Nordström Presentationens innehåll Film gymnasiearbetet Gymnasiearbetet i korthet Gymnasiearbetet mot högskoleförberedelse Planering-genomförande och utvärdering Planeringen för

Läs mer

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD (Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD Kvalitativ vs. Kvantitativ forskning Kvalitativ forskning Vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier, till. Ex studier

Läs mer

Den successiva vinstavräkningen

Den successiva vinstavräkningen Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Ogi Chun Vårterminen 2006 Den successiva vinstavräkningen -Ger den successiva vinstavräkningen

Läs mer

Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap

Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap Utgåva HT2006 Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap Ekonomiska Institutionen, Linköpings universitet Innehåll 1 RAPPORTEN...1 1.1 MÅLGRUPP...1 1.2 STRUKTUR OCH LAYOUT...1 1.2.1 Rubriker...1 1.3

Läs mer

Skriv uppsatsens titel här

Skriv uppsatsens titel här Examensarbete i Datavetenskap (Ange vilken nivå av uppsats det gäller) Skriv uppsatsens titel här Skriv uppsatsen undertitel här Författare: Namn Namnsson Handledare: Namn Namnsson Termin: HT99 Kurskod:

Läs mer

PA Projektarbete

PA Projektarbete PA1201 - Projektarbete Projektarbetets syfte Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform.

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY Redovisning Redovisning av projekten Skriftligt i form av en slutrapport ( till handledaren via Urkund senast 11/4 (veckan innan påsklovet) Alla

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning 2010 1 (5) I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning Nordeas fonder 1 har antagit följande riktlinjer för ägarstyrning avseende bolag verksamma på den finländska och svenska

Läs mer

SEB Trygg Liv vs. AMF -En undersökning av pensionsfonder

SEB Trygg Liv vs. AMF -En undersökning av pensionsfonder Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagandet Kandidatuppsats 1 högskolepoäng Höstterminen 008 SEB Trygg Liv vs. AMF -En undersökning av pensionsfonder Av: Marian Kheir & Nuran Abraham

Läs mer

Jonas Iversen, Finansdepartementet

Jonas Iversen, Finansdepartementet Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande),

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport)

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Försättsblad Försättsbladet ska motsvara framsidan på en vetenskaplig uppsats eller ett bokomslag. Många gånger har de olika lärosätena (högskolan och universitet)

Läs mer

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Pär Leijonhufvud 2017-08-29 Innehåll Syfte.................................... 2 Arbetsformer............................... 2 Rapporten.................................

Läs mer

Kliniska läkemedelsprövningar

Kliniska läkemedelsprövningar Kliniska läkemedelsprövningar Attraktiv resurshantering i landstingen VictoriaSydow ExamensarbetepåKungligaTekniskaHögskolan Hösttermin2011 Förord Dettaexamensarbeteutfördesunderhöstterminen2011påuppdragavSironaHealth

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Skriv inte av, testa nedskrivning!

Skriv inte av, testa nedskrivning! Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Skriv inte av, testa nedskrivning! En fallstudie om att fastställa nedskrivningsbehov av goodwill Kandidatuppsats i företagsekonomi Redovisning, EKR 362, VT 2007

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet 1 (3) Kursplan Kursens benämning: Vetenskaplig metod A Engelsk benämning: Scientific method A Kurskod: 1MV015 Gäller från: HT 2012 Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Ämnesrådet i Ledningsvetenskap

Läs mer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility - Ses arbetet som en strategi och är det verkligen ett genuint samhällsansvar? Författare: Emelie Angberg, Handelsekonomprogrammet Emelie Evegren, Handelsekonomprogrammet

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR

SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR Revisionsdatum: 2012-10-23 Bilaga 1 SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR Olika former av samverkan För att bedriva en kvalitativt bra ingenjörsutbildning är vi från högskolans

Läs mer

STYRELSEPROFFS. -En fördjupad studie- Företagsekonomiska Institutionen w FEKH95 Examensarbete kandidatnivå w HT- 2011. Paula Petersson 880705

STYRELSEPROFFS. -En fördjupad studie- Företagsekonomiska Institutionen w FEKH95 Examensarbete kandidatnivå w HT- 2011. Paula Petersson 880705 STYRELSEPROFFS -En fördjupad studie- Företagsekonomiska Institutionen w FEKH95 Examensarbete kandidatnivå w HT- 2011 Erika Waldetoft 880613 Michaela Tredal 871001 Paula Petersson 880705 Handledare: Claes

Läs mer

1. Motivation. 10 tips som tar dig till jobbintervjun! Rasmus Lindahl 2012-11-26

1. Motivation. 10 tips som tar dig till jobbintervjun! Rasmus Lindahl 2012-11-26 10 tips som tar dig till jobbintervjun! Rasmus Lindahl, cv-coach Karriärcenter, Umeå universitet rasmus.lindahl@gmail.com 1. 2 1. Motivation Vad är du intresserad av? När har du flyt? Varför just det här

Läs mer

Skriva vetenskapligt

Skriva vetenskapligt Skriva vetenskapligt Varför skriva så mycket? 2 Vad är en effektiv text? 3 4 5 6 7 8 Hur ska jag börja? 9 10 11 Empiri 12 13 Organisera 14 15 Skrivandets förstadie Vad vill jag/vi skriva om? Varför? Eftersökning

Läs mer

Om konsten att skriva och använda case. Caseskola A 2016: Bengtsson, L & Asplund, CJ Teknologistrategier, LTH

Om konsten att skriva och använda case. Caseskola A 2016: Bengtsson, L & Asplund, CJ Teknologistrategier, LTH Om konsten att skriva och använda case Caseskola A 2016: Bengtsson, L & Asplund, CJ Teknologistrategier, LTH Agenda Varför använda case? Varför skriva case? Några viktiga punkter vid konstruktion av case

Läs mer

Second Hand i Första Hand

Second Hand i Första Hand STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats 10 poäng Höstterminen 2005 Second Hand i Första Hand En undersökning om second handklädesmarknaden Författare: Gustaf Sporrong Sara

Läs mer

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring?

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? Uppsala Universitet 2 januari 2009 Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Magisteruppsats Handledare: Konstantin Lampou Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? - en fallstudie om Google

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Väg orden på guldvåg

Väg orden på guldvåg Examensarbete2009 Vägordenpåguldvåg Utformandetavenspråkguideför EskilstunaEnergiochMiljö KarinCox Textdesignprogrammet180hp Instutitionenförinnovation,designochproduktutveckling Examensarbeteitextdesign,15hp

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Relationen mellan strategi, mål och belöningssystem En studie på Länsförsäkring Kronoberg och Folksam AB

Relationen mellan strategi, mål och belöningssystem En studie på Länsförsäkring Kronoberg och Folksam AB 2FE05E Controllerfördjupningen Ämnesfördjupande arbete 15hp Relationen mellan strategi, mål och belöningssystem En studie på Länsförsäkring Kronoberg och Folksam AB Författare: Jennie Eriksson Frida Nilson

Läs mer

DELAKTIGHET OCH LÄRANDE

DELAKTIGHET OCH LÄRANDE HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för hälsa och samhälle Pedagogik 61-80p VT 2006 DELAKTIGHET OCH LÄRANDE - en studie om delaktighet och lärande bland vårdpersonal inom kommunal äldreomsorg Handledare: Mattias

Läs mer

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Gymnasiearbetet Yrkesprogram: I målen för yrkesprogrammen

Läs mer

Att skriva teknisk ra r p a port r

Att skriva teknisk ra r p a port r Att skriva teknisk rapport Innan du börjar, fråga: Varför skriver jag rapporten: syfte, avsikt vad vill du uppnå? Vilka ska läsa den, omfattning, språk? Vad behöver de veta? Disposition Titelsida Inledande

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap Luleå tekniska universitet Ht02 Reviderad vt04, vt05, ht06, ht08 Regler för examensarbete

Läs mer

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value Identifying tomorrow s leaders today Executive Search Management Assessment Board Value Lisberg finner morgondagens ledare idag Lisberg är experter på Executive Search, Management Assessment och Board

Läs mer

Webbpanelundersökningar

Webbpanelundersökningar Webbpanelundersökningar Inledning Gösta Forsman Surveyföreningen 2011-02-03 Vad är en webbpanel? Vad är en webbpanel? Ett register över personer som förklarat sig villiga att delta i webbundersökningar

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

STUDIEHÄFTE FÖR DELKURS 1. "LEDARSKAP I SAMVERKAN", 7,5 högskolepoäng

STUDIEHÄFTE FÖR DELKURS 1. LEDARSKAP I SAMVERKAN, 7,5 högskolepoäng LINNÉUNIVERSITETET Programmet för Ledarskap och organisation 1LO100, 1-30 högskolepoäng Distans Läsåret 2011-2012 STUDIEHÄFTE FÖR DELKURS 1 "LEDARSKAP I SAMVERKAN", 7,5 högskolepoäng 1 CENTRALA MOMENT...

Läs mer

KLAGOMÅLSHANTERING I BUTIK SETT UTIFRÅN OLIKA ÄGARFORMER

KLAGOMÅLSHANTERING I BUTIK SETT UTIFRÅN OLIKA ÄGARFORMER KLAGOMÅLSHANTERING I BUTIK SETT UTIFRÅN OLIKA ÄGARFORMER DIFFERENCES OF HANDLING CUSTOMER COMPLAINTS IN STORES DEPENDING OF OWNERSHIP STRUCTURE Examensarbete inom huvudområdet Företagsekonomi Grundnivå;

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

ÖVRIG INFORMATION INFÖR SJ AB:s ÅRSSTÄMMA. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) skall kallelsen till årsstämman innehålla följande:

ÖVRIG INFORMATION INFÖR SJ AB:s ÅRSSTÄMMA. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) skall kallelsen till årsstämman innehålla följande: ÖVRIG INFORMATION INFÖR SJ AB:s ÅRSSTÄMMA Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) skall kallelsen till årsstämman innehålla följande: -Ägarens förslag till ordförande på årsstämman -Ägarens förslag

Läs mer

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik Säbyholms montessoriskola Årskurs 6 Plats för bild som har med arbetet att göra Eget arbete 15 Poäng Rubrik Underrubrik Förnamn Efternamn Examinator: Förnamn Efternamn Handledare: Förnamn Efternamn 1 Sammanfattning

Läs mer

Process och struktur. Liksom Yin och Yan behövs båda

Process och struktur. Liksom Yin och Yan behövs båda Process och struktur Liksom Yin och Yan behövs båda Logiskt Ramverk (LFA): En etablerad planeringsmodell Ett konkret hjälpmedel för målstyrd planering, analys, bedömning, uppföljning och utvärdering av

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Varför hyr företag in extern personal istället för att rekrytera?

Varför hyr företag in extern personal istället för att rekrytera? Varför hyr företag in extern personal istället för att rekrytera? Författare: Eugen Voinitch Ekonomprogrammet Omid Ghayoomi Ekonomprogrammet Handledare: Thomas Karlsson Examinator: Krister Bredmar Ämne:

Läs mer

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar Norrbotten. Policy Styrelsen B24:2012:0:5 Intern

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar Norrbotten. Policy Styrelsen B24:2012:0:5 Intern 1 Innehållsförteckning 1. Utseende av valberedning m.m.... 2 2. Valberedningens uppgifter och arbetsformer... 2 2.1. Styrelsens storlek och sammansättning mm... 3 2.2. Tillsättning av styrelse... 4 2.3.

Läs mer

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514 Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514 KURSPLAN Ledarskap och organisation, fortsättningskurs Leadership and Organization Kurskod LO 5322 Beslutsdatum 2008-05-19 Beslutande organ Styrelsen

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

LIKA BARN LEKA BÄST?

LIKA BARN LEKA BÄST? LIKA BARN LEKA BÄST? - En studie om styrelsens sammansättning Författare: Karin Andersson Cecilia Karlsson Handledare: Thomas Karlsson Program: Health Management Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin:

Läs mer

Självständiga arbeten i lärarutbildningen exempel från ÖU

Självständiga arbeten i lärarutbildningen exempel från ÖU Självständiga arbeten i lärarutbildningen exempel från ÖU Malin Knutsson 2015-09-24 15-10-02 1 Lärarutbildning för skolår f-6 vid ÖU - i korthet Studiegångar: HT 1 VT 1 HT 2 VT 2 HT 3 VT 3 HT 4 VT 4 år

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01. Föreläsare

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01. Föreläsare Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Ann Theander Grant Thornton Hans Svedberg Maqs Advokatbyrå

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen 1 Dnr Su-159-4.2.1-0053-13 STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen Allmän studieplan för Utbildning på forskarnivå i romanska språk med

Läs mer

Vad motiverar användandet av belöningssystem?

Vad motiverar användandet av belöningssystem? Kandidatuppsats FEK 582 VT 2006 Vad motiverar användandet av belöningssystem? en fallstudie av bilbranschen Författare: Jockum Beck-Friis Tomas Jonsson Fredrik Robbert Handledare: Gösta Wijk Sammanfattning

Läs mer

Implementeringen av IFRS 7 i svenska livförsäkringsbolag

Implementeringen av IFRS 7 i svenska livförsäkringsbolag Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter Vårterminen 2006 Implementeringen av IFRS 7 i svenska livförsäkringsbolag

Läs mer

Automation av internlogistik - Utmaningar och framgångsfaktorer. Anna Granlund

Automation av internlogistik - Utmaningar och framgångsfaktorer. Anna Granlund Automation av internlogistik - Utmaningar och framgångsfaktorer Anna Granlund 2014-05-13 Vem är jag och varför är jag här? Forskare Mälardalens högskola Robotdalen Logistikautomation Doktorandstudier Fokus

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för CEP och HLP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för CEP och HLP. Välkommen till fördjupningsvalsinformation Välkommen till fördjupningsvalsinformation för CEP och HLP Välkommen till fördjupningsvalsinformation Agenda för detta pass D-nivå Examen Genomgång av nya webbsidorna för Val av kurser inom program Förkunskapskrav

Läs mer

Värdering till verkligt värde En studie om hur IFRS 13 påverkar värderingen av förvaltningsfastigheter

Värdering till verkligt värde En studie om hur IFRS 13 påverkar värderingen av förvaltningsfastigheter Värdering till verkligt värde En studie om hur IFRS 13 påverkar värderingen av förvaltningsfastigheter Kandidatuppsats i externredovisning Företagsekonomiska institutionen Höstterminen 2011 Handledare:

Läs mer

Service Innovation - medarbetarnas uppfattning om sin roll i skapandet och utvecklingen av innovationer i tjänsteföretag

Service Innovation - medarbetarnas uppfattning om sin roll i skapandet och utvecklingen av innovationer i tjänsteföretag Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2006 Service Innovation - medarbetarnas uppfattning om sin roll i skapandet och utvecklingen av innovationer i tjänsteföretag

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

2

2 2 3 4 5 1.1. BAKGRUND: Gruvan tvingar staden att flytta 6 Bild 1. Karta över Sverige med Kiruna och Gällivare markerat. 1.2. SYFTE 1.3. PROBLEMFORMULERING: Hållbar stadsutveckling 7 8 9 1.4. FRÅGESTÄLLNINGAR

Läs mer

Corporate governance i medelstora företag: Styrelsens medverkan i strategiarbete

Corporate governance i medelstora företag: Styrelsens medverkan i strategiarbete Examensarbete Kandidatnivå Vårterminen 2010 Corporate governance i medelstora företag: Styrelsens medverkan i strategiarbete Författare Malin Helldin Handledare Claes Svensson Carl Leijonhielm Jacob Mårdfelt

Läs mer

Kvalitet på arbetsmiljöarbetet. Ingela Bäckström

Kvalitet på arbetsmiljöarbetet. Ingela Bäckström Kvalitet på arbetsmiljöarbetet Ingela Bäckström Disposition av min presentation Vad är kvalitet? Hur definieras kvalitet? Kvalitet på arbetsmiljöarbete är det viktigt? Bakgrund till min forskning Syfte

Läs mer

HANDIKAPPFÖRENINGEN AUTISM (HFA)

HANDIKAPPFÖRENINGEN AUTISM (HFA) Högskolan i Gävle Ekonomiinstitutionen Organisationsteori B 5 p Handledare: Jaana Kurvinen, Pär Vilhelmsson HANDIKAPPFÖRENINGEN AUTISM (HFA) Grupp 1 Gävle Maria Blomström Erika Brännholm Hans Östman Bakgrund

Läs mer

Informationssäkerhetsmedvetenhet

Informationssäkerhetsmedvetenhet Informationssäkerhetsmedvetenhet En kvalitativ studie på Skatteverket i Linköping Kandidatuppsats, 10 poäng, skriven av Per Jutehag Torbjörn Nilsson 2007-02-05 LIU-IEI-FIL-G--07/0022--SE Informationssäkerhetsmedvetenhet

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Konkurrensstrategier

Konkurrensstrategier Södertörns Högskola Företagsekonomi Magisteruppsats 10 p 2006-06-01 Grupp 14 Författare: Pernilla AArskog 690819-0140 Annika Lange 790331-0063 Handledare: Hans Hyrenius (Eron Oxing) Konkurrensstrategier

Läs mer

Rapport Gymnasiearbete - Exempelmall

Rapport Gymnasiearbete - Exempelmall Rapport Gymnasiearbete - Exempelmall Wikiskola ett fint hjälpmedel i undervisningen Håkan Elderstig Christer TIS Stockholm Ht- 13 Gymnasiearbete 100p Abstract Sitter längst fram i arbetet efter framsidan.

Läs mer

Incitamentsprogram för styrelseledamöter

Incitamentsprogram för styrelseledamöter Företagsekonomiska institutionen FEKK01 HT 2009 Incitamentsprogram för styrelseledamöter Författare: Handledare: Claes Svensson Sigurdur-Freyr Bjarnason Göran Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Konkurrenskraft genom rätt strategier

Konkurrenskraft genom rätt strategier Linnéuniversitetet Ekonomihögskolan Konkurrenskraft genom rätt strategier En kvalitativ studie om småföretagens konkurrensstrategier inom den svenska trycksaksbranschen. Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP

V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP U UTVECKLING OCH LÄRANDE H HÄLSA OCH ARBETSGLÄDJE V VÄRDEGRUND OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT L LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP D DELAKTIGHET OCH GEMENSKAP K KOMMUNIKATION OCH MÖTESER ETT VERKTYG FÖR ARBETSMILJÖ- OCH

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens

Läs mer

Institutionen för hälsovetenskap Kurskod VMD903. Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7.5 högskolepoäng

Institutionen för hälsovetenskap Kurskod VMD903. Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7.5 högskolepoäng KURSPLAN Kursens mål Efter genomgången kurs skall studenten: Kunskap och förståelse kunna analysera olika vetenskapliga metoders användning och värdera deras relevans i forskning och utveckling av kunskap

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Förslag från valberedningen i FM Mattsson Mora Group AB (publ)

Förslag från valberedningen i FM Mattsson Mora Group AB (publ) Förslag från valberedningen i FM Mattsson Mora Group AB (publ) Valberedningens förslag till beslut vid FM Mattsson Mora Group AB s årsstämma den 11:e maj 2017 VALBEREDNINGENS LEDAMÖTER Hans Karlsson Ordförande

Läs mer

Anvisningar för rapportskrivning och muntlig redovisning

Anvisningar för rapportskrivning och muntlig redovisning MDH Anvisningar för rapportskrivning och muntlig redovisning Fredrik Starfelt och Elena Tomas Aparicio 2013-05-20 1 Rapporten Använd rapportmallen som kan hämtas på: http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/energiteknikrapportskrivning-och-examensarbeten

Läs mer

Hur kan producentkooperativa företag utforma sina nyckeltal så att de är anpassade till företagets vision och styrelsens intressen?

Hur kan producentkooperativa företag utforma sina nyckeltal så att de är anpassade till företagets vision och styrelsens intressen? MAGISTERUPPSATS JUNI 2007 TEMA: NYCKELTAL & EKONOMISTYRNING Hur kan producentkooperativa företag utforma sina nyckeltal så att de är anpassade till företagets vision och styrelsens intressen? en fallstudie

Läs mer

Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader

Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader Plats för underrubrik som sträcker sig över en rad eller två rader (Titeln skall vara både på svenska och engelska under varandra) NAMN FÖRFATTARE

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2011-12-01

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2011-12-01 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2011-12-01 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Peter Olofsson Kristianstad Advokatbyrå Mikael

Läs mer

Strategisk planering i ett litet tjänsteföretag - en fallstudie av IGS

Strategisk planering i ett litet tjänsteföretag - en fallstudie av IGS Kandidatuppsats Höstterminen 2005 Företagsekonomiska Institutionen Strategisk planering i ett litet tjänsteföretag - en fallstudie av IGS Författare: Johan Lundin, 810108-4732 Olof Norlander, 830316-0231

Läs mer

Den svenska koden för bolagsstyrning

Den svenska koden för bolagsstyrning Kandidatuppsats Redovisning FEK 582 VT 2006 Den svenska koden för bolagsstyrning en beskrivande studie av implementeringen och dess påverkan i svenska bolag Nr.12699 Författare Bashkim Rogova Tor Trondsen

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer