!!! Institutionen)för)Asien","Mellanöstern"!och$Turkietstudier! Japanska,"kandidatkurs,"30hp,$ vårterminen)2017!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!! Institutionen)för)Asien","Mellanöstern"!och$Turkietstudier! Japanska,"kandidatkurs,"30hp,$ vårterminen)2017!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Transkript

1 Institutionen)för)Asien""Mellanöstern"och$Turkietstudier Japanska"kandidatkurs"30hp$ vårterminen)2017

2 Kursplan för kurs på grundnivå Japanska kandidatkurs Japanese Bachelor's Course 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: JKA661 Gäller från: VT 2013 Fastställd: Institution Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier Huvudområde: Fördjupning: Asiens språk och kulturer G2E - Grundnivå har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav innehåller examensarbete för kandidatexamen Beslut Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen För tillträde till kursen krävs godkänd Japanska V GN 225 högskolepoäng samt breddningskurser omfattande 30 högskolepoäng. Kursens uppläggning Provkod Benämning Högskolepoäng DK01 Teori och metod 15 DK02 Kandidatuppsats 15 Kursens innehåll Kursen ger utbildning i de formella och teoretiska krav som ställs på en kandidatuppsats samt vidareutvecklar förmågan till självständigt arbete och redovisning på god akademisk nivå. Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs har studenten visat sin förmåga att: - söka samla och värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom huvudområdet för utbildningen - självständigt identifiera formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom området samt genomföra ett examensarbete inom den givna tidsramen - muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera examensarbetets syfte och resultat - beakta gällande forskningsetiska normer Undervisning Undervisningen sker i form av föreläsningar och uppsatshandledning. Kunskapskontroll och examination a. Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter i form av hemtentamen samt uppsatsseminarium. b. Betygssättning sker genom en målrelaterad sjugradig betygsskala. A=Utmärkt B=Mycket bra C=Bra D=Tillfredsställande E=Tillräckligt Fx=OtillräckligtE=Helt otillräckligt. Sidan 1/2

3 c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på skriftligt prov och fullgjorda obligatoriska uppgifter samt lägst 80% närvaro. Studerande med 70-79% närvaro kan få slutbetyg efter godkända kompletteringsuppgifter. e. Vid underkännande gäller att studerande har rätt att genomgå ytterligare examinationer så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E. Med prov jämställs också andra obligatoriska inslag. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx eller F på orov två gånger i rad av en och samma exminator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till examinator. f. Möjlighet till komplettering av betyg Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs. g. Student som påbörjat arbetet med det självständiga arbetet (examensarbetet) har rätt till sammanlagt tre timmars handledningstid varje termin kursen ges. h. Vid betygssättning av examensarbetet kommer följande bedömningsgrunder att användas: Förståelse av den förelagda uppgiften genomförandet av undersökningen kunskap om den teoretiska bakgrunden tolkning och analys av resultaten självständighet förmåga att hålla den fastställda tidsplanen för arbetet presentation. Begränsningar Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Kurslitteratur Litteraturlista finns på institutionens hemsida senast en månad före kursstart. Sidan 2/2

4 1 KursbeskrivningförJKA661 JapanskakandidatkursVT2017 Kursensinnehåll Kursengerutbildningideformellaochteoretiskakravsomställspåenkandidatuppsats samtvidareutvecklarförmågantillsjälvständigtarbeteochredovisningpågodakademisk nivå. Förväntadestudieresultat Eftergenomgångenkursharstudentenvisatsinförmågaatt:?sökasamlaochvärderaochkritiskttolkarelevantinformationienproblemställninginom huvudområdetförutbildningen?självständigtidentifieraformuleraochlösaproblemutifrånkunskapomtillämpliga metoderinomområdetsamtgenomföraettexamensarbeteinomdengivnatidsramen?muntligtochskriftligtredogöraförochdiskuteraexamensarbetetssyfteochresultat?beaktagällandeforskningsetiskanormer Betygpåhelkurs BetygssättningskerenligtensjugradigbetygsskalaA F.FörbetygetAkrävsApå uppsatsensamtminstcpåteoriochmetod.förbkrävsbpåuppsatsenochminstdpå TeoriochmetodförCkrävsCpåuppsatsenochminstEpåTeoriochmetodförDkrävsD påuppsatsenochminstepåteoriochmetod.förgodkäntbetygkrävsminstepåbåda delkurserna.obligatorisknärvarogäller. Kurskrav Förgodkäntpåkursenkrävsaktivnärvarovidminståttioprocentavlektionstillfällena(för delkurs1:14av17;fördelkurs2:6av7)inklusivedeltagandeigruppdiskussioneroch övningarskriftligauppgifterinlämnadeinomangivnatidsramarsamtavslutande uppsatsseminarium. Lärare

5 2 Delkurs1:Teoriochmetod Delkurs1Teoriochmetodsyftartillattgedenteoretiskaochpraktiskagrundsomkrävs förengodkändkandidatuppsats.delkursenkräveraktivtdeltagandeigruppdiskussioner ochövningarochexaminerasiformavskriftligainlämningsuppgiftersenastangivet inlämningsdatum.senasteinlämningsdatumförsamtliga omtentauppgifter ärden23 mars. 18januari10L12:Kursintroduktion(CN&KS) Hurskrivermanenakademiskuppsats?CNgårigenomkursensinnehållochlogiska upplägg.viktenavattkommaigångtidigtochhurmanbästförberedersigdiskuteras.kf frånspråkverkstadengerexempelpåvadmanskalltänkapånärmanskriverakademiskt ochvadspråkverkstadenkanhjälpatillmed. Följandetexterkommeratttasupp: LarsenAnnKristin.Metod&helt&enkelt&en&introduktion&till&samhällsvetenskaplig&metod.Malmö: Gleerups2009. Lathund&för&kandidatuppsatsskrivare(laddasnerunderFilsamling/RecourcespåMondo) 19januari10L12:IntroduktiontilllitteratursökningpåAsienbiblioteket(NK) 23januari10L12:Skrivaensynopsis(CN) Vadärensynopsis?Vigårigenomexempelochprovarhurmanskriverensynopsis.Hur skallmantänka?vadärviktigtatthamed? Litteratur: LarsenAnnKristin.Metod&helt&enkelt&en&introduktion&till&samhällsvetenskaplig&metodsid11?99. TrostJan.Att&skriva&uppsats&med&Akribisid5?43. 23januari14L16:Vadärteoriochmetod?(MF) Syftetmedföreläsningenärattkastaljusöverdenteoretiskaochpraktiskaprocessenatt skrivaenakademiskuppsatsförkandidatexamen.föreläsningenberörfyracentrala områden:(1)idéproblematiseringochforskningsfråga;(2)litteraturöversiktochattfinna relevantateorier;(3)enöversiktommetoderinomkultursociologioch;(4)skrivprocessen stötestenarochframgångsfaktorer. Följandetextkommeratttasupp:JanTrost.Att&skriva&uppsats&med&akribi.Lund:Studentlitteratur Studenternaläserhelaboken(88sidor):del1(tillochmedsida45)läsesingåendeochdel 2kursivt. Skriftliginlämningsuppgiftiformavuppsatssynopsismedsenasteinlämningsdatum28 februariochförrevideratsynopsis10mars. 24januari10L12:HistorievetenskapligmetodI:Källkritik(MN) Introduktiontilldelkursen.Grundernaihistorievetenskapligmetodpresenterasmeden genomgångavkällkritiskaprinciper.presentationavstudenternasegetkällmaterialsamt enövningigrundläggandekällkritik.

6 3 Införseminariet:LäsForma&historias.9?21.Funderaigenomhurdittegettilltänkta källmaterialochfrågeställningar(omduharhunnitbestämmadem)kortkanpresenteras förövrigastudenter. 27januari10L12:HistorievetenskapligmetodII:Kvantitativochkvalitativmetod(MN) BildenavSödermalm.Seminariethandlarhurmanutifrånolikatyperavkällmaterial skaparenforskningsuppgiftgenomattkombinerafrågeställningundersökningsfaktorer (variabler)ochmetod.hurkanmanundersökasödermalmuretthistorisktperspektivmed hjälpavkvantitativochkvalitativmetod? Införseminariet:LäsForma&historias Besvarafrågorna1 2tillövning1på s ochtillövning2s hemma.Övrigafrågorkommeratttasupppå seminariet.motiveravaletavvariablerutifrånentänktforskningsfråga 31januari10L12:HistorievetenskapligmetodIII:Forskningsfråga(MN) Källkritikfrågeställningochmetod.Hurkanmanformuleraforskningsuppgifterhitta metodochvärderakällmaterial? Införseminariet:LäsForma&historias.137?150247?253.Niskaocksåhemmagåigenom etturvalkällorfrånstockholmsstadsarkiv.informationochlänkartillmaterialetfinnspå Mondo.Läs/tittaigenomdeolikakällmaterialenochfunderapåvilkafrågeställningarde skullekunnabesvara.tagärnamederdator/surfplattatillseminariet Pådettaseminariumkommerviocksåkortgåigenomskriftlighemuppgift: Bevillningsfrågan&1789somfinnspås iForma&historia.Uppgiftenskabesvaras individuelltochskriftligtochlämnasinpåmondounderuppgiftersenastden13februari MerinformationfinnspåMondo. Obligatorisknärvarosamtaktivitetochskriftliguppgiftärbetygsgrundande. 7februari10L12:SamhällsvetenskapligmetodI(EH) Wereviewanddiscusstheoreticalissuesbasedontheliteraturelistedbelow.Furthermore wetrytolocateresearchinterestsofeachstudentwithincurrentsocialstudiesonjapan. Readinadvance: KotoYosuke.2010.SociologyinPost?WorldWarIIJapan.InThe&ISA&Handbook&of&Diverse& Sociological&Traditions.SujataPataled.LosAngels:Sage.Pp.324?334.[e?book] KamoYoshinori.2012.SociologicalAnalysesofJapaneseSocietyinJapan Japanese& Journal&of&Political&Science13(2):165?190.[e?journal] 10februari10L12:SamhällsvetenskapligmetodII(EH) Wediscussseveralimportantmethodsusedinsocialresearch;wetrytoidentifythemost relevantmethodineachstudent sproject. SkimtheentirebookO LearyZina2012&The&Essential&Guide&to&Doing&Your&Research&Project.&Los Angeles:Sage&andreadintensivelythefollowingchapters: Chapter6:WorkingwithLiterature Chapter11:&DirectDataCollection:SurveysandInterviews Chapter12:IndirectDataCollection:WorkingwithObservationsandtheExistingText Chapter14:AnalyzingQualitativeData

7 4 Skriftliginlämningsuppgiftpåsamhällsvetenskapligmetoddelasut.SeMondosfilsamling. Senasteinlämningsdatum17februariochför omtenta 23mars. 13februari10L12:HistorievetenskapligmetodIV:Attförhållasigtillforskning(MN) Pådetavslutandeseminarietkommerviattdiskuterahurolikaforskareharskildratettoch sammaämne:drottningkristina.hurkanmantaställningtilltidigareforskning? Införseminariet:LäsForma&historias Funderapåhurdeolikaförfattarnaskildrar Kristinaochhennesregeringstidsamtvilkaskillnaderochlikhetersomfinnsmellan texterna. 14februari13L15:LingvistiskmetodI(MKL) Kursdelensyftartillattgeenöversiktöverlingvistiskacentralafrågeställningaroch studiemetoderinomämnetallmänspråkvetenskap.vibörjarmedattstuderalingvistiksom vetenskap.därefterservipånågratyperavlingvistiskastudieområdenochmetoder. Litteratur: WrayAlison&BloomerAileen.2012.Projects&in&Linguistics&and&Language&Studies.Abington: HodderEducation. 17februari10L12:LingvistiskmetodII(MKL) Vistuderardefinitioneravvetenskapligapåståendensamtnågraviktigalingvistiskateorier somskullekunnaanvändasförattförklaraolikaspråkligaföreteelser. Litteratur: WrayAlison&BloomerAileen.2012.Projects&in&Linguistics&and&Language&Studies.Abingdon: HodderEducation. Skriftliginlämningsuppgiftpålingvistiskmetodmedsenasteinlämningsdatum27 februariochför omtenta 23mars. 20februari10L12:LitteraturvetenskapligmetodI(SJ) Kursdelensyftartillattintroduceranågraavlitteraturvetenskapenscentrala problemställningarochpresenteraolikastrategierföranalysochtolkningavlitterära texter.denrörsigfrånenmerövergripandediskussionomtolkningsproblematikoch ämnetsolikametoderochteoriertillmerpraktiskaövningarihurmankangåtillväganär mansjälvanalyserarochtolkarlitteratur.viddettaförstaföreläsningstillfällestuderarvi detlitteräratextbegreppetvadsomutmärkerskönlitteraturochvaddetinnebäratttolka enlitterärtext.dessutompresenterasgenre?begreppintertextualitetocholika litteraturvetenskapligametoderochteorier. Litteratur:AndersOlsson. Intertextualitetkomparationochreception. AndersPalm. Atttolkatexten. ViktorSklovskij. Konstensomgrepp. 22februari12L14:LitteraturvetenskapligmetodII(SJ) Utifrånettantaldikterochenkortberättelsediskuterashurmankangåtillväganärman görenelementärlyrik?ellerepikanalys.enradgrundläggandelitteraturvetenskapliga begreppochtillvägagångssättaktualiseras. Litteratur:Elleström.Lyrikanalys.&En&introduktions och

8 5 Holmberg&Olsson. Analysexempel:HjalmarSöderbergs Pälsen. Rodd&Henkenius.Kokinshū.&A&Collection&of&Poems&Ancient&and&Moderndikt747. CraighMcCullough. Kokin&Wakashū.&The&First&Imperial&Anthology&of&Japanese&Poetry dikt747. CraighMcCullough. Kokin&Wakashū &and&the&court&style&in&japanese&classical&poetrys Brower&Miner.Japanese&Court&Poetrys.193. CraighMcCullough.The&Tales&of&Ise.&Lyrical&Episodes&from&TenthWCentury&Japans Romberg.Att&läsa&epiksid och MaterialsompubliceraspåMondo. Ettvalfritt/fleravalfriaverkavföljandetilldenskriftligainlämningsuppgiften: HarryMartinsson Undergången KawabataYasunari Födelsemärket MoaMartinsson Knapparna YamadaAmy. Frånläppartillfjärilar Skriftliginlämningsuppgiftpålitteraturvetenskapligmetodmedsenasteinlämnings? datum3marsochför omtenta 23mars. 28februari:Sistainlämningsdatumföruppsatssynopsismedlitteraturlista.Läggsutpå MondoinamnatdokumentimappenSynopsisunderFilsamling/Resources. 27februari10L12:ForskningsetikscenkonstfältarbeteochpopulärkulturI(CN) Kursdelensyftartillattgeinblickiforskningsetiskaprincipersamthurmanhandskasmed materialinsamlatfrånfältarbeten.viddettaförstaföreläsningstillfällegesexempelsom hämtasfrånscenkonstochpopulärkulturochsomvisarolikaförhållningssätti återberättandepresentationochanalysavinsamlatstoff.gruppövningsuppgifterdelasut tillnästagång. Litteratur: Bharucha. ListeningtoKomalda. Dahl. Intetmänskligtärossfrämmande. Forskningsetiska&principer&inom&humanistiskWsamhällsvetenskaplig&forskning. Larsen. Fas5:AnalysavinsamlatmaterialFas6:TolkningavinsamlatmaterialFas7: Uppsatsskrivning (Metod&helt&enkeltsid ). Nygren. Mötet omfältarbeteäkthetochrespekt och Tabishibai resandeteatergrupper(det senareförgruppövningar). 28februari10L12:ForskningsetikscenkonstfältarbeteochpopulärkulturII(CN) Pålektionengårviigenomochdiskuterardegruppövningsuppgiftersomdeladesutförra gångenochsomsyftartillatttränaochfördjupaenkritiskanalysavprinciperförhurman förhållersigtillochanalyserarintervjudatasamtetiskaställningstagandenvidanvändande ochpresentationavinsamlatmaterial Vemsröstblirhörd?. Skriftliginlämningsuppgiftpåforskningsetikscenkonstfältarbeteochpopulärkultur medsenasteinlämningsdatum11marsochför omtenta 10mars. 3mars10L13:uppsatssynopsisochlitteraturlistorbehandlas.Påbasisavämnesvaldelar studenternauppsigigrupperom3eller4förfortsattbehandlingavuppsatsmanusunder terminen.(cn)

9 6 Villkorförattfåindividuellhandledningunderkursensgångärattmanlämnatinett acceptabeltuppsatssynopsismedlitteraturlista.avsynopsisskalltydligtframgåuppsatsens syftefrågeställningarmaterialochmetod.studentenharrätttillminst3x30minuters handledningjämntfördeladöverkurstiden. Betygskriterierfördelkurs1Teoriochmetod A Studentenvisarenutmärktförmågaattsökasamlavärderaochkritiskttolka relevantinformationienproblemställninginomhuvudområdetförutbildningen.hen kansjälvständigtochmedstorsäkerhetidentifieraformuleraochlösaproblem utifrånkunskapomtillämpligametoderinomområdetsamtbeaktargällande forskningsetiskanormermycketväl.allainlämningsdatumrespekteras. B Studentenvisarenmycketgodförmågaattsökasamlavärderaochkritiskttolka relevantinformationienproblemställninginomhuvudområdetförutbildningen.hen kansjälvständigtochmedsäkerhetidentifieraformuleraochlösaproblemutifrån kunskapomtillämpligametoderinomområdetsamtbeaktargällande forskningsetiskanormerväl.allainlämningsdatumrespekteras. C Studentenvisarengodförmågaattsökasamlavärderaochkritiskttolkarelevant informationienproblemställninginomhuvudområdetförutbildningen.henkan självständigtidentifieraformuleraochlösaproblemutifrånkunskapomtillämpliga metoderinomområdetsamtbeaktargällandeforskningsetiskanormer.deflesta inlämningsdatumrespekteras. D Studentenvisarentillfredsställandeförmågaattsökasamlavärderaochkritiskt tolkarelevantinformationienproblemställninginomhuvudområdetförutbildningen. Henkandelvisidentifieraformuleraochlösaproblemutifrånkunskapomtillämpliga metoderinomområdetsamtivissutsträckningbeaktagällandeforskningsetiska normer.deflestainlämningsdatumrespekteras. E Studentenvisarentillräckligförmågaattsökasamlavärderaochkritiskttolka relevantinformationienproblemställninginomhuvudområdetförutbildningen.hen kanmedvissabristeridentifieraformuleraochlösaproblemutifrånkunskapom tillämpligametoderinomområdetsamtbeaktarendastytligtgällande forskningsetiskanormer.vissamissförståndfinnsmenintesåallvarligaattstudenten skaunderkännas.inlämningsdatumrespekterasmestadels. FX Studentensaknarvissaavdegrundläggandekunskapersomkrävsförattfålägsta godkändabetyge. F Studentensaknarheltdegrundläggandekunskapersomkrävsförattfålägsta godkändabetyge. FörBetygetApådelkursenkrävsApåfyraavkursdelarnasamtminstBpådeåterstående förbkrävsbpåfyraavkursdelarnasamtminstcpådeåterståendeförckrävscpåfyraav kursdelarnasamtminstdpådeåterståendefördkrävsminstdpåfyraavkursdelarna samtminstepådeåterståendeförekrävsminstepåsamtligakursdelar.

10 7 Delkurs2:Kandidatuppsats 18januari10L12:Kursintroduktion(CN&Språkverkstaden) Hurskrivermanenakademiskuppsats?Följandetexterkommeratttasupp: LarsenAnnKristin.Metod&helt&enkelt&en&introduktion&till&samhällsvetenskaplig&metod. Malmö:Gleerups2009. Lathundförkandidatuppsatsskrivare(laddasnerunderFilsamling/ResourcespåMondo) 23januari10L12:Skrivaensynopsis(CN) Vadärensynopsis?Vigårigenomexempelochprovarhurmanskriverensynopsis.Hur skallmantänka?vadärviktigtatthamed? Litteratur: LarsenAnnKristin.Metod&helt&enkelt&en&introduktion&till&samhällsvetenskaplig&metodsid11?99. TrostJan.Att&skriva&uppsats&med&Akribisid5?43. 23januari14L16:Vadärteoriochmetod?(MF) Syftetmedföreläsningenärattkastaljusöverdenteoretiskaochpraktiskaprocessenatt skrivaenakademiskuppsatsförkandidatexamen. Följandetextkommeratttasupp:JanTrost.Att&skriva&uppsats&med&akribi.Lund:Studentlitteratur Skriftliginlämningsuppgiftiformavuppsatssynopsisochlitteraturlistamedsenaste inlämningsdatum28februarikl12(läggsutpåmondoinamnatdokumentimappen SynopsisunderFilsamling/Resources). Den3mars10L13:behandlasuppsatssynopsismedlitteraturlista.Påbasisavämnesval delarstudenternauppsigigrupperom3eller4förfortsattbehandlingavuppsatsmanus underterminen.(cn) Villkorförattfåindividuellhandledningunderkursensgångärattmanlämnatinett acceptabeltuppsatssynopsismedlitteraturlistasenastden10marskl.12.avsynopsisska tydligtframgåuppsatsenssyftefrågeställningarmaterialochmetod.studentenharminst rätttill3x30minutershandledningjämntfördeladöverkurstiden. Revideradsynopsismedlitteraturlistamedsenasteinlämningsdatumden10marskl.12. Den5april9L12behandlaspåbörjade?tillhalvfärdigamanuskript(läggsutpåMondoi Filsamling/Resourcessomnamnatdokument1irespektivegruppmappimappenmärkt Version170331senastden31marskl.12).Vidseminarietredovisarvarochenav studenternasinasynpunkterpåövrigauppsatsmanusinomdenegnagruppenochsvarar påfrågorochkommentareromsinegenuppsats.(cn)

11 8 Den21april10L13behandlashalv?tilltrekvartsfärdigamanuskript(läggsutpåMondoi Filsamling/Resourcessomnamnatdokument2irespektivegruppmappimappenmärkt Version170418senastden18aprilkl.12).Vidseminarietredovisarvarochenav studenternasinasynpunkterpåövrigauppsatsmanusinomdenegnagruppenochsvarar påfrågorochkommentareromsinegenuppsats.(cn) Den9maj10L13behandlasiprincipfärdigamanuskript(läggsutpåMondoi Filsamling/Resourcessomnamnatdokument3irespektivegruppmappimappenmärkt Version170505senastden5majkl.12).Vidseminarietredovisarvarochenav studenternasinasynpunkterpåövrigauppsatsmanusinomdenegnagruppenochsvarar påfrågorochkommentareromsinegenuppsats.(cn) Den23majärstoppdatumförinlämningavfärdigauppsatserför examinationsseminariuminnansommaren(läggsinpåifilsamling/resourcespåmondo somnamnatdokument4irespektivegruppmappimappenmärktversion170523senast den23majkl.12). Den1augustiärstoppdatumförinlämningavfärdigauppsatserför examinationsseminariumsenast30augusti(läggsinifilsamling/resourcespåmondosom namnatdokument4eller5imappmärkt170801senastden1augustikl.12). Förattuppsatsenskagåvidaretillettexaminationsseminariumsomärobligatorisktkrävs attuppsatsförfattarenharförtinderättelserändringarochtilläggsomhandledarenbegär innanuppsatsenskickastillopponenten.dettamåsteskeskyndsamtdåtidsmarginalerna ärsnäva.vidbetygssättningtasgrundläggandehänsyntillvetenskaplighetkritiskt tänkandebehärskandeavformaliasamtgottspråkbruk. Förgodkäntpådelkursenkrävsframläggandetavenvetenskapliguppsatstillettomfångav 20 40sidor( ordinklusivenoter; teckeninklusiveblanksteg ochnoter).somkällmaterialskaminst30sidortextpåjapanskaanvändas(12000tecken inklusiveblankstegochnoter). Betygskriterierfördelkurs2Kandidatuppsats(15hp) Bedömningen görs i första hand av uppsatsens innehåll enligt nedanstående kriterier A-F men hänsyn tas även till studentens förmåga att föra ett akademiskt samtal enligt nivå 1-3 på omstående sida A Nyskapande problemval och/eller tolkning. Stort värde. En mycket övertygande vetenskaplig argumentation. Omfattande och väl genomförd empiri med väl motiverade avgränsningar. Relevant och vittomfattande teorianknytning. Nyanserad källkritisk analys. Stor tydlighet och logik i disposition. Stor språklig stringens. Oförvitlig formalia; stor noggrannhet i akribi beläggteknik notapparat käll- och litteraturförteckning.

12 9 B Delvis nyskapande problemval och/eller tolkning. En övertygande vetenskaplig argumentation. Väl genomförd empiri med väl motiverade avgränsningar. Relevant teorianknytning. Nyanserad källkritisk analys. Stor tydlighet och logik i disposition. Stor språklig stringens. Oförvitlig formalia; stor noggrannhet i akribi beläggteknik notapparat käll- och litteraturförteckning. C Intresseväckande problemval och/eller tolkning. En god vetenskaplig argumentation. Tillfredsställande empiri med tillräckligt motiverade avgränsningar. Relevant teorianknytning som har koppling till tidigare forskning men med vissa svagheter. Nyanserad källkritisk analys. Tydlig och logisk disposition. Språklig stringens. Formalia utan brister; noggrannhet i akribi beläggteknik notapparat käll- och litteraturförteckning. D Tillfredsställande problemval och/eller tolkning. En sammanhållen och begriplig vetenskaplig argumentation. Empiri av tillräcklig omfattning och med tydliga avgränsningar. Tillfredsställande teorianknytning med koppling till tidigare forskning. Grundläggande källkritisk analys. Väl sammanhängande disposition. Språklig stringens men med vissa tillkortakommanden. Formalia utan större brister; noggrannhet i akribi beläggteknik notapparat käll- och litteraturförteckning. E Acceptabelt problemval och/eller tolkning. En delvis bristfällig vetenskaplig argumentation. Empiri av begränsad omfattning men med tillräckliga avgränsningar. Teorianknytning men med svag koppling till tidigare forskning. Grundläggande källkritisk analys. Sammanhängande disposition. Acceptabel språklig stringens. Formalia utan större brister; noggrannhet i akribi beläggteknik notapparat käll- och litteraturförteckning. Fx Ett eller flera av följande tillkortakommanden: Otillräckligt problemval och/eller tolkning. Frågeställningar undersökning och analys hänger inte samman. Ingen ny kunskap. Irrelevant metod. Bristande omfattning på empirin. Koppling till tidigare forskning saknas. Grundläggande källkritisk analys saknas. Otydlighet i argumentationen. Formaliafel. F Uppsatsen är inte i skick att kunna bedömas. Uppsatsens innehåll ges prioritet men studentens förmåga att bemöta frågor och argumentera för innehållet i samband med oppositionen kan påverka ett betyg som väger mellan två betygskriterier A-E men inte mer än ett betygssteg. Nivåer för bedömning av respondentens förmåga att svara på frågor och argumentera för uppsatsens innehåll. Nivå 1 Studenten kan ge tydliga och välgrundade svar på frågor om innehållet. Studenten kan bemöta kritik och argumentera för och emot innehållet och eventuella invändningar från opponenten.

13 10 Nivå 2 Studenten kan ge svar på frågor om innehållet men ibland utan att svaren upplevs som övertygande. Studenten kan i viss mån bemöta kritik från opponenten men har svårigheter att argumentera för och emot innehållet och eventuella invändningar från opponenten. Nivå 3 Studenten har svårigheter att ge övertygande svar på frågor om innehållet. Studenten har svårt att bemöta kritik från opponenten och att argumentera för och emot innehållet och eventuella invändningar från opponenten.

14 Tentamen(regelverk(och(studentinflytande Examination) Examinationsformförvarjedelkursfinnsangivenikursplanenochikursbeskrivningen. BäggehittarduikurskompendietsamtiMondo.Någradelkurserharsalstentorsom skrivsefterdelkursensslutandraharhemtentormuntligatentorellerandra examinatonsuppgifter. FöljandereglervidexaminationärövergripandevidStockholmsuniversitetochärtill förattsäkerställaenrättvisexamination.nedanståendeärettutdragurregelboken ( avanceradgniv%c3%a5/reglergf%c3%b6rgtentamensskrivningargvidgstockholmsg universitetg )ochgällerreglerförtentander: 1.)Tentands)ansvar)att)följa)reglerna) Tentandskaföljaskrivvaktsanvisningarochtillsägelser.Omskrivvaktsanvisningaroch tillsägelserinteföljskandetmedföraatttentameninterättasellerattdisciplinära åtgärdervidtas.tentandskalåtaskrivvaktkontrolleraidentitetskortochmedhavt material. 2.)Identitetskontroll)och)namnteckning) Tentandskauppvisagodkändlegitimation.Somgodkändlegitimationräknaskörkort passochidgkortmedaktuellgiltighetstid.somgodkändlegitimationräknasävenhögst tremånadergammalpolisanmälansomangeratttentandensidghandlingärstuleneller förlorad.ävenutländskaidentitetshandlingargodkännsföreträdesvispassochidgkort underförutsättningattidentitetshandlingenintemåsteöversättasföratttentandenska kunnaidentifieras.tentandskaantecknaidentifikationskodellerfördetfalltentamen inteäranonymsittnamnochpersonnummerenligtskrivvaktsanvisningar. 3.)Placering)i)skrivsalen) Detskaalltidanslåsplaceringslistorinnansalstentamina.Pådessaskaallasomanmält attdeskaskrivatentamenfinnasmedochenkeltkunnautläsavilkenplatsdeska placerasigvid.tentandersominteanmältsigiförvägfårendastdeltaitentameniden måninstitutionenmedgerdettaochdåimånavplats.tentandernaplacerasisådana fallavskrivvakt.vidtentaminamedupptill25tentandermedgesundantagfrånkravet påplaceringslistor. 4.)Personliga)tillhörigheter) Tentandskaföljaskrivvaktsinstruktioneromvarväskorochandrapersonliga tillhörigheterskaplaceras.mobiltelefonochannanotillåtentekniskutrustningska stängasavundertentamenochförvarasblandpersonligatillhörigheter.

15 5.)Hjälpmedel) Endastsådanahjälpmedelsompåförhandmedgivitsavexaminatorfårmedförastill tentamen.såvittavserhjälpmedelsomkanlagraavgeellerförmedlainformation exempelvisminiräknaremedmöjlighetattlagradatagällerkravetpåmedgivandeäven förinformationsomfinnsiellerkanavgesellerförmedlasavhjälpmedlet.detska särskiltframhållasattmobiltelefoneraldrigkanvaraetttillåtethjälpmedel. 6.)Papper) Tentamenfårendastskrivaspåpappersomdelasutavskrivvakt.Dettagälleräven kladdpapper. 7.)Förbud)att)lämna)skrivsalen)tidigare)än)efter)30)minuter) Tentandsomintevillfullgöratentamenfårlämnaskrivsalentidigastefteratt30 minuteravskrivtidenhargått.tentandsominfinnersigefterdetatt30minuterav skrivtidenhargåttfårintedeltaidetskriftligaprovet. 8.)Förbud)för)tentander)att)samtala) Samtalmellantentanderellermellantentandochutomståendeexempelvisvia mobiltelefonfårinteförekommaförränsamtligasomdeltagititentamenlämnatinsina tentaminatillskrivvakt.dettaförbudgällersåväliskrivsalensomundereventuella toalettbesök. 9.)Paus)och)toalettbesök) Vidtentaminasomomfattarmeränfemtimmarskadetvaraenpausom30minuter. Skrivvaktskagebeskedomvilkatoalettersomfåranvändasochtentandskafölja skrivvaktsanvisningar. 10.)Inlämning) Tentandfårintetamedsintentamenuturskrivsalenutanskapersonligenlämnaden tillskrivvakt.observeraattävenen"blank"skrivningskalämnastillskrivvaktinnan tentandlämnarskrivsalen. 11.)Skyldighet)för)den)som)uppträtt)störande)att)avlägsna)sig) Tentandsomuppträttstörandeskapåskrivvaktsuppmaningavlägsnasig.Störande uppträdandekanledatilldisciplinäraåtgärder. 12.)Fusk) Tentandsommisstänksförfuskfårfortsättaskrivningenomtentandvisaruppoch lämnarifrånsigdetotillåtnahjälpmedlet.skrivvaktskaommöjligterbjudatentand möjlighetenattbytautdetotillåtnahjälpmedletmotettgodkäntexemplar.tentandsom vägrarvisaellerlämnaifrånsighjälpmedelfårintefortsättaskrivningen.eventuelltfusk

16 och/ellerstörandebeteendebehandlasefteranmälanfrånprefekt/studierektorav rektorsomettdisciplinärende. 13.)Vid)brandlarm)bombhot)eller)liknande) Vidbrandlarmbombhotellerliknandeskatentandföljadeanvisningarsomgesav skrivvakter.isådanahändelserskautrymningavskrivsalalltidskeomedelbartoch skrivvakterförvandlasautomatiskttilltillfälligautrymningsledareförskrivsalen.vid utrymningavskrivsaluppmanastentanderattintesamtalamedvarandraförattom möjligtkunnaåtergåtillskrivningenefterattbrandlarmetäröver.denhuvudansvarige skrivvaktenskaeftersamrådmedinstitutionenmeddelatentandernaomdefåråtergå tillskrivningen. Hemtentamen) Omingetannatangesskaenhemtentamenprecissomensalstentamenalltidskrivas självsändigt.förattförhindrauppkomstenavsituationerdärmisstankeomfusk uppstårärdetviktigtattduärtydligmedblandannatkällhänvisningar.förmer informationsestycketformalia)om)att)refereraoch)citeranedan. Särskilda)behov) Omduharenfunktionsnedsättningsomgörattdubehöversärskiltstödoch/eller hjälpmedelkontaktaalltidserviceförstudentermedfunktionsnedsättning EfterdettaskadukontaktastudierektorvidInstitutionenförAsienGMellanösternGoch Destödsomfinnstillgängligaärt.ex.anpassningavlokalerkurslitteratursomtalbok anteckningsstödmentorsstödförlängdskrivtidvidtentamenm.m. Kursvärdering) Efterattendelkursharavslutatshardusomstudenträttattfåframföradina synpunkterocherfarenheteravdelkurseniformavenkursvärdering. Kursvärderingarnagenomförsanonymtefteravslutaddelkurs.Kursvärderingarna besvarasdigitaltpåendatormobiltelefonellerliknande.enlänktillkursvärderingen skickastilldinepostochduhardåenveckapådigattbesvaraden. Resultatetavkursvärderingarnaresponsfrånlärareochbeslutomeventuellaåtgärder finnssedantillgängligtförsigsomstudentienpärmpåstudentexpeditionensenast10 veckorefteravslutadkurs.

17 Omduavnågonanledningintefåttmöjlighetattfyllaienkursvärderingförendelkurs göradetta. Formalia)om)källkritik)och)plagiering Källkritik) Tänkpåattalltidvarakritisktilldekällorduanvänderochväljdemmedomsorg.Detär alltidviktigtattkunnamotiveravarförduvaltenvisskälla. Attduförhållerdigkritiskttilldinakällorärsärskiltviktigtnärduanvänderdigav informationsomduhämtatfråninternet.tänktillexempelpåvemsomskrivit informationensomstårpåhemsidanduanvändervarförhemsidanärgjord(t.ex.i propagandasyfte). Wikipediaärettexempelpåenhemsidasominteansessomentillförlitligkällanärdu skriverexamensarbeteellerhemtenta.anledningentilldetärattinformationensom återfinnsdärärskapadavfrivilligabidragsgivarefrånhelavärlden.innehålletär därmedöppetochfrittochallaharmöjlighetattläggatillochtabortinformationfrån Wikipedia. Förmerinformationomatttänkakritisktsetillexempel: LarsTorstenErikssonochJensHultmansKritiskt'tänkande:'utan'tvivel'är'man'inte' riktigt'klokstockholm:liberförlag2014. ThorstenThurénsKällkritikStockholm:LiberAB2013. Plagiering) Studeragärnatillsammansmeddinastudiekamratermentänkpåatt examinationsuppgifterochexamensarbetennormaltgörssjälvständigtomingetannat angesikursbeskrivningen. Närdinexaminationsuppgiftellerdittexamensarbeteskalllämnasinärdetviktigtatt duarbetarsjälvständigt.detärintetillåtetattplagierafrånenkurskamratenbokeller enkällafråninternet. Medplagieringmenasattmananvändersigavdetnågonannanskrivitutanattange källan.eftersommycketavdetdusomstudentskriverunderdinauniversitetsstudierär byggtpåtidigareforskningkommerduattbehövaanvändadigavandrakällor.detär

18 därförmycketviktigtattduärnogamedattredovisavarifrånduhämtatdin information.läsmeromdetnedanunderdelenformalia)om)att)referera)och)citera. Omdublirosäkerpåhurduskaförhålladigtillplagieringkandualltidfrågaansvarig lärarepåkursen.imångafallärdetmissförståndsomledertillattmisstankeomfusk uppstårdetärdärförviktigtattduärmedvetenomvadsomgällerangående källhänvisningar. AllaanställdavidStockholmsuniversitetärskyldigaattanmäladisciplinärendensåsom misstankeomvilseledandevidprovellerliknande.ensådananmälangörstill studierektorvidinstitutionen. FöratttadelavStockholmsuniversitetsriktlinjerfördisciplinärendenvidStockholms universitetisinhelhetsehttp:// grundniv%c3%a5gochgavanceradgniv%c3%a5/riktlinjergf%c3%b6rg disciplin%c3%a4rendengvidgstockholmsguniversitetg Internetresurser)för)mer)information)om)plagiering:) Urkundsplagiathandbokhttp:// Skrivguidenhttp://skrivguiden.se/ Formalia)om)att)referera)och)citera Närduskriverexaminationsuppgifteriformavexamensarbetenellerhemtentorärdet viktigtattduärnogamedattredovisadekällorduanväntdigavidittarbete.dettagör dugenomreferenserbådeiformavnoterochkällförteckning. Detfinnsmycketlitteraturkringreferenshanteringbådepåbiblioteketochpånätet. Nedanfinnerduensammanfattningavnågraavdesakersomärviktigaatttänkapånär detgällerreferenshantering. Närduskriverettexamensarbete(kandidatGellermasteruppsats)skadudessutomta hänsyntilldetsomgällerförjustdinkurssekursbeskrivningenfördenkursduläser. Referenser)i)text)olika)modeller) Detfinnsolikamodellerföratthanterareferenseritexter.Tvåvanligakallasför HarvardmodellenochOxfordmodellen. Harvardmodelleninnebärattdurefererardirektidenlöpandetextenmedan Oxfordmodelleninnebärattdurefererariennot(seexempelpåmodellernanedan). Ingenavmodellernaärmerrättellerfelmeninomjustdittämnekandetvaratradition attanvändasigavdenenaellerdenandra.detärviktigtattduärkonsekventiden

19 modellsomduanvändersåattdugenomgåendeväljerattrefererait.ex.noteromdu använderdet. Citera)om)användning)av)noter) Detärvanligtattanvändasigavcitatitexter.Attciterainnebärattduordagrantåterger någontingsomnågonannansagtellerskrivit.ettcitatskaalltidvaraåtergivetexakt ävenomdetfinnsstavfel.eftercitatetskadualltidangevarifrånduhämtatdet.detta gördudirektefteriennotellerienparentesberoendepåvilkenmodellför referenshanteringduväljer. Omdetfinnsettstavfelicitatetkandumarkeradetmed[sic]direktefterstavfeletför attmarkeraattdetinteärdusomskrivitavfel.försärskiltallvarligastavfelkandu skriva[sic]. EnreferensefterettcitatenligtHarvardmodellenkanseutsåhär: Ettrimligtkravpåenvetenskapligbegreppsapparatärattdengårattanvändai tillämpningar (PerssonochSahlin2013:205). EnreferensiformavennotefterettcitatenligtOxfordmodellenkanseutsåhär: Ettrimligtkravpåenvetenskapligbegreppsapparatärattdengårattanvändai tillämpningar. 1 Längre)citat) Omettcitatärkortsomiexemplenovanangesdetdirektidenlöpandetexten.Om citatetärlängreskadetiställetståiettstyckeförsig.t.ex: FördenfranskelitteraturGochkulturteoretikernRolandBarthesärdet centraltattberättarinstansenskiljsifrånförfattarensochberättelsenssubjekt (1988).Densomtalariberättelsenärintedensomskriveriverkligalivet.Och densomskriverärintedensomär.detfinnsenligtbarthestvåolikasorters berättarpositioner:berättarensompersonligelleropersonligberättarinstans. Dettamotsvararintegivetskillnadenmellanenberättareiförstarespektive tredjeperson.enberättelsekanskrivasitredjepersonochändåvara personlig. 2 eller(johansson2005:39). Noteraattovanståendecitatangesiettstyckeförsigmedentomradibörjanochslutet samtattdetärindragetpåbäggesidor.ettcitatavdenhärtypenbehöverinteomgesav citationstecken. Citat)i)citatet) Omdensomduciterarisinturharciteratnågonannanskadettaåtergesinomenkla citationstecken. 1 JohannesPerssonochNilsGEricSahlin.Vetenskapsteori'för'sanningssökare.Lund:FriTankeFörlag AnnaJohansson.Narrativ'teori'och'metod.Lund:Studentlitteratur

20 T.ex: FinallyuponreachingtheattractivelandscapesinMitavahewrites: The countrysidehereismuchprettierthanlivoniathroughwhichonewouldnotregretto travelwithhiseyeshalfclosed 3 eller(lewis1995:57). Att)referera)till)samma)författare)och)verk)direkt)efter)varandra) Omduciterarellerrefererartillsammaförfattareochverkdirekteftervarandra behöverduinteskrivauthelareferensenpånytt.iställetskriverduheltenkelt ibid om detdessutomrörsigomsammasida.omdetgällerenannansidaisammaverkochav sammaförfattareskriverdu ibid43. 4 Referat) Omdugörensammanställningavnågonstextmeddinaegnaordkallasdettaförett referat.iettreferatförmedlardunågonannansidéermeddinaegnaordochhar möjlighetattväljautdetsomdusjälvtyckerärcentraltellerdetsomduanservara mestrelevantfördinexamensuppgift.omduinfogardinaegnaåsikter/antaganden måsteduvaramycketnogamedattmarkeradet. Iettreferatbehöverduinteanvändacitationsteckenmendumåsteangereferensenså attläsarenskakunnahittakällanantingeninomparentesidenlöpandetextenelleri formavennot(seovan). Källförteckning) Källförteckningenärlistanöverdenlitteraturduanväntdigavnärduskrivitdin examinationsuppgift.källförteckningenskaalltidåtergesislutetochomduvillkandu delauppdenit.ex.primäraochsekundärakälloreller internetbaseratmaterial artiklar intervjuer osv.omduharanväntdigavdet. Källförteckningenskavaraalfabetisktordnadefterförfattarnasefternamnochkanseut t.ex.såhär: HamoriAndras.On'the'Art'of'Medieval'Arabic'Literature.PrincetonNewJersey: PrincetonUniversityPress Omduharanväntdigavtvåellerflerböckerfrånsammaförfattarebehöverduinte skrivautförfattarensnamnmeränengång.observeraattböckernaskavara kronologisktordnade.detkanseutt.ex.såhär: MernissiFatima.Women'and'Islam.'An'Historical'and'Theological'Enquiry.Oxford: BlackwellPublishers Women s'rebellion'&'islamic'memory.londonandnewjersey:zedbooks S.MarkLewis.Modes'of'Historical'Discourse'in'J.G.'Herder'and'N.M.'Karamzin.NewYork:PeterLangPublishingInc Ibidbetyder påsammaställe ochärenförkortningavdetlatinskaibidem.

21 Kapitel)i)bok) Närdethandlaromenhelbokbehöversidantaletinteangesmenomduiställethar använtdigavettkapitelienantologiskaduangesidornaidinkällförteckningt.ex: LeePeterandAshbyRosalyn. ProgessioninHistoricalUnderstandingamongStudents Ages7G14 Knowing'Teaching'&'Learning'History.'National'and'International' PerspectiveseditedbyPeterN.StearnsPeterSeixasandSamWineburg.NewYorkand London:NewYorkUniversityPress.2000ss.199G222. Artiklar) Omdinkällaärenartikelkandetseutpåföljandesättidinkällförteckning: KessyEmanuelThomas. TheTransitionfromtheLaterStoneAgetoIronAgein KondoaCentralTanzania ithe'african'archaeological'reviewvol.30no.3september 2013ss.225G252. Internetkällor) Omdinkällaärensidafråninternett.ex.frånettuppslagsverkfinnsoftaenanvisning omhurdukanrefereratilldenpåsammasida.detsomskiljereninternetkällafrånen trycktkällaärattduskaangenärdulästesidan. Litteraturtips)på)internet)

!!! Institutionen)för)Asien","Mellanöstern"!och$Turkietstudier! Politiskt(ledarskap(på(den(koreanska( halvön,"7.5hp,$höstterminen*2017!!

!!! Institutionen)för)Asien,Mellanöstern!och$Turkietstudier! Politiskt(ledarskap(på(den(koreanska( halvön,7.5hp,$höstterminen*2017!! Institutionen)för)Asien","Mellanöstern"och$Turkietstudier Politiskt(ledarskap(på(den(koreanska( halvön,"7.5hp,$höstterminen*2017 Kontaktuppgifter Personal,*koreanska* Professor* SonjaHäussler Tel:082162238

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier. Översättning av koreansk litteratur, 7.5hp, vårterminen 2018

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier. Översättning av koreansk litteratur, 7.5hp, vårterminen 2018 Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Översättning av koreansk litteratur, 7.5hp, vårterminen 2018 Kontaktuppgifter Personal, koreanska Professor Sonja Häussler Tel:08-16 22 38 sonja.haeussler@su.se

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Tyska I German I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: TYS101 Gäller från: HT 2018 Fastställd: 2018-02-07 Institution Institutionen för slaviska och baltiska språk

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Teoretisk filosofi - kandidatkurs Theoretical philosophy - Bachelor's Thesis 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: FITF30 Gäller från: HT 2019 Fastställd: 2019-03-06

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete 6: Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbete Social Work 6: Advancement in research methodology and independent project Kurskod: SUARB6 Gäller

Läs mer

Examensarbete master LIM020 Allmän språkvetenskap masterkurs, 30 hp. Betygskriterier VT13

Examensarbete master LIM020 Allmän språkvetenskap masterkurs, 30 hp. Betygskriterier VT13 Examensarbete master LIM020 Allmän språkvetenskap masterkurs, 30 hp Betygskriterier VT13 2 (6) Beslut Dessa betygskriterier är fastställda av styrelsen vid Institutionen för lingvistik 2013-01-15. Betygskriterierna

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Teoretisk filosofi II Theoretical Philosophy II 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: FITF20 Gäller från: VT 2019 Fastställd: 2018-09-12 Institution Filosofiska institutionen

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Engelska - kandidatkurs BA Course in English 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: EN30H1 Gäller från: HT 2013 Fastställd: 2011-10-12 Ändrad: 2013-03-13 Institution

Läs mer

Mall Kursplan Här anges om kursen är på grund eller avancerad nivå

Mall Kursplan Här anges om kursen är på grund eller avancerad nivå Mall Kursplan Här anges om kursen är på grund eller avancerad nivå Kursens benämning: Max 120 tecken Engelsk benämning: Max 120 tecken, observera att varje ord utom prepositioner ska inledas med versal.

Läs mer

Kursbeskrivning för Självständigt arbete, 15 högskolepoäng, på Statistik III, GN 30 högskolepoäng, ST312G

Kursbeskrivning för Självständigt arbete, 15 högskolepoäng, på Statistik III, GN 30 högskolepoäng, ST312G STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen HT 2018 Dan Hedlin 2018-06-21 Kursbeskrivning för Självständigt arbete, 15 högskolepoäng, på Statistik III, GN 30 högskolepoäng, ST312G KURSENS INNEHÅLL

Läs mer

Teckenspråk ur tolkningsperspektiv Sign Language from an Interpreter's View. G2F - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Teckenspråk ur tolkningsperspektiv Sign Language from an Interpreter's View. G2F - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Kursplan för kurs på grundnivå Teckenspråk ur tolkningsperspektiv Sign Language from an Interpreter's View Kurskod: LITU30 Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2015-02-18 Institution Institutionen för lingvistik

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv Social Work 4: Scientific Perspectives 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SU4H18 Gäller från: HT 2018 Fastställd: 2018-02-13

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv på sociala processer Social Work 4: Scientific perspectives on social processes 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SUARB4

Läs mer

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten 1. Benämning Kursens namn. Kursnamn på självständigt arbete (examensarbete) ska följa modellen Ämne, självständigt arbete. Om kursen är uppdragsutbildning eller en orienteringskurs ska det framgå av kursens

Läs mer

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet 1 (3) Kursplan Kursens benämning: Vetenskaplig metod A Engelsk benämning: Scientific method A Kurskod: 1MV015 Gäller från: HT 2012 Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Ämnesrådet i Ledningsvetenskap

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Nordiska språk - kandidatkurs Scandinavian Languages - Bachelor's Course 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: NS3037 Gäller från: HT 2016 Fastställd: 2016-02-03

Läs mer

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Examensarbete, 15 hp. Tolkning kandidatkurs, 30 hp, GN (TTA480) Gäller vt 2019.

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Examensarbete, 15 hp. Tolkning kandidatkurs, 30 hp, GN (TTA480) Gäller vt 2019. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Examensarbete, 15 hp Tolkning kandidatkurs, 30 hp, GN (TTA480) Gäller vt 2019. Innehåll och förväntade studieresultat Delkursen innebär att studenten

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Arbetsmarknadskunskap med management II Labour Relations and Management II 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: AT2050 Gäller från: VT 2015 Fastställd: 2010-12-16

Läs mer

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten 1. Benämning Kursens namn. Kursnamn på självständigt arbete (examensarbete) ska följa modellen Ämne, självständigt arbete. Om kursen är uppdragsutbildning eller en orienteringskurs ska det framgå av kursens

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Portugisiska III Portuguese III 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: PO3300 Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2012-03-21 Ändrad: 2015-03-04 Institution Romanska och

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Lingvistik I Linguistics I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: LIN130 Gäller från: HT 2016 Fastställd: 2013-03-13 Ändrad: 2016-03-15 Institution Institutionen för

Läs mer

Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school

Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school Kursplan för kurs på grundnivå Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school Kurskod: NSÄG30 Gäller från: HT 2014 Fastställd: 2014-04-09 Institution Institutionen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-10-19

Läs mer

Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school

Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school Kursplan för kurs på avancerad nivå Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school Kurskod: NSÄA30 Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2015-02-25 Institution

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Samhällskunskap I inom ämneslärarprogrammet Social Science I for teachers 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SV100L Gäller från: HT 2017 Fastställd: 2017-06-07

Läs mer

MATK11, Matematik: Examensarbete för kandidatexamen, 15 högskolepoäng Mathematics: Bachelor's Degree Project, 15 credits Grundnivå / First Cycle

MATK11, Matematik: Examensarbete för kandidatexamen, 15 högskolepoäng Mathematics: Bachelor's Degree Project, 15 credits Grundnivå / First Cycle Naturvetenskapliga fakulteten MATK11, Matematik: Examensarbete för kandidatexamen, 15 högskolepoäng Mathematics: Bachelor's Degree Project, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Ryska - kandidatkurs Russian - Bachelor's course 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SLRYS4 Gäller från: VT 2019 Fastställd: 2012-04-25 Ändrad: 2018-09-04 Institution

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Kursplan för kurs på avancerad nivå

Kursplan för kurs på avancerad nivå Kursplan för kurs på avancerad nivå Psykoterapeutisk teori och metod: grunder, vetenskapsteori och integration Psychotherapeutic theory and method: fundamentals, theory of science and integration 24.0

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan HARH01, Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatkurs med examensarbete, 30 högskolepoäng Business Law: Bachelor Course in Business Law, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten 2015-10-01 Tidsplan: Nya och reviderade kursplaner ska vara fastställda senast en månad före sista anmälningsdag vilket i normalfallet innebär senast

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Portugisiska - kandidatkurs Portuguese, Bachelor s Course 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: PO4400 Gäller från: HT 2012 Fastställd: 2012-04-04 Institution Romanska

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Lingvistik I Linguistics I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: LIN130 Gäller från: HT 2018 Fastställd: 2013-03-13 Ändrad: 2018-02-13 Institution Institutionen för

Läs mer

STVK02, Statsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Political Science: Bachelor's Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle

STVK02, Statsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Political Science: Bachelor's Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten STVK02, Statsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Political Science: Bachelor's Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Nordiska språk - kandidatkurs Scandinavian Languages - Bachelor's Thesis 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: NS3055 Gäller från: HT 2019 Fastställd: 2019-01-09

Läs mer

GNVK02, Genusvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle

GNVK02, Genusvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVK02, Genusvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

HARH13, Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Business Law: Bachelor Thesis, 15 credits Grundnivå / First Cycle

HARH13, Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Business Law: Bachelor Thesis, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan HARH13, Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Business Law: Bachelor Thesis, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

HARH13, Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Business Law: Bachelor Thesis, 15 credits Grundnivå / First Cycle

HARH13, Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Business Law: Bachelor Thesis, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan HARH13, Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Business Law: Bachelor Thesis, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN SK1523 Examensarbete i statsvetenskap, 15 högskolepoäng Dissertation, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhälls fakultetsnämnden 2006-11-14

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Musikvetenskap II Musicology II 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: MVTVÅA Gäller från: VT 2017 Fastställd: 2014-02-19 Ändrad: 2016-09-14 Institution Institutionen

Läs mer

Betygskriterier och betygsättning

Betygskriterier och betygsättning 1 (9) Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för finska Betygskriterier och betygsättning Förväntade studieresultat, kunskapsformer och betygsskalor Kurser

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Ekonomihögskolan

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Ekonomihögskolan Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration: Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate Level,

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH49, Företagsekonomi: Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration: Bachelor Degree Project in Organization Undergraduate Level, 15 credits

Läs mer

LAGF03, Rättsvetenskaplig uppsats, 15 högskolepoäng Essay in Legal Science, 15 credits Grundnivå / First Cycle

LAGF03, Rättsvetenskaplig uppsats, 15 högskolepoäng Essay in Legal Science, 15 credits Grundnivå / First Cycle Juridiska fakulteten LAGF03, Rättsvetenskaplig uppsats, 15 högskolepoäng Essay in Legal Science, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetsstyrelsens

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Spanska - kandidatkurs Spanish, Bachelor s Course 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: ES4400 Gäller från: HT 2013 Fastställd: 2012-03-21 Ändrad: 2013-10-09 Institution

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING Stockholms universitet Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för finska BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING Förväntade studieresultat, kunskapsformer och

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Folkrätt i militära operationer. Engelsk benämning: International Law of Military Operations

Kursplan. Kursens benämning: Folkrätt i militära operationer. Engelsk benämning: International Law of Military Operations 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Folkrätt i militära operationer Engelsk benämning: International Law of Military Operations Kurskod: 1FR005 Gäller från: HT 2017 Fastställd: Denna kursplan är fastställd

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för baltiska språk BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING, kunskapsformer och betygsskalor Varje

Läs mer

Kursplan för kurs på avancerad nivå

Kursplan för kurs på avancerad nivå Kursplan för kurs på avancerad nivå Portugisiska - magisterkurs Portuguese, Magister s Course 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: PO5500 Gäller från: HT 2012 Fastställd: 2012-04-04 Institution

Läs mer

LAGM01, Examensarbete, 30 högskolepoäng Graduate Thesis, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle

LAGM01, Examensarbete, 30 högskolepoäng Graduate Thesis, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten LAGM01, Examensarbete, 30 högskolepoäng Graduate Thesis, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens nämnd för utbildningen

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Uppdaterad 2015-07-17 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Kursplan för Kandidatuppsats i sociologi HT 2015, 15hp (Syllabus for Bachelor thesis course in sociology, 15 ECTS) 1. Personal

Läs mer

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Stockholms universitet, Sociologiska institutionen Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Utbildningsnivå Delkursen ges som en del av kursen Sociologi II. Poäng Delkursen

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd att gälla från och med , vårterminen 2019.

Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd att gälla från och med , vårterminen 2019. Naturvetenskapliga fakulteten MASK11, Matematisk statistik: Examensarbete - kandidatexamen, 15 högskolepoäng Mathematical Statistics: Bachelor's Degree Project, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

SOCK05, Sociologi: Kandidatkurs, distans, 30 högskolepoäng Sociology: Bachelor Course, Distance education, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOCK05, Sociologi: Kandidatkurs, distans, 30 högskolepoäng Sociology: Bachelor Course, Distance education, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCK05, Sociologi: Kandidatkurs, distans, 30 högskolepoäng Sociology: Bachelor Course, Distance education, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete III Supplementary course for people with a foreign university education in

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet Social Work I: Introduction to the field of knowledge 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SUARB1 Gäller från:

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Engelska II English II 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: EN20H7 Gäller från: VT 2012 Fastställd: 2007-06-18 Ändrad: 2011-11-23 Institution Engelska institutionen

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Modevetenskap II. Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp, VT-16 Kursbeskrivning och Litteraturlista. Kursansvarig: Louise Wallenberg

Modevetenskap II. Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp, VT-16 Kursbeskrivning och Litteraturlista. Kursansvarig: Louise Wallenberg 1 (5) Modevetenskap II Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp, VT-16 Kursbeskrivning och Litteraturlista Kursansvarig: Louise Wallenberg Kursens innehåll och syften Kursen i vetenskapligt skrivande ger dig övning

Läs mer

Betygskriterier och betygsättning

Betygskriterier och betygsättning 1 (8) Finska II B, 15 hp (FAB220) Fastställt av institutionsstyrelsen 2018-03-20 Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för finska Betygskriterier och

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1500 Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats, 30 högskolepoäng Psychology: Research Methods and Bachelor Thesis in Psychology, 30 higher education credits Fastställande

Läs mer

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp

Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Stockholms Universitet, Sociologiska institutionen Delkursplan för uppsatsarbete: Social skiktning och arbetsmarknad, 6 hp Utbildningsnivå Delkursen ges som en del av kursen Sociologi II. Poäng Delkursen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LV1212 Litteraturvetenskap, Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Intermediate Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska

Läs mer

Momentansvarig Doktorand Sebastian Sirén (SS), F838,

Momentansvarig Doktorand Sebastian Sirén (SS), F838, Sociologi II, Stockholms universitet, vårterminen 2017 KOMPARATIV SOCIOLOGI, UPPSATSKURS, 6 hp, Vt 2017 Momentansvarig Doktorand Sebastian Sirén (SS), sebastian.siren@sofi.su.se, F838, 162312. Lärare Doktorand

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Skolan i samhället School in Society 15.0 Högskolepoäng 15.0 ECTS credits Kurskod: UCG32K Gäller från: HT 2019 Fastställd: 2019-02-19 Institution Institutionen för pedagogik

Läs mer

Protokoll fo r examination av examensarbeten vid juridiska institutionen

Protokoll fo r examination av examensarbeten vid juridiska institutionen Juridiska institutionen Stockholms universitet Fastställt av prefekten 2013.08.13 För tillämpning på examensarbeten som examineras fr.o.m. 2013.11.04 Protokoll fo r examination av examensarbeten vid juridiska

Läs mer

KURSPLAN. Graphic Design and Illustration 6 30 högskolepoäng / 30 credits

KURSPLAN. Graphic Design and Illustration 6 30 högskolepoäng / 30 credits KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN Graphic Design and Illustration 6 30 högskolepoäng / 30 credits Kurskod: GIK305 Fastställd av: Prefekt, efter

Läs mer

Mall för betygskriterier vid Institutionen för språkdidaktik

Mall för betygskriterier vid Institutionen för språkdidaktik Mall för betygskriterier vid Institutionen för språkdidaktik 1 (9) Förväntade studieresultat ska bedömas enligt skriftligt formulerade betygskriterier. Betygskriterierna ska meddelas studenterna vid varje

Läs mer

ENGK01, Engelska: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng English: Level 3 - B. A. Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ENGK01, Engelska: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng English: Level 3 - B. A. Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ENGK01, Engelska: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng English: Level 3 - B. A. Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Musikvetenskap II Musicology II 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: MVTVÅA Gäller från: HT 2016 Fastställd: 2014-02-19 Ändrad: 2016-02-17 Institution Institutionen

Läs mer

Kursens livsloppsperspektiv syftar till att öka förståelsen kring hur ohälsa förs över generationer och hur ohälsa ackumuleras över livet.

Kursens livsloppsperspektiv syftar till att öka förståelsen kring hur ohälsa förs över generationer och hur ohälsa ackumuleras över livet. 1(6) Kursbeskrivning Kursnamn: Vanliga folkhälsoproblem vägar till (o)hälsa Högskolepoäng: 7.5 hp Kursens innehåll Kursen syftar till att introducera våra vanligaste folkhälsoproblem och folksjukdomar

Läs mer

CTL302, Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp

CTL302, Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp Betygskriterier CTL302, Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan vuxenutbildningen, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2017-06-07. Gäller fr.o.m. ht 2017.

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

RÄSK02, Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 30 högskolepoäng Sociology of Law: Bachelor Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle

RÄSK02, Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 30 högskolepoäng Sociology of Law: Bachelor Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten RÄSK02, Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 30 högskolepoäng Sociology of Law: Bachelor Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

INFK11, Informatik: Examensarbete för kandidatexamen, 15 högskolepoäng Informatics: Bachelor Degree Project, 15 credits Grundnivå / First Cycle

INFK11, Informatik: Examensarbete för kandidatexamen, 15 högskolepoäng Informatics: Bachelor Degree Project, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan INFK11, Informatik: Examensarbete för kandidatexamen, 15 högskolepoäng Informatics: Bachelor Degree Project, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN Grafisk formgivning och Illustration 1 Graphic design and Illustration 1 26,5 högskolepoäng / 26,5 credits Kurskod:

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan EKHA41, Ekonomisk historia: U-länderna och den globala obalansen - teoretiska perspektiv på framsteg och fattigdom, 7,5 högskolepoäng Economic History: Under-developed Countries and the

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1500 Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats, 30 högskolepoäng Psychology: Research Methods and Bachelor Thesis in Psychology, 30 higher education credits Fastställande

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH40, Företagsekonomi: Kandidatkurs i organisation och ledarskap, 15 högskolepoäng Business Administration: Organization and Leadership - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1170 Skriva, grundkurs, 30 högskolepoäng Writing, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan EKHA40, Ekonomisk historia: Utvecklingsländerna i den globala ekonomin, 15 högskolepoäng Economic History: Under-development in the Global Economy, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Kursplan. för kurs på grundnivå

Kursplan. för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialantropologi III Social Anthropology III Kurskod: SA3002 Gäller från: HT 2011 Fastställd: 2011-05-09 Institution: Socialantropologiska institutionen 30 Högskolepoäng

Läs mer

Kursplan för Makt och social skiktning VT 09, 6 högskolepoäng. (Power and Social Stratification 6 ECTS)

Kursplan för Makt och social skiktning VT 09, 6 högskolepoäng. (Power and Social Stratification 6 ECTS) 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Kursplan för Makt och social skiktning VT 09, 6 högskolepoäng. (Power and Social Stratification 6 ECTS) 1. Beslut Kursplanen är fastställd av styrelsen

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete I Supplementary course for people with a foreign university education in social

Läs mer

RHIK03, Religionshistoria: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng History of Religions: Level 3, 30 credits Grundnivå / First Cycle

RHIK03, Religionshistoria: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng History of Religions: Level 3, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna RHIK03, Religionshistoria: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng History of Religions: Level 3, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Instruktion till kursplanemall för kurser på grundnivå och avancerad nivå

Instruktion till kursplanemall för kurser på grundnivå och avancerad nivå Instruktion till kursplan 1 (5) Instruktion till kursplanemall för kurser på grundnivå och avancerad nivå Kursplaner som gäller utbildning under höstterminen ska vara fastställda av FoUN:s kursplaneutskott

Läs mer

NSÄA30, Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7 9, 30 hp

NSÄA30, Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7 9, 30 hp Betygskriterier NSÄA30, Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7 9, 30 hp Fastställda 2017-12-06. Gäller fr.o.m. vt 2018. Delkurs 1: Språkvetenskaplig kurs, 7,5 hp Tal och samtal, 7,5 hp Förväntade

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Managementteknologier och representation Management Technologies and Representation 6.0 Högskolepoäng 6.0 ECTS credits Kurskod: FE3233 Gäller från: ST 2014 Fastställd: 2014-01-31

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Konstvetenskap II: Bild, arkitektur och tolkning Art History II: Image, Architecture and Interpretation 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: KV2280 Gäller från:

Läs mer

TYSK02, Tyska: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng German: BA Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle

TYSK02, Tyska: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng German: BA Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna TYSK02, Tyska: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng German: BA Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan SASE11, Economic Change, Labour Market and the Population, 7,5 högskolepoäng Economic Change, Labour Market and the Population, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Fördjupningsspecialisering i engelska Advanced Course in English for teaching 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: EN03H8 Gäller från: VT 2012 Fastställd: 2007-06-01

Läs mer