Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier. Översättning av koreansk litteratur, 7.5hp, vårterminen 2018

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier. Översättning av koreansk litteratur, 7.5hp, vårterminen 2018"

Transkript

1 Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Översättning av koreansk litteratur, 7.5hp, vårterminen 2018

2 Kontaktuppgifter Personal, koreanska Professor Sonja Häussler Tel: Universitetslektor Gabriel Jonsson Tel: Universitetsadjunkt Kyungsook Kang Tel: Institutionen Besöksadress Kräftriket, hus 4 (Roslagsvägen 101:4) Stockholm Postadress Institutionen för Asien-, Turkiet- och Mellanösternstudier Stockholms Universitet Stockholm Studentexpeditionen Besöksadress: Kräftriket 4a Tel: Fax: exp@orient.su.se Adjunkt Eunah Kim Tel: eunah.kim@su.se Doktorand Iain Sands iain.sands@su.se Tel: Doktorand Ekaterina Malik ekaterina.malik@su.se Tel: Amanuens Erika Lindberg Tel: erika.lindberg@su.se Prefekt Alberto Tiscornia Tel: alberto.tiscornia@su.se Studierektor Hanna Kritz Tel: hanna.kritz@su.se Biträdande studierektor Johan Fresk Tel: johan.fresk@su.se Hemsida

3 Kursplan för kurs på grundnivå Översättning av koreansk litteratur Translation of Korean literature 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: JKB912 Gäller från: VT 2015 Fastställd: Institution Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier Huvudområde: Fördjupning: Asiens språk och kulturer G2F - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Beslut Denna kursplan fastställdes av Humanistiska fakultetsnämnden Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Koreanska III eller motsvarande. Kursens uppläggning Provkod Benämning Högskolepoäng DK01 Översättning av koreansk litteratur 7.5 Kursens innehåll Kursen erbjuder en överblick över olika översättningsteorier och -metoder och diskuterar hur dessa kan tillämpas på översättning från koreanska till svenska. Den teoretiska och metodologiska introduktionen följs av praktisk övning i översättning. För detta ändamål kommer ett par verk av koreansk litteratur väljas som ännu inte finns översatta till svenska. Dessa koreanska originaltexter översätts av studenterna och diskuteras vid seminarier. Jämförelser med redan publicerade översättningar av andra koreanska litterära verk görs slutligen för att bedöma kvaliteten på översättningarna. Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs ska studenten kunna redogöra för översättningsrelaterade teorier och metoder tillämpa dessa metoder på koreanska texter producera översättningar av koreansk litteratur till svenska Undervisning Undervisning sker i form av seminarier, föreläsningar och gruppövningar. Undervisningen är obligatorisk. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kunskapskontroll och examination a. Kursen examineras genom en avslutande hemskrivning bestående av översättningar från koreanska till svenska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. b. Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala: Sidan 1/2

4 A = Utmärkt, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt och F = Helt otillräckligt. c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på hemskrivningen samt lägst 80% närvaro. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift. e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som fått lägst betyget E på prov där sjugradig betygsskala tillämpas får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen. f. Möjlighet till komplettering av betyg Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs. Övergångsbestämmelser När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan under en avvecklingsperiod på tre terminer. Begränsningar Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Kurslitteratur För aktuell kurslitteratur hänvisas till kursens litteraturlista. Litteraturlistan finns tillgänglig på institutionen samt på institutionens webbplats, senast en månad före kursstart. Sidan 2/2

5 Översättning av koreansk litteratur, 7.5hp Lärare Gabriel Jonsson Telefon: Mottagningstid: enligt överenskommelse Innehåll Kursen erbjuder en överblick över olika översättningsteorier och metoder och diskuterar hur dessa kan tillämpas på översättning från koreanska till svenska. Den teoretiska och metodologiska introduktionen följs av praktisk övning i översättning. För detta ändamål kommer ett par verk av koreansk litteratur väljas som ännu inte finns översatta till svenska. Dessa koreanska originaltexter kommer att översättas av studenterna och diskuteras vid seminarier. Jämförelser med redan publicerade översättningar av andra koreanska litterära verk görs slutligen för att bedöma kvaliteten på översättningarna. Undervisning och examination Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och gruppövningar. Undervisningen är obligatorisk. Översättning av koreansk litteratur examineras genom en avslutande hemskrivning bestående av översättningar från koreanska till svenska. Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - Redogöra för översättningsrelaterade teorier och metoder - Tillämpa dessa metoder på koreanska texter - Producera översättningar av koreansk litteratur till svenska Betygskriterier A Studenten kan mycket ingående redogöra för översättningsrelaterade teorier och metoder. Hen kan, på ett mycket bra sätt, tillämpa dessa metoder på koreanska texter samt producera översättningar av koreansk litteratur på svenska.

6 B C D E Studenten kan ingående redogöra för översättningsrelaterade teorier och metoder. Hen kan, på ett bra sätt, tillämpa dessa metoder på koreanska texter samt producera översättningar av koreansk litteratur på svenska. Studenten kan redogöra för översättningsrelaterade teorier och metoder. Hen kan tillämpa dessa metoder på koreanska texter samt producera översättningar av koreansk litteratur på svenska. Studenten kan delvis redogöra för översättningsrelaterade teorier och metoder. Hen kan, med vissa brister, tillämpa dessa metoder på koreanska texter samt producera översättningar av koreansk litteratur på svenska. Studenten kan på ett ytligt sätt redogöra för översättningsrelaterade teorier och metoder. Hen kan, med vissa brister, tillämpa dessa metoder på koreanska texter samt producera översättningar av koreansk litteratur på svenska. Vissa missförstånd finns, men inte så allvarliga att studenten ska underkännas. Fx F Studenten saknar vissa av de grundläggande kunskaper som krävs för att få lägsta godkända betyg E. Hen har fått under 60% rätt på den skriftliga tentan. Studenten saknar helt de grundläggande kunskaper som krävs för att få lägsta godkända betyg E. Hen har fått under 50% rätt på den skriftliga tentan. Observera att både Fx och F är underkända betyg. Inget av betygen innebär att du genom kompletteringar kan höja ditt betyg till lägsta godkända betyg E. Kurslitteratur An, Sonjae. Literary Translation from Korean into English: A Study in Criteria. - The Foreignness of Languages and Literary Translation. Bae, Suha. Ch ôlsu. Seoul: Chakka chôngsin, (1998) Fulton, Bruce. Translating Cultural Subtext in Modern Korean Fiction. Smith, Deborah. On Translating Human Acts by Han Kang. Referenslitteratur Ingo, Rune. Konsten att översätta. Översättandets praktik och didaktik. Lund: Studentlitteratur, 2007.

7 Detaljschema För dagar, datum och plats, se hemsidan, För aktuellt schema och eventuella förändringar hänvisas alltid till TimeEdit. Seminarium 1: Introduktion till översättningsteori och metod Seminarium 2: Översättningsövning Seminarium 3: Översättningsövning Seminarium 4: Översättningsövning Seminarium 5: Översättningsövning Seminarium 6: Översättningsövning Seminarium 7: Översättningsövning Seminarium 8: Översättningsövning

8 Tentamen,(regelverk(och(studentinflytande Examination) Examinationsformförvarjedelkursfinnsangivenikursplanenochikursbeskrivningen. BäggehittarduikurskompendietsamtiMondo.Någradelkurserharsalstentorsom skrivsefterdelkursensslut,andraharhemtentor,muntligatentorellerandra examinatonsuppgifter. FöljandereglervidexaminationärövergripandevidStockholmsuniversitet,ochärtill förattsäkerställaenrättvisexamination.nedanståendeärettutdragurregelboken ( avanceradgniv%c3%a5/reglergf%c3%b6rgtentamensskrivningargvidgstockholmsg universitetg ),ochgällerreglerförtentander: 1.)Tentands)ansvar)att)följa)reglerna) Tentandskaföljaskrivvaktsanvisningarochtillsägelser.Omskrivvaktsanvisningaroch tillsägelserinteföljskandetmedföraatttentameninterättasellerattdisciplinära åtgärdervidtas.tentandskalåtaskrivvaktkontrolleraidentitetskortochmedhavt material. 2.)Identitetskontroll)och)namnteckning) Tentandskauppvisagodkändlegitimation.Somgodkändlegitimationräknaskörkort, passochidgkortmedaktuellgiltighetstid.somgodkändlegitimationräknasävenhögst tremånadergammalpolisanmälansomangeratttentandensidghandlingärstuleneller förlorad.ävenutländskaidentitetshandlingargodkänns,företrädesvispassochidgkort, underförutsättningattidentitetshandlingenintemåsteöversättasföratttentandenska kunnaidentifieras.tentandskaantecknaidentifikationskodellerfördetfalltentamen inteäranonymsittnamnochpersonnummerenligtskrivvaktsanvisningar. 3.)Placering)i)skrivsalen) Detskaalltidanslåsplaceringslistorinnansalstentamina.Pådessaskaallasomanmält attdeskaskrivatentamenfinnasmedochenkeltkunnautläsavilkenplatsdeska placerasigvid.tentandersominteanmältsigiförvägfårendastdeltaitentameniden måninstitutionenmedgerdetta,ochdåimånavplats.tentandernaplacerasisådana fallavskrivvakt.vidtentaminamedupptill25tentandermedgesundantagfrånkravet påplaceringslistor. 4.)Personliga)tillhörigheter) Tentandskaföljaskrivvaktsinstruktioneromvarväskorochandrapersonliga tillhörigheterskaplaceras.mobiltelefonochannanotillåtentekniskutrustningska stängasavundertentamenochförvarasblandpersonligatillhörigheter.

9 5.)Hjälpmedel) Endastsådanahjälpmedelsompåförhandmedgivitsavexaminatorfårmedförastill tentamen.såvittavserhjälpmedelsomkanlagra,avgeellerförmedlainformation, exempelvisminiräknaremedmöjlighetattlagradata,gällerkravetpåmedgivandeäven förinformationsomfinnsiellerkanavgesellerförmedlasavhjälpmedlet.detska särskiltframhållasattmobiltelefoneraldrigkanvaraetttillåtethjälpmedel. 6.)Papper) Tentamenfårendastskrivaspåpappersomdelasutavskrivvakt.Dettagälleräven kladdpapper. 7.)Förbud)att)lämna)skrivsalen)tidigare)än)efter)30)minuter) Tentandsomintevillfullgöratentamenfårlämnaskrivsalentidigastefteratt30 minuteravskrivtidenhargått.tentandsominfinnersigefterdetatt30minuterav skrivtidenhargåttfårintedeltaidetskriftligaprovet. 8.)Förbud)för)tentander)att)samtala) Samtalmellantentanderellermellantentandochutomstående,exempelvisvia mobiltelefon,fårinteförekommaförränsamtligasomdeltagititentamenlämnatinsina tentaminatillskrivvakt.dettaförbudgällersåväliskrivsalensomundereventuella toalettbesök. 9.)Paus)och)toalettbesök) Vidtentaminasomomfattarmeränfemtimmarskadetvaraenpausom30minuter. Skrivvaktskagebeskedomvilkatoalettersomfåranvändasochtentandskafölja skrivvaktsanvisningar. 10.)Inlämning) Tentandfårintetamedsintentamenuturskrivsalenutanskapersonligenlämnaden tillskrivvakt.observeraattävenen"blank"skrivningskalämnastillskrivvaktinnan tentandlämnarskrivsalen. 11.)Skyldighet)för)den)som)uppträtt)störande)att)avlägsna)sig) Tentandsomuppträttstörandeskapåskrivvaktsuppmaningavlägsnasig.Störande uppträdandekanledatilldisciplinäraåtgärder. 12.)Fusk) Tentandsommisstänksförfuskfårfortsättaskrivningenomtentandvisaruppoch lämnarifrånsigdetotillåtnahjälpmedlet.skrivvaktskaommöjligterbjudatentand möjlighetenattbytautdetotillåtnahjälpmedletmotettgodkäntexemplar.tentandsom vägrarvisaellerlämnaifrånsighjälpmedelfårintefortsättaskrivningen.eventuelltfusk

10 och/ellerstörandebeteendebehandlasefteranmälanfrånprefekt/studierektorav rektorsomettdisciplinärende. 13.)Vid)brandlarm,)bombhot)eller)liknande) Vidbrandlarm,bombhotellerliknandeskatentandföljadeanvisningarsomgesav skrivvakter.isådanahändelserskautrymningavskrivsalalltidskeomedelbartoch skrivvakterförvandlasautomatiskttilltillfälligautrymningsledareförskrivsalen.vid utrymningavskrivsaluppmanastentanderattintesamtalamedvarandraförattom möjligtkunnaåtergåtillskrivningenefterattbrandlarmetäröver.denhuvudansvarige skrivvaktenskaeftersamrådmedinstitutionenmeddelatentandernaomdefåråtergå tillskrivningen. Hemtentamen) Omingetannatangesskaenhemtentamen,precissomensalstentamen,alltidskrivas självsändigt.förattförhindrauppkomstenavsituationerdärmisstankeomfusk uppstårärdetviktigtattduärtydligmedblandannatkällhänvisningar.förmer information,sestycketformalia,)om)att)refereraoch)citera,nedan. Särskilda)behov) Omduharenfunktionsnedsättningsomgörattdubehöversärskiltstödoch/eller hjälpmedel,kontaktaalltidserviceförstudentermedfunktionsnedsättning EfterdettaskadukontaktastudierektorvidInstitutionenförAsienG,MellanösternGoch Destödsomfinnstillgängligaärt.ex.anpassningavlokaler,kurslitteratursomtalbok, anteckningsstöd,mentorsstöd,förlängdskrivtidvidtentamenm.m. Kursvärdering) Efterattendelkursharavslutatshardusomstudenträttattfåframföradina synpunkterocherfarenheteravdelkurseniformavenkursvärdering. Kursvärderingarnagenomförsanonymtefteravslutaddelkurs.Kursvärderingarna besvarasdigitaltpåendator,mobiltelefonellerliknande.enlänktillkursvärderingen skickastilldinepostochduhardåenveckapådigattbesvaraden. Resultatetavkursvärderingarna,responsfrånlärareochbeslutomeventuellaåtgärder finnssedantillgängligtförsigsomstudentienpärmpåstudentexpeditionensenast10 veckorefteravslutadkurs.

11 Omduavnågonanledningintefåttmöjlighetattfyllaienkursvärderingförendelkurs göradetta. Formalia,)om)källkritik)och)plagiering Källkritik) Tänkpåattalltidvarakritisktilldekällorduanvänderochväljdemmedomsorg.Detär alltidviktigtattkunnamotiveravarförduvaltenvisskälla. Attduförhållerdigkritiskttilldinakällorärsärskiltviktigtnärduanvänderdigav informationsomduhämtatfråninternet.tänktillexempelpåvemsomskrivit informationensomstårpåhemsidanduanvänder,varförhemsidanärgjord(t.ex.i propagandasyfte). Wikipediaärettexempelpåenhemsidasominteansessomentillförlitligkällanärdu skriverexamensarbeteellerhemtenta.anledningentilldetärattinformationensom återfinnsdärärskapadavfrivilligabidragsgivarefrånhelavärlden.innehålletär därmedöppetochfritt,ochallaharmöjlighetattläggatillochtabortinformationfrån Wikipedia. Förmerinformationomatttänkakritiskt,setillexempel: LarsTorstenErikssonochJensHultmansKritiskt'tänkande:'utan'tvivel'är'man'inte' riktigt'klok,stockholm:liberförlag,2014. ThorstenThurénsKällkritik,Stockholm:LiberAB,2013. Plagiering) Studeragärnatillsammansmeddinastudiekamrater,mentänkpåatt examinationsuppgifterochexamensarbetennormaltgörssjälvständigtomingetannat angesikursbeskrivningen. Närdinexaminationsuppgiftellerdittexamensarbeteskalllämnasinärdetviktigtatt duarbetarsjälvständigt.detärintetillåtetattplagierafrånenkurskamrat,enbokeller enkällafråninternet. Medplagieringmenasattmananvändersigavdetnågonannanskrivitutanattange källan.eftersommycketavdetdusomstudentskriverunderdinauniversitetsstudierär byggtpåtidigareforskningkommerduattbehövaanvändadigavandrakällor.detär

12 därförmycketviktigtattduärnogamedattredovisavarifrånduhämtatdin information.läsmeromdetnedan,underdelenformalia,)om)att)referera)och)citera. Omdublirosäkerpåhurduskaförhålladigtillplagieringkandualltidfrågaansvarig lärarepåkursen.imångafallärdetmissförståndsomledertillattmisstankeomfusk uppstår,detärdärförviktigtattduärmedvetenomvadsomgällerangående källhänvisningar. AllaanställdavidStockholmsuniversitetärskyldigaattanmäladisciplinärendensåsom misstankeomvilseledandevidprovellerliknande.ensådananmälangörstill studierektorvidinstitutionen. FöratttadelavStockholmsuniversitetsriktlinjerfördisciplinärendenvidStockholms universitetisinhelhet,sehttp:// grundniv%c3%a5gochgavanceradgniv%c3%a5/riktlinjergf%c3%b6rg disciplin%c3%a4rendengvidgstockholmsguniversitetg Internetresurser)för)mer)information)om)plagiering:) Urkundsplagiathandbok, Skrivguiden, Formalia,)om)att)referera)och)citera Närduskriverexaminationsuppgifteriformavexamensarbetenellerhemtentorärdet viktigtattduärnogamedattredovisadekällorduanväntdigavidittarbete.dettagör dugenomreferenser,bådeiformavnoterochkällförteckning. Detfinnsmycketlitteraturkringreferenshantering,bådepåbiblioteketochpånätet. Nedanfinnerduensammanfattningavnågraavdesakersomärviktigaatttänkapånär detgällerreferenshantering. Närduskriverettexamensarbete(kandidatGellermasteruppsats)skadudessutomta hänsyntilldetsomgällerförjustdinkurs,sekursbeskrivningenfördenkursduläser. Referenser)i)text,)olika)modeller) Detfinnsolikamodellerföratthanterareferenseritexter.Tvåvanligakallasför HarvardmodellenochOxfordmodellen. Harvardmodelleninnebärattdurefererardirektidenlöpandetexten,medan Oxfordmodelleninnebärattdurefererariennot(seexempelpåmodellernanedan). Ingenavmodellernaärmerrättellerfel,meninomjustdittämnekandetvaratradition attanvändasigavdenenaellerdenandra.detärviktigtattduärkonsekventiden

13 modellsomduanvänder,såattdugenomgåendeväljerattrefererait.ex.noteromdu använderdet. Citera,)om)användning)av)noter) Detärvanligtattanvändasigavcitatitexter.Attciterainnebärattduordagrantåterger någontingsomnågonannansagtellerskrivit.ettcitatskaalltidvaraåtergivetexakt, ävenomdetfinnsstavfel.eftercitatetskadualltidangevarifrånduhämtatdet.detta gördudirektefter,iennotellerienparentes,beroendepåvilkenmodellför referenshanteringduväljer. Omdetfinnsettstavfelicitatetkandumarkeradetmed[sic]direktefterstavfeletför attmarkeraattdetinteärdusomskrivitavfel.försärskiltallvarligastavfelkandu skriva[sic]. EnreferensefterettcitatenligtHarvardmodellenkanseutsåhär: Ettrimligtkravpåenvetenskapligbegreppsapparatärattdengårattanvändai tillämpningar (PerssonochSahlin,2013:205). EnreferensiformavennotefterettcitatenligtOxfordmodellenkanseutsåhär: Ettrimligtkravpåenvetenskapligbegreppsapparatärattdengårattanvändai tillämpningar. 1 Längre)citat) Omettcitatärkort,somiexemplenovan,angesdetdirektidenlöpandetexten.Om citatetärlängreskadetiställetståiettstyckeförsig.t.ex: FördenfranskelitteraturGochkulturteoretikernRolandBarthesärdet centraltattberättarinstansenskiljsifrånförfattarensochberättelsenssubjekt (1988).Densomtalariberättelsenärintedensomskriveriverkligalivet.Och densomskriverärintedensomär.detfinnsenligtbarthestvåolikasorters berättarpositioner:berättarensompersonligelleropersonligberättarinstans. Dettamotsvararintegivetskillnadenmellanenberättareiförstarespektive tredjeperson.enberättelsekanskrivasitredjepersonochändåvara personlig. 2 eller(johansson,2005:39). Noteraattovanståendecitatangesiettstyckeförsig,medentomradibörjanochslutet, samtattdetärindragetpåbäggesidor.ettcitatavdenhärtypenbehöverinteomgesav citationstecken. Citat)i)citatet) Omdensomduciterarisinturharciteratnågonannanskadettaåtergesinomenkla citationstecken. 1 JohannesPerssonochNilsGEricSahlin.Vetenskapsteori'för'sanningssökare.Lund:FriTankeFörlag,2013,205. 2AnnaJohansson.Narrativ'teori'och'metod.Lund:Studentlitteratur,2005,139.

14 T.ex: Finally,uponreachingtheattractivelandscapesinMitava,hewrites: The countrysidehereismuchprettierthanlivonia,throughwhichonewouldnotregretto travelwithhiseyeshalfclosed 3 eller(lewis,1995:57). Att)referera)till)samma)författare)och)verk)direkt)efter)varandra) Omduciterarellerrefererartillsammaförfattareochverkdirekteftervarandra behöverduinteskrivauthelareferensenpånytt.iställetskriverduheltenkelt ibid om detdessutomrörsigomsammasida.omdetgällerenannansidaisammaverkochav sammaförfattareskriverdu ibid,43. 4 Referat) Omdugörensammanställningavnågonstextmeddinaegnaordkallasdettaförett referat.iettreferatförmedlardunågonannansidéermeddinaegnaord,ochhar möjlighetattväljautdetsomdusjälvtyckerärcentralt,ellerdetsomduanservara mestrelevantfördinexamensuppgift.omduinfogardinaegnaåsikter/antaganden måsteduvaramycketnogamedattmarkeradet. Iettreferatbehöverduinteanvändacitationstecken,mendumåsteangereferensenså attläsarenskakunnahittakällan,antingeninomparentesidenlöpandetextenelleri formavennot(seovan). Källförteckning) Källförteckningenärlistanöverdenlitteraturduanväntdigavnärduskrivitdin examinationsuppgift.källförteckningenskaalltidåtergesislutet,ochomduvillkandu delauppdenit.ex.primäraochsekundärakällor,eller internetbaseratmaterial, artiklar, intervjuer osv.omduharanväntdigavdet. Källförteckningenskavaraalfabetisktordnadefterförfattarnasefternamn,ochkanseut t.ex.såhär: Hamori,Andras.On'the'Art'of'Medieval'Arabic'Literature.Princeton,NewJersey: PrincetonUniversityPress Omduharanväntdigavtvåellerflerböckerfrånsammaförfattarebehöverduinte skrivautförfattarensnamnmeränengång.observeraattböckernaskavara kronologisktordnade.detkanseutt.ex.såhär: Mernissi,Fatima.Women'and'Islam.'An'Historical'and'Theological'Enquiry.Oxford: BlackwellPublishers Women s'rebellion'&'islamic'memory.londonandnewjersey:zedbooks S.MarkLewis.Modes'of'Historical'Discourse'in'J.G.'Herder'and'N.M.'Karamzin.NewYork:PeterLangPublishing,Inc,1995,57. 4Ibidbetyder påsammaställe ochärenförkortningavdetlatinskaibidem.

15 Kapitel)i)bok) Närdethandlaromenhelbokbehöversidantaletinteanges,menomduiställethar använtdigavettkapitelienantologi,skaduangesidornaidinkällförteckning,t.ex: Lee,PeterandAshby,Rosalyn. ProgessioninHistoricalUnderstandingamongStudents Ages7G14,Knowing,'Teaching'&'Learning'History.'National'and'International' Perspectives,editedbyPeterN.Stearns,PeterSeixasandSamWineburg.NewYorkand London:NewYorkUniversityPress.2000,ss.199G222. Artiklar) Omdinkällaärenartikelkandetseutpåföljandesättidinkällförteckning: Kessy,EmanuelThomas. TheTransitionfromtheLaterStoneAgetoIronAgein Kondoa,CentralTanzania,iThe'African'Archaeological'Review,Vol.30,No.3September 2013,ss.225G252. Internetkällor) Omdinkällaärensidafråninternet,t.ex.frånettuppslagsverk,finnsoftaenanvisning omhurdukanrefereratilldenpåsammasida.detsomskiljereninternetkällafrånen trycktkällaärattduskaangenärdulästesidan. Litteraturtips)på)internet)

!!! Institutionen)för)Asien","Mellanöstern"!och$Turkietstudier! Politiskt(ledarskap(på(den(koreanska( halvön,"7.5hp,$höstterminen*2017!!

!!! Institutionen)för)Asien,Mellanöstern!och$Turkietstudier! Politiskt(ledarskap(på(den(koreanska( halvön,7.5hp,$höstterminen*2017!! Institutionen)för)Asien","Mellanöstern"och$Turkietstudier Politiskt(ledarskap(på(den(koreanska( halvön,"7.5hp,$höstterminen*2017 Kontaktuppgifter Personal,*koreanska* Professor* SonjaHäussler Tel:082162238

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Tyska I German I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: TYS101 Gäller från: HT 2018 Fastställd: 2018-02-07 Institution Institutionen för slaviska och baltiska språk

Läs mer

!!! Institutionen)för)Asien","Mellanöstern"!och$Turkietstudier! Japanska,"kandidatkurs,"30hp,$ vårterminen)2017!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!! Institutionen)för)Asien,Mellanöstern!och$Turkietstudier! Japanska,kandidatkurs,30hp,$ vårterminen)2017!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Institutionen)för)Asien""Mellanöstern"och$Turkietstudier Japanska"kandidatkurs"30hp$ vårterminen)2017 Kursplan för kurs på grundnivå Japanska kandidatkurs Japanese Bachelor's Course 30.0 Högskolepoäng

Läs mer

Teckenspråk ur tolkningsperspektiv Sign Language from an Interpreter's View. G2F - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Teckenspråk ur tolkningsperspektiv Sign Language from an Interpreter's View. G2F - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Kursplan för kurs på grundnivå Teckenspråk ur tolkningsperspektiv Sign Language from an Interpreter's View Kurskod: LITU30 Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2015-02-18 Institution Institutionen för lingvistik

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Teoretisk filosofi II Theoretical Philosophy II 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: FITF20 Gäller från: VT 2019 Fastställd: 2018-09-12 Institution Filosofiska institutionen

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Lingvistik I Linguistics I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: LIN130 Gäller från: HT 2016 Fastställd: 2013-03-13 Ändrad: 2016-03-15 Institution Institutionen för

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Teoretisk filosofi - kandidatkurs Theoretical philosophy - Bachelor's Thesis 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: FITF30 Gäller från: HT 2019 Fastställd: 2019-03-06

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Portugisiska III Portuguese III 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: PO3300 Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2012-03-21 Ändrad: 2015-03-04 Institution Romanska och

Läs mer

Kursens livsloppsperspektiv syftar till att öka förståelsen kring hur ohälsa förs över generationer och hur ohälsa ackumuleras över livet.

Kursens livsloppsperspektiv syftar till att öka förståelsen kring hur ohälsa förs över generationer och hur ohälsa ackumuleras över livet. 1(6) Kursbeskrivning Kursnamn: Vanliga folkhälsoproblem vägar till (o)hälsa Högskolepoäng: 7.5 hp Kursens innehåll Kursen syftar till att introducera våra vanligaste folkhälsoproblem och folksjukdomar

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete 6: Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbete Social Work 6: Advancement in research methodology and independent project Kurskod: SUARB6 Gäller

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Översättning av koreansk litteratur Grundnivå, 7.5 hp VT 2019 Kontaktuppgifter Personal, koreanska Professor Sonja Häussler Tel: 08-16 22 38 sonja.haeussler@su.se

Läs mer

Mall Kursplan Här anges om kursen är på grund eller avancerad nivå

Mall Kursplan Här anges om kursen är på grund eller avancerad nivå Mall Kursplan Här anges om kursen är på grund eller avancerad nivå Kursens benämning: Max 120 tecken Engelsk benämning: Max 120 tecken, observera att varje ord utom prepositioner ska inledas med versal.

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Lingvistik I Linguistics I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: LIN130 Gäller från: HT 2018 Fastställd: 2013-03-13 Ändrad: 2018-02-13 Institution Institutionen för

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Musikvetenskap II Musicology II 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: MVTVÅA Gäller från: VT 2017 Fastställd: 2014-02-19 Ändrad: 2016-09-14 Institution Institutionen

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv Social Work 4: Scientific Perspectives 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SU4H18 Gäller från: HT 2018 Fastställd: 2018-02-13

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete III Supplementary course for people with a foreign university education in

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Nordiska språk - kandidatkurs Scandinavian Languages - Bachelor's Course 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: NS3037 Gäller från: HT 2016 Fastställd: 2016-02-03

Läs mer

Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school

Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school Kursplan för kurs på grundnivå Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school Kurskod: NSÄG30 Gäller från: HT 2014 Fastställd: 2014-04-09 Institution Institutionen

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Samhällskunskap I inom ämneslärarprogrammet Social Science I for teachers 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SV100L Gäller från: HT 2017 Fastställd: 2017-06-07

Läs mer

Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school

Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school Kursplan för kurs på avancerad nivå Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school Kurskod: NSÄA30 Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2015-02-25 Institution

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier. Koreanska, kandidatkurs, 30hp, vårterminen 2018

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier. Koreanska, kandidatkurs, 30hp, vårterminen 2018 Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Koreanska, kandidatkurs, 30hp, vårterminen 2018 Kontaktuppgifter Personal, koreanska Professor Sonja Häussler Tel:08-16 22 38 sonja.haeussler@su.se

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Arbetsmarknadskunskap med management II Labour Relations and Management II 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: AT2050 Gäller från: VT 2015 Fastställd: 2010-12-16

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv på sociala processer Social Work 4: Scientific perspectives on social processes 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SUARB4

Läs mer

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten 1. Benämning Kursens namn. Kursnamn på självständigt arbete (examensarbete) ska följa modellen Ämne, självständigt arbete. Om kursen är uppdragsutbildning eller en orienteringskurs ska det framgå av kursens

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Engelska - kandidatkurs BA Course in English 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: EN30H1 Gäller från: HT 2013 Fastställd: 2011-10-12 Ändrad: 2013-03-13 Institution

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Skolan i samhället School in Society 15.0 Högskolepoäng 15.0 ECTS credits Kurskod: UCG32K Gäller från: HT 2019 Fastställd: 2019-02-19 Institution Institutionen för pedagogik

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Musikvetenskap II Musicology II 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: MVTVÅA Gäller från: HT 2016 Fastställd: 2014-02-19 Ändrad: 2016-02-17 Institution Institutionen

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Nordiska språk - kandidatkurs Scandinavian Languages - Bachelor's Thesis 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: NS3055 Gäller från: HT 2019 Fastställd: 2019-01-09

Läs mer

Kursplan för kurs på avancerad nivå

Kursplan för kurs på avancerad nivå Kursplan för kurs på avancerad nivå Psykoterapeutisk teori och metod: grunder, vetenskapsteori och integration Psychotherapeutic theory and method: fundamentals, theory of science and integration 24.0

Läs mer

Kursbeskrivning. Institutionen för folkhälsovetenskap. Kursnamn: Sociala faktorer och hälsa Högskolepoäng: 7.5 hp

Kursbeskrivning. Institutionen för folkhälsovetenskap. Kursnamn: Sociala faktorer och hälsa Högskolepoäng: 7.5 hp 1(5) Kursbeskrivning Kursnamn: Sociala faktorer och hälsa Högskolepoäng: 7.5 hp Kursens innehåll Kursen syftar till att ge studenten en grundläggande översikt kring sociala faktorers betydelse för hälsa.

Läs mer

Betygskriterier och betygsättning

Betygskriterier och betygsättning 1 (9) Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för finska Betygskriterier och betygsättning Förväntade studieresultat, kunskapsformer och betygsskalor Kurser

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING Stockholms universitet Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för finska BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING Förväntade studieresultat, kunskapsformer och

Läs mer

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten 1. Benämning Kursens namn. Kursnamn på självständigt arbete (examensarbete) ska följa modellen Ämne, självständigt arbete. Om kursen är uppdragsutbildning eller en orienteringskurs ska det framgå av kursens

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet Social Work I: Introduction to the field of knowledge 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SUARB1 Gäller från:

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Ryska - kandidatkurs Russian - Bachelor's course 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SLRYS4 Gäller från: VT 2019 Fastställd: 2012-04-25 Ändrad: 2018-09-04 Institution

Läs mer

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Lokalisering, 7,5 hp (Kurskod) På kursen Översättning III (TTA430), 30 hp. Gäller 2017.

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Lokalisering, 7,5 hp (Kurskod) På kursen Översättning III (TTA430), 30 hp. Gäller 2017. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Lokalisering, 7,5 hp (Kurskod) På kursen Översättning III (TTA430), 30 hp Gäller 2017. Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Kursbeskrivning för Självständigt arbete, 15 högskolepoäng, på Statistik III, GN 30 högskolepoäng, ST312G

Kursbeskrivning för Självständigt arbete, 15 högskolepoäng, på Statistik III, GN 30 högskolepoäng, ST312G STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen HT 2018 Dan Hedlin 2018-06-21 Kursbeskrivning för Självständigt arbete, 15 högskolepoäng, på Statistik III, GN 30 högskolepoäng, ST312G KURSENS INNEHÅLL

Läs mer

Tolkning och översättning I med inriktning mot översättning, GN, 30 hp (TTA120)

Tolkning och översättning I med inriktning mot översättning, GN, 30 hp (TTA120) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Översättning i teori och praktik, 10 hp Tolkning och översättning I med inriktning mot översättning, GN, 30 hp (TTA120) Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

ÄEND03, Engelska 3, 15 högskolepoäng English 3, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND03, Engelska 3, 15 högskolepoäng English 3, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna Fastställande ÄEND03, Engelska 3, 15 högskolepoäng English 3, 15 credits Grundnivå / First Cycle Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten 2015-10-01 Tidsplan: Nya och reviderade kursplaner ska vara fastställda senast en månad före sista anmälningsdag vilket i normalfallet innebär senast

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete I Supplementary course for people with a foreign university education in social

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan EKHA40, Ekonomisk historia: Utvecklingsländerna i den globala ekonomin, 15 högskolepoäng Economic History: Under-development in the Global Economy, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Konstvetenskap II: Bild, arkitektur och tolkning Art History II: Image, Architecture and Interpretation 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: KV2280 Gäller från:

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan EKHA41, Ekonomisk historia: U-länderna och den globala obalansen - teoretiska perspektiv på framsteg och fattigdom, 7,5 högskolepoäng Economic History: Under-developed Countries and the

Läs mer

Kursbeskrivning. Facköversättning I, 7,5 hp (TTA604) Masterprogram i översättning, 120 hp. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

Kursbeskrivning. Facköversättning I, 7,5 hp (TTA604) Masterprogram i översättning, 120 hp. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Facköversättning I, 7,5 hp (TTA604) Masterprogram i översättning, 120 hp Gäller from ht 2016 Innehåll och förväntade studieresultat Kursen ger en första

Läs mer

Kursbeskrivning. Lokalisering, 7,5 hp (TTA430) Grundnivå. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

Kursbeskrivning. Lokalisering, 7,5 hp (TTA430) Grundnivå. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Lokalisering, 7,5 hp (TTA430) Grundnivå Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-05-06 och gäller fr.o.m. ht 2015. Förväntade studieresultat Efter genomgången

Läs mer

Betygskriterier och betygsättning

Betygskriterier och betygsättning 1 (8) Finska II B, 15 hp (FAB220) Fastställt av institutionsstyrelsen 2018-03-20 Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för finska Betygskriterier och

Läs mer

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Facköversättning II, 7,5 hp (TTA605) Masterprogram i översättning, 120 hp. Gäller vt 2017.

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Facköversättning II, 7,5 hp (TTA605) Masterprogram i översättning, 120 hp. Gäller vt 2017. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Facköversättning II, 7,5 hp (TTA605) Masterprogram i översättning, 120 hp Gäller vt 2017. Innehåll väntade studieresultat Kursen är en fördjupning inom

Läs mer

ATPB34, Arbetsterapi: Psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Occupational Therapy: Mental Health, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle

ATPB34, Arbetsterapi: Psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Occupational Therapy: Mental Health, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Medicinska fakulteten ATPB34, Arbetsterapi: Psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Occupational Therapy: Mental Health, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Nämnden

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Engelska II English II 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: EN20H7 Gäller från: VT 2012 Fastställd: 2007-06-18 Ändrad: 2011-11-23 Institution Engelska institutionen

Läs mer

Tolkning och översättning I med inriktning mot översättning, GN, 30hp (TTA120)

Tolkning och översättning I med inriktning mot översättning, GN, 30hp (TTA120) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Översättning i teori och praktik, 10 hp Tolkning och översättning I med inriktning mot översättning, GN, 30hp (TTA120) Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Kursplan för Makt och social skiktning VT 09, 6 högskolepoäng. (Power and Social Stratification 6 ECTS)

Kursplan för Makt och social skiktning VT 09, 6 högskolepoäng. (Power and Social Stratification 6 ECTS) 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Kursplan för Makt och social skiktning VT 09, 6 högskolepoäng. (Power and Social Stratification 6 ECTS) 1. Beslut Kursplanen är fastställd av styrelsen

Läs mer

Kursbeskrivning. Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp. Teckenspråk i teori och praktik, 30 hp, LITU10

Kursbeskrivning. Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp. Teckenspråk i teori och praktik, 30 hp, LITU10 Avdelningen för teckenspråk Kursbeskrivning Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp Teckenspråk i teori och praktik, 30 hp, LITU10 Gäller ht 2018. Innehåll och förväntade studieresultat

Läs mer

Kursbeskrivning. Muntlig framställning, 5 hp

Kursbeskrivning. Muntlig framställning, 5 hp Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Muntlig framställning, 5 hp Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, 180 hp (HTOTK): Teckenspråk i teori och praktik II, GN, 30 hp, termin 2 (LITU20)

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LGFR40 Franska 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng French 4 in Teacher Education for upper secondary school, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen

Läs mer

Riktlinjer för kursen Översättningsvetenskaplig teori och metod I, 15 hp, AN. Höstterminen 2009.

Riktlinjer för kursen Översättningsvetenskaplig teori och metod I, 15 hp, AN. Höstterminen 2009. Stockholms universitet Tolk- och översättarinstitutet Riktlinjer för kursen Översättningsvetenskaplig teori och metod I, 15 hp, AN. Höstterminen 2009. Kursens mål och innehåll Kursen har följande lärandemål

Läs mer

ENGK01, Engelska: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng English: Level 3 - B. A. Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ENGK01, Engelska: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng English: Level 3 - B. A. Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ENGK01, Engelska: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng English: Level 3 - B. A. Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan SASE11, Economic Change, Labour Market and the Population, 7,5 högskolepoäng Economic Change, Labour Market and the Population, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Datum 2013-01-10. Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem

Datum 2013-01-10. Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem Engelsk benämning: Basic course GIS, Basic education in Geographical Information Systems Kurskod: 1MT013 Gäller

Läs mer

Delkursplan för kvantitativ analys, 4.5 hp, GN (Quantitative Analysis, FC, 4.5. ECTS)

Delkursplan för kvantitativ analys, 4.5 hp, GN (Quantitative Analysis, FC, 4.5. ECTS) Delkursplan för kvantitativ analys, 4.5 hp, GN (Quantitative Analysis, FC, 4.5. ECTS) 1. Allmänt om kursen. Kursen omfattar 4,5 hp och ges på grundläggande nivå. Kursplanen är giltig från och med vårterminen

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Konstvetenskap II: Bild, arkitektur och tolkning Art History II: Image, Architecture and Interpretation 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: KV2280 Gäller från:

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Managementteknologier och representation Management Technologies and Representation 6.0 Högskolepoäng 6.0 ECTS credits Kurskod: FE3233 Gäller från: ST 2014 Fastställd: 2014-01-31

Läs mer

Kursbeskrivning. Språk, kommunikation och tolkning, 7,5 hp. Pedagogik och didaktik för tolklärare, 30 hp, GN (TTA150)

Kursbeskrivning. Språk, kommunikation och tolkning, 7,5 hp. Pedagogik och didaktik för tolklärare, 30 hp, GN (TTA150) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Språk, kommunikation och tolkning, 7,5 hp Pedagogik och didaktik för tolklärare, 30 hp, GN (TTA150) Gäller vt 2019. Innehåll och förväntade studieresultat

Läs mer

Anvisningar till kurs PERSONLIGHETSPSYKOLOGI (7,5 HP)

Anvisningar till kurs PERSONLIGHETSPSYKOLOGI (7,5 HP) Kurs 12 Personlighetspsykologi PSPR12, HT19 Kursansvarig: Stephan Hau, Lillian Döllinger Anvisningar till kurs PERSONLIGHETSPSYKOLOGI (7,5 HP) Kursens innehåll Personlighetspsykologikursen behandlar ett

Läs mer

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet 1 (3) Kursplan Kursens benämning: Vetenskaplig metod A Engelsk benämning: Scientific method A Kurskod: 1MV015 Gäller från: HT 2012 Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Ämnesrådet i Ledningsvetenskap

Läs mer

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Examensarbete, 15 hp. Tolkning kandidatkurs, 30 hp, GN (TTA480) Gäller vt 2019.

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Examensarbete, 15 hp. Tolkning kandidatkurs, 30 hp, GN (TTA480) Gäller vt 2019. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Examensarbete, 15 hp Tolkning kandidatkurs, 30 hp, GN (TTA480) Gäller vt 2019. Innehåll och förväntade studieresultat Delkursen innebär att studenten

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Kursbeskrivning. Pedagogiska och didaktiska perspektiv i tolkutbildning, 7,5 hp. Pedagogik och didaktik för tolklärare, 30 hp, GN (TTA150)

Kursbeskrivning. Pedagogiska och didaktiska perspektiv i tolkutbildning, 7,5 hp. Pedagogik och didaktik för tolklärare, 30 hp, GN (TTA150) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Pedagogiska och didaktiska perspektiv i, 7,5 hp Pedagogik och didaktik för tolklärare, 30 hp, GN (TTA150) Gäller ht 2018. Innehåll och förväntade studieresultat

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Koreanska V Grundnivå, 22.5 hp HT 2018 Koreanska - kurser på grundnivå Delkurser HP Termin 1 Hösten Introduktion till studiet av Koreas språk

Läs mer

Kursens benämning: Verkan och skydd, interaktionen teknik-taktik. Engelsk benämning: Military-Technology, Weapons and Protection Technology

Kursens benämning: Verkan och skydd, interaktionen teknik-taktik. Engelsk benämning: Military-Technology, Weapons and Protection Technology Kursplan Kursens benämning: Verkan och skydd, interaktionen teknik-taktik Engelsk benämning: Military-Technology, Weapons and Protection Technology Kurskod: 1OP153 Gäller från: Vårterminen 2011 Fastställd:

Läs mer

Datum Kursens benämning: Geografisk information för Försvarsmakter (Nordisk GIS-kurs)

Datum Kursens benämning: Geografisk information för Försvarsmakter (Nordisk GIS-kurs) 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Engelsk benämning: Geographic information used by the Armed Forces Kurskod: 1MT014 Gäller från: VT 2013 Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Ämnesrådet i Militärteknik

Läs mer

Kursbeskrivning. Institutionen för folkhälsovetenskap. Kursnamn: Grundläggande statistik med SPSS Högskolepoäng: 3 hp

Kursbeskrivning. Institutionen för folkhälsovetenskap. Kursnamn: Grundläggande statistik med SPSS Högskolepoäng: 3 hp 1(6) Kursbeskrivning Kursnamn: Grundläggande statistik med SPSS Högskolepoäng: 3 hp Kursens innehåll Syftet med kursen är att ge studenten en praktisk introduktion till grundläggande statistik med datorprogrammet

Läs mer

Kursbeskrivning. Yrkesetik och professionskunskap II, 7,5 hp. Tolkning i offentlig sektor II, 30 hp, GN (TTA 521, 522, 523, 524, 525, 526)

Kursbeskrivning. Yrkesetik och professionskunskap II, 7,5 hp. Tolkning i offentlig sektor II, 30 hp, GN (TTA 521, 522, 523, 524, 525, 526) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Yrkesetik och professionskunskap II, 7,5 hp Tolkning i offentlig sektor II, 30 hp, GN (TTA 521, 522, 523, 524, 525, 526) Gäller ht 2018. Innehåll och

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Engelska II English II 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: EN20H7 Gäller från: HT 2013 Fastställd: 2007-06-18 Ändrad: 2013-03-06 Institution Engelska institutionen

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Koreanska IV, 22.5hp, vårterminen 2017

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Koreanska IV, 22.5hp, vårterminen 2017 Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Koreanska IV, 22.5hp, vårterminen 2017 Kontaktuppgifter Personal, koreanska Professor Sonja Häussler Tel:08-16 22 38 sonja.haeussler@su.se Universitetslektor

Läs mer

Kursbeskrivning. Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv, 5 hp. Tolkning och översättning I med inriktning mot översättning, GN, 30hp (TTA120)

Kursbeskrivning. Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv, 5 hp. Tolkning och översättning I med inriktning mot översättning, GN, 30hp (TTA120) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Kommunikation i ett perspektiv, 5 hp Tolkning och översättning I med inriktning mot översättning, GN, 30hp (TTA120) Gäller ht 2017. Innehåll och förväntade

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Ekonomistyrning II Managerial Accounting II 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: FE2402 Gäller från: VT 2014 Fastställd: 2011-12-21 Ändrad: 2013-12-02 Institution

Läs mer

Kursbeskrivning. Svenskt teckenspråk II, praktiskt fokus 7 hp. Teckenspråk i teori och praktik, 30 hp, LITU10. Avdelningen för teckenspråk

Kursbeskrivning. Svenskt teckenspråk II, praktiskt fokus 7 hp. Teckenspråk i teori och praktik, 30 hp, LITU10. Avdelningen för teckenspråk Avdelningen för teckenspråk Kursbeskrivning Svenskt teckenspråk II, praktiskt fokus 7 hp Teckenspråk i teori och praktik, 30 hp, LITU10 Gäller ht 2018. Innehåll och förväntade studieresultat Kursen vänder

Läs mer

Kursbeskrivning. Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv, 5 hp. Översättning I, 30 hp, GN (TTA111) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

Kursbeskrivning. Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv, 5 hp. Översättning I, 30 hp, GN (TTA111) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Kommunikation i ett perspektiv, 5 hp Översättning I, 30 hp, GN (TTA111) Gäller ht 2019. Innehåll och förväntade studieresultat I kursplanen beskrivs

Läs mer

Avdelningen för teckenspråk. Kursbeskrivning. Svenskt teckenspråk I, 10 hp. Teckenspråk i teori och praktik, 30 hp, LITU10. Gäller ht 2018.

Avdelningen för teckenspråk. Kursbeskrivning. Svenskt teckenspråk I, 10 hp. Teckenspråk i teori och praktik, 30 hp, LITU10. Gäller ht 2018. Avdelningen för teckenspråk Kursbeskrivning Svenskt teckenspråk I, 10 hp Teckenspråk i teori och praktik, 30 hp, LITU10 Gäller ht 2018. Innehåll och förväntade studieresultat Kursen vänder sig till studerande

Läs mer

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Översättningsteori I, 7,5 hp. Översättning II, GN, 30 hp (TTA255) Gäller vt 2019.

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Översättningsteori I, 7,5 hp. Översättning II, GN, 30 hp (TTA255) Gäller vt 2019. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Översättningsteori I, 7,5 hp Översättning II, GN, 30 hp (TTA255) Gäller vt 2019. Innehåll och förväntade studieresultat Delkursen ger en översikt över

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH49, Företagsekonomi: Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration: Bachelor Degree Project in Organization Undergraduate Level, 15 credits

Läs mer

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Sh A samt Eng B

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Sh A samt Eng B 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Internationella relationer Engelsk benämning: International Relations Kurskod: 1FK001 Gäller från: HT 2013 Fastställd: Kursplanen är fastställd av det gemensamma ämnesrådet

Läs mer

Engelsk benämning: Technology for military platforms in specific arenas

Engelsk benämning: Technology for military platforms in specific arenas Kursplan Kursens benämning: Arenasyntes, plattformar egen arena OP Militärteknisk profil 12 hp Engelsk benämning: Technology for military platforms in specific arenas Kurskod: 1OP238 Gäller från: VT 2012

Läs mer

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Terminologi i praktiken, 7,5 hp. Tolkning i offentlig sektor, GN, 30 hp (TTA510) Gäller vt 2017.

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Terminologi i praktiken, 7,5 hp. Tolkning i offentlig sektor, GN, 30 hp (TTA510) Gäller vt 2017. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Terminologi i praktiken, 7,5 hp Tolkning i offentlig sektor, GN, 30 hp (TTA510) Gäller vt 2017. Innehåll och förväntade studieresultat Delkursen ägnas

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Tolkning och översättning I med inriktning mot tolkning, GN, 30 hp (TTA125)

Tolkning och översättning I med inriktning mot tolkning, GN, 30 hp (TTA125) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Tolkning i teori och praktik, 10 hp Tolkning och översättning I med inriktning mot tolkning, GN, 30 hp (TTA125) Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

EKHK30, Ekonomisk historia: Teori och metod, 15 högskolepoäng Economic History: Theories and Methods, 15 credits Grundnivå / First Cycle

EKHK30, Ekonomisk historia: Teori och metod, 15 högskolepoäng Economic History: Theories and Methods, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan EKHK30, Ekonomisk historia: Teori och metod, 15 högskolepoäng Economic History: Theories and Methods, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Kursbeskrivning. Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv, 5 hp. Översättning I, 30 hp, GN (TTA111) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

Kursbeskrivning. Kommunikation i ett flerkulturellt perspektiv, 5 hp. Översättning I, 30 hp, GN (TTA111) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Kommunikation i ett perspektiv, 5 hp Översättning I, 30 hp, GN (TTA111) Gäller ht 2018. Innehåll och förväntade studieresultat I kursplanen beskrivs

Läs mer

Kursbeskrivning. Yrkesetik och professionskunskap II, 7,5 hp. Tolkning i offentlig sektor II, GN, 30 hp (TTA 521, 522, 523, 524)

Kursbeskrivning. Yrkesetik och professionskunskap II, 7,5 hp. Tolkning i offentlig sektor II, GN, 30 hp (TTA 521, 522, 523, 524) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Yrkesetik och professionskunskap II, 7,5 hp Tolkning i offentlig sektor II, GN, 30 hp (TTA 521, 522, 523, 524) Gäller ht 2017. Innehåll och förväntade

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Ekonomihögskolan

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Ekonomihögskolan Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration: Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate Level,

Läs mer

Kursbeskrivning. Yrkesetik och professionskunskap, 7,5 hp. Tolkning i offentlig sektor, GN, 30hp (TTA510) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

Kursbeskrivning. Yrkesetik och professionskunskap, 7,5 hp. Tolkning i offentlig sektor, GN, 30hp (TTA510) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Yrkesetik och professionskunskap, 7,5 hp Tolkning i offentlig sektor, GN, 30hp (TTA510) Gäller från vt 2018. Innehåll och förväntade studieresultat

Läs mer

Kursbeskrivning. Perspektiv på språk, 5 hp

Kursbeskrivning. Perspektiv på språk, 5 hp Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Perspektiv på språk, 5 hp Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, 180 hp (HTOTK): Teckenspråk i teori och praktik II, GN, 30 hp, termin 2 (LITU20)

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN42, Utvärdering och kunskapsproduktion i socialt arbete, 15 högskolepoäng Evaluation and Knowledge Production in Social Work, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

Läs mer

Instruktion till kursplanemall för kurser på grundnivå och avancerad nivå

Instruktion till kursplanemall för kurser på grundnivå och avancerad nivå Instruktion till kursplan 1 (5) Instruktion till kursplanemall för kurser på grundnivå och avancerad nivå Kursplaner som gäller utbildning under höstterminen ska vara fastställda av FoUN:s kursplaneutskott

Läs mer