!!! Institutionen)för)Asien","Mellanöstern"!och$Turkietstudier! Politiskt(ledarskap(på(den(koreanska( halvön,"7.5hp,$höstterminen*2017!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!! Institutionen)för)Asien","Mellanöstern"!och$Turkietstudier! Politiskt(ledarskap(på(den(koreanska( halvön,"7.5hp,$höstterminen*2017!!"

Transkript

1 Institutionen)för)Asien","Mellanöstern"och$Turkietstudier Politiskt(ledarskap(på(den(koreanska( halvön,"7.5hp,$höstterminen*2017

2 Kontaktuppgifter Personal,*koreanska* Professor* SonjaHäussler Tel: Universitetslektor* GabrielJonsson Tel: Universitetsadjunkt* KyungsookKang Tel: * Institutionen* Besöksadress* Kräftriket,hus4 (Roslagsvägen101:4) Stockholm Postadress* InstitutionenförAsien2,Turkiet2och Mellanösternstudier StockholmsUniversitet 10691Stockholm Studentexpeditionen* Besöksadress:Kräftriket4a Tel: Fax: Hemsida* * * Adjunkt* EunahKim Tel: eunah.kim@su.se Doktorand* IainSands iain.sands@su.se Tel: Doktorand* EkaterinaMalik ekaterina.malik@su.se Tel: Amanuens* ChristofferMiranda Tel: christoffer.miranda@su.se Prefekt* AlbertoTiscornia Tel: alberto.tiscornia@su.se Studierektor* HannaKritz Tel: hanna.kritz@su.se Biträdande*studierektor* JohanFresk Tel: johan.fresk@su.se

3 Kursplan för kurs på grundnivå Politiskt ledarskap på den koreanska halvön Political Leadership on the Korean Peninsula 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: JKB919 Gäller från: HT 2017 Fastställd: Ändrad: Institution Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier Huvudområde: Fördjupning: Asiens språk och kulturer G1N - Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav Beslut Denna kursplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden , och senast reviderad av institutionsstyrelsen vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Engelska B/Engelska 6. Kursens uppläggning Provkod Benämning Högskolepoäng DK01 Politiskt ledarskap på den koreanska halvön 7.5 Kursens innehåll Kursen behandlar politiskt ledarskap i Sydkorea utifrån tre aspekter: nationell säkerhet, modernisering och demokratisering. Nordkoreas politiska ledarskap presenteras ur aspekten ledarens ställning. Politiskt ledarskap är huvudtemat även för ekonomiska frågor, där Sydkoreas satsning på tung och kemisk industri under 1970-talet och hur landet bemötte Asienkrisen utgör fokus. Regeringens centrala roll i ekonomin är temat för Nordkorea. Förväntade studieresultat Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: - redogöra för Nord- och Sydkoreas politiska ledarskap - diskutera det politiska ledarskapets betydelse för de båda staternas politiska och ekonomiska utveckling Undervisning Undervisningen sker i form av föreläsningar. Kurskrav: PM om en dokumentärfilm är ett obligatoriskt inslag i kursen. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kunskapskontroll och examination a. Kursen examineras genom två inlämningsuppgifter under kursens gång samt en avslutande salstentamen. b. Betygssättning sker genom en målrelaterad sjugradig betygsskala. A = Utmärkt, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräckligt, Fx = Otillräckligt, F = Helt otillräckligt. Sidan 1/2

4 c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är bindande. d. För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på salstentamen och inlämningsuppgifterna samt fullgjorda obligatoriska uppgifter. e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen finnas under aktuell termin. Minst ett examinationstillfälle ska dessutom erbjudas den termin eller det år som kurstillfälle saknas. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen. f. Möjlighet till komplettering av betyg Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs. Övergångsbestämmelser När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan (dock med de begränsningar som framgår under Kunskapskontroll och examination i denna kursplan). Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen. Begränsningar Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Kurslitteratur För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats på Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart. Sidan 2/2

5 Politiskt(ledarskap(på(den(koreanska( halvön,"7.5hp,"höstterminen"2017 Lärare Tel: Innehåll KursenbehandlarpolitisktledarskapiSydkoreautifråntheaspekter:nationellsäkerhet, moderniseringochdemokratisering.nordkoreaspolitiskaledarskappresenterasur aspektenledarensställning.politisktledarskapärhuvudtematävenförekonomiska frågor,därsydkoreassatsningpåtungochkemiskindustriunder19708taletochhur landetbemötteasienkrisen utgörfokus.regeringenscentralarolli ekonominärtematförnordkorea. Undervisningochexamination Undervisningenskeriformavföreläsningar. Kurskrav:PMomtvådokumentärfilmerärettobligatorisktinslagikursen. Politiskt(ledarskap(på(den(koreanska(halvön(examinerasgenomtvåinlämningsuppgifter underkursensgångsamtenavslutandesalstentamen.förattfåslutbetygpåkursen krävslägstbetygetepåsalstentamenochinlämningsuppgifternasamtfullgjorda obligatoriskauppgifter. Datum Tid Plats Tenta 11/ Asienbiblioteket Omtenta 10/ Asienbiblioteket ( Förväntadestudieresultat Eftergenomgångenkursskastudentenkunna: 8 RedogöraförNord8ochSydkoreaspolitiskaledarskap 8 Diskuteradetpolitiskaledarskapetsbetydelsefördebådastaternaspolitiska ochekonomiskautveckling

6 Betygskriterier A StudentenkanmycketingåenderedogöraförNord8ochSydkoreas politiskaledarskapsamtmycketingåendediskuteradetpolitiska ledarskapetsbetydelsefördebådastaternaspolitiskaochekonomiska utveckling.studentenharfått938100%rättpådenskriftligatentan. B StudentenkaningåenderedogöraförNord8ochSydkoreaspolitiska ledarskapsamtingåendediskuteradetpolitiskaledarskapetsbetydelseför debådastaternaspolitiskaochekonomiskautveckling.studentenharfått 85892%rättpådenskriftligatentan. C StudentenkanredogöraförNord8ochSydkoreaspolitiskaledarskapsamt diskuteradetpolitiskaledarskapetsbetydelsefördebådastaternas politiskaochekonomiskautveckling.studentenharfått77884%rättpåden skriftligatentan. D StudentenkandelvisredogöraförNord8ochSydkoreaspolitiskaledarskap samtivissmåndiskuteradetpolitiskaledarskapetsbetydelsefördebåda staternaspolitiskaochekonomiskautveckling.studentenharfått69876% rättpådenskriftligatentan. E StudentenkanmycketytligtredogöraförNord8ochSydkoreaspolitiska ledarskapsamtmedvissabristerdiskuteradetpolitiskaledarskapets betydelsefördebådastaternaspolitiskaochekonomiskautveckling. Studentenharfått60868%rättpådenskriftligatentan. Vissamissförståndfinns,menintesåallvarligaattstudentenska underkännas. Fx Studentensaknarvissaavdegrundläggandekunskapersomkrävsförattfå lägstagodkändabetyge.henharfått40859%rättpådenskriftligatentan. F Studentensaknarheltdegrundläggandekunskapersomkrävsförattfå lägstagodkändabetyge.henharfåttunder0839%rättpådenskriftliga tentan. ( ( Observera(att(både(Fx(och(F(är(underkända(betyg.(Inget(av(betygen(innebär(att(du(genom( kompletteringar(kan(höja(ditt(betyg(till(lägsta(godkända(betyg(e.(

7 Litteraturlista Chu,Mattias.Moon(JaeCin(tillträdde(idag(som(Sydkoreas(president.Sverigesambassad Seoul,10/ Diamond,LarryShin,Gi8Wook(red.).New(Challenges(for(Maturing(Democracies(in(( ( Korea(and(Taiwan.(Stanford:StanfordUniversityPress,2014. Eberstadt,Nicholas.The(North(Korean(Economy:(Between(Crisis((Catastrophe.New BrunswickandLondon:TransactionPublishers,2007. Hahm,SungDeukChoi,YongHwan. AnEarlyAssessmentoftheLeeMyung8bakPresi8 dency:leadershipstyleandqualities. Korea(Observer,vol.40,no.4(Winter2009), pp Hanssen,Ulv.Sydkorea(och(presidentkrisen:(Öppning(för(reformer.Stockholm,Utrikes8 politiskainstitutet,världspolitikens(dagsfrågor,nr.6,2017. Heo,Uk. WhatDelaysDemocraticConsolidationinSouthKorea? Korea(Observer,vol. 40,no.4(Winter2013),pp Heo,UkKim,Sunwoong. FinancialCrisisinSouthKorea:FailureoftheGovernment8 LedDevelopmentParadigm. Asian(Survey,nr.3,2000,pp Jonsson,Gabriel.Shipbuilding(in(South(Korea:(A(Comparative(Study.Stockholm: StockholmUniversity,InstituteofOrientalStudies, Sydkoreaslångavägtilldemokrati. Svenska(Dagbladet,19/ Consolidation(of(Democracy(in(South(Korea?Stockholm:StockholmUniversity,2014. Kim,ChoongNam.The(Korean(Presidents:(Leadership(for(Nation(Building.Norwalk: EastBridge,2007. Kim,InJune. OneYearundertheIMF. Korea(Focus,vol.6,no.6,November8December 1998,pp Kim,Jongcheol.The(Impeachment(of(South(Korean(President(Park(GeunCHye:(Constitution,(( ( Politics(and(Democracy.EastAsiaFoundation,March21,2017. Kim,Sunhyuk. ContentiousDemocracy insouthkorea:anactivecivilsocietyand IneffectualPoliticalParties. Taiwan(Journal(of(Democracy,vol.8,no.2(December 2012),pp Lee,Chang8sup. Referendumonconstitutionalrevision. Korea(Times,July26,2012. Lee,SangsooFacchinetti,Stefano.North(Korean(Economic(Reform(New(Changes(or(Old,( Empty(Promises?(InstituteforSecurityDevelopmentPolicy,PolicyBrief,No.103, October30,2012. Lee,Yoonkyung. GlobalAscendance,DomesticFracture:Korea seconomic TransformationSince1997. InLarryDiamondGi8WooShin(red.),ibid.,pp RussianTelevision.Ten(Days(in(North(Korea,2014.Dokumentär. TheMay18MemorialFoundation.KiôgCûl(kiôkhara[Memento(Memory].Dokumentär. Yoo,Jung8ho.The(Industrial(Policy(of(the(1970s(and(The(Evolution(of(the(Manufacturing(( Sector(in(Korea.Seoul:KoreaDevelopmentInstitute,WorkingPaper,No.9017, October1990. Schemaochlektionsplanering SchemaförhelakursenfinnspåTimeEdit,somävenkantillgåsviainstitutionens hemsida,

8 FöraktuelltschemaocheventuellaförändringarhänvisasalltidtillTimeEdit. Läshänvisningar: 31/10: Jonsson,2007 Kim,2007,kap.184(kap.182läsesextensivt) 3/11: Jonsson,2014,kap.183 Kim,2007,kap.587 6/11: Chu HahmChoi Hanssen(sid.20830läsesextensivt) Heo Jonsson,2014,kap.487 Kim,2007,kap.8810 Kim,2012 Kim,2017 Lee, /11: RussianTelevision 15/11: TheMay18MemorialFoundation 20/11: Jonsson,1995,kap.2 Yoo 22/11: HeoKim Kim,1998 Lee, /11: Eberstadt,kap.1,8,9 LeeFacchinetti

9 Tentamen,(regelverk(och(studentinflytande Examination) Examinationsformförvarjedelkursfinnsangivenikursplanenochikursbeskrivningen. BäggehittarduikurskompendietsamtiMondo.Någradelkurserharsalstentorsom skrivsefterdelkursensslut,andraharhemtentor,muntligatentorellerandra examinatonsuppgifter. FöljandereglervidexaminationärövergripandevidStockholmsuniversitet,ochärtill förattsäkerställaenrättvisexamination.nedanståendeärettutdragurregelboken ( avanceradgniv%c3%a5/reglergf%c3%b6rgtentamensskrivningargvidgstockholmsg universitetg ),ochgällerreglerförtentander: 1.)Tentands)ansvar)att)följa)reglerna) Tentandskaföljaskrivvaktsanvisningarochtillsägelser.Omskrivvaktsanvisningaroch tillsägelserinteföljskandetmedföraatttentameninterättasellerattdisciplinära åtgärdervidtas.tentandskalåtaskrivvaktkontrolleraidentitetskortochmedhavt material. 2.)Identitetskontroll)och)namnteckning) Tentandskauppvisagodkändlegitimation.Somgodkändlegitimationräknaskörkort, passochidgkortmedaktuellgiltighetstid.somgodkändlegitimationräknasävenhögst tremånadergammalpolisanmälansomangeratttentandensidghandlingärstuleneller förlorad.ävenutländskaidentitetshandlingargodkänns,företrädesvispassochidgkort, underförutsättningattidentitetshandlingenintemåsteöversättasföratttentandenska kunnaidentifieras.tentandskaantecknaidentifikationskodellerfördetfalltentamen inteäranonymsittnamnochpersonnummerenligtskrivvaktsanvisningar. 3.)Placering)i)skrivsalen) Detskaalltidanslåsplaceringslistorinnansalstentamina.Pådessaskaallasomanmält attdeskaskrivatentamenfinnasmedochenkeltkunnautläsavilkenplatsdeska placerasigvid.tentandersominteanmältsigiförvägfårendastdeltaitentameniden måninstitutionenmedgerdetta,ochdåimånavplats.tentandernaplacerasisådana fallavskrivvakt.vidtentaminamedupptill25tentandermedgesundantagfrånkravet påplaceringslistor. 4.)Personliga)tillhörigheter) Tentandskaföljaskrivvaktsinstruktioneromvarväskorochandrapersonliga tillhörigheterskaplaceras.mobiltelefonochannanotillåtentekniskutrustningska stängasavundertentamenochförvarasblandpersonligatillhörigheter.

10 5.)Hjälpmedel) Endastsådanahjälpmedelsompåförhandmedgivitsavexaminatorfårmedförastill tentamen.såvittavserhjälpmedelsomkanlagra,avgeellerförmedlainformation, exempelvisminiräknaremedmöjlighetattlagradata,gällerkravetpåmedgivandeäven förinformationsomfinnsiellerkanavgesellerförmedlasavhjälpmedlet.detska särskiltframhållasattmobiltelefoneraldrigkanvaraetttillåtethjälpmedel. 6.)Papper) Tentamenfårendastskrivaspåpappersomdelasutavskrivvakt.Dettagälleräven kladdpapper. 7.)Förbud)att)lämna)skrivsalen)tidigare)än)efter)30)minuter) Tentandsomintevillfullgöratentamenfårlämnaskrivsalentidigastefteratt30 minuteravskrivtidenhargått.tentandsominfinnersigefterdetatt30minuterav skrivtidenhargåttfårintedeltaidetskriftligaprovet. 8.)Förbud)för)tentander)att)samtala) Samtalmellantentanderellermellantentandochutomstående,exempelvisvia mobiltelefon,fårinteförekommaförränsamtligasomdeltagititentamenlämnatinsina tentaminatillskrivvakt.dettaförbudgällersåväliskrivsalensomundereventuella toalettbesök. 9.)Paus)och)toalettbesök) Vidtentaminasomomfattarmeränfemtimmarskadetvaraenpausom30minuter. Skrivvaktskagebeskedomvilkatoalettersomfåranvändasochtentandskafölja skrivvaktsanvisningar. 10.)Inlämning) Tentandfårintetamedsintentamenuturskrivsalenutanskapersonligenlämnaden tillskrivvakt.observeraattävenen"blank"skrivningskalämnastillskrivvaktinnan tentandlämnarskrivsalen. 11.)Skyldighet)för)den)som)uppträtt)störande)att)avlägsna)sig) Tentandsomuppträttstörandeskapåskrivvaktsuppmaningavlägsnasig.Störande uppträdandekanledatilldisciplinäraåtgärder. 12.)Fusk) Tentandsommisstänksförfuskfårfortsättaskrivningenomtentandvisaruppoch lämnarifrånsigdetotillåtnahjälpmedlet.skrivvaktskaommöjligterbjudatentand möjlighetenattbytautdetotillåtnahjälpmedletmotettgodkäntexemplar.tentandsom vägrarvisaellerlämnaifrånsighjälpmedelfårintefortsättaskrivningen.eventuelltfusk

11 och/ellerstörandebeteendebehandlasefteranmälanfrånprefekt/studierektorav rektorsomettdisciplinärende. 13.)Vid)brandlarm,)bombhot)eller)liknande) Vidbrandlarm,bombhotellerliknandeskatentandföljadeanvisningarsomgesav skrivvakter.isådanahändelserskautrymningavskrivsalalltidskeomedelbartoch skrivvakterförvandlasautomatiskttilltillfälligautrymningsledareförskrivsalen.vid utrymningavskrivsaluppmanastentanderattintesamtalamedvarandraförattom möjligtkunnaåtergåtillskrivningenefterattbrandlarmetäröver.denhuvudansvarige skrivvaktenskaeftersamrådmedinstitutionenmeddelatentandernaomdefåråtergå tillskrivningen. Hemtentamen) Omingetannatangesskaenhemtentamen,precissomensalstentamen,alltidskrivas självsändigt.förattförhindrauppkomstenavsituationerdärmisstankeomfusk uppstårärdetviktigtattduärtydligmedblandannatkällhänvisningar.förmer information,sestycketformalia,)om)att)refereraoch)citera,nedan. Särskilda)behov) Omduharenfunktionsnedsättningsomgörattdubehöversärskiltstödoch/eller hjälpmedel,kontaktaalltidserviceförstudentermedfunktionsnedsättning EfterdettaskadukontaktastudierektorvidInstitutionenförAsienG,MellanösternGoch Destödsomfinnstillgängligaärt.ex.anpassningavlokaler,kurslitteratursomtalbok, anteckningsstöd,mentorsstöd,förlängdskrivtidvidtentamenm.m. Kursvärdering) Efterattendelkursharavslutatshardusomstudenträttattfåframföradina synpunkterocherfarenheteravdelkurseniformavenkursvärdering. Kursvärderingarnagenomförsanonymtefteravslutaddelkurs.Kursvärderingarna besvarasdigitaltpåendator,mobiltelefonellerliknande.enlänktillkursvärderingen skickastilldinepostochduhardåenveckapådigattbesvaraden. Resultatetavkursvärderingarna,responsfrånlärareochbeslutomeventuellaåtgärder finnssedantillgängligtförsigsomstudentienpärmpåstudentexpeditionensenast10 veckorefteravslutadkurs.

12 Omduavnågonanledningintefåttmöjlighetattfyllaienkursvärderingförendelkurs göradetta. Formalia,)om)källkritik)och)plagiering Källkritik) Tänkpåattalltidvarakritisktilldekällorduanvänderochväljdemmedomsorg.Detär alltidviktigtattkunnamotiveravarförduvaltenvisskälla. Attduförhållerdigkritiskttilldinakällorärsärskiltviktigtnärduanvänderdigav informationsomduhämtatfråninternet.tänktillexempelpåvemsomskrivit informationensomstårpåhemsidanduanvänder,varförhemsidanärgjord(t.ex.i propagandasyfte). Wikipediaärettexempelpåenhemsidasominteansessomentillförlitligkällanärdu skriverexamensarbeteellerhemtenta.anledningentilldetärattinformationensom återfinnsdärärskapadavfrivilligabidragsgivarefrånhelavärlden.innehålletär därmedöppetochfritt,ochallaharmöjlighetattläggatillochtabortinformationfrån Wikipedia. Förmerinformationomatttänkakritiskt,setillexempel: LarsTorstenErikssonochJensHultmansKritiskt'tänkande:'utan'tvivel'är'man'inte' riktigt'klok,stockholm:liberförlag,2014. ThorstenThurénsKällkritik,Stockholm:LiberAB,2013. Plagiering) Studeragärnatillsammansmeddinastudiekamrater,mentänkpåatt examinationsuppgifterochexamensarbetennormaltgörssjälvständigtomingetannat angesikursbeskrivningen. Närdinexaminationsuppgiftellerdittexamensarbeteskalllämnasinärdetviktigtatt duarbetarsjälvständigt.detärintetillåtetattplagierafrånenkurskamrat,enbokeller enkällafråninternet. Medplagieringmenasattmananvändersigavdetnågonannanskrivitutanattange källan.eftersommycketavdetdusomstudentskriverunderdinauniversitetsstudierär byggtpåtidigareforskningkommerduattbehövaanvändadigavandrakällor.detär

13 därförmycketviktigtattduärnogamedattredovisavarifrånduhämtatdin information.läsmeromdetnedan,underdelenformalia,)om)att)referera)och)citera. Omdublirosäkerpåhurduskaförhålladigtillplagieringkandualltidfrågaansvarig lärarepåkursen.imångafallärdetmissförståndsomledertillattmisstankeomfusk uppstår,detärdärförviktigtattduärmedvetenomvadsomgällerangående källhänvisningar. AllaanställdavidStockholmsuniversitetärskyldigaattanmäladisciplinärendensåsom misstankeomvilseledandevidprovellerliknande.ensådananmälangörstill studierektorvidinstitutionen. FöratttadelavStockholmsuniversitetsriktlinjerfördisciplinärendenvidStockholms universitetisinhelhet,sehttp:// grundniv%c3%a5gochgavanceradgniv%c3%a5/riktlinjergf%c3%b6rg disciplin%c3%a4rendengvidgstockholmsguniversitetg Internetresurser)för)mer)information)om)plagiering:) Urkundsplagiathandbok, Skrivguiden, Formalia,)om)att)referera)och)citera Närduskriverexaminationsuppgifteriformavexamensarbetenellerhemtentorärdet viktigtattduärnogamedattredovisadekällorduanväntdigavidittarbete.dettagör dugenomreferenser,bådeiformavnoterochkällförteckning. Detfinnsmycketlitteraturkringreferenshantering,bådepåbiblioteketochpånätet. Nedanfinnerduensammanfattningavnågraavdesakersomärviktigaatttänkapånär detgällerreferenshantering. Närduskriverettexamensarbete(kandidatGellermasteruppsats)skadudessutomta hänsyntilldetsomgällerförjustdinkurs,sekursbeskrivningenfördenkursduläser. Referenser)i)text,)olika)modeller) Detfinnsolikamodellerföratthanterareferenseritexter.Tvåvanligakallasför HarvardmodellenochOxfordmodellen. Harvardmodelleninnebärattdurefererardirektidenlöpandetexten,medan Oxfordmodelleninnebärattdurefererariennot(seexempelpåmodellernanedan). Ingenavmodellernaärmerrättellerfel,meninomjustdittämnekandetvaratradition attanvändasigavdenenaellerdenandra.detärviktigtattduärkonsekventiden

14 modellsomduanvänder,såattdugenomgåendeväljerattrefererait.ex.noteromdu använderdet. Citera,)om)användning)av)noter) Detärvanligtattanvändasigavcitatitexter.Attciterainnebärattduordagrantåterger någontingsomnågonannansagtellerskrivit.ettcitatskaalltidvaraåtergivetexakt, ävenomdetfinnsstavfel.eftercitatetskadualltidangevarifrånduhämtatdet.detta gördudirektefter,iennotellerienparentes,beroendepåvilkenmodellför referenshanteringduväljer. Omdetfinnsettstavfelicitatetkandumarkeradetmed[sic]direktefterstavfeletför attmarkeraattdetinteärdusomskrivitavfel.försärskiltallvarligastavfelkandu skriva[sic]. EnreferensefterettcitatenligtHarvardmodellenkanseutsåhär: Ettrimligtkravpåenvetenskapligbegreppsapparatärattdengårattanvändai tillämpningar (PerssonochSahlin,2013:205). EnreferensiformavennotefterettcitatenligtOxfordmodellenkanseutsåhär: Ettrimligtkravpåenvetenskapligbegreppsapparatärattdengårattanvändai tillämpningar. 1 Längre)citat) Omettcitatärkort,somiexemplenovan,angesdetdirektidenlöpandetexten.Om citatetärlängreskadetiställetståiettstyckeförsig.t.ex: FördenfranskelitteraturGochkulturteoretikernRolandBarthesärdet centraltattberättarinstansenskiljsifrånförfattarensochberättelsenssubjekt (1988).Densomtalariberättelsenärintedensomskriveriverkligalivet.Och densomskriverärintedensomär.detfinnsenligtbarthestvåolikasorters berättarpositioner:berättarensompersonligelleropersonligberättarinstans. Dettamotsvararintegivetskillnadenmellanenberättareiförstarespektive tredjeperson.enberättelsekanskrivasitredjepersonochändåvara personlig. 2 eller(johansson,2005:39). Noteraattovanståendecitatangesiettstyckeförsig,medentomradibörjanochslutet, samtattdetärindragetpåbäggesidor.ettcitatavdenhärtypenbehöverinteomgesav citationstecken. Citat)i)citatet) Omdensomduciterarisinturharciteratnågonannanskadettaåtergesinomenkla citationstecken. 1 JohannesPerssonochNilsGEricSahlin.Vetenskapsteori'för'sanningssökare.Lund:FriTankeFörlag,2013,205. 2AnnaJohansson.Narrativ'teori'och'metod.Lund:Studentlitteratur,2005,139.

15 T.ex: Finally,uponreachingtheattractivelandscapesinMitava,hewrites: The countrysidehereismuchprettierthanlivonia,throughwhichonewouldnotregretto travelwithhiseyeshalfclosed 3 eller(lewis,1995:57). Att)referera)till)samma)författare)och)verk)direkt)efter)varandra) Omduciterarellerrefererartillsammaförfattareochverkdirekteftervarandra behöverduinteskrivauthelareferensenpånytt.iställetskriverduheltenkelt ibid om detdessutomrörsigomsammasida.omdetgällerenannansidaisammaverkochav sammaförfattareskriverdu ibid,43. 4 Referat) Omdugörensammanställningavnågonstextmeddinaegnaordkallasdettaförett referat.iettreferatförmedlardunågonannansidéermeddinaegnaord,ochhar möjlighetattväljautdetsomdusjälvtyckerärcentralt,ellerdetsomduanservara mestrelevantfördinexamensuppgift.omduinfogardinaegnaåsikter/antaganden måsteduvaramycketnogamedattmarkeradet. Iettreferatbehöverduinteanvändacitationstecken,mendumåsteangereferensenså attläsarenskakunnahittakällan,antingeninomparentesidenlöpandetextenelleri formavennot(seovan). Källförteckning) Källförteckningenärlistanöverdenlitteraturduanväntdigavnärduskrivitdin examinationsuppgift.källförteckningenskaalltidåtergesislutet,ochomduvillkandu delauppdenit.ex.primäraochsekundärakällor,eller internetbaseratmaterial, artiklar, intervjuer osv.omduharanväntdigavdet. Källförteckningenskavaraalfabetisktordnadefterförfattarnasefternamn,ochkanseut t.ex.såhär: Hamori,Andras.On'the'Art'of'Medieval'Arabic'Literature.Princeton,NewJersey: PrincetonUniversityPress Omduharanväntdigavtvåellerflerböckerfrånsammaförfattarebehöverduinte skrivautförfattarensnamnmeränengång.observeraattböckernaskavara kronologisktordnade.detkanseutt.ex.såhär: Mernissi,Fatima.Women'and'Islam.'An'Historical'and'Theological'Enquiry.Oxford: BlackwellPublishers Women s'rebellion''islamic'memory.londonandnewjersey:zedbooks S.MarkLewis.Modes'of'Historical'Discourse'in'J.G.'Herder'and'N.M.'Karamzin.NewYork:PeterLangPublishing,Inc,1995,57. 4Ibidbetyder påsammaställe ochärenförkortningavdetlatinskaibidem.

16 Kapitel)i)bok) Närdethandlaromenhelbokbehöversidantaletinteanges,menomduiställethar använtdigavettkapitelienantologi,skaduangesidornaidinkällförteckning,t.ex: Lee,PeterandAshby,Rosalyn. ProgessioninHistoricalUnderstandingamongStudents Ages7G14,Knowing,'Teaching''Learning'History.'National'and'International' Perspectives,editedbyPeterN.Stearns,PeterSeixasandSamWineburg.NewYorkand London:NewYorkUniversityPress.2000,ss.199G222. Artiklar) Omdinkällaärenartikelkandetseutpåföljandesättidinkällförteckning: Kessy,EmanuelThomas. TheTransitionfromtheLaterStoneAgetoIronAgein Kondoa,CentralTanzania,iThe'African'Archaeological'Review,Vol.30,No.3September 2013,ss.225G252. Internetkällor) Omdinkällaärensidafråninternet,t.ex.frånettuppslagsverk,finnsoftaenanvisning omhurdukanrefereratilldenpåsammasida.detsomskiljereninternetkällafrånen trycktkällaärattduskaangenärdulästesidan. Litteraturtips)på)internet)

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier. Översättning av koreansk litteratur, 7.5hp, vårterminen 2018

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier. Översättning av koreansk litteratur, 7.5hp, vårterminen 2018 Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Översättning av koreansk litteratur, 7.5hp, vårterminen 2018 Kontaktuppgifter Personal, koreanska Professor Sonja Häussler Tel:08-16 22 38 sonja.haeussler@su.se

Läs mer

!!! Institutionen)för)Asien","Mellanöstern"!och$Turkietstudier! Japanska,"kandidatkurs,"30hp,$ vårterminen)2017!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!! Institutionen)för)Asien,Mellanöstern!och$Turkietstudier! Japanska,kandidatkurs,30hp,$ vårterminen)2017!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Institutionen)för)Asien""Mellanöstern"och$Turkietstudier Japanska"kandidatkurs"30hp$ vårterminen)2017 Kursplan för kurs på grundnivå Japanska kandidatkurs Japanese Bachelor's Course 30.0 Högskolepoäng

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Tyska I German I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: TYS101 Gäller från: HT 2018 Fastställd: 2018-02-07 Institution Institutionen för slaviska och baltiska språk

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Teoretisk filosofi II Theoretical Philosophy II 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: FITF20 Gäller från: VT 2019 Fastställd: 2018-09-12 Institution Filosofiska institutionen

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Lingvistik I Linguistics I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: LIN130 Gäller från: HT 2016 Fastställd: 2013-03-13 Ändrad: 2016-03-15 Institution Institutionen för

Läs mer

Teckenspråk ur tolkningsperspektiv Sign Language from an Interpreter's View. G2F - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Teckenspråk ur tolkningsperspektiv Sign Language from an Interpreter's View. G2F - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Kursplan för kurs på grundnivå Teckenspråk ur tolkningsperspektiv Sign Language from an Interpreter's View Kurskod: LITU30 Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2015-02-18 Institution Institutionen för lingvistik

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Portugisiska III Portuguese III 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: PO3300 Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2012-03-21 Ändrad: 2015-03-04 Institution Romanska och

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete 6: Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbete Social Work 6: Advancement in research methodology and independent project Kurskod: SUARB6 Gäller

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Lingvistik I Linguistics I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: LIN130 Gäller från: HT 2018 Fastställd: 2013-03-13 Ändrad: 2018-02-13 Institution Institutionen för

Läs mer

Mall Kursplan Här anges om kursen är på grund eller avancerad nivå

Mall Kursplan Här anges om kursen är på grund eller avancerad nivå Mall Kursplan Här anges om kursen är på grund eller avancerad nivå Kursens benämning: Max 120 tecken Engelsk benämning: Max 120 tecken, observera att varje ord utom prepositioner ska inledas med versal.

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Samhällskunskap I inom ämneslärarprogrammet Social Science I for teachers 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SV100L Gäller från: HT 2017 Fastställd: 2017-06-07

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Teoretisk filosofi - kandidatkurs Theoretical philosophy - Bachelor's Thesis 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: FITF30 Gäller från: HT 2019 Fastställd: 2019-03-06

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Engelska - kandidatkurs BA Course in English 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: EN30H1 Gäller från: HT 2013 Fastställd: 2011-10-12 Ändrad: 2013-03-13 Institution

Läs mer

Kursens livsloppsperspektiv syftar till att öka förståelsen kring hur ohälsa förs över generationer och hur ohälsa ackumuleras över livet.

Kursens livsloppsperspektiv syftar till att öka förståelsen kring hur ohälsa förs över generationer och hur ohälsa ackumuleras över livet. 1(6) Kursbeskrivning Kursnamn: Vanliga folkhälsoproblem vägar till (o)hälsa Högskolepoäng: 7.5 hp Kursens innehåll Kursen syftar till att introducera våra vanligaste folkhälsoproblem och folksjukdomar

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv Social Work 4: Scientific Perspectives 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SU4H18 Gäller från: HT 2018 Fastställd: 2018-02-13

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete III Supplementary course for people with a foreign university education in

Läs mer

Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school

Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school Kursplan för kurs på grundnivå Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school Kurskod: NSÄG30 Gäller från: HT 2014 Fastställd: 2014-04-09 Institution Institutionen

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv på sociala processer Social Work 4: Scientific perspectives on social processes 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SUARB4

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan SASE11, Economic Change, Labour Market and the Population, 7,5 högskolepoäng Economic Change, Labour Market and the Population, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Nordiska språk - kandidatkurs Scandinavian Languages - Bachelor's Course 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: NS3037 Gäller från: HT 2016 Fastställd: 2016-02-03

Läs mer

Kursplan för kurs på avancerad nivå

Kursplan för kurs på avancerad nivå Kursplan för kurs på avancerad nivå Psykoterapeutisk teori och metod: grunder, vetenskapsteori och integration Psychotherapeutic theory and method: fundamentals, theory of science and integration 24.0

Läs mer

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten 1. Benämning Kursens namn. Kursnamn på självständigt arbete (examensarbete) ska följa modellen Ämne, självständigt arbete. Om kursen är uppdragsutbildning eller en orienteringskurs ska det framgå av kursens

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan EKHA40, Ekonomisk historia: Utvecklingsländerna i den globala ekonomin, 15 högskolepoäng Economic History: Under-development in the Global Economy, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school

Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school Kursplan för kurs på avancerad nivå Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school Kurskod: NSÄA30 Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2015-02-25 Institution

Läs mer

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten 2015-10-01 Tidsplan: Nya och reviderade kursplaner ska vara fastställda senast en månad före sista anmälningsdag vilket i normalfallet innebär senast

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet Social Work I: Introduction to the field of knowledge 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SUARB1 Gäller från:

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Skolan i samhället School in Society 15.0 Högskolepoäng 15.0 ECTS credits Kurskod: UCG32K Gäller från: HT 2019 Fastställd: 2019-02-19 Institution Institutionen för pedagogik

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan EKHA41, Ekonomisk historia: U-länderna och den globala obalansen - teoretiska perspektiv på framsteg och fattigdom, 7,5 högskolepoäng Economic History: Under-developed Countries and the

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Finansiering I Finance I 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: FE1103 Gäller från: HT 2014 Fastställd: 2011-07-08 Ändrad: 2014-06-08 Institution Företagsekonomiska

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Musikvetenskap II Musicology II 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: MVTVÅA Gäller från: VT 2017 Fastställd: 2014-02-19 Ändrad: 2016-09-14 Institution Institutionen

Läs mer

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten

Mall för kursplaner på Naturvetenskapliga fakulteten 1. Benämning Kursens namn. Kursnamn på självständigt arbete (examensarbete) ska följa modellen Ämne, självständigt arbete. Om kursen är uppdragsutbildning eller en orienteringskurs ska det framgå av kursens

Läs mer

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Sh A samt Eng B

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Sh A samt Eng B 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Internationella relationer Engelsk benämning: International Relations Kurskod: 1FK001 Gäller från: HT 2013 Fastställd: Kursplanen är fastställd av det gemensamma ämnesrådet

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Ryska - kandidatkurs Russian - Bachelor's course 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SLRYS4 Gäller från: VT 2019 Fastställd: 2012-04-25 Ändrad: 2018-09-04 Institution

Läs mer

Datum Kursens benämning: Grundkurs Krigsvetenskap, Marktaktik tillämpning

Datum Kursens benämning: Grundkurs Krigsvetenskap, Marktaktik tillämpning 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs Krigsvetenskap, Marktaktik tillämpning Engelsk benämning: Basic Course War Studies Applied Land Tactics Kurskod: 1OP405 Gäller från: HT 2015 Fastställd: Denna

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Engelska II English II 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: EN20H7 Gäller från: VT 2012 Fastställd: 2007-06-18 Ändrad: 2011-11-23 Institution Engelska institutionen

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Nordiska språk - kandidatkurs Scandinavian Languages - Bachelor's Thesis 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: NS3055 Gäller från: HT 2019 Fastställd: 2019-01-09

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete I Supplementary course for people with a foreign university education in social

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Riktlinjer för kursplaner för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 1 (7) 2012-11-14 Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA) Riktlinjer för kursplaner för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Instruktion till kursplanemall för kurser på grundnivå och avancerad nivå

Instruktion till kursplanemall för kurser på grundnivå och avancerad nivå Instruktion till kursplan 1 (5) Instruktion till kursplanemall för kurser på grundnivå och avancerad nivå Kursplaner som gäller utbildning under höstterminen ska vara fastställda av FoUN:s kursplaneutskott

Läs mer

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet 1 (3) Kursplan Kursens benämning: Vetenskaplig metod A Engelsk benämning: Scientific method A Kurskod: 1MV015 Gäller från: HT 2012 Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Ämnesrådet i Ledningsvetenskap

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Arbetsmarknadskunskap med management II Labour Relations and Management II 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: AT2050 Gäller från: VT 2015 Fastställd: 2010-12-16

Läs mer

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Lokalisering, 7,5 hp (Kurskod) På kursen Översättning III (TTA430), 30 hp. Gäller 2017.

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. Lokalisering, 7,5 hp (Kurskod) På kursen Översättning III (TTA430), 30 hp. Gäller 2017. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Lokalisering, 7,5 hp (Kurskod) På kursen Översättning III (TTA430), 30 hp Gäller 2017. Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier. Koreanska, kandidatkurs, 30hp, vårterminen 2018

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier. Koreanska, kandidatkurs, 30hp, vårterminen 2018 Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Koreanska, kandidatkurs, 30hp, vårterminen 2018 Kontaktuppgifter Personal, koreanska Professor Sonja Häussler Tel:08-16 22 38 sonja.haeussler@su.se

Läs mer

Datum Engelsk benämning: Basic Course War Studies, Applied Air Tactics

Datum Engelsk benämning: Basic Course War Studies, Applied Air Tactics 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs Krigsvetenskap, Lufttaktik tillämpning Engelsk benämning: Basic Course War Studies, Applied Air Tactics Kurskod: 1OP407 Gäller från: HT 2015 Fastställd: Denna

Läs mer

Kursbeskrivning. Institutionen för folkhälsovetenskap. Kursnamn: Sociala faktorer och hälsa Högskolepoäng: 7.5 hp

Kursbeskrivning. Institutionen för folkhälsovetenskap. Kursnamn: Sociala faktorer och hälsa Högskolepoäng: 7.5 hp 1(5) Kursbeskrivning Kursnamn: Sociala faktorer och hälsa Högskolepoäng: 7.5 hp Kursens innehåll Kursen syftar till att ge studenten en grundläggande översikt kring sociala faktorers betydelse för hälsa.

Läs mer

Kursbeskrivning för Självständigt arbete, 15 högskolepoäng, på Statistik III, GN 30 högskolepoäng, ST312G

Kursbeskrivning för Självständigt arbete, 15 högskolepoäng, på Statistik III, GN 30 högskolepoäng, ST312G STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen HT 2018 Dan Hedlin 2018-06-21 Kursbeskrivning för Självständigt arbete, 15 högskolepoäng, på Statistik III, GN 30 högskolepoäng, ST312G KURSENS INNEHÅLL

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Konstvetenskap II: Bild, arkitektur och tolkning Art History II: Image, Architecture and Interpretation 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: KV2280 Gäller från:

Läs mer

5. Fastställd Kursplanen är fastställd av FoUN:s kursplaneutskott vid Försvarshögskolan

5. Fastställd Kursplanen är fastställd av FoUN:s kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 1 (5) Kursplan 1. Kursens benämning Beslutsfattande och beslutsprocesser 2. Engelsk benämning Decision-making and decision-making processes 3. Kurskod 1FK015 4. Gäller från Höstterminen 2013 5. Fastställd

Läs mer

EKHA33, Ekonomisk historia: Arbete och välfärd, 7,5 högskolepoäng Economic History: Labour and Welfare, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle

EKHA33, Ekonomisk historia: Arbete och välfärd, 7,5 högskolepoäng Economic History: Labour and Welfare, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan EKHA33, Ekonomisk historia: Arbete och välfärd, 7,5 högskolepoäng Economic History: Labour and Welfare, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Datum Engelsk benämning: Basic Course in Command and Control Science

Datum Engelsk benämning: Basic Course in Command and Control Science 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i Ledningsvetenskap Engelsk benämning: Basic Course in Command and Control Science Kurskod: 1LV009 (fristående kurs) 1FK044 (valbar kurs inom program) Gäller

Läs mer

Betygskriterier och betygsättning

Betygskriterier och betygsättning 1 (9) Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för finska Betygskriterier och betygsättning Förväntade studieresultat, kunskapsformer och betygsskalor Kurser

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING Stockholms universitet Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för finska BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING Förväntade studieresultat, kunskapsformer och

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Principer för marknadsföring Principles of Marketing 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: FE1302 Gäller från: ST 2015 Fastställd: 2011-07-08 Ändrad: 2015-06-24 Institution

Läs mer

Datum Kursens benämning: Grundkurs Militärteknik, Naturvetenskapliga och fysikaliska grunder

Datum Kursens benämning: Grundkurs Militärteknik, Naturvetenskapliga och fysikaliska grunder 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs Militärteknik, Naturvetenskapliga och fysikaliska grunder Engelsk benämning: Basic Course Military-Technology, Applied Mathematics and Physics Kurskod: 1OP471

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan EKHA42, Ekonomisk historia: Utvecklingens villkor i ett historiskt perspektiv - från kolonialism till globalisering, 7,5 högskolepoäng Economic History: Conditions for Development in a

Läs mer

EKHA20, Ekonomisk historia: Grundkurs, 30 högskolepoäng Economic History: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

EKHA20, Ekonomisk historia: Grundkurs, 30 högskolepoäng Economic History: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan EKHA20, Ekonomisk historia: Grundkurs, 30 högskolepoäng Economic History: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Musikvetenskap II Musicology II 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: MVTVÅA Gäller från: HT 2016 Fastställd: 2014-02-19 Ändrad: 2016-02-17 Institution Institutionen

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan EKHA72, Ekonomisk historia: Dagsaktuella arbetsmarknadsfrågor - i ett historiskt perspektiv, 7,5 högskolepoäng Economic History: Contemporary Labour Market Issues - in a Historical Perspective,

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Ekonomistyrning II Managerial Accounting II 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: FE2402 Gäller från: VT 2014 Fastställd: 2011-12-21 Ändrad: 2013-12-02 Institution

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Engelska II English II 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: EN20H7 Gäller från: HT 2013 Fastställd: 2007-06-18 Ändrad: 2013-03-06 Institution Engelska institutionen

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Managementteknologier och representation Management Technologies and Representation 6.0 Högskolepoäng 6.0 ECTS credits Kurskod: FE3233 Gäller från: ST 2014 Fastställd: 2014-01-31

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Kursbeskrivning. Svenskt teckenspråk II, praktiskt fokus 7 hp. Teckenspråk i teori och praktik, 30 hp, LITU10. Avdelningen för teckenspråk

Kursbeskrivning. Svenskt teckenspråk II, praktiskt fokus 7 hp. Teckenspråk i teori och praktik, 30 hp, LITU10. Avdelningen för teckenspråk Avdelningen för teckenspråk Kursbeskrivning Svenskt teckenspråk II, praktiskt fokus 7 hp Teckenspråk i teori och praktik, 30 hp, LITU10 Gäller ht 2018. Innehåll och förväntade studieresultat Kursen vänder

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-10-19

Läs mer

Kursplan för Makt och social skiktning VT 09, 6 högskolepoäng. (Power and Social Stratification 6 ECTS)

Kursplan för Makt och social skiktning VT 09, 6 högskolepoäng. (Power and Social Stratification 6 ECTS) 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Kursplan för Makt och social skiktning VT 09, 6 högskolepoäng. (Power and Social Stratification 6 ECTS) 1. Beslut Kursplanen är fastställd av styrelsen

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Musikvetenskap I Musicology I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: MVTER1 Gäller från: HT 2016 Fastställd: 2013-01-23 Ändrad: 2016-02-17 Institution Institutionen

Läs mer

Kursbeskrivning. Lokalisering, 7,5 hp (TTA430) Grundnivå. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

Kursbeskrivning. Lokalisering, 7,5 hp (TTA430) Grundnivå. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Lokalisering, 7,5 hp (TTA430) Grundnivå Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-05-06 och gäller fr.o.m. ht 2015. Förväntade studieresultat Efter genomgången

Läs mer

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN Grafisk formgivning och Illustration 1 Graphic design and Illustration 1 26,5 högskolepoäng / 26,5 credits Kurskod:

Läs mer

Kursplan för kurs på avancerad nivå

Kursplan för kurs på avancerad nivå Kursplan för kurs på avancerad nivå Portugisiska - magisterkurs Portuguese, Magister s Course 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: PO5500 Gäller från: HT 2012 Fastställd: 2012-04-04 Institution

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN Industridesign, utblick och förtrogenhet Industrial design, outlook and familiarity 30030 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod:

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Folkrätt i militära operationer. Engelsk benämning: International Law of Military Operations

Kursplan. Kursens benämning: Folkrätt i militära operationer. Engelsk benämning: International Law of Military Operations 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Folkrätt i militära operationer Engelsk benämning: International Law of Military Operations Kurskod: 1FR005 Gäller från: HT 2017 Fastställd: Denna kursplan är fastställd

Läs mer

Datum Kursens benämning: Krigsvetenskap fortsättningskurs militärteori och taktik, irreguljär krigföring (OP).

Datum Kursens benämning: Krigsvetenskap fortsättningskurs militärteori och taktik, irreguljär krigföring (OP). 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Krigsvetenskap fortsättningskurs militärteori och taktik, irreguljär krigföring (OP). Engelsk benämning: War Studies Intermediate Course Military Theory and Tactics; Irregular

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Kunskap och förståelse. Ekonomihögskolan

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Kunskap och förståelse. Ekonomihögskolan Ekonomihögskolan EKHE53, Economic History: Financial Systems - Development and Crises, 7,5 högskolepoäng Economic History: Financial Systems - Development and Crises, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Kursbeskrivning. Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp. Teckenspråk i teori och praktik, 30 hp, LITU10

Kursbeskrivning. Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp. Teckenspråk i teori och praktik, 30 hp, LITU10 Avdelningen för teckenspråk Kursbeskrivning Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp Teckenspråk i teori och praktik, 30 hp, LITU10 Gäller ht 2018. Innehåll och förväntade studieresultat

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Spanska - kandidatkurs Spanish, Bachelor s Course 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: ES4400 Gäller från: HT 2013 Fastställd: 2012-03-21 Ändrad: 2013-10-09 Institution

Läs mer

Betygskriterier och betygsättning

Betygskriterier och betygsättning 1 (8) Finska II B, 15 hp (FAB220) Fastställt av institutionsstyrelsen 2018-03-20 Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för finska Betygskriterier och

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Principer för marknadsföring Principles of Marketing 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: FE1302 Gäller från: HT 2018 Fastställd: 2011-07-08 Ändrad: 2018-04-16 Institution

Läs mer

biologisk grundutbildning sammanträde 11:e dec -14 Övriga närvarande: Studierektor Björn Birgersson och studievägledare Birgitta Åkerman

biologisk grundutbildning sammanträde 11:e dec -14 Övriga närvarande: Studierektor Björn Birgersson och studievägledare Birgitta Åkerman Bilaga 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Protokoll fört vid Institutionen för institutionsstyrelsens biologisk grundutbildning sammanträde 11:e dec -14 Närvarande styrelseledamöter: Professor Bengt Karlsson (ordförande),

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan EKHM72, Ekonomisk historia: Befolkning och levnadsstandard, 7,5 högskolepoäng Economic History: Population and Living Standards, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

Kursen är obligatorisk på första terminen på kandidatprogrammet Ekonomi och samhälle. förkunskapskrav

Kursen är obligatorisk på första terminen på kandidatprogrammet Ekonomi och samhälle. förkunskapskrav Ekonomihögskolan EOSE01, Ekonomi och samhälle: Europa och Atlantekonomins framväxt ca 1000-1890, 7,5 högskolepoäng Economy and Society: The Rise of Europe and the Atlantic Economy, ca. 1000-1890, 7.5 credits

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan EKHA70, Ekonomisk historia: Arbetsmarknad och arbetsliv, 15 högskolepoäng Economic History: Labour Market and Working Life, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kursplan för Sociologisk Analys VT 09, 7,5 högskolepoäng. (Syllabus for Quantitative Sociological Methods, 7.5 ECTS)

Kursplan för Sociologisk Analys VT 09, 7,5 högskolepoäng. (Syllabus for Quantitative Sociological Methods, 7.5 ECTS) 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Kursplan för Sociologisk Analys VT 09, 7,5 högskolepoäng. (Syllabus for Quantitative Sociological Methods, 7.5 ECTS) 1. Beslut Kursplanen är fastställd

Läs mer

Datum Kursens benämning: Grundkurs Militärteknik, Militära medel. Engelsk benämning: Basic Course Military Technology, Military means

Datum Kursens benämning: Grundkurs Militärteknik, Militära medel. Engelsk benämning: Basic Course Military Technology, Military means 1 (6) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs Militärteknik, Militära medel Engelsk benämning: Basic Course Military Technology, Military means Kurskod: 1OP418 Gäller från: Höstterminen 2016 Fastställd:

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Lingvistik IV Linguistics IV 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: LIN400 Gäller från: VT 2016 Fastställd: 2014-09-03 Ändrad: 2015-08-20 Institution Institutionen

Läs mer

Datum Kursens benämning: Grundkurs introduktion till krigsvetenskap

Datum Kursens benämning: Grundkurs introduktion till krigsvetenskap 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs introduktion till krigsvetenskap Engelsk benämning: Introductory Course in War Studies Kurskod: 1OP400 Gäller från: HT 2015 Fastställd: Denna kursplan är fastställd

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK, MEDIER OCH KOMMUNIKATION

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK, MEDIER OCH KOMMUNIKATION INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK, MEDIER OCH KOMMUNIKATION JU1402 Redaktion, 30 högskolepoäng Newsroom, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för journalistik,

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan EKHA61, Ekonomisk historia: Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv, 7,5 högskolepoäng Economic History: Environmental History from an Economic Perspective, 7.5 credits Grundnivå /

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV UTVÄRDERING AV BASBLOCKET PÅ BIOLOGLINJEN HT 06 VT 08

SAMMANSTÄLLNING AV UTVÄRDERING AV BASBLOCKET PÅ BIOLOGLINJEN HT 06 VT 08 Bilaga 1 SAMMANSTÄLLNING AV UTVÄRDERING AV BASBLOCKET PÅ BIOLOGLINJEN HT 06 VT 08 Sammanställningen nedan är baserad på en skriftlig enkät som lämnades ut den 20 maj under fältavsnittet på Tovetorp och

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Portugisiska - kandidatkurs Portuguese, Bachelor s Course 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: PO4400 Gäller från: HT 2012 Fastställd: 2012-04-04 Institution Romanska

Läs mer

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. IT-översättning, 7,5 hp. Översättning III, 30 hp, GN (TTA430) Gäller ht 2018.

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning. IT-översättning, 7,5 hp. Översättning III, 30 hp, GN (TTA430) Gäller ht 2018. Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning IT-översättning, 7,5 hp Översättning III, 30 hp, GN (TTA430) Gäller ht 2018. Innehåll och förväntade studieresultat I kursplanen beskrivs kursens innehåll

Läs mer

Anvisningar till kurs PERSONLIGHETSPSYKOLOGI (7,5 HP)

Anvisningar till kurs PERSONLIGHETSPSYKOLOGI (7,5 HP) Kurs 12 Personlighetspsykologi PSPR12, HT19 Kursansvarig: Stephan Hau, Lillian Döllinger Anvisningar till kurs PERSONLIGHETSPSYKOLOGI (7,5 HP) Kursens innehåll Personlighetspsykologikursen behandlar ett

Läs mer

Kursbeskrivning. Perspektiv på språk, 5 hp

Kursbeskrivning. Perspektiv på språk, 5 hp Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Perspektiv på språk, 5 hp Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, 180 hp (HTOTK): Teckenspråk i teori och praktik II, GN, 30 hp, termin 2 (LITU20)

Läs mer

Avdelningen för teckenspråk. Kursbeskrivning. Svenskt teckenspråk I, 10 hp. Teckenspråk i teori och praktik, 30 hp, LITU10. Gäller ht 2018.

Avdelningen för teckenspråk. Kursbeskrivning. Svenskt teckenspråk I, 10 hp. Teckenspråk i teori och praktik, 30 hp, LITU10. Gäller ht 2018. Avdelningen för teckenspråk Kursbeskrivning Svenskt teckenspråk I, 10 hp Teckenspråk i teori och praktik, 30 hp, LITU10 Gäller ht 2018. Innehåll och förväntade studieresultat Kursen vänder sig till studerande

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Nord- och Sydkoreas relationer Grundnivå, 7.5 hp HT 2019 Kontaktuppgifter Personal, koreanska Professor Sonja Häussler Tel: 08-16 22 38 sonja.haeussler@su.se

Läs mer

Delkursplan för kvantitativ analys, 4.5 hp, GN (Quantitative Analysis, FC, 4.5. ECTS)

Delkursplan för kvantitativ analys, 4.5 hp, GN (Quantitative Analysis, FC, 4.5. ECTS) Delkursplan för kvantitativ analys, 4.5 hp, GN (Quantitative Analysis, FC, 4.5. ECTS) 1. Allmänt om kursen. Kursen omfattar 4,5 hp och ges på grundläggande nivå. Kursplanen är giltig från och med vårterminen

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Översättning av koreansk litteratur Grundnivå, 7.5 hp VT 2019 Kontaktuppgifter Personal, koreanska Professor Sonja Häussler Tel: 08-16 22 38 sonja.haeussler@su.se

Läs mer