Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng"

Transkript

1 Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar - ett sätt att visa upp Holmen Skog som den attraktiva arbetsgivaren vi anser oss vara - ett sätt att integrera ny kunskap och nya perspektiv i befintliga projekt Holmen Skog har målsättningen att årligen presentera totalt förslag till examensarbeten i direkt anslutning till de projekt eller verksamheter som för tillfället prioriteras. Väl genomförda examensarbeten kan härigenom bli en värdefull del av företagets ordinarie utvecklingsverksamhet. Detta förutsätter emellertid bl.a. - tydliga problemformuleringar - kunniga och motiverade examensarbetare - kunnig och engagerad institutionshandledare Med syftet att stödja processen från förslag till godkänt examensarbete har vi utarbetat en arbetsmodell som redovisas i avsnitt 2 nedan. Holmenkoncernens utbud av examensarbeten redovisas på koncernens hemsida (www.holmen.com) under Människor med mandat och Exjobb. 2. Arbetsmodell Urval I likhet med modellen för rekrytering av sommarpraktikanter som Holmen Skog genomför varje år, sker också urval av studenter för examensarbeten. Modellen innebär att studenten skriftligen ansöker om att få utföra något eller några av de presenterade examensarbetena. Ett gemensamt sista ansökningsdatum framgår av Holmen Skogs hemsida och gäller för alla examensarbeten. Ansökan bör vara kortfattad men innehålla: - personlig presentation - uppgifter om utbildning och ev. studieinriktning - motivering till varför man är intresserad av uppgiften - uppsats/pm/seminariumarbete som studenten själv författat (bilaga) - utdrag på godkända kurser (LADOK) Holmen Skog prioriterar examensarbetare som utför sitt arbete individuellt. Ett grundkrav för uppstart av ett 15 högskolepoängs examensarbete är att man har studerat 120 högskolepoäng. Studenter som kommer med egna uppslag till examensarbeten, och som Holmen Skog finner

2 intressanta att genomföra, ska genomgå samma urvalsförfarande och handläggning som övriga studenter. Det innebär intervju, beslut om initiering, genomförande och presentation. Första kontakten - intervju Av de inkomna ansökningarna väljs ett antal ut till intervjuer. Dessa intervjuer kan antingen ske vid ett fysiskt möte mellan Holmen Skogs tänkta kontaktperson och studenten eller via telefon. Samtalet syftar till att båda parter ska få möjlighet att veta mer om varandra och för studenten att ställa frågor om arbetets innehåll. Efter dessa intervjuer väljer Holmen Skog ut den student som får möjlighet att skriva examensarbete och upprätta en försöksplan. Andra kontakten Beslut om initiering Även vid detta tillfälle är det bra att personligen träffa varandra och gå igenom: Holmen Skog Ansvarsfördelning mellan student, universitet och Holmen Skog Student tar ansvar för att: - försöksplan upprättas inom överenskommen tid - driva arbetet framåt ( projektledare ) - tidsplaner under examensarbetet följs - den färdiga rapporten blir tryckt och distribuerad Handledare vid universitetet tar ansvar för att: - stödja studenten i försöksplanering, försökets genomförande, analys av resultat samt dokumentation. Holmen Skog tar som beställare ansvar för att: - tillsammans med studenten definiera arbetets syfte - underlätta de kontakter som krävs inom företaget - bistå med synpunkter under hela arbetet - betala försöksrelaterade kostnader samt arvode Holmen Skogs krav på skriftlig dokumentation och muntlig presentation på företaget. Handläggning av kostnadsersättningar m.m. Därefter diskuteras bakgrund och syfte så att studenten får god insikt i Holmen Skogs frågeställning och vad företaget vill uppnå med examensarbetet. Nästa steg är att studenten formulerar en preliminär försöksplan med följande innehåll: - Bakgrund - Syfte - Avgränsningar - Metodförslag - Tidsplan

3 - Ungefärlig budget (exempelvis för logi och resor) - Handledare vid universitet - Struktur på rapporten (rubriker) Tidsplanen bör vara realistisk och svara mot såväl studentens som Holmen Skogs möjligheter att leva upp till densamma. Att uppsatt tidsplan följs är mycket viktigt för det fortsatta arbetet. Tredje kontakten Beslut om genomförande Studenten presenterar sin preliminära försöksplan och kontaktpersonen på Holmen Skog ger synpunkter. Holmen Skog avgör om företaget är beredd att finansiera arbetet och ger i så fall klartecken för studenten att arbeta vidare med examensarbetet. Försöksplanen skall då vara godkänd av handledaren vid universitetet. Former för genomförandet diskuteras och fastställs. Ett skriftligt avtal mellan studenten, Högskolan och Holmen Skog upprättas då försöksplanen är godkänd. (Bilaga) Fjärde kontakten Beslut om presentation Studenten sänder ett väl genomarbetat utkast på rapporten 3 veckor före presentation. Holmen Skog ger skriftliga synpunkter och kommentarer. Holmen Skog enas tillsammans med student om tidpunkt för muntlig redovisning. Studenten skickar ett 95 % -igt utkast på rapporten minst 1 vecka före presentation. Holmen Skog distribuerar till anmälda deltagare. Femte kontakten Presentation Studenten redovisar muntligen sitt examensarbete. Försökets uppläggning och resultat diskuteras. Diskussionen kan ge ökat underlag för uppsatsens diskussionsavsnitt. Slutligen godkänner och betygsätter examinator vid universitet uppsatsen. 3. Ersättningar, arvoden och betalningsrutiner Under examensarbetets genomförande ersätter Holmen Skog de merkostnader studenten har utöver vad som gäller normalt under studietiden. Normalt ersätter företaget därför kostnader för material, resor och övernattning, men ej för t.ex. mat och personliga omkostnader. För att studenten inte ska behöva ligga ute med större belopp kan t.ex. boende bokas av företaget och faktureras Holmen Skog direkt. När ett 15 poängs examensarbete är godkänt, tryckt och Holmen Skog tillhanda utbetalas ett arvode på kr före skatt. När flera studenter gemensamt utför ett arbete delas arvodet. Holmen Skog betalar ej förskott på kostnadsersättningar eller arvoden. Överenskomna resor med egen bil ersätts enligt gällande tjänstemannaavtal. Varje enskild resa

4 ska specificeras med avstånd och resväg (ort - ort). Övriga överenskomna utgifter ska styrkas med kvitton. Utbetalning sker enligt Holmen Skogs lönerutiner. För att utbetalning ska kunna ske den 15:e måste underlag med erforderliga personuppgifter enligt bifogad blankett vara berörd avdelningssekreterare tillhanda senast den 25:e föregående månad.

5 AVTAL EXAMENSARBETE Detta avtal bekräftar att avtal mellan Holmen Skog, NN (Högskolan) och NN (studenten) slutits för genomförande av följande examensarbete: Titel på examensarbetet: Antal högskolepoäng: Namn på student/-er: Namn på handledare Högskolan: Namn på kontaktperson Holmen Skog: Utkast till rapport ska vara Holmen Skog tillhanda senast: Rapporten ska vara godkänd av Högskola och Holmen Skog senast: Kostnadsersättningar: Holmen Skog ersätter studenten för de merkostnader denne har utöver vad som gäller normalt under studietiden. Normalt ersätts kostnader för material, resor och övernattning, men ej för t.ex. mat och personliga omkostnader. Större kostnader (för t.ex. boende) kan med fördel bokas och betalas av Holmen Skog via faktura. Överenskomna resor med egen bil ersätts enligt gällande tjänstemannaavtal. Varje enskild resa ska specificeras med avstånd och resväg (ort - ort). Övriga överenskomna utgifter ska styrkas med kvitton. Utbetalning sker enligt Holmen Skogs lönerutiner. För att utbetalning ska kunna ske den 15:e måste underlag med erforderliga personuppgifter enligt bifogad blankett vara berörd avdelningssekreterare tillhanda senast den 25:e föregående månad. Arvode: För godkänt examensarbete utgår ett arvode om kr. Arvodet utbetalas sedan den tryckta rapporten har inkommit till Holmen Skog. Holmen Skog äger rätt att reducera ersättningen om försöks- och tidsplaner inte följs och skäl därtill saknas. Datum: Student NN Högskola, Holmen Skog, Handledare Kontaktperson

Frågor och svar om samverkansregler

Frågor och svar om samverkansregler November 2013 Frågor och svar om samverkansregler mellan hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin Frågor och svar om samverkansregler mellan

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Förord Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Det här samlade policydokumentet är skapat för att studenter lätt ska kunna hitta den policy de söker. Policyerna

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

ABC. till dig som söker projektbidrag

ABC. till dig som söker projektbidrag ABC till dig som söker projektbidrag KOLOFON Nordiska kulturfonden 2010 Texten får användas fritt så länge som källan anges tydligt och det handlar om icke-kommersiellt bruk. Design och produktion: Mar

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen 2014-11-20 Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete

Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete Ellinor Edfors, Albert Westergren, Inga-Britt Lindh, Kerstin Blomqvist, Pia Petersson Inledning I sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer