Administration räddningshund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administration räddningshund"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubben Administration räddningshund Komplement till regler för räddningshundprov Alla anvisningar, protokoll och blanketter finns på SBK:s hemsida,. Kurs räddningshund Ansöka om att hålla kurs Distrikt som önskar starta räddningshundkurs ska skicka ett skriftligt äskande, på särskild blankett, till kansliet på senast den 15 augusti för att vara med i uppdragsförslaget till MSB avseende nästkommande år. Distriktets styrelse ska ha informerats om och godkänt att förfrågan om att starta kurs skickas till kansliet. Beslut om tilldelning av medel från MSB kommer vid årsskiftet och därefter kan räddningshundgruppen besluta om vilka distrikt som får starta kurs. Tilldelad budget och aktivitetsnummer När räddningshundgruppen fattat beslut om en kurs får starta skickar räddningshundgruppen en budget för kursen till distriktet och kursansvarig instruktör. Budgeten innehåller, förutom beviljade medel, antalet beviljade kursdeltagare samt information om eventuella förbehåll för när kursen får starta. Budget beviljas och tilldelas per kalenderår. Nytt år innebär ny budget. Kursansvarig instruktör kan under kursens gång ansöka om att få ta in fler deltagare eller ha ett förändrat kursupplägg och då få en utökad budget. Beslut fattas då av räddningshundgruppen och kansliet meddelar instruktören. Kursansvarig instruktör fyller därefter i dokumentet kursplan/rapport med planerade datum för alla provtillfällen fr o m delprov 1 (räcker med vilken månad för delproven och slutprovet). Blanketten ska instruktören skicka till kansliet, i god tid före delprov 1, som tilldelar kursen ett aktivitetsnummer och informerar distriktet och kursansvarig instruktör. Kansliet meddelar även instruktören vilka redovisningsdatum som gäller för innevarande år. Aktivitetsnumret skall följa kursen fram till och med slutprovet och redovisas i provprotokollen. Före kurstart Före kursstart rekommenderas att genomföra förtester på inträdesprovets innehåll. Det ger möjlighet för instruktören att så tidigt som möjligt få en uppfattning om deltagarna samt avstänga direkt olämpliga ekipage. Anmälan till räddningshundkurs och inträdesprov Inträdesprov på kursens tilltänkta hundar skall göras enligt särskilda anvisningar innan kursen startar Blanketten anmälan till räddningshundskurs ska skickas in till kansliet tillsammans med bedömningsprotokollen från inträdesprovet. Observera att även protokoll från inträdesprovet för icke godkända ekipage ska skickas till kansliet. OBS! När en hund avförs från kursen skall förbundskansliet informeras.

2 Tjänstehundcertifikat Räddningshund Hund som genomfört godkänt slutprov tilldelas Tjänstehundcertifikat Räddningshund. Meriten registreras inte i SKK:s hunddata. Ersättningar kurs räddningshund Kursdeltagare och instruktörer har rätt till ersättning från och med delprov 1 och under hela kursens gång därefter, se nedan. Arrangör av prov ersätts för kostnaderna för provet, se nedan. När ersättning inte betalas ut Förträffar, inträdesprov och kurs fram till delprov 1 bekostas av kursdeltagare via avgift eller av klubb/distrikt. Ingen ersättning utgår längre till klubb/distrikt/förare/instruktör för godkända ekipage vid slutprov. Ersättning instruktörer Max 1 instruktör per kurstillfälle får kilometerersättning samt ett arvode à 130 kronor i timmen. Arvode utbetalas för max 8 timmar per dag. Arvodet är skattepliktigt och kansliet drar per automatik 30 % skatt. Antalet kurstimmar/ersättningstimmar utgår från kursens beviljade budget som baseras på kursplanen. Det innebär att ersättning för kurstimmar överstigande antalet i budgeten inte ersätts. Ersättning deltagare Kursdeltagare får kilometerersättning. Samåkning bör ske i så stor utsträckning som möjligt. Instruktören ansvarar för att fylla i det rätta antalet kilometrar på utbetalningsunderlaget. Deltagare får även en dagersättning à 72 kronor om kurstillfället varar minst 6 timmar. Ersättningen är inte skattepliktig. Kost och logi Distriktet fakturerar kansliet kostnader för kost och logi i samband med kurs. Faktura (mall som finns på hemsidan skall användas) skickas till kansliet via e-post Kostnaden kan faktureras i förskott men senast 10 dagar efter genomförd aktivitet. Vid årsslut gäller senast den 15 december. Kursansvarig instruktör ansvarar för att kostnaden ryms inom budgeten och ansvarar för att meddela distriktets kassör när och vad som ska faktureras. Ersättningar arrangerande distrikt/klubb Arrangerande klubb eller distrikt har rätt att få ersättning för användandet av klubblokal och eventuellt material på klubben. Arrangerande klubb eller distrikt får därför skicka en faktura á kronor per år till kansliet via e-post Senast den 15 december ska fakturan ha kommit kansliet tillhanda. Fortsätter kursen även nästkommande år får arrangören fakturera beloppet på nytt. Löpande redovisning till kansliet Kursansvarig instruktör skickar ekonomisk redovisning av kursen till kansliet vid ett visst antal tillfällen per år. Datumen för redovisning meddelas i samband med att instruktören får ett aktivitetsnummer tilldelat av kansliet. Redovisningen består av dokumentet kursplan/rapport med exakta datum för olika genomförda aktiviteter, kurstimmar samt eventuella avvikelser. Utbetalningsunderlag från alla prov- och kurstillfällen (exklusive inträdesprov) ska också skickas in till kansliet.

3 Informationen i rapporten om eventuella avvikelser ska vara kortfattad och lättförståelig. Undvik att meddela oväsentlig information i dokumentet. Inga ersättningar betalas ut till kurs där dokumentet kursplan/rapport inte inkommit till kansliet. Redovisning innan årsskiftet Om kurs fortsätter efter årets sista redovisningsdatum måste instruktören, i samband med sista redovisningstillfället, kontakta kansliet för beslut om ersättning för återstående kurstillfällen fram till årsskiftet. Körjournaler och utbetalningsunderlag Deltagarna och instruktörerna ska fylla i körjournaler kontinuerligt under kursens gång. Inför varje rapporteringstillfälle ska kursansvarig instruktör samla in samtliga körjournaler från kursdeltagare och instruktörer. Utifrån körjournalerna ska kursansvarig instruktör (inte deltagarna) sedan fylla i ett utbetalningsunderlag för respektive person. Datumen i körjournalerna måste stämma överens med de som står angivna i dokumentet kursplan/rapport. Dokumentet uppdateras inför varje rapporteringstillfälle med datum för genomförda aktiviteter och eventuella avvikelser och skickas därefter till kansliet tillsammans med alla utbetalningsunderlag. Kansliet behöver inte körjournalerna. Instruktören ska helst fylla i alla underlag digitalt och skicka via e-post till På utbetalningsunderlagen ska personuppgifter och kontouppgifter vara ifyllda. Dessutom måste nedanstående uppgifter vara korrekt ifyllda: Aktivitet: räddningshundkurs (samt fyll i arrangerande klubb eller distrikt) Aktivitetsnummer kurs: (fyll i kursens aktivitetsnummer) Verksamhet: räddningshund Plats: (fyll i huvudort för kursen) Datum: (fyll i tidsperiod, t ex ) Antal timmar: (fyll endast i instruktörstimmar) Antal dagar: (fyll i totalt antal dagar från körjournalen, endast elevdagar á minst 6 timmar) Din funktion: (fyll i deltagare eller instruktör) Helst fylls allt i på datorn för att minimera risken för att det ska vara svårt att läsa och att felaktiga utbetalningar görs. Det är mycket viktigt att kontonummer är korrekt ifyllda. Kansliet tar helst emot alla ekonomiska underlag via e-post. Återrapportering till instruktören Efter varje rapporteringsdatum, när kansliet har bokfört alla kostnader, kommer kursansvarig instruktör att få information om de totalt upplupna kostnaderna för kursen. Instruktören ansvarar för att budgeten hålls.

4 Prov räddningshund Provdatum Alla provdatum skall anmälas till kansliet så dessa kan läggas ut på hemsidan. Anmäl även datum till Christina Johansson via e-post som tar ut domare till delprov 2 och slutprov. Slutprov Slutprov arrangeras på av centrala räddningshundgruppen godkänd plats. Centrala räddningshundgruppen tillsätter domare. Provarrangören ansvarar för att lägga upp provet. Slutprov bör ske på annan plats än där kursen vanligtvis tränar. Samarbeta gärna mellan olika kurser för att få tillgång till nya områden. Använd för hunden okända figuranter vid prov i möjligaste mån. Detta för att höja kvalitén på godkända ekipage. Anmälan till slutprov görs genom att ifylld anmälningsblankett till slutprov skickas till provarrangören. Anmälningsblanketten skall vara undertecknad av auktoriserad räddningshundinstruktör för att intyga att ekipaget har genomfört erforderliga kurser och är klart för att prövas på slutprov. Instruktören ansvarar för att anmälningsblanketten samt kopia av delprov 2 samt eventuellt tidigare slutprov sänds till provarrangören senast två veckor före provet. PM för provet skickas av arrangören senast 10 dagar före provet till provdeltagare, domare, berörda instruktörer samt provledare. Provledare och domare skall också 10 dagar innan prov av arrangören tillsändas ifyllda provblanketter och kopior på de handlingar som instruktören skickat till arrangören. Arrangören av slutprovet lämnar anmälningsblankett till RHFU till godkända ekipage. Senast 8 dagar efter provtillfället ska arrangören skicka kopior av bedömningsprotokoll slutprov för samtliga deltagare och resultatlista i original till SBK:s kansli. SBK kansli ansvarar för att instruktören och rh-ansvarig får kopia av protokoll och kommentarer. Ersättningar prov räddningshund Ersättning utgår en gång för varje provtyp (exkl inträdesprov). Behövs fler prov, vid t ex omprov får man samordna detta med andra kurser. Genomförs flera olika prov vid ett provtillfälle utgår endast ersättning för en provtyp. Ersättningar kursdeltagare och instruktörer Ersättningar till kursdeltagare utbetalas på samma sätt som vid ordinarie kurstillfälle. Dock ska ingen redovisning ske på kursrapporten utan inlämningen av utbetalningsunderlag ska ske senast 10 dagar efter genomfört prov till Kostnaden belastar inte kursens budget. Instruktören ansvarar för att skicka in utbetalningsunderlagen för kursdeltagarna. Om instruktören deltar vid provet gäller den ersättning som utbetalas för provledare. Instruktören skickar då in sitt utbetalningsunderlag samtidigt med kursdeltagarnas. Ersättningar domare/bedömare och provledare Arvode för domare och provledare utbetalas enligt gällande belopp som finns på hemsidan i dokumentet om ersättningar. Kansliet betalar ut mot inskickade utbetalningsunderlag och det gäller även

5 kilometerersättning. Underlagen ska skickas till kansliet via senast 10 dagar efter provet eller om det är vid årsslut senast den 15 december. Ersättningar arrangerande distrikt/klubb Ersättningen för prov ska täcka mat, resekostnader för övriga funktionärer, etc, för arrangören. Kostnaden kan faktureras i förskott men ska faktureras senast 10 dagar efter genomförd aktivitet. Vid årsslut gäller senast den 15 december. Fakturamall som ska användas finns på hemsidan och skickas till Se belopp som får faktureras för respektive prov nedan. Belopp Beloppen som får faktureras vid olika prov är: Delprov 1: kronor Delprov 2: kronor Slutprov: kronor

6 Funktionskontroll räddningshund Datum, plats och ansvarig för funktionskontroll ska anmälas i god tid till kansliet som lägger ut på hemsidan. Ersättningar funktionskontroll räddningshund Ersättningar domare/bedömare och provledare Arvode för domare och provledare utbetalas enligt gällande belopp som finns på hemsidan i dokumentet om ersättningar. Kansliet betalar ut mot inskickade utbetalningsunderlag och det gäller även kilometerersättning. Underlagen ska skickas till kansliet via senast 10 dagar efter funktionskontrollen eller om det är vid årsslut senast den 15 december. Vid funktionskontroll är det arrangören som ansvarar för att skicka in alla underlag tillsammans, vid ett och samma tillfälle. Ersättningar förare vid funktionskontroll Kansliet betalar ut dagersättning mot inskickade utbetalningsunderlag för funktionskontroll som genomförs lördag eller söndag. Även kilometerersättning ska redovisas på underlagen. Utbetalningsunderlagen ska skickas till kansliet via senast 10 dagar efter funktionskontrollen eller om det är vid årsslut senast den 15 december. Vid funktionskontroll är det arrangören som ansvarar för att skicka in alla underlag tillsammans, vid ett och samma tillfälle. Ersättning övriga funktionärer vid funktionskontroll Kansliet betalar ut kilometerersättning mot inskickade utbetalningsunderlag. Utbetalningsunderlagen ska skickas till kansliet via senast 10 dagar efter funktionskontrollen eller om det är vid årsslut senast den 15 december. Vid funktionskontroll är det arrangören som ansvarar för att skicka in alla underlag tillsammans, vid ett och samma tillfälle. Ersättning arrangör av funktionskontroll Arrangören fakturerar SBK centralt för mat, eventuellt boende samt arrangörens resor utöver funktionärernas, etc. Kostnaden kan faktureras i förskott men ska faktureras senast 10 dagar efter genomförd aktivitet. Vid årsslut gäller senast den 15 december. Fakturamall som ska användas finns på hemsidan och skickas till

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27 SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-05-06 27 Plats och tid Strängnäs BK Kl 19.00-21.15 Beslutande Göran Strömbäck, ordförande Birgitta Hoflin, vice ordförande

Läs mer

Ö verenskommelse mellan Fo rela sare och SISU Idrottsutbildarna Stockholm

Ö verenskommelse mellan Fo rela sare och SISU Idrottsutbildarna Stockholm Ö verenskommelse mellan Fo rela sare och SISU Idrottsutbildarna Stockholm Här kan du läsa om vilka förväntningar vi som utbildningsorganisation har på dig i egenskap av föreläsare hos oss, samt vad du

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m.

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m. TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 1(7) TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb Gäller from 2014-10-01 t.o.m. 2015-12-31

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Sida 0 Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Handledning från start till mål Svenska Brukshundklubben har från och med 2014-01-01 övergått till elektronisk resultatrapportering av Mentalbeskrivning

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1 (5) + 3 bilagor Utgåva 7 RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1. ÅLIGGANDE MOT STYRELSEN Äskande av medel Varje sektion ska i samband med uppgörelse av årets budget äska anslag för respektive aktivitet.

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH.

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. Deltagarfrågor Fråga: Jag har aldrig skapat ett konto via något elektroniskt media tidigare. Hur gör jag? Svar: Se film på hur

Läs mer

Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja

Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja 2 FÖRORD 3 1. LÄNSSTYRELSENS KRITERIER FÖR ATT ANSÖKA

Läs mer

Idrottslyftets ABC 2016 och framåt Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt

Idrottslyftets ABC 2016 och framåt Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Version 2015-09-03 Idrottslyftets ABC 2016 och framåt Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Innehållsförteckning Inledning... 3 Ansvar och avgränsningar... 4 Arkivering...

Läs mer

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar Gäller från 1 juli 2015 Kapitel och paragraf indelningen nedan, åsyftar lokala tillägg eller avvikelser till motsvarande paragrafer i Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift Att anordna freestyle och/eller Planera i god tid Oavsett om ni ska ha en inofficiell eller officiell tävling så försök komma igång med planeringen i så god tid som möjligt. Ofta när det gäller freestyle/heelwork

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Styrelsen Styrelsen sköter klubbens administrativa och ekonomiska förvaltning under året.

Styrelsen Styrelsen sköter klubbens administrativa och ekonomiska förvaltning under året. Allmän information om UDK Tumlaren Uppsala Dykarklubb Tumlarens syfte UDK Tumlarens syfte är att genom utövande av sportdykning främja en god kamratanda. Klubben ska vara ett seriöst och ickekommersiellt

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual December 2014 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad

Läs mer

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning Nya Autogiro Funktionsbeskrivning och användarhandledning Denna manual gäller fr.o.m. det att Nya Autogiro finns tillgängligt. Manualen för Nya Autogiro kommer att gälla parallellt med manualerna för dagens

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer

Ekonomiska riktlinjer I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och

Läs mer

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande.

Styrelsen har till uppgift att årligen revidera och uppdatera policydokumentet så att det hålls fräscht och levande. POLICYDOKUMENT FÖR AKTIVA SYNSKADADE Inledning Policydokumentet beskriver beslutade riktlinjer för föreningens aktiviteter och funktionärsorganisation. Syftet är att öka tydligheten avseende förutsättningar

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man?

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Nya regler för verksamhetsutvecklingsfonden från och med 1:e januari 2008. SSUs förbundskongress i augusti 2007 beslutade om en ny inriktning

Läs mer