Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik"

Transkript

1 Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper och färdigheter från utbildningen i ett större projektarbete samt skriva en rapport som skall examineras. Exjobbs-kursen ges under perioden januarijuni, omfattar 15 högskolepoäng och motsvarar en beräknad arbetsinsats på 400 timmar. Akademin för textil, teknik och ekonomi. Sektionen för Industriell ekonomi och Maskinteknik

2 Erfarenheten visar att ju tidigare du som student börjar förbereda exjobbs-kursen desto mer sannolikt är det att du hinner slutföra ett godkänt arbete inom avsedd tid. Syftet med detta Förberedelse-PM är att stödja dig i dina förberedelser. När du blir registrerad i exjobbs-kursen finns det ett Genomförande-PM som stöder dig under själva examensarbetet. I processbeslutsdiagrammet ovan utgör de färgade aktiviteterna naturliga grindar i dina förberedelser. Du passerar dessa i den Pingpong-aktivitet som beskrivs nedan. Pingpong Detta Förberedelse-PM finns tillsammans med annan information på öppna sidor på aktiviteten Förberedelse ExJobb 2015 på Pingpong-aktiviteten ger dig nödvändigt stöd för förberedelser av exjobbs-kursen. När du senare blir registrerad på själva exjobbs-kursen kommer du att få tillgång till en annan aktivitet, med information och stöd också för genomförandet av kursen. Förutsättningar för att senare bli registrerad på exjobbs kursen Perioden oktober-december är en lämplig tid att förbereda examensarbetet (se instruktioner nedan) för att sedan i januari bli registrerad på exjobbs-kursen och under perioden januari-juni genomföra och slutföra ditt examensarbete. För att bli registrerad på exjobbs-kursen i januari behöver du uppfylla följande krav: 1. Du skall ha uppnått åtminstone 120hp i den ordinarie utbildningsplanen. 2. Följande kurser skall vara godkända i sin helhet om du läser Industriell ekonomi: - Introduktion till vetenskapsteori och metod 7,5 hp - Kvalitet- och ledningssystem 7,5 hp Från kursen Styrning av försörjningskedjor och inköp 7,5 hp måste följande moment vara godkända: - Inlämningsuppgifter och medverkan vid seminarier 2.0 hp - Projektrapport och muntlig presentation 2.5 hp 3. Följande kurser skall vara godkända i sin helhet om du läser Maskinteknik: Introduktion Maskiningenjör 7,5 hp Kvalitet och ledningssystem 7,5 hp Konstruktionsprojekt 7,5 hp 4. Kurser som är centrala för den valda inriktningen av examensarbetet skall vara godkända. Detta bedöms av kursledare i samråd med examinator. Vår starka rekommendation är - för att underlätta för er att slutföra kursen i tid med god kvalitet - att ni under hösten också har: kontaktat det företag där ni skall utföra den praktiska delen av arbetet ett förankrat förslag på examensarbete, formulerat er forskningsfråga och har börjat skriva på er planeringsrapport Akademin för textil, teknik och ekonomi. Sektionen för Industriell ekonomi och Maskinteknik

3 Om du inte uppfyller kriterierna för att påbörja exjobbskurs i januari Om du inte uppfyller förkunskapskraven finns det en möjlighet att läsa en exjobbskurs som startas i april, härefter kallad april-kursen. Den bygger på att du gör förberedelserna under januari-mars, registreras på kursen i april och examineras i oktober/november. Processbeslutsdiagram för april-kursen finns bifogad som bilaga 2. På Pingpong gäller under förberedelserna samma aktivitet som för januari-kursen. Däremot kommer du att registreras på en annan aktivitet under genomförandet om du väljer aprilkursen. Förhandsanmälan För att tidigt få information om hur exjobben kommer att fördela sig på de båda kurserna ber vi att du före 15 november förhandsanmäler dig på den exjobbs-kurs du planerar att följa. Detta gör du i Pingpong. Förhandsanmälan är individuell. Detta behöver ni tänka på när ni söker och föreslår examensarbete Syftet med examensarbetet är bl a att ni ska visa att ni kan: strukturera, planera och genomföra en större arbetsuppgift med problemlösning använda era kunskaper från utbildningen tillgodogöra er innehållet i relevant facklitteratur och vetenskapliga artiklar inom området och sätta in arbetet i ett större sammanhang kommunicera skriftligt och muntligt på ett bra sätt Inom Industriell ekonomi och Maskinteknik görs examensarbetet i grupper om två studenter i varje grupp. Varje examensarbete skall innehålla såväl en teoretisk som en praktisk del. Den teoretiska delen kan utgöras av modeller eller koncept som testas eller analyseras. Den praktiska delen vänder sig främst till företaget som är uppdragsgivare och utgörs ofta av förslag till lösningar på de problem eller utmaningar som de presenterat. Det går även att göra examensarbete kopplat till forskning som bedrivs på akademin. Kontakta i så fall en aktiv forskare. Tänk på att avsätta tid för att ringa de företag ni är intresserade av. Det räcker oftast inte med att skicka . Innan ni kontaktar företagen: förbered en kortfattad CV skriv ut en A4 från Pingpong (Viktiga dokument) om vad exjobbet är och går ut på, riktad till företaget tänk igenom vilka era intresseområden är Bra att tänka på då ni besöker ett företag för att samtala om lämpligt projekt för ett examensarbete: identifiera och formulera en tydlig fråga som skall besvaras examensarbetet omfattar 400 timmar/student. Frågeställningen skall vara tillräckligt begränsad så arbetet kan genomföras inom den tiden. det projektarbete som föreslås, eller som studentgruppen föreslår, behöver godkännas av er handledare på högskolan innan ni slutgiltigt beslutar om det Akademin för textil, teknik och ekonomi. Sektionen för Industriell ekonomi och Maskinteknik

4 företaget behöver utse en handledare (kallas härefter för extern handledare) som kan ge er det stöd ni behöver under tiden på företaget. Den externa handledaren ska vara väl införstådd med uppgiften och kunna avsätta tid för nödvändig handledning. företaget är oftast först och främst intresserat av en bra lösning eller svar på frågan - ni är intresserade både av att hitta en bra lösning och att skriva en akademisk rapport som kan godkännas av examinatorn om inte företaget betalar era eventuella resekostnader så måste ni stå för dem själva företaget har ingen skyldighet att betala ersättning för ert arbete men det är vanligt att man gör det Sekretess mm För examensarbeten utförda på företag, ska eventuella frågor rörande patent, sekretess, upphovsrätt m.m. regleras genom avtal innan arbetet påbörjas. Vi anser det vara direkt olämpligt att eftersträva sekretess för examensarbetesrapporten. Efter redovisningen och godkännande är examensarbetet en allmän och offentlig handling och omfattas enbart i undantagsfall av sekretess. Det bästa är alltid om hela rapporten går att publicera vilket vanligtvis fungerar bra om man bara utesluter extra känsligt material t ex siffror på omsättning, kvalitetsutfall etc. I förekommande fall är det endast företaget som kan begära sekretess. Som student måste du därför diskutera denna fråga med uppdragsgivaren innan du startar examensarbetet. På högskolan kan bara rektor och några få myndighetspersoner skriva under sekretessavtal din handledare och examinator får inte göra det. Om frågan om sekretess kommer upp är det av största vikt att du samtalar med kursledaren om det innan exjobbsförslaget formuleras. Lämna in ert exjobbs förslag och bli registrerade på exjobbs kursen När ni har formulerat ett förslag på examensarbete enligt tankarna ovan så använd gruppinlämningsuppgiften Exjobbsförslag på Pingpong för att kommunicera med kursledaren. Ni ansluter först till en av de öppna projektgrupper som redan finns i aktiviteten. Exjobbsförslaget skall innehålla: 1. Namn på studenterna i gruppen, med epost-adress, personnummer, telefonnummer och utbildningsprogram. 2. Förslag på forskningsfråga samt preliminär titel för examensarbetet. Observera att titeln på examensarbetet bör tala om vad som avhandlas men får inte inkludera något företagsnamn e dy (läs gärna mer om detta i Genomförande-PM, bilaga 1) 3. Kontaktinformation till extern handledare som inkluderar - namn på företaget - adress till företaget - namn på extern handledare - telefon och epost-adress till extern handledare 4. Beskrivning, på max en halv A4, av bakgrund till forskningsfrågan och varför frågeställningen är viktig för uppdragsgivaren. Ange också vilka kurser i utbildningen som ni förväntar er ha störst nytta av i genomförandet av examensarbetet. 5. Notering om någon av er har oavslutade kurser efter er i utbildningsprogrammet och i så fall vilka dessa kurser är. Akademin för textil, teknik och ekonomi. Sektionen för Industriell ekonomi och Maskinteknik

5 När ni har lämnat in exjobbs-förslaget kommer en handledare att utses och denne kommer att inbjuda till ett första möte för att registrera er på exjobbs-kursen och diskutera förslaget. På Pingpong finns också ett Genomförande-PM för genomförandet av examensarbetet. Planeringsträffar Att upprätta en Planeringsrapport är ett av de första och mycket avgörande stegen i exjobbs kursen. För att skapa förståelse för detta viktiga steg anordnas seminarieträffar redan under hösten där lärare/handledare samtalar med studentgrupper om ca 10 studenter åt gången. Du anmäler dig till en Planeringsträff via Pingpong. Det är bra men inte nödvändigt att ha kommit en bit på vägen med sitt exjobbs förslag innan man anmäler sig till Planeringsträff. Planeringsträffarna är i huvudsak utlagda under december månad. Instruktioner för Planeringsrapport finner ni i bilaga 1 till detta dokument. Ta med den instruktionen till Planeringsträffen. En godkänd Planeringsrapport kommer sedan att vara en av de första grindarna i exjobbskursen. Lycka till med förberedelserna, Kollegiet Akademin för textil, teknik och ekonomi. Sektionen för Industriell ekonomi och Maskinteknik

6 Bilaga 1 Planeringsrapport Planeringsrapport Att upprätta en Planeringsrapport är ett av de första och mycket avgörande stegen i exjobbs kursen. För att skapa förståelse för detta viktiga steg anordnas seminarieträffar redan under hösten där lärare/handledare samtalar med studentgrupper om ca 10 studenter åt gången. Inom 2 veckor efter det att handledaren har godkänt ert exjobbs förslag ska studentgruppen lämna en planeringsrapport med tidplan till handledaren. Planeringen behöver diskuteras med extern handledare och godkännas av handledaren på högskolan. Ni ansvarar sedan för att projektplanen följs; alla förändringar, händelser och faktorer som påtagligt påverkar arbetet i tids, resultat eller kvalitetshänseende ska dokumenteras och meddelas handledaren. Planeringsrapporten omfattar la mpligen 2 3 sidor ja mte tidplan. Av planeringsrapporten ska det framga : 1. Titel. Ta nk pa att titeln ska vara kort och tala om vad examensarbetet handlar om. 2. Bakgrund och problembeskrivning. Avsnittet ska tydliggo ra fra gesta llningar och motivera a mnesvalet. Go r kopplingar till tidigare forskning och ange referenser. 3. Syfte och avgränsningar. Syftet a r en precisering av problembeskrivningen och skall mynna ut i en forskningsfråga. Det är viktigt att ange hur arbetet avgränsas. Det är frestande att försöka greppa över för stort område. 4. Metodbeskrivning. Förklara tydligt hur ni har tänkt genomföra arbetet - vilka metoder och verktyg som kan bli aktuella. Ha r kan ni a ven fo ra en diskussion om vilka alternativ som finns och motivera val av metod ni avser att anva nda. 5. Disposition. Rapportens logiska disposition visar ni i form av en prelimina r inneha llsfo rteckning. 6. Arbetsgång. Med utga ngspunkt fra n processflödesschemat beskriver ni vilka steg som ingår i arbetet och när de skall göras. Tidsplanen go rs fo rslagsvis pa veckoniva. 7. Referenslitteratur. Vid starten av examensarbetet inga r en litteratur och artikelstudie. Redovisa här de so kord som ni tänker utgå från i studien. Akademin för textil, teknik och ekonomi. Sektionen för Industriell ekonomi och Maskinteknik

7 Bilaga 2 Föreberedelse april-kursen Förberedelser för Examensarbete, Industriell ekonomi och Maskinteknik april kursen* Företag/extern Student Kursledare exjobb kurs Handledare/Lärare handledare 1 15 okt Jan Sök upp exjobbskursen på Pingpong och läs Förberedelse PM Förhandsanmäl dig till kursledaren via Pingpong Information i helklass * April kursen är för studenter som inte uppfyller kriterierna för att kunna påbörja exjobbs kursen i januari. Kontakta företag, gör besök och sök examensarbete Nej Mar Apr Anmäl dig till planeringsträff Lämna in Exjobbsförslag Student och företag överens om ett förslag? Ja Utse extern handledare Registrera student på exjobbskursen och utse handledare Lärare håller träffar för grupper om 10 studenter åt gången, för att samtala om hur man skriver en Planeringsrapport Bjud in student till handledning Skriv en planeringsrapport Se Genomförande PM för examensarbete Godkänt Exjobbförslag? Akademin för textil, teknik och ekonomi. Sektionen för Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse-PM Examensarbete för Byggteknik

Förberedelse-PM Examensarbete för Byggteknik Förberedelse-PM Examensarbete för Byggteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper och färdigheter från

Läs mer

Förklara långsamt så fattar jag snabbt

Förklara långsamt så fattar jag snabbt Förklara långsamt så fattar jag snabbt En handledning för kursledare, handledare och examinatorer i kursen Examensarbete i Byggteknik 15 hp Byggteknik 1 Handledarinstruktion för examensarbete i Introduktion

Läs mer

Förklara långsamt så fattar jag snabbt

Förklara långsamt så fattar jag snabbt Förklara långsamt så fattar jag snabbt En handledning för kursledare, handledare och examinatorer i exjobbs kursen i Industriell ekonomi och Maskinteknik Akademin för textil, teknik och ekonomi. Sektionen

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Att hjälpa både för studenter och för handledare/examinatorer med avsikten att inga betydelsefulla punkter ska bli fördröjda eller utelämnas.

Att hjälpa både för studenter och för handledare/examinatorer med avsikten att inga betydelsefulla punkter ska bli fördröjda eller utelämnas. Ägare Biträdande prefekt Användare Examinatorer/Handledare/ Studenter Utförande av examensarbete Syfte: Att hjälpa både för studenter och för handledare/examinatorer med avsikten att inga betydelsefulla

Läs mer

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Krav, tips och förslag Skapad av: Modifierad av: Ändrad av: Martin Rudberg Clas Rydergren Henrik Andersson 2004 M. Rudberg 1 Allmänt om arbetet Målet med examensarbetet

Läs mer

Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik

Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik Uppdatering: Datum för anmälan för boende samt datum för middag. Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik Examensarbetet ska ni genomföra på det universitet som ni är

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Reviderad 2016-08-25 Webbplats för examensarbeten

Läs mer

Genomförande PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik (version )

Genomförande PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik (version ) Genomförande PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik (version 2014 10 01) Akademin för textil, teknik och ekonomi. Sektionen för Industriell ekonomi och Maskinteknik. 1 Bakgrund Detta

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd att gälla från och med , höstterminen 2017.

Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd att gälla från och med , höstterminen 2017. Naturvetenskapliga fakulteten MOBN03, Molekylärbiologi: Examensarbete - masterexamen, 60 högskolepoäng Molecular Biology: Master s Degree Project, 60 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

MATK11, Matematik: Examensarbete för kandidatexamen, 15 högskolepoäng Mathematics: Bachelor's Degree Project, 15 credits Grundnivå / First Cycle

MATK11, Matematik: Examensarbete för kandidatexamen, 15 högskolepoäng Mathematics: Bachelor's Degree Project, 15 credits Grundnivå / First Cycle Naturvetenskapliga fakulteten MATK11, Matematik: Examensarbete för kandidatexamen, 15 högskolepoäng Mathematics: Bachelor's Degree Project, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbetet är ett ingenjörsarbete som utförs på ett företag Examensarbetet genomförs enskilt eller i par Examensarbetet omfattar 15 hp Examensarbetet genomförs i lp

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK DIT921 Masteruppsats i Data Science, 60 högskolepoäng Master's Thesis in Data Science, 60 credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för data- och informationsteknik

Läs mer

DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK DIT920 Masteruppsats i Data- och informationsteknik, 60 högskolepoäng Master's Thesis in Computer Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för data- och informationsteknik

Läs mer

Att göra ett examensarbete

Att göra ett examensarbete Att göra ett examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det

Läs mer

EXTERNA EXAMENSARBETEN

EXTERNA EXAMENSARBETEN EXTERNA EXAMENSARBETEN Med externa examensarbeten menas arbeten som sker i samverkan med extern part utanför akademin och där resursperson ska finnas tillgänglig CHECKLISTA CHECKLISTOR FÖR EXAMENSARBETEN

Läs mer

BION03, Biologi: Examensarbete - masterexamen, 60 högskolepoäng Biology: Master s Degree Project, 60 credits Avancerad nivå / Second Cycle

BION03, Biologi: Examensarbete - masterexamen, 60 högskolepoäng Biology: Master s Degree Project, 60 credits Avancerad nivå / Second Cycle Naturvetenskapliga fakulteten BION03, Biologi: Examensarbete - masterexamen, 60 högskolepoäng Biology: Master s Degree Project, 60 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå 0 (8) MDH Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå Fredrik Starfelt och Elena Tomas Aparicio 2012-01-01 Dessa riktlinjer för examensarbeten har tillkommit för att vara

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Examinatorer W: Fritjof Fagerlund (huvudansvarig) Mattias Winterdahl Björn Claremar Monica Mårtensson Syfte och mål Syftet med examensarbetet är att förbereda

Läs mer

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp)

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1 INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1. Försöksplan Syftet med försöksplanen är att du ska få projektets (begränsade) målsättning helt klar för dig innan

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida: http://www.teknat.uu.se/student/program-ochkurser/miljo-vattenteknik/examensarbete Examinatorer W: Fritjof Fagerlund Mattias Winterdahl

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida: http://www.w-program.nu/ Examinatorer W: Fritjof Fagerlund Mattias Winterdahl Björn Claremar Anna Sjöblom (tjänstledig) Syfte och mål

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM

Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM 1 OCTOBER 2015 2 Varför exjobb? Examensarbetet ska visa att den studerande besitter förmåga att tillämpa sina under studietiden förvärvade kunskaper

Läs mer

Informationstillfälle 2 Examensarbete

Informationstillfälle 2 Examensarbete Informationstillfälle 2 Examensarbete Högskoleingenjörsprogrammet för Ekonomi och Produktionsteknik Läsår 2017/2018 Examensarbete Lärandemål Specifika lärandemål för examensarbetet är att studenten skall

Läs mer

Anvisningar för examensarbete på magisternivå inom energiteknik 15 hp Högskolan i Halmstad

Anvisningar för examensarbete på magisternivå inom energiteknik 15 hp Högskolan i Halmstad Anvisningar för examensarbete på magisternivå inom energiteknik 15 hp Högskolan i Halmstad 1. Information Denna handledning gäller för studerande som planerar att genomföra examensarbete inom utbildningen

Läs mer

Information till företag och organisationer om examensarbete inom Byggteknik vid Högskolan Dalarna

Information till företag och organisationer om examensarbete inom Byggteknik vid Högskolan Dalarna Information till företag och organisationer om examensarbete inom Byggteknik vid Högskolan Dalarna Allmänt Alla studenter som följer ett byggprogram vid ska som sista moment i sin utbildning göra ett examensarbete.

Läs mer

TE2501 Examensarbete för civilingenjörer, 30 hp. Jürgen Börstler v1.0;

TE2501 Examensarbete för civilingenjörer, 30 hp. Jürgen Börstler v1.0; TE2501 Examensarbete för civilingenjörer, 30 hp Jürgen Börstler v1.0; 2017 10 12 Hörnstolpar Självständigt arbete (enskilt eller i par) Studenterna förväntas vara proaktiva, inte reaktiva 30 hp, motsvarande

Läs mer

Välkommen till exjobbsinformation och masterpåbyggnad

Välkommen till exjobbsinformation och masterpåbyggnad Välkommen till exjobbsinformation och masterpåbyggnad Varför exjobb? Använda sina kunskaper och med vetenskaplig ansats lösa en uppgift med anknytning till utbildningen Professionell skriftlig och muntlig

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Genomförande-PM Examensarbete i Byggteknik

Genomförande-PM Examensarbete i Byggteknik Genomförande-PM Examensarbete i Byggteknik Bakgrund Detta kurs-pm beskriver genomförandet av ordinarie exjobbs-kursen. Det bygger på att du har tagit del av Förberedelse-PM, lämnat in exjobbs-förslag,

Läs mer

Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet

Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet Den här texten riktar sig till studenter på Di-programmet. Syftet är att sammanfatta rutinerna för examensarbete vid institutionen för systemteknik. Inlämning

Läs mer

Roller. Student. Institutionen för informationsteknologi www.it.uu.se

Roller. Student. Institutionen för informationsteknologi www.it.uu.se Examensarbete på kandidatnivå Roller Handledare Exjobbssamordnare Student Ämnesgranskare Examinator http://www.it.uu.se/edu/exjobb Checklista (början) Ta reda på alla regler och krav kring exjobb Gå gärna

Läs mer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap Luleå tekniska universitet Ht02 Reviderad vt04, vt05, ht06, ht08 Regler för examensarbete

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR

SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR Revisionsdatum: 2012-10-23 Bilaga 1 SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR Olika former av samverkan För att bedriva en kvalitativt bra ingenjörsutbildning är vi från högskolans

Läs mer

Roller. Student. Institutionen för informationsteknologi www.it.uu.se

Roller. Student. Institutionen för informationsteknologi www.it.uu.se Examensarbete på kandidatnivå Roller Handledare Exjobbssamordnare Student Ämnesgranskare Examinator Checklista (början) Ta reda på alla regler och krav kring exjobb Gå på någon annans slutpresentation!

Läs mer

Björn Åstrand

Björn Åstrand HÖGSKOLAN I HALMSTAD Examensarbete Instruktioner Halvtidseminarium 2014 HT Björn Åstrand 2014-10-08 Björn Åstrand 2014 1 Halvtidsseminarium Vid halvtidsseminariet presenteras hittills uppnådda resultat

Läs mer

Introduktion om Examensarbete. Information för studenter

Introduktion om Examensarbete. Information för studenter Introduktion om Examensarbete Information för studenter 2016-10-10 Viktiga länkar Teknats exjobbshemsida: http://www.teknat.uu.se/student/program-ochkurser/examensarbete/ Där finns viktig information,

Läs mer

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Informationsmaterial 1. Skrivinstruktioner för projektplan 2. Instruktioner för kontinuerlig dokumentation av projektarbetets framåtskridande 3. Skrivinstruktioner

Läs mer

Information om examensarbete 15 hp (10 veckor) Examensarbetsprocessen ht-15

Information om examensarbete 15 hp (10 veckor) Examensarbetsprocessen ht-15 Information om examensarbete 15 hp (10 veckor) Examensarbetsprocessen ht-15 Vad innebär? Ett självständigt arbete (i undantagsfall två och två) Att under 10 veckor lösa en ingenjörsuppgift och avrapportera

Läs mer

Information om examensarbete 15 hp (10 veckor) Examensarbetsprocessen vt-15

Information om examensarbete 15 hp (10 veckor) Examensarbetsprocessen vt-15 Information om examensarbete 15 hp (10 veckor) Examensarbetsprocessen vt-15 Vad innebär? Ett självständigt arbete (i undantagsfall två och två) Att under 10 veckor lösa en ingenjörsuppgift och avrapportera

Läs mer

Skriva uppsats på uppdrag?

Skriva uppsats på uppdrag? 2014-01-07 Sid 1 (6) Skriva uppsats på uppdrag? Information för uppdragsgivare samt för dig som skriver uppsats i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 2014-01-07 Sid 2 (6) Skriva uppsats

Läs mer

EXTERNA EXAMENSARBETEN

EXTERNA EXAMENSARBETEN EXTERNA EXAMENSARBETEN Med externa examensarbeten menas arbeten som sker i samverkan med extern part utanför akademin och där resursperson ska finnas tillgänglig CHECKLISTA CHECKLISTOR FÖR EXAMENSARBETEN

Läs mer

Inför examensarbetet, 15 hp. Examensarbetsprocessen vt-16

Inför examensarbetet, 15 hp. Examensarbetsprocessen vt-16 , 15 hp Examensarbetsprocessen vt-16 Vad innebär? Ett självständigt arbete (i undantagsfall två och två) Att under 10 veckor lösa en ingenjörsuppgift och avrapportera arbetet i form av skriftlig rapport

Läs mer

Kursbeskrivning för Självständigt arbete, 15 högskolepoäng, på Statistik III, GN 30 högskolepoäng, ST312G

Kursbeskrivning för Självständigt arbete, 15 högskolepoäng, på Statistik III, GN 30 högskolepoäng, ST312G STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen HT 2018 Dan Hedlin 2018-06-21 Kursbeskrivning för Självständigt arbete, 15 högskolepoäng, på Statistik III, GN 30 högskolepoäng, ST312G KURSENS INNEHÅLL

Läs mer

Kursbeskrivning för Självständigt arbete, 15 högskolepoäng, på Statistik III, GN 30 högskolepoäng, ST312G

Kursbeskrivning för Självständigt arbete, 15 högskolepoäng, på Statistik III, GN 30 högskolepoäng, ST312G STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen VT 2019 Dan Hedlin 2019-12-20 Kursbeskrivning för Självständigt arbete, 15 högskolepoäng, på Statistik III, GN 30 högskolepoäng, ST312G KURSENS INNEHÅLL

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Examensarbete DATATEKNIK. Lunds Tekniska Högskola examensarbete

Examensarbete DATATEKNIK. Lunds Tekniska Högskola examensarbete Examensarbete DATATEKNIK Vad är ett examensarbete? ingen vanlig kurs: fördjupning inom ett ämne större och längre arbete öppen frågeställning bidra med ny kunskap självständigt arbete exjobbet gör din

Läs mer

EXAMENSARBETE i elektroteknik KORT IFORMATION

EXAMENSARBETE i elektroteknik KORT IFORMATION EXAMENSARBETE i elektroteknik KORT IFORMATION 2013-12-05 Dagens information Vad är ett examensarbete? (Se viktiga länkar, kursplanen) De olika intressenterna Examensarbetets formella process Kort om projektplan

Läs mer

EMG:s väg till examensarbeten av mycket hög kvalitet

EMG:s väg till examensarbeten av mycket hög kvalitet EMG:s väg till examensarbeten av mycket hög kvalitet Rolf Zale Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap rolf.zale@emg.umu.se Grundsyn Under examensarbetet ska studenten koncentrera sig på uppgiften

Läs mer

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007)

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Rektors och fakultetens riktlinjer Rektor utfärdade i juni 2006 riktlinjer för

Läs mer

Översiktlig beskrivning av examensarbetsprocessen vid LTH

Översiktlig beskrivning av examensarbetsprocessen vid LTH 2014-07-15 Projektgruppen för examensarbetsprocessen Översiktlig beskrivning av examensarbetsprocessen vid LTH Projektgruppen för examensarbetsprocessen sammanfattar här sin beskrivning av processen för

Läs mer

Guide till projektarbetet

Guide till projektarbetet Guide till projektarbetet 10 Guide till projektarbete, 100p Projektarbete 2010/2011 2010 Ett projektarbete är en obligatorisk kurs i gymnasieskolan. Kursen är på 100 poäng, vilket skall motsvaras av 100

Läs mer

HE110X / HI110X HE111X/HI111X Examensarbete. Bedömningsgrunder och kriterier Process

HE110X / HI110X HE111X/HI111X Examensarbete. Bedömningsgrunder och kriterier Process HE110X / HI110X HE111X/HI111X Examensarbete Bedömningsgrunder och kriterier Process Mål för kursen Examensarbete 15hp för Högskoleingenjörsexamen 180hp Studenten ska - kunna tillämpa relevanta kunskaper

Läs mer

Anvisningar för genomförande av examensarbete

Anvisningar för genomförande av examensarbete HALMSTAD UNIVERISTY Anvisningar för genomförande av examensarbete För ingenjörsprogrammen på IDE-sektionen Björn Åstrand 11/27/2014 [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a

Läs mer

Inför examensarbetet, 15 hp. Examensarbetsprocessen vt-17

Inför examensarbetet, 15 hp. Examensarbetsprocessen vt-17 , 15 hp Examensarbetsprocessen vt-17 Vad innebär? Ett självständigt arbete (ni kan arbeta två och två men bör skriva var sin rapport) Att under 10 veckor lösa en ingenjörsuppgift och avrapportera arbetet

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Information examensarbete

Information examensarbete Information examensarbete Högskoleingenjörsprogrammet för Ekonomi och Produktionsteknik, 180hp Läsår 2017/2018 Examensarbete Ekonomi och produktionsteknik Examensarbetet utförs på ett företag Examensarbetet

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Meteorologiska Institutionen MISU SJÄLVSTÄNDIGA MASTERARBETEN CHECKLISTA STUDENT

Meteorologiska Institutionen MISU SJÄLVSTÄNDIGA MASTERARBETEN CHECKLISTA STUDENT 160905 SJÄLVSTÄNDIGA MASTERARBETEN CHECKLISTA STUDENT Examensarbetet utgör det självständiga arbete som är ett villkor för att få ut en examen från en högskola eller ett universitet. Examensarbetet ska

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Anvisningar fö r examensarbete (LiTH) vid IEI, Institutiönen fö r Ekönömisk öch Industriell utveckling

Anvisningar fö r examensarbete (LiTH) vid IEI, Institutiönen fö r Ekönömisk öch Industriell utveckling Anvisningar fö r examensarbete (LiTH) vid IEI, Institutiönen fö r Ekönömisk öch Industriell utveckling Innehåll Inledning... 1 Vad är ett exjobb?... 2 Auskultation... 2 Opposition... 2 Reflektion... 2

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

DETALJPLAN EXAMENSARBETEN

DETALJPLAN EXAMENSARBETEN DETALJPLAN EXAMENSARBETEN 2015 02 02 Detaljplanering för kurserna TIELA HE110X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 hp TIDAA HI110X Examensarbete inom datateknik, grundnivå 15,0 hp Kursansvarig

Läs mer

DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK DIT560 Examensarbete i datalogi för kandidatexamen, 15 högskolepoäng Bachelor s Thesis, 15 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden 2006-11-17 och

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Information om examensarbete och krav för examen. Siv Söderlund Studievägledare DM-nämnden

Information om examensarbete och krav för examen. Siv Söderlund Studievägledare DM-nämnden Information om examensarbete och krav för examen Siv Söderlund Studievägledare DM-nämnden VAD ÄR ETT EXJOBB? Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng på A-nivå Tre moment ingår i examensarbetet *Genomförande,

Läs mer

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete Fastställt av BIG: s institutionsstyrelse 2008-10-22 Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete 1. Bedömningsgrunder och innehåll Ett examensarbete eller självständigt arbete ska bedömas inom

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Examensarbete. på kandidatnivå

Examensarbete. på kandidatnivå Examensarbete på kandidatnivå Roller Handledare Exjobbssamordnare Student Ämnesgranskare Examinator Checklista (början) Ta reda på alla regler och krav kring exjobb Gå på någon annans slutpresentation!

Läs mer

Termin 5 1: Informationsmöte och genomgång hur ett PM skrivs. Ges HT 2010 av kursgivare.

Termin 5 1: Informationsmöte och genomgång hur ett PM skrivs. Ges HT 2010 av kursgivare. Riktlinjer för PM Det är nu dags att påbörja ert examensarbete som ska ha anknytning till ämnet odontologisk profylaktik. Examensarbetet skall skrivas enligt Kis riktlinjer som gäller från och med VT11.

Läs mer

Examensarbete i språkteknologi

Examensarbete i språkteknologi Examensarbete i språkteknologi Beáta Bandmann Megyesi Institutionen för lingvistik och filologi Uppsala universitet Översikt Examensarbetets innehåll Regler och principer Lärare och handledare Lärandemål

Läs mer

LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp. Stefan Stenbom

LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp. Stefan Stenbom LT200X Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå 30,0 hp Stefan Stenbom Närvaro ... Berätta om ditt exjobb!... Examensarbetens syfte Visa att du kan Tillämpa dina akademiska kunskaper

Läs mer

Riktlinjer för examensarbeten. Tekniska högskolans ingenjörsutbildningar

Riktlinjer för examensarbeten. Tekniska högskolans ingenjörsutbildningar Riktlinjer för examensarbeten Tekniska högskolans ingenjörsutbildningar Riktlinjer för Tekniska högskolans examensarbeten Vid tekniska högskolan vid Umeå universitet finns ingenjörsutbildningar inom ett

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN 30030 Industridesign, individuell fördjupning Industrial, individual proficency 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod: IDK320,

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Exjobbsinformation IP3. Rita Kovordanyi, Ola Leifler, Robert Nordman

Exjobbsinformation IP3. Rita Kovordanyi, Ola Leifler, Robert Nordman Rita Kovordanyi, Ola Leifler, Robert Nordman 2 Introduktion Robert Nordman studievägledare Ola Leifler exjobbskoordinator IDA Rita Kovordanyi kursansvarig IDA, förberedande metodkurs och exjobbskurs 3

Läs mer

Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem. Information till företaget

Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem. Information till företaget Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem Information till företaget Förord Först ett tack för att vår civilingenjörsstudent får göra sitt examensarbete i Ert företag och under Er handledning.

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Anvisningar för examensarbete vid IEI - Produktionsekonomi: Aktiviteter och etapper

Anvisningar för examensarbete vid IEI - Produktionsekonomi: Aktiviteter och etapper Linköpings tekniska högskola Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Produktionsekonomi Anvisningar för examensarbete vid IEI - Produktionsekonomi: Aktiviteter och etapper

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten inom de tekniska utbildningarna vid Uppsala universitet

Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten inom de tekniska utbildningarna vid Uppsala universitet Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten inom de tekniska utbildningarna vid Uppsala universitet Riktlinjerna är ett komplement till kursplanerna. Fastställda av Tekniska utbildningsnämnden 2016-05-17,

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/821 Allmän studieplan för licentiatexamen i grekiska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Riktlinjer för examensarbeten. Tekniska högskolans ingenjörsutbildningar

Riktlinjer för examensarbeten. Tekniska högskolans ingenjörsutbildningar Riktlinjer för examensarbeten Tekniska högskolans ingenjörsutbildningar Riktlinjer för Tekniska högskolans examensarbeten Vid tekniska högskolan vid Umeå universitet finns ingenjörsutbildningar inom ett

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PT2410 Handledarutbildning i psykoterapi med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Psychotherapy Supervision, focusing on cognitive behavioural therapy, 45 higher

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2016/66 Allmän studieplan för licentiatexamen i latin Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten.

Regler för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/787 Allmän studieplan för doktorsexamen i konst- och bildvetenskap Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 16 december

Läs mer

SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits

SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Informationsträff 4 nov 2015

Informationsträff 4 nov 2015 Informationsträff 4 nov 2015 UOO36P VFU 3 Förskolan 7,5hp Period vecka 47-51 Vem är jag och vem är du? Examinator: Anna Öqvist Kursledare: Monica Grape Övriga involverade lärare: Kattis Edström. Ull-Britt

Läs mer

RÄSK02, Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 30 högskolepoäng Sociology of Law: Bachelor Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle

RÄSK02, Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 30 högskolepoäng Sociology of Law: Bachelor Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten RÄSK02, Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 30 högskolepoäng Sociology of Law: Bachelor Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Examensarbete inom Teknisk fysik anvisningar för studenten

Examensarbete inom Teknisk fysik anvisningar för studenten Institutionen för fysik Teknisk fysik Petter Holme 2011-08-24 Sid 1 (5) Examensarbete inom Teknisk fysik anvisningar för studenten Examensarbetet är ett av Teknisk fysikutbildningens viktigaste moment.

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap

Allmän studieplan för licentiatexamen i Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/782 Allmän studieplan för licentiatexamen i Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs

Läs mer