Att hjälpa både för studenter och för handledare/examinatorer med avsikten att inga betydelsefulla punkter ska bli fördröjda eller utelämnas.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att hjälpa både för studenter och för handledare/examinatorer med avsikten att inga betydelsefulla punkter ska bli fördröjda eller utelämnas."

Transkript

1 Ägare Biträdande prefekt Användare Examinatorer/Handledare/ Studenter Utförande av examensarbete Syfte: Att hjälpa både för studenter och för handledare/examinatorer med avsikten att inga betydelsefulla punkter ska bli fördröjda eller utelämnas. Genomförande: I dokumentet återfinns processkartor som illustrerar arbetsgången. För att sedan få utförligare information om varje steg läses den efterföljande texten. Alla punkter som är relevanta bör utföras efter den ordning som rekommenderas nedan. Innehållsförteckning 1. Introduktion Syftet Omfattning Kostnader Introduktion inför examensarbetskursen Val av examensarbete Sök examensarbeten Handledare och examinator Överenskommelse mellan student, examinator och handledare Att genomföra examensarbetet Planeringsrapport Dagbok Rapportskrivning Examination Redovisning Opposition Efter examensarbetet Hanteringen av rapporter Stipendier och priser för bästa examensarbete Posterutställning Utvärdering... 12

2 1. Introduktion 1.1 Syftet Examensarbetet är ingenjörs- och magisterutbildningarnas avslutande del. Studenten ska genom att tillämpa sina kunskaper och färdigheter genomföra ett större projektarbete. Syftet med examensarbetet är att studenten ska visa att hon/han kan: strukturera, planera och genomföra en större arbetsuppgift med problemlösning använda sina under studietiden förvärvade kunskaper vid lösning av förelagd uppgift med anknytning till utbildningen tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur inom området och sätta in arbetet i detta sammanhang samt att studenten har god förmåga i skriftlig och muntlig kommunikation Examensarbetet bör väljas så att det innehåller någon form av undersökande eller jämförande studie, något utvecklingsarbete eller forskningsarbete, så att man kommer fram till ett väl formulerat resultat, som andra kan ha intresse av att ta del av i olika sammanhang. 1.2 Omfattning Examensarbetet är utbildningens avslutande del och pågår normalt under en halv eller hel termin. Omfattningen är 15 eller 30 högskolepoäng, beroende på utbildningsnivå, där skillnaden mellan 15 och 30 högskolepoäng mer ligger i innehållet i uppsatsen än i strukturen. 15 högskolepoäng motsvarar en beräknad arbetsinsats om 400 timmar. Eftersom examensarbetet är utbildningarnas avslutande del och målet bl. a. är att studenten ska använda sina under studietiden förvärvade kunskaper, får normalt inte examensarbetet påbörjas om studenten förutom examensarbetet saknar 22,5 högskolepoäng (3 kurser) eller mervid det tillfälle i utbildningen då examensarbetet är planerat att påbörjas. För magister gäller 1 kurs. Dessutom får inga centrala kurser för det specifika examensarbetet saknas. Detta ska styrkas med ett betygsutdrag när ansökan, att få genomföra examensarbete, görs vid institutionen. Examensarbetet utförs i samarbete med ett företag, organisation eller på högskolan. Examensarbetet är för studenten ett mycket viktigt tillfälle att skaffa kontakter för framtida arbete. Arbetet utförs i en grupp bestående av två studenter eller i undantagsfall individuellt. I särskilda skäl föreligger kan gruppen bestå av fler studenter, beslut om detta tas så fall av ansvarig studierektor. 1.3 Kostnader Studenterna ska i princip själva svara för kostnader t ex resekostnader, i samband med examensarbetet. I speciella fall kan institutionen svara för kostnader. I varje särskilt fall ska dock kostnaden godkännas av examinator. 1.4 Introduktion inför examensarbetskursen Utbildningsledaren informerar aktuell studentgrupp om examensarbetskursens upplägg och mål i godtid före kursstart (12)

3 Examensarbete val av examensarbete Följande punkter skall genomföras FÖRE examensarbetet startas Student Examinator/ handledare Företag (Extern handledare) Studierektor/ Utbildningsledare Internet, företag, kontakter etc. Sök examensarbeten NEJ Välj lämpligt examensarbete Acceptera examensarbete? JA Utse en handledare Kontakta skolan NEJ Inriktning OK? JA Utse lämplig examinator/ handledare Fyll i Blankett för registrering av examensarbete Accepterar uppdrag? NEJ JA Överenskommelse mellan Student, handledare och examinator + Ev. avtal om sekretess, patent, upphovsrätt etc. Kopia av blankett Original blankett Kopia av blankett (12)

4 2. Val av examensarbete 2.1 Sök examensarbeten Studenten ska i första hand själv aktivt söka eller föreslå examensarbete. Detta bör startas i mycket god tid helst under terminen innan examensarbetets genomförande. Främst sker detta genom att man kontaktar företag (uppdragsgivare), som skulle kunna vara intresserade. Vid en överenskommelse om uppdrag, måste en extern handledare på företaget utses. Denne ska vara väl införstådd med uppgiften och kunna avsätta tid för handledning när så krävs för att föra arbetet framåt. Handledaren ska se till att det, till den mån det är möjligt, finns en arbetsplats och att nödvändiga hjälpmedel finns tillgängliga för examensarbetarna. Examensarbete ska ha koppling till utbildningsområdet och vara ingenjörsmässigt. Val av examensarbete ska dock alltid godkännas av examinator. Alternativet är att diskutera med professor eller studierektor om att göra ett eget arbete på institutionen. Om examensarbetet är internt räcker det med en handledare på institutionen. 2.2 Handledare och examinator I båda alternativen ska det, av högskolan, till varje examensarbete utses en examinator i förekommande fall även en handledare. Examinator och handledare utses av studierektor eller utbildningsledare på institutionen och det är normalt den/de lärare vars ämnesområde ligger närmast examensarbetsområdet. Handledare och examinator är med fördel olika personer; Examinator är huvudansvarig och oavsett var examensarbetet utförs är det examinatorn som ansvarar för att uppgiftens inriktning, omfattning och nivå motsvarar de mål och krav som utbildningsplan ställer, och därtill även sätter betyg. Handledaren ska säkerställa att studenten får hjälp med praktikaliteter, expertstöd i metodfrågor och ämneskunskap, problemformulering och avgränsningar av arbetet samt tidsmässig planering av arbete och rapportskrivning. Det är viktigt att du som student avtalar tid med handledare och examinator innan du träffar dem samt att du förbereder dig innan mötet. 2.3 Överenskommelse mellan student, examinator och handledare Efter överenskommelse med examinator/handledare och handledaren på eventuellt företag, fyller studenten i Blankett för registrering av examensarbete. Av denna blankett lämnas originalet till examinatorn/handledaren, 1 kopia till handledaren på företaget samt 1 kopia behåller studenten. Alla studenter ska individuellt fylla i en sådan blankett, även om man arbetar i grupp. För examensarbeten utförda på företag, ska frågor rörande patent, sekretess, upphovsmannarätt m.m. regleras genom avtal före arbetets igångsättande. Efter redovisningen och godkännande är examensarbetet en allmän och offentlig handling och omgärdas enbart i undantagsfall av sekretess. Endast företaget kan begära sekretess, som student måste du därför diskutera denna fråga med uppdragsgivaren innan du startar examensarbetet (12)

5 Examensarbete Att genomföra examensarbetet Följande punkter genomföras UNDER examensarbetet gång Student Examinator/ handledare Företag (Extern handledare) Till handledaren inom 2 veckor: Planeringsrapport Tidplan För dagbok Diskussion om planering (Godkänd planeringsrapport krävs för fortsatt arbete) Exjobbsrapport instruktioner Genomför uppgift Kontinuerlig exjobbs-rapportering (enligt examinator/handleares önskemål) Senast ~1-2 veckor innan redovisning Revidera rapporten NEJ OK? OK? JA 10 dagar innan redovisning: Skicka kopia till opponent Kontakt opponent Förbered egen opponering 2 dagar innan redovisning: Lämna in opponeringsrapport Muntlig redovisning / opponering Medverkar vid redovisning Medverkan vid redovisning / Redovisning på företaget (12)

6 3. Att genomföra examensarbetet 3.1 Planeringsrapport Inom 2 veckor efter det att arbetet startat ska studenten lämna en planeringsrapport och tidplan till handledaren. Rapporten ska visa den planerade logiska gången i projektet. Med utgångspunkt från den tänkta slutrapporten ska studenten beskriva hur man kommer att gå till väga för att genomföra arbetet. Planeringen ska diskuteras med handledarna både på företaget och på institutionen, det är lämpligt att tillsammans redan nu titta på de riktlinjer som finns för bedömning av examensarbetet. Planeringsrapporten är ett sätt att från början strukturera upp arbetet och ge en översiktlig beskrivning av hela examensarbetet. Studenten ansvarar för att projektplanen följs; alla förändringar, händelser och faktorer som påtagligt påverkar arbetet i tids-, resultateller kvalitetshänseende ska dokumenteras och meddelas examinatorn. Planen ska preciseras, förändras och uppdateras på ett ordnat sätt. Detta ska säkerställa att utbildningsmålen för examensarbetet nås samt att en balans finns mellan studentens bidrag samt uppdragsgivarens krav. Det säkerställer också att arbetet utförs i rimlig och/eller tillräcklig omfattning och inom rätt tid. Rapporten bör omfatta 2-3 sidor jämte tidplan. Av planeringsrapporten ska framgå: 1. Preliminär titel. Tänk på att titeln ska vara kort och tala om vad examensarbetet handlar om. 2. Bakgrund och problembeskrivning. Avsnittet ska tydliggöra frågeställningar och motivera ämnesvalet. Här görs en koppling till tidigare forskning med referenser. 3. Syfte och avgränsningar. Syftet är en precisering av problembeskrivningen och ges i de flesta fall av uppdragsgivaren. Det är dock studenten som uppdragstagare, som ansvarar för att syftet är entydigt och väl formulerat samt att det innehåller målet/målen med arbetet. Uppdragsgivarens formulering av uppdraget kan mycket väl redovisas separat. Fundera noggrant igenom hur mycket arbetet ska innehålla och vilka arbetsuppgifter som är prioriterade. Beskriv därefter avgränsningar av syftet. 4. Metodbeskrivning. Här kan man föra en diskussion om vilka alternativ som finns och vilket val av metod man avser att använda. Välj den metod som på bästa sätt gör det möjligt att uppfylla syftet. 5. Disposition. Rapportens logiska disposition visas i form av en preliminär innehållsförteckning. 6. Arbetsgång. Med utgångspunkt från den tänkta slutrapporten beskrivs hur man ska gå till väga för att genomföra arbetet. 7. Referenslitteratur. Vid starten av examensarbetet ingår en litteraturstudie och ofta även en datorbaserad sökning. Redovisa här i översikt den litteratur som har studerats och avser att studeras. Redovisa även de sökord som använts. Tidplan. En detaljerad tidplan ska skapas, förslagsvis på veckonivå. Ta även med eventuell semester, tid för läsning till omtentor och liknande. Tänk på att externa handledare ofta är hårt belastade, gör därför tidplanen tillsammans med handledaren. Observera att slutfasen ofta tar lång tid, utgå från inlämningsdatum (vanligen mitten av maj) och lägg in samtliga aktiviteter och avstämningstider som är nödvändiga för att nå detta datum (12)

7 Tidplanen kan senare successivt preciseras, förändras och uppdateras (se figur 3.1). Studenten ansvarar för att planen följs. Alla förändringar, händelser och faktorer som påtagligt påverkar arbetet i tids-, resultat- eller kvalitetshänseende ska dokumenteras och meddelas handledarna. Figur 3.1 Figuren visar ett förenklat exempel på ett Gant-schema för att genomföra ett examensarbete. Momenten i ett examensarbete kan indelas på finare detaljnivå. 3.2 Dagbok Det är lämpligt att föra dagbok över allt man gör och får reda på. Detta som en hjälp för att kvalitetssäkra examensarbetet. Skaffa en pärm med register där alla papper och uppgifter om examensarbetet samlas. Gör noteringar vid möten med andra personer, anteckna datum, namn, titel, arbetsplats och telefonnummer. För fortlöpande dagboksanteckningar/noteringar om intressanta händelser och om vad som görs och sägs. 3.3 Rapportskrivning Ett examensarbete är en akademisk process, vilken presenteras med en tydligt strukturerad rapport eller uppsats, som ska återspegla det vetenskapliga värdet i arbetet och resultatet. För att åstadkomma detta är rapportstrukturen i stort sett densamma hela vägen från en enkel uppsats på A-nivå till en doktorsavhandling. Detta medför att alla som är skolade i vetenskapligt arbete med lätthet kan hitta det som de letar efter oavsett djup eller nivå i rapporten. Rapporten ska utformas enligt ingenjörshögskolan rapportmall. Rapportens innehåll och form ska granskas av handledare och examinator innan examensarbetet kan godkännas. Rapporten ska återge den logiska gången av arbetet. Detta innebär att det ställs speciella krav på hur rapporten ska skrivas. I dokumentet Rapportskrivning presenteras några viktiga moment att tänka på, formella krav och allmänna tips om rapportskrivningen. På högskolans avdelning Bibliotek och Läranderesurser, BLR, finns en Språkverkstad där studenter kan få tips och hjälp med akademiskt skrivande. En informationsföreläsning brukar även ges (12)

8 3.4 Examination Uppsatsen ska lämnas först till handledaren på företaget och därefter till examinator för granskning i god tid ca 1-2 veckor före den muntliga redovisningen av arbetet. Efter att den granskats ska den eventuellt revideras. Examensarbetet betygssätts med godkänd eller underkänd med hjälp av utarbetade riktlinjer för bedömning av kvalitet i examensarbeten. Följande kriterier tas med i bedömning av betyg: Grundläggande kunskaper, Hantering av frågeställningar, Planering och genomförande, Kritisk användning av information och modellering av skeenden Skriftlig och muntlig framställning Självständig problemlösning Beaktande av hållbar utveckling och etik (kan sakna relevans i vissa examensarbeten) Skillnaden mellan 15 och 30 högskolepoäng ligger snarare i innehållet och djupet i uppsatsen än i strukturen. 3.5 Redovisning Varje examensarbete ska muntligt presenteras vid Högskolan i Borås. Detta görs huvudsakligen på ett seminarium vid slutet av den termin då examensarbetet utförts. På detta seminarium ska studenterna presentera sitt examensarbete, därefter genomförs i regel en muntlig opposition av arbetet. Kravet på opposition framgår av kursplanen för respektive examensarbetskurs. Dispositionen av tiden på seminariet ser ungefär ut som följer: Inledning (seminarieledaren) 3 minuter Presentation av examensarbeten 20 min Opposition av examensarbeten 5 min Avslutning med tillfälle för frågor från publiken 5 min Efter presentationen gör studenten eventuella justeringar med anledning av presentationen och oppositionsrapporten, och definitiv rapport inlämnas till institutionens handledare/examinator. Examensarbetarna uppmanas att även hålla en redovisning på det företag eller organisation där arbetet utförts. Alternativt bjuda in sina representanter och handledare från företaget till seminariet. Seminariet är obligatoriskt för hela klassen men även studenter från lägre årskurser är inbjudna. Det ses även som mycket positivt om en kort föreläsning kan ske för studenter i en kurs som ligger nära examensarbetsområdet, diskutera med examinatorn (12)

9 3.5.1 Opposition Opponentskapet syftar till att ge opponenten övning i kritiskt granskande. En opponering innebär att studenten läser en uppsats (examensarbete) noga och ger konstruktiva förslag efter en mall. Förslagen bör både lyfta det som är bra i uppsatsen samt lyfta fram förbättringsförslag. Opponenten bör presentera sin opposition både muntligt och skriftligt. Den skriftliga opponentrapporten bör vara ca 1-2 A4-sidor. Oppositionen ska vara en hjälp för författarna. Se till att du som opponent får en uppsats senast 10 dagar före den muntliga oppositionen. För opponenterna gäller: Läs noga igenom rapporten och förbered ett par frågor Strukturera oppositionen enligt avsnittet om rapportskrivning Samla alla förbättringsförslag i en lista som lämnas till författarna efter den muntliga presentationen. I oppositionen bör man främst titta på: Använder författarna vetenskapliga och systematiska angreppssätt? Har författarna utifrån sitt problem gjort ett medvetet metodval? Har arbetet en tydlig teorianknytning? Observera att oppositionen ska hjälpa författarna och bör därför vara konstruktiv och ges i en positiv anda. Lämna gärna förslag till förbättringar där det kan behövas. Lämna in en skriven oppositionsrapport till examinator senast 2 dagar före opponering och presentation. Samla också alla förbättringsförslag i en lista som lämnas till författarna efter den muntliga presentationen. Följande är lämpligt att diskutera på oppositionen: Det muntliga framförandet (diskuteras under seminariet) Ämnet och problemområdet Problemdiskussion och syfte Avgränsningar Språk och tekniskt utförande Ärlighet och kritisk distans Helhetsintryck (12)

10 Examensarbete Efter examensarbetet Följande punkter genomförs EFTER Student Examinator/ handledare Administration Be om exjobbsnummer Ge ut exjobbsnummer Lämna in slutlig rapport som.pdf NEJ OK? Godkänd! JA Skickar in arbetet enligt rutin Examensarbetes administration Registrerar i Ladok Arkiverar rapport. Skickar information och BADA-avtal Om publicering önskas, skriv under: Avtal om digital publicering och skicka in Publicerar Ta fram en poster inför utställning Ingenjörshögskolans examensdag (se särskild information) (12)

11 4. Efter examensarbetet 4.1 Hanteringen av rapporter Den slutgiltiga rapporten ska på titelsidan förses med ett rapportnummer. Detta erhålls av forskningsadministratören på Ingenjörshögskolan, Susanne Borg. Den färdiga versionen av rapporten konverteras sedan till.pdf-format och skickas som e- postbilaga till examinatorn. I detta e-brev ska författarnas namn och personnummer anges. När examinatorn godkänt rapporten vidarebefordrar han/hon e-brevet inklusive rapporten till forskningsadministratören (enligt rutin Administration av examensarbete). På HBs datorer görs pdf-konverteringen lätt i MS Word eller Open Office. Eventuellt kan något gratisverktyg användas, kontrollera dock resultatet noga! Examensrapporten är en offentlig handling och arkiveras som pappersexemplar i högskolan arkiv. För att få rapporten publicerad i BADA (Borås akademiska digitala arkiv) måste författarna skriva under var sitt publiceringsavtal och skicka till forskningsadministratören. Varje rapport i BADA får en unik länk som inte påverkas av t.ex. byte av server. Läs mer på bibliotekets webbplats om digital publicering. Om företaget där examensarbetet utförts kräver sekretess för delar av innehållet i rapporten ska detta tydligt noteras på titelsidan. Rapporten arkiveras i högskolans arkiv med sekretesskydd (max tre år). Om publicering önskas kan två rapporter sändas in; en i originalutförande samt en där sekretessbelagda uppgifter raderats. Den modifierade rapporten publiceras då i BADA. Mer information ges av registrator. Författarna får utan kostnad var sitt tryckt exemplar, till handledare skickas även ett exemplar. 4.2 Stipendier och priser för bästa examensarbete Både nationella förbund och det lokala näringslivet visar sin uppskattning för studenternas och högskolans arbete genom att dela ut ett stort antal stipendier. Tänk på att stipendier vanligtvis måste sökas aktivt av studenten. 4.3 Posterutställning Ingenjörshögskolan håller en examensdag för de studenter som går sista terminen på en högskoleingenjörs- eller högskoleteknikerutbildning samt personal på Ingenjörshögskolan. Varje examensarbetare ska om möjligt delta i den utställning av examensarbeten som institutionen anordnar i slutet av vårterminen varje år. Till denna utställning skapar studenten en poster, som på ett populärt sätt beskriver examensarbetet. Utmärkelse för bästa posterpresentation utses. Kvällen avslutas med mat och mingel i bästa sällskap. Se processkarta över Examensdag (12)

12 4.4 Utvärdering Det är väldigt viktigt med studenternas synpunkter. Prefekt och kursansvarig lärare ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet samlas in. Resultaten av utvärderingarna som utförs skriftligt eller muntligt, ligger till grund för kursens fortsatta utformning (12)

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

Förberedelse-PM Examensarbete för Byggteknik

Förberedelse-PM Examensarbete för Byggteknik Förberedelse-PM Examensarbete för Byggteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper och färdigheter från

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap Luleå tekniska universitet Ht02 Reviderad vt04, vt05, ht06, ht08 Regler för examensarbete

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Reviderad 2016-08-25 Webbplats för examensarbeten

Läs mer

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Styrelsebeslut 2014-06-13 Dnr: ST 2014/231-1.1 Fakulteten för teknik Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Syftet med riktlinjerna är att få en enhetlig

Läs mer

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp)

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1 INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1. Försöksplan Syftet med försöksplanen är att du ska få projektets (begränsade) målsättning helt klar för dig innan

Läs mer

Examensarbete inom Teknisk fysik anvisningar för studenten

Examensarbete inom Teknisk fysik anvisningar för studenten Institutionen för fysik Teknisk fysik Petter Holme 2011-08-24 Sid 1 (5) Examensarbete inom Teknisk fysik anvisningar för studenten Examensarbetet är ett av Teknisk fysikutbildningens viktigaste moment.

Läs mer

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbetet är ett ingenjörsarbete som utförs på ett företag Examensarbetet genomförs enskilt eller i par Examensarbetet omfattar 15 hp Examensarbetet genomförs i lp

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Björn Åstrand

Björn Åstrand HÖGSKOLAN I HALMSTAD Examensarbete Instruktioner Halvtidseminarium 2014 HT Björn Åstrand 2014-10-08 Björn Åstrand 2014 1 Halvtidsseminarium Vid halvtidsseminariet presenteras hittills uppnådda resultat

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Information till företag och organisationer om examensarbete inom Byggteknik vid Högskolan Dalarna

Information till företag och organisationer om examensarbete inom Byggteknik vid Högskolan Dalarna Information till företag och organisationer om examensarbete inom Byggteknik vid Högskolan Dalarna Allmänt Alla studenter som följer ett byggprogram vid ska som sista moment i sin utbildning göra ett examensarbete.

Läs mer

Examensarbete i språkteknologi

Examensarbete i språkteknologi Examensarbete i språkteknologi Beáta Bandmann Megyesi Institutionen för lingvistik och filologi Uppsala universitet Översikt Examensarbetets innehåll Regler och principer Lärare och handledare Lärandemål

Läs mer

Examensarbete Information den 19/ CIVILINGENJÖRSPROGRAMMEN FÖR BIOTEKNIK OCH KEMITEKNIK

Examensarbete Information den 19/ CIVILINGENJÖRSPROGRAMMEN FÖR BIOTEKNIK OCH KEMITEKNIK Examensarbete Information den 19/10 2012 CIVILINGENJÖRSPROGRAMMEN FÖR BIOTEKNIK OCH KEMITEKNIK Examensarbete Skall vara på 20 veckor heltid inklusive rapportskrivning Skall vara en fördjupning på er specialisering

Läs mer

Examensarbete. Teknisk logistik

Examensarbete. Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete (MTT820) Teknisk logistik PM-Exjobb/120125 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik (MTT820), LTH Denna PM är en kortfattad

Läs mer

Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik

Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik Uppdatering: Datum för anmälan för boende samt datum för middag. Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik Examensarbetet ska ni genomföra på det universitet som ni är

Läs mer

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Författare: Börje Nilsson Termin: from HT 2013 För kurserna: 2MA11E, 4MA11E, 5MA12E och 5MA11E 1 (9) Innehåll Inledning 3 Disposition 3

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Information om examensarbete och krav för examen. Siv Söderlund Studievägledare DM-nämnden

Information om examensarbete och krav för examen. Siv Söderlund Studievägledare DM-nämnden Information om examensarbete och krav för examen Siv Söderlund Studievägledare DM-nämnden VAD ÄR ETT EXJOBB? Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng på A-nivå Tre moment ingår i examensarbetet *Genomförande,

Läs mer

Guide för genomförande av självständigt arbete vid NJ-fakulteten

Guide för genomförande av självständigt arbete vid NJ-fakulteten Ver. 2016-02-19 Sida 1 av 5 Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Guide för genomförande av självständigt arbete vid NJ-fakulteten Detta är en generell guide till det praktiska arbetet kring

Läs mer

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Krav, tips och förslag Skapad av: Modifierad av: Ändrad av: Martin Rudberg Clas Rydergren Henrik Andersson 2004 M. Rudberg 1 Allmänt om arbetet Målet med examensarbetet

Läs mer

Examensarbete. Anne Håkansson Studierektor för examensarbeten Informations- och Kommunikationsteknik, KTH

Examensarbete. Anne Håkansson Studierektor för examensarbeten Informations- och Kommunikationsteknik, KTH Examensarbete Högskoleingenjörsexamen/ Kandidatexamen/ Civilingenjörsexamen åk 3 Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor för examensarbeten Informations- och Kommunikationsteknik, KTH 2015 Anne Håkansson

Läs mer

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå 0 (8) MDH Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå Fredrik Starfelt och Elena Tomas Aparicio 2012-01-01 Dessa riktlinjer för examensarbeten har tillkommit för att vara

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd. Examination av examensarbeten. Sammanfattning av seminariet

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd. Examination av examensarbeten. Sammanfattning av seminariet Examination av examensarbeten Sammanfattning av seminariet 2012-03-23 Examensarbeten är en viktig del av utbildningen och ger studenter möjlighet att visa självständighet, tillämpa sina förvärvade kunskaper

Läs mer

Översiktlig beskrivning av examensarbetsprocessen vid LTH

Översiktlig beskrivning av examensarbetsprocessen vid LTH 2014-07-15 Projektgruppen för examensarbetsprocessen Översiktlig beskrivning av examensarbetsprocessen vid LTH Projektgruppen för examensarbetsprocessen sammanfattar här sin beskrivning av processen för

Läs mer

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE - CIVILINGENJÖR (STUDENTVERSIONEN)

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE - CIVILINGENJÖR (STUDENTVERSIONEN) RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE - CIVILINGENJÖR (STUDENTVERSIONEN) ALLMÄNT För att erhålla en examen fordras att du utfört och blivit godkänd på ett examensarbete som företrädesvis utförs enskilt

Läs mer

Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM

Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM 1 OCTOBER 2015 2 Varför exjobb? Examensarbetet ska visa att den studerande besitter förmåga att tillämpa sina under studietiden förvärvade kunskaper

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-01-14 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

Anvisningar för genomförande av examensarbete

Anvisningar för genomförande av examensarbete HALMSTAD UNIVERISTY Anvisningar för genomförande av examensarbete För ingenjörsprogrammen på IDE-sektionen Björn Åstrand 11/27/2014 [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a

Läs mer

Institutionen för Informationsvetenskap Uppsala universitet. Anvisningar för kursen. Examensarbete, 10 p. Data och systemvetenskap, C - nivå

Institutionen för Informationsvetenskap Uppsala universitet. Anvisningar för kursen. Examensarbete, 10 p. Data och systemvetenskap, C - nivå Anvisningar för kursen, 10 p Data och systemvetenskap, C - nivå Läsåret 2006 Kursanvisningar Kursen skall fördjupa de kunskaper som förvärvats under studietiden inom IT-området. Viktiga komponenter är

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-08-16 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Anvisningar för examensarbete vid IEI - Produktionsekonomi: Aktiviteter och etapper

Anvisningar för examensarbete vid IEI - Produktionsekonomi: Aktiviteter och etapper Linköpings tekniska högskola Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Produktionsekonomi Anvisningar för examensarbete vid IEI - Produktionsekonomi: Aktiviteter och etapper

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR

SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR Revisionsdatum: 2012-10-23 Bilaga 1 SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR Olika former av samverkan För att bedriva en kvalitativt bra ingenjörsutbildning är vi från högskolans

Läs mer

Genomförande-PM Examensarbete i Byggteknik

Genomförande-PM Examensarbete i Byggteknik Genomförande-PM Examensarbete i Byggteknik Bakgrund Detta kurs-pm beskriver genomförandet av ordinarie exjobbs-kursen. Det bygger på att du har tagit del av Förberedelse-PM, lämnat in exjobbs-förslag,

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007)

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Rektors och fakultetens riktlinjer Rektor utfärdade i juni 2006 riktlinjer för

Läs mer

Allmänna råd för examensarbeten

Allmänna råd för examensarbeten Allmänna råd för examensarbeten Dessa allmänna råd har fastställts av rektor 2012-12-06 och träder i kraft 2013-01-01 Dnr HS 2012/539-53 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 2 Ämne och ämnesspecifika instruktioner

Läs mer

Nedan anges allmänna bestämmelser för examensarbetet. Ytterligare information om examensarbetets genomförande finns på de olika institutionerna.

Nedan anges allmänna bestämmelser för examensarbetet. Ytterligare information om examensarbetets genomförande finns på de olika institutionerna. b3.5 EXAMENSARBETE för civilingenjörsexamen 300 hp, teknologie masterexamen, naturvetenskaplig masterexamen, filosofie masterexamen, teknologie magisterexamen samt masterexamen utan förled (för studerande

Läs mer

Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR)

Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR) Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR) 2 ATT SKRIVA MAGISTER- OCH MASTERUPPSATS PÅ CTR Att skriva magister- och masteruppsats på

Läs mer

Examensarbete DATATEKNIK. Lunds Tekniska Högskola examensarbete

Examensarbete DATATEKNIK. Lunds Tekniska Högskola examensarbete Examensarbete DATATEKNIK Vad är ett examensarbete? ingen vanlig kurs: fördjupning inom ett ämne större och längre arbete öppen frågeställning bidra med ny kunskap självständigt arbete exjobbet gör din

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Institutionen för Informationsvetenskap Uppsala universitet. Anvisningar för kursen. Examensarbete, 10 p. Data och systemvetenskap, D-nivå

Institutionen för Informationsvetenskap Uppsala universitet. Anvisningar för kursen. Examensarbete, 10 p. Data och systemvetenskap, D-nivå Anvisningar för kursen, 10 p Data och systemvetenskap, D-nivå Läsåret 2006 Kursanvisningar Kursen skall fördjupa de kunskaper som förvärvats under studietiden inom IT-området. Viktiga komponenter är skriftlig

Läs mer

Förklara långsamt så fattar jag snabbt

Förklara långsamt så fattar jag snabbt Förklara långsamt så fattar jag snabbt En handledning för kursledare, handledare och examinatorer i kursen Examensarbete i Byggteknik 15 hp Byggteknik 1 Handledarinstruktion för examensarbete i Introduktion

Läs mer

Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå

Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå Gäller för självständigt arbete i biologi, miljövetenskap, markvetenskap, livsmedelsvetenskap, lantbruksvetenskap, kemi och teknologi. För att bli

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN (engelsk benämning Introduction, FL, 3 ECTS) Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr o m: Vårterminen 2009 Poäng: Delkursen omfattar

Läs mer

Anvisningar för examensarbete på magisternivå inom energiteknik 15 hp Högskolan i Halmstad

Anvisningar för examensarbete på magisternivå inom energiteknik 15 hp Högskolan i Halmstad Anvisningar för examensarbete på magisternivå inom energiteknik 15 hp Högskolan i Halmstad 1. Information Denna handledning gäller för studerande som planerar att genomföra examensarbete inom utbildningen

Läs mer

Föreskrifter för examensarbete på civilingenjörs-, arkitekt- och masterprogram

Föreskrifter för examensarbete på civilingenjörs-, arkitekt- och masterprogram C 2014-1392 Process 1.4 Leda utbildning. Föreskrifter för examensarbete på civilingenjörs-, arkitekt- och masterprogram 2009-02-13 Dnr: C2008/111 2014-10-13 Revidering med omformulering till aktiva lärandemål

Läs mer

Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi. Gemensamma riktlinjer för hela institutionen

Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi. Gemensamma riktlinjer för hela institutionen Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi Gemensamma riktlinjer för hela institutionen Innehåll för examensarbeten Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Information om examensarbete 15 hp (10 veckor) Examensarbetsprocessen ht-15

Information om examensarbete 15 hp (10 veckor) Examensarbetsprocessen ht-15 Information om examensarbete 15 hp (10 veckor) Examensarbetsprocessen ht-15 Vad innebär? Ett självständigt arbete (i undantagsfall två och två) Att under 10 veckor lösa en ingenjörsuppgift och avrapportera

Läs mer

Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Praktikkurser på grundnivå GE5006 Praktik i geografi, 7,5 hp GE5007 Praktik i kvartärgeologi, 7,5 hp GE5008 Praktik i

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem. Information till företaget

Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem. Information till företaget Examensarbeten vid civilingenjörsutbildningen i Energisystem Information till företaget Förord Först ett tack för att vår civilingenjörsstudent får göra sitt examensarbete i Ert företag och under Er handledning.

Läs mer

DETALJPLAN EXAMENSARBETEN

DETALJPLAN EXAMENSARBETEN DETALJPLAN EXAMENSARBETEN 2015 02 02 Detaljplanering för kurserna TIELA HE110X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 hp TIDAA HI110X Examensarbete inom datateknik, grundnivå 15,0 hp Kursansvarig

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten inom de tekniska utbildningarna vid Uppsala universitet

Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten inom de tekniska utbildningarna vid Uppsala universitet TEKNAT 2012/4 Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten inom de tekniska utbildningarna vid Uppsala universitet Riktlinjerna är ett komplement till kursplanerna. Fastställda av Tekniska utbildningsnämnden

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Höstterminen 2013 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Thomas Florén, Fil

Läs mer

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp)

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Psykologiska institutionen (1 av 6) Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) VT 2013 Ansvarig lärare: Stefan Wiens, Ph.D., professor Rum 215, Frescati Hagväg 9 sws@psychology.su.se 08-163933 (nås

Läs mer

Välkommen till exjobbsinformation och masterpåbyggnad

Välkommen till exjobbsinformation och masterpåbyggnad Välkommen till exjobbsinformation och masterpåbyggnad Varför exjobb? Använda sina kunskaper och med vetenskaplig ansats lösa en uppgift med anknytning till utbildningen Professionell skriftlig och muntlig

Läs mer

EXAMENSARBETE i elektroteknik KORT IFORMATION

EXAMENSARBETE i elektroteknik KORT IFORMATION EXAMENSARBETE i elektroteknik KORT IFORMATION 2013-12-05 Dagens information Vad är ett examensarbete? (Se viktiga länkar, kursplanen) De olika intressenterna Examensarbetets formella process Kort om projektplan

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida: http://www.w-program.nu/ Examinatorer W: Fritjof Fagerlund Mattias Winterdahl Björn Claremar Anna Sjöblom (tjänstledig) Syfte och mål

Läs mer

Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet

Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet Den här texten riktar sig till studenter på Di-programmet. Syftet är att sammanfatta rutinerna för examensarbete vid institutionen för systemteknik. Inlämning

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR (MED AKADEMISK HEMVIST VID INSTITUTIONEN FÖR TEKNIKVETENSKAP OCH MATEMATIK, TVM) ALLMÄNT För att erhålla en examen fordras

Läs mer

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22.

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. Allmän studieplan för utbildning på forskarutbildningnivå i didaktik Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. 1. Ämnesbeskrivning Didaktik

Läs mer

Examensarbete DATATEKNIK & INFOCOM. Lunds Tekniska Högskola examensarbete

Examensarbete DATATEKNIK & INFOCOM. Lunds Tekniska Högskola examensarbete Examensarbete DATATEKNIK & INFOCOM Vad är ett examensarbete? ingen vanlig kurs: fördjupning inom ett ämne större och längre arbete öppen frågeställning bidra med ny kunskap självständigt arbete exjobbet

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

Riktlinjer för examination på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad Fastställd av forsknings- och utbildningsnämnden , dnr L 2015/131

Riktlinjer för examination på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad Fastställd av forsknings- och utbildningsnämnden , dnr L 2015/131 Riktlinjer för examination på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad Fastställd av forsknings- och utbildningsnämnden 2015-09-29, dnr L 2015/131 Med examination avses här examinering av alla moment på forskarnivå,

Läs mer

Examensarbete. Anne Håkansson Studierektor för examensarbeten Informations- och Kommunikationsteknik, KTH

Examensarbete. Anne Håkansson Studierektor för examensarbeten Informations- och Kommunikationsteknik, KTH Examensarbete Högskoleingenjörsexamen/ Kandidatexamen/ Civilingenjörsexamen åk 3 Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor för examensarbeten Informations- och Kommunikationsteknik, KTH 2017 Anne Håkansson

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics)

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2008-02-07. Studieplanen gäller för studerande som avslutar utbildningen med doktorsexamen

Läs mer

Betygssättningen på kursen Fördjupningsarbete inom materialdesign vid Kungl. Tekniska högskolan

Betygssättningen på kursen Fördjupningsarbete inom materialdesign vid Kungl. Tekniska högskolan Kungl. Tekniska högskolan Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Marie Stern Wärn 08-56308715 marie.stern.warn@hsv.se

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Roller. Student. Institutionen för informationsteknologi www.it.uu.se

Roller. Student. Institutionen för informationsteknologi www.it.uu.se Examensarbete på kandidatnivå Roller Handledare Exjobbssamordnare Student Ämnesgranskare Examinator http://www.it.uu.se/edu/exjobb Checklista (början) Ta reda på alla regler och krav kring exjobb Gå gärna

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till:

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande på Språkvetarprogrammet vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken är en poänggivande del inom Språkvetarprogrammets kandidatexamen

Läs mer

Anvisningar för examensarbete vid avdelningen för produktionsekonomi

Anvisningar för examensarbete vid avdelningen för produktionsekonomi VERSION 3 1(10) Anvisningar för examensarbete vid avdelningen för produktionsekonomi Version 3 (2015-09-30) 12 Utfärdare: Fredrik Persson, studierektor (fredrik.persson@liu.se) Sammanfattning 1. Examensarbeten

Läs mer

Examensarbete DATATEKNIK. Lunds Tekniska Högskola examensarbete

Examensarbete DATATEKNIK. Lunds Tekniska Högskola examensarbete Examensarbete DATATEKNIK Vad är ett examensarbete? ingen vanlig kurs: fördjupning inom ett ämne större och längre arbete öppen frågeställning bidra med ny kunskap självständigt arbete exjobbet gör din

Läs mer

Utvärdering av kurs (3 bilagor)

Utvärdering av kurs (3 bilagor) Rektor RIKTLINJER 2011-06-09 Dnr HS 2011/299-50 Utvärdering av kurs (3 bilagor) 1 Allmänt Kursutvärderingar ska göras efter varje genomförd kurs vid Högskolan i Skövde (Högskolan). Termen kursutvärdering

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom området biblioteks- och informationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom området biblioteks- och informationsvetenskap HÖGSKOLAN I BORÅS Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan 2014-05-27 Dnr 962-10-63 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom området biblioteks- och informationsvetenskap

Läs mer

Lathund för examensarbetare

Lathund för examensarbetare Lathund för examensarbetare Välkommen som examensarbetare på maskinkonstruktion! Innan du börjar Kontakta någon av examinatorerna på maskinkonstruktion - Robert Bjärnemo, Giorgos Nikoleris eller Gunnar

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Examensarbete DATATEKNIK. Lunds Tekniska Högskola examensarbete

Examensarbete DATATEKNIK. Lunds Tekniska Högskola examensarbete Examensarbete DATATEKNIK Vad är ett exjobb ingen vanlig kurs: fördjupning inom ett ämne större och längre arbete öppen frågeställning bidra med ny kunskap självständigt arbete exjobbet gör din examen unik

Läs mer

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete!

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Utbildningsplan... 3 Målsättningen för LIA åk 2... 4 Ansvarsroller i LIA-processen under LIA-2... 5 Skolans ansvar:...

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE STYRDOKUMENT Dnr U 2016/111 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/811 Allmän studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap 2007-09-28 Dnr G 213 1227/07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: Praktikorganisationen Namn på organisationen: Adress

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: Praktikorganisationen Namn på organisationen: Adress A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken omfattar 20 veckor vilket motsvarar 30 hp. Praktiken skall genomföras enligt beskrivningen

Läs mer

Roller. Student. Institutionen för informationsteknologi www.it.uu.se

Roller. Student. Institutionen för informationsteknologi www.it.uu.se Examensarbete på kandidatnivå Roller Handledare Exjobbssamordnare Student Ämnesgranskare Examinator Checklista (början) Ta reda på alla regler och krav kring exjobb Gå på någon annans slutpresentation!

Läs mer