Tilldelas efter registrering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tilldelas efter registrering"

Transkript

1 Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15 hp Sjöfart och logistik Läsår: 2011/2012 Läsperiod: 3 och 4 Examinator: Tilldelas efter registrering Övriga lärare: Calle Carlsson Fia Börjesson Kontaktperson Johannes Prison Kursansvarig Margareta Lützhöft Koord. studentcentrum Lena Högberg Förkunskapskrav: Kursens syfte: Lärandemål: Minst 120 hp avklarade på programmet. I kandidatarbetet skall studenten integrera, fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet. Examensarbetet syftar också till att ge kunskaper och färdigheter i vetenskapligt arbetssätt. Efter avslutad kurs skall studenten kunna: formulera och avgränsa en problemställning inom det valda ämnet planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet med givna resurser söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation integrera och utveckla kunskap inom den valda problemställningen avrapportera kandidatarbetets resultat

2 kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta ett annat kandidatarbete avseende frågeställning, genomförande och resultat Organisation: Kursen är indelad i två moment. Ett nollmoment som innehåller: o Föreläsningsserie - vetenskaplig metod o Metoddugga o Informationssökningskurs* o Föreläsningsserie vetenskapligt skrivande/fackspråk o Tre språkliga handledningstillfällen (se bilaga 1)* Kandidatprojektet o Uppstartsmöte med handledare ang. planeringsrapport* o Planeringsrapport inlämnad* o Mittseminarium* o Mittmöte med handledare (efterföljande mittseminarium)* o Presentation av eget arbete* o Opponering på annan grupps arbete* o Närvaro vid ytterligare två presentationer* Utöver dessa moment bokar studenten själv upp handledningstillfällen löpande under arbetets gång med respektive handledare. Obligatoriska moment: Genomförande och examination: Datum för examination: Kurslitteratur: Moment markerade med * under Organsiation ovan är obligatoriska. Se anvisningar på kurshemsidan, dokument Anvisningar för genomförande och examination av kandidatarbete/examensarbete på sjöprogrammen, Chalmers, version Betyg: U, 3, 4, 5 Redovisning av examensarbetet sker under tentamensveckan i maj, efter godkännande av handledare, exakt tid meddelas av koordinator senast en månad innan. Höst, Regnell, Runesson, 2006; Att genomföra examensarbete, Studentlitteratur, ISBN (fokuserar främst på examensarbetet som ett projekt) Föreläsningsmaterial till fackspråks kurs finns att hämta på fackspråks kandidatarbetshemsida på följande adress: Tips på kompletterande litteratur: Robson, 2007; How to do a reasearch project - A guide for undergratuate students, Blackwell Publishing, ISBN

3 (paperback) (fokuserar till största delen på själva "verktygen", olika tillvägagångssätt för datainsamling) Lindstedt, 2002; Textens hantverk Om retorik och skrivande, Studentlitteratur, ISBN Adress till kurshemsida: Aktivitet: SJOX09_Kandidatarbete_sjöfart och logistik_vt12

4 Tidsdisposition/deadlines: OBS! Deadlines i fetstil är absoluta. Utöver schemalagda tillfällen bokar studenten själv upp handledningstillfällen löpande under arbetets gång med respektive handledare. Tidpunkt/sal Aktivitet Ges av Kommentar v. 3 Introduktionsföreläsning SMT Sal: Delta tor 19 januari 08:30-12:15 v. 4 Metoddugga SMT Mailas in via PingPong ons 25 januari v. 4 tor 26 januari 08:30-12:15 Introduktion till vetenskaplig metod SMT Sal: Delta v. 5 tis 31 januari 09:00-11:45, 13:15-16:00 fre 3 februari 09:00-11:45 Skall ske innan planeringsrapporten lämnas in v. 5 Senast ons 1 februari Kl 23:59 v. 5+6 tor 2 februari, 13:15 tor 9 februari, 13:15 v. 6 Senast tor 9 februari Kl 23:59 Kan bokas fr.o.m. läsvecka 5, Lp3 (v. 7) - läsvecka 2 i Lp4 (v. 12) v. 7 mån 13 mars, 13:15 ons 15 mars, 13:15 v. 10 (tentamensveckan) 5-10 mars Litteratursökningskurs Bibl. Anmälan sker enligt instruktioner på Bokningssida litteratursökning (länk på kurshemsidan i PingPong) Uppstartsmöte/planeringsrapport med handledare Registrering av examensarbete föreläsning 1: Skrivmetodik - Skriv- och kommunikationsprocessen i förstärkt lärande Planeringsrapport handledningstillfälle 1: Responsarbete utvärdera, kommentera och bearbeta text föreläsning 2 Vetenskaplig kommunikation - Resultathantering och struktur SMT Bokas med handledare Via mail enligt Rutiner för registrering (länk på kurshemsidan i PingPong) Mailas till handledare och examinator Bokas via fackspråks Mittseminarier SMT Gruppindelat Schema med tider och sal mailas ut.

5 v. 8+9 ons 22 mars, 13:15 ons 29 mars, 13:15 Kan bokas fr.o.m. läsvecka 3, Lp4 (v. 13) - läsvecka 7 i Lp4 (17) v tor 3 maj, 13:15 tis 8 maj, 13:15 Kan bokas fr.o.m. läsvecka 6, Lp3 (v. 8) - tentaveckan i Lp4 (v. 21) v tor 10 maj, 13:15 tis 15 maj, 13:15 v. 19 Senast 7 maj Kl v. 20 Senast 14 maj Kl Två dagar innan opponering v. 21 (tentamensveckan) (detaljplanering anslås senast en månad innan) föreläsning 3: Sammanhang i text Språk, stil och skrivregler handledningstillfälle 2: Textens utformning språk, stil och struktur föreläsning 4: Argumentation och retorik i kandidatuppsatsen handledningstillfälle 3: Inför muntlig presentation och opposition föreläsning 5: Muntliga presentationer, opposition och visuellt stöd Slutrapport Slutrapport Skriftlig opposition Bokas via fackspråks Bokas via fackspråks Inlämning av slutrapport till handledare för godkännande Inlämning av slutrapport till examinator, handledare och opponentgrupp Skickas till examinator och respondentgrupp Presentation och opposition SMT Tidsbokning sker i samråd med handledare och examinator.

6 Bilaga 1 Språkliga handledningstillfällen Handledningstillfälle 1: Responsarbete - att utvärdera, kommentera och bearbeta text Det här handledningstillfället med responsarbete innebär att ge och få respons på det pågående arbetet. Grupperna byter alltså texter med varandra. Efter genomläsning och granskning träffas grupperna med handledare hos i biblioteket. Uppgiften inför handledningstillfället innebär att läsa igenom det dokument ni fått från en annan grupp och kommentera det i enlighet med anvisningar för respons som finns att hämta på resurssidan för kandidat- och examensarbeten. Handledningstillfället genomförs sedan gemensamt, d.v.s. de två grupper som har läst varandras texter träffas för att ge respons. Detta möte inriktas mot att diskutera, värdera och förvalta de kommentarer som ges i syfte att utveckla och förbättra gruppernas dokument. Att samtala kring respektive projektarbete på ett strukturerat sätt är ofta en effektiv strategi för krävande och komplexa projektarbeten. Förhoppningen är att denna responsmetod kan användas på ett meningsfullt sätt även senare i skrivprocessen, i respektive grupps fortsatta arbete. Handledningstillfälle 2: Inför den skriftliga presentationen av hela projektet Detta handledningstillfälle används för att diskutera specifika frågeställningar i ert skrivarbete och inför er slutinlämning. Här är det den egna gruppens text som förväntas vara det huvudsakliga ämnet och syftet är att förbättra den skriftliga presentationen av kandidatprojektet. För att tillfället ska vara så effektivt som möjligt behöver ni redan vid bokningstillfället specificera frågor kring texten eller peka på särskilda saker i dokumentet som ni vill diskutera. För att formulera dessa frågor kan man naturligtvis använda samma utgångspunkter som angavs inför handledningstillfälle 1. Ett annat alternativ är att använda de anvisningar som finns i bilaga 6 i de programansvarigas riktlinjer inför kandidatarbetet. Dessa riktlinjer finns på den centrala kandidatsidan men även under Handledarseminarium på resurssidan för kandidatarbetet. Slutligen kan ni naturligtvis vilja diskutera delar av er text mot bakgrund av bedömningskriterierna som även de hänvisas till i de programansvarigas riktlinjer, vilka finns länkade under Skrivanvisningar på resurssidan. Framförallt är det viktigt att handledningstillfälle 2 blir så effektivt som möjligt för er så det är helt avgörande att ni noggrant tänker igenom vad ni vill uppnå med tillfället. Vid handledningstillfälle 1 var handledare inbjudna och de är självklart välkomna även vid handledningstillfälle 2. Handledningstillfälle 3: Inför muntlig presentation och opposition Detta handledningstillfälle erbjuder råd och ytterligare stöd för arbetet med att förbereda projektets muntliga och skriftliga presentation samt för den opposition som ska genomföras på ett annat projekt I likhet med handledningstillfälle 2 bokas detta tillfälle enbart av den egna gruppen. Till skillnad från de tidigare tillfällena kan det däremot finnas större variation i hur ni bäst vill utnyttja tillfället. Det finns möjlighet att fortsätta diskutera saker kring den egna texten med utgångspunkt i specifika frågor och det finns också möjlighet att få hjälp med att förbereda den muntliga presentationen av ert projekt. Det kan också tänkas att ni har frågor kring den text ni ska opponera på eller inför den kommande oppositionen på er text. Syftet med handledningstillfälle 3 är alltså att tillhandahålla ytterligare ett tillfälle för att diskutera speciella frågor eller problem i arbetet med att slutföra examensarbetet. Behoven inför handledningstillfälle 3 kan alltså variera en hel del mellan grupperna och det är helt avgörande att du och din grupp vet vad ni vill få hjälp med. Formulera era frågor och problem så detaljerat som möjligt så att vi fackspråkliga handledare kan förbereda ert handledningstillfälle väl. Liksom tidigare är gruppernas projekthandledare välkomna även till handledningstillfälle 3. Resurssida för kandidat/examensarbetet:

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET ME2017 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (090115) Period 3, VT-2009 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng LINKÖPINGS UNIVERSITET Sid 1 02-08-29 Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng 1 Inledning Förkunskapskrav TNG011, TNG 017 eller TEIO53 Mål Kursens mål är att ge förståelse för hantering av komplexa

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902)

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) Period 1, HT-2008 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Projektledning fördjupade modeller och metoder

Projektledning fördjupade modeller och metoder Projektledning fördjupade modeller och metoder AU322G VT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring Publicerad 140110 Publicerad 1 Välkommen

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2014 / VT 2015 Version 1 November 2014 Ola Alexanderson Carl-Johan

Läs mer

Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N

Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N AU129G VT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring Publicerad 140110 Publicerad 1 Välkommen

Läs mer

Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N

Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N AU129G HT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring förhandsutgåva 140625 - Publicerad

Läs mer

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin.

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Uppdaterat 2010-03-08 Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Innehållsförteckning: 1. Kursen i examensarbete 2. Dokument

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2013 / VT 2014 oktober 2013 Ola Alexanderson Ulf Silbersky Per

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK)

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Välkommen! Välkommen till kursen Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 1 Umeå universitet Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap Svante Åberg (kursansvarig) 2014-09-22 Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 KURSINNEHÅLL...

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer

Projektledning - grund. Begrepp och metoder

Projektledning - grund. Begrepp och metoder Projektledning - grund. Begrepp och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150420 Isärslagning för att möjliggöra kursdeltagande utan MsProject 150427 150506 150707 Smärre fix

Läs mer

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS.

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS. Studiehandledning Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS Kurskod 745G61 Kursansvarig: Jan-Åke Sandell, jan-ake.sandell@liu.se Examinator: Jan-Åke

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder

Projektledning - Avancerad Fördjupade modeller och metoder Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150804 Frisläppt 1 Välkommen till kursen! 1 Vi som jobbar med kursen... 3 2 Beskrivning

Läs mer

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 H. Linke, FAFA55, HT 2014 FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 Välkommen till FAFA55: Kvantfysikaliska koncept (HT 2014). Huvuddelen av denna kurs kommer att äga rum under Läsperiod

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Fastställd av prefekt 2015-01-26 Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Innehåll Introduktion till examensarbetet... 1 Huvudområdet omvårdnad... 1 Examensarbetets

Läs mer