Väg orden på guldvåg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg orden på guldvåg"

Transkript

1 Examensarbete2009 Vägordenpåguldvåg Utformandetavenspråkguideför EskilstunaEnergiochMiljö KarinCox Textdesignprogrammet180hp Instutitionenförinnovation,designochproduktutveckling Examensarbeteitextdesign,15hp Handledare:KarlSchultz Examinator:ThomasPorathe

2 Abstract JagharimittexamensarbetetagitframenguideförhurEskilstuna EnergiochMiljökanförhållasigspråkligttillsinakunder.Genom textanalysochintervjuermedkunderochpersonalharjag definieratvilkadespråkligaproblemeniderastexterärochvarför deuppstår.medavstampidennaundersökningochmedstödav teorierinomstilistik,informations ochtextdesign, kommunikation,hermeneutikochlättläst,harjagdärefter utformatenspråkguidesomskafungerasometthjälpmedelförde somskrivertexteravseddaförprivatkunder.därigenomkan läsbarhetenochläsvärdethöjaspåderastexteriframtiden. 2

3 Innehållsförteckning 1.Inledning Bakgrund Frågeställning Syfte Avgränsningar Målgrupper Målgrupp Målgrupp Teori Stilistik Utomtextuellafaktorer Stilvalör Stilaxlar Informationsdesign AIDA Textdesign Budskapetssyfte Kommunikation Redundansochentropi Lättläst Hermeneutik Metoder Arbetsprocess Textanalys

4 3.2.1Läsbarhetsindex Struktureratanvändningstest Intervjuer Öppnafrågor Persona Förstudie Textanalys Intervjuer,samtalochobservationer Kundintervjuer Samtalochintervjuermedpersonal Observationerfrånkundcenter Utformningavspråkguiden Disposition Text Språkråd Användningstest Resultatavanvändningstest Fortsattarbete Resultat Diskussion Varförärdetsåviktigtattoptimeraspråket?...36 Bilaga1 Textanalys...40 Bilaga2 Kundintervjuer...46 Bilaga3 Intervjuerochsamtalmedpersonal

5 1.Inledning Vet,attframställningskonstensåväliverssom prosaliggeriordenochickeiidéerna,tydesenare äroendastbihang,medanordenärdetväsentliga. CitatfrånIbnKhaldun, Islamssistavetenskapsman Mängdeninformationviharmöjlighetatttatillossvarjedagärenormochkonkurrensenom våruppmärksamhetärstor.mediavillinformera,fåossattkonsumeraochagera;myndigheter villorienteraossivåromgivningochgöraossmedvetnaomrättigheterochskyldigheter.alla hardockinteförståttviktenavattpaketerainformationenpåettsättsomintebaragördet möjligtförossatttadentilloss,utanocksåfårossattviljatadentilloss.texterbörha läsvärdeochvaraläsbarasåvälsomläsliga.detinnebärkortfattatatttextenskaväckavårt intressesamtidigtsomvirentvisuelltskakunnaläsadenochocksåkunnaförståden.omen avdessafaktorersaknas,minskarchansenförattviöverhuvudtagetkommerattförsökatadel avinformationen. EskilstunaEnergi&Miljöståribegreppattgörastoraförändringarisinprofil.Dehartill exempelanlitatennyreklambyråsomblandannatskastärkaderasvarumärkeocharbetaom derasgrafiskaprofil.degördettaförattdemisstänkerattdeintenåruttillkundernasomde skulleönskavilketäravhögstabetydelsefördemeftersomkonkurrenseninomderas tjänstesortimentärstor.deharocksåproblemmedattkoncerneninteanvänderettenhetligt språkimaterialsomskickasuttillkunderna,vilketresulterariattkundernaverkarovilligaatt tatillsiginformationendeskickarut.detfinnsingenframarbetadplanförhurdeskaförhålla sigspråkligttillkunderna,varochenarbetarefteregettyckeochsmak. Mittuppdragbestodavatttaframenspråkhjälpsomskaliggatillgrundförhurdeska formulerasigitextriktadtillprivatkunder,såattdekankommuniceramereffektivtoch enhetligtmeddessa.dettagjordejagtillstordelutifrånresultatenfrånempiriska undersökningarochmedstödfrånteorierinomstilistik,informations ochtextdesign, kommunikation,hermeneutikochlättläst. 1.1Bakgrund EskilstunaEnergiochMiljöABägsavEskilstunakommunochärdenlokalaleverantörenavel, fjärrvärme,vatten,avlopps ochavfallstjänstersamtbredbandsnät.detbeståravett moderbolagochtredotterbolagochharsammanlagtca390anställda. 5

6 1.2Frågeställning AllainvånareiEskilstunakommunharEskilstunaEnergiochMiljösomleverantöravminst entypavtjänst.detinnebärattderasmålgruppärväldigtstorochheterogen;deninnefattar gamlaochunga,hög ochlågutbildade,villaägareochlägenhetsinnehavare;personermed olikakulturellaochetniskabakgrunderochallaandragruppersomfinnsisamhället.den bredamålgruppenskaparproblemikommunikationen,eftersomdetärsvårtattförutsevem detärsomskatadelavden. Påmarknadsavdelningenarbetarsexmarknadskommunikatörermedattblandannat utformamaterialsomskaskickastillprivatkunderna.syftetmedutskickenäroftastatt informera,instrueraellersälja.deuppleverattkundernainteverkartatillsigmångaav utskickenochpersonalinomkundservicebackaruppdenuppfattningen.marknadskommunikatörernauttryckteocksåattinformationenserväldigtolikautberoendepåvem somskapatden.deuttryckteattdebehövdeenspråkligplan,enspråkguide,förattfårätt förutsättningarförattkommuniceramedkundernapåetteffektivtochenhetligtsätt.det finnsävenandrafördelarmedattföretagetskickaruteffektivatexteravhögkvalitettillsina kunder. Goodwritingsavestime,moneyandgivestheorganizationavaluableand professionalveneer (Mulkeen, 2008).Därmedskulleenspråkguidekunnavaraettstegmoten ekonomisktmereffektivkommunikationmedkunderna,samtidigtsomdetgerföretageten professionellfasadutåt. UppdragetatttaframenspråkguidetillEskilstunaEnergiochMiljöinnebarenuppenbar svårighetiattbegränsaantaletrådomhurtextkanutformas,somäralldelesförmångaföratt kunnasammanfattasienguide,underenåttaveckorsperiod.jagbestämdemigtidigtföratt analyseraenbefintligtextförattförsökataredapåvadproblemetvar,mendetvarocksåav intresseatttaredapåvarförproblemenuppstod. PåEskilstunaEnergiochMiljösintranätliggerenprofilhandboksomblandannat innehållerspråkligareglerförhurdeskauttryckasigitext.reglerna,somtillstordelhandlar omtilltalochhurförkortningarochklockslagskaskrivas,gerinteutrymmeföranpassning efterolikatexterochsituationerochärväldigtallmänthållna.vidförfrågningvardetfåavde anställdasomöverhuvudtagethadeorkattasigigenomskrivreglerna.enmarknadskommunikatöruttrycktedetsom attblidumförklaradavföretaget sommotiveringtillvarför hanintelästigenomreglernaordentligt. 6

7 Förattkunnautförauppdragetjagfåttställdejaguppföljandefrågeställningar: VilkaspråkligabristerfinnsiEskilstunaEnergiochMiljöstextuellakommunikation medprivatkunderidagochvadberordepå? Hurkanspråketändrasförattökaläsbarhetochläsvärde? Utifråndehärfrågornaväxtesåsmåningomenplanframförhurarbetetskulleutföras.Den presenterasunderrubriken3.metoder. 1.3Syfte SyftetmedarbetetgentemotuppdragsgivarenvaratttaredapåhurEskilstunaEnergioch Miljöbristeridentextuellakommunikationenförattkunnataframenspråkguidesomska effektiviserakommunikationenmedmålgruppen.iartikelneffectivewrittencommunicationur tidskriftentraining&managementdevelopmentmethodsstårdetattgenomattgeanställda träningiattskrivaeffektiva,välformuleradetexterkanföretagetförsäkrasigomattde anställdakommunicerarrättbudskaptilllämpligmålgrupp.förattuppnådettakanman blandannatupprättaenspråkligguidefördenegnaorganisationen(mulkeen, 2008).Enguide gerdemocksåförutsättningaruttryckaenhetligtinomföretaget.syftetmedrapportenvaratt förmedlaarbetsprocessensomlettframtillderesultatjagfått. 1.4Avgränsningar Jagharimittarbeteendastarbetatmedkommunikationmotprivatkunderitextformat.Detär endastdespråkligaaspekternasomtagitsibeaktning,alltsåhurinformationenskaskrivasinte vadsomskaskrivas.grafiskform,typografiochbilderliggerocksåutanförramarnafördethär arbetet.däremotärspråkguidenutformadienenklarelayoutförattgeuppdragsgivarenen idéomhurdetskullekunnaseutomjagiettfortsattarbetefickutformaguidengrafiskoch typografiskt. 1.5Målgrupper Inomdethärexamensarbetetfinnstvåolikamålgruppersombådaärrelevantaförarbetets genomförande.iteknikinformationavjoakimzetterlund(1997, s. 63)finnsettantal frågeställningarsomkananvändasförattkartläggamålgruppen.dessafrågeställningarhar använtssomutgångspunktimålgruppsanalysernaikombinationmedsamtalmedpersonal ochkunder. DenförstamålgruppenärdensomtaremotinformationfrånEskilstunaEnergiochMiljö deraskunder.denandramålgruppenärdensomärmålgruppförspråkguiden.den målgruppenutgörsavdeanställdapåeskilstunaenergiochmiljösomhartillarbeteatt utformatextersomäravseddaförprivatkunder. 7

8 1.5.1Målgrupp1 MålgruppenförEskilstunaEnergiochMiljöärstorochheterogen.Deninnefattarallaboende inomeskilstunakommunsomharettegethushåll,eftersomeskilstunaenergiochmiljöär ensamdistributöravvattenochsköterallavfallshanteringikommunen.ensåstorochvid målgruppskaparproblemiutformningenavinformationsmaterial,eftersomdetblirsvårtatt fåenöverblickövervemmottagarenär. Utifrånsamtalmedkunderochpersonal,skapadesenbildavmålgruppenoch uppfattningenblevattmångaavdemsomhöravsigtillkundtjänstinteharsvenskasom modersmål.genomattivissmånanpassatexterefterpersonermedettannatmodersmålän svenska,fångassamtidigtandragrupperin,somdyslektiker,människormedlitetidatttatill siginformationochäldre(sundin, 2007, ss ).Tillsammansutgördessaenförsvarligdelav målgruppensamtidigtsommångaandraharnyttaavattfåinformationsomärlättochsnabb atttatillsig. Enfullständigmålgruppsanalysharintegenomförts,eftersomdetskullehavaritför tidskrävandeförattfåplatsinomramenfördethärarbetet.videttfortsattarbeteskulledet varamöjligtattbyggautdenytligaanalyssomgjortsunderdethärarbetetsgång Målgrupp2 PåEskilstunaEnergiochMiljöarbetarsexmarknadskommunikatörermedvarierande bakgrunder;fråntextdesign tillekonomiexamen.dearbetaroftaihögttempoochunder tidspress.närrådbehövsomutformningavtexterskadegåsnabbtatthittaochläsa.dåde skaanvändaspråkguidenärdettroligastattdekommerattbefinnasigvidsinarbetsplats, varförjaganserattguidenbörfinnasbådesomhäfteattsnabbtkunnabläddraiochävenpå intranätetidenbefintligaprofilhandboken. 8

9 2.Teori Dethärarbetetharfokuslegatpådenspråkligaaspektenikommunikation,menförattkunna utföradenförundersökningsomgjordesidethärarbetetbehövdesteorieromsåvälstilistik somintervjuteknik.etthermeneutisktolkningssättappliceradesocksådåstordelavarbetet harhandlatomattpratamedoch,framförallt,lyssnapåmänniskor.förattkunnaskapa språkguidenförankradesarbetetiteorieromkommunikation,informations ochtextdesign ochlättläst. 2.1Stilistik Problemetmedmycketinformationidagärattavsändarenkoncentrerarsigsåmycketpåattfå medalltsomdennevillsägatillmottagarenattdetglömsborthurdetsägsochvilkeneffekt detfår.petercassirerskriveristil,stilistik&stilanalys: Stilistikernundersökerförhållandet mellanformen,innehålletocheffektenochställerfrågan: Hurframställsvadmedvilken verkan (2003,s.32).Detäralltsårelevantattanalyserastilenitexter,förattförsökautreda varförläsareneventuelltintekanellervilltasigigenomdem.detkanhändaattavsändaren användersigavstilaxlar,sombyråkratisktellertalspråkligtspråk medvetetelleromedvetet somskickarolikasignalertillmottagaren.tillexempelkanpassivformuleringaroch avsaknadenavpersonligapronomensignaleraattavsändarenvilldistanserasigfrån mottagarenellersättasigöverdenne.omtextendäremotärtalspråkligtskrivenochdet förekommermångapersonligapronomenkandetgeettintimareintryck(cassirer,2003,s. 80).Härgällerdetdockatthaenbalansmellanalltförtalspråkligt,sombästhörhemmaitill exempelinformellasammanhangochpersonligabrevochalltförbyråkratisktspråk,ävenkänt somkanslisvenska.brukssvenskankansessomettmellantingmellantalspråkligoch byråkratisktext.densaknaralladedragsombetecknarkanslisvenskan,använderettmodernt ordvalsomistörstamöjligamånärfrittfrånfacktermer,undvikerpassivformuleringaroch använderpersonligttilltal.brukssvenskanhartillsyfteattinformeraenstorochheterogen målgrupp(liljestrand,1993,s.124).riskenmedattanvändasigavbrukssvenska,kanvaraatt denriskerarattblitråkigochtappardärmedläsvärde.iutformningenavspråkrådentogjag ändåstödfrånbrukssvenskanochkombineradedenmedriktlinjerfrånlättläst Utomtextuellafaktorer Likaviktigtsomatttaredapåvadochhurnågotskauttryckasärdetatttaredapåvilka utomtextuellafaktorersområder.vilkenäravsändarensinställningtillinformationenoch 9

10 vilketförhållandehardennetillmottagaren?ärmottagarenintresseradellerointresseradav ämnetochhardennekunskaperomdetsamma?vilkensituationbefinnersigmottagarenioch hurmottagligärhanellerhonjustdärochdå(cassirer,2003,s.26).ominformationen kommeriformavettkundbrevtillsammansmedenräkningkanmanmisstänkaatt mottagarenärmernegativtinställdänomdennesjälvhartagitenbroschyrförattfåvetamer omprodukterochtjänsteutbud.utformningenavtextenmåsteanpassasefterdenkontextden troligastkommerattbefinnasigi,förattgemottagarensåstorchanssommöjligtatttatillsig informationen Stilvalör Detkanvaraavavgörandebetydelsevilkaordmananvänderientext,förhurläsarenkommer attuppfattaden.ordsombetraktassomsynonymaäroftabarasynonymapåensemantisk, alltsådenbildliganivån,menskiljervittikonnotativbetydelse,detvillsägadenassociativa betydelsen(liljestrand,1993,s.19).medandraordärdensemantiskabetydelsenavordet äppleenfruktsomväxerpåträd,medandenkonnotativabetydelsenskullekunnavara kunskapellerdatorföretag.istilvalörfårtvåbegreppplats; Värdeladdningärordsomärnegativtellerpositivtladdadesom,unge barn;skrika ropa;fruntimmer kvinna. Intensitetsgradskapasavordsomkomparerasellerförstärksgenomförledeller adverbial,jämför:bra jättebra kolossaltbra(liljestrand,1993,s.33). Detgåralltsåattförmedlaolikakänslorgenomvilkaordmananvändersigavochoftaavslöjar avsändarensininställningtillmottagarendärigenom Stilaxlar Enstilaxelkanbeskrivassomenaxelmedtvåstilarsmotpolerivarderaänden,tillexempel subjektiv objektiv;modern ålderdomlig.dessaaxlar [...]beskriverförhållandetmellan innehålletochspråketochdeneffektdettaförhållandefår (Cassirer,2003,s.16).Genomatt varamedvetenomvilkastilaxlarsomanvändsientextochvarpådessastilaxlarspråketligger, kanmanlättareanpassaspråkettillmålgruppen. 2.2Informationsdesign Informationsdesignäretttvärvetenskapligtämne,somblandannatinkluderarsåvälgrafisk formochstilistiksomkommunikationsvetenskapochkognition.eftersominformationsdesign ärettsåbrettämnekandetvarasvårtattdefinieravaddetär.definitionenärocksåstarkt beroendeavvilkenkontextenär.iitdepends(2007)skriverrunepettersonattföratt tillfredställainformationsbehovetfördentilltänktamottagarenskainformationsdesignbestå 10

11 avanalys,planering,presentationochförståelseförbudskapet.vidareskriverpettersson: Regardlessoftheselectedmedium,awell designedinformationmaterial,withitsmessage, willsatisfyaesthetic,economic,ergonomic,aswellassubjectmatterrequirements. (Pettersson,ItDepends,2007,s.10)Ettinformationsmaterialutformatigod informationsdesignskaalltsåintebaragåatttolkaochförstå,utanställerocksåkravpå estetik,ekonomi,ergonomiochkännedomomämnesområdet. Informationkandefinierassomettavläsbartmönster,somgenomnågonstolkningfåren meningellerinnebörd.meddesignmenasdenpaketering,alltsåutformningenavdessa mönster,sominformationensättsi.informationsdesignskullekunnaförklarassom:att konstrueraettmönstersåattavseddmålgruppkantolkaden,ellertillgängliggöramönster somredanfinns,förattmålgruppenlättareskakunnaavkodadenna(föreläsningavyvonne Eriksson,19/2 09).Utifråndethärresonemangetgörjagdenmöjligatolkningenatt informationsomintekantolkasavmottagaren,egentligeninteärinformationallsförden tilltänkamottagarenutanbaraettsporadisktmönstersominteharnågoninnebörd AIDA Ettbudskapsominteuppfattasellerkantolkasavmottagarenärettbortkastatbudskap, oavsetthursnyggtellervälmenandedetär.ibildochbudskap(2006)avboberggrenfinnsen modellförhurettbudskapkanutformasförattökachansernaförattdentilltänkta målgruppenuppfattar,kantolka,tatillsigochagerautifrånettbudskap AIDA.Bokstäverna stårför: Attention mottagarenläggermärketillbudskapet Interest mottagarensintresseförbudskapetväcks Desire mottagarenvilltatillsigbudskapetochvillvetamer Action mottagarenagerariresponstillbudskapet. (Berggren,2006,s.237) IetttextsammanhangtänkerjagattAIDAkantänkasrepresenteraolikadelaritexten. Attention kanväckasgenomrubriceringen,såattmottagarenläggermärketillatt informationenfinnsatttillgå.interest textensinledning,ingressen,skaväckaläsarens nyfikenhetsåatthonellerhanvillfortsättaläsabrödtexten.desire brödtextenska uppmuntraläsarentillattfortsättaläsaochattviljavetamer.action efterattläsarenläst informationenskahonellerhanagerautifråntexten.detskullekunnavaraattköpaen produkt,sorterasopornarättellervaddetärtextenuppmanartill.iutformningenav språkguidenhardenhärmodellenhaftsiåtankeförattökachansernaförattanvändarenska viljaläsaden,tatillsiginformationenochsedananvändadenisittarbete. 11

12 2.3Textdesign IInformationdesign Anintroduction(2002)skriverRunePettersonattdetintefinnsnågot språk,varesigvisuelltellerverbalt,somärheltotvetydigt.genomgodtextdesignkantexter dockanpassasefterdenmålgruppdeäravseddaförochpåsåvisökachansernaatt målgruppentolkartextenpådetsättavsändarenavsåg. Detprimärasyftetmedtexterärattdeskablilästa.Förattentextskaläsasochförståsav denavseddamottagarenmåsteenradfaktorersamverka.manprataroftaomläsbarhet, läslighetochläsvärde.läsbarhetsyftartillattläsarenskakunnaförståtexten,läslighettillatt textenskagåattläsarentvisuelltochläsvärdetsyftartillattläsarenskatyckatextenär intressantochfårutnågotavattläsaden(pettersson, 2003, s. 390).Idethärarbetetharjag fokuseratpåläsbarhetochläsvärde.genomattupprättaenspråkguidesomskribenternapå EskilstunaEnergiochMiljökanapplicerapåsittarbeteblirderastexterförhoppningsvis lättareförmottagarnaattförståochtatillsigiframtiden.läsvärdetpåverkasockså,eftersom entextsommottagarenförstårökarchansernaföratthonellerhanocksåskatyckaattdenär intressantochanvändbar.iettfortsattarbeteskullejagocksåkunnavägainläslighetgenom attläggatilltypografiochdispositiontillguiden Budskapetssyfte Omsyftetförettbudskapinteärdefinieratblirdetnästintillomöjligtattutformabudskapet optimaltförmålgruppen.därförärdetviktigtattalltidkunnabesvaraföljandefrågor: 1. Vadärsyftetmedbudskapet?Skadetinformera,undervisa,underhålla,provocera? Detärmöjligtattbudskapetharfleränettsyfte. 2. Vilkaärbudskapetsmottagareoch/ellertolkare?Detkaninommålgruppenfinnas enmängdväldigtolikamänniskormedolikaförutsättningarföratttolkaochförståett budskap.sändarenmåstebeaktaolikademografiskafrågeställningar. 3. Vadkanbästrepresenterabudskapet?Beroendepåombudskapetärvisuellt, audiellt,verbaltellerenblandningavfleraolikaintryck,bliranpassningenolikaföratt optimeramöjlighetenförmålgruppenatttaemotbudskapetochförstådet.förattta textsomexempel,måstedenutformasolikaberoendepåomdenskaläsasav mottagaren,läsasuppiradio,informera,instrueraochsåvidare. (Pettersson,2002,s.30) 2.4Kommunikation Varjedagägnarviossåtkommunikationiolikaformer.Genomtillexempelord,bilderoch ljudsändervimeddelandentillvår0mgivning.ikommunikationsteorier(2001)avjohnfiske 12

13 skrivsdetomtvåolikaskolorinomkommunikationsvetenskap:processkolanochden semiotiskaskolan.processkolanserkommunikationsomettöverförandeavmeddelandedär sändarenkodarettmeddelande,överfördettillmottagarensomisinturavkodardet.påvägen kandetuppståsåkallatbrus,enstörningavnågotslag,somförvrängermeddelandet.den semiotiskaskolanserkommunikationsomettskapandeochutbyteavbetydelserochhur människorstolkningavbudskapbidrartillbudskapetsinnebörd(fiske,2001,s.12).idethär arbetetharettsemiotisktsynsättpåkommunikationanvänts,eftersomjaganserattläsarna spelarenaktivrollikommunikationengenomattpåverkainnebördenitextengenomegna erfarenheter. ShannonochWeaverskommunikationsmodellbeskriverhurkommunikationfungeraroch derasmodellkanuttryckassom:vemsägervad,genomvilkenkanal,tillvemochmedvilken effekt.dentillhörprocesskolanochärenlinjärmodellsomgermottagarenenpassivrollsom inteharnågoninverkanpåmeddelandet.idensemiotiskaskolanharmottagarenenaktivroll. Newcombskommunikationsmodell,visarattsändaren(A)ochmottagaren(B)interagerar medvarandra,beroendepåvad(x)ärochhurdetserut.detärentriangulärmodellsomser utenligtföljande(avbildningtrogenoriginalet): (Fiske,2001,ss.48 50) X A B ModellenkanappliceraspåinformationfrånEskilstunaEnergiochMiljö.Ettinformationsblad omelavtalärx,eskilstunaenergiochmiljöäraochbärkunderna.omkundernaär ointresseradeavelavtalmåsteeskilstunaenergiochmiljöanpassainformationenomelavtal förattkundernaskaorkaochviljatadentillsig.detkangörasgenomatthållainformationen kortochkonkretmedettspråksomkundernalättkantatillsig.skullekundernaiställetvara väldigtintresseradeavelavtaländrasocksåhureskilstunaenergiochmiljöförhållersigtill informationen.dekandåeventuelltökainformationsmängdenochläggatillfacktermer eftersomkundernaärmermotiveradeatttatillsigochförståinformationen.dethärexemplet förutsätterdockatteskilstunaenergiochmiljövethurintresseradeavinformationen kundernaär,vilketärsvårtattförutseibredamålgrupper.oftasthandlardetomatthittaen gyllenemedelväg.detskulledekunnagöragenomattskickautenkelochkortfattad informationmedhänvisningtillvardensomärintresseradkanhittameringående informationomämnet. 13

14 2.4.1Redundansochentropi Vidkommunikationmedenstorochheterogengrupp,liktmålgruppenförEskilstunaEnergi ochmiljö,ärdetviktigtattmeddelandetharhögredundansförattsåmångasommöjligtska kunnaavkodadet.redundansärdetsomharhögförutsägbarhetochigenkänning.då EskilstunaEnergiochMiljöinformerarsinakunderomexempelvisavfallshanteringärdet bättrefördemattkalladetsophämtningochavfallskärlförsoptunnor,eftersomdetärmer redundant. Entropiärmotsatsentillredundansochkanförklarassommaximaloförutsägbarhet(Fiske, 2001, s. 25).Ettexempelpådetärnärrubrikintematcharbrödtexten.Läsarenförväntarsigatt läsaomnågot,menfårnågotheltannat.däremotkanredundanshjälpamottagarenatttatill sigettentropisktmeddelande,tillexempelgenomattanvändaredundantaordvidinformation omsakersomärkompliceradeförmångaattförstå,somvilkafaktorerdetärsombestämmer elpriset. 2.5Lättläst Ungefär25procentavdenvuxnasvenskabefolkningenharlässvårigheteravnågotslagoch medandetbordevaraendemokratiskrättighetatttadelavoffentligtmaterial,ärdetintealla somharförutsättningarnaförattkunnagöradet(http://www.lattlast.se/?page=125).detär långtifrånbaradyslektikersomharbehovavlättlästatexter.behovetfinnsinommånga grupperisamhälletsomtillexempelhosdesomharsvenskasomandraspråk,äldreoch förståndshandikappade.detfinnsocksåsjukdomarsommedförnedsattläsförmågasomafasi ochdemens(sundin,2007,ss.26 33). Grundprincipernailättlästmaterialärattdetskavaralättatttasigigenomochlättatt förstå(http://www.lattlast.se/).dettakanuppnåsgenomattanpassatexteneftervissa riktlinjer.ilättläst såfunkardet(2007)avmariasundinrekommenderasföljanderiktlinjer: Skrivdirektförläsaren textenbörskrivasmeddirekttilltalurettmottagarperspektiv därsyftetärtydligtochordenenklaattförstå. Skrivkort hålltexternasåkortasommöjligt,baradetviktigasteskavaramed. Lättauppinformationen skrivflerverbochfärresubstantiv.undviksiffrorochhjälp läsarenatttolkadessaomdeintegårattlämnaute. Skrivaktivt användmångaaktivaverb. Skrivkonkret väljordsomintehardubbelbetydelseellerunderförståddbetydelse. Geexempel. Getextenenrödtråd haenlogiskdispositionochseuppmedtankehopp.tänkpåatt låtameningarnahakaivarandra. 14

15 Skrivlättlästameningar användiförstahandrakordföljdochlåtverbetkommatidigt itexten.varierameningslängden. Väljenklaord undvikfackordellerförklaravaddebetyderochskrivutförkortningar. Undvikocksåsammansättningar. Låtformenlyftaframtexten hamycketluftitextensåserdenlättsammareut. Användvanligateckensnittochhaskarpkontrastmellantextochbakgrund. Imittarbetemedattutformaspråkguidenharjagplockatdelaravdehärriktlinjerna.Trotsatt detrelativtsäkertgårattsägaattenförsvarligdelaveskilstunaenergiochmiljösmålgrupp harnågontypavläs ochskrivsvårigheter,såärdetlångtifrånenmajoritet.enpersonsom inteharnågraläs ochskrivsvårigheterskulleförmodligentyckaattentextfulltutanpassad efterriktlinjernailättlästvarrelativtirriterandeattläsa.texternafråneskilstunaenergioch Miljöskapassa deflesta vilketgörattriktlinjernaförlättlästmåsteapplicerasmed anpassning. 2.6Hermeneutik Hermeneutikhandlaromatttolkamänniskorsbeteendeochkommaframtillsyftetfördetta beteendeochenförståelsefördetsamma.ivetenskapsfilosofi(1988)avbengtmolanderstår detatthermeneutikungefärbetydertolkningsläramenattdetinteavservilkentolkningslära somhelst.hermeneutikäretterkännandeav denhermeneutiskacirkeln ochdenhärcirkeln kanuttryckasmedformuleringen: Ingenförståelseutanförförståelse (1988, s. 232). UnderenföreläsningmedAnna LenaCarlssonförklaradeshermeneutiksom människor somtolkarmänniskor (23/22009)ochenmeringåendeförklaringgesiDenuppenbara verklighetenavibandersen(1998).hanskriveratt Detförklarandeochförståendesyftetskiljer sigväsentligtfråndebeskrivande ochgerdärefterföljandeexempelpåfrågorsomkräverolika tillvägagångssättförattgesvarpå: Exempel1:Månenkretsarkringjorden varförgördendet? Exempel2:Enmangårruntenlyktstolpe varförgörhandet? Hanfortsätterattförklaraattdenförstafrågankräverattvifårförståelseförvilkanaturlagar somgörattmånenroterarkringjordenochattdessadatakanplacerasienformelsombara gåratttydapåettsätt.idenandrafråganvillvivetavilketsyftemannenharmedattgårunt lyktstolpenochomvifårvetaatthantappatsinplånbok,såkanviocksåförståvarförhangår runtlyktstolpen,menomviintefrågatmannenkundesvaretbliettheltannat(andersen,den uppenbaraverkligheten,1998,ss.19 20). 15

16 Genomtextanalysenjaggjordekundejagskapaenförståelseförvadproblemenmedtexten varochgenomintervjuermedkunderochpersonalkundejagfånyförståelsegenomderas upplevelserocherfarenheter.resultatenjagkomframtillhadekunnatbliannorlunda beroendepåvilkafrågorsomställdesochhurdessaställdesochomnågonannanutfört undersökningen.jaganserdockatttolkningarnajaggjordegavmigettbraunderlagdådet skulleavgörasvilkarådsomskullefinnasmedispråkguiden,föratthjälpaskribenternaisitt arbetesamtförattgöratexternalättareförkundernaatttatillsig.förattfåinsiktiommina tolkningarvarriktigaskulleännuenintervjuomgångmedkundernakunnautföras,dåde skullekunnajämföratexterskrivnautifrånguidenochäldretexter.dessvärrefannsdetinte utrymmetilldettainomtidsramenfördethärarbetet. 16

17 3.Metoder Jagharimittexamensarbeteanväntmigavmetodersomtextanalys,samtal,öppnaintervjuer ochanvändartest.metodernaharanväntsmedettkvalitativtförhållningssättochstortyngd harlagtspåempiri.eftersomendelavarbetetvarattundersökamerabstraktabegreppsom vilkakänslorentextväckerocherfarenheterkringtextskapandevardettaenbra utgångspunkt.jagharanväntetthermeneutiskttolkningssättiarbetetsförstudiesomgickut påatttaredapåvilkaproblemsomfannsieskilstunaenergiochmiljöskundtexterochvarför deuppstod. 3.1Arbetsprocess Förattfåenövergripandesynöverarbetetgjordesietttidigtskedeenplanförarbetet.Detta gavenbraöverblicköverhuromfattandearbeteskullebli,samtvilkamomentsomskulleingå. Litteraturstudierochrapportarbeteskeddefortlöpandeöverhelaarbetetsgång.Meringående omdeolikamomentenkommeri4.förstudieoch5.utformningavspråkguide. Textanalys Kundintervjuer Intervjuer& samtalmed personal Utformningav språkguide Användartest Textanalys SomanalysunderlaganvändesenfolderEskilstunaEnergiochMiljöskickatmed elräkningentillsinakunderförattinformeraomelochelavtal.analysengav starkasignaleromvaddespråkligaproblemenitexternavar. Kundintervjuer FörattfåenkänslaförhurEskilstunaEnergiochMiljöskunderupplever informationensomskickastilldem,utfördeskundintervjuermeddelarav analystextensomunderlag.intervjupersonernafickinledaintervjunmedattfylla iettformuläromderasförutsättningarföratttatillsigtextenförattundersöka vilkautomtextuellafaktorersomkundehainverkanpåhurdelästeoch reageradepåtexten.personernasomintervjuadesskullerepresentera åldersspannetimålgruppen.intervjuernabestodavbådeenöppenintervjudel såvälsomtidtagningförgenomläsningochföljdfrågorpåtextendeläst. 17

18 Intervjuerochsamtalmedpersonal Genomöppnaintervjuerochsamtalmedpersonalenvillejagtaredapåde språkligasvårigheteriutformningenavdentextuellakommunikationenochvad devillehautavenspråkguide.jagvilleocksåvetahurdeupplevdeattkunder togtillsiginformationensomskickadesut.vidarevillejagundersökahur EskilstunaEnergiochMiljöskulleviljauppfattasavsinakunderochvilken feedbackdefåridag. Utformningavspråkguide Språkguidenutformadesefterdebehovsomframkomavintervjuerochsamtal medkunderochpersonal,medstödavteoriernajaganväntmigav.denskulle varaanvändarvänligochskagekonkretariktlinjerförhurtexterkanutformas. Kortfattadetextersommotiverardespråkrådsomrekommenderasinkluderades förattgeskribenternaettskältillvarfördebörföljadem.guidenharockså utformatspåettsådantsättattdengårattutvecklaocharbetavidarepå. Användartest DåspråkguidenvarfärdigtestadesdenpårelevantpersonalpåEskilstunaEnergi ochmiljösomhartilluppgiftattutformatexteravseddaförkunder,förattseom detogtillsigrådenochhurdeuppfattadeguiden. 3.2Textanalys Förattförståhurentextäruppbyggdochvarfördeneventuelltärsvårförmottagarnaattta tillsigärdetbraattbrytanerdeniolikabeståndsdelarochkategoriseradessa(cassirer,2003, s.17)närdettaärgjortblirdetlättareattsehurtextenbättrekananpassastillmålgruppen.jag harianalysenutgåttfrånanalysmetodernasombeskrivsivägargenomtexten(1997)av LennartHellspongochPerLedinochMetoderförbrukstextanalys(2001)avLennart Hellspong.Genomfrågeställningarnaiböckernafickjagenbraöverblickavvadjagskatitta efter.analysengavattgeettbraunderlagtillattutformafrågornatilldeintervjuadeiden förstautprovningen. Genomattsjälvingåendeförståtextenskonstruktion,kundejagivissmånförutsehurde intervjuadeskullereagerapåtextenochformuleradefrågornasåattdekundeuttryckavarför detycktesomdetgör.riskenfannsattställaledandefrågor,mengenomattanvändamigav specifikaintervjumetoder,sompresenterasnedan,försöktejagundvikadetta. 18

19 3.2.1Läsbarhetsindex Genomatträknautentextsläsbarhetsindexkanenfingervisninggesomhursvårdenärrent språkligt.dettagörsgenomatträknaallaordenitexten,allameningarochdelångaorden (ordmedminstsjubokstäver).sedandividerasantalordmedantalmeningarochdettagerett medeltalpåmeningslängden.meningslängdendividerassedanmedantaletordoch multiplicerasmed100ochsvaretgerdåprocenttaletlångaord.dennasummaadderasmed meningslängdenochgerdåetttalsomkantolkasiskalanmycketlätttillmycketsvår (Liljestrand,1993,s.115).LIX talendelasuppenligtföljande: 30 Mycketlätt,barnböcker Enklatexter,lättläst Tidningstext,skönlitteratur Svår,officiellatexter 60 Mycketsvår,byråkratsvenska 3.3Struktureratanvändningstest Förattundersökahurvälenproduktfungeraridetsammanhangdenkommerattbefinnasigi kananvändningstesterutföras.påsåsättkaneventuellaproblemmedanvändningen upptäckas,menframföralltkanmöjligaorsakertillproblemetfastställas.ettanvändningstest kangörasiolikafaseriarbetetberoendepåvaddetärmanvilltesta.ärdetviktigtatt undersökahuranvändarenuppleverproduktenskadetskenärproduktenärsåfärdigsom möjligt.iettstruktureratanvändningstestfinnstretillfyraolikaroller.rollernaär: Användare harkunskaperomtillämpningsområdet Handledare ställerfrågoromanvändarensupplevelseavprodukten Observatör noterarvadsomhänder Vittne ärintresseradavutvärderingen,oftaharbeställarendenhärrollen. Vittneochobservatöräriblandenochsammaroll,vittnesrollenkanocksåuteslutas.Itestet skaanvändarenlösarealistiskauppgifterochuppmanasatttänkahögtunderutförandet. (Ottersten&Berndtsson,2002,ss ) Idethärarbetetblevanvändningstestetenavslutandedel,förattundersökahurväleller intespråkguidenfungerarisinrättakontext.testetutfördespåpersonersomharinsikti tillämpningsområdet,idethärfalletmarknadskommunikatörernaochdenpressansvarigapå EskilstunaEnergiochMiljö.Förattresultatetskablisåtrovärdigtsommöjligtskatestet utförasienrealistiskmiljö,alltsåmedliknandeförutsättningarochidenmiljösomprodukten faktisktskaanvändas(ottersten & Berndtsson, 2002, s. 103).Eftersomdetvarviktigtattvetahur 19

20 användarenupplevdeanvändningenavprodukten,gjordesanvändningstestetdåprodukten varistortsättfärdig.däremotharidéerochförslagdiskuteratskontinuerligtmedanvändarna. 3.4Intervjuer Fördelenmedintervjuerjämförtmedfrågeformulär,ärattdetgårattställaföljdfrågorochatt svarenkanbliandraändejagkanförutse.skulleettformuläranväntshadesvarenblivitmer svartellervitt ;bra dåligt neutralt.ibokenforskningsmetodikpratarholmeochsolvangom attutövaminimalstyrningavdeintervjuadeochattgenomvanligtsamtalfåframvad testpersonentyckerochtänker(2006,s.99).jagmisstänkerocksåattmångadrarsigföratt skriftligtmotiverasinasvar,ävenomdenmöjlighetenfinns,delsavbekvämlighetsskäloch delsförattjagtrorattmångatyckerdetärsvårareattuttryckasigitextäniord. Förattistörstamånfådenintervjuadeatttalafrittochintekännasighämmadärdet viktigtattskapaenbraatmosfärkringintervjutillfället.detkanmangöragenomattsmåprata liteinnanintervjunbörjar,etablerasakermanhargemensamtochledaindensomska intervjuaspåämnetsomskadiskuteras(kuniavsky,2003,s.118) Öppnafrågor Genomattanvändaöppnafrågoruppmuntrasdenintervjuadeattgemerutförligasvaränja ellernej;braellerdåligt.öppnafrågorbörjaroftastmedfrågeorden:vad?hur?varför? (Häger,2007,s.57).Nackdelenmedöppnafrågorkanvaraomdenintervjuadeärväldigt pratgladochriskerarattglidabortfrånämnet.dågällerdetattpåettvänligtmenbestämtsätt ledasamtalettillbakainpåämnet. Ensvårighetmedattanvändaintervjusommetodärattställarättfrågor.Frågornafårinte varaformuleradepåettsådantvisattdenintervjuadekännerattdetfinnsetträttellerfelsvar. Detärocksåviktigtattfrågornafokuserarpåettämneitagetochundvika antingen eller frågor.förattminskariskenförattmissförstådenintervjuadessvar,ärdetbraattåterge svaretdennegerpåenfråga(kuniavsky,2003,s.121).dettakanmangöratillexempelgenom attsäga Sådutycker/känner/upplever... Dåfårdensomblirintervjuadenchansatt reflekteraöversittsvarochkorrigeradetomdetinteverkarstämmamedvaddenna egentligentycker. 3.5Persona Jagupplevdeiminasamtalmeddesomhartilluppgiftattskrivatextertillprivatkunderattdet råddeenvissosäkerhetkringvemmottagarenvarochvilkaförkunskaperdennakundetänkas ha.enmarknadskommunikatöruttrycktedetsom: jagtänkerattjagskrivertillentolvåring. Detskulleeventuelltkunnabidratillatthittarättnivå,mentonenriskerardåattblifelför 20

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer

Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer Linda Runvall Satu Parantainen Textdesign, 120p Institutionen för innovation, design och produktutveckling Examensarbete i informationsdesign, 10p

Läs mer

Den eländiga elen. En studie om att utforma information om elförbrukning på webben. med syfte att öka medvetenheten hos unga vuxna

Den eländiga elen. En studie om att utforma information om elförbrukning på webben. med syfte att öka medvetenheten hos unga vuxna Den eländiga elen En studie om att utforma information om elförbrukning på webben med syfte att öka medvetenheten hos unga vuxna Isabelle Willén Examensarbete i informationsdesign med inriktning textdesign,

Läs mer

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker En möjlighet för e-handelsföretag att identifiera sina brister och styrkor MARCUS THÖRN Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Läs mer

Första steget mot en elskad faktura

Första steget mot en elskad faktura Första steget mot en elskad faktura Ett arbete kring hur elfakturor kan förenklas med hjälp av lättläst och form Handledare: Johan Sundström Examinator: Inger Orre Examensarbete i Informationsdesign, 15

Läs mer

Vägledningsskyltar på servicekontor

Vägledningsskyltar på servicekontor Vägledningsskyltar på servicekontor Examensarbete i informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning Katarina Andersson Akademin för Innovation, design och teknik Examinator: Yvonne Eriksson Handledare:

Läs mer

MOLNBASERADE AFFÄRSSYSTEM VAD BÖR LEVERANTÖREN BEAKTA?

MOLNBASERADE AFFÄRSSYSTEM VAD BÖR LEVERANTÖREN BEAKTA? MOLNBASERADE AFFÄRSSYSTEM VAD BÖR LEVERANTÖREN BEAKTA? Kandidatuppsats i Informatik Madeleine Oscarsson Fanny Blad Wallner 2011:KANI05 Svensk titel: Molnbaserade affärssystem Vad bör leverantören beakta?

Läs mer

DRAFT. Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien

DRAFT. Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien Ett arbete om att ta fram kärnvärden i ett företag och utformningen av en ny grafisk profil. Designing a new graphic identity for Swedish Export

Läs mer

Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer. JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI

Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer. JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sammanställning och utvärdering av riktlinjer

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Institutionen för teknik och samhälle Butikschefprogrammet Examensarbete 10 poäng (B- nivå), Vt 2007 Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Vad påverkar kvinnors köpintentioner

Läs mer

Användbarhet i ett vidare perspektiv

Användbarhet i ett vidare perspektiv 2004:088 SHU EXAMENSARBETE Användbarhet i ett vidare perspektiv Funna samband med kundens köpprocess ANGELICA AHLQVIST KAMILLA PALOVAARA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA

Läs mer

Att Mäta Projektmognad

Att Mäta Projektmognad Att Mäta Projektmognad En projektmognadsmodell för Vägverket Examensarbete: LIU-IEI-TEK-A--09/0068--SE Skriven av: Lindsey Martenez Hermosilla September 2009 Measuring Project Management Maturity A Project

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Planering och genomförande av rekryteringskampanj för företaget Pulp Active Oy

Planering och genomförande av rekryteringskampanj för företaget Pulp Active Oy Planering och genomförande av rekryteringskampanj för företaget Pulp Active Oy Lise Lehto Examensarbete Företagsekonomi Lise Lehto 2011 Lise Lehto EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

HUR SKAPAS POSITIV ANVÄNDARUPPLEVELSE AV RESETJÄNSTER I ETT INTERNETBASERAT SYSTEM? - EN EMPIRISK STUDIE AV INTERAKTIONSDESIGNSPRINCIPER

HUR SKAPAS POSITIV ANVÄNDARUPPLEVELSE AV RESETJÄNSTER I ETT INTERNETBASERAT SYSTEM? - EN EMPIRISK STUDIE AV INTERAKTIONSDESIGNSPRINCIPER HUR SKAPAS POSITIV ANVÄNDARUPPLEVELSE AV RESETJÄNSTER I ETT INTERNETBASERAT SYSTEM? - EN EMPIRISK STUDIE AV INTERAKTIONSDESIGNSPRINCIPER Magisteruppsats i Informatik Emelie Johansson Anna-Mia Lagerstedt

Läs mer

Visst blir vi vi, Jag, Carina? - En studie om hur en eventbyrå kan skapa ökad efterfrågan på sina tjänster

Visst blir vi vi, Jag, Carina? - En studie om hur en eventbyrå kan skapa ökad efterfrågan på sina tjänster Visst blir vi vi, Jag, Carina? - En studie om hur en eventbyrå kan skapa ökad efterfrågan på sina tjänster C-uppsats 10 poäng Vårterminen 2007 Författare: Ida Hjärtström Baudin Handledare: Peter Hulten

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport HAGAGYMNASIET PROJEKTRAPPORT Vårterminen 2007 Att skriva en rapport Namn Klass Handledare 2 SAMMANDRAG Större arbeten, till exempel projektarbeten, inleds med ett kort sammandrag. Det är en självständig

Läs mer

INFOGRAPHICS I REKLAM

INFOGRAPHICS I REKLAM INFOGRAPHICS I REKLAM - Om informationsvisualisering som metod i reklamkommunikation Infographics in advertising Information visualization as a method of advertising Klara Abrahamsson Examensarbete i grafisk

Läs mer

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag The road to success with or without a business plan Janis Cakste, Josefine Dracke och Ariam Kelemeworki Examensarbete 15 hp Grundnivå

Läs mer

HUR VÄL FUNGERAR AGILA METODER I PRAKTIKEN?

HUR VÄL FUNGERAR AGILA METODER I PRAKTIKEN? HUR VÄL FUNGERAR AGILA METODER I PRAKTIKEN? EN STUDIE AV METODEN SCRUM Kandidatuppsats i Informatik Emelie Johansson Anna-Mia Lagerstedt Joanna Nilsson VT2009:KI10 Svensk titel: Hur väl fungerar agila

Läs mer

Ebba Strandberg RAPPORT

Ebba Strandberg RAPPORT RAPPORT 8/12 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... s. 3 Metod... s. 4 Verksamhetens historia... s. 6 Verksamheten i dag... s. 6 Min handledare...s.10 Mina uppgifter... s. 10 Kontakter... s. 10 Kunskaper

Läs mer

Ramtid, karens och jämställd tid

Ramtid, karens och jämställd tid Ramtid, karens och jämställd tid En undersökning av begripligheten i a-kassan SEKO:s medlemsutskick Elin Fagerlönn Institutionen för nordiska språk Examensarbete 15 hp Språkkonsultprogrammet (180 hp) Vårterminen

Läs mer

Ungdomars våld i samhället

Ungdomars våld i samhället Ungdomars våld i samhället Ämne: Ungdomar våld Namn: Natalie Carlberg Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: 2009 Sida 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE

Läs mer

Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj

Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj Institutionen för kultur och kommunikation Lina Nyholm & Pernilla Sandell Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj How to plan, execute and create a successful advertising campaign

Läs mer

REDOVISNINGSBEDÖMNINGAR

REDOVISNINGSBEDÖMNINGAR Handelshögskolans Civilekonomprogram/ Undergraduate Programme in Business Studies Bachelor Thesis, ICU2008:22 REDOVISNINGSBEDÖMNINGAR Vilka argument talar för respektive emot att revisionspliktens avskaffande

Läs mer