Väg orden på guldvåg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg orden på guldvåg"

Transkript

1 Examensarbete2009 Vägordenpåguldvåg Utformandetavenspråkguideför EskilstunaEnergiochMiljö KarinCox Textdesignprogrammet180hp Instutitionenförinnovation,designochproduktutveckling Examensarbeteitextdesign,15hp Handledare:KarlSchultz Examinator:ThomasPorathe

2 Abstract JagharimittexamensarbetetagitframenguideförhurEskilstuna EnergiochMiljökanförhållasigspråkligttillsinakunder.Genom textanalysochintervjuermedkunderochpersonalharjag definieratvilkadespråkligaproblemeniderastexterärochvarför deuppstår.medavstampidennaundersökningochmedstödav teorierinomstilistik,informations ochtextdesign, kommunikation,hermeneutikochlättläst,harjagdärefter utformatenspråkguidesomskafungerasometthjälpmedelförde somskrivertexteravseddaförprivatkunder.därigenomkan läsbarhetenochläsvärdethöjaspåderastexteriframtiden. 2

3 Innehållsförteckning 1.Inledning Bakgrund Frågeställning Syfte Avgränsningar Målgrupper Målgrupp Målgrupp Teori Stilistik Utomtextuellafaktorer Stilvalör Stilaxlar Informationsdesign AIDA Textdesign Budskapetssyfte Kommunikation Redundansochentropi Lättläst Hermeneutik Metoder Arbetsprocess Textanalys

4 3.2.1Läsbarhetsindex Struktureratanvändningstest Intervjuer Öppnafrågor Persona Förstudie Textanalys Intervjuer,samtalochobservationer Kundintervjuer Samtalochintervjuermedpersonal Observationerfrånkundcenter Utformningavspråkguiden Disposition Text Språkråd Användningstest Resultatavanvändningstest Fortsattarbete Resultat Diskussion Varförärdetsåviktigtattoptimeraspråket?...36 Bilaga1 Textanalys...40 Bilaga2 Kundintervjuer...46 Bilaga3 Intervjuerochsamtalmedpersonal

5 1.Inledning Vet,attframställningskonstensåväliverssom prosaliggeriordenochickeiidéerna,tydesenare äroendastbihang,medanordenärdetväsentliga. CitatfrånIbnKhaldun, Islamssistavetenskapsman Mängdeninformationviharmöjlighetatttatillossvarjedagärenormochkonkurrensenom våruppmärksamhetärstor.mediavillinformera,fåossattkonsumeraochagera;myndigheter villorienteraossivåromgivningochgöraossmedvetnaomrättigheterochskyldigheter.alla hardockinteförståttviktenavattpaketerainformationenpåettsättsomintebaragördet möjligtförossatttadentilloss,utanocksåfårossattviljatadentilloss.texterbörha läsvärdeochvaraläsbarasåvälsomläsliga.detinnebärkortfattatatttextenskaväckavårt intressesamtidigtsomvirentvisuelltskakunnaläsadenochocksåkunnaförståden.omen avdessafaktorersaknas,minskarchansenförattviöverhuvudtagetkommerattförsökatadel avinformationen. EskilstunaEnergi&Miljöståribegreppattgörastoraförändringarisinprofil.Dehartill exempelanlitatennyreklambyråsomblandannatskastärkaderasvarumärkeocharbetaom derasgrafiskaprofil.degördettaförattdemisstänkerattdeintenåruttillkundernasomde skulleönskavilketäravhögstabetydelsefördemeftersomkonkurrenseninomderas tjänstesortimentärstor.deharocksåproblemmedattkoncerneninteanvänderettenhetligt språkimaterialsomskickasuttillkunderna,vilketresulterariattkundernaverkarovilligaatt tatillsiginformationendeskickarut.detfinnsingenframarbetadplanförhurdeskaförhålla sigspråkligttillkunderna,varochenarbetarefteregettyckeochsmak. Mittuppdragbestodavatttaframenspråkhjälpsomskaliggatillgrundförhurdeska formulerasigitextriktadtillprivatkunder,såattdekankommuniceramereffektivtoch enhetligtmeddessa.dettagjordejagtillstordelutifrånresultatenfrånempiriska undersökningarochmedstödfrånteorierinomstilistik,informations ochtextdesign, kommunikation,hermeneutikochlättläst. 1.1Bakgrund EskilstunaEnergiochMiljöABägsavEskilstunakommunochärdenlokalaleverantörenavel, fjärrvärme,vatten,avlopps ochavfallstjänstersamtbredbandsnät.detbeståravett moderbolagochtredotterbolagochharsammanlagtca390anställda. 5

6 1.2Frågeställning AllainvånareiEskilstunakommunharEskilstunaEnergiochMiljösomleverantöravminst entypavtjänst.detinnebärattderasmålgruppärväldigtstorochheterogen;deninnefattar gamlaochunga,hög ochlågutbildade,villaägareochlägenhetsinnehavare;personermed olikakulturellaochetniskabakgrunderochallaandragruppersomfinnsisamhället.den bredamålgruppenskaparproblemikommunikationen,eftersomdetärsvårtattförutsevem detärsomskatadelavden. Påmarknadsavdelningenarbetarsexmarknadskommunikatörermedattblandannat utformamaterialsomskaskickastillprivatkunderna.syftetmedutskickenäroftastatt informera,instrueraellersälja.deuppleverattkundernainteverkartatillsigmångaav utskickenochpersonalinomkundservicebackaruppdenuppfattningen.marknadskommunikatörernauttryckteocksåattinformationenserväldigtolikautberoendepåvem somskapatden.deuttryckteattdebehövdeenspråkligplan,enspråkguide,förattfårätt förutsättningarförattkommuniceramedkundernapåetteffektivtochenhetligtsätt.det finnsävenandrafördelarmedattföretagetskickaruteffektivatexteravhögkvalitettillsina kunder. Goodwritingsavestime,moneyandgivestheorganizationavaluableand professionalveneer (Mulkeen, 2008).Därmedskulleenspråkguidekunnavaraettstegmoten ekonomisktmereffektivkommunikationmedkunderna,samtidigtsomdetgerföretageten professionellfasadutåt. UppdragetatttaframenspråkguidetillEskilstunaEnergiochMiljöinnebarenuppenbar svårighetiattbegränsaantaletrådomhurtextkanutformas,somäralldelesförmångaföratt kunnasammanfattasienguide,underenåttaveckorsperiod.jagbestämdemigtidigtföratt analyseraenbefintligtextförattförsökataredapåvadproblemetvar,mendetvarocksåav intresseatttaredapåvarförproblemenuppstod. PåEskilstunaEnergiochMiljösintranätliggerenprofilhandboksomblandannat innehållerspråkligareglerförhurdeskauttryckasigitext.reglerna,somtillstordelhandlar omtilltalochhurförkortningarochklockslagskaskrivas,gerinteutrymmeföranpassning efterolikatexterochsituationerochärväldigtallmänthållna.vidförfrågningvardetfåavde anställdasomöverhuvudtagethadeorkattasigigenomskrivreglerna.enmarknadskommunikatöruttrycktedetsom attblidumförklaradavföretaget sommotiveringtillvarför hanintelästigenomreglernaordentligt. 6

7 Förattkunnautförauppdragetjagfåttställdejaguppföljandefrågeställningar: VilkaspråkligabristerfinnsiEskilstunaEnergiochMiljöstextuellakommunikation medprivatkunderidagochvadberordepå? Hurkanspråketändrasförattökaläsbarhetochläsvärde? Utifråndehärfrågornaväxtesåsmåningomenplanframförhurarbetetskulleutföras.Den presenterasunderrubriken3.metoder. 1.3Syfte SyftetmedarbetetgentemotuppdragsgivarenvaratttaredapåhurEskilstunaEnergioch Miljöbristeridentextuellakommunikationenförattkunnataframenspråkguidesomska effektiviserakommunikationenmedmålgruppen.iartikelneffectivewrittencommunicationur tidskriftentraining&managementdevelopmentmethodsstårdetattgenomattgeanställda träningiattskrivaeffektiva,välformuleradetexterkanföretagetförsäkrasigomattde anställdakommunicerarrättbudskaptilllämpligmålgrupp.förattuppnådettakanman blandannatupprättaenspråkligguidefördenegnaorganisationen(mulkeen, 2008).Enguide gerdemocksåförutsättningaruttryckaenhetligtinomföretaget.syftetmedrapportenvaratt förmedlaarbetsprocessensomlettframtillderesultatjagfått. 1.4Avgränsningar Jagharimittarbeteendastarbetatmedkommunikationmotprivatkunderitextformat.Detär endastdespråkligaaspekternasomtagitsibeaktning,alltsåhurinformationenskaskrivasinte vadsomskaskrivas.grafiskform,typografiochbilderliggerocksåutanförramarnafördethär arbetet.däremotärspråkguidenutformadienenklarelayoutförattgeuppdragsgivarenen idéomhurdetskullekunnaseutomjagiettfortsattarbetefickutformaguidengrafiskoch typografiskt. 1.5Målgrupper Inomdethärexamensarbetetfinnstvåolikamålgruppersombådaärrelevantaförarbetets genomförande.iteknikinformationavjoakimzetterlund(1997, s. 63)finnsettantal frågeställningarsomkananvändasförattkartläggamålgruppen.dessafrågeställningarhar använtssomutgångspunktimålgruppsanalysernaikombinationmedsamtalmedpersonal ochkunder. DenförstamålgruppenärdensomtaremotinformationfrånEskilstunaEnergiochMiljö deraskunder.denandramålgruppenärdensomärmålgruppförspråkguiden.den målgruppenutgörsavdeanställdapåeskilstunaenergiochmiljösomhartillarbeteatt utformatextersomäravseddaförprivatkunder. 7

8 1.5.1Målgrupp1 MålgruppenförEskilstunaEnergiochMiljöärstorochheterogen.Deninnefattarallaboende inomeskilstunakommunsomharettegethushåll,eftersomeskilstunaenergiochmiljöär ensamdistributöravvattenochsköterallavfallshanteringikommunen.ensåstorochvid målgruppskaparproblemiutformningenavinformationsmaterial,eftersomdetblirsvårtatt fåenöverblickövervemmottagarenär. Utifrånsamtalmedkunderochpersonal,skapadesenbildavmålgruppenoch uppfattningenblevattmångaavdemsomhöravsigtillkundtjänstinteharsvenskasom modersmål.genomattivissmånanpassatexterefterpersonermedettannatmodersmålän svenska,fångassamtidigtandragrupperin,somdyslektiker,människormedlitetidatttatill siginformationochäldre(sundin, 2007, ss ).Tillsammansutgördessaenförsvarligdelav målgruppensamtidigtsommångaandraharnyttaavattfåinformationsomärlättochsnabb atttatillsig. Enfullständigmålgruppsanalysharintegenomförts,eftersomdetskullehavaritför tidskrävandeförattfåplatsinomramenfördethärarbetet.videttfortsattarbeteskulledet varamöjligtattbyggautdenytligaanalyssomgjortsunderdethärarbetetsgång Målgrupp2 PåEskilstunaEnergiochMiljöarbetarsexmarknadskommunikatörermedvarierande bakgrunder;fråntextdesign tillekonomiexamen.dearbetaroftaihögttempoochunder tidspress.närrådbehövsomutformningavtexterskadegåsnabbtatthittaochläsa.dåde skaanvändaspråkguidenärdettroligastattdekommerattbefinnasigvidsinarbetsplats, varförjaganserattguidenbörfinnasbådesomhäfteattsnabbtkunnabläddraiochävenpå intranätetidenbefintligaprofilhandboken. 8

9 2.Teori Dethärarbetetharfokuslegatpådenspråkligaaspektenikommunikation,menförattkunna utföradenförundersökningsomgjordesidethärarbetetbehövdesteorieromsåvälstilistik somintervjuteknik.etthermeneutisktolkningssättappliceradesocksådåstordelavarbetet harhandlatomattpratamedoch,framförallt,lyssnapåmänniskor.förattkunnaskapa språkguidenförankradesarbetetiteorieromkommunikation,informations ochtextdesign ochlättläst. 2.1Stilistik Problemetmedmycketinformationidagärattavsändarenkoncentrerarsigsåmycketpåattfå medalltsomdennevillsägatillmottagarenattdetglömsborthurdetsägsochvilkeneffekt detfår.petercassirerskriveristil,stilistik&stilanalys: Stilistikernundersökerförhållandet mellanformen,innehålletocheffektenochställerfrågan: Hurframställsvadmedvilken verkan (2003,s.32).Detäralltsårelevantattanalyserastilenitexter,förattförsökautreda varförläsareneventuelltintekanellervilltasigigenomdem.detkanhändaattavsändaren användersigavstilaxlar,sombyråkratisktellertalspråkligtspråk medvetetelleromedvetet somskickarolikasignalertillmottagaren.tillexempelkanpassivformuleringaroch avsaknadenavpersonligapronomensignaleraattavsändarenvilldistanserasigfrån mottagarenellersättasigöverdenne.omtextendäremotärtalspråkligtskrivenochdet förekommermångapersonligapronomenkandetgeettintimareintryck(cassirer,2003,s. 80).Härgällerdetdockatthaenbalansmellanalltförtalspråkligt,sombästhörhemmaitill exempelinformellasammanhangochpersonligabrevochalltförbyråkratisktspråk,ävenkänt somkanslisvenska.brukssvenskankansessomettmellantingmellantalspråkligoch byråkratisktext.densaknaralladedragsombetecknarkanslisvenskan,använderettmodernt ordvalsomistörstamöjligamånärfrittfrånfacktermer,undvikerpassivformuleringaroch använderpersonligttilltal.brukssvenskanhartillsyfteattinformeraenstorochheterogen målgrupp(liljestrand,1993,s.124).riskenmedattanvändasigavbrukssvenska,kanvaraatt denriskerarattblitråkigochtappardärmedläsvärde.iutformningenavspråkrådentogjag ändåstödfrånbrukssvenskanochkombineradedenmedriktlinjerfrånlättläst Utomtextuellafaktorer Likaviktigtsomatttaredapåvadochhurnågotskauttryckasärdetatttaredapåvilka utomtextuellafaktorersområder.vilkenäravsändarensinställningtillinformationenoch 9

10 vilketförhållandehardennetillmottagaren?ärmottagarenintresseradellerointresseradav ämnetochhardennekunskaperomdetsamma?vilkensituationbefinnersigmottagarenioch hurmottagligärhanellerhonjustdärochdå(cassirer,2003,s.26).ominformationen kommeriformavettkundbrevtillsammansmedenräkningkanmanmisstänkaatt mottagarenärmernegativtinställdänomdennesjälvhartagitenbroschyrförattfåvetamer omprodukterochtjänsteutbud.utformningenavtextenmåsteanpassasefterdenkontextden troligastkommerattbefinnasigi,förattgemottagarensåstorchanssommöjligtatttatillsig informationen Stilvalör Detkanvaraavavgörandebetydelsevilkaordmananvänderientext,förhurläsarenkommer attuppfattaden.ordsombetraktassomsynonymaäroftabarasynonymapåensemantisk, alltsådenbildliganivån,menskiljervittikonnotativbetydelse,detvillsägadenassociativa betydelsen(liljestrand,1993,s.19).medandraordärdensemantiskabetydelsenavordet äppleenfruktsomväxerpåträd,medandenkonnotativabetydelsenskullekunnavara kunskapellerdatorföretag.istilvalörfårtvåbegreppplats; Värdeladdningärordsomärnegativtellerpositivtladdadesom,unge barn;skrika ropa;fruntimmer kvinna. Intensitetsgradskapasavordsomkomparerasellerförstärksgenomförledeller adverbial,jämför:bra jättebra kolossaltbra(liljestrand,1993,s.33). Detgåralltsåattförmedlaolikakänslorgenomvilkaordmananvändersigavochoftaavslöjar avsändarensininställningtillmottagarendärigenom Stilaxlar Enstilaxelkanbeskrivassomenaxelmedtvåstilarsmotpolerivarderaänden,tillexempel subjektiv objektiv;modern ålderdomlig.dessaaxlar [...]beskriverförhållandetmellan innehålletochspråketochdeneffektdettaförhållandefår (Cassirer,2003,s.16).Genomatt varamedvetenomvilkastilaxlarsomanvändsientextochvarpådessastilaxlarspråketligger, kanmanlättareanpassaspråkettillmålgruppen. 2.2Informationsdesign Informationsdesignäretttvärvetenskapligtämne,somblandannatinkluderarsåvälgrafisk formochstilistiksomkommunikationsvetenskapochkognition.eftersominformationsdesign ärettsåbrettämnekandetvarasvårtattdefinieravaddetär.definitionenärocksåstarkt beroendeavvilkenkontextenär.iitdepends(2007)skriverrunepettersonattföratt tillfredställainformationsbehovetfördentilltänktamottagarenskainformationsdesignbestå 10

11 avanalys,planering,presentationochförståelseförbudskapet.vidareskriverpettersson: Regardlessoftheselectedmedium,awell designedinformationmaterial,withitsmessage, willsatisfyaesthetic,economic,ergonomic,aswellassubjectmatterrequirements. (Pettersson,ItDepends,2007,s.10)Ettinformationsmaterialutformatigod informationsdesignskaalltsåintebaragåatttolkaochförstå,utanställerocksåkravpå estetik,ekonomi,ergonomiochkännedomomämnesområdet. Informationkandefinierassomettavläsbartmönster,somgenomnågonstolkningfåren meningellerinnebörd.meddesignmenasdenpaketering,alltsåutformningenavdessa mönster,sominformationensättsi.informationsdesignskullekunnaförklarassom:att konstrueraettmönstersåattavseddmålgruppkantolkaden,ellertillgängliggöramönster somredanfinns,förattmålgruppenlättareskakunnaavkodadenna(föreläsningavyvonne Eriksson,19/2 09).Utifråndethärresonemangetgörjagdenmöjligatolkningenatt informationsomintekantolkasavmottagaren,egentligeninteärinformationallsförden tilltänkamottagarenutanbaraettsporadisktmönstersominteharnågoninnebörd AIDA Ettbudskapsominteuppfattasellerkantolkasavmottagarenärettbortkastatbudskap, oavsetthursnyggtellervälmenandedetär.ibildochbudskap(2006)avboberggrenfinnsen modellförhurettbudskapkanutformasförattökachansernaförattdentilltänkta målgruppenuppfattar,kantolka,tatillsigochagerautifrånettbudskap AIDA.Bokstäverna stårför: Attention mottagarenläggermärketillbudskapet Interest mottagarensintresseförbudskapetväcks Desire mottagarenvilltatillsigbudskapetochvillvetamer Action mottagarenagerariresponstillbudskapet. (Berggren,2006,s.237) IetttextsammanhangtänkerjagattAIDAkantänkasrepresenteraolikadelaritexten. Attention kanväckasgenomrubriceringen,såattmottagarenläggermärketillatt informationenfinnsatttillgå.interest textensinledning,ingressen,skaväckaläsarens nyfikenhetsåatthonellerhanvillfortsättaläsabrödtexten.desire brödtextenska uppmuntraläsarentillattfortsättaläsaochattviljavetamer.action efterattläsarenläst informationenskahonellerhanagerautifråntexten.detskullekunnavaraattköpaen produkt,sorterasopornarättellervaddetärtextenuppmanartill.iutformningenav språkguidenhardenhärmodellenhaftsiåtankeförattökachansernaförattanvändarenska viljaläsaden,tatillsiginformationenochsedananvändadenisittarbete. 11

12 2.3Textdesign IInformationdesign Anintroduction(2002)skriverRunePettersonattdetintefinnsnågot språk,varesigvisuelltellerverbalt,somärheltotvetydigt.genomgodtextdesignkantexter dockanpassasefterdenmålgruppdeäravseddaförochpåsåvisökachansernaatt målgruppentolkartextenpådetsättavsändarenavsåg. Detprimärasyftetmedtexterärattdeskablilästa.Förattentextskaläsasochförståsav denavseddamottagarenmåsteenradfaktorersamverka.manprataroftaomläsbarhet, läslighetochläsvärde.läsbarhetsyftartillattläsarenskakunnaförståtexten,läslighettillatt textenskagåattläsarentvisuelltochläsvärdetsyftartillattläsarenskatyckatextenär intressantochfårutnågotavattläsaden(pettersson, 2003, s. 390).Idethärarbetetharjag fokuseratpåläsbarhetochläsvärde.genomattupprättaenspråkguidesomskribenternapå EskilstunaEnergiochMiljökanapplicerapåsittarbeteblirderastexterförhoppningsvis lättareförmottagarnaattförståochtatillsigiframtiden.läsvärdetpåverkasockså,eftersom entextsommottagarenförstårökarchansernaföratthonellerhanocksåskatyckaattdenär intressantochanvändbar.iettfortsattarbeteskullejagocksåkunnavägainläslighetgenom attläggatilltypografiochdispositiontillguiden Budskapetssyfte Omsyftetförettbudskapinteärdefinieratblirdetnästintillomöjligtattutformabudskapet optimaltförmålgruppen.därförärdetviktigtattalltidkunnabesvaraföljandefrågor: 1. Vadärsyftetmedbudskapet?Skadetinformera,undervisa,underhålla,provocera? Detärmöjligtattbudskapetharfleränettsyfte. 2. Vilkaärbudskapetsmottagareoch/ellertolkare?Detkaninommålgruppenfinnas enmängdväldigtolikamänniskormedolikaförutsättningarföratttolkaochförståett budskap.sändarenmåstebeaktaolikademografiskafrågeställningar. 3. Vadkanbästrepresenterabudskapet?Beroendepåombudskapetärvisuellt, audiellt,verbaltellerenblandningavfleraolikaintryck,bliranpassningenolikaföratt optimeramöjlighetenförmålgruppenatttaemotbudskapetochförstådet.förattta textsomexempel,måstedenutformasolikaberoendepåomdenskaläsasav mottagaren,läsasuppiradio,informera,instrueraochsåvidare. (Pettersson,2002,s.30) 2.4Kommunikation Varjedagägnarviossåtkommunikationiolikaformer.Genomtillexempelord,bilderoch ljudsändervimeddelandentillvår0mgivning.ikommunikationsteorier(2001)avjohnfiske 12

13 skrivsdetomtvåolikaskolorinomkommunikationsvetenskap:processkolanochden semiotiskaskolan.processkolanserkommunikationsomettöverförandeavmeddelandedär sändarenkodarettmeddelande,överfördettillmottagarensomisinturavkodardet.påvägen kandetuppståsåkallatbrus,enstörningavnågotslag,somförvrängermeddelandet.den semiotiskaskolanserkommunikationsomettskapandeochutbyteavbetydelserochhur människorstolkningavbudskapbidrartillbudskapetsinnebörd(fiske,2001,s.12).idethär arbetetharettsemiotisktsynsättpåkommunikationanvänts,eftersomjaganserattläsarna spelarenaktivrollikommunikationengenomattpåverkainnebördenitextengenomegna erfarenheter. ShannonochWeaverskommunikationsmodellbeskriverhurkommunikationfungeraroch derasmodellkanuttryckassom:vemsägervad,genomvilkenkanal,tillvemochmedvilken effekt.dentillhörprocesskolanochärenlinjärmodellsomgermottagarenenpassivrollsom inteharnågoninverkanpåmeddelandet.idensemiotiskaskolanharmottagarenenaktivroll. Newcombskommunikationsmodell,visarattsändaren(A)ochmottagaren(B)interagerar medvarandra,beroendepåvad(x)ärochhurdetserut.detärentriangulärmodellsomser utenligtföljande(avbildningtrogenoriginalet): (Fiske,2001,ss.48 50) X A B ModellenkanappliceraspåinformationfrånEskilstunaEnergiochMiljö.Ettinformationsblad omelavtalärx,eskilstunaenergiochmiljöäraochbärkunderna.omkundernaär ointresseradeavelavtalmåsteeskilstunaenergiochmiljöanpassainformationenomelavtal förattkundernaskaorkaochviljatadentillsig.detkangörasgenomatthållainformationen kortochkonkretmedettspråksomkundernalättkantatillsig.skullekundernaiställetvara väldigtintresseradeavelavtaländrasocksåhureskilstunaenergiochmiljöförhållersigtill informationen.dekandåeventuelltökainformationsmängdenochläggatillfacktermer eftersomkundernaärmermotiveradeatttatillsigochförståinformationen.dethärexemplet förutsätterdockatteskilstunaenergiochmiljövethurintresseradeavinformationen kundernaär,vilketärsvårtattförutseibredamålgrupper.oftasthandlardetomatthittaen gyllenemedelväg.detskulledekunnagöragenomattskickautenkelochkortfattad informationmedhänvisningtillvardensomärintresseradkanhittameringående informationomämnet. 13

14 2.4.1Redundansochentropi Vidkommunikationmedenstorochheterogengrupp,liktmålgruppenförEskilstunaEnergi ochmiljö,ärdetviktigtattmeddelandetharhögredundansförattsåmångasommöjligtska kunnaavkodadet.redundansärdetsomharhögförutsägbarhetochigenkänning.då EskilstunaEnergiochMiljöinformerarsinakunderomexempelvisavfallshanteringärdet bättrefördemattkalladetsophämtningochavfallskärlförsoptunnor,eftersomdetärmer redundant. Entropiärmotsatsentillredundansochkanförklarassommaximaloförutsägbarhet(Fiske, 2001, s. 25).Ettexempelpådetärnärrubrikintematcharbrödtexten.Läsarenförväntarsigatt läsaomnågot,menfårnågotheltannat.däremotkanredundanshjälpamottagarenatttatill sigettentropisktmeddelande,tillexempelgenomattanvändaredundantaordvidinformation omsakersomärkompliceradeförmångaattförstå,somvilkafaktorerdetärsombestämmer elpriset. 2.5Lättläst Ungefär25procentavdenvuxnasvenskabefolkningenharlässvårigheteravnågotslagoch medandetbordevaraendemokratiskrättighetatttadelavoffentligtmaterial,ärdetintealla somharförutsättningarnaförattkunnagöradet(http://www.lattlast.se/?page=125).detär långtifrånbaradyslektikersomharbehovavlättlästatexter.behovetfinnsinommånga grupperisamhälletsomtillexempelhosdesomharsvenskasomandraspråk,äldreoch förståndshandikappade.detfinnsocksåsjukdomarsommedförnedsattläsförmågasomafasi ochdemens(sundin,2007,ss.26 33). Grundprincipernailättlästmaterialärattdetskavaralättatttasigigenomochlättatt förstå(http://www.lattlast.se/).dettakanuppnåsgenomattanpassatexteneftervissa riktlinjer.ilättläst såfunkardet(2007)avmariasundinrekommenderasföljanderiktlinjer: Skrivdirektförläsaren textenbörskrivasmeddirekttilltalurettmottagarperspektiv därsyftetärtydligtochordenenklaattförstå. Skrivkort hålltexternasåkortasommöjligt,baradetviktigasteskavaramed. Lättauppinformationen skrivflerverbochfärresubstantiv.undviksiffrorochhjälp läsarenatttolkadessaomdeintegårattlämnaute. Skrivaktivt användmångaaktivaverb. Skrivkonkret väljordsomintehardubbelbetydelseellerunderförståddbetydelse. Geexempel. Getextenenrödtråd haenlogiskdispositionochseuppmedtankehopp.tänkpåatt låtameningarnahakaivarandra. 14

15 Skrivlättlästameningar användiförstahandrakordföljdochlåtverbetkommatidigt itexten.varierameningslängden. Väljenklaord undvikfackordellerförklaravaddebetyderochskrivutförkortningar. Undvikocksåsammansättningar. Låtformenlyftaframtexten hamycketluftitextensåserdenlättsammareut. Användvanligateckensnittochhaskarpkontrastmellantextochbakgrund. Imittarbetemedattutformaspråkguidenharjagplockatdelaravdehärriktlinjerna.Trotsatt detrelativtsäkertgårattsägaattenförsvarligdelaveskilstunaenergiochmiljösmålgrupp harnågontypavläs ochskrivsvårigheter,såärdetlångtifrånenmajoritet.enpersonsom inteharnågraläs ochskrivsvårigheterskulleförmodligentyckaattentextfulltutanpassad efterriktlinjernailättlästvarrelativtirriterandeattläsa.texternafråneskilstunaenergioch Miljöskapassa deflesta vilketgörattriktlinjernaförlättlästmåsteapplicerasmed anpassning. 2.6Hermeneutik Hermeneutikhandlaromatttolkamänniskorsbeteendeochkommaframtillsyftetfördetta beteendeochenförståelsefördetsamma.ivetenskapsfilosofi(1988)avbengtmolanderstår detatthermeneutikungefärbetydertolkningsläramenattdetinteavservilkentolkningslära somhelst.hermeneutikäretterkännandeav denhermeneutiskacirkeln ochdenhärcirkeln kanuttryckasmedformuleringen: Ingenförståelseutanförförståelse (1988, s. 232). UnderenföreläsningmedAnna LenaCarlssonförklaradeshermeneutiksom människor somtolkarmänniskor (23/22009)ochenmeringåendeförklaringgesiDenuppenbara verklighetenavibandersen(1998).hanskriveratt Detförklarandeochförståendesyftetskiljer sigväsentligtfråndebeskrivande ochgerdärefterföljandeexempelpåfrågorsomkräverolika tillvägagångssättförattgesvarpå: Exempel1:Månenkretsarkringjorden varförgördendet? Exempel2:Enmangårruntenlyktstolpe varförgörhandet? Hanfortsätterattförklaraattdenförstafrågankräverattvifårförståelseförvilkanaturlagar somgörattmånenroterarkringjordenochattdessadatakanplacerasienformelsombara gåratttydapåettsätt.idenandrafråganvillvivetavilketsyftemannenharmedattgårunt lyktstolpenochomvifårvetaatthantappatsinplånbok,såkanviocksåförståvarförhangår runtlyktstolpen,menomviintefrågatmannenkundesvaretbliettheltannat(andersen,den uppenbaraverkligheten,1998,ss.19 20). 15

16 Genomtextanalysenjaggjordekundejagskapaenförståelseförvadproblemenmedtexten varochgenomintervjuermedkunderochpersonalkundejagfånyförståelsegenomderas upplevelserocherfarenheter.resultatenjagkomframtillhadekunnatbliannorlunda beroendepåvilkafrågorsomställdesochhurdessaställdesochomnågonannanutfört undersökningen.jaganserdockatttolkningarnajaggjordegavmigettbraunderlagdådet skulleavgörasvilkarådsomskullefinnasmedispråkguiden,föratthjälpaskribenternaisitt arbetesamtförattgöratexternalättareförkundernaatttatillsig.förattfåinsiktiommina tolkningarvarriktigaskulleännuenintervjuomgångmedkundernakunnautföras,dåde skullekunnajämföratexterskrivnautifrånguidenochäldretexter.dessvärrefannsdetinte utrymmetilldettainomtidsramenfördethärarbetet. 16

17 3.Metoder Jagharimittexamensarbeteanväntmigavmetodersomtextanalys,samtal,öppnaintervjuer ochanvändartest.metodernaharanväntsmedettkvalitativtförhållningssättochstortyngd harlagtspåempiri.eftersomendelavarbetetvarattundersökamerabstraktabegreppsom vilkakänslorentextväckerocherfarenheterkringtextskapandevardettaenbra utgångspunkt.jagharanväntetthermeneutiskttolkningssättiarbetetsförstudiesomgickut påatttaredapåvilkaproblemsomfannsieskilstunaenergiochmiljöskundtexterochvarför deuppstod. 3.1Arbetsprocess Förattfåenövergripandesynöverarbetetgjordesietttidigtskedeenplanförarbetet.Detta gavenbraöverblicköverhuromfattandearbeteskullebli,samtvilkamomentsomskulleingå. Litteraturstudierochrapportarbeteskeddefortlöpandeöverhelaarbetetsgång.Meringående omdeolikamomentenkommeri4.förstudieoch5.utformningavspråkguide. Textanalys Kundintervjuer Intervjuer& samtalmed personal Utformningav språkguide Användartest Textanalys SomanalysunderlaganvändesenfolderEskilstunaEnergiochMiljöskickatmed elräkningentillsinakunderförattinformeraomelochelavtal.analysengav starkasignaleromvaddespråkligaproblemenitexternavar. Kundintervjuer FörattfåenkänslaförhurEskilstunaEnergiochMiljöskunderupplever informationensomskickastilldem,utfördeskundintervjuermeddelarav analystextensomunderlag.intervjupersonernafickinledaintervjunmedattfylla iettformuläromderasförutsättningarföratttatillsigtextenförattundersöka vilkautomtextuellafaktorersomkundehainverkanpåhurdelästeoch reageradepåtexten.personernasomintervjuadesskullerepresentera åldersspannetimålgruppen.intervjuernabestodavbådeenöppenintervjudel såvälsomtidtagningförgenomläsningochföljdfrågorpåtextendeläst. 17

18 Intervjuerochsamtalmedpersonal Genomöppnaintervjuerochsamtalmedpersonalenvillejagtaredapåde språkligasvårigheteriutformningenavdentextuellakommunikationenochvad devillehautavenspråkguide.jagvilleocksåvetahurdeupplevdeattkunder togtillsiginformationensomskickadesut.vidarevillejagundersökahur EskilstunaEnergiochMiljöskulleviljauppfattasavsinakunderochvilken feedbackdefåridag. Utformningavspråkguide Språkguidenutformadesefterdebehovsomframkomavintervjuerochsamtal medkunderochpersonal,medstödavteoriernajaganväntmigav.denskulle varaanvändarvänligochskagekonkretariktlinjerförhurtexterkanutformas. Kortfattadetextersommotiverardespråkrådsomrekommenderasinkluderades förattgeskribenternaettskältillvarfördebörföljadem.guidenharockså utformatspåettsådantsättattdengårattutvecklaocharbetavidarepå. Användartest DåspråkguidenvarfärdigtestadesdenpårelevantpersonalpåEskilstunaEnergi ochmiljösomhartilluppgiftattutformatexteravseddaförkunder,förattseom detogtillsigrådenochhurdeuppfattadeguiden. 3.2Textanalys Förattförståhurentextäruppbyggdochvarfördeneventuelltärsvårförmottagarnaattta tillsigärdetbraattbrytanerdeniolikabeståndsdelarochkategoriseradessa(cassirer,2003, s.17)närdettaärgjortblirdetlättareattsehurtextenbättrekananpassastillmålgruppen.jag harianalysenutgåttfrånanalysmetodernasombeskrivsivägargenomtexten(1997)av LennartHellspongochPerLedinochMetoderförbrukstextanalys(2001)avLennart Hellspong.Genomfrågeställningarnaiböckernafickjagenbraöverblickavvadjagskatitta efter.analysengavattgeettbraunderlagtillattutformafrågornatilldeintervjuadeiden förstautprovningen. Genomattsjälvingåendeförståtextenskonstruktion,kundejagivissmånförutsehurde intervjuadeskullereagerapåtextenochformuleradefrågornasåattdekundeuttryckavarför detycktesomdetgör.riskenfannsattställaledandefrågor,mengenomattanvändamigav specifikaintervjumetoder,sompresenterasnedan,försöktejagundvikadetta. 18

19 3.2.1Läsbarhetsindex Genomatträknautentextsläsbarhetsindexkanenfingervisninggesomhursvårdenärrent språkligt.dettagörsgenomatträknaallaordenitexten,allameningarochdelångaorden (ordmedminstsjubokstäver).sedandividerasantalordmedantalmeningarochdettagerett medeltalpåmeningslängden.meningslängdendividerassedanmedantaletordoch multiplicerasmed100ochsvaretgerdåprocenttaletlångaord.dennasummaadderasmed meningslängdenochgerdåetttalsomkantolkasiskalanmycketlätttillmycketsvår (Liljestrand,1993,s.115).LIX talendelasuppenligtföljande: 30 Mycketlätt,barnböcker Enklatexter,lättläst Tidningstext,skönlitteratur Svår,officiellatexter 60 Mycketsvår,byråkratsvenska 3.3Struktureratanvändningstest Förattundersökahurvälenproduktfungeraridetsammanhangdenkommerattbefinnasigi kananvändningstesterutföras.påsåsättkaneventuellaproblemmedanvändningen upptäckas,menframföralltkanmöjligaorsakertillproblemetfastställas.ettanvändningstest kangörasiolikafaseriarbetetberoendepåvaddetärmanvilltesta.ärdetviktigtatt undersökahuranvändarenuppleverproduktenskadetskenärproduktenärsåfärdigsom möjligt.iettstruktureratanvändningstestfinnstretillfyraolikaroller.rollernaär: Användare harkunskaperomtillämpningsområdet Handledare ställerfrågoromanvändarensupplevelseavprodukten Observatör noterarvadsomhänder Vittne ärintresseradavutvärderingen,oftaharbeställarendenhärrollen. Vittneochobservatöräriblandenochsammaroll,vittnesrollenkanocksåuteslutas.Itestet skaanvändarenlösarealistiskauppgifterochuppmanasatttänkahögtunderutförandet. (Ottersten&Berndtsson,2002,ss ) Idethärarbetetblevanvändningstestetenavslutandedel,förattundersökahurväleller intespråkguidenfungerarisinrättakontext.testetutfördespåpersonersomharinsikti tillämpningsområdet,idethärfalletmarknadskommunikatörernaochdenpressansvarigapå EskilstunaEnergiochMiljö.Förattresultatetskablisåtrovärdigtsommöjligtskatestet utförasienrealistiskmiljö,alltsåmedliknandeförutsättningarochidenmiljösomprodukten faktisktskaanvändas(ottersten & Berndtsson, 2002, s. 103).Eftersomdetvarviktigtattvetahur 19

20 användarenupplevdeanvändningenavprodukten,gjordesanvändningstestetdåprodukten varistortsättfärdig.däremotharidéerochförslagdiskuteratskontinuerligtmedanvändarna. 3.4Intervjuer Fördelenmedintervjuerjämförtmedfrågeformulär,ärattdetgårattställaföljdfrågorochatt svarenkanbliandraändejagkanförutse.skulleettformuläranväntshadesvarenblivitmer svartellervitt ;bra dåligt neutralt.ibokenforskningsmetodikpratarholmeochsolvangom attutövaminimalstyrningavdeintervjuadeochattgenomvanligtsamtalfåframvad testpersonentyckerochtänker(2006,s.99).jagmisstänkerocksåattmångadrarsigföratt skriftligtmotiverasinasvar,ävenomdenmöjlighetenfinns,delsavbekvämlighetsskäloch delsförattjagtrorattmångatyckerdetärsvårareattuttryckasigitextäniord. Förattistörstamånfådenintervjuadeatttalafrittochintekännasighämmadärdet viktigtattskapaenbraatmosfärkringintervjutillfället.detkanmangöragenomattsmåprata liteinnanintervjunbörjar,etablerasakermanhargemensamtochledaindensomska intervjuaspåämnetsomskadiskuteras(kuniavsky,2003,s.118) Öppnafrågor Genomattanvändaöppnafrågoruppmuntrasdenintervjuadeattgemerutförligasvaränja ellernej;braellerdåligt.öppnafrågorbörjaroftastmedfrågeorden:vad?hur?varför? (Häger,2007,s.57).Nackdelenmedöppnafrågorkanvaraomdenintervjuadeärväldigt pratgladochriskerarattglidabortfrånämnet.dågällerdetattpåettvänligtmenbestämtsätt ledasamtalettillbakainpåämnet. Ensvårighetmedattanvändaintervjusommetodärattställarättfrågor.Frågornafårinte varaformuleradepåettsådantvisattdenintervjuadekännerattdetfinnsetträttellerfelsvar. Detärocksåviktigtattfrågornafokuserarpåettämneitagetochundvika antingen eller frågor.förattminskariskenförattmissförstådenintervjuadessvar,ärdetbraattåterge svaretdennegerpåenfråga(kuniavsky,2003,s.121).dettakanmangöratillexempelgenom attsäga Sådutycker/känner/upplever... Dåfårdensomblirintervjuadenchansatt reflekteraöversittsvarochkorrigeradetomdetinteverkarstämmamedvaddenna egentligentycker. 3.5Persona Jagupplevdeiminasamtalmeddesomhartilluppgiftattskrivatextertillprivatkunderattdet råddeenvissosäkerhetkringvemmottagarenvarochvilkaförkunskaperdennakundetänkas ha.enmarknadskommunikatöruttrycktedetsom: jagtänkerattjagskrivertillentolvåring. Detskulleeventuelltkunnabidratillatthittarättnivå,mentonenriskerardåattblifelför 20

BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART

BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART BELÄGGNINGS- OCH BEMANNINGSSYSTEM En användarcentrerad utveckling av ett internt beläggnings- och bemanningssystem på ett medelstort IT-konsultföretag. Frida&Morberg&och&Johanna&Schyl&

Läs mer

Barn lär med interaktiva och lekfulla metoder.

Barn lär med interaktiva och lekfulla metoder. Barn lär med interaktiva och lekfulla metoder. Rebekka Carlsson Informativ Illustration, 180p Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling Examensarbete i informationsdesign, 15p Examinator:

Läs mer

Att skriva säljande texter Malmö 2 december. www.ljk.se

Att skriva säljande texter Malmö 2 december. www.ljk.se Att skriva säljande texter Malmö 2 december www.ljk.se Sändare Mottagare Shannon & Weaver Indirekt koppling tex via försäljningsstatistik Direkt koppling tex via marknadsundersökningar Behov/Syfte Effekt

Läs mer

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström Gymnasiearbetet Daniel Nordström Presentationens innehåll Film gymnasiearbetet Gymnasiearbetet i korthet Gymnasiearbetet mot högskoleförberedelse Planering-genomförande och utvärdering Planeringen för

Läs mer

Metoder och användartester på Lantmäteriet

Metoder och användartester på Lantmäteriet Metoder och användartester på Lantmäteriet Praktiska exempel och erfarenheter Anna-Frida Eriksson & Jonna Svensson, 2008-10-14, Sundsvall Vilka är vi Anna-Frida Eriksson Användbarhetsspecialist Jonna Svensson

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Lättläst lätt att läsa eller lätt att skriva? Camilla Forsberg

Lättläst lätt att läsa eller lätt att skriva? Camilla Forsberg Lättläst lätt att läsa eller lätt att skriva? Camilla Forsberg Examinerad språkkonsult i svenska språket Universitetsadjunkt i svenska Doktorand i pedagogik 1) Vad innebär det att en text är lättläst?

Läs mer

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY Redovisning Redovisning av projekten Skriftligt i form av en slutrapport ( till handledaren via Urkund senast 11/4 (veckan innan påsklovet) Alla

Läs mer

PA Projektarbete

PA Projektarbete PA1201 - Projektarbete Projektarbetets syfte Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform.

Läs mer

Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap

Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap Utgåva HT2006 Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap Ekonomiska Institutionen, Linköpings universitet Innehåll 1 RAPPORTEN...1 1.1 MÅLGRUPP...1 1.2 STRUKTUR OCH LAYOUT...1 1.2.1 Rubriker...1 1.3

Läs mer

Trygghet och boende. Analys och produktion av Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s textmaterial

Trygghet och boende. Analys och produktion av Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s textmaterial Trygghet och boende Analys och produktion av Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s textmaterial Examensarbete i informationsdesign med inriktning mot textdesign, 15 hp Emelie Tommikoski Handledare: Linda Ljunggren

Läs mer

Utformning, Utförande och Uppföljning

Utformning, Utförande och Uppföljning Kandidatuppsats FEKK01:Corporate Governance HT 2010 Företagsekonomiskainstitutionen Utformning,UtförandeochUppföljning Enfallstudieomstyrelsensrollvidstrategiskutveckling Handledare: Författare: ClaesSvensson

Läs mer

Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder

Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder AvZannaMårtenssonhandlettavCarl JohanAsplund(LTH)ochPehrJohnsson

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Pär Leijonhufvud 2017-08-29 Innehåll Syfte.................................... 2 Arbetsformer............................... 2 Rapporten.................................

Läs mer

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Adelin Nzomwita Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi

Läs mer

Välkommen. Offertarbete och säljbrev. Henrik Mannerstråle. Copyright: Powersales Communica6on

Välkommen. Offertarbete och säljbrev. Henrik Mannerstråle. Copyright: Powersales Communica6on Copyright: Powersales Communica6on Välkommen Offertarbete och säljbrev Henrik Mannerstråle Offertarbete Copyright: Powersales Communica6on Offertarbete Vad är en offert? 1. Bestämd adressat (inte en annons)

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Mobilmarknadsföring i mediemixen en studie i reklameffekt

Mobilmarknadsföring i mediemixen en studie i reklameffekt Mobilmarknadsföring i mediemixen en studie i reklameffekt Ibland är det lättare att rätta terrängen efter kartan tack Mitsubishi och Tallink Silja Line som lät oss göra det! Förutsättningarna Kampanjupplägget

Läs mer

Övertygande!kommunikation!!

Övertygande!kommunikation!! Övertygandekommunikation 1praktisksäljkommunikation1 Introduktiontillarbetshäften1till3 Skapadinegensteg-för-stegguidetillövertygandesälj-ochaffärskommunikation HenrikMannerstråle/UrbanGavelin Innehållsförteckning0

Läs mer

Produktplacering!i!svenska!bloggar!!

Produktplacering!i!svenska!bloggar!! Företagsekonomiskainstitutionen FEKH29 Examensarbeteimarknadsföringpåkandidatnivå VT13 Produktplaceringisvenskabloggar Enkvalitativstudieave.womeffekterurettföretagsperspektiv Författare:) LizaBogatyrev

Läs mer

Nevenka Silfverhielm

Nevenka Silfverhielm Nevenka Silfverhielm 52 miljoner användare och 231 manår senare är vi säkra: Det roligaste vi vet är att skapa produkter och tjänster som ger effekt Om inuse 45 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

Att göra en vetenskaplig poster

Att göra en vetenskaplig poster Att göra en vetenskaplig poster FoU-enheten för närsjukvården Susan Wilhelmsson FoU handledare, docent Vad är en poster? Ett sätt att presentera ett arbete på ett enkelt och tilltalande sätt Ett sätt att

Läs mer

Hemsida till företaget Entusiastisk Coaching

Hemsida till företaget Entusiastisk Coaching Beteckning: Akademin för teknik och miljö Hemsida till företaget Entusiastisk Coaching Annelie Hammar Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi Examinator: Anders Jackson

Läs mer

Datavetenskap. Opponent(er): Niclas Hanold. Samiar Saldjoghi. Respondent(er): Carl-Henrik Svanemark. Joakim De Jong. Definition och Implementering av

Datavetenskap. Opponent(er): Niclas Hanold. Samiar Saldjoghi. Respondent(er): Carl-Henrik Svanemark. Joakim De Jong. Definition och Implementering av Datavetenskap Opponent(er): Niclas Hanold Samiar Saldjoghi Respondent(er): Carl-Henrik Svanemark Joakim De Jong Definition och Implementering av Säkerhetsevaluering Oppositionsrapport, C/D-nivå 2009:xx

Läs mer

Lärarguide till textkommentering

Lärarguide till textkommentering Lärarguide till textkommentering Förmågan att kunna presentera vetenskapliga resultat, teorier och resonemang på ett sätt så att den tänkta målgruppen kan ta till sig budskapet, är en uppgift som naturvetare

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

Information som övertygar ungdomar

Information som övertygar ungdomar Information som övertygar ungdomar Framställning av en folder med syftet att locka ungdomar att söka jobb i Eskilstuna kommun Författare: Nina Ngo Handledare: Bjarne Hindersson, universitetsadjunkt i informationsdesign

Läs mer

Välkommen. Offertarbete och säljbrev. Henrik Mannerstråle. Säljutbildning Folkuniversitetet, Copyright: Venture Competence Partners

Välkommen. Offertarbete och säljbrev. Henrik Mannerstråle. Säljutbildning Folkuniversitetet, Copyright: Venture Competence Partners Välkommen Offertarbete och säljbrev Henrik Mannerstråle Idag Repetition ROI Offertarbete Säljbrev ROI lönsamma investeringar Det bästa sättet att visa återbetalningstiden (ROI) på investeringen är att

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Från skolbänk till arbetsplats Räcker utbildningen till?

Från skolbänk till arbetsplats Räcker utbildningen till? Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA15 2017-09-18

Läs mer

Butikschefsprogrammet. Examensarbete 10p (B-nivå), vt 2007. Studieort: Lidköping. Studie grupp: 1. Författare: Anne Richardsson Sanna Karlsson

Butikschefsprogrammet. Examensarbete 10p (B-nivå), vt 2007. Studieort: Lidköping. Studie grupp: 1. Författare: Anne Richardsson Sanna Karlsson Butikschefsprogrammet Examensarbete 10p (B-nivå), vt 2007 Vilken reklamkanal av annonsering, direktreklam, tv- och radioreklam skapar störst uppmärksamhet och intresse hos singelhushållen i en medelstor

Läs mer

Användbarhet. Datorbaserade verktyg används till att. Aspekter på användbarhet. uppfylla behov eller lösa problem! Användbarhet.

Användbarhet. Datorbaserade verktyg används till att. Aspekter på användbarhet. uppfylla behov eller lösa problem! Användbarhet. Innehåll Användbarhet Användbarhet När, hur och vem? Specificering av krav Utvärdering Stefan Berglund Användbarhet Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Tentamen på kursen Informationsdesign, 7,5 hp

Tentamen på kursen Informationsdesign, 7,5 hp Högskolan i Borås Institutionen Handels- och IT-högskolan Malin Nilsson Tentamen Tentamen på kursen Informationsdesign, 7,5 hp Tentamenstid: 2014-08-21, kl. 09.00-13.00 Ladokkod: NID021 Hjälpmedel: Ritverktyg,

Läs mer

Studentguiden Västerås En rapport om hur en studentguide produceras - från uppdrag till leverans

Studentguiden Västerås En rapport om hur en studentguide produceras - från uppdrag till leverans Studentguiden Västerås En rapport om hur en studentguide produceras - från uppdrag till leverans Azize Ayhan & Hanna Björklund Textdesign, 120p Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling

Läs mer

Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor

Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor RevisionsPM Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor Kristianstad kommun November 2009 Mattias Haraldsson, revisionskonsult Anna Eriksson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

En känsla av trygghet Webbtexter för stödsökande tjejer. Examensarbete i informationsdesign med inriktning mot textdesign, 15hp

En känsla av trygghet Webbtexter för stödsökande tjejer. Examensarbete i informationsdesign med inriktning mot textdesign, 15hp En känsla av trygghet Webbtexter för stödsökande tjejer Examensarbete i informationsdesign med inriktning mot textdesign, 15hp Anna Gustavsson Handledare: Martin Hedén Examinator: Inger Orre Akademin för

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETE PROJEKT 15 hp VT 2016 Journalistik kandidatkurs vid IMS/JMK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETE PROJEKT 15 hp VT 2016 Journalistik kandidatkurs vid IMS/JMK ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETE PROJEKT 15 hp VT 2016 Journalistik kandidatkurs vid IMS/JMK Examensarbete, 15hp Delkursbeskrivning Examensarbetets syfte Examensarbetet omfattar 15 hp och kan antingen utformas

Läs mer

Fackspråk, föreläsning 5 kandidatarbete: civilingenjör examensarbete: sjöfart, byggingenjör

Fackspråk, föreläsning 5 kandidatarbete: civilingenjör examensarbete: sjöfart, byggingenjör F5 Kandidatföreläsning Fackspråk, föreläsning 5 kandidatarbete: civilingenjör examensarbete: sjöfart, byggingenjör Muntliga presentationer, visuellt stöd och opposition Carl Johan Carlsson AVDELNINGEN

Läs mer

Ronny Berggren rbn09002@student.mdh.se Textdesign ITE305 2011-12-08. Yrkesorientering på. Posten Retail. Ombudsstöd

Ronny Berggren rbn09002@student.mdh.se Textdesign ITE305 2011-12-08. Yrkesorientering på. Posten Retail. Ombudsstöd rbn09002@student.mdh.se Textdesign ITE305 2011-12-08 Yrkesorientering på Posten Retail Ombudsstöd 1 Posten Retail Ombudsstöd Inledning Jag har gjort min yrkesorientering på Posten Retail som är en avdelning

Läs mer

Vatten. Vad löser sig i vatten? Utvecklar förmåga. Centralt innehåll. Lärarhandledningen, uppgift 2, sida 219 (elevblad sida 240).

Vatten. Vad löser sig i vatten? Utvecklar förmåga. Centralt innehåll. Lärarhandledningen, uppgift 2, sida 219 (elevblad sida 240). Vatten Vad löser sig i vatten? Lärarhandledningen, uppgift 2, sida 219 (elevblad sida 240). Genomföra systematiska undersökningar i kemi. Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och

Läs mer

Informationsmaterial

Informationsmaterial Informationsmaterial till kopparverket i Riddarhyttan Pernilla Eriksson Textdesign, 120p Kurskod: KIT158 Examensarbete i textdesign, 10p Handledare: Inger Orre Examinator: Yvonne Eriksson Eskilstuna 2008-08-25

Läs mer

- för alla? Therese Bergman & Anna Hahn von Dorsche

- för alla? Therese Bergman & Anna Hahn von Dorsche Akademin för innovation, design och teknik Lättläst - för alla? Therese Bergman & Anna Hahn von Dorsche Textdesign 180hp KIT158 Examensarbete i Informationsdesign, 15hp Handledare: Kerstin Gauffin Examinator:

Läs mer

Påverkan, beslut och konvertering

Påverkan, beslut och konvertering DEGREE PROJECT, IN COMPUTER SCIENCE, SECOND LEVEL STOCKHOLM, SWEDEN 2015 Påverkan, beslut och konvertering EN UNDERSÖKNING OM KONVERTERINGSOPTIMERING OCH PÅVERKAN PÅ KONSUMENTENS VAL OCH BESLUT I KÖPPROCESSEN

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR

SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR Revisionsdatum: 2012-10-23 Bilaga 1 SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR Olika former av samverkan För att bedriva en kvalitativt bra ingenjörsutbildning är vi från högskolans

Läs mer

Anvisningar för utformning av sammandrag som mognadsprov

Anvisningar för utformning av sammandrag som mognadsprov För studerande vid ARTS som ska skriva ett sammandrag av sitt examensarbete som sitt mognadsprov Anvisningar för utformning av sammandrag som mognadsprov Vad är ett mognadsprov? Studerande som har svenska

Läs mer

Mobilitet och tillgänglighet

Mobilitet och tillgänglighet Mobilitetochtillgänglighet ConsafeLogisticshanddatoreriframtidensvårdochäldreomsorg Författare: SusannaDomeij ToveSvärdNorbäck Datum: 2011 01 17 ii Förord MeddennarapportavslutarvivåracivilingenjörsstudierpåLundsTekniska

Läs mer

En vägg av väg till information

En vägg av väg till information En vägg av väg till information 7 insikter från när vi byggde om Sveriges största myndighetssajt Marcus Davidsson Lead Interaction Designer Sebastian Leinehed Lead Art Director Anders Lewin Språkkonsult

Läs mer

Uterummets föreställning En studie av Vårväderstorget

Uterummets föreställning En studie av Vårväderstorget Abstract Titel Författare Kurs Uterummetsföreställning Enstudieav Vårväderstorget ChristerAndersson&UlfDavidson Termin Höstterminen2008 ExamensarbeteiMedie och kommunikationsvetenskap,institutionenför

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanfattning Abstract Förord Innehållsförteckning 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund 1.2 problemformulering 1.3 Syfte och mål 1.4 avgränsningar 2 Metod 2.1 Forskningstyp 2.2 Litteraturstudie 2.3 Datainsamling

Läs mer

SATSA FRISKT FOR LIFE

SATSA FRISKT FOR LIFE Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi Vårterminen 2011 (Frivilligt: Programmet för xxx) SATSA FRISKT FOR LIFE En komparativ studie om kundens

Läs mer

Kliniska läkemedelsprövningar

Kliniska läkemedelsprövningar Kliniska läkemedelsprövningar Attraktiv resurshantering i landstingen VictoriaSydow ExamensarbetepåKungligaTekniskaHögskolan Hösttermin2011 Förord Dettaexamensarbeteutfördesunderhöstterminen2011påuppdragavSironaHealth

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07.

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07. Programschema för 04/05 Programschema för Textdesign Informationsdesign, 80 hp Programkod: Gäller för läsåret 04/05 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation,

Läs mer

Källor i Haninge vattenkvalitet och tillgänglighet

Källor i Haninge vattenkvalitet och tillgänglighet EXAMENSARBETE KEMITEKNIK HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN KälloriHaninge vattenkvalitetochtillgänglighet ShahabBehrouzAkrami KTH Stockholm 2012 KTH KEMITEKNIK HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN EXAMENSARBETE TITEL:

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Strategi och styrning av distributionssystem

Strategi och styrning av distributionssystem Strategi och styrning av distributionssystem Marknadsföring och distribution, 722g34 21 jan 2014 Anders Parment, Ph. D. Konkurrensstrategi: synsätt Marknadsbaserad konkurrensstrategi Resursbaserad konkurrensstrategi

Läs mer

I Skuggan av Spotify

I Skuggan av Spotify DEGREE PROJECT, IN MEDIA TECHNOLOGY, FIRST LEVEL STOCKHOLM, SWEDEN 2015 I Skuggan av Spotify HAR STREAMING AV MUSIK FÖRÄNDRAT SYNEN PÅ ARTISTEN? BEATRICE HALLMARK, DAVID NYLANDER KTH ROYAL INSTITUTE OF

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

En liten praktisk guide till delkurs 4: Skriftlig uppgift (7,5 hp) (och examensarbete LHS, 10 poäng)

En liten praktisk guide till delkurs 4: Skriftlig uppgift (7,5 hp) (och examensarbete LHS, 10 poäng) En liten praktisk guide till delkurs 4: Skriftlig uppgift (7,5 hp) (och examensarbete LHS, 10 poäng) En övning i vetenskaplig arbete Den skriftliga uppgiften du ska göra är en övning i vetenskapligt författande

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys Text och språkanalys Klassisk retorik och massmedieretorik två ingångar till textanalys Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät VT12 Kursledare: Jonas Ström och Hans Wiechel Institutionen för kultur-

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Om första världskriget i läromedel för högstadiet och gymnasiet

Om första världskriget i läromedel för högstadiet och gymnasiet Estetisk-filosofiska fakulteten (Litteratur och språk) Christopher Åberg Om första världskriget i läromedel för högstadiet och gymnasiet A study in how WWI is narrated in different books in lower and upper

Läs mer

Rapportskrivning Användarcentrerad Design. Anders Lindgren

Rapportskrivning Användarcentrerad Design. Anders Lindgren Rapportskrivning Användarcentrerad Design Introduktion Resultat måste presenteras på ett begripligt och åskådligt sätt Om du inte kan förmedla dina resultat på ett sätt som folk förstår spelar det ingen

Läs mer

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång Gymnasiearbetets rapport En översiktlig genomgång Vilka är vi? Linda Ekström Lind, förstelärare i svenska och historia Tony Strid, bibliotekarie Formatmallar på skolans hemsida Skriv direkt i dem. Service

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen)

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) 1. Identifikation 1. Programmets namn Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Programmets

Läs mer

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete Fastställt av BIG: s institutionsstyrelse 2008-10-22 Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete 1. Bedömningsgrunder och innehåll Ett examensarbete eller självständigt arbete ska bedömas inom

Läs mer

Studieplan i Fysik. Elev: Arbetsområde: Ifylld i samråd med förälder: JA NEJ

Studieplan i Fysik. Elev: Arbetsområde: Ifylld i samråd med förälder: JA NEJ Studieplan i Fysik Elev: Arbetsområde: Ifylld i samråd med förälder: JA NEJ Syftet med att fylla i denna studieplan är att du ska reflektera över och bli mer förtrogen med dina förmågor, samt bli medveten

Läs mer

Reflektion, Loggbok och Portfolio. Maria Larsson, PhD, Klinisk lektor

Reflektion, Loggbok och Portfolio. Maria Larsson, PhD, Klinisk lektor Reflektion, Loggbok och Portfolio 1 Lärprocessen Du formar din egen förståelse och ditt eget kunnande Genom att Du prövar och reflekterar över gammal kunskap och de nya situationer som Du möter 2 Att lära

Läs mer

KURSHANDLEDNING för. 790G64 Kristendomens historia, Uppsatskurs, 15 hp. och. 790G68 Kristen trosåskådning, Uppsatskurs, 15 hp.

KURSHANDLEDNING för. 790G64 Kristendomens historia, Uppsatskurs, 15 hp. och. 790G68 Kristen trosåskådning, Uppsatskurs, 15 hp. Linköpings universitet Religionsvetenskap Höstterminen 2013 Kjell O. Lejon KURSHANDLEDNING för 790G64 Kristendomens historia, Uppsatskurs, 15 hp och 790G68 Kristen trosåskådning, Uppsatskurs, 15 hp Kursansvarig:

Läs mer

Lagercentralisering inom distributionslogistik Hur påverkas transportutförandet?

Lagercentralisering inom distributionslogistik Hur påverkas transportutförandet? . Lagercentralisering inom distributionslogistik Hur påverkas transportutförandet? Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Kandidatuppsats i företagsekonomi Våren 2011 Författare: Christoffer Liljesson

Läs mer

Att skriva teknisk ra r p a port r

Att skriva teknisk ra r p a port r Att skriva teknisk rapport Innan du börjar, fråga: Varför skriver jag rapporten: syfte, avsikt vad vill du uppnå? Vilka ska läsa den, omfattning, språk? Vad behöver de veta? Disposition Titelsida Inledande

Läs mer

Hur undersöker vi var vi står idag? Visitkort. En bra informatör ska ha stora öron och en vacker mun. Strategiska studier. Taktiska undersökningar

Hur undersöker vi var vi står idag? Visitkort. En bra informatör ska ha stora öron och en vacker mun. Strategiska studier. Taktiska undersökningar Kommunikationsdagarna i Göteborg 25-26 augusti 2011 Hur undersöker vi var vi står idag? Lars Aldemark, seniorkonsult * lars@aldemark.se 1 Visitkort Lars Aldemark Fil kand, sociolog Specialist på kvantitativa

Läs mer

Pedagogisk planering Bi 1 - Individens genetik

Pedagogisk planering Bi 1 - Individens genetik Centralt innehåll Genetik Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dnareplikation och mutationer. Genernas uttryck. Proteinsyntes, monogena och polygena egenskaper,

Läs mer

Informationsmaterial för StudentSMS

Informationsmaterial för StudentSMS Informationsmaterial för StudentSMS Joakim Wallin, Lina Öberg Textdesign/Informationsdesign, 120p Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling Examensarbete i informationsdesign, 10p Examinator:

Läs mer

Kemi 2. Planering VT2016

Kemi 2. Planering VT2016 Kemi 2 (KEM02, NA2) Planering VT2016 Pär Leijonhufvud CC $\ BY: 20160208 C Denna planering gäller för VT2016, med andra ord den andra halvan av kursen. Centralt innehåll Fet stil skolverkets text, med

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

MÄNNISKANS FYSIOLOGI HT högskolepoäng. Tidsplan: Fundera över ämnesförslag, bilda grupper om 3-5 personer samt ta kontakt med handledare.

MÄNNISKANS FYSIOLOGI HT högskolepoäng. Tidsplan: Fundera över ämnesförslag, bilda grupper om 3-5 personer samt ta kontakt med handledare. MÄNNISKANS FYSIOLOGI HT 2016 30 högskolepoäng Inst för Fysiologi och Farmakologi Fysiologiundervisningen Kursansvarig: Carl Johan Sundberg ELEKTIV Elektivet omfattar 3hp "Fördjupningsstudie inom utvalt

Läs mer

Förändrad skrivuppgift: pedagogiskt utvecklingsarbete kursvärderingar. Uppsats eller poster? Poster + uppsats!

Förändrad skrivuppgift: pedagogiskt utvecklingsarbete kursvärderingar. Uppsats eller poster? Poster + uppsats! Att skriva Förändrad skrivuppgift: pedagogiskt utvecklingsarbete kursvärderingar Uppsats eller poster? Poster + uppsats! Processinriktat skrivande Skrivande som tankeredskap Skrivande som yrkesförberedelse

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

SROI-analys av Kooperativet KOS 2011

SROI-analys av Kooperativet KOS 2011 SROI-analys av Kooperativet KOS 2011 SROI-analys och rapport framtagen av: Kerstin Eriksson, Famna Annica Falk, SKOOPI Svenska SROI-nätverket har tilldelat rapporten kvalitetsmärkningen Svensk SROI-kvalité

Läs mer

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet Metod i vetenskapligt arbete Magnus Nilsson Karlstad univeristet Disposition Vetenskapsteori Metod Intervjuövning Vetenskapsteori Vad kan vi veta? Den paradoxala vetenskapen: - vetenskapen söker sanningen

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Birgittaskolan Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är

Läs mer

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera TRR Trygghetsrådet Presentation Telia Sonera Stöd till dig som förlorar jobbet TRR ägs av PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans Vi är en neutral part och vi utgår från dina behov TRR betalas av företagen

Läs mer

Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15

Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen vt 2015 Uppsatskurs och förberedelse, schema version 5, 2014-12-15 1. INTRODUKTION tisdag 20 januari kl. 13-15 i sal 328. Uppsatsen är terminens stora

Läs mer

Vad är forskning? Christer Strandberg, Docent i företagsekonomi

Vad är forskning? Christer Strandberg, Docent i företagsekonomi Vad är forskning? Christer Strandberg, Docent i företagsekonomi 2 3 INKÖPSROLLER FÖR KONSUMENTEN Den som initierar (En person som först föreslår eller tänker på en idé om att köpa en särskild produkt)

Läs mer

Berättelsen i landskapsarkitektens arbetsprocess

Berättelsen i landskapsarkitektens arbetsprocess Berättelsen i landskapsarkitektens arbetsprocess Sammanfattning Abstract Förord Innehållsförteckning DEL 1 Inledning...10 Syfte...11 Forskningsfrågor...11 Metod... 11 Avgränsning...14 Målgrupp...14 Begreppsdefinition...14

Läs mer

En skyltserie om Mälsåkers slott

En skyltserie om Mälsåkers slott En skyltserie om Mälsåkers slott - text, bild och layout ur ett informationsdesignsperspektiv Anna Hjelm & Johanna Möller Textdesign, 120p Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling Examensarbete

Läs mer

Kan idrotten användas som hjälpmedel för elever med överaktivitet?

Kan idrotten användas som hjälpmedel för elever med överaktivitet? Kan idrotten användas som hjälpmedel för elever med överaktivitet? Av Jenny Karlsson och Pehtra Pettersson LAU370 Handledare: Viljo Telinius Examinator: Owe Stråhlman Rapportnummer: VT08-2611-037 Abstract

Läs mer

1.1 Syfte och frågeställning 1.2 Bakgrund 1.2.1 Tidigare studier om läroböcker i fysik 1.2.2 Förförståelseperspektivet 1.2.3 Resursperspektivet 1.2.4 Epistemiska ramar 1.3 Disposition 2.1 Resursperspektivet

Läs mer

Handledning av arbetsprocess och rapportskrivande. Skrivråd. Förberedelser inför vårutställning och vårutställningen.

Handledning av arbetsprocess och rapportskrivande. Skrivråd. Förberedelser inför vårutställning och vårutställningen. 22/8 2016 Bilaga till kurs 1.4 Delmoment Material, teknik och teori: Repetition och/eller fördjupning Projektarbete: Eget arbete. Handledning i projektarbetet, färg och form. Handledning av arbetsprocess

Läs mer

Google AdWords. Gustav Bergman

Google AdWords. Gustav Bergman Google AdWords Gustav Bergman Kort om Kanban Marketing Internetkampanjer Sociala medier Sökmotoroptimering (SEO) Webbyrå Kunder: Egmont Tidskrifter, Julius Biljettservice, LRF media, AF Borgen, Softhouse

Läs mer