Väg orden på guldvåg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg orden på guldvåg"

Transkript

1 Examensarbete2009 Vägordenpåguldvåg Utformandetavenspråkguideför EskilstunaEnergiochMiljö KarinCox Textdesignprogrammet180hp Instutitionenförinnovation,designochproduktutveckling Examensarbeteitextdesign,15hp Handledare:KarlSchultz Examinator:ThomasPorathe

2 Abstract JagharimittexamensarbetetagitframenguideförhurEskilstuna EnergiochMiljökanförhållasigspråkligttillsinakunder.Genom textanalysochintervjuermedkunderochpersonalharjag definieratvilkadespråkligaproblemeniderastexterärochvarför deuppstår.medavstampidennaundersökningochmedstödav teorierinomstilistik,informations ochtextdesign, kommunikation,hermeneutikochlättläst,harjagdärefter utformatenspråkguidesomskafungerasometthjälpmedelförde somskrivertexteravseddaförprivatkunder.därigenomkan läsbarhetenochläsvärdethöjaspåderastexteriframtiden. 2

3 Innehållsförteckning 1.Inledning Bakgrund Frågeställning Syfte Avgränsningar Målgrupper Målgrupp Målgrupp Teori Stilistik Utomtextuellafaktorer Stilvalör Stilaxlar Informationsdesign AIDA Textdesign Budskapetssyfte Kommunikation Redundansochentropi Lättläst Hermeneutik Metoder Arbetsprocess Textanalys

4 3.2.1Läsbarhetsindex Struktureratanvändningstest Intervjuer Öppnafrågor Persona Förstudie Textanalys Intervjuer,samtalochobservationer Kundintervjuer Samtalochintervjuermedpersonal Observationerfrånkundcenter Utformningavspråkguiden Disposition Text Språkråd Användningstest Resultatavanvändningstest Fortsattarbete Resultat Diskussion Varförärdetsåviktigtattoptimeraspråket?...36 Bilaga1 Textanalys...40 Bilaga2 Kundintervjuer...46 Bilaga3 Intervjuerochsamtalmedpersonal

5 1.Inledning Vet,attframställningskonstensåväliverssom prosaliggeriordenochickeiidéerna,tydesenare äroendastbihang,medanordenärdetväsentliga. CitatfrånIbnKhaldun, Islamssistavetenskapsman Mängdeninformationviharmöjlighetatttatillossvarjedagärenormochkonkurrensenom våruppmärksamhetärstor.mediavillinformera,fåossattkonsumeraochagera;myndigheter villorienteraossivåromgivningochgöraossmedvetnaomrättigheterochskyldigheter.alla hardockinteförståttviktenavattpaketerainformationenpåettsättsomintebaragördet möjligtförossatttadentilloss,utanocksåfårossattviljatadentilloss.texterbörha läsvärdeochvaraläsbarasåvälsomläsliga.detinnebärkortfattatatttextenskaväckavårt intressesamtidigtsomvirentvisuelltskakunnaläsadenochocksåkunnaförståden.omen avdessafaktorersaknas,minskarchansenförattviöverhuvudtagetkommerattförsökatadel avinformationen. EskilstunaEnergi&Miljöståribegreppattgörastoraförändringarisinprofil.Dehartill exempelanlitatennyreklambyråsomblandannatskastärkaderasvarumärkeocharbetaom derasgrafiskaprofil.degördettaförattdemisstänkerattdeintenåruttillkundernasomde skulleönskavilketäravhögstabetydelsefördemeftersomkonkurrenseninomderas tjänstesortimentärstor.deharocksåproblemmedattkoncerneninteanvänderettenhetligt språkimaterialsomskickasuttillkunderna,vilketresulterariattkundernaverkarovilligaatt tatillsiginformationendeskickarut.detfinnsingenframarbetadplanförhurdeskaförhålla sigspråkligttillkunderna,varochenarbetarefteregettyckeochsmak. Mittuppdragbestodavatttaframenspråkhjälpsomskaliggatillgrundförhurdeska formulerasigitextriktadtillprivatkunder,såattdekankommuniceramereffektivtoch enhetligtmeddessa.dettagjordejagtillstordelutifrånresultatenfrånempiriska undersökningarochmedstödfrånteorierinomstilistik,informations ochtextdesign, kommunikation,hermeneutikochlättläst. 1.1Bakgrund EskilstunaEnergiochMiljöABägsavEskilstunakommunochärdenlokalaleverantörenavel, fjärrvärme,vatten,avlopps ochavfallstjänstersamtbredbandsnät.detbeståravett moderbolagochtredotterbolagochharsammanlagtca390anställda. 5

6 1.2Frågeställning AllainvånareiEskilstunakommunharEskilstunaEnergiochMiljösomleverantöravminst entypavtjänst.detinnebärattderasmålgruppärväldigtstorochheterogen;deninnefattar gamlaochunga,hög ochlågutbildade,villaägareochlägenhetsinnehavare;personermed olikakulturellaochetniskabakgrunderochallaandragruppersomfinnsisamhället.den bredamålgruppenskaparproblemikommunikationen,eftersomdetärsvårtattförutsevem detärsomskatadelavden. Påmarknadsavdelningenarbetarsexmarknadskommunikatörermedattblandannat utformamaterialsomskaskickastillprivatkunderna.syftetmedutskickenäroftastatt informera,instrueraellersälja.deuppleverattkundernainteverkartatillsigmångaav utskickenochpersonalinomkundservicebackaruppdenuppfattningen.marknadskommunikatörernauttryckteocksåattinformationenserväldigtolikautberoendepåvem somskapatden.deuttryckteattdebehövdeenspråkligplan,enspråkguide,förattfårätt förutsättningarförattkommuniceramedkundernapåetteffektivtochenhetligtsätt.det finnsävenandrafördelarmedattföretagetskickaruteffektivatexteravhögkvalitettillsina kunder. Goodwritingsavestime,moneyandgivestheorganizationavaluableand professionalveneer (Mulkeen, 2008).Därmedskulleenspråkguidekunnavaraettstegmoten ekonomisktmereffektivkommunikationmedkunderna,samtidigtsomdetgerföretageten professionellfasadutåt. UppdragetatttaframenspråkguidetillEskilstunaEnergiochMiljöinnebarenuppenbar svårighetiattbegränsaantaletrådomhurtextkanutformas,somäralldelesförmångaföratt kunnasammanfattasienguide,underenåttaveckorsperiod.jagbestämdemigtidigtföratt analyseraenbefintligtextförattförsökataredapåvadproblemetvar,mendetvarocksåav intresseatttaredapåvarförproblemenuppstod. PåEskilstunaEnergiochMiljösintranätliggerenprofilhandboksomblandannat innehållerspråkligareglerförhurdeskauttryckasigitext.reglerna,somtillstordelhandlar omtilltalochhurförkortningarochklockslagskaskrivas,gerinteutrymmeföranpassning efterolikatexterochsituationerochärväldigtallmänthållna.vidförfrågningvardetfåavde anställdasomöverhuvudtagethadeorkattasigigenomskrivreglerna.enmarknadskommunikatöruttrycktedetsom attblidumförklaradavföretaget sommotiveringtillvarför hanintelästigenomreglernaordentligt. 6

7 Förattkunnautförauppdragetjagfåttställdejaguppföljandefrågeställningar: VilkaspråkligabristerfinnsiEskilstunaEnergiochMiljöstextuellakommunikation medprivatkunderidagochvadberordepå? Hurkanspråketändrasförattökaläsbarhetochläsvärde? Utifråndehärfrågornaväxtesåsmåningomenplanframförhurarbetetskulleutföras.Den presenterasunderrubriken3.metoder. 1.3Syfte SyftetmedarbetetgentemotuppdragsgivarenvaratttaredapåhurEskilstunaEnergioch Miljöbristeridentextuellakommunikationenförattkunnataframenspråkguidesomska effektiviserakommunikationenmedmålgruppen.iartikelneffectivewrittencommunicationur tidskriftentraining&managementdevelopmentmethodsstårdetattgenomattgeanställda träningiattskrivaeffektiva,välformuleradetexterkanföretagetförsäkrasigomattde anställdakommunicerarrättbudskaptilllämpligmålgrupp.förattuppnådettakanman blandannatupprättaenspråkligguidefördenegnaorganisationen(mulkeen, 2008).Enguide gerdemocksåförutsättningaruttryckaenhetligtinomföretaget.syftetmedrapportenvaratt förmedlaarbetsprocessensomlettframtillderesultatjagfått. 1.4Avgränsningar Jagharimittarbeteendastarbetatmedkommunikationmotprivatkunderitextformat.Detär endastdespråkligaaspekternasomtagitsibeaktning,alltsåhurinformationenskaskrivasinte vadsomskaskrivas.grafiskform,typografiochbilderliggerocksåutanförramarnafördethär arbetet.däremotärspråkguidenutformadienenklarelayoutförattgeuppdragsgivarenen idéomhurdetskullekunnaseutomjagiettfortsattarbetefickutformaguidengrafiskoch typografiskt. 1.5Målgrupper Inomdethärexamensarbetetfinnstvåolikamålgruppersombådaärrelevantaförarbetets genomförande.iteknikinformationavjoakimzetterlund(1997, s. 63)finnsettantal frågeställningarsomkananvändasförattkartläggamålgruppen.dessafrågeställningarhar använtssomutgångspunktimålgruppsanalysernaikombinationmedsamtalmedpersonal ochkunder. DenförstamålgruppenärdensomtaremotinformationfrånEskilstunaEnergiochMiljö deraskunder.denandramålgruppenärdensomärmålgruppförspråkguiden.den målgruppenutgörsavdeanställdapåeskilstunaenergiochmiljösomhartillarbeteatt utformatextersomäravseddaförprivatkunder. 7

8 1.5.1Målgrupp1 MålgruppenförEskilstunaEnergiochMiljöärstorochheterogen.Deninnefattarallaboende inomeskilstunakommunsomharettegethushåll,eftersomeskilstunaenergiochmiljöär ensamdistributöravvattenochsköterallavfallshanteringikommunen.ensåstorochvid målgruppskaparproblemiutformningenavinformationsmaterial,eftersomdetblirsvårtatt fåenöverblickövervemmottagarenär. Utifrånsamtalmedkunderochpersonal,skapadesenbildavmålgruppenoch uppfattningenblevattmångaavdemsomhöravsigtillkundtjänstinteharsvenskasom modersmål.genomattivissmånanpassatexterefterpersonermedettannatmodersmålän svenska,fångassamtidigtandragrupperin,somdyslektiker,människormedlitetidatttatill siginformationochäldre(sundin, 2007, ss ).Tillsammansutgördessaenförsvarligdelav målgruppensamtidigtsommångaandraharnyttaavattfåinformationsomärlättochsnabb atttatillsig. Enfullständigmålgruppsanalysharintegenomförts,eftersomdetskullehavaritför tidskrävandeförattfåplatsinomramenfördethärarbetet.videttfortsattarbeteskulledet varamöjligtattbyggautdenytligaanalyssomgjortsunderdethärarbetetsgång Målgrupp2 PåEskilstunaEnergiochMiljöarbetarsexmarknadskommunikatörermedvarierande bakgrunder;fråntextdesign tillekonomiexamen.dearbetaroftaihögttempoochunder tidspress.närrådbehövsomutformningavtexterskadegåsnabbtatthittaochläsa.dåde skaanvändaspråkguidenärdettroligastattdekommerattbefinnasigvidsinarbetsplats, varförjaganserattguidenbörfinnasbådesomhäfteattsnabbtkunnabläddraiochävenpå intranätetidenbefintligaprofilhandboken. 8

9 2.Teori Dethärarbetetharfokuslegatpådenspråkligaaspektenikommunikation,menförattkunna utföradenförundersökningsomgjordesidethärarbetetbehövdesteorieromsåvälstilistik somintervjuteknik.etthermeneutisktolkningssättappliceradesocksådåstordelavarbetet harhandlatomattpratamedoch,framförallt,lyssnapåmänniskor.förattkunnaskapa språkguidenförankradesarbetetiteorieromkommunikation,informations ochtextdesign ochlättläst. 2.1Stilistik Problemetmedmycketinformationidagärattavsändarenkoncentrerarsigsåmycketpåattfå medalltsomdennevillsägatillmottagarenattdetglömsborthurdetsägsochvilkeneffekt detfår.petercassirerskriveristil,stilistik&stilanalys: Stilistikernundersökerförhållandet mellanformen,innehålletocheffektenochställerfrågan: Hurframställsvadmedvilken verkan (2003,s.32).Detäralltsårelevantattanalyserastilenitexter,förattförsökautreda varförläsareneventuelltintekanellervilltasigigenomdem.detkanhändaattavsändaren användersigavstilaxlar,sombyråkratisktellertalspråkligtspråk medvetetelleromedvetet somskickarolikasignalertillmottagaren.tillexempelkanpassivformuleringaroch avsaknadenavpersonligapronomensignaleraattavsändarenvilldistanserasigfrån mottagarenellersättasigöverdenne.omtextendäremotärtalspråkligtskrivenochdet förekommermångapersonligapronomenkandetgeettintimareintryck(cassirer,2003,s. 80).Härgällerdetdockatthaenbalansmellanalltförtalspråkligt,sombästhörhemmaitill exempelinformellasammanhangochpersonligabrevochalltförbyråkratisktspråk,ävenkänt somkanslisvenska.brukssvenskankansessomettmellantingmellantalspråkligoch byråkratisktext.densaknaralladedragsombetecknarkanslisvenskan,använderettmodernt ordvalsomistörstamöjligamånärfrittfrånfacktermer,undvikerpassivformuleringaroch använderpersonligttilltal.brukssvenskanhartillsyfteattinformeraenstorochheterogen målgrupp(liljestrand,1993,s.124).riskenmedattanvändasigavbrukssvenska,kanvaraatt denriskerarattblitråkigochtappardärmedläsvärde.iutformningenavspråkrådentogjag ändåstödfrånbrukssvenskanochkombineradedenmedriktlinjerfrånlättläst Utomtextuellafaktorer Likaviktigtsomatttaredapåvadochhurnågotskauttryckasärdetatttaredapåvilka utomtextuellafaktorersområder.vilkenäravsändarensinställningtillinformationenoch 9

10 vilketförhållandehardennetillmottagaren?ärmottagarenintresseradellerointresseradav ämnetochhardennekunskaperomdetsamma?vilkensituationbefinnersigmottagarenioch hurmottagligärhanellerhonjustdärochdå(cassirer,2003,s.26).ominformationen kommeriformavettkundbrevtillsammansmedenräkningkanmanmisstänkaatt mottagarenärmernegativtinställdänomdennesjälvhartagitenbroschyrförattfåvetamer omprodukterochtjänsteutbud.utformningenavtextenmåsteanpassasefterdenkontextden troligastkommerattbefinnasigi,förattgemottagarensåstorchanssommöjligtatttatillsig informationen Stilvalör Detkanvaraavavgörandebetydelsevilkaordmananvänderientext,förhurläsarenkommer attuppfattaden.ordsombetraktassomsynonymaäroftabarasynonymapåensemantisk, alltsådenbildliganivån,menskiljervittikonnotativbetydelse,detvillsägadenassociativa betydelsen(liljestrand,1993,s.19).medandraordärdensemantiskabetydelsenavordet äppleenfruktsomväxerpåträd,medandenkonnotativabetydelsenskullekunnavara kunskapellerdatorföretag.istilvalörfårtvåbegreppplats; Värdeladdningärordsomärnegativtellerpositivtladdadesom,unge barn;skrika ropa;fruntimmer kvinna. Intensitetsgradskapasavordsomkomparerasellerförstärksgenomförledeller adverbial,jämför:bra jättebra kolossaltbra(liljestrand,1993,s.33). Detgåralltsåattförmedlaolikakänslorgenomvilkaordmananvändersigavochoftaavslöjar avsändarensininställningtillmottagarendärigenom Stilaxlar Enstilaxelkanbeskrivassomenaxelmedtvåstilarsmotpolerivarderaänden,tillexempel subjektiv objektiv;modern ålderdomlig.dessaaxlar [...]beskriverförhållandetmellan innehålletochspråketochdeneffektdettaförhållandefår (Cassirer,2003,s.16).Genomatt varamedvetenomvilkastilaxlarsomanvändsientextochvarpådessastilaxlarspråketligger, kanmanlättareanpassaspråkettillmålgruppen. 2.2Informationsdesign Informationsdesignäretttvärvetenskapligtämne,somblandannatinkluderarsåvälgrafisk formochstilistiksomkommunikationsvetenskapochkognition.eftersominformationsdesign ärettsåbrettämnekandetvarasvårtattdefinieravaddetär.definitionenärocksåstarkt beroendeavvilkenkontextenär.iitdepends(2007)skriverrunepettersonattföratt tillfredställainformationsbehovetfördentilltänktamottagarenskainformationsdesignbestå 10

11 avanalys,planering,presentationochförståelseförbudskapet.vidareskriverpettersson: Regardlessoftheselectedmedium,awell designedinformationmaterial,withitsmessage, willsatisfyaesthetic,economic,ergonomic,aswellassubjectmatterrequirements. (Pettersson,ItDepends,2007,s.10)Ettinformationsmaterialutformatigod informationsdesignskaalltsåintebaragåatttolkaochförstå,utanställerocksåkravpå estetik,ekonomi,ergonomiochkännedomomämnesområdet. Informationkandefinierassomettavläsbartmönster,somgenomnågonstolkningfåren meningellerinnebörd.meddesignmenasdenpaketering,alltsåutformningenavdessa mönster,sominformationensättsi.informationsdesignskullekunnaförklarassom:att konstrueraettmönstersåattavseddmålgruppkantolkaden,ellertillgängliggöramönster somredanfinns,förattmålgruppenlättareskakunnaavkodadenna(föreläsningavyvonne Eriksson,19/2 09).Utifråndethärresonemangetgörjagdenmöjligatolkningenatt informationsomintekantolkasavmottagaren,egentligeninteärinformationallsförden tilltänkamottagarenutanbaraettsporadisktmönstersominteharnågoninnebörd AIDA Ettbudskapsominteuppfattasellerkantolkasavmottagarenärettbortkastatbudskap, oavsetthursnyggtellervälmenandedetär.ibildochbudskap(2006)avboberggrenfinnsen modellförhurettbudskapkanutformasförattökachansernaförattdentilltänkta målgruppenuppfattar,kantolka,tatillsigochagerautifrånettbudskap AIDA.Bokstäverna stårför: Attention mottagarenläggermärketillbudskapet Interest mottagarensintresseförbudskapetväcks Desire mottagarenvilltatillsigbudskapetochvillvetamer Action mottagarenagerariresponstillbudskapet. (Berggren,2006,s.237) IetttextsammanhangtänkerjagattAIDAkantänkasrepresenteraolikadelaritexten. Attention kanväckasgenomrubriceringen,såattmottagarenläggermärketillatt informationenfinnsatttillgå.interest textensinledning,ingressen,skaväckaläsarens nyfikenhetsåatthonellerhanvillfortsättaläsabrödtexten.desire brödtextenska uppmuntraläsarentillattfortsättaläsaochattviljavetamer.action efterattläsarenläst informationenskahonellerhanagerautifråntexten.detskullekunnavaraattköpaen produkt,sorterasopornarättellervaddetärtextenuppmanartill.iutformningenav språkguidenhardenhärmodellenhaftsiåtankeförattökachansernaförattanvändarenska viljaläsaden,tatillsiginformationenochsedananvändadenisittarbete. 11

12 2.3Textdesign IInformationdesign Anintroduction(2002)skriverRunePettersonattdetintefinnsnågot språk,varesigvisuelltellerverbalt,somärheltotvetydigt.genomgodtextdesignkantexter dockanpassasefterdenmålgruppdeäravseddaförochpåsåvisökachansernaatt målgruppentolkartextenpådetsättavsändarenavsåg. Detprimärasyftetmedtexterärattdeskablilästa.Förattentextskaläsasochförståsav denavseddamottagarenmåsteenradfaktorersamverka.manprataroftaomläsbarhet, läslighetochläsvärde.läsbarhetsyftartillattläsarenskakunnaförståtexten,läslighettillatt textenskagåattläsarentvisuelltochläsvärdetsyftartillattläsarenskatyckatextenär intressantochfårutnågotavattläsaden(pettersson, 2003, s. 390).Idethärarbetetharjag fokuseratpåläsbarhetochläsvärde.genomattupprättaenspråkguidesomskribenternapå EskilstunaEnergiochMiljökanapplicerapåsittarbeteblirderastexterförhoppningsvis lättareförmottagarnaattförståochtatillsigiframtiden.läsvärdetpåverkasockså,eftersom entextsommottagarenförstårökarchansernaföratthonellerhanocksåskatyckaattdenär intressantochanvändbar.iettfortsattarbeteskullejagocksåkunnavägainläslighetgenom attläggatilltypografiochdispositiontillguiden Budskapetssyfte Omsyftetförettbudskapinteärdefinieratblirdetnästintillomöjligtattutformabudskapet optimaltförmålgruppen.därförärdetviktigtattalltidkunnabesvaraföljandefrågor: 1. Vadärsyftetmedbudskapet?Skadetinformera,undervisa,underhålla,provocera? Detärmöjligtattbudskapetharfleränettsyfte. 2. Vilkaärbudskapetsmottagareoch/ellertolkare?Detkaninommålgruppenfinnas enmängdväldigtolikamänniskormedolikaförutsättningarföratttolkaochförståett budskap.sändarenmåstebeaktaolikademografiskafrågeställningar. 3. Vadkanbästrepresenterabudskapet?Beroendepåombudskapetärvisuellt, audiellt,verbaltellerenblandningavfleraolikaintryck,bliranpassningenolikaföratt optimeramöjlighetenförmålgruppenatttaemotbudskapetochförstådet.förattta textsomexempel,måstedenutformasolikaberoendepåomdenskaläsasav mottagaren,läsasuppiradio,informera,instrueraochsåvidare. (Pettersson,2002,s.30) 2.4Kommunikation Varjedagägnarviossåtkommunikationiolikaformer.Genomtillexempelord,bilderoch ljudsändervimeddelandentillvår0mgivning.ikommunikationsteorier(2001)avjohnfiske 12

13 skrivsdetomtvåolikaskolorinomkommunikationsvetenskap:processkolanochden semiotiskaskolan.processkolanserkommunikationsomettöverförandeavmeddelandedär sändarenkodarettmeddelande,överfördettillmottagarensomisinturavkodardet.påvägen kandetuppståsåkallatbrus,enstörningavnågotslag,somförvrängermeddelandet.den semiotiskaskolanserkommunikationsomettskapandeochutbyteavbetydelserochhur människorstolkningavbudskapbidrartillbudskapetsinnebörd(fiske,2001,s.12).idethär arbetetharettsemiotisktsynsättpåkommunikationanvänts,eftersomjaganserattläsarna spelarenaktivrollikommunikationengenomattpåverkainnebördenitextengenomegna erfarenheter. ShannonochWeaverskommunikationsmodellbeskriverhurkommunikationfungeraroch derasmodellkanuttryckassom:vemsägervad,genomvilkenkanal,tillvemochmedvilken effekt.dentillhörprocesskolanochärenlinjärmodellsomgermottagarenenpassivrollsom inteharnågoninverkanpåmeddelandet.idensemiotiskaskolanharmottagarenenaktivroll. Newcombskommunikationsmodell,visarattsändaren(A)ochmottagaren(B)interagerar medvarandra,beroendepåvad(x)ärochhurdetserut.detärentriangulärmodellsomser utenligtföljande(avbildningtrogenoriginalet): (Fiske,2001,ss.48 50) X A B ModellenkanappliceraspåinformationfrånEskilstunaEnergiochMiljö.Ettinformationsblad omelavtalärx,eskilstunaenergiochmiljöäraochbärkunderna.omkundernaär ointresseradeavelavtalmåsteeskilstunaenergiochmiljöanpassainformationenomelavtal förattkundernaskaorkaochviljatadentillsig.detkangörasgenomatthållainformationen kortochkonkretmedettspråksomkundernalättkantatillsig.skullekundernaiställetvara väldigtintresseradeavelavtaländrasocksåhureskilstunaenergiochmiljöförhållersigtill informationen.dekandåeventuelltökainformationsmängdenochläggatillfacktermer eftersomkundernaärmermotiveradeatttatillsigochförståinformationen.dethärexemplet förutsätterdockatteskilstunaenergiochmiljövethurintresseradeavinformationen kundernaär,vilketärsvårtattförutseibredamålgrupper.oftasthandlardetomatthittaen gyllenemedelväg.detskulledekunnagöragenomattskickautenkelochkortfattad informationmedhänvisningtillvardensomärintresseradkanhittameringående informationomämnet. 13

14 2.4.1Redundansochentropi Vidkommunikationmedenstorochheterogengrupp,liktmålgruppenförEskilstunaEnergi ochmiljö,ärdetviktigtattmeddelandetharhögredundansförattsåmångasommöjligtska kunnaavkodadet.redundansärdetsomharhögförutsägbarhetochigenkänning.då EskilstunaEnergiochMiljöinformerarsinakunderomexempelvisavfallshanteringärdet bättrefördemattkalladetsophämtningochavfallskärlförsoptunnor,eftersomdetärmer redundant. Entropiärmotsatsentillredundansochkanförklarassommaximaloförutsägbarhet(Fiske, 2001, s. 25).Ettexempelpådetärnärrubrikintematcharbrödtexten.Läsarenförväntarsigatt läsaomnågot,menfårnågotheltannat.däremotkanredundanshjälpamottagarenatttatill sigettentropisktmeddelande,tillexempelgenomattanvändaredundantaordvidinformation omsakersomärkompliceradeförmångaattförstå,somvilkafaktorerdetärsombestämmer elpriset. 2.5Lättläst Ungefär25procentavdenvuxnasvenskabefolkningenharlässvårigheteravnågotslagoch medandetbordevaraendemokratiskrättighetatttadelavoffentligtmaterial,ärdetintealla somharförutsättningarnaförattkunnagöradet(http://www.lattlast.se/?page=125).detär långtifrånbaradyslektikersomharbehovavlättlästatexter.behovetfinnsinommånga grupperisamhälletsomtillexempelhosdesomharsvenskasomandraspråk,äldreoch förståndshandikappade.detfinnsocksåsjukdomarsommedförnedsattläsförmågasomafasi ochdemens(sundin,2007,ss.26 33). Grundprincipernailättlästmaterialärattdetskavaralättatttasigigenomochlättatt förstå(http://www.lattlast.se/).dettakanuppnåsgenomattanpassatexteneftervissa riktlinjer.ilättläst såfunkardet(2007)avmariasundinrekommenderasföljanderiktlinjer: Skrivdirektförläsaren textenbörskrivasmeddirekttilltalurettmottagarperspektiv därsyftetärtydligtochordenenklaattförstå. Skrivkort hålltexternasåkortasommöjligt,baradetviktigasteskavaramed. Lättauppinformationen skrivflerverbochfärresubstantiv.undviksiffrorochhjälp läsarenatttolkadessaomdeintegårattlämnaute. Skrivaktivt användmångaaktivaverb. Skrivkonkret väljordsomintehardubbelbetydelseellerunderförståddbetydelse. Geexempel. Getextenenrödtråd haenlogiskdispositionochseuppmedtankehopp.tänkpåatt låtameningarnahakaivarandra. 14

15 Skrivlättlästameningar användiförstahandrakordföljdochlåtverbetkommatidigt itexten.varierameningslängden. Väljenklaord undvikfackordellerförklaravaddebetyderochskrivutförkortningar. Undvikocksåsammansättningar. Låtformenlyftaframtexten hamycketluftitextensåserdenlättsammareut. Användvanligateckensnittochhaskarpkontrastmellantextochbakgrund. Imittarbetemedattutformaspråkguidenharjagplockatdelaravdehärriktlinjerna.Trotsatt detrelativtsäkertgårattsägaattenförsvarligdelaveskilstunaenergiochmiljösmålgrupp harnågontypavläs ochskrivsvårigheter,såärdetlångtifrånenmajoritet.enpersonsom inteharnågraläs ochskrivsvårigheterskulleförmodligentyckaattentextfulltutanpassad efterriktlinjernailättlästvarrelativtirriterandeattläsa.texternafråneskilstunaenergioch Miljöskapassa deflesta vilketgörattriktlinjernaförlättlästmåsteapplicerasmed anpassning. 2.6Hermeneutik Hermeneutikhandlaromatttolkamänniskorsbeteendeochkommaframtillsyftetfördetta beteendeochenförståelsefördetsamma.ivetenskapsfilosofi(1988)avbengtmolanderstår detatthermeneutikungefärbetydertolkningsläramenattdetinteavservilkentolkningslära somhelst.hermeneutikäretterkännandeav denhermeneutiskacirkeln ochdenhärcirkeln kanuttryckasmedformuleringen: Ingenförståelseutanförförståelse (1988, s. 232). UnderenföreläsningmedAnna LenaCarlssonförklaradeshermeneutiksom människor somtolkarmänniskor (23/22009)ochenmeringåendeförklaringgesiDenuppenbara verklighetenavibandersen(1998).hanskriveratt Detförklarandeochförståendesyftetskiljer sigväsentligtfråndebeskrivande ochgerdärefterföljandeexempelpåfrågorsomkräverolika tillvägagångssättförattgesvarpå: Exempel1:Månenkretsarkringjorden varförgördendet? Exempel2:Enmangårruntenlyktstolpe varförgörhandet? Hanfortsätterattförklaraattdenförstafrågankräverattvifårförståelseförvilkanaturlagar somgörattmånenroterarkringjordenochattdessadatakanplacerasienformelsombara gåratttydapåettsätt.idenandrafråganvillvivetavilketsyftemannenharmedattgårunt lyktstolpenochomvifårvetaatthantappatsinplånbok,såkanviocksåförståvarförhangår runtlyktstolpen,menomviintefrågatmannenkundesvaretbliettheltannat(andersen,den uppenbaraverkligheten,1998,ss.19 20). 15

16 Genomtextanalysenjaggjordekundejagskapaenförståelseförvadproblemenmedtexten varochgenomintervjuermedkunderochpersonalkundejagfånyförståelsegenomderas upplevelserocherfarenheter.resultatenjagkomframtillhadekunnatbliannorlunda beroendepåvilkafrågorsomställdesochhurdessaställdesochomnågonannanutfört undersökningen.jaganserdockatttolkningarnajaggjordegavmigettbraunderlagdådet skulleavgörasvilkarådsomskullefinnasmedispråkguiden,föratthjälpaskribenternaisitt arbetesamtförattgöratexternalättareförkundernaatttatillsig.förattfåinsiktiommina tolkningarvarriktigaskulleännuenintervjuomgångmedkundernakunnautföras,dåde skullekunnajämföratexterskrivnautifrånguidenochäldretexter.dessvärrefannsdetinte utrymmetilldettainomtidsramenfördethärarbetet. 16

17 3.Metoder Jagharimittexamensarbeteanväntmigavmetodersomtextanalys,samtal,öppnaintervjuer ochanvändartest.metodernaharanväntsmedettkvalitativtförhållningssättochstortyngd harlagtspåempiri.eftersomendelavarbetetvarattundersökamerabstraktabegreppsom vilkakänslorentextväckerocherfarenheterkringtextskapandevardettaenbra utgångspunkt.jagharanväntetthermeneutiskttolkningssättiarbetetsförstudiesomgickut påatttaredapåvilkaproblemsomfannsieskilstunaenergiochmiljöskundtexterochvarför deuppstod. 3.1Arbetsprocess Förattfåenövergripandesynöverarbetetgjordesietttidigtskedeenplanförarbetet.Detta gavenbraöverblicköverhuromfattandearbeteskullebli,samtvilkamomentsomskulleingå. Litteraturstudierochrapportarbeteskeddefortlöpandeöverhelaarbetetsgång.Meringående omdeolikamomentenkommeri4.förstudieoch5.utformningavspråkguide. Textanalys Kundintervjuer Intervjuer& samtalmed personal Utformningav språkguide Användartest Textanalys SomanalysunderlaganvändesenfolderEskilstunaEnergiochMiljöskickatmed elräkningentillsinakunderförattinformeraomelochelavtal.analysengav starkasignaleromvaddespråkligaproblemenitexternavar. Kundintervjuer FörattfåenkänslaförhurEskilstunaEnergiochMiljöskunderupplever informationensomskickastilldem,utfördeskundintervjuermeddelarav analystextensomunderlag.intervjupersonernafickinledaintervjunmedattfylla iettformuläromderasförutsättningarföratttatillsigtextenförattundersöka vilkautomtextuellafaktorersomkundehainverkanpåhurdelästeoch reageradepåtexten.personernasomintervjuadesskullerepresentera åldersspannetimålgruppen.intervjuernabestodavbådeenöppenintervjudel såvälsomtidtagningförgenomläsningochföljdfrågorpåtextendeläst. 17

18 Intervjuerochsamtalmedpersonal Genomöppnaintervjuerochsamtalmedpersonalenvillejagtaredapåde språkligasvårigheteriutformningenavdentextuellakommunikationenochvad devillehautavenspråkguide.jagvilleocksåvetahurdeupplevdeattkunder togtillsiginformationensomskickadesut.vidarevillejagundersökahur EskilstunaEnergiochMiljöskulleviljauppfattasavsinakunderochvilken feedbackdefåridag. Utformningavspråkguide Språkguidenutformadesefterdebehovsomframkomavintervjuerochsamtal medkunderochpersonal,medstödavteoriernajaganväntmigav.denskulle varaanvändarvänligochskagekonkretariktlinjerförhurtexterkanutformas. Kortfattadetextersommotiverardespråkrådsomrekommenderasinkluderades förattgeskribenternaettskältillvarfördebörföljadem.guidenharockså utformatspåettsådantsättattdengårattutvecklaocharbetavidarepå. Användartest DåspråkguidenvarfärdigtestadesdenpårelevantpersonalpåEskilstunaEnergi ochmiljösomhartilluppgiftattutformatexteravseddaförkunder,förattseom detogtillsigrådenochhurdeuppfattadeguiden. 3.2Textanalys Förattförståhurentextäruppbyggdochvarfördeneventuelltärsvårförmottagarnaattta tillsigärdetbraattbrytanerdeniolikabeståndsdelarochkategoriseradessa(cassirer,2003, s.17)närdettaärgjortblirdetlättareattsehurtextenbättrekananpassastillmålgruppen.jag harianalysenutgåttfrånanalysmetodernasombeskrivsivägargenomtexten(1997)av LennartHellspongochPerLedinochMetoderförbrukstextanalys(2001)avLennart Hellspong.Genomfrågeställningarnaiböckernafickjagenbraöverblickavvadjagskatitta efter.analysengavattgeettbraunderlagtillattutformafrågornatilldeintervjuadeiden förstautprovningen. Genomattsjälvingåendeförståtextenskonstruktion,kundejagivissmånförutsehurde intervjuadeskullereagerapåtextenochformuleradefrågornasåattdekundeuttryckavarför detycktesomdetgör.riskenfannsattställaledandefrågor,mengenomattanvändamigav specifikaintervjumetoder,sompresenterasnedan,försöktejagundvikadetta. 18

19 3.2.1Läsbarhetsindex Genomatträknautentextsläsbarhetsindexkanenfingervisninggesomhursvårdenärrent språkligt.dettagörsgenomatträknaallaordenitexten,allameningarochdelångaorden (ordmedminstsjubokstäver).sedandividerasantalordmedantalmeningarochdettagerett medeltalpåmeningslängden.meningslängdendividerassedanmedantaletordoch multiplicerasmed100ochsvaretgerdåprocenttaletlångaord.dennasummaadderasmed meningslängdenochgerdåetttalsomkantolkasiskalanmycketlätttillmycketsvår (Liljestrand,1993,s.115).LIX talendelasuppenligtföljande: 30 Mycketlätt,barnböcker Enklatexter,lättläst Tidningstext,skönlitteratur Svår,officiellatexter 60 Mycketsvår,byråkratsvenska 3.3Struktureratanvändningstest Förattundersökahurvälenproduktfungeraridetsammanhangdenkommerattbefinnasigi kananvändningstesterutföras.påsåsättkaneventuellaproblemmedanvändningen upptäckas,menframföralltkanmöjligaorsakertillproblemetfastställas.ettanvändningstest kangörasiolikafaseriarbetetberoendepåvaddetärmanvilltesta.ärdetviktigtatt undersökahuranvändarenuppleverproduktenskadetskenärproduktenärsåfärdigsom möjligt.iettstruktureratanvändningstestfinnstretillfyraolikaroller.rollernaär: Användare harkunskaperomtillämpningsområdet Handledare ställerfrågoromanvändarensupplevelseavprodukten Observatör noterarvadsomhänder Vittne ärintresseradavutvärderingen,oftaharbeställarendenhärrollen. Vittneochobservatöräriblandenochsammaroll,vittnesrollenkanocksåuteslutas.Itestet skaanvändarenlösarealistiskauppgifterochuppmanasatttänkahögtunderutförandet. (Ottersten&Berndtsson,2002,ss ) Idethärarbetetblevanvändningstestetenavslutandedel,förattundersökahurväleller intespråkguidenfungerarisinrättakontext.testetutfördespåpersonersomharinsikti tillämpningsområdet,idethärfalletmarknadskommunikatörernaochdenpressansvarigapå EskilstunaEnergiochMiljö.Förattresultatetskablisåtrovärdigtsommöjligtskatestet utförasienrealistiskmiljö,alltsåmedliknandeförutsättningarochidenmiljösomprodukten faktisktskaanvändas(ottersten & Berndtsson, 2002, s. 103).Eftersomdetvarviktigtattvetahur 19

20 användarenupplevdeanvändningenavprodukten,gjordesanvändningstestetdåprodukten varistortsättfärdig.däremotharidéerochförslagdiskuteratskontinuerligtmedanvändarna. 3.4Intervjuer Fördelenmedintervjuerjämförtmedfrågeformulär,ärattdetgårattställaföljdfrågorochatt svarenkanbliandraändejagkanförutse.skulleettformuläranväntshadesvarenblivitmer svartellervitt ;bra dåligt neutralt.ibokenforskningsmetodikpratarholmeochsolvangom attutövaminimalstyrningavdeintervjuadeochattgenomvanligtsamtalfåframvad testpersonentyckerochtänker(2006,s.99).jagmisstänkerocksåattmångadrarsigföratt skriftligtmotiverasinasvar,ävenomdenmöjlighetenfinns,delsavbekvämlighetsskäloch delsförattjagtrorattmångatyckerdetärsvårareattuttryckasigitextäniord. Förattistörstamånfådenintervjuadeatttalafrittochintekännasighämmadärdet viktigtattskapaenbraatmosfärkringintervjutillfället.detkanmangöragenomattsmåprata liteinnanintervjunbörjar,etablerasakermanhargemensamtochledaindensomska intervjuaspåämnetsomskadiskuteras(kuniavsky,2003,s.118) Öppnafrågor Genomattanvändaöppnafrågoruppmuntrasdenintervjuadeattgemerutförligasvaränja ellernej;braellerdåligt.öppnafrågorbörjaroftastmedfrågeorden:vad?hur?varför? (Häger,2007,s.57).Nackdelenmedöppnafrågorkanvaraomdenintervjuadeärväldigt pratgladochriskerarattglidabortfrånämnet.dågällerdetattpåettvänligtmenbestämtsätt ledasamtalettillbakainpåämnet. Ensvårighetmedattanvändaintervjusommetodärattställarättfrågor.Frågornafårinte varaformuleradepåettsådantvisattdenintervjuadekännerattdetfinnsetträttellerfelsvar. Detärocksåviktigtattfrågornafokuserarpåettämneitagetochundvika antingen eller frågor.förattminskariskenförattmissförstådenintervjuadessvar,ärdetbraattåterge svaretdennegerpåenfråga(kuniavsky,2003,s.121).dettakanmangöratillexempelgenom attsäga Sådutycker/känner/upplever... Dåfårdensomblirintervjuadenchansatt reflekteraöversittsvarochkorrigeradetomdetinteverkarstämmamedvaddenna egentligentycker. 3.5Persona Jagupplevdeiminasamtalmeddesomhartilluppgiftattskrivatextertillprivatkunderattdet råddeenvissosäkerhetkringvemmottagarenvarochvilkaförkunskaperdennakundetänkas ha.enmarknadskommunikatöruttrycktedetsom: jagtänkerattjagskrivertillentolvåring. Detskulleeventuelltkunnabidratillatthittarättnivå,mentonenriskerardåattblifelför 20

BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART

BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART BELÄGGNINGS- OCH BEMANNINGSSYSTEM En användarcentrerad utveckling av ett internt beläggnings- och bemanningssystem på ett medelstort IT-konsultföretag. Frida&Morberg&och&Johanna&Schyl&

Läs mer

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten

Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Förbättring av Hofors kommuns hemsida: Socialtjänsten Adelin Nzomwita Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Nevenka Silfverhielm

Nevenka Silfverhielm Nevenka Silfverhielm 52 miljoner användare och 231 manår senare är vi säkra: Det roligaste vi vet är att skapa produkter och tjänster som ger effekt Om inuse 45 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

Hemsida till företaget Entusiastisk Coaching

Hemsida till företaget Entusiastisk Coaching Beteckning: Akademin för teknik och miljö Hemsida till företaget Entusiastisk Coaching Annelie Hammar Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi Examinator: Anders Jackson

Läs mer

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys Text och språkanalys Klassisk retorik och massmedieretorik två ingångar till textanalys Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät VT12 Kursledare: Jonas Ström och Hans Wiechel Institutionen för kultur-

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Välkommen. Offertarbete och säljbrev. Henrik Mannerstråle. Copyright: Powersales Communica6on

Välkommen. Offertarbete och säljbrev. Henrik Mannerstråle. Copyright: Powersales Communica6on Copyright: Powersales Communica6on Välkommen Offertarbete och säljbrev Henrik Mannerstråle Offertarbete Copyright: Powersales Communica6on Offertarbete Vad är en offert? 1. Bestämd adressat (inte en annons)

Läs mer

Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder

Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder AvZannaMårtenssonhandlettavCarl JohanAsplund(LTH)ochPehrJohnsson

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Välkommen. Offertarbete och säljbrev. Henrik Mannerstråle. Säljutbildning Folkuniversitetet, Copyright: Venture Competence Partners

Välkommen. Offertarbete och säljbrev. Henrik Mannerstråle. Säljutbildning Folkuniversitetet, Copyright: Venture Competence Partners Välkommen Offertarbete och säljbrev Henrik Mannerstråle Idag Repetition ROI Offertarbete Säljbrev ROI lönsamma investeringar Det bästa sättet att visa återbetalningstiden (ROI) på investeringen är att

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07.

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07. Programschema för 04/05 Programschema för Textdesign Informationsdesign, 80 hp Programkod: Gäller för läsåret 04/05 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation,

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

Ronny Berggren rbn09002@student.mdh.se Textdesign ITE305 2011-12-08. Yrkesorientering på. Posten Retail. Ombudsstöd

Ronny Berggren rbn09002@student.mdh.se Textdesign ITE305 2011-12-08. Yrkesorientering på. Posten Retail. Ombudsstöd rbn09002@student.mdh.se Textdesign ITE305 2011-12-08 Yrkesorientering på Posten Retail Ombudsstöd 1 Posten Retail Ombudsstöd Inledning Jag har gjort min yrkesorientering på Posten Retail som är en avdelning

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

PRAKTIKRAPPORT. Praktikrapport Annika Persson Yrkesorientering och Branchanalys Textdesign år 3 2011-12-09 apn09008@student.mdh.se

PRAKTIKRAPPORT. Praktikrapport Annika Persson Yrkesorientering och Branchanalys Textdesign år 3 2011-12-09 apn09008@student.mdh.se PRAKTIKRAPPORT Praktikrapport Annika Persson Yrkesorientering och Branchanalys Textdesign år 3 2011-12-09 apn09008@student.mdh.se Praktikplats: JFS & Co Djurgårdsvägen 4 633 40 Eskilstuna Telefon: 016-51

Läs mer

Google AdWords. Gustav Bergman

Google AdWords. Gustav Bergman Google AdWords Gustav Bergman Kort om Kanban Marketing Internetkampanjer Sociala medier Sökmotoroptimering (SEO) Webbyrå Kunder: Egmont Tidskrifter, Julius Biljettservice, LRF media, AF Borgen, Softhouse

Läs mer

KAN VIBRATIONSTRÄNING MINSKA SMÄRTAN

KAN VIBRATIONSTRÄNING MINSKA SMÄRTAN KAN VIBRATIONSTRÄNING MINSKA SMÄRTAN HOS ARTROSPATIENTER? EN PROSPEKTIV INTERVENTIONSSTUDIE och EXAMENSARBETE NAPRAPATHÖGSKOLANS RAPPORTSERIE, STOCKHOLM I MAJ 01 Sammanfattning Den här prospektiva interventionsstudien

Läs mer

Tentamen på kursen Informationsdesign, 7,5 hp

Tentamen på kursen Informationsdesign, 7,5 hp Högskolan i Borås Institutionen Handels- och IT-högskolan Malin Nilsson Tentamen Tentamen på kursen Informationsdesign, 7,5 hp Tentamenstid: 2013-06-07, kl. 09.00-13.00 Ladokkod: NID021 Hjälpmedel: Ritverktyg,

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Övertygande!kommunikation!!

Övertygande!kommunikation!! Övertygandekommunikation 1praktisksäljkommunikation1 Introduktiontillarbetshäften1till3 Skapadinegensteg-för-stegguidetillövertygandesälj-ochaffärskommunikation HenrikMannerstråle/UrbanGavelin Innehållsförteckning0

Läs mer

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KKKs 2015- Tjänsteskrivelse 2015-06-01 1 (8) Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-507 Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till kommunstyrelsens

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Internetmarknadsföring att leta, hitta och skapa relationer för affärer via webben

Internetmarknadsföring att leta, hitta och skapa relationer för affärer via webben Internetmarknadsföring att leta, hitta och skapa relationer för affärer via webben SACO Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF

Läs mer

Studie av sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder BF 204-071

Studie av sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder BF 204-071 Studie av sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder BF 204-071 Analys av behovet av stöd och vägledning -Examensarbete Malin Petterson Johan Szymanski LTH Rapport

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.se

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Förstudieprojekt Lika rätt till körkort

Förstudieprojekt Lika rätt till körkort Förstudieprojekt Lika rätt till körkort Projektet har genomförts av Branschföreningen Svensk Fordonsanpassning, medfinansiär har varit Länsstyrelsen Projekttid: 2009-10-01 2010-03-31 Projektansvariga företrädare:

Läs mer

Akademin för teknik och miljö. Projekt Växbo. Andreas Sundberg & Lars Kraft juni 2010. Examensarbetet, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap

Akademin för teknik och miljö. Projekt Växbo. Andreas Sundberg & Lars Kraft juni 2010. Examensarbetet, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Beteckning: Akademin för teknik och miljö Projekt Växbo Andreas Sundberg & Lars Kraft juni 2010 Examensarbetet, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi Handledare: Carina Pettersson Examinator:

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Källor i Haninge vattenkvalitet och tillgänglighet

Källor i Haninge vattenkvalitet och tillgänglighet EXAMENSARBETE KEMITEKNIK HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN KälloriHaninge vattenkvalitetochtillgänglighet ShahabBehrouzAkrami KTH Stockholm 2012 KTH KEMITEKNIK HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN EXAMENSARBETE TITEL:

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

INNEHÅLLS- FÖRTECKNING

INNEHÅLLS- FÖRTECKNING ABSTRACT INNEHÅLLS- FÖRTECKNING DEL I INLEDNING... 1 Bakgrund och övergripande problemformulering... 1 Vad är: content marketing... 2 Content marketing från början... 3 Spoon och content marketing... 3

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Åse Theorell Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Föreläsningen ikväll Era förväntningar och frågeställningar Min bakgrund och vad jag

Läs mer

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång Gymnasiearbetets rapport En översiktlig genomgång Vilka är vi? Linda Ekström Lind, förstelärare i svenska och historia Tony Strid, bibliotekarie Formatmallar på skolans hemsida Skriv direkt i dem. Service

Läs mer

Kvalitetsutveckling av hivprevention. Viveca Urwitz Frida Hansdotter

Kvalitetsutveckling av hivprevention. Viveca Urwitz Frida Hansdotter Kvalitetsutveckling av hivprevention Viveca Urwitz Frida Hansdotter Vad ska vi prata om idag? Introduktion till kvalitetsarbete Metoder för kvalitetsarbete Bakgrund och innehåll i EU projektet QI-Action

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen Projektplan Elever: Klass: Version på planen: Senast uppdaterad: Idé Vilket fenomen eller skeende i er omgivning vill ni undersöka? Exempel: Fåglars olika läten och beteenden vid olika situationer. Ämne

Läs mer

Introduktion till vetenskapligt skrivande

Introduktion till vetenskapligt skrivande Introduktion till vetenskapligt skrivande Karl- Johan Grinnemo 1 Att tänka på vid vetenskapligt Målgrupp skrivande Syfte Disposition Stil Flöde Språk 2 Målgrupp Artikel 1 Artikel 2 3 Syfte Artikel 1 Artikel

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Tar du med dig jobbet hem?

Tar du med dig jobbet hem? YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Tar du med dig jobbet hem? En enkätstudie över vårdadministratörers psykosociala arbetsmiljö inom psykiatrin Examensarbete 35 poäng Författare:

Läs mer

Hur vända den negativa vaccinationstrenden?

Hur vända den negativa vaccinationstrenden? Hur vända den negativa vaccinationstrenden? Åke Örtqvist Smittskyddsläkare SLL Sidan 1 Procent Problem Sjunkande vaccinationstäckning/antal hos 65+ Andel pensionärer vaccinerade mot influensa 80 70 60

Läs mer

GRAFISK KOMMUNIKATION

GRAFISK KOMMUNIKATION GRAFISK KOMMUNIKATION Grafisk kommunikation har alltid förekommit, från grottmålningar och de första skriftsystemen, via handgjorda böcker, över Gutenbergs tryckteknik till dagens digitala kommunikation.

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Lagercentralisering inom distributionslogistik Hur påverkas transportutförandet?

Lagercentralisering inom distributionslogistik Hur påverkas transportutförandet? . Lagercentralisering inom distributionslogistik Hur påverkas transportutförandet? Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Kandidatuppsats i företagsekonomi Våren 2011 Författare: Christoffer Liljesson

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Berättelsen i landskapsarkitektens arbetsprocess

Berättelsen i landskapsarkitektens arbetsprocess Berättelsen i landskapsarkitektens arbetsprocess Sammanfattning Abstract Förord Innehållsförteckning DEL 1 Inledning...10 Syfte...11 Forskningsfrågor...11 Metod... 11 Avgränsning...14 Målgrupp...14 Begreppsdefinition...14

Läs mer

STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER

STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER # Offentliga sektorns omvandling kvinnors förflyttning på arbetsmarknaden # Sveriges enskilt största arbetsgivare för kvinnor # Vård och omsorg är den delverksamhet som är mest

Läs mer

Så fångar du dina målgrupper!

Så fångar du dina målgrupper! Så fångar du dina målgrupper! inuse AB Sveriges största företag inom användbarhet Kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm 21 erfarna specialister Något av vad vi gör just nu VHS användningstester av studera.nu

Läs mer

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun Fördjupad förstudie

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

The Information Company Visuell kommunikation av siffror Stockholm 2009-06-10

The Information Company Visuell kommunikation av siffror Stockholm 2009-06-10 The Information Company Visuell kommunikation av siffror Stockholm 2009-06-10 2009-06-10 Sida 1 Agenda Syfte: Att få med sig några konkreta principer som kan förbättra hur vi visualiserar information Exempel

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

White paper Välskrivna texter för e-post

White paper Välskrivna texter för e-post White paper Välskrivna texter för e-post Lär dig knepen som hjälper dig att skriva bättre texter Din guide till bra och välskrivna texter för e-post Den digitala marknadsföringen är ofta inriktad på teknik.

Läs mer

SROI-analys av Kooperativet KOS 2011

SROI-analys av Kooperativet KOS 2011 SROI-analys av Kooperativet KOS 2011 SROI-analys och rapport framtagen av: Kerstin Eriksson, Famna Annica Falk, SKOOPI Svenska SROI-nätverket har tilldelat rapporten kvalitetsmärkningen Svensk SROI-kvalité

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2)

Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2) Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Liv och hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning. Umeå FH 2009-12-02

Liv och hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning. Umeå FH 2009-12-02 Liv och hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning Umeå FH 2009-12-02 Aktuella förutsättningar år 1 2010 Fokus Grundkartläggning på brukarnivåintervjuer, reflektionsgrupper Identifiering behov

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

Ungdomars våld i samhället

Ungdomars våld i samhället Ungdomars våld i samhället Ämne: Ungdomar våld Namn: Natalie Carlberg Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: 2009 Sida 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng BIM-metodik 15 Bygg- och förvaltningsprocessen 25 Byggnadskonstruktion (beräkningsprogram) 30 Byggteknik

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Tentamen på kursen Informationsdesign, 7,5 hp

Tentamen på kursen Informationsdesign, 7,5 hp Högskolan i Borås Sektionen för Informatik Malin Nilsson Tentamen Tentamen på kursen Informationsdesign, 7,5 hp Tentamenstid: 2015-01-09, kl. 09.00-13.00 Ladokkod: NID021 Hjälpmedel: Ritverktyg, t ex färgkritor,

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Lärarlagen IDT 2014/2015

Lärarlagen IDT 2014/2015 Lärarlagen IDT 2014/2015 Lärarlaget datalogi Grundläggande programmering Programmering Datastrukturer, algoritmer och programk. Objektorienterad programmering Funktionell programmering med F# caroline

Läs mer

Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått

Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått Författare: Daley, van der Oord, Ferrin, Danckaerts, Doepfner, Cortese, Sonuga-Barke Ur Journal of American Academy

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Kimmo Eriksson Professor i tillämpad matematik

Kimmo Eriksson Professor i tillämpad matematik Kimmo Eriksson Professor i tillämpad matematik Lönar det sig att vara självisk? Kimmo Eriksson Professor i tillämpad matematik Boktips Full av underbara enkla tankeexperiment för att demonstrera skillnaden

Läs mer

Exempeltext labbrapport

Exempeltext labbrapport Sida 1 (av 5) Exempeltext labbrapport Texten här nedanför är ett exempel på en labbrapport i naturkunskap som handlar om blindtest. Det finns även en beskrivning av labbrapporter med en genomgång av de

Läs mer

Handlingsid I/U/K Beskrivning Dokumenttyp Datum Avsändare/Mottagare Handläggare Ärendenummer Ärendemening Avdelning

Handlingsid I/U/K Beskrivning Dokumenttyp Datum Avsändare/Mottagare Handläggare Ärendenummer Ärendemening Avdelning Postlista Utskriftsdatum: 2015-10-16 Utskriven av: Elisabeth Grinde Diareenhet: Socialnämnden Datum: 2015-10-02-2015-10-15 Riktning: Sekretess: Inkomna, Upprättade Visas ej Handlingsid I/U/K Beskrivning

Läs mer

Skulle du köpa aktier i Alex Schulman AB?

Skulle du köpa aktier i Alex Schulman AB? SkulleduköpaaktieriAlexSchulmanAB? Enstudieavsocialamediersomverktygförattbyggaett framgångsriktpersonligtvarumärke C uppsatsvt 10 ErikaGustafssonochCarolineJensen V10MKAND Handledare:MichaelWesterlund

Läs mer

Begripliga, lättlästa och intressanta texter för Örebro kommun - en bred målgrupp

Begripliga, lättlästa och intressanta texter för Örebro kommun - en bred målgrupp Akademin för innovation, design och teknik Begripliga, lättlästa och intressanta texter för Örebro kommun - en bred målgrupp Emma Westergård i Informationsdesign KIT 158 Handledare: Johan Sundström Examinator:

Läs mer

Hur vet vi att något är begripligt?

Hur vet vi att något är begripligt? Hur vet vi att något är begripligt? Håkan Eftring Certec, Lunds Tekniska Högskola Hur vet vi att något är begripligt? Svårt, men vi kan: Fråga personen Testa personen Kontrollera informationen Kontrollera

Läs mer

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning L-O. Bligård, J. Andersson, A. Thunberg, A-L. Osvalder Docent Anna-Lisa Osvalder & doktorand Lars-Ola Bligård Avd. Design/Inst.

Läs mer

Marknadsföringsplan. För utbildning i Visualisering, hösten 2008, vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping.

Marknadsföringsplan. För utbildning i Visualisering, hösten 2008, vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping. Marknadsföringsplan För utbildning i Visualisering, hösten 2008, vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping. Innehållsförteckning Syftet med en marknadsplan Syftet med en marknadsplan 3 Identitet 4

Läs mer

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen Skästra Byaförening Sid 1 av 6 Upprättad av: Datum: Version: Jakob Silén 2009-09-15 0.2 Projektplan, INNEHÅLL 0 Versionshistorik...2 1 Identifikation...2 1.1 Huvudmän...2 1.2 Budgetramar...2 1.3 Tidsramar...2

Läs mer

Att få ett nytt kulturarv

Att få ett nytt kulturarv Att få ett nytt kulturarv Rapport för etapp 2 2009 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2009:4 2 Bakgrund Örebro läns museum har arbetat tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län i några år med

Läs mer

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR (MED AKADEMISK HEMVIST VID INSTITUTIONEN FÖR TEKNIKVETENSKAP OCH MATEMATIK, TVM) ALLMÄNT För att erhålla en examen fordras

Läs mer

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Solen Redundans Didrik Östergren 2014 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Didrik Östergren 2014-08-20 Luleå Tekniska Universitet,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Förslag till en grafisk profil ett examensarbete riktat mot Djuraffär n

Förslag till en grafisk profil ett examensarbete riktat mot Djuraffär n Förslag till en grafisk profil ett examensarbete riktat mot Djuraffär n Linda Karlsson & Kajsa Elfström Textdesignprogrammet, 120p Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling Examensarbete

Läs mer

UTBILDNING KOMMUNIKATIONS- VETENSKAP

UTBILDNING KOMMUNIKATIONS- VETENSKAP EN BESKRIVNING AV MIN UTBILDNING I MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONS- VETENSKAP RIKARD JEDHAMMAR UPPSATS Förändringskommunikation - i teori och praktik EXAMENSARBETE Snacket om pressen! - En undersökning av debatten

Läs mer

Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer

Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer Linda Runvall Satu Parantainen Textdesign, 120p Institutionen för innovation, design och produktutveckling Examensarbete i informationsdesign, 10p

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INTERNETFÖRMEDLAD PSYKOLOGISK BEHANDLING VID ÅNGEST- OCH FÖRSTÄMNINGSSYNDROM Ulf Jonsson Leg psykolog, Med Dr, Projektledare på SBU ulf.jonsson@sbu.se Varför

Läs mer

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 DAYTONA COMMUNICATION AB Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sweden Phone +46 8 579 397 50, Fax +46 8 579 397 55 www.daytona.se, info@daytona.se

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer