Mobilitet och tillgänglighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobilitet och tillgänglighet"

Transkript

1 Mobilitetochtillgänglighet ConsafeLogisticshanddatoreriframtidensvårdochäldreomsorg Författare: SusannaDomeij ToveSvärdNorbäck Datum:

2 ii

3 Förord MeddennarapportavslutarvivåracivilingenjörsstudierpåLundsTekniska Högskola.Examensarbetetharutgjortettspännande,givandeoch utmanandehalvårsomhargettenstorinblickiområdenvikundeliteom innan. FörstochfrämstvillvitackaMarikaHögbergochallaandramedarbetarepå ConsafeLogisticskontoriDanderydförderasstorahjälp,allatrevligasamtal vidlunchbordetochförmöjlighetenattavslutavårutbildninghosdem. VidarevillvitackavårhandledareBertilINilssonsomtrotsdetgeografiska avståndetaldrigvaritmeränetttelefonsamtalbortochtålmodigtläst igenomvårautkast.vivillocksåriktaettstorttacktillallavåramuntliga källorsomtagitsigtidenattgöravårtarbetemöjligt. Våranäraochkära,familjerochvänner,harfungeratsomovärderligastöd underhelastudietidenochvihadeinteklaratdetutaner.slutligenvillvi tackavarandraföralladiskussioner,promenaderochvälbehövliga skrivbordsdanser. Stockholm,januari2011 SusannaDomeij ToveSvärdNorbäck iii

4 Abstract Title: Authors: Supervisors: MobilityandAccessibility PDAsinFutureHealthcare andwelfare SusannaDomeijandToveSvärdNorbäck BertilINilsson.DivisionofProductionManagement,Lund InstituteofTechnology. MarikaHögberg.MobileSolutions,ConsafeLogistics. Purpose: Method: Conclusion: Thethesisaimstoexplorebusinessopportunitiesfor ConsafeLogisticstointroducePDA s(personaldigital Assistants)inhealthcareandwelfareforseniorcitizens. Thestudyisconsideredtobebothdescriptiveand explorativeandthroughouttheprojectanabductive researchmethodwasused.datawascollectedthrough literaturereviews,archivalanalyses,interviewsand observations.initialstudiesofaswellhealthcareand welfareaspda swasmade,followedbyananalysisof potentialbusinessareas.thisanalysisledtotwo qualitativecasestudieswithconcludingmarketanalyses. Thehealthcareandwelfaremarketisacomplexsegment withparticularlyspecialconditionsthatdiffersignificantly fromtraditionalcustomermarketsforpda s.inorderto identifywhichareaswithinthesegmentthatareespecially suitablefortheuseofpda sanextensiveunderstandingof themarketisrequired. PDA sorotherhandhelddevicescanimproveefficiency whenmobilityisacrucialfactorandtheneedfor informationaccessduringmovementissignificant.two targetgroupsofsignificantsizewasidentifiedwithin healthcareandwelfareandwheretheseaspectsplaysan iv

5 importantrole: 1. Nursesworkingininstitutionalcare 2. Paramedicsorassistantnursesinassistedliving. Afterfurtherstudies,theuseofPDA swasconsidered uncertainininstitutionalcare,duetoitssignificant documentationrequirements,complexworkingroutines andlackofpreviousexamples.nevertheless,theauthors believethattheareashouldnotbecompletelyrejected. Thisspecificcasehasthepotentialtobecomeafuture promisingmarketduetoitsongoingdevelopment. Ontheotherhand,assistantlivingisconsideredtobean areawiththepotentialtogainapparentbenefitsfrom usinghandheldcomputers.theworkisbasedon reoccurringroutinesandparamedicsexperienceaneedfor information,documentationandcommunicationwhile movingthatsuitstheformat.thisspecificsegmentalso sharescertaincharacteristicswithconsafelogistics existingcustomers.oneproductinconsafelogistics productportfolioisconsideredtobesuitabletofurther developintoaproductfortheassistantlivingmarket. Keywords: Healthcare,Welfare,AssistedLiving,PDA,Health Informatics. v

6 Sammanfattning Titel: Författare: Handledare: Mobilitetochtillgänglighet ConsafeLogistics handdatoreriframtidensvårdochäldreomsorg SusannaDomeijochToveSvärdNorbäck BertilINilsson.Institutionenförproduktionsekonomi, LundsTekniskaHögskola. MarikaHögberg.MobileSolutions,ConsafeLogistics. Syfte: Metod: Slutsatser: Projektetssyfteärattundersökaaffärsmöjligheternaför ConsafeLogisticsattlanseramobilaIT stödinomvårdoch äldreomsorg. Studienäravsåväldeskriptivsomexplorativkaraktäroch engenomgåendeabduktivansatshartagits.datatill studienärinhämtadgenomlitteraturstudier,arkivanalys, intervjuerochobservationer.eninledandekartläggningav såvälvårdochäldreomsorgsomhanddatorteknikharföljts avenanalysavpotentiellaaffärsområden.analysen utmynnaritvåkvalitativafallstudiermedavslutande marknadsanalyser. Vårdochomsorgärettkomplextmarknadssegmentmed mycketspeciellaförutsättningarsomskiljersigbetydligt fråntraditionellakundertillhanddatorer.föratturskilja vilkaområdensomlämparsigsärskiltvälför handdatoranvändandekrävsdärförenomfattande förståelseförverksamheternaochdessarbetsrutiner. Handdatorerkanverkasometteffektiviserande hjälpmedelnärmobilitetärenavgörandefaktorochdet finnsettstortbehovavinformationsåtkomstirörelse.två målgrupperavbetydandestorlekidentifieradesinomvård ochäldreomsorgdärdessakaraktärsdragvartydligast: vi

7 1. Sjuksköterskorpåslutnaavdelningar 2. Vårdbiträdeninomhemtjänsten Behovetinomslutnaavdelningarbedömdesvaraosäkert pågrundavomfattandedokumentationsbehov, kompliceradearbetsrutinerochbristenpåbeprövade lösningar.trotsdettaanserförfattarnaattområdetinte behöverförkastashelt.falletkanstuderasdjuparedå vårdensaktuellautvecklinggenomarbetetmednationell ehälsakommerskapabättreförutsättningarförenstor framtidamarknad. Hemtjänstenbetraktasiställetsomenverksamhetsom kanvinnatydligafördelaravattanvändahanddatorer.det rutinbaseradearbetetmedstorabehovav informationsåtkomstochkommunikationirörelse påminneromsvårighetersomnågraavconsafelogistics kundertidigareupplevt.enprodukticonsafelogistics portföljansesligganäraenlämpliglösningtillsegmentet ochenmarknadsanalysuppvisarstoraaffärsmöjligheter förconsafelogistics. Nyckelord: Vård,Äldreomsorg,Hemtjänst,Handdatorer,PDA, Hälsoinformatik. vii

8 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Målgrupp Syfte Projektmål Avgränsningar Disposition Metod Ambition Forskningsansats Datainsamling Kvalitet Analysmetod Vårdochäldreomsorg Vård Äldreomsorg Organisatoriskaaspekter Lagarochrestriktioner IT mognadinomdagensvårdochäldreomsorg NationelleHälsa Landsting Kommun Lagarochrestriktioner Handdatorer Mobilitet Hårdvara Mjukvara...69 viii

9 5.4 Säkerhet ConsafeLogisticshanddatorlösningar Framgångsfaktorerförhanddatorer RealiseringavettframgångsriktIT stöd Närlämpardetsigattanvändahanddatorer? Handdatorerivårdochomsorg FramgångsfaktorerförConsafeLogisticshanddatorlösningar NågrarösteromIT stöd Målgrupp Vård ochomsorgsområden Användargrupper Analys Fallstudie1 Sjuksköterskapåslutenavdelning Arbetsuppgifter Informationshantering Kommunikation Övrigaanvändningsområdenförhanddatorer Åsikterfrånanvändargruppen Hårdvara Äranvändarnamogna? Ärmarknadenmogen? Vårdspecifikafaktorer Analys Fallstudie2 Vårdbiträdeihemtjänsten Informationshantering Kommunikation Åsikterfrånanvändargruppen Äranvändarnamogna? ix

10 9.5Ärmarknadenmogen? Omvärldsfaktorer Analys Diskussion Hurskiljersigvårdochäldreomsorgfrånandramarknader? Vartärmarknadenpåväg? Vadäravgörandeförattlyckaspåmarknaden? RekommendationertillConsafeLogistics Referenser Publiceradeskriftligakällor Opubliceradeskriftligakällor Multimedia Muntligakällorochobservationer x

11 Figurförteckning Figur1.1Rapportensdisposition... 4 Figur2.1Arbetsprocessmedabduktivforskningsansats... 7 Figur3.1Vårdensmarknadstriangel Figur3.2Treolikatyperavprocesser Figur4.1Landstingmedettgemensamtsystemförvårddokumentation...48 Figur4.2Marknadenförjournalsystemuppdelatpåantalanvändare...49 Figur4.3AntalanställdaperPC Figur5.1ByggstenarnaiettWLAN...68 Figur7.1Verksamheterinomvårdochäldreomsorg...91 Figur7.2Effektavmobilteknologi Figur8.1Orsaktillvårdskador Figur8.2Olikakaraktärpåslutnaavdelningar Figur9.1Informationsflödemellanintressenteriäldrevården Figur9.2Konkurrenslämplighetförvårdochomsorg xi

12 xii

13 1 Inledning Inledningenförserläsarenmedstudiensbakgrund,vilketföljsavett klargörandekringdessmålgrupp,syfte,projektmål,avgränsningarsamt rapportensdisposition. 1.1 Bakgrund Marknadenförhanddatorerharvuxitdesenasteårenitaktmedatttekniken harutvecklatsochmöjliggjortfleranvändningsområden.flerochfler branscherhartagittillsigdenrelativtnyateknikenochdetärvanligtatt företaganvänderhanddatorersomarbetsstöd,administrativaverktygoch somenförlängningavstationäradatorer.enbranschdärdetidagsläget finnsfåhanddatorlösningarärvårdochdessnärliggandeomsorg.dådenna marknadanseshaenstortillväxtpotentialunderdenärmasteårenliggerdet iconsafelogisticsintresse iegenskapavleverantöravhanddatorlösningar attutrönapåvilketsättdettaskullekunnarealiseras. ConsafeLogisticsärenavEuropasledandeleverantöreravlogistiksystem ocherbjuderlösningarinomlogistik,mobilait lösningar,konsulttjänster ochprocessförbättringar.huvudkontoretärplaceratilundmen affärsområdetmobilesolutionsharmajoritetenavsinsvenskapersonalpå ettkontoridanderyd.mobilesolutionsutvecklarmjukvaraförhanddatorer ochharidagenomfattandeportföljmedsåvälstandardiseradesom skräddarsyddaproduktersomdeerbjuderföretaginomblandannatservice, försäljningochtransport. 1 Enavdestorautmaningarnasomföreliggervårdenärattharättinformation tillgängligpårättplatsvidrätttillfälle.vårdmedfokuspåpatientensbästa förutsätterensamordningavinsatserfrånolikavårdgivareiettintegrerat system,därdeolikadelarnaavvårdenmåstehängaihopochkunna kommunicera.omsorgsinsatserföräldre,såkalladäldreomsorg,äroftatätt 1 ConsafeLogistics.(2008a) 1

14 koppladtillvårdverksamhetervilketkräverettfungerande informationsutbyte.medettbrettanvändandeavit lösningarskulle kostnadsbesparingarochenhögregradaveffektivitetuppnås.behovetavatt arbetamedförnyelseochförbättringarinomsvenskvårdochäldreomsorgär stortdåbefolkningenbliralltäldresamtidigtsomnyabehandlingsmetoder utvecklasochtasibruk.definansiellaresursernaärinteoändligaochväxer inteitaktmedbehoveninomvårdochomsorg. 2 3 ConsafeLogisticstrorattdeharkompetensenatterbjudavård och omsorgssegmentetmobilalösningarmedvilkakundernablandannatskulle kunnauppnåeffektivitetsförbättringar,högresäkerhetochökadspårbarhet. Idagslägethardedockinteidentifieratlämpligaanvändningsområdeninom branschenellerutvecklatenproduktspecielltriktatmotvårdoch äldreomsorg Målgrupp DeprimäramålgruppernaförarbetetbeståravberördaanställdavidConsafe LogisticssamtteknologerochlärarevidLundsTekniskaHögskola.Vidare hysesförhoppningaromattintressentersomverkarigränslandetmellanit ochvårdelleromsorgocksåskatillgodogörasigrapporten. 1.3 Syfte ProjektetssyfteärattundersökaaffärspotentialenförConsafeLogisticsatt lanseramobilait stödinomvårdochäldreomsorg. 1.4 Projektmål Examensarbetetsmålärattgöratvåöversiktligakartläggningarövervård ochäldreomsorgrespektivehanddatorer.därefteridentifierasområden inomvårdochomsorgdärdetfinnsbetydandemarknadspotentialför handdatorlösningargenomattstuderamöjligheterochutmaningarför implementationrespektiveanvändande.vidaregörsdjupdykningaritvåav dessaområdendärdetbedömsfinnasgodaframtidaaffärsmöjligheterför ConsafeLogistics.Slutligengesrekommendationerangåendeeneventuell etableringavconsafelogisticsinomaffärssegmentet.dettakommeratt 2 Gartner.(2009) 3 Nilsson.F.(2008).s.3 4 Högberg,Marika.Intervju

15 resulteraienskriftligrapportsomkommerattpresenterasmuntligtpåsåväl LundsTekniskaHögskolasompåConsafeLogisticskontoriDanderyd. 1.5 Avgränsningar KartläggningenavteknikenfokuserarpåIT lösningaravliknandetypsomde lösningarsomconsafelogisticsavdelningmobilesolutionserbjuder. InteraktionenmellanmobilaIT stödochandrasystemkommerinte granskasomdetinteerbjuderspecifikautmaningarellermöjligheter. Detaljerkringhurinformationivårdochomsorglagrasärocksånågotsom hamnarutanförramarnaavdettaprojekt.slutsatsersomdraskommerutgå fråndensvenskamarknadenmeddessspecifikavillkorochförutsättningar. Arbetetharavgränsatstillattstuderaanvändningsområdensomärvård elleromsorgsspecifika.deområdeninomvårdochomsorgsomtasi beaktandeärendastdesomharenbetydandestorlek,dåmåletäratt identifierastoramarknaderochskapageneraliserbaralösningar. Utgångspunktentasiolikavårdformerochdenomsorgsomstuderasär äldreomsorgdådennaverksamhetärtättknutentillvårdverksamheter. Mångaavdesombrukaräldreomsorgärmultisjukaochäribehovavvård parallelltmeddenomsorgsombeviljats. 1.6 Disposition Rapportentaravstampieninledningsombeskriverarbetetssyfte,måloch målgruppförattgåvidareienbeskrivningavdenanvändametodiken. Därefterdelasrapportenuppitvåspår;förstkartläggsvårdochäldreomsorg ochdärefterpresenterasenbeskrivningavhanddatortekniken.dessatvå spårmynnarutiettkapitelsomämnarfinnalämpligamålgrupperför handdatorerinomvårdochäldreomsorg.tvåområdensombedömdesvara särskiltlämpligastuderasnärmareitvåparallellafallstudiermedavslutande analyserkringfallensaffärspotential.fallstudiernaföljsuppavengenerell diskussionomvård ochomsorgsbranschenochvilkautmaningar handdatorleverantörerstårinför.avslutningsvispresenterasettantal rekommendationertillconsafelogisticsgällandeframtidaaffärsmöjligheter. Figur1.1illustrerargrafisktdennadisposition. 3

16 1.Inledning 2.Metod Vårdochäldreomsorg 3.Vårdochäldreomsorg 4.IT mognadinomdagens vårdochäldreomsorg 5.Handdatorer 6.Framgångsfaktorerför handdatorer Handdatorteknik 7.Målgrupp 8.Fallstudie1 9.Fallstudie2 10.Diskussion 11.Rekommendationertill ConsafeLogistics Figur1.1Rapportensdisposition 4

17 2 Metod Närvetenskapligforskninggenomförsärdetessentielltattförfattaren redovisarsitttillvägagångssättförattläsarenskakunnavärderaochförstå resultaten.idettakapitelpresenterasdenmetodiksomanvändsiarbetetmed projektet.detinledsmedstudiensambitionochfortsättermedengenomgång avdessansats.därefterredovisasanvändametoderochverktygför datainsamling.studienskvalitetfåravslutakapitlet. 2.1 Ambition Förattväljautenlämpligprojektmetodärdetviktigtattförstformuleraden bakomliggandeambitionen.dettakanhafleraolikakaraktärer: Endeskriptivstudiesyftartillattbeskrivahurnågotfungerarellerutförs. 5 Ett exempelpåensådanstudieärenkartläggningsomgenomatttittapåett brettspektraavvariablergerenbredbeskrivningenföreteelse. Enexplorativstudieutforskarettfenomenmedsyftetattskapaendjupare förståelse. 6 Omendeskriptivstudiesökerenobjektivbeskrivningsågerden utforskandesnarareeninsiktiettproblemområde. Enexplanativstudieharsommålattförklarahurnågotfungerarellerutförs ochpekapåorsakochverkan. 7 Dådettaärsyftetkandetvaramergivande attanvändasigavkvalitativametoderdådessagerenstörredjupochenmer förklarandebildavsituationenänkvantitativa. 8 Ennormativstudieutförsnärsyftetärattlösaettidentifieratproblem. 9 5 Höst,M.etal.(2006).s.29 6 Ibid.s.29 7 Ibid.s.29 8 Ellram,L.(1996).s.97 9 Höst,M.etal.(2006).s.29 5

18 DennastudiesyftartillattundersökaaffärsmöjligheternaförConsafe LogisticsattetableramobilaIT stödinomvårdochäldreomsorg.arbetet kräverenbredöverblicksbildövermarknadensåvälsomendjupare förståelseförpotentiellaaffärsområden.eninledandebeskrivningav dagslägetbehövsförattidentifieraområdenavintresse.inästastegmåste dessaområdensbehov,möjligheterochutmaningarurskiljasvilketbästsker genomenförståelseavverksamheterna.utifråndettadrasslutsatsenatt studienharensåväldeskriptivochexplorativkaraktärsamtivissmånäven enexplanativkaraktär. 2.2 Forskningsansats Enförutsättningförattgiltigkunskapskakunnagenererasäratt argumentationsformernasomutnyttjasiforskningenärgiltiga. 10 Kovacs angerdeduktionochinduktionsomdevanligastförekommande argumentationsformernaochforskningsansatserna.ideduktiontas utgångspunkteniteoriersomtestasempirisktisyfteattförutsägaverklighet, argumentationenrörsigfråndetallmännatilldetspecifika.eninduktiv forskningsansatsrörsigimotsattriktning,utifrånempiringörsenansatsatt generaliseraochutformateorierförattförklaraverklighetenoch argumentationenrörsigsåledesfråndetspecifikatilldetallmänna. 11 Abduktionkansessomenkombinationavdeovannämnaansatserna deduktionochinduktion.arbetsprocessenrörsigmellandetteoretiskaoch detempiriska.liksominduktionsyftarabduktiontillattutvecklaen generaliserbarteorisombeskriververkligheten.vanligtvistarabduktionsin utgångspunktiempirin,ävenomvissateoretiskaförkunskaperalltid föreligger. 12 Idennastudieharenabduktivarbetsprocesstillämpats(seFigur2.1).Ävendå projektettarsinutgångspunktitvåparallellateoretiskaramverkkringvård ochäldreomsorgrespektivemobilteknik,såharingenhypotesutvecklatsför testning,såsomskullevarafalletiendeduktivmetod.studiernasom därefterföljersyftartillattskapaendjupareförståelseför informationshanteringenidagensvårdochomsorgrespektive framgångsfaktorerförhanddatorprojekt.imålgruppsanalysenmatchasdessa 10 Sellstedt,B.(2002).s Kovacs,G.etal.(2005).s Ibid.s

19 tvåkartlagdaområden,förattsedanutmynnaitvåfallstudiersomtaren vertikalvypåvarsittutvaltområde.inästastegpresenteras rekommendationersomföregåsavenslutformandediskussion.vid projektetsavslutningöverlämnasstudientilluppdragsgivaren,consafe Logistics,förvidareutvecklingavutvaldaidéer. Empirisk Teoretisk Teoretiskt ramverk Fördjupande studier Målgrupps analys Fallstudier Diskussion& rekommendationer ConsafeLogistics taröverprojektet Figur2.1Arbetsprocessmedabduktivforskningsansats Datainsamling Valetavmetoderfördatainsamlingharstorinverkanpåenstudiesframgång olikatyperavstudierkräverolikaangreppssätt.demetoderochdess verktygsomanväntsidennastudiepresenterasnedan Kvantitativaochkvalitativametoder Närendatainsamlinggenomförskandettaskegenomkvantitativaoch kvalitativametoder.datasomsamlatsinmedkvantitativametoderkan räknasellerklassificerasochbearbetasgenomstatistiskanalys.kvalitativa metodergeriställetdatabeståendeavdetaljrikabeskrivningarsomkräver analysmetodersombyggerpåsorteringochkategorisering. 14 Dettagör kvantitativdatamerjämförbarmenkvalitativdatageroftaendjuparebildav verkligheten. Ivissastudierlämpardetsigmervälmedkvalitativametodermendå uppstårriskerattforskarenssubjektivitetskagenomsyrainsamladdata.det insamladematerialetskatolkasochallaharsinareferensramarochsinsyn 13 AnpassadutifrånKovacs(2005).s Höst,M.etal.(2006).s.30 7

20 påvärlden. 15 Enkombinationavkvantitativaochkvalitativametoderger därföroftaenmervalidbildavettkomplextfenomen. 16 Vårdochomsorg,såvälsommobilteknik,ärettkomplextfenomenochför attskapaentydligarebildavnulägetkrävsdetaljrikochnyanseraddata.i dennastudieanvändeskvalitativametodermedinslagavdatatriangulering (sestycketkvalitetnedan)sombidrogtillattökastudiensvaliditetoch representativitet Sekundärdataochprimärdata Datakansamlasinantingenviatidigareforskningellerviaforskarnasjälva. Dennadistinktionkallassekundär respektiveprimärdata.primärdata definierassomdatasominteharpubliceratsförutochsekundärdataär tidigarepubliceradeupptäckter. 17 Istudienharsåvälprimärdatasomsekundärdatasamlatsin.Iförstahand hardatasamlatsingenomintervjuerrespektivelitteraturstudie Litteraturstudieocharkivanalys Engrundbultinomvetenskapligforskningärlitteraturstudien.Dåforskning avserattbyggavidarepåbefintligkunskapärdetgivetvisessentielltattförst tillgodogörasigresultatfrånandrasforskning.menlitteraturstudier genomförsintebaraibörjanavforskningsarbetetutanfungerarsomen iterativprocess.eftereninledandefaskanavgränsningararbetasomoch problemformuleringarskärptsvilketkanskapaettbehovavytterligare litteratursökning.påsammasättkanenkompletterandelitteraturstudie genomomförasislutskedetavettprojektefterattresultattagitsfram. 18 Videnarkivanalysanalyserasdokumentationsomharskrivitsförettannat syfteändenaktuellafrågeställningen.detkanrörasigom företagsinformation,korrespondensellerslutrapporterfråndiverseprojekt. 19 Närenlitteraturstudieutförsärdetviktigtattvärderakällornastrovärdighet. Skrivelserkanjuvararenafalsariersåinformationsomanvändsbörha 15 Naslund,D.(2002).s Mangan,J.etal.(2004).s Björklund,M.etal.(2003).s Höst,M.etal.(2006).s Ibid.s.35,98 8

21 genomgåttenvetenskapliggranskningsprocessellerpåannatsätthaen påvisadtrovärdighet.närforskarenstöterpåmindresäkerinformationbör dennesökavidareefterenmertillförlitligkällaförattfåinformationen konfirmerad. 20 Underhelaprojektetsgångharlitteraturstudieocharkivanalysanvänts, främstförattgeenbildavnulägetochtidigareresultat,menävenföratt hittainformationommetoderochteoriersamtförattjämföraprojektets delresultatmedtidigarefynd.initialtgenomfördesbredasökningarföratt skapaenbildavnulägetförsåvälconsafelogisticsverksamhetochmobil teknikskaraktärsdragsominformationshanteringinomvården.sökning skeddeiartikeldatabaser,påbiblioteksamtpådepartementoch myndigheter.enarkivanalysavconsafelogisticsochandraföretags informationsmaterialgenomfördes.andradatainsamlingsmetoder kompletteradedennainformationochinförprojektetsnästaskede fallstudierna genomfördesytterligareenlitteraturstudie.under fallstudiernasgånggenomfördesävenarkivanalyser. Källornasomdennastudiehänvisartillharallabedömtssomtillförlitliga,på grundavexempelvisgenomfördagranskningarellertrovärdigaförfattare. Blandogranskadekällorfinnsblandannatläroböckerfråndestora lärosätena,rapporterfråndepartementochföretagsofficiellawebbsidorvilka harbetraktasvaratrovärdiga.informationfrånogranskadewebbsidoreller opubliceradekompendierharkontrolleratsmotmertillförlitligakälloroch behandlatsmedskepsis.dåutvecklingenavit systemgårfortharvissäldre litteraturiämnetbetraktassomointressantdådenbeskrivitinaktuell forskningochtillämpning Intervjuer Intervjuerärettvanligttillvägagångssättförattsamlainprimärdata. Kännetecknandeförenintervjuärensystematiskutfrågningav intervjupersonerkringettvissttema.olikaintervjutyperkankategoriseras eftergradenavstruktur. 21 Denostruktureradeintervjunärenmetoddärintervjupersonensjälvfårstyra samtaletutifråneninledandefrågeställning.metodenärvanligt 20 Ibid.(2006).s Ibid.s

22 förekommandeietttidigtskedeavforskningochsyftartillattgeförfattaren enövergripandebildavproblemområdet. 22 Idenhalvstruktureradeintervjunställssammafrågortillallainblandade. Frågornaäröppnamenrymmerendelföljdfrågorförattsäkerställaattalla intervjupersonergersinbildavheladetproblemområdesomefterfrågas. Ungefärlikalångintervjutidavsättsförvarjepersonsomintervjuas. 23 Vidgenomförandetavenstruktureradintervjuärallafrågorfastamed bundnasvar.ettvanligtsättattgenomföradennaintervjuformär användandetavfrågeformulär,vilketärenformavmuntligenkät.skillnaden mellanfrågeformulärochenkäterärattdenförstnämndateknikenoftast genomförsansiktemotansikte. 24 Fördelarnamedettfrågeformuläräratt intervjupersonenintebehöverfyllaisvarensjälv,samtattdetgeren möjlighetattförtydligafrågorsomuppfattassomotydliga.nackdelenäratt förfarandettarmyckettidianspråk. 25 Intervjupersonerväljsutgenometturvalavenpopulation.Omintervjun utgörenkvalitativstudiekanurvaletskemedstratifiering:ettantal kategorier(strata)avpersonerdefinierasurvilkaintervjupersonerväljsut. Måletmeddennaformavurvaläriförstahandatttäckadenvariationsom finnsipopulationenochintetotalrepresentativitetavpopulationen. 26 Genomförandetavintervjuerkandelasinfyrafaser.Intervjuarenstartar samtaletmedattsättaintervjunisittsammanhangochbeskrivadesssyfte. Därefterställsinledandefrågoravneutralartsomsyftartillattsätta intervjupersonenirättkontext.däreftergåshuvudfrågornaigenom, företrädesvisienordningsomupplevslogiskförintervjupersonen.tillsist sammanfattasintervjunikortadragochmöjlighetgesintervjupersonenatt läggaframkompletterandeinformation. 27 Vidgenomförandetavintervjunärdetviktigtattvaraobservantpåfaktorer somkantänkaspåverkakvalitetenavdatasomdelges.informantens 22 Gillham.(2008).s Ibid.s Ibid.s Höst,M.etal.(2006).s Ibid.s.32, Ibid.(2006).s

23 hälsotillståndochsinnestämningkanpåverkadeninformationsomgessamt desstillförlitlighet.intervjupersonenskontextsamtdessmotivförattställa upppåintervjunärävenderelevanta.detärdessutomviktigtatthaiåtanke attdetsomframkommerunderintervjunärintervjupersonensegen uppfattningavdetaktuellaämnet.ävenomdensubjektivabildenär relevantförenkvalitativintervju,ärdetviktigtattvaravaksamöveratt informationenkanvaraförvrängd,överdrivenellerrentavfalsk.dettakan manupptäckagenomatttaställningtillintervjupersonenstrovärdighetoch rimlighetidetsomsägs,informationensomdelgeskanävenkontrolleras motenmertillförlitligkälla. 28 Idennastudieärintervjuerettåterkommandeverktygförinsamlingav primärdata.betoningenliggerpåhalvstruktureradeintervjuerdådetgeren störrefrihetänenheltstruktureradintervju.heltostruktureradeintervjuer användsendastinitialt.dessanvändningärbegränsadeftersomområdet somstudienrörsiginomärsåpassstortattenvissstyrningiintervjuernaär nödvändigförattrelevantdataskakunnasamlasin. Urvaletavintervjupersonerskeddemedstratifieringdåkomplexitetenivård ochomsorgkräverenmängdolikainfallsvinklarförattskapaenheltäckande bild.somettledistandardiseringutarbetasenintervjumallförrespektive stratavilketskaparförutsättningarförgodanalys.vidanalysavintervjudata harhänsyntagitstilldenkontextsomintervjupersonenförväntas representera.vidareharenallmäntkritiskhållningintagitsochinformation harvägtsmotsekundärdataellerannanprimärdata.dåtvåförfattarearbetat medrapportenhardenenetranskriberatundertidendenandregenomfört intervjunvidmajoritetenavintervjuerna.vidtvetydigheterhar intervjupersonerkontaktatsförattverifierainformationensomtidigare angettsochflitigtrefereradekällorhargettsmöjlighetattverifieraallasina uttalanden Observationer Attobserveraenföreteelseärenannanvanligmetodförprimär datainsamlingochspecielltvanligärdenisambandmedfallstudier.syftetär attstuderaettfenomenellerskeendeochnoteradetsomhänder. Observatörenkanhaolikagradavinteraktionmeddetstuderadefenomenet. Höstföreslårenkategoriseringutifråntvådimensioner( 28 Merriam,S.B.(2006).s

24 Tabell2.1):omobservatörendeltarellerejochhuruvidadeobserverade kännertillattdeblirobserverade. Tabell2.1Kategorieravobservationer 29 Kunskapomattvaraobserverad Interaktion Hög Låg Hög Observerandedeltagare Fullständigdeltagare Låg Deltagandeobservatör Fullständigobservatör Enobserverandedeltagareärfulltintegreradigruppenochobservatörens närvaroärvälkänd.denfullständigtdeltagandeobservatörenärlikavälfullt integreradmendetärförgruppenokäntattdenneutförenobservation.den deltagandeobservatörendeltarintemengörsinnärvarokänd,tillskillnad fråndenfullständigeobservatörenvarsmålärattvaraheltosynlig. 30 Observatörenssynlighetmedförenvissproblematik.Dåobservationenär synligökarriskernaförattdettaskapåverkafenomenet menenosynlig observationkanvaraetiskttvivelaktig. 31 Vadsomstuderasunderenobservationstyrsavfenomenetshändelseförlopp ochobservatörenbörintehasattuppförstriktaramarförvilkendatasom skasamlasinföreobservationen. 32 Istudienutfördesettfåtalobservationerisambandmedintervjuer. Observationernaskeddemeddeltagarnasvetskaputanattobservatörerna vardelaktiga,sådessaageradesomdeltagandeobservatörer.under observationernahadeobservatörernaiåtankeatttillhögstagradundvikaatt påverkahändelseförloppet.observationernautfördesutannågonstriktmall ochdatasamladesingenomkortaanteckningarsomefterutfördobservation sammanställdestillmerutförligasådana.dennadatainsamlingskeddei primärtförattgeförfattarnaenbredareförståelseochverklighetsförankring tilldetstuderadeområdet. 29 Höst,M.etal.(2006).s Ibid.s Ibid.s Merriam,S.B.(2006).s

25 2.3.6 Fallstudie Förattbeskrivasamtidaföreteelserpådjupetkanfallstudiemetodikenvara användbar.ettlämpligtfallattstuderanärmarekanhärledasfrånsåväl litteratur,aktuellasocialaochpolitiskafrågorsompersonligaerfarenheter. Närettgenerelltproblemidentifieratsochmanbeslutarsigförattinriktaen undersökningpåettvisstexempelövergårdetfrånattvaraenundersökning tillenfallstudie.idagfinnsingenstriktallmänenighetomvadenfallstudie är,mendenbörintevaraentydigtexperimentell,enkätinriktadeller historisk. 33 Fallstudieteknikenärenflexibelmetod forskarenkanändra frågeställningarochinriktningunderstudiensgång.detärinteenstrikt generaliserbarmetoddådetundersöktaområdetärtydligtavgränsatmed egnaegenskaperochförutsättningar.enfallstudiepåettfenomensomhar väldigtlikaförutsättningarmedmångaandrafallökardocksannolikheten attslutsatsernakangörasgeneraliserbara. 34 Enfallstudiekanbådevarakvalitativochkvantitativ.Dentidigareanvänds förattskapateorier,medandensenaretestarteorier.majoritetenav fallstudierärdockkvalitativa. 35 Enkvalitativtinriktadfallstudieharfyragrundläggandeegenskaper: 36 Partikularistisk:Studienfokuserarpåenvisssituation,händelse, företeelseellerperson. Deskriptiv:Falletsombetraktasbeskrivsingåendeochmånga variablertasibeaktande. Heuristisk:Studienkanförbättraläsarensförståelseavdenföreteelse somstuderas. Induktiv:grundarsigtillstörstadelenpåinduktivaresonemang. Istudienanvändesenkvalitativfallstudieteknikinomtvåutvaldaområden somärspecielltintressantaförconsafelogisticsaffärsverksamhet. Områdenavaldesutifrånsinpotentialförframgångsriktanvändandeav mobiltit stödochvidaretogshänsyntillpraktiskabegränsningar. 33 Ibid.(2006).s.9, Höst,M.etal.(2006).s Merriam.(2006).s Ibid.s.25 13

26 Urskiljningengjordesisamrådmedutvecklare,säljareochhandledarepå ConsafeLogistics.Attstudienärjustkvalitativavserattsyftetintevaratt testaenteoriutanattskapateorikringproblemformuleringen. Förattsamlaindataiarbetetmedfallstudiernagjordesobservationer, flertalethalvstruktureradeintervjuersamtarkiv ochlitteraturanalys. Informationsöktesbrettochfrånflerakällor,dettaisyfteattöka generaliserbarheten. 2.4 Kvalitet Detfinnsenmängdbegreppförattmätaenforskningsstudieskvalitetoch giltighet.oavsettomstudienärkvalitativellerkvantitativbördenhahålla godreliabilitetochvaliditet.engodrepresentativitetbreddarävenstudiens applicerbarhet Reliabilitet Enrapportmedgodreliabilitetharhögtillförlitlighetidatainsamlingenoch analysenmedavseendepåslumpmässigavariationer.ettsättattuppnådetta påäratthållaenhögnoggrannhetigenomförandetavstudien.för kvalitativaintervjuerkangodreliabilitetåstadkommasgenomattpresentera avskriftavintervjudataisammanställdformförintervjupersonernaoch därigenomgedemenchansattreviderasinauppfattadepåståenden.för kvantitativastudierbörstatistiskametodervaracentralaianalysen. Ytterligareenannanaspektsomharbetydelseförreliabilitetenäratt metoderförurvalavintervjupersonerharsäkerställts. 37 Medhänsyntillreliabilitetenharettantalverktyganväntsgenomgåendei arbetetsåsomtranskriberingavintervjuer,noggrannkällhantering, säkerställdaurvalsmetoderochkompletterandekällsökningpåtveksam information.enkritiskhållningharantagitstillogranskadekällor Validitet Kvalitetsbegreppetvaliditetsyftarpåhuruvidadetsomämnasmätas verkligenmäts.externvaliditetavserhuruvidaresultatenäröverförbarafrån detstuderadefenomenettillenstörrepopulation,vilketisinturliggertill 37 Höst,M.etal.(2006).s

27 grundförgeneraliserbarhetenavresultaten. 38 Inrevaliditetrörhurväl metodenharfångatresultatsomstämmeröverensmedverkligheten Triangulering Enmetodförattsäkerställavaliditetärattjobbamedtriangulering,vilket innebärattmultiplateknikeranvändsförattstuderasammafenomen. 40 Begreppetsnamnstammarfrånteknikenattsäkerställaenpunktsläge genomattmätafråntvåolikapositioner. 41 Easterby Smithetal.beskriver fyraolikavarianteravtriangulering.idatatrianguleringsamlasdatavidolika tidpunkteralternativtfrånolikakällor.förattuppnåutredartriangulering börolikautredaresamladataoberoendeavvarandra.metodtriangulering innebärattbådekvantitativaochkvalitativateknikertillämpas.i teoritrianguleringnyttjasenteorifrånendisciplinförattbeskrivaett fenomenienannandisciplin Studiensvaliditet Trianguleringärdenhuvudsakligametodsomanväntsförattsäkerställa studiensvaliditet.vilkensortstrianguleringsomtillämpatsärberoendeav denfassomarbetetbefinnersigi.förlitteraturstudierochteoritillämpas datatrianguleringförogranskadekällormedmåletattsäkerställavaliditeten. Ideempiriskastudiernaapplicerasomväxlandedatatrianguleringoch metodtriangulering Representativitet Representativitetavserhuruvidaslutsatsernafrånstudienärgeneraliserbara. Enkartläggningkanendastgeneraliserastilldenpopulationsomurvaletär hämtatfrån.fallstudiersgeneraliserbarhetärstörstdådenkontextsom önskasgeneraliseratillpåminneromdendärstudienärgenomförd. 43 Istudienfinnsenambitionenattuppnåvissgeneraliserbarhet.Dettauppnås genomattkartläggaheladetområdesominnefattasavprojektetsamtatt väljaenkontextförfallstudiernasomansesvaravanligtförekommandeinom detaktuellaområdet. 38 Sellstedt,B.(2002).s Merriam.(2006).s Ellram,L.(1996).s Mangan,J.etal.(2004).s Easterby Smithetal.(1991) 43 Höst,M.etal.(2006).s

28 2.5 Analysmetod Underanalysarbetetmeddekvalitativafallstudiernaanvändstvåerkända metoderförmarknadsanalys.metodernapresenterasnedan SWOTanalys SWOTanalysenharfåttsittnamnefterdeengelskaordenstrenghts, weaknesses,opportunitesochthreats,vilketpåsvenskamotsvarasavstyrkor, svagheter,möjligheterochhot.analysensyftartillattmatchaettföretags resurserochförmågormeddenkonkurrerandemarknadpåvilkenden verkar.detärenfördelomanalysengörspåettspecifiktmarknadssegment ochintepåföretagetsomhelhet,dådetledertillmeranvändbararesultat. Användpårättsättkananalysenverkasomunderlagförattstrategiska marknadsbeslut Inrestyrkorochsvagheter Detvåförstaparametrarna,styrkorochsvagheter,liggerinterntiföretaget ochutgörsavsådantsomföretagetsjälvkanpåverka.ettföretagsstyrkorär inneboenderesurserochförmågorsomkananvändasförattskapa konkurrensfördelar.dethandlaromvilkafördelarettföretagharochsådant somföretagetgörbättreänandra,exempelpådessaärpatent,starkt varumärke,ennyinnovativproduktellerkvalitetsprocesser Ettföretagsvagheterärsådantsomledertillminskadförsäljningochsom skullekunnaförbättras.exempelpåsvagheterärettföretagslokalisering, odifferentieradeprodukterellerlågmarknadsföringserfarenhet. Iblandkan vissadominerandestyrkorävenmedförasvagheter.tillexempelförett företagmedenstormaskinparkkandenstorainvesteringenmedföralåg flexibilitetochoförmågaattreagerasnabbtpåförändringaridenstrategiska miljön QuickMBA.[ ] 45 MarketingTeacher.[ ] 46 QuickMBA.[ ] 47 MarketingTeacher.[ ] 48 MindTools.[ ] 49 QuickMBA.[ ] 50 MarketingTeacher.[ ] 51 MindTools.[ ] 16

29 Yttremöjligheterochhot Detvåsistnämndaparametrarna,möjligheterochhot,ärendelavanalysen avdenexternamiljön.detärsådantsomliggerutanförettföretagskontroll mensomiallrahögstgradpåverkarkonkurrenssituationen.exempelpå möjlighetersomskullekunnageökadvinstochtillväxtärnyteknologi, minskadelagligaregulationer,ouppfylldakundbehovellerenmarknadmed enineffektivkonkurrerandeaktör. 52 Förändringaridenexternamiljönkanverkasomhotmotföretagets konkurrenskraft,exempelpådessaärökadehandelshinder,framväxtav substituerandeprodukt,priskrigmedkonkurrenter,konkurrentermed bättretillgångtilldistributionskanalerellerförändringarikundernas preferenser Portersfemkraftsanalys Portersfemkraftsanalys,ävenkalladPorter sfiveforces,ärettverktygsom användsförattförståmaktfördelningenienmarknadelleraffärssituation. Analysenkanskapaenstörreförståelseförenaktörsstyrkapåenmarknad 0chvilkakraftersominverkarpåaktörensposition.Denkanocksåutvärdera enpositionsomaktörenövervägerattinta.rättanväntsåkanverktyget hjälpaanvändarenattundvikafelsteg,förbättrasvagheterochutnyttja övertag.pågrundavdessaegenskaperkandetvaraettlämpligtverktygatt användavisstrategiskplaneringochanvändstraditionelltförattutvärdera nyaprodukter,tjänsterellermarknader. 54 Enfemkraftsanalysutgårfrånattdetfinnsfemviktigakraftersomavgörhur maktfördelningenserutienmarknad.arbetetutgårfråndessakraftersom varochenanalyserasocholikafaktorerspåverkanvärderas.utifråndetta kansituationenutvärderasochvisahuranvändarenpåverkas.verktyget utveckladesursprungligenavmichaelportersomvarprofessorvidharvard BusinessSchoolochharblivitettavdeviktigasteverktygenförstrategisk planering QuickMBA.[ ] 53 Ibid. 54 MindTools.[ ] 55 Ibid. 17

30 Defemkrafternaär: Kundernasmaktkanutvärderasgenomattanalyserhurlättdetärför köpareattdrivanerprisernapåmarknaden.omefterfråganärlåg menutbudetärstortsådrivsprisernanerochkundernaharenstor makt ochmotsatsengerkundernalitenmakt.enannanfaktorsom kanspelainärhurlättdetärförkundernaattbytaleverantör. Leverantörernasmakt.Förattutvärderadennakraftmåste användarenställasigvissafrågor,såsom:hurlättärdetför underleverantörerattdrivaupppriser?hurlättärdetattbytauten leverantör,hurberoendeärföretagetavsinaleverantörer?generellt kansägasattjufärreleverantörerdetfinns,destostarkareärdedå detgesfärrevälmöjligheter. Hotandesubstitutärandraproduktersomkanuppfyllasamma behovförkundernasomdinproduktochdärmedhotadin affärsposition.omdetärlättattersättadinproduktmedenannanså kandettahotutgöraenbetydandekraftpådinverksamhet. Konkurrerandeföretagsmaktkanvarabetydandeochärimångafall denstarkastekraften.hurmångakonkurrenterfinnsochvilken kapacitetharde?hurstårsigderaserbjudande,närdetkommertill prisochkvalitet,motditt?vadhardinakonkurrenterförfördelar sominteduhar?hurinnovativaärdinakonkurrenter?omdetidigt kanlanseranyaproduktersåkandetautetthögreprisochblir mindrekonkurrenskänsliga. Hotetfrånnyaaktörerärbetydandeomdetärlättatttasiginpådin marknad.ombarriärernaförnyaaktörerärförfåellerförsmåsåhotasdin positiondådetskapasenhårdarekonkurrenspåmarknaden.kräverdetsmå investeringar,ärdinidébristfälligtskyddadellerfinnsdetfåskalfördelarså ärkraftenfrånnyaaktörerstark.omdudäremotharenstarkpositionpåen marknadmedstarkabarriärermotnyaaktörersåharduklarafördelar gentemotnyaföretag.enmarknadsomärsvåratttasiginpåmenlättatt drasigurärgenerelltmycketattraktivförföretag. 56 Ibid. 57 Recklies,D.[ ] 18

31 3 Vårdochäldreomsorg Enbeskrivningochdefinitionavdensvenskavårdenföljsavdetsammaför äldreomsorgen.kapitletavslutasmedengenomgångavaktuellalagaroch restriktioner. Socialstyrelsendefinierarvårdochomsorgsomföljande: 58 åtgärderochinsatsertillenskildapersonergällandesocialtjänst,stöd ochservicetillfunktionshindradesamthälso ochsjukvårdenligt gällandelagar. Benämningenvårdanvändsomdenverksamhetsomreglerasavhälso och sjukvårdslagen(hsl)ochdärdettillstörstadelärlegitimeradpersonalsom ärverksamma.medomsorgsyftaspådenverksamhetsomreglerasav socialtjänstlagen(sol). 3.1 Vård Hälso ochsjukvården 59 definierassomåtgärderförattmedicinsktförebygga, utredaochbehandlasjukdomarochskador. 60 Måletförvårdenärenligt hälso ochsjukvårdslagen: 61 Engodhälsaochenvårdpålikavillkorförhelabefolkningen.Vården skallgesmedrespektförallamänniskorslikavärdeochfördenenskilda människansvärdighet.densomhardetstörstabehovetavhälso och sjukvårdskallgesföreträdetillvården. 58 Socialstyrelsentermbank.[ f] 59 Begreppetvårdkommerattanvändasparallelltmedbenämningenhälso ochsjukvårdsyftandes pådetsamma. 60 Socialstyrelsenstermbank.[ c] 61 Hälso ochsjukvårdslag.(1982:763)

32 Olikainsatserförpatientenskasamordnaspåettändamålsenligt sättochförattuppfyllakravenpåengodvårdgällerspecielltatt hälso ochsjukvårdenska: 62 varaavgodkvalitetmedengodhygieniskstandardochtillgodose patientensbehovavtrygghetivårdenochbehandlingen,varalätt tillgänglig,byggapårespektförpatientenssjälvbestämmandeoch integritet,främjagodakontaktermellanpatientenochhälso och sjukvårdspersonalen,tillgodosepatientensbehovavkontinuitetoch säkerhetivården. Detfinnsolikasättattgrupperaochdelainvården.Ettvanligtsättatt beskrivavårdensorganisationärattdelaindeniolikavårdnivåer 63 : Högspecialiseradvård,vilketsyftarpåvårddärpatienternakräver mycketspecialiseradkompetens,dyrbaraanläggningarellerdyr utrustning Specialiseradakutsjukvård,vilketsyftarpåakutainsatseriformav intensivvård Specialiseradplaneradvård,vilketsyftarpåspecialiserade behandlingarsomintebehövergörasomedelbartutankanplaneras Närsjukvård,riktarsigtillmänniskorsomharbehovavinsatsersom ärvanligtförekommandeibefolkningochdärdetanses samhällsekonomisktrimligtattbedrivavårdenlokalt Aktörerinomhälso ochsjukvården Ettsättattbeskrivavårdenärefterolikatyperavaktörer.Arvidsson beskrivervårdensmarknadstriangelbeståendeavtreolikatyperavaktörer: finansiärer,producenterochmottagare.liteförenklatkanmodellen beskrivassomattproducentengermottagarenvård,somgerfinansiären pengar(iformavskatterochavgifter),somisinturfördelarpengartillde olikaproducenterna(sefigur3.1) Ibid.2a 63 Ehrenberg,A.etal.(2009).s Arvidsson,G.etal.(1997).s

33 F (Finansiär) P (Producenter) M (Mo`agare) Figur3.1Vårdensmarknadstriangel Mottagare Densvenskahälso ochsjukvårdslagenbyggerpårespektochpåattalla medborgareharsammarättighetertillvårdoavsettvilkenfunktiondefylleri samhälletellervilkaegenskaperdebesitter.patienterbetalarenviss egenavgiftförnyttjandeavvård Finansiärer Vårdenfinansierastillstörstadelmedoffentligamedel,menenmindredel finansierasmedprivatamedelsåsompatientavgifter. 67 Socialstyrelsen rapporterarattlandstingenår2008stodför71,3procentavkostnaderna, hushållenför15,6procent,kommunernaför8,3procentsamtstaten finansierade2,3procent.resterandefinansieringansvaradeprivata försäkringar,företagochfrivilligorganisationerför. 68 År2007kostadehälso ochsjukvårdenisverigenästan278miljarderkronor. Destörstautgiftsposternavar:denöppnahälso ochsjukvården(inklusive dagsjukvård)somuppgicktill77miljarderkronor,denslutnavårdenpå71 miljarderkronorsamthemsjukvårdenilandstingochkommunersom kostade22miljarderkronor Arvidsson,G.etal.(1997).s Ehrenberg,A.etal.(2009).s Arvidsson,G.etal.(1997).s Stig,Kristina.[ ] 69 Socialstyrelsen.(2009b).s.46 21

34 Producenter Densvenskasjukvårdenkännetecknasavstordominansavoffentligaaktörer inomproduktionenavvård. 70 Producenteravvårdärolikatyperav vårdgivare,såsomoffentligavårdgivare(hälso ochsjukvårdsom myndigheten,landstingenellerkommunenharansvarför)ochprivata vårdgivare(juridiskpersonellerenskildnäringsidkaresombedriverhälso ochsjukvård). 71,72 Vårdgivarenharenskyldighetattplanera,ledaoch kontrolleraverksamhetensåattkravetpågodvårduppfylls. 73 Vårdmed fokuspåpatientensbästaförutsätterensamordningavinsatserfrånolika vårdgivareiettintegreratsystem,deolikadelarnaavvårdenmåstehänga ihopochkunnakommunicera.enpatientfokuseradvårdgerintebaramer värdeförpatientenutangörhelavårdsystemetmerkostnadseffektivt. 74 Inom hälso ochsjukvårdskadetfinnasenverksamhetschefsomsvararför verksamheten. 75 Vårdenorganiserashuvudsakligengenomlandstingochkommuner. Kommunernabärhuvudansvaretförstadigvarandevårdochomsorgmedan landstingenfrämsthanterardenakutavården. 76 Historisktsettharpolitiker tagitpåsigetthelhetsansvarförvårdenochbevakatenrättvistillgångtill dennaförlandetsmedborgare. 77 ISverigefinns18landstingoch2regioner. 78 Regionernaärlandstingmed utökatregionaltutvecklingsansvar.gotlandskommunhörtillundantagetav kommunersomocksåbärlanstingsansvar.förenkelhetensskullomnämns alladessa21aktörer 18landsting,2regionerochenkommun som landsting.landstingensviktigasteuppgiftärattskötahälso ochsjukvård ocherbjudadennatillallabosattailandstinget. 79 Dennaskyldighetgällerall hälso ochsjukvårdmedundantagfördenvårdsomkommunernaharansvar 70 Arvidsson,G.etal.(1997).s Patientdatalagen.(2008:355).1kap.3 72 Patientsäkerhetslag.(2010:659).3kap.1 73 Ibid.1kap.3 74 SverigesKommunerochLandsting.(2010a).s Hälso ochsjukvårdslag.(1982:763) Ehrenberg,A.etal.(2009).s Öhrming,J.(2008).s SverigesKommunerochLandsting.[ a] 79 SverigesKommunerochLandsting.[ c] 22

35 för. 80 Landstingetsvårdkandelasuppmellanslutenvård,hemsjukvårdoch öppenvård.detförstnämndaärvårdsomgestillpatienterinskrivnapå intagningsavdelning,vanligtvispåsjukhus.hemsjukvårdsyftarpådenvård sombedrivsipatientenshemochpåsärskildaboenden,ochskötstillstor delavkommunerna.öppenvårdkandelasintvåolikadelar: Sjukhusensöppnamottagningsverksamheter Primärvård,somutförsutanavgränsningvadgällersjukdomar,ålder ochpatientgruppersvararförbefolkningensbehovavgrundläggande medicinskbehandling,omvårdnad,förebyggandearbeteoch rehabilitering.basenförprimärvårdensverksamhetär vårdcentralerna.primärvårdenärinteärberoendeavsjukhusens medicinskaochtekniskaresurser. ISverigefinns290kommuner. Kommunernaansvararförvårdidetsärskilda boende,samtidefalldärdetfinnsöverenskommelsemedlandstingetäven förvårdidetordinäraboendet.idenkommunalahälso ochsjukvårdenska detfinnasenmedicinsktansvarigsjuksköterska(mas)somhardet övergripandeansvaretförattupprätthållaochutvecklaverksamhetens kvalitetochsäkerhet.masansvararblandannatförsamordningenmellan olikavårdinstanserochförinformationsöverföringenmellankommunalvård ochlandstingsvård.personenansvararävenförattdetfinnssäkrarutinerpå närsakerskadokumenterasochvadsomskadokumenteras,vilketäven inkluderarindividuellvårdplanering Privataproducenter Inomvårdenhardetskettenökadfragmenteringgenomsektorns privatiseringochattantaletprivataaktörerharökatdesenasteåren. 91 År 80 Hälso ochsjukvårdslagen.(1982:763).3 81 Ehrenberg,A.etal.(2009).s Hälso ochsjukvårdslag.(1982:763).5 83 Socialstyrelsenstermbank.[ a] 84 Ibid.[ d] 85 Ibid.[ e] 86 SverigesKommunerochLandsting.[ a] 87 SverigesKommunerochLandsting.[ b] 88 SvenskaKommunförbundet.(2002).s.5,15 15,19 89 Ehrenberg,A.etal.(2009).s.184, Socialstyrelsen.(SOSFS1997:10).4 91 Öhrming,J.(2008).s.15,

36 2003stoddeprivataaktörernaför13procentavdentotalasysselsättningen inomsektornförvårdochomsorg,femårsenarehadeandelenökattill17 procent. 92 Finansieringenavhälso ochsjukvårdenförväntasdock fortfarandevaraihuvudsakoffentlig.enligttillväxtverketsrapportmervård förpengarnahardeprivatavårdcentralernahögreproduktivitetochnöjdare kunderändeoffentliga.ävenprivatasjukhusverkardrivasmereffektivtän offentligtägda Samordningochkoordinationmellanvårdenheter Enligthälso ochsjukvårdslagenharlandstingenskyldighetattplanerasin hälso ochsjukvårdmedutgångspunktibefolkningensbehovavsådanvård, samtisamspelmedprivataochandraoffentligavårdgivare. 94 Vidareskalldet finnasettledningssysteminomhälso ochsjukvårdensomsäkerställeratt detfinnsrutinerförsamverkanivårdprocessernainomochmellan yrkesgrupper,olikafunktioner,enheter,nivåer,verksamheteroch ansvarsområdensamtolikavårdgivare. 95 Organisatoriskagränserfårinte utgöraetthinderförensammanhållninguppföljningavverksamhetens kvalitetsamtavindividensegenbedömningavinsatserna. 96 Vårdenhet definierassomenorganisatoriskenhetsomtillhandahållerhälso och sjukvård.envårdgivarekanutgöraenellerfleravårdenheter. 97 Omenpatientihuvudsakharensjukdomitagetochärkapabelatt medverkaaktivtfungerardenspecialiseradevårdenförhållandevisbraoch kandrivasisolerat.men,patientersomharflerasjukdomarsamtidigt,oklara symptomochproblemsomsaknardiagnoselleräribehovavlångvarig rehabiliteringställerheltandrakravpåvårdsystemetsomhelhetochpå processerna.vårdinsatserfrånsjukhusochprimärvårdbehöversamordnas medkommunernasvårdochomsorg.patientgruppersomspecielltställer kravpågenomarbetadevårdprocesserocharbeteiteamäräldre,barnoch unga(specielltdemedpsykiskohälsa)samtpsykisktfunktionshindrade. 98,99 92 Tillväxtverket.(2010a) 93 Nutek.(2008).s.11,22 94 Hälso ochsjukvårdslag.(1982:763).7 95 Socialstyrelsen.(SOSFS2005:12).4 96 Socialdepartementet.(2006).s.7 97 Socialstyrelsenstermbank.[ ] 98 SverigesKommunerochLandsting.(2009b).s.8 99 SverigesKommunerochLandsting.(2010a).s.23 24

37 Undersökningarvisarattvårdpersonalläggermellan30och40procentav sinarbetstidpåattsökainformationompatientenhosandravårdenheter. Ävendåinformationenfinnselektronisktlagradsaknasstödförsmidig överföringochstoratravarmedpappermåsteprintasut,faxasellerbudas. Problematikenillustrerasiföljandecitatfrånregeringenshemsida: 100 Detförekommerattjournalerfaxasfelochhamnarhosobehöriga.Vissa journalergåraldrigattfinnaienakutsituation,vilketkanledatillatt patientenfårfelaktig,fördröjdellerkanskedirektskadligbehandling. Dettaäretthotmotpatientsäkerhetensamtidigtsomonödigaväntetider skapasinomvårdsystemetochenonödigadministrativbördaläggspå vårdpersonalensomstjältidfråndetfysiskapatientmötet Vårdplaneringvidutskrivningfrånslutenvård Närpatienteröverlämnasfråndenslutnavårdentilldenöppnavårdenär koordinationenöverorganisatoriskagränserviktig.landstingenoch kommunernaskallisamrådutarbetarutinerförvårdplaneringinför utskrivningavpatienterochföröverföringavinformation.denbehandlande läkarenidenslutnavårdenskallisamrådmedpatienten,närståendeoch företrädareförberördaenheterfastställahurvårdplaneringenskall genomföras.personalfrånberördaenhetersombesitterdenkompetenssom behövsföratttillgodosepatientensbehovavinsatserefterutskrivningen skalldelta.allvårdplaneringskalldokumenterasipatientjournaleniden slutnavården.vårdplanenskallienlighetmedsocialstyrelsensföreskriftom samverkanvidin ochutskrivningavpatienterislutenvårdiförekommande fallinnehållauppgifterom: 101 medicinskaåtgärderochandrabehandlingar,aktuella läkemedelsförskrivningar,tillhandahållnaellerförskrivna medicintekniskaprodukter,hjälpmedelellerförbrukningsartiklar,allmän ochspecifikomvårdnad,omsorg,stödochservice,ochrehabiliteringoch habilitering Legitimeradeyrkesgrupperinomvården Medhälso ochsjukvårdspersonalsyftasihuvudsakpådenpersonalsomhar legitimationföryrkeinomhälso ochsjukvårdellerpåannatsättärverksam vidsjukhusochandravårdinrättningarochsommedverkarihälso och 100 Regeringskansliet.[ ] 101 Socialstyrelsen.(SOSFS2005:27) 25

38 sjukvårdavpatienter. 102 Enligtlagärhälso ochsjukvårdspersonalskyldigatt utförasittarbeteiöverensstämmelsemedvetenskapochbeprövad erfarenhet.hanellerhonbärsjälvansvaretföratthurarbetsuppgifternasom ärpålagdablirfullgjorda. 103 Enligtförordningombehörighettillvissaanställningarinomhälso och sjukvårdenm.m.ärendastdepersonersomharlegitimationsom barnmorska,psykolog,psykoterapeut,sjukgymnast,sjukhusfysikereller sjuksköterskabehörigföranställningigällandeyrke.förpsykologfinnsdet dessutomkravpåatthagenomgåttföreskrivenpraktisktjänstgöring.föratt varabehörigtillanställningsomläkareförallmäntjänstgöringkrävsen avlagdläkarexamen.föranställningsomspecialistläkarekrävslegitimation somläkare. 104 Detfinns21olikayrkesgrupperivårdenmedegenlegitimation.Dessaär apotekare,arbetsterapeut,audionom,barnmorska,biomedicinskanalytiker, dietist,kiropraktor,logoped,läkare,naprapat,optiker,ortopedingenjör, psykolog,psykoterapeut,receptarie,röntgensjuksköterska,sjukgymnast, sjukhusfysiker,sjuksköterska,tandhygienistochtandläkare.förattharätt tilllegitimationkrävsavslutadexamenpåtillhörandeutbildningen, alternativtmotsvarandekompetens Äldreomsorg ÄldreomsorgsverksamhetreglerasgenomSocialtjänstlagen.Varjekommun ansvararförsocialtjänsteninomsittområdeochhardärmeddetyttersta ansvaretförattdesomvistasikommunenfårdetstödochdenhjälpsomde behöver.kommunensuppgifterinomsocialtjänstenfullgörsavdenellerde nämndersomkommunfullmäktigebestämmer,vanligtviskallad socialnämnd. 106 Socialnämndenärblandannatskyldigattsvaraföromsorg, service,upplysningar,rådochstödtillfamiljerochenskildasombehöver 102 Patientsäkerhetslag.(2010:659).1kap Patientsäkerhetslag.(2010:659).6kap Förordningombehörighettillvissaanställningarinomhälso ochsjukvårdenm.m.(1998:1518).2,6 105 Patientsäkerhetslag.(2010:659).4kap Socialtjänstlag.(2001:453).1 2kap 26

Utformning, Utförande och Uppföljning

Utformning, Utförande och Uppföljning Kandidatuppsats FEKK01:Corporate Governance HT 2010 Företagsekonomiskainstitutionen Utformning,UtförandeochUppföljning Enfallstudieomstyrelsensrollvidstrategiskutveckling Handledare: Författare: ClaesSvensson

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Kliniska läkemedelsprövningar

Kliniska läkemedelsprövningar Kliniska läkemedelsprövningar Attraktiv resurshantering i landstingen VictoriaSydow ExamensarbetepåKungligaTekniskaHögskolan Hösttermin2011 Förord Dettaexamensarbeteutfördesunderhöstterminen2011påuppdragavSironaHealth

Läs mer

7 visions for the future of BIM

7 visions for the future of BIM 7 visioner för framtidens BIM En studie kring vilka förändringar som krävs för att skapa ett branschvägledande arbetssätt för användandet av BIM 7 visions for the future of BIM A survey of the neccessary

Läs mer

PRIVAT PENSIONSSPARANDE

PRIVAT PENSIONSSPARANDE PRIVAT PENSIONSSPARANDE En kvantitativ undersökning i gruppen den svenska allmänheten. September 2006 Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska

Läs mer

Värdeskapande till följd av Key Account Management

Värdeskapande till följd av Key Account Management EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI Civilekonomprogrammet Värdeskapande till följd av Key Account Management Madelene Laghamn Lovisa Törnblom Handledare: Henrik Nehler Vårterminen 2012 ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A--12/01208--SE

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Den successiva vinstavräkningen

Den successiva vinstavräkningen Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Ogi Chun Vårterminen 2006 Den successiva vinstavräkningen -Ger den successiva vinstavräkningen

Läs mer

II

II II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Skolverket: En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målet för undervisningen tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

report och styrning av vård Leading Health Care nr 2 2012 förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson

report och styrning av vård Leading Health Care nr 2 2012 förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson report Leading Health Care nr 2 2012 &Ledningssystem och styrning av vård förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson Ledningssystem och styrning av vård förutsättningar

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om uniform och annan personlig

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Syfte med föreläsningen Problemformulering Forskningsdesign Forskningsprocessen

Läs mer

Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:1

Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:1 1 GrundvillkorGRT40:1 Grundvillkorförtjänstereseförsäkring GrundvillkorförtjänstereseförsäkringGRT40:1 Gällerfrånochmed2010 08 01 Informationomförsäkringsbrev/bevisochvillkor Dettaförsäkringsvillkorutgörendelavförsäkringsavtalet

Läs mer

Kvalitativa metoder. Amy Rankin amy.rankin@liu.se

Kvalitativa metoder. Amy Rankin amy.rankin@liu.se Kvalitativa metoder Amy Rankin amy.rankin@liu.se Vad händer i dag? Validitet och reliabilitet Metodfördjupning: observation, intervju Diskussion av artikel Exploring the Openness of Cognitive Artifacts

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Förändringsstrategier i arbetslivet

Förändringsstrategier i arbetslivet Förändringsstrategier i arbetslivet av Kristina Håkansson Monograph from the Department of Sociology No 57 University of Göteborg 1995 ISSN 1100-3618 ISBN 91-628-1682-9 Innehåll Kapitel 1. Bakgrund j 1

Läs mer

Romanen som vardagsvara

Romanen som vardagsvara Romanen som vardagsvara Förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833-1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier Gunnel Furuland STOCKHOLM Innehåll Bibliografisk anmärkning

Läs mer

Om organisering av turism. Studier av turismens samarbetsorganisationer i Sverige. Per Grängsjö

Om organisering av turism. Studier av turismens samarbetsorganisationer i Sverige. Per Grängsjö Om organisering av turism Studier av turismens samarbetsorganisationer i Sverige Per Grängsjö INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Prolog iii xi Kapitel 1, Organisering av turism i Sverige 1 Inledning, bakgrund

Läs mer

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, HT 2011 Uppsats, 15 Hp Handledare: Claes Gunnarsson Examinator: Mari-Ann Karlsson Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Författare:

Läs mer

ATT»STOPPA MUNNEN TILL PA BESPOTTARE»

ATT»STOPPA MUNNEN TILL PA BESPOTTARE» Per Nilsen ATT»STOPPA MUNNEN TILL PA BESPOTTARE» Den akademiska undervisningen i svensk statsratt under frihetstiden LUND 2001 Innehallsforteckning Forord Forkortningar Innehallsforteckning VII IX XI I.

Läs mer

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se Vetenskapsmetodik Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28 Per Svensson persve at chalmers.se Detta material är baserad på material utvecklat av professor Bengt Berglund och univ.lektor Dan Paulin Vetenskapsteori/-metodik

Läs mer

Statusförändringar oktober 2013 februari 2014

Statusförändringar oktober 2013 februari 2014 Statusförändringar oktober 2013 februari 2014 nr förslag Ny status Kommentar 15 Standardisera anläggningstekniker för bredbandsinfrastruktur. 13 Dokumentera och kartlägg befintlig infrastruktur. 14 Kvalitetsklassa

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Utformning av PM Bilaga 1 Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

DELAKTIGHET OCH LÄRANDE

DELAKTIGHET OCH LÄRANDE HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för hälsa och samhälle Pedagogik 61-80p VT 2006 DELAKTIGHET OCH LÄRANDE - en studie om delaktighet och lärande bland vårdpersonal inom kommunal äldreomsorg Handledare: Mattias

Läs mer

Folkrätten i svensk säkerhets politik

Folkrätten i svensk säkerhets politik Per Ahlin Folkrätten i svensk säkerhets politik JURISTFÖRLAGET Innehåll Förord Innehållsförteckning Förkortningar V VII XIII Del I - Utgångspunkter. Kapitel 1. Inledning 3 1:1 Syfte 3 1:2 Den politiska

Läs mer

REALISM OCH SKANDINAVISK REALISM

REALISM OCH SKANDINAVISK REALISM LARS BJÖRNE REALISM OCH SKANDINAVISK REALISM Den nordiska rättsvetenskapens historia Del IV 1911-1950 Innehållsförteckning Förord Innehållsförteckning Förkortningar VII IX XV Inledning 1 1. Disposition

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2013:9) om avgifter för ackrediterade eller godkända laboratorier, producenter av referensmaterial,

Läs mer

Information för bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU

Information för bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU Kurs A0041H Arbetsterapi Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp Information för bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkes (BAY) i VFU Bedömningen av studentens yrkes syftar till

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Lagercentralisering inom distributionslogistik Hur påverkas transportutförandet?

Lagercentralisering inom distributionslogistik Hur påverkas transportutförandet? . Lagercentralisering inom distributionslogistik Hur påverkas transportutförandet? Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Kandidatuppsats i företagsekonomi Våren 2011 Författare: Christoffer Liljesson

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

SVERIGE FÖRNYAT. UN i VERSlTÄTSBiBLlOTHEK KIEL - ZENTRALBI8U0THEK - ETT FORSLAG TILL SVENSKA FOLKET OM EN BÄTTRE DEMOKRATISK ORDNING LEIF V ERIXELL

SVERIGE FÖRNYAT. UN i VERSlTÄTSBiBLlOTHEK KIEL - ZENTRALBI8U0THEK - ETT FORSLAG TILL SVENSKA FOLKET OM EN BÄTTRE DEMOKRATISK ORDNING LEIF V ERIXELL SVERIGE FÖRNYAT ETT FORSLAG TILL SVENSKA FOLKET OM EN BÄTTRE DEMOKRATISK ORDNING UN i VERSlTÄTSBiBLlOTHEK KIEL - ZENTRALBI8U0THEK -. AV LEIF V ERIXELL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning ii Konstitutionens

Läs mer

Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete

Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete Nätverk Uppdrag Hälsa 7 maj 2010 U/Ö-regionen 2009/2010 Gunilla Esbjörn/Maj Halth UPPDRAGET att sammanställa och göra en första bearbetning

Läs mer

Personer: Psykiatern Oskar Melatonin, ca 45 år. Snygg karl, en aning feminin.

Personer: Psykiatern Oskar Melatonin, ca 45 år. Snygg karl, en aning feminin. 1 DENFÖRÄLSKADETERAPEUTEN enkammarkvartettavclaesandersson Personer: PsykiaternOskarMelatonin,ca45år.Snyggkarl,enaningfeminin. OIR,Oskarsinreröst,sompatientenintehörmenpublikenhör.Oskars undermedvetna.

Läs mer

Kvalitativa metoder I

Kvalitativa metoder I Kvalitativa metoder I PeD Gunilla Eklund Rum F 625, tel. 3247354 E-post: geklund@abo.fi http://www.vasa.abo.fi/users/geklund/default.htm Forskningsmetodik - kandidatnivå Forskningsmetodik I Informationssökning

Läs mer

I denna instruktion stadgas om förvaltningscentralens organisation och uppgifter.

I denna instruktion stadgas om förvaltningscentralens organisation och uppgifter. Godkänd av stadsfullmäktige 2.12.1993 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 9.9.2004 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 25.1.2007 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INSTRUKTION FÖR FÖRVALTNINGSCENTRALEN

Läs mer

Skriv uppsatsens titel här

Skriv uppsatsens titel här Examensarbete i Datavetenskap (Ange vilken nivå av uppsats det gäller) Skriv uppsatsens titel här Skriv uppsatsen undertitel här Författare: Namn Namnsson Handledare: Namn Namnsson Termin: HT99 Kurskod:

Läs mer

PROTOKOLL OM ÄNDRING I AVTALET MELLAN DE NORDISKA LÄNDERNA FÖR ATT UNDVIKA DUBBELBESKATTNING BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST OCH PÅ FÖRMÖGENHET

PROTOKOLL OM ÄNDRING I AVTALET MELLAN DE NORDISKA LÄNDERNA FÖR ATT UNDVIKA DUBBELBESKATTNING BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST OCH PÅ FÖRMÖGENHET PROTOKOLL OM ÄNDRING I AVTALET MELLAN DE NORDISKA LÄNDERNA FÖR ATT UNDVIKA DUBBELBESKATTNING BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST OCH PÅ FÖRMÖGENHET Danmarks regering tillsammans med Färöarnas landsstyre samt

Läs mer

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström Gymnasiearbetet Daniel Nordström Presentationens innehåll Film gymnasiearbetet Gymnasiearbetet i korthet Gymnasiearbetet mot högskoleförberedelse Planering-genomförande och utvärdering Planeringen för

Läs mer

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror

Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Elisabeth Karlsson Bokförlaget BAS Göteborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION 1.1 VARFÖR DETTA AVHANDLINGSÄMNE? 1.2 BAKGRUND 1.2.1 Miljö 1.2.2 E-handel

Läs mer

MÖTEN MELLAN INSTITUTIONER

MÖTEN MELLAN INSTITUTIONER MÖTEN MELLAN INSTITUTIONER SOM DRIVKRAFT FOR DEN ENTREPRENORIELLA PROCESSEN Ahmad Ahmadi Innehållsförteckning Dell 1. BAKGRUND PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 9 1.1 Introduktion 9 1.2. Bakgrund och problemformulering

Läs mer

HUR STYRS FÖRSVARSMAKTEN?

HUR STYRS FÖRSVARSMAKTEN? HUR STYRS FÖRSVARSMAKTEN? Politisk och militär syn på försvarsdoktrin under 1990-talet Håkan Edström Institutionen för statsvetenskap Umeå universitet Innehåll Förord 10 DEL I Introduktion KAPITEL 1 Problem,

Läs mer

Optikerprogrammet -Grundläggande Optometri 1 Ht 15

Optikerprogrammet -Grundläggande Optometri 1 Ht 15 Schema GRO 1 Ht 15 ny mall Ht 15 ny 1(6) Version 6 150622 Kal v. 2015-08-31 Föreläsning: Upprop Välkommen till Karolinska Institutet 36 Obs på KI Campus Måndag Termin Föreläsare: UB/ RB / JJ 1 Sal: St

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2008 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2008 Nr 126 127 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Framtidens hållbara elbilskoncept

Framtidens hållbara elbilskoncept Framtidens hållbara elbilskoncept En jämförande LCA-studie mellan en elbil och en bränslecellsbil Sofia Ulin Julia Wiebert Handledare: Peter Hagström MJ153x Examensarbete i Energi och miljö, grundnivå

Läs mer

Elektroingenjör 180hp EXAMENSARBETE. Intelligent Batteri. Mahamud Jamac och Mazdak Kaidzadeh. Elektroteknik 15hp. Halmstad

Elektroingenjör 180hp EXAMENSARBETE. Intelligent Batteri. Mahamud Jamac och Mazdak Kaidzadeh. Elektroteknik 15hp. Halmstad Elektroingenjör 180hp EXAMENSARBETE Intelligent Batteri Mahamud Jamac och Mazdak Kaidzadeh Elektroteknik 15hp Halmstad 2015-09-15 i ii Sammanfattning Elcyklaranvändsalltmerisamhälletvilketberorpåfördelarnasomenelcykelerbjuder

Läs mer

Erfarenheter!och!upplevelser!av!musikalisk! socialisering!under!utlandsstudier!!

Erfarenheter!och!upplevelser!av!musikalisk! socialisering!under!utlandsstudier!! KajsaEkström "Hurtrivsdudå?" Erfarenheterochupplevelseravmusikalisk socialiseringunderutlandsstudier "Howareyoufindingit?" Experiencesandperceptionsofmusicalsocialisationduring studiesabroad Självständigtarbete15hp

Läs mer

Forskningsmiljoer i ett nordiskt perspektiv

Forskningsmiljoer i ett nordiskt perspektiv Evanthia Kalpazidou Schmidt Forskningsmiljoer i ett nordiskt perspektiv En komparativ studie i ekologi och kunskapsproduktion UPPSALA 1996 Innehall Tabeller 9 Figurer 11 Forord 13 Del I: Bakgrund, teori

Läs mer

Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion

Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion EXAMENSARBETE 2006:019 HIP Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion Arbetsplatsplanering MONIKA JOHANSSON LINNÉA LUNDBERG HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET Projektingenjör Luleå tekniska universitet

Läs mer

BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART

BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART BELÄGGNINGS- OCH BEMANNINGSSYSTEM En användarcentrerad utveckling av ett internt beläggnings- och bemanningssystem på ett medelstort IT-konsultföretag. Frida&Morberg&och&Johanna&Schyl&

Läs mer

Ny version av den nationella informationsstrukturen, NI. Vitalis 23/ Ingela Strandh Informationsstruktur och e-hälsa, avdelningen Kunskapsstöd

Ny version av den nationella informationsstrukturen, NI. Vitalis 23/ Ingela Strandh Informationsstruktur och e-hälsa, avdelningen Kunskapsstöd Ny version av den nationella informationsstrukturen, NI Vitalis 23/4 2015 Ingela Strandh Informationsstruktur och e-hälsa, avdelningen Kunskapsstöd Översikt Vad är NI Modellerna i NI Exempel på tillämpning

Läs mer

"Med vårt västra grannland som förebild"

Med vårt västra grannland som förebild MEDDELANDEN FRÅN STIFTELSENS FÖR ÅBO AKADEMI FORSKNINGSINSTITUT "Med vårt västra grannland som förebild" En undersökning av policydiffusion Sverige till Finland från LA URI KAR VONEN AKADEMISK AVHANDLING

Läs mer

Hemlöshetens politik - lokal policy och praktik

Hemlöshetens politik - lokal policy och praktik Cecilia Löfstrand Hemlöshetens politik - lokal policy och praktik A 390913 ÉGALITÉ Innehåll Tabell- och figurförteckning i kapitel 1-10 10 Förord 11 DEL L PROBLEM OCH METOD 15 1 Inledning: policy, problem

Läs mer

MATEMATIK- OCH FYSIKDIDAKTISKA ASPEKTER

MATEMATIK- OCH FYSIKDIDAKTISKA ASPEKTER MATEMATIK- OCH FYSIKDIDAKTISKA ASPEKTER Xantcha 2013 2014 Examination. För godkänt betyg i kursen krävs: Samtliga skriftliga inlämningsuppgifter. Närvaro och aktivt deltagande under lektionerna. Frånvaro

Läs mer

Labbrapport. Isingmodel

Labbrapport. Isingmodel Labbrapport Auhtor: Mesut Ogur, 842-879 E-mail: salako s@hotmail.com Author: Monica Lundemo, 8524-663 E-mail: m lundemo2@hotmail.com Handledare: Bo Hellsing Göteborgs Universitet Göteborg, Sverige, 27--

Läs mer

2013-04-18 N2013/2075/E. Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

2013-04-18 N2013/2075/E. Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet 2013-04-18 N2013/2075/E Sveriges årsrapport enligt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet 1 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar för medlemsstaternas årliga

Läs mer

INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING

INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING Innehållsförteckning 1. DEFINITIONER... 3 2. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3. TILLÄMPLIGHET... 3 4. GIVANDE OCH MOTTAGANDE AV ALLA TYPER AV FÖRMÅNER... 3 4.1 Godkännande

Läs mer

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen 26.10.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 326/363 JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen Tidigare numrering i fördraget om Europeiska unionen AVDELNING I GEMENSAMMA BESTÄM MELSER

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Barn lär med interaktiva och lekfulla metoder.

Barn lär med interaktiva och lekfulla metoder. Barn lär med interaktiva och lekfulla metoder. Rebekka Carlsson Informativ Illustration, 180p Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling Examensarbete i informationsdesign, 15p Examinator:

Läs mer

De utökade Iransanktionerna och företagens ansvar

De utökade Iransanktionerna och företagens ansvar De utökade Iransanktionerna och företagens ansvar Seminarium om finansiering av terrorism och EU-sanktioner, 22 mars 2011 Hanna Björklund Inspektionen för strategiska produkter Vad gör Inspektionen för

Läs mer

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner HISTORISKA INSTITUTIONEN Uppdaterad 19 januari 2015 av Erik Lindberg Innehållsförteckning Om formatmallar... 4 Titelsidan...

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Läkemedelsanvändares utnyttjande av sjukvård

Läkemedelsanvändares utnyttjande av sjukvård Läkemedelsanvändares utnyttjande av sjukvård en studie i Skåne Ej kontakt med hälso- och sjukvård. Medicin från apotek. 11,6% Ej kontakt med hälso- och sjukvård. Ej medicin från apotek. 8,2 % Kontakt med

Läs mer

I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan.

I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan. Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på årsstämma den 28 augusti 2012 samt yttranden enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 aktiebolagslagen 9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den

Läs mer

Bedömning av trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet av resultaten i kvalitativa studier. Gerd Ahlström, professor

Bedömning av trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet av resultaten i kvalitativa studier. Gerd Ahlström, professor Bedömning av trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet av resultaten i kvalitativa studier Gerd Ahlström, professor Bedömning av kvaliteten En välskriven artikel the EQUATOR Network website - the

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR

SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR Revisionsdatum: 2012-10-23 Bilaga 1 SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR Olika former av samverkan För att bedriva en kvalitativt bra ingenjörsutbildning är vi från högskolans

Läs mer

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete Fastställt av BIG: s institutionsstyrelse 2008-10-22 Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete 1. Bedömningsgrunder och innehåll Ett examensarbete eller självständigt arbete ska bedömas inom

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2013 Konsumentprisindex 2013, juni Inflationen avtog i juni till procent Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs inflationen, som Statistikcentralen räknar avtog i juni till procent

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap

Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap Utgåva HT2006 Riktlinjer för utredningsuppgift i Ledarskap Ekonomiska Institutionen, Linköpings universitet Innehåll 1 RAPPORTEN...1 1.1 MÅLGRUPP...1 1.2 STRUKTUR OCH LAYOUT...1 1.2.1 Rubriker...1 1.3

Läs mer

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Innehållsförteckning I. Skolsamfundet, skolområdet och -tiden II. Skolvägen III. Lektioner och arbetsro IV. Raster V. Skolmåltider VI. Klädsel VII.

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport)

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Försättsblad Försättsbladet ska motsvara framsidan på en vetenskaplig uppsats eller ett bokomslag. Många gånger har de olika lärosätena (högskolan och universitet)

Läs mer

Checklista vid teoretisk validering

Checklista vid teoretisk validering Checklista vid teoretisk validering Kurs: Vård och omsorgsarbete 1, 200 poäng Kurskod: VÅRVÅR01 Validandens namn Lärare: Personnummer: Lärare: Datum för genomförande av teoretisk validering: Kursen omfattar

Läs mer

Minnesanteckningar från ÖP Beredningen

Minnesanteckningar från ÖP Beredningen ÖP beredningen 2017 2017-06-27, Östra Göinge Sida 1 av 6 Minnesanteckningar Minnesanteckningar från ÖP Beredningen 2017-06-21 1. Förutsättningar för kommande arbete Kommunfullmäktiges planeringsberedning

Läs mer

Socialstyrelsens allmänna råd

Socialstyrelsens allmänna råd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten, förvaltningschefer Nr 10/2011 December 2011 Huvudmän för yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter inom socialtjänsten

Läs mer

Svensk psalm nr Utskick nr 1-54 Sv.Ps Arrangör Titel Nr Antal sidor Utskick. Lyngbye, Klaus I 1. Janacek, Bedrich II 1

Svensk psalm nr Utskick nr 1-54 Sv.Ps Arrangör Titel Nr Antal sidor Utskick. Lyngbye, Klaus I 1. Janacek, Bedrich II 1 Pärmen Svensk psalm nr 701 - Utskick nr 1 - Sv.Ps Arrangör Titel Nr Antal sidor Utskick 701 Vi vill ge Dig ära Lyngbye, Klaus I 1 702 Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång 16 Barland, Jens II 0.5 Taylor,

Läs mer

Repetition av matematik inför kurs i statistik 1-10 p.

Repetition av matematik inför kurs i statistik 1-10 p. Karlstads universitet Leif Ruckman Summasymbolen. Repetition av matematik inför kurs i statistik 1-10 p. I stället för att skriva en lång instruktion att vissa värden skall summeras brukar man använda

Läs mer

Kandidatarbetets planeringsrapport och planeringen (Projektplanering 2)

Kandidatarbetets planeringsrapport och planeringen (Projektplanering 2) Kandidatarbetets planeringsrapport och planeringen (Projektplanering 2) Tomas Karlsson Docent Tomas.karlsson@chalmers.se Teknikens ekonomi och organisation Presentationerna finns på hemsidan i PingPong

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

n SVENSKA SKOGSVÀRDSFÔRENINGENS FÖRLAG

n SVENSKA SKOGSVÀRDSFÔRENINGENS FÖRLAG ##8,ŠKOLSTVO,J:ŠVEDSKI ANVISNINGAR I SKOGSBRUK n SVENSKA SKOGSVÀRDSFÔRENINGENS FÖRLAG PRIS HAFT. 3:-, KART. 4:-. fielt #NNANVISNING I SKOGSBRUK Avsedda for iindervisning vid skogsvdrdskurser lantmannakurser

Läs mer

VÅRD OCH OMSORG. Ämnets syfte

VÅRD OCH OMSORG. Ämnets syfte VÅRD OCH OMSORG Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv,

Läs mer

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion Vetenskapsmetod och teori Kursintroduktion Creswell Exempel Vetenskapsideal Worldview Positivism Konstruktivism/Tolkningslära Kritiskt (Samhällskritiskt/ Deltagande) Pragmatism (problemorienterat) Ansats

Läs mer

2011-02-10 S2011/1512/FST (delvis) Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. 1 bilaga

2011-02-10 S2011/1512/FST (delvis) Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. 1 bilaga Regeringsbeslut II:2 2011-02-10 S2011/1512/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om Omvårdnadslyftet 1 bilaga Regeringens beslut Socialstyrelsen ges i uppdrag att förbereda,

Läs mer

10 Lokal värdighetsgaranti för Äldreomsorgen i Höörs kommun

10 Lokal värdighetsgaranti för Äldreomsorgen i Höörs kommun Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-12-08 13 (18) Dnr KSF 2014/335 10 Lokal värdighetsgaranti för Äldreomsorgen i Höörs kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar. Den av socialnämnden

Läs mer

Rapportskrivning Användarcentrerad Design. Anders Lindgren

Rapportskrivning Användarcentrerad Design. Anders Lindgren Rapportskrivning Användarcentrerad Design Introduktion Resultat måste presenteras på ett begripligt och åskådligt sätt Om du inte kan förmedla dina resultat på ett sätt som folk förstår spelar det ingen

Läs mer

Ekologisk utan certifikat - En studie om alternativa metoder för att skapa förtroende för ekologiska produkter

Ekologisk utan certifikat - En studie om alternativa metoder för att skapa förtroende för ekologiska produkter Kandidatuppsats, 15hp Ekologisk utan certifikat - En studie om alternativa metoder för att skapa förtroende för ekologiska produkter Författare: Therese Nygren Handledare: Mosad Zineldin Examinator: Joachim

Läs mer

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Bröstcancer.doc 1 Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Bröstcancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material och metod

Läs mer

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Prostatacancer.doc 1 Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Prostatacancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material

Läs mer

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen Regeringsbeslut II:1 2017-03-23 S2017/01863/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen

Läs mer

Att skriva teknisk ra r p a port r

Att skriva teknisk ra r p a port r Att skriva teknisk rapport Innan du börjar, fråga: Varför skriver jag rapporten: syfte, avsikt vad vill du uppnå? Vilka ska läsa den, omfattning, språk? Vad behöver de veta? Disposition Titelsida Inledande

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013. Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013. Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013 Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013 Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013 Information från kansliet Att bidra till stärkt dialog och samverkan mellan berörda aktörer. Att gemensamt

Läs mer

Förord. Stockholm i maj 2005. Rolf Carlsson Britta Hedlund Sten-Axel Julin Ulla Lundgren

Förord. Stockholm i maj 2005. Rolf Carlsson Britta Hedlund Sten-Axel Julin Ulla Lundgren Förord Folkdans utan musik otänkbart! En balettrepetition utan musik svårgenomförd. Dans efter middagen hemma hos konsulfamiljen, tyvärr utan musik knappast en lyckad kväll! När man skall dansa är musiken

Läs mer

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen Att skriva examensarbete på avancerad nivå Antti Salonen antti.salonen@mdh.se Agenda Vad är en examensuppsats? Vad utmärker akademiskt skrivande? Råd för att skriva bra uppsatser Vad är en akademisk uppsats?

Läs mer