Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:1"

Transkript

1 1 GrundvillkorGRT40:1 Grundvillkorförtjänstereseförsäkring GrundvillkorförtjänstereseförsäkringGRT40:1 Gällerfrånochmed Informationomförsäkringsbrev/bevisochvillkor Dettaförsäkringsvillkorutgörendelavförsäkringsavtalet mellanförsäkringstagarenochförsäkringsgivaren. Försäkringsavtaletbestårav Försäkringsbrev/bevismedspecifikationerochevsärskilda villkor Grundvillkor AllmännaavtalsbestämmelserAB DK Försäkringsavtalslagen(2005:104,FAL) Övrigsvenskrätt. Försäkringsbrevet/bevisetmedspecifikationerochangivna försäkringsvillkorgällerföredispositivalagregler.innehåller deolikadelarnaavförsäkringsavtaletmotstridigabestämmelsergällertolkningsföreträdeidenordningsomanges ovan,dockalltidsåattsärskildareglerharföreträdeframför generella. Villkoretingårienserievillkorförföretagsförsäkring. Samtligadessavillkorärindeladeefterettgemensamtsystem,vilketmedförattnumreringenintealltidärlöpande. Iförsäkringsbrevet/bevisetfinns iaktuellafall uppgifterom Försäkringsperiod Försäkradverksamhet Försäkradegendom Försäkringsbelopp Försäkringsform Försäkringsomfattning Försäkringsvillkor Grundsjälvrisker. Devillkorsomgällerförförsäkringenangesiförsäkringsbrevet/bevisetmedvillkorsnummeroch/ellervillkorsnamn. Kortarevillkorstexterkanfinnasiförsäkringsbrevet/beviset. Olikatyperavvillkor Grundvillkor Tilläggsvillkorförprodukttillval Tilläggsvillkorförutvidgningarochbegränsningar. Kursivstilangernärord,uttryckellerbegreppfinnsförklaradeikapitelDefinitioneriAllmännaavtalsbestämmelser ochdefinitionerkonceptab DK. Följandemomentomfattasavförsäkringenominte annatanges Sjuk ocholycksfall Kostnadervidsjuk ocholycksfall. Invalid ochdödsfallsersättning. Överfallsskydd Vidpersonskadagenommisshandelochuppsåtligtvåld. Kidnappning Ersättningförlidande. Näraanhörigskostnader. Krisförsäkring Kristerapiföranställdsomdrabbasavakutpsykiskkris. Resgodsskydd Skadaellerförlustavresgods. Försening Kostnaderisambandmedförsening. Reseavbrott/ersättningsresa Ersättningvidsjukdomellerolycksfallunderresa. Självriskskydd Ersättningavsjälvrisk. Ansvar Ansvarsskyddförprivatperson. Rättsskydd Rättsskyddvidtvistförprivatperson. Begränsningariförsäkringsskyddet ochsärskildasjälvrisker Imångaförsäkringsmomentfinnsundantagnärförsäkringen integäller.detfinnsocksåandrabegränsningartillexempel iformavhögstaersättningivissaåtaganden.försäkringen kanocksågällamedensärskildsjälvriskförvissamoment, somärhögreängrundsjälvrisken. Allinformationomundantag,högstaersättningsbeloppoch särskildasjälvriskersomgällerförförsäkringenståriförsäkringsvillkorenellerangesiförsäkringsbrevet/beviset. Detärdärförviktigtattduläserigenomvillkorenochförsäkringsbrevet/bevisetochsärskiltnoterarvadsomstårunder rubrikerna Undantag, Högstaersättning och Särskild självrisk.läggocksåsärskiltmärketillvadsomstårunder Säkerhetsföreskrifter samt Åtgärderisambandmed skada räddningsplikt,vilkapunkterduocksåkanläsamer omnedan. Observeraävenattförsäkringenendastomfattardenverksamhetsomärangiveniförsäkringsbrevet/beviset. Upplysningsplikt Bådevidtecknandetochvidförnyelseavförsäkringenärdet viktigtattdulämnarrättuppgifteromförsäkringsbelopp, lönekostnad,årsomsättningellerandrauppgiftersomligger tillgrundförförsäkringen.omduinserattbolagettidigare harfåttoriktigaellerofullständigauppgifteromförhållandenavuppenbarbetydelseförriskbedömningenskadu utanoskäligtdröjsmålrättauppgifterna.

2 Riskökning Ändrasdeförhållandensomliggertillgrundförförsäkringenochmedförändringenökadriskförskada,skadu meddeladettatillbolaget. Harduuppsåtligenelleravoaktsamhetinteuppfylltdin upplysningspliktkandet,liksomvidriskökning,ledatillatt bolagetärfrittfrånansvarför,ellerendastharettbegränsatansvarförskada. Säkerhetsföreskrifter Förattminskariskenförskadagällerförsäkringenmed vissasäkerhetsföreskrifter. Omföreskrifternainteföljsochdetinträffarenskada betalasersättningendastidenutsträckningskadankan antashainträffatävenomföreskriftenhadeföljts. Åtgärderisambandmedskada Räddningsplikt Försäkradskaefterförmåga avvärjaskadasomkanbefarasvaraomedelbart förestående begränsaskadasomredaninträffat snarastmöjligtomhändertaochskyddaskadad egendom. Skadeanmälan Skadasomkanmedföraersättningskravskaanmälastill bolagetsåsnartsommöjligt.vidstöld,inbrott,rån,överfallellerannatbrottskapolisanmälangörasochkopiapå anmälansändastillbolaget. Ersättningskrav Ersättningskravskaframställastillbolagetsenastsex månaderfråndetattdenförsäkradefåttkännedomom sinmöjlighetattfåersättning. Innehåll Försäkringensomfattningframgåravförsäkringsbrevet/ beviset. Basbelopp Medbasbeloppavsesprisbasbeloppetsomfastställsenligt lagenomallmänförsäkring. 2

3 Innehåll Sid I FÖRSÄKRINGENSGILTIGHETOCH OMFATTNING 4 II SJUK OCHOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 5 III ÖVERFALLSSKYDD(Personskada) 8 IV KIDNAPPNING 9 V KRISFÖRSÄKRING 10 VI RESGODSSKYDD 11 VII FÖRSENING 13 VIII RESEAVBROTT/ERSÄTTNINGSRESA 14 IX SJÄLVRISKSKYDD 15 X ANSVARGÄLLANDEFÖRPRIVATPERSON 16 XI RÄTTSSKYDDGÄLLANDEFÖR PRIVATPERSON 17 XII AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING (Tilläggsavtal) 19 XX ALLMÄNNAAVTALSBESTÄMMELSER 20 DEFINITIONER 21 3

4 I FÖRSÄKRINGENSGILTIGHETOCHOMFATTNING 1 Vemförsäkringengällerför 1.1 Begränsning Försäkringengäller ominteannatavtalats endastför personsomärstadigvarandebosattinorden.förperson sominteärförsäkradiallmänförsäkringskassainorden gällerförsäkringenintevidsjukdomocholycksfallenligt nedan. Anmärkning VadsomsägsomSverigeidessavillkorgällerocksåför annatlandinomnorden,därförsäkradärbosatt. 3.2 Krigs ochkrisområde Försäkringengällerinteförresatillellervistelseikrigs ochkrisområdeomdetvidresanspåbörjandevarkäntatt sådanaförhållandenförelåg. Omområdeklassassomkrigs ellerkrisområdenärden försäkraderedanvistasdärgällerförsäkringenunder14 dagarfråndetattområdetklassatssomkrigs ellerkrisområde.underdennaperiodskaförsäkringsgivarenkontaktasochdenförsäkradesnarastlämnaområdetominte Försäkringsgivarengodkännerannat. 5 Högstaersättning Försäkringsgivarensersättningsskyldighetärom inte annatavtalats begränsadtillsek videttoch sammaskadetillfälleochförsamtligaskadorunderförsäkringsperioden.dettagällerävenomflerförsäkradeskadasvidsammatillfälle. Iövrigtgällerförsäkringenmediförsäkringsbrevet/ bevisetellerunderrespektivekapitelangivnaförsäkringsbelopp. 2 Närförsäkringengäller Försäkringengällerför försäkringstagaren samtligaanställda make/maka,sambo,registreradpartnerochbarn,som medföljerpåresaominteannatangesiförsäkringsbrevet/bevisetochomförsäkringsavtaletharingåttsav arbetsgivaren. Försäkringstagarenharensamrättattingåavtalmed Försäkringsgivarenomändringellerupphörandeavförsäkringenochattmottauppsägningomförsäkringen. Försäkradpersonärägaretillförsäkringsomavserhonom. Försäkringengäller ominteannatavtalats vidtjänsteresafråndetdenförsäkradelämnarbostadenellerarbetsplatsentilldesshanåterkommertillnågonavdessa platser,dockhögstunder60dagarräknatfrånavresetidpunkten. Försäkringengällerävenundertredagarsutlands vistelse idirektanslutningtilltjänsteresautomlands. Idefalldenförsäkradesaknarstationärarbetsplatsoch regelmässigtutförsittdagligaarbetepåolikaplatser,till exempelbygg ochanläggningsarbetare,reparatörer, montörer,chaufförer,flygbesättningarochpersonalfrån bemanningsföretaggällerförsäkringeninteunderde resorsomingåridenormalaarbetsuppgifterna. 3 Varförsäkringengäller Försäkringengäller ominteannatavtalats ihelavärldenmedundantagfördeländer/områdentillvilkautrikesdepartementetellersvenskasmittskyddsinstitutet heltellerdelvisavråderresa. Anmärkning Ovanståendeavserdeförhållandensomgällervidresans påbörjande. TillvilkaländersomUtrikesdepartementetoch/eller SmittskyddsinstitutetavråderresaframgåravRegeringskanslietshemsida. 3.1 Flygolycksfall Försäkringengällerunderflygning,baranärförsäkradär passagerarepånationalitetsbetecknatluftfartyg.tillpassagerareräknasendastpersonombordsomintehareller utföruppdragutansambandmedframförandetavflygplanetellerservicenombord. 4

5 II SJUK OCHOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 1 Kostnadsersättningvidsjukdomocholycksfall 1.1 Vadförsäkringengällerför Blirdenförsäkradesjukellerråkarutförolycksfalllämnas ersättningförnödvändigaochskäligakostnaderenligt nedanståendebestämmelser Sjukvård Ersättninglämnasförkostnaderförläkar ochsjukvård samtförbehandlingochhjälpmedelsomläkareföreskriver Tandvård Ersättninglämnasförkostnaderförtillfälligbehandlingav akutatandbesvärsomunderresanmåsteutförasavtandläkareutanförhemorten.skadasdenförsäkradeständer videttolycksfalllämnasdessutomersättningförbehandlingsomutförsavtandläkareisverige.såvälbehandling somkostnadskaiförväggodkännasavförsäkringsgivaren. Vidtandskadasomuppståttvidtuggningellerbitning lämnasendastersättningfördentemporärabehandling somutförtsutanförhemorten KostnadervidSjukhusvistelse Ersättninglämnasförkostnadervidsjukhusvistelseutomlands Intygochandrahandlingar Ersättninglämnasförkostnaderförläkarintygochandra handlingarsomförsäkringsgivarenbehöverförattreglera skadan Resekostnader Ersättninglämnasförskäligaresekostnaderförlokala resorsomärnödvändigaförattfåsjukvårdellertandvård påvistelseorten Merkostnaderförhemresa Bedömerbehörigläkarepåvistelseortenattförsäkrad måsteåtervändatillhemortenisverigebetalasersättning förmerkostnaderförhemresa.såvälnödvändighetenav hemresansomfärdsättskavaraföreskrivetavläkarenoch påförhandgodkäntavförsäkringsgivarenellersosinternationaliköpenhamn Hemtransportavavliden OmdenförsäkradeavliderutanförhemorteniSverige, betalarförsäkringsgivarenkostnadenförtransportavden avlidnetillhemorten.försäkringsgivarenbetalarockså kostnadenförsådanaarrangemangsomärnödvändiga förtransportensgenomförande Begravningutomlands OmdenförsäkradeavliderutomlandskanFörsäkringsgivaren,iställetförtransporttillhemorteniSverige,betala kostnadernaförbegravningpåplatsen Näraanhörigsresatillsvårtsjukelleravliden Blirdenförsäkradesvårtsjukellerdrabbasdenneav olycksfallutomlandsochbedömerbehörigläkaretillståndetsomlivshotande,betalarförsäkringsgivarennödvändigaochskäligakostnaderförbiljettochuppehälleunder längst60dagarförtvånäraanhörigasresafrånsverige ochåter. Vadsomsagtsovangällerävenomdenförsäkradeavlider utomlandsochbegravningägerrumpåplatsen. ÄvenresatillochfrånannatlandänSverigekan efter prövning betalas,dockhögstmedvadmotsvaranderesa skullekostafrånsverigeochåter. 1.2 Ersättningstid Vidsjukdomlämnasendastersättningförsådanakostnadersomavservårdochbehandlinginom60dagarfrån förstaläkarbesöket. Vidolycksfalllämnasersättningunderhögst3årfrån olycksfallet. 1.3 Försäkringsbelopp Högstaersättning Försäkringsgivarensersättningsskyldighetförskadaenligt 1.1är,ominteannatavtalats,begränsadtillnedanangivnaförsäkringsbelopp. Ersättninglämnasförnödvändigaochskäliga läkar ochsjukvårdskostnader tandvårdskostnader resekostnaderavseende merkostnaderförhemresa hemtransportavavliden begravningutomlandsintillhögstsek40000 näraanhörigsresatillsvårtsjukelleravliden kostnadervidsjukhusvistelseutomlands,dockhögst medsek300perdygnochlängstunder60dygn. 2 Invaliditets ochdödsfallsersättningvidolycksfall 2.1 Vadförsäkringengällerför Försäkringengällerförolycksfallsskadaochomfattar ersättning vidbeståendenedsättningavkroppsfunktion(medicinskinvaliditet) dåarbetsförmåganförframtidenminskatsmedminst 50%tillföljdavskadan(ekonomiskinvaliditet) viddödsfall. Bedömningavinvaliditetsgradenskerenligtreglernaför medicinskochekonomiskinvaliditet. Vidolycksfallsskadasommedförekonomiskinvaliditet utbetalasiställetersättningberäknadefterdenmedicinskainvaliditetsgradenomdettaledertillhögreersättning. Ersättningkanaldriglämnasförbådemedicinskochekonomiskinvaliditet. 2.2 Försäkringsbelopp Högstaersättning 2.2.1Kapitalbeloppvidolycksfall Drabbasförsäkradavolycksfallocholycksfalletledertill invaliditetellerdödsfalllämnasersättningenligtföljande. Försäkringsbeloppen(engångsbelopp)är omingetannat avtalatsochframgåravförsäkringsbrevet/beviset viddödsfall SEK vid100%invaliditet förefyllda65år SEK efterfyllda65år SEK Hjälpmedelvidinvaliditet Utöverdenersättningvidinvaliditetsombestämsefter invaliditetsgradenutgesersättningförhjälpmedelsom läkareföreskriversåsomerforderligaförattlindrainvaliditetstillståndetochsominteenligtlagellersärskildför 5

6 fattningskaersättasfrånannathåll.ersättninglämnas medsammanlagthögstsek50000ochendastförav Försäkringsgivarenpåförhandgodkändautgifter. 3 Undantag 3.1 Olycksfall Medolycksfallavsesinte skadasomuppkommitpågrundavsmittagenombakterier,virusellerannatsmittämne skadasomuppkommitgenomanvändningavmedicinskapreparatellergenomingrepp,behandlingellerundersökningsominteföranlettsavolycksfallsskadasom omfattasavdennaförsäkring sådanttillståndsom,ävenomdetkonstateratsefterett olycksfall,enligtmedicinskerfarenhetintekananses beropåolycksfalletutanharsambandmedsjukdom, lyteellersjukligaförändringar.kandetantasattkroppsfeletmedförtattskadansföljderförvärratslämnasendastersättningfördeföljdersomuppkommitoberoendeavkroppsfelet. 3.2 Riskfylldverksamhet Ominteannatavtalatslämnasinteersättningförkostnadervidolycksfallsomdrabbatdenförsäkradeunderdeltagandei fallskärmshoppning,drakflygning,hängflygning,skärmflygning,bergsklättring,bergsbestigning,dykning,bungy jump,forsränning,offpistskidåkningellerannanliknanderiskfylldverksamhet sport elleridrottstävlingellersärskiltanordnadträning fördetta. 3.3 Övrigaundantag Ersättninglämnasinteförkostnad somberorpåattvårdbehovförelågredandådenförsäkradepåbörjaderesan. Anmärkning Blirhälsotillståndetoförutsettförsämratunderresan lämnassåledesendastersättningfördenmerkostnad försämringenmedfört somavservistelsepåbad ellerkuranstaltochdärmed förenaderesor somärförorsakadavattfartygellerflygplan,pågrund avdenförsäkradesskadaellersjukdom,måsteändrasin färdplan somharsambandmedgraviditetochsomuppståttefter graviditetens32:avecka förprivatsjukvårdinorden förförebyggandehälsovård,graviditetskontrolleroch normaltandvård förhemtransportellerannantransportföranleddenbart avdenförsäkradesrädslaelleroro somkanersättasfrånannathållenligtlag,annanförfattningellerkonvention. 4 Skadevärderingsregler 4.1 Ersättningvidmedicinskinvaliditet Tillgrundförbestämningavinvaliditetsgradenläggssådanaavolycksfalletföranleddaskadorochsymptomsom objektivtkanfastställas. Bestämningenskeroberoendeavivilkengraddenskadadesarbetsförmåganedsattspågrundavolycksfallsskadan.Kanförloradkroppsdelersättasavprotes,bestäms invaliditetsgradenävenmedbeaktandeavprotesfunktionen. Medicinskinvaliditetberäknasenligtenförförsäkringsbranschengemensamtabell. Harskadorpåflerakroppsdelaruppkommitgenomsammaolycksfallutgesersättninghögstefterenberäknad invaliditetsgradav100%. 4.2 Ersättningvidekonomiskinvaliditet Tillgrundförbestämningavekonomiskinvaliditetläggs endastsådanaavolycksfalletföranleddaskadoroch symptomsomobjektivtkanfastställas. Bestämningavekonomiskinvaliditetskermedledningav denförlustavarbetsförmågansomolycksfallsskadan medförtsamtmedrimlighänsyntillålder,tidigareutbildningochverksamhet,omskolningellerannanliknande åtgärdsamtbostadsförhållanden. Närolycksfallsskadanmedförtbeståendenedsättningav denförsäkradesarbetsförmågamedminst 50%ochFörsäkringskassanbeviljatförtidspensionenligt lagenomallmänförsäkringutbetalasinvaliditetsersättningenligtföljande: Förtidspensionens Invaliditetsersättningiprocent nivå avförsäkringsbeloppet 100% 100% 75% 75% 50% 50% Beviljassjuk elleraktivitetsersättningfrånochmedfyllda 60årellersenare,lämnasersättningförekonomiskinvaliditetbaraomdenmedicinskainvaliditetsgraden tillföljd avolycksfallsskadan ärminst50%.motsvarandegäller ocksåomdenförsäkradeförstfåttmindreänhelsjuk elleraktivitetsersättningochefterfyllda60årfårhelsjuk elleraktivitetsersättning. Omdenförsäkradevidskadetillfälletuppbarpartiellt tidsbegränsadsjukersättningellerpartiellsjuk elleraktivitetsersättninglämnashögstsåstorekonomiskinvaliditetsersättningsomsvararmotförlustenavrestarbetsförmågan. Omdenförsäkradevidskadetillfälletuppbarheltidsbegränsadsjukersättningellerhelsjuk elleraktivitetsersättning,lämnasingenersättningförekonomiskinvaliditet. Förförsäkradsomvidolycksfalletfyllt60årlämnasendastersättningförmedicinskinvaliditet. 5 Ersättningsregler 5.1 Invaliditetskapital Ersättningutbetalasmedsåstordelavförsäkringsbeloppetsomsvararmotinvaliditetsgradenviddenålderden försäkradeuppnåttvidolycksfallet Rättentillinvaliditetskapital Rätttillinvaliditetskapitalinträderomolycksfallsskadan inom3årfrånolycksfalletmedförinvaliditetochminst12 månaderförflutitfrånolycksfallet.såsnartdendefinitiva invaliditetsgradenfastställts,utbetalasinvaliditetskapitalet. 6

7 Fastställelseavdendefinitivainvaliditetsgradenskaom möjligtskeinom3årfrånolycksfallet,menkanuppskjutas sålängedettaenligtmedicinskerfarenhetellermedhänsyn tillföreligganderehabiliteringsmöjligheterärnödvändigt. Ombehandlingenärheltavslutadochdendefinitivainvaliditetsgradenkanfastställasredaninnan12månader förflutitfrånolycksfallet,inträderersättningsrättenoch ersättningutbetalasnärinvaliditetsgradenfastställts. 5.2 Möjlighettillomprövningaversättningom invaliditetenökar Omolycksfallsskadanmedförattdenförsäkradeskroppsfunktionväsentligtochbeståendeförsämrasellerattden försäkradeförlorarytterligarearbetsförmågaefterdetatt slutregleringskett,hardenförsäkraderättattåterkomma ochfåinvaliditetsgradenomprövad. Omprövningmedgesdockintesedanmerän10årförflutitfrånnärolycksfalletinträffade. 5.3 Vänteersättning Kandendefinitivainvaliditetsgradenintefastställasnär rätttillersättninginträder,utbetalasvänteersättningfrån dennatidpunkttilldessfastställelsesker. Vidbörjanavvarje12 månadersperiod(ersättningsår), räknatfråndentidpunktdårättentillersättninginträdde, fastställsdeninvaliditetsgradsomskatillämpasunder ersättningsåret.invaliditetsgradenärdensomolycksfallet bedömsminstkommaattgeupphovtill. Vänteersättningunderersättningsåretutgör6%avdet engångsbeloppsommotsvarardenförersättningsåret fastställdainvaliditetsgraden. 5.4 Dödsfallsersättning Rätttilldödsfallsersättningföreliggeromolycksfallsskadaninom3årfrånolyckstillfälletföranlederdenförsäkradesdöd. Ersättningenutgörsavförsäkringsbeloppetfördödsfall enligtpunkt2.2.1ovan.harförsammaolycksfallengångsbeloppförinvaliditetredanutbetalatsavförsäkringsgivarenminskasdödsfallsersättningenmeddenutbetaladeinvaliditetsersättningen.föreliggerrätttillinvaliditetsersättningmendenännuinteharutbetalats,betalas endastdödsfallsersättning Förmånstagare Förmånstagareärdenförsäkradesmake/maka/ sambo/registreradpartnerochbarneller,omsådana anhörigasaknas,lagaarvingar. Avdraggörsinteomdetkanantasattskadanskulleha inträffatävenomföreskrifteniakttagits. 6 Säkerhetsföreskrifter Denförsäkradefårinteanvändaalkohol,andraberusningsmedel,sömnmedel,narkotiskamedelellerläkemedelpåettsådantsättattdetpåverkardenneshandlande ochattdenförsäkradedärigenomgenomgrovvårdslöshetförorsakarsjukdomellerettolycksfallellerförvärrar dessföljder. 6.1 Påföljdvidåsidosättandeavsäkerhetsföreskrift Harföreskriftenligtovaninteiakttagitskanavdraggöras medupptill100%avannarsutgåendeersättning. Avdragetfårdockintevarastörreänvadsomföljerav kapitelxxallmännaavtalsbestämmelserab DK,punkt

8 III ÖVERFALLSSKYDD(Personskada) 1 Vadförsäkringengällerför 1.1 Misshandelochannatvåld Försäkringengällerförpersonskadagenommisshandel ellerannatuppsåtligtvåldombrottetbegåttsavperson somdenförsäkradeofrivilligtkommitikontaktmed. 6 Säkerhetsföreskrifter Föröverfallsskyddgällersammasäkerhetsföreskrifteroch påföljdsreglersomikapiteliisjuk ocholycksfallsförsäkring,punkt6. 2 Undantag Begränsning Försäkringengällerinteidenmångärningsmannenförmårbetalaskadeståndet. Försäkringsgivarenbetalarnormaltinteskadasomförsäkradhartillfogats närdenförsäkradeutanskäliganledningutsattsigför riskenattskadas isambandmedattförsäkradgjortsigskyldigtilluppsåtliggärningsomenligtsvensklagkanledatilldagsböter ellerhögrestraff. Försäkringenersätterinteheller skadeståndsomendastgrundarsigpåmedgivande skadeståndsomgrundaspåöverlåtelsefråndensomär direktersättningsberättigad. 3 Högstaersättning Försäkringsgivarensåtagandeattbetalaersättningärvid varjeskadabegränsattillsek ersättningbestäms enligtreglernai5kapskadeståndslagen. Omdomstoljämkarskadeståndetpågrundavgärningsmannenspersonligaförhållanden(tillexempelminderårighet,psykiskstörningellerekonomiskaförhållanden) betalarförsäkringsgivarenisådanafallfulltskadestånd utanjämkning,inomramenförhögstaersättningen.utdömerdomstolpågrundavmedgivandeellerannananledninghögrebeloppänvadsomärpraxisenligtskadeståndsrättenlämnasdockersättningmedhögstdet beloppsomskullehadömtsutenligtskadeståndsreglerna. 4 Åtgärdervidskada Vidskadamåstedenförsäkradevisaatthanärberättigad tillskadeståndochattdenansvarigeärokändellerinte kanbetalaskadestånd. Skadasomkanmedföraersättningskravskaanmälastill Försäkringsgivarensåsnartsommöjligt.Dessutomska denförsäkradegörapolisanmälanpåskadeortenoch sändapolisintygtillförsäkringsgivaren. FörattFörsäkringsgivarenskakunnalämnaersättning måstedenförsäkradegörasannoliktatthanintekanfå ersättningavgärningsmannen.omdetärovisstomgärningsmannenkanbetalamåstedenförsäkrade omförsäkringsgivarensåbegär föratalanmotdenne.om Försäkringsgivarenbegärattdenförsäkradeförtalan betalarförsäkringsgivarenrättegångskostnadersominte kanersättasgenomdenallmännarättshjälpen. FörattFörsäkringsgivarenskakunnaavgöraomförsäkrad behöverföratalanirättegångellerinteärdetavstörsta betydelseattdenförsäkradesåfortsommöjligtlämnar Försäkringsgivarenallaupplysningaravbetydelse. 8

9 IV KIDNAPPNING 1 Vadförsäkringengällerför Omdenförsäkradeblirkidnappadundertjänsteresalämnasersättningför fysisktochpsykisktlidandefördentid,räknatidygn, somdetolovligafrihetsberövandetvarat,docklängst för90dygn tvånäraanhörigasnödvändigaochskäligauppehållskostnaderochentur ochreturresatilldetland/område därdenförsäkradebefinnersig. 2 Högstaersättning Högstaersättningvidvarjeskadetillfälleärför fysisktochpsykisktlidandesek2500perpåbörjatdygn näraanhörigaskostnadersek Åtgärdervidskada Vidkonstateradkidnappningska anmälangörastillpolis anhörigsresapåförhandgodkännasavförsäkringsgivaren. 9

10 V KRISFÖRSÄKRING 1 Vadförsäkringengällerför 1.1 Rånmedmera Försäkringentillhandahållerkristerapiförförsäkradsom undertjänsteutövningbevittnarellersjälvdrabbasav någonavnedanståendehändelserochdettamedfören akutpsykiskkris. Rån,överfallellerhot Olycksfall Brand,explosionellerinbrottpåarbetsplats Trafikolycka Försäkringenomfattarkristerapi(psykologkonsultation) begränsadtill10behandlingstillfällenperförsäkradoch skadehändelse.tidenundervilkenbehandlingtillhandahållsärbegränsadtill12månaderfrånskadetillfället. BehandlingskerhoslegitimeradpsykologvilkenförebehandlingskagodkännasavFörsäkringsgivaren Resekostnader Ersättninglämnasfördenförsäkradesnödvändigaoch skäligaresekostnaderförresorisverige. 2 Högstaersättning Försäkringsgivarenssammanlagdaersättningsskyldighet förkristerapiochresekostnaderärbegränsadtillsek vidvarjeskadetillfälle,oavsettomenellerflera resandedrabbasavkrisavsammahändelse. 3 Självrisk Försäkringengällerutansjälvrisk. 4 Åtgärdervidskada Brottskaanmälastillpolisen. 10

11 VI RESGODSSKYDD(Allrisk) 1 Vadförsäkringengällerför 1.1 Stöldochandraegendomsskador Ersättninglämnasförskadapåellerförlustavmedfört resgodsorsakadavplötsligochoförutseddskada. 1.2 Merkostnader Ersättninglämnasförnödvändigaochskäligamerkostnadersomuppstårsomendirektföljdavenersättningsbar skadaenligtovan.sådanamerkostnader,sommåsteverifieras,kanvarakostnaderförspärrningavkonto,bank ellerkreditkort,resekostnaderförpolisanmälaneller annanliknandekostnad. 1.3 Undantag Ersättninglämnasinteför egendomförvaradnattetidiparkeradbilellerannat fordon stöldbegärligegendomsomlämnatsobevakadibileller annatfordon skadapåellerförlustavkontanter,resehandlingareller stöldbegärligegendomdåsådanegendomlämnatsför transportellerpollettering skadagenomskavningellerslitage ytligaskadorpåresväskorochliknandesåsombucklor, reporellerdyliktutanväsentliginverkanpåanvändbarheten skadagenombristfälligellerolämpligemballering skadagenomattmedfördvätskaellersmetandeämnen rinnerut skadasomkanersättasgenomtransportföretag,hotell ellerliknande skadapåsportredskapunderanvändning. 2 Försäkradegendom Försäkringsbelopp 2.1 Försäkradegendom Försäkringenomfattaregendom(resgods),inklusive stöldbegärligegendomochresehandlingar,somtillhör försäkradellersomdennehyrtellerlånatisverige,och sommedförtspåresan. Försäkringengällerävenförmedhavdegendomtillhörig arbetsgivaren,dockendastidenmånförsäkradärskyldig attersättaskadapåsådanegendom Undantagenegendom Försäkringengällerinteför motordrivetfordon,husvagnellerannatsläpfordon,båt ellerluftfartygsamtdelarochutrustningtillsådan egendom varoravseddaförförsäljningochintehellermanuskript, ritningar,arkivalierochdatamedia djurochflyttgods verktygochprovkollektioner. 2.2 Försäkringsbelopp Försäkringengällermednedanangivnaförsäkringsbelopp Personliglösegendom SEK50000 varavstöldbegärligegendom SEK20000 Arbetsgivaresegendom SEK20000 Resehandlingar SEK20000 Pengar SEK5000 Merkostnaderenligt1.2 SEK Skadevärderingsregler 3.1 Böcker,antikvitetermedmera Förböcker,antikviteter,konstverk,mynt,sedlar,frimärkensamtsamlingarellerföremålmedsamlarvärdevärderasskadantillvaddetiallmännahandelnkostarattköpa likvärdigegendomisådantskickdenhadevidskadetillfället.finnsintelikvärdigegendomattinköpaibegagnat skickvärderasegendomentillvaddensannoliktskulleha kostatomdenhadefunnits.samlingarvärderasisinhelhet. 3.2 Fotografiermedmera Förfotografier,film,skiv ochbandupptagningarvärderas skadantillmarknadsvärdetomsådantfinns,ochiannat falltillkostnadenföråteranskaffningavråmaterialet. 3.3 Övrigstöldbegärligegendom Skadavärderastillvaddetkostarattköpaettnyttföremål somärsålikadetskadadesommöjligt. Omförsäkradinteåteranskaffarföremåletinomsex månaderelleromföremåletminskativärdemedmerän 50%avprisetförettnyttföremålbetalarFörsäkringsgivarendagsvärdet.Dagsvärdet(marknadsvärdet)ärnyanskaffningsvärdet,sedanmandärifråndragitavvärdeminskningenpågrundavålder,slitage,omodernitet, minskadanvändbarhetochannanomständighet. 3.4 Övrigavärderingsregler Värderingavenskadagörsmedutgångspunktfrånprislägetviddentidpunktnärförsäkradtidigastkanbestämma sittersättningsanspråk,docksenast2månaderfrånskadedagen. Kanskadadegendomreparerasvärderasskadantillden reparationskostnadsomärrimlig.reparationskostnaden fåraldrigöverstigadenersättningförsäkradkanfåenligt ovanståenderegler. Anmärkning Checkar,bankböcker,kontokortochliknandeersätts endastmeddenkostnadsomkanuppkommaförattspärraaktuelltkonto.omobehörigpersonutnyttjarkontot ochdettamedförenekonomiskförlustfördenförsäkrade ärdennakostnadinteersättningsbargenomförsäkringen. 4 Ersättningsregler Försäkringsgivarenharrättattavgöraomenskadaska ersättaskontantenligtvärderingsreglernaovanellermed ny,begagnadrespektiverepareradegendom. Omegendomenligt3.1inteåteranskaffas,ersättsendast detekonomiskavärdet,detvillsägavadförsäkringstagarenskullehaerhållitomföremåletsålts. Kommeregendomtillrätta,förvilkenersättningutgetts, skaegendomensnarastställastillförsäkringsgivarens 11

12 förfogande.denförsäkradefårdockbehållaegendomen omdärförerhållenersättningutandröjsmålåterbetalas. 5 Säkerhetsföreskrifter 5.1 Säkerhetsföreskrifter Stöldmedmera Förvaringavegendom Förutomnormalaktsamhetförattförhindraskadapå ellerstöldavegendomska transportmedel,tillfälliglokalellertillfälligbostadsom bungalow,lägenhet,hotellrum,passagerarhyttoch motsvarandevaralåstochfönsterstängda pengar,resehandlingarochstöldbegärligegendomvara förvaradeilåstresväska,skåp,lådaellerliknandenär försäkradlämnartillfälligbostad. 5.2 Påföljdvidåsidosättandeavsäkerhetsföreskrift Harföreskrifternaenligtovaninteiakttagitskanavdrag görasmedupptill100%avannarsutgåendeersättning. Avdragetfårdockintevarastörreänvadsomföljerav kapitelxxallmännaavtalsbestämmelserab DK,punkt Avdraggörsinteomdetkanantasattskadanskulleha inträffatävenomföreskrifteniakttagitselleromdensom hartillsynöverattföreskrifteniakttogsintekanlastasför attdenåsidosatts. 12

13 VII FÖRSENING 1 Vadförsäkringengällerför 1.1 Resgodsförsening Ersättninglämnasförnödvändigaochskäligamerkostnaderförinköpavkläderochhygienartiklar,omdenförsäkradefårsittincheckade/polletteradebagageförsenat medmerän4timmartillresmålutanförhemorteneller arbetsplatsen,ochmedskäligamerkostnaderomdet allmännafärdmedeldenförsäkradeskaresamedförsenasmedmerän4timmar. 1.2 Resestartskydd Ersättninglämnasförnödvändigaochskäliga merkostnaderomdenförsäkradeunderdendirektafärdentillutresansellerhemresansutgångspunktförsenas ochdärmedintehinnerframtillinbokadavgångochunderförutsättningatt resaniförvägvarinbokadmedallmäntfärdmedeloch orsakentilldenmissadeavresanärenhändelsesom denförsäkradesjälvintekunnatförutseellerförhindra. Ersättninglämnasförmerkostnadensomuppkommerför attanslutatillresan viddirektutresafrånhemorten viddirekthemresafrånslutdestinationen videndirektpåföljandeanslutning. Äranslutningintemöjligellerförlorardenförsäkrademer änhalvadenplaneraderestidenlämnarförsäkringsgivarenersättningmotsvaranderesanspris. 2 Högstaersättning 2.1 Försening Ersättninglämnasvidförseningmedmerän 4timmaravbagageellerallmäntfärdmedel,intill SEK timmaravbagage,ytterligareintillSEK3000. Harförseningsersättningutbetalatsenligtdettamoment samtidigtsomersättninglämnasenligtkapitelviresgodsskydd,avräknasdendelavförseningsersättningen somavserförseningöverstigande48timmar. 2.2 Resestartskydd ErsättninglämnasintillhögstSEK

14 VIII RESEAVBROTT/ERSÄTTNINGSRESA 1 Vadförsäkringengällerför 1.1 Merkostnaderförhemresa Omförsäkradtvingasavbrytatjänsteresantidigareän beräknat,pågrundavattnäraanhörigisverigeblirallvarligtsjukellerråkarutförolycksfallochläkarebedömer tillståndetsomlivshotande,lämnasersättningför nödvändigaochskäligamerkostnaderföråterresamed transportmedelireguljärtrafiktillhemortenisverige rese och/ellerhotellkostnadersomintekanåterbetalasfrånreseföretag,hotellellerliknande. ÄvenresatillannatlandänSverigekan efterprövning betalas,dockhögstmedvadmotsvaranderesaskulle kostatillsverige. 1.2 Nyutresaellerersättningsresa Omförsäkradtvingasavbrytatjänsteresantidigareän beräknatpågrundavsjukdomellerolycksfallochkanden försäkradeenligtläkaresutlåtandeinteutförasittarbete, lämnasersättningför ersättarensresa(tur ochreturbiljett)omarbetsgivaren avaffärsmässigaskälmåsteersättadenförsäkrademed annanperson delskostnadenförnyutresa,omhemtransportskett närdenförsäkradeskaåterupptasittarbeteeftertillfrisknande,delsförkostnadenföreventuellersättares hemresa ejåterbetalningsbara,ejutnyttjaderesekostnaderide fallnågonersättareintesäntsutellerdådenförsäkrade inteskaåterupptasittarbetepåplatsen,förutsattatt kostnadernaintekanåterbetalasfrånannathåll,flygbolag,researrangör,hotellellerliknande. 2 Försäkringsbelopp Högstaersättning Försäkringsgivarensersättningsskyldighetär,ominte annatavtalats,begränsadtillnedanangivnaförsäkringsbelopp. Ersättninglämnasförnödvändigaochskäliga merkostnaderförhemresa rese ochhotellkostnaderintillhögstsek25000 kostnaderförnyutresaellerhemresa resekostnaderintillhögstsek

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller 3 A.4 Försäkringens omfattning 3 A.5 Självrisk

Läs mer

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 Villkor Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 1 Visa Business Card gör jobbet enklare. Där andra inbjuder till lyx och förströelse erbjuder vi varken mer eller mindre

Läs mer

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Swedbanks kort Visa Business Card utgivet av EnterCard Sverige AB Försäkringsnummer 502017-7753NF17 Kort som omfattas: I villkorstexten är försäkringsgivaren

Läs mer

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2002-01-01

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2002-01-01 URA-försäkring Försäkringsvillkor 2002-01-01 INNEHÅLL 1 TECKNANDE, OMFATTNING OCH SJÄLVRISK 1.1 Tecknande 1.2 Omfattning 1.3 Självrisk 2 FÖRSÄKRINGSSKYDD 2.1 2.2 Personskadeskydd Invaliditets- och dödsfallskapital

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013

Försäkringsvillkor. Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite. Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Handelsbanken Visa Infinite Gäller resor betalda från och med den 1 oktober 2013 Reseförsäkringsskydd för Handelsbanken Visa Infinite Allmänna

Läs mer

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14. [Titel 3]

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14. [Titel 3] URA-försäkring Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (19) Innehåll 1 TECKNANDE, DEFINITIONER, OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 Vilka försäkringar kan tecknas?... 3 1.1.1 Samlingsförsäkring...

Läs mer

STUDERAUTOMLANDS SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER. UTLANDSSTUDIEFÖRSÄKRING För utlandsstuderande vid utländsk läroanstalt som berättigar till studiestöd

STUDERAUTOMLANDS SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER. UTLANDSSTUDIEFÖRSÄKRING För utlandsstuderande vid utländsk läroanstalt som berättigar till studiestöd STUDERAUTOMLANDS Fullständiga villkor 751 UTLANDSSTUDIEFÖRSÄKRING För utlandsstuderande vid utländsk läroanstalt som berättigar till studiestöd Villkoren gäller from 2007-07-07 SÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

Läs mer

Student. För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair

Student. För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair Student För dig som ska utomlands och: Studera Praktisera Arbeta som Au Pair Gäller fr o m 1 februari, 2012 Student en komplett reseförsäkring för dig som ska studera eller praktisera utomlands Priser

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. First Card. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR First Card Gällande från 2015-04-01 Försäkringsvillkor First Card Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

STUDENT UT. Statens försäkring vid utbildning utomlands. Försäkringsvillkor 2006-07-01

STUDENT UT. Statens försäkring vid utbildning utomlands. Försäkringsvillkor 2006-07-01 STUDENT UT Statens försäkring vid utbildning utomlands Försäkringsvillkor 2006-07-01 Alla studenter i Sverige omfattas i dag av den personskadeförsäkring (den generella studentförsäkringen) som för universitetens

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Reseförsäkring Extrem. Täcker det mesta som kan hända en våghals

Reseförsäkring Extrem. Täcker det mesta som kan hända en våghals Reseförsäkring Extrem Täcker det mesta som kan hända en våghals Gäller fr.o.m. 20 mars 2012 Inget för fegisar Bara för att du gillar att tänja på gränserna betyder det inte att du ska utsätta dig för onödiga

Läs mer

Statens grupp- och individförsäkring GIF. Försäkringsvillkor 2005-07-01

Statens grupp- och individförsäkring GIF. Försäkringsvillkor 2005-07-01 Statens grupp- och individförsäkring GIF Försäkringsvillkor 2005-07-01 Denna försäkringsprodukt skall tillgodose behovet av försäkringsskydd för vissa grupper eller individer som på något sätt har anknytning

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. EverydayCard. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR EverydayCard Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR EverydayCard Gällande från 2015-04-01 Kompletterande reseförsäkring Om du betalar mer än 75 % av din resa med ditt EverydayCard

Läs mer

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0110-1 Reseförsäkringen gäller för följande

Läs mer

Säkerhet över alla gränser

Säkerhet över alla gränser för enskild person / familj / grupp Flexibel med anpassningsmöjlighet för semestergaranti Med eller utan hemförsäkring - 2 till 365 dagar reseförsäkring Villkoren gäller from 2009-08-01, Fullständiga villkor

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

STUDENT UT. Statens försäkring vid utbildning utomlands. Försäkringsvillkor, 1 januari 2011

STUDENT UT. Statens försäkring vid utbildning utomlands. Försäkringsvillkor, 1 januari 2011 STUDENT UT Statens försäkring vid utbildning utomlands Försäkringsvillkor, 1 januari 2011 Terms and Conditions of Insurance, 1 January 2011 DNR 899-10843-10 Alla studenter i Sverige omfattas i dag av den

Läs mer

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Att teckna försäkring Samtliga färdhandlingar som bokas genom MSC försorg. Avbeställningsförsäkringen ska tecknas samtidigt med bokning av resa.

Läs mer

Statens grupp- och individförsäkring GIF

Statens grupp- och individförsäkring GIF Statens grupp- och individförsäkring GIF Försäkringsvillkor 2015-01-01 Dnr 899-7008-14 [Titel 3] Sid 2 (20) Denna försäkringsprodukt ska tillgodose behovet av försäkringsskydd för vissa grupper eller individer

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Sport Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

Försäkringsvillkor re:member

Försäkringsvillkor re:member Försäkringsvillkor re:member Villkor gällande från 2013-05-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. 1. VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? Försäkringstagare är EnterCard Sverige

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Skandiabankens Bankkort och Kreditkort

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Skandiabankens Bankkort och Kreditkort Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Skandiabankens Bankkort och Kreditkort Gäller resor betalda från den 1 maj 2009 till och med den 31 april 2010. 1. FÖRSÄKRINGENS ALLMÄNNA OMFATTNING

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Reseförsäkring PLUS & TOTAL

Reseförsäkring PLUS & TOTAL Reseförsäkring PLUS & TOTAL Res rätt försäkrad Ingen självrisk! reseförsäkring plus & total 2011:01 Töm inte plånboken i onödan PLUS och TOTAL reseförsäkringar gäller utan självrisk och täcker även självrisken

Läs mer

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015

Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Villkor Semesterförsäkring Gäller fr.o.m. 1april 2015 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A),Telefon:

Läs mer

HEM & VILLA GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 FÖRSÄKRINGSVILLKOR

HEM & VILLA GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 FÖRSÄKRINGSVILLKOR HEM & VILLA GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Hem- & Villahemförsäkring Gäller från 1 januari 2014 Innehållsförteckning A. Information...5 1. Allmän information...5 2.

Läs mer

Hem och villa. Försäkringsvillkor 1 juli 2011

Hem och villa. Försäkringsvillkor 1 juli 2011 Hem och villa Försäkringsvillkor 1 juli 2011 Innehåll Översiktlig information... 5 A Hemförsäkring... 6 Var.och.för.vem.försäkringen.gäller...6 Självrisker...6 Egendomsskydd...6 Stöld.och.skadegörelse...8

Läs mer