Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:1"

Transkript

1 1 GrundvillkorGRT40:1 Grundvillkorförtjänstereseförsäkring GrundvillkorförtjänstereseförsäkringGRT40:1 Gällerfrånochmed Informationomförsäkringsbrev/bevisochvillkor Dettaförsäkringsvillkorutgörendelavförsäkringsavtalet mellanförsäkringstagarenochförsäkringsgivaren. Försäkringsavtaletbestårav Försäkringsbrev/bevismedspecifikationerochevsärskilda villkor Grundvillkor AllmännaavtalsbestämmelserAB DK Försäkringsavtalslagen(2005:104,FAL) Övrigsvenskrätt. Försäkringsbrevet/bevisetmedspecifikationerochangivna försäkringsvillkorgällerföredispositivalagregler.innehåller deolikadelarnaavförsäkringsavtaletmotstridigabestämmelsergällertolkningsföreträdeidenordningsomanges ovan,dockalltidsåattsärskildareglerharföreträdeframför generella. Villkoretingårienserievillkorförföretagsförsäkring. Samtligadessavillkorärindeladeefterettgemensamtsystem,vilketmedförattnumreringenintealltidärlöpande. Iförsäkringsbrevet/bevisetfinns iaktuellafall uppgifterom Försäkringsperiod Försäkradverksamhet Försäkradegendom Försäkringsbelopp Försäkringsform Försäkringsomfattning Försäkringsvillkor Grundsjälvrisker. Devillkorsomgällerförförsäkringenangesiförsäkringsbrevet/bevisetmedvillkorsnummeroch/ellervillkorsnamn. Kortarevillkorstexterkanfinnasiförsäkringsbrevet/beviset. Olikatyperavvillkor Grundvillkor Tilläggsvillkorförprodukttillval Tilläggsvillkorförutvidgningarochbegränsningar. Kursivstilangernärord,uttryckellerbegreppfinnsförklaradeikapitelDefinitioneriAllmännaavtalsbestämmelser ochdefinitionerkonceptab DK. Följandemomentomfattasavförsäkringenominte annatanges Sjuk ocholycksfall Kostnadervidsjuk ocholycksfall. Invalid ochdödsfallsersättning. Överfallsskydd Vidpersonskadagenommisshandelochuppsåtligtvåld. Kidnappning Ersättningförlidande. Näraanhörigskostnader. Krisförsäkring Kristerapiföranställdsomdrabbasavakutpsykiskkris. Resgodsskydd Skadaellerförlustavresgods. Försening Kostnaderisambandmedförsening. Reseavbrott/ersättningsresa Ersättningvidsjukdomellerolycksfallunderresa. Självriskskydd Ersättningavsjälvrisk. Ansvar Ansvarsskyddförprivatperson. Rättsskydd Rättsskyddvidtvistförprivatperson. Begränsningariförsäkringsskyddet ochsärskildasjälvrisker Imångaförsäkringsmomentfinnsundantagnärförsäkringen integäller.detfinnsocksåandrabegränsningartillexempel iformavhögstaersättningivissaåtaganden.försäkringen kanocksågällamedensärskildsjälvriskförvissamoment, somärhögreängrundsjälvrisken. Allinformationomundantag,högstaersättningsbeloppoch särskildasjälvriskersomgällerförförsäkringenståriförsäkringsvillkorenellerangesiförsäkringsbrevet/beviset. Detärdärförviktigtattduläserigenomvillkorenochförsäkringsbrevet/bevisetochsärskiltnoterarvadsomstårunder rubrikerna Undantag, Högstaersättning och Särskild självrisk.läggocksåsärskiltmärketillvadsomstårunder Säkerhetsföreskrifter samt Åtgärderisambandmed skada räddningsplikt,vilkapunkterduocksåkanläsamer omnedan. Observeraävenattförsäkringenendastomfattardenverksamhetsomärangiveniförsäkringsbrevet/beviset. Upplysningsplikt Bådevidtecknandetochvidförnyelseavförsäkringenärdet viktigtattdulämnarrättuppgifteromförsäkringsbelopp, lönekostnad,årsomsättningellerandrauppgiftersomligger tillgrundförförsäkringen.omduinserattbolagettidigare harfåttoriktigaellerofullständigauppgifteromförhållandenavuppenbarbetydelseförriskbedömningenskadu utanoskäligtdröjsmålrättauppgifterna.

2 Riskökning Ändrasdeförhållandensomliggertillgrundförförsäkringenochmedförändringenökadriskförskada,skadu meddeladettatillbolaget. Harduuppsåtligenelleravoaktsamhetinteuppfylltdin upplysningspliktkandet,liksomvidriskökning,ledatillatt bolagetärfrittfrånansvarför,ellerendastharettbegränsatansvarförskada. Säkerhetsföreskrifter Förattminskariskenförskadagällerförsäkringenmed vissasäkerhetsföreskrifter. Omföreskrifternainteföljsochdetinträffarenskada betalasersättningendastidenutsträckningskadankan antashainträffatävenomföreskriftenhadeföljts. Åtgärderisambandmedskada Räddningsplikt Försäkradskaefterförmåga avvärjaskadasomkanbefarasvaraomedelbart förestående begränsaskadasomredaninträffat snarastmöjligtomhändertaochskyddaskadad egendom. Skadeanmälan Skadasomkanmedföraersättningskravskaanmälastill bolagetsåsnartsommöjligt.vidstöld,inbrott,rån,överfallellerannatbrottskapolisanmälangörasochkopiapå anmälansändastillbolaget. Ersättningskrav Ersättningskravskaframställastillbolagetsenastsex månaderfråndetattdenförsäkradefåttkännedomom sinmöjlighetattfåersättning. Innehåll Försäkringensomfattningframgåravförsäkringsbrevet/ beviset. Basbelopp Medbasbeloppavsesprisbasbeloppetsomfastställsenligt lagenomallmänförsäkring. 2

3 Innehåll Sid I FÖRSÄKRINGENSGILTIGHETOCH OMFATTNING 4 II SJUK OCHOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 5 III ÖVERFALLSSKYDD(Personskada) 8 IV KIDNAPPNING 9 V KRISFÖRSÄKRING 10 VI RESGODSSKYDD 11 VII FÖRSENING 13 VIII RESEAVBROTT/ERSÄTTNINGSRESA 14 IX SJÄLVRISKSKYDD 15 X ANSVARGÄLLANDEFÖRPRIVATPERSON 16 XI RÄTTSSKYDDGÄLLANDEFÖR PRIVATPERSON 17 XII AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING (Tilläggsavtal) 19 XX ALLMÄNNAAVTALSBESTÄMMELSER 20 DEFINITIONER 21 3

4 I FÖRSÄKRINGENSGILTIGHETOCHOMFATTNING 1 Vemförsäkringengällerför 1.1 Begränsning Försäkringengäller ominteannatavtalats endastför personsomärstadigvarandebosattinorden.förperson sominteärförsäkradiallmänförsäkringskassainorden gällerförsäkringenintevidsjukdomocholycksfallenligt nedan. Anmärkning VadsomsägsomSverigeidessavillkorgällerocksåför annatlandinomnorden,därförsäkradärbosatt. 3.2 Krigs ochkrisområde Försäkringengällerinteförresatillellervistelseikrigs ochkrisområdeomdetvidresanspåbörjandevarkäntatt sådanaförhållandenförelåg. Omområdeklassassomkrigs ellerkrisområdenärden försäkraderedanvistasdärgällerförsäkringenunder14 dagarfråndetattområdetklassatssomkrigs ellerkrisområde.underdennaperiodskaförsäkringsgivarenkontaktasochdenförsäkradesnarastlämnaområdetominte Försäkringsgivarengodkännerannat. 5 Högstaersättning Försäkringsgivarensersättningsskyldighetärom inte annatavtalats begränsadtillsek videttoch sammaskadetillfälleochförsamtligaskadorunderförsäkringsperioden.dettagällerävenomflerförsäkradeskadasvidsammatillfälle. Iövrigtgällerförsäkringenmediförsäkringsbrevet/ bevisetellerunderrespektivekapitelangivnaförsäkringsbelopp. 2 Närförsäkringengäller Försäkringengällerför försäkringstagaren samtligaanställda make/maka,sambo,registreradpartnerochbarn,som medföljerpåresaominteannatangesiförsäkringsbrevet/bevisetochomförsäkringsavtaletharingåttsav arbetsgivaren. Försäkringstagarenharensamrättattingåavtalmed Försäkringsgivarenomändringellerupphörandeavförsäkringenochattmottauppsägningomförsäkringen. Försäkradpersonärägaretillförsäkringsomavserhonom. Försäkringengäller ominteannatavtalats vidtjänsteresafråndetdenförsäkradelämnarbostadenellerarbetsplatsentilldesshanåterkommertillnågonavdessa platser,dockhögstunder60dagarräknatfrånavresetidpunkten. Försäkringengällerävenundertredagarsutlands vistelse idirektanslutningtilltjänsteresautomlands. Idefalldenförsäkradesaknarstationärarbetsplatsoch regelmässigtutförsittdagligaarbetepåolikaplatser,till exempelbygg ochanläggningsarbetare,reparatörer, montörer,chaufförer,flygbesättningarochpersonalfrån bemanningsföretaggällerförsäkringeninteunderde resorsomingåridenormalaarbetsuppgifterna. 3 Varförsäkringengäller Försäkringengäller ominteannatavtalats ihelavärldenmedundantagfördeländer/områdentillvilkautrikesdepartementetellersvenskasmittskyddsinstitutet heltellerdelvisavråderresa. Anmärkning Ovanståendeavserdeförhållandensomgällervidresans påbörjande. TillvilkaländersomUtrikesdepartementetoch/eller SmittskyddsinstitutetavråderresaframgåravRegeringskanslietshemsida. 3.1 Flygolycksfall Försäkringengällerunderflygning,baranärförsäkradär passagerarepånationalitetsbetecknatluftfartyg.tillpassagerareräknasendastpersonombordsomintehareller utföruppdragutansambandmedframförandetavflygplanetellerservicenombord. 4

5 II SJUK OCHOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 1 Kostnadsersättningvidsjukdomocholycksfall 1.1 Vadförsäkringengällerför Blirdenförsäkradesjukellerråkarutförolycksfalllämnas ersättningförnödvändigaochskäligakostnaderenligt nedanståendebestämmelser Sjukvård Ersättninglämnasförkostnaderförläkar ochsjukvård samtförbehandlingochhjälpmedelsomläkareföreskriver Tandvård Ersättninglämnasförkostnaderförtillfälligbehandlingav akutatandbesvärsomunderresanmåsteutförasavtandläkareutanförhemorten.skadasdenförsäkradeständer videttolycksfalllämnasdessutomersättningförbehandlingsomutförsavtandläkareisverige.såvälbehandling somkostnadskaiförväggodkännasavförsäkringsgivaren. Vidtandskadasomuppståttvidtuggningellerbitning lämnasendastersättningfördentemporärabehandling somutförtsutanförhemorten KostnadervidSjukhusvistelse Ersättninglämnasförkostnadervidsjukhusvistelseutomlands Intygochandrahandlingar Ersättninglämnasförkostnaderförläkarintygochandra handlingarsomförsäkringsgivarenbehöverförattreglera skadan Resekostnader Ersättninglämnasförskäligaresekostnaderförlokala resorsomärnödvändigaförattfåsjukvårdellertandvård påvistelseorten Merkostnaderförhemresa Bedömerbehörigläkarepåvistelseortenattförsäkrad måsteåtervändatillhemortenisverigebetalasersättning förmerkostnaderförhemresa.såvälnödvändighetenav hemresansomfärdsättskavaraföreskrivetavläkarenoch påförhandgodkäntavförsäkringsgivarenellersosinternationaliköpenhamn Hemtransportavavliden OmdenförsäkradeavliderutanförhemorteniSverige, betalarförsäkringsgivarenkostnadenförtransportavden avlidnetillhemorten.försäkringsgivarenbetalarockså kostnadenförsådanaarrangemangsomärnödvändiga förtransportensgenomförande Begravningutomlands OmdenförsäkradeavliderutomlandskanFörsäkringsgivaren,iställetförtransporttillhemorteniSverige,betala kostnadernaförbegravningpåplatsen Näraanhörigsresatillsvårtsjukelleravliden Blirdenförsäkradesvårtsjukellerdrabbasdenneav olycksfallutomlandsochbedömerbehörigläkaretillståndetsomlivshotande,betalarförsäkringsgivarennödvändigaochskäligakostnaderförbiljettochuppehälleunder längst60dagarförtvånäraanhörigasresafrånsverige ochåter. Vadsomsagtsovangällerävenomdenförsäkradeavlider utomlandsochbegravningägerrumpåplatsen. ÄvenresatillochfrånannatlandänSverigekan efter prövning betalas,dockhögstmedvadmotsvaranderesa skullekostafrånsverigeochåter. 1.2 Ersättningstid Vidsjukdomlämnasendastersättningförsådanakostnadersomavservårdochbehandlinginom60dagarfrån förstaläkarbesöket. Vidolycksfalllämnasersättningunderhögst3årfrån olycksfallet. 1.3 Försäkringsbelopp Högstaersättning Försäkringsgivarensersättningsskyldighetförskadaenligt 1.1är,ominteannatavtalats,begränsadtillnedanangivnaförsäkringsbelopp. Ersättninglämnasförnödvändigaochskäliga läkar ochsjukvårdskostnader tandvårdskostnader resekostnaderavseende merkostnaderförhemresa hemtransportavavliden begravningutomlandsintillhögstsek40000 näraanhörigsresatillsvårtsjukelleravliden kostnadervidsjukhusvistelseutomlands,dockhögst medsek300perdygnochlängstunder60dygn. 2 Invaliditets ochdödsfallsersättningvidolycksfall 2.1 Vadförsäkringengällerför Försäkringengällerförolycksfallsskadaochomfattar ersättning vidbeståendenedsättningavkroppsfunktion(medicinskinvaliditet) dåarbetsförmåganförframtidenminskatsmedminst 50%tillföljdavskadan(ekonomiskinvaliditet) viddödsfall. Bedömningavinvaliditetsgradenskerenligtreglernaför medicinskochekonomiskinvaliditet. Vidolycksfallsskadasommedförekonomiskinvaliditet utbetalasiställetersättningberäknadefterdenmedicinskainvaliditetsgradenomdettaledertillhögreersättning. Ersättningkanaldriglämnasförbådemedicinskochekonomiskinvaliditet. 2.2 Försäkringsbelopp Högstaersättning 2.2.1Kapitalbeloppvidolycksfall Drabbasförsäkradavolycksfallocholycksfalletledertill invaliditetellerdödsfalllämnasersättningenligtföljande. Försäkringsbeloppen(engångsbelopp)är omingetannat avtalatsochframgåravförsäkringsbrevet/beviset viddödsfall SEK vid100%invaliditet förefyllda65år SEK efterfyllda65år SEK Hjälpmedelvidinvaliditet Utöverdenersättningvidinvaliditetsombestämsefter invaliditetsgradenutgesersättningförhjälpmedelsom läkareföreskriversåsomerforderligaförattlindrainvaliditetstillståndetochsominteenligtlagellersärskildför 5

6 fattningskaersättasfrånannathåll.ersättninglämnas medsammanlagthögstsek50000ochendastförav Försäkringsgivarenpåförhandgodkändautgifter. 3 Undantag 3.1 Olycksfall Medolycksfallavsesinte skadasomuppkommitpågrundavsmittagenombakterier,virusellerannatsmittämne skadasomuppkommitgenomanvändningavmedicinskapreparatellergenomingrepp,behandlingellerundersökningsominteföranlettsavolycksfallsskadasom omfattasavdennaförsäkring sådanttillståndsom,ävenomdetkonstateratsefterett olycksfall,enligtmedicinskerfarenhetintekananses beropåolycksfalletutanharsambandmedsjukdom, lyteellersjukligaförändringar.kandetantasattkroppsfeletmedförtattskadansföljderförvärratslämnasendastersättningfördeföljdersomuppkommitoberoendeavkroppsfelet. 3.2 Riskfylldverksamhet Ominteannatavtalatslämnasinteersättningförkostnadervidolycksfallsomdrabbatdenförsäkradeunderdeltagandei fallskärmshoppning,drakflygning,hängflygning,skärmflygning,bergsklättring,bergsbestigning,dykning,bungy jump,forsränning,offpistskidåkningellerannanliknanderiskfylldverksamhet sport elleridrottstävlingellersärskiltanordnadträning fördetta. 3.3 Övrigaundantag Ersättninglämnasinteförkostnad somberorpåattvårdbehovförelågredandådenförsäkradepåbörjaderesan. Anmärkning Blirhälsotillståndetoförutsettförsämratunderresan lämnassåledesendastersättningfördenmerkostnad försämringenmedfört somavservistelsepåbad ellerkuranstaltochdärmed förenaderesor somärförorsakadavattfartygellerflygplan,pågrund avdenförsäkradesskadaellersjukdom,måsteändrasin färdplan somharsambandmedgraviditetochsomuppståttefter graviditetens32:avecka förprivatsjukvårdinorden förförebyggandehälsovård,graviditetskontrolleroch normaltandvård förhemtransportellerannantransportföranleddenbart avdenförsäkradesrädslaelleroro somkanersättasfrånannathållenligtlag,annanförfattningellerkonvention. 4 Skadevärderingsregler 4.1 Ersättningvidmedicinskinvaliditet Tillgrundförbestämningavinvaliditetsgradenläggssådanaavolycksfalletföranleddaskadorochsymptomsom objektivtkanfastställas. Bestämningenskeroberoendeavivilkengraddenskadadesarbetsförmåganedsattspågrundavolycksfallsskadan.Kanförloradkroppsdelersättasavprotes,bestäms invaliditetsgradenävenmedbeaktandeavprotesfunktionen. Medicinskinvaliditetberäknasenligtenförförsäkringsbranschengemensamtabell. Harskadorpåflerakroppsdelaruppkommitgenomsammaolycksfallutgesersättninghögstefterenberäknad invaliditetsgradav100%. 4.2 Ersättningvidekonomiskinvaliditet Tillgrundförbestämningavekonomiskinvaliditetläggs endastsådanaavolycksfalletföranleddaskadoroch symptomsomobjektivtkanfastställas. Bestämningavekonomiskinvaliditetskermedledningav denförlustavarbetsförmågansomolycksfallsskadan medförtsamtmedrimlighänsyntillålder,tidigareutbildningochverksamhet,omskolningellerannanliknande åtgärdsamtbostadsförhållanden. Närolycksfallsskadanmedförtbeståendenedsättningav denförsäkradesarbetsförmågamedminst 50%ochFörsäkringskassanbeviljatförtidspensionenligt lagenomallmänförsäkringutbetalasinvaliditetsersättningenligtföljande: Förtidspensionens Invaliditetsersättningiprocent nivå avförsäkringsbeloppet 100% 100% 75% 75% 50% 50% Beviljassjuk elleraktivitetsersättningfrånochmedfyllda 60årellersenare,lämnasersättningförekonomiskinvaliditetbaraomdenmedicinskainvaliditetsgraden tillföljd avolycksfallsskadan ärminst50%.motsvarandegäller ocksåomdenförsäkradeförstfåttmindreänhelsjuk elleraktivitetsersättningochefterfyllda60årfårhelsjuk elleraktivitetsersättning. Omdenförsäkradevidskadetillfälletuppbarpartiellt tidsbegränsadsjukersättningellerpartiellsjuk elleraktivitetsersättninglämnashögstsåstorekonomiskinvaliditetsersättningsomsvararmotförlustenavrestarbetsförmågan. Omdenförsäkradevidskadetillfälletuppbarheltidsbegränsadsjukersättningellerhelsjuk elleraktivitetsersättning,lämnasingenersättningförekonomiskinvaliditet. Förförsäkradsomvidolycksfalletfyllt60årlämnasendastersättningförmedicinskinvaliditet. 5 Ersättningsregler 5.1 Invaliditetskapital Ersättningutbetalasmedsåstordelavförsäkringsbeloppetsomsvararmotinvaliditetsgradenviddenålderden försäkradeuppnåttvidolycksfallet Rättentillinvaliditetskapital Rätttillinvaliditetskapitalinträderomolycksfallsskadan inom3årfrånolycksfalletmedförinvaliditetochminst12 månaderförflutitfrånolycksfallet.såsnartdendefinitiva invaliditetsgradenfastställts,utbetalasinvaliditetskapitalet. 6

7 Fastställelseavdendefinitivainvaliditetsgradenskaom möjligtskeinom3årfrånolycksfallet,menkanuppskjutas sålängedettaenligtmedicinskerfarenhetellermedhänsyn tillföreligganderehabiliteringsmöjligheterärnödvändigt. Ombehandlingenärheltavslutadochdendefinitivainvaliditetsgradenkanfastställasredaninnan12månader förflutitfrånolycksfallet,inträderersättningsrättenoch ersättningutbetalasnärinvaliditetsgradenfastställts. 5.2 Möjlighettillomprövningaversättningom invaliditetenökar Omolycksfallsskadanmedförattdenförsäkradeskroppsfunktionväsentligtochbeståendeförsämrasellerattden försäkradeförlorarytterligarearbetsförmågaefterdetatt slutregleringskett,hardenförsäkraderättattåterkomma ochfåinvaliditetsgradenomprövad. Omprövningmedgesdockintesedanmerän10årförflutitfrånnärolycksfalletinträffade. 5.3 Vänteersättning Kandendefinitivainvaliditetsgradenintefastställasnär rätttillersättninginträder,utbetalasvänteersättningfrån dennatidpunkttilldessfastställelsesker. Vidbörjanavvarje12 månadersperiod(ersättningsår), räknatfråndentidpunktdårättentillersättninginträdde, fastställsdeninvaliditetsgradsomskatillämpasunder ersättningsåret.invaliditetsgradenärdensomolycksfallet bedömsminstkommaattgeupphovtill. Vänteersättningunderersättningsåretutgör6%avdet engångsbeloppsommotsvarardenförersättningsåret fastställdainvaliditetsgraden. 5.4 Dödsfallsersättning Rätttilldödsfallsersättningföreliggeromolycksfallsskadaninom3årfrånolyckstillfälletföranlederdenförsäkradesdöd. Ersättningenutgörsavförsäkringsbeloppetfördödsfall enligtpunkt2.2.1ovan.harförsammaolycksfallengångsbeloppförinvaliditetredanutbetalatsavförsäkringsgivarenminskasdödsfallsersättningenmeddenutbetaladeinvaliditetsersättningen.föreliggerrätttillinvaliditetsersättningmendenännuinteharutbetalats,betalas endastdödsfallsersättning Förmånstagare Förmånstagareärdenförsäkradesmake/maka/ sambo/registreradpartnerochbarneller,omsådana anhörigasaknas,lagaarvingar. Avdraggörsinteomdetkanantasattskadanskulleha inträffatävenomföreskrifteniakttagits. 6 Säkerhetsföreskrifter Denförsäkradefårinteanvändaalkohol,andraberusningsmedel,sömnmedel,narkotiskamedelellerläkemedelpåettsådantsättattdetpåverkardenneshandlande ochattdenförsäkradedärigenomgenomgrovvårdslöshetförorsakarsjukdomellerettolycksfallellerförvärrar dessföljder. 6.1 Påföljdvidåsidosättandeavsäkerhetsföreskrift Harföreskriftenligtovaninteiakttagitskanavdraggöras medupptill100%avannarsutgåendeersättning. Avdragetfårdockintevarastörreänvadsomföljerav kapitelxxallmännaavtalsbestämmelserab DK,punkt

8 III ÖVERFALLSSKYDD(Personskada) 1 Vadförsäkringengällerför 1.1 Misshandelochannatvåld Försäkringengällerförpersonskadagenommisshandel ellerannatuppsåtligtvåldombrottetbegåttsavperson somdenförsäkradeofrivilligtkommitikontaktmed. 6 Säkerhetsföreskrifter Föröverfallsskyddgällersammasäkerhetsföreskrifteroch påföljdsreglersomikapiteliisjuk ocholycksfallsförsäkring,punkt6. 2 Undantag Begränsning Försäkringengällerinteidenmångärningsmannenförmårbetalaskadeståndet. Försäkringsgivarenbetalarnormaltinteskadasomförsäkradhartillfogats närdenförsäkradeutanskäliganledningutsattsigför riskenattskadas isambandmedattförsäkradgjortsigskyldigtilluppsåtliggärningsomenligtsvensklagkanledatilldagsböter ellerhögrestraff. Försäkringenersätterinteheller skadeståndsomendastgrundarsigpåmedgivande skadeståndsomgrundaspåöverlåtelsefråndensomär direktersättningsberättigad. 3 Högstaersättning Försäkringsgivarensåtagandeattbetalaersättningärvid varjeskadabegränsattillsek ersättningbestäms enligtreglernai5kapskadeståndslagen. Omdomstoljämkarskadeståndetpågrundavgärningsmannenspersonligaförhållanden(tillexempelminderårighet,psykiskstörningellerekonomiskaförhållanden) betalarförsäkringsgivarenisådanafallfulltskadestånd utanjämkning,inomramenförhögstaersättningen.utdömerdomstolpågrundavmedgivandeellerannananledninghögrebeloppänvadsomärpraxisenligtskadeståndsrättenlämnasdockersättningmedhögstdet beloppsomskullehadömtsutenligtskadeståndsreglerna. 4 Åtgärdervidskada Vidskadamåstedenförsäkradevisaatthanärberättigad tillskadeståndochattdenansvarigeärokändellerinte kanbetalaskadestånd. Skadasomkanmedföraersättningskravskaanmälastill Försäkringsgivarensåsnartsommöjligt.Dessutomska denförsäkradegörapolisanmälanpåskadeortenoch sändapolisintygtillförsäkringsgivaren. FörattFörsäkringsgivarenskakunnalämnaersättning måstedenförsäkradegörasannoliktatthanintekanfå ersättningavgärningsmannen.omdetärovisstomgärningsmannenkanbetalamåstedenförsäkrade omförsäkringsgivarensåbegär föratalanmotdenne.om Försäkringsgivarenbegärattdenförsäkradeförtalan betalarförsäkringsgivarenrättegångskostnadersominte kanersättasgenomdenallmännarättshjälpen. FörattFörsäkringsgivarenskakunnaavgöraomförsäkrad behöverföratalanirättegångellerinteärdetavstörsta betydelseattdenförsäkradesåfortsommöjligtlämnar Försäkringsgivarenallaupplysningaravbetydelse. 8

9 IV KIDNAPPNING 1 Vadförsäkringengällerför Omdenförsäkradeblirkidnappadundertjänsteresalämnasersättningför fysisktochpsykisktlidandefördentid,räknatidygn, somdetolovligafrihetsberövandetvarat,docklängst för90dygn tvånäraanhörigasnödvändigaochskäligauppehållskostnaderochentur ochreturresatilldetland/område därdenförsäkradebefinnersig. 2 Högstaersättning Högstaersättningvidvarjeskadetillfälleärför fysisktochpsykisktlidandesek2500perpåbörjatdygn näraanhörigaskostnadersek Åtgärdervidskada Vidkonstateradkidnappningska anmälangörastillpolis anhörigsresapåförhandgodkännasavförsäkringsgivaren. 9

10 V KRISFÖRSÄKRING 1 Vadförsäkringengällerför 1.1 Rånmedmera Försäkringentillhandahållerkristerapiförförsäkradsom undertjänsteutövningbevittnarellersjälvdrabbasav någonavnedanståendehändelserochdettamedfören akutpsykiskkris. Rån,överfallellerhot Olycksfall Brand,explosionellerinbrottpåarbetsplats Trafikolycka Försäkringenomfattarkristerapi(psykologkonsultation) begränsadtill10behandlingstillfällenperförsäkradoch skadehändelse.tidenundervilkenbehandlingtillhandahållsärbegränsadtill12månaderfrånskadetillfället. BehandlingskerhoslegitimeradpsykologvilkenförebehandlingskagodkännasavFörsäkringsgivaren Resekostnader Ersättninglämnasfördenförsäkradesnödvändigaoch skäligaresekostnaderförresorisverige. 2 Högstaersättning Försäkringsgivarenssammanlagdaersättningsskyldighet förkristerapiochresekostnaderärbegränsadtillsek vidvarjeskadetillfälle,oavsettomenellerflera resandedrabbasavkrisavsammahändelse. 3 Självrisk Försäkringengällerutansjälvrisk. 4 Åtgärdervidskada Brottskaanmälastillpolisen. 10

11 VI RESGODSSKYDD(Allrisk) 1 Vadförsäkringengällerför 1.1 Stöldochandraegendomsskador Ersättninglämnasförskadapåellerförlustavmedfört resgodsorsakadavplötsligochoförutseddskada. 1.2 Merkostnader Ersättninglämnasförnödvändigaochskäligamerkostnadersomuppstårsomendirektföljdavenersättningsbar skadaenligtovan.sådanamerkostnader,sommåsteverifieras,kanvarakostnaderförspärrningavkonto,bank ellerkreditkort,resekostnaderförpolisanmälaneller annanliknandekostnad. 1.3 Undantag Ersättninglämnasinteför egendomförvaradnattetidiparkeradbilellerannat fordon stöldbegärligegendomsomlämnatsobevakadibileller annatfordon skadapåellerförlustavkontanter,resehandlingareller stöldbegärligegendomdåsådanegendomlämnatsför transportellerpollettering skadagenomskavningellerslitage ytligaskadorpåresväskorochliknandesåsombucklor, reporellerdyliktutanväsentliginverkanpåanvändbarheten skadagenombristfälligellerolämpligemballering skadagenomattmedfördvätskaellersmetandeämnen rinnerut skadasomkanersättasgenomtransportföretag,hotell ellerliknande skadapåsportredskapunderanvändning. 2 Försäkradegendom Försäkringsbelopp 2.1 Försäkradegendom Försäkringenomfattaregendom(resgods),inklusive stöldbegärligegendomochresehandlingar,somtillhör försäkradellersomdennehyrtellerlånatisverige,och sommedförtspåresan. Försäkringengällerävenförmedhavdegendomtillhörig arbetsgivaren,dockendastidenmånförsäkradärskyldig attersättaskadapåsådanegendom Undantagenegendom Försäkringengällerinteför motordrivetfordon,husvagnellerannatsläpfordon,båt ellerluftfartygsamtdelarochutrustningtillsådan egendom varoravseddaförförsäljningochintehellermanuskript, ritningar,arkivalierochdatamedia djurochflyttgods verktygochprovkollektioner. 2.2 Försäkringsbelopp Försäkringengällermednedanangivnaförsäkringsbelopp Personliglösegendom SEK50000 varavstöldbegärligegendom SEK20000 Arbetsgivaresegendom SEK20000 Resehandlingar SEK20000 Pengar SEK5000 Merkostnaderenligt1.2 SEK Skadevärderingsregler 3.1 Böcker,antikvitetermedmera Förböcker,antikviteter,konstverk,mynt,sedlar,frimärkensamtsamlingarellerföremålmedsamlarvärdevärderasskadantillvaddetiallmännahandelnkostarattköpa likvärdigegendomisådantskickdenhadevidskadetillfället.finnsintelikvärdigegendomattinköpaibegagnat skickvärderasegendomentillvaddensannoliktskulleha kostatomdenhadefunnits.samlingarvärderasisinhelhet. 3.2 Fotografiermedmera Förfotografier,film,skiv ochbandupptagningarvärderas skadantillmarknadsvärdetomsådantfinns,ochiannat falltillkostnadenföråteranskaffningavråmaterialet. 3.3 Övrigstöldbegärligegendom Skadavärderastillvaddetkostarattköpaettnyttföremål somärsålikadetskadadesommöjligt. Omförsäkradinteåteranskaffarföremåletinomsex månaderelleromföremåletminskativärdemedmerän 50%avprisetförettnyttföremålbetalarFörsäkringsgivarendagsvärdet.Dagsvärdet(marknadsvärdet)ärnyanskaffningsvärdet,sedanmandärifråndragitavvärdeminskningenpågrundavålder,slitage,omodernitet, minskadanvändbarhetochannanomständighet. 3.4 Övrigavärderingsregler Värderingavenskadagörsmedutgångspunktfrånprislägetviddentidpunktnärförsäkradtidigastkanbestämma sittersättningsanspråk,docksenast2månaderfrånskadedagen. Kanskadadegendomreparerasvärderasskadantillden reparationskostnadsomärrimlig.reparationskostnaden fåraldrigöverstigadenersättningförsäkradkanfåenligt ovanståenderegler. Anmärkning Checkar,bankböcker,kontokortochliknandeersätts endastmeddenkostnadsomkanuppkommaförattspärraaktuelltkonto.omobehörigpersonutnyttjarkontot ochdettamedförenekonomiskförlustfördenförsäkrade ärdennakostnadinteersättningsbargenomförsäkringen. 4 Ersättningsregler Försäkringsgivarenharrättattavgöraomenskadaska ersättaskontantenligtvärderingsreglernaovanellermed ny,begagnadrespektiverepareradegendom. Omegendomenligt3.1inteåteranskaffas,ersättsendast detekonomiskavärdet,detvillsägavadförsäkringstagarenskullehaerhållitomföremåletsålts. Kommeregendomtillrätta,förvilkenersättningutgetts, skaegendomensnarastställastillförsäkringsgivarens 11

12 förfogande.denförsäkradefårdockbehållaegendomen omdärförerhållenersättningutandröjsmålåterbetalas. 5 Säkerhetsföreskrifter 5.1 Säkerhetsföreskrifter Stöldmedmera Förvaringavegendom Förutomnormalaktsamhetförattförhindraskadapå ellerstöldavegendomska transportmedel,tillfälliglokalellertillfälligbostadsom bungalow,lägenhet,hotellrum,passagerarhyttoch motsvarandevaralåstochfönsterstängda pengar,resehandlingarochstöldbegärligegendomvara förvaradeilåstresväska,skåp,lådaellerliknandenär försäkradlämnartillfälligbostad. 5.2 Påföljdvidåsidosättandeavsäkerhetsföreskrift Harföreskrifternaenligtovaninteiakttagitskanavdrag görasmedupptill100%avannarsutgåendeersättning. Avdragetfårdockintevarastörreänvadsomföljerav kapitelxxallmännaavtalsbestämmelserab DK,punkt Avdraggörsinteomdetkanantasattskadanskulleha inträffatävenomföreskrifteniakttagitselleromdensom hartillsynöverattföreskrifteniakttogsintekanlastasför attdenåsidosatts. 12

13 VII FÖRSENING 1 Vadförsäkringengällerför 1.1 Resgodsförsening Ersättninglämnasförnödvändigaochskäligamerkostnaderförinköpavkläderochhygienartiklar,omdenförsäkradefårsittincheckade/polletteradebagageförsenat medmerän4timmartillresmålutanförhemorteneller arbetsplatsen,ochmedskäligamerkostnaderomdet allmännafärdmedeldenförsäkradeskaresamedförsenasmedmerän4timmar. 1.2 Resestartskydd Ersättninglämnasförnödvändigaochskäliga merkostnaderomdenförsäkradeunderdendirektafärdentillutresansellerhemresansutgångspunktförsenas ochdärmedintehinnerframtillinbokadavgångochunderförutsättningatt resaniförvägvarinbokadmedallmäntfärdmedeloch orsakentilldenmissadeavresanärenhändelsesom denförsäkradesjälvintekunnatförutseellerförhindra. Ersättninglämnasförmerkostnadensomuppkommerför attanslutatillresan viddirektutresafrånhemorten viddirekthemresafrånslutdestinationen videndirektpåföljandeanslutning. Äranslutningintemöjligellerförlorardenförsäkrademer änhalvadenplaneraderestidenlämnarförsäkringsgivarenersättningmotsvaranderesanspris. 2 Högstaersättning 2.1 Försening Ersättninglämnasvidförseningmedmerän 4timmaravbagageellerallmäntfärdmedel,intill SEK timmaravbagage,ytterligareintillSEK3000. Harförseningsersättningutbetalatsenligtdettamoment samtidigtsomersättninglämnasenligtkapitelviresgodsskydd,avräknasdendelavförseningsersättningen somavserförseningöverstigande48timmar. 2.2 Resestartskydd ErsättninglämnasintillhögstSEK

14 VIII RESEAVBROTT/ERSÄTTNINGSRESA 1 Vadförsäkringengällerför 1.1 Merkostnaderförhemresa Omförsäkradtvingasavbrytatjänsteresantidigareän beräknat,pågrundavattnäraanhörigisverigeblirallvarligtsjukellerråkarutförolycksfallochläkarebedömer tillståndetsomlivshotande,lämnasersättningför nödvändigaochskäligamerkostnaderföråterresamed transportmedelireguljärtrafiktillhemortenisverige rese och/ellerhotellkostnadersomintekanåterbetalasfrånreseföretag,hotellellerliknande. ÄvenresatillannatlandänSverigekan efterprövning betalas,dockhögstmedvadmotsvaranderesaskulle kostatillsverige. 1.2 Nyutresaellerersättningsresa Omförsäkradtvingasavbrytatjänsteresantidigareän beräknatpågrundavsjukdomellerolycksfallochkanden försäkradeenligtläkaresutlåtandeinteutförasittarbete, lämnasersättningför ersättarensresa(tur ochreturbiljett)omarbetsgivaren avaffärsmässigaskälmåsteersättadenförsäkrademed annanperson delskostnadenförnyutresa,omhemtransportskett närdenförsäkradeskaåterupptasittarbeteeftertillfrisknande,delsförkostnadenföreventuellersättares hemresa ejåterbetalningsbara,ejutnyttjaderesekostnaderide fallnågonersättareintesäntsutellerdådenförsäkrade inteskaåterupptasittarbetepåplatsen,förutsattatt kostnadernaintekanåterbetalasfrånannathåll,flygbolag,researrangör,hotellellerliknande. 2 Försäkringsbelopp Högstaersättning Försäkringsgivarensersättningsskyldighetär,ominte annatavtalats,begränsadtillnedanangivnaförsäkringsbelopp. Ersättninglämnasförnödvändigaochskäliga merkostnaderförhemresa rese ochhotellkostnaderintillhögstsek25000 kostnaderförnyutresaellerhemresa resekostnaderintillhögstsek

15 IX SJÄLVRISKSKYDD 1 Vadförsäkringengällerför Vidskadasominträffardådenförsäkradevaritpåtjänsteresalämnasersättningföruppkommensjälvriskenligt följande. 1.1 Hem Villahem Ersättninglämnasfördensjälvrisksomdragitsavomden försäkradefårersättningfrånsinhem ellervillaförsäkring vidskadaidenförsäkradespermanentabostadinorden somlämnatsobeboddpågrundavtjänsteresa. 1.2 Bil Ersättninglämnasfördensjälvrisksomdragitsavomden försäkradeerhållitersättningfrånsinbilförsäkringvid skadasomdrabbatbilsomvaritmedfördpåtjänsteresa eller,omdenintemedförtspåtjänsteresa,varitparkerad ochinteibrukvidskadetillfället. 1.3 Hyrtfordon Ersättninglämnasävenförsjälvriskenvidskadapåbil, båt,motorcykel,mopedellercykelsomdenförsäkrade hyrtutomlandsundertjänsteresa. 2 Undantag Ersättninglämnasinteför självriskenvidskadapåhem,villahemelleregenbildå skadapåegendomenunderstigersjälvriskenirespektive försäkring självriskenvidskadasomomfattasavbilensmaskinskade ellerrättsskyddsförsäkring självriskenvidskadapåbilvidresasomvararlängreän 30dagar. Vidskadapåbillämnasintehellerersättningför avbrott bonusförlust stillestånd hyrbil slitage. 3 Högstaersättning HögstaersättningvidvarjeskadetillfälleärSEK

16 X ANSVARGÄLLANDEFÖRPRIVATPERSON 1 Vemförsäkringengällerför AnsvarsskyddetgällerfördenförsäkradesomprivatpersoniegenskapavresenärutanförNorden. 2 Vadförsäkringengällerför 2.1 Omfattning Försäkringengällernärnågonkräverattdenförsäkrade skabetalaskadeståndförperson ellersakskadasom inträffatunderförsäkringstiden Skadapåförhyrdlokal Försäkringsgivarenbetalarersättningförskadapåhotellrumellerannanhyrdbostadutanförhemortensamtinventarierdäri,dockendastidenmånskadanintekan ersättasgenomannanförsäkring Undantag Skadapågrundavslitageellervanvårdersättsinte. 2.2 Åtagande Omförsäkradkrävspåersättningförenskadasomkan omfattasavförsäkringenåtarsigförsäkringsgivaren gentemotdenförsäkradeatt utredaomskadeståndsskyldighetföreligger förhandlameddensomkräverskadestånd föradenförsäkradestalanvidrättegångellerskiljeförfarandeochdärvidbetaladerättegångs ellerskiljedomskostnadersomuppkommerfördenförsäkradeellersom denneåläggsattbetalaochsomintekanutfåsavmotpartellerannan betaladetskadestånddenförsäkradeärskyldigutge. 3 Undantag 3.1 Omhändertagenegendom Försäkringengällerinteförskadapåegendomsomden försäkradeellernågonannanavdemsomförsäkringen gällerförhyrt,lånat,bearbetat,repareratellerpåannat sätttagitmeränhelttillfälligbefattningmed(beträffande hyrdbostad,se2.1.1). 3.2 Fastighetsägaremedmera Försäkringengällerinteförskadasomdenförsäkradekan görasansvarigförsomägareavfastighet,lägenheteller sominnehavareavtomträtt. 3.3 Trafikansvar Försäkringengällerinteförskadasom omfattasavtrafikskadelagenellermotsvarandeutländsklagstiftning inträffartillföljdavtrafikmedmotorfordonnärdet användsinominhägnatområde. Anmärkning Undantagetavserinteeldrivenrullstol. 3.4 Fartygochansvarpåsjön Försäkringengällerinteförsakskadatillföljdavkollision orsakadgenomfartygellerbåtelleravdessabogserade föremål. 3.5 Flyg ochflygplatsansvar Försäkringengällerinteförskadagenom luftfartygellerprodukteringåendeiluftfartyg markutrustningavseddattanvändasisambandmed luftfart. Försäkringengällerintehellerfördetansvarsomkan åläggasdenförsäkradeiegenskapavflygplatsansvarig ellerisambandmedflygledning. 3.6 Brottslighandling Försäkringengällerinteförskadasomuppståttisamband medattdenförsäkradeellerannanförvilkenförsäkringen gäller,utföruppsåtliggärningsomenligtsvensklagkan ledatillfängelse. 4 Försäkringsbelopp Högstaersättning FörsäkringsgivarensersättningsskyldighetvidvarjeskadetillfälleärvidpersonskadarespektiveegendomsskadaSEK Dettabeloppgällerävenomflerasomomfattasavförsäkringsavtaletärskadeståndsskyldiga.Dettagällerocksåom fleraskadoruppkommitavsammaorsakochvidsamma tillfälle. OmpersonmedhemvistiSverigeärskadeståndsskyldig skaskäligersättningförpersonskadabestämmasenligt svenskrätt. 5 Skadereglering 5.1 Vidskadeståndskrav OmdenförsäkradekrävspåskadeståndochutanFörsäkringsgivarenstillåtelsemedgerskadeståndsskyldighet, godkännerersättningskravellerutbetalarersättningär Försäkringsgivarenfrittfrånansvar.Blirdeträttegångska denförsäkradegenastunderrättaförsäkringsgivarenoch följalämnadeanvisningar. Omdenförsäkradeinteiakttardessaskyldigheterkanen domomersättningsskyldighetinteåberopasmotförsäkringsgivaren. 16

17 XI RÄTTSSKYDDGÄLLANDEFÖRPRIVATPERSON 1 Vemförsäkringengällerför Försäkringengällerförförsäkradprivatpersoniegenskap avresenärutanförnorden. 2 Vadförsäkringengällerför Försäkringsgivarenbetalariföljandefall(punkt ) nödvändigaochskäligaombuds ochrättegångskostnader somdenförsäkradeintekanfåbetaldaavmotparten samtskäligautredningskostnaderbeställdaavombudet. 2.1 Itvistutanrättegång Denförsäkradesegnaombudskostnaderitvistsomkan prövassomtvistemål(t mål)avtingsrätt,fastighetsdomstol,statensva nämnd,miljödomstolisverigeellermotsvarandedomstolariövriganordiskaländer.såvittgällandemiljödomstolavsesendasttvistomskadestånd enligt32kapmiljöbalken. Försäkringengällersåledesinteförtvistsomendastkan handläggasavadministrativamyndigheter,förvaltningsdomstolarellerandraspecialdomstolaränvadsomanges ovan. Anmärkning Försäkringengällerinteförbrottmålochintehellerför tvistsomendastkanprövasavadministrativamyndigheterellerspecialdomstolar. 2.2 Itvistmedrättegång Rättegångskostnaderitvistenligt2.1 bådedenförsäkradesegnaochsådanasomhanefterdomstolsprövning förpliktasattutge somuppståttvidangivnadomstolar elleröverdomstolartilldessa. Isådanamålgällerförsäkringenävenförresning,dock endastomresningbeviljats.medrättegångskostnadavses ävenkostnadförmedlare,förordnadenligt42kaprättegångsbalken. Rättegångskostnadersomdenförsäkradevidförlikning underrättegångåtagitsigattbetalatillmotpartunder förutsättningattdetäruppenbartattdomstolenskulleha ålagtdenförsäkradeattbetalarättegångskostnadermed högrebeloppomtvistenhadeprövats. 2.3 Itvistmedskiljeförfarande Försäkringengällerförkostnaderförskiljeförfarande,om tvistenutanförfarandekundehaprövatsavi2.1första stycketnämndadomstolar. Ersättninglämnasförkostnaderförskiljeförfarande bådedenförsäkradesegnaochsådanasomhanförpliktigasutge medundantagförersättningtillskiljemännen. 3 Undantag 3.1 Småmål Försäkringengällerinteförtvistdärvärdetavvadsom yrkasinteöverstiger0,5prisbasbeloppochdärmedska handläggasenligtreglerna1kap3d rättegångsbalken (såkalladesmåmål).dessaundantagtillämpasintevid tvistpågrundavförsäkringsavtalet. 3.2 Överlåtetanspråk Försäkringengällerinteförtvistsomavserfordraneller annatanspråksomöverlåtitspåförsäkrad,ellersomgäll erborgensåtagandeomdetinteäruppenbartattöverlå telsenskettinnantvistenuppkom. 3.3 Fordon Försäkringengällerinteförtvistsomgällerförsäkradi egenskapavägare,brukareellerförareavmotordrivet fordon,husvagnellerannatsläpfordon,luftfartyg,skepp, ång,motor ellersegelbåt. Försäkringengällerdockvidtillfälligtlånellerförhyrning avmotorfordon,husvagn,släpfordonellerfritidsbåt. 3.4 Försäkring Försäkringengällerinteförtvistsomavserskadestånd motdenförsäkradeomtrafik elleransvarsförsäkring täckerellerskullekunnatäckasådantskadeståndsansvar. Dettagälleroavsettomsådanförsäkringärgällandeeller inte. 3.5 Obefogatintresse Försäkringengällerinteförtvistdärdenförsäkradeinte harbefogatintresseavattfåsinsakprövad. 3.6 Brott Försäkringengällerinteförtvistsomgällerskadestånd ellerannatanspråkriktatmotförsäkradpågrundavgärningsomföranlettmisstankeomelleråtalförbrottsom kräveruppsåtförstraffbarhet. 3.7 Förvärvsverksamhet Försäkringengällerinteförtvist,målellerärendesomhar sambandmedförvärvsverksamhet. 3.8 Ekonomiskaåtgärder Försäkringengällerinteförtvist,målellerärendesom gällerekonomiskaåtgärdersomförenresenäräravovanligartelleromfattning. 3.9 Egetarbetemedmera Försäkringengällerinteförkostnadersomavser egetarbete,förloradinkomst,resorochuppehälle utredningominnehålletiutomnordiskrätt ombudsresorutomnorden verkställighetavdom,beslutelleravtal Vissamerkostnader Försäkringengällerinteförmerkostnadersomkanuppstå genomattdenförsäkrade anlitarfleraombudellerbyterombud anlitarannatombudänvadsomärlämpligtmedhänsyn tillbostadsortenellerärendetsnatur gjortsigskyldigtillförsumligprocessföringellerpåannatsättförfaritförsumligt underlåtitattiellerutomrättegångtillvaratamöjlighetenattutfåersättningavstatenelleravmotpart krävspåhögreersättningförombuds ochutredningskostnaderänvadsomutdömtsviddomstolsprövning Statligrättshjälp Försäkringengällerinteförkostnadsomskullehabetalats avallmännamedelomdenförsäkradeansöktomallmän rättshjälp. 4 Försäkringsbelopp Högstaersättning Försäkringsgivarensersättningsskyldighetärvidvarjetvist begränsadtillsek

18 Enskadaföreliggeromdenförsäkradeochannanförsäkradstårpåsammasidaientvist.Ävenomdenförsäkrade harfleratvisterskaderäknassomenskadaomyrkande stödersigpåväsentligensammagrund. Kandenförsäkradeienochsammaskadafåersättning frånfleraförsäkringariettellerflerabolagbegränsas ersättningensåattdentillsammansmedersättningen frånövrigaförsäkringaruppgårtillhögstsek Självrisk Självriskenärvidvarjeskada20%avskadekostnaden, docklägstsek Skadeersättningsregler Ersättningbetalastilldenförsäkradesombudförförsäkradsegnaersättningsbarakostnaderenligtpunkt2när ärendetslutredovisats,idenmånförsäkringsbeloppet intetagitsianspråkavmotpartgenomverkställighetav domellerliknandeförfarande.omförsäkradblir,eller riskeradattbli,ersättningsskyldigförflera,harbolaget rättattfördelaresterandedelavförsäkringsersättningen. Ersättningàcontoförutsättersärskildprövning. Försäkringsgivarenåtarsigàcontoutbetalninghögsten gångvar3:emånad. 7 Åtgärdervidtvist 7.1 Ombud Ombudskaanlitasinnantvistanhängiggörsidomstol. Ombudskavaralämpligtmedhänsyntilldekravsom svensklagställerpåettombud.ombudet,försäkringsgivarenochdenförsäkradeharrättattbegäraprövningi Rättsskyddsnämndenavombudetslämplighet.Nämndens beslutärendastrådgivande. OmbudetharrättattbegäraprövningiFörsäkringsbolagensskiljenämndförrättsskyddsfrågoravskälighetenav ombudetsarvodeochövrigakostnader. Ombudetskaförbindasigattgodtautfalletavensådan prövning. Ombud,somärledamotavSverigesAdvokatsamfund (advokat)ellerbiträdandejuristanställdhossådanledamot,samtförsäkringsgivarenharrättattbegäraprövning iombudskostnadsnämndenavskälighetenavombudets arvodeochövrigakostnader.ombudetskaförbindasig attgodtautfalletavsådanprövning. 18

19 XII AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING(Tilläggsavtal) Omdetframgåravförsäkringsbrevet/bevisetattförsäkringenävenomfattarAvbeställningsförsäkringgällerföljande. 1 Vadförsäkringengällerför Ersättninglämnasfördeavbeställningskostnadersom försäkringstagarendrabbasavomenköptbiljett(förresa ellerarrangemang)avbokaspågrundavattskadaenligt punkt1.1nedaninträffarinnanavresafråndenförsäkradeshemort. Försäkringengällervidavbeställningavejombokningsbarabiljettersombokasfördenförsäkrade,förförsäkringstagarensräkning,hosresebyråellerannanleverantörav resorellerarrangemang. 1.1 Olycksfallmedmera Ersättninglämnasfördeavbeställningskostnadersom uppkommervidavbeställningtillföljdav olycksfall,sjukdomellerdödsfallsomdrabbardenförsäkradeellernäraanhörigtilldenförsäkrade. Anmärkning Förattersättningskakunnalämnasmåsteorsakentill avbeställningenvaraoväntadfördenförsäkradeochav sådanartattdenförsäkradeinterimligenkandeltairesan. enplötsligochoförutseddnaturhändelseavstoromfattning,somavlokalmyndighetbetraktassomenkatastrofsituation,påellerinärhetenavdetresmål,ditden försäkradehaftföravsiktattresa. 2 Undantag Ersättninglämnasintefördeavbeställningskostnader somåterbetalasavtransportföretaget,arrangöreneller resebyrånenligtgällandeavbeställningsbestämmelser. 3 Högstaersättning Högstaersättningvidskadaenligtpunkt1ärSEK20000, dockhögstsek100000församtligaresenärervidsamma skadetillfälle. 4 Självrisk Självriskenär20%avskadebeloppet,docklägstSEK500, vidvarjeskadetillfälle. 19

20 XX ALLMÄNNAAVTALSBESTÄMMELSER UtöverdebestämmelsersomframgåravAllmännaavtalsbestämmelserAB DKgällerföljande. 42 Skadereglering Preskription 42.2 Anmälanomskada SkadaskaanmälastillFörsäkringsgivarenutandröjsmål ochsenastinom6månader.framställskravetsenareär Försäkringsgivarenfrifrånansvar. Skadeanmälanskaundertecknasavarbetsgivarenochden sombegärersättning. Dessutomskadensombegärersättning vidstöld,inbrott,rånelleröverfallgörapolisanmälanpå denortdärskadaninträffatochsändainintyghäromtill Försäkringsgivaren vidskadasominträffatundertransportellerpåhotell, anmälaskadantilltransportföretagetrespektivehotellet vidförseningavincheckat/polletteratresgodsbifoga intygfråntransportföretaget lämnaspecificeratkravpåersättning omannanförsäkringgällerförsammaskada,upplysa Försäkringsgivarenomdetta påbegäranavförsäkringsgivarenlämnaupplysningar ochtillhandahållaverifikationer,bevis,läkarintygoch andrahandlingarsomförsäkringsgivarenbehöverför attregleraskadan. 20

Tjänstereseförsäkring K 69:7

Tjänstereseförsäkring K 69:7 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Allmänt villkor - Gäller från 2007-01-01 Tjänstereseförsäkring K 69:7 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01 GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:2 2015-01-01 Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:2 Gäller från och med 2015-01-01 Information om försäkringsbrev/bevis och villkor Detta försäkringsvillkor

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring ALLMÄNNA VILLKOR Gäller från 2007-01-01 K 6 9 : 7 Tjänstereseförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se ALLMÄNNA VILLKOR Gäller från 2007-01-01 ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:3 2016-01-01

GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:3 2016-01-01 GRUNDVILLKOR Tjänstereseförsäkring GRT40:3 2016-01-01 Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:3 Gäller från och med 2016-01-01 Information om försäkringsbrev/bevis och villkor Detta försäkringsvillkor

Läs mer

Produktinformation. Tjänstereseförsäkring

Produktinformation. Tjänstereseförsäkring Produktinformation Tjänstereseförsäkring Produktinformation Tjänstereseförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Tjänstereseförsäkring K 69. För försäkringen gäller

Läs mer

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös Försäkringsbevis 1 (6) Fritzes Måleri & Golv AB Lavettvägen 45 174 59 Sundbyberg Försäkringstagare: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: Avtalstid: Omfattning: Fritzes Måleri & Golv AB 556978-7632 SP880598

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING SKAP 2009 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort

FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort FÖRSÄKRINGSVILLKOR Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort Gällande från 2016-02-29 1 Försäkringsvillkor Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd

Läs mer

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Civilförsvarsförbund FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT 2014 Sveriges Civilförsvarsförbund 1(8) Nedan följer övergripande information om Svenska Civilförsvarsförbundets försäkringsavtal. De exakta bestämmelserna framgår av de fullständiga

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort Gällande från 2016-02-29 FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING T20:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll Sid Allmänna försäkringsvillkor för Tjänstereseförsäkring 1 Försäkringens giltighet

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING ARLANDA SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET 2012 01 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll Sid Allmänna försäkringsvillkor för

Läs mer

Reseförsäkring. Försäkringsvillkor 2005-04-01

Reseförsäkring. Försäkringsvillkor 2005-04-01 Reseförsäkring Försäkringsvillkor 2005-04-01 INNEHÅLL 1 TECKNANDE, OMFATTNING, DEFINITIONER OCH SJÄLVRISK. 2 1.1 TECKNANDE... 2 1.2 OMFATTNING... 2 1.3 DEFINITIONER... 2 1.4 SJÄLVRISK... 3 2 FÖRSÄKRINGSSKYDD...

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING T20:1 Vid svårare sjukdom, olycksfall eller om försäkrad behöver hjälp utomlands, kontakta: SOS-International A/S, Danmark (ange alltid försäkringsnummer)

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Civilförsvarsförbund FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT 2011 Sveriges Civilförsvarsförbund Allmänt 1(9) Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Företagsförsäkring Europ Assistance Folksam Tjänstereseförsäkring Olycksfallsförsäkring Avtalstid:

Läs mer

Reseförsäkring. Försäkringsvillkor 2010-01-01

Reseförsäkring. Försäkringsvillkor 2010-01-01 Reseförsäkring Försäkringsvillkor 2010-01-01 Innehåll Sid 1. Tecknande, omfattning och självrisk 3 1.1 Tecknande 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Definationer 3 1.4 Självrisk 4 2. Försäkringsskydd 5 2.1 Invaliditets-

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring VILLKOR Fastställt mars 2004 K 6 9 : 6 Tjänstereseförsäkring Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet. Allmänna

Läs mer

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2002-01-01

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2002-01-01 URA-försäkring Försäkringsvillkor 2002-01-01 INNEHÅLL 1 TECKNANDE, OMFATTNING OCH SJÄLVRISK 1.1 Tecknande 1.2 Omfattning 1.3 Självrisk 2 FÖRSÄKRINGSSKYDD 2.1 2.2 Personskadeskydd Invaliditets- och dödsfallskapital

Läs mer

Försäkring

Försäkring Försäkring Häggviks Transport AB Box 541 175 26 JÄRFÄLLA Välkommen till ett nytt försäkringsår! Läs igenom försäkringsbrevet Nu förnyas din försäkring. Vi hoppas att du är nöjd med ditt val och att vi

Läs mer

SEF Småföretagarförsäkring

SEF Småföretagarförsäkring SEF Småföretagarförsäkring Varför? En företagsförsäkring genom SEF! Vi har sedan många år tillbaka tecknat så kallad hängavtal eller som vi brukar kalla dem separatavtal, med företag som av olika skäl

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Distribueras till : Kundansvarig TH: Louise Olsson: , Jobbnamn: Försbrev[PROSIT] a84603

Distribueras till : Kundansvarig TH: Louise Olsson: , Jobbnamn: Försbrev[PROSIT] a84603 Distribueras till : Söderberg & Partners (örnsköldsvik), Ulrika Björklund Stora Torget 2 B MÄ430 89133 ÖRNSKÖLDSVIK Kundansvarig TH: Louise Olsson: 075-2433074, EADI1V06 20160413130838721474042 Jobbnamn:

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening

Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening VILLKOR Gäller från 2007-01-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring för Bostadsrättsförening FB 401:1 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se INNEHÅLL VILLKOR FÖR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Läs mer

Produktvillkor - Tjänstereseförsäkring

Produktvillkor - Tjänstereseförsäkring Version 3 Beteckning P 7 2013-07-01 Innehållsförteckning 1 TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING... 3 1.1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 För vilka försäkringen gäller... 3 1.2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...

Läs mer

VILLKOR. Allmänt villkor. Tjänstreseförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Allmänt villkor. Tjänstreseförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Allmänt villkor Tjänstreseförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Allmän information... 4 Självrisker... 4 Allmänna Villkor... 4 Försäkringstiden och förnyelse... 4 Rätten att säga upp försäkringen under

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för samtliga anställda make/maka, sambo och barn, som medföljer på resa om inte annat anges i försäkringsbrevet och om försäkringsavtalet

Läs mer

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING GJAV 936:2 EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats,

Läs mer

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks UNIK FÖRSÄKRING Varför? Medlemmen har upplevt att försäkringsbolagen inte ser de behov medlemmen har och p.g.a. pg detta bryr man sig inte om att teckna försäkringar. Unga ensamstående i åldern 18-25 saknar

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Försäkringersättning Läke- och resekostnadesersättning Vårdkostnader vid sjukdomsfall Nödvändiga och skäliga kostnader under högst 1 år Vårdkostnader

Läs mer

Statens. tjänstereseförsäkring. Försäkringsvillkor 2004-07-01

Statens. tjänstereseförsäkring. Försäkringsvillkor 2004-07-01 Statens tjänstereseförsäkring Försäkringsvillkor 2004-07-01 Till grund för dessa försäkringsvillkor ligger förordningen (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor. Förordningen ålägger

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort Gäller resor bokade och betalade från den 1 maj 2005 Vem gäller försäkringen för (den försäkrade)? Försäkringen gäller för innehavare

Läs mer

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING AIG SPORT PLUS OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING JANUARI 2009 VIKTIGT ATT VETA Anvisningar: Under ett flertal moment, samt under 6. Allmänna bestämmelser, finns anvisningar om vad som krävs för att full ersättning

Läs mer

Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll sid 7 Speciella försäkringar - Övrigt 1 7.1 Tjänstereseförsäkring 1 7.1.1 Försäkringens giltighet och omfattning 1 7.1.2 Vård- och resekostnader, invaliditetsoch 4 dödsfallsersättning,

Läs mer

Tjänstereseförsäkring K 69:8

Tjänstereseförsäkring K 69:8 Tjänstereseförsäkring K 69:8 Gäller från 2016-12-01 Tjänstereseförsäkring K 69:8 Allmänt villkor - Gäller från 2016-11-01 Tjänstereseförsäkring K 69:8 Försäkringsgivare: - Org.nr. 516403- - DK 2750 Ballerup,

Läs mer

Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31

Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31 Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31 Försäkringsgivare : Chartis Europe S.A. Org.nr: 516401-8060 Tel : + 46 8 506 920 00 Svensk filial av Chartis Europe

Läs mer

Produktvillkor - Tjänstereseförsäkring

Produktvillkor - Tjänstereseförsäkring Version 2 Beteckning P 7 2010-01-01 Innehållsförteckning 1 TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING... 3 1.1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 För vilka försäkringen gäller... 3 1.2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Upplands Väsby kommun Orgnr 212000-0019 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 194 80 Upplands Väsby Anita Ackeberg UPY1016-02 Utfärdat

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment.

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01

Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:4 Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:4 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22

Läs mer

Statens grupp- och individförsäkring GIF. Försäkringsvillkor 2005-07-01

Statens grupp- och individförsäkring GIF. Försäkringsvillkor 2005-07-01 Statens grupp- och individförsäkring GIF Försäkringsvillkor 2005-07-01 Denna försäkringsprodukt skall tillgodose behovet av försäkringsskydd för vissa grupper eller individer som på något sätt har anknytning

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR MERKOSTNADSFÖRSÄKRING P.G.A. EGENDOMSKADA A15:1 (PRODUKTIONSFÖRSÄKRING) FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 5.4 Merkostnadsförsäkring p

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING

SENIORRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

GEFVERT TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING 2007 05 01

GEFVERT TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING 2007 05 01 GEFVERT TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING 2007 05 01 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARINGAR sid 3 A. ALLMÄNT, FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET OCH OMFATTNING A.1 Vem försäkringen gäller för sid 4 A.2 När försäkringen gäller

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring VILLKOR Gäller från 2009-08-01 Förmögenhetsbrottsförsäkring FB: 4 Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar SAK AB www.modernaforsakringar.se FB:4 INNEHÅLL Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring Tjänstereseförsäkring Allmänna villkor BTI 2006:08 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01 I samarbete med KOMPLEMENT Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen HELTÄCKANDE Heltäckande reseförsäkring RESEFÖRSÄKRING Sikkerhed Säkerhet ud över over alla alle gränser grænser Giltig från 2014-04-01

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR enkeltperson/familie DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år Flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Skandiabanken Bankkort och Kreditkort Gäller resor bokade och betalade från den 1 maj 2006 Vem gäller försäkringen för (den försäkrade)? Försäkringen gäller för innehavare

Läs mer

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag:

Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Crawford & Company (Sweden) AB är ett fristående skaderegleringsföretag som på uppdrag av GAF mottagit följande formulerade uppdrag: Genomgång av villkor enligt nedan med inriktning på att identifiera

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning

Företagsförsäkring. För vem och vilken typ av verksamhet? Försäkringens omfattning Företagsförsäkring v. 2011-05 Företagsförsäkring Som medlem i Psykologföretagarna omfattas du av en kollektiv företagsförsäkring hos Trygg-Hansa. Här följer en översiktlig presentation av försäkringen,

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14. [Titel 3]

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14. [Titel 3] URA-försäkring Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (19) Innehåll 1 TECKNANDE, DEFINITIONER, OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 Vilka försäkringar kan tecknas?... 3 1.1.1 Samlingsförsäkring...

Läs mer

Försäkringsvillkor Bankkort Visa/MasterCard

Försäkringsvillkor Bankkort Visa/MasterCard Försäkringsvillkor Bankkort Visa/MasterCard Villkor gällande från 2011-01-01 Försäkringsgivare är Europeiska Försäkringsaktiebolaget (publ) nedan kallat försäkringsbolaget. 1. Vem gäller försäkringen för?

Läs mer

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2013 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges

Allmän information Prisbasbelopp (pbb) = SEK 44.500 per 1 januari 2013 Alla belopp i brevet är uttryckta i SEK, om inte annat anges Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringstagare Södertälje kommun Orgnr 212000-0159 Adress Kontaktperson Försäkringsnummer 151 89 Södertälje (Campusgatan 26) Göran Lundberg SÖE1013-02

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

Statens Tjänstereseförsäkring

Statens Tjänstereseförsäkring Statens Tjänstereseförsäkring Försäkringsvillkor 2010-01-01 Till grund för dessa försäkringsvillkor ligger förordningen (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor. Förordningen ålägger

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR ENKELTpERSON/fAMILIE DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Tjänsteresa allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007

Tjänsteresa allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007 Tjänsteresa allmänna försäkringsvillkor 1 januari 2007 Här har vi samlat allt som vår tjänstereseförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad

Läs mer

Besöksolycksfallsförsäkring

Besöksolycksfallsförsäkring Besöksolycksfallsförsäkring november 2007 Viktigt att veta Anvisningar: Under ett flertal moment, samt under 6. Allmänna bestämmelser, finns anvisningar om vad som krävs för att full ersättning ska lämnas.

Läs mer

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller 3 A.4 Försäkringens omfattning 3 A.5 Självrisk

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Stockholm, 1 november 2013. Bilaga till försäkringsbrev för: Gouda Reseförsäkring 2300

Stockholm, 1 november 2013. Bilaga till försäkringsbrev för: Gouda Reseförsäkring 2300 Stockholm, 1 november 2013 Bilaga till försäkringsbrev för: Gouda Reseförsäkring 2300 SÄRSKILDA BEGRÄNSNINGAR, UNDANTAG OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga begränsningar,

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Second Opinion. Produkt- och villkorsjämförelse mellan Peggat & Klart och Folksam/Svensk Golfbaneförsäkring. Skapad för: Svenska Sportförsäkringar AB

Second Opinion. Produkt- och villkorsjämförelse mellan Peggat & Klart och Folksam/Svensk Golfbaneförsäkring. Skapad för: Svenska Sportförsäkringar AB Second Opinion Produkt- och villkorsjämförelse mellan Peggat & Klart och Folksam/Svensk Golfbaneförsäkring Skapad för: Svenska Sportförsäkringar AB Lund 2011-10-05 Skapad av: Anders Carlqvist ACK Management

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Yrkesförsäkring för medlem i Vårdförbundet Försäkringsvillkor 1 januari 2015 Grundvillkor C373:2

Yrkesförsäkring för medlem i Vårdförbundet Försäkringsvillkor 1 januari 2015 Grundvillkor C373:2 Yrkesförsäkring för medlem i Vårdförbundet Försäkringsvillkor 1 januari 2015 Grundvillkor C373:2 S 12172 15-01 3 Innehåll Information om försäkringsbrev och villkor... 4 III Ansvarsförsäkring... 6 1.

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Handelsbankens Företagskort och Privat Företagskort

Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Handelsbankens Företagskort och Privat Företagskort Försäkringsvillkor Reseförsäkring för Handelsbankens Företagskort och Privat Företagskort Gäller för resor bokade och betalda efter den 1april 2005 Vem gäller försäkringen för (den försäkrade)? Försäkringen

Läs mer

Villkor 2012-05-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING GRF80:1

Villkor 2012-05-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING GRF80:1 Villkor 2012-05-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING GRF80:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 3 Var försäkringen gäller 3 4 Försäkrad

Läs mer

Reseförsäkring. Försäkringsvillkor

Reseförsäkring. Försäkringsvillkor Reseförsäkring Försäkringsvillkor 2017-01-01 Sid 2 (20) Innehåll 1 OMFATTNING; DEFINITIONER OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 Vem gäller försäkringen för?... 3 1.2 Var gäller försäkringen?... 3 1.3 Definitioner...

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer SOL1012-04 Försäkringstagare Solna stad Orgnr 212000-0183 Adress Kontaktperson Stadshusgången 2, Solna centrum 171 86 SOLNA Tommy Söderström,

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Student IN. Statens försäkring för utländska studenter i Sverige. Försäkringsvillkor, 1 januari 2011

Student IN. Statens försäkring för utländska studenter i Sverige. Försäkringsvillkor, 1 januari 2011 Student IN Statens försäkring för utländska studenter i Sverige Försäkringsvillkor, 1 januari 2011 Terms and Conditions of Insurance, 1 January 2011 Alla studenter i Sverige omfattas i dag av den personskadeförsäkring

Läs mer

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på vår försäkringsgivares hemsida www.gjensidige.se. Villkoren

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Reseförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-01-01. [Titel 3]

Reseförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-01-01. [Titel 3] Reseförsäkring Försäkringsvillkor 2014-01-01 [Titel 3] Sid 2 (21) Innehåll 1 OMFATTNING, DEFINITIONER OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 Vem gäller försäkringen för?... 3 1.2 Var gäller försäkringen?... 3 1.3 Definitioner...

Läs mer

Försäkringsskydd och rutiner i händelse av skada i samband med placering i familje- hem

Försäkringsskydd och rutiner i händelse av skada i samband med placering i familje- hem Försäkringsskydd och rutiner i händelse av skada i samband med placering i familje- hem m.m. 1. Försäkringsskydd för person som erhåller insatser utanför det egna hemmet 1.1 Olycksfallsförsäkring Kommunen

Läs mer

FAS. [Titel 3] Statens försäkring för avgiftsbetalande studenter. Försäkringsvillkor 2015-01-01 Dnr 899-7042-14

FAS. [Titel 3] Statens försäkring för avgiftsbetalande studenter. Försäkringsvillkor 2015-01-01 Dnr 899-7042-14 FAS Statens försäkring för avgiftsbetalande studenter Försäkringsvillkor 2015-01-01 Dnr 899-7042-14 [Titel 3] Sid 2 (15) Denna försäkringsprodukt ska tillgodose behovet av försäkringsskydd för så kallade

Läs mer

Kommun- och företagsförsäkring

Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsbrev Kommun- och företagsförsäkring Försäkringsnummer SBFF1028-03 Försäkringstagare Södertörns Brandförsvarsförbund, SBFF Orgnr 222000-0737 Adress Mogårdsvägen 2, 143 43 VÅRBY Kontaktperson

Läs mer

Försäkring vid utlandsstudier

Försäkring vid utlandsstudier Försäkring vid utlandsstudier KTH har försäkrat alla utresande utbytesstudenter genom statliga Kammarkollegiet Student UT Premien betalas av KTH, försäkringen är kostnadsfri för studenten. Medical Insurance

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Villkor gällande från 2013-06-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. Vad gäller försäkringen för? Typ av skada/händelse

Läs mer

Nu förnyas er försäkring

Nu förnyas er försäkring Skåne Läns Landsting (Region Skåne) Västra Storgatan 12 Södra Vallgatan 5 291 89 KRISTIANSTAD 9CP93 25 november 2016 Nu förnyas er försäkring Denna försäkring är grundad på de försäkringsuppgifter er försäkringsförmedlare

Läs mer

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN VILLKOR Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN 2010-09-01 Ansvar- & rättskyddsförsäkringen kan tecknas av Dig som har kennel och har hundarna försäkrade i Sveland Försäkringar.

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer