BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART"

Transkript

1 BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART BELÄGGNINGS- OCH BEMANNINGSSYSTEM En användarcentrerad utveckling av ett internt beläggnings- och bemanningssystem på ett medelstort IT-konsultföretag. Frida&Morberg&och&Johanna&Schyl& & & & & & & ExamensarbetepåprogrammetCivilingenjör&och&lärare&& inomområdenamänniska4datorinteraktionsamtteknikochlärande Stockholm,Sverige2011

2 BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART BELÄGGNINGS- OCH BEMANNINGSSYSTEM Enanvändarcentreradutvecklingavettinterntbeläggnings4ochbemanningssystempåett medelstortit4konsultföretag. AvFridaMorberg&JohannaSchyl Examensarbeteinommänniska4datorinteraktion; teknikochlärandeom30högskolepoäng vidprogrammetförcivilingenjörochlärare inriktningmatematikochit datateknik KungligaTekniskaHögskolanår2011 HandledarepåCSCvarKristinaGroth HandledarepåSUvarTanjaPelz4Wall ExaminatorvarHansThunberg ÄmnesexaminatorvarOlleBälter Kungligatekniskahögskolan Skolan&för&datavetenskap&och&kommunikation& KTH$CSC 10044Stockholm URL: i

3 SAMMANFATTNING Idettaexamensarbetegenomförsenanvändarcentreraddesignprocessmedmålattutvärderaolika arbetsmetodersomanvändsförattskapaettförslagtillettbeläggnings4ochbemanningssystem,i formavenprototyp,förit4konsultföretagetvaltechab.underarbetetharviförsöktattutredahur bradessaarbetsmetoderärförattidentifieraanvändarnaochderasbehovmenävenattanalysera vilkadesignmomentsomärviktigaförattsystemetskablianvändbart.företagetharettbeläggnings4 ochbemanningssystemsedantidigaremensystemetuppfyllerintedebehovochkravsomföretaget ochanvändarnaställerpådet.underexamensarbetetsgånghardärförfleraarbetsmetoderinom människa4datorinteraktion,användarcentreraddesignprocessochagilsystemutvecklinggenomförts förattundersökahurdessametoderpåverkarvårsynpåanvändarnasbehovmedsystemet.vihar ävenstuderathurdessametoderpåverkarhuruvidasystemetäranvändbartellerejsamtomoch vilkadelaridesignenavsystemetsompåverkarsystemetsanvändbarhet. Resultatefterolikaundersökningarharvisatattbehovenkringdetnuvarandebeläggnings4och bemanningssystemetharförändratssedandetbörjadeanvändas.ävenföretagetsstorlekpåverkar hurbemanningsprocessengårtillpåföretaget.allteftersomföretagetväxerbehöveranvändarnaett bättrestödibeläggnings4ochbemanningssystemetförattdetskavaraanvändbartiföretagetsolika processer.viktigtärocksåattdetnyasystemetinteblirförkompliceratdåanvändarnaprioriteraratt detärenkelt,snabbtochöverblickbart. Examensarbetetfokuserarframföralltpådearbetsmetodersomviharanvänt,resultatenfråndessa ochjämförelsermellandem.dettagörattinnehålletidennarapporttillstordelkommerattvaraav teoretiskkaraktär. ii

4 ABSTRACT Auser4centereddesignprocessisusedinthisthesiswiththegoaltoevaluatedifferentmethodsthat isusedtocreateaprototypeforanewresourcemanagementtoolforvaltechab,aswedishit consultingcompany.duringthethesiswehavetriedtosortouthowgoodthesemethodsarefor identifyingwhotheuserandtheirneedsareandanalyzedwhichdesignprinciplesthatareimportant forasystemwithhighusability.thecompanyisatthemomentusingaresourcemanagementtool thatdoesnotfulfilltheneedsofeitherthecompanyortheend4user.methodsfromhuman4 computerinteraction,user4centereddesignprocessandagilesoftwaredevelopmentisusedinthis thesistoevaluatehowthesemethodsaffectourviewoftheusers needswitharesource managementtool.wehavealsostudiedhowthesemethodsthemselvesanddifferentpartsofthe designofthetoolaffectitsusability. Theresultafterthedifferentsurveyshasshownthattheneedsoftheresourcemanagementdevice havechangedsinceitwasimplemented.thesizeofthecompanyisonefactorthataffectshowthe manningprocessisdone.asthecompanycontinuestogrowtheuserneedsbettersupportfromthe resourcemanagementtoolforittobeusefulinthecompany sprocesses.theusersprioritizethat thenewresourcemanagementtoolissimpletouse,hasasimpledesign,isfasttouseandthatit givesagoodoverview.thereforitisimportantthatthenewtooldoesn tbecometoocomplicated. Thethesis smainfocusisonthedifferentmethodsthatwehavebeenusing,theirresultand comparisonsbetweenthese.thecontentinthisreportisthereformostlytheoretical. iii

5 TACK TILL VivillbörjamedatttackaValtechABsomgjortdetmöjligtförossattgenomföradetta examensarbeteochsomdessutomvaritoerhörthjälpsammaochtillmötesgåendeunderhela arbetet.vivillsärskilttackavårahandledarefrånvaltech,jonasboquistsamttomasgunnarsson, somhargettossrådochinsiktihurdetärattarbetaanvändningscentreratochmedagila arbetsmetoder. ÄventacktillvårhuvudhandledareKristinaGrothfrånMDI4institutionenpåCSC/KTHochvår biträdandehandledareipedagogik,tanjapelz4wallfråninstitutionenförpedagogikochdidaktikpå SU,förallhjälpochstöd. SlutligenvillvitackaAlexanderLarreochTomasGröningssonförattdehöllvårthumörpåtoppsamt ChristianAugustinson,JohanBurmester,JohannesEdelstam,JoakimEkberg,OskarHalléhn,Sanna Jonsson,ÅsaJonsson,PatrikMatell,EmelieMartinell,IvanMilles,ElinMorberg,SofiaRodell,Rebecka Schyl,SebastianSchöld,PatrikStenmarkochFredrikWennbergförattdefigureratsom exempelkonsulterivåraprototyperunderexamensarbetet. iv

6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1INLEDNING 1 1.1$PROBLEMFORMULERING$ $2 1.2$MÅL$ $2 1.3$SYFTE$ $2 1.4$FRÅGESTÄLLNING$ $2 1.5$AVGRÄNSNINGAR$ $2 1.6$SPRÅKVAL$ $3 1.7$ARBETSFÖRDELNING$ $3 2BAKGRUND 4 2.1$OM$VALTECH$ $4 2.2$RESURSPLANERINGSVERKTYG$ $4 3TEORI 6 3.1$ANVÄNDBARHET$ $6 3.2$MÄNNISKACDATORINTERAKTION$ $ MDI,LÄRANDEOCHKOMMUNIKATION MULTIMODALTLÄRANDE 9 3.3$INTERAKTIONSDESIGN$ $11 3.4$INFORMATIONSDESIGN$ $ MÖNSTER INNEHÅLLET TEXTDESIGN ANVÄNDNINGENAVFÄRGER $ANVÄNDARCENTRERAD$SYSTEMDESIGN$ $ ROLLENSOMANVÄNDBARHETSDESIGNER ANVÄNDARANALYS UPPGIFTSANALYS $METODER$ $ HEURISTISKUTVÄRDERING OBSERVATIONER INTERVJUER WORKSHOP AGILSYSTEMUTVECKLING USERSTORIESOCHSCENARIOS ANVÄNDARROLLEROCHPERSONAS PROTOTYPING TÄNKA4HÖGT 22 4GENOMFÖRANDE $FÖRSTA$ITERATIONEN$ $UTAN$ANVÄNDARE$ $ HEURISTISKUTVÄRDERING STUDIEAVINTERNADOKUMENT DELTAGANDEOBSERVATION ANALYSAVDATAEFTERFÖRSTAITERATIONEN PROTOTYP1 26 v

7 4.2$ANDRA$ITERATIONEN$ $MED$ANVÄNDARE$ $ INTERVJUER WORKSHOP USERSTORIES PROTOTYP $TREDJE$ITERATIONEN$ $MED$ANVÄNDARE$ $ ANVÄNDARTESTAVPROTOTYP PROTOTYP $METODKRITIK$ $29 5RESULTAT $FÖRSTA$ITERATIONEN$ $ HEURISTISKUTVÄRDERING DELTAGANDEOBSERVATION STUDIEAVINTERNADOKUMENT ANALYSAVFÖRSTAITERATIONEN $ANDRA$ITERATIONEN$ $ INTERVJUER ANALYSAVINTERVJUERNA WORKSHOP ANALYSAVWORKSHOPEN USERSTORIES $TREDJE$ITERATIONEN$ $ ANVÄNDARTESTER ANALYSAVANVÄNDARTESTERNA 53 6PROTOTYPER $PROTOTYP$1$ $55 6.2$PROTOTYP$2$ $56 6.3$PROTOTYP$3$ $57 7DISKUSSION 59 8SLUTSATS $SYNEN$PÅ$ANVÄNDARNAS$BEHOV$ $63 8.2$DESIGN$ $63 8.3$ARBETSMETODER$ $63 8.4$Rekommendationer$ $64 9LITTERATURFÖRTECKNING 65 APPENDIX 67 A.$HEURISTISK$UTVÄRDERING$ $67 B.$DESIGNBESLUT$INFÖR$FÖRSTA$PROTOTYPEN$ $69 C.$BILDER$PROTOTYPER$ $70 D.$INTERVJU$ $74 E.$WORKSHOP$ $76 F.$BACKLOGG$ $78 vi

8 G.$ANVÄNDARROLLER$ $85 H.$ANVÄNDARTESTER$ $UPPLÄGG$ $86 vii

9 1 INLEDNING ArbetetpåettIT4konsultföretagvarierarstortberoendepåmedvetnabeslutomhurarbetsprocesser skagåtill,menävenföretagetsstorlekpåverkarhurarbetetkanfortgå.ettmindreföretaghar möjlighetattvaramerdynamisktisittsättattarbetamedanstörreföretagärmerberoendeavfasta rutinerförattarbetetskafortskridapåettsmidigtsätt.hurföretagbemannarsinakonsultervarierar ochdetfinnsettflertalsåkalladeresursplaneringverktygpåmarknadensomanvändsidettasyfte. Vilketresursplaneringsverktygsomsedanärlämpligtförettvisstföretagärblandannatberoendeav företagetsstorlek.mindreföretagklararsigmedmindrekomplexasystem,ochiblandävenenbart medexcel4dokument.närettföretagväxerfrånettmindretillettstörreföretagblir bemanningsprocessensutformningenheltannanochbehovenkringvadsomförväntasavett resursplaneringsverktygförändras. Faktorersomföretagetsstorlek,organisationocharbetsprocesserpåverkaralltså resursplaneringsverktygetsfunktionalitetochutformning.menävenanvändarnasmerpersonliga behovkringdessafaktorerspelarenstorroll.föratttaredapåbakgrundinformation,såsom faktorernaovansamtanvändarnasbehov,finnsdetettstortantalarbetsmetoderinommänniska dator4interaktion,användarcentreradsystemdesignochagilsystemutvecklingsomgårattanvända sigutav.vilkasomärmestlämpligaattanvändaavdessaberordockheltpåvaddetärsomska utvecklasmenävenhurmyckettidochresursersomfinnsatttillgå. ValtechärettIT4konsultföretag,medca150anställda,somjustnuärpågränsentillattbliförstort förattdedagligaprocessernasomanvändspåföretagetidagskafungerabra.idaganvändersig Valtechavettbeläggnings4ochbemanningssystemsomdesjälvautvecklatpåföretaget,ävenkallat BLPidagligttal.BLPvisarkonsultuppdrag,vilkakonsultersomärknutnatilldessasamt beläggningsgradenförvarjekonsult.blpskapadessomenwebbapplikationdådetexcel4dokument somtidigareanvändesbehövdeblimerlättillgängligt.blputveckladesdåispråketrubyonrailssom ettprojektdärmåletbådevarattkonsulternaskullefålärasigdettaprogrammeringsspråkmenäven förattföretagetskullefåetttillgängligtsystem.dånyabehovuppståttharmansenarelagttilloch tagitbortfunktionerutanhänsyntillhelheten.detharvaritsnabbalösningarvilkethargjortatt användbarhetenoftaharfåttgevikatillförmånförflerfunktioner.underårensedanblpförst skapadesharvaltechexpanderatenheldel,vilketharresulteratiförändradebehovavvadsombör finnasiblp.funktionersomharfungeratbraförvaltechsomettmindreföretagharblivitdirekt olämpligaiochmedföretagetsväxandestorlek.valtechärnuangelägnaomattblpskafungera smidigtävenmedbetydligtflermedarbetareochvårtuppdraggentemotvaltechhardärförvaritta framettförslagtillettnyttblp. MedsikteattuppfyllademålsomValtechharmedettresursplaneringsverktygharvigenomförtett antalarbetsmetoderförattsehurdessapåverkarhurdetnyasystemetutformas.ivårstudieavde olikaarbetsmetodernaharviäventagithänsyntillhurdepåverkarvårbildavanvändarnasbehov. Vårtfokusharalltsåvaritattställaarbetsmetodernamotvarandraochinteattutvecklaenfärdig produkt,ävenomdearbetsmetodervihargenomförtärettförstastegiutvecklingenavettnytt system. 1

10 1.1 PROBLEMFORMULERING Inommänniska4datorinteraktion,användarcentreradsystemdesignochagilsystemutvecklingfinns detidagfleraolikaarbetsmetoderförattfokuserapåanvändarnaochanvändarnasbehovdåett systemskautvecklas.hurvälenmetodkartläggeranvändarnasbehovvarierarberoendepå metodensutformningochtillvägagångssätt.fråganärdåhurbradessaarbetsmetoderärförattta redapåanvändarnasbehovkringbemanningförattsåvälanvändarnassomföretagetsbehovska uppfyllasmedettbeläggnings4ochbemanningssystem?hurkanvimedutgångspunktfråndessa metoderskapaettanvändbartsystemochvilkaarbetsmetoderärviktigaförattanvändbarhetenska blisåhögsommöjligt? 1.2 MÅL Måletmedexamensarbetetärattmedhjälpavarbetsmetoderinommänniska4datorinteraktion, användarcentreradsystemdesignochagilsystemutvecklingkartläggaanvändarnasbehovien bemanningsprocess.dettaskaresulteraiettförslagtillettnyttbeläggnings4ochbemanningssystem somgerökadnyttaförsåvälvaltechsomföretagsomföranvändarnaisittarbete.måletmed examensarbetetärsedanattutredahurlämpligaolikaarbetsmetoderärförattuppfyllaanvändarnas ochföretagetbehov,vilketutredsgenomkontinuerligåterkopplingmedanvändarna.förslagetska presenterasiformavenprototypsomvaltechkananvändasigavifortsattutvecklingsarbete. Underdettaprojektantarvirollensomanvändbarhetsdesignersvilketbetyderattvifokuserarpåhur användarenvillhablp.viväljermetodereftervadvitrorärlämpligtfördenproduktsomviska utvecklaochdenkontextsomproduktenskallanvändasi(löwgren&stolterman2004s.14,102). 1.3 SYFTE Syftetmedvårtexamensarbeteärattökaförståelsenförhurettanvändbartbeläggnings4och bemanningssystemkanutvecklasförettit4konsultföretagutifrånanvändarnaochderasbehov. 1.4 FRÅGESTÄLLNING Dessafrågeställningarbesvarasavarbetetivårtexamensarbete: Hurpåverkarolikaarbetsmetoderinommänniska4datorinteraktion,användarcentrerad systemdesignochagilsystemutvecklingvårsynpåanvändarnasbehov? Vilkadelaridesignenavettbeläggnings4ochbemanningssystemärviktigaförattsystemet skablisåpedagogisktanvändbartsommöjligtförettit4konsultföretag? Vilkaarbetsmetoderinommänniska4datorinteraktion,användarcentreradsystemdesignoch agilsystemutvecklingärviktigaförattidentifieraochskapaettanvändbartbeläggnings4och bemanningssystem? 1.5 AVGRÄNSNINGAR NärviutformadeennyversionavBLPkomviattanvändaossavflerametoderinommänniska4dator4 interaktion,användarcentreradsystemdesignochagilsystemutvecklingförattfinnaresultatetpå vårafrågeställningar.dessastudierkomattresulteraifleraprototypersomhuvudsakligenanvändes förattutvärderavåraförslag.avslutningsvislämnadeviifrånossettförslagpåettnyttblpiformav enprototypsomvaltechsenareskaanvändaförattutveckladenslutgiltigaprodukten.den slutgiltigaprototypenvarintekörbarutanvilämnadeifrånossendynamiskdatorprototyp.hur utvecklingsarbetetgicktillefterdennaprototypärutanfördettaexamensarbete. 2

11 1.6 SPRÅKVAL Inomområdetmänniska4datorinteraktionochagilsystemutvecklingärterminologinoftapåengelska. Dåöversättningartillsvenskaoftaledertillenvissförlustavinnebördharvivaltattbehålladen engelskaterminologinsomt.ex.ordenworkshop,brainstormingochuserstories.ävensvenska böjningaravdessaordkommerattförekommaförattkunnaanvändabegreppenisvensktext,t.ex. workshopenochbrainstorma.dessaböjningaranvändsäveninommänniska4datorinteraktionochvi kännerdärförattdeäracceptablaattanvändaidettasammanhang. 1.7 ARBETSFÖRDELNING DettaexamensarbetehargenomförtsavbådeJohannaSchylochFridaMorberg.Viharvaltattskriva engemensamrapportdåvihararbetattillsammansialladelaravprojektetochhargjortallt gemensamtochisamförståndmeddenandre.iblandannatintervjuerharvisamarbetatpåsåsätt attenharintervjuatochenharförtanteckningar,vihardåocksåvarieratarbetsuppgiftolika intervjuer.viharvaltattgörahelaarbetetgemensamtdådethartillförtmyckettillvårtarbete.det harvaritenstorfördelattvaratvåidettaprojektdåviharkunnatföraresonemangochdiskuterat medvarandraochpåsåsättuppnåttvadvibedömerärettbättreresultatänomvihadearbetat enskilt. 3

12 2 BAKGRUND 2.1 OM VALTECH Här presenteras Valtech som företag ValtechärettinternationelltIT4konsultföretagmedca150anställdaiSverige.ValtechSverigeharsitt kontoricentralastockholm.påvaltechsegenhemsidaskriverdeattde hjälper&företag&och& organisationer&att&lyckas&med&sina&itbsatsningar inomområdensomuserexperiencedesign,lean, Supportochförvaltning,Agilanvändarcentreradsystemutveckling,Skräddarsyddasystem, Webbstrategi,Webbplatser&intranät,E4HandelsamtMobilt.(Valtechshemsida[hämtad: ]) Valtechbeskriversigsjälvasomenplattorganisationdärallakanpratamedalla.Ävenomdetfinns envissofficiellhierarkisåfinnsdetennätverksorganisationutifrånkontakterochintressen,somgår tvärsigenomdenofficiellaorganisationen,förattstöttamedarbetarna.detfinnsingen organisatoriskuppdelningit.ex.junioraellerseniorakonsulter.konsulternaäriställetuppdeladei kompetensgrupper,meniuppdragarbetardeiregeliteammedkonsulterfrånfleragrupper. Valtechsofficiellavärdeordärprestigelöshet,passion&ochkreativitet.Valtechbeskrivsavdeegna medarbetarnasomeninspirerandeochindividanpassadarbetsplatsmedenprestigelösatmosfär mellankonsulternadärorganisationenpräglasavsamförståndochförståelseförallamedarbetare. Allahjälpervarandraochmanbehöverintekännasigdumommanberomhjälp. ValtechärettföretagsomväxerochdetärfleramedarbetaresombeskriverattValtechbörjarnåen brytpunktförhurföretagetkanfungera,justpga.företagetsstorlek.fleramedarbetaremenaratt storlekenbordefåkonsekvenserförföretagetskulturochförklararattprocessersomtidigare fungeratutmärktintegördetlängre. 2.2 RESURSPLANERINGSVERKTYG Här presenteras den studie som genomfördes i projektets början för att få en uppfattning av hur marknaden ser ut för resursplaneringsverktyg i stort. Manäraldrigförstinomettområde.Löwgren&Stolterman(2004s.101)förklararatt& det&finns&alltid& exempel&på&liknande&produkter,&forskningsstudier&som&behandlar&de&miljöer&där&vår&produkt&ska& användas&( ).&Det&är&helt&oursäktligt,&och&framförallt&ett&enormt&resursslöseri,&att&närma&sig&varje& uppgift&som&ett&jungfruligt&område&och&bara&arbeta&utifrån&grundläggande&principer. Iföljande avsnittgörvienkortgenomgångavnågraresursplaneringsverktygsomfinnsutepåmarknadenidag. Efterenförstasökningefterresursplaneringsverktygkundevikonstateraattdetfinnsenheldel.De viharstuderatärsystemsomframföralltärwebbaseradeeftersomblpärwebbaserat.deföretag somsäljerverktygsomdessaärframföralltuppdeladeitvågrupper,desomharettfärdigtsystem ochdesombyggerettnyttsystemfrångrundenefteranvändarensbehov.iochmedattdetsenare integerossnågotkonkretattstuderaharvivaltattfokuserapådefärdigalösningarsomfinnsutepå marknaden.atttilläggaärdockattvienbartharkunnatstuderabeskrivningarochreklambladsom finnsfördeolikaresursplaneringarnadådeintegårattfåtillgångtillutanattfaktisktköpadem.de resursplaneringsverktygviharstuderatärföljande: Visma( 4

13 Maconomy PeoplePlanner ( 3c5ee0.ashx) Replicon WebResource ( Pajp( Generelltharvisettattfärdigaresursplaneringsverktyginnehållerenstormängdfunktionerochär oftakombinerademedandratyperavsystemsomhanterarblandannat timrapportering/löneunderlagochfaktureringm.m.anledningentilldettaärantagligenförattfåett breddatanvändningsområdeochdärmedfåettsystemsomkanfungeraförflerolikakunder. Verktygenkansedananpassastillenvissgränsefterbeställarensbehov. Resursplaneringsdelenidessasystemharallanågonformavöversiktöverbeläggningenavresurser därbeläggningsgradenärfärgkodad.färgkodningenärupplagdsåattfullbeläggningärgrönt,vit betyderobelagdochröttärantingenunderbelagdelleröverbelagdberoendepåvilketsystemman använder.itillexempelvismakanmanenkeltsjälvställainfärgkodningenochdessbetydelsei beläggningsgrad.underdennaöversiktkanmansedanseuppdragsomresursenärbemannadpå menävenläggatillnyauppdragtillenresurs.ivismassystemkanmanävenutgåifrånuppdragenför attseresurserochdärmedplanerahelauppdragetiställetförenskildaresurser. Informationenomresursernaiplaneringsverktygenärbegränsade.Avdefyrasystemvistuderatär detendast PeoplePlanner somdirektiöversiktenvisarmerinformationomresursernaänenbart namnet,devisarävenresursensavdelningochtjänst/befattning.annaninformationsomgåratt finnaomenresursärderas skills samt skilllevel.dettafinnsi PeoplePlanner samt WebResource menäringetvifunnitideövrigasystemen.varfördennafunktionfinnsmotiveras medattdetgerenöverblickövervilkatyperavresursersomfinnstillgängliga.dettakansedan användasförattsehurresursernasarbetsbördakankommaattseutsåattmanpåsåsättlättare kanupptäckaöver4ellerunderbemanninginomspecifikaarbetsområden. Övergripandegersystemenenkänslaavattgeenöverblickövertillgångarochprojektmed motiveringenattdetärettstödförattoptimeraadministreringenavdeanställdastid.deanställda benämnsgenomgåendesomresursersomskasäljaspånågotsättochförutomivismasfall,där färgkodningställsinmanuellt,såärinteenresursbeläggningokejförrändennått100%i beläggningsgrad.känslanavsystemenärattutgångspunktenärattmaximeraresursernasbelagdatid ochpåsåsätttjänamerpengar.dettablirextratydligtdådetisystemenävengårattangehur mycketenkunddebiterasförenresurspertimmeochpåsåsättsedentotalaomsättningenför respektiveresursochuppdrag. Avslutningsviskanvikonstateradetfinnsenstormängdsystemsomhanterarjustresursplanering. Efterattsnabbthagåttigenomflertaletsådanasystem,intebaradefyranämndaovan,såkanvi konstateraattdevanligtvisärmeränbararesursplaneringsverktyg.deäroftafärdigalösningarsom anpassasenaningberoendepåkunden.justförattdessabefintligasysteminnehållersåmycketmer änbarabemanningsverktygharvaltechvaltattskapaettegetsystemsomärheltanpassatefterdem ochderassättattarbetaochtänka.valtechvärdesätterattsystemetärenkeltochanpassattillhur dearbetariställetförattdeskabehövaanpassasigefterettinköptsystem.valtechserintehellerpå sinakonsultersom resurser.deförklararatt resurser ärettopersonligtuttryckochattvaltech benämnersinamedarbetaresom konsulter ochvidnamnunderhelabemanningsprocessen. 5

14 3 TEORI Här beskrivs teorier kring användbarhet, människa dator-interaktion m.m. som används under arbetets gång i såväl planering, genomförande och analys. 3.1 ANVÄNDBARHET Idagenssamhälle,närdetkommerutnyaprodukterpåmarknaden,hardetblivitalltmervanligtatt debeskrivssomanvändarvänliga.fördesomarbetarinommdi4områdetfinnsdetenslags överenskommelseomattinteanvändaordetanvändarvänligtdådetmanegentligenmenarmed begreppetärsåmycketmeränattproduktenärlättattanvända,detärbaraendelavinnebörden. Omettsystemintefungerarsomdetska,ochanvändarenfårproblem,såbetyderdetattsystemet inteäranvändbartföranvändaren.inomsystemutvecklingärdetnödvändigtatttänkapå användbarhetenförattettsystemskaöverleva.omdetärsvårtattanvända,förvirrande,svårläst ellerattdetintebesvararanvändarensfrågorslutaranvändarenheltenkeltattanvändadet (Abduljalil&Kang2011s.1447).Generelltsättärettanvändbartsystemlättattlärasig,effektivtatt användaochtrevligturanvändarensperspektiv(preecem.fl.2002s.14). Attettsystemellerenproduktmåstevaraanvändbartäretträttintuitivtpåstående.Somanvändare förväntarmansigattdensomskapatproduktenharskapatettanvändbartsystem,menhur systemetsedanbliranvändbartbetraktasiblandsomnågotsomheltmagisktskauppnås.förattett systemskablianvändbartmåstefokus ligga&på&att&användaren&skall&kunna&utföra&sitta&arbete&och& därför&får&inte&teknikutvecklingen&bli&ett&ändamål&i&sig (Gulliksen&Göransson2002s.55456). Detfinnsolikadefinitioneravbegreppetanvändbarhet.BlandannatGulliksen&Göransson(2002) samtlöwgren&stolterman(2004)användersigavdeniso4standardsomdefinieraranvändbarhet. BegreppetanvändbarhetdefinierasenligtISO som: Den&utsträckning&till&vilken&en&specificerad&användare&kan&använda&en&produkt&för&att&uppnå& specifika&mål,&med&ändamålsenlighet,&effektivitet&och&tillfredställelse,&i&ett&givet& användningssammanhang. &(ISO&9241B11&1998).&& Idennadefinitionärnyckelordenändamålsenlighet,effektivitetochtillfredställelse. Ändamålsenlighetärettmåttpåhurnoggrantochfullständigtenuppgiftbliravklarad,effektivitet mäterhurmycketresurserochansträngningsombehövsirelationtilländamålsenlighetenochtill sistsåmätertillfredställelsevilkapositivakänslorsomväckshosanvändarenavproduktenochhurfri användarenärfrånobehag(iso ). FördelenmedattanvändaISO4standardenföranvändbarhetärattdengöranvändbarhettillen mätbarstorhet.tackvaredettakantvåprodukterjämförasmedvarandrautifrånhuranvändbarade är(gulliksen&göransson2002s.62).menattkunnamätaanvändbarhetenärocksåavytterstavikt förattavgöraommanharutvecklatettanvändbartsystemellerej.genomattmätaanvändbarheten kanmanavgöraomdekravsomfinnspåproduktenharuppnåtts(löwgren&stolterman2004s. 195). Gulliksen&Göranssonförklararvidareattenproduktenbartäranvändbaromdenanvändsidet sammanhangsomdenäravseddattanvändasiochatt ( )de&attribut&som&krävs&i&en&produkt&för&att& den&skall&vara&användbar&beror&på&användarens,&uppgiftens&och&användningssammanhangets&natur. 6

15 (2002s.63).ÄvenLipton(Lipton2007s.37)skriveratt Usability&is&the&ability&of&an&object&or&system& to&be&used&with&satisfaction&by&the&people&in&the&environment&and&context&the&object&or&system&is& intended&for.dettastödsocksåavdefinitionenenligtiso (1998)sombeskriveratten produktintebarakantahänsyntillanvändarenutanävenmåstetahänsyntillhelakontextenföratt varaanvändbar,dvs.ävenuppgiftensomskautföras,andraverktygochomgivningen. Nielsentyckerisinturattbegreppetanvändbarhetinteärtillräckligtbrettförattbeskrivahela sammanhangetochmenarattdetiställethandlaromatthaenacceptansförsystemet.denna acceptansinnefattarfaktorersomnytta,kostnad,tillförlitlighetm.m.därnyttanärdetsomsedan kanbrytasnerianvändbarhetochfunktionalitet.förnielsenäralltsåanvändbarhetendelaven störrehelhet,mendetbetyderinteattdetärettenkeltbegrepp.nielsenassocieraranvändbarhet medenproduktsomärlättattlärasig,effektivtattanvända,lättattkommaihåg,harfåfelsamtär subjektivttilltalande.nielsensdefinitionavanvändbarhetfinnsillustreradifigur1.dessaattribut somnielsendefinieraderedan1993harmanförsöktmatchamediso4standardenvilkenvisatattde överensstämmerrättbramedvarandra(gulliksen&göransson2002s.66467). Socialacceptans Nytta Acceptansförsystemet Kostnad Reellacceptans Tillförlitlighet m.m. Funktionalitet Användbarhet$ Lätt$att$lära$ Effektivt$att$använda$ Lätt$att$komma$ihåg$ Få$fel$ Subjektivt$tilltalande$ Figur&1:&Användbarhet&som&en&del&av&acceptans&för&systemet,&enligt&Nielsen&(Gulliksen&&&Göransson&2002&s.& 65).& ÄvenPreecem.fl.harbrutitneranvändbarhetsbegreppetochbeskriverdetenligtsju användbarhetsmål(2002s.14417): Ändamålsenligt hurbraettsystemärpåattutföradeuppgifterdetärskapatförattutföra. Effektivt hurbrasystemetstödjeranvändareniattutförauppgifter Säkertattanvända hursystemetskyddaranvändarenfrånattgöraoönskadefeleller hamnaioönskadesituationermenävenhursystemethjälperanvändarenatttasigurdessa situationeromfeletändåuppstår? Nytta harsystemeträttfunktionersåattanvändarenkangöradetsomanvändarenvill göraochsombehövergöras. Lättattlära Lättattkommaihåghurdetanvänds. Dessamålärhögstrelevantanärmanskautformaettanvändbartsystem.Deskiljersiginte nämnvärtfrånvarkeniso ellerandradefinitioner.genomattomvandladessamåltill kriterierkanmandockanvändademförattutvärderaenproduktihuranvändbartdetärochhurdet kangörasbättreförattförbättraanvändarensarbete(preecem.fl.s.18). 7

16 3.2 MÄNNISKA-DATORINTERAKTION Människa4datorinteraktion(MDI)ärettbegreppsombörjadeanvändasredanpå19804taletförattge namnåtettnyttforsknings4ochämnesområde.inommdiärdetinteraktionenmellanmänniskan ochdatornsomärifokusoch hur&denna&interaktion&kan&förbättras&med&hjälp&av&speciella&tekniker& eller&metoder&under&utvecklingsprocessen (Gulliksen&Göransson2002s.44).Ämnetutvecklades frånbörjanurdetbefintligaområdetmänniska4maskininteraktion(gulliksen&göransson2002s. 39). VadsomegentligeningåriMDIärinteentydigtochingengenerelldefinitionfinns.Denmest accepteradebeskrivningenavämnetverkardockvaradendefinitionsomacmsigchi(1992s.6) komframtill.denciterasavbådepreecem.fl.(2002s.8)ochgulliksen&göransson(2002s.39)och definierarmdisomendisciplin: &( )&concerned&with&the&design,&evaluation,&and&implementation&of&interactive&computing&systems& for&human&use&and&with&the&study&of&major&phenomena&surrounding&them. && MDIärmeränbarainteraktionenmellanenanvändareochettgränssnitt.Förattkunnautvecklaett användbartgränssnittmåstevitahänsyntillanvändarensbakgrund,arbetsmiljö,kunskaper, begränsningar,farhågorm.m.menförutomdessamänskligaegenskapermåstevitahänsyntill användningssammanhangen,användningen,datornochdenutvecklingsprocesssomskaanvändas. (Gulliksen&Göransson2002s.41) IdagharMDIväxtochomfattarmeränbaradatorerochenindivid.InomMDIhardatorstödför samarbete(cscw)utvecklatssåmdiärintelängreettämnesombaratarhänsyntilldenenskilda användarenutanävenkommunikationenmellananvändare.vadsomkankallasförendatorhar dessutomförändratsvilketgjortattmdiidagtillämpaspåsåvälmobiltelefonersom betalningsautomaterm.m.(gulliksen&göransson2002s.41442). MDIanvändsblandannatförattstödjasystemutvecklareiattskapaanvändbarasystemochmed hjälpavmdikanmangöraenmerutförligtkravanalysdärävenanvändarnasbehovtasmed.detta gerentydligarebildavhurgränssnittetskautformas(gulliksen&göransson2002s.47). MDIärettviktigtområdeinomsystemutvecklingochtillämpningenavämnetinnebärblandannatatt fokuserapåanvändbarhetsprinciperförattpåsåsättskapaettanvändbartsystem,vilketärmålet medmdi(löwgren&stolterman2004s.118).gulliksen&göransson(2002s.44)beskriverdetpå följandesätt: Ämnesområdet&MDI&utgör&grunden&för&kunskapen&när&det&handlar&om&att&utveckla&användbara& interaktiva&system MDI, LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION ÄvenomlärandeärenviktigdelinomMDIsåärdetinomlärandeoftastmänniska4människa interaktionen(vidareanvändsförkortningenmmi)somärifokus(mishra&hershey2004s.46). Lärandeskeräveniorganisationerochintebarapåindividnivå.Dåtillämpningavorganisatorisk lärandeförändrarhuranvändarearbetarärdetviktigtatttahänsyntilllärandetdåettsystemska utvecklasförattanvändasienorganisationellerföretagmedfleramedarbetare(rowley&gibbs 2008s.357).Dålärandeskaskeiinteraktionenmellanmänniskaochdatorärdetävenviktigtattta tillvarapåmmiävendåvitillämparmdi(mishra&hershey2004s.46). 8

17 DåMMIskerilärandemiljöerfinnsdetenvissetikettsombörföljas.Ometikettenföljsärchansen störreattmänniskornasomärinblandadetrivsidenrådandelärandesituationen.trivselisintur förbättrararbetetilärandemiljönvilketskaparbättremöjligheterförattlärandeskaske.detfinns dockskillnadermellandenetikettsomfinnsimdiochdensomanvändsimmiochlärande.dessa skillnaderärviktigaattvaramedvetenomförattintefeletikettskaanvändas.etikettärsomså mycketannatinommdihögstkontextberoendesåenpassandeetikettienkontextkanvarahelt opassandeienannan.ettexempelpåskillnadernamellandetvåolikaformernaavetikettärattman inommdisträvarefterattgeanvändarenstödochhjälpisåstorutsträckningsommöjligt.inom lärandeteorierärhjälpavdennatypintealltidlikabradåeleversomintefårstödochhjälpkan upplevas,ochuppfattasigsjälva,sommerkunnigaäneleversomfårdet.ettdatorsystemsomgeren studenthjälpharbramdi4etikettmenopassandelärandeetikett(mishra&hershey2004s.46). MomentinomMMIsommanharförsöktimplementerainomMDIäratt(Mishra&Hershey2004s. 48): Personifierakonversationer sessomgodetikettochkanfåanvändareatttatillsig informationbättre. Fåfeedback frånenlärarekanfeedbackgebådepositivaochnegativabiverkningarmenen studieharvisatattfeedbackfrånendatormåstevarapositivförattdetskamotivera användaren,dettavisarattdetfinnsbegränsningariimplementationenavmmi. Användahumor inommmiärhumorväldigtviktigtmendådetanvändsinommdiärsåblir responsenfrånanvändarenbetydligtlägre. DepsykologiskaaspekternainomMDIärbetydligtmerkompliceradeänattMMIdirektkantillämpas ellerattdekanförklarasmedförenklademodeller.förattdesignaenlämpligetikettinommdi behövermansetillflerfaktorerändeinommmi.exempelpådettaärfaktorersomatt kommunikationenskermellanmänniskaochdatorochintemellantvåmänniskorellerpåvilkaolika sättsomkommunikationensker.etikett,kontextochutövandeärnärasammankopplatsågenomatt förstådessabättrekanvilättarebyggainsocialamomentisystem.justdärförärlärarensbeteende ochderaseffektpåeleverenbragrundattstuderaförattläraossmeromlärandeochmotivation somvisedankananvändainommdi(mishra&hershey2004s.49) MULTIMODALT LÄRANDE Att&design&påverkar&socialt&samspel&är&otvetydigt. (Selander&Kress2010s.22)Meddettamenar SelanderochKressattnyteknikochnydesignpåverkarhurviagerariolikasocialasammanhang.Det ärsåvälprivatsomiarbetet.dettagällerintebaraheltnydesignutanävenvidomformningavredan befintligaprodukter.ensådanomformningkanfåossattanvändaproduktenpåettheltnyttsätt somdeninteharanväntsförtidigare.attdesignaharocksågåttalltmeråtattfinnanyalösningari specifikasituationerochsocialasammanhangtillsammansmedallaparterinblandade,ex.i användarcentreradearbetsmetoder.detgörattdesignblirenproduktionav nya&sätt&att&ordna& världen (Selander&Kress2010s.20421). Lättattlära ärettavdeanvändbarhetsmålsombådepreecem.fl.(2002s.14417)ochnielsen (Gulliksen&Göransson2002s.66467)sätterupp.Möjlighetenattlärasigettsystem,bådehurdet användsochinformationenisystemet,ärettviktigtmålförattsystemetskallvaraanvändbart.meni enverksamhetellerorganisationfinnsdetfaktorerattförhållasigtillförattdettalärandeska uppstå.ensådanfaktorärsyftet,dvs.vilkamålochförväntningarsomfinnsmedenaktivitetsomska 9

18 utförasisystemet.enannansådanfaktorärvilkaresursersomfinnstillhands.resursernapåverkar arbetsgången,hurinformationanvändsochhurförståelseskapas.entypavresurserärdesemiotiska resurserna som&finns&tillhands&i&form&av&teckensystem,&medier,&(råb)&material&och&verktyg (Selander &Kress2010s.69470).Semiotiskaresurserärheltberoendepåsocialtsamspel.Exempelviskanett teckenhaenbetydelseidetsvenskasamhälletmenettheltannatidetjapanskasamhället.detta synsblandannatihurmaniolikadelaravvärldenkanskapavägskyltarsombetyderistortsätt sammasakmenserheltolikaut.menselanderochkressmenarocksåattsemiotiskaresurserbåde är styrande&för,&och&styrda&av,&sociala&aktiviteter (Selander&Kress2010s.52).Dettainnebäratt detintebaraärdesemiotiskaresursernasomstyrsavsocialtsamspelutanävenattdesemiotiska resursersomfinnsatttillgåstyrhurdetsocialasammanhangetochsamspeletutspelarsig.detta lederossocksåtilldentredjefaktornförattlärandeskauppståvilketärjustdetsociala sammanhanget.ävenomettobjektärskapatförattanvändasförettvisständamålärdetdetsociala sammanhangetsomavgörhurobjektetkommerattanvändas.objektetsinnebördkansedan förändrasövertidallteftersomförändringarskerisocialanormer,vilketärdenfjärdefaktornför lärande. Även&om&en&specifik&resurs&inbjuder&till&vissa&aktiviteter&(eng.&affordance),&är&den& impregnerad&med&sociala&normer&och&innebörder&(meningspotential).&på&så&vis&får&objektet&sin& innebörd,&en&innebörd&som&därför&också&kan&förändras&över&tid (Selander&Kress2010s.50451). Dessafaktorerförlärandeärettsättattkommunicerainformationsomkallasmultimodal kommunikation.multimodalkommunikationär ( )&kommunikation&med&hjälp&av&olika&slags&tecken& och&olika&slags&medier&( ) &(Selander&Kress2010s.28).Grundenförmultimodalkommunikation liggeri de&resurser&av&olika&slag&som&finns&till&hand&för&att&tolka&världen&och&skapa&mening (Selander &Kress2010s.26)ochhurdessaresurseranvändsisocialasammanhang(Selander&Kress2010s. 26,28).Förenklatbetydermultimodalkommunikationattmankommunicerarinformationpåflera sätt,ex.genombådetal,textochbild.iinteraktionenmedettsystembetydermultimodaldelsfler sättföranvändarenattageramedsystemetförutomtangentbordetochmusen,ex.medhjälpav pekskärm,eye4trackingm.m.,menävenflerasättföranvändarenatttatillsiginformation,genom ex.bådetext,ljud,film,färgerm.m.(selander&kress2010s.26428;wikipedia.org[hämtad: ]). Isystemutvecklingblirdetintebaraviktigareattinvolveraanvändarenochtillgodoseanvändarnas behovutanävenattsetillhelakontextendäranvändningenskaske.förattanvändarenskakunna lärasigsystemetochskapaförståelsefördetmåstemanocksåfokuserapåvillkorenförlärande,dvs. platsendärlärandetsker,desocialarelationernamellandeinblandadeparterna,vilkaresursersom ärtillgängligaochvilkahandlingsutrymmensomerbjuds (Selander&Kress2010s.66). Entidigsynpåkommunikationillustrerasavföljandeexempel. En&klassisk&(matematisk)&modell&för& kommunikation&är&formulerad&enligt&följande:&sändare&b>&budskap&b>&kanal&b>&mottagare,&med&ett& antal&tillägg&i&form&av&informationsloopar&eller&aktiviteter&som&att&koda&och&avkoda&budskap (Selander&Kress2010s.102).Dettabetyderattsändarenskaparettbudskapochdelarmedsigav dettatillenmottagare.menförattmottagarenskauppfattabudskapetsomdetäravsettsåbehöver budskapetvaratydligtformuleratavavsändarenochmediet/kanalenintestöra(selander&kress 2010s.102).Dockärdettainteenkorrektbildommansertillkommunikationenmellanmänniskor dåettbudskapärberoendeavsammanhangetochde& olika&intressen,&erfarenheter,&positioner&och& kunskaper hosdensomtaremotbudskapet.detärocksåsvårtattförsäkrasigomattmottagaren verkligenuppfattarbudskapetsomdetärmenat(selander&kress2010s.103).lärandeäralltså 10

19 inteen överföring&av&information&( )& utanen ( )&multimodal,&kommunikativ&och&teckenskapande& aktivitet &(Selander&Kress2010s.104).Denmultimodalakommunikationsmodellenochförståelsen avlärandeäristället:& ( )&iscensättning&b>&tolkning,&transformering,&nygestaltning&b>&representation&b >&reflektion (Selander&Kress2010s.106).Lärandeturettmultimodaltperspektivhandlardärför om&att&uppmärksamma&lärande&som&serie&selektiva&och&teckenskapande&handlingar somvidärför måstetahänsyntillförattenlärandesituationskauppstå(selander&kress2010s.139). 3.3 INTERAKTIONSDESIGN InteraktionsdesignärnärabesläktatmedMDImenävenandraområdensommänskligafaktorer, kognitivergonomiochkognitivteknik.interaktionsdesignärenbreddisciplininom systemutvecklingendärmanfokuserarpåanvändarnasinteraktionmedsystemet(preecem.fl.s.8). Justdettafokusgöratttillämpningavinteraktionsdesignskaparettanvändargränssnittsomär intuitivtochlogisktdånavigationochpresentationavinformation arbetas&fram&med&användarna& och&åskådliggörs&med&hjälp&av&prototyper (Gulliksen&Göransson2002s.199). LöwgrenochStoltermanbeskriverinteraktionsdesignsom &( )&den&process&som&ordnas&inom& begränsade&resursramar&för&att&skapa,&forma&och&fastställa&de&bruksorienterade&egenskaperna& (strukturella,&funktionella,&etiska&och&estetiska)&hos&en&digital&artefakt&för&en&eller&flera& uppdragsgivare (Löwgren&Stolterman2004s.7).Dettavisarhurbrettämnetär,mendetärockså koncentrerattillstudienavdigitalaartefakter.dettagörattutvecklingeninomområdensom datavetenskapochprogramvaruteknikpåverkarhurinteraktionsdesignsomområdeisintur utvecklas(löwgren&stolterman2004s.8). Ettnyckelbegreppochenutgångspunktinominteraktionsdesignärdesignsituationenochkontexten, dvs.sammanhangetfördesignprocessenochanledningentillattdennautförs.som interaktionsdesignerärdetdärförviktigtattvaramedvetenochförhållasigtilldesignsituationenoch inseattdennautvecklasallteftersomdesignprocessenfortskrider(löwgren&stolterman2004s.84 9). 3.4 INFORMATIONSDESIGN Här presenteras teorier om design av information som behövs vid utvecklande av ett nytt gränssnitt. Informationsdesignärnärabesläktatmedinteraktionsdesignochävenomämnetisiginteärnyttså harkravetpåkunskapominformationsdesignökatdramatisktdensenastetideninomutvecklingen avdigitalamedier.därärinformationsdesignessentielltförattettsystemskablianvändbart (Wikipedia.org[hämtat ] Informationsdesign ). Brainformationsdesignhjälpermänniskorattfinnaklarhetochförståelseimaterialsompånågot sättärtillförattinformeraenanvändare.genominformationsdesignkanmanfåanvändarenatt förståettinnehållutanattdeskabehövafunderapåtolkningarellernavigering.menbra informationsdesignåstadkommermycketmeränså.dethjälperävenanvändareattklaraav uppgifter,mötabehovochminimerarellereliminerarfrustrationer(lipton2007s.1) MÖNSTER Mänskligafaktorersommaninominformationsdesignmåstetahänsyntilläroftaomedvetnahos användarna.människanletarochkännerigenmönsterlättochsåävenomdetförekommeravbrotti 11

20 mönster.bådadessaförväntasbetydanågotochdetmåstemantahänsyntillinom informationsdesign.oordninggörossobekvämaochärdärförnågotsommåstemotverkasvid presentationavinformation(lipton2007s.15). Grupperingärettmönstersominnebärattmanfysisktvisarattinformationhörihop.Dettakan blandannatskegenomattinformationsomhörihopplacerasinärhetenavvarandra, people&expect& things&that&are&close&in&space&also&to&be&close&in&meaning (Lipton2007s.122).Ettannatsättatt grupperainformationärattgerelateradinformationsammastorlek,färg,form,yta,osv.attmatcha sakersompassarihopgördetlättareföranvändarenatthittarelevantinformation.såledesärdet därförviktigtattidesignenvaramedvetenomdettaochgeentydligkontrastmellaninformation somintehörihopförattanvändarenskatolkainformationpårättsätt.hurmansomdesignerväljer attpresenterainformationpåverkardessutomhurinformationenuppfattas. Weseewhat sbigger, bolderandbrighterasmoreimportantthanwhat ssmaller,lighterorduller (Lipton2007s.15417). Enannanformavgrupperingärattsättasakerilinjemedvarandra.Dettagerbetraktarenenkänsla avattdetillhörenhelhetochtydliggörattdehörihop(lipton2007s.18).ommansedananvänder sigavettrutnätnärmangörenlayoutupplevsinformationenmerorganiseradochenkontinuitet upprättasidesignen.rutnätethjälperanvändarenatthittainformation,dådevetvarsakerbör finnas,ochdelaridesignenupplevsvarafastaiställetföratt flytaomkring (Lipton2007s.118). & (...)&pages&designed&without&a&grid&tend&to&draw&the&eye&from&the&content&to&the&chaos (Lipton2007 s.19).somanvändareletarmaneftersammatypavobjektpåsammaplatsvarjegång.därförärdet viktigtattvarakonsekventnärmanplacerarutobjektsåattdeärlättaatthitta(lipton2007s.94) INNEHÅLLET Informationensompresenterasfåraldrigbliövermäktiganvändaren.Begränsaiställetinnehållettill detbetraktarenbehöverseochtaintemedallt.förenkladärförförklaringarsåmycketsommöjligt ochsättdetienkontext,dethjälperanvändarenattkännaigensig(lipton2007s.16,25). För& mycket&information&kan&vara&distraherande&för&målet&med&ett&visst&arbete &(Selander&Kress2010s. 61). Omtextanvändssominformationsmedelbörettspråkanvändassomanvändarnaförstårochsom motsvararderasnivåavförståelseochkrav.denbörbesvaraläsarnasfrågorklart,konsekventochi denordningsomanvändarnaförväntarsigattfinnaden.förattåstadkommadettabörmantareda påvadläsarnaredanvetochvaddeintevet.användareharentendensattsedeninformationsom kommerförstsomviktigastvilketbetyderattinformationocksåbörpresenterasidenordningen (Lipton2007s.17,26, ) TEXTDESIGN Storlek,typsnitt,längdenavenrad,stil,placeringilinje,mellanrum,placeringsamtfärgäralla faktorersomspelarinpåhurtextuppfattas,ochallafaktorerpåverkardessutomvarandra(lipton 2007s.95). Enbakgrundskavaraenhetligochattvarierafärgpåtextenförattdetskapassabakgrundenärinte bradådetgerettuppdelatintryckochtextenblirsvårläst.ettsättfördesignersattkompenseraför enplottrigbakgrundäriblandattsättaentjockramrunttexten,mendetärocksåverkningslöstdå betraktarenharentendensattdrablickentilldetmerintressantavilketidettafallblirbakgrunden (Lipton2007s.99). 12

21 Närmanväljertypsnittsåärdetviktigtattkommaihågattbetraktarenintebryrsiglikamycketom typsnittetspersonlighetutanmeromtydlighetochanvändbarhet.detfinnsentendenshosgrafiska designersattprioriteradesignavtextifelordningmotvadanvändarnaanserärviktigtvilketiförsta handärordning,placering,teckenstorlekochisistahandärkolumnbredd,vertikaltavståndoch typsnitt(lipton2007s ) ANVÄNDNINGEN AV FÄRGER Färgerkanvisaattsakerskiljersigfrånvarandra,exempelvisiettdiagram,ocholikafärgerpå överskrifterkanvisaattdebehandlarolikaämnen.färgersomärenellertvånivåerfrånvarandrapå färgkartanharentendensattvisastörreskillnaderänfärgersomliggerdirektintillvarandra.enföljd avdettaärattåteranvändningavenfärgkanvisalikheter(lipton2007s ).attanvänd sammafärgförsammatypavinformationuppmuntrarläsarenatttasigigenominformationen (Lipton2007s.155). Dåfärgeranvändsunderlättardetföranvändarenomfåfärgerfinnsrepresenterade.Fleränfyra färgerblirförmycketattkommaihåg(lipton2007s.162).färgersomgårattnamngeärockså lättareattkommaihåg,dvs.basfärgerna.ommanföljerdessariktlinjeromanvändningenavfärger ochvillvisapåolikaämneskategorierärdetviktigtattfärgernaharsammastyrka.somnämnt tidigaresesdetsomärstarkaresommerviktigtochlikafärgstyrkavisardåattämneskategorierna harolikainnehållmenärlikaviktiga(lipton2007s.163). Avslutningsvisärdetokejattanvändafärgkodning,sålängemaninteräknarmedattallalägger märketilldet.färgerskavaraettkomplementtill,ochettförtydligandeav,informationochdetär viktigtattävendesominteläggermärketillfärgernaellerinteserdemocksåkantatillsig informationen,förtillexempelfärgblinda.detärävenokejattanvändafärgersomettsättatt designainformation(lipton2007s.91,164). 3.5 ANVÄNDARCENTRERAD SYSTEMDESIGN Här beskrivs metoden användarcentrerad systemdesign och olika metoder som används inom det området. Arbetetframförendatorökarhelatidenochproblemenmedattdagligenarbetamed informationsteknik(it)ärflera.viharsvårtattkoncentreraosspådenegentligaarbetsuppgiften vilketledertillattvitvingasdelavåruppmärksamhet.viharsvårtattorienteraossblanddenstora mängddatasomfinns,ochsomdessutomökarhelatiden(gulliksen&göransson2002s.82484). Ävenomengränssnittsutformningintebehövervaradendirektaorsakentillproblemenovansåkan detvaraenbidragandefaktor.förattmotverkadessaproblemkanmansomdesignertänkapåatt haentydligaremålformulering,setillattsystemetstödjermentalamodeller,gemöjlighettillegen planeringochstyrning,visasystemetsstatusochhaintuitivaanvändargränssnitt.dettakanuppnås genomattanvändasigavenanvändarcentreradutvecklingsprocessochsystemdesign(gulliksen& Göransson2002s.84485). Skillnadenmellananvändarcentreradsystemdesignochandramerklassiska mjukvaruutvecklingsprocesserärattanvändareninvolverasiutvecklingenredanfrånbörjan.detär användarensomärkärnangenomhelautvecklingsprocessen.ideklassiskautvecklingsprocessernaär detvanligtattmanbörjarmedattutvecklasjälvasystemetförattsedanutvärderadetmedhjälpav användare.användarensdeltagandeidettidigautvecklingsarbetetgörattmantidigtkaneliminera 13

22 svårigheterochproblemochpåsåsättförbättrasystemetsuppbyggnadochgöradetmer användbart(rizzom.fl.1996s.114).& Utvecklingsprocessenianvändarcentreradsystemdesignskahaetttydligtanvändarfokusdär användarnaharenaktivdelochdär &( )&alla&aspekter&som&berör&användbarheten&utvecklas& tillsammans (Gulliksen&Göransson2002s ).Användarnasbehovochmålmedsystemetär detsomutvecklingsprocessenskallkretsakring(gulliksen&göransson2002s.153). Användarcentreradsystemdesignäreniterativprocessvilketharstorafördelar,blandannatdådet medförattfokushamnarpåanvändarnaochattdetasmediflerastadiermenävenattprototyping, användbarhetsutvärderingarochomdesigngenomförskontinuerligt(gulliksen&göransson2002s ;Rizzom.fl.1996s.114).Gulliksen&Göransson(2002s.168)menaratteniterationiden användarcentreradesystemdesignenmåsteinnehållaföljandemoment: 1.Enanalysavanvändarnasarbetssituationochbehov. 2. Enutformningsaktivitet(t.ex.enprototyp)tillsammansmedanvändare. 3. Endokumenteradutvärderingavanvändbarheteniprototypenvilkenskallledatillförslagpå förbättringarinästaiteration. Inomanvändarcentreradsystemdesignskaprototyperskapastidigtochfortlöpandeunderprocessen förattvisualisera,utvärderaochkommuniceraidéermedanvändarna.prototyperbörgörasminsten gång,mengärnafleragånger,undervarjeiteration(gulliksen&göransson2002s.32434).isamband medprototypernabörocksåkontinuerligaanvändarbarhetstestergenomförasförattseomsystemet uppfyllerdemålsomfinnsmeddet(löwgren&stolterman2004s.117).vanliga utvärderingsmetodersomanvändsärblandannatexpertutvärderingar,fältstudierm.m.därfokus ligger &( )&på&produkten&och&på&allmängiltiga&användbarhetsprinciper. &(Löwgren&Stolterman2004 s.118). Attinteanvändasigavredanexisterandemetoderienanvändarcentreraddesignprocessär olämpligt.iställetbörmananvändasigavexisterandemetodermeninseattdeinteärhuggnaisten. Detärdesignernsjälvsommåsteanpassametodernaefterdenegnautvecklingsprocessen(Gulliksen &Göransson2002s.45).Dettaresulteraroftaiattmangårmellanolikateoretiskaochpraktiska metoderochidéertilldenkonkretaverkligheten(löwgren&stolterman2004s.23). Den&verkliga& uppgiften&är&istället&att,&utifrån&den&situation&som&råder,&på&bästa&sätt&och&enligt&bästa&förmåga& åstadkomma&något&av&god&kvalitet &(Löwgren&Stolterman2004s.16).LöwgrenochStolterman (2004s.8)menarattvarjedesignprocessärunik.Endesignprocessbörjardå &( )&de&första&idéerna& om&en&möjlig&framtid&tar&form &ochhurdenserutärolikavarjegångendesignprocessstartar.vem somärdesignern,situationenochvilkaresursersomfinnstillgängligtärallafaktorersomavgör designprocessensutformning.dettagörattmanaldrigkanförutsägahurendesignprocesskommer attseututandetäruniktfrånfalltillfall(löwgren&stolterman2004s.12) ROLLEN SOM ANVÄNDBARHETSDESIGNER Rollensomanvändbarhetsdesignerhandlarframföralltomattvaraanvändarnasförespråkarei utvecklingsprocessenochkunnagenomföraalladelarsomingårianvändarcentreradsystemdesign, inteattvaraengränssnittsdesigner(gulliksen&göransson2002s.175). Iendesignprocessärdetviktigtattendesignerärmedvetenomalladelaridesignsituationenföratt ( )&kunna&välja&en&passande&ansats,&metod&eller&teknik &(Löwgren&Stolterman2004s.102).Det 14

23 kanvaraarbetsmetodersomanvändsidag,hurorganisationenellerföretagetfungerarm.m.detär intealltidsomalladelarärväsentligaidenrådandedesignsituationenmendåärdetettaktivtval sommåstegöras. ( )&en&designer&som&är&medveten&om&de&bakomliggande&övervägandena&och& beslutsmotiven&kan&driva&en&mer&öppen&designprocess&med&större&utrymme&för&kreativa&beslut. (Löwgren&Stolterman2004s.42443). Somdesignerjobbarmanalltidinombegränsningar,såsomekonomiska,tidsomfattande,resurser m.fl.manskullekunnatroattdessabegränsningarförhindrarkreativitetenmendetärtvärtom. Begränsningarnagerkreativitetennågotattarbetamot.Atthaheltfriatyglarställeroerhördakrav påendesignerdåallagränser,mål,förutsättningarm.m.måstefastställasfrånbörjan(löwgren& Stolterman2004s.37).& För&designern&är&det&aktuella&uppdraget&och&dess&ramar&som&avgör&vad&som& ska&studeras&och&hur&noga&( ) (Löwgren&Stolterman2004s.42). Viharettansvarsomdesignersdåvioavsettomvivilldetellerintekommerattpåverkaanvändarna. Ävenettanvändbartochfungerandesystemkommerattpåverkaanvändarnasvardag(Löwgren& Stolterman2004s.14).Teknikenärendelavsamhällsutvecklingenochviärberoendeavden.Likväl somviformarteknikensåformarteknikenoss(löwgren&stolterman2004s.188). För&en& interaktionsdesigner&blir&det&av&vikt&att&sätta&sig&in&i&den&teknikutveckling&som&utgör&en&av&de& starkaste&förutsättningarna&för&hennes&arbete.&interaktionsdesign&är&därmed&också&en&del&i&den& pågående&designen&av&vårt&samhälle (Löwgren&Stolterman2004s.189) ANVÄNDARANALYS Somutvecklareärdetviktigtattietttidigtskedeiutvecklingsprocessentaredapåvilkamålsom användarnaharochsomsystemetböruppfylla.attspecificeradessaanvändbarhetsmålärviktigtför attgedesignernriktlinjerfördesignarbetet.detgördessutomattmankommernärmare användarnasbehovochgördetmöjligtattutvärderahuranvändbartsystemetär(gulliksen& Göransson2002s.74475).Ibörjanavettprojektärdetdärförviktigtattgenomföraen användaranalysföratttaredapåvilkaanvändargruppernafaktisktärochvilkaegenskaper,behov ochmåldessagrupperhar(gulliksen&göransson2002s.220).dettakanmantaredapåmedhjälp avenkäter,intervjuerochobservationer.vemsomärdenslutgiltigaanvändarenärdockoftasvårt attavgöraochdetärendelavdesignprocessenattkontinuerligtundersökaomanvändarna,eller användarnasbehov,harändrats(löwgren&stolterman2004s.49) UPPGIFTSANALYS Enuppgiftsanalysgörsförattfåklartförsigvilkauppgiftersomanvändarnavillutföramedsystemet ochhurdessauppgifterutförsidag.demetodersomanvändsiuppgiftsanalysenärframföralltolika formeravintervjuer(gulliksen&göransson2002s.223).frågormanidettastegvilltaredapåär varförenuppgiftgörs,hurofta,hurlångtidenuppgifttar,vilkastegiutförandetbehövs,om samarbetesker,olikahjälpmedel,kritiskamomentsamtomochhurinformationsstödkanförbättras (Gulliksen&Göransson2002s.222).Uppgiftsanalysutförsförattstruktureraupp vad&det&blivande& systemet&ska&göra&(funktioner)&men&inte&hur &(Löwgren&Stolterman2004s.103).Allafunktioner delasförstuppihuravgörandedeärförsystemet,dvs.nödvändiga,önskvärdaelleronödiga.de delassedanuppiolikaområdenberoendepåfunktionförattfåenöverskådligsammanställning (Löwgren&Stolterman2004s.103). Detärsvårtattibörjanavendesignprocessgenomföraengenomgåendeundersökningavuppgiften ävenomdetärnödvändigtförattmanibörjanskafåsigenbraförståelsefördendesignsituation 15

BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART

BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART BELÄGGNINGS- OCH BEMANNINGSSYSTEM En användarcentrerad utveckling av ett internt beläggnings- och bemanningssystem på ett medelstort IT-konsultföretag. Frida Morberg och Johanna

Läs mer

Användarcentrerad systemdesign introduktion till begrepp, processer och arbetssätt

Användarcentrerad systemdesign introduktion till begrepp, processer och arbetssätt Användarcentrerad systemdesign introduktion till begrepp, processer och arbetssätt Bengt Göransson bengt.goransson@it.uu.se Människa-datorinteraktion 1MD016, hösten 2012 Avdelningen för Visuell information

Läs mer

Användarcentrerad Systemutveckling

Användarcentrerad Systemutveckling Användarcentrerad Systemutveckling Människadatorinteraktion (MDI) Inst. för informationsteknologi http://www.it.uu.se/edu/ course/homepage/hci/ ht10 Användarcentrerad systemutveckling, gränssnitt och prototyper.

Läs mer

Systemering med användarfokus

Systemering med användarfokus Systemering med användarfokus Introduktion AnvändarCentrerad Design översikt Vad är systemutveckling? En problemlösningsprocess där en specifik situation undersöks Syftet med undersökningen är att man

Läs mer

Väg orden på guldvåg

Väg orden på guldvåg Examensarbete2009 Vägordenpåguldvåg Utformandetavenspråkguideför EskilstunaEnergiochMiljö KarinCox Textdesignprogrammet180hp Instutitionenförinnovation,designochproduktutveckling Examensarbeteitextdesign,15hp

Läs mer

Daniel Wetter. Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling

Daniel Wetter. Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling Daniel Wetter Senior UX- Interaktion och tjänsteutveckling Design fungerar när den lyckas förmedla idéer väl på enklaste möjliga sätt. Interaktionsdesign fokuserar speciellt på hur en användare interagerar

Läs mer

Chaos om IT-projekt..

Chaos om IT-projekt.. Användarcentrerad systemutveckling, gränssnitt och prototyper. Lämplig extraläsning Gulliksen, Göransson: Användarcentrerad systemdesign, Studentlitteratur, kapitel: 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Bredvidläsning) Syfte

Läs mer

Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Mänsklig styrning av höghastighetsbåtar. Avdelningen för Människadatorinteraktion

Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Mänsklig styrning av höghastighetsbåtar. Avdelningen för Människadatorinteraktion Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Gulan Jan Gulliksen Ph D, MSc Jan.Gulliksen@hci.uu.se HCI(Uppsala Universitet) och CID(KTH) Uppsala Universitet Institutionen för Avdelningen för

Läs mer

Användbarhet i sitt sammanhang

Användbarhet i sitt sammanhang Användbarhet i sitt sammanhang Världsanvändbarhetsdagen 2009-11-12 Anders Hedberg, Guide Konsult Stockholm Innehåll En helikoptertur över ett projekts olika faser med belysning på användbarhet i förhållande

Läs mer

INNEHÅLLS- FÖRTECKNING

INNEHÅLLS- FÖRTECKNING ABSTRACT INNEHÅLLS- FÖRTECKNING DEL I INLEDNING... 1 Bakgrund och övergripande problemformulering... 1 Vad är: content marketing... 2 Content marketing från början... 3 Spoon och content marketing... 3

Läs mer

Introduktion till människa datorinteraktion och interaktionsdesign

Introduktion till människa datorinteraktion och interaktionsdesign Introduktion till människa datorinteraktion och interaktionsdesign Daniel Bosk Avdelningen för informations- och kommunikationssytem (IKS), Mittuniversitetet, Sundsvall. intro.tex 1257 2013-09-05 07:55:25Z

Läs mer

Människa-datorinteraktion 7,5 p

Människa-datorinteraktion 7,5 p Människa-datorinteraktion 7,5 p Vem är jag? Mattias Wallergård Elektroteknik, PhD (LTH) Forskar och undervisar inom interaktionsdesign och Virtual Reality Det började med att farmor Gretas TV tappade alla

Läs mer

Interaktionsdesign, designheuristik

Interaktionsdesign, designheuristik Interaktionsdesign, designheuristik Människa-datorinteraktion (MDI) Inst för informationsteknologi Uppsala universitet Bengt Sandblad Styrsystem i kärnkraftverk IT-stöd på kontor och i administrativt arbete

Läs mer

INTERAKTIONSDESIGN: VAD & HUR?

INTERAKTIONSDESIGN: VAD & HUR? INTERAKTIONSDESIGN: VAD & HUR? Interaktionsteknik & Design, HT-13 Evelina Fagertun evelinafagertun@gmail.com VAD? Vad är interaktionsdesign? HUR? Hur skapar vi bra design? INTERAKTION Wiki: Interaktion

Läs mer

Design för användbarhet

Design för användbarhet Design för användbarhet» Användbarhetsdesign, användbarhetsn och utvecklingsprocessen. Bengt Göransson användbarhets Bengt.Goransson@guide.se även avdelningen för Människa-datorinteraktion, Uppsala universitet

Läs mer

Användbarhet. Datorbaserade verktyg används till att. Aspekter på användbarhet. uppfylla behov eller lösa problem! Användbarhet.

Användbarhet. Datorbaserade verktyg används till att. Aspekter på användbarhet. uppfylla behov eller lösa problem! Användbarhet. Innehåll Användbarhet Användbarhet När, hur och vem? Specificering av krav Utvärdering Stefan Berglund Användbarhet Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå

Läs mer

Interaktionsdesign, designheuristik Människa-datorinteraktion (MDI) Inst för informationsteknologi Uppsala universitet

Interaktionsdesign, designheuristik Människa-datorinteraktion (MDI) Inst för informationsteknologi Uppsala universitet Interaktionsdesign, designheuristik Människa-datorinteraktion (MDI) Inst för informationsteknologi Uppsala universitet Bengt Sandblad Styrsystem i kärnkraftverk IT-stöd på kontor och i administrativt arbete

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

Användbara system. Persiska viken 3 juli USA befinner sig i konflikt med Irak och Iran. Mitt under striden, forts: Mitt under striden:

Användbara system. Persiska viken 3 juli USA befinner sig i konflikt med Irak och Iran. Mitt under striden, forts: Mitt under striden: Persiska viken 3 juli 1988 USA befinner sig i konflikt med Irak och Iran. Användbara system MS Vincennes kommer in på Iranskt territorialvatten i jakt på Iranska stridsbåtar. Skott utväxlas. Mitt under

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

13 1MA302 Automatateori DV1 4 A D, M 1TD442 Algoritmer och datastrukturer DV1 6 A D

13 1MA302 Automatateori DV1 4 A D, M 1TD442 Algoritmer och datastrukturer DV1 6 A D 4.2 Årskurs 1 Studierna inleds med en frivillig introduktion till utbildningen omfattande två veckor. Därefter enligt nedanstående lista. Period Kurskod Kursnamn Poäng Nivå Ämne 11 1MA316 Introduktionskurs

Läs mer

Prototyping - faser, typer och potentiell problematik

Prototyping - faser, typer och potentiell problematik Prototyping - faser, typer och potentiell problematik Josefin Karlsson KTH Kungliga Tekniska Högskolan CSC Skolan för datavetenskap och kommunikation josefink@kth.se Maria Wikforss KTH Kungliga Tekniska

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

Datainsamling. Daniel Bosk. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos

Datainsamling. Daniel Bosk. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos 1 Datainsamling Daniel Bosk Avdelningen för informations- och kommunikationssytem (IKS), Mittuniversitetet, Sundsvall. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos 2 Litteratur Du ska inför övningen ha läst

Läs mer

Design för användbarhet

Design för användbarhet Design för användbarhet» Användarcentrering och interaktionsdesign, ett fall Bengt Göransson användbarhetsdesigner Bengt.Goransson@guide.se även avdelningen för Människa-datorinteraktion, Uppsala universitet

Läs mer

Så upphandlar du användbara IT-system

Så upphandlar du användbara IT-system Så upphandlar du användbara IT-system Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, KTH Clas Thorén, Clas Thorén Consulting Konferens 2015 Upphandla IT, 7 Maj 2015 Vad är en effektiv upphandling? En

Läs mer

Designmetodik. Systemering med användarfokus Malin Pongolini

Designmetodik. Systemering med användarfokus Malin Pongolini Designmetodik Systemering med användarfokus Malin Pongolini ACD metoden: faserna Analys Användaranalys Uppgiftsanalys Kravställande Användbarhetskrav Funktionalitetskrav Design Prototyping Utvärdering

Läs mer

Kravställande/kravhantering

Kravställande/kravhantering Kravställande/kravhantering Systemering med användarfokus Suzana Ramadani 1 ACD metoden: faserna Analys Användaranalys Uppgiftsanalys Kravställande Funktionalitetskrav Egenskapskrav Användbarhetskrav Design

Läs mer

Varför? Persiska viken 3 juli TDDD35 Användbara system 729G22 Interaktionsdesign TDDC45 Interaktionsdesign. Resultat

Varför? Persiska viken 3 juli TDDD35 Användbara system 729G22 Interaktionsdesign TDDC45 Interaktionsdesign. Resultat Persiska viken 3 juli 1988 USA befinner sig i konflikt med Irak och Iran. MS Vincennes kommer in på Iranskt territorialvatten i jakt på Iranska stridsbåtar. Skott utväxlas. TDDD35 Användbara system 729G22

Läs mer

Workshop II (1IK419) jp222px (Johnny Pesola) sid. 1 av 5

Workshop II (1IK419) jp222px (Johnny Pesola) sid. 1 av 5 Workshop II (1IK419) jp222px (Johnny Pesola) sid. 1 av 5 Steg 1.1 Sammanfattningen av diskussionen är att strukturen på en sida bör vara till största del i balans, symmetrisk, reguljär, förutsägbar och

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Användarcentrerad systemdesign

Användarcentrerad systemdesign Användarcentrerad systemdesign Användbarhet och användarcentrering Jan Gulan Gulliksen Avdelningen för MDI/IT, Uppsala Universitet, Sverige Jan.Gulliksen@hci.uu.se http://www.hci.uu.se/edu Innehåll Användbarhet

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

Rapportskrivning Användarcentrerad Design. Anders Lindgren

Rapportskrivning Användarcentrerad Design. Anders Lindgren Rapportskrivning Användarcentrerad Design Introduktion Resultat måste presenteras på ett begripligt och åskådligt sätt Om du inte kan förmedla dina resultat på ett sätt som folk förstår spelar det ingen

Läs mer

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning L-O. Bligård, J. Andersson, A. Thunberg, A-L. Osvalder Docent Anna-Lisa Osvalder & doktorand Lars-Ola Bligård Avd. Design/Inst.

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Modellering av byggnaders skyddskoefficienter. ämnen. Modeling protection coefficents of buildings during a release of radioactive materials

Modellering av byggnaders skyddskoefficienter. ämnen. Modeling protection coefficents of buildings during a release of radioactive materials UPPTEC W 13003 Examensarbete 30 hp Februari 2013 Modellering av byggnaders skyddskoefficienter vid utsläpp av radioaktiva ämnen Modeling protection coefficents of buildings during a release of radioactive

Läs mer

Uppsats i MDI En reflektion över designarbetet i tidigare inlämningsuppgift

Uppsats i MDI En reflektion över designarbetet i tidigare inlämningsuppgift Uppsats i MDI En reflektion över designarbetet i tidigare inlämningsuppgift Personlig uppsats i kursen Människa-datorinteraktion Magisterprogrammet MDI/ID 2003 11 03 Mattias Ludvigsson it3luma@ituniv.se

Läs mer

Projekt 4 - FlyttIT Rådgivning och hjälp vid flytt

Projekt 4 - FlyttIT Rådgivning och hjälp vid flytt Projekt 4 - FlyttIT Rådgivning och hjälp vid flytt Mattias Kéva 810521-9011 make4911@student.uu.se David Halbik 830227-0338 daha4783@student.uu.se Johan Lindberg 791008-5575 joli7567@student.uu.se Josefin

Läs mer

Gymnasiearbetsplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen

Gymnasiearbetsplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen Gymnasiearbetsplan Elev: Klass: Övriga gruppmedlemmar: Version på planen: Senast uppdaterad: Naturvetenskaps- och tekniksatsningen Inledande reflektion Läs igenom responsen som du har fått på vårterminens

Läs mer

Personlig reflektion över designarbetet. Av Anneli Olsen, ,

Personlig reflektion över designarbetet. Av Anneli Olsen, , Personlig reflektion över designarbetet Av Anneli Olsen, 801112-4909, e0nannis@ituniv.se 1 Inledning Jag tänker här gå igenom våra erfarenheter från utvecklingsprocessen uppdelat i de steg som finns beskrivna

Läs mer

Människa-Datorinteraktion

Människa-Datorinteraktion Människa-Datorinteraktion Grundutbildnings-, forskarutbildnings- och forskningsämne som behandlar Gränssnitt och kommunikation människa-dator Kommunikation och samarbete människa-människa via (medierat

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

VEM STYR OCH VEM ÄR DELAKTIG NÄR NYA IT-LÖSNINGAR SJÖSÄTTS I VÅRDEN?

VEM STYR OCH VEM ÄR DELAKTIG NÄR NYA IT-LÖSNINGAR SJÖSÄTTS I VÅRDEN? VEM STYR OCH VEM ÄR DELAKTIG NÄR NYA IT-LÖSNINGAR SJÖSÄTTS I VÅRDEN? Införandet av IT-system inom vården, som skulle effektivisera arbetet och öka patientens delaktighet, drar ofta ut på tiden eller blir

Läs mer

Användning av användarprofiler

Användning av användarprofiler Delmoment i användarcentrerad systemdesign Design för användbarhet» Användarcentrering och interaktionsdesign, ett fall Bengt Göransson användbarhetsdesigner Bengt.Goransson@enea.se även avdelningen för

Läs mer

Användaranalys och användbarhetskrav

Användaranalys och användbarhetskrav Från användaranalys och uppgiftsanalys till kravställning Föreläsning 18/9 2003 Kap 1.5, 7, 9, (14) (användaranlys och användbarhetskrav) Kap 2.1-2.2, 7, (14) (uppgiftsanalys och funktionalitetskrav) Förra

Läs mer

Användbarhet och användarcentrerad systemdesign. Vilka är era användare? Vad innebär det att något är användbart? Enkelt.

Användbarhet och användarcentrerad systemdesign. Vilka är era användare? Vad innebär det att något är användbart? Enkelt. Användbarhet och användarcentrerad systemdesign Jan Gulliksen Vilka är era användare? Vilka bra frågor du ställer Våra användare är alla Våra användare är i medeltal kvinna på 58 år utan eftergymnasial

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Designmetodik - Analys och kravställning. 9 oktober 2002

Designmetodik - Analys och kravställning. 9 oktober 2002 Designmetodik - Analys och kravställning 9 oktober 2002 Dagens föreläsning: Grader av användarinvolvering Användaranalys Uppgiftsanalys Kravställning Användarcentrerad systemutveckling Skapa, generera

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

DESIGN AV MOBILA INFORMATIONSTJÄNSTER

DESIGN AV MOBILA INFORMATIONSTJÄNSTER DESIGN AV MOBILA INFORMATIONSTJÄNSTER EN EMPIRISK OCH TEORETISK ANALYS AV ÅTGÄRDSFÖRSLAG Kandidatuppsats i Informatik Nermin Homoras Fahrudin Halilovic VT 2012: Nermin 2012KANI06 Homoras 1 Svensk titel:

Läs mer

Kommentarer till MDI tentamen 081003

Kommentarer till MDI tentamen 081003 Kommentarer till MDI tentamen 081003 1) I utvärderingssammanhang vill man ofta att de tilltänkta användarna ska finnas med. Nämn tre sätt att ta med användarna och jämför de olika sätten, likheter och

Läs mer

Intro utvärdering

Intro utvärdering Föreläsning 2: Introduktion till varför ska vi utvärdera? FSR: 1, 2, 5 Rogers et al. Kapitel 13 (e/3: 12-13) 2 Översikt Att kunna om Observation, kort repetition Iterativ Det som påverkar Tänkbara syften

Läs mer

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I

Läs mer

UU 2008 Nils-Erik Gustafsson, 2000-2008 UU 2008 Nils-Erik Gustafsson, 2000-2008

UU 2008 Nils-Erik Gustafsson, 2000-2008 UU 2008 Nils-Erik Gustafsson, 2000-2008 Människans utveckling... Användbara system UU 2008 Nils-Erik Gustafsson, 2000-2008 Nils-Erik Gustafsson gui@cmpmail.com nils-erik@it-arkitekterna.se 1 "For højt læs STOP for blink" 2 Användare? UU 2008

Läs mer

Rapport Projekt 1 Från material till webb

Rapport Projekt 1 Från material till webb IT-Universitetet Grafiska gränssnitt, 6 p Göteborg 2003-09-19 Rapport Projekt 1 Från material till webb Grupp 1: Vilhelm Bergman Hanna Friberg Björn Nord Ulrika Olsson Marlene Sjöberg Innehållsförteckning

Läs mer

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys

Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter. Behovsanalys Användbarhet och Webbutveckling för mobila enheter Behovsanalys Kurshemsidan Böcker mobilutveckling Dokumentation/Inlämningar Kommer på hemsidan (tills på måndag?) Nästa vecka: Planeringsdokument (Scrum)

Läs mer

Innehåll. Användbarhet och användarcentrerad systemdesign. Användbarhet - ACSD. Användbarhet? Vad är det? ISO 9241 Part 11. Andra definitioner

Innehåll. Användbarhet och användarcentrerad systemdesign. Användbarhet - ACSD. Användbarhet? Vad är det? ISO 9241 Part 11. Andra definitioner Användbarhet och användarcentrerad systemdesign Inger Boivie Innehåll Användbarhet Definition Nytta, mätbarhet Andra begrepp Användarcentrerad systemdesign (ACSD) Kort bakgrund o historik Definition och

Läs mer

ANVÄNDARMEDVERKANS BETYDELSE INOM AGILA SYSTEMUTVECKLINGSMETODER THE VALUE OF USER PARTICIPATION IN AGILE SYSTEM DEVELOPMENT METHODS

ANVÄNDARMEDVERKANS BETYDELSE INOM AGILA SYSTEMUTVECKLINGSMETODER THE VALUE OF USER PARTICIPATION IN AGILE SYSTEM DEVELOPMENT METHODS ANVÄNDARMEDVERKANS BETYDELSE INOM AGILA SYSTEMUTVECKLINGSMETODER Hinder och åtgärder THE VALUE OF USER PARTICIPATION IN AGILE SYSTEM DEVELOPMENT METHODS Problems and solutions Examensarbete inom huvudområdet

Läs mer

Beslut om fastställande: - - Behörighetskrav: -

Beslut om fastställande: - - Behörighetskrav: - Dnr: HS 2014/146 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT-design Programkod: SGITD Beslut om fastställande: - - Programmets benämning: IT-design Study programme in IT-Design Högskolepoäng:

Läs mer

Vad påverkar designen?

Vad påverkar designen? Vad påverkar designen av ett gränssnitt? Vi ser arbetet med design av ett användargränssnitt som något som liknar en arkitekts arbete. En arkitekt ska i sin utformning av en ny byggnad se till att: Byggnaden

Läs mer

IT, stress och arbetsmiljö

IT, stress och arbetsmiljö IT, stress och arbetsmiljö Människa-datorinteraktion Inst för informationsteknologi Uppsala universitet http://www.it.uu.se.@it.uu.se Vård- och omsorgsarbete Process-, fordons- och trafikstyrning 1 Administrativt

Läs mer

Handtmann VF Utvärdering och utveckling av ett gränssnitt

Handtmann VF Utvärdering och utveckling av ett gränssnitt - Utvärdering och utveckling av ett gränssnitt Examensarbete i Informationsdesign med inriktning mot Interaktionsdesign Handledare: Johan Sundström Examinator: Thomas Porathe 15 hp Akademin för innovation

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia 1 (7) Programkod: Programmets benämning: SGWOM. Webb och Multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia 1 (7) Programkod: Programmets benämning: SGWOM. Webb och Multimedia Study Programme in Web and Multimedia 1 (7) Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: Programmets benämning: SGWOM Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Webb och Multimedia

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Webb och Multimedia 1 (7) Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: Programmets benämning: SGWOM Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå:

Läs mer

Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder

Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder AvZannaMårtenssonhandlettavCarl JohanAsplund(LTH)ochPehrJohnsson

Läs mer

Design för användbarhet

Design för användbarhet Design för användbarhet Klicka här för att ändra format Ett fall, interaktionsdesign och lite process Bengt Göransson Klicka här :: för Användbarhetsdesigner att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

Polisklienten A N N I K A S U N D Q V I S T

Polisklienten A N N I K A S U N D Q V I S T Polisklienten En undersökning hur, med hjälp av användbarhetsanalys, polisens klient för olycksregistrering kan förbättras A N N I K A S U N D Q V I S T Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 Polisklienten

Läs mer

Ett tydligare System C2

Ett tydligare System C2 UPTEC IT09003 Examensarbete 30 hp Januari 2009 Ett tydligare System C2 Användargränssnittsutveckling med stöd av användarcentrerade metoder Niklas Moritz Abstract Adding clarity to System C2 - User centered

Läs mer

Design för användbarhet

Design för användbarhet Design för användbarhet» Användarcentrering och interaktionsdesign, ett fall Bengt Göransson användbarhetsdesigner Bengt.Goransson@enea.se även avdelningen för Människa-datorinteraktion, Uppsala universitet

Läs mer

Mobilitet och tillgänglighet

Mobilitet och tillgänglighet Mobilitetochtillgänglighet ConsafeLogisticshanddatoreriframtidensvårdochäldreomsorg Författare: SusannaDomeij ToveSvärdNorbäck Datum: 2011 01 17 ii Förord MeddennarapportavslutarvivåracivilingenjörsstudierpåLundsTekniska

Läs mer

Implementering i verksamheten hur svårt kan det vara?

Implementering i verksamheten hur svårt kan det vara? Implementering i verksamheten hur svårt kan det vara? LEDARSKAP OCH ORGANISATIONSKULTURENS BETYDELSE FÖR IMPLEMENTERING AV NY TEKNIK Införandet av IT-system i vården, skulle effektivisera arbetet och öka

Läs mer

Informationsteknologi och etik Introduktion. Kursen. Etikteorier och forskning. Filosofisk forskning: Psykologisk forskning:

Informationsteknologi och etik Introduktion. Kursen. Etikteorier och forskning. Filosofisk forskning: Psykologisk forskning: Informationsteknologi och etik Introduktion Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet Avd. för människa-datorinteraktion Kursen Registrering Föreläsningar, grupparbete, seminarier Litteratur: Bynum-Rogersson,

Läs mer

Analysfasen. Systemering med användarfokus

Analysfasen. Systemering med användarfokus Analysfasen Systemering med användarfokus ACD metoden: faserna Analys Användaranalys Uppgiftsanalys Kravställande Användbarhetskrav Funktionalitetskrav Design Prototyping Utvärdering Suzana R (omarb från

Läs mer

Genomlysning av Skatteverkets Verksamhetsoch IT-strategi

Genomlysning av Skatteverkets Verksamhetsoch IT-strategi Department of Numerical Analysis and Computer Science Trita-NA-P0504 (i.e) IPLab-248 ISSN 0348-2952 Genomlysning av Skatteverkets Verksamhetsoch IT-strategi Jenny Persson, Anna Stockhaus, Jan-Erik Gulliksen,

Läs mer

Kommande kurser om samspelet mellan människa och teknik. Mattias Wallergård Institutionen för designvetenskaper

Kommande kurser om samspelet mellan människa och teknik. Mattias Wallergård Institutionen för designvetenskaper Kommande kurser om samspelet mellan människa och teknik Mattias Wallergård Institutionen för designvetenskaper C-programmet Specialiseringen Användbarhet & Design Interaktion 1: neuromodellering, kognitiv

Läs mer

Färdplan!Citylogistik!!!Godstransporter!i!urbana!områden!!!!!

Färdplan!Citylogistik!!!Godstransporter!i!urbana!områden!!!!! FärdplanCitylogistik Godstransporteriurbanaområden 2014-03-18 i Dokumenttitel:FärdplanCitylogistik Urbanagodstransporteristäder Skapatav:MariaLindholmtillsammansmedarbetsgruppen Dokumentdatum:2014C03C18

Läs mer

Period 3-4, VT2006 Distans, nät

Period 3-4, VT2006 Distans, nät SAMMANSTÄLLNING 1 (10) DESIGN OCH KONSTRUKTION AV ANVÄNDARGRÄNSSNITT 5P Period 3-4, VT2006 Distans, nät Sammanfattning: Engagerade och engagerande lärare. föreläsningar och bra med projekt för att tillämpa

Läs mer

EMPIRISKT GRUNDADE DESIGNPRINCIPER FÖR ANVÄNDARVÄNLIGA GRÄNSSNITT EN STUDIE MED FOKUS PÅ BILJETTAUTOMATSYSTEM. Kandidatuppsats i Informatik

EMPIRISKT GRUNDADE DESIGNPRINCIPER FÖR ANVÄNDARVÄNLIGA GRÄNSSNITT EN STUDIE MED FOKUS PÅ BILJETTAUTOMATSYSTEM. Kandidatuppsats i Informatik EMPIRISKT GRUNDADE DESIGNPRINCIPER FÖR ANVÄNDARVÄNLIGA GRÄNSSNITT EN STUDIE MED FOKUS PÅ BILJETTAUTOMATSYSTEM Kandidatuppsats i Informatik Lamin Ceesay Georges Hammam 2010:KI11 I V Svensk titel: Empiriskt

Läs mer

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan.

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan. WorkShop II Checklistor 1.2 Överordnad Struktur Balance: Gränssnittet har just nu viss balans i innehållet, men menyn behöver justeras i förhållande med innehållet samt en fast container för innehållet

Läs mer

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Pär Leijonhufvud 2017-08-29 Innehåll Syfte.................................... 2 Arbetsformer............................... 2 Rapporten.................................

Läs mer

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen Projektplan Elever: Klass: Version på planen: Senast uppdaterad: Idé Vilket fenomen eller skeende i er omgivning vill ni undersöka? Exempel: Fåglars olika läten och beteenden vid olika situationer. Ämne

Läs mer

När m an betraktar begreppet användbarhet m åste m an ta hänsyn till två viktiga faktorer. Dessa är:

När m an betraktar begreppet användbarhet m åste m an ta hänsyn till två viktiga faktorer. Dessa är: - Användbarhetsorienterad design Varför ska m an involvera användaren i designprocessen? Det finns m ånga anledningar till detta. Först och främ st kan m an på ett lättare sätt få fram användbara produkter,

Läs mer

REFLEKTION PÅ STARGATE-PROJEKTET

REFLEKTION PÅ STARGATE-PROJEKTET IT-UNIVERSITETET GU JOHAN BERGSTEN it3bejo@ituniv.se UPPSATS I MDI HT2003: REFLEKTION PÅ STARGATE-PROJEKTET REFLEKTION PÅ STARGATE-PROJEKTET... 3 INLEDNING... 3 UPPLÄGG OCH DISPOSITION... 3 Datainsamling

Läs mer

Interaktionsdesign. Användbarhet ISO 9241. Usability goals. Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning

Interaktionsdesign. Användbarhet ISO 9241. Usability goals. Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning Interaktionsdesign Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives.

Läs mer

Introduktion till kursen Människadatorinteraktion Maria Redström Patricija Jaksetic CR&T

Introduktion till kursen Människadatorinteraktion Maria Redström Patricija Jaksetic CR&T Introduktion till kursen Människadatorinteraktion 10p 02-08-28 Maria Redström Patricija Jaksetic CR&T Dagens föreläsning: Kursadministration Introduktion till MDI Kursmoment Examination Designprinciper

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

Projekt: Utveckling av ett användargränssnitt

Projekt: Utveckling av ett användargränssnitt Projekt: Utveckling av ett användargränssnitt Daniel Bosk interactivesys.tex 157 2016-10-04 21:02:00Z jimahl Innehåll 1 Introduktion 1 2 Syfte 2 3 Läsanvisningar 2 4 Genomförande 2 5 Examination 3 5.1

Läs mer

IT och arbetsmiljö. Bengt Sandblad. Människa-datorinteraktion Inst för informationsteknologi Uppsala universitet. Vård- och omsorgsarbete

IT och arbetsmiljö. Bengt Sandblad. Människa-datorinteraktion Inst för informationsteknologi Uppsala universitet. Vård- och omsorgsarbete IT och arbetsmiljö Människa-datorinteraktion Inst för informationsteknologi Uppsala universitet http://www.it.uu.se.@it.uu.se Vård- och omsorgsarbete Process-, fordons- och trafikstyrning 1 Administrativt

Läs mer

Participatory Design III

Participatory Design III Participatory Design III Participatory Design & Språkmönster Vecka 3 Summering av förra veckan Participatory Design Utgår från artikelseminariet Framtidsverkstad Språkmönster Binda ihop SUMMERING AV VECKA

Läs mer

MDI-fk 2D1622 introduktion till kursen & ämnet. MDI-gruppen på KTH. Kursen i sitt sammanhang

MDI-fk 2D1622 introduktion till kursen & ämnet. MDI-gruppen på KTH. Kursen i sitt sammanhang MDI-fk 2D1622 introduktion till kursen & ämnet Onsdagen den 25 oktober 8-10 D3 alz@kth.se http://www.csc.kth.se/utbildni ng/kth/kurser/2d1622/mdi fk06/ MDI-gruppen på KTH Kursen i sitt sammanhang Forskningsmiljö

Läs mer

Kursplan 3.3 a Produktutveckling

Kursplan 3.3 a Produktutveckling Kursplan 3.3a Produktutveckling Utbildningens benämning Kursen namn Utbildningsnummer Slöjd och hantverk form och kultur 3.3 a Produktutveckling MYH2014/430 Beslutat av ledningsgruppen 2016-08-18 Gäller

Läs mer

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Idag Översikt över kursen Kursmål och metoder Examinationskriterier Inspiration Praktisk information

Läs mer

Användarcentrerad utveckling av fjärravlästa elmätare

Användarcentrerad utveckling av fjärravlästa elmätare Uppsala Universitet Institutionen för informationsteknologi Användarcentrerad Systemdesign, 5p Användarcentrerad utveckling av fjärravlästa elmätare enligt metoden redovisad i Institutionalization of usability

Läs mer

MULTIMODAL INTERAKTION SOM STÖD FÖR REHABILITERING

MULTIMODAL INTERAKTION SOM STÖD FÖR REHABILITERING MULTIMODAL INTERAKTION SOM STÖD FÖR REHABILITERING AV PARKINSONPATIENTER Kandidatuppsats i Informatik Amir Kadić Arta Javadi VT 2012 : 2012KANI12 Förord Vi vill tacka vår handledare vid institutionen för

Läs mer

Kliniska läkemedelsprövningar

Kliniska läkemedelsprövningar Kliniska läkemedelsprövningar Attraktiv resurshantering i landstingen VictoriaSydow ExamensarbetepåKungligaTekniskaHögskolan Hösttermin2011 Förord Dettaexamensarbeteutfördesunderhöstterminen2011påuppdragavSironaHealth

Läs mer