7 visions for the future of BIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7 visions for the future of BIM"

Transkript

1 7 visioner för framtidens BIM En studie kring vilka förändringar som krävs för att skapa ett branschvägledande arbetssätt för användandet av BIM 7 visions for the future of BIM A survey of the neccessary changes to create an industry-guiding way of working with the application of BIM Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Jonathan Andersson Johan Hällgård Vianova Systems Ahmad Reza Roozbeh, KTH ABE Johan Asplund, Vianova Systems Examinator: Examensarbete: Zeev Bohbot, KTH ABE 15 högskolepoäng inom Byggteknik och Design Godkännandedatum: Serienummer: BD 2015;52

2

3 Sammanfattning Molnlagring,kommunikationsplattformarmedinteraktivafunktioner,virtuella modellersomsammanfogasmedfysiskaomgivningar,datorsimuleringar, livscykelperspektiv.sådiskuterasdetibim<världenskorridorer.menomdetta nuärframtiden:varförgårimplementeringensålångsamt,ochvadärdet egentligensomskaimplementeras? ProcessenatthanteraochförståvadBIMärharblivitförkomplex,ochmed dennarapportvillvihittaåtgärderförattgöraarbetssättetbegripligtoch användbartförfler.viharisamarbetemedvianovasystemsundersökthur användningenavbimserutidagochvilkaförbättringsåtgärdersombehövsför enbredareframtidaimplementeringisamhällsbyggnadsbranschen. Våraundersökningarvisarattnästan80%trorattettarbetesomdrarnyttaav endigitalmodellskullevaraeffektivare:samtidigtärosäkerhetenkring mjukvarorochoklarhetkringimplementeringenavarbetsmetoderna begränsandefaktorer.somlösningpådettaharettanvändarinterfaceför projektsamordningochkommunikationarbetatsfram. Dessaundersökningarhargenomförtsmedhjälpavenenkätstudiesamt intervjuerochsammanställtsitvådelar:delsdennarapport,samten slutproduktavvisionärkaraktärkallad 7visionsforthefutureofBIM. Nyckelord BIM, Arbetsmetodik, Implementering, Framtidsvisioner, BSAB 2.0, Internationellt, Social plattform, Kommunikationsgränssnitt, Projektledning, AIM, Augmented Reality II

4 III

5 Abstract Cloudstorage,communicationplatformswithinteractivefunctions,virtual modelsthataremergedwithphysicalsurroundings,computersimulations,life cycleperspective.thisiswhatisbeingdiscussedinthecorridorsofthebim< world.butifthisisthefuture:whyistheimplementationsoslow,andwhat exactlyistobeimplemented? TheprocessofhandlingandunderstandingwhatBIMishasbecometoo complex,andinthisreportwewanttofindsolutionsformakingthewayof workingintelligibleandusefulforawideraudience.incollaborationwith VianovaSystems,wehaveinvestigatedwhattheuseofBIMlooksliketodayand whatimprovementsareneededforawiderfutureimplementationintheaec industry. Ourinvestigationsshowthatalmost80%believethatworkwhichutilizesa digitalmodelwouldbemoreeffective:atthesametimetheinsecurity concerningsoftwareanduncertaintiesregardingtheimplementationofthe workmethodologiesarelimitingfactors.asasolutionforthisauserinterfacefor projectmanagementandcommunicationhasbeendeveloped. Theseinvestigationshavebeencarriedoutwiththeaidofaquestionnaireand interviewsandcompiledintotwoparts:partlythisreport,aswellasanend productofvisionairynaturecalled 7visionsforthefutureofBIM. Keywords BIM, Work Methodology, Implementation, Future visions, BSAB 2.0, International, Social platform, Communication Interface, Project Management, AIM, Augmented Reality IV

6 V

7 Förord Det här examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och är den avslutande delen av högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och Design vid Kungliga Tekniska Högskolan, med inriktning Arkitektur. Arbetet är utfört under perioden mars till juni 2015 i samarbete med företaget Vianova Systems i Stockholm. Vi vill rikta särskilt tack till Vianova Systems, och i synnerhet vår handledare Johan Asplund som har ställt upp i tid och otid, och aldrig tvekat när det gäller att ge oss hjälp och vägledning. Vi vill också rikta stort tack till Erik Häggström, som har visat stort intresse och entusiasm för vår studie. På KTH vill vi rikta ett varmt tack till vår examinator Zeev Bohbot, som har hjälpt oss finna vägen framåt när vi har stött på problem. Vi vill också tacka Ahmad Reza Roozbeh för handledning. Sist men inte minst, vill vi tacka alla respondenter som ställde upp på intervjuer och enkäter, utan er hade studien inte kunnat ta form. Stockholm, juni 2015 Jonathan Andersson Johan Hällgård VI

8 VII

9 Beteckningarochbegrepp 2D Tvådimensionelltperspektiv 3D Tredimensionelltperspektiv CAD VIII ComputerAidedDesign:attritaochdesignamed datornsomhjälpmedel BIM Byggnadsinformationsmodellering Objekt Digitalrepresentationavettbyggnadselement / Objektsdata/ Egenskaperkoppladetillobjekt WBS AR AIM Interface/ BSAB/ GIS/ AEC/ ID06/ WorkBreakdownStructure:envisuelluppdelning avettprojektsskeden AugmentedReality(förstärktverklighet):att sammanfogaenfysiskomgivningmednågotvirtuellt AssetInformationModeling Gränssnittförkommunikationmellanmjukvaru< /hårdvarumoduler Svensktklassifikationssystemförbyggdelaroch produktionsresultat Geografisktinformationssystem:ettdatorbaserat systemförhanteringavgeografiskdata Architecture,EngineeringandConstruction: engelsktsamlingsnamnför samhällsbyggnadssektorn Legitimeringssystemförobligatorisk närvaroredovisningpåbyggarbetsplatserisverige

10 IX

11 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING/.../II NYCKELORD...II ABSTRACT/.../IV KEYWORDS...IV FÖRORD/.../VI BETECKNINGAR/OCH/BEGREPP/.../VIII INNEHÅLLSFÖRTECKNING/.../X 1 INLEDNING/.../1 1.1 BAKGRUND MÅLFORMULERINGOCHSYFTE AVGRÄNSNINGAR NULÄGESBESKRIVNING/.../5 2.1 VIANOVA QUADRIDCM METOD/.../7 3.1 ARBETSGÅNG FAKTAINSAMLING ENKÄTSTUDIE INTERVJUSTUDIE PRAKTISKMJUKVARUTRÄNING TEORETISK/REFERENSRAM/.../9 4.1 NYTTANAVDIGITALISERING INFORMATIONSÖVERFÖRINGIBYGGPROCESSEN Planering/utredning Projektering Byggproduktion Förvaltning/användning BIMINTERNATIONELLT Kina USA Norge Finland Storbritannien Indien BSAB FRAMTIDAARBETSSÄTT Augmented1Reality Asset1Information1Modeling GENOMFÖRANDE/.../ LITTERATURSTUDIE ENKÄT INTERVJUER RESULTAT/OCH/ANALYS/.../ RESULTATOCHANALYSAVENKÄT RESULTATOCHANALYSAVINTERVJUER SLUTSATSER/.../31 X

12 8 REKOMMENDATIONER/.../33 9 REFERENSLISTA/.../35 10 BILAGOR/.../39 XI

13

14 1 Inledning Detta1kapitel1har1som1syfte1att1ge1läsaren1relevant1information1angående1 bakgrundsinformationen1till1arbetet,1samt1dess1syfte,1målformulering1och1 avgränsningar Bakgrund Irapporten FaktaomByggandet sombranschorganisationensveriges Byggindustrierpublicerade2013kanmanläsaattsamhällsbyggnadssektorni Sverigeårligenomsätter1000miljarderkronor,ochsysselsätter människor.samhällsbyggnadssektornomfattarförutomföretaginom byggindustrinävenföretaginomfastighetsförvaltning,arkitektbyråeroch tekniskakonsultbyråer(sveriges Byggindustrier, 2013).Medandraordärdettaen betydandesektor,bådemedtankepåsysselsättningsamtmedtankepådess bidragtillsverigesbnp. Branschenansesavmångavaraganskatraditionellochgammaldagsimånga hänseenden.byggbranschenärenproduktionsbransch,ochommanjämförmed andraproduktionsindustriersåkanutvecklingenochimplementeringenavnya metoderocharbetssätt,specielltdigitalasådana,sessomlångsam.destörre framtidalandvinningarnainomsamhällsbyggnadssektornkommermedalltatt dömavaradigitala:attskapaengemensaminformationsinfrastrukturoch obrutnainformationsflödenkommerattvaranyckelntillattskapanyttaför företag,brukareochsamhället.(iq Samhällsbyggnad, 2015) BegreppetByggnadsinformationsmodellering,förkortatBIM,ärnågotsom användsflitigtisverigesbyggbransch.ettproblemärfåharenklaruppfattning omvaddetärdefaktiskttalarom.attritaochvisualiseraprodukteri2dhari drygtfyradecenniervarittillgängligtmedhjälpavcad(design World Online, 2013),ochatttadettavidaretill3DärkanskedetsommissförståssomBIM. Attgöraenvirtuellmodellavettbyggnadsverkärdockenväldigtbegränsadsyn påvadbimfaktisktinnebär.byggnadsverksmodellering1ärkanskeettbättreord fördettafenomen.nyckelordetibimär Information.Dennainformation kommerimångaformerochskaiidealfalletkunnaanvändasgenomhela byggprocessen.tankenmedeninformationsmodell1ärdelsattsjälvamodellenav detmanvillbyggaärmatadmedinformation,t.ex.enbyggnadsdelsegenskaper (material,dimensioner,bärandeförmåga).vidareärtankenattmodellenska kunnaståförettinformationsutbytemellanolikaparter,ochiallaled,genom byggprocessen. 1

15 Irapporten Besparingsmöjlighetergenomeffektivarekommunikationi byggprocessen somsvenskbyggtjänstpublicerade2007,somgrundadespå240 intervjuermedbl.a.byggherrar,entreprenörer,teknikkonsulterocharkitekter, kanmanhittaettantalintressantasiffror.tillexempelangesatt Bristeri informationsöverföringmellaninvolverade harstorbetydelseförattett projektskostnaderblirmeromfattandeänberäknat.vidaresvarar62procentav detillfrågadeatt Allainblandadeparterfårintesammainformation påfrågan omvilkadevanligasteproblemenmedinformationsöverföringiprojektär. (Svensk Byggtjänst, 2007) Iboken BIM ByggnadsInformationsModellering uttryckermarkogranrothpå etttydligtsätthurarbetsprocessenskullekunnaseut,ochvilketutfallettsådant arbetssättskullekunnafå: GenomattarbetairealtidmotenBIM<modellskapar manettobrutetinformationsflödemellanallainvolverade.potentialenidetta sättinnebärenreduceringavantaletkommunikationsstegocheliminerar behovetavattöversättaochskickainformation,vilketreducerartidenoch kostnaden,ochökartillförlitlighetenochkvaliteten. (Granroth, 2011) ImplementeringenavBIMäridagslägetlångtifrånfulltutbreddinom byggsektorn.denidagslägetganskabegränsadeanvändningenärfrämstsomett teknisktverktyg,samtattmananvändermodelleniettvisualiseringssyfte. PotentialenförattutvecklaBIMtillenvedertagenarbetsmetodikärdockstor. EnmeruttömmandeanvändningavBIMkanrimligtvisnåsgenomattförbättra informationsöverföringen1ochkommunikationen1iprojekten. 1.2 Målformuleringochsyfte Dethuvudsakligamåletmedrapportenäratttaframenframtidsstrategiför användandetavbim,medfokuspåkommunikationsplattformarnasomanvänds ibim<styrningavprojekt.enframtidsvisionavbimärattdetfungerarbästdär vissatekniskaaspekterärunderordnadeochautomatiserade,och informationsöverföringensamtkommunikationenmellandelaktigapartnersker påendigital,socialplattform,medinspirationfrånsocialamedier. Denhuvudsakligafrågeställningenförstudienär: < Hur1kan1en1social1kommunikationsplattform1för1BIM1vara1utformad1för1att1 göra1arbetssättet1mer1lättillgängligt1och1intuitivt?11 Studienkommerattundersökaivilkaledavbyggprocessensomdetidagsläget uppstårbegränsningarianvändandetavbim,ochvadsomförhindrarenbredare implementeringavbimsomarbetsmetodik.ivissaskedenfinnsdetnaturliga hindersomärbegränsandefaktorer,menimångafallhandlardetmeromen attitydförändringochomattöverbryggadekunskapsglappsomkanuppståvid införandetavnyaarbetssätt. RapportenkommerattstuderanärmarehurmanarbetarmedBIM internationellt,genomattundersökavilkaländersomliggeriframkantinom bredimplementeringavbim.syftetmeddettaäratthittanyametoderoch arbetssättattapplicerapådensvenskamarknaden. 2

16 StandardiseringsarbetetkringBIMkommerattgranskasurettmakroperspektiv, medfokuspåsvenskbyggtjänstsframtidasystembsab2.0. Måletärattkunnataframettunderlagsompekarpåvilkaflaskhalsarsomfinns ochvilkenproblematiksomuppstårvidimplementeringenavbim.underlaget skavarabaseratpåriktigaerfarenhetergenomintervjuerochfrågeformulär. Dettaskamynnautienstrategisksammanställningsomgårundernamnet 7 visionerförframtidensbim. 1.3 Avgränsningar Våraefterforskningarinomämnesområdetharlagtgrundförenteoriomattfull implementeringavbimbeståravtrenivåersommåsteuppfyllas. Utvecklingspotentialenärsomstörstinivåtre,alltsåanvändarinterfaceteller kommunikationsplattformen.dettakommerattvaraenavgränsningför rapportensanalys.nedanillustrerasdessanivåerochderasfunktion. Figur/1.1:/Tre/nivåer/för/fullständig/BIM/ 1 1 3

17 Därförkommerfokusliggapåattanalyserabranschenmedhjälpavenempirisk studiedärvigranskaranvändningenavbimsomarbetssätt/arbetsmetodik.på grundavbegränsadeförkunskapersamttidsramenpå10veckorkommerde ekonomiskaochjuridiskadelarnaavbim<användning/implementeringbortses ifrån. 4

18 2 Nulägesbeskrivning Detta1kapitel1syftar1till1att1ge1läsaren1en1inblick1i1Vianovas1arbete1och1relation1till1 de1relevanta1frågeställningarna Vianova Vianovaärettnumeranordisktföretagsomstartade1988iNorge.Detarfram innovativalösningarförbim<appliceringinominfrastrukturför anläggningsbranschen.vianovaärenavdestörstaaktörernaiskandinavien inommodellbaseradedesignverktyg.derashuvudprogramvarorär NovaPointDCMochQuadriDCM,somanvändsutavnågraavSverigesstörsta företaginomsamhällsbyggnadssektorn.exempelpådessaär:trafikverket, Sweco,NCC,Peab,Tyréns,WSP,ochSkanska. 2.2 QuadriDCM VianovasproduktQuadriDCMkanbeskrivassomenmolnbaseradBIM<lösning, därencentralmodellskaparmöjlighetertilldelningavprojekteringsdatamellan olikateknikgrenar.produktenutgårifrånettlivscykeltänkförbyggnadsverket genomhelabyggprocessen.koordineringochsamverkanmöjliggörsgenomatt allajobbarsamtidigtisammamodell.programmetanvändersigavöppna standarderförbästamöjligasamordning,ävenmedandraleverantörersverktyg. QuadriDCMförebyggerattdubbelinformationlagraselleratttvåparterav misstagarbetarmedsammasak,genomettuniktsystemdärdelprocesser checkasuttilldenaktiveanvändarenochblirdåskrivskyddadförandra användare.(vianova) 5

19 6

20 7 3 Metod Detta1kapitel1har1som1syfte1att1presentera1studiens1vetenskapliga1utformning1och1 metodik Arbetsgång Planenförutförandetavstudienharvaritattföljatreparallella undersökningsspår,somtillsammansskamynnautiformuleradevisionerför framtidensbim.dessatrelediundersökningenredovisasnedan,samthur tillvägagångssättetharvaritirespektiveled. Figur/3.1:/Arbetsgång/för/rapporten/ BIM$$ Arbetssä,$ Hi,a$problem$kring$ användandet$av$bim$som$ arbetsä,$genom$ enkätstudie$ Sta;sk;sk$ sammanställning$av$ enkätunderlag$ Validisera$u=allet$av$ enkäten$genom$intervjuer$ med$bim?sakkunninga$$ Definera$ förbä,ringsmöjligheter$$ BIM$ Interna;onellt$$ Undersöka$hur$BIM? implementeringen$ser$ut$i$ andra$länder$ Analys$av$utlänska$ arbetssä,$$ Granska$möjlig$ny,a$av$ dessa$arbetssä,$genom$ intervjuer$$ Sammanställning$av$ lyckade$lösningar$för$bim$ som$arbetsmetodik$$$ BIM$$ BSAB$2.0$ Makroperspek;v$av$ användningsmöjlighetena$$ Jämförelse$med$det$ nuvarande$ klassificeringssystemet$ Intervju$med$sakkunnig$ angående$möjliga$ förbä,ringar$och$ förändringar$i$arbetsä,$ med$e,$standardiserat$ system$ Sammanställning$och$ tolkning$av$möjlig$ny,a$ med$en$branschstandard$ 7$visioner$för$fram;dens$BIM$

21 3.2 Faktainsamling Granskningochanalysavrelevantakällorliggertillgrundfördenteoretiska kunskapsinsamlingenförrapporten.dessakällorinkluderartryckta publikationer,rapporterfrånrelevantabranschorganisationer,artiklarur branschpress,samtelektroniskapublikationerfrånverifieradekällor. 3.3 Enkätstudie Somdelavrapportensempiriskagrundliggerenomfattandeenkätstudiesom hargåttuttillenbredmålgruppavmänniskorsomarbetariolikayrkesroller inomsamhällsbyggnadssektorn.meningenmeddennaenkätharvaritatt undersökainställningentillbimsomarbetssätt,ochförattförsökaskapaenbild avvadsomansessomnyckelfaktorerförattnåbredareimplementeringavbimi framtiden.dettaharsedanlegattillgrundförarbetetmedatttafram 7visioner förframtidensbim. 3.4 Intervjustudie Somvidareempiriskgrundharenintervjustudieutförts.Dettamedsyftetatt försökaverifieraenkätstudiensresultatytterligare,medhjälpavbranschledande experterinomområdet.dessaintervjuerharävenhaftsomsyfteattsporra arbetetmedattutarbetaochvidareutveckladevisionersomstudientillslut landari. 3.5 Praktiskmjukvaruträning FörattskapaenbredarekunskapsgrundharVianovasmjukvarorstuderats,via praktik/workshoputepåföretaget.medhjälpavtestlicenserharflera programvarorkunnattestköras,förattfåökadförståelsespecielltförintuitiva systemförsamarbeteiprojekt. 8

22 4 Teoretiskreferensram Detta1kapitel1syftar1till1att1ge1en1beskrivning1av1den1teoretiska1grunden1som1 studien1baseras1på Nyttanavdigitalisering Detbyggsalltstörresamhällsbyggnads<ochinfrastrukturprojektiSverige,med exempelsomcitybanan,nyakarolinskasolnaochförbifartstockholm,vilket ställerstörrekravpåeffektivaarbetssättochsamordningmellanolikaskeden ochyrkesroller.dessakravsätterdigitaliseringenav samhällsbyggnadsbranschenialltstörrefokus. Samhällsbyggnadsbranschenhartraditionelltsettliditaventröghetnärdet kommertillattanammaochimplementeranyaarbetssättochnyteknologi. ArkitektenochprofessornÖrjanWikforssdiskuteradeinformationsteknologins inträdeibyggbranschenisinbok ITtvärsgenombyggsverige,som publicerades1993.handiskuteradebegreppsominformationslagring1medhjälp avdigitalteknik,behovetav1internationell1standardisering1för1 informationsstandarder,viktenochpotentialenavatt1utnyttja1 datorkommunikation1för1informationsöverföring,ochattdetkrävdesett1skifte1av1 arbetsmetodförattdranyttaavdendigitalatekniken(wikforss, 1993).Dettaär ettämnesområdesomörjanwikforssharundersöktochskrivitomändasedan 80<talet. Trotsdettaärbyggbranschenbegränsadvadgällerdigitaliseringoch implementeringavarbetssättsombyggerpåinformationsteknologi.detbörjar emellertidtasstörrekrafttagförattverkligenundersökanyttanavdigitalisering avsamhällsbyggnadsbranschen.ienfärskartikelibranschtidskriften ByggindustrinkanmanläsaattVinnova,Energimyndighetenoch Forskningsrådetförhållbarutvecklinggemensamtsatsar200miljonerSEKpå ettforskningsprojektinomdigitaliseringavbyggbranschensomkallassmart BuiltEnvironment(Byggindustrin, 2015). EnnyckelfaktoridigitaliseringsarbetetärutbredningenavBIMsomarbetssätt.I BIMAlliancesverksamhetsplanför2015kanmanläsaomettantalviktiga strategiskamålförframtiden: < Attnåenbred1implementering1avBIMförsektornsallaaktörer < Synliggöraekonomisk1nyttamedBIM < Öka1användningen1avBIMiallaled < Fokuserapåfortsatt1standardisering < Förändra1arbetssätt1och1processer < Göradenobjektsbaserade1informationen1juridiskt1giltig (BIM Alliance, 2015) 9

23 EnfaktorsomliggertillgrundfördenhittillsbegränsadeövergångentillBIM somvedertagenarbetsmetodikisverigeärattdetärsvårtattmätaden ekonomiskanyttanmeddenna.mångaföretagserkanskefrämstden investeringskostnadsomarbetsmetodeninnebär (Granroth, 2011). Enligtrapporten BIM Standardiseringsbehov bedömsdockatt effektiv informationshanteringgenomensystematiskochsålångtsommöjligt standardiseradanvändningavbimkraftigtökarproduktivitetengenomden totalaplanerings<,bygg<ochförvaltningsprocessen.studierfrånaustralien visarattarbetskraftensproduktivitetökarmed6<9%ibyggsektornsom konsekvensavbim<användning(openbim, 2013). MeddettasomgrundföljerenbeskrivandedelomhurBIManvändsidagsläget medettantalolikainfallsvinklar:kopplattillbyggprocessensolikaskeden; användninginternationelltochländeriframkant;samtframtida användningsområden. 4.2 Informationsöverföringibyggprocessen BIMbyggerpåfungerandeinformationshanteringochinformationsöverföring, intebaraidetaktuellaskedetavettprojekt,utanävenmellanolikaskedeni byggprocessen.föroptimalnyttaavbimbehövsettlivscykeltänkför planerande,byggandeochförvaltningavdenbyggdamiljön,såvälinfrastruktur somhus.irapporten BIM Standardiseringsbehov konstateradesattdet i mångaprocesserfinnsstoroutnyttjadpotentialtillvinsteravenökadochmer konsekventbim<användning.(openbim, 2013)Nedanföljeren sammanställningavhurmanisammarapportbeskriverbyggprocessensolika skeden,vilkenpotentialsomfinnsochhurinformationsutbytetsker. Informationsflöde Planering/ utredning Projektering Byggproduktion Förvaltning Figur/4.1:/Informationsflöde/genom/byggprocessens/skeden/ 10

24 Planering/utredning11 DetförstastegetiattskapaeninformationsmodellskerdåkartmaterialochGIS< informationsamtengrundläggandemodellpåbyggnationenfrånbyggherren kombinerasihop. Dettaskaparbeslutsunderlagfördetaljplanen,somisintur liggertillgrundförprojekteringsarbetet. InformationsutväxlingenmellanGISochBIMärdockoutvecklad,och gemensammadataformatsaknas.kvalitetssäkringavinformationenäroftast bristfälligellerfattashelt,ochinformationenbehöverdärförkontrollerasoch ändrasmedhandpåläggning.dessutomfattasgemensamstrukturför modellernasuppbyggnadigisrespektivebim,ochidagslägetfinnsingen standardiseradlösningförhurobjektochderasinformationknytstillmodellen. Attlösadessaproblemochbegränsandefaktorerkanpotentielltledatillsolidare beslutsunderlagförpolitikerna,medmerhållbaraplanersomresultat. Vägenframåtinnebäratttaframgemensammainformationsstruktureroch metoderförbättresamverkanmellanolikaparter.dessutombehöver informationenfrångis/bim<modellerkunnapresenteraspåettsättsomär anpassattillrespektiveaktörssyfteförattgestörrenytta.enviktigfaktorföratt informationenskakunnahanterasavolikasystemochplattformaräratt utvecklagränsöverskridandeapplikationsgränssnitt Projektering1 BIMförknippasidagkanskestarkastmedprojekteringsskedetochdetäräven därdetanvändsflitigastimångaprojekt.detberorblandannatpåattdigitala verktygharfunnitsistörreutsträckningidettaskede,ochattdeolika yrkesrollernassamverkankringgeometriskaformeridatormodellmiljönaturligt lettinpåbim<modellering. Vidareharintressetökatförmericke<grafiskinformationintegreradimodellen vilketharfåttobjektsorienteradeegenskaperattblivadbimäridag.dethär behöverstruktureraspåettsättsomgörattdeolikayrkesrollernakanjobba medkollisionskontrollochsamordning.omdettaskagenereranyttabehöverdet skesömlöst,vilketkrävergemensammastandarderförinformationslagringoch informationshantering. Förattdessutomkunnaskapamodellersomärjuridisktbindandekrävsdetatt nyaarbetssättochavtaltasfram.manmåstekommabortfrånfrusnavyer genereradeurmodellensomjuridisktbindande Byggproduktion1 Enmodelllevererastillproduktionsskedetmedintegreradinformationiformav egenskaper.produktdelarnaärneutralaförattiproduktionsskedettilldelas specifikproduktinformation.dettaskerdockejimodellenutan egenskapsinformationenextraherasmanuelltochbehandlasiandraprogram utanför.

25 DärefteråterinförsoftastintedennyadatanvilketledertillofullständigBIM, somblirmerkostsamtäntraditionellaarbetsmetoder.dennatypavofullständig BIMlederäventillattanvändningenavmodelleniproduktionsskedetbegränsas tillattiblandintebeståavmeränensurfplattainlåstiettkassaskåp.en fullständigmodelliproduktionsskedetmöjliggöraktivitetsplanering, monteringsanvisningarsamtdokumentationavbyggetinförförvaltningsskedet. Förattdettaskavaramöjligtbehövsstandardersomdefinierarinformationen samtattmodellernablirmerflexiblaförredovisningavfleraaspektersamtidigt Förvaltning/användning1 BIMiförvaltningsfasenskallgestaltadenbyggdamiljönochredovisanyttig informationsomenergi,material,omgivandemiljö,kravmedflera. Informationenfrånbyggprocessenblirunderlagetförförvaltningsmodellenoch arbetetmedatthållamodellenuppdateradgenomändringarihusetbörjarhär. Detsomskiljerförvaltningsskedetmotdeandraskedenaärskedetslivslängd; informationensomskapatsbehöverhållasá<jourundermångaår.denbehöver dessutomöverlevauppdateringaravit<systemen,bådemjukvarumässigtoch hårdvarumässigt.ävenhärsaknasstandarderförinformationshanteringsom läggergrundenförförvaltningskontrollochtydligareöverlämningartillnya förvaltare. 4.3 BIMInternationellt Sermaninternationelltsåärmålbildentydlig:BIMärdetnyaarbetssättetför AEC<industrin(Architecture,EngineeringandConstruction).Dockärdetolika faktorersomdriverimplementeringenframåtberoendepåvartivärldenman kollar.ivissaländerkankulturenvaranyckelnförlyckadbim<användning, medaniandrakandetjuridiskasättakäpparihjuletförutvecklingen. SkandinavienansesliggaiframkantgällandeBIMochdessanvändning,ochde störstaspelarnainternationelltärstorbritannienochusa.detfinnsdessutomen starktroattkinaochindienkommerpåverkamarknadenavsevärtomnågraår Kina1 DethögatempotpåbyggandetiKinaochderasvälvilligainställninggentemot teknologigördemtillutmärktakandidaterförensnabbbim<utveckling.att derasaffärskulturävenbyggerpåstarkaförtroendebundnarelationermedsina samarbetspartnersskaparocksågodaförutsättningar USA1 Detlandetvarsbyggindustriomsättermestpengar,ochvarsyrkesfolkärväl införståddamedkonceptetavbim.detstörstamjukvaruföretagenkommer härifrånochjobbarkonstantiframkantavutvecklingen.mendetäräven storlekenpåbyggindustrinsomärdessstörstasvaghet:dåallimplementering blirsvårgenomförligochtarmyckettid.ävenderasbenägenhetatthamnai juridiskatvisterkommerskapasvårigheterföransvarsöverskridandearbetssätt sombim. 12

26 4.3.3 Norge1 NorgeliggeriframkantinomBIMförinfrastrukturochhargenomstarktstöd frånstaten,bådemedekonomiskaincitamentsamtutbildningsmässigt,lyckatsfå BIMsomarbetsmetodattfungeraeffektivt.ByggenæringensLandsforeninghar ävenavtalatmedmjukvaruföretagförgratisprogramvaratillalla gymnasieskolor.dettainnebärattnästagenerationsarbetstagareredanär mycketbekvämamedbim<programvaranärdekommerutiarbetslivet Finland1 Ävendettalandliggeriframkantgenomettlyckatstödfrånstaten,som2007 krävdeattbimskulleanvändasvidupphandlingenavallastatligaprojekt,vilket utgörenväldigtbetydandedelavdentotalabyggindustrinfinland.manhar fokuspåbimurstandardiseringshänseendenochförökadeffektivitet,och använderdetävenpåmindreprojekt.blandningenavstatligtupphandlade projektochmindrehusprojektharletttillenstörreappliceringöverlagänsina grannländer.finlandansesvaradetlandivärldensomharkommitlängstmed sinbim<implementering Storbritannien1 BIMharblivitnågotavenvattendelareiStorbritannien,vilketgöratt implementeringenvaritsvårmanövrerad.stateninfördebim<kravförstatliga projektöver5miljonerpundvilketharfåttutvecklingenattfortskrida,menhar upplevtssompåtvingadavmångaochdärförinteenbartsettssomenpositiv framtidsutveckling Indien11 DetfinnsenstarktroochframtidsförhoppningomattIndienkommerfortsätta levereravirtuellalångdistanstjänster,äveninombyggbranschen. Spekulationernaärattmodellerkommerbeställasavrikareländer,ochsedan producerasiindien.dettaberormycketpåettöverskottavteknisktvälutbildade människor,ochvanavidsamarbetenpådistans. (Kairos future, 2013) 4.4 BSAB2.0 Detsystemsomsamhällsbyggnadsbranschenharförattklassificerainformation heterbsab(byggandetssamordningab).dettahardrivitsavsvenskbyggtjänst sedanmittenav70<talet,medverktygetbsab96somdeninformationsstruktur somanvändsavmångaibranschendagligen. Idagfattasdetdockettkomplettklassificeringssystemfördensnabbtväxande digitaliseringen.iochmeddettaharsvenskbyggtjänsttillsammansmed samarbetspartnerssomtrafikverketpåbörjatennyutvecklingavbsab< systemetsomdekallarbsab2.0.dettasystemskautformasmedbimsom arbetssättsomgrundpelare,därdigitalaklassificeringarsedankanappliceraspå mjukvarornaochdärigenomkunnaskapagemensamma informationsstandarderochstrukturer.(svensk Byggtjänst) 13

27 SammanfattatkanmanbeskrivaBSAB2.0som: Ett1verktyg1för1överföring1av1information1med1samma1språk1mellan1olika1parter1 genom1hela1livscykeln,1med1klassificering1av1byggdelar1kopplat1till1objektsdata1i1 BIMVmodeller1 EnligtSvenskByggtjänstärbristfälligkommunikationenakilleshälsomkostar branschen32miljarderkronorperår(13%avprojektkostnaderna).detta skullekunnaminskasgenomattintegrerabimibyggprocessenmedbsab2.0 somenstrukturellryggrad.(svensk Byggtjänst) Enligtrapporten SlutrapportFokusI BIMmedBSAB,somSvenskByggtjänst publicerade2013isamarbetemedncc,kan ettomarbetatochytterligare förbättratbsabverkligenkvalitetssäkrainformationshanteringenibådebygg< ochförvaltningsbranschen.(svensk Byggtjänst/NCC, 2013) RentkonkretbetyderBSAB2.0<projektetattkompletteraochutökadet befintligabsab<systemetmedkodersomgördetmöjligtattmärkaobjektoch dessegenskaperenhetligtimodellerochinformationsstrukturer.allabyggdelar skaalltiddöpastillsammasakienbim<modell.enligtovannämndarapport skapardetta enhögreinformationskvalitet ochäven enförutsättningfören högregradavautomation,vilketharnämntsikapitletmålformuleringochsyfte somenförmodadnyckeltillbredareimplementeringavbim. SvenskByggtjänsthoppaskunnadriftsättasystemetibörjanav2016,ochatt kunnanåbredimplementeringtill Framtidaarbetssätt Augmented1Reality1 Attmodellerai3Dskapargodaförutsättningarförattgörakollisionskontroller mellanolikabyggdelar,skaparitningar,ochfåenuppfattningomutseende, materialvalochljusinsläpp.alltdettakanbimidagslägethjälpatillmedutan störreproblem.meddagensteknikutvecklingkanbimmedfördeltaettsteg vidareinienvärldmedmycketstörrevisualiseringsmöjligheter,medhjälpav detsomkallas AugmentedReality,eller förstärktverklighet påsvenska. Förstärktverklighetinnebärattmanmedhjälpavnågotteknisktverktygi realtidsammanfogarenfysiskomgivningmedenmodellellermiljösomär skapadvirtuellt.dettekniskaverktygetkanvaraspecialiseradeglasögon,en smartphoneellerensurfplatta. Dennateknikharstorpotentialinombyggvärlden,specielltisambandmedBIM< användning.exempelpåframtidanyttorär: Realtidsvisualisering1av1projekt:arkitekterellerentreprenörerkanmedhjälpav ensmartphonevisaen3d<modellavprojektetdirektpåbyggplatsen

28 Bättre1samarbete1och1kommunikation:1projektledarekanstämmaavhurett projektframskridergenomattläggabim<modellenovanpådetsomhittillshar byggts,ochdåupptäckaochdokumenteraeventuellaoklarheterellerfel,och direktdelegeraarbetsuppgiftertillrestenavprojektgruppen. 1 Förbättrad1säkerhet:1skyddsronderskullekunnagörasmedendigitalchecklista koppladtillenvirtuellmodellavbyggnationen,därsäkerhetsriskerochbrister skullekunnaupptäckasautomatisktavar<mjukvaran. 11 Större1BIMVimplementering:1idagslägetgårmanfrånatttittapåbyggplatsen,och sedaninienbim<modell,ellerviceversa.medarkanmandirektläggamodellen ovanpådenfysiskaplatsen. 1 Projektleverans1i1tid1och1inom1budget:1genomattkunnagåigenomenmodellav byggplatsenochbyggnationen,såkanmaneffektivtgöratidplanerför produktionsordning,samtplanerförlogistiken. (Construction Data, 2014) AnvändandetavARkanvaraavstornyttaiprojekteringsfasen.Skanskahar utvecklatenvisualiseringscentersombyggerpåbioteknik.medhjälpaven storbildsskärmoch3d<glasögonkanmannavigeraruntimiljöersomännuinte existerar,ellerbaradelvisexisterar.tankenärattföretagredani projekteringsskedetskakunnabesökacentret,medsindetaljeradebim<modell, ochhaheltandramöjlighetervadgällervisualiseringenavsinaframtidaprojekt. (Byggindustrin, 2015) EttkanskeintelikauppenbartanvändningsområdeförARkopplattillBIMäri förvaltningsfasen.härfinnsfulltavpotentialförappliceringidetdagligaarbetet. MedhjälpavenuppdateradochkomplettBIM<modell,skulleen fastighetsförvaltarekunnasebakomväggar,ovantakochundergolvutanatt göranågraingrepppådenfysiskamiljön.informationominstallationer,bärande element,ochannatviktigtskullevaramerlättillgängligännågonsin.(building Design Construction, 2013) Asset1Information1Modeling11 AssetInformationManagementärettuttrycksomharanväntsi förvaltningsbranschenunderlängretid.detinnebärattsamlainformationom ekonomiskatillgångariformavfastighetsbestånd,förattsedanförvaltadenna optimaltocheffektivt.attkombineradettamedarbetssättenochverktygensom BIMbidrarmed,gerytterligarepotentialförinformationshanteringoch informationsöverföring.dennahybridkallasassetinformationmodelingochär detsomaimsyftarpåidennarapport.(bim Task Group, 2014) AIMintegrerar3huvuddelar:icke<grafiskdata,dokumentation,samtgrafisk data.dettaförattkunnafåenstörresamverkanmellanparteriett livscykelperspektiv.tankenmedaimärattkunnaanvändadenstoramängd informationsomharskapatsiprojektetstidigareskeden,föranvändningi förvaltningsskedet. 15

29 EttlandsomharkommitlångtiutvecklingenavAIMsomkonceptocharbetssätt ärstorbritannien.deharskapatettslagsstyrdokumentföraim,kallatpas1192< 3.PASärenslagsförlagatillenstandard:ettsnabbt,marknadsdrivet standardiseringssättvidbrådskandebehov. (National Building Specification, 2014) 16

30 5 Genomförande Detta1kapitel1syftar1till1att1beskriva1och1förklara1hur1de1empiriska1studierna1har1 gått1till Litteraturstudie Insamlingenavfaktasomliggersomteoretiskgrundtillrapportenharskettvia ettantalolikatyperavkällor.tidigarekandidatarbeteninomliknandeområden hargranskats,förattutrönavadsomharskrivitstidigareomämnet.dettaföratt säkerställaattinriktningochfokusförrapportenbidrarmednågotnytt:attlägga enegenlitenbyggstenpåtoppenavdenpyramidavkunskapsomredanfinns. Mycketfaktaharinsamlatsfrånrapportersammanställdaav branschorganisationer,såsombimalliance,svenskbyggtjänst,ochsveriges Byggindustrier. Exempelpåsådanakällorär: < Besparingsmöjligheter1genom1effektivare1kommunikation1i1 byggprocessen,1publicerad120071av1svensk1byggtjänst1 1 < BIM1 1Standardiseringsbehov,1publicerad120131av1Sveriges1Byggindustrier1 i1samarbete1med1openbim1 1 < 101truths1about1BIM,1publicerad120131av1Kairos1Future1i1samarbete1med1 WSP1 VidarehargrundläggandeteorierochfaktakringBIMochdigitaliseringtagits fråntrycktakällor,exempelvis: < BIM1 1ByggnadsInformationsModellering,1publicerad120111av1Marko1 Granroth1 1 < Informationsteknologi1tvärs1genom1byggsverige,1publicerad119931av1 Örjan1Wikforss1 BranschtidningarsåsomByggindustrinochNyTeknikharocksåanväntssom källor,ochinågrafallhemsidorkoppladetillledandebranschorganisationer. 5.2 Enkät Somgrundförrapportenliggerävenenempiriskstudie,iformaven marknadsundersökandeenkät.syftetmedenkätenärattsamlainunderlagfrån branschfolk,förattkunnagöraenanalysavhurbimsomarbetssättuppfattasi detvardagligaarbetetisamhällsbyggnadssektorn. 17

31 Enkätenskickadesuttillettstortantalrecipientermedblandadeyrkesroller,och påettentalolikaföretag,medkopplingtillbim<användning.dethuvudsakliga fokusområdetförenkätenärhurbim<användningenserutidagsläget,vilka flaskhalsarsomfinns,vilkabegränsandefaktorermanupplever,ochhurett eventuelltprojektstyrningsgränssnittkopplattillbimskullekunnavara utformat. Antaletsvarärenbetydandefaktorfördenstatistiskavalideringenavenkäten. Andrafaktorerförattgöraenkätsvarengiltigaförvidareanalysgällande tendenserochslutsatserärattdengåruttillenbredmålgrupp,delsvadgäller yrkesroll,ochdelsvadgällerföretag. Enkätsvarenharsamlatsiettgemensamtdokument,försammanställning, statistiskbearbetningsamtanalys.visuellsammanställningavenkätenhar sedanutförts,ochkopplingartillochstödförvisionernaharsedanutformats. (Se1bilaga1 Enkät )1 5.3 Intervjuer Ettantalintervjuermedexperterinomområdetliggertillgrundförrapporten. Degenomfördessomsåkalladeostruktureradeintervjuer,dåmåletvarattfå intervjuobjektenattreflekterafrittkringämnesområdet.dettauppnåddes genomattmedavsiktfrånhållaförberedandefrågorförintervjupersonen,med tankenattdettaskulleledatillmindreinövadesvarochuppfattningarom förväntadeföljdfrågor.meningenvardessutomattfåsvarsomreflekterade intervjupersonensegnaståndpunkterochtankarkringämnet,ochinte värderingarformuleradeavföretagetpersonerjobbarför. Anteckningavvissaformuleringarochnyckelkonceptgenomfördessimultant medintervju,somsammanfattadesienkortsammanställningefteråt.somstöd förattsäkerställaintervjunsstrukturochhuvudsakligainriktninganvändesett antalfrågorformuleradeiförväg.dessakompletteradesmedrelevantafrågor somdökuppunderintervjunsgång.eftergenomförandetavsamtligaintervjuer samladesmaterialetiettgemensamtdokumentförvidarebearbetningoch analys. Intervjuobjektentillfrågadesomdegodkändeattvisstantecknatmaterialkunde kommaattanvändasirapporten,samtattdeejskulleblidirektciteradeutan godkännande. Intervjuernavarademellanentilltvåtimmarirespektiveföretagslokaler. (Se1bilaga1 Intervjufrågor )

32 6 ResultatochAnalys Detta1kapitel1redovisar1resultaten1av1de1empiriska1studierna,1och1kopplar1ihop1 detta1med1den1teoretiska1referensramen Resultatochanalysavenkät Nedanredovisasresultatavenkäten,medrespektivefrågaochsvarillustreradei diagram.relevansenavdessaresultatanalyserassedanförattslutligenkunna draslutsatserkringtendensersomunderbyggerdeslutgiltiga framtidsvisionernaförrapporten. Figur/6.1:/Arbetsroll/ Figur/6.2:/Ålder/ Dessatvåfrågorgergrundläggandeinformationangåendeålderochyrkesgrupp förrespondenter.detärganskabrabreddpåyrkesgrupper,medstörretyngd på:tekniskkonsult,projektör,ochprojektledare.detärävenettstort åldersspann,medstörretyngdpå:30<50. Denyrkesmässigaochåldersmässigaspridningengervaliditetåt studieresultaten,specielltisambandmedenkätensstoraantalrespondenter (över100stycken). 19

33 Figur/6.3:/Huvudsakligt/skede/i/byggprocessen/som/arbetet/sker/i/ Figur/6.4:/Skeden/där/BIM/upplevs/användas/mest/ Dessatvåfrågorredovisardelsvilketskedeibyggprocessenrespondenterna huvudsakligenjobbari,samtvilketskedesomupplevsvaradetskededärbim användsmest.detärganskatydligtattprojekteringsskedetärdetskedesom bådehar1ochupplevs1hastörstbim<användningidagsläget. DettavisarpåattdetintebaraärenfördomattBIMärmestutbretti projekteringsskedet,ochattdetfinnsstorpotentialtillattbredda implementeringengenomhelabyggprocessen,ochintebaraideinitialaskedena. Väldigtlitenanvändningverkaridagslägetfinnasitillexempel förvaltningsskedet. 20

34 Figur/6.5:/Objektsbaserad/BIM`modell/ Figur/6.6:/BIM/i/det/vardagliga/arbetet/ DessatvåfrågorvisarivilkenutsträckningrespondenternaarbetarienBIM< modell,samtpåvilketsättmanuppleverattorganisationenmanarbetarpå använderbim.detvisarattanvändningenavenbim<modellskerganskasällan, ochattbimfrämstanvändssometttekniskthjälpmedel. HärvisastydligtattBIMfortfarandeharlångtkvartillfullimplementering,och attsynenpåbimsomettgemensamtarbetssättibranschenärväldigt begränsad.detansesfrämstvaraetttekniskthjälpmedel,vilketärenbegränsad synpåvadbimfaktisktkananvändastill.dettatrotsattfigur6.1och6.3visade attmajoritetenavrespondenternahadeyrkesrollerocharbetadeiskedenav byggprocessendärmanbordekunnahittadenmestutarbetadearbetsmetodiken kringbim. 21

35 Figur/6.7:/Begränsande/faktorer/ Figur/6.5:/Flaskhalsar/ Dessafrågorillustrerarvilkaflaskhalsarochbegränsandefaktorer respondenternauppleversomförhindrarbredarebim<implementering.de störstafaktorernaär:bristfälligmjukvarukunskap,oklarhetkring implementeringavarbetssätt,oviljaattbytaarbetssätt,oklararutiner,konflikt mellanmjukvaror,filkonvertering,ochoviljaattändraarbetsmetodik. Detärtydligtattdetfinnstvåtrender:denenaärattmanmåsteöverkomma problematikenkringolikamjukvarorochfilformat.förattdetskafinnas möjlighetattnånivå3somredovisasifigur1.1,måstedessaproblemlösas.en förutsättningförettanvändarinterfacesomkopplarihopolikadelaravbim< processenskakunnafungera,ärattunderliggandetekniskaaspektersker sömlöst.denandratrendenvisarattmyckethandlaromoklarheterkringhur BIMfaktisktskaanvändas.Detkanskekrävsmervägledanderutinerochregler, bådepånationellnivå,exempelvisiformavbsab2.0,ochpåorganisationsnivåi formavbim<strategikopplattillverksamhetsmål. 22

36 Figur/6.6:/Möten/ Figur/6.7:/Informationsutbyte/vid/möten/ Dessatvåfrågorundersökerrespondenternasattitydtillmöten.Denförsta fråganvisarattmötenoftastanses:varaeffektiva,oftaledatillstornytta,och oftaskerpådistans.destörstaförbättringarnaförinformationsutbytevidmöten ansesvara:attmankandiskuterakringenvirtuellmodell,ochattmannavigerar ienmodellpåstorbildsskärm. Härframgårattattitydentillmötensomfenomenärpositiv,vilkettarhålpå vissaförutfattademeningaromattbyggbranschenlideravenkulturmedför mångamötensomledertilllitenreellnytta.detframgårocksåattmötenoftare skerpådistansänpåplats,vilkettyderpåenökadflexibilitetkringhurmöten utförs.samtidigtkanmanseattrespondenternaanserattdetfinnsstornytta medattanvändasigavbim<modellen,intebarasomvisualiseringavprojektet, menocksåsomenstöttepelareochgrundförsjälvamötetisig.detframgår tydligtattsättetviutförmötenpåärnågontingsomharstorpotentialutvecklasi framtiden. 23

37 Figur/6.8:/Användning/av/digital/modell/ Figur/6.9:/Fördelar/med/att/arbeta/digitalt/ Dessatvåfrågorkretsarkringdigitaliseringavarbetssättet.Nästanalla respondenteranserattarbetetblirmereffektivtmeddigitala,samordnade modeller.destörstafördelarnamedattarbetaheltdigitaltansesvaraatt:detär mereffektivt,smidigare,flexiblare,ochsäkrare. Detfinnstydligaindikationerpåattbranschenställersigpositivtillenstörre digitaliseringavarbetet,ochframföralltattkunnaanvändaenmodellsom gemensampunktförprojektsamarbetemellanolikayrkeskategorier. 24

38 Figur/6.10:/Användargränssnitt/likt/sociala/medier/ Figur/6.11:/Funktioner/i/gränssnitt/ Dessatvåfrågorillustrerarrespondenternasintresseförettanvändargränssnitt förprojektkommunikation,ochvilkamöjligafunktionerettsådantskullekunna ha.meränhälftenvisarintressefördet,ochdeviktigastefunktionernaanses vara:navigeringimodell,möjlighetattsparaochdelafiler,möjlighettill frågor/diskussionspunkter,delegeringarbetsuppgifter,gemensamtidplanering. Denförstafråganärganskaotydligtställdutannågraillustrationerpåvadsom menas,medintentionenattfårespondenternasspontanakänslaföromdet skullevaraavintresse.tankenvarattrespondentensjälvskullevarafriattgöra kopplingarnatillhurgränssnittetförolikasocialamedierserut.trotsdenna otydlighet,ger55%avrespondenternaettpositivtsvarpåfrågan.hadefrågan ställtsmedenövertydlighetkringvadsommenadeshadedennasiffra förmodligenvaritännuhögre.följdfrågankringvilkafunktionersomskullevara användbaragernågratydligatrender:navigeringienmodellverkarväldigt centralt,samtdelegeringavarbetsuppgifterochmöjlighetentill diskussionstrådarochfrågeställningar.möjlighetattsparafilersamtgemensam tidplaneringverkarocksåvaraavstortintresse. Dessafaktorerharbeaktatsochintegreratsienmöjliglayoutförett kommunikationsgränssnittförprojekt,somredovisasislutsatser. 25

39 6.2 Resultatochanalysavintervjuer Nedanangesnamnochtitelpårespektiveintervjuobjektsamtvilketföretagde arbetarpå.vidarediskuterasderaskopplingtillbimsomarbetssätt,ochibreda dragredovisasvadsomdiskuteradesunderintervjuerna. Göran/Blomberg/ Trafikverket Avdelningschef1Stora1projekt1 GöranBlombergärIT<ansvarigförBIM<implementeringeniFörbifartStockholm. TrafikverkethargenomincitamentfrånRiksdagenfåttiuppdragattdriva digitaliseringenavsamhällsbyggnadsindustrinframåt.därförhardetsattskrav atthelaförbifartstockholmskallgenomförasibim<formatochattmodellerna skallvarajuridisktbindande. GöranBlombergharövergripandeansvarattdettagenomförsochattgamla arbetssättintegrerasochomarbetasförstarkaresamordningochtydligare informationsstruktur.detinnebärettarbetemedmångaobeprövademetoder inomettstortföretagmedredaninarbetadstruktur.göranbeskrevdetsomen utmaningattimplementerabimsomettarbetssättpåredanfastställda strukturerocharbetsprocesserdådenintealltidpassar. Deexternautmaningarsomdiskuteradesvarblandannatoffentlighetsprinciper, mjukvaruhantering,ägandeavdelprocessersamtmöjlighetenatthållafilerá jouridesslivscykel.diskussionerkringettanvändarvänligt kommunikationsverktygmedfunktionerliktsocialamedierfanngöran intressant,meneventuelltsvårtattapplicerafulltutiverkligheten.hanansågatt detkonsekvensfriabeteendetsomviharisocialamedierintealltidfungerari arbetsmiljö. 26

40 Rogier/Jongeling/ PlanB CEO1 RogierJongelingdriverettföretagmedenhandpåläggandestrategiföratt förändraarbetssättetmedkopplingtillbimibranschen.företagethar samarbetenmedstorasomsmåprojektochjobbarmedattförtydligaoch konkretiseravartbimkanapplicerasiföretagensstrukturgenomtydligamål somkorrelerarmedverksamhetsplaner. Rogieranserattinformationharenförlågstatusivårtarbete,dåviimånga skedenhellrejobbarfördetvisuellaskapandetsnarareänförattskapavärdefull information,tillexempeliprojekteringsskedet.vimåstekommaifrånattenligt dengamlaskolansåfortsommöjligtnåtillskedetdärvikanpresentera projekthandlingarna,ochlösafrågorsomrörinformationisenareskeden. EttprojektsomPlanBgenomföråtStockholmVattenärattkartläggaheladeras befintligaanläggningarförförvaltningochdärmedeffektiviseraheladeras systemochdagligaaktiviteter.derasmålsättningärattvarabästisverigepå informationshanteringår2030.dettaärmöjligtattföljauppommansätterupp målsomkanmätasochredovisaskvantitativt. UtbildningsinitiativinomBIMärnågotsombliralltvanligarepådetekniska högskolorna.dockplacerarmanfortfarandebimsomettseparatämneinom läroplanen,ochrogieranserattmaniställetbordesetillattdetärenmetodik somvävsiniallakurser,liktmiljötänkellerjämställdhet. 27

41 Klas/Eckerberg// Projektengagemang CIO1 (starktdrivandeiutvecklingenavbsab2.0) KlasEckerbergärmediutvecklingenavklassificeringssystemetBSAB2.0,som kommeratthjälpabyggbranschenattkvalitetssäkrainformationochmodeller samtgörastandardiseringskontrollerimjukvaran.dettakommerskapaett mervärdesomhjälperattkrävarelevantinformationirättskedeochäven vägledandeegenskaperförspecifikaentreprenadformer. Klasanserattenavdestörstabovarnaärdåligförståelseförförvaltningsskedet hosprojektledare.projektledaremåsteförståattdeskaparvärdeiform informationssubstansåtenkundochettparadigmskiftebehövsdär kravställningarfrånägareochförvaltaredriverutvecklingenframåt. BIMkanuppfattassomuttjatatochnyatrenderförattökaförståelseharskapats iformavuttrycketaim(assetinformationmodeling). Meddettaförstårfolkatt filernasomskapasinteärfärskvarautantillförlångsiktiganvändbar informationiförvaltningsskedet. 28

42 Jan`Olof/Edgar/ Projektengagemang Senior1Advisor1BIM/PLM1 Jan<OlofEdgarharvaritmedändafrånstartenavarbetetmed objektsorienterademodeller,ochharjobbatiyrkesrollersomgivitolika perspektivavbim.jan<olofvarinnepåattsamordnaolikateknikområdenien modellserverredanundertidigt2000<tal.hanansågdåattslutkundenför modellservrarbordevaraentreprenörerna,dådetoftaagerarspindelninätet. Dockfinnsdetengrundläggandeorganisatorisk/strukturellproblematikför byggbranschengällandeutvecklingavarbetssätt:nämligenattbranschenärså fragmenterad.näringenenskildaktörägerbyggprocessenuppstårfrågan:vem1 ska1driva1fram1nya1metoder1och1arbetssätt?1 Jan<OloftryckerpåattBIMintenödvändigtvisbehöverbetydaattduhargjort någontinggrafiskt,utannyckelfaktornärsnarareattdujobbarobjektorienterat. ProgramvarornaförBIMärbegränsande,ochderasbegränsandefaktorerstyr hurmanritar.enbättrelösningkanskeäromprogrammenritade tomma geometrier,somanvändarensjälvsätterklassifikationpåochtilldelar informationtillmedhjälpavenkodning/märkningssträng. Dettaskullekunnamöjliggöraattdudärefterinteskallbehövagåiniettgrafiskt systemförattkommaåtinformationen,vilketärenfördelommanskafåmed sigandrayrkesrollerändesomgestaltarochkonstruerariarbetssättet.etticke< grafisktbimsomhållerbibehållerinformationenmedhjälpavettlivscykeltänk. 29

43 30

44 7 Slutsatser Detta1kapitel1har1som1syfte1att1försöka1ge1svar1på1de1frågeställningar1som1har1 väckts1i1rapportens1tidigare1skede.1 Eftergenomförandeochsammanställningavrapportenkandetkonstaterasatt BIMAlliancesverksamhetsmålför2015liggerrättitidenförfortsatt implementering.dessaärbrettformulerademålsättningarochkommeräven varabraverksamhetsmåliminst5årtill. Vårhuvudsakligafrågeställningirapportenvar: 1 Hur1kan1en1social1kommunikationsplattform1för1BIM1vara1utformad1för1att1göra1 arbetssättet1mer1lättillgängligt1och1intuitivt?11 1 Somsvarpådennafrågakanmankonstateraattdepotentiellafunktionernaför enintuitivkommunikationsplattformärmånga.någrafunktionersom respondenternaförenkätentrycktepåvarnavigeringimodellen,möjlighettill filsparning/delning,möjlighetattställafrågorochskapadiskussionstrådar, möjlighetattdelegeraarbetsuppgifter,samtgemensamtidplaneringförhela projektgruppen. Tankenmedettintuitivtochanvändarvänligtgränssnittharvaritattdetskavara såanpassningsbartsommöjligt.yrkesrollernasomsamarbetariettbyggprojekt ärsåpassolika,ochförändrasiolikaskedenavbyggprocessen.därförärdet optimaltmedettganskaenkeltgrundläggandeuppläggpågränssnittet,där användarensjälvstyrvilkafunktionersomskallfinnasintegreradeochnäratill hands. Ävendenmänskligafaktornbörtasibeaktning:människorsrelationtill,och kunskapkring,datorerbörtashänsyntill.attkunnafasainfunktionerenefter en,utefteranvändarensegenkunskapsutveckling,skullekunnaledatillen mindreforceradimplementeringsomgörattägarenstyröversinegen integreringidennyakommunikationsplattformen. IFigur7.1nedanvisualiseras6olikalayoutsförhurettarbetsinterfaceskulle kunnaseut.mankannavigeraiflikarmellandeolikafunktionerna.tankeni grundenärdockattanvändarensjälvformarsittegetinterface,tillexempelmed hjälpavenfördefinieradmallliktdenlängstnertillhögerifigur7.1. (För1tydligare1bild1av1respektive1flik,1se1Bilaga1 Interface )11 31

45 Figur/7.1:/Typfunktioner/i/ett/användargränssnitt/ Detsomocksåkommerstyrahuranvändningenochutformningenutvecklas berorpåägarenavmjukvaruplattformen.tittarmanibackspegelnpålyckade mjukvaruutvecklareochderastaktikersåhardejobbatmedöppnastrukturer, däranvändarenharmöjlighetattbidra.systemdärallakanpluggainsitteget utveckladeprogram/applikationochfyllabehovensomanvändarnasjälva upptäcker.därigenomskulleanvändarenägautvecklingsprocessensjälvoch ävenmöjlighetentillattkunnakapitaliserapåsinaidéervilketredanvisats motiveraenheltnygenerationavmjukvaruutvecklareinomandraplattformar. Viserattkopplingenavettinterfaceförkommunikation,koordinationoch samarbetemedbim<projektledningärnågotavenpandorasask.potentialenär storochanvändningsnyttanärbred,ochdärförbörinterfacetspegladetmed flexibilitet.vårförhoppningärattdettakanvaradenhävarmsomfår byggbranschenatttaettstortvälbehövligtsteginidigitaliseringen. Utöverutvecklingenavettanvändarinterfaceförkommunikationoch projektledning,såharävenenseparatslutprodukttagitsfram.dettaföratt knytaihopsäckenkringandradiskussionspunkterochundersökningsspårsom hardyktuppunderskrivandetsgång.denheter 7visionsforthefutureofBIM, ochärenvisionär,vägledandesammanställningavvilkanyckelområdenvihar kunnatidentifierasomviktigaförframtida,bredareochmerkomplett implementeringavbimsomarbetssättisamhällsbyggnadsbranschen. 32

46 8 Rekommendationer Detta1kapitel1syftar1till1att1ge1rekommendationer1till1framtida1aktiviteter1och1 initiativ1baserat1på1studien1och1rapportens1utfall.1 Enkätstudiensomutfördesvisarpåvissatydligatrenderochuppfattningarkring implementeringenavbim.svarenpåfråganangåendefunktionerförett användargränssnittförbim<projektledningbordekunnavaraenindikationför VianovaSystemsförvidareutvecklingavsinlösningQuadriDCM.Viseräven tendensersomtyderpådetfinnsstorpotentialiattinkorporeradet molnbaseradearbetssättetiprojektmöteniframtiden.viserävenatt flexibilitetenhosettkommunikationsgränssnittäravstorvikt.destostörre möjlighettillpersonligaanpassningar,ochdestostörremöjligheterförandra utvecklareatttaframplugin<applikationerförframtidabruk,destomerkraftfull plattform. Vårtvisionsdokument 7visionsforthefutureofBIM bordekunnaväcka intresseochfunderingarhosandraföretagmedanknytningtillbimoch samhällsbyggnadssektorn.detsyftartillattvaraenslagsfingervisningomvart utvecklingsmöjligheternaochpotentialenförbimkankommaattliggai framtiden. 33

47 34

48 35 9 Referenslista Tryckta/källor:/ Byggindustrin.(den20maj2015).BioteknikgerBIMennyroll.Byggindustrin (18). Byggindustrin.(den29april2015).Storsatsningpåforskinginom samhällsbyggnad.byggindustrin(15). Granroth,M.(2011).BIM1V1ByggnadsInformationsModellering.Stockholm: KungligaTekniskaHögskolan. Wikforss,Ö.(1993).Informationsteknologi1tvärs1genom1byggsverige.Stockholm: SvenskByggtjänst. Muntliga/källor:/ / Blomberg,Göran.AvdelningschefStoraprojektTrafikverket.IntervjuStockholm 2015<05<12 Eckerberg,Klas.CIOProjektengagemang,delaktigiprojektgruppkringBSAB2.0. IntervjuStockholm2015<05<13 Edgar,Jan<Olof.SeniorAdvisorBIM/PLMProjektengagemang.Intervju Stockholm2015<05<131 / Jongeling,Rogier.CEOPlanBAB.IntervjuStockholm2015<05<14 / Elektroniska/källor:/ / BIMAlliance.(2015).Verksamhetsplan1BIM1Alliance12015.Stockholm:BIM AllianceSweden.URL: plan_bim%20alliance_2015_webb.ashx BIMTaskGroup.(den15juli2014).TheAssetInformationModelusingBIM. URL: Information<Model<using<BIM.pdf Kairosfuture.(2013).Ten1truths1about1BIM.Stockholm:Kairosfuture.Mottagen viamailfrånwsp2015<04<28 OpenBIM.(2013).BIM1V1Standardiseringsbehov.Stockholm:Sveriges Byggindustrier.URL: df

49 36 SverigesByggindustrier.(2013).Fakta1om1byggandet.Stockholm:Sveriges Byggindustrier.URL: byggandet_2013.pdf SvenskByggtjänst.(2007).Besparingsmöjligheter1genom1effektivare1 kommunikation1i1byggprocessen.stockholm:svenskbyggtjänst.url: SvenskByggtjänst/NCC.(2013).Slutrapport1Fokus1I1V1BIM1med1BSAB.Stockholm: SvenskByggtjänst.URL: med<bsab.pdf / Webbaserade/källor:// / BuildingDesignConstruction.(den4september2013).Augmented1reality:1121 applications1for1design1and1construction1professionals. HämtatfrånBuildingDesignConstruction: construction<professionalsden13maj2015 ConstructionData.(den13februari2014).Five1Ways1The1Construction1Industry1 Will1Benefit1From1Augmented1Reality. HämtatfrånConstructionDataBuildingBlocksBlog: benefit<augmented<reality/den2juni2015 DesignWorldOnline.(den13februari2013).501years1of1CAD. HämtatfrånDesignWorldOnline: / IQSamhällsbyggnad.(den5februari2015).Smart1Built1Environment1V1ett1 program1för1framtidens1effektiva1samhällsbyggande. HämtatfrånIQSamhällsbyggnad: nvironmentden12maj2015 / NationalBuildingSpecification.(juli2014).The1AIM1of1BIM. HämtatfrånNationalBuildingSpecification: / SvenskByggtjänst.(u.d.).Bristande1kommunikation1i1byggprocessen1kostar1321 miljarder1per1år.(svenskbyggtjänst) HämtatfrånSvenskByggtjänst: byggprocessen<kostar<32<miljarder<per<ar/den19maj2015

50 SvenskByggtjänst.(u.d.).Nytt1branschsamarbete1för1en1obruten1 informationskedja1genom1hela1byggprocessen.(svenskbyggtjänst)hämtatfrån SvenskByggtjänst: / Vianova.(u.d.).Vianova1Systems1V1QuadriDCM.(Vianova) HämtatfrånVianovaSystems: den29april

51 38

52 10 Bilagor Enkät1 39

53 40

54 41

55 Interface

56

57

58 Intervjufrågor1 < Berätta om din arbetsroll < När och hur började du arbeta med BIM? < Berätta om hur ditt företag jobbar med BIM < Vilka faktorer förhindrar bredare implementering i dagsläget? < Varför tror du det finns en tröghet i att anamma arbetssättet? < Är yrkesmässig självbevarelsedrift hos människor en broms för utvecklingen? < Gör vi BIM till någonting mer komplicerat än det behöver vara i Sverige? < Finns det nytta i småskalig BIM? < Vilka processer skulle kunna automatiseras till större grad? < Hur tror du outsourcing skulle kunna vara användbart? < Kommer BIM i framtiden handla om att extrahera information från modeller som lagras separat? < Hur använder vi BIM i framtiden? < Vad är ditt företags roll i utvecklingen av BIM i Sverige? < Vad gör era arbetsinsatser unika inom BIM? 71visioner1för1framtidens1BIM1 1 Se#bifogad#PDF:# 7#visions#for#the#future#of#BIM # 45

59 Jonathan Andersson Johan Hällgård Royal Institute of Technology Vianova Systems

60 1 Interaction Cloud A project collaboration platform with a personalized interface, for fast and efficient access to all project data

61

62 We live in a society where information is becoming more and more overwhelming, to the extent that it sometimes clouds our minds. The amount of information we want at our fingertips increases from day to day, and the complexity of handling such information in project management is almost impossible without extensive server storing. Therefore, we need interfaces that can collect, store, and organize the information in a personal way, and allow us to collaborate with our peers. We have already seen this trend in the way we communicate socially, as well as read and collect news. Now more than ever, different social and information platforms are weaved together to create a mesh of information and communication structures. Naturally our work environment should follow these patterns that we live and breathe outside of the office. The key issue is to make a platform that allows for flexible ways for users to access and structure their information, and create an interface that reflects their work needs in a project. In order for this to work, we need to see a higher level of automation. The transfer of information across software and file format boundaries needs to be seamless. All the technicalities need to be hashed out in order for the social collaboration to work.

63 2 Augmented Reality Presentation is key: the one who can visualize the future is truly a wizard

64

65 The fundamental core of construction means studying the built environment of both today and tomorrow. Today, we tend to keep these two separate. We need new ways to visualize the to be-built with the already-built. This is where Augmented Reality (AR) comes in handy. It means that we combine existing environments with something we have modeled virtually, with the aid of a presentation tool such as a smartphone, tablet, or glasses, in order to create a more informationrich visualization. The technological base for AR is expanding rapidly, and the potential to utilize AR in the construction industry is great. From presenting color and material alternatives for costumers who buy a new apartment, to presenting a city s future urban development plans, AR is the tool for it. So, instead of accepting the painstakingly slow technological development the construction industry has a history of following, lets be in the forefront for once. Let s show the world outside of construction that we also can make the most of the huge technological advancements being made. The financial threshold for implementing technology with AR-capabilities is lower than ever, especially through the use of smartphones and tablets. This literally puts AR at the touch of a button. Augmented Reality has already started being used, but we feel the urgency to push for this tool even harder. Not only for the benefit of the people in the industry themselves, but also to create a window for the customers and developers into the value of their investment.

66 3 Educational Integration We need to integrate, not isolate, BIM in our education

67

68 Sweden has a solid educational base for the study of the built environment. It has vocational education, as well as higher education on both Bachelor and Master s level, that leads talented and intelligent minds into the construction industry. We need to take advantage of this fact when we try to mold the future of BIM. The key for Sweden to becoming a leading nation in the development and implementation of the BIM process is education. BIM needs to be completely integrated into the curriculum as a way of working and thinking, and not isolated as a technical tool. We need to rethink how we teach students about BIM completely, and widen their view of the whole concept. BIM should be weaved into all aspects of education in construction: economy, planning, mechanics, organization, and architectural interpretation. It needs to be as natural an aspect as environmental considerations or the concept of equality. We need to look at BIM as an integral management system rather than a side objective in the process. This is as fundamental in the way we teach BIM as it is in how we use it. The only way of making BIM a fully implemented way of working in the construction process is to implement it fully in the education about the construction process. Students need to know from the get-go how powerful BIM can be when managing a project and its members, but only if you apply it as a whole methodology from start to finish. When we can delete the information gaps between economy, strategy, planning, building, and asset management, we will see a more efficient construction industry. BIM will help us achieve this.

69 4 Redefining our meeting culture Enriched and optimized meetings across the world as easily as across the table

70

71 In today s culture of being constantly connected with people and up-to-date with what is going on around us, it becomes more and more natural for us to have a working environment that is based on social interaction. We collaborate and communicate in projects face to face, as well as with the aid of phones, s and chat. Still, we are far from making these functions and activities an integral part of our meeting environment. We seem to drop everything we know about digital life when we enter a meeting, and automatically grab a pen and paper. We need to find a flexible way to combine working in a model environment, meeting physically, meeting virtually, and using digital communication tools, all packaged into one. We believe that the cloud service and its interface discussed in vision 1 could very well be turned into a powerful new way of conducting meetings. If all topics we discuss, all tasks we delegate, and all future work we agree on conducting were gathered in a central, virtual meeting platform, it would be entirely self-documenting. We would then be able to move away from manually having to write meeting protocols. Furthermore, the participants in the meeting would become less passive. Several discussions and topics could undergo simultaneously. Around the table, throughout the office, or across the world: the physical location of the participants shouldn t matter. This would be an evolution in the way we conduct collaborative work today and in the same time also increase the possibilities of making better use of our social digital environment.

72 5 Global connection BIM as a commodity on a worldwide market

73

74 As BIM develops differently from country to country, due to factors like different level of standardization, different views on implementation, and varying governmental involvement, different competencies and specialized qualifications also emerge across the world. We therefore believe that specialized BIM knowledge will become a tradable good or service on a global market. Many developers and construction firms still have difficulties seeing the financial benefits of BIM use, often as a result of uncertainty regarding how it should be implemented as a work process. However, if they were to outsource this to firms that have greater expertise in the matter, the benefits may become more evident. In the same way we today bring in for example project management firms and architecture firms from across the world on construction of public spaces and infrastructure, we might see the same use for bringing in firms that specialize in BIM implementation. In many cases, being a country in the forefront of BIM development also means governmental pressure to implement BIM strategies and processes. Large organizations and government agencies may very well have the economic means needed for greater BIM use, but the sheer size of these organizations may pose an obstacle in itself for such use. This is where the use of a firm that specializes in BIM strategy may become apparent. These types of firms have the ability to connect a business plan and economic goals to tangible, measureable BIM implementations. The idea is not for them to take over the whole process, but rather ease the company into the use of BIM, and eventually be able to make a complete hand off of the strategies and work process. We believe that this type of expertise will become more and more of a purposeful and significant commodity, not limited by geography, and traded internationally.

75 6 Flip The Pancake A new recipe for demand and use

76

77 When we look at the use of BIM across the whole construction process, the design and construction phases are usually seen as the most natural phases for its implementation. However, when we look at a buildings life cycle, we see that the design and construction phases only make up a small fraction of it, both financially and time wise. In reality, the operational and management phase is by far the most important, and this should be where the most exhaustive use of BIM is found. We need to flip the pancake of perception, and realize where the real use of BIM lies. It is not solely in design: it is in long-term information management. Therefore, the owner of the finished product should be in the driver seat. They should be the ones who demand and understand the use of BIM. This will be the key for making BIM permanent and long lasting. When we realize that the true power of BIM lies within the creation, transfer and storage of information, we understand that the specification of the information needed should come from the end user of the built environment. A first step towards this line of thinking could be to apply BIM to the existing built environment, by adding value through gathering information from existing buildings and infrastructure, and creating models based on this. Imagine the potential power of a complete information register, for a municipality or a real estate owner, containing models and useful information concerning their collective real estate portfolio. This way, their existing properties and facilities will be managed, repaired and reevaluated with the use of BIM, and all their future properties will be designed and built with the true understanding of the use of BIM.

78 7 Where do we AIM from here? It s all in the wording

79

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

BIM och digitalisering driver effektivisering. Smart Built Environment LCA-seminarium 2016-06-07 Mårten Lindström, BIM Alliance och More10 AB

BIM och digitalisering driver effektivisering. Smart Built Environment LCA-seminarium 2016-06-07 Mårten Lindström, BIM Alliance och More10 AB BIM och digitalisering driver effektivisering Smart Built Environment LCA-seminarium 2016-06-07 Mårten Lindström, BIM Alliance och More10 AB Vad är BIM? BIM Building Information Model Substantivet BIM

Läs mer

openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här

openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här Vi fick några frågor Kan gemensamma, formella och neutrala krav formuleras? Hur kommer sådana krav att påverka och befästa arbetssätt, processer, informations-

Läs mer

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI Europa standardiserar BIM 25 november, 2014 ULI SIS, Swedish Standards Institute Sveriges medlem i CEN (europastandarder) och ISO (globala standarder) SS Svensk standard Ideell förening, ägs av medlemmar

Läs mer

Mobilitet och tillgänglighet

Mobilitet och tillgänglighet Mobilitetochtillgänglighet ConsafeLogisticshanddatoreriframtidensvårdochäldreomsorg Författare: SusannaDomeij ToveSvärdNorbäck Datum: 2011 01 17 ii Förord MeddennarapportavslutarvivåracivilingenjörsstudierpåLundsTekniska

Läs mer

Effektivare Byggprocesser

Effektivare Byggprocesser FRIENDS ARENA Stockholm Effektivare Byggprocesser BEAst Lyfter Blicken Informatik Arkitektur SWEDBANK STADION Malmö TELE2 ARENA Stockholm Affärsutveckling hur då? - vi lyfter blicken! Inköp Produktion

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(5) Utbildningsplan Byggarbetsledarprogrammet 120 högskolepoäng Construction Management Programme 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på

Läs mer

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet Syfte och vision Ideell förening med 140 medlemmar från: fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, konsultföretag, byggentreprenörer,

Läs mer

BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet

BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet BIM förändrar värdekedjorna BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet Väino Tarandi, KTH, 2014-02-05 Syfte och vision Ideell förening med 140 medlemmar från: fastighetsägare,

Läs mer

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet Program 13 november Jönköping Tid Namn Rubrik presentation 11.00-11.20 Olle Samuelson & Rogier Jongeling BIM Alliance 11.20-12.00

Läs mer

Hinder och drivkrafter för BIM i medelstora entreprenadföretag

Hinder och drivkrafter för BIM i medelstora entreprenadföretag Hinder och drivkrafter för BIM i medelstora entreprenadföretag Genomförd av: Petra Bosch och Anders Isaksson, Chalmers Martin Lennartsson och Henrik Linderoth, JTH Finansierad av: SBUF, Centrum för Management

Läs mer

BIM Alliance Sweden. Gemensamt intressentgruppsmöte

BIM Alliance Sweden. Gemensamt intressentgruppsmöte BIM Alliance Sweden Gemensamt intressentgruppsmöte 2016-10-20 Agenda 12.30 13.30 - Inledning Vad sker i BIM Alliance? - Smart Built Environment - Info om strategiska projekt och resultat av utlysningen

Läs mer

BIM ALLIANCE ONSDAGSFRUKOST: INFORMATIONSPROCESSER MED BIM VAD KAN VI LÄRA AV ANDRA?

BIM ALLIANCE ONSDAGSFRUKOST: INFORMATIONSPROCESSER MED BIM VAD KAN VI LÄRA AV ANDRA? BIM ALLIANCE ONSDAGSFRUKOST: INFORMATIONSPROCESSER MED BIM VAD KAN VI LÄRA AV ANDRA? ULF STRÖM -SENIOR ADVISOR TCG PLM LARS GEIDNE -VD, IDES AB TCG PLM har som mål att möjliggöra en effektivisering av

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Tillämpning av BIM. Tekn. Dr. Rogier Jongeling rogier.jongeling@planbab.com

Tillämpning av BIM. Tekn. Dr. Rogier Jongeling rogier.jongeling@planbab.com Tillämpning av BIM Tekn. Dr. Rogier Jongeling rogier.jongeling@planbab.com VISION OpenBIM ett bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM EFFEKTMÅL Gemensam definition av information Effektivare processer

Läs mer

BIM en metod för effektivare byggprocesser. SKL och BIM Alliance

BIM en metod för effektivare byggprocesser. SKL och BIM Alliance BIM en metod för effektivare byggprocesser SKL och BIM Alliance 2015-12-03 Program 09:30 Samling och fika 10:00 Välkomna! Daniel Antonsson, SKL; Olle Samuelson och Mårten Lindström, BIM Alliance 10:30

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Building Engineering Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning

Läs mer

OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna

OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna BIM i en värdedriven process Tekniska Högskolan i Jönköping 17 jan 2012 Mårten Lindström och Rogier Jongeling Projektledare OpenBIM För dyrt att

Läs mer

11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm

11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm MASSHANTERING Förbifart Stockholm 11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm Presentationen behandlar på en övergripande nivå hur masshanteringen är tänkt att lösas i Förbifart Stockholm. Hinder

Läs mer

Standardiseringsbehoven inom BIM/GIS-området. Professor Väino Tarandi, IT in Construction, KTH Stockholm

Standardiseringsbehoven inom BIM/GIS-området. Professor Väino Tarandi, IT in Construction, KTH Stockholm Standardiseringsbehoven inom BIM/GIS-området Professor Väino Tarandi, IT in Construction, KTH Stockholm 2013-11-27 Introduktion BIM hänger ihop med hela den byggda miljön. BIM och GIS har överlappande

Läs mer

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland EXAMENSARBETE Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland Nina Hansson & Maria Karlsson 2010-03-12 Högskolan Trollhättan-Uddevalla Institutionen

Läs mer

DELAKTIGHET OCH LÄRANDE

DELAKTIGHET OCH LÄRANDE HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för hälsa och samhälle Pedagogik 61-80p VT 2006 DELAKTIGHET OCH LÄRANDE - en studie om delaktighet och lärande bland vårdpersonal inom kommunal äldreomsorg Handledare: Mattias

Läs mer

BIM Alliance i Umeå

BIM Alliance i Umeå BIM Alliance i Umeå 2015-10-20 Syfte och vision Ideell förening med 165 medlemmar från: fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, konsultföretag, byggentreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag

Läs mer

Projekt BSAB 2.0. April 2015

Projekt BSAB 2.0. April 2015 Projekt BSAB 2.0 April 2015 Vad är BSAB? BSAB är ett system för att klassificera byggnader och anläggningar och dess beståndsdelar. BSAB identifierar, delar upp och sorterar in information för all bygg-

Läs mer

HUR UPPNÅS ETT OBRUTET INFORMATIONSFLÖDE FRÅN PROJEKT TILL FÖRVALTNINGEN?

HUR UPPNÅS ETT OBRUTET INFORMATIONSFLÖDE FRÅN PROJEKT TILL FÖRVALTNINGEN? HUR UPPNÅS ETT OBRUTET INFORMATIONSFLÖDE FRÅN PROJEKT TILL FÖRVALTNINGEN? TCG PLM HAR SOM MÅL ATT MÖJLIGGÖRA EN EFFEKTIVISERING AV AFFÄRSPROCESSERNA OCH INFORMATIONSFLÖDENA. FRÅN PROJEKTERING TILL DRIFT/UNDERHÅLL

Läs mer

Vianova Systems. Besöker Helsingborgs Stad 16:e januari Cuong Nguyen Anders Lisspers. Vi skapar grunden för modellering av Stadens Infrastruktur

Vianova Systems. Besöker Helsingborgs Stad 16:e januari Cuong Nguyen Anders Lisspers. Vi skapar grunden för modellering av Stadens Infrastruktur Vianova Systems Vi skapar grunden för modellering av Stadens Infrastruktur Cuong Nguyen Anders Lisspers Besöker Helsingborgs Stad 16:e januari 2014 Pionjärer inom modellering av Stadens Infrastruktur Allt

Läs mer

Kartläggning av Industriella processer. Öppen Workshop om utformning och inriktning på standardisteringsinsatser , Stockholm

Kartläggning av Industriella processer. Öppen Workshop om utformning och inriktning på standardisteringsinsatser , Stockholm Kartläggning av Industriella processer Öppen Workshop om utformning och inriktning på standardisteringsinsatser 2016-03-17, Stockholm Förprojekt Öppen Workshop om utformning och inriktning på standardisteringsinsatser

Läs mer

Förbifart Stockholm. Digitaliserat storprojekt. Jesper Niland Teknikchef. Cementadagen

Förbifart Stockholm. Digitaliserat storprojekt. Jesper Niland Teknikchef. Cementadagen Förbifart Stockholm Digitaliserat storprojekt Jesper Niland Teknikchef Cementadagen 2017-02-02 Innehåll Övergripande projektinformation Bergtunnlar Trafikplatser och betongtunnlar Tunnelsäkerhet Digitalisering

Läs mer

BIM i järnvägsbranschen

BIM i järnvägsbranschen BIM i järnvägsbranschen - BIM En del av digitaliseringen LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Teknik & Samhälle Examensarbete: Erik Hörberg Mattias Jönsson Copyright Erik Hörberg, Mattias Jönsson

Läs mer

Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken

Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken Trafikverket startar den 1 april 2010 Daniel Ahnsjö Införande av BIM i Trafikverket Uppdrag från Regeringen Produktivitetskommitténs förslag i SOU 2012:39,

Läs mer

Gränslös data. Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@Vianova.fi. Infrastructure Life Cycle Management

Gränslös data. Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@Vianova.fi. Infrastructure Life Cycle Management Gränslös data Heikki Halttula Vianova Systems Finland Oy Finland Heikki.Halttula@Vianova.fi Kostnader för dataöverföring 30% av projekttiden går till dataöverföringsproblem Huvudorsak är föråldrad dataöverföringsteknologi

Läs mer

Requirement specification of BIM-models

Requirement specification of BIM-models Kravspecifikation av BIM-modeller För att säkerställa att det i förvaltning av infrastruktur finns tillräckligt informationsunderlag att tillgå Requirement specification of BIM-models To ensure that sufficient

Läs mer

KONSULTBRANSCHENS SYN PÅ FRAMTIDEN

KONSULTBRANSCHENS SYN PÅ FRAMTIDEN KONSULTBRANSCHENS SYN PÅ FRAMTIDEN PETER MOLIN, RAMBOLL FINLAND CV PETER MOLIN Dipl.ing. (=civ.ing.) väg, byggnadsekonomi, Direktör, infrastruktur och trafik på Ramboll Finland I konsultbranschen sedan

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR

SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR Revisionsdatum: 2012-10-23 Bilaga 1 SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR Olika former av samverkan För att bedriva en kvalitativt bra ingenjörsutbildning är vi från högskolans

Läs mer

Byggmaterialinformation i digitalt format

Byggmaterialinformation i digitalt format Byggmaterialinformation i digitalt format BIM-hantering av material i hela byggkedjan från råvaruutvinning, tillverkning, förvaltning och slutligen återvinning. WSP Environmental, Byggnadsfysik Sthlm Byggvaruinformation

Läs mer

Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK

Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK Smart Built Environment Välkomna! Programmet börjar kl 10.30 #smartbuilt Ronny Andersson Chef FoI Cementa Adj. Professor LTH #smartbuilt Ronny

Läs mer

Bentley User Group 2013-11-08. Leif Malm

Bentley User Group 2013-11-08. Leif Malm Bentley User Group 2013-11-08 Leif Malm BIM en väg till förbättrad produktivitet! Digitaliseringskommissionen o att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter (Loth

Läs mer

Strategisk standardisering

Strategisk standardisering TMALL 0141 Presentation v 1.0 Strategisk standardisering avseende BIM, GIS & PLM Mikael Malmkvist 2015-02-27 Inledning och allmän frågeställning Vad Behövs Vad är Är BIM Är en BIM betyder inte det är samma

Läs mer

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Mall för uppföljning civilingenjörsexamen

Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Mall för uppföljning civilingenjörsexamen Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Mall för uppföljning civilingenjörsexamen Lärosäte: Kungliga Tekniska Högskolan Utvärderingsärende Huvudområde/område för examen: Datateknik

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

dpbl digitaliserad plan- & bygglovsprocess (Daniel Antonsson &) Maria Rydqvist

dpbl digitaliserad plan- & bygglovsprocess (Daniel Antonsson &) Maria Rydqvist dpbl digitaliserad plan- & bygglovsprocess (Daniel Antonsson &) Maria Rydqvist Vad vill kunden? Vad är målet? Enklare väg till färdigt hus http://www.hemnet.se/bygg_och_renovera http://www.smalandsvillan.se/standard-och-tillval/exteriorvaljaren/

Läs mer

Effektivisering av ritningshantering med hjälp av programmet DDR - Databas för Detaljer och Ritningar

Effektivisering av ritningshantering med hjälp av programmet DDR - Databas för Detaljer och Ritningar Effektivisering av ritningshantering med hjälp av programmet DDR - Databas för Detaljer och Ritningar Streamlining the process of handling construction drawings with the application DDR - Database for

Läs mer

Byggingenjör 180 högskolepoäng

Byggingenjör 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör 180 högskolepoäng Building Engineering 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2007-12-20 Gäller fr.o.m. 2008-07-01 *) 1 Higher Education

Läs mer

Implementering av en BIM-nytta i förvaltning

Implementering av en BIM-nytta i förvaltning Implementering av en BIM-nytta i förvaltning Systematisk brandskyddskontroll av handbrandsläckare Implementing a BIM-benefit in facility management Systematic fire control of fire-extinguishers Författare:

Läs mer

Rafel Ridha Projektdefinition

Rafel Ridha Projektdefinition Rafel Ridha Projektdefinition Utveckling av applikation för Windows Phone Dokumenttitel Projektdefinition Dokumentförfattare Rafel Ridha Dokumentnamn Projektdefinition xx.pdf Version 0.3 E-post rafelr@kth.se

Läs mer

ett medicinskt universitet

ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet MOOC Massive Open Online Courses Svenska Institutet 2014-11-26 Dekanus för högre utbildning Karolinska Institutet Erik G Svensson Drivkrafterna för Karolinska

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Sociala mediers betydelse för kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Kartläggning av Industriella processer

Kartläggning av Industriella processer Kartläggning av Industriella processer Ett obrutet informationsflöde inom BIM, GIS och industriella processer skapar nyttor Förprojekt Niclas Andersson, LTH/MAH Helena Lidelöw, LTU Thomas Olofsson, LTU

Läs mer

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova

Bygghandlingar 90 Lager och koder. Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Bygghandlingar 90 Lager och koder Mica Lindfors, WSP Samhällsbyggnad David Sandegård, Vianova Koder och lager - Historik Lagernamn inom Mark POINT M-311, M-442, M-230 Position 1= POINT-applikation. M =

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

Användning av BIM-modeller vid kommunikation mellan olika parter

Användning av BIM-modeller vid kommunikation mellan olika parter Användning av BIM-modeller vid kommunikation mellan olika parter Use of BIM-models in communication between different parties Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Bassam Hamoud & Subeyr Yassin Trafikverket

Läs mer

I Skuggan av Spotify

I Skuggan av Spotify DEGREE PROJECT, IN MEDIA TECHNOLOGY, FIRST LEVEL STOCKHOLM, SWEDEN 2015 I Skuggan av Spotify HAR STREAMING AV MUSIK FÖRÄNDRAT SYNEN PÅ ARTISTEN? BEATRICE HALLMARK, DAVID NYLANDER KTH ROYAL INSTITUTE OF

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Byggteknik med inriktning mot byggnadsutformning, 120 poäng. Building Technology with specialisation in Architectural Engineering,

UTBILDNINGSPLAN. Byggteknik med inriktning mot byggnadsutformning, 120 poäng. Building Technology with specialisation in Architectural Engineering, Dnr: 608/2002-51 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Byggteknik med inriktning mot byggnadsutformning, 120 poäng Building Technology with specialisation in

Läs mer

Projektering av ett småhus med fördjupning i uppvärmningssystem

Projektering av ett småhus med fördjupning i uppvärmningssystem KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan Projektering av ett småhus med fördjupning i uppvärmningssystem Building a small house and investigating heating systems Examensarbete för

Läs mer

Utvärdering av UAS i BIM-pilotprojektet Hallandsås

Utvärdering av UAS i BIM-pilotprojektet Hallandsås Utvärdering av UAS i BIM-pilotprojektet Hallandsås Testprojektet Terrängmodell Ortofoto Punktmoln i LAS Redogörelse 2 2014-11-28 Testprojektet 53 ha 14 flygsignaler 3 2014-11-28 Utvärdering Kvalitet på

Läs mer

Utbildningsplan. Högskoleutbildning i byggproduktion Degree Progr. in Construction Management 120,0 högskolepoäng.

Utbildningsplan. Högskoleutbildning i byggproduktion Degree Progr. in Construction Management 120,0 högskolepoäng. Utbildningsplan Högskoleutbildning i byggproduktion Degree Progr. in Construction Management 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT08. Utbildningens mål Utbildningen för högskoleexamen

Läs mer

Projectbase en generell projektmodell

Projectbase en generell projektmodell Projectbase en generell projektmodell ProjectBase 2.0 anpassad för Projectplace Projectbase är en generell projektmodell som effektiviserar planering och styrning av projekt oavsett typ och storlek. Denna

Läs mer

Erik Lundgren 820419-1491. GarageLoppisen.se. Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430

Erik Lundgren 820419-1491. GarageLoppisen.se. Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430 Erik Lundgren 820419-1491 GarageLoppisen.se Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430 Abstrakt En kort rapport om projektet GarageLoppisen.se. En applikation som skapats för att

Läs mer

Inspektioner ur myndighetens perspektiv TOPRA 22 oktober 2014

Inspektioner ur myndighetens perspektiv TOPRA 22 oktober 2014 Inspektioner ur myndighetens perspektiv TOPRA 22 oktober 2014 Helena Tidlund Farmakovigilansinspektör Inspektion av Industri och Sjukvård, Läkemedelsverket Farmakovigilansinspektioner Prioritering mellan

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

EFFEKTIV PROJEKTKOMMUNIKATION MOT VERKSAMHETER I BYGGPROJEKT.

EFFEKTIV PROJEKTKOMMUNIKATION MOT VERKSAMHETER I BYGGPROJEKT. EFFEKTIV PROJEKTKOMMUNIKATION MOT VERKSAMHETER I BYGGPROJEKT. Användandet av 3D-visualisering som hjälpmedel vid kommunikation mot verksamheten. Effective project communication to organizations in building

Läs mer

BIM I OLIKA FASER AV PROJEKTETS LIVSCYKEL

BIM I OLIKA FASER AV PROJEKTETS LIVSCYKEL BIM I OLIKA FASER AV PROJEKTETS LIVSCYKEL Case: E18 Fredrikshamn Vaalimaa NVF seminarium 6.5.2015 Niklas von Schantz NIKLAS VON SCHANTZ Diplomingenjör (M.Sc.), över 10 års erfarenhet av vägplanering- och

Läs mer

Säkerhetshantering i arbetet

Säkerhetshantering i arbetet Säkerhetshantering i arbetet Åsa Ek Institutionen för Designvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Metalund kontaktdag 110523 Säkerhetskultur Säkerhetshantering SMS Säkerhet safety of operations Syftet med

Läs mer

Geodesiaktiviteter vid KTH presenteras av Anna Jensen

Geodesiaktiviteter vid KTH presenteras av Anna Jensen KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Geodesiaktiviteter vid KTH presenteras av Anna Jensen Februari 2017 KTH Geodesi KTH-Geodesi är organisatorisk placerat i: Avdelningen för Geodesi och satellitpositionering

Läs mer

Helsinki, 30 November 2011. Väino Tarandi, KTH & buildingsmart SWEDEN

Helsinki, 30 November 2011. Väino Tarandi, KTH & buildingsmart SWEDEN Väino Tarandi, KTH & buildingsmart Swedish initiatives NVDB Swedish Transport Administration VisuCity Research project Detailing level - lanes Abstraction levels Phenomena linked to net links Trafikverket

Läs mer

Analys av BIM-processen i ombyggnadsprojekt

Analys av BIM-processen i ombyggnadsprojekt Analys av BIM-processen i ombyggnadsprojekt Analysis of the BIM process used in reconstruction projects Serienummer: 2011;56 Godkännandedatum: 2012-02-27 Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Magnus

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Möjliga tillämpningar för BIM inom järnvägsprojektering

Möjliga tillämpningar för BIM inom järnvägsprojektering Möjliga tillämpningar för BIM inom järnvägsprojektering Vikten av struktur och tydliga roller Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör NIKLAS JUNTIKKA Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

Viktiga aspekter i samverkansformen NCC Projektstudio

Viktiga aspekter i samverkansformen NCC Projektstudio ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2013/16-SE Examensarbete 15 hp Oktober 2013 Viktiga aspekter i samverkansformen NCC Projektstudio En intervjustudie för NCC Adam Goczkowski ! Viktiga aspekter i samverkansformen NCC

Läs mer

Information till företag och organisationer om examensarbete inom Byggteknik vid Högskolan Dalarna

Information till företag och organisationer om examensarbete inom Byggteknik vid Högskolan Dalarna Information till företag och organisationer om examensarbete inom Byggteknik vid Högskolan Dalarna Allmänt Alla studenter som följer ett byggprogram vid ska som sista moment i sin utbildning göra ett examensarbete.

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetskurser, gemensamma mål och bedömningskriterier för studenter som påbörjar studier fr o m

Riktlinjer för examensarbetskurser, gemensamma mål och bedömningskriterier för studenter som påbörjar studier fr o m RIKTLINJE Gäller från och med 2015-07-01 Riktlinjer för examensarbetskurser, gemensamma mål och bedömningskriterier för studenter som påbörjar studier fr o m 2015-07-01 Rektors beslut V-2015-0144. Riktlinjerna

Läs mer

Branschprojekt BSAB 2.0 presenterar CoClass

Branschprojekt BSAB 2.0 presenterar CoClass Branschprojekt BSAB 2.0 presenterar CoClass 15 min om CoClass Hur kommer slutresultatet bli? Hur har vi hanterar och beaktat synpunkter under remisstiden? Vad ingår? Var behövs det fortsatt arbete? Tillämpning

Läs mer

Teknikkonsulter och affärsstrategier för internationell samverkan

Teknikkonsulter och affärsstrategier för internationell samverkan Teknikkonsulter och affärsstrategier för internationell samverkan CMB ByggLunsch 19 01 2016 Martine Buser, Petra Bosch Sijtsema Christian Koch, Construction Management, Chalmers Ett dramatisk år i teknikkonsultbranschen

Läs mer

Examensarbete 15 hp vid Bygg- och miljöteknik BOMX03. Angela Sasic Kalagasidis viceprefekt för grundutbildning angela.sasic@chalmers.

Examensarbete 15 hp vid Bygg- och miljöteknik BOMX03. Angela Sasic Kalagasidis viceprefekt för grundutbildning angela.sasic@chalmers. Examensarbete 15 hp vid Bygg- och miljöteknik BOMX03 Angela Sasic Kalagasidis viceprefekt för grundutbildning angela.sasic@chalmers.se 9 november 2015 Kort om mig Docent i byggnadsfysik 2004 Tekn. doktor

Läs mer

Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov

Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov - från förstudie till ett verifieringsprojekt 2017-02-08 1 Verksamhetsutveckling och ledarskap 2017-02-08 Vi hjälper ledare att förena

Läs mer

KONSULTPROFIL. Irene Ström

KONSULTPROFIL. Irene Ström KONSULTPROFIL Irene Ström Med fokus på Liv & Pension och med stor entusiasm kring detta driver jag uppdrag hos mina kunder. Mina projekt kännetecknas av arbetslust, energi och möten mellan människor. Min

Läs mer

Sida 1 (6) BYGGARBETSLEDAREPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Construction Work Management Programme, 120 ECTS

Sida 1 (6) BYGGARBETSLEDAREPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Construction Work Management Programme, 120 ECTS Utbildningsplan Dnr CF 52-518/2009 Sida 1 (6) BYGGARBETSLEDAREPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Construction Work Management Programme, 120 ECTS Utbildningsplanen är inrättad av fakultetsnämnden för medicin,

Läs mer

- En studie om förändring av projekteringsledarens roll och anpassning till ett nytt arbetssätt

- En studie om förändring av projekteringsledarens roll och anpassning till ett nytt arbetssätt BIM för projekteringsledare - En studie om förändring av projekteringsledarens roll och anpassning till ett nytt arbetssätt Examensarbete inom utbildningsprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap

Läs mer

Industriellt betongbyggande leder till ökad produktivitet. Peter Simonsson

Industriellt betongbyggande leder till ökad produktivitet. Peter Simonsson Industriellt betongbyggande leder till ökad produktivitet Peter Simonsson 1 Agenda Snabbare Produktivitetsökning Forskning LTU Innovationer Arbetsmiljö Byggbarhet och Lean Standardisering IT 2 Implementering

Läs mer

Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande Finansiering av Formas

Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande Finansiering av Formas Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande Finansiering av Formas 25 mkr under 2014 2018 (2019) Tilläggsfinansiering av

Läs mer

Stadsutveckling i Sverige vår tids viktigaste projekt

Stadsutveckling i Sverige vår tids viktigaste projekt Stadsutveckling i Sverige vår tids viktigaste projekt Befolkningstillväxten i Stockholm ställer höga krav på utveckling och infrastruktur. Det planeras för 140 000 nya bostäder de närmaste femton åren.

Läs mer

VAD ÄR BIM OCH HUR ANVÄNDS DET. Tomas Sandström, Adtollo

VAD ÄR BIM OCH HUR ANVÄNDS DET. Tomas Sandström, Adtollo VAD ÄR BIM OCH HUR ANVÄNDS DET Tomas Sandström, Adtollo Tomas Sandström Affärsområdeschef Adtollo Mät & Kart Building Information Model ByggnadsInformationsModell Vad vill man med BIM? BIM är ett kollaborativt

Läs mer

Instruktioner för externa examensarbeten vid Receptarieprogrammet, Umeå universitet

Instruktioner för externa examensarbeten vid Receptarieprogrammet, Umeå universitet Instruktioner för externa examensarbeten vid Receptarieprogrammet, Umeå universitet Extern handledare = handledare på exempelvis apotek eller industri Extern handledare ansvarar för att arbetet får en

Läs mer

Färdplan!Citylogistik!!!Godstransporter!i!urbana!områden!!!!!

Färdplan!Citylogistik!!!Godstransporter!i!urbana!områden!!!!! FärdplanCitylogistik Godstransporteriurbanaområden 2014-03-18 i Dokumenttitel:FärdplanCitylogistik Urbanagodstransporteristäder Skapatav:MariaLindholmtillsammansmedarbetsgruppen Dokumentdatum:2014C03C18

Läs mer

Verksamhetsplan BIM Alliance 2016

Verksamhetsplan BIM Alliance 2016 Verksamhetsplan BIM Alliance 2016 Inledning 2015-12-07 BIM Alliance Sweden är en ideell organisation som syftar till att stärka arbetet inom samhällsbyggnadssektorn rörande strukturerad digital informationshantering,

Läs mer

Jonas Tornberg Chalmers - Arkitektur jonas@chalmers.se

Jonas Tornberg Chalmers - Arkitektur jonas@chalmers.se Jonas Tornberg jonas@chalmers.se Arkitektur Biologi och bioteknik Bygg och miljöteknik Data och informationsteknik Energi och miljö Fysik Kemi och kemiteknik Matematiska vetenskaper Material och tillverkningsteknik

Läs mer

PRIVAT PENSIONSSPARANDE

PRIVAT PENSIONSSPARANDE PRIVAT PENSIONSSPARANDE En kvantitativ undersökning i gruppen den svenska allmänheten. September 2006 Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska

Läs mer

ICT-BIM för hållbart samhällsbyggande

ICT-BIM för hållbart samhällsbyggande ICT-BIM för hållbart samhällsbyggande En strategisk innovations- och forskningsagenda OpenBIM 2013-04-22 Håkan Blom VINNOVA strategiska innovationsagendor VINNOVA strategiska innovationsagendor SIO - utlysningar

Läs mer

Publicera och registrera uppsats (examensarbete) i DiVA

Publicera och registrera uppsats (examensarbete) i DiVA 2016-04-01 Lathund för studenter Publicera och registrera uppsats (examensarbete) i DiVA Enligt ett Högskolebeslut, Rutiner och ansvarsförhållanden för självständigt arbete (examensarbete) vid Högskolan

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning?

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Micael Thunberg Teknologie Doktor i bygglogistik Agenda Vad är logistik? Kopplingen logistik och planering Kort om förutsättningarna för effektiv bygglogistik

Läs mer

Formas stark forskningsmiljö Upphandling för e/ hållbart och innova6vt samhällsbyggande

Formas stark forskningsmiljö Upphandling för e/ hållbart och innova6vt samhällsbyggande Formas stark forskningsmiljö Upphandling för e/ hållbart och innova6vt samhällsbyggande Procurement for sustainable innova6on in the built environment (ProcSIBE) 25 mkr, 5 år (2014-2018) Sveriges Bygguniversitet

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Standardmall för utförande och dokumentation av riskbedömningar inom Sweco Norge AS

Standardmall för utförande och dokumentation av riskbedömningar inom Sweco Norge AS Standardmall för utförande och dokumentation av riskbedömningar inom Sweco Norge AS Elin Backman Examensarbete Ergonomi och aerosolteknologi Institutionen för designvetenskaper Lunds tekniska högskola

Läs mer

BIM - Detaljeringsnivåer av

BIM - Detaljeringsnivåer av BIM - Detaljeringsnivåer av byggnadsmodeller En studie i hur olika detaljeringsnivåer påverkar informationsinnehållet av byggnadsmodeller Level of Development of building information models A study of

Läs mer

BIM Alliance. Vad sker i föreningen? Olle Samuelson

BIM Alliance. Vad sker i föreningen? Olle Samuelson BIM Alliance Vad sker i föreningen? 2017-01-25 Olle Samuelson Syfte och vision Ideell förening med 175 medlemsorganisationer från: fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, konsultföretag, byggentreprenörer,

Läs mer