Personer: Psykiatern Oskar Melatonin, ca 45 år. Snygg karl, en aning feminin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personer: Psykiatern Oskar Melatonin, ca 45 år. Snygg karl, en aning feminin."

Transkript

1 1 DENFÖRÄLSKADETERAPEUTEN enkammarkvartettavclaesandersson Personer: PsykiaternOskarMelatonin,ca45år.Snyggkarl,enaningfeminin. OIR,Oskarsinreröst,sompatientenintehörmenpublikenhör.Oskars undermedvetna. EmmadoraAndersson,kring40,vackerpåettneurotisktsätt,omedvetet ganskaprovokativtsexig.arbetatpåresebyrå. EIR,Emmadorasinreröst,somOskarintehörmenpublikenhör. Emmadorasundermedvetna. Mellantexter

2 2 Scen1 (ettmottagningsrummedlänsstolochdyscha.påväggenenstor reproduktionavmagrittesmänniskosonen.väggbonaddärdetstår Oroa diginte,detordnarsigaldrig.ettlitetväntrummednågrastolarochgamla tidskriftersesocksåietthörnavscenbilden.endörrsummersomsurrar ochbesvarasärenåterkommandeeffekt.) Oskarin,bestyrsam,pågotthumör,småsjungerförsigsjälvmedanhantar avsigöverrocken,speglarsignoggrant.medsigharhanoir,somslinkerin medhonom. OIR:(medanOskarspeglarsig)Hej.JagärOskarsinreröst.Jagärendelav Oskar,liksomhanärendelavmig.Jagärhanssämresidaförattsäjadet enkelt.(tilloskar)enganskasnyggkarl.lagomempatiskochkunnig.men men,vilkenkalaskulahanbörjarfå!och...plötsligtbarahändernånting.. utanattmanmärkerdet...ochmanärgammal.ochensamivärlden.tänk pådet,oskar,närslutetnärmarsig.tänkpådet... Oskar:Olyckskorp!Bråkainte!(börjargörasinmorgongymnastik,nånsorts kinesisktai chi,mycketkoncentrerat.ocksåoirdeltarliteslapptoch oengageratigymnastiken.) Enmobiltelefonringer. Oskar: Jäklar!Varharjaglagtmintelefon?

3 3 OIR: Tittaisoppåsen! Oskarlyckasintegenasthittaden,menhittardentillslutiensoppåsesom hanämnatkastabort. Oskar: Hallå(irriteradnäringethörs)Jadetärjag...Melatonin,OskarWilhelm, psykiater,terapeut,ja...detärmintelefon,ja.jaha?goddag.nivill beställatid?vadgällersaken?deprimerad?alldelesslut..skilsmässa.. Överdos?Näraattgåitusenbitar?Usch!Detlåterintebra...Hurgammal sadeniattniär?justfylltfyrtio.rekommenderadfrånpsykiatriska polikliniken?näraattdö?vadheterni?andersson.ochförnamnet?förlåt men varsnällochbokstavera Esomiempati,M tvågånger somi melankoli,asomianorexi,dsomidepression,osomiorgasm,rsomi raserianfallochasomianorexi.vadfårvihärdå?e m m a d o r a.iett ord?ingabindestreck?ochandersson. OIR: Nomenestomen.Detlåtersomattdetkanbliproblem! Oskar: Välkommendå,EmmadoraAndersson,påtisdagklockan17.Ochtaggärna medomniharnågragamlaanteckningarfråntidigarebehandlingar.

4 4 I a Iblandkantvåmänskosjälarkollidera Dåhänderdetattkroppenbristerutisång ochhelavårtväsenbörjarlysaochvibrera Ackattviallafickvaramedomdetengång Refr: Utanhönaingetägg,utanäggingenhöna Dethjälperinteattgråtaellerböna Blodetbrusar,handendarrar,hjärtatslår ochingenihelavärldenfinnssomförstår attkycklingenäntligenärkvittsittäggskal attdenärsvårtochobotligtförälskad b Ingenvetexakthurfenomenetuppstår blixtnedslagetimänskosjälenbarahänder Vifängslasochförförsmedhullochhår ochallalevandevarelserblirvåravänner Refr:Utanhöna... c Attintevetahurochvarförmanharblivitkär kaniiblandgeupphovtillpsykiskabesvär

5 5 Dåblirvisomflyktingarifrämmandeländer somförloratsinabästavännerenisänder Refr:Utanhöna...

6 6 Scen2.Förstamötet Oskar:(ocksåOIRpåscenen.DörrsummersomOskarbesvarar). IntressantattsevaddetärförensortsmänniskadendärEmmadora Andersson.Jagärfaktisktlitenyfiken.Särskiltsomdetförstamötetoftaär direktavgörandeförhuralltingutvecklarsig. OIR: Hoppashonärtrevlig.Intealltförgalen...elleråtminstonegalenpårätt sätt.fårgärnahalitehumorockså... (Emmadoraförsiktigtin.IhenneskölvattenkommerocksåEIR.Emmadora ochoskarskakarhand) Oskar: Varsågodochslåerner. Emmadora:(sättersigpåytterstakantenavstolen) Tack OIR: Honverkarspändochliteanorektisk...Detärnåntingspecielltmedhennes ansikte,nej...medhennesögon..såsorgsna...passarliksominteriktigtihop meddendärleendemunnen.mensådärkanhonjuintesitta!trorhonatt dethärärenhönsgård? Oskar;(eftermycketlångtystnad)

7 7 Niärvarmtvälkommen.Sitternibra?Hurkanjaghjälpaer?? Emmadora:...omjagbaraskuveta... EIR: Herregudvaddethärärobehagligt.Vadstirrarhanpå!?Nutrillarjagsnart igolvet.jagkännermignaken. Oskar: Viharinteskyndsamt.Varförkomnihit?Hurkanjaghjälpaer? Emmadora: Detärsåhemsktdoktorn,niärväldoktorellerhur? hemskt..hemskt Oskar: Vadärdetsomärsåhemsktattduintekantalaomdet? Emmadora:(ryckertill) SaNidu?! Oskar: Jagbrukarduaminapatienter ifalldeinteäremotdet Emmadora:(blygt) Nädetärklart...Emmadora.(sträckerframhanden)Ochdudå? Oskar:(bryrsiginteomhanden)

8 8 Tack,jagvet.Ochduvetvadjagheter. Emmadora: Jajagvet.Melatonin.Jagprövadepådetengång,menjagblevbarakonstig avdet. Oskar: OkejEmmadora.Berättanuvarfördukommertillmig.Ja,dubehöverinte.. Emmadora: Vadå?Vadbehöverjaginte? Oskar: Försökslappnaavochsäjprecisvadsomfallerdigin.Vikanocksåvara tysta.ingentingsomdusäger,ellerlåterbliattsäga,äroviktigtellerutan betydelse.tvärtom. EIR: Usch!Vadmenarkarln?Vadå låterbliattsäga?vadå tvärtom?han verkarliteunderlig. Emmadora: Skajagsitta? Oskar: Ja,vadtyckerdusjälv?Tyckerduattdetärsvårt? Emmadora:

9 9 Nej.Jagharbaralästnånstans,att...äsch. Oskar: Vadharduläst? Emmadora: Nejdetvaringenting,Jagsittergärna,jagälskarattsitta. Oskar: SiegmundFreudsomförhundraårsedanuppfannteknikenmedfri associationhittadepåattläggasinapatienterpåendivan,pådetsättet behövdehanintehelatidenstirrapådemochintehellerblipåtittad,utan kundeiställetgöraalltmöjligtannat,skrivaböckerochbrev,fördjupasigi grekiskmytologi,anteckna,lösakorsord,läsatidningen,klippanaglarna, ansaskägget,rökasinpipa,vadvetjag...medanpatientenlågdärpå dyschanochgjordejobbet,såattsäga. Emmadora:(suckar,tvekar) Säjdoktorn,jagmenarOskar,fårjagfrågaensak? OIR: Densomfrågarvetredansvaretpåsinfråga. Emmadora: Såni...du...blirinteargomjagställerenpersonligfråga Oskar: Naturligtvisinte...jagäridelöra.

10 10 Emmadora:(tvekarlänge) Finnsdetallslyckligamänskor?(skrattartillhäftigtochtragiskt)Jagvet intevadlyckaär,doktorn.jagvågarerkännadet!vetdu?hurvetman närellerommanärlycklig?kanmanallsveta? OIR: Honärsorgsenocholycklig,detärsvaretpåhennesfråga. Oskar: Ja,vadanserdusjälv?Lyckanärväletttillståndsommanbarakankänna igenommanvethurdetkännsattvaraolycklig.lyckankommer,lyckan går,somvilärdeossiaftonbönen.och...närmanärlyckligkanskemaninte enskommerpåattställaensånfråga? EIR: Aftonbönen!Varförkanhanintesvarapåenenkelfråga?Gudsåhan krånglartillallting!hanärprecissommamma!aftonbönen!nej,hanär värreänmamma. Emmadora: Detkanskeärdumtattfrågasådanasaker?Tyckerduattjagärdumsom frågar,doktorn?ärjagdum?somdesadeiskolan. Oskar: Attfrågakanaldrigvaradumt.Vemsade?Dukanfrittberättaalltsom tyngerdig.härfinnsingahinder,ingaregler,härfårdutänkaochkänna

11 11 precisdetsomdutänkerochkänner.alltdusägerstannarossemellan.det kandulitapåtillhundraprocent.villduberättaomdintidiskolan? EIR Hanskubaravetahurudanahemskatankarjaghar,ochvilkenotäck människajagär!hanskuhatamejomhanvisste!hanskukastautmej ochaldrigviljasemejmera. Emmadora Enfrågatilldå.Omdenhärterapin.Vadärdetsomärmeningen,vadärdet somskallhända?vadbrukarhända.detkännskonstigt.jagkännermig alldelestomihuvudet.detpirrarimagen.skalldetkännassåhär? OIR: Hurskalldethärgå?Kanskeärhonförlabilförattorkamedmin behandling?samtidigtharhonnåntingsomfascinerarmej,nåntingmed hennessättattvarasamtidigtsäkerochosäker,bestämdochhjälplös.och dedäroändligtsorgsnaögonen... Oskar: Slappnaavochandasdjupt(visar),kännattduärifullständigtrygghet.Vi ärbaraibörjanavenlånggemensamresa,vitvå.tillsammansskallvi undersökavaddetärsomkännssåsvårtochtungtattni,du,ännuintekan talaomdet.kommertidkommerråd.viharalltidivärlden. EIR: Vadärdetförenresakarlnpratarom?Jagtänkerinteresanånstans!Inte medhonomåtminstone!ochenlångresadessutom!aldrigivärlden!

12 12 Emmadora: Förlåtmej,attjagkännermigsåvimsigoch...Jagharsålängeväntatpåatt fåkommahitochnunärjagärhärkanjaginteensberättavarförjagärhär. Såmycketkanjagsägaattminpappa... Oskar:...ja?Vadärdetmeddinpappa? EIR: Nejdethärbliringenting.Nublirjagtokig! Emmadora: Att...attjagharsåledsamtefterhonomnärdeskiljdesig.Alltsåmin mammaochpappaslutadeatt...alltsåpappaflyttabort.jagblevensam medmamma,mensåträffadejagbjörnochvigifteossmendetblev ingentingavdetheller...såjagstodinteut...detendasomvarbravar faktisktisängkammaren...ochsenblevjagnervösochbörjadegöratokiga sakerpåjobbetochsentogjagförmycketpiller...ochsåsadepåsjukhuset attjagskullebeställatidtillnånterapeutoch...såblevdetni,alltsådu,och härärvi,jagnu. Oskar: Ochnärhändedethär? Emmadora:

13 13 Detvarpåtorsdagenförtreveckorsedan.Klockantre.Pånatten.Jagkände ensånoro,jagkundeintesovaoch...alltingkändessåfullkomligthopplöst. Jagbaraslängdeimejallapillerjaghade...och...jarestenvetduju. OIR: Honharfortfarandesjälvmordsankar.Detkanskevarförtidigtattbörja medterapinnu..?klararhonsigiöppenvård?honbehöverhursomhelst mycketstödochuppmuntran. Oskar: Dåsesviomenvecka.Ochdukanringatillmejomduvill,ocksåförevises nästagång,precisnärduvill.menannarssesvi...sammatid. Emmadora:(stigertveksamtupp) Men...skajaggånuredan,justnärjag...adjödoktorn. Oskar: Oskar.SäjOskarbara.Sesomenvecka...

14 14 II Tidenkrymperossochviblirbarnigeniglappet mellanhoppochförtvivlan Grupperavkrokusarharsettsvandraomkringivårträdgård, iakttagnaavnågratidigasnödroppar Tidenborinneivarjeruta,markenärhavandeavregn Majregnen,deuppåtfallandeurvilkajunimolnenväxer Detärsomomnågonskulleropainneijorden:Vänta! Vivillocksådansa,vivillocksåvaramed! Enspadeliggeridiketmedbrutennacke Dethänderiblandattsmåbarnplötsligtslutarandasochdör Trotsattförsommarenärsåförstummandevacker Vivänderossisömnenochsovervidare Närvärmenkommerblirvibälgarsomlyckanspelarpå tillsvirämnar Gölarnasstarrdjupnarmotsommarenssvärta Idetljusaträdetslövverkanasettlitetmörker Kandetvarasatansomgömsifågelkvittret? Ärfåglarnadeögonviinteharattsedemmed?

15 15 Scen3.(treveckorsenare)Emmadoraliggerpådyschan.Oskarsittersnett bakomhenneochgördåochdåanteckningariettblock. Emmadora: Varförärdusåargpåmig! Oskar: Varförskullejagvaraargpådig?Hurkandutrodet? Emmadora: Jagmärktedetgenastnärjagkomhitidag.Närjagringdepådin dörrsummerdärneresåsvaradeduhemsktargt,liksomavvisande.detlät som gåbort!gåbort! Ochsenkändejagdetiluftennärjagsattoch väntade.jagvarnäraattspringaminväg.ochnärjagliggerhärlåterdin magesåilsken.dengormarochgurglarochsmäller.ettförfärligtoväsen, som...detlåtersomnånsortsinbördeskrig,faktiskt. Oskar: (skrattar)konstigt.jaghördåingenting?jagvissteinteattdetvar inbördeskrigiminmage. OIR: Äntligenharhonkommitigångordentligtmedsintransferens.Inteendag förtidigt.nufårmanhoppasattdetbörjarhändasaker.. EIR: Karlenhatarmig!Jagvillhemtillmamma!

16 16 Emmadora: Detlåterdärinneidinmagesomnånstorochilskentjur,ellersomen varulv...ellerenfullkarlskulleslåochsparkaomkringsig.undervattnet, liksom.sålåterdet. Oskar: Påminnerdetomnågontingsomduharvaritmedomtidigare?Omnågon somdufaktisktharupplevtsomstorochfarligochsomduharvaritmycket räddför? EIR: Nuförsökerhanfåmejattsägaattdetpåminnerompappanärjagvarliten ochnärpappavarfullochmisshandlaminlillamamma. Emmadora: Nej...intenånsomjagkanpåminnamig.Detlåterfaktisktbarasomomdet skullekurraordentligtidinmage.somgaserimagen.ingentingannat.som gaser.baradet. Oskar: Dukommerinteatttänkapånånhändelsenärduvarbarn,,,tillsammans meddinpappakanske...ellermednånannanfullvuxenkarl.enlärare kanske.eller... EIR:

17 17 Hanblirhansäkertnöjdomjagsägerattdetärprecissomnärjagvarbarn ochpappavarargochfullochslogmamma.mendettänkerjagintege honom.ännu.fast...varförinte. Emmadora: Detvarengångnärjagvarlitenochjagförsöktehindrapappafrånattslå mamma.hanvarfullochhemsktsvartsjuk.hanpåstodattmammabedrog honom.hanbrukadeblisådärkonstigibland.ochaggressiv.jagvarhemskt räddförhonom.iblandblevjagsåräddattjagkissadepåmej...mennär hanvarnyktervarhanhursnällsomhelst.världenssnällaste. OIR: Justså.Nufårjagtamotalltskällochallthatsomhörtillpappan.Fast egentligen,detärjudetsomjagfårbetaltför.fintocksåatthonverkar kunnaförlåtahonom,trotsalltillahangjorthenne.detärdetsomärdet ovanligamedhenne,atthonsamtidigtärbådeilskenochvänlig,envisoch medgörlig.ochsendedärögonen. Oskar:...Närduminnsdinpappa hanflyttadejubortnärduvarfjorton,vardet inteså? såvadkännerdudå?vadskulleduhavelatgöramedhonom, meddinpappa? Emmadora:(sättersigupppådyschan,skräckslagen) Vadmenardu?!Dumenarvälinteattjag...Hurkandusäganåntingså hemskt!hurkanduenstänkanåntingsånt?hurkanduvarasågemen ochgrym!

18 18 OIR: Fanockså!Enförtidigtolkning!Nugjordejagbortmej.Helveteshelvete! Oskar: Vetdu,detärinteallsovanligtattsmåbarnuppleversinapappor,eller mammorocksåfördendelen,somhotfullaochtillochmedlivsfarliga.och närbarnetvillförsvarasig,gåtillmotanfall isinfantasialltså såkan barnetsedanfåskuldkänslorochkännasigskyldigtillsinaberättigade tankarochimpulser. Emmadora: Menjagvillealdrigaldrigdödaminpappapåriktigt!Aldrig!!! EIR: Hurkanhanvetaattjaghadeplanerpåattdödafarsan!? Oskar: Vetdu,jaghadesjälvenpappasomkundevaraverkligtelakochgemenmot ossbarn.hanskrekochgormasåmantroddeatthelavärldenskulle spricka.hansvärstasvordom,somhanskrekmedfruktansvärdstyrkavar: (skriker)haisumaplittu!hai SU MA PLITTU!!! Emmadora:(hållerpåatttrillaigolvet) Sluta.Slutaförgudsskull! Oskar:(lugnt,sakligt) Ochsen,närdinpappaflyttadeifråndej,närhanövergavdej,såbörjadedu beskylladejsjälvföratthanförsvann.vardetså,emmadora?

19 19 EIR: Fanvadhanärvidrig,vidrigochaggressiv!Jagtrorattjagskullekunna snöpahonom! Emmadora: Jagtroddeattviskulleprataommejochinteomminpappa,somärdödför längesedan. Oskar: Ja.Jagvetatthanärdöd.Menkanskeintefördig? EIR: Jagmåstefåettslutpådethär! Emmadora: Kanskedetärsomdusäger.Attpapporaldrigdör. OIR: Nublirdetförmycketpåengång.Månnejagvågarsläppaiväghenneefter dethär? Oskar: Detvarmycketmodigtavdejattvågaprataomdinpappa.Jagtrorocksåatt detvarmycketviktigt,alltdetsomduhördekurraiminmage(skrattar) Emmadora: Okejdoc.Jagklararmej.Jagtänkerintetalivetavmejnånmergång.

20 20 Oskar: Lovardudet? EIR: Satan!Jagskullehalustatthoppautgenomfönstret,dränkamigi kolerabassängen,slängamigunderpendolinotågetikervoochsenfråga honomomhanärnöjdnu!fanockså!hanärsåaggressivattjagskulleha lustatt (hejdarsig) Emmadora: Ja.Jaglovar.Dukanfaktisktlitapåmig.Jaglovar.Påhedersord...

21 21 III. Hjälpmigmenförändraingenting! Duskagöramedmejvadjagvill! Hjälpmigmentaintebortminbipolaritet mingalenskapochpromiskuitet Såhjälpmigmenförändraingenting Duskagöramedmejvadjagvill! Endrottningärjagmedmingalnamakt Depressionenärminänglavakt Vadvorejagutanminakonstigheter? minainfallochförljugenheter? Såhjälpmigmenförändraingenting Duskagöramedmejvadjagvill! Envanliggråochtråkigmänskavorejag utanminamentalpatologiskaanlag utanminastorhetsfantasierochfobier HurfrisktrorduförrestensjälvattDUär! Hjälpmigmenförändraingenting Duskagörmedmejvadjagvill!

22 22 Taintebortmingalenskapochparanoia låtmiggåpåsomenpapegoja Accepteramintommablickochbrustnaröst menälskamigochgemejtröst Hjälpmigmenförändraingenting Duskagöramedmejvadjagvill! Syndenvarminendatrognavän degångerjagvartröttochledsen Melankolingerglädjendjup,skriverpoeten ochminmanifickfartpåsmeten! Hjälpmigmenförändraingenting Duskagöramedmejvadjagvill! Ominteannathjälperfårmanlåtatidengå ochväntatillsdödenstigerpå Envanliggråochtråkigmänskavorejag utanminapsykotiskaöverslag Hjälpmigmenförändraingenting Duskagörmedmejvadjagvill!

23 23 Scen4. Oskar: Varförvilledudö? Emmadora: Jagvarsåfullavhat.Alltkändessåäckligt. Oskar: Hat?Motvem? Emmadora: Alla...Pappa,somhadesvikitmig.Björn,somlämnademig.Barnet,som vägradeattblitillinneimig. Oskar: Mendinpappa,hanflyttadebortnärduvarfjorton,intesant? Emmadora: Justdet.Närjagmestskullehabehövthonom.Detkundejagaldrigförlåta honom.ochsennärjaghittabjörnochvigifteossochjagtänkteattnublir alltbra,menbaraskitblevdet.jagvillehabarnmeninteblevdetnågot barn.jagkändedetsomattocksåbarnetsvekmig.jagliksombaraväntapå attbjörnocksåskullesvikamig,ochförsvinna.sompappahadegjort. Oskar: VardetBjörnsomsvek,somlämnadedig.Jagtroddeatt...

24 24 Emmadora: Jagvissteatthanskulletröttnapåmig,jagvaralldelesslutochtom,jagbara väntadepåattdetskulletaslut.jagvarsåfulockså...såjag... Oskar: Sådu? Emmadora: Jagsvekhonom.Ochoss.Jagsvekalltjaghadelovat,attälskahonominöd ochlustochalltdetdär.jagvet.ochjagbedroghonom.jaghoppadeisäng medvemsomhelst.mestförattskyndapådetsomjagvissteattändåskulle hända.jagvarsåfullavmisstro.ochavhat.jagstodinteutmedattbli lämnadengångtill.förstavpappa.sedanavbjörn. Oskar: SåBjörnvilleskiljasignärhanfickredapåattdu...? Emmadora: Nej.Jagberättadealltförhonom.Menhansainteettontord!Hanvillebara förlåtamigochbörjaomfrånbörjan.mendetvilleintejag.jagsablanktnej! Ochbadhonomdrasålångtpepparnväxer!Stick,sajag,jagvillaldrigsedej mera!jagvarvidrig. Oskar: Sådetvarenhämnd,påsättochvis.EnhämndsomdutogutpåBjörnmen somegentligenskullehariktatsmotdinpappa?

25 25 EIR: Omhaninteslutarnuhopparjagutgenomfönstret! Emmadora:(skriker) Hurskujagkunnavetaalltdetdär!?Jagäringenläkare!Jagärenvanlig kvinnabara!jaglängtadeefterminpappa.detvarallt! (långspändtystnad) OIR: Hontycksfaktiskthaettstarktbehovattstraffaochförnedrasigsjälv. Stackarsmänskan.Jagbordehafåttträffahennedå,innanalltdethär hände.honärmyckettilldragande,honfascinerarmigfaktiskt...menvar liteförsiktignu,oskar. EIR: Plågamigbara!Slutainte,gåpåbara!Omduskullevetahurbradetkänns närduriktigtförnedrarmig.fattarduhurjagnjuteravdingrymhet? Oskar: Villedudö,påriktigt? Emmadora: Ja. EIR: Klartattjagintevilledö,idiot!Dåskullejagvälintesittahärnu!Hur korkadfårenterapeutbli?

26 26 OIR: Härärnågontingsomintestämmer.Dubblabudskap,dethonsäger stämmerinteallsöverensmedhurhonär.hennesmunsäjerettochhennes kroppsägernåntingheltannat.menhennesansikteärengåta...jagkan intesemejmättpåhenne... Oskar: Vadvardetsomhindradedig?Duvilledömendudoginte. Emmadora: Jagbådevilleochvilleinte.Jagvilledö...jagvilleleva.Såvardetbara. OIR: Detmåstevaraetthelveteattgåomkringmedsåstarkaochtotalt motstridigakänslor.klararhonavensådanambivalens? Oskar: Såbraattduintegavefterfördindödslängtan.Livetidejvarstarkare.Men detmåstehavaritmyckettungt...ensamtochsmärtsamt. EIR: Hantrormiginte,denskitstöveln.Hanserraktigenommigmedsin psykiatriskaröntgenblick. Emmadora: Ja.Fastingentingspeladenånrolllängre.Detkundegöradetsamma.Såjag tänkteattjagkundelikavälfortsättaattleva.

27 27 Oskar: Detkännsfintattdukanprataomdethärmedmig.Dugörmigglad. EIR: Varförskulledetgörahonomglad?Vadärdethanvillegentligen? Emmadora: Tack.Jagvetinte...jagärsåförvirrad.Kanvislutalitetidigare.Jagmåstegå nu...jagmåstefaktiskthinnatillbutiken(resersig,går) EIR: Dugörmigsåsjuk.Dugörmigsåolycklig.Dugörmigsålycklig.Jagtycker såmycketomnärduärsådärvidrigmotmig.sådanärjag. Oskar: Vifårfortsättaattprataomdethärnästagång,omenvecka.Ochkomihåg attdukanringatillmejnärsomhelst.

28 28 IV. Ångestärettsättattkännalycka Smärtandöljerenstörresmärta Inteensidrömmenfårjagvaraifred Ettsättattvararasandeärattblilugn Orgasmenärsomatthoppaöverettlitetdike Sekundeninnansömnenärpåvägminnsjag hurdetvarattfödas Jagsprittertillochstårensampåetttorgsomkantas avhuvudlösastatyer Jagärenstatyblandandra Jagfårlustattdansameningenmusikhörs Inteensattnågongråter Jagmärkerintelyckan,omhonärpåvägeller omhonredangått Somnärjagdykeribråddjuptvattenochvetattjag varithärförr Gälarnafungerar Närjaglyfterpåskallenslockserjagalperna underifrån Deärdjupaochsträckersiglångtinimärgen,från födelsenändahit

29 29 Scen5 (eftertremånadersterapi)oskarliggerpådyschan.emmadorasitterpå terapeutensstol.stämningenärganskauppsluppen,manförstårattdetär någotskojsomdekommitöverensom. Emmadora:(lekerterapeut) Hurharvidetidagdå?Berättabaraalltsomfallerdigin.Ingentingdu säger,ellerlåterbliattsäga,ärföroviktigt.dukanlitapåmejtillhundra procent. Oskar: Jo,detkännsbarabra.Menvifårinteglömmaattdetärdusomärpatient ochjagsomärdinterapeut.dukomentimmeförtidigtidag. EIR: Nutrorhanförståsattjagharblivitkärihonom.Vilketjagocksåharblivit. Ågudvadjagärkärihonom!Hanärunderbar.Detkännsändaneri stortårna. Emmadora: Detberorpåattjagråkadetittafelpåklockan,ingentingannat.Detärväl ingentingattbråkaom.entimmehitellerdit.tänkerduoftapåmej? OIR: Nugällerdetattvaraförsiktig!Jagmåstemedgeattjagharbörjattänkapå hennealltförofta.mendetärenfulltnormalmottransferens.terapeuten

30 30 kaninteförnekasinakänslor,ocksåomhanintefårvisademochallra minstförverkligademihandling. Oskar: Naturligtvistänkerjagpådig.Viharjuträffatsregelbudetnuiövertre månader.duärenklokoch..vackerkvinna. OIR: Fanockså,vadjagsäger! Emmadora: Jagblirsåvansinnigtgladnärdusägersådär!MinmanBjörnsadealdrig sådär. Oskar: Jagsägerjubarasomdetär.Sanningen.Skallvibytaplatsnu,närdufick kännapåhurdetvaraattsittapåterapeutensplats? Emmadora: Nä.Jagvillintebyta.Jaggillardenhärplatsenbättre. Oskar:(resignerat) Okejdå.Mendetärdusombetalarkalaset. OIR: Jagbordealdrighagåttmedpådenhärdummaleken. Emmadora:

31 31 Ärdetnormaltattpatientenblirkärisinterapeut? Oskar: Vadärnormalt?Oftastärdetintesinterapeutpatientenblirkäri,intepå riktigt,utaninånannanperson,nånnärstående,somterapeutenliksomäri ställetför,ellerrepresenterar.terapeutenblirenställföreträdareförnån somvaritviktigochståttpatientennära.detärsomomnågotgammalt benrangelbörjatskramlaigarderoben.förstårdu? Emmadora: Nej.Inteimittfallåtminstone.Vadåbenrangel?Sådetärinteonormaltdå? Oskar: Viharjukommitöverensomattallakänslorärtillåtnahär.Hat,avund, svartsjuka,förälskelse.detärviktigtattvisedankanprataomdet.arbeta ossigenomdettillsammans.sådantsomnångånghargåttfelochblivit kvarsomkänsloravskuld,ellersmärta,ellerlängtan. EIR: Vadärdethansvamlar.Hanvågarintevisavadhankänner.Ettjäkla benrangelhelakarln!hanärfeg,detärhelasaken. Emmadora: Älskardumig,OskarRudolf? OIR: Ojdå!Nutunganrättimun.

32 32 Oskar: Jagärdinterapeut,Emmadora.Jagtyckeromdig,menvifårinteglömma attjagärdinterapeutochattterapinharsinareglersomviharkommit överensomochsomviintekan,ellervillbrytamot.detvorefelmotdigoch motoss. EIR: Jagharintekommitöverensomnånting!Varintesåfegnu! Emmadora:(mycketbesvikenpåsvaret) Duälskarmigalltsåinte. Oskar: Detharjagintesagt.Mennuärtidenute.Vifåråterkommatilldethärnästa gång. Emmadora: Omdetnublirnågonnästagång. Oskar: Ochvadbetyderdet? Emmadora: Ingenting.Hejdå.Hålltillgodomeddinagamlabenrangel!(gårsnabbt, smälleridörren.oskarblirkvaribegrundande)

33 33 V. Jagkysserdigavhungerjagkysserdig avtörst Minkyssärkannibalenskyss Dödenskyss,längtansochlustenskyss Eldensochisenskyss Dinatommaögonhålor,bortkyssta Dinakyssarsöndertuggade,bortspottade Kyssintekrokodiler(omdeinteärmiljömärkta) Undvikvampyrenshörntänder(ingatungkyssar) Pressaihopläpparnaiinfluensatider Kyssingensbak(omduintemåste) Besvarasvinaktigheternamedettlågmält kysssjälv Tvättatändernaföre,underochefter Övaattkyssadigsjälv,börjamedtårna Ätdinmatsomomduskullekyssamatensläppar Kyssalltsomrörsigochalltsomärstilla Kyssgodhetensnällhetenömhetenochsvagheten Jagkysserdigavhungerjagkysserdig avtörst Minkyssärkannibalenskyss

34 34 Scen6(eftersexmånader)Emmasitterigenpåsinstol.OskarochEmma tigerienturbulenttystnad.kampenochdialogenförshuvudsakligen mellanderasinrerösteroirocheir. Oskar: Kännsdetbättrenu?Jagharförmigattdetärnåntingsomhartyngtdigen längretidredan.kanviprataomdet? Emmadora: Påettsättvardetsköntattbaraliggadärpådindyscha,jagkändemigpå någotsättsomettlitetbarn,jaginbillademejattjagvaralldelesliten,fem årkanske,ellersex,ochattdulästesagorförmigochattjagblevliksom konstigihelakroppen.ungefärsomdetvarnärpappaskulleläsasagorför migmenhanvarinteriktigtnykterochdåkundehanberättademest fantastiskahistoriersomhanbarahittadepå.detvarsåhärligt! Oskar:Mmmm.(terapeutiskthummande)Nubytteduämne.Kommerdu ihågdedärhistorierna? Emmadora:(ivrig) Jo,jagkandemännunästanutantill!Enhandladeomsmågrönamänsom boddeiunderjorden.ochtillsammansmedpappagrävdeviossinijorden ochdärfannsjättelikasalarochkusligagångarochallaslagshemskadjur. Dethändefantastiskaunderligasaker.Jagblevförvandladtillen spindelflickasomkundeklättranerunderjordenlängsmedminegen spindeltrådoch...

35 35 Oskar:(lyssnarintelängreutanärinneisinaegnafantasier,somnu synliggörsavoir) OIR: Vadskalljagtamigtill!?Jagkanintefåhenneurtankarna,detlilla förtjusandelivet.måttehonaldriglämnadethärrummet.måttehonaldrig slutagåiminterapi.honharkommitigångordentligtnu.honberättarom sininreverklighet.sinadrömmar.sinafantasier.sinarädslorochsin längtan,sinlust.vadskajagtamigtillmedhenne? EIR: Nunärjagberättaromhurdetvarnärjagvarliten,omvadpappa berättadeförsagorförmigochvadjaghardrömt.ochnunärjagtalarom minarädslorochomhurjagkännerförhonom,nutrorjagfaktisktattjag harhonom,attjagfångathonom.närjagharhonomfastskalljag...nej,det vågarjaginteenstänkapå! OIR: Jagmåstefåsäjavadjagkännerförhenne!Jagharärligttalatensån satanslustattläggamigbredvidhennedärpådyschan.jagmåstefå hållaomhenne,smekahenneshalsochbröstochkyssahenne.nukanjag intebehärskamiglängre,numåstejag(oirsmygerframmotemmadora, EIRreagerar) EIR: Detverkarsomomhanhållerpåattglömmaalladedärreglernasomvihar talatomochsomvarsåviktiga.attmanfårkännaochtänkavadsomhelst menattmanunderingaomständigheterfår...

36 36 OIR: Nuklararjagintedethärlängre!Nugerjagfaniallareglersomgällerför terapin.såhärharjagaldrigkänttidigare.minhandledareavråddemig visserligen,jagvetdet.attdetskullevaraslutetpåminverksamhet.men inteenshonfattadestyrkaniminakänslor.naturkraften!attalltärtillåteti krigochkärlek!griptillfälletnuoskar,carpediem!,medandukanfå henne!grillahenne,grillahennemedanköttetärvarmt!nej!fanvadjag pratar! Emmadora: Ochsennärdenlillagrönaprinsenkysstemig,alltsånärjagvarengrön spindel,så...oskar!lyssnardualls? Oskar:(ryckertill,vaknaruppfrånsinafantasier) Javisst,Emmadora.Klartattjaglyssnade.Detvarmycketintressant.Men kanviåtergåtillminfrågaomvaddetärsomtyngtdigpåsistatiden. EIR: Omhantrorattjagigenskallbekännahurmycketjagälskarhonomsåblir hanbesviken.låthonomundra.ochlida.liteåtminstone. Emmadora: Kanskejagharvaritlitenere,pånågotsätt.Påjobbetharjaggjortkonstiga saker.jagskullebeställaenbröllopsresaförettbröllopspartillguatemala ochsedanmärktejagattjaghöllpåattskickaivägdemtillguantanamo. Ochsånt...åträtthålliallafall.Enmorgontvättadejagtändernamedmin

37 37 rynkkräm.vissadagarharjaginteenskunnattänkapåmat.skalldet varasåhärnärmangåriterapi? OIR: Hontyckskännasomjag.Kandetbaravarafrågaomtransferens? Oskar: Dukanskeharhaftandrasakeratttänkapåsåattduinteriktigtorkat koncentreradigpåvardagenspraktiskasmåbestyr. EIR: Antingenärhankorkadellersåärhansjälvkollrigavkärlek,precissomjag. Emmadora: Blirmanalltidsåhärkonstigavattgåiterapi? OIR: Honfrågarochfrågar.Intekanjagsvarapåsådanafrågor.Jagkanaldrigse migmättpåhenneshemlighetsfullaansikte.honärsåjävligtvacker. Oskar: Detärfaktisktsåattmanmåstevaraganskastarkoch...frisk...förattorka minnassådanasvårasakersomhäntförlängesedan,kanskeredannärman varliten.ochjagvetattduhardenstyrkan,emmadora.vadärdetsom tryckerdig? EIR:

38 38 Omjagnusägervadjagkännerochvadjagharlustattgörakommerhan anklagamigförattsaboteraterapinochsedankastautmig! Emmadora: Jagharontihuvudet.Kanjagfålitevatten? (Oskargårefterettglasvatten,gerdettillEmmadoramedengestfylldav kärlekochömhet.hondricker.deserpåvarandra.oskarsträckerhanden mothenne,menhejdarsig.emmadoraärpåvägattkastasigomhalsenpå Oskar,menhejdarsig) (härpaus)

39 39 Akt2 Scen7.Oskarkläddifrack.HanochOIRarrangerarlevandeljusi mottagningsrummet.blommor.sätterpåskönmusik(typ:schuberts Rosamunde)Tänderrökelse.Kollarchampagnen.OIRdeltar,menärinte entusiastisk.emmadoraringerpåsummern.oskarsvararmed bröllopsmarchenstakter. Emmadora(medEIR)kommerintetontanandeinimottagningsrummet. Emmadora:(förvånad,överrumplad) Vadärdethär?Harjagkommitförtidigt,ellerförsentigen?Skallduha gästerhär.isåfall... Oskar:(gårhögtidligtframtillhenne,kastarsigpåknäochfriar) ÄlskadeEmmadoraAndersson.Jagharälskatdigfrånförstastundjagsåg dig!jagharälskatallthosdig.dinskönhet,dinintelligens,dittmod,din röst.dittleende.dinblick.tillochmeddindepression.jaghartänktpådig dagochnatt.varjenattharjagomfamnatdigiminadrömmar.jagvetatt dethärärsåfel,mendetkännsändåsårätt.emmadoraandersson.villdu giftadigmedmig? EIR: Omdethärärettskämtsåöverstigerdetmittsinneförhumor.Harkarlen blivitsprittsprångandegalen! Emmadora:

40 40 Skojardumedmig,OskarRudolf?Stiguppnu.Jagkanintetänkanärdustår sådärpåknä,somiengammalpilsnerfilm. Oskar: NejEmmadora.Jagskojarinte.Dethärärblodigtallvar!Jagkaninteleva utandig!jagvillhadig!säjja,emmadora.säjbaraja,såblirjaglycklig.så blirvibådalyckliga! Emmadora: Menhurblirdetmedminbehandling?Dukanvälintevaraminterapeut omviärgifta,väl? Oskar: Tänkintepådet!Ikrigochkärlekäralltingtillåtet.Kärlekenslaggåröver allaandralagar.säjja!baraettkortja,ochjagblirdenlyckligastemannen påjorden! EIR: Mycketskallmanhörainnanöronentrillarav! Emmadora: Sådumenarallvardå?Påriktigt?Attvigifteross,attviblirmanochhustru, attvibörjarälskavarandrainödochlust,tillsdödenskiljerossåt?eller...? Oskar: Ja,ja,ja.Säjja,säjattduvillbliEmmadoraMelatonin!Säjattduvillblimin! Emmadora:(ivaletochkvalet)

41 41 Detkomfaktisktliteöverraskande,Oskar.Ochinteärjagfestkläddheller. DubordehavarnatmigOskar.Jagskullehavaritlitefinåtminstone,inte somjagnuär. EIR: Dukanintebeslutasåhärsnabbt.Dumåstefålitetidattfundera.Låtdig inteöverrumplasnu.säjattdumåstetänkapåsaken! Oskar: EmmadoraEmmadora.Säjja.Säjbaraja!! Emmadora: KäraOskar.Klarattjagärsmickradöverdittförslag.Menminkäradoktor, gemejlitetidatttänka.detmåstedu,oskar.litetidattfundera. Oskar: Dåfinnsdethopp!?Hurmyckettidbehöverdu? Emmadora: Ja,åtminstonefemminuter.Visäjerfemminuter. EIR: Femminuter?Duärinteklok!Intekandubestämmadigpåsåkorttid. VarnuförnuftigEmmadora.Sägerdujanu,ärdetsenförsentattångrasig. Påfemminuterkanduförstörarestenavdittliv! Oskar: Överenskommet.Tidenbörjarnu(tittarpåsinklocka,blirkvarpåknä)

42 42 Emmadora:(drarsigåtsidan) Åherregud!Vadskajagtamejtill?Vadskulleminmammagöraimitt ställe?hjälpmig,mamma! EIR: Vetdu,Emmadora.Allastorabeslutärisjälvaverketfattadelångtinnanvi trorossfattadem.hjärtatärdetsomfattarvåraviktigastebeslut.vadsäjer ditthjärta?lydditthjärta! Emmadora: Nogkändesdetännuimorseattjagvarkärihonom.(räknarpåfingrarna) Ententententelikamenten... Oskar:(somräknar) Tvåminuterkvar! Emmadora: Nublirjagtokig.Nedrehälftenavmejvillmendenövrehälftentvekar.Hur kanmansamtidigtviljatvåolikasaker.detvarsammanärjagvillebådedö ochleva. EIR: Ståutmeddinambivalensnu,Emmadora.Hålldinadrifterischack.Inte sprickerduochinteblirdutokigbaraförattduintekanbeslutadej.gör ingentingförhastatsomdusenfårångra. Oskar:

43 43 (ropar)femtifem,femtiex,femtisju,femtiåtta.femminuter!tidenärslut. Komhit.Nå?Hurblirdet?Vadhardubeslutat? Emmadora: Dutogmejverkligenpåsängen,sommansäjer.Jagtroddeattdetvaren alldelesvanligterapitimme.ochsenkommerdumedensånhär jätteöverraskning! Oskar: Säjja,Emmadora!SäjbaraettkortochklartJA! Emmadora:(tvekar) Omduverkligenvillsåsägerjagväljadå.Svaretärja,Oskar.(han omfamnarhenneochöveröserhennemedkyssar,drarhennetillett serveringsborddärchampanjenväntar.) Oskar: Föross,Emmadora.FörOskarochEmmadoraMelatonin.Skål! Emmadora: Såterapinärinställdidagdå?

44 44 VI Bröllopetgickbrasombröllopbrukar fastbrudgummenhadesvårtattsägaja ochsvaraprästenmed:vadskullenisjälvsäja? Brudensåglyckligutisinrosafärgadeslöja Nånvitsigvänhadehittatpåattsändaenblöja sompresent:fastbarnetnogskulledröja Telegrammenlästesuppsombrukligtär ochrimmenskapadeenrenthysteriskatmosfär Hejochhoppunderfilten,omniomånaderkommerpilten. stoddetpåhälftenavtelegrammen MedanLyckamellanlakanenönskarvännenTakanen. väcktebådeglädjeochlöjeiförsamlingen Sedandrackgästernasnabbtuppallspriten såattnågrarentavmåsteuppsökakliniken MenOskarochEmmadorastyrdekosantillParisochLouvren ochemmadoraövadesigpåmercibeaucoupochces ttrebien! Hurdetgickfördemfårdenvetasomännuintegåtthem.

45 45 Scen8 (Bröllopsresan.IParis,påLouvren.OskarvisarentusiastisktförEmmadora muséetsskatter,oirocheirmeddem) Emmadora: Älskardumigännu,Oskar? Oskar: Naturligtvis,lillasötnos!HärharviMonet...tittapåhansunderbara näckrosor...nämenemmadora,vadärdetnudå,dukanvälintevaratrött ännu...sehär!..hurhanharfångatnäckrosenssjäl...detärunikt, enastående...menälskling...försöknukoncentreradiglite. Emmadora: Menvarförärkarlarnapåklädda?Varförärintedendärsnyggagossen ocksånaken,närnästanalladamernaärsprittis? Oskar: Ochhär,sehär,härharviManet,inteattförväxlamedMonet hans berömdafrukostidetgröna njutavdessahärliganakna kvinnokroppar manrysernärmanserdem,deärsåverkligaattman skulleviljaklappadempåstjärten,intesantemmadora?!ärdeinte skickligtgjorda,alldelessomlevande,nästanverkligareäniverkligheten... EIR:

46 46 Deserdummautdedärfläskigatanternasomliggerdärochfläkerutsig! Usch!Jagtyckerattdesaknarstil,heltenkelt.Mammaskulleintehagillat demalls.jagfårlustattspotta! Emmadora: Hemmapålandetbrukadeviocksåspringaomkringnakna.Påsomrarna. Detvarroligt,manvarliksomfri,somGudhadeskapaten.Menintevardet nåntingmerameddet.intekomnånochskullemålaavossinte! OIR: Honsaknarvanaattsepåkonst.Honserpåmästerverkenmed naturbarnetsblick.menviskalärahenne,omdetsåtogårianspråk.såsöt honärisinokunnighet,såförtjusande.jagfårfaktiskttårariögonennärjag märkervilkenestetiskoskuldhonärochvilkenmissionjagharframför mig.detvisarbarahurmyckethonbehövermig. Oskar: Mengullegrynet,detärenheltannansak.Dethärärkonst,storkonst. HärärdetMästarensomharvaritifarten.Tittahär,hurljusetbrytssådär vackertvidhennesbröstvårta.ärdetinteunderbartmålat,lillafru Melatonin! EIR: Melatonin?Usch!Jagbordehahållitkvarmittgamlarejälahederliganamn: Andersson! Emmadora:

47 47 Nä,intetyckerjag.Kanviintegåtillhotelletnu.Visstärtavlornafina,men integårdeväländåuppmotäktavara.därkandufåtittahurmycketdu villpåhurljusetbrytersighitochditpåminabröstvårtor,omduharlust. EIR: EfterbröllopsnattenhardetintevaritmyckettillälskogmedOskarinte. Fastmanskakanskeintekrävaförmycket.Hanäringenungdomlängre.I vissastunderbörjarjagtvivla:kanskealltsammansärettstortmisstag?! Emmadora: Mejstördetinteattdedärfruntimrenärnakna.Omdetskavarasåi konstensåskadet,antarjag.menvarfinnsallayngrenaknamän!?jag skullefaktiskthellretittapådem. Oskar: Vemskullenuviljatittapånaknaherrar?!Bögardessutom!Mennu kommervitilldagensklou,världensmestberömdamålning.sehär... LeonardodaVincisMonalisa...Hennesoutgrundligaleendeansesberopå atthonväntarbarn.fastdetärinteslutgiltigtbevisat. Emmadora: FörlåtmejOskar,menjagharfaktisktganskaontifötterna.Kanviintetaen taxitillhotelletochdrickalitevövglitooiställetföratttravaomkringhär somnånsorts...travhästarochstirrapågravidadamer? Oskar: Oduunderbarahustru,jajagvillvaradinegenhäst!Dittegetlillafullblod! Klartavvikanåkatillhotellet.Vikankommatillbakagenastimorgonbitti.

48 48 EIR: Hoppsan!Storiorden. Emmadora: Omjagfårsäjasomjagkännerdet,Oskar,ochduharjusagtattmänskan skavaraskallvaraärligmotsigsjälv,såmåstejagiärlighetensnamn erkännaattjaglängtarhem.jagäralldelesproppfullavkultur,denkommer utgenomöronen.justniorkarjagvarkenmedmanetellermoneteller Renaultochalltvaddeheter.Jagvilltillbakatillmittvanligaliv.Jagvilltill hotellet.jagvillhaskumppa.jagvillhem! Oskar: Tidnogreservihem.Tidsnog.Menviärgiftanu.Sådetblirslutpådet desperatasingellivet,alltdetsomgjordedigsåförtvivlad.ettnyttliv,enny epokharrandats.alltdetgamlaärglömtochbegravet.fridöverdess minne.vistårinförnyaäventyr,nyautmaningar,nyastrider.ochviska segra,emmadora.mendetförutsättervissauppoffringarochvissaregler, somgällerossbåda. Emmadora: Vadåföruppoffringar.Ochintekanmanbarabegravadetsomharvarit. Ochreglernamåstevarasådanaattvibådakangodkännadem. Oskar: Ensaksomvimåstehållaiminnetär,attviärgiftanu,ochattduärmin lagvidgahustruochjagärdinlagvigdaman.ärdumed?

49 49 EIR: Passadejnu.Nukommerfångreglementet. Emmadora: Jajagärmed.Tillsvidare. Oskar: Jagharhuvudansvaretförvårfamilj,intesant.Detinnebärattjagär familjensöverhuvudochattmittordmåstevägalitetyngreändittord. Hängerdumed? Emmadora: Vadåvägertyngre?Viskaväldelajämtsomvikomöverensom? Oskar: Hurskajagnuläggaminaordsåattduförstår.Vivilljuinteattalltåtergår tilldetgamla,somvarföredublevordentligtsjukochförsöktetalivetav dig..vivilljuskyddadig,fördittegetbästa.intesant? Emmadora: Vadmenardumedvi?! Oskar: Serdu...jagharenöverraskningåtdej.Etthalssmyckesomettteckenpå minstorakärlek.serduhurdetglittrarochglimmar,somstjärnhimmeln! Ärdetintevackert? EIR:

50 50 PassapånuEmmadora.Hantänkersättakoppelpådej! Emmadora: Ojdå!Detärunderbart!Menvadärdetförenkedjasomdu...? (Oskarkopplarhalssmyckettillenlöplina) Oskar: Sådär.Nukanduröradigfrittochnästansålångtduvill.Detärförditteget bästa...ochduvänjerdigsnart.kärahustru. EIR: Jagvarnadejudej!Nuärdufast!

51 51 VII. KärlekenkanbliflugpapperochKarlssonsklister Attblikorsfästfrånhandlovarochvrister Livetblirstängt,tomt,utrymtocheliminerat närfrihetenochsjälvständighetenharkollaberat Fångenskappålivstidkallarvitrofasthet ochsiktarpågemensamdödsannonsochevighet Bästärkärlekenisittförälskelsestadium Dåmåletförpassionenlysersomradium Dåkropparnaochsjälarnasmälterihop tillenpsykosomatiskradioaktivisotop Närviurlakadevaknarivarandrasarmar Tömdapåallvätskaiurinblåsaochtarmar Dettalasmycketomkärlekmenliteomvänskap Somvorevänskapenkärlekensfuttigaavskrap Menvänskapkanvaraförälskelsensslutprodukt Ochalltviktigarenärvinärmarosslivetsändpunkt Låtosssatsapåförälskelsenochdessvänskapligavariant Vadenensammanbehöverärengenerösochvänligtant

52 52 Scen9 (Etthalvtårefterbröllopet.Vardag.Emmadoraärgenomettstorthalsband koppladtillenlöplinasomstarktbegränsarhennesrörelsefrihet.) Emmadora:(imobiltelefon) NejBjörn!Dutycksintefattanåntingalls!Omjagsägerattdetfaktisktvar enaningbättreattvaragiftmeddigsåförstårdukanskedjupetavmin förtvivlan.nej!absolutinte!omdethärärkärlekochomtankelovarjagatt ätaupp (skrattarhysteriskt)inteminkrimskinnsmössa,utandendärlilla baskern,densomduköpteåtmejpåuffennärvivarungaochfattigaoch lyckliga.detlovatjag!omduintekommerochbefriarmigvilljagaldrigse digmera!vadsäjerdu!?attviredanharskiljtossochdärigenomhar kommitöverensomattintemeraträffas?struntprat.jagväntarpådig! Björn!Läggintepå!Lägginte... EIR: Älskarjagverkligenattbliförnedradochinspärradimittegethem?Njuter jagverkligenavdensortenstrygghet,somoskarlåtitpåskina?jagmedger attdetkändespånågotsättspännandedåibörjan,deförstadagarnaeller veckorna,mennuärdetjurenahelvetet!jagkännermejsomen livstidsfångepåenspecialanstalt.tänkattjagintegenastfattadevilken självgodochchauvinistiskfångvaktarejaggiftemigmed.irenförvåning, faktiskt!baraförattjaghadelitelångtråkigtochsenförattdetkomså överraskande. Oskar(inmedenaggressivblomma)

53 53 GodmorgonkäraEmmadora.Duärvackrareännånsin.Vemhardupratat medidag?duharvälintepratatmednånkarl?pålördagfårduföljamedpå PsykoterapeutiskaFörbundetsfestmiddagpåSvenskaKlubben.Jagskafå enanspråkslösutmärkelse.detblirväländålitetrevligt. Emmadora: Oskarsnälla.Kandubefriamigfråndetdärhalsbandet.Dethindrarmig frånattröramig,attbegemigutpåstanochattshoppaellerträffamina vänner.jagkaninteensduschaordentligt.jagharskavsårpåhalsenockså. Dethärkomvialdrigöverensomnärvigifteoss.Attjagskulleblidingalä rslav!dinknähund! OIR: Honärintedum,denlilla.Medlistförsökerhonluramigförattsedan omedelbartbegesigtillnågonavsinagamlaälskare.honharkvarsina erotomanaböjelser!mendetkommerinteattlyckas!emmadoraärminoch honskallförbliminintilldödedagar.såärdetbara.jufortarehoninserdet, destobättreocksåförhennesjälv. Oskar: Emmadorasnälla.Inteskalldubrydigomdetdärlillahalsbandet...Detär baraenmetaforförminkärlek,ettbevispåvårgemenskapochdet konkretatecknetpåhurfästadjagärviddig.tänkdigattdendärkedjans andraändaärfästadkringminhals,såförstårdu.bärvårthalsbandmed stolthet.detvarintebilligtheller. EIR:

54 54 Omhanintegenastbefriarmigkommerjagaldrigattliggamedhonom igen.intefastviskullevarahundragångergifta!ochalladedär konstigheterna,fellatioochcunillingus,ellervaddenuheternärmangör konstigasakermedmunnen alltdetdärfårhansägaadjötill.detärslut meddetnu!fin.loppu.slut! Emmadora: Trointeattjaginteuppskattardinaomsorgerochbevispåvårkärlek.Det ärbarasåirriterandeattintekunnarörasig,inteenshärhemma,föratt intetalaomattgåutepåstan.iblandkännerjagmigfaktisktsomenhund, ensåndärkinesiskpalatshund.jagharontiryggendessutom.härsitterjag dagarnaiändaochlyssnarpånärdubotardinapatienter,isammastoloch påsammadyschadärjagsjälvlågännuganskanyligen.detkonstigaär,att dusägersammasakeråtdinanyapatientersomdusadeåtmig,dåibörjan. (imiterar) Ingentingdusägerärförlitetellerobetydligthäriterapin. OIR: Honförsökerföramigbakomljusetsåatthonkanträffasinagamlaälskare. VikhädanSatan!Medsatanförhandlarmaninte.Satanskallmotasredani grind! Oskar: Jagkanköpaetthalsbandsomärännuvackrareochännulättareattbära. Ettavtitaniummedinfogadesmaragderochdiamanter,ettsådantsom drottningsilviahar,vadsäjsomdet?ochsenkanmanreflekteraövervad detskullehablivitavdigutanminterapi.föreställdighurdetskulle kännasattvarakronikerpånågotmentalsjukhus,utannågonsomtoghand omdigochskyddadedig.härhardufaktisktalltdubehöver!ochlitetill!

55 55 EIR. Värreänsåhärkundedetaldrighablivit!JAGHATARDIG! Emmadora: Jaghartänktpåensak.Dånärjaggickiterapi,ochjagvardinpatient,så varduenheltannanpersonänduharvaritnu,efterdetattvigifteoss.jag älskadedigfaktisktdå,denduvariminterapi.duharblivitenannan.jag kännerinteigendig.duärintesammamänska.somnärdufriade,till exempel.duvarsåsnäll.såomtänksam.duvarfaktisktljuvlig (imiterar)jagharälskatdigfråndenförstastundenjagsågdig... ER: Sjungutnu!Säjrentutatthanharblivitensvartsjukochinbilsk manschauvinist!sjungutnubara! Oskar: (protesterar)nånå,nuöverdriverdu,kärahustru.kanskeintedetvarmig duälskade.utannånavdegestaltersomjagstodför.ochsen,närjagfriade ochdusadeja,avslutadesdetsomhördeihopmeddinterapi,och verkligheten,denverkligavärlden,togvid.jagärnogsammamänska, älskadeemmadora,menienannanroll.nuärjagdinäktalagvigdamake! Ochdetnågontingheltannatändendrömgestaltdusadedigälskamedan dulågdärpåmindyscha.förstårdu?förstårduhurstoltjagäröverdig. Förstårduvadjagpratarom? Emmadora: Nä.

56 56 EIR: Denskitenförsökerslingrasigochurskuldasigochförklaraallttillsitteget bästa.inteberättadehandåatthanskullelåsaindigochfängsladigmeden äckliglöplina!envanligjyckeharmerafrihet.ochingentingsadehan omsinsjukligasvartsjukaochsinviljaatthållamigsomenkanariefågeli sinbur.ellersinlillahund,somhanunderlåtasigattkrafsapålite,närdet passarhonom.fattarduinte,emmadora,attdumåsteprotestera!dumåste skrika!gåtillangrepp!fåhonomattvaknaochfåhonomattinsevaddetär hanhållerpåmed! Oskar:(dörrsummernringer) TapådigdendärvackraklänningensomjagköptedigiParis,dendärmed spetsarochvolanger.ikväll,påsvenskaklubben.nukommerminnya patient,numåstedugåinidittegetrum.hyschhysch. Emmadora:(obstinat) Jaggårigenstansförrändubefriatmigfråndethärhundkopplet! EIR: Ståpådig.Emmadora.Geinteefter! OIR: Visavemsomärherreihuset!Sätthennepåplats.PlatsEmmadora! Oskar:(arg) Nugårduinidittegetrum.Ochhållsdär(skuffarinhenneochlåserhennes dörrmednyckel)ochinteettljud,omjagfårbe.

57 57 Emmadora:(bakomdörren) OskarVilhelmMelatonin,befriamej,hjälpmej.Jagdör! Oskar:(hörsmednypatient) Vadkanjagståtilltjänstmed...?Dukanfrittberättaalltsomtyngerdig. Härfinnsingahinder,ingaregler,härfårdutänkaochkännaprecisdetsom dutänkerochkänner.alltdusägerstannarossemellan.detkandulitapå tillhundraprocent. Emmadora:(bakomdenstängdadörren) Släpputmig!Aktadigförhonom!Trointeettordavvadhansäger!Ochsäj nejomhanfriarochvillgiftasigmeddig!hanärförrestenredangift,med mej,emmadoraandersson Melatonin.

58 58 VIII. Hurkanmanskiljaåtettsymbiotisktpar somhängerihopmedvassahullingar Närdeplågatochslagitsiggulaochblå vetmandåomtvillingenärenellertvå? Börmandelasinensamhetmedenpartner elleratthaensängvänhär,enannandär? Endastdenklarsyntaärmogenochrealist vet:bättreenfågelihandenäntusenpåenkvist Vihållerpåpersonligfrihetochsjälvständighet Fastprisetärotrygghetochfinansiellomyndighet Attlevamedenfotboja,fastgjordsomenjuvel kännsfaktisktkriminelltochigrundenheltfel Denkärleksomövergårivåldochtyranni ärintelängrekärlekutanförmynderi Såbryterabojorochkastauttyrannen! Tillslutärändåkvinnanstarkareänmannen!

59 59 Scen10 (OskarochEmmadoraäterfrukost,Oskarläsertidningen,Emmadora lackerartånaglarnaochäterchoklad.oirocheirdrabbarsamman.) EIR: Nej!Jagtänkerintevisaminakänslor.Jaglåtsassomomalltvarfridoch fröjd.menmittinreäröverhettat,jaggåromkringmedenhärdsmälta.jag väntarpåexplosionensomkommervilkenminutsomhelst.(tilloir)hur kanduståutmedensådandärkatastroftillkarl.enhitleriknäbyxor.en litenimpotenthustruplågareochsadist.tittavadvihartänktgehonomtill bröllopsdagen!(taruppenlitenfallossomhonvisparruntmedochslår motoskar,somintetycksmärkanågonting) OIR: Detvoreenöverdriftattpåståattminhustruskulleuppfyllamina anspråkslösakravochförväntningar.sexuelltärhonrenaabbedissan.de åtgärderjagharvidtagitharskettenbartförhennesegetbästa.ettlitet halssmyckesomhindrarhenneattåtergåtilldetpromiskuösalivsomledde tillatthennestidigareäktenskapgickikras.tilldepression,hopplöshet, självmordsförsökochalltannatsjälvförvållatelände. Oskar:(läsande) Varsnällochräckmigmarmeladen.Silvousplait,moncheri. Emma:(reagerarinteförst) Varsnällochbefriamigfråndenhärlöplinan.(skriker)Tabortmittkoppel! Merde!Merde!Pärkkelé!

60 60 Oskar:(rättar,vänligt) Dinfranska,dinfranska,kärahustru... EIR: Dethärkommerattslutailla.Mycketilla! OIR: Kvinnanbehöverfasthet,konsekvensochgränser! Emmadora: Förlåtomjagöverreagerar.Mendenhärförbannadelöplinanär faktisktenaninghämmandeochförbannatirriterande! EIR: Duväckervampyrenimig,OskarWilhelmMelatonin!Åh dukansketror attjagärsvagochintekanseblod!jagskulleviljasedittblodochsedin hjärnapåenträkubbe.jagskulleviljaseheladittkönsimmaidinblodpöl. Jagskulleviljadrickaurdinhuvudskål!Jagskulleviljabadaminakedjade fötteridinbröstkorg!ochjagskullekunnaätaditthjärtahelstekt!såtro inteattjagärsvag! OIR: Detvarordochingavisor!FrökenJuliekundeintehasagtdetvackrare.Jag ärimponerad,omänmotvilligt. Oskar: Vadtänkerdupå,lillagumman?

61 61 Emmadora: Detgissarduinte.Förresten,ensak:jagvillskiljamig. Oskar: Förlåt! Emmadora: (högre)jagvillskiljamig!hörduilla? Oskar: Noghörjagvaddusäger.Menjagförstårigenting.Ingentingalls!Justgifte vijuoss.lugnanersejnu,lillagumman. EIR: Omhankallarmejlillagummanengångtilltarjagminsaxochklipperav hanslilla... OIR: Tänkpåattdetisåfallbliratträknategelstenarimångalångaår... Oskar: Slappnaav,kärahustru.Smågrälhörtillparförhållandetsvardag.Detärett sundhetstecken,isjälvaverket.släpputtrycketbara.andasut,andasin, och...såutigen. EIR: Jagvillhemtillmamma!Jaghatarallakarlar!

62 62 Emmadora: Jagärfullkomligtlugn.Menviharkommitifrånvarandra.Viharvuxit åtolikahåll.jagkänneringentingfördignulängre.varkenkärlek,ellerhat. Mitthjärtaärtomt,stumtochtomt.Kanskeenpikkulitenbitsorg,detärallt jagkänner.förattdetblevsomdetblev.jagärledsen,mensåärdet.såhar detblivit. Oskar: (stigerupp)väntaliteemmadora.dubehövermedicin.dubehöver någontinglugnande.jaghämtarnåntinglugnandeåtdig. EIR: Omdutaremothansmedicinförlåterjagdejaldrig!Ståpåoss,Emmadora. Tillsammansstårvistarka!Spottautallahansäckligatabletter.Tvinga honomatttademistället.omnågonbehövernåntinglugnandesåärdet han,intedu. (OskarkommerframtillEmmadora,sättertabletterihennesmun,ger vattenurglaset.emmadorabetänkersignågonsekund,spottarsedan alltsammansioskarsansikte,skriker) Emmadora: Jagvillskiljamejfråndej!Fattardudet!?Fattarduattjaghatardigochvill skiljamigfråndig! OIR: Vadskajaggörameddenhysteriskadamen!

63 63 Oskar: Minnsduvadjaglärdedigiterapin.Hurduskulleandas.Lugnt.Såhär:in...ut...in... EIR: Skajagtasaxen? Emmadora: HörpånuOskar.Duärjuändåenlärdochförnuftigkarl,ellerhur?Här hjälperdetintemedandningsövningarnu.härskalldetradikalaåtgärder till.viharingagemensammabarn.jagägerjustingenting,utomminegen kroppochsjäl.alltså.vigåråtolikahåll.utandramatik.dugårtillhöger, jaggårtillvänster.konstigareänsåärdetinte. OIR: Jagmåstevinnatid.Jagmåstefrågaminhandledare.Vadskajagtamigtill? OmjagförlorarEmmadoragårjagunder.Honärmittallt,minkärlek,mitt livsmening.kanskeharjagvaritförsträngmothenne?bordejagändra taktik? Oskar: Gemejlitetid.Jaggavdigtidattfunderanärjagfriade.Minnsdu?Jaggav digfemminuter.gemignågradagarochnätter,emmadora.attskiljasigär intesomatt... Emmadora: Ja,vadärdetintesom,käraOskar?

64 64 OIR: Detlönarsiginteattdiskuteramedhennejustnu.Vemsomhelstkanvälse atthonärietttillståndavaffekt.honärheltenkeltförupprördförattvara tillräcknelig. EIR: Låthonomintekommaundan,Emmadora.Hanmåstegesittsvarnu,intei morgonelleriövermorgon. Emmadora: Omdetärnåntingsomdendärterapinochvårtäktenskapändåharlärt migärattmanmåstevetavadmanvill.manmåstebestämmasig.mankan inteflaxahitochditsomennackadhöna.tackfördenlärdomen,oskar. Ocksåomdenharkommitliksompåköpet.Sådärsomattmankanfåen cykelpåköpetommanköperentraktor.ellerettpartrosorommanköper fempartrosor. Oskar. Menkärahustru.Jaärinteallsfärdigmeddig.Jagärfortfarandedjupt fästadviddig.ochallaminaomsorger,somdetdärvackraochkostbara halsbandet,alltharjagköptdigbaraförattgöradigglad...ochförattdu inteskallgöranåntingsomkanskadadig. EIR: Tasaxenochklippavlinan!GördetNU! Emmadora:

65 65 Jagärdefinitivttröttpådinaomsorger.Jagvillintehasådanakärleksbevis, Oskarlilla.Jagmåstevarafri!Jagmåstekunnagåditjagsjälvharlustattgå. Jagmåstefågöradetsomfallermigismaken.Ärdetsåsvårtattförstå? Oskar: Menfattarduinteattjaginteklararmigutandig.Ärdubereddattta konsekvensernaavenskilsmässa.kommerduattsörjamigsedan? EIR: Nuhotarhanmigochförsökermedutpressning,precissomjaggjordemed honomdåibörjanavminterapi.detdärställerjaginteupppå. Emmadora: Hurblevdusådärhjälplösplötsligt,dusomharvaritsåsäkerikorken.Om duinteklarardetkanduvälsökadigtillterapi,precissomjaggjorde.men skaffaenbättreterapeutänduär,ellervar.nånsominteråddarihop grötenochvällingen,somdugjorde.

66 66 IX. Vadtänkerdupå? Pådetsjälvklara? Atthöstenkommer,attfåglarnaigensamlasistoraflockar förattflyoss,och attlivetrinnerbortmedtidensvatten? Ellertänkerdupåattdetvoreunderbartatthaenannan mänskanära,attvårtminneärvårframtid ochdärförobeständigtsomköttetochvårkärlek? Tänkerduallspåglädjen? Dendukännernärduvandrariskogenomhösten,eller närdubadaridengråånsvatten, tänkerdupådinbarndom,pådinabarnsålderdomellerpå allademsomståriköförattfåfödas? Ellertänkerdupåallavåradödasompånågotsättlever härblandossutanatttavårplats? Tänkerduallspådem?

67 67 Scen11 EIR: Gudsåsköntattviblevavmedhonom.Dethärgjordevibra. Emmadora: Förengångsskullärjagensemedmigsjälv.Jagliksomtyckerprecissådär somdu,medhelamejsjälv. EIR: Vetdu,jagtrorfaktisktattdenhärhistorienhargjortattviharkommit närmarevarandra.jagmenar,tidigarevarvinästansomeldochvatten,du ochjag.närdenenavilledetena,villedenandraalltiddetandra.alltidville dunåntingannatänjag.ochtvärtom. (debetraktarvarandraömt) Emmadora: Detärsomomstormeninneimigskullehabedarrat.Somomåskvädret skullehadragitförbiochluftenblivitfriskochklar,somdetkanvaraefter ettoväder. EIR: Jagundrarvadsomharhänt?Jagharinteenslustattsäjaemotdej!Dethar intehäntsedanvivarbarn.trorduattvikanståutmedettsådantlugn,en sådansämjaochharmoni?klararviossutangrälochbråk? Emmadora:

68 68 JagbörjarfaktiskttyckalitesyndomOskar.Hurtrorduhanhardet?Tror duhanklararsej?bordejagringahonom? EIR: Jagskapåminnadejomhurudanharvar,ifallduskullehaglömtdet. Emmadora: Ja,gördet.Menpånågotsättvardetupphetsandenärhanförnedrademej. Jagtycktebästomhonomisådanastunder.Förstårdumej? EIR: Ja.Tyvärr.Jagförstårdigbaraalltförväl.Pådetsättethjälpteterapinmig. Attintevaralikaberoendesomförravattblisårad,förnedradochhånad. Jagtycksklaramejalldelesbraocksåutanattkännamejsomettoffer. Emmadora: Lyssna!(svagmusikhörs)Detärvårbröllopsmusik,detärSchuberts Rosamunde...Jagkännermigäntligenfri,friattgöradetjagsjälvkänner attjagvillgöra.ärdetintehärligt? EIR: Ja.Detärhärligt.

Protokoll från förskolerådet 18 november 2013, 16.00-17.30

Protokoll från förskolerådet 18 november 2013, 16.00-17.30 Berghems förskola, Umeå Protokoll från förskolerådet 18 november 2013, 16.00-17.30 Närvarande Anna Fyrgård-Johansson, förskolechef Maria Henriksson, Smultron-pedagog Viktoria Huhtasaari, Hallon-pedagog

Läs mer

BILAGA. Bilaga 2. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /

BILAGA. Bilaga 2. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.5.2013 C(2013) 2458 final Volume 1/2 BILAGA Bilaga 2 till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Jämställd tandreglering för barn och ungdomar mellan 3-19 år i Landstinget Kronoberg

Jämställd tandreglering för barn och ungdomar mellan 3-19 år i Landstinget Kronoberg Jämställd tandreglering för barn och ungdomar mellan 3-19 år i Landstinget Kronoberg Bakgrund och introduktion: Det är fler flickor än pojkar som får tandregleringsbehandling i Kronoberg. Det finns dock

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om uniform och annan personlig

Läs mer

a), c), e) och g) är olikheter. Av dem har c) och g) sanningsvärdet 1.

a), c), e) och g) är olikheter. Av dem har c) och g) sanningsvärdet 1. PASS 9. OLIKHETER 9. Grundbegrepp om olikheter Vi får olikheter av ekvationer om vi byter ut likhetstecknet mot något av tecknen > (större än), (större än eller lika med), < (mindre än) eller (mindre än

Läs mer

INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING

INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING INSTRUKTION AVSEENDE MUTA OCH BESTICKNING Innehållsförteckning 1. DEFINITIONER... 3 2. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3. TILLÄMPLIGHET... 3 4. GIVANDE OCH MOTTAGANDE AV ALLA TYPER AV FÖRMÅNER... 3 4.1 Godkännande

Läs mer

Illustration av Maria Jönsson från Bilderbokens mångfald och möjligheter, N&K, 2008

Illustration av Maria Jönsson från Bilderbokens mångfald och möjligheter, N&K, 2008 Illustration av Maria Jönsson från Bilderbokens mångfald och möjligheter, N&K, 2008 Boken som lugnande medel eller pedagogiskt verktyg?! Bild från Kenta och barbisarna av Pija Lindenbaum Vilken bok ska

Läs mer

Föreskrift 1/2011 1 (8)

Föreskrift 1/2011 1 (8) Föreskrift 1/2011 1 (8) Bedömning av överensstämmelse med kraven för produkter och utrustning för hälsooch sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och

Läs mer

Bilaga: Nyckelmottagning

Bilaga: Nyckelmottagning Bilaga: Nyckelmottagning Med tillägget Nyckelmottagning till KeyControl kan man registrera nycklar som lämnas in och vem som lämnat in dessa samt sedan lämna ut nycklarna till egen personal. Detta är avsett

Läs mer

2010-01-08 Antavla Catharina Olofsdotter - 1 -

2010-01-08 Antavla Catharina Olofsdotter - 1 - 2010-01-08 Antavla Catharina Olofsdotter - 1 - Proband Catharina Olofsdotter (24267). Född 1778-01-20 i Gransjö, Helgum (Y) (Genline p 2048.2.100500, Genline p 2048.5.46900). Döpt 1778-01-25 i Helgum

Läs mer

Compress 5000 LW 22 8738204330 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw 2015 811/2013

Compress 5000 LW 22 8738204330 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw 2015 811/2013 Ι 55 C 35 C Compress 5000 LW 22 A A B C D E F G 56 26 25 26 24 23 23 db kw kw db 2015 811/2013 Ι Compress 5000 LW 22 A A B C D E F G 2015 811/2013 Produktinformationsblad med energirelaterade uppgifter

Läs mer

BAKGRUNDSFRÅGOR. I. När är du född, år och månad?

BAKGRUNDSFRÅGOR. I. När är du född, år och månad? BAKGRUNDSFRÅGOR I. När är du född, år och månad? II. Vad har du för sysselsättning just nu? (Läs upp alternativ 1-5. Mer än ett alternativ är möjliga). 1. Arbetar heltid 2. Arbetar deltid 3. Studerar vid

Läs mer

Onsdagen den 3 augusti Pettersberg

Onsdagen den 3 augusti Pettersberg Hösten 2016 Onsdagen den 3 augusti Pettersberg Omgång 32 (damlag) Omgång 32 (herrlag) 1 Rosta l - Markbacken I 1 Närkes Kil ll - Garphyttan ll 2 Sofia - Lekeberg 2 Almby l - Asker Lännäs ll 3 Almby III

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] SJÖFART Transportstyrelsen föreskriver

Läs mer

Produktinformationsblad med energirelaterade uppgifter Compress 4000 EW Bosch Compress 4000 2.0 EW 8738207558

Produktinformationsblad med energirelaterade uppgifter Compress 4000 EW Bosch Compress 4000 2.0 EW 8738207558 Följande produktinformation överensstämmer med kraven i EU-förordningarna 811/2013, 812/2013, 813/2013 och 814/2013 om komplettering av direktiv 2010/30/EU. Produktinformation Symbol Enhet Utrustad med

Läs mer

Produktinformationsblad med energirelaterade uppgifter Compress 7000 LWM Bosch Compress 7000 12 LWM SE 8738206247

Produktinformationsblad med energirelaterade uppgifter Compress 7000 LWM Bosch Compress 7000 12 LWM SE 8738206247 Fölnde produktinformation överensstämmer med kraven i EU-förordningarna 811/2013, 812/2013, 813/2013 och 814/2013 om komplettering av direktiv 2010/30/EU. Produktinformation Symbol Enhet Brine-till-vatten-värmepump

Läs mer

Föräldraråd på Växthusetsskola den 4 mars 2015

Föräldraråd på Växthusetsskola den 4 mars 2015 Föräldraråd på Växthusetsskola den 4 mars 2015 Närvarande: Rektor Eija Svedin, kurator Maria Oldberg, Mohammed Saleh Essi 1B, Fredrik Staland 3 chili, Camilla Gönczi 1B, Inger Lindmark 1A (och 5:an), Anna

Läs mer

PASS 4. POLYNOM, MINNESREGLERNA. 4.1 Kvadreringsreglerna. Kvadraten på en summa

PASS 4. POLYNOM, MINNESREGLERNA. 4.1 Kvadreringsreglerna. Kvadraten på en summa PASS 4. POLYNOM, MINNESREGLERNA 4.1 Kvadreringsreglerna Kvadraten på en summa Den finländska modellfamiljen med mamma, pappa och två barn äger ett kvadratformat hus. Här nedan i figur 4 har vi en planritning

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING M:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (8) Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för Enskild rådgivning med besök. Man

Läs mer

2606 Nr 1009 Bilaga 1. Märket skall utformas enligt följande modell: MÄRKET

2606 Nr 1009 Bilaga 1. Märket skall utformas enligt följande modell: MÄRKET 2606 Nr 1009 Bilaga 1 Märket skall utformas enligt följande modell: MÄRKET Anmärkningar om märket Nr 1009 2607 Märket skall innehålla följande upplysningar: Anmärkning I II III IV V Leverantörens namn

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 Bilaga 1 BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR VID JÄMFÖRELSER MELLAN OPERAHUS På grund av skillnader i redovisningarna av verksamheterna är en jämförelse

Läs mer

I denna instruktion stadgas om förvaltningscentralens organisation och uppgifter.

I denna instruktion stadgas om förvaltningscentralens organisation och uppgifter. Godkänd av stadsfullmäktige 2.12.1993 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 9.9.2004 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 25.1.2007 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INSTRUKTION FÖR FÖRVALTNINGSCENTRALEN

Läs mer

BILAGOR. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /

BILAGOR. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 1 to 4 BILAGOR till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 7 i dagordningen Sammanläggning av aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:50, dvs. för varje

Läs mer

Mitt sista samtal till Pappa. på hans begravning

Mitt sista samtal till Pappa. på hans begravning Mitt sista samtal till Pappa på hans begravning den 19 maj 2011 Kära Carl-Fredriks närmaste! För sista gången har vi alla pratat med Carl-Fredrik, nu måste vi vänja oss vid att bara prata om honom. Vi

Läs mer

Färdplan!Citylogistik!!!Godstransporter!i!urbana!områden!!!!!

Färdplan!Citylogistik!!!Godstransporter!i!urbana!områden!!!!! FärdplanCitylogistik Godstransporteriurbanaområden 2014-03-18 i Dokumenttitel:FärdplanCitylogistik Urbanagodstransporteristäder Skapatav:MariaLindholmtillsammansmedarbetsgruppen Dokumentdatum:2014C03C18

Läs mer

Skriv reaktionsformeln då magnesium löses upp i starkt utspädd salpetersyra och det bildas kvävgas.

Skriv reaktionsformeln då magnesium löses upp i starkt utspädd salpetersyra och det bildas kvävgas. 1 KemIgen Redoxformler Skriv reaktionsformeln då magnesium löses upp i starkt utspädd salpetersyra och det bildas kvävgas. Halvcellsmetoden (sur lösning) Salpetersyra är en stark syra dvs fullständigt

Läs mer

Optikerprogrammet -Grundläggande Optometri 1 Ht 15

Optikerprogrammet -Grundläggande Optometri 1 Ht 15 Schema GRO 1 Ht 15 ny mall Ht 15 ny 1(6) Version 6 150622 Kal v. 2015-08-31 Föreläsning: Upprop Välkommen till Karolinska Institutet 36 Obs på KI Campus Måndag Termin Föreläsare: UB/ RB / JJ 1 Sal: St

Läs mer

II. Val av justeringsmän Elin Kristensson utsågs till protokollförare och Jacob Laurin att tillsammans med ordförande justera protokollet.

II. Val av justeringsmän Elin Kristensson utsågs till protokollförare och Jacob Laurin att tillsammans med ordförande justera protokollet. 1 (5) Montessoriförskolan Rosa Tornet i Lund Ekonomisk förening Org. nr 716439-7296 Protokoll: 11/2011 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Montessoriförskolan Rosa Tornet den 29 september

Läs mer

Fanzine #1 2012 UMEÅ FOLKETS HUS 23-24 NOVEMBER 2012

Fanzine #1 2012 UMEÅ FOLKETS HUS 23-24 NOVEMBER 2012 Fanzine #1 2012 UMEÅ FOLKETS HUS 23-24 NOVEMBER 2012 BEATMEET är en kreativ mötesplats för musiker. Kom till Beatmeet som du är, lämna Beatmeet med egen merch, egna artistfoton och massor av musikaliska

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV

EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Konsumtionsvaror Farmaceutiska produkter Bryssel den 9/1/2008 ENTR NR D(2007) Offentlig inbjudan till intresseanmälan till Europeiska läkemedelsmyndighetens

Läs mer

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien DC-108 Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien INNEHÅLL I. SÄKERHETSINFORMATION II. III. IV. ALLMÄN BESKRIVNING SPECIFIKATION NAMN OCH FUNKTIONER V. ANVÄNDA DC-108 VI. VII. VIII.

Läs mer

Reglemente. Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se

Reglemente. Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se Reglemente Antaget:2015-11-21 Ändrat: Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se 2222 1. Ändamål 2. Medlemskap i. Medlem kan stängas av från deltagande i sektionens engagemang om denna person

Läs mer

HUD FÖRELÄSNINGSSCHEMA TERMIN

HUD FÖRELÄSNINGSSCHEMA TERMIN 4 Kursamanuens : kontakta i första hand mobil 0736-00 99 09 Kursledare: tel 342 94 35, kurssekreterare: Marie Andersson, tel 342 18 61 Kursvecka:1 Kalendervecka: 50 Kl Måndag 7 dec Tisdag 8 dec Onsdag

Läs mer

varandra. Vi börjar med att behandla en linjes ekvation med hjälp av figur 7 och dess bildtext.

varandra. Vi börjar med att behandla en linjes ekvation med hjälp av figur 7 och dess bildtext. PASS 8 EKVATIONSSYSTEM OCH EN LINJES EKVATION 8 En linjes ekvation En linjes ekvation kan framställas i koordinatsystemet Koordinatsystemet består av x-axeln och yaxeln X-axeln är vågrät och y-axeln lodrät

Läs mer

Kvalitetsredovisning.

Kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisning 2008 Cultura Gymnasium Kvalitetsredovisning. I. Kvalitetsredovisning för tidsperioden Läsåret 2007/2008 II. Namn på verksamhet och ansvarig rektor Cultura Gymnasium i Helsingborg Rektor

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING Handlingskategorier A. Protokoll B. Arkivkopior av utgående skrivelser C. Diarier D. Liggare och register E. Inkomna handlingar, korrespondens

Läs mer

FÖRSLAG "A" TILL INKOMST-OCH UTGIFTSSTAT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2016.01.01-2016.12.31

FÖRSLAG A TILL INKOMST-OCH UTGIFTSSTAT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2016.01.01-2016.12.31 INKOMSTER Utdebiteringar 1058235 1458235 Från Fond I 50000 Handelsbanken 350000 UTGIFTER FÖRSLAG "A" TILL INKOMST-OCH UTGIFTSSTAT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2016.01.01-2016.12.31 S:A 1458235 TELIA Programkostnad

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2013:9) om avgifter för ackrediterade eller godkända laboratorier, producenter av referensmaterial,

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2013 Konsumentprisindex 2013, juni Inflationen avtog i juni till procent Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs inflationen, som Statistikcentralen räknar avtog i juni till procent

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-180A BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-180A BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-180A BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Lottning av Allsvenska serien 2008/09

Lottning av Allsvenska serien 2008/09 Lottning av Allsvenska serien 2008/09 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 26-okt 16-nov 07-dec 18-jan 08-feb 01-mar 22-mar 8 2 3 4 5 6 7 7 1 8 3 4 5 6 6 7 1 2 8 4 5 5 6 7 1 2 3 8 4 8 6 7 1 2 3 3 4 5 8 7 1 2 2 3 4

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2013 C(2013) 818 final Part 3/6 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU avseende

Läs mer

De utökade Iransanktionerna och företagens ansvar

De utökade Iransanktionerna och företagens ansvar De utökade Iransanktionerna och företagens ansvar Seminarium om finansiering av terrorism och EU-sanktioner, 22 mars 2011 Hanna Björklund Inspektionen för strategiska produkter Vad gör Inspektionen för

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Signe Sellgren. Född 1894-01-20 i Resele (Y). Död 1959-12-01 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) Generation I I:1 f Petrus (Per)

Läs mer

Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi. antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994

Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi. antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994 Stadgar för Seldingersällskapet för Vaskulär och Interventionell Radiologi antagna vid SSVIRs årsmöte i Lund 15 april 1994 Artikel I: Namn Namnet skall vara Seldinger-Sällskapet för Vaskulär och Interventionell

Läs mer

Sängtillbehör Tillbehör som passar alla behov!

Sängtillbehör Tillbehör som passar alla behov! Tillbehör som passar alla behov! Invacare har ett brett sortiment av tillbehör, vilket ger möjlighet att anpassa de flesta sängar till aktuellt behov. Möjlighet finns att välja olika gavlar och sänggrindar,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 14.12.2004 PE 350.212v02-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 14.12.2004 PE 350.212v02-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-31 Förslag till yttrande Reino Paasilinna Skydd för grundvatten

Läs mer

Statusförändringar oktober 2013 februari 2014

Statusförändringar oktober 2013 februari 2014 Statusförändringar oktober 2013 februari 2014 nr förslag Ny status Kommentar 15 Standardisera anläggningstekniker för bredbandsinfrastruktur. 13 Dokumentera och kartlägg befintlig infrastruktur. 14 Kvalitetsklassa

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL

BRUKSANVISNING MODELL BRUKSANVISNING MODELL Grattis till din nya multimeter. Innan du börjar använda produkten bör du läsa bruksanvisningen noggrant. I. ANVÄNDNING: Denna kategori III multimeter kan användas för mätningar av

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och

Läs mer

SVS HUS arbetsgruppen AB policy Minnesanteckningar 2011-08-22

SVS HUS arbetsgruppen AB policy Minnesanteckningar 2011-08-22 SVS HUS arbetsgruppen AB policy Minnesanteckningar 2011-08-22 Närvarande: Helle, Ylva, Maria och (sekr) 1. Korten i. Ylva skickar nytt förslag till gruppen på nötdelarna ii. Helle och Maria har enats om

Läs mer

Vi träffas i Elsas hus!

Vi träffas i Elsas hus! Vi träffas i Elsas hus! Övningar till kapitel 2. I Textförståelse Läs först texten och svara muntligt/skriftligt på innehållsfrågorna. 1. Vad brukar Susanna göra på sin fritid? 2. Vad handlar bloggen Bonjour

Läs mer

TRAMPOLINE. Monteringsanvisningar för följande studsmattor: NORTH EXPLORER 360, 460, 510. vers 1.0

TRAMPOLINE. Monteringsanvisningar för följande studsmattor: NORTH EXPLORER 360, 460, 510. vers 1.0 NORTH TRAMPOLINE Monteringsanvisningar för följande studsmattor: NORTH EXPLORER 360, 460, 50 vers.0 NORTH EXPLORER 360, 460, 50 INNEHÅLL OM NORTH TRAMPOLINE............................... INNAN DU BÖRJAR.....................................

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete

Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete Nätverk Uppdrag Hälsa 7 maj 2010 U/Ö-regionen 2009/2010 Gunilla Esbjörn/Maj Halth UPPDRAGET att sammanställa och göra en första bearbetning

Läs mer

BYGGHANDBOK GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGSPROGRAMMET. KAP 14 Utgåva 2 Sida 1 av 1 2011-06-01 BYGGANVISNINGAR 1. GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGS- PROGRAMMET

BYGGHANDBOK GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGSPROGRAMMET. KAP 14 Utgåva 2 Sida 1 av 1 2011-06-01 BYGGANVISNINGAR 1. GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGS- PROGRAMMET BYGGHANDBOK BYGGANVISNINGAR GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGSPROGRAMMET Sida 1 av 1 2011-06-01 1. GENOMFÖRANDE AV NÖDTRÄNINGS- PROGRAMMET 1.1 För att få delta i flygutprovning måste ALLA piloter genomföra det

Läs mer

Mobilitet och tillgänglighet

Mobilitet och tillgänglighet Mobilitetochtillgänglighet ConsafeLogisticshanddatoreriframtidensvårdochäldreomsorg Författare: SusannaDomeij ToveSvärdNorbäck Datum: 2011 01 17 ii Förord MeddennarapportavslutarvivåracivilingenjörsstudierpåLundsTekniska

Läs mer

BIOSTATISTIK att hantera slumpmässiga variationer BIO STATISTIK. data handlar om levande saker

BIOSTATISTIK att hantera slumpmässiga variationer BIO STATISTIK. data handlar om levande saker BIOSTATISTIK att hantera slumpmässiga variationer BIO data handlar om levande saker STATISTIK beskriva slumpmässiga variationer modellera slumpmässiga variationer dra slutsatser från observerade data förutsäga

Läs mer

Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:1

Grundvillkor för tjänstereseförsäkring GRT40:1 1 GrundvillkorGRT40:1 Grundvillkorförtjänstereseförsäkring GrundvillkorförtjänstereseförsäkringGRT40:1 Gällerfrånochmed2010 08 01 Informationomförsäkringsbrev/bevisochvillkor Dettaförsäkringsvillkorutgörendelavförsäkringsavtalet

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för Svensk föreningen för Orofacial Medicin

Riktlinjer och rutiner för Svensk föreningen för Orofacial Medicin Riktlinjer och rutiner för Svensk föreningen för Orofacial Medicin 1 Allmänt Innehållet i detta dokument baserar sig på beslut i styrelsen och på förenings/årsmöten. Dokumentet skall kunna uppdateras efterhand

Läs mer

Labbrapport. Isingmodel

Labbrapport. Isingmodel Labbrapport Auhtor: Mesut Ogur, 842-879 E-mail: salako s@hotmail.com Author: Monica Lundemo, 8524-663 E-mail: m lundemo2@hotmail.com Handledare: Bo Hellsing Göteborgs Universitet Göteborg, Sverige, 27--

Läs mer

GRUNDERNA FÖR MOLEKYLÄR SPEKTROMETRI

GRUNDERNA FÖR MOLEKYLÄR SPEKTROMETRI GRUNDERNA FÖR MOLEKYLÄR SPEKTROMETRI Rapport B??? Institutionen för fysikalisk kemi Åbo Akademi 2001 i FÖRORD Detta kompendium utgör en grundkurs i molekylär spektrometri för kemister. De teoretiska grunderna

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning Förhandsuppgifter om befolkningen, september Den preliminära folkmängden i Finland 5 369 500 i slutet av september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 369

Läs mer

Skolvägsprojektet år 2010 i Vallatorp, Erikslund, Visinge, Ensta, Vallabrink och Ensta

Skolvägsprojektet år 2010 i Vallatorp, Erikslund, Visinge, Ensta, Vallabrink och Ensta TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-04-13 Dnr 50/2010.30 Gatu- och parkenheten Birgitta Ejderfelt Trafiksäkerhetsutskottet Skolvägsprojektet år 2010 i Vallatorp, Erikslund, Visinge, Ensta, Vallabrink och Ensta Sammanfattning

Läs mer

Energiberäkning för ett 128kvm enplanshus på platta

Energiberäkning för ett 128kvm enplanshus på platta Energiberäkning för ett 28kvm enplanshus på platta Allmäna indata till räkne-exemplet Huset är byggt på platta-på-mark med 30cm cellplast mellan betong och makadam. Ytterväggen består av en inre yttervägg

Läs mer

Erik Lundgren 820419-1491. GarageLoppisen.se. Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430

Erik Lundgren 820419-1491. GarageLoppisen.se. Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430 Erik Lundgren 820419-1491 GarageLoppisen.se Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430 Abstrakt En kort rapport om projektet GarageLoppisen.se. En applikation som skapats för att

Läs mer

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013. Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013

Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013. Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013 Regeringens Bredbandsforum styrgruppsmöte den 29 maj 2013 Styrgruppsmöte # 10 Den 29 maj 2013 Information från kansliet Att bidra till stärkt dialog och samverkan mellan berörda aktörer. Att gemensamt

Läs mer

Ansökan till snabbstyrkegrenarnas yrkestränarexamen 2014-2015

Ansökan till snabbstyrkegrenarnas yrkestränarexamen 2014-2015 Ansökan till snabbstyrkegrenarnas yrkestränarexamen 2014-2015 Anvisning Utbildningens innehåll bygger på de examensgrunder som fastställts av Undervisningsstyrelsen. http://www.oph.fi/download/111517_tranare_yrkesexamen.pdf

Läs mer

Josefina Skomars anor

Josefina Skomars anor 1 Proband Skomars, Anna Josefina. Född 7/8 1879 i Norrnäs (Närpes Kb 1897-1906 p2/190). Död 12/10 1949 i Övermark. (Far I:1, Mor I:2) med Anderson, Anders Severin. Snickare. Född 17/3 1876 i Övermark.

Läs mer

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning CLDC-55D Batteriladdare med motorstart Bruksanvisning I. Säkerhetsinstruktioner 1. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 2. Denna serie av batterier

Läs mer

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Inledning... 2 Sammanfattande bedömning och generella kommentarer... 2 Redovisning av ändringar och synpunkter... 3 I.

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens 22/03/2016 ESMA/2015/1886 SV Innehållsförteckning I. Tillämpningsområde... 3 II. Hänvisningar, förkortningar och definitioner... 3 III. Syfte...

Läs mer

2. Skapa åtgärder för överviktsprevention samt behandling av övervikt genom vårdkedjan

2. Skapa åtgärder för överviktsprevention samt behandling av övervikt genom vårdkedjan HälsopromotioniNeurorehabilitering dokumentationavanna CarinLagerströmsgenomfördaföreläsningarochutbildningari Sverigeochandraländerunder2009 2012 Underåren2009 2012harettstortantalrehabiliteringsmedicinskaklinikernåttsav

Läs mer

Intresse för naturvetenskap och teknik kvinnor berättar. Birgitta Mc Ewen Karlstads universitet

Intresse för naturvetenskap och teknik kvinnor berättar. Birgitta Mc Ewen Karlstads universitet Intresse för naturvetenskap och teknik kvinnor berättar Birgitta Mc Ewen Karlstads universitet 1 Bakgrundsfakta JämVäxt Projektperiod 2008 t o m 2011 Finansiärer EUs strukturfonder Region Värmland Karlstads

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTENTVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-178A BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTENTVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-178A BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTENTVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-178A BRUKSANVISNING Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen 1, 64540 Strängnäs

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Hälso- och säkerhetsdata om produkten DEL I NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Hälso- och säkerhetsdata om produkten DEL I NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET P.O. Box 8097 DEL I NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET LEVERANTÖR: Enerpac B.V., Enerpac B.V.,, 6710 AB Ede, Nederländerna, Tel.: +31 318 535 911 PRODUKTKOD: BSL919885 BESKRIVNING: Hydraulvätska

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 17.5.2014 L 147/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 518/2014 av den 5 mars 2014 om ändring av kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 1059/2010,

Läs mer

Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet. 5-mannalag 2012

Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet. 5-mannalag 2012 Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet 5-mannalag 2012 I. Organisation Tränare, lagledare och kassör. o Tränare, två eller flera o Lagledare, t.ex. registrera *närvaro i MyClub o Kassör, hantera

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

PVC Fönster och Dörrar

PVC Fönster och Dörrar 2014-01-03 PVC Fönster och Dörrar Expodul Inredningar AB Sörbyvägen 7 571 78 Forserum Tel.0380-377 130 E-post. info@expodul.se SYSTEM TROCAL 88+ Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 10 Sida 11 Sida

Läs mer

The National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Protocol: Intervjuguide

The National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Protocol: Intervjuguide The National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Protocol: Intervjuguide This Swedish version is based on the English version available on the NICHD Protocol website (www.nichdprotocol.com).

Läs mer

Inkomstfördelningsstatistik 2010

Inkomstfördelningsstatistik 2010 Inkomst och konsumtion 2012 Inkomstfördelningsstatistik 2010 Utvecklingen av inkomsterna för personer i ägarbostäder mer gynnsam än för personer i hyresbostäder Inkomstskillnaden mellan hushåll som bor

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan.

I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan. Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på årsstämma den 28 augusti 2012 samt yttranden enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 aktiebolagslagen 9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.7.2015 COM(2015) 362 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter i enlighet

Läs mer

Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45. från Gustaf Westerlunds släktförening. Ansvarig utgivare: Inger Ingesson

Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45. från Gustaf Westerlunds släktförening. Ansvarig utgivare: Inger Ingesson Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45 Ansvarig utgivare: Inger Ingesson från Gustaf Westerlunds släktförening Släktmötet i Härnösand Så var det då genomfört det 20:de släktmötet. Det genomfördes i ett sommarfagert

Läs mer

Greenrenovering från idé till färdig produkt.

Greenrenovering från idé till färdig produkt. Greenrenovering från idé till färdig produkt. Hulta Golfklubbs historia 1972 Klubben bildas 1978 Första 9 hålen byggs 1981 Komplett 18 hålsanläggning 1990 Fairwaybevattning installeras 2000 Ny greenkeeper

Läs mer

Tekniskt basår, 60 högskolepoäng Qualifying Course, Technical Profile, One Year, 60 Credits

Tekniskt basår, 60 högskolepoäng Qualifying Course, Technical Profile, One Year, 60 Credits 1(6) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Tekniskt basår, 60 högskolepoäng Qualifying

Läs mer

Svenska TENO nfo! " # $! 2012

Svenska TENO nfo!  # $! 2012 TENO nfo Svenska 2012 2 I Allmän presentation av området Tana älv är en 250 km lång subarktisk gränsälv mellan Finland och Norge. Islossningen i älven sker i slutet av maj. Efter islossningen följer en

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:134

Regeringens proposition 2002/03:134 Regeringens proposition 2002/03:134 Avtal om samarbete i konkurrensfrågor Prop. 2002/03:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 2003 Göran Persson Ulrica Messing

Läs mer

Mental träning. - Att lära sig. tänka och önska

Mental träning. - Att lära sig. tänka och önska Mental träning - Att lära sig tänka och önska Tänkandet är den ratt med vilken individen styr sitt eget ödes kurs Martinus i Logik Människorna kan inte handla riktigt i den fysiska världen förrän de lärt

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 30.11.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 314/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1059/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2014 C(2014) 4517 final KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den 7.7.2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EC avseende krav på

Läs mer

Recent traumatic episode protocol (R-TEP) for early EMDR intervention protokoll för ett nyligen inträffat trauma Elan Shapiro och Brurit Laub, 2009 1

Recent traumatic episode protocol (R-TEP) for early EMDR intervention protokoll för ett nyligen inträffat trauma Elan Shapiro och Brurit Laub, 2009 1 Recent traumatic episode protocol (R-TEP) for early EMDR intervention protokoll för ett nyligen inträffat trauma Elan Shapiro och Brurit Laub, 2009 1 Ett nyligen inträffat trauma kan behandlas med ett

Läs mer