Färdplan!Citylogistik!!!Godstransporter!i!urbana!områden!!!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Färdplan!Citylogistik!!!Godstransporter!i!urbana!områden!!!!!"

Transkript

1 FärdplanCitylogistik Godstransporteriurbanaområden

2 i Dokumenttitel:FärdplanCitylogistik Urbanagodstransporteristäder Skapatav:MariaLindholmtillsammansmedarbetsgruppen Dokumentdatum:2014C03C18 Dokumenttyp:Rapport DokumentID: Ärendenummer:[Ärendenummer] Projektnummer:[Projektnummer] Version:3 Publiceringsdatum:2014C03C25 Utgivare:CLOSER Uppdragsansvarig: Tryck: Distributör:

3 ii Innehållsförteckning0 Innehållsförteckning...ii Förord...iv Sammanfattning...v Utmaningochmål...v Innovationsdomänerochprioriteradeaktiviteter...v Reflektionerfrånarbetsgruppen...vi Rapportensstrukturochläsguide...vi Inledning...1 Problembild...1 Effektivagodstransporteristadenärenförutsättningförhållbarstadsutveckling...2 Godstransporteristadenärenviktigsamhällsfunktion...2 Negativaeffekteravgodstransporteristaden...2 FleratrenderpekarmotökadutmaninginomCitylogistik...2 Trendersomskaparmöjligheterattmötautmaningar...4 Attskapavaraktigahållbaralösningarbaseratpåkunskapfråndemonstrationer...4 AktörerinomCitylogistik...5 Vadärcitylogistikochurbanagodstransporter?...6 Definitioneravbegreppen...6 Definitionochavgränsningifärdplanearbetet...6 Gemensammålbild...7 Vägledandemål...7 Miljömässigamål...7 Socialamål...7 Ekonomiskamål...7 Nulägeochförutsättningar...8 Regelverk...8 Aktiviteterochinitiativ...9 Samlastningsprojekt...9 Samverkanmellanolikaaktörerinationellaochlokalanätverk...9 Spridningavresultatfrångenomfördainitiativ...10 Helhetssyn...10 Innovationsdomäner...10 Ansvarochresurser(AR)...10 Infrastrukturochpolicy(IP)...11 Serviceochfunktion(tjänsterochverktyg)(SF)...12 FordonochICT(FT)...12 Indikatorerförforskning(IF)...13 Milstolparochtänkbarakoncept...13 UnderlagförMilstolparochAktivitetslista...13 Milstolpar,Aktivitetslistaochriktlinjerförnästasteg...13 AnsvarochResurser...14 InfrastrukturochPolicy...14 ServiceochFunktion...15 FordonochICT...16 Demonstrationsaktiviteter...16 EU(Horizon2020)...18

4 iii Färdplanensgenomförandeochpotential...19 Svenskastyrkorochsvagheter(SWOT)...19 Styrkor...19 Svagheter...19 Möjligheter...20 Hot...20 HurbidrarFärdplanenförCitylogistiktillForumsövergripandemål...20 Potentialattbrytatrenden...21 Potentialattutvecklasvenskindustriochkonkurrenskraft...21 Potentialattutvecklaoffentligsektor...21 Appendix1]Aktivitetsfärdplan...22 Appendix2 Genomförandeavarbetet

5 iv Förord0 Detduhålleridinhandärenfärdplanförgodstransporteristäder oftapresenteradeunder samlingsnamnet Citylogistik (viåterkommertilldefinitioneninneirapporten).viharien arbetsgruppmedbredrepresentationochkompetensfrånnäringsliv,samhälleochakademi underdetsenasteåretdiskuteratochformuleratfärdplanen,somsyftartillattstakautvägen framåtförsvenskcitylogistik bådevadgällerforskningochdemonstrationsaktiviteter.vihar lagtmycketkraftpåattbeskrivaproblemochmålbild,eftersomdetsaknatsinomområdetoch förattfåengemensamgrundattutgåfrån vilketvipresenteraridennafärdplan:varärvinu, vadvillviuppnåochhurtarviossdit? TraditionelltharintegodstransporterhaftnågonnaturligdelavstadsCochtrafikplanering. Fokusliggertraditionelltpåpersontransporter.Detärnågotvimåsteändrapåförattkunna uppnåenattraktivstad ensådanbehövergodstransporter,menbehöverävenvaralångsiktigt hållbar.förattuppfyllamåletharvidefinieratettantalmilstolparochaktivitetersomvianser behövergenomföras.gemensamttarvinunästastegmothållbaragodstransporteristäder Göteborg2014C03C12 MariaLindholm,ProcessledareförFärdplanenförurbanagodstransporter Closer MariaBjörklundochMatsAbrahamsson LinköpingsUniversitet SönkeBehrends Chalmers JennyKarlsson VTI StigLundgren UmeåKommun SofiaLöfstrand Volvo CeciliaMårtensson SKL AndersEkmarkochTomasArvidsson Trafikverket 0 0

6 v Sammanfattning0 Citylogistikochurbanagodstransporterärettväsentligtområdeatthanteraförattmöta ekonomiska,miljömässigaochsocialmålsomtagitsframinomsåvälsverigesomeu.syftetmed dennafärdplanärattbeskrivanästastegframåtinomområdeturbanagodstransportermed måletattidentifieramilstolparochaktiviteterpåkort(caår2015),medellång(caår2020)och långsikt(caår2030)förattnådetövergripandemåletmedhållbaraochattraktivastäder. Problembildensammanfattasinomområdena:urbanisering,fragmenteratutbudochefterfrågan avtjänster,ökatintresseförlivskvalitet,ökaderesandecochgodsvolymer,samttekniska innovationer.detövergripandemåletärattuppnåenattraktivstad,somharidentifieratssom hållbarutifrånekonomiska,miljömässigaochsocialaperspektiv,vilketvitrorsamtligaaktöreri ettcitylogistiksammanhangkanenaskring. Utmaning0och0mål0 Följandeutmaningaransesviktigaattadresserasomettförstasteg: Godstransportersaknassomennaturligdelavstadsplanering/stadsutveckling(ävenregionalt). Detsaknasunderlagförutformningavåtgärderisystemetsomhelhet. Detsaknasförutsättningarföreffektivtkunskapsutbyte&samarbetemellanaktörer. Detsaknasincitamentochförutsättningarförutveckling,valavochimplementeringavlogistikC ochfordonslösningarsomuppfyllermålen/kraven. Ökadekonomisktillväxtochurbaniseringskaparökadekravpåserviceför godsmottagare/näringsidkare dettamåstemötasmedmereffektivatransportcoch fordonslösningar. Detövergripandemåletharbrutitsnerilångsiktiga(år2030)delmålsomärmiljömässiga, socialasamtekonomiska.målensomangesidennafärdplanärbaseradepåeusvitbokfrån 2011,demålsomsattsuppavERTRACinomderasfärdplan,Luftdirektivetsamtde Transportpolitiskamålen. Innovationsdomäner0och0prioriterade0aktiviteter0 Förattuppnådetövergripandemålet,ochadresseraovannämndautmaningar,föreslåsidenna färdplanaktiviteterinominnovationsdomänernaansvarochresurser(ar),infrastrukturoch policy(ip),serviceochfunktion(sf),fordonochict(ft)samtforskning.forskningskaske domänövergripandeförattsäkerställaförutsättningarförövrigaaktiviteter.prioriterade aktiviteter(milstolparinominnovationsdomäner): (AR)Skapaennationellplattformförurbanagodstransporter (IP)Taframeffektivametoderocharbetssättförnulägesanalyssamtutvärdering (SF)Utvecklaenaktörsövergripandedialog (SF)Utvecklakonceptförsamlastningpåettkonkurrensneutraltsätt (SF)Förbättraförutsättningarförhandelistadskärnor (SF)EChandelochhemleveranseradresseradesåattdekangenomföraspåetthållbartsätt (SF)Utvecklametoderförattminskanegativaeffekteravnäringslivetstransportertrotstillväxt (SF)EnergieffektiviseringavavfallsCsamtbyggCochanläggningsCtransporter (FT)Utvecklafordonskonceptsomäranpassadeförgodsdistributionistadsmiljö Dessaaktiviteterkanbelysasiettantalföreslagnademonstrationsaktiviter(sesid.16C18)inom följandeområden: Hurserplanprocessenutochhurkangodstransporterbliennaturligdelavden? Frikopplingavtransportenfråninköpavvara(persongodstransporter) OffCpeakCleveranser Utvecklingavkonsolideringstjänstersamtservicecenter

7 vi Testavelektrifieradinfrastruktur Informationsscanning:vilkeninformationbehövsnärochavvemtillvad? Utvecklaochtestamerolikasättatteffektiviserautnyttjandeavinfrastrukturen(medhjälpavt exits Reflektioner0från0arbetsgruppen0 Somenreflektionefterarbetetmedfärdplanenharviiarbetsgruppenställtossettantalfrågor ochpresenterarsvarenhär.dessafrågorharsyftetattbelysaochsammanfattavårasamlade erfarenheterefterarbetetmedfärdplanen. TrorviiarbetsgruppenpåenutveckladcitylogistikiSverigeiframtiden? JA,arbetsgruppenärpositivochserenpotentialitermeravbättreekonomienergiförbrukning ochstadsmiljö.menocksåattdetärnödvändigtförsverigeförattklaradeövergripandemålen ochframtidaemissionskravetc. MEN,vimåsteutifrånfärdplanensövergripandemålskapaförståelseochtydligaincitamentför lokalaaktörerochökaförståelseförpotentialenekonomiskt,socialtochmiljömässigt. Arbetsgruppenharrespektförenbredimplementering,eftersomingenavaktörerdriverfrågan aktivtochdeflestakommunerärpassiva.piloterbliroftaintemeränpiloterochdetkankomma attkrävasnytänkandemedregleringarstrukturellaförändringar.mendetfinnsidagflera kommunersomjobbarmedcitylogistikiolikaomfattning,vilkettyderpåettintressehos kommunerna,mensombyggermerpåimageänandrabeslutsfaktorer. VitrorINTEattområdetkommerattutvecklasavsigsjälvgenomattlåta tusenblommor blomma,dvsgenomdelokalainitiativsomidagfinns dekommerinteattledatillattde övergripandemålenuppnås,tex.emissionsfriagodstransporteristäder. Finnsdenkompetenssombehövsförenbredimplementeringaveffektivcitylogistiki framtiden? NEJ,Detsaknaslogistikkompetensiallmänhetochcitylogistikkompetensisynnerhethos kommunerna,menävenhosandraaktörer. Finnserforderligaunderlagförbeslutsomskaparförutsättningarförhållbarcitylogistik samtförutformning/designochimplementeringavnyalösningar? NEJ,detsaknasistorutsträckningmodellerochmetoderförnulägesanalyser, godstransportstatistik,utformning/design,ledningochdriftavcitylogistik,menockså beslutsmodellerföraktörerna,sombyggerpåensystemsynmedhänsyntillsamtligaaktöreroch tillsåvälnationalekonomiska,företagsekonomiskasommiljömässigavillkor. NEJ,detfinnsfrågeteckenkvarattlösaavlegalkaraktärdärdetkrävsutredningaroch klargöranden,isynnerhetitermeravregleringarochkommunernasmöjlighetattstyra utformningenavgodstransporteristäderna. Finnserforderligtekniksomstödföreffektivcitylogistik JA,viharenstarkfordonsindustriochITCindustri,menteknikenbehöveranpassasmedhänsyn tillutformningavochförutsättningarförcitylogistiksystemförattgefullutväxling. Rapportens0struktur0och0läsguide0 Dennarapportärindeladifemavsnitt.Inledningsvispresenterasproblem()och)målbild.Dessa kapitelsyftartillattskapaenbildavdenövergripandesituationen,förståvarfördetärviktigt attarbetamedfrågancitylogistikochförklarademålsomsattsupp.därefterpresenterasnuläge) och)förutsättningar.)dettagerenbildavhursituationenserutisverigeidag.härpresenteras ävendeinnovationsdomänersomhanterasirapportenochaktivitetersorterasininom. Milstolpar)och)tänkbara)konceptpresenterarinledningsvisenbruttolistapåaktivitetersom krävsförattnåmålen,mengersedaneninriktningiformavnästastegavvilkaavdessa

8 vii aktivitetersombörprioriterasinuläget.förslagpådemonstrationsprojektpresenterasföljtav enkopplingtillomvärlden(eu).färdplanenavslutasmedenswot(analys)och)tänkbar)påverkan) samttvåappendix:arbetsprocessenkringfärdplanensframtagande,samtaktivitetslista. Varförärdetviktigtattjobbamedcitylogistik? Läskapitel1:Inledningochkapitel2:Gemensamtmålbild. Vadharviattutgåifrån? Läskapitel3:Nulägeochförutsättningarochkapitel5:(SWOT) (Vadärminrollidetta?) (Vilkapotentialerfinnsdet?) Vadkanjaggöra? Läskapitel4:MilstolparochtänkbarakonceptsamtAppendix1:Aktivitetsfärdplan Vilkariktlinjerochaktiviteterföreslåsförframtidautveckling? Läskapitel4:MilstolparochtänkbarakonceptsamtAppendix1:Aktivitetsfärdplan Vadärfärdplanensrolliettstörresammanhang? Läskapitel5:Färdplanensgenomförandeochpotential. Hurhararbetetmeddennarapportgenomförts? Läskapitel1:InledningsamtAppendix2:Genomförandeavarbetet. (Vemharbidragittillutvecklandetavdennafärdplan?)

9 1 Inledning0 Citylogistik(ellerurbanagodstransporter)skallmötautmaningenatttillgodosebehovetav godstransporteristadenförattstödjaekonomisk,socialochkulturellutvecklingochsamtidigt minimeranegativaeffektersåsomtrafikstockning,bullerochmiljöpåverkan.godstransporteri stadenharspeciellaförutsättningareftersomdessaskerienmiljömedbetydande ytrestriktionerochväxandeytanspråkiformavtätbebyggelse,trångagaturum,mångaboende, arbetsplatserochmötesplatser.detärettområdesomnyligenfåttökatintresseochflerochfler aktörerbörjarjobbamedfrågan.mångaaktörerochintressenterpåverkarellerpåverkasav citylogistik pånågotsätt.enmängdprivataochoffentligaaktörerbehöverkunskapochförstå sinrollicitylogistikkedjansamtgenomaktörsövergripandeansatsernåenattraktivstad. Omfattningenavcitylogistikenisvenskastäderkommerattökaiframtidentillföljdavden fortsattaurbaniseringenavsamhälletochstädernastillväxt.effektivaregodstransporter behöverutvecklasförattintegodstransportsystemenisigskablihinderfördenstadsbaserade ekonomiskatillväxten. Dennafärdplansinnehållkringcitylogistikskiljersigfrånsamlingsbegreppet Urbanmobility genomattenbartfokuserapågods(ejpersontransporter).detbördockförtydligasatten integrationmellanpersoncochgodstransportärnödvändigförutvecklingavattraktivastäder. LösningarförgodsCochpersontransporterharolikaförutsättningar,menmåstetahänsyntill systemetihelhet.dennafärdplanharintesomavsiktattbeskrivaenenskiltheltäckande lösning. Färdplanenpresenterardensamladeproblembildenurettsvensktperspektivsamtvilkamål somennationellutvecklinginomcitylogistikskaledatill.syftetmeddokumentetärattbeskriva nästastegframåtinomområdeturbanagodstransportermedmåletattidentifieramilstolpar ochaktiviteterpåkort(caår2015),medellång(caår2020)ochlångsikt(caår2030)förattnå detövergripandemåletmedhållbaraochattraktivastäder.innehålletärvälförankrat,hosen bredaktörsgrupp.engrundförutsättningförattuppnåmålenärattmyndigheterna(påsåväl lokalochnationellnivå)tarenmeraktivroll.färdplanenärdärförfrämstinriktadpå innovationersomskaparförutsättningarförattdettaskakunnaske.övrigaaktörsgrupperär dockoerhörtväsentligafördenutvecklingochimplementeringsomkrävsförattnåmålen. Medstartijanuari2013fickCloseruppdragetattvaraprocessledareförarbetetmedatttafram Färdplanen)för)Citylogistik.DettaskulleskeinärasamarbetemedVTIochLinköpings universitet,varförenmindrearbetsgruppskapadestillsammansmeddessaaktörerinklusive representanterfrånvolvo,chalmers,postnord 1,Trafikverket,SKLochUmeåkommun föratt täckainolikaaktörsgrupperochinnovationsdomäner.mötenidennamindrearbetsgrupphar kompletteratsmedstörreworkshopsdåenbredreferensgruppavolikaaktörerharbjuditsin, samtkompletterandeindividuellaintervjuerislutetavarbetsprocessen.arbetsprocessenoch involveradeparterbeskrivsnärmareiappendix2. Problembild00 Dettakapitelpresenterardenövergripandeproblembildenförcitylogistikochurbana godstransporter. 1Postendeltogunderförstahalvanavframtagandetavdennafärdplan,menharejvaritaktivaiarbetsgruppenunder slutförandetavrapporten.

10 2 Effektiva0godstransporter0i0staden0är0en0förutsättning0för0hållbar0stadsutveckling00 Växandestädermåstehanteraenökadefterfråganpåbostäder,verksamheterochhandeloch samtidigttillmötesgåökadekravpåenattraktivstadsmiljöochurbanakvalitetersompåverkar stadensförmågaattattraheraboende,besökareochverksamheter.utvecklingenskallförenas medpolitiskakravomökadhållbarhetmedminskadmiljöbelastningochökadenergieffektivitet. Städermåsteeffektiviseraolikafunktionerdärtransportsystemenspelarenhuvudroll. Godstransporterutgörennyckelfunktionförekonomisktillväxtistäderochsamtidigtleder tillväxttillettökatbehovavgodsförsörjning.förattskapaförutsättningarförhållbar stadsutvecklingochattraktivastädersommöjliggörhöglivskvalitetkrävseffektivare citylogistik.denegativaeffekternasomtransporterharmåsteminska.detärcentraltatt angripamiljömässiga,socialaochekonomiskaaspekterförattlösningarskaaccepterasavalla aktörersamtblieffektivapålängresikt. Godstransporter0i0staden0är0en0viktig0samhällsfunktion0 Godstransporteristäderärnödvändigaförattförsebådeverksamheterochprivatpersonermed gods,anläggningarmedmaterialsamtföratttransporteraavfallfrånstaden.utgåendegods representerar20c25%avfordonskilometrarnaistäder,inkommandeca40c50%ochresterande harbådeavsändareochmottagareinomstaden.godstransportermöjliggörsåvälhandelsom socialtlivistadensamtsysselsätterca2c5%avarbetskraftenienstad 2. Negativa0effekter0av0godstransporter0i0staden0 Transportermedförnegativaeffektersomkansammanfattasiettantalmiljömässiga,socialaoch ekonomiskaaspekter: Miljömässigaaspekterinkluderarenergianvändning,användningavfossilabränslenochde växthusgaser,partiklarochluftföroreningarsomfordonsläpperut.ävenomgodstransporterna endaststårför10c18procentavantaletfordonistäderna,stårdeföruppemot40%avutsläppen ochbullret 3.Uretttransportperspektivistadsåstårgodstransporterförca25%avCO2C relateradeemissionersamt20c50%avandratyperavemissioner.godstransporteristäder använderocksåenbetydligandelavstadensyta ca3c5%. Socialaaspekterinkluderarbullerochvibrationer,minskadtillgänglighetförmänniskoristaden därestetiskttilltalandebyggnaderochmötesplatserärviktigtatterbjuda,såvälsomsäkerhet. Ekonomi:Ideekonomiskaaspekternainkluderasminskadtillgänglighetförgodsflödenistaden ochstöldriskförgodsetvilkethämmarekonomisktillväxt.varjeårförloras1%avtotalbnpieu, ellerca100miljonereuro,tillföljdavförseningarochemissioner,pga.trängselochrestriktioner, koppladetilltransporteristäder 4. Flera0trender0pekar0mot0ökad0utmaning0inom0Citylogistik0 Fleratrendersomberörgodstransporteristadenpekarmotökadeohållbaraeffekter(seFigur) 1). Urbanisering* AvEuropasbefolkninglevernu80%iurbanamiljöer,iSverigeännunågotfler,ochSverigeär ettavdeländerieuropasomidaghardensnabbasteurbaniseringen.städernaieuropa förbrukar70c80%avallanvändenergiochproducerarväxthusgaserisammastorleksordning. Påglobalnivåbormeränhälftenavbefolkningenistäderochdenutvecklingenaccelererar 5. Konsekvensenavurbaniseringenärattalltmergodstransporterasistaden.Samtidigtblirde oönskadeeffekternaavgodstransporteralltstörrenärgodstrafikenägerrumitätbefolkade 2ERTRAC(2013)Urban)freight)research)roadmapDRAFT,retrievedOctober Logistikforum2011.Framtidenscitylogistik.RapportfrånarbetsgruppenförcitylogistikinomLogistikforum 4ERTRAC(2013)Urban)freight)research)roadmapDRAFT,retrievedOctober2013.

11 3 områden.städergenomgåriochmedurbaniseringenstorademografiskaförändringarsom bidrartillförändradmobilitet. Figur)1)Problembilden) Fragmentering*av*efterfrågan*och*utbud*av*transporttjänster* DefinnsettökatintresseförsmåspecialbutikersamteChandelsomledertillenfragmentering avgodsflödenochettökatantalleveranser.resultatetärattdetidagtransporterasgodsifler ochmindrefordonochmedlängrekörsträckoräntidigare.medantransportarbetetärrelativt konstantmedenlitenökningav3,9%under2000c2011,harundersammaperiodtrafikarbetet växtmed40% 6.Dettakanillustrerasmeddenbetydligastrukturförändringenidensvenska fordonsparkenundersammaperiod,därbådeantaletochtrafikarbetetavlätta(<3,5ton)ochde allratyngstalastbilarna(>26ton)ökarkraftigt,medanantaletochtrafikarbetetavmellanstora lastbilarminskar(figur)2). Fördenstoraökningenavlättalastbilarstårframföralltfirmabilstrafik,dvs.defordonsom användsavföretagsomtransporterarsinavaroriegenregi.dessaföretagäger97%avallalätta lastbilaridensvenskafordonsparken 7.Transportoperatörersomtillhandahållertjänsterför godstransporteristäderärgenerelltväldigtsmå.ieuropahar85%avkortcdistansc transportörernamindreänfemanställda 8. 5UNHabitat(2011).StateoftheWorld scities2010/2011:bridgingtheurbandivide.nairobi,kenya,unhabitat 6Baseratpå:Trafikanalys.(2012).Transportarbete1950C2011.Retrieved28October2013,fromTrafikanalalys och:trafikanalys(2012).trafikarbetet1950c2011.retrieved28october2013,fromtrafikanalalys 7Trafikanalys(2012).Trafikarbetet1950C2011.Retrieved28October2013,fromTrafikanalalys 8ERTRAC(2013)Urban)freight)research)roadmapDRAFT.RetrievedOctober2013.

12 4 8000" 7000" 6000" Trafikarbete)på)väg)i)Sverige,)e2er)fordonens)totalvikt) miljoner"fordons7km" 5000" 4000" 3000" 2000" 1000" 0" 2000" 2001" 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" Lastbilar"" 3,5"ton" Lastbilar"">3,5t"7" 26"ton" Lastbilar">26"ton" Figur)2:)Trafikarbete)på)väg)i)Sverige,)efter)fordonen)totalvikt Ökade*resande;*och*godsvolymer* Trängselgerstorakostnaderförlogistiksektorn(längrerestider,ökadosäkerhet,minskad tillförlitlighet).antaletbilresorisverigesstäderharökatkraftigtdesenastedecennierna,vilket harmedförtökadträngsel.denstoraökningenavantaletbilresorkandelvisförklarasaven ökadinpendlingfrånkranskommunernaintillstäderna. Trender0som0skapar0möjligheter0att0möta0utmaningar0 Ökat*intresse*för*livskvalitet* HållbarstadsutvecklingharblivitenstrategiskframtidsfrågaförSverigesstäder.Enattraktiv stadärenförutsättningförtillväxtochkopplingenmellansamhällsbyggandetochmänniskans hälsaochtrygghetharfåttökaduppmärksamhet.medvetandetomdenegativaföljdernaför livskvalitetenavgodstransporteristäderharökatunderdesenasteårenochmyndigheterna visarsigalltmerbenägnaattbegränsaochregleratrafikenicityområden.därtillfinnsentydlig trendieuropasstädermedt.ex.cykeltransportersomharstorpotentialattmötautmaningarna. VisertrendermedökadeChandelsamtivissmånhemleveransavvaror,vilketskullekunna flyttaöverineffektivaprivatagodstransporteribiltillmereffektivaprofessionella godstransporter. Tekniska*innovationer* Underdesenasteårenhardetskettenbetydandetekniskutvecklingifordonssektorn.Innovativ teknologiochalternativabränslenhargjortvägtransportverksamhetenrenareochmerenergic effektiv.detfinnsnuelbilarsomintegerupphovtilllokalaemissionersåsomkonventionellt bränsle.däremotskapardealltstörrevägtrafikvolymernaensituationdärsektornsutsläppoch energiförbrukningändåökar.dessutomkanelfordonintelösaträngselproblemetellerlösa konfliktenmedpersontransporterochkonkurrensenomdenbegränsadeytanistäderna. Tekniskutvecklingskaparalltbättreförutsättningarföreffektivareochmiljövänligarelösningar mensamtidigtökarutmaningenvilketinnebärattenbartnyteknikinteräckerförattmöta nutidensochframtidenskravpåeffektivitet. Att0skapa0varaktiga0hållbara0lösningar0baserat0på0kunskap0från0demonstrationer0 Detharredangjortsenheldelinomområdetcitylogistik,bådeforskningsprojektsåvälsom praktisktinriktadedemonstrationer.hundratalsdemonstrationsprojekthargenomförtsi Europasstäder,varavmångaiSverige.Mångademonstrationerhargenomförtsenbartföratt

13 5 testaspecifikteknikellerlösningunderenbegränsadtid.men,erfarenhetersomkandras,bådei Sverigeochinternationellt,ärattdeflestaprojektsomdragitsigångochavslutatsintelever vidareefterattfinansieringentagitslut.antingensaknasplanföruppskalningeller vidareutvecklingutanexternfinansiering,ellersåsaknasintressedådetärsvårtattvisapå effekterna.analyserkringutfalletfrångenomfördaåtgärderkringgodsförsörjningistäder påvisarattdetkrävsenkombinationavfleraåtgärderförattnåensystemeffekt.samtidigtvisar detpånödvändighetenavenkraftsamlingpåsåvälnationellsominternationellnivåförattfå aktörerattdraåtsammahåll. Effektivaochmiljövänligatransporter,somrealiserasgenomlösningarochsynergiermellan energic,telekomcochtransportsektorn,ärheltnödvändiga.förattskapaförutsättningarföratt nyahållbaralösningarutvecklasochimplementerasvaraktigt ochintebarasom tidsbegränsadedemonstrationer krävsattnyacitylogistikclösningarsättsiniett organisatoriskt,socialtochstrukturelltsammanhang. Aktörer0inom0Citylogistik0 Detärmångaaktörersompåverkaroch/ellerpåverkasavcitylogistik.Olikaaktörerharolika rollermendetkrävsocksåsamverkanmellanaktörsgrupperna.effektsambandenärväldigt viktigaannarsärriskenstorattnyaproblemskapasdåandralöses.fyrahuvudsakliga aktörsgrupperharidentifierats:transportkunder(varuägare),myndighetcoch samhällsplaneringsfunktioner,transportaktörersamtteknikcochfordonsaktörer.dessutom finnsenstorgruppaktörersomharstörreellermindreindirektpåverkanpågodstransporters utförande.exempelpåaktörersomejdiskuterasnärmaremensomkanvaraintressantaär: boende,turister,fastighetsägare,kollektivtrafikaktörer,polisetc.akademinfinnsmedsomen viktigaktörgenomattsäkerställakunskapsuppbyggnadinomområdet.listanmedinvolverade aktörerkanförändrasmednyatyperavintressenitaktmedteknikutvecklingtillexempel. Transportkunder* Transportkundernaärdesomdriverbehovetavtransporter.Detkanvaravaruägare(även kommunenärenvaruägareochharenviktigrollifrågaomupphandlingavtransporttjänster förkommunensegnabehov),mottagareochslutkund.oftafinnskravsomkanvarasvåraatt hanterapåetteffektivtsätt.entrendmot justnow Cbehovkansesdärflerochflervillhasina varorsåsnabbtsommöjligt,menviktigastfördennagruppäroftastattvarornaskakommapå enutsatttidsåatttransportkundernakanplanerasinverksamhet.varuägarenärenviktigaktör somoftakommerbortidiskussionen,t.ex.enbutik,industriellerannannäringsidkareistaden. Utifrånettvaruägarperspektivsyftarcitylogistikentillattgevaruägarenenbraserviceframför alltiformaveffektivvaruförsörjningmenocksåandralogistiktjänsteriformavlagerhållning, prismärkningetc.somkanutförasiettdistributionscenterutanförstaden,vilketger butiksägarenmöjlighetattminskasinlagerytaochökaförsäljningsytan.mångaavde citylogistikkonceptsomfinnsutomlandsharettvaruägarperspektiv,tex.detomtalade BinnenstadtserviceiHolland,somsäljersinalagringsCochleveranstjänsterpåkommersiell basisjusttillbutiker.enannandimensionavvaruägarperspektivetärattenutbyggdcitylogistik ienförlängningocksåkanutgöraenplattformföruppsamlingavgodsfrånmindreföretagieller runtstadenförvidaredistributiontillderasavsättningsmarknader.detkanvaraettsättatt stödjaframföralltsmåochmedelstoraföretagsmöjlighetattdistribuerasinavarorpåett effektivtochkonsolideratsättochdärmedunderlättaderasförsäljningisverigeochutomlands. Offentliga*aktörer* Offentligaaktörerfinnspålokal,regionalsåvälsompånationellnivåochomfattar organisationersåsomkommuner,skl,ochmyndighetersomexempelvistrafikverket, TransportstyrelsenochNaturvårdsverket.Lokaltinomkommunerkrävsengagemangfrånolika

14 6 delar,exempelvisbehövstrafikkontor,exploateringskontor,stadsbyggnadskontor, miljöförvaltning,fastighetskontor,upphandlingsenheterochkretsloppskontorengageras beroendepåvilkaaktivitetersomskagenomföras.idenhärfärdplanenlyfterviframbetydelsen avattkommunernaengagerarsigochgärnatarkommandotiutvecklingenavcitylogistik, eftersomdetärstadenslogistiklösningsombehandlas. Transportaktörer* Transportaktörenärdesomutförtransporten,ellerpåannatsättärinblandadeiutförandetav transporter(transportörer,speditörer,logistiksystemutvecklare).transportföretagenharen viktigrolliettcitylogistikupplägg.detärofta,ochfördestörstagodsmängderna,ettföretagsom harjusttransportsomsinprofession.men,imångafallärdetocksåenvaruägaresomgenomför sinaegnatransporter mindresådanakanivissafallvaraomedvetnaomsinegenrollsom transportör(t.ex.denlillakvartersbutikensomtarsinegenskåpbilförattåkaochfyllapå förrådenibutiken),menävenservicetransporterismåfordonsominågonmåntransporterar godsärrelevanta.avfallscochbyggtransportertillsammansmedmångaandratyperavservicec transporterärviktigtatttahänsyntillochinkluderaidiskussionerochåtgärder.olika transportaktörerreagerarpådereglerochincitamentsomfinnsistädernakring godstransporterpåolikasätt. Teknik*och*fordonsaktörer* Teknikochfordonsaktörerärbådefordonstillverkareochaktörersompånågotsättutvecklar teknikförattstödjatransporten(systemleverantörerochictclösningar).dessaaktörerharstor betydelseförattutvecklarelevantteknikförattminskamiljöpåverkanfråntransporter,men ävenförattökaeffektivitetenförtransporter,ellerrentavminskabehovetavtransporter. Vad0är0citylogistik0och0urbana0godstransporter?0 Definitioner0av0begreppen0 Detärvanligtattbegreppencitylogistikresp.urbanagodstransporteranvändsiolika sammanhangochmedliteolikainnebörd,t.ex.olikageografiskavgränsningmenävenliteolika innehållmedavseendepåaktörerochaktivitetersomingår.begreppetcitylogistiksyftaribland pågodstransportericitykärnanavenstad.urbanagodstransportergesoftaenbredare definitionochomfattargodstransporteriurbanaområden.bådabegreppenharisyfteattfrämja eneffektivgodshanteringisåvälstädersomtätbebyggdaområdensamtsvararmot övergripandemiljömässiga,socialaochekonomiskamål. Definition0och0avgränsning0i0färdplanearbetet0 DennafärdplanharettbrettperspektivpåCitylogistikochinkluderardetsomoftabenämns somurbanagodstransporterochdefinierasattinnefattaföljande: Alla)godstransport)in)till,)ut)från,)genom)samt)inom)urbana)områden)utförda)av)tunga)eller)lätta) fordon.)detta)innefattar)även)servicetransporter)(t.ex.)hantverkare),)transporter)till)och)från) byggarbetsplatser,)bulktransporter,)avfall)och)godstransporter)som)utförs)av)privatpersoner)(t.ex.) inköpsresor).)) ) Därmedexkluderasallpersonmobilitetmedundantagavresorsomutförsenkomförinköpav varorellerföravfallstransport.enbreddefinitionväljsförattförtydligaattdetfinnsmånga infallsvinklarochattfärdplanenintehartillavsiktattpresenteraettproblemochenlösning. Medhänsyntilldenbredadefinitionenfinnsdetinteutrymmeförfördjupningnärdetgäller lösningarförallaolikatyperavgodstransporter,godsslagochaktörer.färdplanenfokuserar iställetpåinnovationersomkanskapaförutsättningarförettgenombrottförmerhållbara

15 7 lösningarinomcitylogistik.enviktiggrundförutsättningärattmyndighetertarenaktivrolloch därförfårmyndighetsperspektivetförhållandevisstortutrymmeifärdplanen.färdplanensyftar docktillattökamöjligheternaförmereffektivaurbanagodstransportergenomett helhetsperspektivbådemedavseendepåinvolveradeaktörerochmöjligaåtgärderförattuppnå måletmedhållbaragodstransporteristadensombidrartillhållbarstadsutveckling. Gemensam0målbild0 Detövergripandemåletförcitylogistikärattbidratillattskapaförutsättningarförattraktiva städer.hållbarstadsutvecklingförutsättereffektivasystemmedhögfunktionalitetdärsamtidigt negativaeffekterminimeras. Vägledande0mål0 DemålsomvaritvägledandeförarbetetmedfärdplanenärdelsdehögtsattamåleninomEUs vitbokfrån samtdemålsomsattsuppavertracinomderasfärdplan 10.Övriga vägledandemålochdirektivärluftdirektivet 11 samtdetransportpolitiskamålen 12. Miljömässiga0mål0 Demiljömässigamålenknytstilldedirektivochriktlinjersomtagitsframpånationelloch europeisknivådäreuropaparlamentetsochrådetsdirektivomluftkvalitetochrenarelufti Europa,EUsklimatmål20C20C20ochEUsvitbokärstyrande.Därmedliggermiljöfokusför citylogistikpåföljande: Proportionellttillutsläppsandelenbidratillattuppfylladedirektivsomfinnsförluftkvalitetoch renareluftieuropa. Minskaenergianvändandet,växthusgasutsläppochhöjaandelenförnybarenergiochbiobränsle förgodstransporter(biobränsletill10%). Framtill2030,halveraanvändningenavfordonsomdrivsmedkonventionelladrivmedel.Fasaut demframtill2050.framtill2030uppnåiprincipkoldioxidfrilogistikistadskärnorna. Sociala0mål0 Målensomavserattförbättradesocialaaspekternaistäderärföljande 13 : Minskaträngselorsakadavgodstransporter. Minskabullerorsakadeavgodstransporter. Ökatillgänglighetförmänniskoristaden(t.ex.mötesplatser,cykelCochpromenadstråk,gröna ytor,arbetsplatser,butiker,restauranger). Ökatrafiksäkerheten. Minskavisuelltintrångfrångodstransporter. Ekonomiska0mål0 Ekonomiskamålhandlaromatttillseattframtidenscitylogistikärförsvarbarsåväl samhällsekonomisktsomföretagsekonomisktfördeaktörersomäraktivaiett 9EuropeanCommission(2011)White)paper:)Roadmap)to)a)single)European)transport)area) )Towards)a)competitive) and)resource)efficient)transport)system.)com0144final. 10ERTRAC(2013)Urban)freight)research)roadmap,)DRAFT.RetrievedOctober EuropeanCommission(2008))Directive)2008/50/EC)of)the)European)Parliament)and)of)the)Council)of)21)May)2008) on)ambient)air)quality)and)cleaner)air)for)europe. 12Regeringskansliet(2009)TransportpolitiskamålRetrieved22November2013from: 13HuvudsakligreferensfördesocialamålenärDGMOVEEuropeanCommission:StudyonUrbanFreightTransport

Hur kan näringslivets transporter effek3viseras i städer? CLOSER seminarieserie Urban Mobility. Malmö 29 januari 2015

Hur kan näringslivets transporter effek3viseras i städer? CLOSER seminarieserie Urban Mobility. Malmö 29 januari 2015 Hur kan näringslivets transporter effek3viseras i städer? CLOSER seminarieserie Urban Mobility Malmö 29 januari 2015 CLOSER - Na@onell arena för transporteffek@vitet Closer är en na@onell arena för forskning,

Läs mer

Anpassning av infrastrukturen för tunga fordon. NVF- 4 december. Petter Åsman

Anpassning av infrastrukturen för tunga fordon. NVF- 4 december. Petter Åsman Anpassning av infrastrukturen för tunga fordon NVF- 4 december Petter Åsman High Capacity Transports - Ett FoIprogram inom CLOSER FoI-program: Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport (HCT-programmet).

Läs mer

Transportsveriges viktigaste steg för framtiden

Transportsveriges viktigaste steg för framtiden Transportsveriges viktigaste steg för framtiden Filip Kjellgren och Jonas Sundberg, Forum för innovation inom transportsektorn 1 2014-05-16 www.transportinnovation.se 2 2014 05 16 2014-05-16 2 Forums medlemmar

Läs mer

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare Systemanalys HCT Emeli Adell Trivector Projektledare Syftet med systemanalysen: Undersöka vilka effekter som införande av HCT kan leda till för samhället som helhet på kort och lång sikt. Arbetsgrupp:

Läs mer

Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS. Petter Åsman

Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS. Petter Åsman 1 Nationell Strategi och handlingsplanför användning av ITS Petter Åsman Trender-Transportsystemets digitalisering Självkörande fordon Samverkande system (fordon- infrastruktur) Reglering av tillträde

Läs mer

In- och Kringfartslogistik Effektivare utnyttjande av dagens infrastruktur

In- och Kringfartslogistik Effektivare utnyttjande av dagens infrastruktur In- och Kringfartslogistik Effektivare utnyttjande av dagens infrastruktur Helene Giaina, DB Schenker Consulting Lina Olsson, CLOSER/Lindholmen Science Park Transportforum, Linköping 13 jan 2016 Session

Läs mer

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening Bildades 2008 Kansli med 10 personer i Stockholm Driver 15-20 parallella utvecklingsprojekt (bebyggelse, mobilitet, system) www.sust.se Citylogistik

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Systemanalys av införande av HCT på väg i Sverige. Henrik Pålsson Docent, Förpackningslogistik Lunds universitet

Systemanalys av införande av HCT på väg i Sverige. Henrik Pålsson Docent, Förpackningslogistik Lunds universitet Systemanalys av införande av HCT på väg i Sverige Henrik Pålsson Docent, Förpackningslogistik Lunds universitet henrik.palsson@plog.lth.se Involverade organisationer Arbetsgrupp: Lunds universitet (koordinator)

Läs mer

arbetet kännetecknas av en öppen process.

arbetet kännetecknas av en öppen process. arbetet kännetecknas av en öppen process. Status - Tidplan Nov WS 17/9- ITS-konf. 26/8- Webinar 25/6- WS 20/4- Kick off Nuläge/ aktörskarta Arbete med visionen Identifiera fokusområden ITS- Strategin och

Läs mer

SYSTEMANALYS AV HCT-INFÖRANDE PÅ VÄG

SYSTEMANALYS AV HCT-INFÖRANDE PÅ VÄG SYSTEMANALYS AV HCT-INFÖRANDE PÅ VÄG Uppstartsmöte BAKGRUND Godstransportsystemet komplext, många aktörer Förändringar ger effekter på många nivåer High Capacity Transports (HCT) har potential att öka

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket Vart ska vi? mål för transportsektorn Användning av fossila bränslen jämfört

Läs mer

Personer: Psykiatern Oskar Melatonin, ca 45 år. Snygg karl, en aning feminin.

Personer: Psykiatern Oskar Melatonin, ca 45 år. Snygg karl, en aning feminin. 1 DENFÖRÄLSKADETERAPEUTEN enkammarkvartettavclaesandersson Personer: PsykiaternOskarMelatonin,ca45år.Snyggkarl,enaningfeminin. OIR,Oskarsinreröst,sompatientenintehörmenpublikenhör.Oskars undermedvetna.

Läs mer

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson

Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter. Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Hinder och drivkrafter för minskad klimatpåverkan från godstransporter Anders Ahlbäck & Håkan Johansson Chalmers Trafikverket KNEG..? Bildades 2006 med den gemensamma målsättningen att: Halvera utsläppen

Läs mer

Citylogistik inom Norra Djurgårdsstaden. Projektpresentation 4 april 2016 Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation

Citylogistik inom Norra Djurgårdsstaden. Projektpresentation 4 april 2016 Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation Citylogistik inom Norra Djurgårdsstaden Projektpresentation 4 april 2016 Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening Bildades 2008 Kansli med

Läs mer

Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version Steg 1 och 2. Tänk om och optimera. Kapitel 1 Introduktion.

Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version Steg 1 och 2. Tänk om och optimera. Kapitel 1 Introduktion. Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 1 och 2 Tänk om och optimera Kapitel 1 Introduktion Yta för bild Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar

Läs mer

INTERNATIONELL VÄGTRANSPORT M.M.

INTERNATIONELL VÄGTRANSPORT M.M. INTERNATIONELL VÄGTRANSPORT M.M. Yrkestrafiklag 1 kap. [2901] 1 Internationella vägtransporter Yrkestrafiklag (2012:210) 1 kap. Inledande bestämmelser [2901] Bestämmelser om de villkor som ska uppfyllas

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

Naturskyddsföreningen, Bra Miljöval, Persontransporter & Godstransporter. Tabell 1: Bensin 95 oktan, 5% etanol. Gäller svenska marknaden. Per liter.

Naturskyddsföreningen, Bra Miljöval, Persontransporter & Godstransporter. Tabell 1: Bensin 95 oktan, 5% etanol. Gäller svenska marknaden. Per liter. Naturskyddsföreningen, Bra Miljöval, Persontransporter & Godstransporter Schablonvärden 2008-09-04 Drivmedel Tabell 1: Bensin 95 oktan, 5% etanol. Gäller svenska marknaden. Per liter. Icke förnybar energi

Läs mer

Kringfartslogistik dynamisk styrning av trafik för effektivare godstransporter in och ut ur städer

Kringfartslogistik dynamisk styrning av trafik för effektivare godstransporter in och ut ur städer Kringfartslogistik dynamisk styrning av trafik för effektivare godstransporter in och ut ur städer Heléne Giaina, DB FFI-konferens: Transporter i en hållbar stad 23 november 2016 Our main market is within

Läs mer

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Samrådsunderlag för utökning av utredningsområde Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Östhammar, Uppsala län Samrådsunderlag 2011-11-21 Projektnummer: 880007 Dokumenttitel: Vägutredning väg 288 delen

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Södra stambanan, Västra stambanan och Västkustbanan Tågplan 2013 Ärendenummer:TRV 2012/ 23775 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Södra stambanan, Västra stambanan

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 370 Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län. Vägplan Projektnummer: ,TRV 2015/101450 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 370 Nölviken Malå kommun, Västerbottens län Vägplan 2016-03-03 Projektnummer: 137580,TRV 2015/101450 1 Trafikverket Postadress: 972 42, Luleå, Besöksadress: Sundsbacken 2-4, 972

Läs mer

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Först några utgångspunkter The main conclusion of the analysis is that the introduction of Mega- Trucks would be beneficial

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

Väg 9 Simrishamn-Brösarp Vattenskydd samt gång- och cykelväg Skogsdala vid Kivik

Väg 9 Simrishamn-Brösarp Vattenskydd samt gång- och cykelväg Skogsdala vid Kivik ARBETSPLAN Rapport Geoteknisk Undersökning(RGEO) Väg 9 Simrishamn-Brösarp Vattenskydd samt gång- och cykelväg Skogsdala vid Kivik Simrishamns kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-13 Objektnummer: 8850322

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

High Capacity Transport HCT, HCT-fordonens utveckling TTF konferens, Mantorp

High Capacity Transport HCT, HCT-fordonens utveckling TTF konferens, Mantorp High Capacity Transport HCT, HCT-fordonens utveckling TTF konferens, Mantorp 2016-04-20 APRIL 2016 SIDE 1 Vem är jag? Svensk med >30 års internationell erfarenhet från transportbranschen Bott i Sverige,

Läs mer

Väg 46 Ulricehamn - Falköping Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Ulricehamn - Falköping Cirkulationsplats vid Ålleberg center VÄGPLAN Väg 46 Ulricehamn - Falköping Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2015-03-23 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Vägplan väg 46 Cirkulationsplats

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

GÖTA ÄLV- nya älvförbindelser i ett helhetsperspektiv. Summering av Länsstyrelsen

GÖTA ÄLV- nya älvförbindelser i ett helhetsperspektiv. Summering av Länsstyrelsen GÖTA ÄLV- nya älvförbindelser i ett helhetsperspektiv Summering av Länsstyrelsen 13 dec 2012 Karin Slättberg Göta Älv - Miljövänlig transportled med stor kapacitet, och mycket mer. farled trafik längs

Läs mer

Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga

Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga Degerfors o Karlskoga kn T-län Vägplan: 2013-12-16 Projektnummer: 133 560 Dokumenttitel: Väg 205, gång- och cykelväg Delen Degerfors-Karlskoga

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Södra stambanan, Västra stambanan, Västkustbanan, Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen Tågplan 2014 Ärendenummer:TRV 2013/10852 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet

Läs mer

ITS Rådet. ITS statusrapport 2011

ITS Rådet. ITS statusrapport 2011 ITS Rådet ITS statusrapport 2011 Disposition Sammanfattning Inledning ITS-rådet I. Utveckla former för samarbete mellan näringsliv och myndigheter II. Öka det svenska agerandet i EU på ITS område III.

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan T15 Ärendenummer:TRV 2013/92362 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Per Konrad Dokumentdatum: 2014-03-12 Dokumenttyp:

Läs mer

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby RAPPORT GEOTEKNIK E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby Sigtuna Kommun, Stockholms Län Arbetsplan, Utställelsehandling 2011-11-18 Projektnummer: 8447022 Dokumenttitel: Rapport Geoteknik Skapat av: Henrik

Läs mer

regiongavleborg.se/elvag Elväg E16 utanför Sandviken

regiongavleborg.se/elvag Elväg E16 utanför Sandviken Elväg E16 utanför Sandviken 2030 beräknas vägtransporterna ha ökat med 59% Tryck på fossiloberoende och miljö ökar, trend mot eldrift tydlig Ca 86% av Sveriges transporterna går på väg Eldriven gummihjulstrafik

Läs mer

Romanen som vardagsvara

Romanen som vardagsvara Romanen som vardagsvara Förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833-1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier Gunnel Furuland STOCKHOLM Innehåll Bibliografisk anmärkning

Läs mer

Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet. (N2014/3453/TE, N2014/3454/TE)

Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet. (N2014/3453/TE, N2014/3454/TE) 2014-10-16 Sida 1 av 5 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet. (N2014/3453/TE, N2014/3454/TE) Statens

Läs mer

Portföljinriktning hur samarbetar Trafikverket med omvärlden?

Portföljinriktning hur samarbetar Trafikverket med omvärlden? Portföljinriktning hur samarbetar Trafikverket med omvärlden? Gerd Åström, Trafikverket 1 2014-05-16 Grunden våra strategiska utmaningar Kritiska områden med stort gap till önskvärt tillstånd/utveckling

Läs mer

Väg 579 GC- väg, Ockelbo Wij Trädgårdar

Väg 579 GC- väg, Ockelbo Wij Trädgårdar Projekterings-PM Geoteknik Väg 579 GC- väg, Ockelbo Wij Trädgårdar Ockelbo kommun, Gävleborgs län Datum: 2016-09-27 Projektnummer: 150563 Dokumenttitel: Projekterings-PM Geoteknik, Väg 579, GC- väg, Ockelbo

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

Filip Kjellgren Forums kansli

Filip Kjellgren Forums kansli www.transportinnovation.se Filip Kjellgren Forums kansli 2014-05-15 1 Forums medlemmar 2014-05-15 2 Forums mål: Uppnå ett mer hållbart transportsystem, särskilt genom att bryta trenden mellan transporter

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring

Framtidens transporter. Skellefteå 9 okt. Ingela Jarlbring Framtidens transporter Skellefteå 9 okt Ingela Jarlbring Nationella och internationella transportmål - Målsättningar och utmaningar 2 2012-10-09 Fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret

Läs mer

Bygg om eller bygg nytt

Bygg om eller bygg nytt Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg nytt Kapitel 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel

Läs mer

Gröna Korridorer Nov 2011

Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer är ett initiativ från EU Kommissionen som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar. 2 2011-11-07 3 2011-11-07 Gröna Korridorer

Läs mer

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G 1 Utmaningen Mobilitet Gods Människor Kostnad Villighet att

Läs mer

Referensgruppsmöte. Regeringsuppdrag: Utvärdering av nya hastighetsgränser. 9 februari 2012

Referensgruppsmöte. Regeringsuppdrag: Utvärdering av nya hastighetsgränser. 9 februari 2012 Referensgruppsmöte Regeringsuppdrag: Utvärdering av nya hastighetsgränser 9 februari 2012 Slutrapport Innehåll Genomförande av nya hastighetsgränser, statlig väg och kommuner Effekter landsbygd - VTI Effekter

Läs mer

Digital tjänst som matchar köpare och säljare av frakt

Digital tjänst som matchar köpare och säljare av frakt Digital tjänst som matchar köpare och säljare av frakt Affärsidé och mission En digital tjänst som gör det möjligt att använda något som är outnyttjat, tomma lastutrymmen. Behov av transport matchas med

Läs mer

Klimatsmarta transporter i city. Örnsköldsvik 2015-09-02

Klimatsmarta transporter i city. Örnsköldsvik 2015-09-02 Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2015-09-02 Utmaning. Change. Challenge. Samverkan. Collaboration. Förändring. Biomethane and LNG in the north for Growth and Competitiveness Program 09.00 Registrering

Läs mer

Logistikutredning Södermalm

Logistikutredning Södermalm Logistikutredning Södermalm Går det att effektivisera distributionen av livsmedel i stadsdelen genom samlastning? 2011-12-02 Idé: Kortare transporter, färre bilar och mindre utsläpp Utan samlastning: Många

Läs mer

BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART

BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART BELÄGGNINGS- OCH BEMANNINGSSYSTEM En användarcentrerad utveckling av ett internt beläggnings- och bemanningssystem på ett medelstort IT-konsultföretag. Frida&Morberg&och&Johanna&Schyl&

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering GRANSKNINGSHANDLING E18 Köping-Västjädra Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län PM Kommunal planering 2016-09-30 Dokumenttitel: PM Kommunal planering Skapat av: Mia Jameson Dokumentdatum:

Läs mer

Godstransporter i svenska städer - exempel på ak+viteter

Godstransporter i svenska städer - exempel på ak+viteter Godstransporter i svenska städer - exempel på ak+viteter Maria Lindholm Northern LEAD MARIA LINDHOLM FÄRDPLAN FÖR CITYLOGISTIK Vad är citylogis=k?! E@ komplext och BRETT begrepp Alla godstransporter in

Läs mer

MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 9 Förutsättningar och övergripande krav Dessa krav syftar till att åstadkomma

Läs mer

Komplettering av Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige

Komplettering av Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige Komplettering av Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige Kortversion Trafikverket 781 89 Borlänge 0771-921 921 www.trafikverket.se Transportstyrelsen

Läs mer

Logistiska åtgärder för koldioxidsnåla godstransporter i Sverige 2020 Effekter, sannolikhet och hinder för genomförande

Logistiska åtgärder för koldioxidsnåla godstransporter i Sverige 2020 Effekter, sannolikhet och hinder för genomförande Logistiska åtgärder för koldioxidsnåla godstransporter i Sverige 2020 Effekter, sannolikhet och hinder för genomförande Henrik Pålsson, Tekn. Dr. Projektledare LETS Gods Förpackningslogistik Lunds universitet

Läs mer

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 10 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att

Läs mer

Hearing 14 juni Ekonomiska aspekter. Björn Olsson, sekreterare. Vägslitageskattekommittén

Hearing 14 juni Ekonomiska aspekter. Björn Olsson, sekreterare. Vägslitageskattekommittén Hearing 14 juni 2016 Ekonomiska aspekter Björn Olsson, sekreterare Något om fordonsflottan Trafikarbete Transportarbete 1000-tal fordonskm andel miljoner tonkm andel Lastbil / dragbil 2 axlar 362 43 44

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan 2016 Ärendenummer: TRV 2014/97400 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Per Konrad Dokumentdatum: 2015-04-13 Dokumenttyp:

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2015 Trafikverket Färjerederiet Arnöleden. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2015 Trafikverket Färjerederiet Arnöleden. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja Trafikverket Färjerederiet Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/4576 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja Skapat av: Markör Marknad & Kommunikation

Läs mer

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt

Läs mer

Sjukfrånvaro efter invandring - tillgång till och nyttjande av sjukförsäkringen

Sjukfrånvaro efter invandring - tillgång till och nyttjande av sjukförsäkringen Sjukfrånvaro efter invandring - tillgång till och nyttjande av sjukförsäkringen Therese Ljung Analytiker Försäkringskassan Sid 1 December 2016 Sjukfrånvaro efter invandring Överblick Andelen utrikes födda

Läs mer

Onsdagen den 3 augusti Pettersberg

Onsdagen den 3 augusti Pettersberg Hösten 2016 Onsdagen den 3 augusti Pettersberg Omgång 32 (damlag) Omgång 32 (herrlag) 1 Rosta l - Markbacken I 1 Närkes Kil ll - Garphyttan ll 2 Sofia - Lekeberg 2 Almby l - Asker Lännäs ll 3 Almby III

Läs mer

High Capacity Transports, HCT. Långa och tunga godstransporter i Sverige

High Capacity Transports, HCT. Långa och tunga godstransporter i Sverige High Capacity Transports, HCT Långa och tunga godstransporter i Sverige 1 Regler Nationella regler Internationella regler Trafikförordningen 4 kap 17 Rådets direktiv 96/53/EG 24 meter (25,25) / 60 ton

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning med väg 1598 mot Stenshuvud Simrishamns kommun, Skåne Vägplan, 2014-12-10 Projektnummer: 8850262 Dokumenttitel: Väg 9 Simrishamn Brösarp, korsning

Läs mer

Framtida godstransporter i Östra Mellansverige

Framtida godstransporter i Östra Mellansverige Järnvägsgruppen Framtida godstransporter i Östra Mellansverige Jakob Wajsman (Trafikverket) Bo-Lennart Nelldal KTH Järnvägsgrupp 2013-05-21 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik

Läs mer

Välkomna! till. Möte om Vägmarkering. Göteborg 2015-11-12 13 Göran Nilsson

Välkomna! till. Möte om Vägmarkering. Göteborg 2015-11-12 13 Göran Nilsson Välkomna! till Möte om Vägmarkering Göteborg 2015-11-12 13 Göran Nilsson För SVMF viktiga frågor Allt fler äldre i trafiken behöver bättre körledning Alla trafikanter bör möta samma budskap I Sverige I

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västernorrlands län 2016-02-24 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna

Läs mer

Statusförändringar oktober 2013 februari 2014

Statusförändringar oktober 2013 februari 2014 Statusförändringar oktober 2013 februari 2014 nr förslag Ny status Kommentar 15 Standardisera anläggningstekniker för bredbandsinfrastruktur. 13 Dokumentera och kartlägg befintlig infrastruktur. 14 Kvalitetsklassa

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

Trafikverket och spårväg

Trafikverket och spårväg Spårvagnsstädernas årsmöte 2014 i Lund Trafikverket och spårväg Lennart Andersson Trafikverket och spårväg Trafikverkets svar (I) Regeringen bör i sin instruktion ge Trafikverket erforderliga resurser

Läs mer

TRVMB 702: Provtagning vid leveranskontroll av asfaltmassa. Metodbeskrivning : Asfaltmassa Publ. 2011:003

TRVMB 702: Provtagning vid leveranskontroll av asfaltmassa. Metodbeskrivning : Asfaltmassa Publ. 2011:003 TRVMB 702: Provtagning vid leveranskontroll av asfaltmassa Metodbeskrivning : Asfaltmassa Publ. 2011:003 Dokumenttitel: Provtagning vid leveranskontroll av asfaltmassa Skapat av: Kullander Björn, IVtsöö

Läs mer

Integrerad ruttplanering och kostnadsdelning inom citylogistik

Integrerad ruttplanering och kostnadsdelning inom citylogistik Integrerad ruttplanering och kostnadsdelning inom citylogistik Kommunikations- och Transportsystem, ITN, LiU Maud Göthe-Lundgren, Prof Stefan Engevall, Lektor Joen Dahlberg, Doktorand VTI Jenny Karlsson,

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Jönköpings län 2016-01-31 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

Tillgänglighet till terminaler i Västra Götaland en pilotstudie PM 2016:9

Tillgänglighet till terminaler i Västra Götaland en pilotstudie PM 2016:9 Tillgänglighet till terminaler i Västra Götaland en pilotstudie PM 2016:9 Tillgänglighet till terminaler i Västra Götaland en pilotstudie PM 2016:9 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon:

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen Teknisk PM Geoteknik Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2014-10-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: Teknisk PM Geoteknik, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat

Läs mer

Hur länge har elbilar funnits? Hur länge har elvägar funnits? eroadarlanda

Hur länge har elbilar funnits? Hur länge har elvägar funnits? eroadarlanda Hur länge har elbilar funnits? Hur länge har elvägar funnits? eroadarlanda Energirelaterad fordonsforskning 2016 4 april Elväg -en hållbar möjlighet på väg Sofia Lundberg, VTI Innehåll Elvägar eroadarlanda

Läs mer

Mobilitet och tillgänglighet

Mobilitet och tillgänglighet Mobilitetochtillgänglighet ConsafeLogisticshanddatoreriframtidensvårdochäldreomsorg Författare: SusannaDomeij ToveSvärdNorbäck Datum: 2011 01 17 ii Förord MeddennarapportavslutarvivåracivilingenjörsstudierpåLundsTekniska

Läs mer

7 visions for the future of BIM

7 visions for the future of BIM 7 visioner för framtidens BIM En studie kring vilka förändringar som krävs för att skapa ett branschvägledande arbetssätt för användandet av BIM 7 visions for the future of BIM A survey of the neccessary

Läs mer

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län RAPPORT Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län Samrådsredogörelse 2012-04-04 Projektnummer: 106965 Dokumenttitel: Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg- samrådsredogörelse Skapat av:

Läs mer

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige Regeringsuppdrag att utreda höghastighetsjärnväg i Sverige Götalandsbanan Stockholm-Jönköping-Göteborg Europabanan Stockholm-Jönköping-Helsingborg/Malmö Regeringsuppdrag

Läs mer

ERS En möjlighet för svensk industri

ERS En möjlighet för svensk industri ERS En möjlighet för svensk industri Q3 Stockholm 2016-05-17 Magnus Henke Swedish Energy Agency Q3 2016-05-17 Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket tolkat

Läs mer

Erik Lundgren 820419-1491. GarageLoppisen.se. Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430

Erik Lundgren 820419-1491. GarageLoppisen.se. Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430 Erik Lundgren 820419-1491 GarageLoppisen.se Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430 Abstrakt En kort rapport om projektet GarageLoppisen.se. En applikation som skapats för att

Läs mer

Remissammanställning för rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet

Remissammanställning för rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet Promemoria 2014-12-17 N2014/3453/TE N2014/3454/TE Näringsdepartementet Transport Stefan Andersson Telefon 08-405 34 30 Mobil 070-220 95 14 E-post stefan.g.andersson@regeringskansliet.se Remissammanställning

Läs mer

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 2014-05-16 Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 kemiindustrierna i Sverige och Skogsindustrierna har valt att gemensamt yttra sig

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan 2017 Ärendenummer: TRV 2016/831 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Per Konrad Dokumentdatum: 2016-01-11 Dokumenttyp:

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

köpenhamns universitet Ojämlikhet i hälsa den skandinaviska erfarenheten

köpenhamns universitet Ojämlikhet i hälsa den skandinaviska erfarenheten köpenhamns universitet Ojämlikhet i hälsa den skandinaviska erfarenheten Alla de skandinaviska länderna prioriterar insatser mot ojämlikhet i hälsa och har i samband med det lagt ett stort ansvar på kommunerna.

Läs mer

Folkrätten i svensk säkerhets politik

Folkrätten i svensk säkerhets politik Per Ahlin Folkrätten i svensk säkerhets politik JURISTFÖRLAGET Innehåll Förord Innehållsförteckning Förkortningar V VII XIII Del I - Utgångspunkter. Kapitel 1. Inledning 3 1:1 Syfte 3 1:2 Den politiska

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västerbottens län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västerbottens län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västerbottens län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

ITS från potential till förutsättning

ITS från potential till förutsättning TMALL 0141 Presentation v 1.0 ITS från potential till förutsättning Avrapportering av regeringsuppdraget Norra Latin, Stockholm 14 maj 2014 Inledning 20 september 2013 5 maj 2014 14 maj 2014 2 PROGRAM

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Skriv reaktionsformeln då magnesium löses upp i starkt utspädd salpetersyra och det bildas kvävgas.

Skriv reaktionsformeln då magnesium löses upp i starkt utspädd salpetersyra och det bildas kvävgas. 1 KemIgen Redoxformler Skriv reaktionsformeln då magnesium löses upp i starkt utspädd salpetersyra och det bildas kvävgas. Halvcellsmetoden (sur lösning) Salpetersyra är en stark syra dvs fullständigt

Läs mer

Repetition av matematik inför kurs i statistik 1-10 p.

Repetition av matematik inför kurs i statistik 1-10 p. Karlstads universitet Leif Ruckman Summasymbolen. Repetition av matematik inför kurs i statistik 1-10 p. I stället för att skriva en lång instruktion att vissa värden skall summeras brukar man använda

Läs mer