Färdplan!Citylogistik!!!Godstransporter!i!urbana!områden!!!!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Färdplan!Citylogistik!!!Godstransporter!i!urbana!områden!!!!!"

Transkript

1 FärdplanCitylogistik Godstransporteriurbanaområden

2 i Dokumenttitel:FärdplanCitylogistik Urbanagodstransporteristäder Skapatav:MariaLindholmtillsammansmedarbetsgruppen Dokumentdatum:2014C03C18 Dokumenttyp:Rapport DokumentID: Ärendenummer:[Ärendenummer] Projektnummer:[Projektnummer] Version:3 Publiceringsdatum:2014C03C25 Utgivare:CLOSER Uppdragsansvarig: Tryck: Distributör:

3 ii Innehållsförteckning0 Innehållsförteckning...ii Förord...iv Sammanfattning...v Utmaningochmål...v Innovationsdomänerochprioriteradeaktiviteter...v Reflektionerfrånarbetsgruppen...vi Rapportensstrukturochläsguide...vi Inledning...1 Problembild...1 Effektivagodstransporteristadenärenförutsättningförhållbarstadsutveckling...2 Godstransporteristadenärenviktigsamhällsfunktion...2 Negativaeffekteravgodstransporteristaden...2 FleratrenderpekarmotökadutmaninginomCitylogistik...2 Trendersomskaparmöjligheterattmötautmaningar...4 Attskapavaraktigahållbaralösningarbaseratpåkunskapfråndemonstrationer...4 AktörerinomCitylogistik...5 Vadärcitylogistikochurbanagodstransporter?...6 Definitioneravbegreppen...6 Definitionochavgränsningifärdplanearbetet...6 Gemensammålbild...7 Vägledandemål...7 Miljömässigamål...7 Socialamål...7 Ekonomiskamål...7 Nulägeochförutsättningar...8 Regelverk...8 Aktiviteterochinitiativ...9 Samlastningsprojekt...9 Samverkanmellanolikaaktörerinationellaochlokalanätverk...9 Spridningavresultatfrångenomfördainitiativ...10 Helhetssyn...10 Innovationsdomäner...10 Ansvarochresurser(AR)...10 Infrastrukturochpolicy(IP)...11 Serviceochfunktion(tjänsterochverktyg)(SF)...12 FordonochICT(FT)...12 Indikatorerförforskning(IF)...13 Milstolparochtänkbarakoncept...13 UnderlagförMilstolparochAktivitetslista...13 Milstolpar,Aktivitetslistaochriktlinjerförnästasteg...13 AnsvarochResurser...14 InfrastrukturochPolicy...14 ServiceochFunktion...15 FordonochICT...16 Demonstrationsaktiviteter...16 EU(Horizon2020)...18

4 iii Färdplanensgenomförandeochpotential...19 Svenskastyrkorochsvagheter(SWOT)...19 Styrkor...19 Svagheter...19 Möjligheter...20 Hot...20 HurbidrarFärdplanenförCitylogistiktillForumsövergripandemål...20 Potentialattbrytatrenden...21 Potentialattutvecklasvenskindustriochkonkurrenskraft...21 Potentialattutvecklaoffentligsektor...21 Appendix1]Aktivitetsfärdplan...22 Appendix2 Genomförandeavarbetet

5 iv Förord0 Detduhålleridinhandärenfärdplanförgodstransporteristäder oftapresenteradeunder samlingsnamnet Citylogistik (viåterkommertilldefinitioneninneirapporten).viharien arbetsgruppmedbredrepresentationochkompetensfrånnäringsliv,samhälleochakademi underdetsenasteåretdiskuteratochformuleratfärdplanen,somsyftartillattstakautvägen framåtförsvenskcitylogistik bådevadgällerforskningochdemonstrationsaktiviteter.vihar lagtmycketkraftpåattbeskrivaproblemochmålbild,eftersomdetsaknatsinomområdetoch förattfåengemensamgrundattutgåfrån vilketvipresenteraridennafärdplan:varärvinu, vadvillviuppnåochhurtarviossdit? TraditionelltharintegodstransporterhaftnågonnaturligdelavstadsCochtrafikplanering. Fokusliggertraditionelltpåpersontransporter.Detärnågotvimåsteändrapåförattkunna uppnåenattraktivstad ensådanbehövergodstransporter,menbehöverävenvaralångsiktigt hållbar.förattuppfyllamåletharvidefinieratettantalmilstolparochaktivitetersomvianser behövergenomföras.gemensamttarvinunästastegmothållbaragodstransporteristäder Göteborg2014C03C12 MariaLindholm,ProcessledareförFärdplanenförurbanagodstransporter Closer MariaBjörklundochMatsAbrahamsson LinköpingsUniversitet SönkeBehrends Chalmers JennyKarlsson VTI StigLundgren UmeåKommun SofiaLöfstrand Volvo CeciliaMårtensson SKL AndersEkmarkochTomasArvidsson Trafikverket 0 0

6 v Sammanfattning0 Citylogistikochurbanagodstransporterärettväsentligtområdeatthanteraförattmöta ekonomiska,miljömässigaochsocialmålsomtagitsframinomsåvälsverigesomeu.syftetmed dennafärdplanärattbeskrivanästastegframåtinomområdeturbanagodstransportermed måletattidentifieramilstolparochaktiviteterpåkort(caår2015),medellång(caår2020)och långsikt(caår2030)förattnådetövergripandemåletmedhållbaraochattraktivastäder. Problembildensammanfattasinomområdena:urbanisering,fragmenteratutbudochefterfrågan avtjänster,ökatintresseförlivskvalitet,ökaderesandecochgodsvolymer,samttekniska innovationer.detövergripandemåletärattuppnåenattraktivstad,somharidentifieratssom hållbarutifrånekonomiska,miljömässigaochsocialaperspektiv,vilketvitrorsamtligaaktöreri ettcitylogistiksammanhangkanenaskring. Utmaning0och0mål0 Följandeutmaningaransesviktigaattadresserasomettförstasteg: Godstransportersaknassomennaturligdelavstadsplanering/stadsutveckling(ävenregionalt). Detsaknasunderlagförutformningavåtgärderisystemetsomhelhet. Detsaknasförutsättningarföreffektivtkunskapsutbyte&samarbetemellanaktörer. Detsaknasincitamentochförutsättningarförutveckling,valavochimplementeringavlogistikC ochfordonslösningarsomuppfyllermålen/kraven. Ökadekonomisktillväxtochurbaniseringskaparökadekravpåserviceför godsmottagare/näringsidkare dettamåstemötasmedmereffektivatransportcoch fordonslösningar. Detövergripandemåletharbrutitsnerilångsiktiga(år2030)delmålsomärmiljömässiga, socialasamtekonomiska.målensomangesidennafärdplanärbaseradepåeusvitbokfrån 2011,demålsomsattsuppavERTRACinomderasfärdplan,Luftdirektivetsamtde Transportpolitiskamålen. Innovationsdomäner0och0prioriterade0aktiviteter0 Förattuppnådetövergripandemålet,ochadresseraovannämndautmaningar,föreslåsidenna färdplanaktiviteterinominnovationsdomänernaansvarochresurser(ar),infrastrukturoch policy(ip),serviceochfunktion(sf),fordonochict(ft)samtforskning.forskningskaske domänövergripandeförattsäkerställaförutsättningarförövrigaaktiviteter.prioriterade aktiviteter(milstolparinominnovationsdomäner): (AR)Skapaennationellplattformförurbanagodstransporter (IP)Taframeffektivametoderocharbetssättförnulägesanalyssamtutvärdering (SF)Utvecklaenaktörsövergripandedialog (SF)Utvecklakonceptförsamlastningpåettkonkurrensneutraltsätt (SF)Förbättraförutsättningarförhandelistadskärnor (SF)EChandelochhemleveranseradresseradesåattdekangenomföraspåetthållbartsätt (SF)Utvecklametoderförattminskanegativaeffekteravnäringslivetstransportertrotstillväxt (SF)EnergieffektiviseringavavfallsCsamtbyggCochanläggningsCtransporter (FT)Utvecklafordonskonceptsomäranpassadeförgodsdistributionistadsmiljö Dessaaktiviteterkanbelysasiettantalföreslagnademonstrationsaktiviter(sesid.16C18)inom följandeområden: Hurserplanprocessenutochhurkangodstransporterbliennaturligdelavden? Frikopplingavtransportenfråninköpavvara(persongodstransporter) OffCpeakCleveranser Utvecklingavkonsolideringstjänstersamtservicecenter

7 vi Testavelektrifieradinfrastruktur Informationsscanning:vilkeninformationbehövsnärochavvemtillvad? Utvecklaochtestamerolikasättatteffektiviserautnyttjandeavinfrastrukturen(medhjälpavt exits Reflektioner0från0arbetsgruppen0 Somenreflektionefterarbetetmedfärdplanenharviiarbetsgruppenställtossettantalfrågor ochpresenterarsvarenhär.dessafrågorharsyftetattbelysaochsammanfattavårasamlade erfarenheterefterarbetetmedfärdplanen. TrorviiarbetsgruppenpåenutveckladcitylogistikiSverigeiframtiden? JA,arbetsgruppenärpositivochserenpotentialitermeravbättreekonomienergiförbrukning ochstadsmiljö.menocksåattdetärnödvändigtförsverigeförattklaradeövergripandemålen ochframtidaemissionskravetc. MEN,vimåsteutifrånfärdplanensövergripandemålskapaförståelseochtydligaincitamentför lokalaaktörerochökaförståelseförpotentialenekonomiskt,socialtochmiljömässigt. Arbetsgruppenharrespektförenbredimplementering,eftersomingenavaktörerdriverfrågan aktivtochdeflestakommunerärpassiva.piloterbliroftaintemeränpiloterochdetkankomma attkrävasnytänkandemedregleringarstrukturellaförändringar.mendetfinnsidagflera kommunersomjobbarmedcitylogistikiolikaomfattning,vilkettyderpåettintressehos kommunerna,mensombyggermerpåimageänandrabeslutsfaktorer. VitrorINTEattområdetkommerattutvecklasavsigsjälvgenomattlåta tusenblommor blomma,dvsgenomdelokalainitiativsomidagfinns dekommerinteattledatillattde övergripandemålenuppnås,tex.emissionsfriagodstransporteristäder. Finnsdenkompetenssombehövsförenbredimplementeringaveffektivcitylogistiki framtiden? NEJ,Detsaknaslogistikkompetensiallmänhetochcitylogistikkompetensisynnerhethos kommunerna,menävenhosandraaktörer. Finnserforderligaunderlagförbeslutsomskaparförutsättningarförhållbarcitylogistik samtförutformning/designochimplementeringavnyalösningar? NEJ,detsaknasistorutsträckningmodellerochmetoderförnulägesanalyser, godstransportstatistik,utformning/design,ledningochdriftavcitylogistik,menockså beslutsmodellerföraktörerna,sombyggerpåensystemsynmedhänsyntillsamtligaaktöreroch tillsåvälnationalekonomiska,företagsekonomiskasommiljömässigavillkor. NEJ,detfinnsfrågeteckenkvarattlösaavlegalkaraktärdärdetkrävsutredningaroch klargöranden,isynnerhetitermeravregleringarochkommunernasmöjlighetattstyra utformningenavgodstransporteristäderna. Finnserforderligtekniksomstödföreffektivcitylogistik JA,viharenstarkfordonsindustriochITCindustri,menteknikenbehöveranpassasmedhänsyn tillutformningavochförutsättningarförcitylogistiksystemförattgefullutväxling. Rapportens0struktur0och0läsguide0 Dennarapportärindeladifemavsnitt.Inledningsvispresenterasproblem()och)målbild.Dessa kapitelsyftartillattskapaenbildavdenövergripandesituationen,förståvarfördetärviktigt attarbetamedfrågancitylogistikochförklarademålsomsattsupp.därefterpresenterasnuläge) och)förutsättningar.)dettagerenbildavhursituationenserutisverigeidag.härpresenteras ävendeinnovationsdomänersomhanterasirapportenochaktivitetersorterasininom. Milstolpar)och)tänkbara)konceptpresenterarinledningsvisenbruttolistapåaktivitetersom krävsförattnåmålen,mengersedaneninriktningiformavnästastegavvilkaavdessa

8 vii aktivitetersombörprioriterasinuläget.förslagpådemonstrationsprojektpresenterasföljtav enkopplingtillomvärlden(eu).färdplanenavslutasmedenswot(analys)och)tänkbar)påverkan) samttvåappendix:arbetsprocessenkringfärdplanensframtagande,samtaktivitetslista. Varförärdetviktigtattjobbamedcitylogistik? Läskapitel1:Inledningochkapitel2:Gemensamtmålbild. Vadharviattutgåifrån? Läskapitel3:Nulägeochförutsättningarochkapitel5:(SWOT) (Vadärminrollidetta?) (Vilkapotentialerfinnsdet?) Vadkanjaggöra? Läskapitel4:MilstolparochtänkbarakonceptsamtAppendix1:Aktivitetsfärdplan Vilkariktlinjerochaktiviteterföreslåsförframtidautveckling? Läskapitel4:MilstolparochtänkbarakonceptsamtAppendix1:Aktivitetsfärdplan Vadärfärdplanensrolliettstörresammanhang? Läskapitel5:Färdplanensgenomförandeochpotential. Hurhararbetetmeddennarapportgenomförts? Läskapitel1:InledningsamtAppendix2:Genomförandeavarbetet. (Vemharbidragittillutvecklandetavdennafärdplan?)

9 1 Inledning0 Citylogistik(ellerurbanagodstransporter)skallmötautmaningenatttillgodosebehovetav godstransporteristadenförattstödjaekonomisk,socialochkulturellutvecklingochsamtidigt minimeranegativaeffektersåsomtrafikstockning,bullerochmiljöpåverkan.godstransporteri stadenharspeciellaförutsättningareftersomdessaskerienmiljömedbetydande ytrestriktionerochväxandeytanspråkiformavtätbebyggelse,trångagaturum,mångaboende, arbetsplatserochmötesplatser.detärettområdesomnyligenfåttökatintresseochflerochfler aktörerbörjarjobbamedfrågan.mångaaktörerochintressenterpåverkarellerpåverkasav citylogistik pånågotsätt.enmängdprivataochoffentligaaktörerbehöverkunskapochförstå sinrollicitylogistikkedjansamtgenomaktörsövergripandeansatsernåenattraktivstad. Omfattningenavcitylogistikenisvenskastäderkommerattökaiframtidentillföljdavden fortsattaurbaniseringenavsamhälletochstädernastillväxt.effektivaregodstransporter behöverutvecklasförattintegodstransportsystemenisigskablihinderfördenstadsbaserade ekonomiskatillväxten. Dennafärdplansinnehållkringcitylogistikskiljersigfrånsamlingsbegreppet Urbanmobility genomattenbartfokuserapågods(ejpersontransporter).detbördockförtydligasatten integrationmellanpersoncochgodstransportärnödvändigförutvecklingavattraktivastäder. LösningarförgodsCochpersontransporterharolikaförutsättningar,menmåstetahänsyntill systemetihelhet.dennafärdplanharintesomavsiktattbeskrivaenenskiltheltäckande lösning. Färdplanenpresenterardensamladeproblembildenurettsvensktperspektivsamtvilkamål somennationellutvecklinginomcitylogistikskaledatill.syftetmeddokumentetärattbeskriva nästastegframåtinomområdeturbanagodstransportermedmåletattidentifieramilstolpar ochaktiviteterpåkort(caår2015),medellång(caår2020)ochlångsikt(caår2030)förattnå detövergripandemåletmedhållbaraochattraktivastäder.innehålletärvälförankrat,hosen bredaktörsgrupp.engrundförutsättningförattuppnåmålenärattmyndigheterna(påsåväl lokalochnationellnivå)tarenmeraktivroll.färdplanenärdärförfrämstinriktadpå innovationersomskaparförutsättningarförattdettaskakunnaske.övrigaaktörsgrupperär dockoerhörtväsentligafördenutvecklingochimplementeringsomkrävsförattnåmålen. Medstartijanuari2013fickCloseruppdragetattvaraprocessledareförarbetetmedatttafram Färdplanen)för)Citylogistik.DettaskulleskeinärasamarbetemedVTIochLinköpings universitet,varförenmindrearbetsgruppskapadestillsammansmeddessaaktörerinklusive representanterfrånvolvo,chalmers,postnord 1,Trafikverket,SKLochUmeåkommun föratt täckainolikaaktörsgrupperochinnovationsdomäner.mötenidennamindrearbetsgrupphar kompletteratsmedstörreworkshopsdåenbredreferensgruppavolikaaktörerharbjuditsin, samtkompletterandeindividuellaintervjuerislutetavarbetsprocessen.arbetsprocessenoch involveradeparterbeskrivsnärmareiappendix2. Problembild00 Dettakapitelpresenterardenövergripandeproblembildenförcitylogistikochurbana godstransporter. 1Postendeltogunderförstahalvanavframtagandetavdennafärdplan,menharejvaritaktivaiarbetsgruppenunder slutförandetavrapporten.

10 2 Effektiva0godstransporter0i0staden0är0en0förutsättning0för0hållbar0stadsutveckling00 Växandestädermåstehanteraenökadefterfråganpåbostäder,verksamheterochhandeloch samtidigttillmötesgåökadekravpåenattraktivstadsmiljöochurbanakvalitetersompåverkar stadensförmågaattattraheraboende,besökareochverksamheter.utvecklingenskallförenas medpolitiskakravomökadhållbarhetmedminskadmiljöbelastningochökadenergieffektivitet. Städermåsteeffektiviseraolikafunktionerdärtransportsystemenspelarenhuvudroll. Godstransporterutgörennyckelfunktionförekonomisktillväxtistäderochsamtidigtleder tillväxttillettökatbehovavgodsförsörjning.förattskapaförutsättningarförhållbar stadsutvecklingochattraktivastädersommöjliggörhöglivskvalitetkrävseffektivare citylogistik.denegativaeffekternasomtransporterharmåsteminska.detärcentraltatt angripamiljömässiga,socialaochekonomiskaaspekterförattlösningarskaaccepterasavalla aktörersamtblieffektivapålängresikt. Godstransporter0i0staden0är0en0viktig0samhällsfunktion0 Godstransporteristäderärnödvändigaförattförsebådeverksamheterochprivatpersonermed gods,anläggningarmedmaterialsamtföratttransporteraavfallfrånstaden.utgåendegods representerar20c25%avfordonskilometrarnaistäder,inkommandeca40c50%ochresterande harbådeavsändareochmottagareinomstaden.godstransportermöjliggörsåvälhandelsom socialtlivistadensamtsysselsätterca2c5%avarbetskraftenienstad 2. Negativa0effekter0av0godstransporter0i0staden0 Transportermedförnegativaeffektersomkansammanfattasiettantalmiljömässiga,socialaoch ekonomiskaaspekter: Miljömässigaaspekterinkluderarenergianvändning,användningavfossilabränslenochde växthusgaser,partiklarochluftföroreningarsomfordonsläpperut.ävenomgodstransporterna endaststårför10c18procentavantaletfordonistäderna,stårdeföruppemot40%avutsläppen ochbullret 3.Uretttransportperspektivistadsåstårgodstransporterförca25%avCO2C relateradeemissionersamt20c50%avandratyperavemissioner.godstransporteristäder använderocksåenbetydligandelavstadensyta ca3c5%. Socialaaspekterinkluderarbullerochvibrationer,minskadtillgänglighetförmänniskoristaden därestetiskttilltalandebyggnaderochmötesplatserärviktigtatterbjuda,såvälsomsäkerhet. Ekonomi:Ideekonomiskaaspekternainkluderasminskadtillgänglighetförgodsflödenistaden ochstöldriskförgodsetvilkethämmarekonomisktillväxt.varjeårförloras1%avtotalbnpieu, ellerca100miljonereuro,tillföljdavförseningarochemissioner,pga.trängselochrestriktioner, koppladetilltransporteristäder 4. Flera0trender0pekar0mot0ökad0utmaning0inom0Citylogistik0 Fleratrendersomberörgodstransporteristadenpekarmotökadeohållbaraeffekter(seFigur) 1). Urbanisering* AvEuropasbefolkninglevernu80%iurbanamiljöer,iSverigeännunågotfler,ochSverigeär ettavdeländerieuropasomidaghardensnabbasteurbaniseringen.städernaieuropa förbrukar70c80%avallanvändenergiochproducerarväxthusgaserisammastorleksordning. Påglobalnivåbormeränhälftenavbefolkningenistäderochdenutvecklingenaccelererar 5. Konsekvensenavurbaniseringenärattalltmergodstransporterasistaden.Samtidigtblirde oönskadeeffekternaavgodstransporteralltstörrenärgodstrafikenägerrumitätbefolkade 2ERTRAC(2013)Urban)freight)research)roadmapDRAFT,retrievedOctober Logistikforum2011.Framtidenscitylogistik.RapportfrånarbetsgruppenförcitylogistikinomLogistikforum 4ERTRAC(2013)Urban)freight)research)roadmapDRAFT,retrievedOctober2013.

11 3 områden.städergenomgåriochmedurbaniseringenstorademografiskaförändringarsom bidrartillförändradmobilitet. Figur)1)Problembilden) Fragmentering*av*efterfrågan*och*utbud*av*transporttjänster* DefinnsettökatintresseförsmåspecialbutikersamteChandelsomledertillenfragmentering avgodsflödenochettökatantalleveranser.resultatetärattdetidagtransporterasgodsifler ochmindrefordonochmedlängrekörsträckoräntidigare.medantransportarbetetärrelativt konstantmedenlitenökningav3,9%under2000c2011,harundersammaperiodtrafikarbetet växtmed40% 6.Dettakanillustrerasmeddenbetydligastrukturförändringenidensvenska fordonsparkenundersammaperiod,därbådeantaletochtrafikarbetetavlätta(<3,5ton)ochde allratyngstalastbilarna(>26ton)ökarkraftigt,medanantaletochtrafikarbetetavmellanstora lastbilarminskar(figur)2). Fördenstoraökningenavlättalastbilarstårframföralltfirmabilstrafik,dvs.defordonsom användsavföretagsomtransporterarsinavaroriegenregi.dessaföretagäger97%avallalätta lastbilaridensvenskafordonsparken 7.Transportoperatörersomtillhandahållertjänsterför godstransporteristäderärgenerelltväldigtsmå.ieuropahar85%avkortcdistansc transportörernamindreänfemanställda 8. 5UNHabitat(2011).StateoftheWorld scities2010/2011:bridgingtheurbandivide.nairobi,kenya,unhabitat 6Baseratpå:Trafikanalys.(2012).Transportarbete1950C2011.Retrieved28October2013,fromTrafikanalalys och:trafikanalys(2012).trafikarbetet1950c2011.retrieved28october2013,fromtrafikanalalys 7Trafikanalys(2012).Trafikarbetet1950C2011.Retrieved28October2013,fromTrafikanalalys 8ERTRAC(2013)Urban)freight)research)roadmapDRAFT.RetrievedOctober2013.

12 4 8000" 7000" 6000" Trafikarbete)på)väg)i)Sverige,)e2er)fordonens)totalvikt) miljoner"fordons7km" 5000" 4000" 3000" 2000" 1000" 0" 2000" 2001" 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" Lastbilar"" 3,5"ton" Lastbilar"">3,5t"7" 26"ton" Lastbilar">26"ton" Figur)2:)Trafikarbete)på)väg)i)Sverige,)efter)fordonen)totalvikt Ökade*resande;*och*godsvolymer* Trängselgerstorakostnaderförlogistiksektorn(längrerestider,ökadosäkerhet,minskad tillförlitlighet).antaletbilresorisverigesstäderharökatkraftigtdesenastedecennierna,vilket harmedförtökadträngsel.denstoraökningenavantaletbilresorkandelvisförklarasaven ökadinpendlingfrånkranskommunernaintillstäderna. Trender0som0skapar0möjligheter0att0möta0utmaningar0 Ökat*intresse*för*livskvalitet* HållbarstadsutvecklingharblivitenstrategiskframtidsfrågaförSverigesstäder.Enattraktiv stadärenförutsättningförtillväxtochkopplingenmellansamhällsbyggandetochmänniskans hälsaochtrygghetharfåttökaduppmärksamhet.medvetandetomdenegativaföljdernaför livskvalitetenavgodstransporteristäderharökatunderdesenasteårenochmyndigheterna visarsigalltmerbenägnaattbegränsaochregleratrafikenicityområden.därtillfinnsentydlig trendieuropasstädermedt.ex.cykeltransportersomharstorpotentialattmötautmaningarna. VisertrendermedökadeChandelsamtivissmånhemleveransavvaror,vilketskullekunna flyttaöverineffektivaprivatagodstransporteribiltillmereffektivaprofessionella godstransporter. Tekniska*innovationer* Underdesenasteårenhardetskettenbetydandetekniskutvecklingifordonssektorn.Innovativ teknologiochalternativabränslenhargjortvägtransportverksamhetenrenareochmerenergic effektiv.detfinnsnuelbilarsomintegerupphovtilllokalaemissionersåsomkonventionellt bränsle.däremotskapardealltstörrevägtrafikvolymernaensituationdärsektornsutsläppoch energiförbrukningändåökar.dessutomkanelfordonintelösaträngselproblemetellerlösa konfliktenmedpersontransporterochkonkurrensenomdenbegränsadeytanistäderna. Tekniskutvecklingskaparalltbättreförutsättningarföreffektivareochmiljövänligarelösningar mensamtidigtökarutmaningenvilketinnebärattenbartnyteknikinteräckerförattmöta nutidensochframtidenskravpåeffektivitet. Att0skapa0varaktiga0hållbara0lösningar0baserat0på0kunskap0från0demonstrationer0 Detharredangjortsenheldelinomområdetcitylogistik,bådeforskningsprojektsåvälsom praktisktinriktadedemonstrationer.hundratalsdemonstrationsprojekthargenomförtsi Europasstäder,varavmångaiSverige.Mångademonstrationerhargenomförtsenbartföratt

13 5 testaspecifikteknikellerlösningunderenbegränsadtid.men,erfarenhetersomkandras,bådei Sverigeochinternationellt,ärattdeflestaprojektsomdragitsigångochavslutatsintelever vidareefterattfinansieringentagitslut.antingensaknasplanföruppskalningeller vidareutvecklingutanexternfinansiering,ellersåsaknasintressedådetärsvårtattvisapå effekterna.analyserkringutfalletfrångenomfördaåtgärderkringgodsförsörjningistäder påvisarattdetkrävsenkombinationavfleraåtgärderförattnåensystemeffekt.samtidigtvisar detpånödvändighetenavenkraftsamlingpåsåvälnationellsominternationellnivåförattfå aktörerattdraåtsammahåll. Effektivaochmiljövänligatransporter,somrealiserasgenomlösningarochsynergiermellan energic,telekomcochtransportsektorn,ärheltnödvändiga.förattskapaförutsättningarföratt nyahållbaralösningarutvecklasochimplementerasvaraktigt ochintebarasom tidsbegränsadedemonstrationer krävsattnyacitylogistikclösningarsättsiniett organisatoriskt,socialtochstrukturelltsammanhang. Aktörer0inom0Citylogistik0 Detärmångaaktörersompåverkaroch/ellerpåverkasavcitylogistik.Olikaaktörerharolika rollermendetkrävsocksåsamverkanmellanaktörsgrupperna.effektsambandenärväldigt viktigaannarsärriskenstorattnyaproblemskapasdåandralöses.fyrahuvudsakliga aktörsgrupperharidentifierats:transportkunder(varuägare),myndighetcoch samhällsplaneringsfunktioner,transportaktörersamtteknikcochfordonsaktörer.dessutom finnsenstorgruppaktörersomharstörreellermindreindirektpåverkanpågodstransporters utförande.exempelpåaktörersomejdiskuterasnärmaremensomkanvaraintressantaär: boende,turister,fastighetsägare,kollektivtrafikaktörer,polisetc.akademinfinnsmedsomen viktigaktörgenomattsäkerställakunskapsuppbyggnadinomområdet.listanmedinvolverade aktörerkanförändrasmednyatyperavintressenitaktmedteknikutvecklingtillexempel. Transportkunder* Transportkundernaärdesomdriverbehovetavtransporter.Detkanvaravaruägare(även kommunenärenvaruägareochharenviktigrollifrågaomupphandlingavtransporttjänster förkommunensegnabehov),mottagareochslutkund.oftafinnskravsomkanvarasvåraatt hanterapåetteffektivtsätt.entrendmot justnow Cbehovkansesdärflerochflervillhasina varorsåsnabbtsommöjligt,menviktigastfördennagruppäroftastattvarornaskakommapå enutsatttidsåatttransportkundernakanplanerasinverksamhet.varuägarenärenviktigaktör somoftakommerbortidiskussionen,t.ex.enbutik,industriellerannannäringsidkareistaden. Utifrånettvaruägarperspektivsyftarcitylogistikentillattgevaruägarenenbraserviceframför alltiformaveffektivvaruförsörjningmenocksåandralogistiktjänsteriformavlagerhållning, prismärkningetc.somkanutförasiettdistributionscenterutanförstaden,vilketger butiksägarenmöjlighetattminskasinlagerytaochökaförsäljningsytan.mångaavde citylogistikkonceptsomfinnsutomlandsharettvaruägarperspektiv,tex.detomtalade BinnenstadtserviceiHolland,somsäljersinalagringsCochleveranstjänsterpåkommersiell basisjusttillbutiker.enannandimensionavvaruägarperspektivetärattenutbyggdcitylogistik ienförlängningocksåkanutgöraenplattformföruppsamlingavgodsfrånmindreföretagieller runtstadenförvidaredistributiontillderasavsättningsmarknader.detkanvaraettsättatt stödjaframföralltsmåochmedelstoraföretagsmöjlighetattdistribuerasinavarorpåett effektivtochkonsolideratsättochdärmedunderlättaderasförsäljningisverigeochutomlands. Offentliga*aktörer* Offentligaaktörerfinnspålokal,regionalsåvälsompånationellnivåochomfattar organisationersåsomkommuner,skl,ochmyndighetersomexempelvistrafikverket, TransportstyrelsenochNaturvårdsverket.Lokaltinomkommunerkrävsengagemangfrånolika

14 6 delar,exempelvisbehövstrafikkontor,exploateringskontor,stadsbyggnadskontor, miljöförvaltning,fastighetskontor,upphandlingsenheterochkretsloppskontorengageras beroendepåvilkaaktivitetersomskagenomföras.idenhärfärdplanenlyfterviframbetydelsen avattkommunernaengagerarsigochgärnatarkommandotiutvecklingenavcitylogistik, eftersomdetärstadenslogistiklösningsombehandlas. Transportaktörer* Transportaktörenärdesomutförtransporten,ellerpåannatsättärinblandadeiutförandetav transporter(transportörer,speditörer,logistiksystemutvecklare).transportföretagenharen viktigrolliettcitylogistikupplägg.detärofta,ochfördestörstagodsmängderna,ettföretagsom harjusttransportsomsinprofession.men,imångafallärdetocksåenvaruägaresomgenomför sinaegnatransporter mindresådanakanivissafallvaraomedvetnaomsinegenrollsom transportör(t.ex.denlillakvartersbutikensomtarsinegenskåpbilförattåkaochfyllapå förrådenibutiken),menävenservicetransporterismåfordonsominågonmåntransporterar godsärrelevanta.avfallscochbyggtransportertillsammansmedmångaandratyperavservicec transporterärviktigtatttahänsyntillochinkluderaidiskussionerochåtgärder.olika transportaktörerreagerarpådereglerochincitamentsomfinnsistädernakring godstransporterpåolikasätt. Teknik*och*fordonsaktörer* Teknikochfordonsaktörerärbådefordonstillverkareochaktörersompånågotsättutvecklar teknikförattstödjatransporten(systemleverantörerochictclösningar).dessaaktörerharstor betydelseförattutvecklarelevantteknikförattminskamiljöpåverkanfråntransporter,men ävenförattökaeffektivitetenförtransporter,ellerrentavminskabehovetavtransporter. Vad0är0citylogistik0och0urbana0godstransporter?0 Definitioner0av0begreppen0 Detärvanligtattbegreppencitylogistikresp.urbanagodstransporteranvändsiolika sammanhangochmedliteolikainnebörd,t.ex.olikageografiskavgränsningmenävenliteolika innehållmedavseendepåaktörerochaktivitetersomingår.begreppetcitylogistiksyftaribland pågodstransportericitykärnanavenstad.urbanagodstransportergesoftaenbredare definitionochomfattargodstransporteriurbanaområden.bådabegreppenharisyfteattfrämja eneffektivgodshanteringisåvälstädersomtätbebyggdaområdensamtsvararmot övergripandemiljömässiga,socialaochekonomiskamål. Definition0och0avgränsning0i0färdplanearbetet0 DennafärdplanharettbrettperspektivpåCitylogistikochinkluderardetsomoftabenämns somurbanagodstransporterochdefinierasattinnefattaföljande: Alla)godstransport)in)till,)ut)från,)genom)samt)inom)urbana)områden)utförda)av)tunga)eller)lätta) fordon.)detta)innefattar)även)servicetransporter)(t.ex.)hantverkare),)transporter)till)och)från) byggarbetsplatser,)bulktransporter,)avfall)och)godstransporter)som)utförs)av)privatpersoner)(t.ex.) inköpsresor).)) ) Därmedexkluderasallpersonmobilitetmedundantagavresorsomutförsenkomförinköpav varorellerföravfallstransport.enbreddefinitionväljsförattförtydligaattdetfinnsmånga infallsvinklarochattfärdplanenintehartillavsiktattpresenteraettproblemochenlösning. Medhänsyntilldenbredadefinitionenfinnsdetinteutrymmeförfördjupningnärdetgäller lösningarförallaolikatyperavgodstransporter,godsslagochaktörer.färdplanenfokuserar iställetpåinnovationersomkanskapaförutsättningarförettgenombrottförmerhållbara

15 7 lösningarinomcitylogistik.enviktiggrundförutsättningärattmyndighetertarenaktivrolloch därförfårmyndighetsperspektivetförhållandevisstortutrymmeifärdplanen.färdplanensyftar docktillattökamöjligheternaförmereffektivaurbanagodstransportergenomett helhetsperspektivbådemedavseendepåinvolveradeaktörerochmöjligaåtgärderförattuppnå måletmedhållbaragodstransporteristadensombidrartillhållbarstadsutveckling. Gemensam0målbild0 Detövergripandemåletförcitylogistikärattbidratillattskapaförutsättningarförattraktiva städer.hållbarstadsutvecklingförutsättereffektivasystemmedhögfunktionalitetdärsamtidigt negativaeffekterminimeras. Vägledande0mål0 DemålsomvaritvägledandeförarbetetmedfärdplanenärdelsdehögtsattamåleninomEUs vitbokfrån samtdemålsomsattsuppavertracinomderasfärdplan 10.Övriga vägledandemålochdirektivärluftdirektivet 11 samtdetransportpolitiskamålen 12. Miljömässiga0mål0 Demiljömässigamålenknytstilldedirektivochriktlinjersomtagitsframpånationelloch europeisknivådäreuropaparlamentetsochrådetsdirektivomluftkvalitetochrenarelufti Europa,EUsklimatmål20C20C20ochEUsvitbokärstyrande.Därmedliggermiljöfokusför citylogistikpåföljande: Proportionellttillutsläppsandelenbidratillattuppfylladedirektivsomfinnsförluftkvalitetoch renareluftieuropa. Minskaenergianvändandet,växthusgasutsläppochhöjaandelenförnybarenergiochbiobränsle förgodstransporter(biobränsletill10%). Framtill2030,halveraanvändningenavfordonsomdrivsmedkonventionelladrivmedel.Fasaut demframtill2050.framtill2030uppnåiprincipkoldioxidfrilogistikistadskärnorna. Sociala0mål0 Målensomavserattförbättradesocialaaspekternaistäderärföljande 13 : Minskaträngselorsakadavgodstransporter. Minskabullerorsakadeavgodstransporter. Ökatillgänglighetförmänniskoristaden(t.ex.mötesplatser,cykelCochpromenadstråk,gröna ytor,arbetsplatser,butiker,restauranger). Ökatrafiksäkerheten. Minskavisuelltintrångfrångodstransporter. Ekonomiska0mål0 Ekonomiskamålhandlaromatttillseattframtidenscitylogistikärförsvarbarsåväl samhällsekonomisktsomföretagsekonomisktfördeaktörersomäraktivaiett 9EuropeanCommission(2011)White)paper:)Roadmap)to)a)single)European)transport)area) )Towards)a)competitive) and)resource)efficient)transport)system.)com0144final. 10ERTRAC(2013)Urban)freight)research)roadmap,)DRAFT.RetrievedOctober EuropeanCommission(2008))Directive)2008/50/EC)of)the)European)Parliament)and)of)the)Council)of)21)May)2008) on)ambient)air)quality)and)cleaner)air)for)europe. 12Regeringskansliet(2009)TransportpolitiskamålRetrieved22November2013from: 13HuvudsakligreferensfördesocialamålenärDGMOVEEuropeanCommission:StudyonUrbanFreightTransport

Färdplan High Capacity Transports - Väg

Färdplan High Capacity Transports - Väg Färdplan High Capacity Transports - Väg 2 Dokumenttitel: Färdplan High Capacity Transports - Väg Skapat av: Helena Kyster-Hansen Tetraplan och Jerker Sjögren- CLOSER Dokumentdatum: 2013-04-10 Dokumenttyp:

Läs mer

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Först några utgångspunkter The main conclusion of the analysis is that the introduction of Mega- Trucks would be beneficial

Läs mer

Hur kan vi som transportköpare

Hur kan vi som transportköpare Hur kan vi som transportköpare pare ställa krav och påverka p marknaden för r hållbar h gods- och logistikhantering? Per Haugland transportchef Vi på Servera ser oss inte som en grossist utan som en affärspartner

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Förord Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport är namnet på ett FoI-program inom

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

Trafikverkets godsstrategi

Trafikverkets godsstrategi Trafikverkets godsstrategi Varför en (långsiktig) godsstrategi? Intern och extern tydlighet Stärkt konkurrenskraft Reducera negativa effekter Bidra till största möjliga nytta av resursanvändandet givet

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

Bygg om eller bygg nytt

Bygg om eller bygg nytt Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2014-04-01 Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg nytt Kapitel 8 Regional utveckling Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Underlagsrapport åtgärdsområden Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Underlagsrapport åtgärdsområden Ärendenummer:

Läs mer

NVDB Specifikation av innehåll - Företeelsetyper på Cykelvägnätet. Version 5.7

NVDB Specifikation av innehåll - Företeelsetyper på Cykelvägnätet. Version 5.7 NVDB Specifikation av innehåll - Företeelsetyper på Cykelvägnätet Version 5.7 Dokumenttitel: NVDB Specifikation av innehåll Företeelsetyper på cykelvägnätet Skapat av: Trafikverket, enhet Väg- och järnvägsdata

Läs mer

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt Rapport 2013:33 Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt 2 Samordna planeringen för bebyggelser och transporter! en kunskapsöversikt 3 Samordna planeringen för bebyggelse

Läs mer

Livfaktura BIS 5A 2.0

Livfaktura BIS 5A 2.0 Livfaktura BIS 5A 2.0 Anvisning för användande av Svefaktura BIS 5A 2.0 för Svensk Livfaktura Version 1.0 Upphovsrätt Den här anvisningen för Livfaktura BIS 5A 2.0 är baserad på PEPPOL BIS 5A 2.0 som i

Läs mer

Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet

Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet VTI rapport 605 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Långa och tunga lastbilars effekter på transportsystemet Redovisning av regeringsuppdrag Inge Vierth Håkan Berell John McDaniel Mattias Haraldsson

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

Hur stor plats tar trafiken egentligen?

Hur stor plats tar trafiken egentligen? EXAMENSARBETE Hur stor plats tar trafiken egentligen? Studie av trafikytor i Lund, från 1940 till 2010 Christine Karlsson 2011 Titel: Hur stor plats tar trafiken egentligen? Studie av trafikytor i Lund,

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Viktiga framgångsfaktorer för ett Urban Distribution Center

Viktiga framgångsfaktorer för ett Urban Distribution Center Viktiga framgångsfaktorer för ett Urban Distribution Center En grund för fortsatta beslut rörande ett Urban Distribution Center i Norra Djurgårdsstaden Common enablers for an Urban Distribution Center

Läs mer

Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle slutredovisning. Rapport 2013:10

Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle slutredovisning. Rapport 2013:10 Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle slutredovisning Rapport 2013:10 Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle slutredovisning Rapport 2013:10 Trafikanalys

Läs mer

Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem

Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem VTI notat 29-2008 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Två uppsatser om förares syn på antisladdsystem Antisladdsystem Förarens kunskap om antisladdsystem och hur de påverkas av systemet Jonna Alnervik

Läs mer

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende!

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! 16 december 2013 överlämnades slutbetänkandet Fossilfrihet på väg till it- och energiminister Anna- Karin Hatt, med en lång rad förslag på hur Sveriges

Läs mer

Systemfel i transportsektorn. Jan-Eric Nilsson

Systemfel i transportsektorn. Jan-Eric Nilsson Systemfel i transportsektorn Jan-Eric Nilsson En bakgrund: Riksrevisionens observationer Planeringen genomförs inte enligt fastlagda principer man bygger bort problem som skulle kunna hanteras med andra

Läs mer

Svensk sjöfartsnäring

Svensk sjöfartsnäring Foto: Hans Berggren/Johnér Svensk sjöfartsnäring Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft Produktion Näringsdepartementet Foto där inget annat anges Sjöfartsverket Tryck Elanders Artikelnummer 2013.03

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Trafikverkets regler för reglering av beläggningsarbeten TRV 2011:094

Trafikverkets regler för reglering av beläggningsarbeten TRV 2011:094 Trafikverkets regler för reglering av beläggningsarbeten TRV 2011:094 Titel: Kontaktperson: Kenneth Lind Uppdragsansvarig: Per Andersson Utgivningsdatum: 2011-06-30 Fastställt av: civt, ctvu Utgivare:

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2 Sidan 1 av 11 Gällande fr. o m: 2014-10-01 Utgåva: 2 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mathias Johansson Tekniska kontoret Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Jönköpings kommun Utgåva 2 Sidan

Läs mer

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN Göteborgs Hamn AB i samarbete med: ACL, ANL, CLdN, DFDS, K Line, Maersk Line, MSC, SCI/Freightman AB, Stena Line och Unifeeder 1 Välkommen till Sveriges nya skogshamn!

Läs mer