Färdplan!Citylogistik!!!Godstransporter!i!urbana!områden!!!!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Färdplan!Citylogistik!!!Godstransporter!i!urbana!områden!!!!!"

Transkript

1 FärdplanCitylogistik Godstransporteriurbanaområden

2 i Dokumenttitel:FärdplanCitylogistik Urbanagodstransporteristäder Skapatav:MariaLindholmtillsammansmedarbetsgruppen Dokumentdatum:2014C03C18 Dokumenttyp:Rapport DokumentID: Ärendenummer:[Ärendenummer] Projektnummer:[Projektnummer] Version:3 Publiceringsdatum:2014C03C25 Utgivare:CLOSER Uppdragsansvarig: Tryck: Distributör:

3 ii Innehållsförteckning0 Innehållsförteckning...ii Förord...iv Sammanfattning...v Utmaningochmål...v Innovationsdomänerochprioriteradeaktiviteter...v Reflektionerfrånarbetsgruppen...vi Rapportensstrukturochläsguide...vi Inledning...1 Problembild...1 Effektivagodstransporteristadenärenförutsättningförhållbarstadsutveckling...2 Godstransporteristadenärenviktigsamhällsfunktion...2 Negativaeffekteravgodstransporteristaden...2 FleratrenderpekarmotökadutmaninginomCitylogistik...2 Trendersomskaparmöjligheterattmötautmaningar...4 Attskapavaraktigahållbaralösningarbaseratpåkunskapfråndemonstrationer...4 AktörerinomCitylogistik...5 Vadärcitylogistikochurbanagodstransporter?...6 Definitioneravbegreppen...6 Definitionochavgränsningifärdplanearbetet...6 Gemensammålbild...7 Vägledandemål...7 Miljömässigamål...7 Socialamål...7 Ekonomiskamål...7 Nulägeochförutsättningar...8 Regelverk...8 Aktiviteterochinitiativ...9 Samlastningsprojekt...9 Samverkanmellanolikaaktörerinationellaochlokalanätverk...9 Spridningavresultatfrångenomfördainitiativ...10 Helhetssyn...10 Innovationsdomäner...10 Ansvarochresurser(AR)...10 Infrastrukturochpolicy(IP)...11 Serviceochfunktion(tjänsterochverktyg)(SF)...12 FordonochICT(FT)...12 Indikatorerförforskning(IF)...13 Milstolparochtänkbarakoncept...13 UnderlagförMilstolparochAktivitetslista...13 Milstolpar,Aktivitetslistaochriktlinjerförnästasteg...13 AnsvarochResurser...14 InfrastrukturochPolicy...14 ServiceochFunktion...15 FordonochICT...16 Demonstrationsaktiviteter...16 EU(Horizon2020)...18

4 iii Färdplanensgenomförandeochpotential...19 Svenskastyrkorochsvagheter(SWOT)...19 Styrkor...19 Svagheter...19 Möjligheter...20 Hot...20 HurbidrarFärdplanenförCitylogistiktillForumsövergripandemål...20 Potentialattbrytatrenden...21 Potentialattutvecklasvenskindustriochkonkurrenskraft...21 Potentialattutvecklaoffentligsektor...21 Appendix1]Aktivitetsfärdplan...22 Appendix2 Genomförandeavarbetet

5 iv Förord0 Detduhålleridinhandärenfärdplanförgodstransporteristäder oftapresenteradeunder samlingsnamnet Citylogistik (viåterkommertilldefinitioneninneirapporten).viharien arbetsgruppmedbredrepresentationochkompetensfrånnäringsliv,samhälleochakademi underdetsenasteåretdiskuteratochformuleratfärdplanen,somsyftartillattstakautvägen framåtförsvenskcitylogistik bådevadgällerforskningochdemonstrationsaktiviteter.vihar lagtmycketkraftpåattbeskrivaproblemochmålbild,eftersomdetsaknatsinomområdetoch förattfåengemensamgrundattutgåfrån vilketvipresenteraridennafärdplan:varärvinu, vadvillviuppnåochhurtarviossdit? TraditionelltharintegodstransporterhaftnågonnaturligdelavstadsCochtrafikplanering. Fokusliggertraditionelltpåpersontransporter.Detärnågotvimåsteändrapåförattkunna uppnåenattraktivstad ensådanbehövergodstransporter,menbehöverävenvaralångsiktigt hållbar.förattuppfyllamåletharvidefinieratettantalmilstolparochaktivitetersomvianser behövergenomföras.gemensamttarvinunästastegmothållbaragodstransporteristäder Göteborg2014C03C12 MariaLindholm,ProcessledareförFärdplanenförurbanagodstransporter Closer MariaBjörklundochMatsAbrahamsson LinköpingsUniversitet SönkeBehrends Chalmers JennyKarlsson VTI StigLundgren UmeåKommun SofiaLöfstrand Volvo CeciliaMårtensson SKL AndersEkmarkochTomasArvidsson Trafikverket 0 0

6 v Sammanfattning0 Citylogistikochurbanagodstransporterärettväsentligtområdeatthanteraförattmöta ekonomiska,miljömässigaochsocialmålsomtagitsframinomsåvälsverigesomeu.syftetmed dennafärdplanärattbeskrivanästastegframåtinomområdeturbanagodstransportermed måletattidentifieramilstolparochaktiviteterpåkort(caår2015),medellång(caår2020)och långsikt(caår2030)förattnådetövergripandemåletmedhållbaraochattraktivastäder. Problembildensammanfattasinomområdena:urbanisering,fragmenteratutbudochefterfrågan avtjänster,ökatintresseförlivskvalitet,ökaderesandecochgodsvolymer,samttekniska innovationer.detövergripandemåletärattuppnåenattraktivstad,somharidentifieratssom hållbarutifrånekonomiska,miljömässigaochsocialaperspektiv,vilketvitrorsamtligaaktöreri ettcitylogistiksammanhangkanenaskring. Utmaning0och0mål0 Följandeutmaningaransesviktigaattadresserasomettförstasteg: Godstransportersaknassomennaturligdelavstadsplanering/stadsutveckling(ävenregionalt). Detsaknasunderlagförutformningavåtgärderisystemetsomhelhet. Detsaknasförutsättningarföreffektivtkunskapsutbyte&samarbetemellanaktörer. Detsaknasincitamentochförutsättningarförutveckling,valavochimplementeringavlogistikC ochfordonslösningarsomuppfyllermålen/kraven. Ökadekonomisktillväxtochurbaniseringskaparökadekravpåserviceför godsmottagare/näringsidkare dettamåstemötasmedmereffektivatransportcoch fordonslösningar. Detövergripandemåletharbrutitsnerilångsiktiga(år2030)delmålsomärmiljömässiga, socialasamtekonomiska.målensomangesidennafärdplanärbaseradepåeusvitbokfrån 2011,demålsomsattsuppavERTRACinomderasfärdplan,Luftdirektivetsamtde Transportpolitiskamålen. Innovationsdomäner0och0prioriterade0aktiviteter0 Förattuppnådetövergripandemålet,ochadresseraovannämndautmaningar,föreslåsidenna färdplanaktiviteterinominnovationsdomänernaansvarochresurser(ar),infrastrukturoch policy(ip),serviceochfunktion(sf),fordonochict(ft)samtforskning.forskningskaske domänövergripandeförattsäkerställaförutsättningarförövrigaaktiviteter.prioriterade aktiviteter(milstolparinominnovationsdomäner): (AR)Skapaennationellplattformförurbanagodstransporter (IP)Taframeffektivametoderocharbetssättförnulägesanalyssamtutvärdering (SF)Utvecklaenaktörsövergripandedialog (SF)Utvecklakonceptförsamlastningpåettkonkurrensneutraltsätt (SF)Förbättraförutsättningarförhandelistadskärnor (SF)EChandelochhemleveranseradresseradesåattdekangenomföraspåetthållbartsätt (SF)Utvecklametoderförattminskanegativaeffekteravnäringslivetstransportertrotstillväxt (SF)EnergieffektiviseringavavfallsCsamtbyggCochanläggningsCtransporter (FT)Utvecklafordonskonceptsomäranpassadeförgodsdistributionistadsmiljö Dessaaktiviteterkanbelysasiettantalföreslagnademonstrationsaktiviter(sesid.16C18)inom följandeområden: Hurserplanprocessenutochhurkangodstransporterbliennaturligdelavden? Frikopplingavtransportenfråninköpavvara(persongodstransporter) OffCpeakCleveranser Utvecklingavkonsolideringstjänstersamtservicecenter

7 vi Testavelektrifieradinfrastruktur Informationsscanning:vilkeninformationbehövsnärochavvemtillvad? Utvecklaochtestamerolikasättatteffektiviserautnyttjandeavinfrastrukturen(medhjälpavt exits Reflektioner0från0arbetsgruppen0 Somenreflektionefterarbetetmedfärdplanenharviiarbetsgruppenställtossettantalfrågor ochpresenterarsvarenhär.dessafrågorharsyftetattbelysaochsammanfattavårasamlade erfarenheterefterarbetetmedfärdplanen. TrorviiarbetsgruppenpåenutveckladcitylogistikiSverigeiframtiden? JA,arbetsgruppenärpositivochserenpotentialitermeravbättreekonomienergiförbrukning ochstadsmiljö.menocksåattdetärnödvändigtförsverigeförattklaradeövergripandemålen ochframtidaemissionskravetc. MEN,vimåsteutifrånfärdplanensövergripandemålskapaförståelseochtydligaincitamentför lokalaaktörerochökaförståelseförpotentialenekonomiskt,socialtochmiljömässigt. Arbetsgruppenharrespektförenbredimplementering,eftersomingenavaktörerdriverfrågan aktivtochdeflestakommunerärpassiva.piloterbliroftaintemeränpiloterochdetkankomma attkrävasnytänkandemedregleringarstrukturellaförändringar.mendetfinnsidagflera kommunersomjobbarmedcitylogistikiolikaomfattning,vilkettyderpåettintressehos kommunerna,mensombyggermerpåimageänandrabeslutsfaktorer. VitrorINTEattområdetkommerattutvecklasavsigsjälvgenomattlåta tusenblommor blomma,dvsgenomdelokalainitiativsomidagfinns dekommerinteattledatillattde övergripandemålenuppnås,tex.emissionsfriagodstransporteristäder. Finnsdenkompetenssombehövsförenbredimplementeringaveffektivcitylogistiki framtiden? NEJ,Detsaknaslogistikkompetensiallmänhetochcitylogistikkompetensisynnerhethos kommunerna,menävenhosandraaktörer. Finnserforderligaunderlagförbeslutsomskaparförutsättningarförhållbarcitylogistik samtförutformning/designochimplementeringavnyalösningar? NEJ,detsaknasistorutsträckningmodellerochmetoderförnulägesanalyser, godstransportstatistik,utformning/design,ledningochdriftavcitylogistik,menockså beslutsmodellerföraktörerna,sombyggerpåensystemsynmedhänsyntillsamtligaaktöreroch tillsåvälnationalekonomiska,företagsekonomiskasommiljömässigavillkor. NEJ,detfinnsfrågeteckenkvarattlösaavlegalkaraktärdärdetkrävsutredningaroch klargöranden,isynnerhetitermeravregleringarochkommunernasmöjlighetattstyra utformningenavgodstransporteristäderna. Finnserforderligtekniksomstödföreffektivcitylogistik JA,viharenstarkfordonsindustriochITCindustri,menteknikenbehöveranpassasmedhänsyn tillutformningavochförutsättningarförcitylogistiksystemförattgefullutväxling. Rapportens0struktur0och0läsguide0 Dennarapportärindeladifemavsnitt.Inledningsvispresenterasproblem()och)målbild.Dessa kapitelsyftartillattskapaenbildavdenövergripandesituationen,förståvarfördetärviktigt attarbetamedfrågancitylogistikochförklarademålsomsattsupp.därefterpresenterasnuläge) och)förutsättningar.)dettagerenbildavhursituationenserutisverigeidag.härpresenteras ävendeinnovationsdomänersomhanterasirapportenochaktivitetersorterasininom. Milstolpar)och)tänkbara)konceptpresenterarinledningsvisenbruttolistapåaktivitetersom krävsförattnåmålen,mengersedaneninriktningiformavnästastegavvilkaavdessa

8 vii aktivitetersombörprioriterasinuläget.förslagpådemonstrationsprojektpresenterasföljtav enkopplingtillomvärlden(eu).färdplanenavslutasmedenswot(analys)och)tänkbar)påverkan) samttvåappendix:arbetsprocessenkringfärdplanensframtagande,samtaktivitetslista. Varförärdetviktigtattjobbamedcitylogistik? Läskapitel1:Inledningochkapitel2:Gemensamtmålbild. Vadharviattutgåifrån? Läskapitel3:Nulägeochförutsättningarochkapitel5:(SWOT) (Vadärminrollidetta?) (Vilkapotentialerfinnsdet?) Vadkanjaggöra? Läskapitel4:MilstolparochtänkbarakonceptsamtAppendix1:Aktivitetsfärdplan Vilkariktlinjerochaktiviteterföreslåsförframtidautveckling? Läskapitel4:MilstolparochtänkbarakonceptsamtAppendix1:Aktivitetsfärdplan Vadärfärdplanensrolliettstörresammanhang? Läskapitel5:Färdplanensgenomförandeochpotential. Hurhararbetetmeddennarapportgenomförts? Läskapitel1:InledningsamtAppendix2:Genomförandeavarbetet. (Vemharbidragittillutvecklandetavdennafärdplan?)

9 1 Inledning0 Citylogistik(ellerurbanagodstransporter)skallmötautmaningenatttillgodosebehovetav godstransporteristadenförattstödjaekonomisk,socialochkulturellutvecklingochsamtidigt minimeranegativaeffektersåsomtrafikstockning,bullerochmiljöpåverkan.godstransporteri stadenharspeciellaförutsättningareftersomdessaskerienmiljömedbetydande ytrestriktionerochväxandeytanspråkiformavtätbebyggelse,trångagaturum,mångaboende, arbetsplatserochmötesplatser.detärettområdesomnyligenfåttökatintresseochflerochfler aktörerbörjarjobbamedfrågan.mångaaktörerochintressenterpåverkarellerpåverkasav citylogistik pånågotsätt.enmängdprivataochoffentligaaktörerbehöverkunskapochförstå sinrollicitylogistikkedjansamtgenomaktörsövergripandeansatsernåenattraktivstad. Omfattningenavcitylogistikenisvenskastäderkommerattökaiframtidentillföljdavden fortsattaurbaniseringenavsamhälletochstädernastillväxt.effektivaregodstransporter behöverutvecklasförattintegodstransportsystemenisigskablihinderfördenstadsbaserade ekonomiskatillväxten. Dennafärdplansinnehållkringcitylogistikskiljersigfrånsamlingsbegreppet Urbanmobility genomattenbartfokuserapågods(ejpersontransporter).detbördockförtydligasatten integrationmellanpersoncochgodstransportärnödvändigförutvecklingavattraktivastäder. LösningarförgodsCochpersontransporterharolikaförutsättningar,menmåstetahänsyntill systemetihelhet.dennafärdplanharintesomavsiktattbeskrivaenenskiltheltäckande lösning. Färdplanenpresenterardensamladeproblembildenurettsvensktperspektivsamtvilkamål somennationellutvecklinginomcitylogistikskaledatill.syftetmeddokumentetärattbeskriva nästastegframåtinomområdeturbanagodstransportermedmåletattidentifieramilstolpar ochaktiviteterpåkort(caår2015),medellång(caår2020)ochlångsikt(caår2030)förattnå detövergripandemåletmedhållbaraochattraktivastäder.innehålletärvälförankrat,hosen bredaktörsgrupp.engrundförutsättningförattuppnåmålenärattmyndigheterna(påsåväl lokalochnationellnivå)tarenmeraktivroll.färdplanenärdärförfrämstinriktadpå innovationersomskaparförutsättningarförattdettaskakunnaske.övrigaaktörsgrupperär dockoerhörtväsentligafördenutvecklingochimplementeringsomkrävsförattnåmålen. Medstartijanuari2013fickCloseruppdragetattvaraprocessledareförarbetetmedatttafram Färdplanen)för)Citylogistik.DettaskulleskeinärasamarbetemedVTIochLinköpings universitet,varförenmindrearbetsgruppskapadestillsammansmeddessaaktörerinklusive representanterfrånvolvo,chalmers,postnord 1,Trafikverket,SKLochUmeåkommun föratt täckainolikaaktörsgrupperochinnovationsdomäner.mötenidennamindrearbetsgrupphar kompletteratsmedstörreworkshopsdåenbredreferensgruppavolikaaktörerharbjuditsin, samtkompletterandeindividuellaintervjuerislutetavarbetsprocessen.arbetsprocessenoch involveradeparterbeskrivsnärmareiappendix2. Problembild00 Dettakapitelpresenterardenövergripandeproblembildenförcitylogistikochurbana godstransporter. 1Postendeltogunderförstahalvanavframtagandetavdennafärdplan,menharejvaritaktivaiarbetsgruppenunder slutförandetavrapporten.

10 2 Effektiva0godstransporter0i0staden0är0en0förutsättning0för0hållbar0stadsutveckling00 Växandestädermåstehanteraenökadefterfråganpåbostäder,verksamheterochhandeloch samtidigttillmötesgåökadekravpåenattraktivstadsmiljöochurbanakvalitetersompåverkar stadensförmågaattattraheraboende,besökareochverksamheter.utvecklingenskallförenas medpolitiskakravomökadhållbarhetmedminskadmiljöbelastningochökadenergieffektivitet. Städermåsteeffektiviseraolikafunktionerdärtransportsystemenspelarenhuvudroll. Godstransporterutgörennyckelfunktionförekonomisktillväxtistäderochsamtidigtleder tillväxttillettökatbehovavgodsförsörjning.förattskapaförutsättningarförhållbar stadsutvecklingochattraktivastädersommöjliggörhöglivskvalitetkrävseffektivare citylogistik.denegativaeffekternasomtransporterharmåsteminska.detärcentraltatt angripamiljömässiga,socialaochekonomiskaaspekterförattlösningarskaaccepterasavalla aktörersamtblieffektivapålängresikt. Godstransporter0i0staden0är0en0viktig0samhällsfunktion0 Godstransporteristäderärnödvändigaförattförsebådeverksamheterochprivatpersonermed gods,anläggningarmedmaterialsamtföratttransporteraavfallfrånstaden.utgåendegods representerar20c25%avfordonskilometrarnaistäder,inkommandeca40c50%ochresterande harbådeavsändareochmottagareinomstaden.godstransportermöjliggörsåvälhandelsom socialtlivistadensamtsysselsätterca2c5%avarbetskraftenienstad 2. Negativa0effekter0av0godstransporter0i0staden0 Transportermedförnegativaeffektersomkansammanfattasiettantalmiljömässiga,socialaoch ekonomiskaaspekter: Miljömässigaaspekterinkluderarenergianvändning,användningavfossilabränslenochde växthusgaser,partiklarochluftföroreningarsomfordonsläpperut.ävenomgodstransporterna endaststårför10c18procentavantaletfordonistäderna,stårdeföruppemot40%avutsläppen ochbullret 3.Uretttransportperspektivistadsåstårgodstransporterförca25%avCO2C relateradeemissionersamt20c50%avandratyperavemissioner.godstransporteristäder använderocksåenbetydligandelavstadensyta ca3c5%. Socialaaspekterinkluderarbullerochvibrationer,minskadtillgänglighetförmänniskoristaden därestetiskttilltalandebyggnaderochmötesplatserärviktigtatterbjuda,såvälsomsäkerhet. Ekonomi:Ideekonomiskaaspekternainkluderasminskadtillgänglighetförgodsflödenistaden ochstöldriskförgodsetvilkethämmarekonomisktillväxt.varjeårförloras1%avtotalbnpieu, ellerca100miljonereuro,tillföljdavförseningarochemissioner,pga.trängselochrestriktioner, koppladetilltransporteristäder 4. Flera0trender0pekar0mot0ökad0utmaning0inom0Citylogistik0 Fleratrendersomberörgodstransporteristadenpekarmotökadeohållbaraeffekter(seFigur) 1). Urbanisering* AvEuropasbefolkninglevernu80%iurbanamiljöer,iSverigeännunågotfler,ochSverigeär ettavdeländerieuropasomidaghardensnabbasteurbaniseringen.städernaieuropa förbrukar70c80%avallanvändenergiochproducerarväxthusgaserisammastorleksordning. Påglobalnivåbormeränhälftenavbefolkningenistäderochdenutvecklingenaccelererar 5. Konsekvensenavurbaniseringenärattalltmergodstransporterasistaden.Samtidigtblirde oönskadeeffekternaavgodstransporteralltstörrenärgodstrafikenägerrumitätbefolkade 2ERTRAC(2013)Urban)freight)research)roadmapDRAFT,retrievedOctober Logistikforum2011.Framtidenscitylogistik.RapportfrånarbetsgruppenförcitylogistikinomLogistikforum 4ERTRAC(2013)Urban)freight)research)roadmapDRAFT,retrievedOctober2013.

11 3 områden.städergenomgåriochmedurbaniseringenstorademografiskaförändringarsom bidrartillförändradmobilitet. Figur)1)Problembilden) Fragmentering*av*efterfrågan*och*utbud*av*transporttjänster* DefinnsettökatintresseförsmåspecialbutikersamteChandelsomledertillenfragmentering avgodsflödenochettökatantalleveranser.resultatetärattdetidagtransporterasgodsifler ochmindrefordonochmedlängrekörsträckoräntidigare.medantransportarbetetärrelativt konstantmedenlitenökningav3,9%under2000c2011,harundersammaperiodtrafikarbetet växtmed40% 6.Dettakanillustrerasmeddenbetydligastrukturförändringenidensvenska fordonsparkenundersammaperiod,därbådeantaletochtrafikarbetetavlätta(<3,5ton)ochde allratyngstalastbilarna(>26ton)ökarkraftigt,medanantaletochtrafikarbetetavmellanstora lastbilarminskar(figur)2). Fördenstoraökningenavlättalastbilarstårframföralltfirmabilstrafik,dvs.defordonsom användsavföretagsomtransporterarsinavaroriegenregi.dessaföretagäger97%avallalätta lastbilaridensvenskafordonsparken 7.Transportoperatörersomtillhandahållertjänsterför godstransporteristäderärgenerelltväldigtsmå.ieuropahar85%avkortcdistansc transportörernamindreänfemanställda 8. 5UNHabitat(2011).StateoftheWorld scities2010/2011:bridgingtheurbandivide.nairobi,kenya,unhabitat 6Baseratpå:Trafikanalys.(2012).Transportarbete1950C2011.Retrieved28October2013,fromTrafikanalalys och:trafikanalys(2012).trafikarbetet1950c2011.retrieved28october2013,fromtrafikanalalys 7Trafikanalys(2012).Trafikarbetet1950C2011.Retrieved28October2013,fromTrafikanalalys 8ERTRAC(2013)Urban)freight)research)roadmapDRAFT.RetrievedOctober2013.

12 4 8000" 7000" 6000" Trafikarbete)på)väg)i)Sverige,)e2er)fordonens)totalvikt) miljoner"fordons7km" 5000" 4000" 3000" 2000" 1000" 0" 2000" 2001" 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" Lastbilar"" 3,5"ton" Lastbilar"">3,5t"7" 26"ton" Lastbilar">26"ton" Figur)2:)Trafikarbete)på)väg)i)Sverige,)efter)fordonen)totalvikt Ökade*resande;*och*godsvolymer* Trängselgerstorakostnaderförlogistiksektorn(längrerestider,ökadosäkerhet,minskad tillförlitlighet).antaletbilresorisverigesstäderharökatkraftigtdesenastedecennierna,vilket harmedförtökadträngsel.denstoraökningenavantaletbilresorkandelvisförklarasaven ökadinpendlingfrånkranskommunernaintillstäderna. Trender0som0skapar0möjligheter0att0möta0utmaningar0 Ökat*intresse*för*livskvalitet* HållbarstadsutvecklingharblivitenstrategiskframtidsfrågaförSverigesstäder.Enattraktiv stadärenförutsättningförtillväxtochkopplingenmellansamhällsbyggandetochmänniskans hälsaochtrygghetharfåttökaduppmärksamhet.medvetandetomdenegativaföljdernaför livskvalitetenavgodstransporteristäderharökatunderdesenasteårenochmyndigheterna visarsigalltmerbenägnaattbegränsaochregleratrafikenicityområden.därtillfinnsentydlig trendieuropasstädermedt.ex.cykeltransportersomharstorpotentialattmötautmaningarna. VisertrendermedökadeChandelsamtivissmånhemleveransavvaror,vilketskullekunna flyttaöverineffektivaprivatagodstransporteribiltillmereffektivaprofessionella godstransporter. Tekniska*innovationer* Underdesenasteårenhardetskettenbetydandetekniskutvecklingifordonssektorn.Innovativ teknologiochalternativabränslenhargjortvägtransportverksamhetenrenareochmerenergic effektiv.detfinnsnuelbilarsomintegerupphovtilllokalaemissionersåsomkonventionellt bränsle.däremotskapardealltstörrevägtrafikvolymernaensituationdärsektornsutsläppoch energiförbrukningändåökar.dessutomkanelfordonintelösaträngselproblemetellerlösa konfliktenmedpersontransporterochkonkurrensenomdenbegränsadeytanistäderna. Tekniskutvecklingskaparalltbättreförutsättningarföreffektivareochmiljövänligarelösningar mensamtidigtökarutmaningenvilketinnebärattenbartnyteknikinteräckerförattmöta nutidensochframtidenskravpåeffektivitet. Att0skapa0varaktiga0hållbara0lösningar0baserat0på0kunskap0från0demonstrationer0 Detharredangjortsenheldelinomområdetcitylogistik,bådeforskningsprojektsåvälsom praktisktinriktadedemonstrationer.hundratalsdemonstrationsprojekthargenomförtsi Europasstäder,varavmångaiSverige.Mångademonstrationerhargenomförtsenbartföratt

13 5 testaspecifikteknikellerlösningunderenbegränsadtid.men,erfarenhetersomkandras,bådei Sverigeochinternationellt,ärattdeflestaprojektsomdragitsigångochavslutatsintelever vidareefterattfinansieringentagitslut.antingensaknasplanföruppskalningeller vidareutvecklingutanexternfinansiering,ellersåsaknasintressedådetärsvårtattvisapå effekterna.analyserkringutfalletfrångenomfördaåtgärderkringgodsförsörjningistäder påvisarattdetkrävsenkombinationavfleraåtgärderförattnåensystemeffekt.samtidigtvisar detpånödvändighetenavenkraftsamlingpåsåvälnationellsominternationellnivåförattfå aktörerattdraåtsammahåll. Effektivaochmiljövänligatransporter,somrealiserasgenomlösningarochsynergiermellan energic,telekomcochtransportsektorn,ärheltnödvändiga.förattskapaförutsättningarföratt nyahållbaralösningarutvecklasochimplementerasvaraktigt ochintebarasom tidsbegränsadedemonstrationer krävsattnyacitylogistikclösningarsättsiniett organisatoriskt,socialtochstrukturelltsammanhang. Aktörer0inom0Citylogistik0 Detärmångaaktörersompåverkaroch/ellerpåverkasavcitylogistik.Olikaaktörerharolika rollermendetkrävsocksåsamverkanmellanaktörsgrupperna.effektsambandenärväldigt viktigaannarsärriskenstorattnyaproblemskapasdåandralöses.fyrahuvudsakliga aktörsgrupperharidentifierats:transportkunder(varuägare),myndighetcoch samhällsplaneringsfunktioner,transportaktörersamtteknikcochfordonsaktörer.dessutom finnsenstorgruppaktörersomharstörreellermindreindirektpåverkanpågodstransporters utförande.exempelpåaktörersomejdiskuterasnärmaremensomkanvaraintressantaär: boende,turister,fastighetsägare,kollektivtrafikaktörer,polisetc.akademinfinnsmedsomen viktigaktörgenomattsäkerställakunskapsuppbyggnadinomområdet.listanmedinvolverade aktörerkanförändrasmednyatyperavintressenitaktmedteknikutvecklingtillexempel. Transportkunder* Transportkundernaärdesomdriverbehovetavtransporter.Detkanvaravaruägare(även kommunenärenvaruägareochharenviktigrollifrågaomupphandlingavtransporttjänster förkommunensegnabehov),mottagareochslutkund.oftafinnskravsomkanvarasvåraatt hanterapåetteffektivtsätt.entrendmot justnow Cbehovkansesdärflerochflervillhasina varorsåsnabbtsommöjligt,menviktigastfördennagruppäroftastattvarornaskakommapå enutsatttidsåatttransportkundernakanplanerasinverksamhet.varuägarenärenviktigaktör somoftakommerbortidiskussionen,t.ex.enbutik,industriellerannannäringsidkareistaden. Utifrånettvaruägarperspektivsyftarcitylogistikentillattgevaruägarenenbraserviceframför alltiformaveffektivvaruförsörjningmenocksåandralogistiktjänsteriformavlagerhållning, prismärkningetc.somkanutförasiettdistributionscenterutanförstaden,vilketger butiksägarenmöjlighetattminskasinlagerytaochökaförsäljningsytan.mångaavde citylogistikkonceptsomfinnsutomlandsharettvaruägarperspektiv,tex.detomtalade BinnenstadtserviceiHolland,somsäljersinalagringsCochleveranstjänsterpåkommersiell basisjusttillbutiker.enannandimensionavvaruägarperspektivetärattenutbyggdcitylogistik ienförlängningocksåkanutgöraenplattformföruppsamlingavgodsfrånmindreföretagieller runtstadenförvidaredistributiontillderasavsättningsmarknader.detkanvaraettsättatt stödjaframföralltsmåochmedelstoraföretagsmöjlighetattdistribuerasinavarorpåett effektivtochkonsolideratsättochdärmedunderlättaderasförsäljningisverigeochutomlands. Offentliga*aktörer* Offentligaaktörerfinnspålokal,regionalsåvälsompånationellnivåochomfattar organisationersåsomkommuner,skl,ochmyndighetersomexempelvistrafikverket, TransportstyrelsenochNaturvårdsverket.Lokaltinomkommunerkrävsengagemangfrånolika

14 6 delar,exempelvisbehövstrafikkontor,exploateringskontor,stadsbyggnadskontor, miljöförvaltning,fastighetskontor,upphandlingsenheterochkretsloppskontorengageras beroendepåvilkaaktivitetersomskagenomföras.idenhärfärdplanenlyfterviframbetydelsen avattkommunernaengagerarsigochgärnatarkommandotiutvecklingenavcitylogistik, eftersomdetärstadenslogistiklösningsombehandlas. Transportaktörer* Transportaktörenärdesomutförtransporten,ellerpåannatsättärinblandadeiutförandetav transporter(transportörer,speditörer,logistiksystemutvecklare).transportföretagenharen viktigrolliettcitylogistikupplägg.detärofta,ochfördestörstagodsmängderna,ettföretagsom harjusttransportsomsinprofession.men,imångafallärdetocksåenvaruägaresomgenomför sinaegnatransporter mindresådanakanivissafallvaraomedvetnaomsinegenrollsom transportör(t.ex.denlillakvartersbutikensomtarsinegenskåpbilförattåkaochfyllapå förrådenibutiken),menävenservicetransporterismåfordonsominågonmåntransporterar godsärrelevanta.avfallscochbyggtransportertillsammansmedmångaandratyperavservicec transporterärviktigtatttahänsyntillochinkluderaidiskussionerochåtgärder.olika transportaktörerreagerarpådereglerochincitamentsomfinnsistädernakring godstransporterpåolikasätt. Teknik*och*fordonsaktörer* Teknikochfordonsaktörerärbådefordonstillverkareochaktörersompånågotsättutvecklar teknikförattstödjatransporten(systemleverantörerochictclösningar).dessaaktörerharstor betydelseförattutvecklarelevantteknikförattminskamiljöpåverkanfråntransporter,men ävenförattökaeffektivitetenförtransporter,ellerrentavminskabehovetavtransporter. Vad0är0citylogistik0och0urbana0godstransporter?0 Definitioner0av0begreppen0 Detärvanligtattbegreppencitylogistikresp.urbanagodstransporteranvändsiolika sammanhangochmedliteolikainnebörd,t.ex.olikageografiskavgränsningmenävenliteolika innehållmedavseendepåaktörerochaktivitetersomingår.begreppetcitylogistiksyftaribland pågodstransportericitykärnanavenstad.urbanagodstransportergesoftaenbredare definitionochomfattargodstransporteriurbanaområden.bådabegreppenharisyfteattfrämja eneffektivgodshanteringisåvälstädersomtätbebyggdaområdensamtsvararmot övergripandemiljömässiga,socialaochekonomiskamål. Definition0och0avgränsning0i0färdplanearbetet0 DennafärdplanharettbrettperspektivpåCitylogistikochinkluderardetsomoftabenämns somurbanagodstransporterochdefinierasattinnefattaföljande: Alla)godstransport)in)till,)ut)från,)genom)samt)inom)urbana)områden)utförda)av)tunga)eller)lätta) fordon.)detta)innefattar)även)servicetransporter)(t.ex.)hantverkare),)transporter)till)och)från) byggarbetsplatser,)bulktransporter,)avfall)och)godstransporter)som)utförs)av)privatpersoner)(t.ex.) inköpsresor).)) ) Därmedexkluderasallpersonmobilitetmedundantagavresorsomutförsenkomförinköpav varorellerföravfallstransport.enbreddefinitionväljsförattförtydligaattdetfinnsmånga infallsvinklarochattfärdplanenintehartillavsiktattpresenteraettproblemochenlösning. Medhänsyntilldenbredadefinitionenfinnsdetinteutrymmeförfördjupningnärdetgäller lösningarförallaolikatyperavgodstransporter,godsslagochaktörer.färdplanenfokuserar iställetpåinnovationersomkanskapaförutsättningarförettgenombrottförmerhållbara

15 7 lösningarinomcitylogistik.enviktiggrundförutsättningärattmyndighetertarenaktivrolloch därförfårmyndighetsperspektivetförhållandevisstortutrymmeifärdplanen.färdplanensyftar docktillattökamöjligheternaförmereffektivaurbanagodstransportergenomett helhetsperspektivbådemedavseendepåinvolveradeaktörerochmöjligaåtgärderförattuppnå måletmedhållbaragodstransporteristadensombidrartillhållbarstadsutveckling. Gemensam0målbild0 Detövergripandemåletförcitylogistikärattbidratillattskapaförutsättningarförattraktiva städer.hållbarstadsutvecklingförutsättereffektivasystemmedhögfunktionalitetdärsamtidigt negativaeffekterminimeras. Vägledande0mål0 DemålsomvaritvägledandeförarbetetmedfärdplanenärdelsdehögtsattamåleninomEUs vitbokfrån samtdemålsomsattsuppavertracinomderasfärdplan 10.Övriga vägledandemålochdirektivärluftdirektivet 11 samtdetransportpolitiskamålen 12. Miljömässiga0mål0 Demiljömässigamålenknytstilldedirektivochriktlinjersomtagitsframpånationelloch europeisknivådäreuropaparlamentetsochrådetsdirektivomluftkvalitetochrenarelufti Europa,EUsklimatmål20C20C20ochEUsvitbokärstyrande.Därmedliggermiljöfokusför citylogistikpåföljande: Proportionellttillutsläppsandelenbidratillattuppfylladedirektivsomfinnsförluftkvalitetoch renareluftieuropa. Minskaenergianvändandet,växthusgasutsläppochhöjaandelenförnybarenergiochbiobränsle förgodstransporter(biobränsletill10%). Framtill2030,halveraanvändningenavfordonsomdrivsmedkonventionelladrivmedel.Fasaut demframtill2050.framtill2030uppnåiprincipkoldioxidfrilogistikistadskärnorna. Sociala0mål0 Målensomavserattförbättradesocialaaspekternaistäderärföljande 13 : Minskaträngselorsakadavgodstransporter. Minskabullerorsakadeavgodstransporter. Ökatillgänglighetförmänniskoristaden(t.ex.mötesplatser,cykelCochpromenadstråk,gröna ytor,arbetsplatser,butiker,restauranger). Ökatrafiksäkerheten. Minskavisuelltintrångfrångodstransporter. Ekonomiska0mål0 Ekonomiskamålhandlaromatttillseattframtidenscitylogistikärförsvarbarsåväl samhällsekonomisktsomföretagsekonomisktfördeaktörersomäraktivaiett 9EuropeanCommission(2011)White)paper:)Roadmap)to)a)single)European)transport)area) )Towards)a)competitive) and)resource)efficient)transport)system.)com0144final. 10ERTRAC(2013)Urban)freight)research)roadmap,)DRAFT.RetrievedOctober EuropeanCommission(2008))Directive)2008/50/EC)of)the)European)Parliament)and)of)the)Council)of)21)May)2008) on)ambient)air)quality)and)cleaner)air)for)europe. 12Regeringskansliet(2009)TransportpolitiskamålRetrieved22November2013from: 13HuvudsakligreferensfördesocialamålenärDGMOVEEuropeanCommission:StudyonUrbanFreightTransport

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare

Systemanalys HCT. Emeli Adell Trivector Projektledare Systemanalys HCT Emeli Adell Trivector Projektledare Syftet med systemanalysen: Undersöka vilka effekter som införande av HCT kan leda till för samhället som helhet på kort och lång sikt. Arbetsgrupp:

Läs mer

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening Bildades 2008 Kansli med 10 personer i Stockholm Driver 15-20 parallella utvecklingsprojekt (bebyggelse, mobilitet, system) www.sust.se Citylogistik

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29

Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Hur kan HCT bidra till klimatmålen? Anders.Berndtsson@Trafikverket.se 010 123 65 29 Först några utgångspunkter The main conclusion of the analysis is that the introduction of Mega- Trucks would be beneficial

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

Portföljinriktning hur samarbetar Trafikverket med omvärlden?

Portföljinriktning hur samarbetar Trafikverket med omvärlden? Portföljinriktning hur samarbetar Trafikverket med omvärlden? Gerd Åström, Trafikverket 1 2014-05-16 Grunden våra strategiska utmaningar Kritiska områden med stort gap till önskvärt tillstånd/utveckling

Läs mer

Bygg om eller bygg nytt

Bygg om eller bygg nytt Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg nytt Kapitel 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel

Läs mer

Romanen som vardagsvara

Romanen som vardagsvara Romanen som vardagsvara Förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833-1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier Gunnel Furuland STOCKHOLM Innehåll Bibliografisk anmärkning

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

Logistikutredning Södermalm

Logistikutredning Södermalm Logistikutredning Södermalm Går det att effektivisera distributionen av livsmedel i stadsdelen genom samlastning? 2011-12-02 Idé: Kortare transporter, färre bilar och mindre utsläpp Utan samlastning: Många

Läs mer

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 10 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att

Läs mer

Gröna Korridorer Nov 2011

Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer är ett initiativ från EU Kommissionen som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar. 2 2011-11-07 3 2011-11-07 Gröna Korridorer

Läs mer

Riksintresseprecisering

Riksintresseprecisering Rapport Kalmar flygplats 2014-02-25 Publikationsnummer: 2014:043 Riksintresseprecisering Dokumenttitel: Riksintresseprecisering Kalmar flygplats Skapat av: Lennart Ivarsson, Jean-Marie Skoglund, Magnus

Läs mer

Klimatsmarta transporter i city. Örnsköldsvik 2015-09-02

Klimatsmarta transporter i city. Örnsköldsvik 2015-09-02 Klimatsmarta transporter i city Örnsköldsvik 2015-09-02 Utmaning. Change. Challenge. Samverkan. Collaboration. Förändring. Biomethane and LNG in the north for Growth and Competitiveness Program 09.00 Registrering

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige Regeringsuppdrag att utreda höghastighetsjärnväg i Sverige Götalandsbanan Stockholm-Jönköping-Göteborg Europabanan Stockholm-Jönköping-Helsingborg/Malmö Regeringsuppdrag

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84

Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm. Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 2014-05-16 Näringsdepartementet Remiss nr: N2014-7434-E 103 33 Stockholm Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84 kemiindustrierna i Sverige och Skogsindustrierna har valt att gemensamt yttra sig

Läs mer

Fast förbindelse Fårö

Fast förbindelse Fårö Samrådsredogörelse efter färdigställandet av förstudien: Fast förbindelse Fårö Gotlands kommun, Region Gotland 2013-12-20 Projektnummer: 107323 Dokumenttitel: Fast förbindelse Fårö Skapat av: Atkins Sverige

Läs mer

Nya färdplaner fokuserar på godstransporter och trafiksäkerhet

Nya färdplaner fokuserar på godstransporter och trafiksäkerhet NYHETSBREV, Nummer 1, april 2013 Nya färdplaner fokuserar på godstransporter och trafiksäkerhet Forum sjösätter nu två nya färdplaner Citylogistik samt Uppkopplade och Samverkande Transporter. Målet är

Läs mer

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2 Drift och underhåll Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg 1 Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Trafikverkets godsstrategi

Trafikverkets godsstrategi Trafikverkets godsstrategi Varför en (långsiktig) godsstrategi? Intern och extern tydlighet Stärkt konkurrenskraft Reducera negativa effekter Bidra till största möjliga nytta av resursanvändandet givet

Läs mer

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Historia 2006 2005 2009 2008 2007 2010 2014-15 2012-13 2011 Vision 2017 DUO-trailer Timber Strategy DUO-CAT,

Läs mer

Hur kan vi som transportköpare

Hur kan vi som transportköpare Hur kan vi som transportköpare pare ställa krav och påverka p marknaden för r hållbar h gods- och logistikhantering? Per Haugland transportchef Vi på Servera ser oss inte som en grossist utan som en affärspartner

Läs mer

BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART

BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART BEHOVEN KRING ETT ANVÄNDBART BELÄGGNINGS- OCH BEMANNINGSSYSTEM En användarcentrerad utveckling av ett internt beläggnings- och bemanningssystem på ett medelstort IT-konsultföretag. Frida&Morberg&och&Johanna&Schyl&

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

NVDB Specifikation av innehåll - Företeelsetyper på Cykelvägnätet. Version 5.7

NVDB Specifikation av innehåll - Företeelsetyper på Cykelvägnätet. Version 5.7 NVDB Specifikation av innehåll - Företeelsetyper på Cykelvägnätet Version 5.7 Dokumenttitel: NVDB Specifikation av innehåll Företeelsetyper på cykelvägnätet Skapat av: Trafikverket, enhet Väg- och järnvägsdata

Läs mer

Sveriges handlingsplan för förnybar energi

Sveriges handlingsplan för förnybar energi Sveriges handlingsplan för förnybar energi Eva Centeno López Energienheten/Näringsdepartementet SEROs Energidag 2010-05-07 Remissförfarande I Underlag från Energimyndigheten (STEM) inkom den 1 februari

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum

Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum Det femte trafikslaget Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum De tekniska föreskrifterna är på plats vad händer

Läs mer

Bilaga: Nyckelmottagning

Bilaga: Nyckelmottagning Bilaga: Nyckelmottagning Med tillägget Nyckelmottagning till KeyControl kan man registrera nycklar som lämnas in och vem som lämnat in dessa samt sedan lämna ut nycklarna till egen personal. Detta är avsett

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Malmös nya godstrafikprogram

Malmös nya godstrafikprogram Malmös nya godstrafikprogram Trafikkonferens i Lund Linda Dalundh 2015-06-03 Anders Nilsson Max Hanander Styrgrupp Magnus Fahl, GK (ordf.) Linda Dalundh/Joakim Florén, GK Christian Röder, FK Johan Emanuelsson,

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

Ett transportsmart samhälle FAKTA OM TRANSPORTER 2015

Ett transportsmart samhälle FAKTA OM TRANSPORTER 2015 Ett transportsmart samhälle FAKTA OM TRANSPORTER 2015 Ett transportsmart samhälle Transportföretagen Transportföretagen 8 förbund i samverkan Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) Motorbranschens Arbetsgivareförbund

Läs mer

BAKGRUNDSFRÅGOR. I. När är du född, år och månad?

BAKGRUNDSFRÅGOR. I. När är du född, år och månad? BAKGRUNDSFRÅGOR I. När är du född, år och månad? II. Vad har du för sysselsättning just nu? (Läs upp alternativ 1-5. Mer än ett alternativ är möjliga). 1. Arbetar heltid 2. Arbetar deltid 3. Studerar vid

Läs mer

Erik Lundgren 820419-1491. GarageLoppisen.se. Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430

Erik Lundgren 820419-1491. GarageLoppisen.se. Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430 Erik Lundgren 820419-1491 GarageLoppisen.se Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430 Abstrakt En kort rapport om projektet GarageLoppisen.se. En applikation som skapats för att

Läs mer

Byggherrarna stärker byggherrerollen. Nätverksträff i Luleå 15-01-14

Byggherrarna stärker byggherrerollen. Nätverksträff i Luleå 15-01-14 Byggherrarna stärker byggherrerollen Nätverksträff i Luleå 15-01-14 Medlemmar Föreningen startades 1964 ca 135 medlemmar Allmännyttiga bostadsbolag Fastighetsbolag Industri och handel Kommunala fastighetsbolag

Läs mer

Registrering av självdeklaration

Registrering av självdeklaration Användarmanual Registrering av självdeklaration Trafikverkets system för självdeklaration Version 2.0, 2011-11-02 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

2. Skapa åtgärder för överviktsprevention samt behandling av övervikt genom vårdkedjan

2. Skapa åtgärder för överviktsprevention samt behandling av övervikt genom vårdkedjan HälsopromotioniNeurorehabilitering dokumentationavanna CarinLagerströmsgenomfördaföreläsningarochutbildningari Sverigeochandraländerunder2009 2012 Underåren2009 2012harettstortantalrehabiliteringsmedicinskaklinikernåttsav

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Tänk om och optimera Kapitel 2 Påverka behov av resor och transporter

Tänk om och optimera Kapitel 2 Påverka behov av resor och transporter Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2012-08-31 Steg 1 och 2 Tänk om och optimera Kapitel 2 Påverka behov av resor och transporter 2 Yta för bild Dokumenttitel: [Dokumenttitel]

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram en åtgärdsplan avseende trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning på väg

Regeringsuppdrag att ta fram en åtgärdsplan avseende trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning på väg Regeringsuppdrag att ta fram en åtgärdsplan avseende trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning på väg Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276) Trädde i kraft 1/12

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 G:\Claes W\Järnvägsnätsbeskrivning 2012-07-01.doc Sida 1 av 6 Järnvägsnätbeskrivning för Oskarshamns Hamn AB Datum 2012-07-01 Innehållsförteckning 1. Allmän

Läs mer

2014-09-17. Ruttoptimering

2014-09-17. Ruttoptimering 2014-09-17 Ruttoptimering 11,8 MILJARDER SEK OMSÄTTNING 1,1 MILJARDER SEK RÖRELSERESULTAT 14 500 MEDARBETARE I VÄRLDEN Godstransporter och Logistik Hjälp med extern finansiering EU-projekt och Forskning

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Trafikbuller i planering och bygglov

Trafikbuller i planering och bygglov Trafikbuller i planering och bygglov ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB Leif Åkerlöf 070 301 93 19 leif.akerlof@ahakustik.se Innehåll Nya riktvärden för trafikbuller Innehåll Nya riktvärden för trafikbuller

Läs mer

Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med anpassning av listan i Arbetsorderbevakning.

Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med anpassning av listan i Arbetsorderbevakning. RUTINBESKRIVNING MAXIMO 1 (6) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Version Kerstin Abrahamsson MX023-LH 1 Roll Dokumentdatum Dokumentstatus Entreprenör 2015-03-23 Gällande Dokumenttitel Spara

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] SJÖFART Transportstyrelsen föreskriver

Läs mer

Mats Persson. Bevare oss för traditionen!

Mats Persson. Bevare oss för traditionen! 1 MatsPersson Bevareossförtraditionen! I. Imingrönaungdom,ibörjanav1960 talet,studeradejagpianofördenlegendariske pianistenochpedagogensvenbrandel,somdåvarprofessorvidmusikhögskolani Stockholm. Videtttillfälle,närjagspeladeChopinsg

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Svenska Mässan - totalt uppskattad klimatpåverkan (ca 24 500 ton CO 2 e)

Svenska Mässan - totalt uppskattad klimatpåverkan (ca 24 500 ton CO 2 e) På uppdrag av MCI har en klimatanalys av Svenska Mässan genomförts. Resultaten i denna rapport kan användas som underlag för att, antingen göra djupare analyser för att fastställa den faktiska påverkan,

Läs mer

Bilaga KeyControl Felsökning

Bilaga KeyControl Felsökning Bilaga: Felsökning 1. Allmänt Genom att ge så detaljerad information som möjligt om problemet och de operationer som föregick problemet underlättas supporten. Du viktigaste komponenterna är - Operativsystemet

Läs mer

Bilaga: KeyControl Satellit

Bilaga: KeyControl Satellit Bilaga: KeyControl Satellit 1. KeyControl Satellit Beskrivning av KeyControl Client-Server med tilläggsprogrammet. Förutsättningen är att centraladministrationen håller reda på alla låssystem och lämnar

Läs mer

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget l (2) 2014-09-19 DIARlEN R: 2013/419 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltmng Ink. 2014-09- 2 4 Diarlenr..'

Läs mer

Anmärkningar. Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1.

Anmärkningar. Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F 1 Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1. 1920 1925 Dikter, prosa, kupletter med

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

IncitaMEnt - styrmedel för tunga fordon

IncitaMEnt - styrmedel för tunga fordon IncitaMEnt - styrmedel för tunga fordon Ett projekt genomfört genom Innovatum AB Med finansiering av Business Region Göteborg Borås Energi och Miljö AB Fordonsgas Sverige AB Trollhättans Energi AB Volvo

Läs mer

GREEN HIGHWAY. Workshop om utvecklingsmöjligheter för vätgas i regionen. 26 november i Sundsvall. Green Highway En fossilbränslefri transportkorridor

GREEN HIGHWAY. Workshop om utvecklingsmöjligheter för vätgas i regionen. 26 november i Sundsvall. Green Highway En fossilbränslefri transportkorridor GREEN HIGHWAY Workshop om utvecklingsmöjligheter för vätgas i regionen 26 november i Sundsvall Green Highway En fossilbränslefri transportkorridor www.greenhighway.nu Workshop Industriell vätgas Case:

Läs mer

Köpa och sälja aktier m.m.

Köpa och sälja aktier m.m. Köpa och sälja aktier m.m. För att handla med aktier eller andra börshandlade värdepapper måste du ha en depå hos Skandiabanken. (Om du inte har någon depå kan du enkelt öppna en genom att klicka på Depåer

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

2606 Nr 1009 Bilaga 1. Märket skall utformas enligt följande modell: MÄRKET

2606 Nr 1009 Bilaga 1. Märket skall utformas enligt följande modell: MÄRKET 2606 Nr 1009 Bilaga 1 Märket skall utformas enligt följande modell: MÄRKET Anmärkningar om märket Nr 1009 2607 Märket skall innehålla följande upplysningar: Anmärkning I II III IV V Leverantörens namn

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck ARBETSPLAN Väg 940, delen Rösan-Forsbäck Kungsbacka kommun, Hallands län TEKNISK PM BRO MED GEOTEKNIK Objekt: 106 705, Upprättad den 2013-03-15 1 Titel: Tekniskt PM bro med geoteknik Utgivningsdatum: 2013-03-15

Läs mer

Kort reflektion: Problematisering av CO 2 -neutrala godstransporter 2050

Kort reflektion: Problematisering av CO 2 -neutrala godstransporter 2050 Kort reflektion: Problematisering av CO 2 -neutrala godstransporter 2050 Olika systemgränser Sol Geotermisk Kärnkraft Välfärd BNP Skog, jordbruk Olja, kol, gas Vatten Vind CO2? Gas Raffinaderi H 2 Elgenerator

Läs mer

KNEG:s mål halvera utsläppen från en typisk svensk godstransport till år 2020. Session 3.

KNEG:s mål halvera utsläppen från en typisk svensk godstransport till år 2020. Session 3. KNEG:s mål halvera utsläppen från en typisk svensk godstransport till år 2020 Session 3. Hållbara transporter 2011 Moderator Jonas Fejes, IVL Svenska Miljöinstitutet Hållbara transporter 2011 Ordförande

Läs mer

Trafikverkets arbete med cykelfrågor. Naturskyddsföreningens. cykelkurs. Lördag 19 oktober

Trafikverkets arbete med cykelfrågor. Naturskyddsföreningens. cykelkurs. Lördag 19 oktober Trafikverkets arbete med cykelfrågor Naturskyddsföreningens cykelkurs Lördag 19 oktober Innehåll 1. Generellt 2. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 3. Strategi och handlingsplan

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och

Läs mer

KVANTIFIERING AV HINDER FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING

KVANTIFIERING AV HINDER FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING 2013-06-14 Sweco har på uppdrag av Näringsdepartementet kvantifierat hinder som gör att energieffektivisering inte kommer till stånd samt energieffektiviseringspotentialen i olika sektorer. Analysen visar

Läs mer

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013

Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet. Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Inge Vierth, VTI Sjöfartens miljöprestanda och bidrag till det hållbara transportsystemet Inge Vierth, VTI Sjöfartshögskolan Kalmar 12 november 2013 Internaliseringsgrader för gränsöverskridande godstransporter

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013

Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013 G:\Forv\LKPU\DETALJPLANER_Backup20101130\Mellingeholms aktivitetspark\flygplats\pm Norrtälje fpl.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10166992 1 (2) PM Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013

Läs mer

REALISM OCH SKANDINAVISK REALISM

REALISM OCH SKANDINAVISK REALISM LARS BJÖRNE REALISM OCH SKANDINAVISK REALISM Den nordiska rättsvetenskapens historia Del IV 1911-1950 Innehållsförteckning Förord Innehållsförteckning Förkortningar VII IX XV Inledning 1 1. Disposition

Läs mer

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Version 1.4, 2010-12-20 0 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

KYRKOTONARTERNA (namnet härstammar från den Europeiska kyrkomusiken) eller DURDIATONISKA SYSTEMET eller MODES eller MODUS eller MODALA SKALOR eller.

KYRKOTONARTERNA (namnet härstammar från den Europeiska kyrkomusiken) eller DURDIATONISKA SYSTEMET eller MODES eller MODUS eller MODALA SKALOR eller. KYRKOTONARTERNA (namnet härstammar från den Europeiska kyrkomusiken) eller DURDIATONISKA SYSTEMET eller MODES eller MODUS eller MODALA SKALOR eller. Att förstå hur Kyrkotonarterna (Modes etc.) fungerar

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

"Med vårt västra grannland som förebild"

Med vårt västra grannland som förebild MEDDELANDEN FRÅN STIFTELSENS FÖR ÅBO AKADEMI FORSKNINGSINSTITUT "Med vårt västra grannland som förebild" En undersökning av policydiffusion Sverige till Finland från LA URI KAR VONEN AKADEMISK AVHANDLING

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

Annorlunda nu. Åtta sekel av finansiell dårskap. Carmen M. Reinhart och Kenneth S. Rogoff. Översättning Gunnar Sandin. SNS Förlag

Annorlunda nu. Åtta sekel av finansiell dårskap. Carmen M. Reinhart och Kenneth S. Rogoff. Översättning Gunnar Sandin. SNS Förlag annorlunda nu Annorlunda nu Åtta sekel av finansiell dårskap Carmen M. Reinhart och Kenneth S. Rogoff Översättning Gunnar Sandin SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08 507 025 00 Fax:

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja 14 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/45 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja 14 Skapat av: Markör Marknad

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka PM Avvattning och övriga ledningar VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Objektnummer: 107294 Dokumenttitel: PM Avvattning

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

Sveriges Trafikskolors Riksförbund UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER

Sveriges Trafikskolors Riksförbund UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER Trafikskolan tar ansvar för ifyllda utbildningar och tjänster. Dessa blir sökbara via STR:s webbplatser. Personbil Introduktionsutbildning Utbildning för handledare och elever som ska övningsköra privat

Läs mer

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL Trafiknytt från SKL Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj Patrik Wirsenius, SKL Aktuella SKL-projekt inom trafik - TRAST 3, ny utgåva 2014-15 - Gångbar stad, ny handbok - Trafiksäkra staden, ny handbok

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

OM HANDELSBOLAG ENKLA BOLAG

OM HANDELSBOLAG ENKLA BOLAG INSTITUTET FÖR RÄTTSVETENSKAPLIG FORSKNING OM HANDELSBOLAG OCH ENKLA BOLAG AV HÅKAN STOCKHOLM P. A. NORSTEDT & FÖRLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning I. Kort resumé över bolagsrättens historia fram till

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer