Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder"

Transkript

1 Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder AvZannaMårtenssonhandlettavCarl JohanAsplund(LTH)ochPehrJohnsson (Agresso) 1

2 Sammanfattning DettaexamensarbetehandlaromhurAgressokanökasinförsäljningtillbefintligakunder genomorganisatoriskaförändringar. AgressoABtillhörKoncernenUnit4Agressosomtillverkarochsäljeraffärssystemsamt tjänsterkopplattillprodukten.företagetharunderdesenasteårenvuxitkraftigti storlekgällandeanställda,kundersamtprodukterochtjänster.arbetetberörfråganhur Agressokanökasinmerförsäljningtillbefintligakundermeddessanyaförutsättningar. EttStrategidokumentförAgressoABärframtagetochharvaritettviktigtgrundför examensarbetet.därbeskrivsledningensviljeinriktningochstrategierförföretaget. Blandannattydliggörsfokuspåbranschersamtförsäljningavlösningartillkund.De lösningarsomsäljsbeståravbådeprodukterochtjänster. Examensarbetetsmetodikbyggerpåsystemsynsättetvilketinnebärattettföretag beskrivsgenomenheterochgrupperavmänniskor.ansatsenförarbetetharävenvarit tydligkvalitativt.metodikenbyggerpådelsinsamladempiriochdelsenteoretisk referensram.denfrämstainsamlingenavempiriharskettgenomenstörrefallstudiepå Agressosomfrämstbyggerpådjupintervjuermedettantalanställdapåföretaget. Informationharäveninhämtatsgenomobservationer,litteraturstudier,information hämtatfråninternetsamtinterntmaterialfrånagresso. Denteoretiskareferensrameninnefattarfleraolikaämneneftersomfrågeställningen berörettantalämnen.teorinbeskriveraffärssystem,olikaorganisationsstrukturer, försäljningsprocesser,kundansvar,relationsmarknadsföringochincitamentssystem. EmpirinbeskriverfrämstAgressoochdessorganisationochinternastrukturer.Här beskrivsävenföretagetshistoriasamtincitamentsstruktur.företagetharen organisationsstruktursombyggerpåbranschindelningdenöverstaindelningenär mellanoffentligochprivatsektor.empirinbeskriverävenkortandraföretagförattfå enreferensramförolikaorganisationsstrukturer.idennadelavarbetetbeskrivsbland annathurteliapartnersanvänderkeyaccounts. Analysenutgårfrånteorinochempirin.Diskussionenberörblandannatorganisation, strategi,försäljningsamtmerförsäljning.analysskeravnulägetochjämfördagens strukturpåagressomeddenteoretiskareferensramen. Utifrånanalysensammanställssedanettantalförbättringsområdensamtåtgärder kopplattilldessa.dessabeskrivsislutsatsen. Deområdensombeskrivsislutsatsenochsomdetfinnsmöjligförbättringspotentiali är: Organisation Försäljning Kundansvar Kommunikation Incitamentssystem Inomalladessaområdenföreslåsförbättringsåtgärdersomskasyftatillattöka merförsäljningentillbefintligakunder. 2

3 Innehållsförteckning... 1 SAMMANFATTNING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND... 5 PROBLEMBESKRIVNING... 6 SYFTE... 8 AVGRÄNSNINGAR... 9 MÅLGRUPP... 9 EXAMENSARBETETSUPPLÄGG...10 METOD...12 INLEDNING...12 HURMETODIKENHARANVÄNTSIEXAMENSARBETET...12 METODSYNSÄTT...13 METODIK...17 UNDERSÖKNINGSANSATS...18 METODERFÖRDATAINSAMLING...20 METODKRITIK...23 GENOMFÖRANDETAVEXAMENSARBETET...24 TEORI...27 AFFÄRSSYSTEM...27 ORGANISATIONSSTRUKTUR...28 BELÖNINGSSYSTEM...37 STYRNINGAVVERKSAMHET...39 FÖRSÄLJNING...41 KEYACCOUNTMANAGEMENT(KAM)...48 EMPIRI ENBESKRIVNINGAVFÖRETAGET...52 STRATEGI...52 PRIORITERADEBRANSCHER...54 PRODUKTEROCHTJÄNSTER...55 NÖJD KUND INDEX(NKI)...56 ORGANISATION...57 FÖRSÄLJNING...60 KUNDANSVAR...62 KOMMUNIKATION...64 INCITAMENTSSYSTEM...65 EMPIRI EXEMPEL

4 TELIAPARTNERSANVÄNDNINGAVKEYACCOUNTS...67 SAP...70 LAWSON...71 SAS HURHARSASMÖTTDENHÅRDNANDEKONKURRENSENOMKUNDER?...73 ANALYS...75 ORGANISATION...75 FÖRSÄLJNING...84 KUNDANSVAR...88 KOMMUNIKATION...92 INCITAMENTSSYSTEM...93 SLUTSATS...96 FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN...96 ÅTGÄRDSFÖRSLAG...99 Bilagor Bilaga1 Frågemall Bilaga2 Agressoorganisation Bilaga3 Historik Bilaga4 Produkterochtjänster Bilaga5 Sammanfattningavdegenomfördaintervjuerna 4

5 Inledning Dettakapitelgereninledningtilldettaexamensarbete.Bakgrund,problembeskrivningen ochdessfrågeställningardiskuterasochbeskrivs.ävenenbeskrivningavexamensarbetets uppläggochdefinitionerfinnsidennainledning Bakgrund Ettaffärssystemäridagennaturligdelavdeflestaföretag.Viserenutvecklingsom innebärattmanförutomdeklassiskafunktionernaförettaffärssystemoftakräver funktionerinomettbrettspektrumavområden.detfinnsävenbehovavattolika systeminomettföretagskakunnaintegrerasmedvarandrapåettsmidigtsättsamt iblandävenmedsystemfrånleverantörer,kunderoch/ellerpartners. Affärssystemenbliralltmeravgörandeförföretagensöverlevnadochmerän85%av beslutsfattarnaimindreochmedelstoraföretaganserattaffärssystemenäravgörande föraffärerna. 1 Mångaavdemindreochmerlokalaaffärssystemenhållerpåattbytasutochistället ersättsdemedstorastandardsystem.mångastörreleverantöreravaffärssystemhar valtattköpauppmindrekonkurrenterförattklarasigikonkurrensennärmarknaden nukommitinienmermogenfas. 2 Konsolideringarskerinombranschenochmångastörreföretagbreddarsinaportföljer averbjudnaprodukterochtjänster.dettaskerdelsgenomattdeköperuppmindre företagochpådetvisetfårflerprodukter.breddningenskerävengenomatt lösningarnasomsäljsbliralltmerkomplexavilketledertillattkundenkräverolika typeravkonsulttjänster.konsulttjänsternaerbjudsinomutbildning,kartläggningsamt utvecklingavprocesserochimplementeringförattkundenskakunnanyttjasystemet påbästasätt.vissaföretagerbjuderdessatjänstersjälvmedanandraföretaghar partnerskapmedandraföretagsomerbjuderdessatjänster. 3 Agressoärigrundenettföretagsomsäljeraffärssystem.Agressosaffärssystemskavara ett Affärssystemutanbästföredatum.Deharvaltattfokuserapåmedelstorasamt storaverksamheteriförändringinomspecifikabranschsegment.dessabranschsegment äridagslägetuppdeladepåprivataochoffentligakunder.anledningentillattmanvalt attriktasigmotspecifikabranscherärattmaninomdessaområdenansersigbesitta högbranschkunskapsamtharkompetensattsebehovhoskundernaförattsedankunna levereravärdeskapandelösningar. 4 Agressoärettföretagsompårelativtkorttidharvuxitfrån100till400anställdai Sverige.Underdennatillväxtperiodharmanblandannatförvärvatnyaföretagochhar utökatmedflerprodukterochtjänstersomerbjudstillkunderna. 1 Affärssystemenäravgörandeförföretagen;ComputerSweden, Storföretagenkonsolideraraffärssystemen;ComputerSweden, Agressostrategi ;Interntmaterial; 5

6 Agressoharvuxitgenomattdefåttinmånganyakunderochvunnitmånga upphandlingarbådepådenprivataochpådenoffentligasidan.deharidagenstor kundbasochharisinstrategivaltattfrämstfokuserapåförsäljningtillbefintliga kunder.förattkunnaerbjudasinakunderettstörreutbudavlösningarsåharagresso idagutvecklatsinlösningskatalogsombeståravettflertalprodukterochtjänster. 5 Problembeskrivning MycketförändringarharskettinombranschendärmedävenförAgresso.Företagethar bådevuxitiantaletanställda,antaletkunderochantaletprodukterochtjänsterde erbjuder.dettaarbeteberörfråganomhuragressosomhargenomgåttstora förändringar,påbästasättskalldranyttaavsinbreddningavprodukterochtjänster samthurdegenombreddningenskakunnaerbjudaflerlösningartillfrämstderas befintligakunderpåetteffektivtsätt. MedenstorbefintligkundbassamtenbreddningavderaslösningskatalogserAgresso nuenmöjlighetattistörreutsträckningsäljafleravsinabefintligalösningartillsina befintligamarknader.dettastårskrivetiagressosstrategiför ochstrategin benämnssomenmarknadspenetration. LösningarnakanbeståavenellerfleraprodukterochAgressohardesenasteårenköpt uppmindreföretagvilketletttillettbredareutbudavprodukter.ävennärdetgäller tjänstesidansåerbjuderagressoettstortutbud.tjänstersomerbjudsärprojektledning, implementering,kundanpassningar,integrationer,affärskonsulteringochteknisk konsultering. 6 IdagharmångaavAgressoskunderendastdelaravAgressossystemochanvändersig kanskebaraavtvåolikakonsulttjänsterparallellt.agressovillattvarjekundskaköpaså mångaprodukterochtjänstersommöjligtavagressoförattkunnaerbjudaså komplettalösningarsommöjligt.examensarbetetkommerattberörahuragressokan uppmuntraochstöttadennaförändring. IochmedattAgressoharvuxitsåharävenorganisationengåttfrånattsäljaenprodukt, d.v.s.ettaffärssystem,tillattsäljaettflertallösningaranpassadeefterkundernasbehov. DettaställernyakravpåAgressogällandekunskapomkundensamtgällandede lösningarsomföretagetkanerbjuda. 5 Agressostrategi ;Interntmaterial; 6 Agressostrategi ;Interntmaterial; 6

7 IFig.1finnsdetbeskrivethurAgressolösningaräruppbyggda.HärsermanattAgresso harkompetensinomfleralösningsområdenochinomspecifikabranscher.lösningarna somsäljsbeståravettflertalprodukterochtjänster.idagärdetmångakundervars lösningarbeståravenellertvåprodukterochtjänster.meddenbreddningav lösningskatalogensomskettfinnsdetmöjligheterattsäljaenstörrebreddavprodukter ochtjänstertillvarjeenskildkund.dennabredareförsäljninggeragressomöjlighetatt växafrämstinombefintligmarknadmenäventillstordelhosdebefintligakunderna. Fig.1BeskrivningavAgressoslösningar Agressosstrategihargåttfrånattvinnamånganyakunderiupphandlingartillatt främstfokuserapåattbehållabefintligakunder.dettaställernyakravpåagresso gällandekontinuerligkontaktmedkundernasamtsätterstörrefokuspååterförsäljning ochmerförsäljning. Agressoharunderdesenasteårenblivitbetydligtfleranställdavilketgörattmanhar valtattorganiseraverksamhetenannorlundaäntidigare.manhargåttfrånatthaen tydligfunktionsindeladorganisationtillattvaraorganiseradeefterbranscher.dockhar manvaltattläggavissaresurserutanfördessabranscher.anledningentillattmanvill varamerbranschspecifikärattmanskakunnaåteranvändakompetenssomärspecifik förolikabranscherochförattkunnaerbjudakundernalösningarsomärspecifikaför kundernasbranscher.enannanförändringsomskettärattdenlösningskatalogsomen säljarekanerbjudakundernaharbreddatsiformavbådeflerprodukterochfler tjänster. StrateginförAgressoinnebärattdeskaväxafrämstinomsinabefintligamarknaderoch arbetaförattbehållasamtsäljamertillbefintligakunder.deharävenvuxitstarktunder desenareåren,dettagällerantaletanställda,antaletprodukterochantalettjänster. 7

8 Meddettasombakgrundvillförfattarenundersökahurmanorganisatorisktkanstötta uppstrateginföragressoochhurmanpåbästasättfördelaransvargällandeagresso kunder. Syfte Examensarbetetsyftartillattbelysasamtförsökabesvarafrågornanedan.Syftetär indeladietthuvudsyftesamtfyraolikadelsyften. Syftetmedexamensarbetetärfrämstattskapaunderlagförfortsattdiskussioninom ämnetpåagresso.arbetetskageenbredförståelseföragressosomföretag,deras marknadsstrategiochorganisation. SyftetärävenattgeenmeringåendebildavhurAgressosorganisationserutsamt analyseraochutvärderadennatillpersonerutanföragresso. UtifråndennaanalysskasedanförbättringsförslagpåhurAgressokanorganiserasig presenterasmedsyfteattpåettbättresättstödjaagressosmarknadsstrategi.denna presentationskainnehållaförslagpåhurkundansvaretskafördelasochhur försäljningenmotbefintligkundbörske. Huvudsyfte HurkanAgressoorganisatorisktstödjaenökadmerförsäljningtill befintligakunder Delsyften Inomexamensarbetetrymsbådefrågorsomberörorganisation,försäljning, kundansvar,kommunikationochincitamentssystem. Hurkanmananvändaorganisationsstrukturenförattöka merförsäljningen? HurbörfördelningenavkundansvarseutinomAgresso? HurbörstrukturenförkommunikationseutinomAgresso? HurbörincitamentsstrukturenförAgressoseut? 8

9 Avgränsningar FokuspårapportenkommerattliggapåhurAgressoharvaltattorganiserasigsamt vilkaförändringarsomskullekunnamedförapositivaeffekterförföretaget.dockfinns äventeorierochexempelmedförattgereferensramartillvilkaförbättringsåtgärder somgårattgöra. Arbetetkommerattliggapåenrelativtgenerellnivåförattdetskavarahanterbartoch kommersnarareattgeförslagochuppmuntratillfunderingaränattgeexaktalösningar påproblemformuleringarna. ArbetetharintehellersomsyfteattgenågradjupareriktlinjergällandehurAgressos produkterochtjänsterskautformasiframtidenförattunderlättaförmerförsäljningtill befintligakundersamtskapastörreincitamentförbefintligakunderattintelämna företaget. Studienharingakvantitativamålsättningardåarbetetintekommerattimplementeras direktiverksamheten.intehellerkommernågrakvantitativabedömningarattgöras Målgrupp DettaarbetevändersigtillpersonalpåAgressosomarbetarmeddessafrågorfrämst ledningsgruppen,säljansvarigasamtansvarigaförolikaprodukt och verksamhetsområden. ArbetetvändersigäventillpersonalochstudenterpåLundstekniskahögskolasamt andrahögskolormedettintresseinomområdet. 9

10 Examensarbetets upplägg Examensarbetetäruppdelatiolikadelarförattdetskavaraenklareattföljasamtfinnas möjlighetattfokuserapådetsomäravintresseförläsaren. 1.Inledning 2.Metod 3.Teori 4.Empiri:Nulägesbeskrivning Agresso 5.Empiri;Exempel 6.Analys 7.Slutsats Fig.2Examensarbetetsupplägg 10

11 1.Inledning Idettakapitelpresenterasbakgrundentilluppsatsensamtuppsatsensstrukturoch problemformuleringar. 2.Metod Idettakapitelbeskrivsmetodensomanvändsförarbetet.Härbeskrivsdemestkända forskningsperspektiven,samtdemetodvalsomexamensarbetebyggerpå. 3.Teori Idettakapitelbeskrivsdeteoriersomanvändsförinskaffandeavenreferensraminom ämnet.dennareferensramharsedanvaritendelavgrundenföranalysen. 4.Empiri:NulägesbeskrivningAgresso DennadelinnefattardeninsamladeempiringällandeAgressosomföretagsamtåsikter ommerförsäljningochorganisationiföretaget.informationenharinhämtatsfrämst genomintervjuermenävenfrånagressoshemsida,intranätsamtannatinterntmaterial. 5.Empiri:Exempel IdennadelavempirintasexempelfrånkonkurrentertillAgressosamtandraföretagav intresseupp.exemplenskavisapåpraktisktillämpningavkeyaccountssamtvisahur olikaföretagväljerattorganiserasinverksamhet. 6.Analys IAnalysendiskuterasolikaområdensomgåttsigenomiteoriochempiridelen. Diskussionenberörblandannatorganisation,strategi,försäljningsamtmerförsäljning. 7.Slutsats IdettastyckebeskrivsdeområdendärAgressoharförbättringspotentialsamt åtgärdsförslaginomdessa.områdenaberörfrämstagressosorganisation,strukturoch ansvarfördelning. 11

12 Metod Dettakapitelbeskriverdemestkändaforskningsperspektivensomäranvändbaravid uppsatsskrivningsamtbeskriverdemetodvalsomexamensarbetetbyggerpå.metodersom användsfördatainsamlingsamtgenomförandetavexamensarbetetfinnsävenbeskriveti kapitlet. Inledning EnligtIngemanArbourochBjörnBjerkesåutgörmetoder vägledandeprinciperför kunskapande.metodenochdärmeddeprincipersommananvändersigavmåstehänga sammanmeddeproblemmanvillbelysaochlösasamtdegrundläggande föreställningarsompersonensomskaanvändasigavmetodenhar. 7 EnuppsatsMetodkanävenbeskrivassom planmässigttillvägagångssättförattinsamla och/ellerbearbetainformation. Syftetmedmetodenärattgesvarpåettproblemeller enfråga. 8 Hur metodiken har använts i Examensarbetet MetodochTeoriärderedskapsomanvändsförattundersökaochdraslutsatseromdet materialsominhämtasunderundersökningen.dettamaterialsominhämtassamtär föremålförundersökningenkallasförempiri.empirikanvaraiakttagelser,data, utsagor,texterm.m. 9 Uppsatsenbeståravtreben.Idessafinnsteori,metodochempiri.BenensesiFig.3. Fig.3HurmetodikenanvändsiexamensarbetetS ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S LotteRienecker,PeterStrayJ rgensen,attskrivaenuppsatss LotteRienecker,PeterStrayJ rgensen,attskrivaenuppsatss

13 Metodsynsätt Beroendepåhurmanuppfattarverklighetensågårdetattdelauppmetodsynsätten. Analytisktsynsätt,systemsynsättochaktörssynsätt.Detresynsättenöverlappardelvis varandraochkanävendelasineftervilkenkunskapmaneftersöker.sefig.4.man skiljermellanförklarandeochförståendekunskap.dehärstammarfrånvilkensynman harpåkunskapochvilkametodersomkananvändas. 10 Fig.4Detresynsätten,FrånArbourochBjerke Förklarandekunskap(Explanatik):Dennasynpåkunskapkommerfrånpositivismen somförkastarallaskillnadermellannaturochsamhällsvetenskaperna.explanatiker antarattsammametodersomanvändsmedbraresultatinomnaturvetenskapenävenär tillämpbarainomsamhällsvetenskapen.enexplanatikerbetraktarsocialasammanhang ochhändelserkopplattilldessasom fakta ochsom objekt.devillsedanfinnaolika sambandelleravvikelserochanvändersammatypavlogiksomvidstudieravskeenden inaturen.enexplanatikeranserdessutomattdensocialavärldenärsåkomplexattman börreduceraochförenkladenförattkunnaförklaraochfinnasamband. 11 Förståendekunskap(Hermeneutik):Hermeneutikerhävdarattdetfinnsen avgörandeskillnadmellanattförklaranaturenochförståkulturenochskiljerdärförpå metodersomanvändsiklassisknaturvetenskapochdesomanvändsi samhällsvetenskapen.deanserattdeklassiskametodersomanvändsinom naturvetenskapeninteärlämpligaattanvändainomsamhällsvetenskapenävenomde anpassas.enhermeneutikerhävdarattdensocialavärldenredanistorutsträckningär förenkladgenomt.ex.begreppochmodellerochdärförbörmanägnasigåtatt problematiseraochhelhetsorientera ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S

14 Analytiska synsätt Dettasynsättkommerfråndenklassiskaanalytiskafilosofinochärdetäldstasynsättet avdetre.detbyggerpåsummativkaraktäralltsåatt helhetenärsummanavdelarna. Dettagörattnärmanlärtkännadelarnatillnågotsåkanmanläggaihopdessaförattfå förståelseförhelheten. 13 SeFig.5. Fig.5.DetAnalytiskasynsättetenligtArbourochBjerkeS.66 Kunskapensomutvecklasutifråndettasynsättskavaraavindividoberoendekaraktär vilketbetyderattdenskavaraoberoendeavsubjektivaupplevelser.detanalytiska synsättetantarocksåattverklighetenärobjektivochsträvarefterattförklaradenna verklighetmedhjälpavkausalasamband.kausalasambandinnebärattmanletarefter sambandmellanorsakochverkan. 14 Vidanvändandeavettanalytisktsynsättinförskaffasalltiddataomdetellerdeobjekt somskabeskrivas.datainsamlingenstyrsavdehypotesersomställtsibörjanav utredningen.hypoteserärantagningar,beskrivningarochförklaringarsommangenom undersökningentestaromdeärkorrekta.resultatetfrånenundersökningmeddetta synsättblirenteoriuppbyggdavverifieradehypoteser.dessahypoteserskamedhjälp avdatavisasigintevarafalska. 15 Systemsynsättet Systemsynsättetkomunder1950 taletochvarfrämstenmotreaktionmotdet analytiskasynsättetochderassummativaverklighetsbild.dettasynsättmenaratt helhetenavvikerfråndessdelar.dettaledertillattdetfinnsskillnader(synergier) mellansummanavdelarnaochhelheten. 16 SeFig ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S60,S.70,S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S80 16 ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S.66 14

15 Fig.6.SystemsynsättetenligtArbourochBjerkeS.67 Denkunskapsommanutvecklarmedhjälpavsystemsynsättetärenligtsynen systemberoende.ettsystemkanbeståavindividerdärdessaindividersbeteendeföljer systematiskaprinciper.delarkandärföriblandförklarasutifrånhelhetens egenskaper. 17 Inomsystemsynsättetansermaninteattdetäranvändbartattsökakausalasamband.I ställetsökermanefterfaktorersompåverkarsystemetisinhelhetochär ändamålsenligaförsystemet.dessasambandkallasfinalasambandmellandrivkrafter ochderasresultat.dettasambandkallasförindikator effekt samband.sefig Fig.7.Beskrivningavindikator Effektsambandet.FritolkningavArbourochBjerkeS.82 Systemsynsättetharenannaninställningtillattanvändaerfarenheterfrånen undersökningtillenannanändetanalytiskasynsättet.dettaeftersomresultatetfrånen undersökninginteutgörenabsolutteoriutanerfarenheternagårattanvändaom undersökningengörspåliknandesystem. 19 Aktörssynsättet IAktörssynsättetansermanatthelhetenkanförståsutifråndelarnasegenskaperoch dettasynsättärdetyngstaavdetresynsätten.detkomframunder1960 taletoch synsättetharingetförklaringsintresse,utanfokuserarpåattförstådensocialahelheten. 17 ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S.85 15

16 Förklaringenskerutifråndeenskildaaktörerna.Aktörssynsättetmenarattdetär ointressantatttittapådesystematiskaegenskapernanärmanskabeskrivaex.en organisation.iställetskamanfokuserapådebetydandeaktörernashandlingaridet socialasammanhanget.sefig Fig.8SystemsynsättetenligtArbourochBjerkeS.67 Dettasynsättskiljersigstarktfråndeandraeftersomsynsättetinteutgårfrånattdet finnsnågonobjektivverklighet.verklighetenutifråndettaperspektivärensocial konstruktionvilketinnebärattdenärberoendeavoss.dettagörattverklighetenkan betraktasgenomfleraolikaverklighetsbildersomdelasavolikagrupperavmänniskor. Dessabilderkanmerellermindreöverlappavarandraochidefallöverlappandetleder tillattenstorgruppmänniskorkandetsessomenobjektivverklighet.denna objektivitetärdockinteavsammatypsomnämnsideandratvåsynsättenutandenna objektivitethelatidenbörifrågasättas.dettaeftersomdenärskapadavmänniskoroch vibörlöpandeifrågasättaochomprövavadvikallarverkligheten 21 Denkunskapsommanutvecklariaktörssynsättetblirenligtsynsättetindividberoende menföljervissaprinciperförhurdensocialaverklighetenkonstrueras.aktörssynsättet antarocksåattverklighetenärensocialkonstruktion. 22 Val av Metodsynsätt Dettaarbetebyggerpåsystemsynsättet.Metodvaletförexamensarbetetharbyggtdels påförfattarenssynpåverklighetenochävenpåproblemet.ettföretagärettsystem uppbyggtavindividersamtenheterochgrupperavmänniskor.dessaenheterbildar tillsammansenorganisationsomfungerarmerellermindrevälbådeberoendepåvilka gruppersomfinnsiorganisationensamthurdessaärorganiseradeochhurvälde arbetartillsammans.därförpassarämnetskaraktärvälinpåsystemsynsättet. Detanalytiskasynsättetanserförfattarenintetartillräckligthänsyntillden komplexitetensomfinnsienorganisation.deklassiskaanalytiskametodernaärinte tillräckligaförattsvarapåfrågeställningen.aktörssynsättetärintehellerlämpligtdå 20 ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S.70 16

17 författarenanserattdetfinnsenobjektivverklighetävenomdennaverklighettillviss delkanvarasåkomplexattdenärsvårtattförståochförklara.dockkanmandra inspirationfråndettasynsättgällandehurenskildaindividerisystemetkanhaen väldigtstorpåverkanpåorganisationenisinhelhet. Metodik Utifrånmetodsynsättetochproblemetskaraktärharolikateknikeranväntsförattlösa degivnaproblemställningarna.vidsystemsynsättetäroftastsyftetavattbeskrivaen objektivverklighet.förattgöradettakartläggsoftapersonerssubjektivaidéer, ambitionerochföreställningar.dessabehandlassomomdevoreobjektiva.kravenär dockintelikahögtställdagällandehurmananvänderdeolikateknikernasomvidett analytisktsynsätt.videttsystemsynsättärdetviktigtattskapaförståelseför komplexiteteniverkligheten. 23 Metodikkanävenbetecknasorienteringochavserkunskaparenssättattplanläggaoch genomföraenstudie.inomsystemsynsättetkantvåolikaorienteringaranvändas: 24 Mål medelorientering Sök Lärorientering Mål medelorienteringenlederinormalfallettillettstrukturelltsystem perspektiv medansök Lärorienteringeniregelledertillettprocessuelltsystemperspektiv. 25 DennaundersökningharutgåttfrånenMål medel orienteringeftersomförfattaren anserattdennaorienteringlämparsigbästförexamensarbetet.dettafrämsteftersom arbetetäravundersökandekaraktärochnyckelpersonerinomagressointeäraktivt delaktigaienförändringsprocessdirektkopplattillarbetet. 26 ArbetsgångenförarbetetkansesiFig.9ochbeståravfyraolikasteg.Problem,systemanalys,system konstruktionochtillämpningavdetnyaförslaget. Fig.9.ArbetsgångenvidsystemsynsättetenligtArbourochBjerkeS ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S

18 Manutgårfrånattdetföreliggerettproblemisystemet.Utifråndettaantagandegörsen systemanalyssamtenproblemformulering.systemanalyseninnebärattmankartlägger mönstersamtletareftersambandisystemet.dennasystemanalyskangenomföraspå fleraolikasättmengemensamtförallaärattmanalltidskafokuserapåhelheten, försökaförstådelarnautifrånhelhetensamtkartläggarelationernamellandelarnaoch deraspåverkanpåhelheten. 27 Deteknikersomanvändsvidsystemanalysenärtraditionellateknikerfördatainsamling vilkaanpassasfördenspecifikasituationen.manutnyttjarsekundärtmaterial,direkta observationersamtintervjuer.mananvändersigdockaldrigavexperiment.efteratt mankartlagtproblemetgenomsystemanalysenutarbetasettnyttsystemförslag.denna delkallasförsystemkonstruktion.eftersystemkonstruktionenkommerdetsistasteget sominnebärattmanvidtarettförsöktilltillämpningavdetnyaförslaget. 28 Detfinnstrearbetssättsomanvändsinommål medelorienteradestudier.dessaär: 29 Expertvarianten.Dennavariantinnebärattpersonensomutför undersökningenintedeltariimplementeringenavförslagetutanlämnarendast ifrånsigettfärdigtförslag. Styrvarianten.Dettaarbetssättföljerdenursprungligamodellenförmål medelorientering.personensomutförundersökningendeltaralltsåäveni tillämpningenavförslaget.styrvariantenutgårifrånantagandetattmanmed dennamodellkanlösaolikatyperavstyrproblem. Överensstämmelsevarianten.Ävendennavariantinnebärattundersökaren deltaritillämpningenavförslaget.dennavariantbyggerpåföreställningenatt ettproblemuppstårgenombristandeöverensstämmelsemellanolika komponenterisystemetalternativtmellansystemetochdessmiljö.lösningenpå problemetskergenomattskapaenöverensstämmelsesituation. IdettaarbeteanvändsExpertvarianten.Arbetetsmålsättningärattläggaframett systemförslagochdenev.implementeringenavförslagetingårinteimålsättningen. Undersökningsansats Enundersökningsansatsharattgörameddess grundläggandetekniskautformning. Dettaskaintekopplassammanmedvilkatyperavslutsatservivillkunnadrad.v.s.vilka frågorvivillfåbesvarade.dockpassarvissateknikermerellermindrebraberoendepå vilkaslutsatsermanvilldrasamtvilkenmetodansatssomvalts. 30 Detfinnstvådimensionergällandeundersökningsansatsen: 31 Denenadimensionenärmedavseendepåommanvillundersökapåbredden ellerpådjupet.detvillsägaommanvillundersökaettenskiltfallelleromman 27 ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S.209;S

19 väljeratttittameröversiktligtpåettflertalfall.ommanvilltittaöversiktligtpå flerafallkallasdettvärsnittsanalys.entvärsnittsanalyskandelasinisurveyoch experiment. Denandradimensionenärmedavseendepåommanvillanvändasigav kvantitativaellerkvalitativaanalysmetodersamthurdeninsamladedatan uttrycks. Deolikadimensionernakanredovisasienmatrisse.Fig.12ochdetgårattkombinera deolikadimensionerna. Fallansats Tvärsnittsansats Survey Experiment Kvantitativansats Kvalitativansats Fig.12.Översiktavundersökningsansatser.FritolkningfrånLekvallochWahlbin. Kvantitativansats:Kvantitativastudierinnebärattdetinsamladematerialetuttrycksi sifferformochanalyserasmedhjälpavstatistiskaberäkningsmetoder. 32 Kvalitativansats:Enkvalitativansatsinnebärattmansamlarindatasomintepåett meningsfulltsättkankvantifieras.iställetsåanalyserasdetinsamladematerialetmed analysmetodersomär ickeräknande. 33 Fallansats:Fallansatsinnebärattmanstuderarenskildaundersökningsobjektpå djupet.ex.påenfallansatsärenundersökningsomsyftartillattundersöka köpprocessenhosenellernågrakundertillettföretag. 34 Karaktärenhosundersökningarmeddennaansatsärattmanoftastfokuserarpå detaljeradebeskrivningaravdeenskildafallen.mankartläggeroftaprocesseroch beteendenmenärinteintresseradavattdranågrakvantitativaslutsatsersåsomhur mångaavleverantörernasomgörpåettvisstsätt PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S

20 Tvärsnittsansats:Tvärsnittsansatsärdetnäretttvärsnittavmarknadenstuderas. Dettaskergenomstuderandeavettflertalobjektförattjämföradessasinsemellansamt draslutsatseromhelagruppenutifrånresultatenfrånundersökningen. 36 Detfinnstvåolikatyperavtvärsnittsansatssurveyansatssamtexperimentellansats.Vid ensurveyansatsobserverarochregistrerarmanpassivtverklighetenmedanmani experimentellansatsaktivtförsökerattstyraverklighetensåattmanfårdetmanär intresseradavsärkiltbelyst. 37 Val av undersökningsansats Vidvaletavundersökningsansatsharhänsyntagitstillproblemformuleringarnasamt denmetodansatssomvalts.idennastudieharförfattarenvaltsettfallochkvalitativ ansats.sefig.13. Fallansats Tvärsnittsansatts Survey Experiment Kvantitativansats Kvalitativansats X Fig.13.Beskrivningavundersökningsansatsenidettaarbete.FritolkningfrånLekvallochWahlbin. UndersökningenkommerattvaraenstörrefallstudiepåAgressosamtnågramindre fallstudierpådesskonkurrentersamtexempelfrånföretagiandrabranscher.en fallansatslämparsigförstudierdärdetmanvillundersökaäravmerkomplexstruktur somidettafallettföretagsorganisationochstrukturpåmerdetaljeradnivå. Ansatsenkommerävenattvaratydligtkvalitativbådegällandeuttrycketavdataoch gällandeanalysmetoder.undersökningenkommerattvaraförklarandemedstödav analyserochbeskrivningar.denkommerinteattgebeskrivningarellerprediceringari sifferform. Metoder för datainsamling Vidinsamlingavempirintillarbetetanvändesfleraolikametoder.Dessametoderkan delasiniprimärochsekundärinformation. 36 PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S

21 Primärdata Informationsominhämtatsförundersökningensspecifikasyftekallasprimärdata. Dennainformationanvändsoftaikombinationmedsekundärdata.Närmaninhämtar primärdatagörsoftanågontypavundersökningexempelenkätundersökninggällande konsumtionsvanor. 38 Observationer Meddirektobservationmenasattundersökarensjälviakttarskeendetmanär intresseradav.metodensfördelärattskeendetregistrerasutanattmanärberoendeav vadentredjepersonkännertill,kommerihågellervillsvarapå.nackdelenmed metodenärattmanendastkanstuderabeteenden,intekunskaper,åsiktereller värderingar. 39 Underexamensarbetethardetskettfleraobservationeravförfattarensomlegatsom grundtillempirin.dessaobservationerharbeståttavinternamöten,kundbesöksamt andraobservationersomskettunderdentidenförfattarenvaritpåagresso. Intervjuer Förattfåmeringåendeuppgifteromettföretagmåstemanvändasigtillnågonsomkan lämnadeönskadeuppgifterna.valetavuppgiftslämnareärväldigtviktigtochomman skaundersökaettföretagkandetoftavaralämpligtattanvändasigavflera uppgiftslämnare. 40 Denstörstafördelenmedenpersonligintervjuärdestoramöjlighetersomfinns gällandemöjlighetentillattställaolikatyperavfrågorsamtmöjlighetentillattställa följdfrågorsamtbesvarafrågorfrånrespondenten.metodenpassardåmanvillgöra omfattandeochingåendeintervjuermeneftersomdenärväldigttidsoch kostnadskrävandeanvändsdenfrämstpåmindreurval. 41 Personligaintervjuerkanvaraupplagdapåfleraolikasätt.Ivissafallärintervjuerna väldigtstruktureradedärallafrågorärfärdigformuleradeinnanmötetsamtattdetfinns tydligariktlinjergällandehurinformationenunderintervjunskatydasoch sammanställas.iandrafallärintervjuernamerostruktureradeochintervjuarenoch respondentendiskuterarrelativtfrittettantalämnen.oftaharintervjuarendåen intervjuguidesomtaruppettantalbredafrågeområden PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Avkastning

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 maj 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Apr/12 x 10 6 Aug/12 Dec/12 Apr/13

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 augusti 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 x 10 6 Jul 1350 Aug 1590 Sep 1770

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

Bambino Banker. Sida 1

Bambino Banker. Sida 1 Sida 1 Bambino Banker 02-1235 Bambina Guard Wall Street Banker hingst Mätning 03-10-01 150-153 Mätning 03-12-22 153-154 Mätning 04-04-01 156-156 Mätning 04-07-01 Grupp 31-12-03 C (3) Grupp 21-03-04 B (2)

Läs mer

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON Västra Göteborg Föredragets upplägg Bakgrunden till Språngbrädan Genomgång av hur verksamheten är upplagd Samverkan med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Christer Mattsson. Svensk CHRISUS AB Djupdalsvägen 32 192 51 Sollentuna 08-662 62 25, 0708-66 14 27 christer.mattsson@chrisus.se

Christer Mattsson. Svensk CHRISUS AB Djupdalsvägen 32 192 51 Sollentuna 08-662 62 25, 0708-66 14 27 christer.mattsson@chrisus.se Christer Mattsson Födelsedatum 1960-07-03 Nationalitet Företagsadress Svensk CHRISUS AB Djupdalsvägen 32 192 51 Sollentuna 08-662 62 25, 0708-66 14 27 christer.mattsson@chrisus.se Nuvarande anställning

Läs mer

Examinationsschema läsåret 2014/15

Examinationsschema läsåret 2014/15 Examinationsschema läsåret 014/15 EK13B Version: v1 Vecka 35 36 37 38 Dag Mån Tis Ons Tor Fre Mån Tis Ons Tor Fre Mån Tis Ons Tor Fre Mån Tis Ons Tor Fre Datum 5-aug 6-aug 7-aug 8-aug 9-aug 01-sep 0-sep

Läs mer

SSG ENTRE. SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05. Caroline Nilsson

SSG ENTRE. SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05. Caroline Nilsson SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05 Caroline Nilsson 2 SSG ENTRE Webbaserad utbildning för entreprenörer inom industrin med fokus på gemensamma och relevanta kunskaper. Utbildning med relevanta

Läs mer

Tema: Energieffektivisering

Tema: Energieffektivisering FÖR ANNONSBOKNING Tema: Energieffektivisering Har du produkter eller tjänster som kan bidra till att offentliga verksamheter effektiviserar sin energianvändning? Det finns ett krav från medborgarna att

Läs mer

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Värdeväxlaren guidar ledning och strategiskt förändringsarbete Mission Rikta Beskriva Prioritera Förändra Mäta. management M. M.

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 27 april 2012 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 27 april 2012 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Får publiceras omedelbart Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsknaden 27 april - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - De svenska hushållen räknar med dyrare bostadsknad - SKOP:s

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Jämförelse av Solhybrider

Jämförelse av Solhybrider Jämförelse av Solhybrider Uppföljning Oskar Jonsson & Axel Nord 2014-08-19 1 Inledning Denna rapport är beställd av Energirevisor Per Wickman som i ett utvecklingarbete forskar kring hur man kan ta fram

Läs mer

Årsplan 2014 för ledningsprocessen i Landstinget Kronoberg

Årsplan 2014 för ledningsprocessen i Landstinget Kronoberg Landstingets kansli 2014-08-12 (Slutlig version) Årsplan 2014 för ledningsprocessen i Landstinget Kronoberg On 8 jan kl 8.30-15 Ledningsgrupp LD Ti 14 jan kl 8-10 Beredning inför LSAU/LS LS ordf To-Fr

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Upplägg denna presentation Kort om projektet Hur gick det då? Hur gick det med fordonen? Hur gick

Läs mer

Åtgärder för att förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset

Åtgärder för att förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 70 Dnr PS 2011-0035 Åtgärder för förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset

Läs mer

Spelprogram för Div 2 Södra Götaland, herrar 2015

Spelprogram för Div 2 Södra Götaland, herrar 2015 Spelprogram för Div 2 Södra Götaland, herrar 2015 Matchnr Omg Lag Dag Notering 000025001 1 BW 90 IF - Torns IF sö 12 apr 000025002 1 IFK Malmö FK - Lindsdals IF sö 12 apr 000025003 1 IFK Berga - Kvarnby

Läs mer

Portföljhantering Lantmäteriet. Maria Björk Chef Lantmäteriet Utveckling

Portföljhantering Lantmäteriet. Maria Björk Chef Lantmäteriet Utveckling Portföljhantering Lantmäteriet Maria Björk Chef Lantmäteriet Utveckling Vi är samhällsbyggare Vi bidrar till en hållbar användning av Sveriges mark och vatten. ett tryggt ägande av fastigheter. Organisation

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:4 16.5.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2014 Färre hotellgästnätter i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Brf Smugglaren 2003 Nordhemsgatan 65 & 67

Brf Smugglaren 2003 Nordhemsgatan 65 & 67 Driftrapport - Komfortavtal Energitjänster erer Brf Smugglaren 2003 Nordhemsgatan 65 & 67 Halvårsrapport 2011-2012 Kontaktperson Göteborg Energi AB: Helén Andréasson, tel. 031-62 81 81 e-post: helen.andreasson@goteborgenergi.se

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:1 13.2.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2015 Gästnätterna på hotellen minskade i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Bollnäs Kommun Folkmängd: 26 200 personer, varav 13 000 invånare i centralorten. Yta: 1 827 kvadratkilometer Befolkningstäthet: 15 invånare km2 Sysselsättning: Vård och omsorg, industri, handel och kommunikation.

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Elcertifikatmarknad från 1 jan. 2012. Portföljförvaltning och riskhantering: Hur agera?

Elcertifikatmarknad från 1 jan. 2012. Portföljförvaltning och riskhantering: Hur agera? Elcertifikatmarknad från 1 jan. 2012. Portföljförvaltning och riskhantering: Hur agera? Uppdaterad: 2011-02-01 Agenda Initial handel i Sverige Vad påverkar risken och hur hanteras den Viktiga frågor att

Läs mer

Välkommen jag heter inte Göran Wallo. 2009-02-23 Chefens roll /förbättringssarbete division Service BILD 1

Välkommen jag heter inte Göran Wallo. 2009-02-23 Chefens roll /förbättringssarbete division Service BILD 1 Välkommen jag heter inte Göran Wallo 2009-02-23 Chefens roll /förbättringssarbete division Service BILD 1 Division Service 400 medarbetare 5 verksamhetschefer 23 enhetschefer Omsätter 1 miljard Alla sjukhusorter

Läs mer

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild 2015-10-01 PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel

Läs mer

Bostadsindex Finansiella Produkter

Bostadsindex Finansiella Produkter 1 Bostadsindex Finansiella Produkter Magnus Olsson Juni 2010 Agenda NASDAQ OMX och index Omvärlden vad händer Vad bygger en ny marknad Produkter baserade på HOX några exempel 2 NASDAQ OMX och Index NASDAQ

Läs mer

Klamydia ökar. Tänkbara orsaker kan vara:

Klamydia ökar. Tänkbara orsaker kan vara: Klamydia ökar Tänkbara orsaker kan vara: Förlängd ungdomstid Fler antal partners Mer tillåtande attityd till tillfälliga sexuella förbindelser KK och vänskap sexpartner på kontrakt och sex för vänskaps

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Benchsamarbete för ökad effektivitet

Benchsamarbete för ökad effektivitet Benchsamarbete för ökad effektivitet Publicera, kommunicera med omvärlden Mäta Kunskap om effektiv stadsbyggnadsprocess Utveckla och förbättra i egen kommun Idéer och goda exempel Indikatorer på samband

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Kan vi nyttja kylvattenvärmen i framtida kärnkraftverk? - En studie av samtidig el- och värmeproduktion i ett nytt kärnkraftverk

Kan vi nyttja kylvattenvärmen i framtida kärnkraftverk? - En studie av samtidig el- och värmeproduktion i ett nytt kärnkraftverk Kan vi nyttja kylvattenvärmen i framtida kärnkraftverk? - En studie av samtidig el- och värmeproduktion i ett nytt kärnkraftverk Stockholm, 2010-10-28 Daniel Welander, Vattenfall Power Consultant Fjärrvärme

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen Maria Mases processingenjör VA SYD Upplägg Sjölunda avloppsreningsverk Bakgrund Arbetsprocess för att hitta lösning

Läs mer

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande 13 Energi och miljö Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? grundläggande fördjupning Anpassade miljöutbildningar 14 Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt

Läs mer

Företagare Arbetsintyg

Företagare Arbetsintyg 109111 Företagare Arbetsintyg Skicka blanketten till: Akademikernas a-kassa Box 3536 103 69 Stockholm 1. Personuppgifter Namn 2. Uppgifter om företaget Företagets namn: Organisationsnummer: När startade/övertog

Läs mer

Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut

Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut Pressmöte 29 maj, 2012 2 Värderingar en central del i Attendo - Omsorg på ditt sätt Kompetens Engagemang Hjälpsamhet 3 Attendos vision Att stärka

Läs mer

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet INLEDNING ALLMÄNNA UPPDRAGET Stärka samverkan mellan lantbrukare, markägare och jägare Utarbeta verktyg: inventering,

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Aktörsgemensam CBRNE-strategi. Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar

Aktörsgemensam CBRNE-strategi. Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar Långsiktigt och strategisk för att utveckla och öka samhällets förmåga att förebygga och hantera händelser med kemiska (C), biologiska (B), radioaktiva (R),

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Välkomna till informationsmöte

Välkomna till informationsmöte Välkomna till informationsmöte Lundby Södra anläggningssamfälligheter Flygfoto över nybyggda Lundby, 1973. Bildkälla: Örebro stadsarkiv Information från Värmegruppen Agenda Värmegruppen informerar om arbetet

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

Sopsug-stationerna så fungerar det

Sopsug-stationerna så fungerar det Välkommen! Blandad information Sopsug-stationerna Teknikgrupp Nya medlemmar itux ny leverantör bredband och telefoni Garaget Energi och vatten Föreningens ekonomi Hemsidan Sopsug-stationerna så fungerar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 4. 2014-08-01 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-01 Detta är en uppdatering av några tabeller och figurer från återrapporten 4) och som lämnades till regeringen den

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad)

Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) 1 %, Median och 9 % sannolikhet 196-213 TWh/vecka 7 6 5 4 3 Innevarande period Föregående period 1 resp 9% sannolikhet, 196-213 2 1 okt dec feb apr jun

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vår och sommar 2013 www.svok.se Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för

Läs mer

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll)

Juni 2013. Kundperspektivet. Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Kundperspektivet Information köpa och få biljett visera resa ( kontroll) Standards Juni 2013 Information i kollektivtrafik....med information tillgänglig från många datakällor Myndighet/företag Fordon/infrastruktur

Läs mer

Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem

Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem The Capital of Scandinavia Nytt ersättnings- och tidregistreringssystem Ersättningen baseras på utförd tid / utförda besök Dokumentation och tidregistrering

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Information om Slamtömning i Ekerö kommun

Information om Slamtömning i Ekerö kommun Information om Slamtömning i Ekerö kommun Ekerö kommun hanterar slamtömning I Ekerö kommun är det SITA Sverige AB som utför slamtömningen. Kontakt SITA Sverige AB För frågor angående din tömning kontakta

Läs mer

Södra Cell Värö; från energikonsument till energileverantör

Södra Cell Värö; från energikonsument till energileverantör 2014-04-03 ; från energikonsument till energileverantör Knut Omholt, knut.omholt@sodra.com 2014-04-02 1 1 2014-04-03 2 2014-04-03 3 2014-04-03 4 2014-04-03 5 2014-04-03 6 Energiprincipen gäller fortfarande

Läs mer

sommardäck på sommaren

sommardäck på sommaren sommardäck på sommaren Kör aldrig på dubbfria vinterdäck på sommaren. Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. På sommaren ger dubbfria

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt. marknaden någonsin.

Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt. marknaden någonsin. Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt mot den finländska marknaden någonsin. Redan idag är finländarna en av Stockholms största besökargrupper Lönsamma besökare Finska besökare spenderar

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Projektplan Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. UPPDRAGET... 3 3. SYFTE... 3 4. MÅL... 3 5. TIDPLAN... 4 6. PROJEKTSTRUKTUR... 4 6.1 ADMINISTRATION...

Läs mer

Dessa är fördelade på 525 andelsägare med 8177 andelar.

Dessa är fördelade på 525 andelsägare med 8177 andelar. Produktion Årets produktion har varit 5787 MWh ger ett underskott på drygt 1200 MWh varav 600 pga Värö nedmontering och 200 pga störning Munkagård. Vindtillgången har varit ca 10 % lägre än normalår. Vindandelsläget

Läs mer

Agenda. 18.00 Välkomna! Om SBAB. Ansvar. Räntetro. Tim Pettersson, Gustav Hoorn, Joachim Svenn, SBAB

Agenda. 18.00 Välkomna! Om SBAB. Ansvar. Räntetro. Tim Pettersson, Gustav Hoorn, Joachim Svenn, SBAB Välkomna! Agenda 18.00 Välkomna! Om SBAB Ansvar Tim Pettersson, Gustav Hoorn, Joachim Svenn, SBAB Räntetro Lars Gahnström och Per Dalemo, Wistrand Advokatbyrå Tor Borg, SBAB Ca 19.30 Mat och mingel Den

Läs mer

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A Vecka 18 3 apr - 6 maj år 212, version: A Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) 1 %, Median och 9 % sannolikhet 196-29 källa: Svensk Energi /vecka 1 9 8 7 Nuvarande period Föregående period

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Nöjd-Kund-Index - Servicemätning. Årsrapport ärenden januari december 2014

Nöjd-Kund-Index - Servicemätning. Årsrapport ärenden januari december 2014 Sala kommun Nöjd-Kund-Index - Servicemätning NKI-undersökning om kommunens service under 2014 Årsrapport ärenden januari december 2014 BAKGRUND OCH SYFTE 3 METOD 8 RESULTAT 14 - Resultat Hela kommunen

Läs mer

Kundansvarig Johan Harvig. Bakgrund Bank Fastighetsmäklare Ordförande i min förening Arbetsområde Brf Verksam i Stockholm

Kundansvarig Johan Harvig. Bakgrund Bank Fastighetsmäklare Ordförande i min förening Arbetsområde Brf Verksam i Stockholm Kundansvarig Johan Harvig Bakgrund Bank Fastighetsmäklare Ordförande i min förening Arbetsområde Brf Verksam i Stockholm 1 Kundansvarig Göran Skott Bakgrund Civ. Ingenjör Fastighetschef Många år i SBAB

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 7 9 jun - jul år 1, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 8 7 tillrinningsenergi 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 1 aug % 1 9 8 7 % 1 9 8 7 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Verksamhetsutveckling genom lean Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Lean - historik Tidiga Toyotatankar Fokusera på flödet Kompetens i produktionen Lagerhållning

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

Införandet av BI sett ur ett ekonomistyrningsförändringsperspektiv

Införandet av BI sett ur ett ekonomistyrningsförändringsperspektiv Införandet av BI sett ur ett ekonomistyrningsförändringsperspektiv - En fallstudie om förutsättningarna för att införa en BI-lösning Magisteruppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning Vårterminen 2011 Handledare:

Läs mer

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Tabeller och diagram Mål När eleverna studerat det här kapitlet ska de kunna: hämta fakta ur tabeller läsa av och tolka olika typer av diagram beräkna medelvärde bestämma median göra en enkel undersökning

Läs mer

Realtidsmätning av vattenkvalitet och automatisk provtagning vid befarad mikrobiell förorening

Realtidsmätning av vattenkvalitet och automatisk provtagning vid befarad mikrobiell förorening Realtidsmätning av vattenkvalitet och automatisk provtagning vid befarad mikrobiell förorening Kenneth M Persson, Sydvatten & LTH Anders Rönnmark, Motala kommun Jing Li, Lunds universitet Sudhir Chowdhury,

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 1 7 apr - maj år 15, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 7 tillrinningsenergi 5 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 5 1 jun % 1 9 7 5 % 1 9 7 5 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

VARFÖR? OFFERT- UNDERLAG FÖRSTA KONTAKT MED ARKITEKT KONTRAKT FAKTISK SLUTBESIKTNING BYGG- START PLANERAD SLUTBESIKTNING ÄTA- ARBETEN

VARFÖR? OFFERT- UNDERLAG FÖRSTA KONTAKT MED ARKITEKT KONTRAKT FAKTISK SLUTBESIKTNING BYGG- START PLANERAD SLUTBESIKTNING ÄTA- ARBETEN - LEAN - EN STRATEGI SOM SÄKERSTÄLLER VÄRDE OCH KUNDNÖJDHET I KOMPLEXA VERKSAMHETER Niklas Modig Handelshögskolan i Stockholm @LeanOnMyself www.facebook.com/niklasmodig @niklas_modig 2013 2014 2015 JUL

Läs mer

ROBIN MARTINSSON. Biografi

ROBIN MARTINSSON. Biografi Biografi ROBIN MARTINSSON Robin Martinsson föddes år 1983 i den skånska pärlan Kristianstad. Bara några år gammal snörande han sina första fotbollsskor och har sedan dess ett stort intresse för sporten

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

vvs UTBILDNINGAR PRIsLIsTA. ventilation, värme & KYLA

vvs UTBILDNINGAR PRIsLIsTA. ventilation, värme & KYLA vvs UTBILDNINGAR PRiSLISTA. VENTILATION, VÄRME & KYLA DIMENSIONERING VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer 1 3 feb, 22 24 feb & 15 mar Kursnr: 9130 29 31 mars,19 21 april & 7 maj 30 aug 1

Läs mer

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2014-01-02-2014-12-29

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2014-01-02-2014-12-29 (8) 0400-043 Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 04-0-0-04--9 Sammanfattning registrerade synpunkter % Avslutade 4 00,0% Totalt 4 00,0% Registrering av synpunkter

Läs mer

Vi hjälper dig utvecklas!

Vi hjälper dig utvecklas! 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

Visualisering av mått

Visualisering av mått Visualisering av mått Utvecklingskraft 11 5 18 Vilka resultat visualiserar vi? Nationella och landstingsövergripande mätningar BSC kliniknivå Värdekompasser i processerna Mätningar utifrån pågående förbättringsarbeten

Läs mer

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER.

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. Vad söker vi? Alumni Involverade från föregående år stöttar som mentorer åt årets två team. Projektteam Kontinuer Jobbar målfokuserat för att skapa

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

Byt till Sverigesolen Producera ditt eget varmvatten! För dig med direktverkande el! AQUASMART

Byt till Sverigesolen Producera ditt eget varmvatten! För dig med direktverkande el! AQUASMART Byt till Sverigesolen Producera ditt eget varmvatten! För dig med direktverkande el! AQUASMART Sverigesolen spar upp till 50% och ger inga koldioxidutsläpp Energin är idag den enskilt största kostnaden

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

Bålbro Sporthall V.40 2015 Uppdaterad: 2015-09-28 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Bålbro Sporthall V.40 2015 Uppdaterad: 2015-09-28 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Bålbro Sporthall V.40 2015 Uppdaterad: 2015-09-28 28 sep 29 sep 30 sep 1 okt 2 okt 3 okt 4 okt 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 Rimbo Gymnastikf. Sirius Bandy Sirius Bandy 13.00-14.00

Läs mer

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Solenergi i stadsplaneringen Malmö, 20 april 2012 Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Dr. Joakim Widén Built Environment Energy Systems Group (BEESG)

Läs mer