Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder"

Transkript

1 Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder AvZannaMårtenssonhandlettavCarl JohanAsplund(LTH)ochPehrJohnsson (Agresso) 1

2 Sammanfattning DettaexamensarbetehandlaromhurAgressokanökasinförsäljningtillbefintligakunder genomorganisatoriskaförändringar. AgressoABtillhörKoncernenUnit4Agressosomtillverkarochsäljeraffärssystemsamt tjänsterkopplattillprodukten.företagetharunderdesenasteårenvuxitkraftigti storlekgällandeanställda,kundersamtprodukterochtjänster.arbetetberörfråganhur Agressokanökasinmerförsäljningtillbefintligakundermeddessanyaförutsättningar. EttStrategidokumentförAgressoABärframtagetochharvaritettviktigtgrundför examensarbetet.därbeskrivsledningensviljeinriktningochstrategierförföretaget. Blandannattydliggörsfokuspåbranschersamtförsäljningavlösningartillkund.De lösningarsomsäljsbeståravbådeprodukterochtjänster. Examensarbetetsmetodikbyggerpåsystemsynsättetvilketinnebärattettföretag beskrivsgenomenheterochgrupperavmänniskor.ansatsenförarbetetharävenvarit tydligkvalitativt.metodikenbyggerpådelsinsamladempiriochdelsenteoretisk referensram.denfrämstainsamlingenavempiriharskettgenomenstörrefallstudiepå Agressosomfrämstbyggerpådjupintervjuermedettantalanställdapåföretaget. Informationharäveninhämtatsgenomobservationer,litteraturstudier,information hämtatfråninternetsamtinterntmaterialfrånagresso. Denteoretiskareferensrameninnefattarfleraolikaämneneftersomfrågeställningen berörettantalämnen.teorinbeskriveraffärssystem,olikaorganisationsstrukturer, försäljningsprocesser,kundansvar,relationsmarknadsföringochincitamentssystem. EmpirinbeskriverfrämstAgressoochdessorganisationochinternastrukturer.Här beskrivsävenföretagetshistoriasamtincitamentsstruktur.företagetharen organisationsstruktursombyggerpåbranschindelningdenöverstaindelningenär mellanoffentligochprivatsektor.empirinbeskriverävenkortandraföretagförattfå enreferensramförolikaorganisationsstrukturer.idennadelavarbetetbeskrivsbland annathurteliapartnersanvänderkeyaccounts. Analysenutgårfrånteorinochempirin.Diskussionenberörblandannatorganisation, strategi,försäljningsamtmerförsäljning.analysskeravnulägetochjämfördagens strukturpåagressomeddenteoretiskareferensramen. Utifrånanalysensammanställssedanettantalförbättringsområdensamtåtgärder kopplattilldessa.dessabeskrivsislutsatsen. Deområdensombeskrivsislutsatsenochsomdetfinnsmöjligförbättringspotentiali är: Organisation Försäljning Kundansvar Kommunikation Incitamentssystem Inomalladessaområdenföreslåsförbättringsåtgärdersomskasyftatillattöka merförsäljningentillbefintligakunder. 2

3 Innehållsförteckning... 1 SAMMANFATTNING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND... 5 PROBLEMBESKRIVNING... 6 SYFTE... 8 AVGRÄNSNINGAR... 9 MÅLGRUPP... 9 EXAMENSARBETETSUPPLÄGG...10 METOD...12 INLEDNING...12 HURMETODIKENHARANVÄNTSIEXAMENSARBETET...12 METODSYNSÄTT...13 METODIK...17 UNDERSÖKNINGSANSATS...18 METODERFÖRDATAINSAMLING...20 METODKRITIK...23 GENOMFÖRANDETAVEXAMENSARBETET...24 TEORI...27 AFFÄRSSYSTEM...27 ORGANISATIONSSTRUKTUR...28 BELÖNINGSSYSTEM...37 STYRNINGAVVERKSAMHET...39 FÖRSÄLJNING...41 KEYACCOUNTMANAGEMENT(KAM)...48 EMPIRI ENBESKRIVNINGAVFÖRETAGET...52 STRATEGI...52 PRIORITERADEBRANSCHER...54 PRODUKTEROCHTJÄNSTER...55 NÖJD KUND INDEX(NKI)...56 ORGANISATION...57 FÖRSÄLJNING...60 KUNDANSVAR...62 KOMMUNIKATION...64 INCITAMENTSSYSTEM...65 EMPIRI EXEMPEL

4 TELIAPARTNERSANVÄNDNINGAVKEYACCOUNTS...67 SAP...70 LAWSON...71 SAS HURHARSASMÖTTDENHÅRDNANDEKONKURRENSENOMKUNDER?...73 ANALYS...75 ORGANISATION...75 FÖRSÄLJNING...84 KUNDANSVAR...88 KOMMUNIKATION...92 INCITAMENTSSYSTEM...93 SLUTSATS...96 FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN...96 ÅTGÄRDSFÖRSLAG...99 Bilagor Bilaga1 Frågemall Bilaga2 Agressoorganisation Bilaga3 Historik Bilaga4 Produkterochtjänster Bilaga5 Sammanfattningavdegenomfördaintervjuerna 4

5 Inledning Dettakapitelgereninledningtilldettaexamensarbete.Bakgrund,problembeskrivningen ochdessfrågeställningardiskuterasochbeskrivs.ävenenbeskrivningavexamensarbetets uppläggochdefinitionerfinnsidennainledning Bakgrund Ettaffärssystemäridagennaturligdelavdeflestaföretag.Viserenutvecklingsom innebärattmanförutomdeklassiskafunktionernaförettaffärssystemoftakräver funktionerinomettbrettspektrumavområden.detfinnsävenbehovavattolika systeminomettföretagskakunnaintegrerasmedvarandrapåettsmidigtsättsamt iblandävenmedsystemfrånleverantörer,kunderoch/ellerpartners. Affärssystemenbliralltmeravgörandeförföretagensöverlevnadochmerän85%av beslutsfattarnaimindreochmedelstoraföretaganserattaffärssystemenäravgörande föraffärerna. 1 Mångaavdemindreochmerlokalaaffärssystemenhållerpåattbytasutochistället ersättsdemedstorastandardsystem.mångastörreleverantöreravaffärssystemhar valtattköpauppmindrekonkurrenterförattklarasigikonkurrensennärmarknaden nukommitinienmermogenfas. 2 Konsolideringarskerinombranschenochmångastörreföretagbreddarsinaportföljer averbjudnaprodukterochtjänster.dettaskerdelsgenomattdeköperuppmindre företagochpådetvisetfårflerprodukter.breddningenskerävengenomatt lösningarnasomsäljsbliralltmerkomplexavilketledertillattkundenkräverolika typeravkonsulttjänster.konsulttjänsternaerbjudsinomutbildning,kartläggningsamt utvecklingavprocesserochimplementeringförattkundenskakunnanyttjasystemet påbästasätt.vissaföretagerbjuderdessatjänstersjälvmedanandraföretaghar partnerskapmedandraföretagsomerbjuderdessatjänster. 3 Agressoärigrundenettföretagsomsäljeraffärssystem.Agressosaffärssystemskavara ett Affärssystemutanbästföredatum.Deharvaltattfokuserapåmedelstorasamt storaverksamheteriförändringinomspecifikabranschsegment.dessabranschsegment äridagslägetuppdeladepåprivataochoffentligakunder.anledningentillattmanvalt attriktasigmotspecifikabranscherärattmaninomdessaområdenansersigbesitta högbranschkunskapsamtharkompetensattsebehovhoskundernaförattsedankunna levereravärdeskapandelösningar. 4 Agressoärettföretagsompårelativtkorttidharvuxitfrån100till400anställdai Sverige.Underdennatillväxtperiodharmanblandannatförvärvatnyaföretagochhar utökatmedflerprodukterochtjänstersomerbjudstillkunderna. 1 Affärssystemenäravgörandeförföretagen;ComputerSweden, Storföretagenkonsolideraraffärssystemen;ComputerSweden, Agressostrategi ;Interntmaterial; 5

6 Agressoharvuxitgenomattdefåttinmånganyakunderochvunnitmånga upphandlingarbådepådenprivataochpådenoffentligasidan.deharidagenstor kundbasochharisinstrategivaltattfrämstfokuserapåförsäljningtillbefintliga kunder.förattkunnaerbjudasinakunderettstörreutbudavlösningarsåharagresso idagutvecklatsinlösningskatalogsombeståravettflertalprodukterochtjänster. 5 Problembeskrivning MycketförändringarharskettinombranschendärmedävenförAgresso.Företagethar bådevuxitiantaletanställda,antaletkunderochantaletprodukterochtjänsterde erbjuder.dettaarbeteberörfråganomhuragressosomhargenomgåttstora förändringar,påbästasättskalldranyttaavsinbreddningavprodukterochtjänster samthurdegenombreddningenskakunnaerbjudaflerlösningartillfrämstderas befintligakunderpåetteffektivtsätt. MedenstorbefintligkundbassamtenbreddningavderaslösningskatalogserAgresso nuenmöjlighetattistörreutsträckningsäljafleravsinabefintligalösningartillsina befintligamarknader.dettastårskrivetiagressosstrategiför ochstrategin benämnssomenmarknadspenetration. LösningarnakanbeståavenellerfleraprodukterochAgressohardesenasteårenköpt uppmindreföretagvilketletttillettbredareutbudavprodukter.ävennärdetgäller tjänstesidansåerbjuderagressoettstortutbud.tjänstersomerbjudsärprojektledning, implementering,kundanpassningar,integrationer,affärskonsulteringochteknisk konsultering. 6 IdagharmångaavAgressoskunderendastdelaravAgressossystemochanvändersig kanskebaraavtvåolikakonsulttjänsterparallellt.agressovillattvarjekundskaköpaså mångaprodukterochtjänstersommöjligtavagressoförattkunnaerbjudaså komplettalösningarsommöjligt.examensarbetetkommerattberörahuragressokan uppmuntraochstöttadennaförändring. IochmedattAgressoharvuxitsåharävenorganisationengåttfrånattsäljaenprodukt, d.v.s.ettaffärssystem,tillattsäljaettflertallösningaranpassadeefterkundernasbehov. DettaställernyakravpåAgressogällandekunskapomkundensamtgällandede lösningarsomföretagetkanerbjuda. 5 Agressostrategi ;Interntmaterial; 6 Agressostrategi ;Interntmaterial; 6

7 IFig.1finnsdetbeskrivethurAgressolösningaräruppbyggda.HärsermanattAgresso harkompetensinomfleralösningsområdenochinomspecifikabranscher.lösningarna somsäljsbeståravettflertalprodukterochtjänster.idagärdetmångakundervars lösningarbeståravenellertvåprodukterochtjänster.meddenbreddningav lösningskatalogensomskettfinnsdetmöjligheterattsäljaenstörrebreddavprodukter ochtjänstertillvarjeenskildkund.dennabredareförsäljninggeragressomöjlighetatt växafrämstinombefintligmarknadmenäventillstordelhosdebefintligakunderna. Fig.1BeskrivningavAgressoslösningar Agressosstrategihargåttfrånattvinnamånganyakunderiupphandlingartillatt främstfokuserapåattbehållabefintligakunder.dettaställernyakravpåagresso gällandekontinuerligkontaktmedkundernasamtsätterstörrefokuspååterförsäljning ochmerförsäljning. Agressoharunderdesenasteårenblivitbetydligtfleranställdavilketgörattmanhar valtattorganiseraverksamhetenannorlundaäntidigare.manhargåttfrånatthaen tydligfunktionsindeladorganisationtillattvaraorganiseradeefterbranscher.dockhar manvaltattläggavissaresurserutanfördessabranscher.anledningentillattmanvill varamerbranschspecifikärattmanskakunnaåteranvändakompetenssomärspecifik förolikabranscherochförattkunnaerbjudakundernalösningarsomärspecifikaför kundernasbranscher.enannanförändringsomskettärattdenlösningskatalogsomen säljarekanerbjudakundernaharbreddatsiformavbådeflerprodukterochfler tjänster. StrateginförAgressoinnebärattdeskaväxafrämstinomsinabefintligamarknaderoch arbetaförattbehållasamtsäljamertillbefintligakunder.deharävenvuxitstarktunder desenareåren,dettagällerantaletanställda,antaletprodukterochantalettjänster. 7

8 Meddettasombakgrundvillförfattarenundersökahurmanorganisatorisktkanstötta uppstrateginföragressoochhurmanpåbästasättfördelaransvargällandeagresso kunder. Syfte Examensarbetetsyftartillattbelysasamtförsökabesvarafrågornanedan.Syftetär indeladietthuvudsyftesamtfyraolikadelsyften. Syftetmedexamensarbetetärfrämstattskapaunderlagförfortsattdiskussioninom ämnetpåagresso.arbetetskageenbredförståelseföragressosomföretag,deras marknadsstrategiochorganisation. SyftetärävenattgeenmeringåendebildavhurAgressosorganisationserutsamt analyseraochutvärderadennatillpersonerutanföragresso. UtifråndennaanalysskasedanförbättringsförslagpåhurAgressokanorganiserasig presenterasmedsyfteattpåettbättresättstödjaagressosmarknadsstrategi.denna presentationskainnehållaförslagpåhurkundansvaretskafördelasochhur försäljningenmotbefintligkundbörske. Huvudsyfte HurkanAgressoorganisatorisktstödjaenökadmerförsäljningtill befintligakunder Delsyften Inomexamensarbetetrymsbådefrågorsomberörorganisation,försäljning, kundansvar,kommunikationochincitamentssystem. Hurkanmananvändaorganisationsstrukturenförattöka merförsäljningen? HurbörfördelningenavkundansvarseutinomAgresso? HurbörstrukturenförkommunikationseutinomAgresso? HurbörincitamentsstrukturenförAgressoseut? 8

9 Avgränsningar FokuspårapportenkommerattliggapåhurAgressoharvaltattorganiserasigsamt vilkaförändringarsomskullekunnamedförapositivaeffekterförföretaget.dockfinns äventeorierochexempelmedförattgereferensramartillvilkaförbättringsåtgärder somgårattgöra. Arbetetkommerattliggapåenrelativtgenerellnivåförattdetskavarahanterbartoch kommersnarareattgeförslagochuppmuntratillfunderingaränattgeexaktalösningar påproblemformuleringarna. ArbetetharintehellersomsyfteattgenågradjupareriktlinjergällandehurAgressos produkterochtjänsterskautformasiframtidenförattunderlättaförmerförsäljningtill befintligakundersamtskapastörreincitamentförbefintligakunderattintelämna företaget. Studienharingakvantitativamålsättningardåarbetetintekommerattimplementeras direktiverksamheten.intehellerkommernågrakvantitativabedömningarattgöras Målgrupp DettaarbetevändersigtillpersonalpåAgressosomarbetarmeddessafrågorfrämst ledningsgruppen,säljansvarigasamtansvarigaförolikaprodukt och verksamhetsområden. ArbetetvändersigäventillpersonalochstudenterpåLundstekniskahögskolasamt andrahögskolormedettintresseinomområdet. 9

10 Examensarbetets upplägg Examensarbetetäruppdelatiolikadelarförattdetskavaraenklareattföljasamtfinnas möjlighetattfokuserapådetsomäravintresseförläsaren. 1.Inledning 2.Metod 3.Teori 4.Empiri:Nulägesbeskrivning Agresso 5.Empiri;Exempel 6.Analys 7.Slutsats Fig.2Examensarbetetsupplägg 10

11 1.Inledning Idettakapitelpresenterasbakgrundentilluppsatsensamtuppsatsensstrukturoch problemformuleringar. 2.Metod Idettakapitelbeskrivsmetodensomanvändsförarbetet.Härbeskrivsdemestkända forskningsperspektiven,samtdemetodvalsomexamensarbetebyggerpå. 3.Teori Idettakapitelbeskrivsdeteoriersomanvändsförinskaffandeavenreferensraminom ämnet.dennareferensramharsedanvaritendelavgrundenföranalysen. 4.Empiri:NulägesbeskrivningAgresso DennadelinnefattardeninsamladeempiringällandeAgressosomföretagsamtåsikter ommerförsäljningochorganisationiföretaget.informationenharinhämtatsfrämst genomintervjuermenävenfrånagressoshemsida,intranätsamtannatinterntmaterial. 5.Empiri:Exempel IdennadelavempirintasexempelfrånkonkurrentertillAgressosamtandraföretagav intresseupp.exemplenskavisapåpraktisktillämpningavkeyaccountssamtvisahur olikaföretagväljerattorganiserasinverksamhet. 6.Analys IAnalysendiskuterasolikaområdensomgåttsigenomiteoriochempiridelen. Diskussionenberörblandannatorganisation,strategi,försäljningsamtmerförsäljning. 7.Slutsats IdettastyckebeskrivsdeområdendärAgressoharförbättringspotentialsamt åtgärdsförslaginomdessa.områdenaberörfrämstagressosorganisation,strukturoch ansvarfördelning. 11

12 Metod Dettakapitelbeskriverdemestkändaforskningsperspektivensomäranvändbaravid uppsatsskrivningsamtbeskriverdemetodvalsomexamensarbetetbyggerpå.metodersom användsfördatainsamlingsamtgenomförandetavexamensarbetetfinnsävenbeskriveti kapitlet. Inledning EnligtIngemanArbourochBjörnBjerkesåutgörmetoder vägledandeprinciperför kunskapande.metodenochdärmeddeprincipersommananvändersigavmåstehänga sammanmeddeproblemmanvillbelysaochlösasamtdegrundläggande föreställningarsompersonensomskaanvändasigavmetodenhar. 7 EnuppsatsMetodkanävenbeskrivassom planmässigttillvägagångssättförattinsamla och/ellerbearbetainformation. Syftetmedmetodenärattgesvarpåettproblemeller enfråga. 8 Hur metodiken har använts i Examensarbetet MetodochTeoriärderedskapsomanvändsförattundersökaochdraslutsatseromdet materialsominhämtasunderundersökningen.dettamaterialsominhämtassamtär föremålförundersökningenkallasförempiri.empirikanvaraiakttagelser,data, utsagor,texterm.m. 9 Uppsatsenbeståravtreben.Idessafinnsteori,metodochempiri.BenensesiFig.3. Fig.3HurmetodikenanvändsiexamensarbetetS ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S LotteRienecker,PeterStrayJ rgensen,attskrivaenuppsatss LotteRienecker,PeterStrayJ rgensen,attskrivaenuppsatss

13 Metodsynsätt Beroendepåhurmanuppfattarverklighetensågårdetattdelauppmetodsynsätten. Analytisktsynsätt,systemsynsättochaktörssynsätt.Detresynsättenöverlappardelvis varandraochkanävendelasineftervilkenkunskapmaneftersöker.sefig.4.man skiljermellanförklarandeochförståendekunskap.dehärstammarfrånvilkensynman harpåkunskapochvilkametodersomkananvändas. 10 Fig.4Detresynsätten,FrånArbourochBjerke Förklarandekunskap(Explanatik):Dennasynpåkunskapkommerfrånpositivismen somförkastarallaskillnadermellannaturochsamhällsvetenskaperna.explanatiker antarattsammametodersomanvändsmedbraresultatinomnaturvetenskapenävenär tillämpbarainomsamhällsvetenskapen.enexplanatikerbetraktarsocialasammanhang ochhändelserkopplattilldessasom fakta ochsom objekt.devillsedanfinnaolika sambandelleravvikelserochanvändersammatypavlogiksomvidstudieravskeenden inaturen.enexplanatikeranserdessutomattdensocialavärldenärsåkomplexattman börreduceraochförenkladenförattkunnaförklaraochfinnasamband. 11 Förståendekunskap(Hermeneutik):Hermeneutikerhävdarattdetfinnsen avgörandeskillnadmellanattförklaranaturenochförståkulturenochskiljerdärförpå metodersomanvändsiklassisknaturvetenskapochdesomanvändsi samhällsvetenskapen.deanserattdeklassiskametodersomanvändsinom naturvetenskapeninteärlämpligaattanvändainomsamhällsvetenskapenävenomde anpassas.enhermeneutikerhävdarattdensocialavärldenredanistorutsträckningär förenkladgenomt.ex.begreppochmodellerochdärförbörmanägnasigåtatt problematiseraochhelhetsorientera ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S

14 Analytiska synsätt Dettasynsättkommerfråndenklassiskaanalytiskafilosofinochärdetäldstasynsättet avdetre.detbyggerpåsummativkaraktäralltsåatt helhetenärsummanavdelarna. Dettagörattnärmanlärtkännadelarnatillnågotsåkanmanläggaihopdessaförattfå förståelseförhelheten. 13 SeFig.5. Fig.5.DetAnalytiskasynsättetenligtArbourochBjerkeS.66 Kunskapensomutvecklasutifråndettasynsättskavaraavindividoberoendekaraktär vilketbetyderattdenskavaraoberoendeavsubjektivaupplevelser.detanalytiska synsättetantarocksåattverklighetenärobjektivochsträvarefterattförklaradenna verklighetmedhjälpavkausalasamband.kausalasambandinnebärattmanletarefter sambandmellanorsakochverkan. 14 Vidanvändandeavettanalytisktsynsättinförskaffasalltiddataomdetellerdeobjekt somskabeskrivas.datainsamlingenstyrsavdehypotesersomställtsibörjanav utredningen.hypoteserärantagningar,beskrivningarochförklaringarsommangenom undersökningentestaromdeärkorrekta.resultatetfrånenundersökningmeddetta synsättblirenteoriuppbyggdavverifieradehypoteser.dessahypoteserskamedhjälp avdatavisasigintevarafalska. 15 Systemsynsättet Systemsynsättetkomunder1950 taletochvarfrämstenmotreaktionmotdet analytiskasynsättetochderassummativaverklighetsbild.dettasynsättmenaratt helhetenavvikerfråndessdelar.dettaledertillattdetfinnsskillnader(synergier) mellansummanavdelarnaochhelheten. 16 SeFig ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S60,S.70,S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S80 16 ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S.66 14

15 Fig.6.SystemsynsättetenligtArbourochBjerkeS.67 Denkunskapsommanutvecklarmedhjälpavsystemsynsättetärenligtsynen systemberoende.ettsystemkanbeståavindividerdärdessaindividersbeteendeföljer systematiskaprinciper.delarkandärföriblandförklarasutifrånhelhetens egenskaper. 17 Inomsystemsynsättetansermaninteattdetäranvändbartattsökakausalasamband.I ställetsökermanefterfaktorersompåverkarsystemetisinhelhetochär ändamålsenligaförsystemet.dessasambandkallasfinalasambandmellandrivkrafter ochderasresultat.dettasambandkallasförindikator effekt samband.sefig Fig.7.Beskrivningavindikator Effektsambandet.FritolkningavArbourochBjerkeS.82 Systemsynsättetharenannaninställningtillattanvändaerfarenheterfrånen undersökningtillenannanändetanalytiskasynsättet.dettaeftersomresultatetfrånen undersökninginteutgörenabsolutteoriutanerfarenheternagårattanvändaom undersökningengörspåliknandesystem. 19 Aktörssynsättet IAktörssynsättetansermanatthelhetenkanförståsutifråndelarnasegenskaperoch dettasynsättärdetyngstaavdetresynsätten.detkomframunder1960 taletoch synsättetharingetförklaringsintresse,utanfokuserarpåattförstådensocialahelheten. 17 ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S.85 15

16 Förklaringenskerutifråndeenskildaaktörerna.Aktörssynsättetmenarattdetär ointressantatttittapådesystematiskaegenskapernanärmanskabeskrivaex.en organisation.iställetskamanfokuserapådebetydandeaktörernashandlingaridet socialasammanhanget.sefig Fig.8SystemsynsättetenligtArbourochBjerkeS.67 Dettasynsättskiljersigstarktfråndeandraeftersomsynsättetinteutgårfrånattdet finnsnågonobjektivverklighet.verklighetenutifråndettaperspektivärensocial konstruktionvilketinnebärattdenärberoendeavoss.dettagörattverklighetenkan betraktasgenomfleraolikaverklighetsbildersomdelasavolikagrupperavmänniskor. Dessabilderkanmerellermindreöverlappavarandraochidefallöverlappandetleder tillattenstorgruppmänniskorkandetsessomenobjektivverklighet.denna objektivitetärdockinteavsammatypsomnämnsideandratvåsynsättenutandenna objektivitethelatidenbörifrågasättas.dettaeftersomdenärskapadavmänniskoroch vibörlöpandeifrågasättaochomprövavadvikallarverkligheten 21 Denkunskapsommanutvecklariaktörssynsättetblirenligtsynsättetindividberoende menföljervissaprinciperförhurdensocialaverklighetenkonstrueras.aktörssynsättet antarocksåattverklighetenärensocialkonstruktion. 22 Val av Metodsynsätt Dettaarbetebyggerpåsystemsynsättet.Metodvaletförexamensarbetetharbyggtdels påförfattarenssynpåverklighetenochävenpåproblemet.ettföretagärettsystem uppbyggtavindividersamtenheterochgrupperavmänniskor.dessaenheterbildar tillsammansenorganisationsomfungerarmerellermindrevälbådeberoendepåvilka gruppersomfinnsiorganisationensamthurdessaärorganiseradeochhurvälde arbetartillsammans.därförpassarämnetskaraktärvälinpåsystemsynsättet. Detanalytiskasynsättetanserförfattarenintetartillräckligthänsyntillden komplexitetensomfinnsienorganisation.deklassiskaanalytiskametodernaärinte tillräckligaförattsvarapåfrågeställningen.aktörssynsättetärintehellerlämpligtdå 20 ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S.70 16

17 författarenanserattdetfinnsenobjektivverklighetävenomdennaverklighettillviss delkanvarasåkomplexattdenärsvårtattförståochförklara.dockkanmandra inspirationfråndettasynsättgällandehurenskildaindividerisystemetkanhaen väldigtstorpåverkanpåorganisationenisinhelhet. Metodik Utifrånmetodsynsättetochproblemetskaraktärharolikateknikeranväntsförattlösa degivnaproblemställningarna.vidsystemsynsättetäroftastsyftetavattbeskrivaen objektivverklighet.förattgöradettakartläggsoftapersonerssubjektivaidéer, ambitionerochföreställningar.dessabehandlassomomdevoreobjektiva.kravenär dockintelikahögtställdagällandehurmananvänderdeolikateknikernasomvidett analytisktsynsätt.videttsystemsynsättärdetviktigtattskapaförståelseför komplexiteteniverkligheten. 23 Metodikkanävenbetecknasorienteringochavserkunskaparenssättattplanläggaoch genomföraenstudie.inomsystemsynsättetkantvåolikaorienteringaranvändas: 24 Mål medelorientering Sök Lärorientering Mål medelorienteringenlederinormalfallettillettstrukturelltsystem perspektiv medansök Lärorienteringeniregelledertillettprocessuelltsystemperspektiv. 25 DennaundersökningharutgåttfrånenMål medel orienteringeftersomförfattaren anserattdennaorienteringlämparsigbästförexamensarbetet.dettafrämsteftersom arbetetäravundersökandekaraktärochnyckelpersonerinomagressointeäraktivt delaktigaienförändringsprocessdirektkopplattillarbetet. 26 ArbetsgångenförarbetetkansesiFig.9ochbeståravfyraolikasteg.Problem,systemanalys,system konstruktionochtillämpningavdetnyaförslaget. Fig.9.ArbetsgångenvidsystemsynsättetenligtArbourochBjerkeS ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S

18 Manutgårfrånattdetföreliggerettproblemisystemet.Utifråndettaantagandegörsen systemanalyssamtenproblemformulering.systemanalyseninnebärattmankartlägger mönstersamtletareftersambandisystemet.dennasystemanalyskangenomföraspå fleraolikasättmengemensamtförallaärattmanalltidskafokuserapåhelheten, försökaförstådelarnautifrånhelhetensamtkartläggarelationernamellandelarnaoch deraspåverkanpåhelheten. 27 Deteknikersomanvändsvidsystemanalysenärtraditionellateknikerfördatainsamling vilkaanpassasfördenspecifikasituationen.manutnyttjarsekundärtmaterial,direkta observationersamtintervjuer.mananvändersigdockaldrigavexperiment.efteratt mankartlagtproblemetgenomsystemanalysenutarbetasettnyttsystemförslag.denna delkallasförsystemkonstruktion.eftersystemkonstruktionenkommerdetsistasteget sominnebärattmanvidtarettförsöktilltillämpningavdetnyaförslaget. 28 Detfinnstrearbetssättsomanvändsinommål medelorienteradestudier.dessaär: 29 Expertvarianten.Dennavariantinnebärattpersonensomutför undersökningenintedeltariimplementeringenavförslagetutanlämnarendast ifrånsigettfärdigtförslag. Styrvarianten.Dettaarbetssättföljerdenursprungligamodellenförmål medelorientering.personensomutförundersökningendeltaralltsåäveni tillämpningenavförslaget.styrvariantenutgårifrånantagandetattmanmed dennamodellkanlösaolikatyperavstyrproblem. Överensstämmelsevarianten.Ävendennavariantinnebärattundersökaren deltaritillämpningenavförslaget.dennavariantbyggerpåföreställningenatt ettproblemuppstårgenombristandeöverensstämmelsemellanolika komponenterisystemetalternativtmellansystemetochdessmiljö.lösningenpå problemetskergenomattskapaenöverensstämmelsesituation. IdettaarbeteanvändsExpertvarianten.Arbetetsmålsättningärattläggaframett systemförslagochdenev.implementeringenavförslagetingårinteimålsättningen. Undersökningsansats Enundersökningsansatsharattgörameddess grundläggandetekniskautformning. Dettaskaintekopplassammanmedvilkatyperavslutsatservivillkunnadrad.v.s.vilka frågorvivillfåbesvarade.dockpassarvissateknikermerellermindrebraberoendepå vilkaslutsatsermanvilldrasamtvilkenmetodansatssomvalts. 30 Detfinnstvådimensionergällandeundersökningsansatsen: 31 Denenadimensionenärmedavseendepåommanvillundersökapåbredden ellerpådjupet.detvillsägaommanvillundersökaettenskiltfallelleromman 27 ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S.209;S

19 väljeratttittameröversiktligtpåettflertalfall.ommanvilltittaöversiktligtpå flerafallkallasdettvärsnittsanalys.entvärsnittsanalyskandelasinisurveyoch experiment. Denandradimensionenärmedavseendepåommanvillanvändasigav kvantitativaellerkvalitativaanalysmetodersamthurdeninsamladedatan uttrycks. Deolikadimensionernakanredovisasienmatrisse.Fig.12ochdetgårattkombinera deolikadimensionerna. Fallansats Tvärsnittsansats Survey Experiment Kvantitativansats Kvalitativansats Fig.12.Översiktavundersökningsansatser.FritolkningfrånLekvallochWahlbin. Kvantitativansats:Kvantitativastudierinnebärattdetinsamladematerialetuttrycksi sifferformochanalyserasmedhjälpavstatistiskaberäkningsmetoder. 32 Kvalitativansats:Enkvalitativansatsinnebärattmansamlarindatasomintepåett meningsfulltsättkankvantifieras.iställetsåanalyserasdetinsamladematerialetmed analysmetodersomär ickeräknande. 33 Fallansats:Fallansatsinnebärattmanstuderarenskildaundersökningsobjektpå djupet.ex.påenfallansatsärenundersökningsomsyftartillattundersöka köpprocessenhosenellernågrakundertillettföretag. 34 Karaktärenhosundersökningarmeddennaansatsärattmanoftastfokuserarpå detaljeradebeskrivningaravdeenskildafallen.mankartläggeroftaprocesseroch beteendenmenärinteintresseradavattdranågrakvantitativaslutsatsersåsomhur mångaavleverantörernasomgörpåettvisstsätt PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S

20 Tvärsnittsansats:Tvärsnittsansatsärdetnäretttvärsnittavmarknadenstuderas. Dettaskergenomstuderandeavettflertalobjektförattjämföradessasinsemellansamt draslutsatseromhelagruppenutifrånresultatenfrånundersökningen. 36 Detfinnstvåolikatyperavtvärsnittsansatssurveyansatssamtexperimentellansats.Vid ensurveyansatsobserverarochregistrerarmanpassivtverklighetenmedanmani experimentellansatsaktivtförsökerattstyraverklighetensåattmanfårdetmanär intresseradavsärkiltbelyst. 37 Val av undersökningsansats Vidvaletavundersökningsansatsharhänsyntagitstillproblemformuleringarnasamt denmetodansatssomvalts.idennastudieharförfattarenvaltsettfallochkvalitativ ansats.sefig.13. Fallansats Tvärsnittsansatts Survey Experiment Kvantitativansats Kvalitativansats X Fig.13.Beskrivningavundersökningsansatsenidettaarbete.FritolkningfrånLekvallochWahlbin. UndersökningenkommerattvaraenstörrefallstudiepåAgressosamtnågramindre fallstudierpådesskonkurrentersamtexempelfrånföretagiandrabranscher.en fallansatslämparsigförstudierdärdetmanvillundersökaäravmerkomplexstruktur somidettafallettföretagsorganisationochstrukturpåmerdetaljeradnivå. Ansatsenkommerävenattvaratydligtkvalitativbådegällandeuttrycketavdataoch gällandeanalysmetoder.undersökningenkommerattvaraförklarandemedstödav analyserochbeskrivningar.denkommerinteattgebeskrivningarellerprediceringari sifferform. Metoder för datainsamling Vidinsamlingavempirintillarbetetanvändesfleraolikametoder.Dessametoderkan delasiniprimärochsekundärinformation. 36 PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S

21 Primärdata Informationsominhämtatsförundersökningensspecifikasyftekallasprimärdata. Dennainformationanvändsoftaikombinationmedsekundärdata.Närmaninhämtar primärdatagörsoftanågontypavundersökningexempelenkätundersökninggällande konsumtionsvanor. 38 Observationer Meddirektobservationmenasattundersökarensjälviakttarskeendetmanär intresseradav.metodensfördelärattskeendetregistrerasutanattmanärberoendeav vadentredjepersonkännertill,kommerihågellervillsvarapå.nackdelenmed metodenärattmanendastkanstuderabeteenden,intekunskaper,åsiktereller värderingar. 39 Underexamensarbetethardetskettfleraobservationeravförfattarensomlegatsom grundtillempirin.dessaobservationerharbeståttavinternamöten,kundbesöksamt andraobservationersomskettunderdentidenförfattarenvaritpåagresso. Intervjuer Förattfåmeringåendeuppgifteromettföretagmåstemanvändasigtillnågonsomkan lämnadeönskadeuppgifterna.valetavuppgiftslämnareärväldigtviktigtochomman skaundersökaettföretagkandetoftavaralämpligtattanvändasigavflera uppgiftslämnare. 40 Denstörstafördelenmedenpersonligintervjuärdestoramöjlighetersomfinns gällandemöjlighetentillattställaolikatyperavfrågorsamtmöjlighetentillattställa följdfrågorsamtbesvarafrågorfrånrespondenten.metodenpassardåmanvillgöra omfattandeochingåendeintervjuermeneftersomdenärväldigttidsoch kostnadskrävandeanvändsdenfrämstpåmindreurval. 41 Personligaintervjuerkanvaraupplagdapåfleraolikasätt.Ivissafallärintervjuerna väldigtstruktureradedärallafrågorärfärdigformuleradeinnanmötetsamtattdetfinns tydligariktlinjergällandehurinformationenunderintervjunskatydasoch sammanställas.iandrafallärintervjuernamerostruktureradeochintervjuarenoch respondentendiskuterarrelativtfrittettantalämnen.oftaharintervjuarendåen intervjuguidesomtaruppettantalbredafrågeområden PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep aug sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep okt okt okt okt okt okt okt okt 9 okt 0 okt okt okt okt okt okt okt

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten

Avkastning Premiepension Bas sedan starten Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2009-04-30 1 Premiepension Bas Jämförelseindex 1 1 1 150 140 130 2004 2005 2006 20 20 Index:52% MSCI World Net, 20% SIX PRX, 10% MSCI Emerging Market,

Läs mer

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag den 26 dec den 27 den 28 den 29 den 30 den 31 den 1 jan 17

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag den 26 dec den 27 den 28 den 29 den 30 den 31 den 1 jan 17 januari 2017 januari 2017 52 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 12 13 14 15 3 16 17 18 19 20 21 22 4 23 24 25 26 27 28 29 5 30 31 februari 2017 5 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 7 13 14 15 16 17 18 19 8 20 21 22

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Avkastning

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun Version: A GWh GWh GWh GWh GWh GWh TILLFÖRSEL Vattenkraft 6 915,2 6 386,1 6 867,3 6 004,6 5 746,2 5 409,5 Vindkraft 1 213,7

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 juni 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Jun/12 x 10 6 Oct/12 Feb/13 Jun/13

Läs mer

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2015-01-16-2015-06-29

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2015-01-16-2015-06-29 (6) Statistikrapport Socialförvaltningen 20500-2050630 Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 205-0-6-205-06-29 Sammanfattning registrerade synpunkter % Avslutade

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 maj 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Apr/12 x 10 6 Aug/12 Dec/12 Apr/13

Läs mer

Tävlingskalender, trav och galopp 2016 ( ) datum

Tävlingskalender, trav och galopp 2016 ( ) datum Tävlingskalender, trav och galopp 2016 (2015-11-09) datum Januari 2016 01-jan Fr Mp 02-jan Lö Ro (V75) 03-jan Sö Bs Tä gal 04-jan Må F Ös 05-jan Ti Ö J 06-jan On S (V86) 07-jan To G Å 08-jan Fr Bo S (V65)

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 augusti 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 x 10 6 Jul 1350 Aug 1590 Sep 1770

Läs mer

Skjutledare. Jullov. Jullov 070-691 50 66. Leif Larsson. Rickard "Rune" Karlsson 070-653 94 42. Simon Jonsson 0730-54 32 98

Skjutledare. Jullov. Jullov 070-691 50 66. Leif Larsson. Rickard Rune Karlsson 070-653 94 42. Simon Jonsson 0730-54 32 98 Vecka 10. Vecka 9. Vecka 8. Vecka 7. Vecka 6. Vecka 5. Vecka 4. Vecka 3. Vecka 2. Vecka 1. Vecka 53. Kalle Wickström Simon Jonsson 0730-54 32 98 Jullov Jullov Skjutprogram för 2016 Ånge PK Vecka Månad

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

Utrikes. Utrikes. trafik världen utrikes trafik Utrikes Inrikes work flyg flyg luftfart totalt

Utrikes. Utrikes. trafik världen utrikes trafik Utrikes Inrikes work flyg flyg luftfart totalt ARVIDSJAUR Jan 20 0 20 67 2 1 0 2 44 0 136 Feb 37 0 37 67 2 0 0 3 0 1 110 Mar 38 0 38 73 0 1 0 5 489 3 609 Apr 2 0 2 49 0 0 0 5 488 0 544 Maj 0 0 0 52 0 0 0 3 520 0 575 Jun 0 0 0 47 0 0 0 13 279 0 339

Läs mer

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Statistikbilaga. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Statistikbilaga. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa Statistikbilaga LANDSTINGETS REVISORER 2014-01-15 2(18) Bakgrund Revisorerna i Landstinget Västernorrland, Härnösands kommun, Sundsvalls kommun och Örnsköldsviks

Läs mer

Personalkostnadsanalys VGR:s sjukhus

Personalkostnadsanalys VGR:s sjukhus VGR:s sjukhus Nettoårsarbetare VGR sjukhus 3 29 28 27 26 25 24 23 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Nettoårsarbetare medelvärde index 1 = 21 116 114 114,9 112 11 18 16 14 12 17,8 16,3 15,3

Läs mer

TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport. Socialförvaltningen 2013-01-01-2013-06-30

TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport. Socialförvaltningen 2013-01-01-2013-06-30 TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport Socialförvaltningen 03-0-0-03-06-30 (6) Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 03-0-4-03-05-3 Sammanfattning registrerade synpunkter

Läs mer

Mån Vecka Dag Kurs Tid Lokal Kommentar April Maj F2 rev

Mån Vecka Dag Kurs Tid Lokal Kommentar April Maj F2 rev Mån Vecka Dag Kurs Tid Lokal Kommentar April 15 Tis 12 april Ons 13 april SiP-grund Sve 08:00-15:30 Lilla lektionsalen Tors 14 april Fre 15 april SiP-åter Eng 08:00-11:00 Niels Bohr 16 Tis 19 april Ons

Läs mer

Företagssäljare, start 7 januari 2014 i Örnsköldsvik Klass VT-2014

Företagssäljare, start 7 januari 2014 i Örnsköldsvik Klass VT-2014 Företagssäljare, start 7 januari 2014 i Örnsköldsvik Klass VT-2014 Datum Dag Företagssäljare 400 YH-poäng Lärare 2014 2 06-jan mån Trettondag jul 07-jan tis Kl. 10.00-12.00: Kursstart; Intro & information

Läs mer

SSG ENTRE. SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05. Caroline Nilsson

SSG ENTRE. SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05. Caroline Nilsson SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05 Caroline Nilsson 2 SSG ENTRE Webbaserad utbildning för entreprenörer inom industrin med fokus på gemensamma och relevanta kunskaper. Utbildning med relevanta

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:1 15.2.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2016 Hotellgästnätterna fortsätter öka även i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

HR-plan. HR och personal HR-PLAN FÖR: VISION: 1/9

HR-plan. HR och personal HR-PLAN FÖR: VISION: 1/9 HR-plan 1/9 HR-PLAN FÖR: VISION: Innehåll 2/9 Affärskrav på HR Sid 3 4 HR-avdelningens processer och aktiviteter Sid 5 HR-plan för det närmsta året Sid 6 Våra HR-kedja Sid 7 8 HR-kalender Sid 9 Affärskrav

Läs mer

SEPTEMBER. 13.sep h. onsdag 7.sep onsdag 14.sep onsdag 21.sep

SEPTEMBER. 13.sep h. onsdag 7.sep onsdag 14.sep onsdag 21.sep KURSER KVÄLLSTID OPU 2016 2017 Hösttermin 2016 PERIOD 1 Introduktion till Redovisningens Finansiering och Handelsrättens Tentdatum 29.8 14.10.2016 ekonomisk analys grunder investering grunder AUGUSTI Föreläsningar

Läs mer

SCHEMA Yh Arbetsledare Anläggning 400 Yh-poäng, intag 1 Utbildningsnummer:

SCHEMA Yh Arbetsledare Anläggning 400 Yh-poäng, intag 1 Utbildningsnummer: Sida 1 SCHEMA Yh Arbetsledare Anläggning 400 Yh-poäng, intag 1 Utbildningsnummer: 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 201406340 OBS Vitt fält är tid för självstudier och övningsuppgifter.

Läs mer

Bambino Banker. Sida 1

Bambino Banker. Sida 1 Sida 1 Bambino Banker 02-1235 Bambina Guard Wall Street Banker hingst Mätning 03-10-01 150-153 Mätning 03-12-22 153-154 Mätning 04-04-01 156-156 Mätning 04-07-01 Grupp 31-12-03 C (3) Grupp 21-03-04 B (2)

Läs mer

Jordfel från år 1963 [eg 1955]

Jordfel från år 1963 [eg 1955] Årsstatistik Jordfel från år 1963 [eg 1955] ANTAL JORDFEL Skador Kostnader i kkr/skada medeltal/år under antal kostnad i kkr antal medeltal/år i Årtal aktuellt föreg. period om aktuellt aktuellt medelv./år

Läs mer

Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2012-04-30 2011-12-31 antal procent. Summa samtliga 644686 641056 3630 0,57 %

Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2012-04-30 2011-12-31 antal procent. Summa samtliga 644686 641056 3630 0,57 % Medlemmar per förbund Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring -04-30 2011-12-31 antal procent Summa samtliga 644686 641056 3630 0,57 % s:a direktaviserade 328105 306062 22043 7,20 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

- Ålands officiella statistik - Turism 2015:13 29.1.2016. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491

- Ålands officiella statistik - Turism 2015:13 29.1.2016. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:13 29.1.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell 2015 Hotellgästnätterna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Tillsammans skapar vi Sveriges bästa busslinje - Hur gick det då? Malena Möller Fredrik Palm Ola Beckman Upplägg denna presentation Kort om projektet Hur gick det då? Hur gick det med fordonen? Hur gick

Läs mer

September. Månadens statistik från AEA 684 301 (+1,0%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

September. Månadens statistik från AEA 684 301 (+1,0%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 684 301 (+1,0%) Ersättningstagare: 8 508 (1,2%) Deltagare i program: 4 688 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 196 (1,9%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar som får arbetslöshetsersättning

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP

HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP VERKSAMHETEN 2010 HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP Alla människor hamnar någon gång i en svår livssituation. Många tar kontakt med Hjälplinjen i ett läge där de är övermannade av känslor de

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:4 26.5.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2016 Liten minskning av hotellgästnätter i april, preliminära siffor Antalet övernattningar

Läs mer

TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport. Kommunledningskontoret 2013-01-01-2013-12-31

TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport. Kommunledningskontoret 2013-01-01-2013-12-31 TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport Kommunledningskontoret 03-0-0-03--3 (8) Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 03-0-07-03--6 Sammanfattning Antal registrerade

Läs mer

DRIVMEDELSUPPFÖLJNING FLERBILSÅKERI

DRIVMEDELSUPPFÖLJNING FLERBILSÅKERI Mallen skapad av Peter Hildingsson: -- Utgåva DRIVMEDELSUPPFÖLJNING FLERBILSÅKERI Bakgrund Detta material ska fungera som ett hjälpmedel för att enklare kunna följa upp och kontrollera företagets drivmedelsförbrukning.

Läs mer

Produktdefinition. Beskriv din produkt kan bestå av en vara eller en tjänst. Stiftelsen Svensk Industridesign

Produktdefinition. Beskriv din produkt kan bestå av en vara eller en tjänst. Stiftelsen Svensk Industridesign Marknadsplan Produktdefinition Beskriv din produkt kan bestå av en vara eller en tjänst. 2 Sammanfattning av marknaden Marknaden i går, i dag och i framtiden Gå igenom förändringar i marknadsandelar, aktörer,

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON Västra Göteborg Föredragets upplägg Bakgrunden till Språngbrädan Genomgång av hur verksamheten är upplagd Samverkan med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Industrihampa som biogassubstrat och fastbränsle

Industrihampa som biogassubstrat och fastbränsle Industrihampa som biogassubstrat och fastbränsle Nationell hampakonferens, Alnarp 2012-03-28 Disposition Användningsområden Hampa som biogassubstrat Hampa som fastbränsle Marknadssituation Användning av

Läs mer

Christer Mattsson. Svensk CHRISUS AB Djupdalsvägen 32 192 51 Sollentuna 08-662 62 25, 0708-66 14 27 christer.mattsson@chrisus.se

Christer Mattsson. Svensk CHRISUS AB Djupdalsvägen 32 192 51 Sollentuna 08-662 62 25, 0708-66 14 27 christer.mattsson@chrisus.se Christer Mattsson Födelsedatum 1960-07-03 Nationalitet Företagsadress Svensk CHRISUS AB Djupdalsvägen 32 192 51 Sollentuna 08-662 62 25, 0708-66 14 27 christer.mattsson@chrisus.se Nuvarande anställning

Läs mer

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Värdeväxlaren guidar ledning och strategiskt förändringsarbete Mission Rikta Beskriva Prioritera Förändra Mäta. management M. M.

Läs mer

Examinationsschema läsåret 2014/15

Examinationsschema läsåret 2014/15 Examinationsschema läsåret 014/15 EK13B Version: v1 Vecka 35 36 37 38 Dag Mån Tis Ons Tor Fre Mån Tis Ons Tor Fre Mån Tis Ons Tor Fre Mån Tis Ons Tor Fre Datum 5-aug 6-aug 7-aug 8-aug 9-aug 01-sep 0-sep

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Länsstyrelsen Östergötland -Prioritering av elanvändare vid elbrist Styrel 2 nov 2010

Länsstyrelsen Östergötland -Prioritering av elanvändare vid elbrist Styrel 2 nov 2010 Länsstyrelsen Östergötland -Prioritering av elanvändare vid elbrist Styrel 2 nov 2010 Projektorganisation i länet Projektledare Länsstyrelsen - Jenny Knuthammar (Eva Kihlkrans, Fredrik Holmgren) Referensgrupp-

Läs mer

Born Happy. Sida 1. Grupp B (2) Grupp D (4) Grupp C (3)

Born Happy. Sida 1. Grupp B (2) Grupp D (4) Grupp C (3) Sida 1 Born Happy 02-1234 Dazzona I.T. Born Quick hingst Mätning 03-10-01 155-157 Mätning 03-12-22 157-159 Mätning 04-04-01 Mätning 04-07-01 Grupp 31-12-03 B (2) Grupp 21-03-04 D (4) Grupp 06-05-04 C (3)

Läs mer

Modell i systematiskt kvalitetsarbete

Modell i systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Modell i systematiskt kvalitetsarbete INNEHÅLLSFÖRTECKNING KVALITETSARBETE...1 PROCESSBILD...2 BESKRIVNING AV PROCESSEN...3 UTVECKLINGSPLAN...4 PRIORITERAT MÅL...5 HANDLINGSPLAN...6

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Hur många barn kommer? 700 600 500 400 2014, 643 barn 2013, 3852 barn 2012, 3578 barn 2011, 2657 barn 2010, 2393 barn 2009, 2250

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Augusti 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Augusti 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Augusti 2017 Framtidsindikatorn Augusti 96,0-0,2% månadsindex månadsutveckling 97,2 Försäljning 95,7 Antal

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 04 jul-04 okt-04 jan-05 05 jul-05 okt-05 jan-06 06 jul-06 okt-06 jan- jul- okt- jan- jul- okt- jan- jul- okt- jan- jul- Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 20--30 195 175 155 135 115

Läs mer

Företagare Arbetsintyg

Företagare Arbetsintyg 109111 Företagare Arbetsintyg Skicka blanketten till: Akademikernas a-kassa Box 3536 103 69 Stockholm 1. Personuppgifter Namn 2. Uppgifter om företaget Företagets namn: Organisationsnummer: När startade/övertog

Läs mer

Tävling Kalender 2017

Tävling Kalender 2017 datum veckodag tävling arrangör plats Januari 01-jan söndag 02-jan måndag 03-jan tisdag 04-jan onsdag Swedish cup 05-jan torsdag Swedish cup 06-jan fredag Swedish cup 07-jan lördag Swedish cup 08-jan söndag

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Sakpolitiskt ägande December 2016

Sakpolitiskt ägande December 2016 Sakpolitiskt ägande December 2016 Sammanfattning Den sammantagna bilden av det sakpolitiska ägandet i december 2016 visar att sd tar position inom i stort sett alla sakpolitiska områden. På tre områden

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut

Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut Pressmöte 29 maj, 2012 2 Värderingar en central del i Attendo - Omsorg på ditt sätt Kompetens Engagemang Hjälpsamhet 3 Attendos vision Att stärka

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Uppdaterad 216-8-18 Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel Antipsykotiska läkemedel Förbättrad vård i livets slutskede

Läs mer

Tema: Energieffektivisering

Tema: Energieffektivisering FÖR ANNONSBOKNING Tema: Energieffektivisering Har du produkter eller tjänster som kan bidra till att offentliga verksamheter effektiviserar sin energianvändning? Det finns ett krav från medborgarna att

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 27 april 2012 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 27 april 2012 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Får publiceras omedelbart Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsknaden 27 april - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - De svenska hushållen räknar med dyrare bostadsknad - SKOP:s

Läs mer

Det ska inte handla om tur Förbättringsarbete utifrån kvalitetsregistret BipoläR på Affektiv Mottagning 3 i Uppsala

Det ska inte handla om tur Förbättringsarbete utifrån kvalitetsregistret BipoläR på Affektiv Mottagning 3 i Uppsala Det ska inte handla om tur Förbättringsarbete utifrån kvalitetsregistret BipoläR på Affektiv Mottagning 3 i Uppsala PRIO & Det ska inte handla om tur Kvalitetsregister och brukarmedverkan på olika nivåer

Läs mer

Övervakningskommittén

Övervakningskommittén Övervakningskommittén Finansiell lägesrapport, data från den 24 april 2014, EFF-medel redovisas enbart Nettobeviljade medel för hela programmet 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0%

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA hushåll i tkr hushåll Antal Kostnad Kronor/ hushåll i tkr hushåll 2012

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Uppdaterad 217-4-25 Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Betalningsansvariga dagar Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel Antipsykotiska läkemedel

Läs mer

TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport. Socialförvaltningen

TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport. Socialförvaltningen TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport Socialförvaltningen 03-0-0-03--3 (6) Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 03-0-4-03--9 Sammanfattning registrerade synpunkter

Läs mer

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens förväntningar om arbetsmarknaden 6 april kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens förväntningar om arbetsmarknaden 6 april kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomirapport från SKOP om - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Minskad pessimism om sysselsättningen i Sverige - Uppåtriktad trend för SKOP:s sysselsättningsindex - Men fortfarande fler som befarar

Läs mer

Redovisning av projektet BOSNA INFO

Redovisning av projektet BOSNA INFO Redovisning av projektet BOSNA INFO Göteborg, april 2004 1. ORGANISATIONS NAMN: BOSNA IF Adress: Box 55076, 400 53 Göteborg Telefonnummer: 031-19 29 01 Faxnummer:031-19 29 01 E-post: bosnai_if@hotmail.com

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. December 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. December 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag December 2017 Framtidsindikatorn December 96,4 månadsindex Framtidsindikatorn minskade i december -1,1 månadsutveckling

Läs mer

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Tabeller och diagram Mål När eleverna studerat det här kapitlet ska de kunna: hämta fakta ur tabeller läsa av och tolka olika typer av diagram beräkna medelvärde bestämma median göra en enkel undersökning

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Användningen av abirateron (Zytiga) i Sverige Zytiga är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen abiratero- nacetat (kortnamn abirateron). Det finns som tabletter på 250 mg som är avsedda för

Läs mer

Tidaholms Energi. TEAB är en viktig drivkraft för att göra Tidaholmsbygden mer attraktiv och hållbar. 1 www.tidaholmsenergi.se

Tidaholms Energi. TEAB är en viktig drivkraft för att göra Tidaholmsbygden mer attraktiv och hållbar. 1 www.tidaholmsenergi.se Tidaholms Energi TEAB är en viktig drivkraft för att göra Tidaholmsbygden mer attraktiv och hållbar 1 www.tidaholmsenergi.se SNABBFAKTA Tidanet Ägare Tidaholms Energi AB Vi täcker 99,95 % av Tidaholms

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. November 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. November 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag November 2017 Framtidsindikatorn November 97,5-4,4 månadsindex månadsutveckling Svaga förväntningar i november

Läs mer

Välkommen jag heter inte Göran Wallo. 2009-02-23 Chefens roll /förbättringssarbete division Service BILD 1

Välkommen jag heter inte Göran Wallo. 2009-02-23 Chefens roll /förbättringssarbete division Service BILD 1 Välkommen jag heter inte Göran Wallo 2009-02-23 Chefens roll /förbättringssarbete division Service BILD 1 Division Service 400 medarbetare 5 verksamhetschefer 23 enhetschefer Omsätter 1 miljard Alla sjukhusorter

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 4. 2014-08-01 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-01 Detta är en uppdatering av några tabeller och figurer från återrapporten 4) och som lämnades till regeringen den

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Nacka gymnasium läsår 2015/2016

Nacka gymnasium läsår 2015/2016 Nacka gymnasium läsår 2015/2016 Elevkalendarium V 33 tis 11-aug ons 12-aug tor 13-aug fre 14-aug V34 Indval startar mån 17-aug Upprop år 1 NT kl 9.00 S kl.9:30 i Aulan och IM kl 9:30 i E003 tis 18-aug

Läs mer

SLB 2:2005 BULLERMÄTNINGAR PÅ SVEAVÄGEN OCH I OBSERVATORIELUNDEN ÅR

SLB 2:2005 BULLERMÄTNINGAR PÅ SVEAVÄGEN OCH I OBSERVATORIELUNDEN ÅR SLB 2:2005 BULLERMÄTNINGAR PÅ SVEAVÄGEN OCH I OBSERVATORIELUNDEN ÅR 2003-2004 PM februari 2005 Ekvivalenta ljudnivåer 2005 dba 80 75 Sveavägen, dygnsekvivalenta ljudnivåer Observatorielunden, dygnsekvivalenta

Läs mer

PMI sjönk till 44,7 i september nedgången i industrin fortsätter

PMI sjönk till 44,7 i september nedgången i industrin fortsätter 12 10 01 PMI sjönk till 44,7 i september nedgången i industrin fortsätter PMI-totalt sjönk till 44,7 i september från,1 i augusti och det innebär att indexet hamnade utanför tillväxtzonen för andra månaden

Läs mer

2013-05-20. GENOMBROTTSPROJEKTET Bättre vård Mindre tvång PIVA - Halmstad

2013-05-20. GENOMBROTTSPROJEKTET Bättre vård Mindre tvång PIVA - Halmstad GENOMBROTTSPROJEKTET Bättre vård Mindre tvång PIVA - Halmstad 2013 1 Verksamhetens innehåll: Upptagningsområde. Södra Halland. Vuxna från 18 år, män och kvinnor 10 Vårdplatser Olika diagnoser HSL LPT VARFÖR

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

Spelprogram för Div 2 Södra Götaland, herrar 2015

Spelprogram för Div 2 Södra Götaland, herrar 2015 Spelprogram för Div 2 Södra Götaland, herrar 2015 Matchnr Omg Lag Dag Notering 000025001 1 BW 90 IF - Torns IF sö 12 apr 000025002 1 IFK Malmö FK - Lindsdals IF sö 12 apr 000025003 1 IFK Berga - Kvarnby

Läs mer

Bollnäs Kommun Folkmängd: 26 200 personer, varav 13 000 invånare i centralorten. Yta: 1 827 kvadratkilometer Befolkningstäthet: 15 invånare km2 Sysselsättning: Vård och omsorg, industri, handel och kommunikation.

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Juni 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Juni 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Juni 2017 Framtidsindikatorn juni 100,2-3,1% månadsindex månadsutveckling 101,6 Försäljning 99,5 Antal anställda

Läs mer

Umeå Antal studenter

Umeå Antal studenter Cykelvägar 220 km Antal invånare 121 032 st. Medelålder 38 år Motionsspår 160 km Antal universitet - 2 Antal nationaliteter 90 st Umeå Antal studenter 36 700 Idrotts- och fritidsanläggningar - 200 Antal

Läs mer

Benchsamarbete för ökad effektivitet

Benchsamarbete för ökad effektivitet Benchsamarbete för ökad effektivitet Publicera, kommunicera med omvärlden Mäta Kunskap om effektiv stadsbyggnadsprocess Utveckla och förbättra i egen kommun Idéer och goda exempel Indikatorer på samband

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2001:3

INFLATIONSRAPPORT 2001:3 ENKÄTSTUDIE ÖVER SVENSKA FÖRETAGS PRISSÄTTNINGSBETEENDE Företags prissättningsbeteende är en central fråga för att förstå vilka effekter penningpolitiken har på inflationen och hur prisnivån påverkas av

Läs mer

Årsplan 2014 för ledningsprocessen i Landstinget Kronoberg

Årsplan 2014 för ledningsprocessen i Landstinget Kronoberg Landstingets kansli 2014-08-12 (Slutlig version) Årsplan 2014 för ledningsprocessen i Landstinget Kronoberg On 8 jan kl 8.30-15 Ledningsgrupp LD Ti 14 jan kl 8-10 Beredning inför LSAU/LS LS ordf To-Fr

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Maj 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. Maj 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Maj 2017 Framtidsindikatorn Maj 103,3 månadsindex Positivare tongångar i handeln +3,5% månadsutveckling 107,3

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna

Läs mer

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild 2015-10-01 PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel

Läs mer

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna

Läs mer

WindPRO version 2.9.250 Jul 2013 Utskrift/Sida 2015-01-08 15:08 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: Skugga G114-2000 nav 125 meter

WindPRO version 2.9.250 Jul 2013 Utskrift/Sida 2015-01-08 15:08 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: Skugga G114-2000 nav 125 meter SHADOW - Karta 2015-01-08 15:08 / 1 Timmar per år, verkligt fall 0-8 Timmar 8-16 Timmar 16-100 Timmar 0 250 500 750 1000m Karta: Fastighetskarta, Utskriftskala 1:15 000, Kartcentrum SWE99TM Öst: 426 360

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. April 2017

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag. April 2017 Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2017 Framtidsindikatorn April 99,8 månadsindex Framtidsindikatorn minskade i april -1,0% månadsutveckling

Läs mer