Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder"

Transkript

1 Vägen till en ökad merförsäljning Ett examensarbete om hur man organisatoriskt kan stödja en ökad merförsäljning till befintliga kunder AvZannaMårtenssonhandlettavCarl JohanAsplund(LTH)ochPehrJohnsson (Agresso) 1

2 Sammanfattning DettaexamensarbetehandlaromhurAgressokanökasinförsäljningtillbefintligakunder genomorganisatoriskaförändringar. AgressoABtillhörKoncernenUnit4Agressosomtillverkarochsäljeraffärssystemsamt tjänsterkopplattillprodukten.företagetharunderdesenasteårenvuxitkraftigti storlekgällandeanställda,kundersamtprodukterochtjänster.arbetetberörfråganhur Agressokanökasinmerförsäljningtillbefintligakundermeddessanyaförutsättningar. EttStrategidokumentförAgressoABärframtagetochharvaritettviktigtgrundför examensarbetet.därbeskrivsledningensviljeinriktningochstrategierförföretaget. Blandannattydliggörsfokuspåbranschersamtförsäljningavlösningartillkund.De lösningarsomsäljsbeståravbådeprodukterochtjänster. Examensarbetetsmetodikbyggerpåsystemsynsättetvilketinnebärattettföretag beskrivsgenomenheterochgrupperavmänniskor.ansatsenförarbetetharävenvarit tydligkvalitativt.metodikenbyggerpådelsinsamladempiriochdelsenteoretisk referensram.denfrämstainsamlingenavempiriharskettgenomenstörrefallstudiepå Agressosomfrämstbyggerpådjupintervjuermedettantalanställdapåföretaget. Informationharäveninhämtatsgenomobservationer,litteraturstudier,information hämtatfråninternetsamtinterntmaterialfrånagresso. Denteoretiskareferensrameninnefattarfleraolikaämneneftersomfrågeställningen berörettantalämnen.teorinbeskriveraffärssystem,olikaorganisationsstrukturer, försäljningsprocesser,kundansvar,relationsmarknadsföringochincitamentssystem. EmpirinbeskriverfrämstAgressoochdessorganisationochinternastrukturer.Här beskrivsävenföretagetshistoriasamtincitamentsstruktur.företagetharen organisationsstruktursombyggerpåbranschindelningdenöverstaindelningenär mellanoffentligochprivatsektor.empirinbeskriverävenkortandraföretagförattfå enreferensramförolikaorganisationsstrukturer.idennadelavarbetetbeskrivsbland annathurteliapartnersanvänderkeyaccounts. Analysenutgårfrånteorinochempirin.Diskussionenberörblandannatorganisation, strategi,försäljningsamtmerförsäljning.analysskeravnulägetochjämfördagens strukturpåagressomeddenteoretiskareferensramen. Utifrånanalysensammanställssedanettantalförbättringsområdensamtåtgärder kopplattilldessa.dessabeskrivsislutsatsen. Deområdensombeskrivsislutsatsenochsomdetfinnsmöjligförbättringspotentiali är: Organisation Försäljning Kundansvar Kommunikation Incitamentssystem Inomalladessaområdenföreslåsförbättringsåtgärdersomskasyftatillattöka merförsäljningentillbefintligakunder. 2

3 Innehållsförteckning... 1 SAMMANFATTNING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND... 5 PROBLEMBESKRIVNING... 6 SYFTE... 8 AVGRÄNSNINGAR... 9 MÅLGRUPP... 9 EXAMENSARBETETSUPPLÄGG...10 METOD...12 INLEDNING...12 HURMETODIKENHARANVÄNTSIEXAMENSARBETET...12 METODSYNSÄTT...13 METODIK...17 UNDERSÖKNINGSANSATS...18 METODERFÖRDATAINSAMLING...20 METODKRITIK...23 GENOMFÖRANDETAVEXAMENSARBETET...24 TEORI...27 AFFÄRSSYSTEM...27 ORGANISATIONSSTRUKTUR...28 BELÖNINGSSYSTEM...37 STYRNINGAVVERKSAMHET...39 FÖRSÄLJNING...41 KEYACCOUNTMANAGEMENT(KAM)...48 EMPIRI ENBESKRIVNINGAVFÖRETAGET...52 STRATEGI...52 PRIORITERADEBRANSCHER...54 PRODUKTEROCHTJÄNSTER...55 NÖJD KUND INDEX(NKI)...56 ORGANISATION...57 FÖRSÄLJNING...60 KUNDANSVAR...62 KOMMUNIKATION...64 INCITAMENTSSYSTEM...65 EMPIRI EXEMPEL

4 TELIAPARTNERSANVÄNDNINGAVKEYACCOUNTS...67 SAP...70 LAWSON...71 SAS HURHARSASMÖTTDENHÅRDNANDEKONKURRENSENOMKUNDER?...73 ANALYS...75 ORGANISATION...75 FÖRSÄLJNING...84 KUNDANSVAR...88 KOMMUNIKATION...92 INCITAMENTSSYSTEM...93 SLUTSATS...96 FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN...96 ÅTGÄRDSFÖRSLAG...99 Bilagor Bilaga1 Frågemall Bilaga2 Agressoorganisation Bilaga3 Historik Bilaga4 Produkterochtjänster Bilaga5 Sammanfattningavdegenomfördaintervjuerna 4

5 Inledning Dettakapitelgereninledningtilldettaexamensarbete.Bakgrund,problembeskrivningen ochdessfrågeställningardiskuterasochbeskrivs.ävenenbeskrivningavexamensarbetets uppläggochdefinitionerfinnsidennainledning Bakgrund Ettaffärssystemäridagennaturligdelavdeflestaföretag.Viserenutvecklingsom innebärattmanförutomdeklassiskafunktionernaförettaffärssystemoftakräver funktionerinomettbrettspektrumavområden.detfinnsävenbehovavattolika systeminomettföretagskakunnaintegrerasmedvarandrapåettsmidigtsättsamt iblandävenmedsystemfrånleverantörer,kunderoch/ellerpartners. Affärssystemenbliralltmeravgörandeförföretagensöverlevnadochmerän85%av beslutsfattarnaimindreochmedelstoraföretaganserattaffärssystemenäravgörande föraffärerna. 1 Mångaavdemindreochmerlokalaaffärssystemenhållerpåattbytasutochistället ersättsdemedstorastandardsystem.mångastörreleverantöreravaffärssystemhar valtattköpauppmindrekonkurrenterförattklarasigikonkurrensennärmarknaden nukommitinienmermogenfas. 2 Konsolideringarskerinombranschenochmångastörreföretagbreddarsinaportföljer averbjudnaprodukterochtjänster.dettaskerdelsgenomattdeköperuppmindre företagochpådetvisetfårflerprodukter.breddningenskerävengenomatt lösningarnasomsäljsbliralltmerkomplexavilketledertillattkundenkräverolika typeravkonsulttjänster.konsulttjänsternaerbjudsinomutbildning,kartläggningsamt utvecklingavprocesserochimplementeringförattkundenskakunnanyttjasystemet påbästasätt.vissaföretagerbjuderdessatjänstersjälvmedanandraföretaghar partnerskapmedandraföretagsomerbjuderdessatjänster. 3 Agressoärigrundenettföretagsomsäljeraffärssystem.Agressosaffärssystemskavara ett Affärssystemutanbästföredatum.Deharvaltattfokuserapåmedelstorasamt storaverksamheteriförändringinomspecifikabranschsegment.dessabranschsegment äridagslägetuppdeladepåprivataochoffentligakunder.anledningentillattmanvalt attriktasigmotspecifikabranscherärattmaninomdessaområdenansersigbesitta högbranschkunskapsamtharkompetensattsebehovhoskundernaförattsedankunna levereravärdeskapandelösningar. 4 Agressoärettföretagsompårelativtkorttidharvuxitfrån100till400anställdai Sverige.Underdennatillväxtperiodharmanblandannatförvärvatnyaföretagochhar utökatmedflerprodukterochtjänstersomerbjudstillkunderna. 1 Affärssystemenäravgörandeförföretagen;ComputerSweden, Storföretagenkonsolideraraffärssystemen;ComputerSweden, Agressostrategi ;Interntmaterial; 5

6 Agressoharvuxitgenomattdefåttinmånganyakunderochvunnitmånga upphandlingarbådepådenprivataochpådenoffentligasidan.deharidagenstor kundbasochharisinstrategivaltattfrämstfokuserapåförsäljningtillbefintliga kunder.förattkunnaerbjudasinakunderettstörreutbudavlösningarsåharagresso idagutvecklatsinlösningskatalogsombeståravettflertalprodukterochtjänster. 5 Problembeskrivning MycketförändringarharskettinombranschendärmedävenförAgresso.Företagethar bådevuxitiantaletanställda,antaletkunderochantaletprodukterochtjänsterde erbjuder.dettaarbeteberörfråganomhuragressosomhargenomgåttstora förändringar,påbästasättskalldranyttaavsinbreddningavprodukterochtjänster samthurdegenombreddningenskakunnaerbjudaflerlösningartillfrämstderas befintligakunderpåetteffektivtsätt. MedenstorbefintligkundbassamtenbreddningavderaslösningskatalogserAgresso nuenmöjlighetattistörreutsträckningsäljafleravsinabefintligalösningartillsina befintligamarknader.dettastårskrivetiagressosstrategiför ochstrategin benämnssomenmarknadspenetration. LösningarnakanbeståavenellerfleraprodukterochAgressohardesenasteårenköpt uppmindreföretagvilketletttillettbredareutbudavprodukter.ävennärdetgäller tjänstesidansåerbjuderagressoettstortutbud.tjänstersomerbjudsärprojektledning, implementering,kundanpassningar,integrationer,affärskonsulteringochteknisk konsultering. 6 IdagharmångaavAgressoskunderendastdelaravAgressossystemochanvändersig kanskebaraavtvåolikakonsulttjänsterparallellt.agressovillattvarjekundskaköpaså mångaprodukterochtjänstersommöjligtavagressoförattkunnaerbjudaså komplettalösningarsommöjligt.examensarbetetkommerattberörahuragressokan uppmuntraochstöttadennaförändring. IochmedattAgressoharvuxitsåharävenorganisationengåttfrånattsäljaenprodukt, d.v.s.ettaffärssystem,tillattsäljaettflertallösningaranpassadeefterkundernasbehov. DettaställernyakravpåAgressogällandekunskapomkundensamtgällandede lösningarsomföretagetkanerbjuda. 5 Agressostrategi ;Interntmaterial; 6 Agressostrategi ;Interntmaterial; 6

7 IFig.1finnsdetbeskrivethurAgressolösningaräruppbyggda.HärsermanattAgresso harkompetensinomfleralösningsområdenochinomspecifikabranscher.lösningarna somsäljsbeståravettflertalprodukterochtjänster.idagärdetmångakundervars lösningarbeståravenellertvåprodukterochtjänster.meddenbreddningav lösningskatalogensomskettfinnsdetmöjligheterattsäljaenstörrebreddavprodukter ochtjänstertillvarjeenskildkund.dennabredareförsäljninggeragressomöjlighetatt växafrämstinombefintligmarknadmenäventillstordelhosdebefintligakunderna. Fig.1BeskrivningavAgressoslösningar Agressosstrategihargåttfrånattvinnamånganyakunderiupphandlingartillatt främstfokuserapåattbehållabefintligakunder.dettaställernyakravpåagresso gällandekontinuerligkontaktmedkundernasamtsätterstörrefokuspååterförsäljning ochmerförsäljning. Agressoharunderdesenasteårenblivitbetydligtfleranställdavilketgörattmanhar valtattorganiseraverksamhetenannorlundaäntidigare.manhargåttfrånatthaen tydligfunktionsindeladorganisationtillattvaraorganiseradeefterbranscher.dockhar manvaltattläggavissaresurserutanfördessabranscher.anledningentillattmanvill varamerbranschspecifikärattmanskakunnaåteranvändakompetenssomärspecifik förolikabranscherochförattkunnaerbjudakundernalösningarsomärspecifikaför kundernasbranscher.enannanförändringsomskettärattdenlösningskatalogsomen säljarekanerbjudakundernaharbreddatsiformavbådeflerprodukterochfler tjänster. StrateginförAgressoinnebärattdeskaväxafrämstinomsinabefintligamarknaderoch arbetaförattbehållasamtsäljamertillbefintligakunder.deharävenvuxitstarktunder desenareåren,dettagällerantaletanställda,antaletprodukterochantalettjänster. 7

8 Meddettasombakgrundvillförfattarenundersökahurmanorganisatorisktkanstötta uppstrateginföragressoochhurmanpåbästasättfördelaransvargällandeagresso kunder. Syfte Examensarbetetsyftartillattbelysasamtförsökabesvarafrågornanedan.Syftetär indeladietthuvudsyftesamtfyraolikadelsyften. Syftetmedexamensarbetetärfrämstattskapaunderlagförfortsattdiskussioninom ämnetpåagresso.arbetetskageenbredförståelseföragressosomföretag,deras marknadsstrategiochorganisation. SyftetärävenattgeenmeringåendebildavhurAgressosorganisationserutsamt analyseraochutvärderadennatillpersonerutanföragresso. UtifråndennaanalysskasedanförbättringsförslagpåhurAgressokanorganiserasig presenterasmedsyfteattpåettbättresättstödjaagressosmarknadsstrategi.denna presentationskainnehållaförslagpåhurkundansvaretskafördelasochhur försäljningenmotbefintligkundbörske. Huvudsyfte HurkanAgressoorganisatorisktstödjaenökadmerförsäljningtill befintligakunder Delsyften Inomexamensarbetetrymsbådefrågorsomberörorganisation,försäljning, kundansvar,kommunikationochincitamentssystem. Hurkanmananvändaorganisationsstrukturenförattöka merförsäljningen? HurbörfördelningenavkundansvarseutinomAgresso? HurbörstrukturenförkommunikationseutinomAgresso? HurbörincitamentsstrukturenförAgressoseut? 8

9 Avgränsningar FokuspårapportenkommerattliggapåhurAgressoharvaltattorganiserasigsamt vilkaförändringarsomskullekunnamedförapositivaeffekterförföretaget.dockfinns äventeorierochexempelmedförattgereferensramartillvilkaförbättringsåtgärder somgårattgöra. Arbetetkommerattliggapåenrelativtgenerellnivåförattdetskavarahanterbartoch kommersnarareattgeförslagochuppmuntratillfunderingaränattgeexaktalösningar påproblemformuleringarna. ArbetetharintehellersomsyfteattgenågradjupareriktlinjergällandehurAgressos produkterochtjänsterskautformasiframtidenförattunderlättaförmerförsäljningtill befintligakundersamtskapastörreincitamentförbefintligakunderattintelämna företaget. Studienharingakvantitativamålsättningardåarbetetintekommerattimplementeras direktiverksamheten.intehellerkommernågrakvantitativabedömningarattgöras Målgrupp DettaarbetevändersigtillpersonalpåAgressosomarbetarmeddessafrågorfrämst ledningsgruppen,säljansvarigasamtansvarigaförolikaprodukt och verksamhetsområden. ArbetetvändersigäventillpersonalochstudenterpåLundstekniskahögskolasamt andrahögskolormedettintresseinomområdet. 9

10 Examensarbetets upplägg Examensarbetetäruppdelatiolikadelarförattdetskavaraenklareattföljasamtfinnas möjlighetattfokuserapådetsomäravintresseförläsaren. 1.Inledning 2.Metod 3.Teori 4.Empiri:Nulägesbeskrivning Agresso 5.Empiri;Exempel 6.Analys 7.Slutsats Fig.2Examensarbetetsupplägg 10

11 1.Inledning Idettakapitelpresenterasbakgrundentilluppsatsensamtuppsatsensstrukturoch problemformuleringar. 2.Metod Idettakapitelbeskrivsmetodensomanvändsförarbetet.Härbeskrivsdemestkända forskningsperspektiven,samtdemetodvalsomexamensarbetebyggerpå. 3.Teori Idettakapitelbeskrivsdeteoriersomanvändsförinskaffandeavenreferensraminom ämnet.dennareferensramharsedanvaritendelavgrundenföranalysen. 4.Empiri:NulägesbeskrivningAgresso DennadelinnefattardeninsamladeempiringällandeAgressosomföretagsamtåsikter ommerförsäljningochorganisationiföretaget.informationenharinhämtatsfrämst genomintervjuermenävenfrånagressoshemsida,intranätsamtannatinterntmaterial. 5.Empiri:Exempel IdennadelavempirintasexempelfrånkonkurrentertillAgressosamtandraföretagav intresseupp.exemplenskavisapåpraktisktillämpningavkeyaccountssamtvisahur olikaföretagväljerattorganiserasinverksamhet. 6.Analys IAnalysendiskuterasolikaområdensomgåttsigenomiteoriochempiridelen. Diskussionenberörblandannatorganisation,strategi,försäljningsamtmerförsäljning. 7.Slutsats IdettastyckebeskrivsdeområdendärAgressoharförbättringspotentialsamt åtgärdsförslaginomdessa.områdenaberörfrämstagressosorganisation,strukturoch ansvarfördelning. 11

12 Metod Dettakapitelbeskriverdemestkändaforskningsperspektivensomäranvändbaravid uppsatsskrivningsamtbeskriverdemetodvalsomexamensarbetetbyggerpå.metodersom användsfördatainsamlingsamtgenomförandetavexamensarbetetfinnsävenbeskriveti kapitlet. Inledning EnligtIngemanArbourochBjörnBjerkesåutgörmetoder vägledandeprinciperför kunskapande.metodenochdärmeddeprincipersommananvändersigavmåstehänga sammanmeddeproblemmanvillbelysaochlösasamtdegrundläggande föreställningarsompersonensomskaanvändasigavmetodenhar. 7 EnuppsatsMetodkanävenbeskrivassom planmässigttillvägagångssättförattinsamla och/ellerbearbetainformation. Syftetmedmetodenärattgesvarpåettproblemeller enfråga. 8 Hur metodiken har använts i Examensarbetet MetodochTeoriärderedskapsomanvändsförattundersökaochdraslutsatseromdet materialsominhämtasunderundersökningen.dettamaterialsominhämtassamtär föremålförundersökningenkallasförempiri.empirikanvaraiakttagelser,data, utsagor,texterm.m. 9 Uppsatsenbeståravtreben.Idessafinnsteori,metodochempiri.BenensesiFig.3. Fig.3HurmetodikenanvändsiexamensarbetetS ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S LotteRienecker,PeterStrayJ rgensen,attskrivaenuppsatss LotteRienecker,PeterStrayJ rgensen,attskrivaenuppsatss

13 Metodsynsätt Beroendepåhurmanuppfattarverklighetensågårdetattdelauppmetodsynsätten. Analytisktsynsätt,systemsynsättochaktörssynsätt.Detresynsättenöverlappardelvis varandraochkanävendelasineftervilkenkunskapmaneftersöker.sefig.4.man skiljermellanförklarandeochförståendekunskap.dehärstammarfrånvilkensynman harpåkunskapochvilkametodersomkananvändas. 10 Fig.4Detresynsätten,FrånArbourochBjerke Förklarandekunskap(Explanatik):Dennasynpåkunskapkommerfrånpositivismen somförkastarallaskillnadermellannaturochsamhällsvetenskaperna.explanatiker antarattsammametodersomanvändsmedbraresultatinomnaturvetenskapenävenär tillämpbarainomsamhällsvetenskapen.enexplanatikerbetraktarsocialasammanhang ochhändelserkopplattilldessasom fakta ochsom objekt.devillsedanfinnaolika sambandelleravvikelserochanvändersammatypavlogiksomvidstudieravskeenden inaturen.enexplanatikeranserdessutomattdensocialavärldenärsåkomplexattman börreduceraochförenkladenförattkunnaförklaraochfinnasamband. 11 Förståendekunskap(Hermeneutik):Hermeneutikerhävdarattdetfinnsen avgörandeskillnadmellanattförklaranaturenochförståkulturenochskiljerdärförpå metodersomanvändsiklassisknaturvetenskapochdesomanvändsi samhällsvetenskapen.deanserattdeklassiskametodersomanvändsinom naturvetenskapeninteärlämpligaattanvändainomsamhällsvetenskapenävenomde anpassas.enhermeneutikerhävdarattdensocialavärldenredanistorutsträckningär förenkladgenomt.ex.begreppochmodellerochdärförbörmanägnasigåtatt problematiseraochhelhetsorientera ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S

14 Analytiska synsätt Dettasynsättkommerfråndenklassiskaanalytiskafilosofinochärdetäldstasynsättet avdetre.detbyggerpåsummativkaraktäralltsåatt helhetenärsummanavdelarna. Dettagörattnärmanlärtkännadelarnatillnågotsåkanmanläggaihopdessaförattfå förståelseförhelheten. 13 SeFig.5. Fig.5.DetAnalytiskasynsättetenligtArbourochBjerkeS.66 Kunskapensomutvecklasutifråndettasynsättskavaraavindividoberoendekaraktär vilketbetyderattdenskavaraoberoendeavsubjektivaupplevelser.detanalytiska synsättetantarocksåattverklighetenärobjektivochsträvarefterattförklaradenna verklighetmedhjälpavkausalasamband.kausalasambandinnebärattmanletarefter sambandmellanorsakochverkan. 14 Vidanvändandeavettanalytisktsynsättinförskaffasalltiddataomdetellerdeobjekt somskabeskrivas.datainsamlingenstyrsavdehypotesersomställtsibörjanav utredningen.hypoteserärantagningar,beskrivningarochförklaringarsommangenom undersökningentestaromdeärkorrekta.resultatetfrånenundersökningmeddetta synsättblirenteoriuppbyggdavverifieradehypoteser.dessahypoteserskamedhjälp avdatavisasigintevarafalska. 15 Systemsynsättet Systemsynsättetkomunder1950 taletochvarfrämstenmotreaktionmotdet analytiskasynsättetochderassummativaverklighetsbild.dettasynsättmenaratt helhetenavvikerfråndessdelar.dettaledertillattdetfinnsskillnader(synergier) mellansummanavdelarnaochhelheten. 16 SeFig ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S60,S.70,S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S80 16 ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S.66 14

15 Fig.6.SystemsynsättetenligtArbourochBjerkeS.67 Denkunskapsommanutvecklarmedhjälpavsystemsynsättetärenligtsynen systemberoende.ettsystemkanbeståavindividerdärdessaindividersbeteendeföljer systematiskaprinciper.delarkandärföriblandförklarasutifrånhelhetens egenskaper. 17 Inomsystemsynsättetansermaninteattdetäranvändbartattsökakausalasamband.I ställetsökermanefterfaktorersompåverkarsystemetisinhelhetochär ändamålsenligaförsystemet.dessasambandkallasfinalasambandmellandrivkrafter ochderasresultat.dettasambandkallasförindikator effekt samband.sefig Fig.7.Beskrivningavindikator Effektsambandet.FritolkningavArbourochBjerkeS.82 Systemsynsättetharenannaninställningtillattanvändaerfarenheterfrånen undersökningtillenannanändetanalytiskasynsättet.dettaeftersomresultatetfrånen undersökninginteutgörenabsolutteoriutanerfarenheternagårattanvändaom undersökningengörspåliknandesystem. 19 Aktörssynsättet IAktörssynsättetansermanatthelhetenkanförståsutifråndelarnasegenskaperoch dettasynsättärdetyngstaavdetresynsätten.detkomframunder1960 taletoch synsättetharingetförklaringsintresse,utanfokuserarpåattförstådensocialahelheten. 17 ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S.85 15

16 Förklaringenskerutifråndeenskildaaktörerna.Aktörssynsättetmenarattdetär ointressantatttittapådesystematiskaegenskapernanärmanskabeskrivaex.en organisation.iställetskamanfokuserapådebetydandeaktörernashandlingaridet socialasammanhanget.sefig Fig.8SystemsynsättetenligtArbourochBjerkeS.67 Dettasynsättskiljersigstarktfråndeandraeftersomsynsättetinteutgårfrånattdet finnsnågonobjektivverklighet.verklighetenutifråndettaperspektivärensocial konstruktionvilketinnebärattdenärberoendeavoss.dettagörattverklighetenkan betraktasgenomfleraolikaverklighetsbildersomdelasavolikagrupperavmänniskor. Dessabilderkanmerellermindreöverlappavarandraochidefallöverlappandetleder tillattenstorgruppmänniskorkandetsessomenobjektivverklighet.denna objektivitetärdockinteavsammatypsomnämnsideandratvåsynsättenutandenna objektivitethelatidenbörifrågasättas.dettaeftersomdenärskapadavmänniskoroch vibörlöpandeifrågasättaochomprövavadvikallarverkligheten 21 Denkunskapsommanutvecklariaktörssynsättetblirenligtsynsättetindividberoende menföljervissaprinciperförhurdensocialaverklighetenkonstrueras.aktörssynsättet antarocksåattverklighetenärensocialkonstruktion. 22 Val av Metodsynsätt Dettaarbetebyggerpåsystemsynsättet.Metodvaletförexamensarbetetharbyggtdels påförfattarenssynpåverklighetenochävenpåproblemet.ettföretagärettsystem uppbyggtavindividersamtenheterochgrupperavmänniskor.dessaenheterbildar tillsammansenorganisationsomfungerarmerellermindrevälbådeberoendepåvilka gruppersomfinnsiorganisationensamthurdessaärorganiseradeochhurvälde arbetartillsammans.därförpassarämnetskaraktärvälinpåsystemsynsättet. Detanalytiskasynsättetanserförfattarenintetartillräckligthänsyntillden komplexitetensomfinnsienorganisation.deklassiskaanalytiskametodernaärinte tillräckligaförattsvarapåfrågeställningen.aktörssynsättetärintehellerlämpligtdå 20 ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S.70 16

17 författarenanserattdetfinnsenobjektivverklighetävenomdennaverklighettillviss delkanvarasåkomplexattdenärsvårtattförståochförklara.dockkanmandra inspirationfråndettasynsättgällandehurenskildaindividerisystemetkanhaen väldigtstorpåverkanpåorganisationenisinhelhet. Metodik Utifrånmetodsynsättetochproblemetskaraktärharolikateknikeranväntsförattlösa degivnaproblemställningarna.vidsystemsynsättetäroftastsyftetavattbeskrivaen objektivverklighet.förattgöradettakartläggsoftapersonerssubjektivaidéer, ambitionerochföreställningar.dessabehandlassomomdevoreobjektiva.kravenär dockintelikahögtställdagällandehurmananvänderdeolikateknikernasomvidett analytisktsynsätt.videttsystemsynsättärdetviktigtattskapaförståelseför komplexiteteniverkligheten. 23 Metodikkanävenbetecknasorienteringochavserkunskaparenssättattplanläggaoch genomföraenstudie.inomsystemsynsättetkantvåolikaorienteringaranvändas: 24 Mål medelorientering Sök Lärorientering Mål medelorienteringenlederinormalfallettillettstrukturelltsystem perspektiv medansök Lärorienteringeniregelledertillettprocessuelltsystemperspektiv. 25 DennaundersökningharutgåttfrånenMål medel orienteringeftersomförfattaren anserattdennaorienteringlämparsigbästförexamensarbetet.dettafrämsteftersom arbetetäravundersökandekaraktärochnyckelpersonerinomagressointeäraktivt delaktigaienförändringsprocessdirektkopplattillarbetet. 26 ArbetsgångenförarbetetkansesiFig.9ochbeståravfyraolikasteg.Problem,systemanalys,system konstruktionochtillämpningavdetnyaförslaget. Fig.9.ArbetsgångenvidsystemsynsättetenligtArbourochBjerkeS ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S

18 Manutgårfrånattdetföreliggerettproblemisystemet.Utifråndettaantagandegörsen systemanalyssamtenproblemformulering.systemanalyseninnebärattmankartlägger mönstersamtletareftersambandisystemet.dennasystemanalyskangenomföraspå fleraolikasättmengemensamtförallaärattmanalltidskafokuserapåhelheten, försökaförstådelarnautifrånhelhetensamtkartläggarelationernamellandelarnaoch deraspåverkanpåhelheten. 27 Deteknikersomanvändsvidsystemanalysenärtraditionellateknikerfördatainsamling vilkaanpassasfördenspecifikasituationen.manutnyttjarsekundärtmaterial,direkta observationersamtintervjuer.mananvändersigdockaldrigavexperiment.efteratt mankartlagtproblemetgenomsystemanalysenutarbetasettnyttsystemförslag.denna delkallasförsystemkonstruktion.eftersystemkonstruktionenkommerdetsistasteget sominnebärattmanvidtarettförsöktilltillämpningavdetnyaförslaget. 28 Detfinnstrearbetssättsomanvändsinommål medelorienteradestudier.dessaär: 29 Expertvarianten.Dennavariantinnebärattpersonensomutför undersökningenintedeltariimplementeringenavförslagetutanlämnarendast ifrånsigettfärdigtförslag. Styrvarianten.Dettaarbetssättföljerdenursprungligamodellenförmål medelorientering.personensomutförundersökningendeltaralltsåäveni tillämpningenavförslaget.styrvariantenutgårifrånantagandetattmanmed dennamodellkanlösaolikatyperavstyrproblem. Överensstämmelsevarianten.Ävendennavariantinnebärattundersökaren deltaritillämpningenavförslaget.dennavariantbyggerpåföreställningenatt ettproblemuppstårgenombristandeöverensstämmelsemellanolika komponenterisystemetalternativtmellansystemetochdessmiljö.lösningenpå problemetskergenomattskapaenöverensstämmelsesituation. IdettaarbeteanvändsExpertvarianten.Arbetetsmålsättningärattläggaframett systemförslagochdenev.implementeringenavförslagetingårinteimålsättningen. Undersökningsansats Enundersökningsansatsharattgörameddess grundläggandetekniskautformning. Dettaskaintekopplassammanmedvilkatyperavslutsatservivillkunnadrad.v.s.vilka frågorvivillfåbesvarade.dockpassarvissateknikermerellermindrebraberoendepå vilkaslutsatsermanvilldrasamtvilkenmetodansatssomvalts. 30 Detfinnstvådimensionergällandeundersökningsansatsen: 31 Denenadimensionenärmedavseendepåommanvillundersökapåbredden ellerpådjupet.detvillsägaommanvillundersökaettenskiltfallelleromman 27 ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S ArbourochBjerke;Företagsekonomiskmetodlära.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S.209;S

19 väljeratttittameröversiktligtpåettflertalfall.ommanvilltittaöversiktligtpå flerafallkallasdettvärsnittsanalys.entvärsnittsanalyskandelasinisurveyoch experiment. Denandradimensionenärmedavseendepåommanvillanvändasigav kvantitativaellerkvalitativaanalysmetodersamthurdeninsamladedatan uttrycks. Deolikadimensionernakanredovisasienmatrisse.Fig.12ochdetgårattkombinera deolikadimensionerna. Fallansats Tvärsnittsansats Survey Experiment Kvantitativansats Kvalitativansats Fig.12.Översiktavundersökningsansatser.FritolkningfrånLekvallochWahlbin. Kvantitativansats:Kvantitativastudierinnebärattdetinsamladematerialetuttrycksi sifferformochanalyserasmedhjälpavstatistiskaberäkningsmetoder. 32 Kvalitativansats:Enkvalitativansatsinnebärattmansamlarindatasomintepåett meningsfulltsättkankvantifieras.iställetsåanalyserasdetinsamladematerialetmed analysmetodersomär ickeräknande. 33 Fallansats:Fallansatsinnebärattmanstuderarenskildaundersökningsobjektpå djupet.ex.påenfallansatsärenundersökningsomsyftartillattundersöka köpprocessenhosenellernågrakundertillettföretag. 34 Karaktärenhosundersökningarmeddennaansatsärattmanoftastfokuserarpå detaljeradebeskrivningaravdeenskildafallen.mankartläggeroftaprocesseroch beteendenmenärinteintresseradavattdranågrakvantitativaslutsatsersåsomhur mångaavleverantörernasomgörpåettvisstsätt PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S

20 Tvärsnittsansats:Tvärsnittsansatsärdetnäretttvärsnittavmarknadenstuderas. Dettaskergenomstuderandeavettflertalobjektförattjämföradessasinsemellansamt draslutsatseromhelagruppenutifrånresultatenfrånundersökningen. 36 Detfinnstvåolikatyperavtvärsnittsansatssurveyansatssamtexperimentellansats.Vid ensurveyansatsobserverarochregistrerarmanpassivtverklighetenmedanmani experimentellansatsaktivtförsökerattstyraverklighetensåattmanfårdetmanär intresseradavsärkiltbelyst. 37 Val av undersökningsansats Vidvaletavundersökningsansatsharhänsyntagitstillproblemformuleringarnasamt denmetodansatssomvalts.idennastudieharförfattarenvaltsettfallochkvalitativ ansats.sefig.13. Fallansats Tvärsnittsansatts Survey Experiment Kvantitativansats Kvalitativansats X Fig.13.Beskrivningavundersökningsansatsenidettaarbete.FritolkningfrånLekvallochWahlbin. UndersökningenkommerattvaraenstörrefallstudiepåAgressosamtnågramindre fallstudierpådesskonkurrentersamtexempelfrånföretagiandrabranscher.en fallansatslämparsigförstudierdärdetmanvillundersökaäravmerkomplexstruktur somidettafallettföretagsorganisationochstrukturpåmerdetaljeradnivå. Ansatsenkommerävenattvaratydligtkvalitativbådegällandeuttrycketavdataoch gällandeanalysmetoder.undersökningenkommerattvaraförklarandemedstödav analyserochbeskrivningar.denkommerinteattgebeskrivningarellerprediceringari sifferform. Metoder för datainsamling Vidinsamlingavempirintillarbetetanvändesfleraolikametoder.Dessametoderkan delasiniprimärochsekundärinformation. 36 PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S

21 Primärdata Informationsominhämtatsförundersökningensspecifikasyftekallasprimärdata. Dennainformationanvändsoftaikombinationmedsekundärdata.Närmaninhämtar primärdatagörsoftanågontypavundersökningexempelenkätundersökninggällande konsumtionsvanor. 38 Observationer Meddirektobservationmenasattundersökarensjälviakttarskeendetmanär intresseradav.metodensfördelärattskeendetregistrerasutanattmanärberoendeav vadentredjepersonkännertill,kommerihågellervillsvarapå.nackdelenmed metodenärattmanendastkanstuderabeteenden,intekunskaper,åsiktereller värderingar. 39 Underexamensarbetethardetskettfleraobservationeravförfattarensomlegatsom grundtillempirin.dessaobservationerharbeståttavinternamöten,kundbesöksamt andraobservationersomskettunderdentidenförfattarenvaritpåagresso. Intervjuer Förattfåmeringåendeuppgifteromettföretagmåstemanvändasigtillnågonsomkan lämnadeönskadeuppgifterna.valetavuppgiftslämnareärväldigtviktigtochomman skaundersökaettföretagkandetoftavaralämpligtattanvändasigavflera uppgiftslämnare. 40 Denstörstafördelenmedenpersonligintervjuärdestoramöjlighetersomfinns gällandemöjlighetentillattställaolikatyperavfrågorsamtmöjlighetentillattställa följdfrågorsamtbesvarafrågorfrånrespondenten.metodenpassardåmanvillgöra omfattandeochingåendeintervjuermeneftersomdenärväldigttidsoch kostnadskrävandeanvändsdenfrämstpåmindreurval. 41 Personligaintervjuerkanvaraupplagdapåfleraolikasätt.Ivissafallärintervjuerna väldigtstruktureradedärallafrågorärfärdigformuleradeinnanmötetsamtattdetfinns tydligariktlinjergällandehurinformationenunderintervjunskatydasoch sammanställas.iandrafallärintervjuernamerostruktureradeochintervjuarenoch respondentendiskuterarrelativtfrittettantalämnen.oftaharintervjuarendåen intervjuguidesomtaruppettantalbredafrågeområden PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S PerLekvallochClasWahlbin,Informationförmarknadsföringsbeslut.S

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 2004-05-24 Implementering av affärssystem i små och medelstora företag Abstrakt Tillväxten inom området affärssystem är idag störst

Läs mer

Kandidatuppsats Bachelor s thesis

Kandidatuppsats Bachelor s thesis Kandidatuppsats Bachelor s thesis Datavetenskap C 15 hp Affärssystem IT/Ekonomi 180 hp CRM i små och medelstora företag En studie om företagens behov av CRM-funktioner MITTUNIVERSITETET Avdelningen för

Läs mer

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Värdeväxlaren guidar ledning och strategiskt förändringsarbete Mission Rikta Beskriva Prioritera Förändra Mäta. management M. M.

Läs mer

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Projektplan Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. UPPDRAGET... 3 3. SYFTE... 3 4. MÅL... 3 5. TIDPLAN... 4 6. PROJEKTSTRUKTUR... 4 6.1 ADMINISTRATION...

Läs mer

Fallstudie på Liseberg AB

Fallstudie på Liseberg AB G Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Institutionen för informatik Examensarbete II, D-nivå i informatik Vårterminen 2001 Rationalisering av fakturahanteringsprocessen med hjälp av elektronisk dokumenthantering

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB

Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB kravbild och arbetsgång för företaget och dess integrerade leverantörer Författare: Handledare: Annika Karlsson Camilla Strömbäck Andreas Norrman Institutionen

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

BAKOM HEMSIDAN. Kandidatuppsats. Therese Tossavainen Thomas Karlsson Krister Bredmar VT11 2FE40E. Handledare: Examinator: Termin: Kurskod:

BAKOM HEMSIDAN. Kandidatuppsats. Therese Tossavainen Thomas Karlsson Krister Bredmar VT11 2FE40E. Handledare: Examinator: Termin: Kurskod: Kandidatuppsats BAKOM HEMSIDAN ~ Viktiga faktorer för e-handlare ~ Författare: Handledare: Examinator: Termin: Kurskod: Jeanette Flystam-Alvarsson Therese Tossavainen Thomas Karlsson Krister Bredmar VT11

Läs mer

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem:

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Hur hanteras de? Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: Juni, 2013 Författare: Martin Fagerstrand, Steck Handledare: Björn Johnsson

Läs mer

- FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG

- FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG QLIKVIEW I PRAKTIKEN - FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG DAVID RYDIN JOHN SANDBERG 2011 09-01 - LINKÖPING Examensarbete LIU- IEI- TEK- A- - 11/01195- - SE Avdelningen ekonomiska informationssystem

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agneta Nilsson. Ekonomprogrammet C-nivå. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning

EXAMENSARBETE. Agneta Nilsson. Ekonomprogrammet C-nivå. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2001:166 EXAMENSARBETE Budgetering vid variationer - fallstudie av två företag Agneta Nilsson Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Examensarbete i Informatik Kandidatexamen Customer Relationship Management Hur ser behovet av CRM ut för små och medelstora tillverkande företag i Sverige? Författare: Sandra Hedendahl & Johanna Karlsson

Läs mer

Förbättring av produktionsplaneringen på Miljösäck AB

Förbättring av produktionsplaneringen på Miljösäck AB Förbättring av produktionsplaneringen på Miljösäck AB Sasa Asanovic Erik Berg EXAMENSARBETE 2010 Industriell organisation och ekonomi inriktning logistik och ledning Förbättring av produktionsplaneringen

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Effektivisering av inköpsprocesser

Effektivisering av inköpsprocesser ISRN LUTMDN/TMTP--5615--SE Effektivisering av inköpsprocesser En studie på Rottneros AB Examensarbete: 5615/2007 Författare: Linda Andersson Alexander Widell Handledare: Robert Lindroth, LTH Roger Persson,

Läs mer

Master Thesis in Informatics. Masterdata. - En studie av fem SAP baserade koncerner. Peter Wretholm. Göteborg, Sweden 2007. Business Technology

Master Thesis in Informatics. Masterdata. - En studie av fem SAP baserade koncerner. Peter Wretholm. Göteborg, Sweden 2007. Business Technology Master Thesis in Informatics Masterdata - En studie av fem SAP baserade koncerner Peter Wretholm Göteborg, Sweden 2007 Business Technology REPORT NO. 2007:46 Masterdata En studie av fem SAP baserade koncerner

Läs mer

Integrerad nätverkssamverkan

Integrerad nätverkssamverkan Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Avdelningen för produktionsekonomi Lunds Tekniska Högskola Lunds universitet Integrerad nätverkssamverkan Ett sätt för små och medelstora verkstadsföretag

Läs mer

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 -

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 - Förord Detta examensarbete har arbetats fram under våren 2003 som den avslutande delen i maskinteknisk civilingenjörsutbildning med inriktning industriell ekonomi. Arbetet omfattar 20 poäng och har skett

Läs mer

Process för jämförelse av interna och externa leveranser av supporttjänster

Process för jämförelse av interna och externa leveranser av supporttjänster Process för jämförelse av interna och externa leveranser av supporttjänster - en studie för att möjliggöra konkurrensutsättning av Saab Supports tjänsteutbud. Författare Jenny Nilsson Lise Tormod Handledare

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

En fallstudie av Palltjänsten Pallet plus på Poståkeriet Sverige AB

En fallstudie av Palltjänsten Pallet plus på Poståkeriet Sverige AB EXAMENSARBETE 2005:068 CIV En fallstudie av Palltjänsten Pallet plus på Poståkeriet Sverige AB TOMAS SUNDSTRÖM MORGAN WURSCKMIDT-WANG CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Högskolan i Borås Organisationsutveckling Projektplan, fas 2b

Högskolan i Borås Organisationsutveckling Projektplan, fas 2b HÖGSKOLAN I BORÅS Projektplan Organisationsutveckling 2013-10-14 Dnr 403-13 Beställargruppen Högskolan i Borås Organisationsutveckling Projektplan, fas 2b 1 Innehåll 1 Basfakta...3 1.1 Godkännande av projektplan...3

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Avkastning

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram

Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram Stärker din förmåga att axla hela chefsjobbet Bygger ny kunskap av dina erfarenheter Lär dig skapa utvecklande dialoger och få med dig dina medarbetare Höjer din

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer