Verksamhetsbeskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsbeskrivning"

Transkript

1 Verksamhetsbeskrivning

2

3 Innehållsförteckning Inledning... 1 Definitioner och begrepp... 2 Bakgrund... 5 Nyanlända elever och skolan nationellt... 5 Att möta nyanlända där de befinner sig... 5 Varför en mottagningsenhet?... 6 Stadsövergripande mottagning... 6 Fria skolvalet... 6 Beskrivning av Välkomsten... 7 Välkomstens uppdrag... 7 Kartläggning... 8 Skolverkets kartläggningsmaterial... 8 Kartläggning på Välkomsten... 8 Välkomstens kartläggning Steg 1 och Steg Kartläggare på Välkomsten... 9 Elevens tid på Välkomsten...10 Hur länge går eleven på Välkomsten?...10 Visualisering av elevens tid på Välkomsten...10 Inskrivning...10 Kartläggning...11 Undervisning...11 Språkinriktad ämnes- och samhällsintroduktion...11 Fortsatt skolgång...13 Referenser...14 Kontaktuppgifter...15

4

5 Inledning Välkomsten är mottagningsenheten för nyanlända elever i grundskolan i Trollhättans stad. Välkomsten är en del av den satsning som politiker i Trollhättans stad har valt att göra för att öka likvärdigheten i undervisning av nyanlända och förbättra kvaliteten i nyanlända elevers utbildning. Verksamhetsbeskrivningen för Välkomsten inleds med Definitioner och begrepp som är bra att känna till i arbetet med nyanlända. Sedan följer Bakgrund följt av Beskrivning av Välkomsten, Kartläggning, Elevens tid på Välkomsten, Inskrivning, Kartläggning, Undervisning och Fortsatt skolgång. Verksamhetsbeskrivningen tar liksom verksamheten sin utgångspunkt i kommande lagar och riktlinjer samt forskning gällande nyanlända. 1

6 Definitioner och begrepp Nyanländ I skollagen har det inte funnits någon definition för nyanländ. Det ligger ett nytt förslag på hur nyanlända ska definieras. Regeringens förslag En definition av nyanländ ska införas i skollagen. Med nyanländ ska avses en person som har varit bosatt utomlands och som nu är bosatt i landet eller ska anses vara bosatt i landet och som har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då personen fyller sju år. En person ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet. Uttrycket nyanlända ungdomar ska användas i bestämmelserna om introduktionsprogrammet språkintroduktion i gymnasieskolan. Även andra elever än nyanlända ska få gå språkintroduktion om det finns särskilda skäl. (Regeringens proposition 2014/15:45) Förberedelseklass Förberedelseklass har inte heller funnits med i skollagen, dock har det funnits en definition i Skolverkets publikation: Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008). Regeringens förslag Rektorn ska få besluta att en nyanländ elev som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att kunna följa och tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen delvis ska undervisas i förberedelseklass. Även en annan elev, som har varit bosatt utomlands och vars kunskaper har bedömts, ska under motsvarande förutsättningar få undervisas delvis i förberedelseklass. En elevs OBS! Alla definitioner och begrepp som är förklarade är inte med i denna verksamhetsbeskrivning, dock är de begrepp som är bra att känna till i arbetet med nyanlända. undervisning i förberedelseklass i ett visst ämne ska avbrytas så snart eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper för att kunna delta i den ordinarie undervisningen i det aktuella ämnet. En elev ska inte få ges undervisning i förberedelseklass längre tid än två år. (Regeringens proposition 2014/15:45) Nedanstående definitioner och begrepp är tagna ur publikationen Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008) samt från Migrationsverkets hemsida. Asylsökande Asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) i Sverige, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord. Asylsökande åberopar exempelvis att han/hon är flykting och på grund av de politiska förhållandena i sitt hemland inte kan återvända. 2

7 Andraspråk Språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk (modersmål). Modersmål Det språk som barn lär sig först, förstaspråk. Studiehandledning Handledning på elevens modersmål. Om eleven före ankomsten till Sverige undervisats på annat språk än modersmålet får studiehandledning ges på det språket. Flykting Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU: regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av: ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att myndigheterna inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper. Anhörighetsinvandring eller anknytningsinvandring Anhöriginvandring eller anknytningsinvandring är när en person vill flytta till Sverige på grund av att de har en anhörig som har uppehållstillstånd i Sverige eller är svensk medborgare. Det gäller ofta make, maka, sambo eller barn under 18 år. Även adoptivbarn ingår i denna kategori av invandring. Anhöriginvandraren är den som kommer till Sverige. Anknytningspersonen är den som redan bor i Sverige. Anhöriginvandring följer i viss mån asylinvandringen eftersom flyktingar efter en tid i Sverige ofta vill förenas med någon anhörig. Kvotflykting Kvotflyktingar är de flyktingar som FN:s flyktingorgan UNHCR beviljat flyktingstatus och som kommer till Sverige från något av FN:s flyktingläger. Den svenska regeringen bestämmer kvoten. Arbetskraftsinvandring Personer som flyttar till Sverige på grund av arbete. Asylsökande Utlänning som kommit till Sverige och begärt skydd mot förföljelse, men som inte fått sin ansökan prövad av Migrationsverket och/eller Migrationsdomstol. Ensamkommande barn Asylsökande barn och ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare. Gömda barn Barn och ungdomar som har fått avvisnings- eller utvisningsbeslut och håller sig gömda för att inte bli avvisade. 3

8 Papperslösa barn Barn och ungdomar som aldrig har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och därför aldrig har registrerats hos Migrationsverket. Vårdnadshavare Den person eller personer som har den rättsliga vårdnaden, det vill säga det juridiska ansvaret för ett barn. Det kan vara föräldrarna eller en person utsedd av domstolen. God man En person som ska ta tillvara barnets intressen om föräldrarna själva inte kan göra det. Utses av kommunen. 4

9 Bakgrund Nyanlända elever och skolan nationellt Definitionen nyanländ används för elever som anlänt till Sverige och påbörjat sin utbildning i Sverige efter den tidpunkt då skolplikten normalt inträder. Nyanlända elever är inte en homogen grupp. Nyanlända elever befinner sig i Sverige av olika anledningar och har olika ursprung, skolbakgrund, intressen och förmågor. En nyanländ elev kan vara en elev som har en lång skolbakgrund med kunskaper i olika ämnen, men det kan också vara en elev som av olika anledningar har haft en sporadisk skolgång eller ingen skolgång alls. Det är elever som har förvärvat sig kunskaper på olika sätt och har olika förutsättningar och behov. Statistik på resultat av nationella prov och betyg visar att skolor i Sverige har varit dåliga på att skapa goda förutsättningar för elever med utländsk bakgrund, vilket har bidragit till försämrade resultat. En internationell studie 1 från 2012 visar att ju äldre eleverna är när de invandrar och påbörjar sin skolgång i mottagarlandet, desto svårare har de att uppnå målen. I en internationell jämförelse är skillnaden i Sverige stor mellan tidigt anlända och infödda elever med svensk bakgrund. Hur lång tid som eleven spenderat i Sverige och i den svenska skolan framstår alltså som en av de tydligaste förklaringsfaktorerna för utlandsfödda elevers försämrade skolresultat. Att möta nyanlända där de befinner sig Trots att det i läroplanen, Lgr 11, står att undervisningen ska främja lärandet och kunskapsutvecklingen genom att utgå från elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper visar Skolverkets statistik att flerspråkiga elever inte klarar skolans krav i samma utsträckning som övriga elever. I en rapport från 2008 lyfter Skolverket att kartläggning av elevernas tidigare kunskaper är en förutsättning för att kunna anpassa undervisningen efter nyanlända elevens förutsättningar och behov. Skolinspektionens granskning från 2009 visar att få skolor lyckas med att ta reda på elevens kunskapsnivå och granskningen påvisar att många skolor brister i kartläggningen. Skolinspektionen har följt undervisningen och granskat undervisningen för nyanlända elever i tio skolor. Granskningen visar att det är viktigt att kartlägga varje elevs kunskaper och att anpassa undervisningen efter resultatet. Det är också viktigt med en gemensam strategi på skolan för att ge de nyanlända en så bra start som möjligt. För att kunna planera undervisningen för eleven menar Skolverket att man bör göra en ordentlig kartläggning av elevens kunskapsbakgrund innan man planerar undervisningen för eleven. I dagsläget finns det inte något nationellt kartläggningsmaterial och inte heller några krav på att skolan ska kartlägga nyanlända elevers kunskaper. Material som används i elevernas kartläggning varierar och några kommuner har utvecklat material för kartläggning. Nyanlända elevers skolsituation har under senare tid uppmärksammats nationellt. I slutet av februari 2013 gav Regeringen Skolverket flera uppdrag i syfte att förbättra likvärdigheten för nyanlända elever. Ett av uppdragen är att utveckla ett material för att kartlägga nyanlända elevers kunskaper. 1 Heath, A. & Kilpi-Jakonen, E. (2012) 5

10 Enligt regeringsbeslutet 2 är syftet med kartläggningsmaterialet att utgöra underlag för att stödja skolans arbete med att planera undervisningen för nyanlända elever. Detta lyfter även Skolverket fram i sin redovisning av regeringsuppdraget 3 med förslag på hur ett sådant material skulle kunna se ut. Varför en mottagningsenhet? Enligt Skolinspektionens granskning 4 ställer mottagandet av nyanlända krav på kommunerna och det finns stora skillnader i hur väl de klarar av att organisera mottagandet och undervisningen av dessa elever. På Skolverkets hemsida kan man läsa att antalet nyanlända elever ökar och allt fler kommuner måste bygga upp beredskap och kunskap för att ta emot nyanlända elever för att erbjuda en likvärdig utbildning. I en rapport från slog dåvarande Myndigheten för skolutveckling fast att flertalet kommuner saknar en kommunövergripande introduktionsplan. De fann även att det finns stora skillnader när det gäller hur och i vilken mån skolorna skaffar sig kunskap om elevens förutsättningar att tillgodogöra sig undervisning och det varierar också hur snabbt eleverna får möjlighet att delta i undervisning. Mottagande av nyanlända elever sker under hela läsåret. Det är en utmaning för skolor i Trollhättans Stad att mitt i en pågående termin ta emot, kartlägga och anpassa undervisningen efter elevens behov. Stadsövergripande mottagning I dagsläget ser mottagande och undervisning av elever som definieras som nyanlända olika ut i skolorna i Trollhättans Stad. Det är inte i olikheterna det brister i utan snarare att mottagande och undervisning inte är likvärdig för nyanlända elever. Som ett led i att öka likvärdigheten i undervisning av nyanlända och förbättra kvaliteten i nyanlända elevers utbildning har politiker i Trollhättans Stad beslutat att ta stadsövergripande tag genom att samla kompetens och resurser på Välkomsten. Fria skolvalet Förutom att Välkomsten ska skapa förutsättningar för att nyanlända ska erbjudas en likvärdig utbildning har Välkomsten av politiker givits ytterligare ett tydligt uppdrag vilket är att genom att informera om det fria skolvalet verka för att minska segregationen i Trollhättans Stad trycksak%2frecord%3fk%3d Skolinspektionen (2009) 5 Myndigheten för skolutveckling (2007) 6

11 Beskrivning av Välkomsten På Välkomsten arbetar lärare och förstelärare med behörighet i olika ämnen, socialpedagoger, skolsköterska och studiehandledare. Välkomsten är en mottagningsenhet och den verksamhet som är det första mötet med en skolliknande verksamhet för nyanlända elever i Trollhättans Stad. Välkomsten går under definitionen särskild undervisningsgrupp och eleven är inskriven på hemskola efter folkbokföringsadress, vilket innebär att rektor på hemskolan har det yttersta ansvaret för eleven. På Välkomsten påbörjas elevens kartläggning. Kartläggningen som utförs på Välkomsten innefattar två steg. I Steg 1 kartläggs elevens bakgrund, styrkor, intressen och förmågor och i Steg 2 kartläggs elevens språk (starkaste språket) och matematiska förmåga. All kartläggning sker på elevens starkaste språk (för mer information om Välkomstens kartläggning läs under rubriken Kartläggning). På Välkomsten påbörjar skolsköterskan hälsosamtal med eleven. Förutom skolsköterska har Välkomsten ett konsultationsteam som består av verksamhetschef, skolsköterska, socialpedagoger och skolpsykolog. Konsultationsteamet behandlar hälsoärenden för enskilda elever och skapar tillgänglighet för eleven kring medicinska, psykologiska och psykosociala och specialpedagogiska kompetenser/insatser. Konsultationsteamet arbetar på såväl individ som grupp- och organisationsnivå. Det arbete som konsultationsteamet påbörjar på Välkomsten dokumenteras och förmedlas till mottagande skolas elevhälsoteam. Under tiden som eleven går på Välkomsten är han/hon placerad i en grupp och får språkinriktad ämnesintroduktion och samhällsintroduktion. Elev och vårdnadshavare informeras kontinuerligt om det fria skolvalet. När eleven har valt skola påbörjar personal från Välkomsten att förmedla elevens kartläggning till mottagande skola. Kartläggningen ligger sedan till grund för klassplacering och planering av elevens första undervisningstid på skolan. Personal från Välkomsten fungerar rådgörande inför planering av undervisning i skolan. Rektor på mottagande skola ansvarar för alla beslut som tas, t ex om elevens klassplacering och planering av undervisning (se under rubrik Överlämning från Välkomsten till skolan). Välkomstens uppdrag Kartläggning Undervisning Informera om det fria skolvalet Förmedla kartläggning och vara rådgörande inför planering av fortsatt undervisning 7

12 Kartläggning Skolverkets kartläggningsmaterial I rapporten Nyanlända elevers utbildning från Sveriges Kommuner och Landsting (2010) framkommer det att de kommuner som lyckas med att kartlägga elevens kunskaper i språk och ämnen samt intressen lyckas väl med att kartlägga nyanlända elevers utbildning. Skollagen är tydlig i att det är skolans uppdrag att anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar och behov (1 kap. 4 skollagen). Skolverket arbetar i dagsläget med att ta fram ett kartläggningsmaterial som ska stödja skolor i arbetet med att kartlägga de kunskaper och förmågor som undervisningen ska bygga vidare på. Materialet förväntas vara klart tidigast Kartläggningen ska ligga till grund för beslut om vilken årskurs och vilken undervisningsgrupp eleven ska placeras i. Kartläggningen är viktig för att skolan ska kunna planera den första tidens undervisning för eleven. Kartläggningsmaterialet som Skolverket utvecklar är ett material i tre delar, så kallade steg. Ett syfte med att utveckla ett nationellt kartläggningsmaterial är att säkerställa kvaliteten och likvärdigheten vid mottagande och introduktion av nyanlända över hela landet. Det kommande kartläggningsmaterialet som Skolverket utvecklar innefattar tre steg. (se bild nedan) Kartläggning på Välkomsten Välkomstens personal genomför, i linje med Skolverkets intentioner gällande kartläggningsmaterial, elevens kartläggning med Steg 1 (bakgrund) och Steg 2 (Numeracy och Literacy). För ytterligare kartläggning i ämnen, Steg 3, rekommenderar Skolverket att undervisande ämneslärare utför karläggningen. Kartläggning steg 3 fungerar också som underlag för planering av fortsatt undervisning. 8

13 I väntan på Skolverkets material använder Välkomsten delar av Linköpingsmaterialet och Angereds kartläggningsmaterial. Samtliga kartläggningar som sker på Välkomsten sker på elevens starkaste språk med ämneslärare/ SvAlärare i samarbete med studiehandledare eller tolk. Den kartläggning som följer eleven från Välkomsten ska ge underlag för: årskursplacering undervisningsgrupp hur tiden mellan ämnena ska fördelas hur undervisningen i ämnen ska planeras (Regeringens proposition 2014/15:45) Välkomstens kartläggning Steg 1 och Steg 2 Kartläggningen som påbörjas på Välkomsten ska ge mottagande skola förutsättningar för att planera elevens klassplacering samt ge underlag för att planera undervisningen den första tiden på skolan. All kartläggning sker på elevens starkaste språk. 1. Kartläggning Bakgrund Steg 1 sker genom samtal med elev och vårdnadshavare inom fyra frågeområden: språk, tidigare skolgång och tankar om utbildning, vardag och intressen, förväntningar. 2. Kartläggning Steg 2 innefattar kartläggning av Språk och Matematik. Språk innebär kartläggning av elevens förmåga att kommunicera i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt på elevens starkaste språk. Matematik innefattar kartläggning av elevens matematiska förmåga. Kartläggare på Välkomsten 9

14 Elevens tid på Välkomsten Hur länge går eleven på Välkomsten? Enligt Departementsskrivelsen 6 som ligger som förslag för lagändringar ska nyanländas kunskaper och erfarenheter bedömas skyndsamt, senast inom två månader efter ankomst till skolan. Därav har Välkomsten som mål att eleven inom två månader ska börja skolan. Enligt Regeringens proposition 2014/15:45 ska/bör organisation av undervisning som pågår en längre period än två månader (till exempel undervisning i förberedelseklass) både lokal- och verksamhetsmässigt äga rum i nära anslutning till annan undervisning. Eftersom Välkomsten är en stadsövergripande verksamhet och inte ingår i någon specifik skolas organisation avgränsas möjligheten till att eleven stannar på Välkomsten längre än två månader. Visualisering av elevens tid på Välkomsten Inskrivning Elevens första möte på Välkomsten sker genom ett besök där socialpedagogen presenterar verksamheten. På inskrivningsmötet får elev och vårdnadshavare möjlighet att bekanta sig med miljön, ställa frågor samt hälsa på kamrater och personal på Välkomsten. I mötet informerar socialpedagogen eleven om den närmsta tiden på Välkomsten, visar runt på skolan, informerar om det fria skolvalet och dokumenterar uppgifter som är av betydelse under de första veckorna. På inskrivningsmötet påbörjas även elevens hälsosamtal som sedan fortsätter nästkommande vecka. Måndagen efter mötet börjar eleven på Välkomsten (punkt 1, 2, 3). 6 (Promemoria Ds 2013:6) 10

15 Kartläggning På Välkomsten påbörjas elevens kartläggning Steg 1 och Steg 2. Kartläggningen sker under tiden som eleven har undervisning på Välkomsten (punkt 4, 5). Undervisning Parallellt med pågående kartläggning erbjuder Välkomsten undervisning genom språkinriktad ämnesintroduktion och samhällsintroduktion. För att ta tillvara på elevens modersmål arbetar studiehandledare på Välkomsten. Studiehandledarna stöttar även eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling (för mer information om undervisning se Språkinriktad ämnes- och samhällsintroduktion). Språkinriktad ämnes- och samhällsintroduktion Under sin första tid på Välkomsten får eleven språkinriktad undervisning i de flesta ämnen. Genom den pågående kartläggningen kan undervisande lärare ta del av elevens erfarenheter, styrkor och förmågor som sedan ligger till grund för planeringen av undervisningen. Undervisning och bemötande genomsyras av ett interkulturellt förhållningssätt där pedagogen visar intresse och nyfikenhet och försöker besvara frågor som rör språk, kultur, traditioner, värderingar och normer. Att vara öppen i frågor som dessa är av betydelse i elevens socialiseringsprocess. Flerspråkiga elever utgör inte en enhetlig grupp. Det gemensamma för eleverna på Välkomsten är att de är flerspråkiga och att de är i början på sin språkutveckling i svenska. Det förutsätter ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där pedagogen använder sig av språkliga redskap i elevens lärandeprocess. Dessa redskap är exempelvis, bilder, symboler, diagram, konkret material, film, digitala verktyg, dramatiska uttrycksmedel, kroppsspråk mm. Undervisningen bygger på ett sociokulturellt klimat där språket utvecklas tillsammans genom kommunikation i tal och skrift. Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med elever som är i början på sin språkutveckling i svenska förutsätter rika möjligheter att delta aktivt språkligt i många olika sammanhang och i många situationer. Ämnesintroduktion och samhällsintroduktion sker parallellt. För att introducera olika samhällsfunktioner sker kontinuerliga studiebesök som sedan kopplas till och bearbetas under lektionstid. Studiehandledaren har en betydelsefull roll där elevernas modersmål tas tillvara och blir en brygga till det svenska språket och lärandet i olika ämnen. Förutom att introducera skolan genom språk- och ämnesundervisning är en fungerande vardagsmiljö med trygga vuxna en hälsofrämjande faktor för elever som lämnar sitt hemland och börjar sin skolgång i ett främmande land. På Välkomsten samarbetar lärare, socialpedagog, skolsköterska och studiehandledare kring frågor som rör eleven för att skolstarten och elevens första tid i Sverige ska ske så smärtfritt som det är möjligt. 11

16 Överlämning från Välkomsten till skolan På överlämningsmötet redogör samverkansperson från Välkomsten vad som framkommit i elevens kartläggning. Rektor på skolan ansvarar för att kartläggningen ligger till grund för elevens årskursplacering, placering i särskild undervisningsgrupp samt planering av elevens första tid på skolan. Syftet med överlämningen är att nyanlända elever ska ges bästa möjliga förutsättningar i sin fortsatta skolgång. För att kunna anpassa undervisningen utifrån elevens förkunskaper, förutsättningar, intressen och behov är kartläggningen som följer elevens från Välkomsten en viktig del i skolans planering. Skolans timplan gäller för samtliga nyanlända elever. Det ligger förslag på lagändring gällande fördelning av nyanlända elevers undervisningstid (Regeringens proposition 2014/15:45). Den kartläggning som följer eleven från Välkomsten ska ge underlag för: årskursplacering undervisningsgrupp hur tiden mellan ämnena ska fördelas hur undervisningen i ämnen ska planeras (Regeringens proposition 2014/15:45) Överlämning sker mellan lärare på Välkomsten och personal från mottagande skola. Varje skola bestämmer vem/vilka som är kontaktpersoner/samordnare för elever som kommer från 12

17 Välkomsten. För att underlätta kommunikationen rekommenderar Välkomsten att varje skola har en kontaktperson för överlämningar från Välkomsten. Samverkanspersonerna är rådgörande i frågor som rör nyanlända elever på mottagande skola. Fortsatt skolgång Skolinspektionen har under följt undervisningen för nyanlända elever i 10 skolor. Granskningen visar att det är viktigt att kartlägga varje elevs kunskaper och att anpassa undervisningen efter resultatet. Det är också viktigt med en gemensam strategi på skolan för att ge de nyanlända en så bra start som möjligt. Granskningen visar på fem framgångsfaktorer för att skapa en god utbildning för nyanlända elever. Gör tidigt en ordentlig kartläggning över elevens kunskaper och erfarenheter. Anpassa undervisningen till det kartläggningen kommer fram till. Ge de nyanlända eleverna den studiehandledning på modersmålet de behöver. Språkinlärning sker i alla ämnen, alla lärare måste vara språklärare. Ta fram gemensamma strategier. Lämna inte ansvaret till enskilda lärare. I den övergripande rapporten 7, som finns att ladda ned på Skolinspektionens hemsida, finns utförligare beskrivningar av framgångsfaktorerna och olika exempel på hur man kan arbeta. 7 Skolinspektionen (2014). Utbildningen för nyanlända elever Stockholm: Skolinspektionen. 13

18 Referenser Heath & Kilpi-Jakonen (2012). Immigrant Children s Age at Arrival and Assessment Results. OECD Education Working Papers, No. 75, OECD Publishing. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011). Stockholm: Skolverket. Myndigheten för skolutveckling (2007). Förslag till nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. Regeringen (2013) Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6). Stockholm: Utbildningsdepartementet Regeringen (2013) Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång (Proposition 2014/15:45). Stockholm: Utbildningsdepartementet Skolinspektionen (2009). Utbildning för nyanlända elever - rätten till en god utbildning i en trygg miljö. Stockholm: Skolinspektionen. Skolinspektionen (2014). Utbildningen för nyanlända elever Stockholm: Skolinspektionen. Skolinspektionen (2014). Övergripande rapport Utbildning för nyanlända elever 2014:3. Stockholm: Skolinspektionen. Skolverket (2008). Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Stockholm: Fritzes. Sveriges Kommuner och landsting, (2010). Nyanlända elevers utbildning - goda exempel från tio kommuner. Stockholm 14

19 Kontaktuppgifter Verksamhetschef Sofia Bråberg, tel E-post: Områdeschef Birgitta Lundskog, tel E-post: Handläggare expedition Nina Björklund, tel Industrigatan 1, Trollhättan E-post: Besöksadress Lyrfågelskolan, Hagtornsstigen Trollhättan Tel , E-post: 15

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16 RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16 1 Inledning Stenungsunds kommun tar emot nyanlända barn och elever i åldrarna 0-18 år. Barn 0-5

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-08-11 1 Inledning Stenungsunds kommun tar emot nyanlända barn och elever i åldrarna 0-18 år. Barn 0-5

Läs mer

Rutiner & Riktlinjer. Rutiner för inskrivning, kartläggning och överlämning

Rutiner & Riktlinjer. Rutiner för inskrivning, kartläggning och överlämning Rutiner & Riktlinjer Rutiner för inskrivning, kartläggning och överlämning. 2015-01-07 Innehållsförteckning Rutiner inskrivning, kartläggning och överlämning... 1 Uppföljning och utvärdering... 1 Välkomstens

Läs mer

Rutiner & Riktlinjer. Rutiner för inskrivning, kartläggning och överlämning.

Rutiner & Riktlinjer. Rutiner för inskrivning, kartläggning och överlämning. Rutiner & Riktlinjer Rutiner för inskrivning, kartläggning och överlämning. VT 2016 1 Innehållsförteckning Rutiner inskrivning, kartläggning och överlämning... 1 Uppföljning och utvärdering... 1 Välkomstens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2017-01-18 1 Inledning Stenungsunds kommun tar emot nyanlända barn och elever i åldrarna 0-18 år. Barn 0-5

Läs mer

Riktlinjer för Borlänge kommuns mottagande och utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever

Riktlinjer för Borlänge kommuns mottagande och utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever Riktlinjer för Borlänge kommuns mottagande och utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever 2016-11-16 Innehåll Förord sidan 3 Bakgrund sidan 3 Syfte sidan 3 Definitioner och begrepp sidan

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever

Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever 2015-03-16 Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever Innehållsförteckning Handlingsplan för nyanlända elever på Lagersbergsskolan Lagersbergsskolans organisation kring nyanlända elever Välkomsten

Läs mer

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Juni 2017 RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Inledning Dessa rutiner är en del av Utbildningsförvaltningens arbete med att skapa en utbildning som

Läs mer

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG 2016-08-11 1 Rutiner inskrivning, mottagning och överlämning Uppföljning och utvärdering Välkomstens riktlinjer som också är kommunövergripande utvärderas regelbundet

Läs mer

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG 2016-02-16 1 Rutiner inskrivning, mottagning och överlämning Uppföljning och utvärdering Välkomstens riktlinjer som också är kommunövergripande utvärderas regelbundet

Läs mer

Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN. Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014

Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN. Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014 2014 Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014 140910 Innehåll Rutiner för... 0 mottagande av nyanlända elever... 0 GRÖ NKULLASKÖLAN... 0 BAKGRUND...

Läs mer

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun 2016-03-23 Flerspråkiga och nyanlända barn och elevers rättigheter kommunens skyldighet Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning oavsett bakgrund.

Läs mer

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun.

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Varje barn ha rätt till utbildning. Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Institutionen för språkdidaktik

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Institutionen för språkdidaktik 1 (6) 2014-12-22 Nationellt centrum för svenska som andraspråk: Kommentar till regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Definition och målgrupper Begreppet

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever

Utbildning för nyanlända elever Utbildning för nyanlända elever 2015-12-02 Åsa Strand Kunskapsresultat Behöriga till gymnasieskolan: 85 procent av eleverna födda i Sverige 26 procent av eleverna som kommit till Sverige de senaste fyra

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringsbeslut I:5 2013-02-21 U2013/1101/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringens beslut Regeringen uppdrar

Läs mer

Nyanlända i Piteå. Utbildningsförvaltningen

Nyanlända i Piteå. Utbildningsförvaltningen Nyanlända i Piteå 20160411 Alla vägar bär till Piteå Karta här Antal 140 Antal nyanlända elever i grundskolan 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 EU medborgare Anknytning Kommunplacerade EKB Egen invandring

Läs mer

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategi Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden Datum för fastställande 2015-12-16 Giltighetstid 2015-12-16 årlig översyn Ansvarig funktion Diarienummer

Läs mer

Kontaktinformation Språkcentrum Mölndal

Kontaktinformation Språkcentrum Mölndal Kontaktinformation Språkcentrum Mölndal Tanja Božić Chef Språkcentrum Mölndal Skolförvaltningen Besöksadress: Nämndemansgatan 3, våning 4 431 33 Mölndal Epost: tanja.bozic@molndal.se Tel: 031-315 20 47/mobil

Läs mer

Nyanlända och flerspråkiga barn och elever i förskolan och grundskolan

Nyanlända och flerspråkiga barn och elever i förskolan och grundskolan Nyanlända och flerspråkiga barn och elever i förskolan och grundskolan Statlig styrning Skollag Skolförordning Läroplaner Kursplaner Allmänna råd Med mera Kommunal styrning Luleå kommuns vision 2050 Riktning

Läs mer

Riktlinjer för utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever i Danderyds kommun

Riktlinjer för utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever i Danderyds kommun 2016-05-13 Riktlinjer för utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever i Danderyds kommun (Förskoleklass, grundskoleutbildning och gymnasieutbildning) Utbildnings- och kulturkontoret 08-568 910 00 www.danderyd.se

Läs mer

Skolverkets kartläggningsmaterial. för bedömning av nyanlända elevers kunskaper

Skolverkets kartläggningsmaterial. för bedömning av nyanlända elevers kunskaper Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper Nya bestämmelser 2016 En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas om en sådan bedömning inte är uppenbart onödig. (3 kap. 12 c

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista.

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. (beslutade av KF 2014-12-11, Dnr 0523/13) För unga nya göteborgare är utbildning och inkludering viktiga förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Strategiprogram för mångfald och likvärdighet

BARN OCH UTBILDNING Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Bilaga 2 0 (13) BARN OCH UTBILDNING Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Om arbetet med nyanlända och flerspråkiga barn och elever i Sundsvalls kommunala förskolor och skolor 1 (13) Innehåll Bästa

Läs mer

11 september 2014 lämnades remiss till lagrådet med flera förslag till förändringar av skollagen:

11 september 2014 lämnades remiss till lagrådet med flera förslag till förändringar av skollagen: Bakgrund Regeringsuppdrag Forskningsresultat Departementsskrivelse med förslag på hur mottagandet och undervisningen av nyanlända elever i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Läs mer

Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever,

Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever, Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever, Melleruds Kommun 2016 1 Innehåll Inledning s.2 Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn i förskolan s.3 Mottagande av nyanlända elever s.4

Läs mer

Välkomna. till konferens för samordnare inom nyanländas lärande. Arlanda,

Välkomna. till konferens för samordnare inom nyanländas lärande. Arlanda, Välkomna till konferens för samordnare inom nyanländas lärande Arlanda, 2016-09-02 Skolverkets arbete Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända

Läs mer

START Stockholm träffar elevens vårdnadshavare eller i förekommande fall familjehem/god man/kontaktperson på HVBhem.

START Stockholm träffar elevens vårdnadshavare eller i förekommande fall familjehem/god man/kontaktperson på HVBhem. Från och med den 1 jan 2016 finns det särskilda bestämmelser för mottagande, bedömning och utbildning som riktar sig specifikt till nyanlända elever. Syftet är att stärka en likvärdig utbildning för alla

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av och undervisning för nyanländ elev i Strängnäs kommuns utbildningsväsende

Riktlinjer för mottagande av och undervisning för nyanländ elev i Strängnäs kommuns utbildningsväsende 1/10 Beslutad när: 2017-11-23 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2018-01-01 Dokumentansvarig: Uppföljning: Utbildningschef BUN/2017:319-003 Barn- och utbildningsnämndens verksamhet

Läs mer

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategiprogram för mångfald och likvärdighet om välkomnande av nyanlända barn, elever och familjer med annat modersmål än svenska, andraspråksinlärare, flerspråkighet, modersmålsstöd, modersmålsundervisning,

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola Denna plan avser elever i skolor med Kristianstads kommun som huvudman. Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Nyanländas lärande. Linda Castell, Lund 16 september 2016

Nyanländas lärande. Linda Castell, Lund 16 september 2016 Nyanländas lärande Linda Castell, Lund 16 september 2016 Framgångsfaktorer Mina guldkorn Tydlig organisation röd tråd Tydlighet i roll- och ansvarsfördelning på alla nivåer Bemötande och förhållningssätt

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska Regeringsbeslut I:2 2015-06-04 U2015/3356/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid

Läs mer

Nyanlända elevers lärande

Nyanlända elevers lärande Nyanlända elevers lärande Mälardalens högskola 12 november Luisella Galina Hammar Nyanlända elevers skolresultat Under de senaste två åren har andelen nyanlända elever som uppnår behörighet till gymnasieskolans

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever i förskola, grundskola och gymnasium

Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever i förskola, grundskola och gymnasium DATUM 2012-03-12 GN 2012/45.636 1 Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever i förskola, grundskola och gymnasium 2 Innehåll sida Inledning s 3 Definitioner

Läs mer

Plan för mottagande och lärande för nyanlända Riktlinjer anpassas till aktuell skolform

Plan för mottagande och lärande för nyanlända Riktlinjer anpassas till aktuell skolform Plan för mottagande och lärande för nyanlända Riktlinjer anpassas till aktuell skolform Verksamhet Bildning Reviderad 2014-11-24 0 Innehållsförteckning Bakgrund, mål och syfte s 2 Mottagande s 3 Introduktion

Läs mer

Enheten för Mottagande och Kartläggning av nyanlända elever i Katrineholms grundskolor. Bryggan

Enheten för Mottagande och Kartläggning av nyanlända elever i Katrineholms grundskolor. Bryggan Katrineholms kommun Enheten för Mottagande och Kartläggning av nyanlända elever i Katrineholms grundskolor. Bryggan Beskrivning av enheten och verksamheten. Rutiner för mottagande, kartläggning och överlämning.

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor Dokumentinformation Mottagande och 2 (7) Mottagande

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever,

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, Melleruds Kommun 2014 1 Inledning Sammanfattning av de rutiner som tillämpas i Melleruds kommun anpassade till Skolverkets skrifter: Allmänna råd för utbildning

Läs mer

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-06 GSN-2013/93.619 1 (6) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin Tel. 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Utbildning för nyanlända

Läs mer

Göteborg april 2013 Anniqa Sandell Ring

Göteborg april 2013 Anniqa Sandell Ring Regeringens utredningar för att förbättra utbildningen för nyanlända elever Göteborg april 2013 Anniqa Sandell Ring anniqa.sandell.ring@andrasprak.su.se Nyanlända i grundskolan 10% av eleverna i grundskolan

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal.

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal. Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal. Gällande från och med 2013-01-01 Rev: 2014 maj Kontaktinformation Modersmålsenheten Tanja Bozic Chef Modersmålsenheten Skolförvaltningen Besöksadress:

Läs mer

Svenske erfaringer med integration af nyankomne elever i Malmö kommune Sverige

Svenske erfaringer med integration af nyankomne elever i Malmö kommune Sverige Svenske erfaringer med integration af nyankomne elever i Malmö kommune Sverige Beata Engels Andersson, Enhetschef Språkcentralen Grundskoleförvaltningen Malmö Stad Multikulturelle Skoler 25. november 2016

Läs mer

Placering på Välkomsten

Placering på Välkomsten Trollhättans Stad Placering på Välkomsten En inventering av synpunkter och erfarenheter kring mottagande, kartläggning och utslussning av nyanlända elever i Trollhättans stad samt förslag på förändrade

Läs mer

Regeringens beslut. Regeringsbeslut I: U2017/00300/S. Utbildningsdepartementet. Statens skolverk Stockholm

Regeringens beslut. Regeringsbeslut I: U2017/00300/S. Utbildningsdepartementet. Statens skolverk Stockholm Regeringsbeslut I:1 2017-01-26 U2017/00300/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever

Läs mer

Dagens program. SMS-frågor VÄXA FÖR FRAMGÅNG. Nyanlända elever i fokus. Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande. Allmänna råd Bedömning

Dagens program. SMS-frågor VÄXA FÖR FRAMGÅNG. Nyanlända elever i fokus. Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande. Allmänna råd Bedömning Dagens program VÄXA FÖR FRAMGÅNG Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande 10.00 Nyanlända elever i fokus Organisation för mottagande Kartläggning: Steg 1 och 2 12.00 Lunch 13.00 Kartläggning:

Läs mer

Välkommen till dialogmöte för kartläggare

Välkommen till dialogmöte för kartläggare Välkommen till dialogmöte för kartläggare Elev Ali: En bil som kör till exempel, 40 eller 50 hastigheten. Och en kör 40 det är inte samma. Till exempel de andra elever dom född här, dom går i skolan i

Läs mer

Mottagande och lärande för nyanlända Anpassas till aktuell skolform

Mottagande och lärande för nyanlända Anpassas till aktuell skolform Mottagande och lärande för nyanlända Anpassas till aktuell skolform Verksamhet Bildning Reviderad 2015-02-23 0 Innehållsförteckning Bakgrund, mål och syfte s 2 Mottagande s 3 Introduktion s 5 Individuell

Läs mer

Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket. Malmköping 2 juni 2014

Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket. Malmköping 2 juni 2014 Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket Malmköping 2 juni 2014 Rätten till utbildning Alla nyanlända barn och ungdomar i Sverige har rätt att gå i skolan. Denna rätt gäller oavsett skälet till

Läs mer

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan Jelena Vasic lärare IK Mats Fahlgren lärare IK Kajsa Andersson rektor Agnetha Ehrenholm bitr rektor Organisation av nyanlända elever på

Läs mer

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: SN/2015:242 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: skriv

Läs mer

Utbildning av nyanlända elever (Ds 2013:6)

Utbildning av nyanlända elever (Ds 2013:6) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (9) 2013-04-03 Handläggare: Tobias Lundberg, tel 508 33 667 Pär Lundström, tel 508 33 783 Till Utbildningsnämnden 2013-04-18 Svar på remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för mottagning och undervisning för nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola i Säters kommun

Riktlinjer för mottagning och undervisning för nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola i Säters kommun Riktlinjer för mottagning och undervisning för nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola i Säters kommun 2012-10-26 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 NYANLÄNDA ELEVER... 4 VILKA ÄR DE NYANLÄNDA

Läs mer

Riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever

Riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever 1(9) Riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever 2(9) Vilka är de nyanlända eleverna? (Ur Skolverkets allmänna råd) Begreppet nyanländ används om barn eller ungdomar som kommer till Sverige

Läs mer

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan Johannes Lunneblad Migration Legal migration : Tvingad migration Familjeanknytning Illegal migration (pappers lösa) Flyktingar och nyanlända Konventionsflykting:

Läs mer

Nyanlända elever i Hässleholms kommun Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer

Nyanlända elever i Hässleholms kommun Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer www.hassleholm.se Nyanlända elever i Hässleholms kommun Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer Innehållsförteckning Skollagen anger grunden för utbildning i förskola och skola... 1 Skollagens definition

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

1. Många modersmålslärare ger läxor till sina elever. Kan vi räkna med att föräldrarna hjälper till?

1. Många modersmålslärare ger läxor till sina elever. Kan vi räkna med att föräldrarna hjälper till? Max Strandberg 1. Många modersmålslärare ger läxor till sina elever. Kan vi räkna med att föräldrarna hjälper till? Nej det kan man aldrig göra. Man får antingen sluta att ge läxor som eleverna behöver

Läs mer

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 2 (7) Syfte Språk är människans bästa redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm. Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6)

Utbildningsdepartementet Stockholm. Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6) Skolinspekti lönen Utbildningsdepartementet 2013-05-20 103 33 Stockholm 1(6) Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6) Sammanfattning Skolinspektionen anser sammanfattningsvis

Läs mer

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Fokus på nyanlända Citat från Nationellt centrum för svenska som andraspråk: Andraspråkstalande elevers behov av språkutveckling innebär inte att de ska få allt för enkla uppgifter, utan att de ska få

Läs mer

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever 2013-09-04 Bou 231/2013 Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever Innehållsförteckning Förord... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Styrande dokument...4 Nyanländ och

Läs mer

Handlingsplan för mottagande av nyanlända

Handlingsplan för mottagande av nyanlända Handlingsplan för mottagande av nyanlända BRICKEBACKENS SKOLA 2015-2016 Maggan Candemo, Nermina Prndelj, Daniel Poignant FÖRSTELÄRARE BRICKEBACKENS SKOLA Handlingsplan för nyanlända på Brickebackens skola

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD OCH KOMMENTARER 2008. Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever

ALLMÄNNA RÅD OCH KOMMENTARER 2008. Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever ALLMÄNNA RÅD OCH KOMMENTARER 2008 Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Revidering av Göteborg Stads riktlinjer för nyanlända elevers rätt till utbildning

Revidering av Göteborg Stads riktlinjer för nyanlända elevers rätt till utbildning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-01-26 Diarienummer 1689/15 Repronummer 47/16 Välfärd och utbildning Avd för Utbildning, Barn och unga, samt Folkhälsa Helen Svelid Telefon 031-368 04 58 E-post: helen.svelid@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Invandringen - en utmaning för skolväsendet

Invandringen - en utmaning för skolväsendet Invandringen - en utmaning för skolväsendet En beskrivning utifrån statistiken Växjö 2 december 2015 INNEHÅLL - Vem är nyanländ? - Den aktuella situationen - Bestämmelser - Uppföljning Vem är nyanländ?

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD OCH KOMMENTARER Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever

ALLMÄNNA RÅD OCH KOMMENTARER Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever ALLMÄNNA RÅD OCH KOMMENTARER 2008 Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet Betänkande av Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser Stockholm 2017 SOU 2017:54 Sammanfattning Utredningen

Läs mer

MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA ELEVER I ESLÖVS KOMMUNS GRUNDSKOLOR

MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA ELEVER I ESLÖVS KOMMUNS GRUNDSKOLOR 2015-05-20 MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA ELEVER I ESLÖVS KOMMUNS GRUNDSKOLOR Sammanställt av: Anna Merkel-Möller Helena Tauson Lena Planken 1 1. Inledning Inför läsåret 2013-2014 infördes en ny organisation

Läs mer

ÄLVDALEN 20150610. Handlingsplan för mottagande av nyanlända elever i skolor och förskolor i Älvdalens kommun.

ÄLVDALEN 20150610. Handlingsplan för mottagande av nyanlända elever i skolor och förskolor i Älvdalens kommun. Handlingsplan för mottagande av nyanlända elever i skolor och förskolor i Älvdalens kommun. 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 DEFINITIONER... 4 FÖRSTA MÖTET... 5 RIKTLINJER FRÅN ALLMÄNNA RÅD GÄLLANDE

Läs mer

Nihad Bunar, professor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet

Nihad Bunar, professor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet Nihad Bunar, professor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet nihad.bunar@buv.su.se *De senaste decennierna har det svenska utbildningsväsendet tagit emot, integrerat och inkluderat

Läs mer

Skolgång för nyanlända elever nuläge och utmaningar

Skolgång för nyanlända elever nuläge och utmaningar Skolgång för nyanlända elever nuläge och utmaningar Upplägg Asylsökande barn äldre än tidigare Faktorer som påverkar elevernas skolgång direkt/indirekt SKL:s arbete med frågor som rör nyanlända elever

Läs mer

Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv

Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv Symposium 2012 Lärarrollen i svenska som andraspråk Om att möta flerspråkiga elever i sin undervisning Nationellt

Läs mer

Hur gör ni pedagogisk kartläggning?

Hur gör ni pedagogisk kartläggning? LiSetten nummer 3/2013 hade tema pedagogisk kartläggning. I tidningen publicerades delar av en enkät om hur olika skolor arbetar med pedagogisk kartläggning. Detta dokument innehåller alla frågor och svar

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista (Reviderad version efter beslut i KF den 21 april 2016, se Dnr: 1689/15) För unga nya göteborgare är inkluderande

Läs mer

Att bana väg för nyanländas lärande. mottagande och skolgång

Att bana väg för nyanländas lärande. mottagande och skolgång Att bana väg för nyanländas lärande mottagande och skolgång ISBN: 978-91-7559-085-1 Grafisk form: AB Typoform Omslagsfoto: framsida; Jörgen Wiklund/Scandinav bildbyrå, baksida; Anne Dillner/Scandinav bildbyrå

Läs mer

Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska

Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska Förord Skolverket definiera nyanlända elever som elever som inte har svenska som modersmål och som bristfälligt eller inte

Läs mer

Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan

Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan 20130902 Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan 1 Innehållsförteckning Hedlundaskolan Världens skola!... 3 Anmälan av ny elev (nyanländ)... 3 Inskrivning... 4 Pedagogiskt samtal... 4 Introduktionsperiod

Läs mer

Nyanlända elever. Nihad Bunar, professor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet nihad.bunar@buv.su.se

Nyanlända elever. Nihad Bunar, professor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet nihad.bunar@buv.su.se Nyanlända elever Nihad Bunar, professor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet nihad.bunar@buv.su.se Generella organisatoriska modeller gentemot nyanlända i Sverige Förberedelseklasser

Läs mer

Utbildning av nyanlända elever i Hallstahammars kommun. Kommungemensamma riktlinjer för förskolan till gymnasium

Utbildning av nyanlända elever i Hallstahammars kommun. Kommungemensamma riktlinjer för förskolan till gymnasium Utbildning av nyanlända elever i Hallstahammars kommun Kommungemensamma riktlinjer för förskolan till gymnasium Dokumentinformation: Upprättad: 2011-02-07 Dokumentansvariga: Annechatrin Brandén, Anna Malmström,

Läs mer

Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare

Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare Nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun Vårt gemensamma ansvar Mottagandet ska vara

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Rutin för mottagande av nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola

Rutin för mottagande av nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola Barn- och utbildningsförvaltningen RUTIN Datum 02015-04-30 Datum för beslut 2015-05-20 Beslutad av Tomas Hartikainen Förvaltningschef Sida 1(8) Dnr BUN/2015/0092/133 Revideras senast 2016-06-30 Rutin för

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Lindesbergs kommuns Språkplan. från förskolan till skolår 3

Lindesbergs kommuns Språkplan. från förskolan till skolår 3 NY Lindesbergs kommuns Språkplan från förskolan till skolår 3 Fastställd av: Peter Lundell verksamhetschef grundskola och Kristina Öhrn verksamhetschef förskola Framtagen av: Åsa Jönsson, verksamhetsutvecklare,

Läs mer

Språkutvecklande plan FAGERSJÖ-MAGELUNGSSKOLAN

Språkutvecklande plan FAGERSJÖ-MAGELUNGSSKOLAN Språkutvecklande plan FAGERSJÖ-MAGELUNGSSKOLAN Ht 2016 Språkutvecklande plan Fagersjö-Magelungsskolan Bakgrund: Skolan skall sträva efter att varje elev: Utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår

Läs mer

Stärk nyanlända elevers möjlighet att nå skolans kunskapsmål

Stärk nyanlända elevers möjlighet att nå skolans kunskapsmål Stärk nyanlända elevers möjlighet att nå skolans kunskapsmål UR KURSENS INNEHÅLL: Pedagogiska framgångsfaktorer vid undervisning av nyanlända elever för att öka deras möjlighet att nå skolans kunskapsmål

Läs mer

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan 1. Framgångsfaktorer för en ökad måluppfyllelse för nyanlända elever Forskning på området pekar på ett antal centrala framgångsfaktorer i undervisningen

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Likvärdig utbildning i svensk grundskola? Elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat

Läs mer

18 april Mottagande av asylsökande

18 april Mottagande av asylsökande 18 april 2016 Mottagande av asylsökande Att få söka asyl är en mänsklig rättighet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948): - Artikel 14 1. Var och en har rätt att i andra länder söka

Läs mer

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) avger härmed yttrande kring de delar av SOU 2016:77 som rör nyanlända elever.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) avger härmed yttrande kring de delar av SOU 2016:77 som rör nyanlända elever. 1 (5) 2017-02-24 Karin Sandwall Föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk Yttrande avseende SOU 2016:77, En gymnasieutbildning för alla åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 september 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597 SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597 1 Förord Från och med den 1 januari 2016 har vissa av bestämmelserna om utbildning för nyanlända elever ändrats.

Läs mer