Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad"

Transkript

1 Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan Johannes Lunneblad

2 Migration Legal migration : Tvingad migration Familjeanknytning Illegal migration (pappers lösa)

3 Flyktingar och nyanlända Konventionsflykting: har sin juridiska grund 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning Skyddsbehövande Asylsökande Dublin Kvotflyktingar Arbetskraftsinvandring Familjeanknytning

4 Flyktingstatus Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU:regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av: ras nationalitet religiös eller politisk uppfattning kön sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Den som får uppehållstillstånd som flykting kan begära att få en flyktingstatusförklaring; en internationellt erkänd status grundad på både FN:s flyktingkonvention och EU-regler.

5 Skyddsbehövande Övriga skyddsbehövande Övriga skyddsbehövande är en kategori som enbart finns i den svenska utlänningslagen; den saknar motsvarighet i internationella konventioner och EU-rätten. En asylsökande kan bli bedömd som övrigt skyddsbehövande om han eller hon inte kan återvända till hemlandet på grund av väpnad konflikt eller på grund av svåra motsättningar i hemlandet, känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp eller inte kan återvända till hemlandet på grund av miljökatastrof. Även övriga skyddsbehövande kan få skyddsstatusförklaring men den gäller endast i Sverige.

6 Asylsökande barn Asylsökande barn har rätt att komma till tals Barns asylskäl ska prövas särskilt - ett barn kan ha andra asylskäl än vad föräldrarna har. När barnets asylskäl ska prövas ska handläggaren, så mycket som möjligt, anpassa utredningen efter barnets ålder, mognad och hälsa. Alla barn har rätt att gå i skolan Alla barn har rätt att gå i skolan och kommunen där de bor ska se till att de får gå i skolan på samma villkor som andra barn och ungdomar i kommunen. Det gäller förskolan, grundskolan och gymnasiet.

7 Nyanlända barn och familjer i förskolan Barn som har fått uppehållstillstånd har, liksom vuxna, rätt till en introduktion i det svenska samhället enligt de nationella målen för introduktion. Barnens introduktion ska uppmärksamma deras uppväxtvillkor samt göra förutsättningar för ett gott liv i Sverige så gynnsamma som möjligt när det gäller hälsa och välbefinnande. Fram till dec 2010 kommunernas ansvar Introduktionsenheter Barnhandläggare I propositionen Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering egenansvar med professionellt stöd (prop. 2009/10:60) föreslås att målgruppen för en etableringsplan och därmed även samhällsorientering ska vara en nyanländ som har fyllt 20 men inte 65 år och som har beviljats uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring. Ansvaret landar i förskolan

8 Forskning om nyanlända Mycket av de kunskaper, teorier och begrepp som format synen på nyanlända barn i förskoleåldern visar att barnläkare och psykologer haft ett stort inflytande. Livsvillkoren efter ankomsten är av stor eller till och med större påverkan på välbefinnande och hälsa än händelser före flykten. Studier visar att familjernas och barnens sociala och ekonomiska livsvillkor i ett längre perspektiv kan vara av större betydelse för familjen än upplevelser kring flykten. Det dagliga livet här och nu med relationen föräldrar, barn, vänner och släktingar och att förskolan fungerar som ett stöd för hemmet är av stor betydelse.

9 Att möta flyktingbarn i förskolan KASAM- Känsla av sammanhang Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet STOP modellen Strukturerad verksamhet Tid till att tala berätta Organiserad lek Parent support (föräldrasamverkan)

10 Ett bra mottagande Kartläggning Modersmålsstöd Föräldrasamverkan Interkulturell pedagogik

11 Barnets bästa en inspirationsskrift för dig som tar emot nyanlända barn i förskolan Kartläggning Målet med kartläggningssamtalet är: att erbjuda en möjlighet för familjen att berätta sådant som är viktigt för förskolan att veta att ta reda på barnets resurser, intressen, erfarenheter och behov att bygga en förtroendefull relation med barnets familj att ta reda på vilka förväntningar barnets vårdnadshavare har på förskolan att lägga grunden för en fortsatt kartläggning där förskolan kan stötta barnet i att berätta sin egen historia

12 Kartläggningssamtalet hur gör man? En förutsättning för att kartläggningssamtalet ska kunna genomföras på ett bra sätt är att personalen och vårdnadshavarna börjat bygga en relation och ett förtroende. Kartläggningssamtalet sker alltså när barnet varit i förskolan en tid. Så här kan man lägga upp det: 1. Inskolning. Är familjen nyanländ är det bra om vårdnadshavarna kan vara med extra mycket i förskolan, för att bygga en förtroendefull relation och få möjlighet att ge information. Ett vanligt inskolningssamtal, med tolk om så behövs, hålls i början av barnets inskolning. Här kan förskolan också framföra sitt önskemål om att en serie kartläggningssamtal ska hållas vid en senare tidpunkt, för att förskolan ska få lära känna barnet och familjen och barnet bättre.

13 2. Information. Under veckorna som följer ges familjen ytterligare information om förskolan, och personal och vårdnadshavare lär känna varandra. Datum och deltagare för kartläggningssamtalen planeras och bestäms. 3. Kartläggningssamtal. Detta samtal delas upp på flera tillfällen. Språk Samtalet ska hållas på ett språk som familjen förstår. Det finns olika lösningar för detta: Samtalet kan genomföras av en flerspråkig pedagog, eller tillsammans med en modersmålslärare som är bekant med barnet och verksamheten. Det kan också genomföras med tolk.

14 Tid för förberedelser Det är viktigt att den som ska planera och/eller genomföra samtalet får tid att förbereda sig, och möjlighet att diskutera igenom samtalet med en arbetskamrat eller en specialpedagog. Planera frågorna Fundera över vilka frågor ni vill ställa, och i vilken ordning. Dela upp frågorna på olika tillfällen. Tänk på att det kommer att bli mycket information både för den som håller i samtalet och för vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Planera inte in för många frågor per tillfälle. De inledande frågorna ska vara lätta att svara på och skapa ett tryggt samtalsklimat. Planera tillsammans Ska två personer hålla samtalet tillsammans behöver de prata ihop sig och få en gemensam bild av hur samtalet ska gå till och vad det ska syfta till, och vem som ska göra vad under samtalet. Om bara den ena av personerna pratar familjens språk är det bra att bestämma innan hur det som sägs ska förmedlas ska samtalet tolkas, eller refereras under tiden som samtalet pågår, eller bara refereras i efterhand?

15 Praktiskt Inför själva mötet behöver praktiska ting planeras vilka ska vara med under samtalet? Hur ska deltagarna bjudas in? I vilken lokal kan samtalet hållas ostört? Vilken tid? Hur länge? Vart kan ni hänvisa vidare? Det bör finnas beredskap att hänvisa familjen eller barnet vidare till en annan resurs, om samtalet skulle visa att det behövs. Det är bra om förskolans personal är välorienterad om vilka stödfunktioner som finns tillgängliga där föräldrarna kan få stöd. Efter samtalet Planera in tid för reflektion, efterbearbetning och dokumentation. Innehållet i samtalet behöver inte i detalj spridas till hela arbetslaget, men viktig information om barnet och familjen behöver komma hela arbetslaget till del, så att verksamheten kan anpassas på bästa sätt. Var beredd på att svåra frågor kan komma upp under samtalet. Det kan behövas ett eller flera tillfällen att reflektera med en kollega. I vissa fall kan även handledning bli aktuellt.

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser

Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser 1 Nu finns de här barnen Rapport från KUSK-projektet i Huddinge kommun Utgångspunkter och metodologiska slutsatser Dan Fränkel, projektledare 2 Inledning Projektet Kuratorstöd till nyanlända barn i förskolan

Läs mer

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Barn har rätt att bli lyssnade på. Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barn har rätt att bli lyssnade på. Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn har rätt att bli lyssnade på Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter. BRIS I en dialog som fungerar finns jag tillsammans med andra. Där finns någon som lyssnar på mig och där får jag möjlighet

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

9. KOMMUNERNAS ANSVAR

9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9.1 Målsättningen för Socialtjänstens insatser för kvinnofrid är att: Förebygga våld mot kvinnor och unga flickor. Verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förebygga att unga

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer