Utbildningsdepartementet Stockholm. Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsdepartementet Stockholm. Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6)"

Transkript

1 Skolinspekti lönen Utbildningsdepartementet Stockholm 1(6) Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6) Sammanfattning Skolinspektionen anser sammanfattningsvis att det är positivt att området om utbildning för nyanlända elever har utretts och att flera förslag till nya bestämmelser har lämnats som bidrar till att förtydliga vad som gäller för barn och ungdomar som kommer till Sverige avseende deras utbildning och förbättrar möjligheten att säkerställa att dessa barn får en utbildning som följer av skolförfattningarna. Särskilt betydelsefullt anser Skolinspektionen att förslaget om en reglering av bedömning av de nyanlända elevernas kunskaper är som underlag för den fortsatta utbildningen. Skolinspektionens erfarenheter av tillsyn och kvalitetsgranskningar är att elever tenderar att få gå kvar alltför lång tid i förberedelseklass utan att inkluderas i ordinarie undervisningsgrupper. Det är därför positivt att det lämnas förslag på reglering av elevers placering i förberedelseklass vad gäller tid och omfattning och att rektor ska fatta beslut om detta för respektive elev utifrån viss bedömning. Skolinspektionen yttrar sig härutöver enbart över de områden och i de frågor där myndigheten har synpunkter på förslagen. 5.1 Definitioner Förslaget till definition av en nyanländ elev i 3 kap. 5 a skollagen innehåller kriterierna att en elev har anlänt till Sverige och har påbörjat sin utbildning här efter den tidpunkt då skolplikten inträder, eller beträffande elever som inte har skolplikt, skulle ha inträtt enligt 7 kap. 10 första eller andra stycket skollagen. Enligt 7 kap. 10 första stycket skollagen inträder skolplikten det kalenderår då barnet fyller sju år. Enligt andra stycket får barnet om det finns särskilda skäl börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller åtta år. Den föreslagna definitionen av nyanländ elev innebär att en elev som anländer till Sverige åtta år gammal inte blir att betrakta som nyanländ i det fall eleven då placeras i årskurs ett, vilket beskrivs som en möjlig situation i den allmänna motiveringen. Eftersom eleven då inte är att betrakta som nyanländ enligt definitionen omfattas eleven inte av bestämmelserna i 3 kap. 5 c-e om bland annat bedömning av kunskaper. Frågan är på vilket underlag beslutet om en uppskjuten skolgång tas, dvs. hur bedömningen görs att det beträffande en nyanländ åttaåring föreligger sådana särskilda skäl som anges i 7 kap. 10 andra stycket Skolinspektionen. Box Stockholm. Telefon: vx.

2 2(6) som gör att eleven ska ha en uppskjuten skolstart. Enligt gällande 7 kap. 10 tredje stycket skollagen ska frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare. Förslaget av definition öppnar för möjligheten att det kan bli fråga om ett avgörande ställningstagande för en elev beträffande uppskjuten skolplikt och därmed ett avgörande för om eleven ska anses som nyanländ eller inte, vilket till följd av bestämmelsernas utformning ska tas innan själva bedömningen av elevens kunskaper ska göras. För att säkerställa att alla elever som kommer till Sverige inte går miste om den viktiga bedömning av sina kunskaper som underlag för placering i adekvat årskurs och som grund för upplägg av den fortsatta utbildningen anser Skolinspektionen att det i förslaget till 3 kap. 5 a skollagen endast bör hänvisas till 7 kap. 10 första stycket skollagen avseende när skolplikten inträder. 5.2 Bedömning av elevernas kunskaper och inplacering Skolinspektionen ser positivt på förslaget om en reglering av när eleverna ska ha bedömts kunskapsmässigt och beslut ha fattats om placering i ordinarie undervisningsgrupp. En sådan reglering ökar möjligheterna för att eleverna snabbt och utifrån ett bra underlag ska få den utbildning de behöver och har rätt till och minskar risken för exkludering. En fråga som uppstår är dock var elevema ska befinna sig (undervisningsgrupp) och hur eventuella placeringar ska ses juridiskt under de två månader som kartläggningen sker. Arskursplacering är endast aktuellt efter rektors beslut som sker efter bedömningen av kunskaperna. Promemorian ger inte heller svar på vad som gäller beträffande elevernas närvaro i skolan under denna tid, hur bedömningarna ska gå till och vem som ska göra dessa, utöver att rektor fattar beslut. Beträffande rektors beslut om placering av eleven i en viss årskurs är det endast elevens vårdnadshavare som enligt förslaget får yttra sig över beslutet. Skolinspektionen anser att det vore värdefullt ur ett inflytandeperspektiv för eleven att, utöver den reglering som finns i 1 kap. 10 skollagen, i bestämmelsen lägga till att även eleven bör få yttra sig angående placeringen innan beslut tas. Beträffande den bedömning som enligt 3 kap. 5 c skollagen ska göras av elevernas kunskaper, bör denna, om en elev inte har möjlighet att nå upp till grundskolans kunskapskrav, kunna övergå i en utredning om eventuellt mottagande i grundsärskola enligt 7 kap. 5 skollagen. Denna situation, liksom eventuellt mottagande i specialskola beträffande nyanlända elever som på grund av funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl inte kan gå i grundskola eller grundsärskola, kan förtydligas genom att i 5 c andra stycket och 5 d första stycket lägga till att det utöver att rektor ska fatta beslut om placering i viss årskurs, också finns möjlighet att besluta om att utredningar för bedömningar om eventuellt mottagande i grundsärskola och specialskola enlighet med 7 kap. 5 och 7 kap. 6 skollagen ska göras.

3 3(6) Enligt 3 kap. 5 b skollagen gäller 5 c-e endast i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Det framgår inte av 5 b, och kan inte heller klart utläsas i motiveringen, vad som gäller för nyanlända elever som har fyllt 16 år och som enligt förslaget till reglering inte ska anses omfattas av skolplikt. Innebär 5 b en inskränkt möjlighet för denna elev att i grundskola genomgå en kartläggning och eventuell bedömning att placeras i grundskolan? Det bör tydliggöras var gränsen går för ungdomar som kommer till Sverige vad gäller att de ska omfattas av bestämmelserna om kartläggning och bedömning för placering i grundskola. Förslaget innehåller inte någon reglering om kartläggning för de elever som ska erbjudas möjlighet att delta i gymnasieutbildning. Skolinspektionen anser att det vore värdefullt om det även beträffande de elever som väljer att gå en gymnasieutbildning gjordes en bedömning av elevernas kunskaper som utgångspunkt för genomförandet av deras utbildning. 5.4 Prioriterad timplan Det finns förslag på en ny bestämmelse i 9 kap. 4 a skolförordningen om prioriterad timplan. Av första stycket i denna bestämmelse följer att när det gäller en nyanländ elev så får beslutad fördelning av undervisningstid frångås så att planerad undervisningstid i ett eller flera ämnen istället används för undervisning i ämnena svenska eller svenska som andraspråk. I första stycket görs inte någon begränsning av vilka nyanlända elever som kan få läsa enligt prioriterad timplan. Av andra stycket följer emellertid att beslut om prioriterad timplan ska fattas om det bedöms behövas för att eleven så snart som möjligt ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i den undervisningsgrupp som eleven normalt ska tillhöra. Detta bör innebära att det handlar om elever som delvis ska undervisas i förberedelseklass. Det framgår inte klart av bestämmelsen om prioriterad timplan eller motiven till denna om beslut om prioriterad timplan ska avse just det ämnet eller de ämnena, vilka eleven bedöms inte kunna tillgodogöra sig undervisningen i inom den ordinarie undervisningsgruppen eller om en omfördehung kan göras av andra ämnen till förmån för ett visst ämne. Ett förtydligande av hur bestämmelsen ska tolkas beträffande vilka ämnen undervisningstid får tas från, till förmån för svenska eller svenska som andraspråk, i förhållande till kriteriet om att eleven så snart som möjligt ska kunna tillgodogöra sig undervisningen (Skolinspektionens kursivering) i den ordinarie undervisningsgruppen bör göras. Det framförs i motiveringen att ett beslut om prioriterad timplan inte får innebära minskade möjligheter för eleven att nå kunskapskraven i samtliga ämnen. Skolinspektionen anser att detta är viktigt och föreslår att ett tillägg med detta innehåll görs i aktuell bestämmelse, sist i andra stycket; Beslut om prioriterad timplan får inte inskränka elevens möjligheter att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås och därutöver utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.

4 4(6) Skolinspektionen vill lyfta frågan om hur möjligheten till prioriterad timplan är avsedd att användas i förhållande till rätten till studiehandledning på modersmålet. Frågan om förhållandet mellan placering i förberedelseklass i vissa ämnen och bestämmelsen om studiehandledning förs fram nedan under 5.5 Förberedelseklass. Frågorna hänger samman på så sätt att såväl placering i förberedelseklass som prioriterad timplan ska användas då eleven inte bedöms ha tillräckliga kunskaper i svenska och pågå tills eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper för att delta i undervisningen i den ordinarie undervisningsgruppen. Den gemensamma frågan är hur dessa alternativ förhåller sig till att eleven har rätt att få studiehandledning på modersmål och alltså med detta stöd skulle kunna delta i den ordinarie undervisningsgruppen i olika ämnen. Blir rätten till studiehandledning ett jämförbart alternativ för eleven som denne kan hävda eller kommer denna rätt till följd av de nya föreslagna bestämmelserna, i andra hand? Skolinspektionen tror att de nya bestämmelserna kan innebära att inriktningen blir att eleverna ska lära sig svenska språket och placeras i förberedelseklass eventuellt med prioriterad timplan tills de bedöms behärska svenska språket så att de kan delta i ämnena i den ordinarie undervisningsgruppen. Även av denna anledning finns skäl att lyfta fram skrivningen om att eleven inte får berövas möjligheterna att nå kunskapskraven i alla ämnen och eventuellt redogöra för elevens möjlighet att istället få undervisning i vissa ämnen där eleven har bra kunskaper i den ordinarie undervisningsgruppen med stöd av studiehandledning på modersmålet. 5.5 Förberedelseklass Enligt förslaget till reglering av beslut om förberedelseklass ska rektorn fatta beslut om att en elev delvis ska undervisas i förberedelseklass. Grunden för beslutet är att eleven saknar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen. Av regleringen i 5 kap. 5 e följer vidare att en elevs undervisning i förberedelseklass i ett visst ämne ska avbrytas så snart eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper för att på heltid kunna delta i undervisningen i det ämnet i den undervisningsgrupp som eleven normalt ska tillhöra. Då bestämmelsen om placering i förberedelseklass är tänkta att vara knutna till en bedömning i varje enskilt ämne bör det beträffande beslutet framgå av bestämmelsen i 3 kap. 5 e första stycket att rektor ska fatta beslut om i vilka ämnen eleven ska få sin undervisning i förberedelseklass. Det är viktigt att en elev så snart som möjligt får delta i undervisningen i den ordinarie undervisningsgruppen i det ämne eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper i. Vid denna bedömning utgår Skolinspektionen från att även den rätt som eleven har enligt 5 kap. 4 skolförordningen om studiehandledning på modersmålet beaktas. Det framgår dock inte helt klart hur denna bestämmelse förhåller sig till bestämmelsen om beslut att i et visst ämne få sin undervisning i förberedelseklass. I motiveringen till bestämmelserna om förberedelseklass talas nämligen om att undervisning i förberedelseklass inte ska anses som särskilt stöd, utan fungera som en introduktion till den svenska skolan. Bestämmelsen om en elevs rätt till studiehandledning i 5 kap. 4 skolförordningen är placerad under rubriken särskilt stöd. I motiven framförs att beslut om undervisning i

5 5(6) förberedelseklass eller prioriterad timplan inte ska hanteras inom ramen för särskilt stöd. Det är endast om det befaras att eleven inte kommer att nå kunskapskraven trots åtgärder för nyanlända som anges i lag eller förordning som åtgärdsprogram ska upprättas. För att skolorna ska veta vad som gäller behöver det klargöras om studiehandledning ska anses utgöra sådant särskilt stöd som hänvisning görs till i motiven samt om det i och med förslagen till nya bestämmelser lagts fast en tidsmässig ordning så att studiehandledning i ett ämne vid undervisning i ordinarie undervisningsgrupp inte kan komma ifråga förrän eleven haft undervisning i förberedelseklass och eventuellt prioriterad timplan. För att lyfta fram betydelsen av att en elev så snart som möjligt får undervisning sin ordinarie undervisningsgrupp föreslår Skolinspektionen en ändring i bestämmelsens utformning för att motverka att det blir en outtalad regel att eleverna alltid stannar ett år. Skrivningen i tredje stycket kan flyttas till andra stycket; "Ett beslut om undervisning i förberedelseklass får avse en tidsperiod om högst ett år. Beslutet angående ett visst ämne ska dock upphöra att gälla och undervisningen i förberedelseklass avbrytas så snart eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper för att på heltid kunna delta i undervisningen i det ämnet i den undervisningsgrupp som eleven normalt ska tillhöra. Om det finns särskilda skäl får beslut om undervisning i förberedelseklass i ett visst ämne förlängas " Enligt förslaget i 3 kap. 5 e fjärde stycket ska undervisning i förberedelseklass så långt det är möjligt såväl lokalmässigt som verksamhetsmässigt äga rum i nära anslutning till annan undervisning, om det inte finns särskilda skäl för annan placering. Bestämmelsen innehåller formuleringar som skapar utrymme för tolkningar om var förberedelseklassen kan placeras. Skrivningarna "så långt det är möjligt", "nära anslutning" och vidare "om det inte finns skäl för annan placering" kan tolkas som att förberedelseklassen inte behöver vara placerad vid respektive skolenhet som eleverna är placerade vid. Redogörelsen i motiven om geografisk placering leder snarare mot att det kan bli fråga om att förberedelseklassen kan placeras ett längre avstånd ifrån skolenheten där eleven har ordinarie undervisningsgrupp. Beträffande undantaget "om det inte finns särskilda skäl för annan placering", nämns inte något i motiveringen om vad som avses med denna möjlighet, som då innebär att en placering av förberedelseklass kan göras så att kravet på "nära anslutning" inte heller behöver uppfyllas. Om det med bestämmelsen avses att reglera att undervisningen i förberedelseklass ska ske vid den skolenhet där eleven är placerad är det bättre att tydligt skriva det i bestämmelsen. Med nuvarande skrivning skapas ett tolkningsutrymme för huvudmännen om var förberedelseklasserna kan placeras, vilket kan leda till nackdelar för eleverna. Vidare innebär föreslagen formulering att det kan bli en svår tolkning för Skolinspektionen som tillsynsmyndighet av om bestämmelserna följs av huvudmannen. Skolinspektionen har i tillsynsverksamheten tidigare haft svårigheter med s.k. förberedelseklasser i samband med bedömningen av skolenhetsbegreppet.

6 Skolinspekti (6) Om syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för huvudmännen att ha förberedelseklasser som inte kan betraktas vara placerade vid en skolenhet, vill Skolinspektionen, lyfta fram följande. Ur ett elevperspektiv är det inte fördelaktigt att eleverna ska behöva gå eller åka mellan två undervisningsställen under dagen, särskilt inte för de yngre barnen. Bestämmelsen om förberedelseklass och motiveringen till denna är tydlig med att en elev endast ska ha sin undervisning delvis i sådan klass, dvs. i vissa ämnen, varför situationen med att behöva gå emellan kommer att uppstå. De viktiga aspekterna som lyfts fram i motiveringen med integration och inkludering av eleverna och förslag om en tillhörighet i en ordinarie undervisningsgrupp redan efter två månader blir också svårare att förverkliga om förberedelseklassen inte är placerad vid skolenheten. Skolinspektionen kan dock se att det kan finnas behov av en lösning vad gäller förberedelseklass i de fall det handlar om ett fåtal nyanlända elever i en skola. Det vore dock bra, mot bakgrund av de skäl som anförts ovan, att i motiven till bestämmelsen ange att förberedelseklass som huvudregel bör placeras vid skolenheten och ange i vilka fall undantag från detta kan göras Skolplikt för nyanlända elever Beträffande förslaget om förlängd skolplikt i 7 kap. 13 a skollagen delar Skolinspektionen inställningen att det kan finnas skäl att inte kräva att nyanlända elever som fullgör skolplikten efter årskurs 9 ska ha uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen för att skolplikten ska upphöra före 18 års ålder. Skolinspektionen vill dock framföra att det är viktigt att tänka på att förslaget för aktuella elever inte får innebära en ensidig koppling till kunskapskraven i svenska eller svenska som andraspråk med risk för stagnering av kunskaper, förmågor och färdigheter i övriga ämnen. Frågan är hur detta säkerställs. Författningsförslag I förslaget till 7 kap. 13 a skollagen görs en hänvisning till 10 tredje stycket. Det bör vara 10 fjärde stycket. I ärendets slutliga handläggning har deltagit rättschefen Marie Axelsson och juristen Christina Ridderman Karlsson (föredragande). Peter Ekborg Bitr. generaldirektör

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-06 GSN-2013/93.619 1 (6) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin Tel. 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Utbildning för nyanlända

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap. förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola, SOU 2015:81

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap. förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola, SOU 2015:81 Skolinspektionen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Sid 1 (9) Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola, SOU 2015:81 Sammanfattning Skolinspektionen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:1371)

Yttrande över betänkandet Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:1371) Skolinspektionen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Sid 1 (7) Yttrande över betänkandet Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:1371) Sammanfattning

Läs mer

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Institutionen för språkdidaktik

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Institutionen för språkdidaktik 1 (6) 2014-12-22 Nationellt centrum för svenska som andraspråk: Kommentar till regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Definition och målgrupper Begreppet

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (10) Dnr :5217. Yttrande över promemorian Internationella skolor (U2014/5177/S)

Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (10) Dnr :5217. Yttrande över promemorian Internationella skolor (U2014/5177/S) Skolinspektionen Utbildningsdepartementet 2014-12-01 103 33 Stockholm 1 (10) Yttrande över promemorian Internationella skolor (U2014/5177/S) S ammanf attning Skolinspektionen tillstyrker flertalet av förslagen

Läs mer

'Utbildningsdepartementet Stockholm. 1 (5) Dnr 2013:5828. Yttraridé över promemorian Vissa skollagsfrågor (U2013/627S7S)

'Utbildningsdepartementet Stockholm. 1 (5) Dnr 2013:5828. Yttraridé över promemorian Vissa skollagsfrågor (U2013/627S7S) t &r Skolinspektionen 'Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm. 1 (5) Yttraridé över promemorian Vissa skollagsfrågor (U2013/627S7S) Sammanfattning Skolinspektionen tillstyrker i stort sett samtliga

Läs mer

Utbildning av nyanlända elever (Ds 2013:6)

Utbildning av nyanlända elever (Ds 2013:6) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (9) 2013-04-03 Handläggare: Tobias Lundberg, tel 508 33 667 Pär Lundström, tel 508 33 783 Till Utbildningsnämnden 2013-04-18 Svar på remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81)

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND YTTRANDE Ä 2016-02-29 Sida 1 (6) Dnr 2015:513 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm u.remissvar regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap -

Läs mer

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Juni 2017 RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Inledning Dessa rutiner är en del av Utbildningsförvaltningens arbete med att skapa en utbildning som

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5739 Lunds kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (7) Skolinspektionens beslut Skolinspektionens

Läs mer

Riktlinjer för mottagande och utbildning av nyanlända elever

Riktlinjer för mottagande och utbildning av nyanlända elever Riktlinjer för mottagande och utbildning av nyanlända elever Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2018-06-19 63 Innehållsförteckning Inledning... 2 Bestämmelser om nyanlända elevers utbildning... 2

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-10-15. Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-10-15. Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-10-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Utbildning för nyanlända elever mottagande

Läs mer

Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)

Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande 2013-05-02 1 (5) Dnr:02-2013:1030 Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) U2012/6322/S

Läs mer

Att stärka nyanlända elevers identitet och skolans demokratiska processer genom kartläggning

Att stärka nyanlända elevers identitet och skolans demokratiska processer genom kartläggning Att stärka nyanlända elevers identitet och skolans demokratiska processer genom kartläggning Anniqa Sandell Ring FLIN, Stockholms universitet 8 mars 2016 Utgångspunkter för presentationens innehåll Vilka

Läs mer

Riktlinjer för utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever i Danderyds kommun

Riktlinjer för utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever i Danderyds kommun 2016-05-13 Riktlinjer för utbildning av nyanlända och flerspråkiga elever i Danderyds kommun (Förskoleklass, grundskoleutbildning och gymnasieutbildning) Utbildnings- och kulturkontoret 08-568 910 00 www.danderyd.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:5931 Utbildningsservice i Västerås AB Org.nr. 556670-8615 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västerås Internationella Skola & Förskola i Västerås kommun Skolinspektionen Box 23069,

Läs mer

Yttrande över betänkandet "Svenska för invandrare

Yttrande över betänkandet Svenska för invandrare Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (6) över betänkandet "Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning" (SOU 2013:76) (Dnr2013/6517/GV) Inledande synpunkter Skolinspektionen

Läs mer

START Stockholm träffar elevens vårdnadshavare eller i förekommande fall familjehem/god man/kontaktperson på HVBhem.

START Stockholm träffar elevens vårdnadshavare eller i förekommande fall familjehem/god man/kontaktperson på HVBhem. Från och med den 1 jan 2016 finns det särskilda bestämmelser för mottagande, bedömning och utbildning som riktar sig specifikt till nyanlända elever. Syftet är att stärka en likvärdig utbildning för alla

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång

Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång Utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU6 Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång Sammanfattning I betänkandet behandlar utbildningsutskottet regeringens förslag i proposition 2014/15:45

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola v Beslut Skolinspektionen 2014-04-25 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB info@engelska.se Rektorn vid IES i Skärholmen s te ven.b a tty e. skar holmen@en gel ska. se Beslut för grundskola efter

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800) Utfärdad den 31 maj 2018 Publicerad den 21 juni 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800) 2 dels att 3

Läs mer

Yttrande över promemorian Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Yttrande över promemorian Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program ?kolinspektionen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm u.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande 201 7-1 2-06 1 (5) Dnr 2017:7553 Yttrande över promemorian Ökade möjligheter till grundläggande behörighet

Läs mer

Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland

Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland Promemoria 2019-02-05 U2019/00343/S Utbildningsdepartementet Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet

Läs mer

Yttrande över Riksrevisionens rapport, RiR 2018:34

Yttrande över Riksrevisionens rapport, RiR 2018:34 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (3) Yttrande över Riksrevisionens rapport, RiR 2018:34 U2018/04822/GV har beretts möjlighet att yttra sig över Riksrevisionens rapport Otillåten spridning av

Läs mer

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 2 (7) Syfte Språk är människans bästa redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Bilaga Promemoria Utbildningsdepartementet 2016-08-23 U2016/03475/S En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 6 1 Författningsförslag... 12

Läs mer

Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket. Malmköping 2 juni 2014

Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket. Malmköping 2 juni 2014 Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket Malmköping 2 juni 2014 Rätten till utbildning Alla nyanlända barn och ungdomar i Sverige har rätt att gå i skolan. Denna rätt gäller oavsett skälet till

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Sektorn för Utbildning och Kultur Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 2017.02.06 Sammanfattande beskrivning av rutiner vid övergång från grundskola till

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); Utkom från trycket den 28 november 2017 utfärdad den 16 november 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för mottagande av nyanlända elever

Riktlinjer och rutiner för mottagande av nyanlända elever Riktlinjer och rutiner för mottagande av nyanlända elever förskoleklass, fritidsverksamhet, grundskola årskurs 1 9 grundsärskola årskurs 1 9 Dokumenttyp Riktlinjer och rutiner Fastställd 2017-03-13 15

Läs mer

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet Betänkande av Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser Stockholm 2017 SOU 2017:54 Sammanfattning Utredningen

Läs mer

Handlingsplan För mottagande och utbildning av nyanlända elever på Domarringens skola

Handlingsplan För mottagande och utbildning av nyanlända elever på Domarringens skola Uppsala 2017-01-26 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Domarringens skola Handlingsplan För mottagande och utbildning av nyanlända elever på Domarringens skola 1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Domarringens skola Nyanländ

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 september 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016 PM 2016:192 RIV (Dnr 110-1269/2016) En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:458 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6) svar på remiss från Utbildningsdepartementet

Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6) svar på remiss från Utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-26 KS-2013/303.619 1 (6) HANDLÄGGARE Diana Jusufovic diana.jusufovic@huddinge.se Kommunstyrelsen Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6) svar på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Tillsyn i Sorgenfriskolan 2010-10-13 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Sorgenfriskolan i stadsdel Södra Innerstaden i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Sorgenfriskolan 2010-10-13

Läs mer

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN SÄRSKOLA

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN SÄRSKOLA 1 (9) MOTTAGANDE I SKOLFORMEN SÄRSKOLA I DANDERYDS KOMMUN Skolverkets allmänna råd 2001:23 uttrycker att kommunen bör tydliggöra sin handläggningsprocess för mottagande i särskola. En ny skollag har införts

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:6137 Bollnäs kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bollnäs kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (8) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Rättigheter & möjligheter i skolan Vad ska vi prata om idag?

Rättigheter & möjligheter i skolan Vad ska vi prata om idag? Rättigheter & möjligheter i skolan Vad ska vi prata om idag? Genomgång av enkät Västra Götaland Det svenska skolsystemet Kort diskussion i smågrupper Rättigheter i skolan Avslutande frågestund Vad händer

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan samt stärkt kvalitet i förskola och fritidshem. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan samt stärkt kvalitet i förskola och fritidshem. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan samt stärkt kvalitet i förskola och fritidshem Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm Klicka här för att ange

Läs mer

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-01-11 Handläggare Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-50833010 Till Utbildningsnämnden 2016-02-04 Mer tid för kunskap -

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5856 Solna kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Solna kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (4) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-7608/2016 Sida 1 (10) 2016-10-07 Handläggare Elisabeth Forsberg-Uvemo Telefon: 08-50833010 Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Yttrande över betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)

Yttrande över betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) 'kolinspektionen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttranen, 1 (5) u.remissvar@regeringskansliet.se över betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) (Dnr U2017/00057/S)

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning av närvaro och skolplikt

Riktlinjer för uppföljning av närvaro och skolplikt Riktlinjer för uppföljning av närvaro och Skolpliktsbevakning för elever i grundskolan och grundsärskolan bosatta i Upplands-Bro kommun. Beslutade i Utbildningsnämnden den 25 september 2018 UN 45 www.upplands-bro.se

Läs mer

Yttrande över betänkandet SOU 2017:54 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

Yttrande över betänkandet SOU 2017:54 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet Skolinspektionen Remissyttrande 2017-10-25 1(10) Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm u.remissvar@regeringskanslite.se Yttrande över betänkandet SOU 2017:54 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet

Läs mer

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola Skolbeslut Fristående grundskolan Runstycket Husie Kyrkoväg 96 2010-05-24 Dnr 44-2010:114 212 38 Malmö Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Runstyckets skola i Husie stadsdel,

Läs mer

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet - SOU 2017:54

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet - SOU 2017:54 YTTRANDE Vårt ärendenr: 17/03882 2017-10-13 Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad Åsa Ernestam Utbildningsdepartementet 10333 STOCKHOLM Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

Läs mer

SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND YTTRANDE Å Sida 1 (5) Dnr :53

SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND YTTRANDE Å Sida 1 (5) Dnr :53 SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND YTTRANDE Å 2017-04-12 Sida 1 (5) Dnr 01-2017:53 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm u.remissvar@regeringskansliet.se U2017/00057/S Yttrande över betänkandet Saknad!

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Bollnäs kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kilafors skola F 9 i Bollnäs kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (8) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54)

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54) REMISSVAR 2017-10-26 Dnr 3.9:0563/17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54) (U2017/02610/S) Inledning Utbildning är en grundläggande

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av och undervisning för nyanländ elev i Strängnäs kommuns utbildningsväsende

Riktlinjer för mottagande av och undervisning för nyanländ elev i Strängnäs kommuns utbildningsväsende 1/10 Beslutad när: 2017-11-23 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2018-01-01 Dokumentansvarig: Uppföljning: Utbildningschef BUN/2017:319-003 Barn- och utbildningsnämndens verksamhet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ljungby kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Åbyskolan 1 i Ljungby kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2(6) Skolinspektionens

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Yttrande över remiss "Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)

Yttrande över remiss Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Kamstad 2013-03-06 BUN 2013/0133 Maria-Therese Petersson Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över remiss "Utbildning för elever i samhällsvård och

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44)

Yttrande över slutbetänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND YTTRANDE 2017-09-28 1 (6) Dnr 01-2017:471 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm u.remissvar@regeringskansliet.se U2017/02532/GV Yttrande över slutbetänkandet Entreprenad,

Läs mer

Till statsrådet Jan Björklund

Till statsrådet Jan Björklund Till statsrådet Jan Björklund Den 8 maj 2012 uppdrog statsrådet Nyamko Sabuni åt inspektionsdirektör Marie-Hélène Ahnborg att biträda utbildningsdepartementet med att utarbeta förslag för att förbättra

Läs mer

Kommittédirektiv. En läsa-skriva-räkna-garanti. Dir. 2015:65. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2015

Kommittédirektiv. En läsa-skriva-räkna-garanti. Dir. 2015:65. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2015 Kommittédirektiv En läsa-skriva-räkna-garanti Dir. 2015:65 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska undersöka förutsättningarna för att införa en s.k. läsa-skriva-räkna-garanti

Läs mer

Socialdepartementet Stockholm 1 (7) Dnr: :3084. Yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)

Socialdepartementet Stockholm 1 (7) Dnr: :3084. Yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) Skolinspektionen Socialdepartementet 2016-10-14 103 33 Stockholm 1 (7) Yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) Sammanfattning Skolinspektionen tillstyrker förslaget att

Läs mer

Ansökan om ytterligare år i grundskola

Ansökan om ytterligare år i grundskola Blanketten fylls i på datorn och skickas till: Sollentuna kommun Stöd och utveckling, barn- och utbildningskontoret 19186 Sollentuna Ansökan om ytterligare år i grundskola Enligt Skollag (2010:800) 7kap

Läs mer

Kommunala anvisningar för modersmålsundervisning inom grundskolans åk 1 9 i Sigtuna kommun

Kommunala anvisningar för modersmålsundervisning inom grundskolans åk 1 9 i Sigtuna kommun 201 2015-08-05 1 (5) Mångkulturella enheten Kommunala anvisningar för modersmålsundervisning inom grundskolans åk 1 9 i Sigtuna kommun Styrdokument Skollagen: 9 kap. Förskoleklassen 10 Förskoleklassen

Läs mer

Skolpliktsriktlinjer. Rutiner och vägledning för skolpliktsbevakning. Beslutade i Utbildningsnämnden den 22 september 2015 UN 3

Skolpliktsriktlinjer.   Rutiner och vägledning för skolpliktsbevakning. Beslutade i Utbildningsnämnden den 22 september 2015 UN 3 Rutiner och vägledning för skolpliktsbevakning Beslutade i Utbildningsnämnden den 22 september 2015 UN 3 www.upplands-bro.se Huvudregeln, enligt skollagen, är att alla barn från 7 till 16 år som är bosatta

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4384 Järfälla kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Järfälla kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning i för-, grund- och gymnasieskola i Strängnäs kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning i för-, grund- och gymnasieskola i Strängnäs kommun 1/5 Beslutad när: 2017-11-23 Beslutad av Diarienummer: Utbildningschef BUN/2017:318-003 Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2018-01-01 Barn- och utbildningsnämndens verksamhet Dokumentansvarig: Uppföljning:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skoiinspektionen Beslut 2014-06-26 Utbildningsservice i Västerås AB info@vins.se Rektorn vid Västerås Internationella Skola ulrika.norling@hotmail.com Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun 2016-03-23 Flerspråkiga och nyanlända barn och elevers rättigheter kommunens skyldighet Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning oavsett bakgrund.

Läs mer

Särskilt stöd i grundskolan

Särskilt stöd i grundskolan Enheten för utbildningsstatistik --1 1 (9) Särskilt stöd i grundskolan I den här promemorian beskrivs s statistik om särskilt stöd i grundskolan läsåret 13/. Sedan hösten samlar in statistik om särskilt

Läs mer

Handläggningsrutin vid ansökan om uppskjuten skolplikt (Gäller kommunal och fristående verksamhet)

Handläggningsrutin vid ansökan om uppskjuten skolplikt (Gäller kommunal och fristående verksamhet) HANDLÄGGNINGSRUTIN Barn- och utbildningskontoret Datum: 2015-09-17 Handläggare: Agneta Brus Diarienummer BSN 2015-385 003 Denna handläggningsrutin gäller följande skolformer: Förskola Förskoleklass Grundskola

Läs mer

BESLUT SOM FATTAS MED STÖD AV DELEGATION FRÅN NÄMNDEN MED VIDAREDELEGATON FRÅN STADSDELSDIREKTÖREN

BESLUT SOM FATTAS MED STÖD AV DELEGATION FRÅN NÄMNDEN MED VIDAREDELEGATON FRÅN STADSDELSDIREKTÖREN Bilaga 1 2015-01-02 9.1 9.5 BESLUT SOM FATTAS MED STÖD AV DELEGATION FRÅN NÄMNDEN MED VIDAREDELEGATON FRÅN STADSDELSDIREKTÖREN 9.1 Åtgärder mot kränkande behandling och trakasserier ( 6 kap. skollagen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Stödmaterial för samverkan kring studiehandledning på modersmålet i grund- och gymnasieskolan

Stödmaterial för samverkan kring studiehandledning på modersmålet i grund- och gymnasieskolan Utbildningsförvaltningen stödmaterial Sida 1 (6) 2018-12-04 Stödmaterial för samverkan kring studiehandledning på modersmålet i grund- och gymnasieskolan Elev i behov av studiehandledning på modersmålet

Läs mer

Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun

Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun Framnäsgruppen AB Danderydsvägen 6 182 68 Danderyd 1 (5) Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun Bakgrund Skolinspektionen har genomfört regelbunden

Läs mer

Regeringens proposition 2017/18:194

Regeringens proposition 2017/18:194 Regeringens proposition 2017/18:194 Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas Prop. 2017/18:194 Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10888 Härnösands kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i grundskolan i Härnösands kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Till statsrådet Gustav Fridolin

Till statsrådet Gustav Fridolin Till statsrådet Gustav Fridolin Regeringen beslutade den 6 mars 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda hur en tioårig grundskola med skolstart vid sex års ålder lämpligast skulle

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:9126 Kävlinge kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rinnebäcksskolan belägen i Kävlinge kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (5) Dnr :5219. Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria "Vissa skollagsfrågor

Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (5) Dnr :5219. Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria Vissa skollagsfrågor Utbildningsdepartementet 2014-12-02 103 33 Stockholm 1 (5) över Utbildningsdepartementets promemoria "Vissa skollagsfrågor del 2 2014/5176/S) Sammanfattning Skolinspektionen instämmer i att det finns ett

Läs mer

Yttrande över departementsskrivelsen: Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50)

Yttrande över departementsskrivelsen: Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50) Sida 1 (6) Utbildniiigsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över departementsskrivelsen: Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50) Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN) vill

Läs mer

Svar på Skolinspektionens föreläggande efter granskning av förskoleklass och grundskola

Svar på Skolinspektionens föreläggande efter granskning av förskoleklass och grundskola TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martin Westbrandt 2019-02-26 SKDN 2018/0125 52904 Södermöre kommundelsnämnd Svar på s föreläggande efter granskning av förskoleklass och grundskola Förslag

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Beslut 2013-06-14 Lunaskolan Rektorn vid Lunaskolan Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Lunaskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Nationella styrdokument

Nationella styrdokument Nationella styrdokument Nationella styrdokument Skollag 20010:800 Beslutas av riksdagen Skolförordning, SFS 2011:185 Utfärdas av regeringen Allmänna råd Rekommendationer från Skolverket Läroplaner Utfärdas

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan 120419 Dessa rutiner kommer att revideras när nya riktlinjer för mottagande till grundsärskolan kommer (planerat till hösten 2012). 2012-04-19

Läs mer

Ansökan om ytterligare år i grundsärskola

Ansökan om ytterligare år i grundsärskola Barn- och utbildningskontoret Ansökan om ytterligare år i grundsärskola Blanketten fylls i på datorn och skickas till: Sollentuna kommun Stöd och utveckling, barn- och utbildningskontoret 19186 Sollentuna

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för utbetalning av tillkommande bidrag för nyanlända elever

Tillämpningsanvisningar för utbetalning av tillkommande bidrag för nyanlända elever SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2014-06-03 Vår referens Kimmo Räihä Senior controller kimmo.raiha@malmo.se Tjänsteskrivelse Tillämpningsanvisningar för utbetalning av tillkommande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Flens Kristna Skola AB info@flenskristna.se daniel.steeen@flenskristnaskola.se Flens Kristna Skola AB Org. nr 818501-0470 Beslut för förskoleklass och grundskola efter riktad tillsyn av Flens Kristna

Läs mer

Ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska Riktlinjer för bedömning inom Fyrkantens gymnasiesamverkan

Ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska Riktlinjer för bedömning inom Fyrkantens gymnasiesamverkan Ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska Riktlinjer för bedömning inom Fyrkantens gymnasiesamverkan Dispens bör beviljas när Eleven har under en betydande del av sin grundskoletid ej haft möjlighet

Läs mer