Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap. förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola, SOU 2015:81

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap. förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola, SOU 2015:81"

Transkript

1 Skolinspektionen Utbildningsdepartementet Stockholm Sid 1 (9) Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola, SOU 2015:81 Sammanfattning Skolinspektionen anser att betänkandet innehåller en tydlig genomgång av de två alternativ som utredningen enligt direktiven ska utreda och ta ställning till vad avser utbildning för sexåringar. De bedömningar som lämnas är också väl beskrivna bland annat med en redogörelse av likheter och skillnader mellan de två alternativen. Då direktiven anger att utredningen ska föreslå hur förskoleklassen för sexåringar lämpligast kan införas som en del av grundskolan och även föreslå hur en obligatorisk förskoleklass för sexåringar lämpligast kan införas, har utredningen framfört sin inställning till respektive alternativ i en samlad bedömning. Skolinspektionen har därför också valt att yttra sig beträffande båda alternativen. Skolinspektionen anser att det finns flera fördelar med båda de redovisade förslagen. Främst gäller det att förslagen innebär en tidigare skolstart för barnen och att denna blir obligatorisk för alla barn. Skolinspektionen delar emellertid utredningens förslag att det är alternativet som innebär att förskoleklassen kvarstår som en egen skolform men blir obligatorisk som bör genomföras då detta alternativ blir tydligare lagstiftningsmässigt och därmed mer rättssäkert för barnen. Skolinspektionen delar också utredningens förslag om att den obligatoriska förskoleklassen ska omfattas av skolplikt. Utredningens förslag att bestämmelsen om skolplikten ändras och istället kopplas till när en elev gått ut den högsta årskursen är bra och underlättar bestämmelsens tillämplighet. Skolinspektionen är vidare positiv till förslaget om förlängd skolplikt och till att denna kan fullgöras i såväl grundskolan som

2 2 (9) inom ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. Utformningen av bestämmelsen om förlängd skolplikt kan dock förtydligas ytterligare. Skolinspektionen delar utredningens förslag om en skyldighet för huvudmännen att erbjuda lovskola i vissa särskilt reglerade fall då detta ger ökade möjligheter för elever att nå kunskapskraven och bli behöriga för vidare utbildning på gymnasieskolans nationella program. Skolinspektionen vill dock lyfta fram att det är viktigt att lovskola inte tillämpas som ett alternativ till nuvarande reglering om extra anpassningar och särskilt stöd i de fall en elev riskerar att inte nå kunskapskraven, utan att eleverna säkerställs dessa rättigheter precis som tidigare. Skolinspektionens yttrande berör enbart utredningens egna förslag och bedömningar och inte de ytterligare förslag på utredningar eller beredningar inom andra utredningar som nämns. Synpunkter 3.6 Alternativ 1: Förskoleklassen blir obligatorisk Skolinspektionen delar utredningens förslag att förskoleklassen blir obligatorisk för alla sexåringar i enlighet med den redogörelse som görs av detta alternativ. I valet av att få sexåringar att omfattas av obligatorisk förskoleklass alternativt ingå i en sexårsklass i grundskolan anser Skolinspektionen att alternativet med obligatorisk förskoleklass är mest fördelaktigt. Framför allt grundar sig detta på att direktivet anger att för den verksamhet som ska gälla för sexåringarna ska innehållet, syftet och uppdraget för nuvarande förskoleklassen bibehållas, vilket innebär att det andra alternativets konstruktion blir mer otydligt lagstiftningsmässigt om vad som gäller utbildningen, vilket kan få konsekvenser för barnen. Att förskoleklassen blir obligatorisk för alla barn har en rad fördelar. Det säkerställs att alla barn inför grundskolan får del av det viktiga innehåll som utbildningen inom förskoleklassen ger. Alla barn får genom förslaget en bra och likvärdig grund att stå på inför grundskolan. Det är också positivt att alla barn omfattas av den rätt till stöd som finns inom förskoleklassen och som kan vara viktigt att få del av inför grundskolan. Särskilt betydelsefullt är det att det med en obligatorisk förskoleklass går att tidigt upptäcka de barn som kan vara i behov av omfattande särskilt stöd.

3 3 (9) 3.7 Sexåringar som börjar i årskurs 1 i grundskolan När det gäller förslaget om att ett barn på begäran av vårdnadshavaren får börja fullgöra skolplikten i grundskolan redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år, framgår det inte i förslaget till ny reglering i 7 kap. 11 skollagen att begäran ska göras hos hemkommunen, vilket det gör i nuvarande bestämmelse. I den nya bestämmelsen står att en vårdnadshavare får begära detta samt vidare i slutet på bestämmelsen, att det är rektorn som bedömer om barnet har förutsättningar för detta. Enligt avsnitt 3.7 ska rektorn göra en bedömning av elevens förutsättningar och fatta beslut om skolstart. Om det är klart att det är rektorn som fattar det formella beslutet om en elevs skolstart vore det bra om detta förtydligades även i den föreslagna bestämmelsen, förslagsvis ett tillägg av meningen "Rektorn fattar beslut om skolstart" sist i bestämmelsen. Vidare vore det bra med ett förtydligande om till vem vårdnadshavaren ska lämna sin begäran. Avseende att beslutet om att påbörja grundskolan vid sex års ålder ska grundas på en bedömning av rektorn kan frågan ställas hur detta ska ske i praktiken. Av betänkandet följer att en bedömning ska göras av elevens förutsättningar, men att det inte behöver införas obligatoriska tester eller "skolmognadsprov". Bedömningen ska enligt utredningen göras på liknande sätt som när rektor idag ska bedöma och besluta om en elev får hoppa över en av årskurserna 1-9 i grundskolan. I det nu aktuella fallet har dock inte barnet tidigare gått i grundskola eller i förskoleklass och inte träffat rektorn, så frågan är när rektorn ska göra bedömningen av eleven och hur. Viss vägledning ges i författningskommentaren där det anges att med elevens förutsättningar att delta i utbildningen avses en allmän bedömning av elevens utvecklingsnivå i jämförelse med ett år äldre elever samt att det är naturligt att samråd sker med den som varit pedagogiskt ansvarig för eleven i förskolan. Det är dock svårt att se hur denna bedömning ska kunna göras direkt i samband med skolstarten. Om tanken är att eleven ska börja första klass "på prov" en viss tid kan detta vara förenat med vissa risker för barnet vad avser anknytning, bedömning, uppbrott, som behöver planeras för. Detta för att inte förslaget endast ska tillgodose vissa vårdnadshavares önskemål utan också se förslaget utifrån barnets bästa Utredningens samlade bedömning Såsom framgått ovan under 3.6 delar Skolinspektionen utredningens förslag om att förskoleklassen blir obligatorisk för alla sexåringar. Skolinspektionen instämmer därvid i utredningens bedömning att förorda alternativ 1, obligato-

4 4 (9) risk förskoleklass, såsom detta är beskrivet i avsnitt 3.6 i betänkandet. Det är positivt att alla barn kommer att få del av utbildningen i förskoleklassen inför grundskolan. Vidare medför förslaget att det i större utsträckning finns möjlighet att säkerställa att de barn som är i behov av särskilt stöd får detta tidigt. Vidare delar Skolinspektionen förslaget att förskoleklassen ska vara förenad med skolplikt. När det gäller det andra alternativet, att sexårsklassen blir ett obligatoriskt första år för sexåringar i grundskolan, anser Skolinspektionen att även detta förslag medför en rad fördelar såsom att alla barn får börja skolutbildning vid sex års ålder och får möjlighet att få de tidiga stödinsatser de kan behöva. Vidare medför alternativ två eventuellt förbättrade möjligheter till samarbete mellan sexårsklass och årskurs 1 som en följd av att båda verksamheterna finns inom grundskolan. Skolinspektionen instämmer emellertid i den analys som utredningen gjort beträffande detta alternativ. Utifrån att sexårsklassen till syfte, uppdrag och innehåll ska vara oförändrad i förhållande till förskoleklassen, blir genomförandet sexårsklassen som en del av grundskolan svårare att reglera på ett bra och tydligt sätt då det krävs omfattande förändringar i skolförfattningarna för att reglera verksamheten som en del av skolformen grundskolan. Det innebär att det kan bli svårt att tillämpa en sådan reglering i praktiken vilket kan påverka barnens rättigheter. Alternativ ett är därför bättre ur ett barnrättsperspektiv då det innebär en tydligare och mer rättssäker lagreglering av barnens utbildning och rättigheter Skolpliktens upphörande Som närrutts i sammanfattningen är Skolinspektionen positiv till förslaget om att ändra bestämmelserna om skolpliktens upphörande till att skolplikten upphör när eleven går ut den högsta årskursen dock senast när eleven fyller 18 år. Förutom att detta behövs för en mer ändamålsenlig tillämpning i förhållande till förslagen om förlängd skolplikt, blir det en tydligare reglering om vad som ska gälla beträffande skolplikten för att uppfylla den redan nu gällande huvudprincipen att alla elever ska ges möjlighet att nå kunskapskraven i åk Förlängd skolplikt - omfattning och innehåll När det gäller förslaget om förlängd skolplikt delar Skolinspektionen förslaget i sak, dvs, att den förlängda skolplikten kopplas till att eleven vid slutförandet av den högsta årskursen inte har uppnått behörighet till nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Skolinspektionen har dock några synpunkter på utformningen av bestämmelsen 7 kap. 13 skollagen.

5 5 (9) Enligt förslagets lydelse av 7 kap. 13 första stycket skollagen indikeras att den förlängda skolplikten sker med automatik då en elev slutfört den högsta årskursen utan angiven behörighet. Av bestämmelsens andra stycke följer dock att frågan om förlängd skolplikt ska prövas av hemkommunen. Efter det att en elev slutfört den högsta årskursen ska alltså elevens hemkommun pröva och fatta ett beslut om eleven ska ha förlängd skolplikt. Skolpliktens förlängning sker alltså först efter det att frågan prövats och beslut har fattats. Skolinspektjonen anser att det är viktigt att det förtydligas i bestämmelsen att det krävs ett formellt beslut om att skolplikten ska förlängas för att så ska ske. Skolinspektionen har i sin tillsyn sett exempel på felaktig handläggning hos huvudmän avseende skolpliktsärenden till följd av svårigheter att tolka den nuvarande lydelsen om skolpliktens upphörande. Ett möjligt förtydligande skulle kunna göras genom att redan i första stycket lägga till att hemkommunen fattar ett sådant beslut, (se förslag nedan under författningsförslag). Beslutet om förlängd skolplikt ska enligt utredningens förslag inte längre vara överklagbart till Skolväsendets överklagandenämnd. Skälet är att beslutet endast grundar sig på objektiv information av om eleven inte är behörig till gymnasieutbildning på nationellt yrkesprogram. Enligt förslaget ska skolplikten förlängas om en elev saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Om så är fallet framgår av elevens slutbetyg eller i betygskatalogen och beslutet som ska fattas innefattar inte någon arman bedömning. Skolinspektionen delar därför utredningens förslag. Skolinspektionen delar vidare förslaget att den förlängda skolplikten ska kunna fullgöras inte bara i grundskolan utan också i gymnasieskolan på ett introduktionsprogram. Att det finns alternativa möjligheter för varje enskild elev var denne ska fullgöra sin skolpliktiga utbildning och lyckas uppnå de kunskapskrav som krävs för att bli behörig till ett nationellt program på gymnasiet är positivt och det är viktigt att elevens önskemål beaktas så långt som möjligt. Skolinspektionen har i tillsynsärenden sett att det kan vara positivt för elever som haft en skolgång där de inte lyckats nå kunskapskraven, ibland med längre tids frånvaro från grundskolan av olika skäl, att få möjlighet att gå vidare till en annan skolenhet, annan utbildning och med jämnåriga elever fortsätta sin utbildning. När det gäller beslutet om placering av eleven för att fullgöra den förlängda skolplikten framgår av bestämmelsen att huvudmannen ska erbjuda eleverna att fullgöra förlängd skolplikt inom ett introduktionsprogram i gymnasieskolan

6 6 (9) om eleven är behörig till ett sådant program, i grundskolan eller specialskolan för de elever som har gått där. I författningskommentaren till bestämmelsen skrivs att det är hemkommunen (Skolinspektionens kursivering) som ska erbjuda eleven att fullgöra skolplikten i introduktionsprogram i gymnasieskolan eller i grundskolan utifrån sitt organisationsbeslut. Eftersom det finns elever som går i fristående skolor eller i kommunal skola i en annan kommun än hemkommunen, finns en oklarhet vem som ska erbjuda eleven alternativ för fullgörande av skolplikten. Enligt förslag till lagbestämmelsen är det dock huvudmannen som har detta ansvar. Det framgår dock inte av bestämmelsen om det behövs ett formellt beslut för varje enskild elev om var denne ska fullgöra sin skolplikt, inte heller vem, hemkonunun eller huvudman, som fattar ett sådant eventuellt beslut. Mot bakgrund av vad som framgår av betänkandet om olika möjliga situationer och alternativ för var en elev kan komma att få sin placering anser Skolinspektionen att det i det fortsatta lagstiftningsarbetet behöver tydliggöras vad som gäller beträffande erbjudande, beslutsfattande och formalia kring beslut om var den förlängda skolplikten ska fullgöras. Med hänsyn till den betydelse denna placering får för den enskilda eleven anser Skolinspektionen att detta borde omfattas av ett formellt beslut och Individuell studieplan När det gäller förslagen om förlängd skolplikt lyfter utredningen fram betydelsen av individanpassning vid genomförandet av den förlängda skolplikten. Utredningen föreslår därför ett införande av krav på en individuell studieplan för elever med förlängd skolplikt i grundskolan samt lyfter fram betydelsen av den individuella studieplanen för elever som fullgör förlängd skolplikt i gymnasieskolan. Skolinspektionen delar utredningens bedömning vad gäller betydelsen av individanpassning för elever som har gått ut grundskolan med ofullständiga betyg för att de ska få en utbildning och undervisning som möter de behov de har. Skolinspektionen ställer sig dock frågan om individuella studieplaner är ett tillräckligt verktyg för att komma till rätta med de utmaningar som den enskilda eleven med ofullständiga betyg står inför. Utredningen nämner att, på grund av den rättsliga betydelse som den individuella studieplanen kommer att ha för aktuella elever kan bestämmelsen behöva förstärkas i förordning exempelvis vad gäller krav på uppföljning och revidering. Skolinspektionen anser att sådan reglering vore bra för att se till att elevens utbildning under detta extra skolpliktsår fungerar så bra som möjligt. Betydelsen av individanpassning framgår även av utbildningsvetenskaplig forskning. Bland annat John Hattie, Visible leaming for Teachers betonar att

7 7 (9) elever som av någon anledning inte lyckats i skolan kan behöva ett "omtag" och inte bara mer av samma. Hattie menar att ett vanligt misstag är antagandet att om eleven bara får mer tid eller får en ny skol- eller klasplacering så löser sig problemen. Oftast krävs dock en förändrad undervisning som bygger på en djupare förståelse för orsakerna bakom problemen. En individuell studieplan kan i flertalet fall vara tillräckligt stöd för en elev eftersom en sådan plan ska utgå från den enskilda eleven. I de fall det finns en historia med hög frånvaro eller andra svårigheter i skolan kan det dock finnas behov av en djupare kartläggning än vad som är fallet i allmänhet. Det är viktigt att även sådana faktorer beaktas Obligatoriskt för huvudmannen att erbjuda undervisning i lovskola Skolinspektionen är positiv till förslaget att det införs en skyldighet för huvudmannen att erbjuda lovskola för elever som riskerar att inte nå kunskapskraven eller inte har uppnått behörighet till nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Rätt till särskilt stöd Utredningen redogör i betänkandet för hur förslaget om lovskola bör förhålla sig till bestämmelserna om en elevs rätt till särskilt stöd. Det framgår bland annat att det är väsentligt att inte andra stödinsatser för en elev under läsåret uteblir eller skjuts upp med hänvisning till lovskolan. Enligt Skolinspektionen är tillämpningen av föreslagen bestämmelse om lovskola i förhållande till nuvarande bestämmelser om extra anpassningar och särskilt stöd en viktig frågeställning. De nya bestämmelserna om lovskola får inte medföra att dessa, för eleven frivilliga insatser, får "ta över" huvudmannens ansvar för nuvarande reglerade stödinsatser på grund av att skolan inte ger eleven extra anpassningar eller särskilt stöd på det sätt och i den omfattning eleven behöver för att kunna nå kunskapskraven. Skolinspektionen är positiva till förslaget till lovskola men vill lyfta fram betydelsen av att det blir tydligt att skolan i första hand inom elevens obligatoriska utbildningstid ska ge de extra anpassningar och det särskilda stöd som eleven behöver. Skolinspektionen ser därför gärna att man i det fortsatta lagstiftningsarbetet ser över möjligheten att säkerställa att lovskola inte blir ett alternativ till de nuvarande stödinsatser en elev har rätt till Frivilligt för elever att delta i lovskola I betänkandet anges att utredningen valt att föreslå att alla elever som är aktuella enligt 10 kap. 23 d skollagen ska få erbjudande om lovskola. Det framgår att utredningen har övervägt att skolan skulle välja ut vilka elever som ska er-

8 8 (9) bjudas lovskola utifrån kriteriet att eleven har en reell möjlighet att uppnå behörighet. Utredningen stannade dock för förslaget att alla aktuella elever ska erbjudas lovskola och det är enligt 10 kap. 23 d huvudmannen som ska erbjuda lovskola för eleverna. I förslaget till bestämmelse i skolförordningen anges dock att rektorn beslutar om en elev ska erbjudas lovskola. Skolinspektionen anser att det behöver förtydligas att rektorns beslut grundar sig på att eleven omfattas av 10 kap. 23 d skollagen för vad som gäller angående erbjudandet och därmed möjligheten att få delta i lovskola, (se förslag nedan under författningsförslag). I motiv till bestämmelsen bör det förtydligas att det beslut som rektor fattar om erbjudande av lovskola handlar om ett formellt beslut grundat på att rekvisiten i 10 kap. 23 skollagen om erbjudande är uppfyllt. Författningsförslag 7 kap. 11 skollagen Förslagsvis bör tillägg göras i bestämmelsen av till vem vårdnadshavaren riktar sin begäran. Vidare bör det förtydligas i bestämmelsen att det är rektorn som fattar beslutet om att barnet får börja fullgöra skolplikten vid sex års ålder, förslagsvis med att stycket avslutas med; "Rektorn fattar beslut om skolstart". 7 kap. 13 skollagen För att tydliggöra att skolpliktens förlängning sker genom ett formellt beslut av huvudmannen föreslår Skolinspektionen att förslaget till utformning av 7 kap. 13 skollagen ändras så att detta framgår redan i första stycket. Förslag på utformning: "För den elev som slutfört högsta årskursen i grundskolan eller specialskolan men som inte uppnått behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan upphör skolplikten istället ett år senare genom beslut av hemkommunen respektive Specialpedagogiska skolmyndigheten. Detta gäller dock inte om eleven innan dess uppnått den nämnda behörigheten. Skolplikten upphör dock senast när eleven fyller 18 år". Om man vid formuleringen av bestämmelsen anser att det bör lyftas fram att det sker en prövning av frågan om förlängd skolplikt, kan istället för "genom beslut av hemkommunen" skrivas "om hemkommunen respektive Specialpedagogiska skolmyndigheten fattar beslut om detta". I 7 kap. 13 tredje stycket bör ett förtydligande göras i det fall ett beslut ska fattas om elevens placering för fullgörandet av den förlängda skolplikten. Vidare bör det framgå vem som fattar detta beslut, (se yttrande ovan under Förlängd skolplikt - omfattning och innehåll).

9 9 (9) 5 kap. 17 skolförordningen Tillägg i denna bestämmelse bör göras för att förtydliga att rektorns beslut om erbjudande av lovskola utgår från att eleven omfattas av 10 kap. 23 skollagen. Förslag på skrivning i 5 kap. 17 andra stycket skolförordningen: "Rektorn fattar beslutet om att en elev som omfattas av 10 kap. 23 d skollagen ska erbjudas lovskola." I ärendets slutliga handläggning har deltagit rättschefen Marie Axelsson och juristen Christina Ridderman Karlsson (föredragande). Helen Ängmo Generaldirektör hdim

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-01-11 Handläggare Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-50833010 Till Utbildningsnämnden 2016-02-04 Mer tid för kunskap -

Läs mer

Utredningen som antagit namnet grundskoleutredningen mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Utredningen som antagit namnet grundskoleutredningen mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Kommunstyrelsen Dnr 15KS694 REMISS SOU 2015:81 Utredningen som antagit namnet grundskoleutredningen mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola FÖRSKOLEKLASS 3.6 Alternativ 1 Förskoleklassen

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm. Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6)

Utbildningsdepartementet Stockholm. Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6) Skolinspekti lönen Utbildningsdepartementet 2013-05-20 103 33 Stockholm 1(6) Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6) Sammanfattning Skolinspektionen anser sammanfattningsvis

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81)

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND YTTRANDE Ä 2016-02-29 Sida 1 (6) Dnr 2015:513 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm u.remissvar regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap -

Läs mer

Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S)

Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S) 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-29 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S) Dnr: UN 16/015 Sammanfattning av ärendet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (10) Dnr :5217. Yttrande över promemorian Internationella skolor (U2014/5177/S)

Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (10) Dnr :5217. Yttrande över promemorian Internationella skolor (U2014/5177/S) Skolinspektionen Utbildningsdepartementet 2014-12-01 103 33 Stockholm 1 (10) Yttrande över promemorian Internationella skolor (U2014/5177/S) S ammanf attning Skolinspektionen tillstyrker flertalet av förslagen

Läs mer

Till statsrådet Gustav Fridolin

Till statsrådet Gustav Fridolin Till statsrådet Gustav Fridolin Regeringen beslutade den 6 mars 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda hur en tioårig grundskola med skolstart vid sex års ålder lämpligast skulle

Läs mer

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81)

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) YTTRANDE Vårt ärendenr: Bilaga 2016-01-25 Ert dnr: Utbildningssektionen Christin Appel Utbildningsdepartementet 10333 STOCKHOLM Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:1371)

Yttrande över betänkandet Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:1371) Skolinspektionen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Sid 1 (7) Yttrande över betänkandet Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:1371) Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)

Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande 2013-05-02 1 (5) Dnr:02-2013:1030 Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) U2012/6322/S

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); Utkom från trycket den 28 november 2017 utfärdad den 16 november 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Yttrande över betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)

Yttrande över betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) 'kolinspektionen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttranen, 1 (5) u.remissvar@regeringskansliet.se över betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) (Dnr U2017/00057/S)

Läs mer

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-06 GSN-2013/93.619 1 (6) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin Tel. 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Utbildning för nyanlända

Läs mer

förlängd skolplikt och lovskola

förlängd skolplikt och lovskola REMISSVAR 2016-02-26 Dnr 3.9:0848/15 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Mer tid för kunskapförskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) Sammanfattning Barnombudsmannen yttrar sig

Läs mer

Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:22)

Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:22) 1 D nr 2016 YTTRANDE Stockholm 2016-02-26 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:22) Riksförbundet

Läs mer

Remiss: Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU2015:81)

Remiss: Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU2015:81) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Håkansson Katarina Datum 2016-01-29 Diarienummer UBN-2015-4971 Utbildningsnämnden Remiss: Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU2015:81)

Läs mer

Yttrande över grundskoleutredningens betänkande Mer tid för kunskap-förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola", (SOU 2015:81)

Yttrande över grundskoleutredningens betänkande Mer tid för kunskap-förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola, (SOU 2015:81) YTTRANDE 19 februari 2016 Dnr 20150113 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över grundskoleutredningens betänkande Mer tid för kunskap-förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola", (SOU

Läs mer

Yttrande över betänkandet "Svenska för invandrare

Yttrande över betänkandet Svenska för invandrare Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (6) över betänkandet "Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning" (SOU 2013:76) (Dnr2013/6517/GV) Inledande synpunkter Skolinspektionen

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (U 2013:02) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (U 2013:02) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (U 2013:02) Dir. 2016:6 Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016 Utvidgning

Läs mer

Härmed remitteras betänkandet Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81).

Härmed remitteras betänkandet Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81). Remiss 2015-11-17 U2015/04749/S Utbildningsdepartementet Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) Härmed remitteras betänkandet Mer tid för kunskap förskoleklass,

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Sektorn för Utbildning och Kultur Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 2017.02.06 Sammanfattande beskrivning av rutiner vid övergång från grundskola till

Läs mer

Remissvar på Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81 )

Remissvar på Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81 ) Stockholm 29 februari 2016 Till Utbildningsdepartementet U2015/04749/S Remissvar på Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81 ) Riksförbundet Attention är en intresseorganisation

Läs mer

Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland

Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland Promemoria 2019-02-05 U2019/00343/S Utbildningsdepartementet Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet

Läs mer

'Utbildningsdepartementet Stockholm. 1 (5) Dnr 2013:5828. Yttraridé över promemorian Vissa skollagsfrågor (U2013/627S7S)

'Utbildningsdepartementet Stockholm. 1 (5) Dnr 2013:5828. Yttraridé över promemorian Vissa skollagsfrågor (U2013/627S7S) t &r Skolinspektionen 'Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm. 1 (5) Yttraridé över promemorian Vissa skollagsfrågor (U2013/627S7S) Sammanfattning Skolinspektionen tillstyrker i stort sett samtliga

Läs mer

Socialdepartementet Stockholm 1 (7) Dnr: :3084. Yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)

Socialdepartementet Stockholm 1 (7) Dnr: :3084. Yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) Skolinspektionen Socialdepartementet 2016-10-14 103 33 Stockholm 1 (7) Yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) Sammanfattning Skolinspektionen tillstyrker förslaget att

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Kommittédirektiv. Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Dir. 2010:47. Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010

Kommittédirektiv. Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Dir. 2010:47. Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010 Kommittédirektiv Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Dir. 2010:47 Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska, med utgångspunkt

Läs mer

NYHETER INOM SKOLLAGSTIFTNINGEN

NYHETER INOM SKOLLAGSTIFTNINGEN NYHETER INOM SKOLLAGSTIFTNINGEN på en dryg timme SKL November 2017 Lars Werner UPPLÄGG och varför det ser ut som det gör Speciellt läge Främst redan beslutade ändringar Kort om mer eller mindre sannolika

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola Skolbeslut Fristående grundskolan Runstycket Husie Kyrkoväg 96 2010-05-24 Dnr 44-2010:114 212 38 Malmö Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Runstyckets skola i Husie stadsdel,

Läs mer

Handläggningsrutin vid ansökan om uppskjuten skolplikt (Gäller kommunal och fristående verksamhet)

Handläggningsrutin vid ansökan om uppskjuten skolplikt (Gäller kommunal och fristående verksamhet) HANDLÄGGNINGSRUTIN Barn- och utbildningskontoret Datum: 2015-09-17 Handläggare: Agneta Brus Diarienummer BSN 2015-385 003 Denna handläggningsrutin gäller följande skolformer: Förskola Förskoleklass Grundskola

Läs mer

SKOLVÄSENDETS YTTRANDE 1 (9) ÖVERKLAGANDENÄMND

SKOLVÄSENDETS YTTRANDE 1 (9) ÖVERKLAGANDENÄMND SKOLVÄSENDETS YTTRANDE 1 (9) ÖVERKLAGANDENÄMND 2017-02-09 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm u.remissvar@regeringskansliet.se U2016/04660/GV Yttrande över betänkandet En gymnasieutbildning för alla

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44)

Yttrande över slutbetänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND YTTRANDE 2017-09-28 1 (6) Dnr 01-2017:471 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm u.remissvar@regeringskansliet.se U2017/02532/GV Yttrande över slutbetänkandet Entreprenad,

Läs mer

Ansökan om ytterligare år i grundskola

Ansökan om ytterligare år i grundskola Blanketten fylls i på datorn och skickas till: Sollentuna kommun Stöd och utveckling, barn- och utbildningskontoret 19186 Sollentuna Ansökan om ytterligare år i grundskola Enligt Skollag (2010:800) 7kap

Läs mer

SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND YTTRANDE Å Sida 1 (5) Dnr :53

SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND YTTRANDE Å Sida 1 (5) Dnr :53 SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND YTTRANDE Å 2017-04-12 Sida 1 (5) Dnr 01-2017:53 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm u.remissvar@regeringskansliet.se U2017/00057/S Yttrande över betänkandet Saknad!

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800) Utfärdad den 31 maj 2018 Publicerad den 21 juni 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800) 2 dels att 3

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (5) Dnr :5219. Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria "Vissa skollagsfrågor

Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (5) Dnr :5219. Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria Vissa skollagsfrågor Utbildningsdepartementet 2014-12-02 103 33 Stockholm 1 (5) över Utbildningsdepartementets promemoria "Vissa skollagsfrågor del 2 2014/5176/S) Sammanfattning Skolinspektionen instämmer i att det finns ett

Läs mer

Kommittédirektiv. Flexibel skolstart i grundskolan. Dir. 2009:98. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2009

Kommittédirektiv. Flexibel skolstart i grundskolan. Dir. 2009:98. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2009 Kommittédirektiv Flexibel skolstart i grundskolan Dir. 2009:98 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2009 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera och föreslå hur införandet av en försöksverksamhet

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Ansökan om ytterligare år i grundsärskola

Ansökan om ytterligare år i grundsärskola Barn- och utbildningskontoret Ansökan om ytterligare år i grundsärskola Blanketten fylls i på datorn och skickas till: Sollentuna kommun Stöd och utveckling, barn- och utbildningskontoret 19186 Sollentuna

Läs mer

Rättigheter & möjligheter i skolan Vad ska vi prata om idag?

Rättigheter & möjligheter i skolan Vad ska vi prata om idag? Rättigheter & möjligheter i skolan Vad ska vi prata om idag? Genomgång av enkät Västra Götaland Det svenska skolsystemet Kort diskussion i smågrupper Rättigheter i skolan Avslutande frågestund Vad händer

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Kommittédirektiv. En läsa-skriva-räkna-garanti. Dir. 2015:65. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2015

Kommittédirektiv. En läsa-skriva-räkna-garanti. Dir. 2015:65. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2015 Kommittédirektiv En läsa-skriva-räkna-garanti Dir. 2015:65 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska undersöka förutsättningarna för att införa en s.k. läsa-skriva-räkna-garanti

Läs mer

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-10-19 Handläggare Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 På goda grunder - en åtgärdsgaranti

Läs mer

Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan samt stärkt kvalitet i förskola och fritidshem. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan samt stärkt kvalitet i förskola och fritidshem. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan samt stärkt kvalitet i förskola och fritidshem Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm Klicka här för att ange

Läs mer

Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder (SOU 2007:87)

Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder (SOU 2007:87) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-04-01 Handläggare: Agneta Palmqvist Telefon: 08-508 33 006 Till Utbildningsnämnden 2008 04 17 Ökad likvärdighet för elever

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan 120419 Dessa rutiner kommer att revideras när nya riktlinjer för mottagande till grundsärskolan kommer (planerat till hösten 2012). 2012-04-19

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola gcs ozoi6-6 } -- Beslut Skol upektionert 2016-06-07 Kunskapsskolan i Sverige AB Organisationsnummer 556566-1815 fredrik.lindgren@kunskapsskolan.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Kunskapsskolan i

Läs mer

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer

Yttrande över departementsskrivelsen: Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50)

Yttrande över departementsskrivelsen: Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50) Sida 1 (6) Utbildniiigsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över departementsskrivelsen: Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50) Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN) vill

Läs mer

Yttrande över remiss "Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)

Yttrande över remiss Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Kamstad 2013-03-06 BUN 2013/0133 Maria-Therese Petersson Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över remiss "Utbildning för elever i samhällsvård och

Läs mer

Nya regler för lovskola i årskurs 8 och 9

Nya regler för lovskola i årskurs 8 och 9 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2018-03-07 Handläggare Peter Fahlander Telefon: 08-50833062 Till Utbildningsnämnden 2018-04-19 Nya regler för lovskola

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Antagen av barn- och ungdomsnämnden 2018-10-24 www.sollentuna.se Riktlinjer - Skolplikt och skolpliktsbevakning Dessa riktlinjer klargör hur skolpliktsbevakning sker

Läs mer

Ingegärd Hilborn. kommundelsnämnden, länsförbunden Inskrivningsregler i grundskolan m m

Ingegärd Hilborn. kommundelsnämnden, länsförbunden Inskrivningsregler i grundskolan m m Cirkulärnr: 1993:199 Diarienr: 1993:2553 Handläggare: Avdsek: Ingegärd Hilborn AK SkoBa Datum: 1993-12-20 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen, förskola, grundskola, kommundelsnämnden, länsförbunden Inskrivningsregler

Läs mer

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54)

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54) REMISSVAR 2017-10-26 Dnr 3.9:0563/17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54) (U2017/02610/S) Inledning Utbildning är en grundläggande

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro för grundskola och gymnasium

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro för grundskola och gymnasium 1 (8) DATUM DNR 2018-11-13 UN/2018:223 Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro för grundskola och gymnasium Antaget av utbildningsnämnden den 28 november 2018 2 (8) Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Yttrande till regeringen över promemoria U2016/02376/S

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Yttrande till regeringen över promemoria U2016/02376/S 2016-08-16 1 (6) Tjänsteskrivelse KFKS 2016/384 Kommunstyrelsen En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Yttrande till regeringen över promemoria U2016/02376/S Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av BUN , 97, PS , 61 och KF , 21

Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av BUN , 97, PS , 61 och KF , 21 KS 2010/0336 2012-01-26 Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av 2011-10-25, 97, 2011-10-19, 61 och KF 2012-03-12, 21 I Skollagen (2010:800), Skolförordningen

Läs mer

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN SÄRSKOLA

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN SÄRSKOLA 1 (9) MOTTAGANDE I SKOLFORMEN SÄRSKOLA I DANDERYDS KOMMUN Skolverkets allmänna råd 2001:23 uttrycker att kommunen bör tydliggöra sin handläggningsprocess för mottagande i särskola. En ny skollag har införts

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5739 Lunds kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (7) Skolinspektionens beslut Skolinspektionens

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m. Regeringsbeslut I:1 2015-01-15 U2015/191/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Bilaga Promemoria Utbildningsdepartementet 2016-08-23 U2016/03475/S En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 6 1 Författningsförslag... 12

Läs mer

Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera

Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera SOU 2016:94 Saknad! Utredningens uppdrag: Kartlägga långvarig och ofta förekommande frånvaro, ogiltig+giltig Analysera orsakerna Föreslå förbättrat arbete

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Bollnäs kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kilafors skola F 9 i Bollnäs kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (8) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-10-15. Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-10-15. Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-10-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Utbildning för nyanlända elever mottagande

Läs mer

Skolplacering i förskoleklass och grundskola Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolplacering i förskoleklass och grundskola Barn- och utbildningsförvaltningen Regler Skolplacering i förskoleklass och grundskola Barn- och utbildningsförvaltningen utbildningsförvaltningen Dokumenttyp Ärendenummer Fastställd Giltighetstid Regler för skolplaceringar i förskoleklass/grundskola

Läs mer

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet - SOU 2017:54

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet - SOU 2017:54 YTTRANDE Vårt ärendenr: 17/03882 2017-10-13 Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad Åsa Ernestam Utbildningsdepartementet 10333 STOCKHOLM Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

Läs mer

Rektor/Förskolechef. SL 6:10 åtgärder vid kränkning 2.8 Mottagande i grundsärskolan Skolchef SL 7:5 Skolverkets överklagandenämnd.

Rektor/Förskolechef. SL 6:10 åtgärder vid kränkning 2.8 Mottagande i grundsärskolan Skolchef SL 7:5 Skolverkets överklagandenämnd. 1 ALLMÄNNA ÄRENDEN 1.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän Skolchef TF 2 kap Kammarrätten handling till enskild eller annan myndighet 1.2 Ärenden som är av så brådskande karaktär att nämndens

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-21 Handläggare Annika Risel Telefon: 08-508 336 07 Till Utbildningsnämnden 2016-08-18 En försöksverksamhet med betyg från

Läs mer

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 27 oktober 2017

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 27 oktober 2017 PM 2017:225 RIV (Dnr: 110-1171/2017) Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 27 oktober 2017 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-08-21 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

Ansvar och uppdrag. Senast uppdaterad

Ansvar och uppdrag. Senast uppdaterad Senast uppdaterad 2016-02-29 Ansvar och uppdrag Grundsärskola och gymnasiesärskolan Grundsärskolan består av nio årskurser. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. I Sverige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2008:220 Utkom från trycket den 7 maj 2008 utfärdad den 24 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 a kap. 20, 2 b

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola v Beslut Skolinspektionen 2014-04-25 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB info@engelska.se Rektorn vid IES i Skärholmen s te ven.b a tty e. skar holmen@en gel ska. se Beslut för grundskola efter

Läs mer

Yttrande över promemorian Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Yttrande över promemorian Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program ?kolinspektionen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm u.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande 201 7-1 2-06 1 (5) Dnr 2017:7553 Yttrande över promemorian Ökade möjligheter till grundläggande behörighet

Läs mer

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Skolstart vid sex års ålder Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx månad 2017 Gustav Fridolin Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Ersättning för förlängd studietid i gymnasieskolan

Ersättning för förlängd studietid i gymnasieskolan RIKTLINJER FÖR Ersättning för förlängd studietid i gymnasieskolan Antaget av Barn- och utbildningsnämnden Antaget 2018-12-05 131 Giltighetstid Dokumentansvarig Tills vidare Administrativa chefen Håbo kommuns

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Yttrande över Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44)

Yttrande över Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig Havs- över kvaliteten

Läs mer

Riktlinjer vid val av skola

Riktlinjer vid val av skola Bilaga till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-19 UN/2012:296 Riktlinjer vid val av skola 1. Gällande bestämmelser Lidingö stads riktlinjer vid val av skola utgår från gällande lagstiftning.

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:50

Regeringens proposition 2007/08:50 Regeringens proposition 2007/08:50 Nya skolmyndigheter Prop. 2007/08:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 februari 2008 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLPLACERING I FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

REGLEMENTE FÖR SKOLPLACERING I FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA REGLEMENTE FÖR SKOLPLACERING I FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Beslutat i utbildningsnämnden 2016-12-19 Reviderat av utbildningsnämnden 2017-10-25 ( 151), 2018-03-21 ( 28), 2018-10-25 ( 146) 2 1 Lagar och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Täby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Täby kommun 2 (11) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås. Dir.

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås. Dir. Kommittédirektiv Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås Dir. 2017:88 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juli 2017 Sammanfattning En särskild

Läs mer

Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens delegationsordning. Innehållsförteckning

Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens delegationsordning. Innehållsförteckning Utbildningsnämnden 2019-01-29 Utbildningsnämndens delegationsordning Innehållsförteckning A. Delegation utbildningsnämnden...2 B Anmälan av delegationsbeslut...2 C. Särskilda föreskrifter...2 D. Verkställighetsåtgärder...2

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av Spånga grundskolas arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Stockholms kommun. Beslut

Beslut. efter kvalitetsgranskning av Spånga grundskolas arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Stockholms kommun. Beslut Beslut Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se 2018-02-02 Dnr 400-2016:11437 Beslut efter kvalitetsgranskning av Spånga grundskolas arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Stockholms

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Skolpliktsriktlinjer. Rutiner och vägledning för skolpliktsbevakning. Beslutade i Utbildningsnämnden den 22 september 2015 UN 3

Skolpliktsriktlinjer.   Rutiner och vägledning för skolpliktsbevakning. Beslutade i Utbildningsnämnden den 22 september 2015 UN 3 Rutiner och vägledning för skolpliktsbevakning Beslutade i Utbildningsnämnden den 22 september 2015 UN 3 www.upplands-bro.se Huvudregeln, enligt skollagen, är att alla barn från 7 till 16 år som är bosatta

Läs mer

Rutin inför mottagande i grundsärskolan

Rutin inför mottagande i grundsärskolan BARN & SKOLA Rutin inför mottagande i grundsärskolan 1 Inledning Till grund för denna rutin ligger Skolverkets allmänna råd: Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan,(skolfs 2013:20), samt Skollagen

Läs mer

Kommittédirektiv. Den framtida gymnasiesärskolan. Dir. 2009:84. Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009

Kommittédirektiv. Den framtida gymnasiesärskolan. Dir. 2009:84. Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009 Kommittédirektiv Den framtida gymnasiesärskolan Dir. 2009:84 Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en framtida utformning av gymnasiesärskolan.

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av Kyrkbacksskolans arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Ljusnarsbergs kommun. Beslut

Beslut. efter kvalitetsgranskning av Kyrkbacksskolans arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Ljusnarsbergs kommun. Beslut Beslut Ljusnarsbergs kommun kommun@ljusnarsberg.se 2018-04-13 Dnr 400-2016:11437 Beslut efter kvalitetsgranskning av Kyrkbacksskolans arbete vid elevers övergångar till årskurs 7 i Ljusnarsbergs kommun

Läs mer

Föreläggande vid vite avseende elevs rätt till utbildning i

Föreläggande vid vite avseende elevs rätt till utbildning i Beslut Kristinehamns kommun Skolnämnden 681 84 Kristinehamn 2017-02-24 1 (6) Aktbilaga 22 Föreläggande vid vite avseende elevs rätt till utbildning i Kristinehamns kommun Beslut Skolinspektionen förelägger

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5103 Öringe montessoriförening ekonomisk förening Org.nr. 716442-2300 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Öringe Skola belägen i Laholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss En skyldighet att erbjuda lovskola Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Falun den 9 februari 2017 Gustav Fridolin Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Skolplikt och utredning av elevers frånvaro

Skolplikt och utredning av elevers frånvaro Skolplikt och utredning av elevers frånvaro 2019-04-10 The Capital of Scandinavia Agenda 1. Inledning och presentation av Enheten för ersättning och skolplikt 2. Skolplikt 3. Bestämmelser om frånvaro 4.

Läs mer