Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap. förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola, SOU 2015:81

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap. förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola, SOU 2015:81"

Transkript

1 Skolinspektionen Utbildningsdepartementet Stockholm Sid 1 (9) Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola, SOU 2015:81 Sammanfattning Skolinspektionen anser att betänkandet innehåller en tydlig genomgång av de två alternativ som utredningen enligt direktiven ska utreda och ta ställning till vad avser utbildning för sexåringar. De bedömningar som lämnas är också väl beskrivna bland annat med en redogörelse av likheter och skillnader mellan de två alternativen. Då direktiven anger att utredningen ska föreslå hur förskoleklassen för sexåringar lämpligast kan införas som en del av grundskolan och även föreslå hur en obligatorisk förskoleklass för sexåringar lämpligast kan införas, har utredningen framfört sin inställning till respektive alternativ i en samlad bedömning. Skolinspektionen har därför också valt att yttra sig beträffande båda alternativen. Skolinspektionen anser att det finns flera fördelar med båda de redovisade förslagen. Främst gäller det att förslagen innebär en tidigare skolstart för barnen och att denna blir obligatorisk för alla barn. Skolinspektionen delar emellertid utredningens förslag att det är alternativet som innebär att förskoleklassen kvarstår som en egen skolform men blir obligatorisk som bör genomföras då detta alternativ blir tydligare lagstiftningsmässigt och därmed mer rättssäkert för barnen. Skolinspektionen delar också utredningens förslag om att den obligatoriska förskoleklassen ska omfattas av skolplikt. Utredningens förslag att bestämmelsen om skolplikten ändras och istället kopplas till när en elev gått ut den högsta årskursen är bra och underlättar bestämmelsens tillämplighet. Skolinspektionen är vidare positiv till förslaget om förlängd skolplikt och till att denna kan fullgöras i såväl grundskolan som

2 2 (9) inom ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. Utformningen av bestämmelsen om förlängd skolplikt kan dock förtydligas ytterligare. Skolinspektionen delar utredningens förslag om en skyldighet för huvudmännen att erbjuda lovskola i vissa särskilt reglerade fall då detta ger ökade möjligheter för elever att nå kunskapskraven och bli behöriga för vidare utbildning på gymnasieskolans nationella program. Skolinspektionen vill dock lyfta fram att det är viktigt att lovskola inte tillämpas som ett alternativ till nuvarande reglering om extra anpassningar och särskilt stöd i de fall en elev riskerar att inte nå kunskapskraven, utan att eleverna säkerställs dessa rättigheter precis som tidigare. Skolinspektionens yttrande berör enbart utredningens egna förslag och bedömningar och inte de ytterligare förslag på utredningar eller beredningar inom andra utredningar som nämns. Synpunkter 3.6 Alternativ 1: Förskoleklassen blir obligatorisk Skolinspektionen delar utredningens förslag att förskoleklassen blir obligatorisk för alla sexåringar i enlighet med den redogörelse som görs av detta alternativ. I valet av att få sexåringar att omfattas av obligatorisk förskoleklass alternativt ingå i en sexårsklass i grundskolan anser Skolinspektionen att alternativet med obligatorisk förskoleklass är mest fördelaktigt. Framför allt grundar sig detta på att direktivet anger att för den verksamhet som ska gälla för sexåringarna ska innehållet, syftet och uppdraget för nuvarande förskoleklassen bibehållas, vilket innebär att det andra alternativets konstruktion blir mer otydligt lagstiftningsmässigt om vad som gäller utbildningen, vilket kan få konsekvenser för barnen. Att förskoleklassen blir obligatorisk för alla barn har en rad fördelar. Det säkerställs att alla barn inför grundskolan får del av det viktiga innehåll som utbildningen inom förskoleklassen ger. Alla barn får genom förslaget en bra och likvärdig grund att stå på inför grundskolan. Det är också positivt att alla barn omfattas av den rätt till stöd som finns inom förskoleklassen och som kan vara viktigt att få del av inför grundskolan. Särskilt betydelsefullt är det att det med en obligatorisk förskoleklass går att tidigt upptäcka de barn som kan vara i behov av omfattande särskilt stöd.

3 3 (9) 3.7 Sexåringar som börjar i årskurs 1 i grundskolan När det gäller förslaget om att ett barn på begäran av vårdnadshavaren får börja fullgöra skolplikten i grundskolan redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år, framgår det inte i förslaget till ny reglering i 7 kap. 11 skollagen att begäran ska göras hos hemkommunen, vilket det gör i nuvarande bestämmelse. I den nya bestämmelsen står att en vårdnadshavare får begära detta samt vidare i slutet på bestämmelsen, att det är rektorn som bedömer om barnet har förutsättningar för detta. Enligt avsnitt 3.7 ska rektorn göra en bedömning av elevens förutsättningar och fatta beslut om skolstart. Om det är klart att det är rektorn som fattar det formella beslutet om en elevs skolstart vore det bra om detta förtydligades även i den föreslagna bestämmelsen, förslagsvis ett tillägg av meningen "Rektorn fattar beslut om skolstart" sist i bestämmelsen. Vidare vore det bra med ett förtydligande om till vem vårdnadshavaren ska lämna sin begäran. Avseende att beslutet om att påbörja grundskolan vid sex års ålder ska grundas på en bedömning av rektorn kan frågan ställas hur detta ska ske i praktiken. Av betänkandet följer att en bedömning ska göras av elevens förutsättningar, men att det inte behöver införas obligatoriska tester eller "skolmognadsprov". Bedömningen ska enligt utredningen göras på liknande sätt som när rektor idag ska bedöma och besluta om en elev får hoppa över en av årskurserna 1-9 i grundskolan. I det nu aktuella fallet har dock inte barnet tidigare gått i grundskola eller i förskoleklass och inte träffat rektorn, så frågan är när rektorn ska göra bedömningen av eleven och hur. Viss vägledning ges i författningskommentaren där det anges att med elevens förutsättningar att delta i utbildningen avses en allmän bedömning av elevens utvecklingsnivå i jämförelse med ett år äldre elever samt att det är naturligt att samråd sker med den som varit pedagogiskt ansvarig för eleven i förskolan. Det är dock svårt att se hur denna bedömning ska kunna göras direkt i samband med skolstarten. Om tanken är att eleven ska börja första klass "på prov" en viss tid kan detta vara förenat med vissa risker för barnet vad avser anknytning, bedömning, uppbrott, som behöver planeras för. Detta för att inte förslaget endast ska tillgodose vissa vårdnadshavares önskemål utan också se förslaget utifrån barnets bästa Utredningens samlade bedömning Såsom framgått ovan under 3.6 delar Skolinspektionen utredningens förslag om att förskoleklassen blir obligatorisk för alla sexåringar. Skolinspektionen instämmer därvid i utredningens bedömning att förorda alternativ 1, obligato-

4 4 (9) risk förskoleklass, såsom detta är beskrivet i avsnitt 3.6 i betänkandet. Det är positivt att alla barn kommer att få del av utbildningen i förskoleklassen inför grundskolan. Vidare medför förslaget att det i större utsträckning finns möjlighet att säkerställa att de barn som är i behov av särskilt stöd får detta tidigt. Vidare delar Skolinspektionen förslaget att förskoleklassen ska vara förenad med skolplikt. När det gäller det andra alternativet, att sexårsklassen blir ett obligatoriskt första år för sexåringar i grundskolan, anser Skolinspektionen att även detta förslag medför en rad fördelar såsom att alla barn får börja skolutbildning vid sex års ålder och får möjlighet att få de tidiga stödinsatser de kan behöva. Vidare medför alternativ två eventuellt förbättrade möjligheter till samarbete mellan sexårsklass och årskurs 1 som en följd av att båda verksamheterna finns inom grundskolan. Skolinspektionen instämmer emellertid i den analys som utredningen gjort beträffande detta alternativ. Utifrån att sexårsklassen till syfte, uppdrag och innehåll ska vara oförändrad i förhållande till förskoleklassen, blir genomförandet sexårsklassen som en del av grundskolan svårare att reglera på ett bra och tydligt sätt då det krävs omfattande förändringar i skolförfattningarna för att reglera verksamheten som en del av skolformen grundskolan. Det innebär att det kan bli svårt att tillämpa en sådan reglering i praktiken vilket kan påverka barnens rättigheter. Alternativ ett är därför bättre ur ett barnrättsperspektiv då det innebär en tydligare och mer rättssäker lagreglering av barnens utbildning och rättigheter Skolpliktens upphörande Som närrutts i sammanfattningen är Skolinspektionen positiv till förslaget om att ändra bestämmelserna om skolpliktens upphörande till att skolplikten upphör när eleven går ut den högsta årskursen dock senast när eleven fyller 18 år. Förutom att detta behövs för en mer ändamålsenlig tillämpning i förhållande till förslagen om förlängd skolplikt, blir det en tydligare reglering om vad som ska gälla beträffande skolplikten för att uppfylla den redan nu gällande huvudprincipen att alla elever ska ges möjlighet att nå kunskapskraven i åk Förlängd skolplikt - omfattning och innehåll När det gäller förslaget om förlängd skolplikt delar Skolinspektionen förslaget i sak, dvs, att den förlängda skolplikten kopplas till att eleven vid slutförandet av den högsta årskursen inte har uppnått behörighet till nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Skolinspektionen har dock några synpunkter på utformningen av bestämmelsen 7 kap. 13 skollagen.

5 5 (9) Enligt förslagets lydelse av 7 kap. 13 första stycket skollagen indikeras att den förlängda skolplikten sker med automatik då en elev slutfört den högsta årskursen utan angiven behörighet. Av bestämmelsens andra stycke följer dock att frågan om förlängd skolplikt ska prövas av hemkommunen. Efter det att en elev slutfört den högsta årskursen ska alltså elevens hemkommun pröva och fatta ett beslut om eleven ska ha förlängd skolplikt. Skolpliktens förlängning sker alltså först efter det att frågan prövats och beslut har fattats. Skolinspektjonen anser att det är viktigt att det förtydligas i bestämmelsen att det krävs ett formellt beslut om att skolplikten ska förlängas för att så ska ske. Skolinspektionen har i sin tillsyn sett exempel på felaktig handläggning hos huvudmän avseende skolpliktsärenden till följd av svårigheter att tolka den nuvarande lydelsen om skolpliktens upphörande. Ett möjligt förtydligande skulle kunna göras genom att redan i första stycket lägga till att hemkommunen fattar ett sådant beslut, (se förslag nedan under författningsförslag). Beslutet om förlängd skolplikt ska enligt utredningens förslag inte längre vara överklagbart till Skolväsendets överklagandenämnd. Skälet är att beslutet endast grundar sig på objektiv information av om eleven inte är behörig till gymnasieutbildning på nationellt yrkesprogram. Enligt förslaget ska skolplikten förlängas om en elev saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Om så är fallet framgår av elevens slutbetyg eller i betygskatalogen och beslutet som ska fattas innefattar inte någon arman bedömning. Skolinspektionen delar därför utredningens förslag. Skolinspektionen delar vidare förslaget att den förlängda skolplikten ska kunna fullgöras inte bara i grundskolan utan också i gymnasieskolan på ett introduktionsprogram. Att det finns alternativa möjligheter för varje enskild elev var denne ska fullgöra sin skolpliktiga utbildning och lyckas uppnå de kunskapskrav som krävs för att bli behörig till ett nationellt program på gymnasiet är positivt och det är viktigt att elevens önskemål beaktas så långt som möjligt. Skolinspektionen har i tillsynsärenden sett att det kan vara positivt för elever som haft en skolgång där de inte lyckats nå kunskapskraven, ibland med längre tids frånvaro från grundskolan av olika skäl, att få möjlighet att gå vidare till en annan skolenhet, annan utbildning och med jämnåriga elever fortsätta sin utbildning. När det gäller beslutet om placering av eleven för att fullgöra den förlängda skolplikten framgår av bestämmelsen att huvudmannen ska erbjuda eleverna att fullgöra förlängd skolplikt inom ett introduktionsprogram i gymnasieskolan

6 6 (9) om eleven är behörig till ett sådant program, i grundskolan eller specialskolan för de elever som har gått där. I författningskommentaren till bestämmelsen skrivs att det är hemkommunen (Skolinspektionens kursivering) som ska erbjuda eleven att fullgöra skolplikten i introduktionsprogram i gymnasieskolan eller i grundskolan utifrån sitt organisationsbeslut. Eftersom det finns elever som går i fristående skolor eller i kommunal skola i en annan kommun än hemkommunen, finns en oklarhet vem som ska erbjuda eleven alternativ för fullgörande av skolplikten. Enligt förslag till lagbestämmelsen är det dock huvudmannen som har detta ansvar. Det framgår dock inte av bestämmelsen om det behövs ett formellt beslut för varje enskild elev om var denne ska fullgöra sin skolplikt, inte heller vem, hemkonunun eller huvudman, som fattar ett sådant eventuellt beslut. Mot bakgrund av vad som framgår av betänkandet om olika möjliga situationer och alternativ för var en elev kan komma att få sin placering anser Skolinspektionen att det i det fortsatta lagstiftningsarbetet behöver tydliggöras vad som gäller beträffande erbjudande, beslutsfattande och formalia kring beslut om var den förlängda skolplikten ska fullgöras. Med hänsyn till den betydelse denna placering får för den enskilda eleven anser Skolinspektionen att detta borde omfattas av ett formellt beslut och Individuell studieplan När det gäller förslagen om förlängd skolplikt lyfter utredningen fram betydelsen av individanpassning vid genomförandet av den förlängda skolplikten. Utredningen föreslår därför ett införande av krav på en individuell studieplan för elever med förlängd skolplikt i grundskolan samt lyfter fram betydelsen av den individuella studieplanen för elever som fullgör förlängd skolplikt i gymnasieskolan. Skolinspektionen delar utredningens bedömning vad gäller betydelsen av individanpassning för elever som har gått ut grundskolan med ofullständiga betyg för att de ska få en utbildning och undervisning som möter de behov de har. Skolinspektionen ställer sig dock frågan om individuella studieplaner är ett tillräckligt verktyg för att komma till rätta med de utmaningar som den enskilda eleven med ofullständiga betyg står inför. Utredningen nämner att, på grund av den rättsliga betydelse som den individuella studieplanen kommer att ha för aktuella elever kan bestämmelsen behöva förstärkas i förordning exempelvis vad gäller krav på uppföljning och revidering. Skolinspektionen anser att sådan reglering vore bra för att se till att elevens utbildning under detta extra skolpliktsår fungerar så bra som möjligt. Betydelsen av individanpassning framgår även av utbildningsvetenskaplig forskning. Bland annat John Hattie, Visible leaming for Teachers betonar att

7 7 (9) elever som av någon anledning inte lyckats i skolan kan behöva ett "omtag" och inte bara mer av samma. Hattie menar att ett vanligt misstag är antagandet att om eleven bara får mer tid eller får en ny skol- eller klasplacering så löser sig problemen. Oftast krävs dock en förändrad undervisning som bygger på en djupare förståelse för orsakerna bakom problemen. En individuell studieplan kan i flertalet fall vara tillräckligt stöd för en elev eftersom en sådan plan ska utgå från den enskilda eleven. I de fall det finns en historia med hög frånvaro eller andra svårigheter i skolan kan det dock finnas behov av en djupare kartläggning än vad som är fallet i allmänhet. Det är viktigt att även sådana faktorer beaktas Obligatoriskt för huvudmannen att erbjuda undervisning i lovskola Skolinspektionen är positiv till förslaget att det införs en skyldighet för huvudmannen att erbjuda lovskola för elever som riskerar att inte nå kunskapskraven eller inte har uppnått behörighet till nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Rätt till särskilt stöd Utredningen redogör i betänkandet för hur förslaget om lovskola bör förhålla sig till bestämmelserna om en elevs rätt till särskilt stöd. Det framgår bland annat att det är väsentligt att inte andra stödinsatser för en elev under läsåret uteblir eller skjuts upp med hänvisning till lovskolan. Enligt Skolinspektionen är tillämpningen av föreslagen bestämmelse om lovskola i förhållande till nuvarande bestämmelser om extra anpassningar och särskilt stöd en viktig frågeställning. De nya bestämmelserna om lovskola får inte medföra att dessa, för eleven frivilliga insatser, får "ta över" huvudmannens ansvar för nuvarande reglerade stödinsatser på grund av att skolan inte ger eleven extra anpassningar eller särskilt stöd på det sätt och i den omfattning eleven behöver för att kunna nå kunskapskraven. Skolinspektionen är positiva till förslaget till lovskola men vill lyfta fram betydelsen av att det blir tydligt att skolan i första hand inom elevens obligatoriska utbildningstid ska ge de extra anpassningar och det särskilda stöd som eleven behöver. Skolinspektionen ser därför gärna att man i det fortsatta lagstiftningsarbetet ser över möjligheten att säkerställa att lovskola inte blir ett alternativ till de nuvarande stödinsatser en elev har rätt till Frivilligt för elever att delta i lovskola I betänkandet anges att utredningen valt att föreslå att alla elever som är aktuella enligt 10 kap. 23 d skollagen ska få erbjudande om lovskola. Det framgår att utredningen har övervägt att skolan skulle välja ut vilka elever som ska er-

8 8 (9) bjudas lovskola utifrån kriteriet att eleven har en reell möjlighet att uppnå behörighet. Utredningen stannade dock för förslaget att alla aktuella elever ska erbjudas lovskola och det är enligt 10 kap. 23 d huvudmannen som ska erbjuda lovskola för eleverna. I förslaget till bestämmelse i skolförordningen anges dock att rektorn beslutar om en elev ska erbjudas lovskola. Skolinspektionen anser att det behöver förtydligas att rektorns beslut grundar sig på att eleven omfattas av 10 kap. 23 d skollagen för vad som gäller angående erbjudandet och därmed möjligheten att få delta i lovskola, (se förslag nedan under författningsförslag). I motiv till bestämmelsen bör det förtydligas att det beslut som rektor fattar om erbjudande av lovskola handlar om ett formellt beslut grundat på att rekvisiten i 10 kap. 23 skollagen om erbjudande är uppfyllt. Författningsförslag 7 kap. 11 skollagen Förslagsvis bör tillägg göras i bestämmelsen av till vem vårdnadshavaren riktar sin begäran. Vidare bör det förtydligas i bestämmelsen att det är rektorn som fattar beslutet om att barnet får börja fullgöra skolplikten vid sex års ålder, förslagsvis med att stycket avslutas med; "Rektorn fattar beslut om skolstart". 7 kap. 13 skollagen För att tydliggöra att skolpliktens förlängning sker genom ett formellt beslut av huvudmannen föreslår Skolinspektionen att förslaget till utformning av 7 kap. 13 skollagen ändras så att detta framgår redan i första stycket. Förslag på utformning: "För den elev som slutfört högsta årskursen i grundskolan eller specialskolan men som inte uppnått behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan upphör skolplikten istället ett år senare genom beslut av hemkommunen respektive Specialpedagogiska skolmyndigheten. Detta gäller dock inte om eleven innan dess uppnått den nämnda behörigheten. Skolplikten upphör dock senast när eleven fyller 18 år". Om man vid formuleringen av bestämmelsen anser att det bör lyftas fram att det sker en prövning av frågan om förlängd skolplikt, kan istället för "genom beslut av hemkommunen" skrivas "om hemkommunen respektive Specialpedagogiska skolmyndigheten fattar beslut om detta". I 7 kap. 13 tredje stycket bör ett förtydligande göras i det fall ett beslut ska fattas om elevens placering för fullgörandet av den förlängda skolplikten. Vidare bör det framgå vem som fattar detta beslut, (se yttrande ovan under Förlängd skolplikt - omfattning och innehåll).

9 9 (9) 5 kap. 17 skolförordningen Tillägg i denna bestämmelse bör göras för att förtydliga att rektorns beslut om erbjudande av lovskola utgår från att eleven omfattas av 10 kap. 23 skollagen. Förslag på skrivning i 5 kap. 17 andra stycket skolförordningen: "Rektorn fattar beslutet om att en elev som omfattas av 10 kap. 23 d skollagen ska erbjudas lovskola." I ärendets slutliga handläggning har deltagit rättschefen Marie Axelsson och juristen Christina Ridderman Karlsson (föredragande). Helen Ängmo Generaldirektör hdim

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-01-11 Handläggare Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-50833010 Till Utbildningsnämnden 2016-02-04 Mer tid för kunskap -

Läs mer

Utredningen som antagit namnet grundskoleutredningen mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Utredningen som antagit namnet grundskoleutredningen mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Kommunstyrelsen Dnr 15KS694 REMISS SOU 2015:81 Utredningen som antagit namnet grundskoleutredningen mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola FÖRSKOLEKLASS 3.6 Alternativ 1 Förskoleklassen

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm. Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6)

Utbildningsdepartementet Stockholm. Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6) Skolinspekti lönen Utbildningsdepartementet 2013-05-20 103 33 Stockholm 1(6) Yttrande över promemorian Utbildning för nyanlända elever (Ds 2013:6) Sammanfattning Skolinspektionen anser sammanfattningsvis

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81)

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND YTTRANDE Ä 2016-02-29 Sida 1 (6) Dnr 2015:513 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm u.remissvar regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap -

Läs mer

Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S)

Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S) 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-29 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S) Dnr: UN 16/015 Sammanfattning av ärendet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Till statsrådet Gustav Fridolin

Till statsrådet Gustav Fridolin Till statsrådet Gustav Fridolin Regeringen beslutade den 6 mars 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda hur en tioårig grundskola med skolstart vid sex års ålder lämpligast skulle

Läs mer

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81)

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) YTTRANDE Vårt ärendenr: Bilaga 2016-01-25 Ert dnr: Utbildningssektionen Christin Appel Utbildningsdepartementet 10333 STOCKHOLM Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU

Läs mer

Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)

Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande 2013-05-02 1 (5) Dnr:02-2013:1030 Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) U2012/6322/S

Läs mer

Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:22)

Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:22) 1 D nr 2016 YTTRANDE Stockholm 2016-02-26 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:22) Riksförbundet

Läs mer

förlängd skolplikt och lovskola

förlängd skolplikt och lovskola REMISSVAR 2016-02-26 Dnr 3.9:0848/15 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Mer tid för kunskapförskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) Sammanfattning Barnombudsmannen yttrar sig

Läs mer

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-06 GSN-2013/93.619 1 (6) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin Tel. 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Utbildning för nyanlända

Läs mer

Remiss: Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU2015:81)

Remiss: Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU2015:81) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Håkansson Katarina Datum 2016-01-29 Diarienummer UBN-2015-4971 Utbildningsnämnden Remiss: Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU2015:81)

Läs mer

Yttrande över betänkandet "Svenska för invandrare

Yttrande över betänkandet Svenska för invandrare Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (6) över betänkandet "Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning" (SOU 2013:76) (Dnr2013/6517/GV) Inledande synpunkter Skolinspektionen

Läs mer

Remissvar på Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81 )

Remissvar på Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81 ) Stockholm 29 februari 2016 Till Utbildningsdepartementet U2015/04749/S Remissvar på Mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81 ) Riksförbundet Attention är en intresseorganisation

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Sektorn för Utbildning och Kultur Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 2017.02.06 Sammanfattande beskrivning av rutiner vid övergång från grundskola till

Läs mer

Socialdepartementet Stockholm 1 (7) Dnr: :3084. Yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)

Socialdepartementet Stockholm 1 (7) Dnr: :3084. Yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) Skolinspektionen Socialdepartementet 2016-10-14 103 33 Stockholm 1 (7) Yttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) Sammanfattning Skolinspektionen tillstyrker förslaget att

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Kommittédirektiv. Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Dir. 2010:47. Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010

Kommittédirektiv. Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Dir. 2010:47. Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010 Kommittédirektiv Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Dir. 2010:47 Beslut vid regeringssammanträde den 22 april 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska, med utgångspunkt

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola Skolbeslut Fristående grundskolan Runstycket Husie Kyrkoväg 96 2010-05-24 Dnr 44-2010:114 212 38 Malmö Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Runstyckets skola i Husie stadsdel,

Läs mer

Handläggningsrutin vid ansökan om uppskjuten skolplikt (Gäller kommunal och fristående verksamhet)

Handläggningsrutin vid ansökan om uppskjuten skolplikt (Gäller kommunal och fristående verksamhet) HANDLÄGGNINGSRUTIN Barn- och utbildningskontoret Datum: 2015-09-17 Handläggare: Agneta Brus Diarienummer BSN 2015-385 003 Denna handläggningsrutin gäller följande skolformer: Förskola Förskoleklass Grundskola

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Kommittédirektiv. Flexibel skolstart i grundskolan. Dir. 2009:98. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2009

Kommittédirektiv. Flexibel skolstart i grundskolan. Dir. 2009:98. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2009 Kommittédirektiv Flexibel skolstart i grundskolan Dir. 2009:98 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2009 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera och föreslå hur införandet av en försöksverksamhet

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Kommittédirektiv. En läsa-skriva-räkna-garanti. Dir. 2015:65. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2015

Kommittédirektiv. En läsa-skriva-räkna-garanti. Dir. 2015:65. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2015 Kommittédirektiv En läsa-skriva-räkna-garanti Dir. 2015:65 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska undersöka förutsättningarna för att införa en s.k. läsa-skriva-räkna-garanti

Läs mer

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-10-19 Handläggare Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 På goda grunder - en åtgärdsgaranti

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola gcs ozoi6-6 } -- Beslut Skol upektionert 2016-06-07 Kunskapsskolan i Sverige AB Organisationsnummer 556566-1815 fredrik.lindgren@kunskapsskolan.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Kunskapsskolan i

Läs mer

Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder (SOU 2007:87)

Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder (SOU 2007:87) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-04-01 Handläggare: Agneta Palmqvist Telefon: 08-508 33 006 Till Utbildningsnämnden 2008 04 17 Ökad likvärdighet för elever

Läs mer

Yttrande över remiss "Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)

Yttrande över remiss Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Kamstad 2013-03-06 BUN 2013/0133 Maria-Therese Petersson Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över remiss "Utbildning för elever i samhällsvård och

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan 120419 Dessa rutiner kommer att revideras när nya riktlinjer för mottagande till grundsärskolan kommer (planerat till hösten 2012). 2012-04-19

Läs mer

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Skolstart vid sex års ålder Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx månad 2017 Gustav Fridolin Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN SÄRSKOLA

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN SÄRSKOLA 1 (9) MOTTAGANDE I SKOLFORMEN SÄRSKOLA I DANDERYDS KOMMUN Skolverkets allmänna råd 2001:23 uttrycker att kommunen bör tydliggöra sin handläggningsprocess för mottagande i särskola. En ny skollag har införts

Läs mer

Kommittédirektiv. Den framtida gymnasiesärskolan. Dir. 2009:84. Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009

Kommittédirektiv. Den framtida gymnasiesärskolan. Dir. 2009:84. Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009 Kommittédirektiv Den framtida gymnasiesärskolan Dir. 2009:84 Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en framtida utformning av gymnasiesärskolan.

Läs mer

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Yttrande till regeringen över promemoria U2016/02376/S

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Yttrande till regeringen över promemoria U2016/02376/S 2016-08-16 1 (6) Tjänsteskrivelse KFKS 2016/384 Kommunstyrelsen En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Yttrande till regeringen över promemoria U2016/02376/S Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Yttrande över departementsskrivelsen: Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50)

Yttrande över departementsskrivelsen: Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50) Sida 1 (6) Utbildniiigsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över departementsskrivelsen: Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50) Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN) vill

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m. Regeringsbeslut I:1 2015-01-15 U2015/191/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-10-15. Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-10-15. Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-10-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Utbildning för nyanlända elever mottagande

Läs mer

Regeringens proposition 2017/18:9

Regeringens proposition 2017/18:9 Regeringens proposition 2017/18:9 Skolstart vid sex års ålder Prop. 2017/18:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2017 Stefan Löfven Gustav Fridolin (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-08-21 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola v Beslut Skolinspektionen 2014-04-25 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB info@engelska.se Rektorn vid IES i Skärholmen s te ven.b a tty e. skar holmen@en gel ska. se Beslut för grundskola efter

Läs mer

Ansvar och uppdrag. Senast uppdaterad

Ansvar och uppdrag. Senast uppdaterad Senast uppdaterad 2016-02-29 Ansvar och uppdrag Grundsärskola och gymnasiesärskolan Grundsärskolan består av nio årskurser. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. I Sverige

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun 1 (7) Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun Utredning och uppföljning har gjorts på uppdrag av förvaltningschefen om nuvarande hantering av tilläggsbelopp. Utredningen har presenterats för förvaltningens

Läs mer

Riktlinjer vid val av skola

Riktlinjer vid val av skola Bilaga till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-19 UN/2012:296 Riktlinjer vid val av skola 1. Gällande bestämmelser Lidingö stads riktlinjer vid val av skola utgår från gällande lagstiftning.

Läs mer

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-21 Handläggare Annika Risel Telefon: 08-508 336 07 Till Utbildningsnämnden 2016-08-18 En försöksverksamhet med betyg från

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås. Dir.

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås. Dir. Kommittédirektiv Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås Dir. 2017:88 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juli 2017 Sammanfattning En särskild

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet Betänkande av Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser Stockholm 2017 SOU 2017:54 Sammanfattning Utredningen

Läs mer

Yttrande över betänkandet SOU 2017:54 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet

Yttrande över betänkandet SOU 2017:54 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet Skolinspektionen Remissyttrande 2017-10-25 1(10) Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm u.remissvar@regeringskanslite.se Yttrande över betänkandet SOU 2017:54 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

Riktlinjer ansökan om skolplats

Riktlinjer ansökan om skolplats Riktlinjer ansökan om skolplats 1. Gällande bestämmelser Lidingö stads riktlinjer vid ansökan till skola utgår från gällande lagstiftning. De viktigaste bestämmelserna finns i 9 kap. 5, 7, 15, 7 kap. 10-11

Läs mer

Kommittédirektiv. Omprövning av betyg inom skolväsendet. Dir. 2009:102. Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2009

Kommittédirektiv. Omprövning av betyg inom skolväsendet. Dir. 2009:102. Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2009 Kommittédirektiv Omprövning av betyg inom skolväsendet Dir. 2009:102 Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2009 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda och föreslå hur en rätt för elever

Läs mer

Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER

Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER Förord Under 2000-talets första år fick debatten om skolans bedömningssystem ny fart. I några kommuner försökte man återinföra betygssättning för

Läs mer

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Institutionen för språkdidaktik

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Institutionen för språkdidaktik 1 (6) 2014-12-22 Nationellt centrum för svenska som andraspråk: Kommentar till regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Definition och målgrupper Begreppet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:530 Utkom från trycket den 23 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun 1/9 Beslutad när: 2016-03-09 Beslutad av Utbildningschef Diarienummer: BUN/2016:18-002 Ersätter: - Gäller för: Gäller fr o m: 2016-03-09 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-7608/2016 Sida 1 (10) 2016-10-07 Handläggare Elisabeth Forsberg-Uvemo Telefon: 08-50833010 Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till

Läs mer

Skolverket ska vid utförandet av uppdraget utgå från att aktuella författningsändringar

Skolverket ska vid utförandet av uppdraget utgå från att aktuella författningsändringar Regeringsbeslut I:4 2015-06-17 U2015/03529/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag om kunskapskrav i läsförståelse och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 Regeringens

Läs mer

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

På intranätet sök Grundskoleavdelningen, styr- och stöddokument samt på

På intranätet sök Grundskoleavdelningen, styr- och stöddokument samt på 1 Giltig frånvaro En elevs frånvaro är giltig om eleven är sjuk eller har ett liknande tillstånd som innebär att eleven inte kan delta i utbildningen i skolan. En elev har också giltig frånvaro när eleven

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan STÖDMATERIAL Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Inledning Det här stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar med individuella studieplaner

Läs mer

Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti

Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti Promemoria 2017-08-16 Utbildningsdepartementet Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti För att alla elever ska få det stöd de behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna föreslår regeringen att en åtgärdsgaranti

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Några av de mer omfattande förändringarna jämfört med dagens lagstiftning är:

Några av de mer omfattande förändringarna jämfört med dagens lagstiftning är: 2009-12-14 Utbildningsdepartementet Lagrådsremissen Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (U2009/7188/S). Bakgrund Den gällande skollagen (1985:1100) trädde i kraft den 1 juli 1986. Den

Läs mer

Den här broschyren vänder sig till dig som har funderingar om särskolan. Den ger en översiktlig information om vad särskolan är för något och vilka

Den här broschyren vänder sig till dig som har funderingar om särskolan. Den ger en översiktlig information om vad särskolan är för något och vilka Den här broschyren vänder sig till dig som har funderingar om särskolan. Den ger en översiktlig information om vad särskolan är för något och vilka barn som har rätt att gå där. Ytterligare information

Läs mer

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Katarina Sandberg 2016-11-01 BUN 2016/0859 0480-45 30 03 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Utbildning av nyanlända elever (Ds 2013:6)

Utbildning av nyanlända elever (Ds 2013:6) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (9) 2013-04-03 Handläggare: Tobias Lundberg, tel 508 33 667 Pär Lundström, tel 508 33 783 Till Utbildningsnämnden 2013-04-18 Svar på remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet Arbetsutskotttet Bilaga 2017-04-10 Ärende 8 2017-03-14 1 (4) Dnr 2017:00205 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet Betyg från årskurs 4 i grundskolan,

Läs mer

Yttrande över promemorian Vissa timplanefrågor

Yttrande över promemorian Vissa timplanefrågor Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Plats för nyanlända i fler skolor (SOU 2016:9)

Plats för nyanlända i fler skolor (SOU 2016:9) SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND YTTRANDE Sida 1 (5) 2016-02-12 Dnr: 2016:24 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Plats för nyanlända i fler skolor (SOU 2016:9) Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN)

Läs mer

Remiss från Utbildningsdepartementet - Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81)

Remiss från Utbildningsdepartementet - Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) SIGNERAD 2016-01-19 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (13) Datum 2016-01-19 Vår referens Ingela Nilsson Utredningssekreterare Ingela.nilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan

Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Uppdrag att ta fram kartläggningsmaterial och revidera obligatoriska bedömningsstöd och nationella prov i grundskolan, sameskolan och specialskolan

Uppdrag att ta fram kartläggningsmaterial och revidera obligatoriska bedömningsstöd och nationella prov i grundskolan, sameskolan och specialskolan Regeringsbeslut I:4 2017-06-01 U2017/02561/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att ta fram kartläggningsmaterial och revidera obligatoriska bedömningsstöd och nationella

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun

Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun Framnäsgruppen AB Danderydsvägen 6 182 68 Danderyd 1 (5) Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun Bakgrund Skolinspektionen har genomfört regelbunden

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Dnr 44-2010:6019 2011-02-09 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Beslut Dnr 44-2010:6019 1 (3) 2011-02-09 Huvudman för och Rektorn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Samverkan för bästa skola

Samverkan för bästa skola Samverkan för bästa skola Nu genomför vi på Skolverket insatser för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Syftet är att förbättra elevernas resultat och även öka likvärdigheten inom och mellan skolor

Läs mer

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN GRUNDSÄRSKOLA och GYMNASIESÄRSKOLA I DANDERYDS KOMMUN

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN GRUNDSÄRSKOLA och GYMNASIESÄRSKOLA I DANDERYDS KOMMUN 1(13) MOTTAGANDE I SKOLFORMEN GRUNDSÄRSKOLA och GYMNASIESÄRSKOLA I DANDERYDS KOMMUN Skolverkets allmänna råd SKOLFS 2013:20 uttrycker att kommunen bör tydliggöra sin handläggningsprocess för mottagande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2006:1447 Utkom från trycket den 22 december 2006 utfärdad den 14 december 2006. Genom riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

START Stockholm träffar elevens vårdnadshavare eller i förekommande fall familjehem/god man/kontaktperson på HVBhem.

START Stockholm träffar elevens vårdnadshavare eller i förekommande fall familjehem/god man/kontaktperson på HVBhem. Från och med den 1 jan 2016 finns det särskilda bestämmelser för mottagande, bedömning och utbildning som riktar sig specifikt till nyanlända elever. Syftet är att stärka en likvärdig utbildning för alla

Läs mer

Utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU16

Utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU16 Utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU16 Vissa skolfrågor Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2010/11:94 Vissa skolfrågor. I propositionen föreslår regeringen

Läs mer

Utredningsdirektiv. Grundskoleutredning. Dir. 2014:41. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2014

Utredningsdirektiv. Grundskoleutredning. Dir. 2014:41. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2014 Utredningsdirektiv Grundskoleutredning Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2014 Dir. 2014:41 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur en tioårig grundskola med obligatorisk skolstart

Läs mer

PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05.

PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05. 2009-11-05 PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05. Utdrag ur skollagen 2 b kap Förskoleklassen 2 För barn som är bosatta i Sverige

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016 PM 2016:192 RIV (Dnr 110-1269/2016) En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer