Bättre flyt. på opererande verksamheter. Spridningskonferens den 13 november 2008 Kompendium med bästa tester

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre flyt. på opererande verksamheter. Spridningskonferens den 13 november 2008 Kompendium med bästa tester"

Transkript

1 Bättre flyt på opererande verksamheter pridningskonferens den 13 november 2008 Kompendium med bästa tester Grafisk produktion och redaktör: nna Ringheim, Centrum för Verksamhetsutveckling

2 Kontaktpersoner Bättre flyt på opererande verksamheter Operationsavdelningen, Centralsjukhuset Kristianstad Monika Kager Hidås, avdelningschef, Ortopedoperation Mölndal, ahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Eva Levin, verksamhetsutvecklare, kutkliniken, Oskarshamns jukhus Cecilia Callegård, områdesansvarig operationsjuksköterska, Operation, Enköpings lasarett Marie Tollefsen Markström, sektionsledare, n/op/iv, Neurooperation, ahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Ulf Gerenmark, bitr. vårdenhetschef, ivision operation, Ögonoperation, Gävle jukhus usanna Grundin Berg, ögonssjuksköterska, n/op/iv/önh-operation, ahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg nne-marie Bernesjö, sektionsledare anestesti, Ögonoperation, ahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Ulla Kerstin ngervall-mohlin, vårdenhetschef, agkirurgi, rottning ilvias Barn- och Ungdomssjukhus, ahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Lena undqvist, sektionsledare dagoperation, n/op/iv/öder ahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg nders Nilsson, ÖL handkirurgen, n/op/iv/norr, ahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg nn-charlott Loswick, överläkare anestesi, Ortopedoperation, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, tockholm Hans Berg, ortopedläkare, Ortopedoperation, Karolinska Universitetssjukhuset, olna, tockholm Gunnar Nilsson, ortopedläkare, n/op/iv/östra, ahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Elisabeth Runesson, bitr. vårdenhetschef, Operation/nestesi, Kärnsjukhuset i kövde tefan Jansson, enhetschef, rogramledare nna Ringheim, Gösta Carlsson, Ordförande Lars ahlman,

3 Genombrott som metod Genombrott är en metod för kontinuerligt förbättringsarbete som har sin förebild i Breakthrough series model utarbetat vid The Institute for Health Care Improvement (IHI) i Boston av statistikern Tom Nolan och läkaren onald Berwick, nu V vid IHI. Modellen är uppbyggd av flera hörnstenar och själva grunden är att det finns kunskap som inte tillämpas i tillräckligt stor omfattning i vardagsarbetet inom hälso- och sjukvården. Genombrottsmetoden introducerades 1996 i verige av dåvarande Landstingsförbundet och har fått en mycket stor spridning inom svensk hälsooch sjukvård. Metoden bygger på: ktivitet och lärande hos deltagarna. Genom att själv systematiskt testa små förändringar och notera vad som händer, lär sig deltagarna direkt vilka förändringar som leder till förbättringar och vilka som inte gör det. et är bara de förändringar som leder till förbättringar, som skall spridas i full skala i organisationen. Tom Nolans förbättringsmodell - -cirkeln Modellen som används i Genombrott är enkel men ändå kraftfull. en är inte avsedd att ersätta förbättringsmetoder som redan används inom verksamheten utan snarare att påskynda förstärka det förbättringsarbete som pågår. Modellen har två delar:. Tre fundamentala frågor: 1. Vad vill vi åstakomma? ätt mål 2. Hur kommer vi att veta att en förändring är en förbättring? Mäta för att veta inte tro 3. Vilka förändringar kan vi göra som kommer att leda till förbättringar? Testa idéer B. -cirkeln som beskriver hur man testar en förändring genom att faktiskt pröva den, observera vad som händer och sedan dra slutsatser från observationen. Vid varje test används -cirkeln. tt arbeta med är inte bara att använda en modell utan det är att få in ett annat tänk och synsätt i den bemärkelsen att förutsätter inte att den rätta lösningen finns från start utan den utvecklas över tid. Hörnstenarna i modellen: Består av Tom Nolans modell för förbättringsarbete (), vilken är generell och användbar i all verksamhet inom alla olika branscher. En annan hörnsten är arbetsgången, som är mycket strukturerad under projekttiden både vad gäller tidsramar och innehåll. En tredje hörnsten är att människor och organisationer från olika håll och med olika erfarenhet kommer samman för att tillsammans lära sig hur de kan förbättra sina respektive verksamheter. En fjärde nödvändig hörnsten är ledarskapet och förändringstrycket i den organisation eller verksamhet som skall utvecklas. Förbättringsmodell - T Nolan, E eming m fl Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan leda till en förbättring? mål! mått! idéer! -cirkeln gera tudera lanera Gör test!

4 emingcykeln (-cirkeln) Lär, agera nalysera lanera Testa, gör, pröva Följande steg ingår i testcykeln: 1. lanera, 2. Testa, gör, pröva, 3. nalysera, 4. Lär, agera. et är ofta bättre att snabbt komma igång och göra små tester än att planera länge och göra omfattande tester. jälva förändringen bör vara innovativ och ambitiös, men den bör testas i liten skala. Vilka tester kan man börja genomföra nästa vecka? En första test kan till exempel omfatta en eller två läkare på en mottagning istället för hela vårdcentralen eller sjukhusmottagning. Eller en ny handläggningsordning testas på de tre kommande patienterna. Varje testcykel om den genomförs väl är lärorik och skapar en bas för vidare lärande i nästa testcykel. När man vet att en förändring verkligen leder till en förbättring och man kan visa det i fler på varandra följande testcykler, då är det dags att implementera förändringen i stor skala det vill säga på hela mottagningen, kliniken eller sjukhuset. Testa många olika idéer samtidigt! Varje testcykel dokumenteras för sig. Kom ihåg att det inte handlar om att göra förändringar för förändringens egen skull. et handlar om att ta reda på vilka förändringar som leder till förbättringar. et är de som skall implementeras inga andra. rbetsgången: rbetet utgår helt från enhetens egna förutsättningar med eget faktabaserat underlag för förbättringsarbetet. Förbättringarna kan därmed vara mycket olika på olika enheter. Tvärprofessionella team utses från deltagande enhet. Teamen får coachning under hela perioden av en handledare som ej tillhör den egna verksamheten. Lärandeseminarier är möten, i internatform för teamen, och består av såväl plenarövningar som konkret planeringsarbete för och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Mellan Lärandeseminarierna ligger arbetsperioder, under vilka deltagarna testar förändringar och sprider de förändringar som visar sig leda till förbättringar. Under hela projekttiden håller deltagarna kontakt med projektledning, handledare och varandra, genom grupparbetsplatser, telefonkonferenser, , besök och sist men inte minst genom att kontinuerligt rapportera vilka tester som genomförts och vad deltagarna lärt sig av testandet.

5 Hur minska bytestider? Bästa tester

6 Resursperson i diskrummet Team: kutkliniken, Oskarshamns sjukhus Resursperson i diskrummet på operation antingen en operationssköterska eller undersköterska. För att se om det ledde till kortare bytestider mellan operationer samt bättre arbetsmiljö. Information till samtlig personal under morgonfikat där två ur genombrottsteamet gick igenom hur testen skulle genomföras samt vilka ur personalen som skulle delta i testen. En resursperson befann sig i diskrummet. enna person var antingen en operationssjuksköterska eller en undersköterska. å fort en operation var klar så togs disken omhand utav denna resurspersonal, så att den operationssjuksköterska som var placerad på sal kunde förbereda för sin nästa operation. Via operations IT-systemet Optimera och personalenkät. I analysen visade det sig att alla inblandade var positiva och bytestiderna hade påverkats. Förändring är implementerad det vill säga att ett komplett resurslag finns till förfogande där diskhjälp ingår. Bättre arbetsmiljö, kortare bytestider och operationssalar som ej behöver stå stilla på grund av till exempel lunchrast med mera.

7 atient operationsklädd i tid Team: agkirurgi, rottning ilvias barn- och ungdomssjukhus, ahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg tt alla patienter ska byta om till operationskläder så snart som möjligt efter att de kommit till vårdavdelning. et har varit väntetider på grund av att patienter inte varit ombytta. Om de var operationsklädda redan på vårdavdelning när anestesipersonal kom och hämtade patient till operation blev förhoppningsvis bytestider mellan operationer kortare. iskussion fördes på dagkirurgens planeringsdag. Vårdavdelningspersonal såg till att patienterna direkt efter ankomstsamtalet till vårdavdelning bytte om till operationsskjorta. Muntlig utvärdering mellan operationspersonal och vårdavdelningspersonal. Vid den muntliga utvärderingen kom det fram att det funnits viss tveksamhet till denna test hos vårdavdelningspersonal. e var oroliga att de yngre patienterna skulle leka i dagrummet med operationsskjortan på sig och att de äldre barnen skulle uppleva att det var pinsamt att endast ha operationsskjorta på sig. Testen fungerade dock väl och de tveksamheter som fanns hos personal var nu borta. e äldre barnen stannade gärna kvar i sängen och tittade på video i väntan på sin operation. Förändring införd som rutin i verksamheten. et som personal trodde var ett stort bekymmer för patienterna visade sig inte alls vara ett problem för dem. essutom bidrog denna enkla test till att förseningar mellan operationer kunde lösas på ett enkelt och smidigt sätt.

8 Operatör rings ner tidigare till alla elektiva salar Team: Centraloperation, Centralsjukhuset i Kristianstad Operatör rings ner när patient är upplagd, det vill säga före steriltvätt. För att se om det gav minskade bytestider samt tidigare operationsstarttid på morgon. Information till personal på avdelningsmöte. Ett formulär utformades: atient hitringd kl: atient anländer kl: Operatör hitringd kl: Operatör anländer kl: Kommentar: Operatör ringdes ner av operationssjuksköterska eller undersköterska när patient var upplagd, det vill säga före steriltvätt. ata hämtades ur operations IT-systemet Orbit samt ur sammanställning av formulärsvaren. Resultatet visade att denna test lett till tidigare start och snabbare byten. Hur blev agerandet? Förändring införd som rutin i verksamheten. et är viktigt att alla gör allt man kan för att åstadkomma tidig start på morgon.

9 Narkosläkare placerad på pre-op Team: n/op/iv, Ortopedoperation Mölndal, ahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Narkosläkare placerad i pre-op för snabba beslut och blockader. För att få bättre förberedda patienter och tidigt upptäcka fel och buggar så att man direkt kan åtgärda felet efter narkosläkares beslut. essutom skapar det ett snabbare och tidigare beslut vid omprioritering som i sin tur minskar väntetiderna för både patient och personal. Bakgrunden till testen är att ungefär 80 % av patienterna är akuta och kommer in under senaste dygnet för operation. Många av dem kommer till operation, inkomplett förberedda, inga nålar satta (VK), ej sidomarkerade, ogranskat K-värde, Hb osv. Eftersom det finns många bemanningsläkare följs heller inte alltid rutinerna för narkosbedömning och det förekommer ibland inslag av fritt valt arbete som gör patientarbetet svårare att hantera. Information på morgonmöte till all personal om att denna test skulle utföras. lacering av narkosläkare som var insatt i avdelningens rutiner i pre-op för att han/hon direkt skulle kunna bedöma och hantera uppkomna situationer då patientuppgifter eller checklistor inte uppfyllde kraven för en välförberedd patient. Blockader kunde dessutom läggas direkt för att få en bra smärtlindring. tatistik hämtades från operations IT-system Operätt samt muntlig utvärdering med berörd personal. Testen upplevdes som väldigt positivt av alla berörda och en stor tidsvinst vad gällde både bytes- och starttider men framför allt vad gäller vårdkvalitén. Testet är ännu inte införd som rutin i verksamheten detta på grund av narkosläkarbrist men önskas införas snarast möjligt. Högre vårdkvalité för både patient och personal.

10 Lunchuppehåll i operationsprogrammet Team: agkirurgi, rottning ilvias barn- och ungdomssjukhus, ahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Koordinator bokar inte in lunchuppehåll i operationsplaneringsprogrammet utan bokar in lunchuppehåll för personal där det passar bäst utifrån dagens operationer. För att se om det förbättrade dagens operationsplanering. Information gavs på avdelnings- och morgonmöten till koordinator på dagkirurgen, avdelnings- och dagoperationspersonal. Koordinator bokade inte in lunchuppehåll i operationsplaneringsprogrammet. När någon patient blev struken fortsatte operationsprogrammet som planerat men med den anpassade lunchtiden. atainsamling från operationsplaneringsprogrammet. Resultatet visade att patienterna på vårdavdelningen kom tidigare på dagen och vid strykningar kunde man fortsätta med eftermiddagens patienter på förmiddagen. Operationsprogrammet blev ett program och inte uppdelat i för- och eftermiddagsprogram. å så sätt kunde tidsvinster göras och ibland kunde ytterligare en patient bokas in i operationsprogrammet. Förändring införd som rutin på dagoperation dvs. lunchuppehåll görs där det passar bäst in under dagen. Flexibiliteten i operationsplaneringen blev bättre.

11 Infört uppdukningsrum Team: Operation, Enköpings Lasarett tt annan personal än den salplacerade dukar på uppdukningsrum inför nästa operation (tidigare gjordes detta på sal). För att ha dukat klart innan föregående operation var klar och på så sätt utföra parallella arbetsmoment och vinna tid. En grupp operationssjuksköterskor skapade ett standarddokument för hur uppdukningen skulle gå till. En annan grupp utredde hygienfrågan och ställde i ordning rummet. ll personal på operationsavdelningen informerades om denna test vid arbetsplatsträff. Två operationssjuksköterskor förankrade de nya uppdukningsrutinerna hos operationspersonal. Testet utfördes först på en sal, sedan på hela avdelningen. tatistik från operations IT-systemet angående bytestiderna på de salar där testen pågått. atainsamlingen visade att bytestiderna sjunkit på de salar där man utfört testen jämfört med de salar som dukat på det vanliga sättet. Intervju med personal om hur de upplevde det nya arbetssättet. I dessa framkom det att de allra flesta var positiva, det ska dock ej ske vid för korta ingrepp med få instrument. rbetssättet infört som rutin på de flesta operationerna. tt det finns mycket tid att spara på att utföra parallella arbetsmoment. enna förändring är en förutsättning för att uppnå målet för att minska bytestiderna.

12 C skivor på alla salar Team: Operation, Enköpings Lasarett tt ha C-skivor till alla vakna patienter på alla operationssalar. För att undvika att undersköterskan varje gång ska springa till ett centralt förråd för att hämta C skivor efter patienternas önskemål. Inventering och uppdatering av förrådet så att ett basförråd på varje operationssal fanns. atienterna erbjöds att lyssna på något från salens förråd. atainsamling över bytestiderna ur operations IT-systemet. Även intervju med undersköterskorna om deras upplevelse av denna test. Undersköterskorna upplevde mindre spring och att de nu kunde gå direkt till annan sal och hjälpa till. Förändringen införd. Ett basförråd på varje sal är skapat och ett centralt förråd med specialskivor finns. tt även en liten förändring kan ha stor betydelse. Istället för att springa runt och leta skivor kan tiden användas för att hjälpa till på nästa sal.

13 Hantering av instrument efter kataraktoperation Team: ivision operation, Ögonoperation, Gävle sjukhus Hantering av använda fako/i-pennor efter avslutad kataraktoperation. För att skapa bättre flöde på kataraktoperationer genom att förkorta tiderna för instrumenthantering inne på operationssal. Information på morgonmöte till undersköterskor och operationssjuksköterskor angående testen. ennor spolades igenom av undersköterskan i diskrummet i stället för inne på operationssal av operationssjuksköterska. etta innebar att nästa dukning kunde påbörjas tidigare av operationssjuksköterska. Mätning i operations IT-systemet rovisio. Även muntlig utvärdering med personal om de ansåg att det var praktiskt genomförbart och om det blev bra arbetsfördelning. Resultatet blev positivt! ubbelarbetet försvann och snabbare byten för operationssjuksköterskorna. Även en oväntad vinst i form av att pennorna som diskades i maskin var torra när de togs ut. En oerhörd tidsvinst att slippa blåsa dem torra och en stor lättnad att slippa det smärtsamt höga ljud som blåsningen orsakade. Förändring införd utan ytterligare testning. Ny teknisk utrustning (diskmaskinen) möjliggör rationellare hantering av instrument. Ny diskmaskin specialanpassad för ögoninstrument möjliggjorde denna test.

14 Grönmarkering på programtavlan Team: n/op/iv, Ortopedoperation Mölndal, ahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Grönmarkering på programtavla för att visa att instrument är framtagna till nästa operation så att ansvarig operationssjuksköterska lätt kan se vad som gjorts. För att hjälpa till i operationssjuksköterskegruppen som varit en underbemannad grupp. Om alla hjälptes åt att plocka fram till nästkommande operationer så minskades förhoppningsvis bytestiden. Bakgrund till testen är att de senaste åren präglats av många inhyrda sjuksköterskor som ofta fått hjälp med framplockning av instrument och galler. etta resulterade till att var sak inte låg på sin plats utan cirkulerade runt ute på avdelning och var svåra att hitta. Ibland kunde två personer plocka fram till samma operation och då stod man där med två klara vagnar och mycket onödigt arbete utfört. Information om att denna test skulle utföras på arbetsplatsträff till alla sjuksköterskor och på sjuksköterskemöten. Hur utfördes och vilka resultat gav testen? Operationssjuksköterska markerade på programtavla med grön magnetprick då instrument började plockas fram inför nästa operation för att på så sätt undvika dubbelarbete och onödigt letande efter instrument. Genom intervjuer med personal och statistik ur operations IT-systemet Operätt. Resultatet visade minskade bytestider och framför allt mindre upplevd stress för operationssjuksköterskorna som nu hann ta en kort paus mellan operationerna istället för att leta instrument. Förändring införd som rutin i verksamheten. Vissa små förändringar kan ge stora effekter vad gäller stress/trivsel.

15 Frigöra tid för operationssjuksköterska Team: Ortopedoperation, Karolinska Universitetssjukhuset, olna, tockholm tt operationssjuksköterskorna överlämnar smutsiga instrument till packrumspersonal (diskpersonal). För att se om operationssjuksköterska snabbare blev disponibel för nästa patient/operation och därmed minskade bytestiden på operation. Information angående test på morgonmöte till operationssjuksköterskor och packrumspersonal. Operationssjuksköterska överlämnade disk till packpersonal som packade instrument inför sterilisering. Tidtagning gjordes på hur lång tid det tog för operationssjuksköterska att gå ut från sal med smutsiga instrument, tills hon kom tillbaks till sal med nästa operations sterila galler. nayls av tidtagning, intervju med packrumspersonal och operationssjuksköterskor. Resultatet visade sig vara väldigt tidsbesparande för operationssjuksköterskorna. Tidigare var tidsåtgången totalt för varje operationssjuksköterska cirka minuter. När test gjordes och disk överlämnades till packrumspersonal var hon/han klar och tillbaka på sal med nästa operations sterila galler på cirka 7-8 minuter. tor tidsvinst för denna yrkeskategori. Förändring införd som rutin i verksamheten. Utnyttja kompetens på avdelningen till rätt saker i rätt tid.

16 Bokning och utlämnande av operations återbesökstid till patient Team: ivision operation, Ögonoperation, Gävle sjukhus Bokning och utlämnande av operations återbesökstid till patient på operationsdag. För att förbättra flödet genom ändrad hantering av återbesökstider till patient och därmed få minskade bytestider på operation. Information om test till undersköterskor och operationssjuksköterskor på morgonmöte. Operatör tog på morgonen fram lämpliga operationsåterbesökstider och överlämnade till förberedande sjuksköterska. Hon/han tog direkt och bokade in återbesökstid med patient och ev. anhörig/anhöriga/följeslagare. etta skedde i hemgångsrummet i stället för som tidigare i diskrummet av läkare. Mätning av bytestid i operations IT-systemet rovisio. Även muntlig utvärdering med personal gällande arbetsfördelningen. Resultatet visade att läkarna kunde starta preopsamtal med nästa patient tidigare. essutom kunde ev. anhörig/anhöriga/följeslagare vara med och påverka återbesökstiden, vilket tidigare inte gick i diskrummet. Uppskattning från anhörig/anhöriga/följeslagare att deras medverkan efterfrågades. Förändring införd utan ytterligare testning. Färre ombokningar och hänsyn redan från början till ev. anhörig/anhöriga/följeslagare. Tidigare bokades tiden i diskrummet dit ingen utomstående hade tillträde.

17 Ändrad hantering av instrumentbord Team: ivision operation, Ögonoperation, Gävle sjukhus Ändrad hantering av instrumentbord på operation genom att undersköterska i disk lägger instrument i galler i diskrummet i stället för att operationssjuksköterska gör detta inne på operationssal efter operationens slut. För att få minskade bytestider och bättre flöde på operation. Information på morgonmöte om test till undersköterskor och operationssjuksköterskor. Operationssjuksköterska drog ut instrumentbord från operationssal direkt vid operationens slut. Undersköterska tog över och la instrument i diskgaller i diskrummet istället för inne på operationssal som tidigare av operationssjuksköterska. Mätning av bytestider i operations IT-systemet rovisio samt muntlig utvärdering med personal om det upplevts som en bra arbetsfördelning. I resultatet framkom det att personal upplevt att arbetsmiljön blivit mycket bättre och statistik ur operations IT-systemet rovisio påvisade minskade bytestider. Förändring införd utan ytterligare testning. Tystnad ger arbetsro.

18 Hur starta i tid på morgonen? Bästa tester

19 Teamsamling på sal Team: Ortopedoperation, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, tockholm Teamet samlas på operationssal klockan 07:00. För att se om det resulterade i tidigare starter, bättre samarbete och bättre överblick av operationsprogrammet. Information angående testen till alla medarbetare på morgonmöte. lla i operationsteamet infann sig på berörd sal klockan tatistik gällande starttider hämtades från operations IT-systemet Orbit. Resultatet visade att 50 % av akutpatienterna på vardagarna under testperioden hade knivstart före klockan 08:30. etta gjorde denna test till den mest lyckade testen - Ett genombrott!!! Gruppen informerade beslutsfattarna på klinikerna om genombrottet och förordade starkt en permanentning av förändringen. etta krävde dock att man såg över schemaändringar. Förändringen är idag implementerad i verksamheten. Tidigare samling på sal ger tidigare starter på morgon.

20 Tagit bort morgonmötet för operationspersonalen Team: Operation, Enköpings Lasarett tt förlägga personalens morgonmöten på andra tider. Om morgonmöten förlades på andra tider kunde man förhoppningsvis komma igång snabbare på morgon. ersonal informerades om testen dvs. att ta testa att ta bort morgonmötena och ha den informationen vid andra tillfällen t.ex. vid arbetsplatsträffarna. llt arbete startade direkt på morgon och samling i korridor skedde framför tavla istället för som tidigare i personalrummet. ata angående starttider från operationsstatistiken. amtal med personal och operatörer på operation samt personal på avdelning om deras upplevelser av testen. e ansåg att testen fungerat väl men ville ha morgonmötet på torsdagarna kvar dock hålls detta möte mycket kort och endast med nödvändig information. Förändring införd som rutin i verksamheten. tt det är viktigt att starta salsarbetet direkt på morgon om man ska kunna hålla starttiderna.

21 tyrning och planering från operationssal Team: Ortopedoperation, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, tockholm Möte vid ortopeddisk klockan 15:30 mellan ortopedoperatör och jourpersonal för prioritering av kvällens patienter fram till och med första patient dagen efter. För att se om bättre överblick av operationsprogrammet med färre personer inblandade ger ett bättre flyt på operationsprogrammet, med tidigare starter och kortare bytestider. Information om test gavs till berörda kollegor inom operation av genombrottsteamet. iskussion och beslut togs om att uppföljning och vidare prioritering av akutoperatör skulle ske senast klockan 08:45 på operationsdag. Beslut om tid för nästa patient, kontakter med avdelningar, eventuella omprioriteringar togs på sal via direktkontakt med operatör, operationssjuksköterska, undersköterska, anestesiläkare och anestesisjuksköterska. Möte vid ortopeddisk varje eftermiddag klockan 15:00. Kvällens operationssjuksköterska var ansvarig och kvällens och morgondagens akutoperatörer samt dagens anestesiläkare deltog. Operationssjuksköterskor och undersköterskor närvarade dock i mån av tid. Koordinationen skedde från operationssal tatistik hämtades ur operations IT-systemet Orbit och enkäter konstruerades för att kolla medarbetarstämningen. Resultatet visade att mötesnärvaron för operationspersonal fungerat väl och att styrning på sal var lyckat. Förändring implementerad på ortopedoperation. Ökad entusiasm runt akutlagets arbete.

22 amling av dagens sals team vid bryggan Team: Centraloperation, ahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg tt undersköterska, operationssjuksköterska och narkossjuksköterska samlas direkt på sal efter information vid bryggan (senast klockan 07:40). För att stärka teamet, fördela arbete och minska risken för dubbelarbete. Förhoppningsvis minskar även risken för att patienter stryks under eftermiddag. Formulär utformades för undersköterska att fylla i och lämna över till personal vid bryggan. amlades ni i teamet senast kl 07:40? Ja Nej Vilken tid samlades ni? Kl Operationsstarttid kl Narkossjuksköterska, operationssjuksköterska och undersköterska samlades på sal direkt efter kort information vid bryggan för att organisera sitt arbete. Enkät sammanställdes. Resultatet visade att teamen till 99 % samlades vid bryggan klockan 07:40. Teambildning är införd som rutin på alla operationssalar. Kvalitetskontroller kommer att ske några gånger per år. Väl förankrat bland personal, men påminnelse om samling av teamet behövs med jämna mellanrum. etta görs muntligt på morgonen vid bryggan samt i veckoinformationen till all personal.

23 Ringa ner kirurg tidigare Team: n/op/iv/önh-operation, ahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Ringa ner kirurg tidigare inför operation. Förhoppningsvis minskad väntetid på kirurg. Under ett operationssjuksköterskemöte informerade genombrottsteamet om testen. Beslut fattades då om att kirurg skulle ringas ner cirka 15 minuter före beräknad knivstart. Läkare från genombrottsteamet informerade sina kollegor om vikten av att om knivstarttider skulle kunna hållas måste kirurgerna vara i tid så att de hinner förbereda sig dvs. läsa i patientjournalsystemet Melior och tvätta sig. Respektive operationssjuksköterska på sal ringde ner operatör cirka 15 minuter innan start. Var operationsstart klockan 08:30 skulle operatör stå redo och sätta kniv i patient klockan 08:30, inte infinna sig på operation klockan 08:30. tatistik hämtades ur operations IT-systemet Operätt där jämförelser gjordes på förseningskoder över kirurgerna. Resultatet visade att starttiderna påverkats till det bättre och att kirurgerna var i tid till operation. Förändring införd som rutin. et finns stor anledning att lära ut hur operations IT-systemet Operätt fungerar för att öka förståelsen hos kirurgerna.

24 remedicinering av inneliggande patient Team: n/op/iv/önh-operation, ahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Nattsjuksköterska premedicinerar inneliggande patient på vårdavdelning klockan 06:30 istället för som tidigare klockan För att se om patient var väl förberedd i tid och anlände till ÖNH-operation klockan 07:30 så att operationsstart kunde ske som planerat. 2. För att se om premedicineringen skedde på utsatt tid enligt operationsprogram och om det skapade tid för att i lugn och ro förebereda patient enligt checklista. 3. För att se om dagsjuksköterska kunde starta sitt avdelningsarbete tidigare och koncentrera sig på andra patienter inför rond och planera sin tid bättre. Vårdenhetschef och biträdande vårdenhetschef på vårdavdelningen informerade all personal om när testen skulle utföras och hur den skulle utföras. amtliga patienter som var på nattpermission och som skulle premedicineras klockan 07:00 skulle vara på vårdavdelning och förberedas klockan 06:45. agsjuksköterska premedicinerade dessa patienter klockan 07:00. Var patienterna inneliggande skulle premedicinering ges av nattsjuksköterska. Beställning av vaktmästare gjordes kvällen innan för transport till operation av alla patienter som skulle premedicineras tidigt dvs. före klockan 07:15. atientskjorta och operationsstrumpor delades ut kvällen före. Intervju med sjuksköterskor på vårdavdelning. eras upplevelses var att det blev mer tid att ägna sig åt morgonarbetet och inte lika mycket sängtransporter som tidigare. Nattsjuksköterska hann inte alltid att premedicinera vid den tidpunkten på morgonen då det kunde vara mycket att göra och avrapportering skulle ske. Men i möjligaste mån försökte de att förbereda och premedicinera patienterna. å operation upplevde man att patienten kom i god tid. Förändring införd i verksamheten. tt man kan förändra med ganska så liten tidsförändring till en bred förbättring avseende patientens preoperativa förberedelse. Mer tid för patienten preoperativt.

slutrapport Bättre flyt på opererande verksamheter Programtid från 2008-01-09 till 2008-12-31

slutrapport Bättre flyt på opererande verksamheter Programtid från 2008-01-09 till 2008-12-31 slutrapport Bättre flyt på opererande verksamheter Programtid från 2008-01-09 till 2008-12-31 Sammanställt av: Wenche Jenssen, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Bättre flyt på AKUTA ortopediska operationer Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Bättre flyt på AKUTA ortopediska operationer Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Bättre flyt på AKUTA ortopediska operationer Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Teamet: Hans Berg, ort-läk (kontaktperson) Anneli Larsen, op-ssk Marie Bingselius, op-usk Lotta Petterson, ane-ssk

Läs mer

Team 16 Bättre flyt efter 15.00 Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne.

Team 16 Bättre flyt efter 15.00 Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne. Team 16 Bättre flyt efter 15. Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne. Syfte Syftet är att skapa rutiner så att samtliga patienter uppsatta på ett operationsprogram

Läs mer

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26 Projektansvarig Biljana Saric Medarbetare Kerstin Saad Styrgrupp Maria Gylfe Fredrik Hjern INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Målgrupp...

Läs mer

Förbättringsområden och koncept

Förbättringsområden och koncept Bättre flyt II Opererande verksamheter Förbättringsområden och koncept Angelägna förbättringsområden med sammanställning av idéer och förändringsförslag som syftar till att förbättra flödet och minska

Läs mer

Lean Healthcare. Strategiska staben

Lean Healthcare. Strategiska staben Lean Healthcare Strategiska staben En dag på Universitetssjukhuset i Lund 870 inneliggande patienter 2 900 patienter besöker olika mottagningar varav 180 uppsöker akut mottagningen 710 patienter röntgas

Läs mer

Centraloperation. Ledningens Engagemang. Skapa Helhetsbild. Opererande klinik. Akut/planerat. 2009 totalt 6035 operationer. Arbeta med processer

Centraloperation. Ledningens Engagemang. Skapa Helhetsbild. Opererande klinik. Akut/planerat. 2009 totalt 6035 operationer. Arbeta med processer Centraloperation 2009 totalt 6035 operationer Akut/planerat Opererande klinik Akut Planerat Kir. Ort. Gyn. Övrig Ledningens Engagemang Arbeta med processer Förbättra ständigt Sätt Patienten i centrum Basera

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Välkommen till oss på Operationsavdelningen! Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och omhändertagande inför och under din operation.

Läs mer

Erfarenheter av att förbättra ett akut kirurgiskt operationsflöde

Erfarenheter av att förbättra ett akut kirurgiskt operationsflöde Erfarenheter av att förbättra ett akut kirurgiskt operationsflöde Katarina Andersson Strategisk Verksamhetsutveckling (SVU) Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Vad vill vi åstadkomma på Karolinska?

Läs mer

Jakten på Hillevis behandling

Jakten på Hillevis behandling Jakten på Hillevis behandling Under fyra år levde Hillevi med sin inkontinens utan att våga be om hjälp. Hon skämdes så fruktansvärt över att helt okontrollerat och utan förvarning kissa på sig flera gånger

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

LEAN på OP Rätt från början

LEAN på OP Rätt från början IVA 2007 och pågående Pilotprojekt op VT 12 Generalisering av resultat 2012-14 Förändrad op situation Krav på ökad produktion och resursreduktioner LEAN på OP Rätt från början Anders Ersson IPM Malmö Jag

Läs mer

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?.

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. LEAN i praktiken från Capio S:t Görans Sjukhus Göran Örnung dr med sc Överläkare och processägare

Läs mer

Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin. Din Operationsdag

Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin. Din Operationsdag Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin Din Operationsdag I Hemmet DESCUTANTVÄTT, FASTA, LÄKEMEDEL Det är viktigt att du läser igenom dokumentet Förberedelser inför din operation och att du följt

Läs mer

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1

Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 Min ögonoperation - information inför skelningsoperation 1 När jag skulle operera mitt öga fick jag komma till sjukhuset tidigt på morgonen. Jag fick inte äta eller dricka något innan jag åkte hemifrån.

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

OVE Operations- och vårdenheten

OVE Operations- och vårdenheten OVE Operations- och vårdenheten CVU Rapportserie 2005:9 Projektledare: Anna Marmehed, sjuksköterska Bodil Andersson, operationssjuksköterska Frölunda Specialistsjukhus Operations- och vårdenheten Västra

Läs mer

Nytt operationshus vid Gävle sjukhus

Nytt operationshus vid Gävle sjukhus Nytt operationshus vid Gävle sjukhus Presentation 2014-11-11 Peter Åberg, arkitekt MSA White arkitekter AB Hans-Erik Staaf White Åsa Carlestam White Peter Åberg White Operationssal Verksamhetens projektmål

Läs mer

Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013

Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013 Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 14 januari 2013 Anna Moberg Anna-Karin Woodhouse Löfsved Donald Berwick, VD IHI Varje system är perfekt designat för att uppnå exakt de resultat

Läs mer

Ett bättre akutflöde. Så skapar vi ett bättre akutflöde. Bäst förändring byggs underifrån! En kundberättelse. PÅ AKUTCENTRUM HELSINGBORGS LASARETT

Ett bättre akutflöde. Så skapar vi ett bättre akutflöde. Bäst förändring byggs underifrån! En kundberättelse. PÅ AKUTCENTRUM HELSINGBORGS LASARETT Ett bättre akutflöde En kundberättelse. Bäst förändring byggs underifrån! Så skapar vi ett bättre akutflöde PÅ AKUTCENTRUM HELSINGBORGS LASARETT Kjell Ivarsson, verksamhetschef för Akutcentrum, Helsingborgs

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

Arbetsgång i förbättringsarbete

Arbetsgång i förbättringsarbete Poster innehåll Vem ni är Bakgrund/problem Syfte och Mål med ert förbättringsarbete Mätningar /resultat Tester/nya arbetsätt Patient/brukarmedverkan Stöd från linjen Delaktighet på hemmaplan Arbetsgång

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Sammanfattning av problemet

Sammanfattning av problemet Titel: Ökad Tillgänglighet och Patientsäkerhet och Mindre Stress på BUP Namn: Elisabeth Kristiansen Telefon: E postadress: Projekttid: 2012 01 04 till 2012 03 02 PEOE nummer: Ev. frikod: Ev. Projektkod:

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Dokumentnamn: 6. Anestesi- och intensivvårdskliniken Bakjour. Giltig fr o m: 2011-06-01

Dokumentnamn: 6. Anestesi- och intensivvårdskliniken Bakjour. Giltig fr o m: 2011-06-01 Vid stabsläge larmas anestesibakjouren enbart vid behov VID LARM: Åtgärd Klockan/ signatur 1. Ta emot rapport från primärjour anestesi om aktuell händelse och nuvarande situation på kliniken. 2. Jourtid

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Landstinget Blekinge

Revisionsrapport 2015 Landstinget Blekinge Revisionsrapport 2015 Landstinget Blekinge Förstudie Blekingesjukhusets utnyttjande av operationsresurser Innehåll Innehåll...1 Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte... 2 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

Studiecirkel Säker vård alla gånger

Studiecirkel Säker vård alla gånger Studiecirkel Säker vård alla gånger Område 5 och 8 Förebygga kirurgiska komplikationer och postoperativa sårinfektioner OP/ IVA,ortoped- och reumatologkliniken och kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov I

Läs mer

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008 Nyckeltal för Capio S:t Görans Sjukhus 2007 Grundat 1888, i Capios regi sedan 1999 176 200 besök varav 65 000 akutbesök, 23 000 slutenvårdstillfällen varav

Läs mer

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Team 155 Psykiatrin avdelning 4/TNE Norrlands Universitetssjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Ge kniven vidare vad visade enkäten?

Ge kniven vidare vad visade enkäten? Ge kniven vidare vad visade enkäten? Som en del i kampanjen Ge kniven vidare har ni av OGU- styrelsen blivit tillfrågade att under februari och mars 2013 svara på en enkät. Vi var intresserade av hur vi

Läs mer

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Information inför planerat kejsarsnitt Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Inskrivningsdagen Din partner eller annan anhörig är varmt välkommen att vara med vid inskrivningen som sker några

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen Välkommen till oss på operationsavdelningen! Den här broschyren är tänkt att ge dig en kortfattad information om vad som kommer att ske under din vistelse hos oss.

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

Måndag!!! För att kolla på centrallasarettets hemsida, klicka här Hejdå! En bild på centrallasarettet...

Måndag!!! För att kolla på centrallasarettets hemsida, klicka här Hejdå! En bild på centrallasarettet... Måndag!!! Jag har valt att praoa på centrallasarettet på kirurgmottagningen! Dagen började klockan 8 på morgonen. Jag kom till entréhallen där jag blev hämtad av två kvinnor som heter Cecilia och Kerstin.

Läs mer

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Lite bra att veta.. 1 Beskrivning av avdelningen Avdelning 12-25 har 33 vårdplatser och därtill tillkommer 3 vårdplatser på

Läs mer

Mer tid för patienten hos läkare i England En jämförande tidsstudie av svenska och engelska läkares arbetsdag

Mer tid för patienten hos läkare i England En jämförande tidsstudie av svenska och engelska läkares arbetsdag Mer tid för patienten hos läkare i England En jämförande tidsstudie av svenska och engelska läkares arbetsdag Johanna Edvardsson, läkarstudent termin 11 Anja Arnholdt-Olsson, läkarstudent termin 11; båda

Läs mer

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby Hur vi kan skapa bra rutiner och god kommunikation när det gäller T-DOC systemet och dess kodetiketter när de används till kunderna utanför den egna enheten. Instrument och steriltekniker utbildningen

Läs mer

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Gunnel 59 år är uppväxt i Fromheden och bor nu i hus i Norsjö. Hon är utbildad undersköterska

Läs mer

kärlopereras i ljumske/ ben

kärlopereras i ljumske/ ben Till dig som skall kärlopereras i ljumske/ ben Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Hemsjukvård i Genk, Belgien

Hemsjukvård i Genk, Belgien Hanna Eriksson Sjuksköterskeprogrammet SJSA 26 VT 2012 Hemsjukvård i Genk, Belgien Vecka 1, inledning Jag har nu gjort min första vecka här i Genk inom hemsjukvården i området Genk norra. Till att börja

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 45 Deltagande team Barn- och ungdomspsykiatrins akutavdelning Vänerviken, Vänersborg Kontaktperson: Lillemor Forsberg, Vårdenhetschef

Läs mer

Akutmottagning LiM Ledningsansvarig Sjuksköterska (LS)

Akutmottagning LiM Ledningsansvarig Sjuksköterska (LS) () 1(7) Akutmottagning LiM Ledningsansvarig Sjuksköterska () Mottagande av larm Anteckna larmets innehåll och följ rapportmall. Vidarebefordran av larm Larm vidarebefordras till jourhavande anestesiolog

Läs mer

Bättre flyt på opererande verksamheter III. Projekt 2 december 2010 24 november 2011. Sammanfattning

Bättre flyt på opererande verksamheter III. Projekt 2 december 2010 24 november 2011. Sammanfattning Bättre flyt på opererande verksamheter III Projekt 2 december 2010 24 november 2011 Sammanfattning av slutrapport Sammanfattning av slutrapport Bättre flyt på opererande verksamheter III En rapport om

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten!

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste vardagen före din operationsdag för att få den tid du skall

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsbristkostnader Kan uppgå till 20 % av vårdens kostnader Motsvarar

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Slutrapport Patientnärmre vård på vårdavdelning 81, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Slutrapport Patientnärmre vård på vårdavdelning 81, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna Division Länssjukvård 2006-11-10 Verksamhetssamordnare Tel 016-103366 Slutrapport Patientnärmre vård på vårdavdelning 81, Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset Eskilstuna Bakgrund Kliniken för

Läs mer

Lärdomar & Erfarenhet från Lean-arbete i Service- och Offentlig Sektor

Lärdomar & Erfarenhet från Lean-arbete i Service- och Offentlig Sektor Lärdomar & Erfarenhet från Lean-arbete i Service- och Offentlig Sektor 1. Reflektion över Lean i Service- och Offentlig sektor 2. Case 1 Kommun 3. Case 2 Sjukhus 4. Inspiration Innehåll Reflektion Går

Läs mer

Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister

Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister Lena Kecklund 1 2014-03-16 Branscher och arbetsmetoder Kärnkraft Spårtrafik

Läs mer

OPTIMERAD OPERATIONSPLANERING 2014

OPTIMERAD OPERATIONSPLANERING 2014 OPTIMERAD inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2014 VÅRA TALARE Blekingesjukhuset Birgitta Friberg Sjukhuset i Gävle Kerstin Teljing Vårdenhetschef Visby lasarett Åsa Hedqvist Enhetschef Blekinge

Läs mer

Statens Haverikommission utreder ett dödsfall Etikfråga? Ansvarsfråga? Verksamhetsfråga?

Statens Haverikommission utreder ett dödsfall Etikfråga? Ansvarsfråga? Verksamhetsfråga? Statens Haverikommission utreder ett dödsfall Etikfråga? Ansvarsfråga? Verksamhetsfråga? Björn-Erik Erlandsson Deputy Dean, KTH/STH björn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 4 30 1 Historiskt seminarium

Läs mer

Innovation på vårdcentral

Innovation på vårdcentral Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Lean healthcare har visat sig vara ett oslagbart arbetssätt för att använda de resurser vi har på bästa sätt. Bent Christensen Sjukhuschef

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

Säkert teamarbete. Crew Resource Management. Gunilla Henricsson Kiku Pukk Härenstam. Utbildning i Säkert teamarbete

Säkert teamarbete. Crew Resource Management. Gunilla Henricsson Kiku Pukk Härenstam. Utbildning i Säkert teamarbete Crew Resource Management Säkert teamarbete Utbildning i Säkert teamarbete Gunilla Henricsson Kiku Pukk Härenstam Utveckla och implementera säkerhetsverktyg i det dagliga patientarbetet Crew Resource Management

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation.

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste

Läs mer

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning

Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Vårdcentralen Oxie Bra mottagning Projektgruppen: Verksamhetschef Gunnel Wahlgren Distriktssköterska Kristina Hofvander Distriktsläkare Regina Feierberg Distriktsläkare Henrik Sieradzki Läkarsekreterare

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDVIK FLASKHALSAR OCH ÖKA EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistiken på ett sjukhus är länken mellan de olika avdelningarna,

Läs mer

Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 4 december 2013

Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 4 december 2013 Att omsätta idéer i handling - metoder för förbättringsarbete 4 december 2013 Anna Moberg Örjan Dalgard Donald Berwick, VD IHI Varje system är perfekt designat för att uppnå exakt de resultat det gör

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Patientnärmre vård (PNV)

Patientnärmre vård (PNV) 2006-12-08 Uppföljning av Pilotprojektet Patientnärmre vård (PNV) Avd 24 ortopedi avd 31 och 1 kardiologi vid Södersjukhuset 2006 1 Innehållsförteckning Bakgrund.. sid 3 Projektorganisation.. sid 4 Genomförande

Läs mer

Per Johansson Förvaltningschef

Per Johansson Förvaltningschef Landstingsservice Stab Per Johansson 2014-06-23 Dnr 2011/0573 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Kompletterande information gällande igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien.

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. 1 Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare:Tanja Mladenovic Handledare:

Läs mer

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Denna broschyr innehåller viktig information inför och efter din operation. Välkommen till Verksamhetsområde

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 01/2015 Ålands hälso och sjukvård PB 1055, AX 22111 Mariehamn Telefon: +358 (0)18 5355 info@ahs.ax, www.ahs.ax Välkommen

Läs mer

TiLL ORTOPEDEN AVD 9

TiLL ORTOPEDEN AVD 9 Ortopedkliniken Vrinnevisjukhuset VÄLKOMMEN TiLL ORTOPEDEN AVD 9 CKOC - Ortopedkliniken i Norrköping Verksamhetsidé Erbjuda en god ortopedisk hälso- och sjukvård Bedriva forskning och undervisning Alla

Läs mer

T DOC - & Syst i em t n ti egra on 2009-10-18 1

T DOC - & Syst i em t n ti egra on 2009-10-18 1 T-DOC & Systemintegration t ti 1 SYSTEMINTEGRATION Systemintegration t ti är ett begrepp inom Informationsteknologi. Begreppet innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans.

Läs mer

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Verksamhetsutveckling genom lean Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Lean - historik Tidiga Toyotatankar Fokusera på flödet Kompetens i produktionen Lagerhållning

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

VID DAGKIRURGISKT CENTRUM

VID DAGKIRURGISKT CENTRUM VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN UROLOGISK OPERATION VID DAGKIRURGISKT CENTRUM och få eftervård på avdelning 65 2 Välkommen till Urologiska kliniken och Dagkirurgiskt Centrum Vid de flesta

Läs mer

På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning.

På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning. PROCESSUTVÄRDERING NR 2 NOV 2010 Ser vi till att arbetskamrater På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning., utrymme ges under konferens Vid personalkonferenser.

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. 1 2 Innehållsförteckning. sida Teamets medlemmar 3 Sammanfattning 3 Områdesbeskrivning 3 Problembeskrivning 3 Syfte och mål 4 Mätningar 4 Förändringar 4 Resultat 5 Hur går vi vidare 5 Reflektion 5 3 Förändringsarbetets

Läs mer

Urakut kejsarsnitt. Tvärprofessionell teamträning på Metodikum Jönköping September 2012. Metodikum Jönköping, Karina Wahl 2013-03-21

Urakut kejsarsnitt. Tvärprofessionell teamträning på Metodikum Jönköping September 2012. Metodikum Jönköping, Karina Wahl 2013-03-21 Urakut kejsarsnitt Tvärprofessionell teamträning på Metodikum Jönköping September 2012 Intervjuer med medarbetare Master programmet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg Barnkliniken:

Läs mer

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III.

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III. Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 49 Visby Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland Ann-Sofie Eriksson, sjuksköterska Josephine Rehnberg, psykiatrisjuksköterska

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 9, Genombrottsprogram 1, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska

Läs mer

Hur kan vi tillsammans med eleverna skapa inspiration till lek?

Hur kan vi tillsammans med eleverna skapa inspiration till lek? Hur kan vi tillsammans med eleverna skapa inspiration till lek? Q i Falköping 2011 Fritidshem Rubinen Författare Ann-Britt Eliasson Kristina Johansson Anneli Jonsson Hur kan vi tillsammans med eleverna

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Lungsektionen Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Att våra lungcancerpatienter som får palliativ cytostatikabehandling ska vara välinformerade och känna tillit och förtroende för

Läs mer

Sammanfattning ISM-rapport 10

Sammanfattning ISM-rapport 10 1 Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Ahlborg jr Författarna och Institutet för stressmedicin Omslag: IBIZ 2 Förord Detta är sammanfattningen av den femte ISM-rapporten från KART-studien sedan starten

Läs mer

Till dig som ska genomgå en operation på Dagoperation/Avdelning 49 Ortopedkliniken

Till dig som ska genomgå en operation på Dagoperation/Avdelning 49 Ortopedkliniken Till dig som ska genomgå en operation på Dagoperation/Avdelning 49 Ortopedkliniken Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi

Läs mer

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering Färre mil och mer tid med bättre planering Det körs många mil med bil i kommunal verksamhet. Särskilt gäller detta inom socialförvaltningen eller motsvarande. I detta avsnitt beskrivs hur man kan effektivisera

Läs mer

Dokumentation i vården

Dokumentation i vården Dokumentation i vården VISION landstingskonferens Malmö 150520 Göran Stiernstedt Uppdrag Nationell samordnare till utgången av 2015 Samordnaren ska: Ge förslag på åtgärder som kan vidtas på nationell,

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet

Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet Genomförande och resultat Som en del av granskningen av läkarnas produktivitet genomfördes en enkätundersökning gällande hur läkarresurserna

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Välkommen till Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Ditt landsting har anmält intresse att delta i det nationella projektet

Läs mer