OVE Operations- och vårdenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OVE Operations- och vårdenheten"

Transkript

1 OVE Operations- och vårdenheten CVU Rapportserie 2005:9 Projektledare: Anna Marmehed, sjuksköterska Bodil Andersson, operationssjuksköterska Frölunda Specialistsjukhus Operations- och vårdenheten Västra Frölunda

2 Sammanfattning Operations- och vårdavdelningen på Frölunda specialistsjukhus blev en enhet I samband med detta startades projektet OVE (Operations- och VårdEnheten) som har pågått Projektet startade med en processkartläggning. Då framkom att lokaler, rutiner och samarbete behövde ses över och anpassas till dagens verksamhet. Avsikten med projektet var att få en mer verksamhetsanpassad och funktionell enhet för både dagkirurgi och slutenvård. Personal från operations- och vårdenheten har under projektet arbetat tillsammans i grupper. Att arbeta i dessa grupper samt att ha gemensamma planeringsdagar och utbildningsdagar har givit ett mer naturligt samarbete. Gruppernas arbete har resulterat i att en PM-mall har tagits fram och ett enhetligt kvalitetssystem har utformats. En informationsbroschyr till operations- och vårdenhetens patienter har skrivits och lämnats till tryck. Ett dokument som följer patienten genom hela vårdkedjan har tagits fram och lämnas inom kort till tryck. Projektet har också resulterat i att vårdavdelningens patiententré blivit ombyggd. Inom projektet har framtidsplaner för en mer omfattande ombyggnad av vårdavdelningen arbetats fram. Tanken är att lättare kunna skilja slutenvårdspatienterna från de dagkirurgiska, eftersom behov och omhändertagande av dessa patientkategorier skiljer sig väsentligt efter uppvakningsfasen. Detta måste göras för att få ett optimalt patientflöde, kontinuitet i personal-patientkontakten och en mer ergonomisk arbetsmiljö. Rapporten kan hämtas i sin helhet på under flik rapporter.

3 Innehållsförteckning Inledning/Bakgrund...1 Syfte...2 Målsättning Frågeställning. 2 Metod.3 Resultat... 3 Bilagor: Bilaga 1 Den dagkirurgiska patientens väg från inskrivning till utskrivning idag på operations- och vårdenheten på Frölunda Specialistsjukhus. Bilaga 2 Den dagkirurgiska patientens väg från inskrivning till utskrivning på en framtida dagkirurgisk enhet på Frölunda Specialistsjukhus.

4 Inledning/bakgrund Frölunda Specialistsjukhus (FSS) invigdes 1968 och är en egen förvaltning inom Västra Götalandsregionen (VGR). Vid sjukhuset bedrivs planerad öppen och sluten specialistvård. FSS är en viktig länk i vårdkedjan mellan primärvården och den högspecialiserade vården vid större sjukhus. Sjukhuset bedriver dels öppen mottagningsbaserad vård, dels operativ verksamhet. På sjukhuset finns 8 kliniker för olika specialiteter. Dessutom finns en sjukgymnastikenhet, röntgenavdelning och ett laboratorium för klinisk kemi. Sjukhuset har drygt 190 anställda. Den operativa verksamheten består både av dagkirurgi och operationer som kräver sluten vård. Över 80 % av patienterna är dagkirurgiska och resterande 20 % är inneliggande. Det finns en operationsavdelning med 3 operationssalar och en vårdavdelning, som är öppen 5 dagar i veckan. Operationer och vård ges inom ortopedi, kirurgi, gynekologi, ögon och öron-näsa-hals. Dessutom vårdas patienter från medicinoch hudkliniken på vårdavdelningen. Vårdavdelningen är en traditionell avdelning, byggd för slutenvård. Dagens utveckling av operationsoch anestesimetoder har medfört att allt fler patienter kan opereras och gå hem samma dag d v s dagkirurgi. Våra lokaler och rutiner är inte anpassade för denna förändrade verksamhet. Detta medför att logistiken för de dagkirurgiska patienterna är densamma som för de inneliggande. Vi har en ineffektiv och omständlig vårdprocess som bl a innebär många patienttransporter i och ur salar, vilket tar mycket tid och inte är bra för personalen ur ergonomisk synvinkel. På operationsdagens morgon visas patienten in på tre-patientsal, förbereds, körs ned till operation, opereras och transporteras därefter till vårdavdelningens uppvakningssal. Transporten sker via sjukhusets enda sänghiss. Den är ofta upptagen, vilket gör att man kan få stå och vänta med en nyopererad patient i det allmänna trapphuset. När patienten ej behöver övervakas längre körs patienten in på respektive tre-sal. I tre-salarna blandas dagkirurgiska och inneliggande patienter. Den inneliggande patienten rapporteras över till sjuksköterskan på vårdavdelningen medan ansvaret för den dagkirurgiska patienten fortfarande vilar på sjuksköterskan på uppvakningssalen. Vid utskrivningstillfället för den dagkirurgiska patienten får läkaren hämta journalen på uppvakningssalen, för att därefter söka upp patienten på respektive patientsal på avdelningen. Läkaren får därefter återlämna journal och avrapportera till sjuksköterskan på uppvakningssalen. Efter detta går sjuksköterskan in till tre-patientsalen och skriver ut patienten. Under tiden blir uppvakningssalen vanligtvis utan ansvarig sjuksköterska. Lokaler och rutiner behöver förändras så att de dagkirurgiska kan vårdas mer överskådligt, effektivt och lättarbetat. För att få ett optimalt flöde av dagkirurgiska patienter vill vi ha en dagkirurgisk enhet separerad från de patienter inom slutenvården som gjort större och mer komplicerade ingrepp. Denna dagkirurgiska enhet ska ha hand om patienten pre- och postoperativt. Tills vi får möjlighet till en ombyggnad får vi förbättra logistiken med hjälp av omdisponering av utrymmen och patientplacering. En annan brist i lokalerna var avsaknad av en välkomnande och tydlig entré till vårdavdelningen, vilket gjorde att patienter och anhöriga frågade personalen var de skulle bli inskrivna. Vi såg ett stort behov av en ombyggnad av patiententrén på vårdavdelningen. Vi märkte också att patienterna hade många andra frågor om sin vistelse hos oss. Vi vill att våra patienter ska känna sig trygga och välinformerade. Med anledning av detta ville vi utarbeta en informationsbroschyr.

5 1 Många av våra arbetsrutiner och processer var ej dokumenterade. De rutiner som var nedskrivna var inte systematiserade eller uppdaterade. Vi saknade ett enhetligt kvalitetssystem för våra rutiner. Operations- och vårdavdelningen dokumenterar på journaler som inte är optimala för vår verksamhet. I dagsläget innehåller journalen många lösa blad som används av olika personalkategorier. Dubbeldokumentation förekommer. Det är svårt att utläsa om allt är utfört och det är brist på dokumentationsutrymme. Ytterligare en brist i journalen är att tidsregistreringen är ofullständig vad gäller patientens totala vistelse hos oss. Operations- och vårdavdelningen var tidigare separata enheter, men fungerar sedan 2002 som en enhet med gemensam avdelningschef: operations- och vårdenheten. Enheten har 45 anställda. Som en enhet har vi nu större möjligheter att samverka och utveckla gemensamma rutiner. Hela flödet inskrivning-operation-postoperativ vård-utskrivning ligger hos oss. Vi äger hela vårdkedjan, vi kan få en överblick och en helhetsbild. Områden i vår verksamhet som behövde utvecklas var självklara; lokaler, rutiner och samarbete. Med anledning av detta genomfördes utvecklingsprojektet OVE (operations- och vårdenheten). Syfte/målsättning Syftet/målet med projektet var att få en mer verksamhetsanpassad och funktionell enhet för både dagkirurgi och slutenvård. Aktiviteter för att nå syfte/målsättning Anpassa våra lokaler och rutiner till dagens verksamhet. Skapa tydlighet i lokalerna på vårdavdelningen för patienten. Dokumentera rutiner i ett enhetligt kvalitetssystem. Utarbeta ett dokument som följer patienten genom hela vårdkedjan. Utarbeta informationsfolder till patienten. Förbättra samarbetet mellan operation och vårdavdelningen. Frågeställning Projektet utgick från följande frågeställningar: Hur kan vi göra våra lokaler ändamålsenliga? Hur separerar vi flödet av dagkirurgiska och slutenvårdspatienter? Hur gör vi en tydlig och självklar patiententré? Hur dokumenterar vi våra rutiner? Hur får vi ett enhetligt kvalitetssystem? Vad ska ett funktionellt och verksamhetsanpassat perioperativt dokument innehålla? Vad ska en informationsbroschyr till patienten innehålla? Hur förbättrar vi samarbetet mellan operation och vårdavdelningen? 1

6 Metod En processkartläggning gjordes av patientens väg från inskrivning på vårdavdelningen till att patienten lämnade sjukhuset. I denna kartläggning synliggjordes alla arbetsmoment runt patienten. Då framkom irritationsmoment, tidstjuvar, avsaknad av en hel del rutiner, brister i dokumentationen samt brister i lokalernas utformning. Allt detta skrevs ned och låg som grund för fortsätta aktiviteter i projektet. Personalen delades in i arbetsgrupper som skulle ta tag i de olika utvecklingsområdena ; lokaler, rutiner och samarbete. Klinikens planeringsdagar har till stor del använts till projektarbete. Schemaansvariga har gett möjlighet för arbetsgrupperna att jobba med projektet. Studiebesök har gjorts på dagkirurgiska enheter. Chalmers arkitektstudenter har gett oss förslag vad gäller ombyggnad av lokalerna. Genomförande/resultat/diskussion Lokalförändringar Vi fick pengar för att förbättra våra lokaler. Vi prioriterade då att göra vårdavdelningens patiententré tydlig och välkomnande. Vi anlitade en arkitekt, byggde om, inredde och satte upp informationsskyltar. Vi upplever nu att våra patienter lättare hittar till inskrivning och väntrum. En åtgärd för att göra logistiken och omvårdnadsarbetet mer effektivt var att separera de dagkirurgiska patienterna från de inneliggande före och efter tiden på uppvakningssalen. Genom att det utfördes en renovering av ett oanvänt sköljutrymme, samt att det byggdes en dusch och toalett, kan de inneliggande nu vårdas i den del av vårdavdelningen med närhet till sjuksköterskeexpedition. De dagkirurgiska patienterna placeras nu i den del av avdelningen som ligger nära uppvakningssalen. Ansvarig sjuksköterska på uppvakningssalen har nu närmare till sina dagkirurgiska patienter efter att de lämnat uppvakningssalen. Vi samarbetade en period med Chalmers arkitektstudenter. De behövde en praktikplats och vi behövde få idéer om hur våra lokaler kunde bli optimala för vår verksamhet. Vi har även fått idéer till ombyggnad genom att göra studiebesök på dagkirurgiska enheter samt tagit tillvara personalens erfarenheter av tidigare arbetsplatser. Detta har legat till grund för ritningar av vår vårdavdelning med både dagkirurgi och slutenvård. Denna ombyggnad skulle ge oss en vårdavdelning och uppvakningsavdelning som var verksamhetsanpassad och funktionell. Detta skulle leda till ett snabbare patientflöde, kontinuitet i personalpatientkontakten och en mer ergonomisk arbetsmiljö. Under tiden som vi väntar på ekonomiska resurser för ombyggnad fortsätter planeringsarbetet. För att slippa vänta på hissen med en nyopererad patient i det offentliga trapphuset ville vi ha en intern hiss mellan operation och vårdavdelningen. Det blev för dyrt att genomföra detta.

7 PM-mall/enhetligt kvalitetsystem Vi har utarbetat en PM-mall med tillhörande användarinstruktioner vad gäller spridning, revidering, original och utgångna PM. En stor mängd rutiner har dokumenterats i PM-mallen och sorterats i ett enhetligt system. Vi informerade övriga kliniker på Frölunda specialistsjukhus om vårt sätt att dokumentera och systematisera rutiner och PM. Sjukhusledningen tog beslut om att alla kliniker skulle använda denna PM-mall med tillhörande instruktioner för att få ett enhetligt kvalitetssystem på hela sjukhuset. Med detta enhetliga kvalitetssystem kommer vi i förlängningen att kunna lägga våra PM på sjukhusets intranät. Perioperativt dokument Vi vill ha ett sammanhängande dokument som följer patienten från mottagningen när patienten sätts upp för operation tills att patienten är opererad och utskriven. Dokumentet ska även innehålla en telefonintervju med den dagkirurgiska patienten. Denna intervju görs dagen efter operationen. Arbetet med dokumentet började med att vi samlade in perioperativa journaler från andra sjukhus och tog tillvara de delar som passade vår verksamhet. Några ur varje yrkesgrupp på operations- och vårdavdelningen har arbetat fram sin del. Dokumentet har testats och utvärderats i omgångar. I samarbete med ett tryckeri ska vi nu göra ett provtryck och därefter utvärdera för att sedan använda den i verksamheten. Detta dokument resulterar i att vi slipper dubbeldokumentation, luckor i dokumentationen och lösa journalblad. Vi får mer dokumentationsutrymme samt en fullständig tidsregistrering av patientens vistelse hos oss. Informationsbroschyr till operations-och vårdavdelnings patienter För att patienten ska känna sig informerad och välkommen till oss har vi arbetat fram en informationsbroschyr. I denna framgår hur patientens operationsdag kan se ut, rutiner, betalning och måltider mm. Denna lämnas/skickas till patienten i samband med kallelse till operation. I väntrummet på vårdavdelningen finns ett träkonstverk med samma motiv som på framsidan av informationsbroschyren. Broschyren är klar för tryck. Samarbete Eftersom operations- och vårdavdelningen nu är en enhet, behöver vi förbättra och utveckla vår kommunikation, våra gemensamma rutiner och vårt samarbete. Som hjälp på vägen har vi under projektets gång haft föreläsningar av en konsult inom förändringsarbete. Processkartläggningen som projektet startade med synliggjorde varandras arbetsuppgifter och rutiner. Tidstjuvar, irritationsmoment och avsaknad av rutiner blev tydliga och kunde då åtgärdas. Många av

8 våra gemensamma rutiner har arbetats fram och skrivits ned i samarbete mellan personal från operationsavdelningen och vårdavdelningen.vidare har vi haft och har gemensamma planerings- och utbildningsdagar. Vi upplever att allt detta har bidragit till ett mer naturligt samarbete mellan operationspersonal och vårdpersonal vilken i sin tur ger en ökad effektivitet i det gemensamma arbetet runt patienten.

9 Bilaga 1 Den dagkirurgiska patientens väg från inskrivning till utskrivning på operations-och vårdenheten på Frölunda Specialistsjukhus. Inskrivning av sekreterare. Patient sitter ner i väntrum. Patienten hämtas och visas in av sjuksköterska (SSK), på patientsal för tre patienter. Läkare hämtar journal på SSK-exp. Läkare till patientsal för sidomarkering av operationsområde. Läkare återlämnar journal på SSK-exp. Transport av patient till operation. Patient till uppvakningssalen, bemannad med för patienten ny personal. Patient till patientrum på vårdavdelningen. Uppvakningssalens SSK är ansvarig för patienten. Undersköterska på vårdavdelningen ger patienten omvårdnad. Läkare hämtar journal på uppvakningssalen och går därefter till patientrummet och har utskrivningssamtal med patienten. Läkaren går därefter tillbaka till uppvakningssalen med journalen och rapporterar till ansvarig SSK.

10 Ansvarig SSK får därefter lämna uppvakningssalen för att gå och ha sitt utskrivningsamtal med patienten på patientsalen. Uppvakningssalen är vid dessa tillfällen bemannad med en undersköterska. Patienten kan gå hem. Bilaga 2 Den dagkirurgiska patientens väg från inskrivning till utskrivning på en framtida dagkirurgisk enhet på Frölunda Specialistsjukhus. Inskrivning av sekreterare som sedan hänvisar till den dagkirurgiska enheten. Patienten omhändertas och förbereds inför operation av personal på dagkirurgisk enhet. Patient och journal finns på samma plats när patienten ska sidomarkeras av läkaren. Transport av patient till operation. Patient åter till dagkirurgisk enhet för övervakning av samma personal som tog emot patienten tidigare. Enheten innehåller en tyngre och en lättare övervakningsdel. Läkare kommer till den dagkirurgiska enheten för att skriva ut patienten. Både patient, journal och ansvarig SSK finns här. När läkaren skrivit ut patienten kan SSK ha sitt utskrivningsamtal med patienten. Patienten kan gå hem.

11

Utvecklingsarbete på Barn och ungdomsmedicin, Mölnlycke. VISA blev VIS

Utvecklingsarbete på Barn och ungdomsmedicin, Mölnlycke. VISA blev VIS Utvecklingsarbete på Barn och ungdomsmedicin, Mölnlycke VISA blev VIS CVU Rapportserie 2005:6 Projektledare: Susanna Lindman Barnsjuksköterska Barn- och ungdomsmedicin Mölnlycke Sammanfattning Föräldrar

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011 Tid eller pengar? Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes Vad fokuseras det på vid styrning av vård? LHC Report nr 1-2011 exempel från cancervården bröstcancerprocessen Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnadsarbete samt införande av denna arbetsmetod

Vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnadsarbete samt införande av denna arbetsmetod Vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnadsarbete samt införande av denna arbetsmetod Eva Salvage 2012 Examensarbete, Avancerad nivå, 15 hp

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 Bakgrund och projektbeskrivning: I samband med vårdval 2009 minskade, eller försvann,

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Kvalitetsutveckling 2008

Kvalitetsutveckling 2008 Kvalitetsutveckling 2008 Kvinnosjukvård Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Kvalitetsutveckingsarbeten 2008 Kvalitetsutvecklingsarbeten inom Kvinnosjukvården och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Läs mer

Lean i vården. En översikt över dagsläget i Sverige. Jon Rognes Anna Svarts. Ledningssystem och styrning av vård & 17

Lean i vården. En översikt över dagsläget i Sverige. Jon Rognes Anna Svarts. Ledningssystem och styrning av vård & 17 Lean i vården En översikt över dagsläget i Sverige Jon Rognes Anna Svarts Ledningssystem och styrning av vård & 17 Sammanfattning Lean i vården är idag mycket heterogent och mognadsgraden är relativt låg.

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer