Vem är du, Steriltekniker?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vem är du, Steriltekniker?"

Transkript

1 Vem är du, Steriltekniker? Steriltekniker utbildning, Sollefteå Lärcenter 300 YHp, 2014 Författare: Lana Nika Daragan Handledare: Maria Hansby 1

2 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker, 300 YH poäng vid Sollefteå Lärcenter, Författare Antal sidor : Titel: Handledare: Datum: Lana Nika Daragan 10 Vem är du, Steriltekniker? Maria Hansby Teknikutvecklingen av kirurgiska komplicerade instrument och nya operationsmetoder går fram med stormsteg. Samt ökade problem med vårdrelaterade infektioner. Inom hälso- och sjukvården arbetar man idag med patienten i fokus. Det pratas om säker och god vård.(1) Den här situationen kräver speciellt utbildad personal som arbetar med kirurgiska instrument på steriltekniska enheter. Det ställs högra krav på teknisk- och specifik kunskap inom området och kunskap om nya standarder. För att uppfylla kraven och marknadens behov, utbildas sådan personal- Instrument och Steriltekniker på Sollefteå lärcentrum. Deras speciella utbildning och kompetens är inriktad på att förebygga vårdrelaterade infektioner och avbryta transmission av antibiotikaresistenta bakterier inom vården. I arbetsannonser Steriltekniker/undersköterska till Sterilenhet, Steriltekniker, undersköterska jobb, Medarbetare till vår Sterilavdelning (2). Detta innebär att de anser att kompetensen är likvärdig. Det som skiljer Steriltekniker mot undersköterska i dagsläget - är djup och mycket speciell kunskap! Detta behöver upplysas. Därför har det gjorts en undersökning på hur mycket vårdpersonal vet om Steriltekniker och deras arbetsuppgifter. Efter att ha intervjuat flera personer, på alla nivåer i den medicinska hierarkin, visade det sig att nästan ingen är bekant med yrket Instrument och Steriltekniker. Och det finns fortfarande en förlegad åsikt om personalen och jobbet på Sterilenheten. 2

3 Innehållsförteckning Sida Bakgrund..4 Syfte och mål.5 Metod..6 Resultat...7 Diskussion.8 Källförteckning 10 3

4 Bakgrund Patienter litar på läkare och deras kunskap. Läkare som använder medicinska instrument litar på att de är sterila eller höggradigt rena. Hälso - och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa och även vara av god kvalitet med god hygienisk standard.(3) Vem ansvarar för att instrumenten är rena, i funktion och sterila? Kirurgiska instrument har under de senaste årtiondena blivit alltmer avancerade och komplicerade, samtidigt har vårdrelaterande infektioner och spridning av antibiotikaresistenta bakterier blivit tydligare. I socialstyrelsens föreskrift om att förebygga vårdrelaterade infektioner står att: vårdrelaterade infektioner fördyrar vården.(4) Vem kan förändra situationen om inte Steriltekniker? Kirurgiskt instrument lever på Operationsavdelningen, i ett kretslopp; Sterilteknisk enheten- - förråd/avdelningen- - operationssalen- - sterilteknisk enheten. Borde inte all personal som är involverade med instrumenten ha en speciell instrumentutbildning? I SOSFS 2008:1 Användning av medicinsktekniska produkter i hälso- och sjukvården 3, kapitel 8 står det att; Den hälso- och sjukvårdspersonal som ska använda och hantera medicintekniska produkter och, till dessa, anslutna informationssystem ska ha kunskap om; 1. Produkternas funktion 2. Riskerna vid användningen av produkterna på patienter 3. Hanteringen av produkterna 4. Vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa en vårdskadas omfattning, när en negativ händelse har inträffat.(5) Maria Karlssons arbete Har opererande specialistläkare instrumentutbildning : visade det sig i detta fall att de inte har någon instrumentutbildning som ingår i kursplanen. De som intervjuades gick Läkarprogrammet i Odense, Danmark och på Karolinska institutet. Det de fokuserade mest på var användarsätt och funktion till viss del när de var ute på praktik.(6) Operationssjuksköterskans uppgift är att instrumentera under operationen. På operationssalen packar/dukar operationssjuksköterskan upp de sterila instrumenten och inspekterar att de är hela och rena. Operationssköterskan gör en viss funktionskontroll på instrumenten. Operationssjuksköterskan är den person som ansvarar för hygien och aseptik (att hindra spridning av smittoämnen) på operationssalen. Operationssjuksköterskan förbereder även patienten och all teknisk utrustning samt räknar allt sterilt material som används när man penetrerar slemhinnor och hel hud. Operationssköterskan ser till att alla instrument kontrolleras före, under och efter operation. När operationen är klar räknas antalet instrument, som använts under operationen, ner. De ser till att det stämmer överens med antalet på 4

5 instrumentlistan för att se att inga instrument har kommit bort eller ligger kvar i patienten. De ser även till att inga instrument är trasiga. (7) Som operationssjuksköterska har man instrumentkunskap men ingen instrumentutbildning som liknar en Sterilteknikers utbildning. På Steriltekniskenhet rengörs och desinfekteras instrument. Visuellt kontrolleras deras renhet och samtidigt sker en funktionskontroll. Instrumenten packas och steriliseras. De förvaras i förråd, tills de tas till operationssalen. För några år sen trodde många att jobba på sterilteknisk enheten var som ett diskjobb som inte krävde en utbildning. Det framkom efter en diskussion med personalen, som jobbar på Sterilteknisk enheten och har varit anställda i år. Förut, för att klara jobbet på Sterilen, passade vem som helst, även en städare kunde bli omplacerad, säger Eva Sandgren, operation/steril undersjuksköterska, på Norrtälje sjukhus operation. Hon blev anställd för 45 år sedan. I dagsläget finns ett nytt yrke Steriltekniker. Detta internationella utbildningsprojekt för steriltekniker i Sverige och Europa erhållas vid Sollefteå kommuns Yrkeshögskola. Utbildningen som startade år 2004, har stöd hos Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Sveriges kommuner och Landsting(SKL) och leder fram till en yrkeskvalificering som Steriltekniker. Utbildningens mål är att de studerande skall få djupa kunskaper och tekniska färdigheter inom olika delar av sterilvetenskapen. Inriktningen läggs på att förmedla ett kritisk vetenskapligt tänkande med patientsäkerheten i fokus. Utbildningen genomförs på heltid under tre terminer (300p) och inkluderar delkurserna: Mikrobiologi och Vårdhygien, Rengöring och Desinfektion, Anatomi och Instrumentkunskap, Sterilisering, Kvalitetsledning, Handledning samt LIA (lärande i arbete).(8) Syftet Syftet är att ta reda på vad personalen, som jobbar inom vårdsektorn, vet om Steriltekniker. Mål Målet är att informera personalen, som jobbar inom vårdsektorn, om en ny yrkesgeneration som Steriltekniker och deras arbetsuppgifter genom att bjuda in avdelningar och vårdcentraler på studiebesök till Sterilteknisk enheten, samt delta i avdelningarnas arbetsplatsmöten. 5

6 Metod Intervjuerna gjordes via personlig kontakt med 6 läkare: 1 psykiater,1 kardiolog, 1 allmänläkare,3 kirurger. 6 sjuksköterskor: 2 som jobbar på äldreboende, 2 som jobbar inom kirurgi och 2 som jobbar på en läkarmottagning. 6 undersköterskor: från olika arbetsplatser 1 medicinsk sekreterare 1 biokemisk analytiker Det ställdes två kategorier av frågor. Den första var till de som jobbar på kirurgavdelningen och den andra till de som inte jobbar där. Kategori 1: - Vad arbetar du med? - Är du nöjd med instrumenten? - Har du hört talas om " Instrument och Steriltekniker? - Vet du vilka de är? - Vad vet du om det här yrket/ deras uppgifter? - Vad tror du, behöver man en speciell utbildning för att jobba på Sterilteknisk enheten? - Vill du jobba som eller studera till Steriltekniker? Kategori 2: - Vad arbetar du som - använder du sterila eller höggradigt rena instrument? - Vet du var instrumenten rengörs och steriliseras? - Har du hört talas om " Steriltekniker? - Vad vet du om det här yrket/ deras uppgifter? - Vad tror du, behöver man en speciell utbildning för att jobba på Sterilteknisk enheten? - Vill du jobba som eller studera till Steriltekniker? 6

7 Resultat Efter bearbetning av svaren som framkom, visar det sig att alla intervjuade hade fått sin utbildning i Sverige. Läkare har olika arbetsområden och alla läkare använder höggradigt rena eller sterila instrument. Kirurgerna är alltid nöjda med instrumenten, men har ganska suddig bild av Steriltekniker och deras arbetsuppgifter. De vill gärna komma till sterilen och förkovra sig. De anser att det inte behövs en speciell utbildning för att jobba på Sterilteknisk enheten, det räcker med att bli utbildad på arbetsplatsen. Allmänläkarna, psykiatern och kardiologen, har aldrig hört talas om ett sådant yrke. De anser inte att det är nödvändigt att ha specialutbildning för att jobba på Sterilteknisk enheten. Motiverar svaret med att jobbet är enkelt och okvalificerat. Sjuksköterskor som fick sin utbildning för mer än 10 år sedan, då ingick en föreläsning om jobbet på Sterilteknisk enheten under 10 veckor. Nyexaminerade operationssjuksköterskor har en föreläsning om arbetet på Sterilen under bara 5 dagar. Nästan alla sjuksköterskor, som jobbar på en operationsavdelning, känner till yrket Steriltekniker. Alla är inte nöjda med de kirurgiska instrumenten, pga. att de upptäcker mera smuts och skador. Men att jobba fast på Steril Centralen vill bara en av sex, och då som chef. Däremot vill alla gärna jobba där då och då för omväxlings och utvecklings skull. Andra sjuksköterskor som rengör/steriliserar instrumenten själva, på sin arbetsplats, har aldrig hört någonting om Steriltekniker. Ingen av de intervjuade sjuksköterskorna är intresserade av att jobba på Steril Centralen. Tre av de tillfrågade undersköterskorna, känner till Sterilteknikeryrket och bekräftade att det behövs en speciell utbildning för att jobba på Steril Centralen. De funderade om sin framtida utbildning och hade fått information om Steriltekniker utbildningen på Sollefteå lärcentrums hemsida. Bara en av dem vill utbilda sig till steriltekniker och därefter jobba på Steril Centralen. Nästan alla intervjuade, betraktar arbetet på Steril Centralen som riskfri men uppfattar det som tråkigt, monotont och asocialt. Biokemisk analytikern och medicin sekreteraren har aldrig hört talas om Sterilteknikeryrket. De anser att det inte är nödvändigt med en specialutbildning för att jobba på Sterilteknisk enheten. Motiverar svaret med att jobbet är enkelt, okvalificerat och outbildad personal kan lära sig på plats. Projektarbetet har uppnått sitt mål. Det har används vid presentation på ett arbetsplatsmöte vid akutavdelningen i Norrtälje sjukhus för att åskådliggöra vad sterilteknikernas arbetsuppgifter består av. Personalen på akutavdelningen uppskattade att få information och bad steriltekniska enheten att skriva instruktioner om hur de på akutavdelningen bäst ska sköta sin diskdesinfektor och sina instrument. Projektet väckte även stort intresse hos de som blev intervjuade. De visade vilja att lära sig mer om yrket Instrument- och Steriltekniker. 7

8 Diskussion Följaktligen är marknadens efterfrågan av Steriltekniker stor. Det här nya yrket - Steriltekniker är nästan obekant bland personal som jobbar inom vården. Gamla åsikter om personalen på Sterilteknisk enheten och okunskap om deras uppgifter, leder till att arbetet i sjukhusets hjärta, Sterilteknisk enheten, uppskattas fel och lågt. Utan en fungerande sterilenhet med kompetent personal kan operationer genomföras högst 1 dygn på sjukhuset. Resten av sjukhuset klarar sig 3-4 dagar.(10) Steriltekniker är en nödvändig länk som kompenserar luckor i kirurgernas och sjuksköterskornas utbildning, när det gäller kirurgiska instrument vilket innebär att det finns en tydlig efterfrågan eller att det är brist på kompetens. (9) Beskrivning av yrket inklusive kompetenskrav. Steriltekniker arbetar i huvudsak med att rengöra, desinficera, kontrollera samt paketera medicinsk utrustning och gods på exempelvis steril- och operationsenheter eller på tandvårdskliniker. Arbetet innebär hantering av instrument från många specialiteter med hjälp av diskdesinfektörer och autoklaver som kräver kunskap om process, kontroller och validering. Steriltekniker handhar instrument från de flesta specialiteter och arbetar med moderna maskinparker i vilka hantering av både diskdesinfektör och autoklav ingår. Arbetet innehåller montering av både enkla och komplexa instrument. Att ha en förståelse och insikt om vårdprocesser, kvalitetsledningssystem, standarder, regler och lagar, kemikalier och instrument samt förmåga att hantera olika material är exempel på kompetenskrav för steriltekniker. Enligt Sammanfattande yrkesanalyser 2013 av Myndigheter för yrkeshögskolan. Varför vet personalen som jobbar inom vård, nästan ingenting om steriltekniker och deras arbetsuppgifter? Varför är statusen av steriltekniker låg trots att deras kompetens och mycket speciella utbildning? Vad kan det bero på? Ett stor tack till: 8

9 Maria Hansby Maria Karlsson Anki Wiberg Eva Sandgren sjukhus operation. Utbildningsledare Sterilteknikerutbildningen Instrument och Steriltekniker. Norrtälje sjukhus Sterilen Undersköterska,. Norrtälje sjukhus Sterilen Operation och steril undersjuksköterska, Norrtälje Samt alla som på något sätt deltagit i mitt projektarbete! Definition Kardiologi är en gren inom medicinen och omfattar studiet av hjärtat, både dess sjukdomar och funktioner. En läkare som är specialist inom kardiologi kallas för kardiolog. Kirurgi betecknar en metod inom medicinen där man botar eller lindrar sjukdomar genom att manuellt öppna människokroppen och reparera eller ta bort insjuknade organ. En läkare som är utbildad inom kirurgi kallas kirurg. Psykiatri är det område inom medicinen som handlar om psykiska störningar, psykiska ohälsa och personlighetavvikelser i olika former. En läkare som utbildad inom psykiatri kallas psykiater. Biomedicinsk analytiker är sjukvårdpersonal som utför diagnostiska kemiska analyser av olika kroppsvätskor, exempelvis blod, urin och ledvätska. Desinfektion definieras som reduktion av mikroorganismer till en nivå som inte innebär risk för smitta eller överföring av smitta. Sterilisering att göra en produkt fri från levande mikroorganismer. produkter- sterilisering/oversikt 9

10 Källförteckning: 1.God vård- om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården pdf 2. 3,4 Hälso- och sjukvårdslagen(1982:763) 5. SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården 3 kap.8 (121004) 6. Projektarbete Har opererande specialistläkare instrumentutbildning? Instrument och Steriltekniker Maria Karlsson. Norrtälje sjukhus Sterilen. 7. Uppgiftslämnare om hur en operationssjuksköterska arbetar på en operationsavdelning: SSK: Irene Runh, Norrtälje sjukhus operation. 8. Uppdukad nr 3, 2013; Sterilteknikerutbildning i europeisk fokus. Maria Hansby. 9. Sammanfattande yrkesanalyser 2013 av Myndigheter för yrkeshögskolan. 10. Uppdukat nr 1, 2012; Steriltekniker. Maria Hansby. 11. Bild lånad av Mora lasaretts nya avdelning för sterilteknik invigs lasaretts- nya- avdelning- for- sterilteknik- invigs 10

11 11

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien.

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. 1 Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare:Tanja Mladenovic Handledare:

Läs mer

VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA

VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA Foto: Gunnar Nestor Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: DIANA TÖRNVALL Handledare: Maria Hansby

Läs mer

ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN

ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Serap Corba Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Rengöring. Hur rent är rent efter slutrengöring av en vårdplats?

Rengöring. Hur rent är rent efter slutrengöring av en vårdplats? Rengöring Hur rent är rent efter slutrengöring av en vårdplats? Kurs: Examensarbete 15 YH-p Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning Instrument och steriltekniker Göteborg stad utbildning Författare: Malin

Läs mer

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET LÅNEINSTRUMENTHANTERING PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET Instrument och steriltekniker utbildning Sollefteå Lärcenter 300 YH P 2012 Författaren: Marceline Pallay Mindana, melinemindana@hotmail.com Handledare

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Patientsäkerhet vid telefonrådgivning på vårdcentral

Patientsäkerhet vid telefonrådgivning på vårdcentral EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:74 Patientsäkerhet vid telefonrådgivning på vårdcentral Anita Blom Anna Claesson Uppsatsens titel: Författare: Ämne:

Läs mer

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Kristin Ekholm Handledare: Eva Bejerot PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING 15 HP, VT 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Jag känner mig som en ny människa!

Jag känner mig som en ny människa! Jag känner mig som en ny människa! Så attraherar och behåller vi framtidens undersköterskor och skötare En sammanställning av sommarvikariers upplevelser av Landstinget Kronoberg sommaren 2014 Johanna

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Beslut och rutiner för palliativ vård

Beslut och rutiner för palliativ vård Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Beslut och rutiner för palliativ vård Fallstudier på särskilda boenden i Malmö Dubravka Gladoic Kostevski VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE ISSN 1650-9765 ISBN 91-974307-4-9

Läs mer

Vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnadsarbete samt införande av denna arbetsmetod

Vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnadsarbete samt införande av denna arbetsmetod Vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnadsarbete samt införande av denna arbetsmetod Eva Salvage 2012 Examensarbete, Avancerad nivå, 15 hp

Läs mer

Rengöring av da Vinci-armar

Rengöring av da Vinci-armar Rengöring av da Vinci-armar Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Henrik Liesegang Carola Magnusson Handledare: Maria Hansby Projektarbete för Sterilteknikerutbildning,

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård Möjligheter till förbättringsarbete Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Redovisningar

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet

Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Ped 622/PED 441 Kandidatuppsats, 10 poäng 41-60 poäng 2004-06-04 Pedagogiska institutionen Box 199, 221 00 Lund Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Läkarnas räddning i strömmen av krav på ledarskapskompetens

Läs mer

Jag är stolt att jag är Undersköterska och detta kan jag och det gör jag bra

Jag är stolt att jag är Undersköterska och detta kan jag och det gör jag bra Skrifter från Centrum för lärande och undervisning NR 4:2007 Jag är stolt att jag är Undersköterska och detta kan jag och det gör jag bra en kvalitativ utvärdering av kursen Kompetensbevis för undersköterskor

Läs mer

STUDIE MED INFORMELLA PERSONLIGA INTERVJUER PER TELEFON

STUDIE MED INFORMELLA PERSONLIGA INTERVJUER PER TELEFON STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR UTREDNINGEN OM DONATIONS- OCH TRANSPLANTATIONSFRÅGOR STUDIE MED INFORMELLA PERSONLIGA INTERVJUER PER TELEFON S2013:04/2013/12 RAPPORT P1323 SENHÖSTEN 2013 SAMMANFATTNING

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Distriktssköterskors upplevelser av compliance till läkemedelsförskrivning

Distriktssköterskors upplevelser av compliance till läkemedelsförskrivning Distriktssköterskors upplevelser av compliance till läkemedelsförskrivning En intervjustudie Författare: Sandra Lukic Sofie Olsson Handledare: Maria Ekelin Magisteruppsats November 2013 Lunds universitet

Läs mer

Lönar sig utbildning?

Lönar sig utbildning? Lönar sig utbildning? En studie om övergången från Utbildning till Arbetsmarknad. Författare: Ulrika Staaf Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 HP. Ht 2011 Handledare: Hrvoje Kap

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

BL ADE T 02#2012. Nappar på appar

BL ADE T 02#2012. Nappar på appar En personaltidning för oss i landstinget KronobErg BL ADE T 02#2012 Nappar på appar sidan 22 j Medicinskt servicecentrum j Studiebesök i Afrika j Eco drive och elcykel j Doktor på nästäppa j Bättre kallelser

Läs mer