Utvärdering av ETG Partner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av ETG Partner"

Transkript

1 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3.

2 Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen vid el- och energiprogrammen. I konceptet finns det totalt 23 skolor. I denna utvärdering ingår de 14 skolor som varit med sedan starten av projektet och därmed har avgångselever. I syfte att utvärdera projektet har ETG Partner anlitat det oberoende utvärderingsföretaget European Minds. Utvärderingen är baserad på både kvalitativ och kvantitativ data inhämtad från de 14 skolorna. Utvärderingen visar på att det finns en tydlig gemensambild bland hos de involverade att utbildningskonceptet är väldigt bra och att det är ett viktigt verktyg för att utveckla skolan. Det finns en hög grad av nöjdhet med konceptet och 30 av 38 tillfrågade (4 personer vet ej/kan ej bedöma) skulle rekommendera det till en annan skola. Utvärderingen har identifiera att ETG konceptet enligt respondenterna i utvärderingen inneburit bl.a. följande effekter: - Eleverna upplevs få en mer komplett utbildning och ha lättare att komma in på arbetsmarknaden- den utökade APL perioden underlättar för arbetsgivare att anställa och är ett viktigt instrument i företagens rekryteringsprocesser - ETG Partner har bidragit till att utveckla skolan- utbildningen har blivit bättre, högre överensstämmelse med branschens behov och inneburit en ökad status för både skolorna och elektrikerutbildningarna - Samverkan mellan skola och bransch är en nyckelfaktor för att lyckas. Samverkan har utvecklats genom ETG Partner och den bedöms fungera bra dock varierar den vad gäller innehåll och vilka aktörer som är involverade De rekommendationer som lyfts fram av European Minds i syfte att fortsätta utveckla och ytterligare förbättra konceptet är: - Tydliggör och bemöt skolornas och lärarnas förväntningar - Öka fokus på och stödet i att sälja in konceptet till branschen och nya företag - Tydliggör de involverade företagens roll i konceptet - För dialog om syftet med skolornas och företagens samverkan - Öka fokus på och stödet i att förankra, spridda och sälja in konceptet till befintliga och nya skolor - Kommunicera konceptet mervärde till involverade parter - Fortsätt att kontinuerligt utveckla konceptets innehåll, material och tester - Skapa system och strukturer för att följa upp och jämföra effekterna för eleverna 1

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING OCH BAKGRUND UTVÄRDERINGENS GENOMFÖRANDE 3 2. RESULTAT METOD ENKÄT OCH INTERVJUER, SKOLLEDARE OCH LÄRARE RESULTAT SKOLLEDARE OCH LÄRARE 4 3. METOD ENKÄT OCH INTERVJUER, BRANSCHBEDÖMARE RESULTAT BRANSCHBEDÖMARE ANALYS OCH REKOMMENDATIONER 18 2

4 1. INLEDNING OCH BAKGRUND ETG-Partner är ett utvecklingsprojekt inom EUU (Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter). Projektet syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen vid el- och energiprogrammen. Till dagens datum ingår totalt 23 skolor i projektet. I syfte att utvärdera satsningen har ETG Partner anlitat det oberoende utvärderingsföretaget European Minds. Utvärderingen är baserad på kvalitativ- och kvantitativ data inhämtad från lärare, skolledare samt branschbedömare vid 14 av de medverkande skolorna. Urvalet av skolor är baserat på att dessa 14 har varit involverade sedan starten av konceptet. Skolorna har dels avgångselever samt en helhetsbild av konceptet. Utvärderingen har genomförts under perioden juni till augusti I European Minds utvärderingsuppdrag ingår inte uppföljning och utvärdering av elevernas uppfattning om utbildningarna utan detta görs separat av ETG Partner. I utvärderingsrapporten har European Minds för avsikt att beskriva resultaten av utvärderingen samt bidra med inspel till den fortsatta utvecklingsprocessen av ETG Partner. 1.1 Utvärderingens genomförande European Minds har genomfört följande utvärderingsaktiviteter: - Uppstartsmöte och löpande avstämningar med uppdragsgivare ETG Partner - Inläsning och granskning av dokumentation kring ETG Partner - Kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer med ett urval av lärare (5st) och branschbedömare (6st) från de involverade skolorna - Data har även inhämtats via en Webenkät riktad till tre olika respondentgrupperna skolledare, lärare och branschbedömare. Enkäten distribuerades via e-post till skolledare, lärare och branschbedömare vid de 14 skolor som ingår i utvärderingen. Enkäten besvarades utav 25 av de 36 lärare och skolledare samt 13 av de 14 branschbedömare som ingick i enkätutskicket. Samtliga ingående skolor finns representerade i svaren, dock inte av samtliga respondentgrupper. - Slutrapport och redovisning och genomförande av 2 analysseminarier Relevanta respondenter och kontaktuppgifter till aktuella deltagare i utvärderingen har erhållits av representant för ETG Partner. Intervju- och webenkätfrågor samt resultaten av webenkäterna återfinns i sin helhet hos uppdragsgivaren ETG Partner. 3

5 2. RESULTAT Föreliggande avsnitt är en sammanställning och analys av den enkät, samt de efterföljande intervjuer, som genomfördes under juni 2014 inom ramen för utvärderingen av konceptet ETG Partner. I nedanstående sammanfattningar ligger fokus på intervjuerna, då enkäten och dess utfall återfinns i sin helhet hos uppdragsgivaren ETG Partner. 2.1 Metod enkät och intervjuer, skolledare och lärare Enkäten distribuerades via e-post till lärare och skolledare vid samtliga av de 14 skolorna som ingår i utvärderingen. I enkäten till skolledare och lärare inkom det sammanlagt 25 svar av de totalt 36 personer som ingick i dessa respondentgrupper (totalt ingick 14 skolledare och 22 lärare i utskicket). Av de 25 inkomna svaren var 13 lärare och 12 skolledare. Enkäten innehöll sammanlagt 25 frågor, varav de 2 inledande handlade om bakgrundsvariabler såsom personalkategori samt skola. Huvuddelen av frågorna var frågor och/eller påståenden med fasta svarsalternativ, och vid ett fåtal frågor fanns även möjlighet att lämna kommentarer. Som ett komplement till enkäten genomfördes även 5 telefonintervjuer med lärare vid ett några av de deltagande skolorna. Urvalet av respondenter bygger på ett e-postutskick som gick ut till samtliga lärare som angetts som kontaktpersoner. I utskicket uppmuntrades lärarna att ta kontakt med utvärderarna för en telefonintervju. De 5 som intervjuats är således de 5 som återkopplade på utskicket. 4 av dessa är män och 1 är kvinna. 2.2 Resultat skolledare och lärare Inledningsvis kan det konstateras att samtliga respondenter (lärare och skolledare) känner till konceptet ETG Partner och det samlade intrycket av utbildningen inom ETG Partner är genomgående positivt (se Bild 1). Framförallt framhåller man det positiva i att konceptet ser precis likadant ut över hela landet/vid samtliga deltagande skolor och man för i detta även fram att konceptet bidrar till samverkan mellan skolor och bransch. Av intervjuerna framgår även att några anser att detta är framtiden och ett lyft vad gäller främst kvalitet. De flesta bedömer att konceptet är förhållandevis känt inom skolorna i respektive region, även om några har svårt att bedöma detta. Enkäten visar vidare att nästintill samtliga av de som svarat anser att konceptet ETG Partner leder till en bättre elektrikerutbildning. 40 % av de svarande på denna fråga har angett svarsalternativ 5 (Instämmer helt och hållet) på en 6-gradig skala (0 = Instämmer inte alls). Det framgår även att skolledare och lärare, i förhållandevis stor omfattning, anser att ETG Partner även bidrar till att utveckla samverkan mellan utbildningsanordnare och branschen. Vidare anser de även att konceptet gör att skolan, i tämligen stor omfattning, engagerar sig i innehållet i utbildningen. 4

6 Vad är din samlade uppfattning om utbildningskonceptet ETG-partner? 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Lärare och skolledare 8,0% 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 24,0% 24,0% 36,0% Mycket positiv Positiv Ganska positiv Mindre positiv Ganska negativ Negativ Mycket negativ Vet ej/ingen uppfattning Bild 1. Fråga 4 från enkät till lärare och skolledare Av intervjuerna framgår att de är mycket nöjd med konceptet ETG Partner, och att man tycker att det har varit en positiv utveckling under de senaste åren. På frågan om vad det bästa är med ETG konceptet framkommer flera saker; de gemensamma proven, att det är ett nationellt koncept som ser likadant ut överallt, att det utvecklats nätverk för lärare samt att man anser att konceptet i hög grad bidra till att utveckla elevernas sociala kompetens och förmåga att möta och hantera kunder. Även enkäten stärker bilden av hur skolorna, generellt sett, är nöjda med konceptet. Hur nöjd är du med konceptet ETG-partner? 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Lärare och skolledare 12,5% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 20,8% 29,2% 29,2% Mycket nöjd Nöjd Ganska nöjd Mindre nöjd Ganska missnöjd Missnöjd Mycket missnöjd Vet ej/ingen uppfattning Bild 2. Fråga 8 från enkät till lärare och skolledare 5

7 När det gäller vad som upplevs mindre bra tar man upp att det tar tid att jobba in konceptet och att man därför måste ha tålamod. Vidare för man fram att det borde finnas mer färdigt, gemensamt, material och att det ibland är svårt att sälja in konceptet till företag. Några av de intervjuade för även fram kostnaderna som något som är mindre bra med konceptet. När det gäller skillnader mellan de vanliga, nationella programmet och ETG Partner, anser man att det sistnämnda håller högre kvalitet, ställer högre krav på elever och att konceptet har mer fokus på kunder och arbetsgivare. En del av frågorna i intervjun handlade om de prov och tester som används inom ETG Partner. När det gäller det test som ska motsvara de 1600 utbildningstimmarna så anser det intervjuade att detta är ett bra test. Man påtalar dock att testet bör uppdateras vad gäller frågor, och att testet inte säger något om hur eleven bemöter kunder. Någon av de intervjuade för även fram att det borde finnas krav på utbildning för medbedömare. Vad gäller årskurstesterna anser de intervjuade att dessa är bra och att de säger mycket om vilka kunskaper man har. Vidare anser att man testerna är relevanta och även bidrar till repetition. Även här påtalar man dock att testerna behöver utvecklas något och att frågorna behöver ses över och utökas. Någon av de intervjuade påtalar att det ibland förekommit problem med tekniken, samt att det borde regleras tidsmässigt när olika tester ska göras. Vad gäller det examensprov som genomförs anser man att även detta är bra och mycket relevant. Enligt de intervjuade tycker även eleverna att provet är bra, och några av det intervjuade för även fram det positiva i att godkännande eller underkännande görs i samråd. Av enkäten framgår vidare att lärare och skolpersonal har en förhållandevis spridd uppfattning kring några frågeställningar. Detta gäller bl. a. kring hur efterfrågat konceptet är av branschen. Där varierar svaren tämligen mycket, och det framgår även att flera har svårt att värdera just detta. Även påståendet kring huruvida konceptet ETG Partner ökar elevernas möjlighet till arbete ger spridda svar bland lärare och skolpersonal, och 20 % av de svarande har ingen uppfattning om just detta. Av intervjuerna framgår att de i stor omfattning tycker att det är positiv och att de är nöjda med testerna, och man anser att dessa har bidragit till en utbildning med hög (höjd) kvalité. När det gäller status så visar enkäten att det är ¾-delar av de svarande som anser att statusen för skolan har höjts sedan de anslöt sig till konceptet ETG Partner. 6

8 Anser du att det höjt statusen för er skola och elektrikerutbildningen att gå med i ETG- partner? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% Lärare och skolledare 24,0% 76,0% Ja Nej Bild 3. Fråga 11 från enkät till lärare och skolledare Intervjuerna omfattade ett antal frågor kring APL samt fortbildning av lärare. Vad gäller den utbildning som ges för kursledare APL anser lärare och skolledare att den har blivit bättre och är nu helt ok. Enligt flera av de intervjuade var den inledningsvis för lång, och heller inte riktigt bra. Man anser dock att den utvecklats i rätt riktning och tycker att de 4 timmar som den nu omfattar är en lagom omfattning. Vad gäller de underlag och tester för APL som finns för skolorna är det få som har någon uppfattning. Några påtalar dock att tanken är väldigt bra och att underlagen och testerna även bidrar till att eleverna är väl förberedda inför APL. Uppfattningen om den fortbildning som erbjuds för lärare varierar hos de intervjuade. Några tycker att vissa utbildningar har varit mindre bra medan andra har varit jättebra. Det finns även hos några en önskan om att det skulle finnas fler utbildningar riktade mot specifika ämnen (inga exempel på ämnen ges dock). Den rabatt på läromedel som ges till skolorna nyttjas av samtliga skolor, och man anser att det är bra, samtidigt som man igen för fram att konceptet som sådant är tämligen dyrt. Det marknadsföringsmaterial som finns används av samtliga skolor. Materialet anses vara bra men att det går att fortsätta utveckla. Skolorna tycker vidare att ETG marknadsför sig på ett bra sätt, men påtalar samtidigt att det är utmanande att sälja in konceptet mot företagen. En av frågorna i intervjuerna gällde arkivet i Competence Tool. Av svaren framgår att man inte är helt nöjd med detta. Flertalet av de intervjuade påtalar att det inte fungerar fullt ut att det är i behov av utveckling. Man anser inte att det särskilt användarvänligt, och påpekar även att man borde kunna öppna frågorna själva (vilket enligt skolpersonalen inte går i dagsläget). Det borde även finnas en webbplats där lärare från olika skolor kan utbyta erfarenheter mellan varandra. Vad gäller underlaget till yrkesproven så anses detta fungera bra, sett ur ett helhetsperspektiv. Man påtalar dock att de tidigare lämnat olika förbättringsförslag, och att man anser att proven kan utvecklas ytterligare exempelvis genom att proven blir med detaljspecifika mot olika områden. 7

9 Skolornas samverkan med ETG Partner anses fungerar mycket bra av samtliga av de intervjuade. Kontaktpersoner är lätta att få tag på och skolorna får snabb återkoppling på frågor. Några av de intervjuade beskriver att man haft del kurser som EUU erbjuder på de olika skolorna, och i detta bjudit in företag från regionen som tack för att dessa ställer upp med praktikplatser. Detta bedöms ha varit mycket bra och uppskattat. När det gäller samverkan med lokala företag i övrigt varierar svaren stort mellan skolorna. I huvudsak fungerar det bra, men samtidigt har några skolorna fortfarande svårt att sälja in konceptet, svårt att få vissa företag att engagera sig i gemensamma möten och utvecklingsarbete samt svårt att få vissa företag att förstå värdet av en utbildning med större och tydligare krav. Några av lärarna menar att många företag fortfarande bara fokuserar på erfarenhet som är kopplade till hur många år man varit verksam i branschen. Enkäten visar även att skolorna, i relativt stor omfattning, har svårt att bedöma om innehållet i utbildningen matchar det som efterfrågas av branschen och företagen. Enligt er: motsvarar innehållet i utbildningen ETG-partner vad som efterfrågas hos bransch och företag? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Lärare och skolledare 4,0% 48,0% 48,0% Ja Nej Vet ej/kan ej bedöma Bild 4. Fråga 20 från enkät till lärare och skolledare När det gäller vilket stöd lärarna har från sina skolledare så varierar även här svaren något, även om de flesta är nöjda. Svaren visar inte på något ointresse eller okunskap vad gäller konceptet från skolledarna, utan kan utifrån intervjuerna snarare tolkas som att det är för hög omsättning på skolledare och att det är detta som är den största utmaningen. Svaren i enkäten antyder emellertid att stöd till skolledare på olika sätt skulle kunna utvecklas inom ramen för konceptet. Vad gäller huruvida konceptet ETG Partner har motsvarat de deltagande skolornas förväntningar varierar även här svaren något. 32 % av de svarande anser att konceptet inte motsvarat deras förväntningar, och av de kommentarer som lämnats vid denna fråga framgår att det framförallt är de som är nya skolor (första året) som inte är helt nöjda. Här hade de förväntat sig mer stöd och ännu mer/tydligare dokumentation och material uppstarten av konceptet. Samtidigt visar intervjuerna på att konceptet vinner med tiden och att skolorna efter det första året är betydligt mer positiva och nöjda när man växt in i konceptet. 8

10 Har konceptet ETG-partner motsvarat dina förväntningar? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Lärare och skolledare 4,0% 32,0% 64,0% Ja, överträffat mina förväntningar Ja, motsvarat mina förväntningar Nej, har inte motsvarat mina förväntningar? Bild 5. Fråga 21 från enkät till lärare och skolpersonal Intervjuerna avslutades med en fråga kring vilka övriga utvecklingsområden som sågs. Skolorna lyfter bl. a. fram att de emotser mer samverkan kring olika kurser mellan olika skolor, och kring att ta fram och utveckla mer material. Vidare påtalar de vikten av att hela tiden hålla sig uppdaterad kring branschens utveckling och låta detta komma till utryck i frågor, tester och de prov som finns till konceptet. De önskar även att EIO kunde jobba mer med att sälja in konceptet till företag och inte bara till skolorna. Avslutningsvis förs det fram att det borde utvecklas bättre yrkesprov mot fler yrkesutgångar, t ex mot Industri. Vilka utvecklingsområden anser du bör prioriteras inom konceptet ETG-partner? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 25,0% 33,3% 12,5% 25,0% 62,5% Lärare och skolledare 29,2% 16,7% 16,7% 37,5% 45,8% 70,8% Årskurstester APL test Examenstest/examensprov Utbildning för APL handledare Fortbildning av lärare Samverkan mellan skola och branschbedömare Utbildningsmaterial Fortbildning av skolledare Samverkan mellan skola och anställande företag Marknadsföringsmaterial Annat, kommentera nedan Bild 6. Fråga 23 från enkät till lärare och skolledare 9

11 Samtliga av de intervjuade skulle rekommendera konceptet ETG-partner till andra, samtidigt som någon enstaka lärare för fram att man inte gärna vill ha konkurrens i regionen utan istället få vara den utbildningsanordnare som har ensamrätt på konceptet i sin region. 10

12 3. METOD ENKÄT OCH INTERVJUER, BRANSCHBEDÖMARE Enkäten distribuerades via e-post till branschbedömare vid samtliga av de 14 skolor somingått i utvärderingen. Enkäten besvarades utav 13 av de totalt 14 personer som ingick i utskicket. Av de 13 svaren, var 9 branschbedömare och 4 personer som kategoriserade sig som annat, d.v.s. inte skolledare, lärare eller branschbedömare. De 4 respondenter var enligt deras egna kommentarer yrkesråd och företagsledare, serviceelektriker, tidigare ordförande vid ett av de lokala ETG råden, entreprenör inom elkraft/industri samt elinstallatör som tar emot ETG elever. Enkäten innehöll sammanlagt 25 frågor (dock endast 16 som riktade sig till respondentgruppen branschbedömare), varav de 2 inledande handlade om bakgrundsvariabler såsom respondentgrupp samt vilken skola de är kopplade till. Huvuddelen av frågorna var frågor och/eller påståenden med fasta svarsalternativ, och vid ett fåtal frågor fanns även möjlighet att lämna kommentarer. Som ett komplement till enkäten genomfördes även 6 telefonintervjuer med branschbedömare vid några av de deltagande skolorna. Urvalet av respondenter bygger på e-postutskick och telefonuppföljningar till samtliga branschbedömare som angetts som kontaktpersoner. Vid kontakterna uppmuntrades de att ta delta vid en telefonintervju. De 6 som intervjuats är således de 6 som på något sätt återkopplade på förfrågan. Samtliga av de 6 intervjuade är män. 3.1 Resultat branschbedömare Samtliga av de som besvarat enkäten känner själva till konceptet och anser att konceptet är ganska känt inom elinstallationsbranschen i den egna regionen. Utifrån intervjuerna med branschbedömarna är det tydligt att det upplevs finnas ett stort intresse för ETG Partner inom de skolor som de arbetar med. Störst upplevs det vara inom lärarkåren medan ett fåtal av de intervjuade framför utmaningar med att skapa långsiktiga relationer med skolledare (främst p.g.a. stor omsättning) och politiker. Av enkäten och intervjuerna framkommer det att branschbedömarna generellt är väldigt nöjda med ETG Partner konceptet och de effekter som de hittills har kunnat identifiera (bild 7 och 8). Konceptet har i hög grad motsvarat deras förväntningar och 12 av de svarande på enkäten (1 person vet ej/kan ej bedöma) skulle rekommendera konceptet till en annan skola. 11

13 Bild 7. Fråga 4 från enkät till branschbedömare Bild 8. Fråga 8 från enkät till branschbedömare I intervjuerna framför många att det generellt sett är viktigt att utveckla skolan för att på ett bättre sätt kunna möta den verklighet och de behov som finns inom branschen. Enligt de intervjuade är ETG Partner ett viktigt verktyg för att åstadkomma detta. I enkäten och intervjuerna lyfts det särskilt fram att konceptet ETG Partner leder till en bättre elektrikerutbildning. I enkäten har cirka 58% av de svarande angett svarsalternativ 4 (5=instämmer helt och hållet) på en 6- gradig skala (0= instämmer inte alls). På samma fråga svarar 25% grad 3 samt 8,3% grad 5. 12

14 Arbetet utifrån konceptet bedöms bl.a. utveckla samverkan (enligt enkät, samma graderingsskala som beskrivits ovan, 5=25%, 4=58,3% och 3=16,7%) mellan de olika involverade parterna. Av intervjuerna framgår att en fungerande samverkan mellan skolan och företagen bedöms vara en av de viktigaste nyckelfaktorerna för att lyckas med utbildningarna. När det gäller samverkan framgår det av intervjuerna att det tycks finnas en väl utvecklad samverkan mellan de skolor och företag som man själva är kopplade till. Arbetet med ETG Partnern har fortsatt att utveckla samverkan. Dock bygger mycket av dagens framgångsrika samverkan på tidigare långvariga relationer som funnits även innan ETG Partner. Enligt intervjuerna varierar dock samverkan både vad gäller innehåll och vilka aktörer som deltar. Från mer praktisk samverkan (utbildningsinnehåll, APL) med främst lärare till mer strategisk samverkan (kopplat till lokal/regional arbetskraftsförsörjning) mellan skola, näringsliv, Arbetsförmedling, kommunpolitiker m.fl. Att samverkan har utvecklats bedöms av respondenterna ha bidragit till en rad olika positiva effekter. Dels görs bedömningen att skolorna och branschen nu engagerar sig i större omfattning vad gäller innehållet i utbildningen. Det har även i ökad utsträckning möjliggjort för företagen att vara med och påverka utbildningen. Enligt de intervjuade har det bidragit till att utbildningen i större omfattning motsvarar det som efterfrågas av branschen (se bild 9). Bild 9. Fråga 20 från enkät till branschbedömare När det gäller de tester som tagits fram genom konceptet så ses de enligt enkäten som positiva och det finns en hög grad av nöjdhet. Dels bedöms de ligga på en lagom nivå och ha inneburit att kvaliteten i utbildningen har höjts. Det har även skapat en större enhetlighet vad gäller 13

15 bedömningen av elevernas kunskaper. I enkäten framkommer att respondenterna generellt bedömer att idén med ett test är innovativt och nytänkande och att branschen och de anställande företagen ser testet som en bra kvalitetssäkring av elevernas kunskaper. I intervjuerna stärks uppfattningen, där förs det fram att testerna har bidragit till att utbildningen nu är mer verklighetstrogen och att i kombination med den utökade APLen bedöms nu eleverna vara mer redo för arbetslivet. Det finns en något spridd uppfattning kring frågan om konceptet ETG Partner är efterfrågat av branschen och företagen. I enkäten har cirka 42% av de svarande angett svarsalternativ 3 (5=instämmer helt och hållet) på en 6- gradig skala (0= instämmer inte alls). På samma fråga svarar 16,7% grad 2 samt 25% grad 4 och 8,3% grad 5 samt 8,3% som inte vet/ingen uppfattning. Dock finns det en tydlig uppfattning av att ETG partner konceptet har ökat elevernas möjlighet att få arbete (66,7% som gör bedömningen grad 4) och höjt statusen på elektrikerutbildningen vid de involverade skolorna (se bild 10). Bild 10. Fråga 19 från enkät till branschbedömare Särskilt positivt uppges det vara att eleverna får en utökad APL som leder till en mer färdig utbildning. Genom att eleverna nu är färdiga första års montörer har de lättare att ta steget ut på arbetsmarknaden (se dock nedanstående resonemang under utvecklingsområden kring de 1600 lärlingstimmarna). Tidigare har det många gånger funnits svårigheter för eleverna att slutföra sin utbildning p.g.a. att lärlingsutbildningen med 1600 timmar är kvar även efter gymnasieskolan. Genom den utökade APLen får nu eleverna en mer komplett utbildning, en tydligare bild av vad yrket innebär och möjligheter till viktiga nätverk för framtida anställningar. 14

16 Branschbedömarna framför även att det nya konceptet har inneburit ökade möjligheter för företagen att anställa eleverna efter de slutfört utbildningen. Tidigare har de som arbetsgivare varit tvungna att garantera hela lärlingsperioden om 1600 timmar vid en anställning. Detta upplevs många gånger som en stor osäkerhet vilket enligt de intervjuade kan bidra till att man som arbetsgivare drar sig för en anställning. Genom utbildningens APL skapas en förkortad lärlingsperiod vilket nu bidrar till att de som arbetsgivare ser en ökad flexibilitet och större möjligheter i form av t.ex. kortare anställningar Många av branschbedömarna framhåller även APL perioderna som det viktigaste verktyget för att pröva eleverna inför kommande rekryteringar. Genom APL perioderna får de nu, som arbetsgivare möjlighet att testa av andra s.k. mjuka faktorer samtidigt som eleverna har större möjligheter att t.ex. tydligare komma in i arbetslagen. Att ha möjlighet att testa av s.k. mjuka faktorer ses av dem som oerhört viktigt då de är allt viktigare vid rekrytering. En ökade målfokusering, möjligheter till högre ingångslön och samarbetet med näringslivet bedöms även innebära att eleverna tycker att utbildningen är mer på riktigt. Tillsammans gör det att intervjurespondenterna upplever att eleverna är stoltare, mer motiverade och drivna. De tycker sig även se att dagens elever, i och med det nya konceptet, kan mer än tidigare. I enkäten och intervjuerna framkom det tankar kring områden som går att fortsätta utveckla för att ytterligare förbättra konceptet. Dels kan vi enligt bild 11 (se nedan) från enkäten se att de vill fortsätta prioritera utvecklingsarbetet med examentest/examensprov, fortbildning av lärarna, öka samverkan mellan skola och anställande företag m.m. De prioriterade områdena ligger i linje med de områden som även prioriteras av lärare och skolledare. 15

17 Bild 11. Fråga 23 från enkät till branschbedömare I enlighet med konceptetes intentioner avser inte test, yrkesprov och APL fullt ut ersätta de 1600 lärlingstimmarna. Utan testen och proven syftar till att undersöka eleverna kunskapsnivåer och APL att bl.a. minska lärlingsperioden. Här kan man även se att branschbedömarna ser det på ett liknande sett. Av enkäten och intervjuerna framkommer att testen/proven inte fullt ut kan ersätta de 1600 lärlingsutbildningstimmarna. Hos de intervjuade finns det en upplevelse av att de elever som är färdiga med utbildningen inte är riktigt klara första års montörer utan behöver mer erfarenhet. Av intervjuerna framkommer det att företagen hanterar detta på lite olika sätt. T.ex. genom en förlängd lärlingsperioder/första års montörsperiod, ytterligare/förlängd inskolning efter anställning m.m. Kopplat till detta framgick det även att det upplevs finnas en otydlighet kring konceptet främst vad det gäller om eleverna är klara först års montörer efter utbildningen. Det finns ytterligare behov av extern kommunikation kring konceptet vad gäller innehåll och tillgodoräknande av APL osv. Hur konceptet fungerar och vad det innebär. Här ser man det som viktigt att fortsätta utveckla tydlig information och marknadsföringsmaterial för de olika målgrupperna- skola, elever och företag/bransch. 16

18 När det gäller APLen så framkommer det av intervjuerna att de skulle vilja ytterliga öka flexibiliteten och dess omfattning. Exempel som tas upp är bl.a. att införa APL redan under årskurs 1 för att eleverna snabbt skall få en tydlig bild av yrket. Det är också viktigt att fortsätta utveckla och kvalitetssäkra handledningsutbildningen. Samtidigt som det bedöms viktigt med mer praktik understryker de dock vikten av att i utbildningen fortsätta blanda teori och praktik. Det fördes fram tankar kring att många elever är hos en och samma arbetsgivare under samtliga delar av sin APL. Detta kan ses leda till både fördelar så som t.ex. vid rekrytering men även nackdelar så som t.ex. snävare bild av yrket, mindre valmöjligheter för eleven osv. Det uppfattas som viktigt att kontinuerligt öka engagemanget kring frågan, spridning av konceptet och fortsätta involvera fler och nya företag/handledare. Här bedöms EIO ha en viktig roll då det upplevs finnas företag inom branschen som ännu inte har sett alla möjligheter med konceptet. 17

19 4. ANALYS OCH REKOMMENDATIONER Av de 38 enkätsvar och 11 intervjuer som European Minds har genomfört i utvärderingen kan man dra bl.a. följande slutsatser. Det finns en unison bild av att konceptet är väldigt bra och att det är ett viktigt verktyg för att utveckla skolan. Det finns en hög grad av nöjdhet med konceptet och 30 av 38 (4 personer vet ej/kan ej bedöma) personer skulle rekommendera det till en annan skola. Utvärderingen har identifiera att ETG konceptet enligt respondenterna i utvärderingen inneburit bl.a. följande effekter: - Eleverna upplevs få en mer komplett utbildning och ha lättare att komma in på arbetsmarknaden- den utökade APL perioden underlättar för arbetsgivare att anställa och är ett viktigt instrument i företagens rekryteringsprocesser - ETG Partner har bidragit till att utveckla skolan- utbildningen har blivit bättre, högre överensstämmelse med branschens behov och inneburit en ökad status för både skolorna och elektrikerutbildningarna - Samverkan mellan skola och bransch är en nyckelfaktor för att lyckas. Samverkan har utvecklats genom ETG Partner och den bedöms fungera bra dock varierar den vad gäller innehåll och vilka aktörer som är involverade Utifrån utvärderingens resultat vill European Minds komma med följande rekommendationer och funderingar: - Tydliggör och bemöt skolornas och lärarnas förväntningar I enkäter och intervjuer framkommer det att det finns höga förväntningar som initialt inte uppfylls. Förväntningarna är särskilt kopplade till den upplevda höga kostnaden för konceptet. European Minds ser det därmed vikten av att fortsätta skapa en dialog kring förväntningar, tydliggöra konceptets mervärden i relation till kostnaderna och ev. utöka stödet under första året/uppstarten av konceptet - Öka fokus på och stödet i att förankra, spridda och sälja in konceptet till befintliga och nya skolor Det finns ett stort intresse för konceptet i de befintliga skolorna. Intresset är högst hos involverade lärare. I relationsbyggande är det viktigt att fortsätta rikta sig till lärare då de tenderar vara långsiktiga och bärare av konceptet. En utmaning är dock att skapa relationer med personer t.ex. skolledare och politiker som har mandat kring mer strategiska frågor. Frågor kring t.ex. budgetar, diskussioner kring kompetensförsörjning 18

20 på lokalt/regionalt plan osv. I syfte att underlätta den strategiska dialogen med befintliga och potentiellt nya medlemsskolor kan det vara viktigt att koppla diskussionen till andra aktuella samhällsfrågor. Hur kan man från ETGs sida närma sig olika intressenter inom befintliga eller nya skolor samt andra aktörer? Hur, vad och med vem, på vilken nivå för man olika typer av dialoger? - Tydliggör de involverade företagens roll i konceptet Av utvärderingen framgår det att det finns en vis osäkerhet kring vilken roll man har och vad man företräder som branschbedömare/företag. Företräder man sitt företag eller företräder man branschen? - För dialog om syftet med skolornas och företagens samverkan Vad gäller samverkan så upplevs den fungera bra. Den varierar dock mellan de olika skolorna vad gäller innehåll och vilka aktörer som ingår. Här kan det finnas vinster i att fortsätta diskutera vad samverkan skall syfta till? Finns det en gemensam bild för alla involverade i relation till övergripande syfte och målsättningar med ETG partner? Finns det ytterligare aktörer som borde involveras i samverkan beroende på syftet? Om det finns en roll, vad är då ETGs roll i utveckling av samverkan? - Öka fokus på och stödet i att sälja in konceptet till branschen och nya företag Skolorna upplever det många gånger som svårt att sälja in konceptet till företagen. Här finns det en möjlighet för ETG att skapa tydliga mervärden för sina partnerskolor. Som ett led i detta kan det även ev. finnas behov av att ta fram ytterligare kommunikationsoch spridningsmaterial riktade till olika målgrupper - Kommunicera konceptet mervärde till involverade parter Det finns en tydlig uppfattning att konceptet är positivt och utvecklar utbildningen och eleverna. Dock finns det utmaningar för de involverade, främst lärare/skolledare att värdera konceptets mervärde för företagen/branschen. European Minds bedömer det som viktigt att fortsätta denna dialog med samtliga involverade aktörer i syfte att identifiera, synliggöra och kommunicera effekter och mervärden. Här bedöms EIO/EUU ha en viktig roll i att fortsätta identifiera och analysera frågan kring branschens behov och vinster. Att ytterligare kommunicera och spridda mervärden utifrån ett mer aggregerat branschperspektiv bedöms även som viktigt utifrån den generella spridningsutmaningen i konceptet. Framförallt kan detta tänkas finnas hos företag som skall anställa eleverna men som inte är bekanta med konceptet. Hur värderar man ETG Parters utbildning i relation till andra mer traditionella utbildningar? Om man utgår från att skolorna utbildar för ett 19

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Ö Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Karen Nowé Hedvall Cecilia Gärdén Mikael Gunnarsson Utvärdering av biblioteksprojekt, följeforskning, lärande och kompetensutveckling samt kunskapsorgansation.

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds Projekt VIGOR utvärderingsrapport Luleå 20120715 Anna Berg Jansson, European Minds Inledning VIGOR är ett kompetensutvecklingsprojekt som drivits av Storumans kommun med stöd av Europeiska socialfonden

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

Utvärdering av projektet Gröna Rehab

Utvärdering av projektet Gröna Rehab Utvärdering av projektet Gröna Rehab ISM-häfte nr 3 Eva Sahlin Gunnar Ahlborg jr Institutet för stressmedicin FÖRORD Styrgruppen för Gröna Rehab representerande Västra Götalandsregionens miljönämnd, folkhälsokommitté

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Sammanställning enkät Utvärdering av Halmstad Kompetens 2015 (arbetshandling)

Sammanställning enkät Utvärdering av Halmstad Kompetens 2015 (arbetshandling) 2015-07-31 Sammanställning enkät Utvärdering av Halmstad Kompetens 2015 (arbetshandling) 1. Bakgrund och syfte Halmstad Kompetens har sedan hösten 2014 inlett ett utvecklingsarbete och bland annat följt

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Svenska Bostäder Järvalyftet Egenförsörjning

Svenska Bostäder Järvalyftet Egenförsörjning Svenska Bostäder Järvalyftet Egenförsörjning Det här är Svenska Bostäder Sveriges största kommunala bostadsbolag Grundades 1944 Ägs av Stockholms stad 28 000 lägenheter och 825 studentbostäder 4 200 kommersiella

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

LFA som stöd vid granskning Intressenter:

LFA som stöd vid granskning Intressenter: LFA i praktiken LFA som stöd vid granskning Intressenter: Finns en strategi bakom val av aktörer? Relevans? Problem-/situationsbeskrivning: Relevans i förhållande till projektmål? Finns huvudproblem, orsaker

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG Utredning av Miljöledningssystem och Koldioxidkartläggning EMC Sverige Undersökning och rapport utförd av Annlie Zell och Syfte, målgrupp/urval och tillvägagångssätt

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning?

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Syfte och bakgrund Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur ledare i de 500 bolagen med störst omsättning i Sverige upplever

Läs mer

BEHANDLARENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

BEHANDLARENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. BEHANDLARENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av terapeuter som har haft barn, ungdomar eller barn tillsammans med föräldrar på Terapikolonier sommaren 2012. Sammanfattning Utvärderingsenkäterna

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN

Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN Förord Individuell och differentierad lön är grunden i nuvarande löneavtal. Det förutsätter

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009

Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 1 (7) Jan Eriksson Analysavdelningen Jobbcoacher i egen regi en uppföljning i september 2009 Inledning Denna pm är en uppdatering av den uppföljning som gjordes i början på juni och som handlade om hur

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Kompetens- och rekryteringsbehov 2015 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 5 000 nyanställningar under tre år Kompetenskrav nu och i framtiden TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Rekrytering av polisassistenter

Rekrytering av polisassistenter Rekrytering av polisassistenter Två gånger om året genomförs en samordnad rekrytering av polisassistenter (PA) för de polisaspiranter som söker sin första anställning som polisassistent. Polisens process

Läs mer

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander Grönt konfererande - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer Av Åsa Nylander Syfte Syftet med den här studien är att undersöka hur konferensanläggningar använder sig av sina

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Tips och idéer från Elektriska Installatörsorganisationen EIO 2015-02-23 Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Återföringsdialog Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Sammanställning av tillsyner i åtta kommuner & stadsdelar i Stockholms län 2013-2014 Du får gärna citera Inspektionen för vård och

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Umeå Universitet. Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013

Umeå Universitet. Utvärdering av Bli företagare - generationsskiften i småföretag Januari 2013 Umeå Universitet Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013 PA Regional Office: PA Consulting Group Norrmalmstorg 14 SE-111 46 Stockholm Tel: +46 8 454 19 00 Fax: +46

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Kvalitet i bemötandet

Kvalitet i bemötandet Projektet är genomfört med stöd från Allmänna Arvsfonden Kvalitet i bemötandet HSO Skåne HAREC Försäkringskassan Skåne HSO Skåne 2001/ KiB sid 1 Sammanfattning Kvalitet i bemötandet är ett projekt med

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer