Utvärdering av ETG Partner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av ETG Partner"

Transkript

1 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3.

2 Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen vid el- och energiprogrammen. I konceptet finns det totalt 23 skolor. I denna utvärdering ingår de 14 skolor som varit med sedan starten av projektet och därmed har avgångselever. I syfte att utvärdera projektet har ETG Partner anlitat det oberoende utvärderingsföretaget European Minds. Utvärderingen är baserad på både kvalitativ och kvantitativ data inhämtad från de 14 skolorna. Utvärderingen visar på att det finns en tydlig gemensambild bland hos de involverade att utbildningskonceptet är väldigt bra och att det är ett viktigt verktyg för att utveckla skolan. Det finns en hög grad av nöjdhet med konceptet och 30 av 38 tillfrågade (4 personer vet ej/kan ej bedöma) skulle rekommendera det till en annan skola. Utvärderingen har identifiera att ETG konceptet enligt respondenterna i utvärderingen inneburit bl.a. följande effekter: - Eleverna upplevs få en mer komplett utbildning och ha lättare att komma in på arbetsmarknaden- den utökade APL perioden underlättar för arbetsgivare att anställa och är ett viktigt instrument i företagens rekryteringsprocesser - ETG Partner har bidragit till att utveckla skolan- utbildningen har blivit bättre, högre överensstämmelse med branschens behov och inneburit en ökad status för både skolorna och elektrikerutbildningarna - Samverkan mellan skola och bransch är en nyckelfaktor för att lyckas. Samverkan har utvecklats genom ETG Partner och den bedöms fungera bra dock varierar den vad gäller innehåll och vilka aktörer som är involverade De rekommendationer som lyfts fram av European Minds i syfte att fortsätta utveckla och ytterligare förbättra konceptet är: - Tydliggör och bemöt skolornas och lärarnas förväntningar - Öka fokus på och stödet i att sälja in konceptet till branschen och nya företag - Tydliggör de involverade företagens roll i konceptet - För dialog om syftet med skolornas och företagens samverkan - Öka fokus på och stödet i att förankra, spridda och sälja in konceptet till befintliga och nya skolor - Kommunicera konceptet mervärde till involverade parter - Fortsätt att kontinuerligt utveckla konceptets innehåll, material och tester - Skapa system och strukturer för att följa upp och jämföra effekterna för eleverna 1

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING OCH BAKGRUND UTVÄRDERINGENS GENOMFÖRANDE 3 2. RESULTAT METOD ENKÄT OCH INTERVJUER, SKOLLEDARE OCH LÄRARE RESULTAT SKOLLEDARE OCH LÄRARE 4 3. METOD ENKÄT OCH INTERVJUER, BRANSCHBEDÖMARE RESULTAT BRANSCHBEDÖMARE ANALYS OCH REKOMMENDATIONER 18 2

4 1. INLEDNING OCH BAKGRUND ETG-Partner är ett utvecklingsprojekt inom EUU (Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter). Projektet syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen vid el- och energiprogrammen. Till dagens datum ingår totalt 23 skolor i projektet. I syfte att utvärdera satsningen har ETG Partner anlitat det oberoende utvärderingsföretaget European Minds. Utvärderingen är baserad på kvalitativ- och kvantitativ data inhämtad från lärare, skolledare samt branschbedömare vid 14 av de medverkande skolorna. Urvalet av skolor är baserat på att dessa 14 har varit involverade sedan starten av konceptet. Skolorna har dels avgångselever samt en helhetsbild av konceptet. Utvärderingen har genomförts under perioden juni till augusti I European Minds utvärderingsuppdrag ingår inte uppföljning och utvärdering av elevernas uppfattning om utbildningarna utan detta görs separat av ETG Partner. I utvärderingsrapporten har European Minds för avsikt att beskriva resultaten av utvärderingen samt bidra med inspel till den fortsatta utvecklingsprocessen av ETG Partner. 1.1 Utvärderingens genomförande European Minds har genomfört följande utvärderingsaktiviteter: - Uppstartsmöte och löpande avstämningar med uppdragsgivare ETG Partner - Inläsning och granskning av dokumentation kring ETG Partner - Kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer med ett urval av lärare (5st) och branschbedömare (6st) från de involverade skolorna - Data har även inhämtats via en Webenkät riktad till tre olika respondentgrupperna skolledare, lärare och branschbedömare. Enkäten distribuerades via e-post till skolledare, lärare och branschbedömare vid de 14 skolor som ingår i utvärderingen. Enkäten besvarades utav 25 av de 36 lärare och skolledare samt 13 av de 14 branschbedömare som ingick i enkätutskicket. Samtliga ingående skolor finns representerade i svaren, dock inte av samtliga respondentgrupper. - Slutrapport och redovisning och genomförande av 2 analysseminarier Relevanta respondenter och kontaktuppgifter till aktuella deltagare i utvärderingen har erhållits av representant för ETG Partner. Intervju- och webenkätfrågor samt resultaten av webenkäterna återfinns i sin helhet hos uppdragsgivaren ETG Partner. 3

5 2. RESULTAT Föreliggande avsnitt är en sammanställning och analys av den enkät, samt de efterföljande intervjuer, som genomfördes under juni 2014 inom ramen för utvärderingen av konceptet ETG Partner. I nedanstående sammanfattningar ligger fokus på intervjuerna, då enkäten och dess utfall återfinns i sin helhet hos uppdragsgivaren ETG Partner. 2.1 Metod enkät och intervjuer, skolledare och lärare Enkäten distribuerades via e-post till lärare och skolledare vid samtliga av de 14 skolorna som ingår i utvärderingen. I enkäten till skolledare och lärare inkom det sammanlagt 25 svar av de totalt 36 personer som ingick i dessa respondentgrupper (totalt ingick 14 skolledare och 22 lärare i utskicket). Av de 25 inkomna svaren var 13 lärare och 12 skolledare. Enkäten innehöll sammanlagt 25 frågor, varav de 2 inledande handlade om bakgrundsvariabler såsom personalkategori samt skola. Huvuddelen av frågorna var frågor och/eller påståenden med fasta svarsalternativ, och vid ett fåtal frågor fanns även möjlighet att lämna kommentarer. Som ett komplement till enkäten genomfördes även 5 telefonintervjuer med lärare vid ett några av de deltagande skolorna. Urvalet av respondenter bygger på ett e-postutskick som gick ut till samtliga lärare som angetts som kontaktpersoner. I utskicket uppmuntrades lärarna att ta kontakt med utvärderarna för en telefonintervju. De 5 som intervjuats är således de 5 som återkopplade på utskicket. 4 av dessa är män och 1 är kvinna. 2.2 Resultat skolledare och lärare Inledningsvis kan det konstateras att samtliga respondenter (lärare och skolledare) känner till konceptet ETG Partner och det samlade intrycket av utbildningen inom ETG Partner är genomgående positivt (se Bild 1). Framförallt framhåller man det positiva i att konceptet ser precis likadant ut över hela landet/vid samtliga deltagande skolor och man för i detta även fram att konceptet bidrar till samverkan mellan skolor och bransch. Av intervjuerna framgår även att några anser att detta är framtiden och ett lyft vad gäller främst kvalitet. De flesta bedömer att konceptet är förhållandevis känt inom skolorna i respektive region, även om några har svårt att bedöma detta. Enkäten visar vidare att nästintill samtliga av de som svarat anser att konceptet ETG Partner leder till en bättre elektrikerutbildning. 40 % av de svarande på denna fråga har angett svarsalternativ 5 (Instämmer helt och hållet) på en 6-gradig skala (0 = Instämmer inte alls). Det framgår även att skolledare och lärare, i förhållandevis stor omfattning, anser att ETG Partner även bidrar till att utveckla samverkan mellan utbildningsanordnare och branschen. Vidare anser de även att konceptet gör att skolan, i tämligen stor omfattning, engagerar sig i innehållet i utbildningen. 4

6 Vad är din samlade uppfattning om utbildningskonceptet ETG-partner? 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Lärare och skolledare 8,0% 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 24,0% 24,0% 36,0% Mycket positiv Positiv Ganska positiv Mindre positiv Ganska negativ Negativ Mycket negativ Vet ej/ingen uppfattning Bild 1. Fråga 4 från enkät till lärare och skolledare Av intervjuerna framgår att de är mycket nöjd med konceptet ETG Partner, och att man tycker att det har varit en positiv utveckling under de senaste åren. På frågan om vad det bästa är med ETG konceptet framkommer flera saker; de gemensamma proven, att det är ett nationellt koncept som ser likadant ut överallt, att det utvecklats nätverk för lärare samt att man anser att konceptet i hög grad bidra till att utveckla elevernas sociala kompetens och förmåga att möta och hantera kunder. Även enkäten stärker bilden av hur skolorna, generellt sett, är nöjda med konceptet. Hur nöjd är du med konceptet ETG-partner? 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Lärare och skolledare 12,5% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 20,8% 29,2% 29,2% Mycket nöjd Nöjd Ganska nöjd Mindre nöjd Ganska missnöjd Missnöjd Mycket missnöjd Vet ej/ingen uppfattning Bild 2. Fråga 8 från enkät till lärare och skolledare 5

7 När det gäller vad som upplevs mindre bra tar man upp att det tar tid att jobba in konceptet och att man därför måste ha tålamod. Vidare för man fram att det borde finnas mer färdigt, gemensamt, material och att det ibland är svårt att sälja in konceptet till företag. Några av de intervjuade för även fram kostnaderna som något som är mindre bra med konceptet. När det gäller skillnader mellan de vanliga, nationella programmet och ETG Partner, anser man att det sistnämnda håller högre kvalitet, ställer högre krav på elever och att konceptet har mer fokus på kunder och arbetsgivare. En del av frågorna i intervjun handlade om de prov och tester som används inom ETG Partner. När det gäller det test som ska motsvara de 1600 utbildningstimmarna så anser det intervjuade att detta är ett bra test. Man påtalar dock att testet bör uppdateras vad gäller frågor, och att testet inte säger något om hur eleven bemöter kunder. Någon av de intervjuade för även fram att det borde finnas krav på utbildning för medbedömare. Vad gäller årskurstesterna anser de intervjuade att dessa är bra och att de säger mycket om vilka kunskaper man har. Vidare anser att man testerna är relevanta och även bidrar till repetition. Även här påtalar man dock att testerna behöver utvecklas något och att frågorna behöver ses över och utökas. Någon av de intervjuade påtalar att det ibland förekommit problem med tekniken, samt att det borde regleras tidsmässigt när olika tester ska göras. Vad gäller det examensprov som genomförs anser man att även detta är bra och mycket relevant. Enligt de intervjuade tycker även eleverna att provet är bra, och några av det intervjuade för även fram det positiva i att godkännande eller underkännande görs i samråd. Av enkäten framgår vidare att lärare och skolpersonal har en förhållandevis spridd uppfattning kring några frågeställningar. Detta gäller bl. a. kring hur efterfrågat konceptet är av branschen. Där varierar svaren tämligen mycket, och det framgår även att flera har svårt att värdera just detta. Även påståendet kring huruvida konceptet ETG Partner ökar elevernas möjlighet till arbete ger spridda svar bland lärare och skolpersonal, och 20 % av de svarande har ingen uppfattning om just detta. Av intervjuerna framgår att de i stor omfattning tycker att det är positiv och att de är nöjda med testerna, och man anser att dessa har bidragit till en utbildning med hög (höjd) kvalité. När det gäller status så visar enkäten att det är ¾-delar av de svarande som anser att statusen för skolan har höjts sedan de anslöt sig till konceptet ETG Partner. 6

8 Anser du att det höjt statusen för er skola och elektrikerutbildningen att gå med i ETG- partner? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% Lärare och skolledare 24,0% 76,0% Ja Nej Bild 3. Fråga 11 från enkät till lärare och skolledare Intervjuerna omfattade ett antal frågor kring APL samt fortbildning av lärare. Vad gäller den utbildning som ges för kursledare APL anser lärare och skolledare att den har blivit bättre och är nu helt ok. Enligt flera av de intervjuade var den inledningsvis för lång, och heller inte riktigt bra. Man anser dock att den utvecklats i rätt riktning och tycker att de 4 timmar som den nu omfattar är en lagom omfattning. Vad gäller de underlag och tester för APL som finns för skolorna är det få som har någon uppfattning. Några påtalar dock att tanken är väldigt bra och att underlagen och testerna även bidrar till att eleverna är väl förberedda inför APL. Uppfattningen om den fortbildning som erbjuds för lärare varierar hos de intervjuade. Några tycker att vissa utbildningar har varit mindre bra medan andra har varit jättebra. Det finns även hos några en önskan om att det skulle finnas fler utbildningar riktade mot specifika ämnen (inga exempel på ämnen ges dock). Den rabatt på läromedel som ges till skolorna nyttjas av samtliga skolor, och man anser att det är bra, samtidigt som man igen för fram att konceptet som sådant är tämligen dyrt. Det marknadsföringsmaterial som finns används av samtliga skolor. Materialet anses vara bra men att det går att fortsätta utveckla. Skolorna tycker vidare att ETG marknadsför sig på ett bra sätt, men påtalar samtidigt att det är utmanande att sälja in konceptet mot företagen. En av frågorna i intervjuerna gällde arkivet i Competence Tool. Av svaren framgår att man inte är helt nöjd med detta. Flertalet av de intervjuade påtalar att det inte fungerar fullt ut att det är i behov av utveckling. Man anser inte att det särskilt användarvänligt, och påpekar även att man borde kunna öppna frågorna själva (vilket enligt skolpersonalen inte går i dagsläget). Det borde även finnas en webbplats där lärare från olika skolor kan utbyta erfarenheter mellan varandra. Vad gäller underlaget till yrkesproven så anses detta fungera bra, sett ur ett helhetsperspektiv. Man påtalar dock att de tidigare lämnat olika förbättringsförslag, och att man anser att proven kan utvecklas ytterligare exempelvis genom att proven blir med detaljspecifika mot olika områden. 7

9 Skolornas samverkan med ETG Partner anses fungerar mycket bra av samtliga av de intervjuade. Kontaktpersoner är lätta att få tag på och skolorna får snabb återkoppling på frågor. Några av de intervjuade beskriver att man haft del kurser som EUU erbjuder på de olika skolorna, och i detta bjudit in företag från regionen som tack för att dessa ställer upp med praktikplatser. Detta bedöms ha varit mycket bra och uppskattat. När det gäller samverkan med lokala företag i övrigt varierar svaren stort mellan skolorna. I huvudsak fungerar det bra, men samtidigt har några skolorna fortfarande svårt att sälja in konceptet, svårt att få vissa företag att engagera sig i gemensamma möten och utvecklingsarbete samt svårt att få vissa företag att förstå värdet av en utbildning med större och tydligare krav. Några av lärarna menar att många företag fortfarande bara fokuserar på erfarenhet som är kopplade till hur många år man varit verksam i branschen. Enkäten visar även att skolorna, i relativt stor omfattning, har svårt att bedöma om innehållet i utbildningen matchar det som efterfrågas av branschen och företagen. Enligt er: motsvarar innehållet i utbildningen ETG-partner vad som efterfrågas hos bransch och företag? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Lärare och skolledare 4,0% 48,0% 48,0% Ja Nej Vet ej/kan ej bedöma Bild 4. Fråga 20 från enkät till lärare och skolledare När det gäller vilket stöd lärarna har från sina skolledare så varierar även här svaren något, även om de flesta är nöjda. Svaren visar inte på något ointresse eller okunskap vad gäller konceptet från skolledarna, utan kan utifrån intervjuerna snarare tolkas som att det är för hög omsättning på skolledare och att det är detta som är den största utmaningen. Svaren i enkäten antyder emellertid att stöd till skolledare på olika sätt skulle kunna utvecklas inom ramen för konceptet. Vad gäller huruvida konceptet ETG Partner har motsvarat de deltagande skolornas förväntningar varierar även här svaren något. 32 % av de svarande anser att konceptet inte motsvarat deras förväntningar, och av de kommentarer som lämnats vid denna fråga framgår att det framförallt är de som är nya skolor (första året) som inte är helt nöjda. Här hade de förväntat sig mer stöd och ännu mer/tydligare dokumentation och material uppstarten av konceptet. Samtidigt visar intervjuerna på att konceptet vinner med tiden och att skolorna efter det första året är betydligt mer positiva och nöjda när man växt in i konceptet. 8

10 Har konceptet ETG-partner motsvarat dina förväntningar? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Lärare och skolledare 4,0% 32,0% 64,0% Ja, överträffat mina förväntningar Ja, motsvarat mina förväntningar Nej, har inte motsvarat mina förväntningar? Bild 5. Fråga 21 från enkät till lärare och skolpersonal Intervjuerna avslutades med en fråga kring vilka övriga utvecklingsområden som sågs. Skolorna lyfter bl. a. fram att de emotser mer samverkan kring olika kurser mellan olika skolor, och kring att ta fram och utveckla mer material. Vidare påtalar de vikten av att hela tiden hålla sig uppdaterad kring branschens utveckling och låta detta komma till utryck i frågor, tester och de prov som finns till konceptet. De önskar även att EIO kunde jobba mer med att sälja in konceptet till företag och inte bara till skolorna. Avslutningsvis förs det fram att det borde utvecklas bättre yrkesprov mot fler yrkesutgångar, t ex mot Industri. Vilka utvecklingsområden anser du bör prioriteras inom konceptet ETG-partner? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 25,0% 33,3% 12,5% 25,0% 62,5% Lärare och skolledare 29,2% 16,7% 16,7% 37,5% 45,8% 70,8% Årskurstester APL test Examenstest/examensprov Utbildning för APL handledare Fortbildning av lärare Samverkan mellan skola och branschbedömare Utbildningsmaterial Fortbildning av skolledare Samverkan mellan skola och anställande företag Marknadsföringsmaterial Annat, kommentera nedan Bild 6. Fråga 23 från enkät till lärare och skolledare 9

11 Samtliga av de intervjuade skulle rekommendera konceptet ETG-partner till andra, samtidigt som någon enstaka lärare för fram att man inte gärna vill ha konkurrens i regionen utan istället få vara den utbildningsanordnare som har ensamrätt på konceptet i sin region. 10

12 3. METOD ENKÄT OCH INTERVJUER, BRANSCHBEDÖMARE Enkäten distribuerades via e-post till branschbedömare vid samtliga av de 14 skolor somingått i utvärderingen. Enkäten besvarades utav 13 av de totalt 14 personer som ingick i utskicket. Av de 13 svaren, var 9 branschbedömare och 4 personer som kategoriserade sig som annat, d.v.s. inte skolledare, lärare eller branschbedömare. De 4 respondenter var enligt deras egna kommentarer yrkesråd och företagsledare, serviceelektriker, tidigare ordförande vid ett av de lokala ETG råden, entreprenör inom elkraft/industri samt elinstallatör som tar emot ETG elever. Enkäten innehöll sammanlagt 25 frågor (dock endast 16 som riktade sig till respondentgruppen branschbedömare), varav de 2 inledande handlade om bakgrundsvariabler såsom respondentgrupp samt vilken skola de är kopplade till. Huvuddelen av frågorna var frågor och/eller påståenden med fasta svarsalternativ, och vid ett fåtal frågor fanns även möjlighet att lämna kommentarer. Som ett komplement till enkäten genomfördes även 6 telefonintervjuer med branschbedömare vid några av de deltagande skolorna. Urvalet av respondenter bygger på e-postutskick och telefonuppföljningar till samtliga branschbedömare som angetts som kontaktpersoner. Vid kontakterna uppmuntrades de att ta delta vid en telefonintervju. De 6 som intervjuats är således de 6 som på något sätt återkopplade på förfrågan. Samtliga av de 6 intervjuade är män. 3.1 Resultat branschbedömare Samtliga av de som besvarat enkäten känner själva till konceptet och anser att konceptet är ganska känt inom elinstallationsbranschen i den egna regionen. Utifrån intervjuerna med branschbedömarna är det tydligt att det upplevs finnas ett stort intresse för ETG Partner inom de skolor som de arbetar med. Störst upplevs det vara inom lärarkåren medan ett fåtal av de intervjuade framför utmaningar med att skapa långsiktiga relationer med skolledare (främst p.g.a. stor omsättning) och politiker. Av enkäten och intervjuerna framkommer det att branschbedömarna generellt är väldigt nöjda med ETG Partner konceptet och de effekter som de hittills har kunnat identifiera (bild 7 och 8). Konceptet har i hög grad motsvarat deras förväntningar och 12 av de svarande på enkäten (1 person vet ej/kan ej bedöma) skulle rekommendera konceptet till en annan skola. 11

13 Bild 7. Fråga 4 från enkät till branschbedömare Bild 8. Fråga 8 från enkät till branschbedömare I intervjuerna framför många att det generellt sett är viktigt att utveckla skolan för att på ett bättre sätt kunna möta den verklighet och de behov som finns inom branschen. Enligt de intervjuade är ETG Partner ett viktigt verktyg för att åstadkomma detta. I enkäten och intervjuerna lyfts det särskilt fram att konceptet ETG Partner leder till en bättre elektrikerutbildning. I enkäten har cirka 58% av de svarande angett svarsalternativ 4 (5=instämmer helt och hållet) på en 6- gradig skala (0= instämmer inte alls). På samma fråga svarar 25% grad 3 samt 8,3% grad 5. 12

14 Arbetet utifrån konceptet bedöms bl.a. utveckla samverkan (enligt enkät, samma graderingsskala som beskrivits ovan, 5=25%, 4=58,3% och 3=16,7%) mellan de olika involverade parterna. Av intervjuerna framgår att en fungerande samverkan mellan skolan och företagen bedöms vara en av de viktigaste nyckelfaktorerna för att lyckas med utbildningarna. När det gäller samverkan framgår det av intervjuerna att det tycks finnas en väl utvecklad samverkan mellan de skolor och företag som man själva är kopplade till. Arbetet med ETG Partnern har fortsatt att utveckla samverkan. Dock bygger mycket av dagens framgångsrika samverkan på tidigare långvariga relationer som funnits även innan ETG Partner. Enligt intervjuerna varierar dock samverkan både vad gäller innehåll och vilka aktörer som deltar. Från mer praktisk samverkan (utbildningsinnehåll, APL) med främst lärare till mer strategisk samverkan (kopplat till lokal/regional arbetskraftsförsörjning) mellan skola, näringsliv, Arbetsförmedling, kommunpolitiker m.fl. Att samverkan har utvecklats bedöms av respondenterna ha bidragit till en rad olika positiva effekter. Dels görs bedömningen att skolorna och branschen nu engagerar sig i större omfattning vad gäller innehållet i utbildningen. Det har även i ökad utsträckning möjliggjort för företagen att vara med och påverka utbildningen. Enligt de intervjuade har det bidragit till att utbildningen i större omfattning motsvarar det som efterfrågas av branschen (se bild 9). Bild 9. Fråga 20 från enkät till branschbedömare När det gäller de tester som tagits fram genom konceptet så ses de enligt enkäten som positiva och det finns en hög grad av nöjdhet. Dels bedöms de ligga på en lagom nivå och ha inneburit att kvaliteten i utbildningen har höjts. Det har även skapat en större enhetlighet vad gäller 13

15 bedömningen av elevernas kunskaper. I enkäten framkommer att respondenterna generellt bedömer att idén med ett test är innovativt och nytänkande och att branschen och de anställande företagen ser testet som en bra kvalitetssäkring av elevernas kunskaper. I intervjuerna stärks uppfattningen, där förs det fram att testerna har bidragit till att utbildningen nu är mer verklighetstrogen och att i kombination med den utökade APLen bedöms nu eleverna vara mer redo för arbetslivet. Det finns en något spridd uppfattning kring frågan om konceptet ETG Partner är efterfrågat av branschen och företagen. I enkäten har cirka 42% av de svarande angett svarsalternativ 3 (5=instämmer helt och hållet) på en 6- gradig skala (0= instämmer inte alls). På samma fråga svarar 16,7% grad 2 samt 25% grad 4 och 8,3% grad 5 samt 8,3% som inte vet/ingen uppfattning. Dock finns det en tydlig uppfattning av att ETG partner konceptet har ökat elevernas möjlighet att få arbete (66,7% som gör bedömningen grad 4) och höjt statusen på elektrikerutbildningen vid de involverade skolorna (se bild 10). Bild 10. Fråga 19 från enkät till branschbedömare Särskilt positivt uppges det vara att eleverna får en utökad APL som leder till en mer färdig utbildning. Genom att eleverna nu är färdiga första års montörer har de lättare att ta steget ut på arbetsmarknaden (se dock nedanstående resonemang under utvecklingsområden kring de 1600 lärlingstimmarna). Tidigare har det många gånger funnits svårigheter för eleverna att slutföra sin utbildning p.g.a. att lärlingsutbildningen med 1600 timmar är kvar även efter gymnasieskolan. Genom den utökade APLen får nu eleverna en mer komplett utbildning, en tydligare bild av vad yrket innebär och möjligheter till viktiga nätverk för framtida anställningar. 14

16 Branschbedömarna framför även att det nya konceptet har inneburit ökade möjligheter för företagen att anställa eleverna efter de slutfört utbildningen. Tidigare har de som arbetsgivare varit tvungna att garantera hela lärlingsperioden om 1600 timmar vid en anställning. Detta upplevs många gånger som en stor osäkerhet vilket enligt de intervjuade kan bidra till att man som arbetsgivare drar sig för en anställning. Genom utbildningens APL skapas en förkortad lärlingsperiod vilket nu bidrar till att de som arbetsgivare ser en ökad flexibilitet och större möjligheter i form av t.ex. kortare anställningar Många av branschbedömarna framhåller även APL perioderna som det viktigaste verktyget för att pröva eleverna inför kommande rekryteringar. Genom APL perioderna får de nu, som arbetsgivare möjlighet att testa av andra s.k. mjuka faktorer samtidigt som eleverna har större möjligheter att t.ex. tydligare komma in i arbetslagen. Att ha möjlighet att testa av s.k. mjuka faktorer ses av dem som oerhört viktigt då de är allt viktigare vid rekrytering. En ökade målfokusering, möjligheter till högre ingångslön och samarbetet med näringslivet bedöms även innebära att eleverna tycker att utbildningen är mer på riktigt. Tillsammans gör det att intervjurespondenterna upplever att eleverna är stoltare, mer motiverade och drivna. De tycker sig även se att dagens elever, i och med det nya konceptet, kan mer än tidigare. I enkäten och intervjuerna framkom det tankar kring områden som går att fortsätta utveckla för att ytterligare förbättra konceptet. Dels kan vi enligt bild 11 (se nedan) från enkäten se att de vill fortsätta prioritera utvecklingsarbetet med examentest/examensprov, fortbildning av lärarna, öka samverkan mellan skola och anställande företag m.m. De prioriterade områdena ligger i linje med de områden som även prioriteras av lärare och skolledare. 15

17 Bild 11. Fråga 23 från enkät till branschbedömare I enlighet med konceptetes intentioner avser inte test, yrkesprov och APL fullt ut ersätta de 1600 lärlingstimmarna. Utan testen och proven syftar till att undersöka eleverna kunskapsnivåer och APL att bl.a. minska lärlingsperioden. Här kan man även se att branschbedömarna ser det på ett liknande sett. Av enkäten och intervjuerna framkommer att testen/proven inte fullt ut kan ersätta de 1600 lärlingsutbildningstimmarna. Hos de intervjuade finns det en upplevelse av att de elever som är färdiga med utbildningen inte är riktigt klara första års montörer utan behöver mer erfarenhet. Av intervjuerna framkommer det att företagen hanterar detta på lite olika sätt. T.ex. genom en förlängd lärlingsperioder/första års montörsperiod, ytterligare/förlängd inskolning efter anställning m.m. Kopplat till detta framgick det även att det upplevs finnas en otydlighet kring konceptet främst vad det gäller om eleverna är klara först års montörer efter utbildningen. Det finns ytterligare behov av extern kommunikation kring konceptet vad gäller innehåll och tillgodoräknande av APL osv. Hur konceptet fungerar och vad det innebär. Här ser man det som viktigt att fortsätta utveckla tydlig information och marknadsföringsmaterial för de olika målgrupperna- skola, elever och företag/bransch. 16

18 När det gäller APLen så framkommer det av intervjuerna att de skulle vilja ytterliga öka flexibiliteten och dess omfattning. Exempel som tas upp är bl.a. att införa APL redan under årskurs 1 för att eleverna snabbt skall få en tydlig bild av yrket. Det är också viktigt att fortsätta utveckla och kvalitetssäkra handledningsutbildningen. Samtidigt som det bedöms viktigt med mer praktik understryker de dock vikten av att i utbildningen fortsätta blanda teori och praktik. Det fördes fram tankar kring att många elever är hos en och samma arbetsgivare under samtliga delar av sin APL. Detta kan ses leda till både fördelar så som t.ex. vid rekrytering men även nackdelar så som t.ex. snävare bild av yrket, mindre valmöjligheter för eleven osv. Det uppfattas som viktigt att kontinuerligt öka engagemanget kring frågan, spridning av konceptet och fortsätta involvera fler och nya företag/handledare. Här bedöms EIO ha en viktig roll då det upplevs finnas företag inom branschen som ännu inte har sett alla möjligheter med konceptet. 17

19 4. ANALYS OCH REKOMMENDATIONER Av de 38 enkätsvar och 11 intervjuer som European Minds har genomfört i utvärderingen kan man dra bl.a. följande slutsatser. Det finns en unison bild av att konceptet är väldigt bra och att det är ett viktigt verktyg för att utveckla skolan. Det finns en hög grad av nöjdhet med konceptet och 30 av 38 (4 personer vet ej/kan ej bedöma) personer skulle rekommendera det till en annan skola. Utvärderingen har identifiera att ETG konceptet enligt respondenterna i utvärderingen inneburit bl.a. följande effekter: - Eleverna upplevs få en mer komplett utbildning och ha lättare att komma in på arbetsmarknaden- den utökade APL perioden underlättar för arbetsgivare att anställa och är ett viktigt instrument i företagens rekryteringsprocesser - ETG Partner har bidragit till att utveckla skolan- utbildningen har blivit bättre, högre överensstämmelse med branschens behov och inneburit en ökad status för både skolorna och elektrikerutbildningarna - Samverkan mellan skola och bransch är en nyckelfaktor för att lyckas. Samverkan har utvecklats genom ETG Partner och den bedöms fungera bra dock varierar den vad gäller innehåll och vilka aktörer som är involverade Utifrån utvärderingens resultat vill European Minds komma med följande rekommendationer och funderingar: - Tydliggör och bemöt skolornas och lärarnas förväntningar I enkäter och intervjuer framkommer det att det finns höga förväntningar som initialt inte uppfylls. Förväntningarna är särskilt kopplade till den upplevda höga kostnaden för konceptet. European Minds ser det därmed vikten av att fortsätta skapa en dialog kring förväntningar, tydliggöra konceptets mervärden i relation till kostnaderna och ev. utöka stödet under första året/uppstarten av konceptet - Öka fokus på och stödet i att förankra, spridda och sälja in konceptet till befintliga och nya skolor Det finns ett stort intresse för konceptet i de befintliga skolorna. Intresset är högst hos involverade lärare. I relationsbyggande är det viktigt att fortsätta rikta sig till lärare då de tenderar vara långsiktiga och bärare av konceptet. En utmaning är dock att skapa relationer med personer t.ex. skolledare och politiker som har mandat kring mer strategiska frågor. Frågor kring t.ex. budgetar, diskussioner kring kompetensförsörjning 18

20 på lokalt/regionalt plan osv. I syfte att underlätta den strategiska dialogen med befintliga och potentiellt nya medlemsskolor kan det vara viktigt att koppla diskussionen till andra aktuella samhällsfrågor. Hur kan man från ETGs sida närma sig olika intressenter inom befintliga eller nya skolor samt andra aktörer? Hur, vad och med vem, på vilken nivå för man olika typer av dialoger? - Tydliggör de involverade företagens roll i konceptet Av utvärderingen framgår det att det finns en vis osäkerhet kring vilken roll man har och vad man företräder som branschbedömare/företag. Företräder man sitt företag eller företräder man branschen? - För dialog om syftet med skolornas och företagens samverkan Vad gäller samverkan så upplevs den fungera bra. Den varierar dock mellan de olika skolorna vad gäller innehåll och vilka aktörer som ingår. Här kan det finnas vinster i att fortsätta diskutera vad samverkan skall syfta till? Finns det en gemensam bild för alla involverade i relation till övergripande syfte och målsättningar med ETG partner? Finns det ytterligare aktörer som borde involveras i samverkan beroende på syftet? Om det finns en roll, vad är då ETGs roll i utveckling av samverkan? - Öka fokus på och stödet i att sälja in konceptet till branschen och nya företag Skolorna upplever det många gånger som svårt att sälja in konceptet till företagen. Här finns det en möjlighet för ETG att skapa tydliga mervärden för sina partnerskolor. Som ett led i detta kan det även ev. finnas behov av att ta fram ytterligare kommunikationsoch spridningsmaterial riktade till olika målgrupper - Kommunicera konceptet mervärde till involverade parter Det finns en tydlig uppfattning att konceptet är positivt och utvecklar utbildningen och eleverna. Dock finns det utmaningar för de involverade, främst lärare/skolledare att värdera konceptets mervärde för företagen/branschen. European Minds bedömer det som viktigt att fortsätta denna dialog med samtliga involverade aktörer i syfte att identifiera, synliggöra och kommunicera effekter och mervärden. Här bedöms EIO/EUU ha en viktig roll i att fortsätta identifiera och analysera frågan kring branschens behov och vinster. Att ytterligare kommunicera och spridda mervärden utifrån ett mer aggregerat branschperspektiv bedöms även som viktigt utifrån den generella spridningsutmaningen i konceptet. Framförallt kan detta tänkas finnas hos företag som skall anställa eleverna men som inte är bekanta med konceptet. Hur värderar man ETG Parters utbildning i relation till andra mer traditionella utbildningar? Om man utgår från att skolorna utbildar för ett 19

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Utvärdering av Supported Employment

Utvärdering av Supported Employment Utvärdering av Supported Employment Samordningsförbundet Östra Södertörn 2011-03-17 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 UPPDRAG.........3 METOD......3 OM SUPPORTED EMPLOYMENT... 4 VAD ÄR SUPPORTED EMPLOYMENT?......4

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer