Utvärdering av ETG Partner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av ETG Partner"

Transkript

1 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3.

2 Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen vid el- och energiprogrammen. I konceptet finns det totalt 23 skolor. I denna utvärdering ingår de 14 skolor som varit med sedan starten av projektet och därmed har avgångselever. I syfte att utvärdera projektet har ETG Partner anlitat det oberoende utvärderingsföretaget European Minds. Utvärderingen är baserad på både kvalitativ och kvantitativ data inhämtad från de 14 skolorna. Utvärderingen visar på att det finns en tydlig gemensambild bland hos de involverade att utbildningskonceptet är väldigt bra och att det är ett viktigt verktyg för att utveckla skolan. Det finns en hög grad av nöjdhet med konceptet och 30 av 38 tillfrågade (4 personer vet ej/kan ej bedöma) skulle rekommendera det till en annan skola. Utvärderingen har identifiera att ETG konceptet enligt respondenterna i utvärderingen inneburit bl.a. följande effekter: - Eleverna upplevs få en mer komplett utbildning och ha lättare att komma in på arbetsmarknaden- den utökade APL perioden underlättar för arbetsgivare att anställa och är ett viktigt instrument i företagens rekryteringsprocesser - ETG Partner har bidragit till att utveckla skolan- utbildningen har blivit bättre, högre överensstämmelse med branschens behov och inneburit en ökad status för både skolorna och elektrikerutbildningarna - Samverkan mellan skola och bransch är en nyckelfaktor för att lyckas. Samverkan har utvecklats genom ETG Partner och den bedöms fungera bra dock varierar den vad gäller innehåll och vilka aktörer som är involverade De rekommendationer som lyfts fram av European Minds i syfte att fortsätta utveckla och ytterligare förbättra konceptet är: - Tydliggör och bemöt skolornas och lärarnas förväntningar - Öka fokus på och stödet i att sälja in konceptet till branschen och nya företag - Tydliggör de involverade företagens roll i konceptet - För dialog om syftet med skolornas och företagens samverkan - Öka fokus på och stödet i att förankra, spridda och sälja in konceptet till befintliga och nya skolor - Kommunicera konceptet mervärde till involverade parter - Fortsätt att kontinuerligt utveckla konceptets innehåll, material och tester - Skapa system och strukturer för att följa upp och jämföra effekterna för eleverna 1

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING OCH BAKGRUND UTVÄRDERINGENS GENOMFÖRANDE 3 2. RESULTAT METOD ENKÄT OCH INTERVJUER, SKOLLEDARE OCH LÄRARE RESULTAT SKOLLEDARE OCH LÄRARE 4 3. METOD ENKÄT OCH INTERVJUER, BRANSCHBEDÖMARE RESULTAT BRANSCHBEDÖMARE ANALYS OCH REKOMMENDATIONER 18 2

4 1. INLEDNING OCH BAKGRUND ETG-Partner är ett utvecklingsprojekt inom EUU (Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter). Projektet syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen vid el- och energiprogrammen. Till dagens datum ingår totalt 23 skolor i projektet. I syfte att utvärdera satsningen har ETG Partner anlitat det oberoende utvärderingsföretaget European Minds. Utvärderingen är baserad på kvalitativ- och kvantitativ data inhämtad från lärare, skolledare samt branschbedömare vid 14 av de medverkande skolorna. Urvalet av skolor är baserat på att dessa 14 har varit involverade sedan starten av konceptet. Skolorna har dels avgångselever samt en helhetsbild av konceptet. Utvärderingen har genomförts under perioden juni till augusti I European Minds utvärderingsuppdrag ingår inte uppföljning och utvärdering av elevernas uppfattning om utbildningarna utan detta görs separat av ETG Partner. I utvärderingsrapporten har European Minds för avsikt att beskriva resultaten av utvärderingen samt bidra med inspel till den fortsatta utvecklingsprocessen av ETG Partner. 1.1 Utvärderingens genomförande European Minds har genomfört följande utvärderingsaktiviteter: - Uppstartsmöte och löpande avstämningar med uppdragsgivare ETG Partner - Inläsning och granskning av dokumentation kring ETG Partner - Kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer med ett urval av lärare (5st) och branschbedömare (6st) från de involverade skolorna - Data har även inhämtats via en Webenkät riktad till tre olika respondentgrupperna skolledare, lärare och branschbedömare. Enkäten distribuerades via e-post till skolledare, lärare och branschbedömare vid de 14 skolor som ingår i utvärderingen. Enkäten besvarades utav 25 av de 36 lärare och skolledare samt 13 av de 14 branschbedömare som ingick i enkätutskicket. Samtliga ingående skolor finns representerade i svaren, dock inte av samtliga respondentgrupper. - Slutrapport och redovisning och genomförande av 2 analysseminarier Relevanta respondenter och kontaktuppgifter till aktuella deltagare i utvärderingen har erhållits av representant för ETG Partner. Intervju- och webenkätfrågor samt resultaten av webenkäterna återfinns i sin helhet hos uppdragsgivaren ETG Partner. 3

5 2. RESULTAT Föreliggande avsnitt är en sammanställning och analys av den enkät, samt de efterföljande intervjuer, som genomfördes under juni 2014 inom ramen för utvärderingen av konceptet ETG Partner. I nedanstående sammanfattningar ligger fokus på intervjuerna, då enkäten och dess utfall återfinns i sin helhet hos uppdragsgivaren ETG Partner. 2.1 Metod enkät och intervjuer, skolledare och lärare Enkäten distribuerades via e-post till lärare och skolledare vid samtliga av de 14 skolorna som ingår i utvärderingen. I enkäten till skolledare och lärare inkom det sammanlagt 25 svar av de totalt 36 personer som ingick i dessa respondentgrupper (totalt ingick 14 skolledare och 22 lärare i utskicket). Av de 25 inkomna svaren var 13 lärare och 12 skolledare. Enkäten innehöll sammanlagt 25 frågor, varav de 2 inledande handlade om bakgrundsvariabler såsom personalkategori samt skola. Huvuddelen av frågorna var frågor och/eller påståenden med fasta svarsalternativ, och vid ett fåtal frågor fanns även möjlighet att lämna kommentarer. Som ett komplement till enkäten genomfördes även 5 telefonintervjuer med lärare vid ett några av de deltagande skolorna. Urvalet av respondenter bygger på ett e-postutskick som gick ut till samtliga lärare som angetts som kontaktpersoner. I utskicket uppmuntrades lärarna att ta kontakt med utvärderarna för en telefonintervju. De 5 som intervjuats är således de 5 som återkopplade på utskicket. 4 av dessa är män och 1 är kvinna. 2.2 Resultat skolledare och lärare Inledningsvis kan det konstateras att samtliga respondenter (lärare och skolledare) känner till konceptet ETG Partner och det samlade intrycket av utbildningen inom ETG Partner är genomgående positivt (se Bild 1). Framförallt framhåller man det positiva i att konceptet ser precis likadant ut över hela landet/vid samtliga deltagande skolor och man för i detta även fram att konceptet bidrar till samverkan mellan skolor och bransch. Av intervjuerna framgår även att några anser att detta är framtiden och ett lyft vad gäller främst kvalitet. De flesta bedömer att konceptet är förhållandevis känt inom skolorna i respektive region, även om några har svårt att bedöma detta. Enkäten visar vidare att nästintill samtliga av de som svarat anser att konceptet ETG Partner leder till en bättre elektrikerutbildning. 40 % av de svarande på denna fråga har angett svarsalternativ 5 (Instämmer helt och hållet) på en 6-gradig skala (0 = Instämmer inte alls). Det framgår även att skolledare och lärare, i förhållandevis stor omfattning, anser att ETG Partner även bidrar till att utveckla samverkan mellan utbildningsanordnare och branschen. Vidare anser de även att konceptet gör att skolan, i tämligen stor omfattning, engagerar sig i innehållet i utbildningen. 4

6 Vad är din samlade uppfattning om utbildningskonceptet ETG-partner? 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Lärare och skolledare 8,0% 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 24,0% 24,0% 36,0% Mycket positiv Positiv Ganska positiv Mindre positiv Ganska negativ Negativ Mycket negativ Vet ej/ingen uppfattning Bild 1. Fråga 4 från enkät till lärare och skolledare Av intervjuerna framgår att de är mycket nöjd med konceptet ETG Partner, och att man tycker att det har varit en positiv utveckling under de senaste åren. På frågan om vad det bästa är med ETG konceptet framkommer flera saker; de gemensamma proven, att det är ett nationellt koncept som ser likadant ut överallt, att det utvecklats nätverk för lärare samt att man anser att konceptet i hög grad bidra till att utveckla elevernas sociala kompetens och förmåga att möta och hantera kunder. Även enkäten stärker bilden av hur skolorna, generellt sett, är nöjda med konceptet. Hur nöjd är du med konceptet ETG-partner? 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Lärare och skolledare 12,5% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 20,8% 29,2% 29,2% Mycket nöjd Nöjd Ganska nöjd Mindre nöjd Ganska missnöjd Missnöjd Mycket missnöjd Vet ej/ingen uppfattning Bild 2. Fråga 8 från enkät till lärare och skolledare 5

7 När det gäller vad som upplevs mindre bra tar man upp att det tar tid att jobba in konceptet och att man därför måste ha tålamod. Vidare för man fram att det borde finnas mer färdigt, gemensamt, material och att det ibland är svårt att sälja in konceptet till företag. Några av de intervjuade för även fram kostnaderna som något som är mindre bra med konceptet. När det gäller skillnader mellan de vanliga, nationella programmet och ETG Partner, anser man att det sistnämnda håller högre kvalitet, ställer högre krav på elever och att konceptet har mer fokus på kunder och arbetsgivare. En del av frågorna i intervjun handlade om de prov och tester som används inom ETG Partner. När det gäller det test som ska motsvara de 1600 utbildningstimmarna så anser det intervjuade att detta är ett bra test. Man påtalar dock att testet bör uppdateras vad gäller frågor, och att testet inte säger något om hur eleven bemöter kunder. Någon av de intervjuade för även fram att det borde finnas krav på utbildning för medbedömare. Vad gäller årskurstesterna anser de intervjuade att dessa är bra och att de säger mycket om vilka kunskaper man har. Vidare anser att man testerna är relevanta och även bidrar till repetition. Även här påtalar man dock att testerna behöver utvecklas något och att frågorna behöver ses över och utökas. Någon av de intervjuade påtalar att det ibland förekommit problem med tekniken, samt att det borde regleras tidsmässigt när olika tester ska göras. Vad gäller det examensprov som genomförs anser man att även detta är bra och mycket relevant. Enligt de intervjuade tycker även eleverna att provet är bra, och några av det intervjuade för även fram det positiva i att godkännande eller underkännande görs i samråd. Av enkäten framgår vidare att lärare och skolpersonal har en förhållandevis spridd uppfattning kring några frågeställningar. Detta gäller bl. a. kring hur efterfrågat konceptet är av branschen. Där varierar svaren tämligen mycket, och det framgår även att flera har svårt att värdera just detta. Även påståendet kring huruvida konceptet ETG Partner ökar elevernas möjlighet till arbete ger spridda svar bland lärare och skolpersonal, och 20 % av de svarande har ingen uppfattning om just detta. Av intervjuerna framgår att de i stor omfattning tycker att det är positiv och att de är nöjda med testerna, och man anser att dessa har bidragit till en utbildning med hög (höjd) kvalité. När det gäller status så visar enkäten att det är ¾-delar av de svarande som anser att statusen för skolan har höjts sedan de anslöt sig till konceptet ETG Partner. 6

8 Anser du att det höjt statusen för er skola och elektrikerutbildningen att gå med i ETG- partner? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% Lärare och skolledare 24,0% 76,0% Ja Nej Bild 3. Fråga 11 från enkät till lärare och skolledare Intervjuerna omfattade ett antal frågor kring APL samt fortbildning av lärare. Vad gäller den utbildning som ges för kursledare APL anser lärare och skolledare att den har blivit bättre och är nu helt ok. Enligt flera av de intervjuade var den inledningsvis för lång, och heller inte riktigt bra. Man anser dock att den utvecklats i rätt riktning och tycker att de 4 timmar som den nu omfattar är en lagom omfattning. Vad gäller de underlag och tester för APL som finns för skolorna är det få som har någon uppfattning. Några påtalar dock att tanken är väldigt bra och att underlagen och testerna även bidrar till att eleverna är väl förberedda inför APL. Uppfattningen om den fortbildning som erbjuds för lärare varierar hos de intervjuade. Några tycker att vissa utbildningar har varit mindre bra medan andra har varit jättebra. Det finns även hos några en önskan om att det skulle finnas fler utbildningar riktade mot specifika ämnen (inga exempel på ämnen ges dock). Den rabatt på läromedel som ges till skolorna nyttjas av samtliga skolor, och man anser att det är bra, samtidigt som man igen för fram att konceptet som sådant är tämligen dyrt. Det marknadsföringsmaterial som finns används av samtliga skolor. Materialet anses vara bra men att det går att fortsätta utveckla. Skolorna tycker vidare att ETG marknadsför sig på ett bra sätt, men påtalar samtidigt att det är utmanande att sälja in konceptet mot företagen. En av frågorna i intervjuerna gällde arkivet i Competence Tool. Av svaren framgår att man inte är helt nöjd med detta. Flertalet av de intervjuade påtalar att det inte fungerar fullt ut att det är i behov av utveckling. Man anser inte att det särskilt användarvänligt, och påpekar även att man borde kunna öppna frågorna själva (vilket enligt skolpersonalen inte går i dagsläget). Det borde även finnas en webbplats där lärare från olika skolor kan utbyta erfarenheter mellan varandra. Vad gäller underlaget till yrkesproven så anses detta fungera bra, sett ur ett helhetsperspektiv. Man påtalar dock att de tidigare lämnat olika förbättringsförslag, och att man anser att proven kan utvecklas ytterligare exempelvis genom att proven blir med detaljspecifika mot olika områden. 7

9 Skolornas samverkan med ETG Partner anses fungerar mycket bra av samtliga av de intervjuade. Kontaktpersoner är lätta att få tag på och skolorna får snabb återkoppling på frågor. Några av de intervjuade beskriver att man haft del kurser som EUU erbjuder på de olika skolorna, och i detta bjudit in företag från regionen som tack för att dessa ställer upp med praktikplatser. Detta bedöms ha varit mycket bra och uppskattat. När det gäller samverkan med lokala företag i övrigt varierar svaren stort mellan skolorna. I huvudsak fungerar det bra, men samtidigt har några skolorna fortfarande svårt att sälja in konceptet, svårt att få vissa företag att engagera sig i gemensamma möten och utvecklingsarbete samt svårt att få vissa företag att förstå värdet av en utbildning med större och tydligare krav. Några av lärarna menar att många företag fortfarande bara fokuserar på erfarenhet som är kopplade till hur många år man varit verksam i branschen. Enkäten visar även att skolorna, i relativt stor omfattning, har svårt att bedöma om innehållet i utbildningen matchar det som efterfrågas av branschen och företagen. Enligt er: motsvarar innehållet i utbildningen ETG-partner vad som efterfrågas hos bransch och företag? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Lärare och skolledare 4,0% 48,0% 48,0% Ja Nej Vet ej/kan ej bedöma Bild 4. Fråga 20 från enkät till lärare och skolledare När det gäller vilket stöd lärarna har från sina skolledare så varierar även här svaren något, även om de flesta är nöjda. Svaren visar inte på något ointresse eller okunskap vad gäller konceptet från skolledarna, utan kan utifrån intervjuerna snarare tolkas som att det är för hög omsättning på skolledare och att det är detta som är den största utmaningen. Svaren i enkäten antyder emellertid att stöd till skolledare på olika sätt skulle kunna utvecklas inom ramen för konceptet. Vad gäller huruvida konceptet ETG Partner har motsvarat de deltagande skolornas förväntningar varierar även här svaren något. 32 % av de svarande anser att konceptet inte motsvarat deras förväntningar, och av de kommentarer som lämnats vid denna fråga framgår att det framförallt är de som är nya skolor (första året) som inte är helt nöjda. Här hade de förväntat sig mer stöd och ännu mer/tydligare dokumentation och material uppstarten av konceptet. Samtidigt visar intervjuerna på att konceptet vinner med tiden och att skolorna efter det första året är betydligt mer positiva och nöjda när man växt in i konceptet. 8

10 Har konceptet ETG-partner motsvarat dina förväntningar? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Lärare och skolledare 4,0% 32,0% 64,0% Ja, överträffat mina förväntningar Ja, motsvarat mina förväntningar Nej, har inte motsvarat mina förväntningar? Bild 5. Fråga 21 från enkät till lärare och skolpersonal Intervjuerna avslutades med en fråga kring vilka övriga utvecklingsområden som sågs. Skolorna lyfter bl. a. fram att de emotser mer samverkan kring olika kurser mellan olika skolor, och kring att ta fram och utveckla mer material. Vidare påtalar de vikten av att hela tiden hålla sig uppdaterad kring branschens utveckling och låta detta komma till utryck i frågor, tester och de prov som finns till konceptet. De önskar även att EIO kunde jobba mer med att sälja in konceptet till företag och inte bara till skolorna. Avslutningsvis förs det fram att det borde utvecklas bättre yrkesprov mot fler yrkesutgångar, t ex mot Industri. Vilka utvecklingsområden anser du bör prioriteras inom konceptet ETG-partner? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 25,0% 33,3% 12,5% 25,0% 62,5% Lärare och skolledare 29,2% 16,7% 16,7% 37,5% 45,8% 70,8% Årskurstester APL test Examenstest/examensprov Utbildning för APL handledare Fortbildning av lärare Samverkan mellan skola och branschbedömare Utbildningsmaterial Fortbildning av skolledare Samverkan mellan skola och anställande företag Marknadsföringsmaterial Annat, kommentera nedan Bild 6. Fråga 23 från enkät till lärare och skolledare 9

11 Samtliga av de intervjuade skulle rekommendera konceptet ETG-partner till andra, samtidigt som någon enstaka lärare för fram att man inte gärna vill ha konkurrens i regionen utan istället få vara den utbildningsanordnare som har ensamrätt på konceptet i sin region. 10

12 3. METOD ENKÄT OCH INTERVJUER, BRANSCHBEDÖMARE Enkäten distribuerades via e-post till branschbedömare vid samtliga av de 14 skolor somingått i utvärderingen. Enkäten besvarades utav 13 av de totalt 14 personer som ingick i utskicket. Av de 13 svaren, var 9 branschbedömare och 4 personer som kategoriserade sig som annat, d.v.s. inte skolledare, lärare eller branschbedömare. De 4 respondenter var enligt deras egna kommentarer yrkesråd och företagsledare, serviceelektriker, tidigare ordförande vid ett av de lokala ETG råden, entreprenör inom elkraft/industri samt elinstallatör som tar emot ETG elever. Enkäten innehöll sammanlagt 25 frågor (dock endast 16 som riktade sig till respondentgruppen branschbedömare), varav de 2 inledande handlade om bakgrundsvariabler såsom respondentgrupp samt vilken skola de är kopplade till. Huvuddelen av frågorna var frågor och/eller påståenden med fasta svarsalternativ, och vid ett fåtal frågor fanns även möjlighet att lämna kommentarer. Som ett komplement till enkäten genomfördes även 6 telefonintervjuer med branschbedömare vid några av de deltagande skolorna. Urvalet av respondenter bygger på e-postutskick och telefonuppföljningar till samtliga branschbedömare som angetts som kontaktpersoner. Vid kontakterna uppmuntrades de att ta delta vid en telefonintervju. De 6 som intervjuats är således de 6 som på något sätt återkopplade på förfrågan. Samtliga av de 6 intervjuade är män. 3.1 Resultat branschbedömare Samtliga av de som besvarat enkäten känner själva till konceptet och anser att konceptet är ganska känt inom elinstallationsbranschen i den egna regionen. Utifrån intervjuerna med branschbedömarna är det tydligt att det upplevs finnas ett stort intresse för ETG Partner inom de skolor som de arbetar med. Störst upplevs det vara inom lärarkåren medan ett fåtal av de intervjuade framför utmaningar med att skapa långsiktiga relationer med skolledare (främst p.g.a. stor omsättning) och politiker. Av enkäten och intervjuerna framkommer det att branschbedömarna generellt är väldigt nöjda med ETG Partner konceptet och de effekter som de hittills har kunnat identifiera (bild 7 och 8). Konceptet har i hög grad motsvarat deras förväntningar och 12 av de svarande på enkäten (1 person vet ej/kan ej bedöma) skulle rekommendera konceptet till en annan skola. 11

13 Bild 7. Fråga 4 från enkät till branschbedömare Bild 8. Fråga 8 från enkät till branschbedömare I intervjuerna framför många att det generellt sett är viktigt att utveckla skolan för att på ett bättre sätt kunna möta den verklighet och de behov som finns inom branschen. Enligt de intervjuade är ETG Partner ett viktigt verktyg för att åstadkomma detta. I enkäten och intervjuerna lyfts det särskilt fram att konceptet ETG Partner leder till en bättre elektrikerutbildning. I enkäten har cirka 58% av de svarande angett svarsalternativ 4 (5=instämmer helt och hållet) på en 6- gradig skala (0= instämmer inte alls). På samma fråga svarar 25% grad 3 samt 8,3% grad 5. 12

14 Arbetet utifrån konceptet bedöms bl.a. utveckla samverkan (enligt enkät, samma graderingsskala som beskrivits ovan, 5=25%, 4=58,3% och 3=16,7%) mellan de olika involverade parterna. Av intervjuerna framgår att en fungerande samverkan mellan skolan och företagen bedöms vara en av de viktigaste nyckelfaktorerna för att lyckas med utbildningarna. När det gäller samverkan framgår det av intervjuerna att det tycks finnas en väl utvecklad samverkan mellan de skolor och företag som man själva är kopplade till. Arbetet med ETG Partnern har fortsatt att utveckla samverkan. Dock bygger mycket av dagens framgångsrika samverkan på tidigare långvariga relationer som funnits även innan ETG Partner. Enligt intervjuerna varierar dock samverkan både vad gäller innehåll och vilka aktörer som deltar. Från mer praktisk samverkan (utbildningsinnehåll, APL) med främst lärare till mer strategisk samverkan (kopplat till lokal/regional arbetskraftsförsörjning) mellan skola, näringsliv, Arbetsförmedling, kommunpolitiker m.fl. Att samverkan har utvecklats bedöms av respondenterna ha bidragit till en rad olika positiva effekter. Dels görs bedömningen att skolorna och branschen nu engagerar sig i större omfattning vad gäller innehållet i utbildningen. Det har även i ökad utsträckning möjliggjort för företagen att vara med och påverka utbildningen. Enligt de intervjuade har det bidragit till att utbildningen i större omfattning motsvarar det som efterfrågas av branschen (se bild 9). Bild 9. Fråga 20 från enkät till branschbedömare När det gäller de tester som tagits fram genom konceptet så ses de enligt enkäten som positiva och det finns en hög grad av nöjdhet. Dels bedöms de ligga på en lagom nivå och ha inneburit att kvaliteten i utbildningen har höjts. Det har även skapat en större enhetlighet vad gäller 13

15 bedömningen av elevernas kunskaper. I enkäten framkommer att respondenterna generellt bedömer att idén med ett test är innovativt och nytänkande och att branschen och de anställande företagen ser testet som en bra kvalitetssäkring av elevernas kunskaper. I intervjuerna stärks uppfattningen, där förs det fram att testerna har bidragit till att utbildningen nu är mer verklighetstrogen och att i kombination med den utökade APLen bedöms nu eleverna vara mer redo för arbetslivet. Det finns en något spridd uppfattning kring frågan om konceptet ETG Partner är efterfrågat av branschen och företagen. I enkäten har cirka 42% av de svarande angett svarsalternativ 3 (5=instämmer helt och hållet) på en 6- gradig skala (0= instämmer inte alls). På samma fråga svarar 16,7% grad 2 samt 25% grad 4 och 8,3% grad 5 samt 8,3% som inte vet/ingen uppfattning. Dock finns det en tydlig uppfattning av att ETG partner konceptet har ökat elevernas möjlighet att få arbete (66,7% som gör bedömningen grad 4) och höjt statusen på elektrikerutbildningen vid de involverade skolorna (se bild 10). Bild 10. Fråga 19 från enkät till branschbedömare Särskilt positivt uppges det vara att eleverna får en utökad APL som leder till en mer färdig utbildning. Genom att eleverna nu är färdiga första års montörer har de lättare att ta steget ut på arbetsmarknaden (se dock nedanstående resonemang under utvecklingsområden kring de 1600 lärlingstimmarna). Tidigare har det många gånger funnits svårigheter för eleverna att slutföra sin utbildning p.g.a. att lärlingsutbildningen med 1600 timmar är kvar även efter gymnasieskolan. Genom den utökade APLen får nu eleverna en mer komplett utbildning, en tydligare bild av vad yrket innebär och möjligheter till viktiga nätverk för framtida anställningar. 14

16 Branschbedömarna framför även att det nya konceptet har inneburit ökade möjligheter för företagen att anställa eleverna efter de slutfört utbildningen. Tidigare har de som arbetsgivare varit tvungna att garantera hela lärlingsperioden om 1600 timmar vid en anställning. Detta upplevs många gånger som en stor osäkerhet vilket enligt de intervjuade kan bidra till att man som arbetsgivare drar sig för en anställning. Genom utbildningens APL skapas en förkortad lärlingsperiod vilket nu bidrar till att de som arbetsgivare ser en ökad flexibilitet och större möjligheter i form av t.ex. kortare anställningar Många av branschbedömarna framhåller även APL perioderna som det viktigaste verktyget för att pröva eleverna inför kommande rekryteringar. Genom APL perioderna får de nu, som arbetsgivare möjlighet att testa av andra s.k. mjuka faktorer samtidigt som eleverna har större möjligheter att t.ex. tydligare komma in i arbetslagen. Att ha möjlighet att testa av s.k. mjuka faktorer ses av dem som oerhört viktigt då de är allt viktigare vid rekrytering. En ökade målfokusering, möjligheter till högre ingångslön och samarbetet med näringslivet bedöms även innebära att eleverna tycker att utbildningen är mer på riktigt. Tillsammans gör det att intervjurespondenterna upplever att eleverna är stoltare, mer motiverade och drivna. De tycker sig även se att dagens elever, i och med det nya konceptet, kan mer än tidigare. I enkäten och intervjuerna framkom det tankar kring områden som går att fortsätta utveckla för att ytterligare förbättra konceptet. Dels kan vi enligt bild 11 (se nedan) från enkäten se att de vill fortsätta prioritera utvecklingsarbetet med examentest/examensprov, fortbildning av lärarna, öka samverkan mellan skola och anställande företag m.m. De prioriterade områdena ligger i linje med de områden som även prioriteras av lärare och skolledare. 15

17 Bild 11. Fråga 23 från enkät till branschbedömare I enlighet med konceptetes intentioner avser inte test, yrkesprov och APL fullt ut ersätta de 1600 lärlingstimmarna. Utan testen och proven syftar till att undersöka eleverna kunskapsnivåer och APL att bl.a. minska lärlingsperioden. Här kan man även se att branschbedömarna ser det på ett liknande sett. Av enkäten och intervjuerna framkommer att testen/proven inte fullt ut kan ersätta de 1600 lärlingsutbildningstimmarna. Hos de intervjuade finns det en upplevelse av att de elever som är färdiga med utbildningen inte är riktigt klara första års montörer utan behöver mer erfarenhet. Av intervjuerna framkommer det att företagen hanterar detta på lite olika sätt. T.ex. genom en förlängd lärlingsperioder/första års montörsperiod, ytterligare/förlängd inskolning efter anställning m.m. Kopplat till detta framgick det även att det upplevs finnas en otydlighet kring konceptet främst vad det gäller om eleverna är klara först års montörer efter utbildningen. Det finns ytterligare behov av extern kommunikation kring konceptet vad gäller innehåll och tillgodoräknande av APL osv. Hur konceptet fungerar och vad det innebär. Här ser man det som viktigt att fortsätta utveckla tydlig information och marknadsföringsmaterial för de olika målgrupperna- skola, elever och företag/bransch. 16

18 När det gäller APLen så framkommer det av intervjuerna att de skulle vilja ytterliga öka flexibiliteten och dess omfattning. Exempel som tas upp är bl.a. att införa APL redan under årskurs 1 för att eleverna snabbt skall få en tydlig bild av yrket. Det är också viktigt att fortsätta utveckla och kvalitetssäkra handledningsutbildningen. Samtidigt som det bedöms viktigt med mer praktik understryker de dock vikten av att i utbildningen fortsätta blanda teori och praktik. Det fördes fram tankar kring att många elever är hos en och samma arbetsgivare under samtliga delar av sin APL. Detta kan ses leda till både fördelar så som t.ex. vid rekrytering men även nackdelar så som t.ex. snävare bild av yrket, mindre valmöjligheter för eleven osv. Det uppfattas som viktigt att kontinuerligt öka engagemanget kring frågan, spridning av konceptet och fortsätta involvera fler och nya företag/handledare. Här bedöms EIO ha en viktig roll då det upplevs finnas företag inom branschen som ännu inte har sett alla möjligheter med konceptet. 17

19 4. ANALYS OCH REKOMMENDATIONER Av de 38 enkätsvar och 11 intervjuer som European Minds har genomfört i utvärderingen kan man dra bl.a. följande slutsatser. Det finns en unison bild av att konceptet är väldigt bra och att det är ett viktigt verktyg för att utveckla skolan. Det finns en hög grad av nöjdhet med konceptet och 30 av 38 (4 personer vet ej/kan ej bedöma) personer skulle rekommendera det till en annan skola. Utvärderingen har identifiera att ETG konceptet enligt respondenterna i utvärderingen inneburit bl.a. följande effekter: - Eleverna upplevs få en mer komplett utbildning och ha lättare att komma in på arbetsmarknaden- den utökade APL perioden underlättar för arbetsgivare att anställa och är ett viktigt instrument i företagens rekryteringsprocesser - ETG Partner har bidragit till att utveckla skolan- utbildningen har blivit bättre, högre överensstämmelse med branschens behov och inneburit en ökad status för både skolorna och elektrikerutbildningarna - Samverkan mellan skola och bransch är en nyckelfaktor för att lyckas. Samverkan har utvecklats genom ETG Partner och den bedöms fungera bra dock varierar den vad gäller innehåll och vilka aktörer som är involverade Utifrån utvärderingens resultat vill European Minds komma med följande rekommendationer och funderingar: - Tydliggör och bemöt skolornas och lärarnas förväntningar I enkäter och intervjuer framkommer det att det finns höga förväntningar som initialt inte uppfylls. Förväntningarna är särskilt kopplade till den upplevda höga kostnaden för konceptet. European Minds ser det därmed vikten av att fortsätta skapa en dialog kring förväntningar, tydliggöra konceptets mervärden i relation till kostnaderna och ev. utöka stödet under första året/uppstarten av konceptet - Öka fokus på och stödet i att förankra, spridda och sälja in konceptet till befintliga och nya skolor Det finns ett stort intresse för konceptet i de befintliga skolorna. Intresset är högst hos involverade lärare. I relationsbyggande är det viktigt att fortsätta rikta sig till lärare då de tenderar vara långsiktiga och bärare av konceptet. En utmaning är dock att skapa relationer med personer t.ex. skolledare och politiker som har mandat kring mer strategiska frågor. Frågor kring t.ex. budgetar, diskussioner kring kompetensförsörjning 18

20 på lokalt/regionalt plan osv. I syfte att underlätta den strategiska dialogen med befintliga och potentiellt nya medlemsskolor kan det vara viktigt att koppla diskussionen till andra aktuella samhällsfrågor. Hur kan man från ETGs sida närma sig olika intressenter inom befintliga eller nya skolor samt andra aktörer? Hur, vad och med vem, på vilken nivå för man olika typer av dialoger? - Tydliggör de involverade företagens roll i konceptet Av utvärderingen framgår det att det finns en vis osäkerhet kring vilken roll man har och vad man företräder som branschbedömare/företag. Företräder man sitt företag eller företräder man branschen? - För dialog om syftet med skolornas och företagens samverkan Vad gäller samverkan så upplevs den fungera bra. Den varierar dock mellan de olika skolorna vad gäller innehåll och vilka aktörer som ingår. Här kan det finnas vinster i att fortsätta diskutera vad samverkan skall syfta till? Finns det en gemensam bild för alla involverade i relation till övergripande syfte och målsättningar med ETG partner? Finns det ytterligare aktörer som borde involveras i samverkan beroende på syftet? Om det finns en roll, vad är då ETGs roll i utveckling av samverkan? - Öka fokus på och stödet i att sälja in konceptet till branschen och nya företag Skolorna upplever det många gånger som svårt att sälja in konceptet till företagen. Här finns det en möjlighet för ETG att skapa tydliga mervärden för sina partnerskolor. Som ett led i detta kan det även ev. finnas behov av att ta fram ytterligare kommunikationsoch spridningsmaterial riktade till olika målgrupper - Kommunicera konceptet mervärde till involverade parter Det finns en tydlig uppfattning att konceptet är positivt och utvecklar utbildningen och eleverna. Dock finns det utmaningar för de involverade, främst lärare/skolledare att värdera konceptets mervärde för företagen/branschen. European Minds bedömer det som viktigt att fortsätta denna dialog med samtliga involverade aktörer i syfte att identifiera, synliggöra och kommunicera effekter och mervärden. Här bedöms EIO/EUU ha en viktig roll i att fortsätta identifiera och analysera frågan kring branschens behov och vinster. Att ytterligare kommunicera och spridda mervärden utifrån ett mer aggregerat branschperspektiv bedöms även som viktigt utifrån den generella spridningsutmaningen i konceptet. Framförallt kan detta tänkas finnas hos företag som skall anställa eleverna men som inte är bekanta med konceptet. Hur värderar man ETG Parters utbildning i relation till andra mer traditionella utbildningar? Om man utgår från att skolorna utbildar för ett 19

Hur ansöker man för att bli en ETG-partner?

Hur ansöker man för att bli en ETG-partner? Hur ansöker man för att bli en ETG-partner? Det här dokumentet är tänkt att fungera som ett stöd för den ansökan som vi vill att ni som skola ska prestera för att komma i föremål för ett beslut att bli

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Ekebackens förskola belägen i Högsby kommun 1(11) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 En utvärdering genomförd under hösten 2009 För Terapikolonier AB Ulrika Sundqvist Sammanfattning föräldraenkäter Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv sida 1 av 8 SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv Analys/återkoppling från fokusgrupper och deltagarenkät Joel Hedlund, European Minds sida 2 av 8 Deltagarnas syn på projektet SPIRA Integration

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Ö Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Karen Nowé Hedvall Cecilia Gärdén Mikael Gunnarsson Utvärdering av biblioteksprojekt, följeforskning, lärande och kompetensutveckling samt kunskapsorgansation.

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Avesta kommun Februari 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret Skolinspektionens granskning

Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret Skolinspektionens granskning Kommunernas arbete med aktivitetsansvaret 2015 Skolinspektionens granskning Regeringsuppdrag Slutrapport till regeringen 1 mars 2016 projektet avslutas december 2016 2016-05-13 2 Skolinspektionens kvalitetsgranskning

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

VÄLKOMNA! Startkonferens om LUPP 2015

VÄLKOMNA! Startkonferens om LUPP 2015 VÄLKOMNA! Startkonferens om LUPP 2015 Syftet med Lupp Hur göra och vem gör vad? Vad är Lupp? Lupp speglar den nationella ungdomspolitiken Enkätverktyg för att få kunskap om unga Löpande arbete Årlig inbjudan

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Svenska Bostäder Järvalyftet Egenförsörjning

Svenska Bostäder Järvalyftet Egenförsörjning Svenska Bostäder Järvalyftet Egenförsörjning Det här är Svenska Bostäder Sveriges största kommunala bostadsbolag Grundades 1944 Ägs av Stockholms stad 28 000 lägenheter och 825 studentbostäder 4 200 kommersiella

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Tips och idéer från Elektriska Installatörsorganisationen EIO 2015-02-23 Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds

Projekt VIGOR. - utvärderingsrapport. Luleå 2012-07- 15 Anna Berg Jansson, European Minds Projekt VIGOR utvärderingsrapport Luleå 20120715 Anna Berg Jansson, European Minds Inledning VIGOR är ett kompetensutvecklingsprojekt som drivits av Storumans kommun med stöd av Europeiska socialfonden

Läs mer

YH-forum 22 mars 2017

YH-forum 22 mars 2017 YH-forum 22 mars 2017 Christer Bergqvist, verksamhetschef Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan Program Det går bra för yrkeshögskolan Vad har hänt sedan sist - vad är på gång

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Utvärdering av projektet Gröna Rehab

Utvärdering av projektet Gröna Rehab Utvärdering av projektet Gröna Rehab ISM-häfte nr 3 Eva Sahlin Gunnar Ahlborg jr Institutet för stressmedicin FÖRORD Styrgruppen för Gröna Rehab representerande Västra Götalandsregionens miljönämnd, folkhälsokommitté

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Sammanfattning av granskningen: De studerande är positiva

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Göteborg Stad Trafikkontoret 30 jan 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Deltagare...

Läs mer

Forskningsbaserad skolutveckling i teori och praktik

Forskningsbaserad skolutveckling i teori och praktik Forskningsbaserad skolutveckling i teori och praktik Med fokus på att styra och leda Carl-henrik.adolfsson@lnu.se Fokus för dagens föreläsning Utifrån resultat och lärdomar från två större genomförda skolutvecklingsprojket

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2013

Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2013 Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2013 I anslutning till vårterminens kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 har 557 lärare

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter. Här placerar du in din bild

Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter. Här placerar du in din bild Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter Här placerar du in din bild Januari 2011 Bild framsida Foto Länsstyrelsen Värmland Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare Hotell och restaurang 800 svar Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Beteende Beteende förändring över tid

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

En marknadsplats för kompetens och karriär

En marknadsplats för kompetens och karriär K2 En marknadsplats för kompetens och karriär 1 Vi som leder seminariet Lena Lago, Projektledare för arbetsmarknadsprojektet K2, Södertälje kommun Jonas Berg, Handlare, Ica Maxi Södertälje 2 Syftet med

Läs mer

Teknikcollege kriteriet - kvalitetssäkring. Karin Thapper Teknikföretagen

Teknikcollege kriteriet - kvalitetssäkring. Karin Thapper Teknikföretagen Teknikcollege kriteriet - kvalitetssäkring Karin Thapper Teknikföretagen Varför Teknikcollege? Mismatch mellan skola och industri http://www.teknikcollege.se Kriterier Regionalt perspektiv Samverkan med

Läs mer

Kvalitetssäkrad granskningsprocess

Kvalitetssäkrad granskningsprocess Kvalitetssäkrad granskningsprocess Från första ansökan till certifiering Huvudansökan Delansökan Intresseanmälan kommer in Ansökan kommer in Industrirådet granskar ansökan Gransknings -besök i regionen

Läs mer

Förskolechefen och det systematiska kvalitetsarbetet STEG I, KARTLÄGGNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LEDARSKAP OCH KOLLEGIALT LÄRANDE

Förskolechefen och det systematiska kvalitetsarbetet STEG I, KARTLÄGGNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LEDARSKAP OCH KOLLEGIALT LÄRANDE Förskolechefen och det systematiska kvalitetsarbetet STEG I, KARTLÄGGNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LEDARSKAP OCH KOLLEGIALT LÄRANDE Jan Håkansson Linnéuniversitetet Syfte, att bidra till Förståelse av förskolechefers

Läs mer

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander Grönt konfererande - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer Av Åsa Nylander Syfte Syftet med den här studien är att undersöka hur konferensanläggningar använder sig av sina

Läs mer

Utvärdering av dialogmötet 5 oktober Svar från politiken

Utvärdering av dialogmötet 5 oktober Svar från politiken Utvärdering av dialogmötet oktober 0 - Svar från politiken Utvärdering dialogmötet oktober sammanställning Den oktober 0 hölls ett dialogmöte mellan Linköpings kommun och den idéburna sektorn. Inbjudna

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning?

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Syfte och bakgrund Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur ledare i de 500 bolagen med störst omsättning i Sverige upplever

Läs mer

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %.

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %. ABDCE Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning -1-5 LÄRLINGSSYSTEM VÅRD, OMSORG, SKOLA OCH FÖRSKOLA ANN MARONT, PROJEKTLEDARE TFN 5 53 Resultat; Lärling Rekrytering svar från handledarna Rekryteringens

Läs mer

SKURUPS KOMMUN Ungdomens hus 2006-12-13. Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups kommun

SKURUPS KOMMUN Ungdomens hus 2006-12-13. Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups kommun Ungdomens hus -1-13 Till; Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnadsenheten Sociala funktionen Marianne Bentzel Håkansson Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Sida 1 av 5 Från och med utlysning tre (ansökningsperiod 12 januari-19 februari 2016) ställer Sverige-Norge programmet krav på

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning Sammanfattning Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i gymnasieskolan 3 Sammanfattning Skolinspektionens kvalitetsgranskning av skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i gymnasieskolan

Läs mer

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG Utredning av Miljöledningssystem och Koldioxidkartläggning EMC Sverige Undersökning och rapport utförd av Annlie Zell och Syfte, målgrupp/urval och tillvägagångssätt

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige Övergripande granskning Sammanställning till KPMG AB 6 november 2015 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Sammanfattande bedömning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 3 5. Metod 3 6. Resultat

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Revisionsrapport Motala kommun

Revisionsrapport Motala kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskningar från 2011 Motala kommun Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning 1 Kommunstyrelsen 2 Granskning av IT-verksamheten 2 Socialnämnden 4 Granskning av uppföljning

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Övergripande En kontaktperson för styrgruppen ska anges: Namn Adress Postadress Fakturaadress, E-postadress Telefon

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun VOK AB Delrapport ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Mars 2010 VOK AB Nygatan 24 52330 Ulricehamn Tel: 0321 12105 www.vok.se

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Linda Marklund Pedagogiskt ledarskap Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna

Läs mer

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 78 000 ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 Sommaren 2014 har landets kommuner och landsting ordnat feriejobb/feriepraktik åt 78 000 ungdomar. I en enkät som har besvarats av 229 kommuner

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Utbildningen är granskad av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

LFA som stöd vid granskning Intressenter:

LFA som stöd vid granskning Intressenter: LFA i praktiken LFA som stöd vid granskning Intressenter: Finns en strategi bakom val av aktörer? Relevans? Problem-/situationsbeskrivning: Relevans i förhållande till projektmål? Finns huvudproblem, orsaker

Läs mer