Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket."

Transkript

1 MSB-14.1 Myndigheten för 1 (10) Antecknat av Jenny Selrot Mötesdatum Mötestid Närvarande Länsstyrelsen Katarina Fredriksson Staffan Edler Monica Eurenius (del av tid) Susanna Löfgren (del av tid) MSB Hans Petterson Peter Norlander Jenny Selrot Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Inledning Myndigheten för (MSB) genomförde operativ tillsyn och tillsynsvägledning vid Länsstyrelsen i Jämtlands län den 12 december 2012, enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, och lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, Sevesolagen. Besöken genomförs utifrån en årligen fastställd tillsynsplan. Dessa består av operativ tillsyn enligt LSO för att kontrollera om länsstyrelsen uppfyller kraven som följer av lagar och andra bindande föreskrifter. Vidare tillsynsvägledning som består av uppföljning, utvärdering och samordning av länsstyrelsens operativa tillsyn enligt LSO och Sevesolagen samt stöd och råd i tillsynsfrågor. Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket. Detta dokument består av två delar. I den första delen har MSB sammanställt sina bedömningar och eventuella förbättringsförslag. I den andra delen finns minnesanteckningarna från besöket. Uppföljning Om inte annat anges kommer uppföljning att ske i samband med MSB:s tillsyn och arbete med tillsynsvägledning.

2 2 (10) MSB:s bedömningar och förbättringsförslag MSB:s bedömning av länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning MSB bedömer att länsstyrelsen inom de flesta områden uppfyller lagens krav avseende ansvar för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. I nuläget finns dock ingen aktuell fastställd planläggning för området vilket är en förutsättning för en god beredskap. MSB vill särskilt understryka vikten av att länsstyrelsen säkerställer att det finns resurser, kompetens och en kontinuitet i arbetet för hanteringen av de uppgifter enligt LSO som länsstyrelsen har att ansvara för. Nedan redovisas förbättringsområden som MSB bedömer behöver utvecklas. Förbättringsområden MSB anser att följande områden är särskilt angelägna att utveckla. Länsstyrelsen bör: - utveckla och fastställa program för länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst och sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Senast vill MSB ha de fastställda programmen för kännedom. - komplettera saneringsprogrammet med uppgifter om vad som är skyddsvärt i Jämtland samt göra en övergripande prioritering av vad som behöver skyddas och saneras i framför allt ett första skede efter en kärnteknisk olycka. - ta fram en utbildningsplan och en övningsplan på kortare och längre sikt för räddningstjänst och sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Senast vill MSB ha de kortsiktiga planerna och senast de långsiktiga planerna för kännedom. MSB föreslår att länsstyrelsen för att höja verksamhetens kvalitet genomför följande förbättringar. Länsstyrelsen bör: - återuppta samarbetet i den så kallade Kärnenergiberedskapsgruppen. MSB:s bedömning av länsstyrelsens ansvar för övertagande av ansvar för kommunal räddningstjänst MSB bedömer att länsstyrelsen inom de flesta områden uppfyller lagens krav avseende ansvar för övertagande av kommunal räddningstjänst. I nuläget finns dock ingen aktuell fastställd planläggning för området vilket är en förutsättning för en god beredskap. Nedan redovisas förbättringsområden som MSB bedömer behöver utvecklas.

3 3 (10) Förbättringsområden MSB anser att följande områden är särskilt angelägna att utveckla. Länsstyrelsen bör: - utveckla och fastställa program för ansvar för övertagande av kommunal räddningstjänst. Senast vill MSB ha de fastställda programmen för kännedom. - ta fram en utbildningsplan och en övningsplan på kortare och längre sikt för övertagande av kommunal räddningstjänst. Senast vill MSB ha den kortsiktiga planen och senast den långsiktiga planen för kännedom. MSB:s bedömning av länsstyrelsernas tillsyn över kommunernas skyldigheter enligt LSO MSB bedömer att länsstyrelsen i stort uppfyller lagens intentioner avseende länsstyrelsens tillsyn över kommunernas skyldigheter enligt LSO. Länsstyrelsen behöver utveckla arbetssätt för att i slutet av mandatperioden kunna göra en bedömning av kommunernas lagefterlevnad utifrån LSO. Flera åtgärder som framförallt berör dokumentation och rutiner bör genomföras av länsstyrelsen, för att kvalitetssäkra verksamheten och göra den mindre känslig vid eventuella personalförändringar. Nedan redovisas förbättringsområden. Förbättringsområden MSB föreslår att länsstyrelsen för att höja verksamhetens kvalitet genomför följande förbättringar. Länsstyrelsen bör: dokumentera tillsynsverksamheten enligt LSO i länsstyrelsens tillsynsplan. aktivt använda årsuppföljningen som ett analysstöd till kommunerna i uppföljningen av deras arbete och som ett jämförelseunderlag mellan kommuner. Återkoppling bör ske årligen utifrån underlaget. verka för att den kommunala egenkontrollen utvecklas och för att fördjupade olycksutredningar regelmässigt genomförs. Dessa verksamheter utgör väsentliga delar för styrning och uppföljning av arbetet med skydd mot olyckor. fastställa riktlinjer för när och hur uppföljning bör ske av kommunens agerande vid större räddningsinsatser. Exempelvis kan urvalskriterier beskrivas, liksom hur ett eventuellt behov av extern utredningskompetens kan täckas. MSB:s bedömning avseende rådgivning och information samt beslut om farlig verksamhet MSB bedömer att länsstyrelsen i stort uppfyller lagens krav avseende rådgivning och information samt beslut om farlig verksamhet. Det finns behov av att dokumentera verksamheten, för att göra den mindre känslig för personalförändringar. Nedan redovisas förbättringsområden.

4 4 (10) Förbättringsområden MSB föreslår att länsstyrelsen för att höja verksamhetens kvalitet genomför följande förbättringar. Länsstyrelsen bör: regelbundet bedöma kommunernas behov av rådgivning och information samt efterfråga kommunernas egna önskemål om stöd. upprätta en rutin för handläggning av farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4. MSB:s bedömning av länsstyrelsens arbete med tillsyn enligt Sevesolagstiftningen MSB bedömer att länsstyrelsen inom de flesta områden uppfyller Sevesolagens intentioner. MSB vill dock belysa ett par områden där länsstyrelsen bör utföra förbättringar för att i en högre utsträckning uppnå lagstiftingens intentioner. Dessa områden framgår i nedanstående förbättringsområden. MSB vill också belysa vikten av fortlöpande kompetensutveckling för att möta den utveckling inom Sevesoområdet som kontinuerligt sker. Förbättringsområden För att höja verksamhetens kvalitet föreslår MSB att länsstyrelsen genomför nedanstående förbättringar. Länsstyrelsen bör: skapa rutiner och utveckla sina former för samverkan med Arbetsmiljöverket vid planering och genomförande av kontinuerlig Sevesotillsyn. skapa rutiner för att säkerställa statusen på verksamhetsutövarnas handlingsprogram. säkerställa att länsstyrelsen har tillgång till Sevesodatabasen. Tillsynsenheten L T Lena Tellvik Enhetschef

5 5 (10) Operativ tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor Vid tillsynen har MSB utgått ifrån planläggning som har varit på remiss till berörda myndigheter men inte fastställts. Länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning Enligt lagen om skydd mot olyckor har länsstyrelsen ansvar för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Vid tillsynen kontrollerar MSB följande: länsstyrelsen har fastställda program för räddningstjänst och sanering som enligt 4 kap 21 FSO behandlar - organisation och ledning - samband - strålningsmätning - information till allmänheten - personella och materiella resurser i länet - saneringsmetoder - andra frågor av betydelse för beredskapen. Utöver ovanstående gör MSB tolkningen att - programmen bör ha ett aktuellt innehåll där hänsyn tas till regionala förhållanden - presumtiva räddnings- och saneringsledare bör ha utsetts - länsstyrelsens organisation bör ha utbildats och övats enligt fastställda program. Länsstyrelsen informerade om att deras krisorganisation är planerad för minst en veckas uthållighet. För närvarande pågår ett arbete med att likrikta krisorganisationerna hos länsstyrelserna i nordlänen, det så kallade NordSam. Syftet med detta är att enklare kunna hjälpa varandra med resurser vid en olycka eller kris. Vidare finns en möjlighet för NordSam-länen att få stöd från Västmanland. Det finns två stabschefer, vilka har relevant utbildning. En av dem har gått MSB:s stabschefsutbildning. Länsstyrelsen har också tre presumtiva räddningsledare som är väl insatta i länsstyrelsens organisation för dessa frågor. Räddningsledarna har deltagit vid övningar och varit med i remissförfarandet av planläggningen.

6 6 (10) Det finns för tillfället ett vilande nätverk för kärnenergiberedskapen, den så kallade kärnenergiberedskapsgruppen i länet. Länsstyrelsen som är sammankallande planerar att återuppta nätverket och därmed även se över vilka resurser som ska ingå i gruppen. Då nätverket var aktivt fanns tillgång till externa experter inom detta område. För närvarande pågår ett projekt för att öva hanteringen av olika sambandssystem. Rakel som är ett relativt nytt sambandssystem testas kontinuerligt hos länsstyrelsen. När det gäller WIS så använder framför allt TiB:arna det i sitt dagliga arbete. Det finns reservkraft på länsstyrelsen för minst en veckas drift. Länsstyrelsen har en informationsansvarig för kärnteknisk olycka. Länsstyrelsen planerar dock att utöka informatörs- och kommunikatörstjänsterna till fyra personer. I NordSam-länen finns ett bra samarbete mellan informatörerna. Under våren 2013 kommer även ett kriskommunikationsnätverk inom NordSam att starta. Var sjunde månad genomför kommunerna i länet mätningar av bakgrundsstrålningen. Detta fungerar bra och resultaten rapporteras in till SSM. Länsstyrelsen har två presumtiva saneringsledare. Länsstyrelsen har inte gjort någon sammanställning av vad som är skyddsvärt i Jämtland eller gjort en övergripande prioritering av vad som först behöver saneras i ett initialt skede efter en kärnteknisk olycka. Länsstyrelsens ansvar för övertagande av ansvar för kommunal räddningstjänst Länsstyrelsen får i vissa fall ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst och ska för detta upprätta de planer som myndigheten behöver. MSB gör tolkningen att: - den fastställda planläggningen bör ha ett aktuellt innehåll där hänsyn är tagen till regionala förhållanden och troliga olycksscenarier - presumtiva räddningsledare bör ha utsetts - länsstyrelsens organisation bör ha utbildats och övats enligt fastställd planläggning - allmänheten ska ha informerats om innehållet i planen. Länsstyrelsen har tre presumtiva räddningsledare utsedda. Dessa personer är desamma som är räddningsledare för en kärnteknisk olycka. Länsstyrelsen i Jämtland var 1997 med om en olycka som ledde till att länsstyrelsen tog över ansvaret för kommunal räddningstjänst. Två år före olyckan övades övertagande, men sedan dess har ingen övning på detta område genomförts.

7 7 (10) Länsstyrelsen har mallar förberedda för övertagande och frånträde av ansvaret för kommunal räddningstjänst. Utbildning och övning avseende räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk olycka samt övertagande av kommunal räddningstjänst Länsstyrelsen planerar att ta fram en utbildnings- och övningsplan. Inför framtagandet av den långsiktiga planeringen av utbildningar och övningar kommer en kartläggning av befintliga kompetenser främst inom länsstyrelsen att göras. Länsstyrelsen har även fått ekonomiska resurser från MSB för ett utbildningsprojekt.

8 8 (10) Tillsynsvägledning enligt lagen om skydd mot olyckor Länsstyrelsens tillsyn över kommunernas skyldigheter enligt LSO Vid tillsynen har MSB utgått ifrån den tolkning som MSB gjort av vad länsstyrelsens tillsynsverksamhet minst bör omfatta, vilken redovisas nedan. - Länsstyrelsen sammanställer en bedömning av kommunernas lagefterlevnad - Länsstyrelsen har en fastställd tillsynsplan - Länsstyrelsen genomför minst två tillsynsbesök i varje räddningstjänstkommun per mandatperiod. Det ena besöket bör fokusera på kommunens preciserade skyldigheter som åligger kommunen enligt LSO. Det andra besöket på kommunens resultat under mandatperioden utifrån de mål om skydd och säkerhet som anges i LSO och i handlingsprogrammet - Återkoppling sker av den årsuppföljning som görs över kommunernas verksamhet varje år. - Länsstyrelsen bedömer hur kommunernas egenkontroll av verksamheten enligt LSO fungerar. - Länsstyrelsen har förmåga att följa upp kommunernas agerande vid större räddningstjänstinsatser eller när länsstyrelsen själva anser att det är nödvändigt. Den fortsatta diskussionen utgick från ovanstående tolkning och avslutades även med en diskussion kring länsstyrelsens ansvar att vägleda och ge råd enligt 1 kap. 5 LSO. Under besöket diskuterades även länsstyrelsens ansvar att fatta beslut om vilka verksamheter som ska omfattas av kraven enligt 2 kap. 4 LSO. Länsstyrelsens bedömning av kommunernas lagefterlevnad Länsstyrelsen bedömer att man genom årsuppföljning, tillsynsbesök, bedömning av risk- och sårbarhetsanalyser samt övriga kontakter med kommunerna får underlag nog för att bedöma kommunernas lagefterlevnad. Generellt anser länsstyrelsen att samgåendet i förbund lett till förbättringar i verksamheten, bland annat avseende den förebyggande verksamheten. Samtidigt är situationen inte helt tillfredsställande inom delar av länet, vilket krävt återkommande uppföljningar. Samarbete finns med kommunerna och länsstyrelsen i Västernorrland. Plan för tillsyn och inriktning av tillsynsverksamheten En generell plan för tillsyn inom länsstyrelsen finns upprättad, men däremot ingen specifik för tillsynsverksamheten enligt LSO. Ambitionsnivån för tillsynsverksamheten motsvarar den som MSB rekommenderar avseende intervall och inriktning, d.v.s. två besök per mandatperiod, varav ett med fokus på preciserade skyldigheter och ett inriktat på resultat. Viss behovsanpassning sker. Två kommuner besöks årligen och tillsynen enligt LSO samordnas med

9 9 (10) den enligt LEH. Avseende LSO finns för närvarande tre tillsynsobjekt. Samverkan sker inom NordSam, bland annat avseende tillsyn av resultat. Återkoppling av årsuppföljning Årsuppföljningen återkopplas till kommunerna vid tillsynsbesöken samt i särskild ordning när specifika frågor följs upp. Resultaten har dock diskuterats med två räddningschefer. Länsstyrelsen noterar att kommunerna, främst förbunden, till viss del själva använder MSB:s IDA-system, men däremot endast i begränsad omfattning drar nytta av data i årsuppföljningen. Kommunernas egenkontroll Kvaliteten på kommunernas egenkontroll och omfattningen av den politiska styrningen varierar mellan kommunerna. Länsstyrelsen upplever att förbunden är bättre på att arbeta med egenkontroll. Egenkontrollen tas upp av länsstyrelsen vid tillsyn av resultat, men man menar samtidigt att man har svårt att ställa krav på egenkontroll. Länsstyrelsen begär in fördjupade olycksutredningar och skriver utlåtande på dessa, men man har inte dokumenterade kriterier för när olycksundersökningarna ska begäras in. Kvaliteten på utredningarna har förbättrats, men alla kommuner har inte fasta kriterier för när och hur fördjupade olycksutredningar ska genomföras. En regional samordnare för olycksundersökningar finns utsedd. Jämtland samarbetar med Västernorrlands län i fråga om att sprida erfarenheter från olyckor. Uppföljning av kommunens agerande vid större räddningsinsatser Det har enligt länsstyrelsen funnits skäl att granska vissa händelser, vilket man i de fallen gjort. Länsstyrelsen har dock ej särskilda rutiner eller kriterier avseende uppföljning av kommunens agerande. En bedömning görs istället från fall till fall. Länsstyrelens ansvar att genomföra rådgivning och information enligt 1 kap. 5 LSO Länsstyrelsen stödjer kommunerna genom yttrande över handlingsprogram. Inom NordSam förekommer visst framtagande av dokument till stöd för den kommunala verksamheten avseende dammar och farliga verksamheter i övrigt. Andra insatser har varit att verka för ökad användning av GIS för analyser. Länsstyrelsens ansvar att besluta om så kallade farlig verksamhet enligt 2 kap 4 En dokumenterad process saknas inom länsstyrelsen för att identifiera, besluta om, ajourhålla och avveckla så kallade farliga verksamheter. Dialog förs dock med kommunerna i samband med tillsynsbesöken om riskerna inom kommunen. Väntande beslut gäller i första hand avveckling av anläggningar. Dock förekommer arbete med ett antal dammanläggningar som potentiella farliga verksamheter. Principen är att dammar i konsekvensklass 1A (1+ i RIDAS 2012) ska utgöra farlig verksamhet.

10 10 (10) Tillsynsvägledning enligt Sevesolagen Länsstyrelsens arbete med tillsyn enligt Sevesolagstiftningen Vid tillsynsvägledningen har följande områden följts upp och diskuterats: Organisation, resurser och kompetens Tillsynsprogram, tillsyn och samverkan Omgivningsfaktorer Tillsyn och planering Organisation, resurser och kompetens Ansvaret för Sevesofrågorna ligger på Miljöskyddsenheten och i vissa frågor samverkar man även med Samhällsbyggnadsenheten. I dagsläget finns två handläggare med erfarenhet av Seveso-tillsyn vid länsstyrelsen. En av dessa slutar på grund av pension under nästa år. Länsstyrelsen har i dagsläget ingen plan för att hantera ett eventuellt kompetensbortfall inom området. Tillsynsprogram, tillsyn och samverkan Länsstyrelsen har i dagsläget en Sevesoverksamhet på den lägre kravnivån. För denna verksamhet finns ett tillsynsprogram som beskriver verksamheten samt den planerade tillsynen. Länsstyrelsen bedriver även miljöbalkstillsyn på verksamheten och besöker företaget minst en gång varje år. Länsstyrelsen har inte besökt företaget för specifik Sevesotillsyn sedan 2006 och enligt uppgift i Sevesodatabasen har företagets handlingsprogram inte kontrollerats sedan dess. Enligt tillsynsprogrammet ska en specifik Sevesotillsyn tillsammans med räddningstjänst och Arbetsmiljöverket genomföras under Länsstyrelsen har i dagsläget inget utvecklat samarbete med Arbetsmiljöverket och känner inte till om AV utfört någon Sevesotillsyn vid företaget. Länsstyrelsen tycker det är svårt att hitta gemensamma tider för tillsyn tillsammans med AV. Samarbetet med räddningstjänsten är dock mer utvecklat. Internt fungerar samarbetet med Länsstyrelsens beredskapshandläggare bra och de brukar också delta vid tillsyn. Omgivningsfaktorer Sevesoverksamheten är lokaliserad så att inga omgivningsfaktorer förekommer. Detta var ett krav från länsstyrelsen då verksamheten etablerades.

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (5) Antecknat av Carl Bonde Peter Norlander Mötesdatum 2012-11-21 Mötestid 09.00-15.00 Länsstyrelsen Karin Sigvardsson (enhetschef)

Läs mer

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (5) Datum 2012-12-13 Diarienr 2012-3726-4 Antecknat av Carl Bonde Peter Norlander Mötesdatum 2012-10-24 Mötestid 09.00-15.00 Länsstyrelsen

Läs mer

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (6) Antecknat av Jenny Selrot Mötesdatum 2011-11-01 Mötestid 08.30-12.00 Närvarande Länsstyrelsen i Värmlands län: Leif Gustavsson Johan Olsson Johan Seger

Läs mer

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (13) Antecknat av Charlotte Larsgården Eleonor Storm Frida Billström Närvarande Länsstyrelsen i Östergötlands län: Eva Kihlkrans Carl Granström Peter Olofsson

Läs mer

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket.

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket. MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (20) Antecknat av Peter Norlander Jenny Selrot Frida Billström Mötesdatum 2012-02-07 Mötestid 08.00-15.00 Närvarande Länsstyrelsen

Läs mer

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket.

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket. MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (11) Samordnat av Carina Fredström Mötesdatum 2015-05-07 Mötestid 08:30 16:45 Närvarande Länsstyrelsen Stig Husin Torbjörn Johansson

Läs mer

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesteckningar 1 (6) Antecknat av Hans Flyman Närvarande Länsstyrelsen: Torbjörn Johansson Mona Åkerström Göran Cederholm MSB: Hans Flyman, tillsynsenheten

Läs mer

Östgötamodellen för Egenkontroll. Calle Granström

Östgötamodellen för Egenkontroll. Calle Granström Östgötamodellen för Egenkontroll Calle Granström Förutsättningar och drivkraft för förändring Länsstyrelsen hade länge påtalat vikten av egenkontroll De egenkontroller som kom in var av mycket skiftande

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Tillsynsplan 2016 enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för Västmanlands län.

Tillsynsplan 2016 enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för Västmanlands län. 1 (7) MILJÖENHETEN Jenny Sörensen Sarlin Telefon 010-224 93 39 Jenny.sorensen.sarlin@lansstyrelsen.se Tillsynsplan 2016 enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats

Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats 2012-02-15 1(12) Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 611 86 NYKÖPING Stora torget

Läs mer

Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014

Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014 Malung-Salens kommun Kallelse/underrättelse Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014 Plats: Räddningstjänsten, Malung Tid: 13.00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2012

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

En fördjupad uppföljning av bestämmelserna om information till allmänheten har gjorts under året och resultaten redovisas.

En fördjupad uppföljning av bestämmelserna om information till allmänheten har gjorts under året och resultaten redovisas. Enhet Tillsynsavdelningen Handläggare, direkttelefon Carina Fredström 010-240 50 65 E-post carina.fredstrom@msbmyndigheten.se PM 1 (12) Årssammanställning 2008 av Räddningsverkets tillsyn enligt lagen

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) UL-TILLS Peter Norlander Carina Fredström Malin Uppvall Årssammanställning för år 2014 av MSB:s tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Planering av tillsynsverksamheten

Planering av tillsynsverksamheten Kapitel 1 Planering av tillsynsverksamheten Tillsynsverksamheten kan ses som en process där planeringen är det första steget. För att tillsynen ska bli effektiv på det sätt som förarbetena till LSO avser,

Läs mer

Fråga; Är säkerhetsrapporten och handlingsprogrammet offentlig handling?

Fråga; Är säkerhetsrapporten och handlingsprogrammet offentlig handling? Frågor och svar Sevesokonferensen 2015 Nedanstående svar är MSB:s nuvarande tolkning och kan komma att ändras om mer fakta eller domstolsavgöranden kommer. Varje myndighet och företag behöver göra en egen

Läs mer

Myndigheters erfarenheter från Sevesotillsyn

Myndigheters erfarenheter från Sevesotillsyn Myndigheters erfarenheter från Sevesotillsyn Enkätundersökning besvarad av länsstyrelserna och Arbetsmiljöverket Peter Norlander MSB, Tillsynsenheten Peter.norlander@msb.se 010-240 54 12 Tommy Eriksson-Wikén

Läs mer

Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst

Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst 1 MSBFS 2012:5 Stefan Svensson Docent, Lunds Universitet 3 Bakgrund kompetens? RUB? RälA? komplexitet Ledningstradition 4 Samhällskomplexitet Reflektion,

Läs mer

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Bakgrund Lagar som styr Organisation Information till allmänheten Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Bakgrund Förändringarna i Sevesolagstiftningen har sin grund i Seveso

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 22 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

En säkrare Sevesotillsyn Handläggarstöd vid tillsyn

En säkrare Sevesotillsyn Handläggarstöd vid tillsyn En säkrare Sevesotillsyn Handläggarstöd vid tillsyn 2017-01-26 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Ansvar, samverkan och handling

Ansvar, samverkan och handling Ansvar, samverkan och handling Åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014 (JU 2015/1400/SSK) Johan Gert johan.gert@msb.se Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Tillsyn, säkerhetsrapporter och vägledning för samråd

Tillsyn, säkerhetsrapporter och vägledning för samråd Tillsyn, säkerhetsrapporter och vägledning för samråd Länsstyrelsens roll och tillsynsarbete Sara Edlund Fredholm Länsstyrelsen Skåne, Miljötillsynsenheten Sevesodagen 3 februari 2016 Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

Beredskapens omfattning och hur det är tänkt att fungera.

Beredskapens omfattning och hur det är tänkt att fungera. Beredskapens omfattning och hur det är tänkt att fungera. Beredskapsprogram för kärnteknisk olycka jml. LSO och FSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 4 kap. Statens skyldigheter Räddningstjänst vid utsläpp

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och

Läs mer

Samverkansplattform, en metod

Samverkansplattform, en metod Samverkansplattform, en metod Vid en extra ordinär händelse är det viktigt att det finns en accepterad och fastställd rutin för hur händelsen ska hanteras. Det går självklart inte att säga att så här kommer

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Krisberedskapen i Nybro kommun... 3 3.1 Krisledningsnämnd... 4 3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser... 4 3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen... 4 3.3 Planering...

Läs mer

Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778 Kommunstyrelsen 2010-02-08 46 96 Räddnings- och beredskapsutskottet 2010-01-20 4 1 Dnr 10.43-17 febks27 Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Landstingsuppföljning 2010

Landstingsuppföljning 2010 Landstingsuppföljning 2010 Enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240

Läs mer

Vägledning för gemensam Rakelanvändning

Vägledning för gemensam Rakelanvändning Vägledning för gemensam Rakelanvändning Västernorrlands län Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 10 Sida 3 av 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Användningsområden... 4 2.1 Mötesformer med Rakel...

Läs mer

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap L Ä N S S T Y R E L S E N I U P P S A L A L Ä N : Regional risk- och sårbarhetsanalys kräver en god ambassadör tomas eriksson Man måste vara en god ambassadör för sitt arbete för att kunna engagera andra

Läs mer

Prioritering och resurssamverkan vid samhällstörningar - Seminariedag inför övning Vindros 2016

Prioritering och resurssamverkan vid samhällstörningar - Seminariedag inför övning Vindros 2016 Prioritering och resurssamverkan vid samhällstörningar - Seminariedag inför övning Vindros 2016 Andreas Bergman Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) Bakgrund Prioritering resurser - Hur, när

Läs mer

Aktuellt inom miljöområdet

Aktuellt inom miljöområdet Aktuellt inom miljöområdet Kommunal planering - miljö Buller Miljötillsynförordningen Industriutsläppsdirektivet Sevesoutredningen Taxa inom miljöbalkens område Energikrav Stärk den kommunala planeringen

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades under 1980 och 1990-talet och är i huvudsak dimensionerad utifrån en olycka i svenska eller utländska kärnkraftverk.

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789)

Läs mer

Årsuppföljning kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Årsuppföljning kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) Årsuppföljning 2012 - kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) MSB och Länsstyrelserna genomför årligen en uppföljning av kommunernas uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Förslag för tillsynsinriktning enligt LSO & LBE för 2009

Förslag för tillsynsinriktning enligt LSO & LBE för 2009 Kommunstyrelsen 2009-03-16 71 161 Räddnings- och beredskapsutskottet 2009-01-28 6 9 Dnr 09.145-171 marsks23 Förslag för tillsynsinriktning enligt LSO & LBE för 2009 Ärendebeskrivning Tillsynsplan för 2009

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Hur länge har du arbetat som LSO-handläggare på länsstyrelsen?

Hur länge har du arbetat som LSO-handläggare på länsstyrelsen? Utvärdering tillsynsutbildning februari 2014 Hur länge har du arbetat som LSO-handläggare på länsstyrelsen? I vilken grad anser du att tillsynsutbildningen gett dig ökade kunskaper som du kommer att ha

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Antagen av direktionen 2012-03-16, 6 Bilaga till Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 Innehållsförteckning Inledning...3 Tillsynsverksamhet

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Metodstöd 1. - Tillsyn över kommunernas preciserade skyldigheter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (43) Datum

Metodstöd 1. - Tillsyn över kommunernas preciserade skyldigheter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (43) Datum samhällsskydd och beredskap 1 (43) Tillsynsenheten Björn Johansson 010-2405237 bjorn.johansson2@msbmyndigheten.se Metodstöd 1 - Tillsyn över kommunernas preciserade skyldigheter samhällsskydd och beredskap

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Gäller för perioden 2014-01-01 2015-12-31 Detta program kommer under perioden att integreras

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2012-2014

Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2012-2014 Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2012-2014 Ks/2013:154 Kommunstyrelsen kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Räddningstjänst i Sverige

Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Det moderna samhällets snabba teknikutveckling har lett till ett allt sårbarare samhälle och ökat kraven på skydd mot olyckor och skador på människor,

Läs mer

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Kommittédirektiv. En effektiv Sevesolagstiftning. Dir. 2011:72. Beslut vid regeringssammanträde den 25 augusti 2011

Kommittédirektiv. En effektiv Sevesolagstiftning. Dir. 2011:72. Beslut vid regeringssammanträde den 25 augusti 2011 Kommittédirektiv En effektiv Sevesolagstiftning Dir. 2011:72 Beslut vid regeringssammanträde den 25 augusti 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över regleringen av tillståndsgivning och tillsyn

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk Kommunens plan för räddningsinsats Billerud AB Gruvöns Bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00527 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

Tillsynsplan 2011 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Tillsynsplan 2011 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778 Kommunstyrelsen 2011 02 14 54 100 Räddnings och beredskapsutskottet 2011 01 21 4 7 Dnr 11.82 17 febks19 Tillsynsplan 2011 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Läs mer

Arbetsinstruktion RRC-funktionen

Arbetsinstruktion RRC-funktionen Datum: 2017-04-25 Version: 1.3 Status: Beslutad på Räddsam Handläggare: Jonathan Sjöberg Arbetsinstruktion RRC-funktionen Arbetsuppgifter Regional räddningschef (RRC) är en gemensam ledningsresurs för

Läs mer

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård Revisionsrapport Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun November 2008 Christina Norrgård 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Bakgrund...4 2.1 Aktuell lagstiftning...4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst

Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Bilaga till 2015:105 för övertagande av kommunal räddningstjänst är en bilaga till Länsstyrelsens Krisledningsplan med rapportnummer 2013:105 ISSN: 1403-168X

Läs mer

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 (9) PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 162 (ersätter tidigare plan antagen 2008-09-01) 2 (9) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Krisberedskap och skydd mot olyckor

Krisberedskap och skydd mot olyckor Krisberedskap och skydd mot olyckor Läget i länet Rapport: 2009:52 Rapportnr: 2009:52 Rapportansvarig/text: Anders Frelek och Hans Terling Foto: Jan-Erik Gustavsson och Anders Frelek Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen

Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen Överenskommelsen, MSB SKL Uppgifter enligt LEH Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) Planering inför extraordinära händelser Geografiskt områdesansvar Utbildning

Läs mer

POSOM. Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande. Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25

POSOM. Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande. Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25 POSOM Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Definition av katastrofbegreppet... 2 Vad är POSOM?...

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer