Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket."

Transkript

1 MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (20) Antecknat av Peter Norlander Jenny Selrot Frida Billström Mötesdatum Mötestid Närvarande Länsstyrelsen i Västerbottens län: Livsmiljöenheten Curt Hörnqvist Ida Johansson Christer Papmehl Tor Håkansson Miljöenheten Erik Olausson Emma Johansson Leena Saedén MSB: Frida Billström Hans Flyman Peter Norlander Jenny Selrot Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Sammanfattning och bedömning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har genomfört operativ tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, och lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, Sevesolagen vid Länsstyrelsen i Västerbottens län Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket. MSB bedömer att länsstyrelsens tillsyn och övriga skyldigheter enligt LSO och Sevesolagen i huvudsak genomförs enligt lagstiftningarnas intentioner. Nedan anges MSB:s krav på åtgärder utifrån den operativa tillsynen avseende LSO samt områden som är särskilt angelägna att utveckla utifrån tillsynvägledning LSO och Seveso. I minnesanteckningarna redovisar även MSB förslag på förbättringsområden för en höjning av verksamhetens kvalitet.

2 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 2 (20) Tillsyn LSO Krav på åtgärder - Länsstyrelsen fastställer efter remissförfarande Räddningstjänstplan vid kärnteknisk olycka senast Länsstyrelsen beräknar att saneringsplanen är färdig att skickas på extern remiss under hösten Länsstyrelsen fastställer saneringsplanen senast Då programmet för övertagande av kommunal räddningstjänst ingår i utkastet till Krisledningsplan grundplan anser MSB att det är viktigt att planen fastställs efter remissförfarande. Länsstyrelsen fastställer senast planen senast Länsstyrelsen tar fram planer för utbildning och övning senast I planerna bör det framgå typ av utbildning eller övning som planeras, vem som behöver delta, när detta ska ske samt med eventuellt intervall. Tillsynsvägledning LSO Områden som är särskilt angelägna att utveckla - Länsstyrelsen bör utveckla den befintliga tillsynsplanen så att tillsynsbesök planeras i samtliga räddningstjänstkommuner minst två gånger under innevarande mandatperiod med syfte att följa upp både de preciserade skyldigheterna och kommunernas resultat enligt LSO. - I planen bör också länsstyrelsen beskriva tillsynens omfattning med avseende både vad gäller tillsynsbesöken och övriga aktiviteter länsstyrelen planerar genomföra för att uppfylla sitt tillsynsansvar. De resurser och den kompetens som krävs för tillsynsverksamheten bör också beskrivas i planen. - Länsstyrelsen bör utveckla arbetet med att identifiera områden och planera för hur länsstyrelsen ska uppfylla kravet i 1 kap 5 LSO att genom rådgivning och information stödja kommunerna i deras verksamhet. Tillsynsvägledning Seveso Områden som är särskilt angelägna att utveckla - Länsstyrelsen behöver utveckla tillsynsprogrammet för verksamheter som omfattas av kravet på säkerhetsrapport. Programmet ska enligt 18 Sevesolagen grunda sig på en analys och planmässig bedömning. - Länsstyrelsen behöver säkerställa att kommunens planer för räddningsinsatser uppfyller kraven enligt SRV FS 2005:2.

3 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 3 (20) Uppföljning Uppföljning av de områden som är särskilt angelägna att utveckla samt förbättringsområdena kommer att ske i samband med MSB:s tillsyn och arbete med tillsynsvägledning. Tillsynsenheten L T Lena Tellvik Enhetschef J S Jenny Selrot Handläggare

4 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 4 (20) Inledning MSB genomför tillsynsbesök hos länsstyrelserna utifrån en årligen fastställd tillsynsplan. Besöken består av operativ tillsyn och tillsynsvägledning enligt LSO samt tillsynsvägledning enligt Sevesolagen. Den operativa tillsynen enligt LSO innebär en självständig granskning för att kontrollera om länsstyrelsen uppfyller kraven som följer av lagar och andra bindande föreskrifter. Tillsynsvägledningen består av uppföljning, utvärdering och samordning av länsstyrelsens operativa tillsyn enligt LSO och Sevesolagen samt stöd och råd i tillsynsfrågor. Kvarstående noteringar från föregående besök MSB bedömer att notering gällande saneringsplanen från föregående tillsynsbesök kvarstår då planen inte har reviderats efter det tillfället. Operativ tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor Länsstyrelsens program och planer enligt lagen om skydd mot olyckor Enligt lagen om skydd mot olyckor har länsstyrelsen ansvar för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. För detta ska länsstyrelsen ha fastställda program för räddningstjänst och sanering som enligt 4 kap 21 FSO behandlar organisation och ledning, samband, strålningsmätning, information till allmänheten, personella och materiella resurser i länet, saneringsmetoder samt andra frågor av betydelse för beredskapen. Utöver ovanstående gör MSB tolkningen att programmen ska ha ett aktuellt innehåll där hänsyn är tagen till regionala förhållanden. Vidare att presumtiva räddnings- och saneringsledare är utsedda och att länsstyrelsens organisation är övad enligt de fastställda programmen. Länsstyrelsen får i vissa fall ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst och ska för detta upprätta de planer som myndigheten behöver. Utöver det gör MSB tolkningen att den fastställda planläggningen ska ha ett aktuellt innehåll där hänsyn är tagen till regionala förhållanden och troliga olycksscenarier. Vidare att presumtiva räddningsledare är utsedda, planen är övad samt att allmänheten har informerats om innehållet i planen. Länsstyrelsen har inför besöket översänt utkast på Krisledningsplan Grundplan och Räddningstjänstplan vid kärnteknisk olycka. Planerna är under framtagande och kommer inom kort att skickas på extern remiss.

5 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 5 (20) Tillsynsenheten valde att utgå från dessa underlag trots att de ännu inte är fastställda. Därutöver har länsstyrelsen översänt Länsstyrelsens krishanteringsplan delplan sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från Länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning Organisation och ledning Länsstyrelsens krishanteringsorganisation finns beskriven i länsstyrelsens planläggning för området. Länsstyrelsen redogjorde för händelseförloppet efter det att larm kommer till tjänsteman i beredskap, TIB. TIB kvitterar larmet och kontaktar därefter beredskapsdirektören. TIB ska kunna vara på plats på länsstyrelsen inom 90 minuter och TIB eller krisledningen ska kunna genomföra ett första krissamordningsmöte inom 120 minuter. Det finns checklistor framtagna för ett inledningsskede av en händelse till stöd för krisledningen. I länsstyrelsens avtal med SOS Alarm finns angivet att SOS Alarm på begäran av länsstyrelsen ska kalla in krisorganisationen utifrån vilka som kan komma att behövas. Larmlistan uppdateras kontinuerligt. Ett formellt beslut fattas när krisledningsorganisationen ska aktiveras. Orsaken till detta är att det underlättar vid inkallning av personalen till krisorganisationen. Länsstyrelsen har planerat sin krisledningsorganisation för en uthållighet på sju dygn. Samband Länsstyrelsen använder WIS såväl internt som externt. Det är inte alla kommuner i länet som har WIS, bland annat eftersom de inväntar den uppgraderade versionen. Alla som ingår i länsstyrelsens krisorganisation har användarbehörigheter i WIS och länsstyrelsen gör årliga uppföljningar av att de som har användarbehörigheter också har aktuella kunskaper om hur man använder WIS. Varje vecka har länsstyrelsen telefonmöte via Rakel med bland andra räddningschefer i beredskap, länskommunikationscentralen, Trafikverket, landstinget och SOS Alarm för att informera varandra om något av vikt har inträffat. En ytterligare anledning är att de vill lära sig använda Rakel så att det blir ett naturligt sambandsmedel i en skarp händelse. Länsstyrelsen har en beräknad reservkraft på sju dygn för hela länsstyrelsens byggnad.

6 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 6 (20) Strålningsmätning Länsstyrelsen genomför med hjälp av kommunerna sjumånadersmätningar. Rapporteringen från kommunerna fungerar tillfredsställande och det finns kompetens om strålning och hur man tolkar mätvärden hos länsstyrelsen. Information till allmänheten Länsstyrelsen redogjorde översiktligt för informationsorganisationen vid en krissituation. I den planerade upplysningscentralen finns tre personer utpekade att svara på frågor. Vid en kris eller större händelse kommer de att försöka att lägga ut mycket information på hemsidan och det tror även att information via andra sociala medier, som till exempel Facebook och twitter kommer att fungera som vägar för att sprida information. Här bedömer länsstyrelsen att resurserna inte är tillräckliga för att kunna ha en tillfredsställande förmåga att hantera det tryck på information som kan uppstå från allmänheten. Personella och materiella resurser i länet Länsstyrelsen har fyra presumtiva räddningsledare och tre presumtiva saneringsledare utsedda. Länsstyrelsen konstaterade att det kommer att bli svårt för varje län att få tag på experter inom området i händelse av ett kärnenergiutsläpp. Länsstyrelsen undersöker därför möjligheten att skriva kontrakt med några experter. En diskussion fördes om länsstyrelsen kan söka ekonomisk ersättning för utgifter för materiella resurser vid en saneringssituation. Ersättning kan sökas vid Nordiska kärnförsäkringspoolen. Stödlän Enligt 4 kap 29 FSO ska bland andra länsstyrelsen i Västerbottens län bistå andra länsstyrelser i frågor om räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. Länsstyrelsen har i utkastet till sin planläggning definierat vad de bedömer ingår i dessa uppgifter utifrån ett före och efter perspektiv. Exempel på detta är att stödja andra län vid upprättande av planer för området och att bistå med personella resurser. Därutöver har de varit utvärderare av Dalarnas radiakövning under Sanering Ett arbete pågår för närvarande med att revidera saneringsplanen som är från Länsstyrelsen har haft workshops tillsammans med FOI, för att diskutera upplägg och innehåll i saneringsplanen. Länsstyrelsen redogjorde för hur länsstyrelsens organisation och ledning är tänkt att fungera i en saneringssituation.

7 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 7 (20) MSB bedömer att det är mycket angeläget att det finns en fastställd planläggning för att säkerställa ansvarförhållanden, beredskap och planering för detta område. Vidare att länsstyrelsens upplysningscentral och informationsfunktion behöver förstärkas. I nuläget finns det för få resurser avsatta. Exempelvis finns endast tre personer utpekade för att kunna svara på frågor i en upplysningscentral, vilket är för få ur ett uthållighetsperspektiv och för att kunna klara av att ge ändamålsenliga svar till dem som ställer frågor. Krav på åtgärder - Länsstyrelsen fastställer efter remissförfarande Räddningstjänstplan vid kärnteknisk olycka senast Länsstyrelsen beräknar att saneringsplanen är färdig att skickas på extern remiss under hösten Länsstyrelsen fastställer saneringsplanen senast Förbättringsåtgärder - Länsstyrelsen prioriterar vilka verksamheter och områden i Västerbottens län som är skyddsvärda och viktiga att ha i drift och därför behöver saneras initialt i händelse av ett kärnenerginedfall. - Länsstyrelsens förstärker upplysningscentralen och informationsorganisationen med personella resurser. Länsstyrelsens ansvar för övertagande av ansvar för kommunal räddningstjänst I utkastet Krisledningsplan-grundplan finns beskrivet länsstyrelsens ansvar vid ett övertagande av kommunal räddningstjänst. Beslutsstöd och mallar för övertagande och frånträdande av ansvar för räddningstjänsten finns framtaget. Därutöver har länsstyrelsen arbetat med att ta fram olycksscenarier som kan vara tänkbara för ett övertagande av kommunal räddningstjänst i Västerbottens län. MSB bedömer att det är mycket angeläget att det finns en fastställd planläggning för att säkerställa ansvarförhållanden, beredskap och planering för detta område. Krav på åtgärder - Då programmet för övertagande av kommunal räddningstjänst ingår i utkastet till Krisledningsplan grundplan anser MSB att det är viktigt att planen fastställs efter remissförfarande. Länsstyrelsen fastställer senast planen senast

8 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 8 (20) Utbildning och övning avseende räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk olycka samt övertagande av kommunal räddningstjänst Länsstyrelsen informerade om att det har för avsikt att ta fram en utbildningsoch övningsplan under våren. De har i utkastet Krisledningsplan grundplan gjort en övergripande målsättning för de utbildningar och övningar som krisledningsorganisationen bör genomföra. I övrigt diskuterades bland annat följande övningar: - Under 2009 genomförde länsstyrelsen en regional kärnkraftsövning, RadiAC 09. Vid övningen deltog de presumtiva räddningsledarna. - Under hösten 2012 kommer länsstyrelsen att genomföra en larmövning för att testa larmvägarna. Inför övningen behöver kommunens larmplaner kontrolleras. MSB bedömer att det är viktigt att det finns en planering på kort och lång sikt för utbildning och övning för att länsstyrelsens krisorganisation och beredskap ska kunna uppfylla lagstiftningens krav. Krav på åtgärder - Länsstyrelsen tar fram planer för utbildning och övning senast I planerna bör det framgå typ av utbildning eller övning som planeras, vem som behöver delta, när detta ska ske samt med eventuellt intervall. Förbättringsområden - Det är även viktigt fortsättningsvis att de presumtiva räddningsledarna deltar vid övningar och utbildningar i de fall då länsstyrelsen bedömer att detta är relevant.

9 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 9 (20) Tillsynsvägledning enligt lagen om skydd mot olyckor Länsstyrelsens tillsyn över kommunernas skyldigheter enligt LSO MSB inledde dialogen kring länsstyrelsens tillsyn över kommunerna med en genomgång av vad länsstyrelsens tillsyn bör syfta till och vad som bör ingå i tillsynen enligt prop. 2002/03:119. Dialogen fördes sen utifrån den tolkning MSB gjort av vad länsstyrelsens tillsynsverksamhet minst bör omfatta. Nedan följer en sammanställning av den tolkning som kommunicerades vid tillsynsbesöket. - Länsstyrelsen sammanställer en bedömning av kommunernas lagefterlevnad - Länsstyrelsen har en fastställd tillsynsplan - Länsstyrelsen genomför minst två tillsynsbesök i varje räddningstjänstkommun per mandatperiod. Det ena besöket bör fokusera på kommunens preciserade skyldigheter som åligger kommunen enligt LSO. Det andra besöket på kommunens resultat under mandatperioden utifrån de mål om skydd och säkerhet som anges i LSO och i handlingsprogrammet - Återkoppling sker av den årsuppföljning som görs över kommunernas verksamhet varje år. - Länsstyrelsen bedömer hur kommunernas egenkontroll av verksamheten enligt LSO fungerar. - Länsstyrelsen har förmåga att följa upp kommunernas agerande vid större räddningstjänstinsatser eller när länsstyrelsen själva anser att det är nödvändigt. Den fortsatta diskussionen utgick från ovanstående tolkning och avslutades även med en diskussion kring länsstyrelsens ansvar att vägleda och ge råd enligt 1 kap. 5 LSO. På besöket diskuterades även länsstyrelsens ansvar att fatta beslut om vilka verksamheter som ska omfattas av kraven enligt 2 kap. 4 LSO. Länsstyrelsens bedömning av kommunernas lagefterlevnad Länsstyrelsen saknar en samanställd bedömning över kommunernas lagefterlevnad för föregående mandatperiod. Länsstyrelsen uppger att detta delvis beror på att personalomsättningen på tjänsten som LSO-handläggare under de senaste åren varit hög. Länsstyrelsen behöver bygga upp sin kunskap

10 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 10 (20) om läget i länets kommuner och säkerställa en kontinuitet i arbetet med frågor som rör LSO. Under föregående mandatperiod genomförde länsstyrelsen totalt ett tillsynsbesök per kommun. Fokus på tillsynerna var att kontrollera kommunens preciserade skyldigheter genomförde länsstyrelsen en tillsyn över kommunernas ansvar för rengöring och brandskyddskontroll. Under 2010 genomfördes också en tematillsyn med fokus på olycksundersökningar i samtliga kommuner. Länsstyrelsen har i slutet av förra mandatperioden skriftligen begärt att kommunerna redovisar sina mål i handlingsprogrammen. MSB konstaterar att länsstyrelsens tillsyn behöver utvecklas när det gäller att kontrollera kommunernas resultat. Att följa upp kommunens resultat är relativt resurskrävande och länsstyrelsen behöver säkerställa att resurser och kompetens finns sådana bedömningar. MSBs syn är att det här arbetet kan påbörjas redan nu och sedan utvecklas efterhand som erfarenhet och kunskap vinns. Plan för tillsyn och inriktning av tillsynsverksamheten Länsstyrelsen har en fastställd plan för för tillsyn av kommunernas ansvar enligt LSO. Länsstyrelsen planerar, i enlighet med MSB:s tolkning, att fokusera sin tillsyn både på kommunens preciserade skyldigheter och på kommunernas resultat. Under 2012 kommer länsstyrelsen att genomföra en skriftlig uppföljning av tidigare tillsynsbesök i länets samtliga kommuner. Utifrån behov ska besök sedan genomföras på fem av länets kommuner med fokus på tillsyn över de preciserade skyldigheterna. Under planeras tillsyn avseende kommunernas resultat i samtliga kommuner. Den planerade tillsynsverksamheten för antal tillsynsbesök för innevarande mandatperiod motsvarar dock inte det minsta antal tillsynsbesök som MSB beskriver i tolkningen av länsstyrelsens tillsynsansvar. MSB anser att uppföljning av kommunernas preciserade skyldigheter och kommunens resultat kräver en närvaro i kommunerna minst två gånger per kommun och mandatperiod. Återkoppling av årsuppföljning Den årsuppföljning som genomförs i samarbete med MSB omfattar till stora delar de preciserade skyldigheterna i LSO. Länsstyrelsen har inte genomfört någon återkoppling av årsuppföljningen till kommunerna de senaste åren. Länsstyrelsen har delvis använt uppgifterna i årsuppföljningen som underlag för tillsyn. Ett exempel på det är uppföljningen av kommunernas ansvar för rengöring och brandskyddskontroll som genomfördes MSB gav ett exempel på hur länsstyrelsen kan använda årsuppföljningen för att kontrollera omfattningen av kommunernas tillsyn. Som indikator på

11 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 11 (20) omfattningen av kommunernas tillsynsverksamhet kan då antalet genomförda tillsyner i förhållande till antalet objekt som omfattas av bestämmelserna i LSO 2 kap. 3 LSO användas. En annan indikator är antalet årsarbetskrafter som kommunerna avsätter till tillsynsverksamheten. I regelverket för den tidigare Räddningstjänstlagen var kommunernas brandsyner reglerade med frister för olika typer av objekt. Motsvarande frister finns inte i nuvarande regelverk och ett syfte är att kommunerna ska ha relativt stor frihet att planera sin tillsyn till de objekt där den behövs som mest. MSB konstaterar utifrån årsuppföljningen att några kommuner genomför relativt få tillsyner i förhållande till antalet objekt som omfattas av bestämmelserna. Detta återspeglas också i det antal årsarbetskrafter som kommunerna angett vilket i förhållande till riket är mycket lågt (0,4 i länet jämfört med 1,39 i riket). Kommunernas egenkontroll Kommunerna ska följa upp och utvärdera den egna verksamheten. Egenkontrollen utgår delvis från de mål som anges i handlingsprogrammen men den ska även bestå av uppföljning och en utvärdering av kommunens totala verksamhet inom området LSO. Länsstyrelsen begärde att få in kommunernas egenkontroll i slutet av föregående mandatperiod. Länsstyrelsen har inte systematiskt gjort årliga bedömningar av hur kommunernas egenkontroll av verksamheten enligt LSO fungerar. Uppföljning kommunens agerande vid större räddningsinsatser Länsstyrelsen har genomfört en tematillsyn med fokus på olycksundersökningar och begär att få ta del av de fördjupade olycksutredningar som kommunerna genomför inför tillsynsbesök. Någon systematisk återkoppling av inkomna olycksundersökningar sker inte. Av resultatet från tematillsynen anser länsstyrelsen att kommunerna i vissa fall behöver kompetenshöjande insatser för att förbättra sitt arbete med att återföra erfarenhetsresultatet från de olycksundersökningar som genomförs. MSB bedömer att länsstyrelsens arbete med att sammanställa kommunernas lagefterlevnad behöver utvecklas. Länsstyrelsens bör fokusera på att skapa en kontinuitet i arbetet och åter bygga upp kompetensen kring kommunerna vad gäller frågor som rör lagen om skydd mot olyckor. Utifrån länsstyrelsens redovisning av planerad tillsynsverksamhet bedömer MSB att länsstyrelsens tillsynsplan behöver utvecklas. Länsstyrelsens återkoppling av årsuppföljningen till kommunerna kan utvecklas och bör ske årligen. Länsstyrelsen behöver tydliggöra behovet av att kommunerna årligen följer upp de mål som antagits av kommunfullmäktige i handlingsprogrammen samt att

12 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 12 (20) kommunen genomför utvärdering och uppföljning av kommunens verksamhet. MSB bedömer att en del i att uppfylla länsstyrelsens tillsynsansvar är att länsstyrelsen årligen bör följa upp kommunernas egenkontroller. MSB anser att länsstyrelsen systematisk bör begära att få in de fördjupade olycksundersökningar som kommunen genomför och ge återkoppling till kommunerna. Inkomna undersökningar utgör ett bra underlag för länsstyrelsen att bland annat bedöma kommunernas förmåga att genomföra räddningsinsatser. Områden som är särskilt angelägna att utveckla - Länsstyrelsen bör utveckla den befintliga tillsynsplanen så att tillsynsbesök planeras i samtliga räddningstjänstkommuner minst två gånger under innevarande mandatperiod med syfte att följa upp både de preciserade skyldigheterna och kommunernas resultat enligt LSO. - I tillsynsplanen bör också länsstyrelsen beskriva tillsynens omfattning avseende både vad gäller tillsynsbesöken och övriga aktiviteter som länsstyrelen planerar genomföra för att uppfylla sitt tillsynsansvar. De resurser och den kompetens som krävs för tillsynsverksamheten bör också beskrivas i planen. Förbättringsområden - Länsstyrelsen fortsätter att utveckla sitt arbetssätt för att skapa förutsättningar att under slutet av den här mandatperioden kunna göra en sammanställd bedömning av kommunernas lagefterlevnad utifrån LSO. - Länsstyrelsen utvecklar sitt arbete med att återkoppla årsuppföljningen till kommunerna. Länsstyrelsen bör även använda uppgifterna som underlag vid tillsynen över kommunerna. - Kommunernas tillsynsverksamhet bör följas över tiden. De kommuner som genomför få tillsyner bör länsstyrelsen kontinuerligt följa upp. - Länsstyrelsen bör ha rutiner för att följa upp kommunernas egenkontroller. Som en del i det bör länsstyrelsen förtydliga behovet av att målen i handlingsprogrammen följs upp och att utvärdering och uppföljning av kommunernas verksamhet sker. - Länsstyrelsen bör systematisk begära att få in de fördjupade olycksundersökningar som kommunerna genomför och ge återkoppling till kommunerna.

13 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 13 (20) Rådgivning och information samt beslut om farlig verksamhet Rådgivning och information enligt 1 kap. 5 LSO Länsstyrelsen ska genom rådgivning och information stödja kommunerna i deras verksamhet enligt LSO. Länsstyrelsen redovisar att detta sker på många olika sätt. Bland annat genomförs årligen träffar med länets räddningstjänster och vartannat år tillsammans med länsstyrelsen i Norrbotten. Länsstyrelsen deltar också på kommunernas räddningschefsträffar. Länsstyrelsen har däremot inte aktivt efterfrågat vilket behov av stöd som kommunerna efterfrågar. Länsstyrelen har heller inte planlagt hur uppgiften ska genomföras utifrån kommunernas behov och tillgängliga resurser MSB bedömer att länsstyrelsens arbete med rådgivning och information som stöd till kommunerna kan utvecklas genom att arbetet genomförs efter kommunernas behov av stöd enligt en utarbetat plan. Områden som är särskilt angelägna att utveckla - Länsstyrelsen bör utveckla arbetet med att identifiera områden och planera för hur länsstyrelsen ska uppfylla kravet i 1 kap 5 LSO att genom rådgivning och information stödja kommunerna i deras verksamhet. Beslut om farlig verksamhet Enligt 2 kap. 3 förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, FSO, skall länsstyrelsen, efter samråd med kommunen, besluta vilka anläggningar som omfattas av ägarens eller verksamhetsutövarens skyldigheter enligt 2 kap. 4 LSO. Det är anläggningar där verksamheten i sig har en sådan inneboende fara för att en olycka skall orsaka allvarliga skador på människor eller miljön som bör betraktas som farlig verksamhet. Vid dessa verksamheter kan kommunen ställa krav på åtgärder utöver kommunens beredskap för räddningstjänst. Länsstyrelsen redogör för läget kring antalet kvarstående presumtiva farliga verksamheter i länet utan prövning och beslut. Cirka tio anläggningar kvarstår att bedöma. Några anläggningar är vilande och processen att genomföra samråd och bedöma övriga anläggningar handlägger länsstyrelsen kontinuerligt. Länsstyrelsen har en rutin kring beslutsprocessen där handläggare från Livsmiljöenheten och Miljöenheten två gånger per år har diskussioner för att fånga upp nya eller förändrade verksamheter. Länsstyrelsen har däremot ingen dialog med kommunerna eller anläggningarna för att få underlag till vilka verksamheter som bör prövas. MSB bedömer att länsstyrelsens arbete med att bedöma och besluta om presumtiva farliga verksamheter i länet fungerar väl.

14 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 14 (20) Det saknas en skriftlig rutin för att fånga upp nya eller förändrade verksamheter som inkluderar samråd med kommunerna och eventuellt verksamheterna som omfattas av bestämmelserna om farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 LSO. Förbättringsområden - Länsstyrelsen utvecklar en rutin för att tillsammans med kommunerna och i vissa fall verksamheterna som omfattas av bestämmelserna om farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 LSO fånga upp nya eller förändrade verksamheter.

15 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 15 (20) Länsstyrelsens arbete med tillsyn enligt Sevesolagstiftningen Organisation, resurser och kompetens I Västerbottens län finns sammanlagt tolv verksamheter enligt Sevesolagen, varav åtta verksamheter är klassade på den högre kravnivån respektive fyra på den lägre kravnivån. Inom länsstyrelsen sker tillsyn och prövning av Sevesoverksamheter i huvudsak på miljöenheten men även i samverkan med livsmiljöenheten. På miljöenheten svarar i huvudsak två handläggare särskilt för tillsynen enligt Sevesolagen. Samverkan med livsmiljöenheten fungerar väl, särskilt i ärenden med koppling till lagen om skydd mot olyckor. Vår och höst görs en intern gemensam genomgång av läget på Sevesoanläggningar samt farlig verksamhet tillsammans med livsmiljöenheten. Miljöenheten planerar att avsätta 80 dagar för Sevesoärenden per år var utfallet ca 60 dagar (3 månader). Länsstyrelsen påtalar att det är svårt att motivera tillsynen då ersättningsnivån för tillsyn och prövning av verksamheter på den högre kravnivån är den samma som Länsstyrelsen upplever att tillgängliga resurser inte täcker behovet för tillsyn och prövning. Vakanser har försvårat tillsynsarbetet. Viss nyrekrytering kommer att ske eftersom MPD ska finnas kvar i länet. Länsstyrelsens ambition är att besöka samtliga verksamheter på den högre kravnivån varje år. Länsstyrelsen avser att avsätta tio dagar för tillsynsrelaterade uppgifter för respektive verksamhet på den högre kravnivån. Utfallet för dessa verksamheter blir dock cirka åtta dagar. En viss del av länsstyrelsens arbetsuppgifter relaterade till Sevesolagstiftningen går inte att härleda direkt till tillsynen utan tillhör handläggning av prövningsärenden. Den tiden redovisas inte heller som tillsyn. Länsstyrelsen tar även emot en stor del Sevesorelaterad information i samband med miljötillsyn vilket inte redovisas som Sevesotid. Länsstyrelsen har i dagsläget inte miljöbalkstillsyn på samtliga Sevesoverksamheter. Båda handläggarna har naturvetenskaplig akademisk bakgrund med god erfarenhet av och relevant kompetens för arbete med Sevesolagstiftningen. Länsstyrelsen deltog vid Arbetsmiljöverkets tillsynsdagar i Härnösand. En handläggare har jobbat med Sevesolagen sedan Länsstyrelsen framförde under MSB:s besök önskemål om kompetensutveckling bland annat inom områdena riskhantering och lärande av olyckor. Länsstyrelsen efterfrågar även alternativa möjligheter för deltagande vid kurser exempelvis internetbaserad utbildning eller liknande. Länsstyrelsen upplever att majoriteten av Sevesoverksamheterna i länet utvecklas positivt.

16 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 16 (20) MSB bedömer att länsstyrelsen i huvudsak uppfyller lagstiftningens intentioner inom detta vägledningsområde. MSB vill belysa vikten av fortlöpande kompetensutveckling för att möta den utveckling inom Sevesoområdet som kontinuerligt sker. Förbättringsområden - Länsstyrelsen bör se över behovet av resurser för arbetsuppgifter enligt Sevesolagstiftningen. Tillsynsprogram, tillsyn och samverkan Länsstyrelsen har en tillsynsplan och ett dokumenterat tillsynsprogram. Tillsynsplanen tar länsstyrelsen fram en gång varje år tillsammans med Arbetsmiljöverket. Oftast delar de bilden av tillsynsbehovet vid verksamheten. Länsstyrelsen har en analys och planmässig bedömning av respektive verksamhet på den högre kravnivån men denna är inte dokumenterad. Den samlade bedömningen för respektive verksamhet på högre kravnivå bör vara skriftligt dokumenterad för att utgöra grund vid prioritering och planering av tillsynen. Tillsynsprogrammet bör kompletteras med denna bedömning. Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket samverkar vanligtvis vid tillsynsbesöken. Arbetsmiljöverkets handläggare är stationerad i Härnösand vilket i vissa fall kan försvåra samverkan. Inför tillsynsbesök bjuder länsstyrelsen in kommunernas räddningstjänst och miljöförvaltning att delta. Dessa deltar ofta vid tillsynen beroende på vilket tema som är aktuellt. Inför varje tillsynsbesök planeras ett tema. Länsstyrelsen undviker dock att planera tema på för lång sikt då detta ofta behöver ändras. Trots att verksamheterna har olika kunskapsnivåer är ambitionsnivån att besöka alla verksamheter en gång per år. Besöken utformas efter behovet hos verksamheten och ambitionen är öka följsamheten till lagstiftningen ytterligare. Länsstyrelsen använder till viss del Arbetsmiljöverkets checklistor och har kommunicerat dessa med verksamhetsutövaren inför tillsynsbesök. Länsstyrelsen är positiv till checklistorna och till den senaste myndighetsgemensamma uppdateringen av dessa. Länsstyrelsen tycker sig få en god bild av verksamhetens funktionalitet i stort trots att tema på besök eller checklista till viss del styr hur tillsynen inriktas. Eventuella brister utanför tillsynstemat påtalas också för verksamhetsutövaren. Länsstyrelsen skriver gemensamma tillsynsprotokoll tillsammans med Arbetsmiljöverket. Om de båda myndigheterna har avvikande mening skriver de separata tillsynsprotokoll. Verksamhetsutövarna ser gärna att tillsynsmyndigheterna skriver gemensamma tillsynsprotokoll då de slipper få två skrivelser. Eventuella brister följer länsstyrelsen upp med kompletterande besök alternativt genom skriftlig redovisning.

17 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 17 (20) MSB bedömer att länsstyrelsen inte uppfyller lagstiftningens intentioner inom detta vägledningsområde avseende tillsynsmyndighetens skyldighet att för verksamheter som omfattas av kravet på säkerhetsrapport upprätta ett tillsynsprogram som grundar sig på en analys och planmässig bedömning enligt 18 Sevesolagen. Särskilt angelägna områden att utveckla - Länsstyrelsen behöver utveckla tillsynsprogrammet för verksamheter som omfattas av kravet på säkerhetsrapport. Programmet ska enligt 18 Sevesolagen grunda sig på en analys och planmässig bedömning. Länsstyrelsens rutiner för handläggning och granskning av säkerhetsrapporter Säkerhetsrapporten för verksamhetsutövare på den högre kravnivån ska förnyas vart femte år eller tidigare, om det finns särskilda skäl. I Västerbottens län finns nio verksamhetsutövare på den högre kravnivån där alla utom en säkerhetsrapport är uppdaterad av verksamhetsutövarna. Länsstyrelsen granskar framför allt säkerhetsrapporten i samband med prövning men också i samband med tillsyn. Säkerhetsrapporten ses som en viktig komponent i den fördjupade säkerhetsprövningen. I samband med tillsynen kontrollerar länsstyrelsen specifika delar av säkerhetsrapporten. Samverkan sker med Arbetsmiljöverket men någon skriftlig rutin för detta finns inte. En svårighet är att Arbetsmiljöverket inte deltar i tillståndsprövningen enligt Miljöbalken vilket medför att det ibland är svårt att få in Arbetsmiljöverkets synpunkter. Arbetsmiljöverket har vid några tillfällen skrivit egna yttranden vid prövning. I samband med att en säkerhetsrapport uppdateras på grund av 5-årsintervallet samverkar länsstyrelsen med Arbetsmiljöverket för att inte motstridiga krav ska lämnas till verksamhetsutövaren. Länsstyrelsen upplever att detta samarbete med Arbetsmiljöverket fungerar bra. Länsstyrelsen har vid två tillfällen förelagt verksamhetsutövare att uppdatera sina säkerhetsrapporter. Intervall och omfattning för uppdatering av säkerhetsrapporter diskuterades under mötet med utgång från PM Säkerhetsrapport enligt Sevesolagen. MSB bedömer att länsstyrelsen i huvudsak uppfyller lagstiftningens intentioner inom detta vägledningsområde. Intern plan och kommunens plan för räddningsinsatser Länsstyrelsen granskar verksamhetsutövarnas interna planer i samband med tillsynsbesök och i samband med granskning av deras säkerhetsrapporter.

18 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 18 (20) Enligt utdrag ur Sevesodatabasen har alla verksamheter utom en en intern plan för räddningsinsatser som är uppdaterad. Verksamheten har lämnat in en ny säkerhetsrapport och en intern plan för räddningsinsatser och databasen kommer därför att uppdateras. På länsstyrelsen är det livsmiljöenheten som med hjälp av miljöskyddsenheten bevakar aktualitet för kommunala planer för räddningsinsats. Dessa planer finns vanligtvis publicerade på respektive kommuns hemsida. I Västerbotten är det framförallt Skellefteå kommun som publicerar planerna på webben. Enligt handläggare på livsmiljöenheten lägger kommunerna inte så stor vikt på planer för räddningsinsatser utan prioriterar arbete med insatsplaner. Räddningstjänsterna övar sina insatsplaner men inte sina kommunala planer. Enligt utdrag ur Sevesodatabasen finns kommunala planer för räddningsinsatser för samtliga verksamheter utom en. Länsstyrelsen upplyser om att denna är en ny verksamhet och att den kommunala planen ännu inte har färdigställts. Utdraget ur Sevesodatabasen visar att några kommunala planer för räddningsinsats uppdaterats mer nyligen än de interna planerna för räddningsinsats. Detta gör att de kommunala planernas aktualitet bör kontrolleras då dessa ska baseras på innehållet i de interna planerna. Särskilt bör detta kontrolleras då några av de interna planerna snart behöver uppdateras. MSB bedömer att länsstyrelsen inte uppfyller lagstiftningens intentioner inom detta vägledningsområde avseende kommunernas planer för räddningsinsatser enligt SRV FS 2005:2. Särskilt angelägna områden att utveckla - Länsstyrelsen behöver säkerställa att kommunens planer för räddningsinsatser uppfyller kraven enligt SRV FS 2005:2. Förbättringsområden - MSB bedömer att länsstyrelsen bör fortsätta sitt arbete med att klargöra och förtydliga sina interna rutiner inom området för att säkerställa statusen på kommunens planer för räddningsinsatser. Information till allmänheten Länsstyrelsen har granskat förslag om information till allmänheten. För vissa av verksamheterna är det svårt att identifiera målgrupp för informationen. Vid besöket diskuterades alternativa sätt att informera en ej bofast målgrupp, exempelvis motionärer. Enligt utdrag ur Sevesodatabasen är information till allmänheten bristfälligt uppdaterad för några verksamheter.

19 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 19 (20) MSB bedömer att länsstyrelsen i huvudsak uppfyller lagstiftningens intentioner inom detta vägledningsområde. Förbättringsområden - MSB bedömer att länsstyrelsen bör klargöra och förtydliga sina interna rutiner inom området information till allmänheten. Omgivningsfaktorer Länsstyrelsen granskar faktorer som påverkar omgivningen i samband med tillsyn, prövning och granskning av säkerhetsrapporter. De flesta verksamheter behandlar omgivningsfaktorer i säkerhetsrapporterna. Länsstyrelsen tycker att verksamheterna har förstått meningen med att se över omgivningsfaktorer. Viljan hos företagen att kommunicera omgivningsfaktorer har ökat de senaste åren och länsstyrelsen upplever att detta fungerar bra. Utbytet mellan verksamheterna har även gett att interna planer i vissa fall övas gemensamt. Två verksamheter har ett sammarbete gällande omgivningsfaktorer och träffas regelbundet årligen för att utbyta erfarenheter. MSB bedömer att länsstyrelsen i huvudsak uppfyller lagstiftningens intentioner inom detta vägledningsområde. Sevesodatabasen Länsstyrelsen har rutiner för att uppdatera Sevesodatabasen kontinuerligt. Enligt aktuellt utdrag ur Sevesodatabasen är denna uppdaterad så när som på några få uppgifter. Framförallt bör aktualitet avseende uppgifter om information till allmänheten ses över. Övriga saknade uppgifter beror till viss del på nyligen tillkomna Sevesoverksamheter. MSB bedömer att länsstyrelsen i huvudsak uppfyller lagstiftningens intentioner inom detta vägledningsområde. Förordningen om utvinningsavfall I samband med tillsynsvägledningsbesöket berättade länsstyrelsen om sitt arbete med förordningen om utvinningsavfall. MSB och Naturvårdsverket har delat tillsynsvägledningsansvar enligt denna förordning. Länsstyrelsen har ställt en förfrågan till Naturvårdsverket om när gråberg kan utgöra farligt avfall. Om gråbergsrester inte kan klassas som avfall blir enligt länsstyrelsen konsekvensen att vissa anläggningar inte kan klassas som riskanläggningar för utvinningsavfall.

20 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 20 (20) Länsstyrelsen har fått in tre stycken anpassningsplaner. En gruva ska omprövas och eventuellt bör en fördjupning göras i anpassningsplaner vid det tillfället. Skellefteå kommun har tillsyn enligt Miljöbalken för gruvor och har uppgifter att följa upp att anpassningsplaner finns för dessa objekt. Samtliga verksamhetsutövare har fått information om skyldigheten att lämna in en anpassningsplan. Länsstyrelsen gör bedömning om anläggningarna uppfyller kraven i förordningen. Länsstyrelsen samverkar med kommunerna i dessa frågor då det är lämpligt. MSB gör ingen bedömning av länsstyrelsen avseende detta vägledningsområde.

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket.

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket. MSB-14.1 Myndigheten för 1 (10) Antecknat av Jenny Selrot Mötesdatum 2012-12-12 Mötestid 09.30-15.20 Närvarande Länsstyrelsen Katarina Fredriksson Staffan Edler Monica Eurenius (del av tid) Susanna Löfgren

Läs mer

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (5) Antecknat av Carl Bonde Peter Norlander Mötesdatum 2012-11-21 Mötestid 09.00-15.00 Länsstyrelsen Karin Sigvardsson (enhetschef)

Läs mer

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (5) Datum 2012-12-13 Diarienr 2012-3726-4 Antecknat av Carl Bonde Peter Norlander Mötesdatum 2012-10-24 Mötestid 09.00-15.00 Länsstyrelsen

Läs mer

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (6) Antecknat av Jenny Selrot Mötesdatum 2011-11-01 Mötestid 08.30-12.00 Närvarande Länsstyrelsen i Värmlands län: Leif Gustavsson Johan Olsson Johan Seger

Läs mer

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (13) Antecknat av Charlotte Larsgården Eleonor Storm Frida Billström Närvarande Länsstyrelsen i Östergötlands län: Eva Kihlkrans Carl Granström Peter Olofsson

Läs mer

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesteckningar 1 (6) Antecknat av Hans Flyman Närvarande Länsstyrelsen: Torbjörn Johansson Mona Åkerström Göran Cederholm MSB: Hans Flyman, tillsynsenheten

Läs mer

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket.

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket. MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (11) Samordnat av Carina Fredström Mötesdatum 2015-05-07 Mötestid 08:30 16:45 Närvarande Länsstyrelsen Stig Husin Torbjörn Johansson

Läs mer

Östgötamodellen för Egenkontroll. Calle Granström

Östgötamodellen för Egenkontroll. Calle Granström Östgötamodellen för Egenkontroll Calle Granström Förutsättningar och drivkraft för förändring Länsstyrelsen hade länge påtalat vikten av egenkontroll De egenkontroller som kom in var av mycket skiftande

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Tillsynsplan 2016 enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för Västmanlands län.

Tillsynsplan 2016 enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för Västmanlands län. 1 (7) MILJÖENHETEN Jenny Sörensen Sarlin Telefon 010-224 93 39 Jenny.sorensen.sarlin@lansstyrelsen.se Tillsynsplan 2016 enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Fråga; Är säkerhetsrapporten och handlingsprogrammet offentlig handling?

Fråga; Är säkerhetsrapporten och handlingsprogrammet offentlig handling? Frågor och svar Sevesokonferensen 2015 Nedanstående svar är MSB:s nuvarande tolkning och kan komma att ändras om mer fakta eller domstolsavgöranden kommer. Varje myndighet och företag behöver göra en egen

Läs mer

En säkrare Sevesotillsyn Handläggarstöd vid tillsyn

En säkrare Sevesotillsyn Handläggarstöd vid tillsyn En säkrare Sevesotillsyn Handläggarstöd vid tillsyn 2017-01-26 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Bakgrund Förändringarna i Sevesolagstiftningen har sin grund i Seveso

Läs mer

En fördjupad uppföljning av bestämmelserna om information till allmänheten har gjorts under året och resultaten redovisas.

En fördjupad uppföljning av bestämmelserna om information till allmänheten har gjorts under året och resultaten redovisas. Enhet Tillsynsavdelningen Handläggare, direkttelefon Carina Fredström 010-240 50 65 E-post carina.fredstrom@msbmyndigheten.se PM 1 (12) Årssammanställning 2008 av Räddningsverkets tillsyn enligt lagen

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 22 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) UL-TILLS Peter Norlander Carina Fredström Malin Uppvall Årssammanställning för år 2014 av MSB:s tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga

Läs mer

Planering av tillsynsverksamheten

Planering av tillsynsverksamheten Kapitel 1 Planering av tillsynsverksamheten Tillsynsverksamheten kan ses som en process där planeringen är det första steget. För att tillsynen ska bli effektiv på det sätt som förarbetena till LSO avser,

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

Myndigheters erfarenheter från Sevesotillsyn

Myndigheters erfarenheter från Sevesotillsyn Myndigheters erfarenheter från Sevesotillsyn Enkätundersökning besvarad av länsstyrelserna och Arbetsmiljöverket Peter Norlander MSB, Tillsynsenheten Peter.norlander@msb.se 010-240 54 12 Tommy Eriksson-Wikén

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014

Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014 Malung-Salens kommun Kallelse/underrättelse Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014 Plats: Räddningstjänsten, Malung Tid: 13.00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Kommittédirektiv. En effektiv Sevesolagstiftning. Dir. 2011:72. Beslut vid regeringssammanträde den 25 augusti 2011

Kommittédirektiv. En effektiv Sevesolagstiftning. Dir. 2011:72. Beslut vid regeringssammanträde den 25 augusti 2011 Kommittédirektiv En effektiv Sevesolagstiftning Dir. 2011:72 Beslut vid regeringssammanträde den 25 augusti 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över regleringen av tillståndsgivning och tillsyn

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2012

Läs mer

Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats

Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats 2012-02-15 1(12) Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 611 86 NYKÖPING Stora torget

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Tillsyn, säkerhetsrapporter och vägledning för samråd

Tillsyn, säkerhetsrapporter och vägledning för samråd Tillsyn, säkerhetsrapporter och vägledning för samråd Länsstyrelsens roll och tillsynsarbete Sara Edlund Fredholm Länsstyrelsen Skåne, Miljötillsynsenheten Sevesodagen 3 februari 2016 Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk Kommunens plan för räddningsinsats Billerud AB Gruvöns Bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00527 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

Beredskapens omfattning och hur det är tänkt att fungera.

Beredskapens omfattning och hur det är tänkt att fungera. Beredskapens omfattning och hur det är tänkt att fungera. Beredskapsprogram för kärnteknisk olycka jml. LSO och FSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 4 kap. Statens skyldigheter Räddningstjänst vid utsläpp

Läs mer

Krisberedskap och skydd mot olyckor

Krisberedskap och skydd mot olyckor Krisberedskap och skydd mot olyckor Läget i länet Rapport: 2009:52 Rapportnr: 2009:52 Rapportansvarig/text: Anders Frelek och Hans Terling Foto: Jan-Erik Gustavsson och Anders Frelek Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6

10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6 10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6 november. ~ ~~~~ Bilaga KS 2014/21 7/1 l (l) 2014-10-24

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Gäller för perioden 2014-01-01 2015-12-31 Detta program kommer under perioden att integreras

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Strategi för tillsynsverksamheten. 3. Uppföljning

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Arbetsinstruktion RRC-funktionen

Arbetsinstruktion RRC-funktionen Datum: 2017-04-25 Version: 1.3 Status: Beslutad på Räddsam Handläggare: Jonathan Sjöberg Arbetsinstruktion RRC-funktionen Arbetsuppgifter Regional räddningschef (RRC) är en gemensam ledningsresurs för

Läs mer

Tillsynsplan enligt LSO och LBE Version 3.1

Tillsynsplan enligt LSO och LBE Version 3.1 Tillsynsplan enligt LSO och LBE 2013-2015 Version 3.1 Räddningstjänsten, 2013-10-09 Innehållsförteckning Allmänt 3 Före under efter 3 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 Handlingsprogram 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Metodstöd 1. - Tillsyn över kommunernas preciserade skyldigheter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (43) Datum

Metodstöd 1. - Tillsyn över kommunernas preciserade skyldigheter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (43) Datum samhällsskydd och beredskap 1 (43) Tillsynsenheten Björn Johansson 010-2405237 bjorn.johansson2@msbmyndigheten.se Metodstöd 1 - Tillsyn över kommunernas preciserade skyldigheter samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Bakgrund Lagar som styr Organisation Information till allmänheten Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades

Läs mer

Handledning. Tillsynsdatabas Sevesolagen. Version:

Handledning. Tillsynsdatabas Sevesolagen. Version: Handledning Tillsynsdatabas Sevesolagen Version: 2009-04-01 MSB:s kontaktpersoner: Carina Fredström, 010-240 50 65 (Tillsynsenheten) Hans Flyman, 010-240 51 03 (Tillsynsenheten) Åsa Andtbacka, 010-240

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Antagen av direktionen 2012-03-16, 6 Bilaga till Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 Innehållsförteckning Inledning...3 Tillsynsverksamhet

Läs mer

Årsuppföljning kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Årsuppföljning kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) Årsuppföljning 2012 - kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) MSB och Länsstyrelserna genomför årligen en uppföljning av kommunernas uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun 1(6) Annika Borg Direkt: 019-19 35 63 annika.borg@lansstyrelsen.se Kumla kommun Kommunstyrelsen Torget 1 69280 Kumla Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun Beslut Länsstyrelsen bedömer

Läs mer

Hur ser MSB på kommunernas tillsynsarbete och vad vill vi med den nya boken om tillsyn enligt LSO.

Hur ser MSB på kommunernas tillsynsarbete och vad vill vi med den nya boken om tillsyn enligt LSO. Hur ser MSB på kommunernas tillsynsarbete och vad vill vi med den nya boken om tillsyn enligt LSO. Hur ser MSB på kommunernas tillsyn? Kontakter med kommuner Kontakter med Länsstyrelser Årsuppföljningar

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun 1(7) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Socialnämnden Tingshuset 713 80 Nora Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun Inledning Kommunerna

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Prioritering och resurssamverkan vid samhällstörningar - Seminariedag inför övning Vindros 2016

Prioritering och resurssamverkan vid samhällstörningar - Seminariedag inför övning Vindros 2016 Prioritering och resurssamverkan vid samhällstörningar - Seminariedag inför övning Vindros 2016 Andreas Bergman Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) Bakgrund Prioritering resurser - Hur, när

Läs mer

Trender i kommunalt tillsynsarbete Dave Borg. 1 av 31

Trender i kommunalt tillsynsarbete Dave Borg. 1 av 31 1 av 31 UPPLÄGG Presentation Miljöbalken Organisation - Miljöförvaltningen i Malmö Utformningen av tillsynen Uppföljning av tillsynen Vad väntar runt hörnet? 2 av 31 Miljöbalken 3 viktiga paragrafer för

Läs mer

Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor Årsredovisning 2008 MSB:s kontaktperson: Helen Cerwall, 010-240 53 42 2 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län

Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län 2014-01-24 Sammanfattning Länsstyrelsen har följt upp kommunernas strandskyddstillsyn i en enkät under hösten 2013. Uppföljningen visar

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades under 1980 och 1990-talet och är i huvudsak dimensionerad utifrån en olycka i svenska eller utländska kärnkraftverk.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 13 mars 2014 Myndigheten

Läs mer

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Frågorna i denna enkät avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2014. Syftet med enkäten är att fånga upp länsstyrelsernas arbete

Läs mer

Processen för att ta fram syfte och mål vid regionala samverkansövningar

Processen för att ta fram syfte och mål vid regionala samverkansövningar MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) SÖ-UÖVR Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Processen för att ta fram syfte och mål vid regionala samverkansövningar Inledning

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor; SFS 2008:1220 Utkom från trycket den 12 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

Riskhantering i ett MKBperspektiv

Riskhantering i ett MKBperspektiv Riskhantering i ett MKBperspektiv Nan Kjellberg Monika Walfisz Agenda Olycksrisker i miljölagstiftningen MKB-processen och riskhantering Samråd Miljökvalitetsnorm för vatten Olycksrisker i miljölagstiftningen

Läs mer

Hur länge har du arbetat som LSO-handläggare på länsstyrelsen?

Hur länge har du arbetat som LSO-handläggare på länsstyrelsen? Utvärdering tillsynsutbildning februari 2014 Hur länge har du arbetat som LSO-handläggare på länsstyrelsen? I vilken grad anser du att tillsynsutbildningen gett dig ökade kunskaper som du kommer att ha

Läs mer

Identifiering av viktiga frågor kring styrning av tillsyn. Lägesrapport oktober 2016

Identifiering av viktiga frågor kring styrning av tillsyn. Lägesrapport oktober 2016 Identifiering av viktiga frågor kring styrning av tillsyn Lägesrapport oktober 2016 Bakgrund Miljöbalksprojektets arbete: Inspel, litteraturstudie och dialog Identifiering av viktiga pusselbitar för att

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2014-09-10 Dnr: 2014/814 Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 Förord Svenska kraftnät har tagit fram en reviderad plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet för att tydliggöra

Läs mer

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789)

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar Dnr MSB 2016-129 Version 7 2016-02-04 Verksamhetsplan SOGO Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt Beredd av AU 151007 Reviderad efter SOGO 151021 Reviderad av AU 151203/160122 Beslutad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Samverkansplattform, en metod

Samverkansplattform, en metod Samverkansplattform, en metod Vid en extra ordinär händelse är det viktigt att det finns en accepterad och fastställd rutin för hur händelsen ska hanteras. Det går självklart inte att säga att så här kommer

Läs mer

Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst

Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst 1 MSBFS 2012:5 Stefan Svensson Docent, Lunds Universitet 3 Bakgrund kompetens? RUB? RälA? komplexitet Ledningstradition 4 Samhällskomplexitet Reflektion,

Läs mer

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Tips om tillsynsmetodik

Tips om tillsynsmetodik MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) TILLS Frida Billström 010-2405453 frida.billstrom@msb.se Tips om tillsynsmetodik Detta PM är en sammanställning av generella tips, som kan

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun 1(6) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Tillståndsenheten Box 341 45 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun Inledning

Läs mer