Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)"

Transkript

1 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (13) Antecknat av Charlotte Larsgården Eleonor Storm Frida Billström Närvarande Länsstyrelsen i Östergötlands län: Eva Kihlkrans Carl Granström Peter Olofsson Marie-Louise Ekbring MSB: Charlotte Larsgården Eleonor Storm Frida Billström Mötesdatum Frånvarande Mötestid Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) Sammanfattning och bedömning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har genomfört operativ tillsyn och tillsynsvägledning enligt LSO vid Länsstyrelsen i Östergötlands län Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket. Bedömning operativ tillsyn LSO MSB bedömer efter tillsynsbesöket att det finns angelägna utvecklingsområden avseende länsstyrelsens planläggning för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning samt övertagande av ansvar för kommunal räddningstjänst. Nedan anges MSB:s krav på åtgärder samt förbättringsområden för en höjning av verksamhetens kvalitet. - Länsstyrelsen slutför revideringen av Saneringsprogrammet. (Kvarstår sedan förra tillsynsbesöket september 2007). - Länsstyrelsen utvecklar saneringsprogrammet utifrån de regionala förhållandena i länet. Länsstyrelsen bör planera för vilka åtgärder, samt övergripande prioriteringar av samhällsviktig verksamhet, som behöver vidtas initialt vid en saneringssituation. Det bör av planläggningen framgå hur och var länsstyrelsen kan inhämta beslutsunderlag om till MSB-14.1

2 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 2 (13) exempel befolkningsstruktur, boendeformer, vattentäkter, markanvändning etcetera. - Länsstyrelsen utser ytterligare en presumtiv saneringsledare. - Länsstyrelsen kompletterar planläggningen angående ansvar för övertagande av kommunal räddningstjänst med relevanta, regionalt anpassade scenarier för olyckor som kan föranleda ett övertagande. Alternativt hänvisar till annat underlag där dessa ingår, till exempel risk- och sårbarhetsanalysen. - Länsstyrelsen bör komplettera planläggningen när det gäller strålningsmätning. Länsstyrelsen bör försäkra sig om att de externa resurser de avser avropa, exempelvis inom landstinget, kommer att finnas tillgängliga. - Länsstyrelsen bör försäkra sig om att kommunerna och länsstyrelsen internt får den utbildning som behövs i strålningsmätning. - Länsstyrelsen bör komplettera planläggningen med vilka personella resurser/kompetenser de kan komma att behöva. - Länsstyrelsen bör säkerställa att de som är presumtiva räddningsledare har god kännedom om länsstyrelsens verksamhet och krishanteringsorganisation, samt deltar vid övningar. Bedömning tillsynsvägledning LSO När det gäller länsstyrelsens uppdrag att utöva tillsyn över kommunerna bedömer MSB att detta inte har skett i tillräcklig omfattning de senaste åren. MSB ser därför att det finns angelägna åtgärder och förbättringar för att öka kvalitén inom i länsstyrelsens tillsyn över kommunerna utifrån LSO. - Länsstyrelsen utvecklar sitt arbetssätt för att skapa förutsättningar för att under slutet av denna mandatperiod kunna göra en sammanställd bedömning av kommunernas lagefterlevnad utifrån LSO. - Länsstyrelsen fastställer en tillsynsplan för hur tillsynen över kommunerna i länet ska genomföras under mandatperioden. (Fastställd tillsynsplan inkom till MSB , dvs. innan minnesanteckningarna fastställts.) - Länsstyrelsen utvecklar sin tillsynsverksamhet så att den omfattar uppföljning och utvärdering av kommunernas resultat utifrån de målstyrda delarna samt kommunens preciserade skyldigheter i LSO.

3 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 3 (13) - Länsstyrelsen prioriterar att genomföra tillsynsbesök i samtliga kommuner två gånger under innevarande mandatperiod för att både följa upp de preciserade skyldigheterna och kommunernas resultat. - Länsstyrelsen bör utveckla tillsynsplanen så att inriktningen av tillsynen framgår och så att det tydligare framgår hur vilka resurser och vilken kompetens som behövs för tillsynsverksamheten. - Länsstyrelsen bör under 2011 återkoppla resultatet av årsuppföljningen över kommunerna för Länsstyrelsen bör utveckla en rutin för hur återkopplingen till kommunerna ska ske under kommande år. Den rutinen behöver omfatta hur länsstyrelsen vidtar åtgärder och prioriterar tillsynsarbetet utifrån årsuppföljningen. - Länsstyrelsen bör begära att få ta del av och återkoppla någon olycksutredning från varje kommun under mandatperioden. - Länsstyrelsen bör utveckla former för och genomföra rådgivning och vägledning utifrån LSO till kommunerna. - Länsstyrelsen bör pröva och besluta de kvarstående ärendena om vilka anläggningar som omfattas av ägarens eller verksamhetsutövarens skyldigheter enligt 2 kap. 4 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor under 2011.

4 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 4 (13) Uppföljning Enligt överenskommelse kommer länsstyrelsen senast att skicka reviderat och fastställt Saneringsprogram till MSB. Länsstyrelsen bör vid nästa revidering av Krishanteringsplanen/programmet komplettera angående ansvar för övertagande av kommunal räddningstjänst med relevanta, regionalt anpassade scenarier för olyckor som kan föranleda ett övertagande. Länsstyrelsen bör senast redovisa en fastställd tillsynsplan till MSB Uppföljning av förbättringsområden kommer att ske i samband med MSB:s tillsynsarbete. Tillsynsenheten LT Lena Tellvik Enhetschef CL Charlotte Larsgården Handläggare

5 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 5 (13) Inledning MSB genomför tillsynsbesök hos länsstyrelserna utifrån en årligen fastställd tillsynsplan. Besöken består av operativ tillsyn och tillsynsvägledning enligt LSO. Den operativa tillsynen innebär tillsyn av länsstyrelsens ansvar enligt LSO när det gäller räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, samt länsstyrelsens ansvar för övertagande av kommunal räddningstjänst vid omfattande räddningsinsatser. Tillsynsvägledningen består av uppföljning, utvärdering och samordning av länsstyrelsens operativa tillsyn enligt LSO samt stöd och råd i tillsynsfrågor. Avslutade noteringar från föregående besök MSB bedömer att noteringar från föregående tillsynsbesök kan avslutas när det gäller revidering av länsstyrelsens Krishanteringsplan/program. Länsstyrelsens program och planer enligt lagen om skydd mot olyckor Enligt lagen om skydd mot olyckor har länsstyrelsen ansvar för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. För detta ska länsstyrelsen ha fastställda program för räddningstjänst och sanering som behandlar organisation och ledning, samband, strålningsmätning, information till allmänheten, personella och materiella resurser i länet, saneringsmetoder samt andra frågor av betydelse för beredskapen. Utöver det gör MSB tolkningen att programmen ska ha ett aktuellt innehåll där hänsyn är tagen till regionala förhållanden. Vidare att presumtiva räddnings- och saneringsledare är utsedda och att programmen är övade. Länsstyrelsen får i vissa fall ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst och ska för detta upprätta de planer som myndigheten behöver. Utöver det gör MSB tolkningen att den fastställda planläggningen ska ha ett aktuellt innehåll där hänsyn är tagen till regionala förhållanden och troliga olycksscenarier. Vidare att presumtiva räddningsledare är utsedda, planen är övad samt att allmänheten har informerats om innehållet i planen. Länsstyrelsen hade inför besöket översänt Krishanteringsplan/program (fastställd 2011), samt Saneringsprogram (remissutgåva april 2011). MSB hade innan besöket lämnat remissynpunkter på saneringsprogrammet.

6 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 6 (13) Länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning Organisation och ledning Krishanteringsorganisationen finns beskriven i länsstyrelsens Krishanteringsplan/programmet. Åtgärdskalendrar för olika funktioner och roller finns i Stabsinstruktionen som tillhör Krisledningsplan/programmet. Det finns två presumtiva räddningsledare utsedda liksom två stabschefer och två strategiska beslutsfattare. Tio personer med bred spridning av kompetens är utsedda till TiB. I det fall länsledning eller strategisk beslutsfattare inte finns på plats har TiB möjlighet att starta upp krishanteringsorganisationen. Vidare finns ett TiB-nätverk uppbyggt i länet. Dessa har möten en gång i veckan. Länsstyrelsen informerade om att en svårighet som visat sig under övningar är att ta fram en lägesbild och kommunicera denna. För att förbättra bland annat denna förmåga har länsstyrelsen som målsättning att på sikt starta en samverkansgrupp i Östergötland. De presumtiva räddningsledarna har tidigare varit med och övat. Samband Ledningscentral finns men används inte i någon större grad. Den har dock använts under övningar och länsstyrelsen bedömer att den fungerar. WIS används men inte av alla kommuner i länet. Länsstyrelsen har genomfört utbildningar i systemet samt använt det under övningar. Rakel är delvis infört och kommer längre fram att vara det system länsstyrelsen använder vid samverkan. Strålningsmätning Strålningsmätning finns kortfattat beskrivet i planläggningen. Länsstyrelsen genomför sjumånadersmätningar i kommunerna och upplever att det fungerar bra. Utbildningsbehov finns dock i vissa kommuner, samt även inom länsstyrelsen. I Krishanteringsplan/programmet beskrivs en mätgrupp som ska kunna aktiveras vid en eventuell händelse. Länsstyrelsen informerade vid besöket att den inte längre finns och att länsstyrelsen inte har den kompetensen, utan förlitar sig på externa resurser. Information till allmänheten En kriskommunikationsplan fastställdes i början av Det finns även en intern informationspolicy. Informationsansvarig ingår i krishanteringsorganisationen. I övrigt finns det inte några särskilda personer utpekade i krishanteringsorganisationen som ska arbeta med informationsfrågorna. Tanken är att de som arbetar med information till vardags även ska kunna ingå i krishanteringsorganisationen och de är med vid övningar. Länsstyrelsen driver även ett nyligen etablerat kriskommunikationsnätverk i länet.

7 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 7 (13) Länsstyrelsen har sedan ett flertal år tillbaka inte någon upplysningscentral, utan bedömer att de kommer att kunna hantera frågor från allmänheten via ordinarie informationskanaler med hjälp av kompetens inom länsstyrelsen. Personella och materiella resurser i länet Länsstyrelsen har en presumtiv saneringsledare utsedd. Denne ingår även i krishanteringsorganisationen som stabschef. När det gäller övriga personella resurser så avser länsstyrelsen att nyttja kompetens inom myndigheten samt externa resurser. En sammanställning över förslag på kontaktvägar angående materiella resurser finns i Saneringsprogrammet. Saneringsmetoder Saneringsmetoder finns övergripande beskrivet i Saneringsprogrammet. Dock är frågan kring sanering inte kopplad till de regionala förhållandena i länet. Regionala förhållanden Länsstyrelsen beskriver i Saneringsprogrammet att de avser göra en övergripande prioritering när det gäller sanering mellan olika typer av områden i länet. Denna är dock inte gjord i nuläget. MSB bedömer efter tillsynsbesöket att det finns angelägna utvecklingsområden avseende länsstyrelsens planläggning för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Nedan anges MSB:s krav på åtgärder samt förbättringsområden för en höjning av verksamhetens kvalitet. - Länsstyrelsen slutför revidering av Saneringsprogrammet. (Kvarstår sedan förra tillsynsbesöket september 2007). - Länsstyrelsen utvecklar Saneringsprogrammet utifrån de regionala förhållandena i länet. Länsstyrelsen bör planera för vilka åtgärder, samt övergripande prioriteringar av samhällsviktig verksamhet, som behöver vidtas initialt vid en saneringssituation. Det bör av planläggningen framgå hur och var länsstyrelsen kan inhämta beslutsunderlag om till exempel befolkningsstruktur, boendeformer, vattentäkter, markanvändning etcetera. - Länsstyrelsen utser ytterligare en presumtiv saneringsledare.

8 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 8 (13) - Länsstyrelsen bör säkerställa att de som är presumtiva räddningsledare har god kännedom om länsstyrelsens verksamhet och krishanteringsorganisation, samt deltar vid övningar. - Länsstyrelsen bör komplettera planläggningen när det gäller strålningsmätning. Länsstyrelsen bör försäkra sig om att de externa resurser de avser avropa, exempelvis inom landstinget, kommer att finnas tillgängliga. - Länsstyrelsen bör försäkra sig om att kommunerna och länsstyrelsen internt får den utbildning som behövs i strålningsmätning. - Länsstyrelsen bör komplettera planläggningen med vilka personella resurser/kompetenser de kan komma att behöva. Länsstyrelsens ansvar för övertagande av ansvar för kommunal räddningstjänst Länsstyrelsens ansvar för övertagande av kommunal räddningstjänst finns beskrivet i Krisledningsplan/programmet. Länsstyrelsen bedömer att det aldrig varit aktuellt med ett övertagande. Dock diskuteras frågan vid de regionala samverkanskurserna. Länsstyrelsen upplever att de får de larm de ska enligt den händelselista som finns hos SOS Alarm. MSB bedömer att länsstyrelsen inte i tillräcklig omfattning planerat för ett eventuellt övertagande av ansvar för kommunal räddningstjänst. - Länsstyrelsen kompletterar planläggningen angående ansvar för övertagande av kommunal räddningstjänst med relevanta, regionalt anpassade scenarier för olyckor som kan föranleda ett övertagande. Detta förutsätter en dialog med kommunerna. En god uppfattning om riskbilden i länet är grunden för den fortsatta planeringen av verksamheten. Utbildning och övning avseende räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk olycka samt övertagande av kommunal räddningstjänst Länsstyrelsen informerade vid besöket om arbetet Riskbild Östergötland, som startade Detta arbete ledde bland annat fram till att treåriga regionala utbildnings- och övningsplaner tagits fram.

9 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 9 (13) Länsstyrelsen har genomfört eller deltagit i utbildning i kriskommunikation och stabsmetodik. Regionala samverkanskurser genomförs återkommande. Under 2010 genomfördes övningen El-ände som behandlade elavbrott. På grund av planering och genomförande av den övningen hade länsstyrelsen inte möjlighet att delta som övad i SAMÖ-KKÖ, utan deltog i motspelet. Nästa övning genomförs 2013 på temat vatten (översvämning, förgiftat vatten etc). Inför denna övning kommer kunskapsmöten att genomföras under Länsstyrelsens tillsyn över kommunernas skyldigheter enligt LSO MSB har gjort en tolkning av vad länsstyrelsens tillsynsverksamhet bör omfatta för att leva upp till bestämmelserna i LSO. Nedan följer en sammanställning av den tolkning som kommunicerades vid tillsynsbesöket. 1. Länsstyrelsen sammanställer en bedömning av kommunernas lagefterlevnad i slutet av varje mandatperiod. 2. Länsstyrelsen har en fastställd tillsynsplan 3. Länsstyrelsen genomför minst två tillsynsbesök i varje räddningstjänstkommun per mandatperiod. Det ena besöket bör fokusera på kommunens resultat under mandatperioden utifrån de mål om skydd och säkerhet som anges i LSO. Det andra besöket bör fokusera på de preciserade skyldigheter som åligger kommunen enligt LSO. 4. Återkoppling sker av den årsuppföljning som görs över kommunernas verksamhet varje år. 5. Länsstyrelsen bedömer och dokumenterar hur kommunernas egenkontroll av verksamheten enligt LSO fungerar. 6. Länsstyrelsen har förmåga att följa upp kommunernas agerande vid större räddningstjänstinsatser eller när länsstyrelsen själva anser att det är nödvändigt. 7. Länsstyrelsen vägleder och rådger enligt 1 kap. 5 LSO. Bedömning av kommunernas lagefterlevnad Länsstyrelsen påbörjade en sammanställning av bedömningen för perioden men det arbetet är inte färdigställt. MSB bedömer att länsstyrelsen behöver färdigställa en bedömning av kommunernas lagefterlevnad.

10 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 10 (13) - Länsstyrelsen utvecklar sitt arbetssätt för att skapa förutsättningar för att under slutet av denna mandatperiod kunna göra en sammanställd bedömning av kommunernas lagefterlevnad utifrån LSO. Tillsynsplan Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till en tillsynsplan för som är gemensam för tillsyn enligt LSO och uppföljning enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Tillsynsplanen delgavs MSB vid besöket. Planen är dock ännu inte fastställd. MSB konstaterar att länsstyrelsen inte har en fastställd tillsynsplan. - Länsstyrelsen fastställer tillsynsplan för hur tillsynen över kommunerna i länet ska genomföras under mandatperioden. - Länsstyrelsen bör utveckla tillsynsplanen så att inriktningen av tillsynen framgår och så att det tydligare framgår hur vilka resurser och vilken kompetens som behövs för tillsynsverksamheten. Tillsyn av kommunal räddningstjänst Under genomförde länsstyrelsen inga tillsynsbesök i kommunerna. Under genomfördes ett besök i respektive kommun. Besöken i kommunerna samordnades med uppföljning enligt LEH och genomfördes under en dag. Fokus för tillsynerna var att följa upp läget med handlingsprogram och kommunernas egenkontroll. Länsstyrelsen presenterade ett utkast till tillsynsplan där det framgår hur tillsynsverksamheten är tänkt genomföras under Under 2011 kommer inga tillsynsbesök att genomföras utan fokus kommer att vara på samrådsyttranden kring handlingsprogram, yttra sig över kommunernas egenkontroll och genomföra återkoppling på årsuppföljningen. Under kommer riktade besök eller temabesök att genomföras vid behov. Under 2014 kommer alla kommuner att besökas samordnat med uppföljningen enligt LEH. Fokus för tillsynen 2014 kommer att vara att följa upp kommunernas arbete enligt handlingsprogrammet och kommunernas egenkontroll. Länsstyrelsen har under den föregående mandatperioden fokuserat på kommunernas egenkontroll. En diskussion fördes kring valet av inriktning av tillsynen. MSB framförde att länsstyrelsen behöver prioritera att följa upp hur kommunerna lever upp till intentionerna i lagstiftningen när det gäller de

11 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 11 (13) preciserade skyldigheterna samt vilket resultat kommunerna uppnår och inte enbart följa upp kommunens egenkontroll. Uppföljningen av den målstyrda delen av lagstiftningen behöver också omfatta hur kommunerna lever upp till intentionerna i lagen utöver de mål som anges i handlingsprogrammen. MSB bedömer att länsstyrelsens uppföljning av kommunernas egenkontroll fungerar men att tillsynsverksamheten behöver kompletteras med tillsyn över både de målstyrda delarna och kommunens preciserade skyldigheter i LSO - Länsstyrelsen utvecklar sin tillsynsverksamhet så att den omfattar uppföljning och utvärdering av kommunernas resultat utifrån de målstyrda delarna samt kommunens preciserade skyldigheter i LSO. - Länsstyrelsen prioriterar att genomföra tillsynsbesök i samtliga kommuner två gånger under innevarande mandatperiod för att både följa upp de preciserade skyldigheterna och kommunernas resultat. Återkoppling av årsuppföljningen till kommunerna Den årsuppföljning som genomförs i samarbete med MSB omfattar till stora delar de preciserade skyldigheterna i LSO. Det utgör till stora delar underlag för tillsyn över de preciserade skyldigheterna. Resultatet av årsuppföljningen för 2010 har inte återkopplats till kommunerna. Anledningen till detta är att de slutgiltiga uppgifterna från MSB precis har kommit till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har inte heller återkopplat 2009 års uppföljning till kommunerna. Av årsuppföljningen framgår bland annat att det finns anledning att följa upp kommunernas arbete med olycksundersökningar och tillsynsverksamheten i vissa kommuner. Till exempel har Räddningstjänsten i Östergötland genomfört få tillsyner under 2010 jämfört med tidigare år. Det framgår också att relativt få kommuner använder sig av föreläggande vid konstaterade brister. MSB konstaterar att länsstyrelsens under 2010 inte har återkopplat årsuppföljningen över kommunerna. - Länsstyrelsen bör under 2011 återkoppla resultatet av årsuppföljningen över kommunerna Länsstyrelsen bör utveckla en rutin för hur återkopplingen till kommunerna ska ske under kommande år. Den rutinen behöver

12 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 12 (13) omfatta hur länsstyrelsen vidtar åtgärder och prioriterar tillsynsarbetet utifrån årsuppföljningen. Kommunernas egenkontroll Kommunernas egenkontroll för att följa upp och utvärdera den egna verksamheten ska till stor del utgå från de mål som ska anges i handlingsprogrammen. Länsstyrelsen följer upp kommunernas egenkontroll. Länsstyrelsen har under den gångna mandatperioden fokuserat på att utveckla och följa upp kommunernas egenkontroll. MSB bedömer att länsstyrelsens verksamhet med att följa upp och bedöma kommunernas egenkontroll av verksamheten enligt LSO fungerar. Uppföljning av kommunernas agerande vid större räddningsinsatser En diskussion fördes om hur länsstyrelsen följer upp kommunernas agerande vid större räddningsinsatser. Länets RSF-grupp går regelbundet igenom aktuella olyckor med syfte att de operativa aktörerna ska bli bättre på att samverka på skadeplats. En diskussion fördes även om kommunernas olycksundersökningar och på vilket sätt länsstyrelsen tar del av dem. Hittills har inte länsstyrelsen begärt in någon olycksundersökning från kommunerna. MSB bedömer att länsstyrelsen har bra förutsättningar att följa upp större händelser inom länet via samverkan med andra men bör även begära att få ta del av olycksutredningar från samtliga kommuner. Dels ger utredningarna ett bra underlag för att bedöma kommunernas förmåga att genomföra räddningsinsatser och dels stimulerar länsstyrelsens fråga kommunerna att genomföra olycksutredningar. Förbättringsområde - Länsstyrelsen bör begära att få ta del av och återkoppla någon olycksutredning från varje kommun under mandatperioden. Vägledning och rådgivning Länsstyrelsens information och vägledning har hittills varit efterfrågestyrd. Kommunerna har inte efterfrågat något stöd samtidigt som en tjänst hos länsstyrelsen varit vakant. Rådgivningen till kommunerna har därför varit begränsad.

13 samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 13 (13) Länsstyrelsen har nyligen genomfört en utbildningsdag för kommunernas förtroendevalda. Någon ytterligare rådgivning planeras inte under MSB bedömer att länsstyrelsen behöver utveckla verksamheten med vägledning och rådgivning till kommunerna. - Länsstyrelsen bör utveckla former för och genomföra rådgivning och vägledning utifrån LSO till kommunerna. Handlingsprogram Samtliga kommuner har påbörjat arbete med att ta fram handlingsprogram för denna mandatperiod. I stort sett alla kommuner planerar att samråda med länsstyrelsen i slutet på året. Beslut om farlig verksamhet Länsstyrelsen har utarbetat en rutin för arbetet med att pröva och besluta om vilka anläggningar som omfattas av ägarens eller verksamhetsutövarens skyldigheter enligt 2 kap. 4 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Länsstyrelsen avser att granska och besluta samtliga kvarstående ärenden under året. Kommunernas uppgifter om antal farliga verksamheter i årsuppföljningen och länsstyrelsens inrapporterade beslut om farliga verksamheter till MSB:s register överensstämmer inte helt. MSB bedömer att länsstyrelsens ambition med farliga verksamheter behöver genomföras. - Länsstyrelsen bör pröva och besluta de kvarstående ärendena om vilka anläggningar som omfattas av ägarens eller verksamhetsutövarens skyldigheter enligt 2 kap. 4 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor under Lagstöd Följande lagar har varit till stöd vid genomförd tillsyn: Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (6) Antecknat av Jenny Selrot Mötesdatum 2011-11-01 Mötestid 08.30-12.00 Närvarande Länsstyrelsen i Värmlands län: Leif Gustavsson Johan Olsson Johan Seger

Läs mer

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket.

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket. MSB-14.1 Myndigheten för 1 (10) Antecknat av Jenny Selrot Mötesdatum 2012-12-12 Mötestid 09.30-15.20 Närvarande Länsstyrelsen Katarina Fredriksson Staffan Edler Monica Eurenius (del av tid) Susanna Löfgren

Läs mer

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket.

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket. MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (11) Samordnat av Carina Fredström Mötesdatum 2015-05-07 Mötestid 08:30 16:45 Närvarande Länsstyrelsen Stig Husin Torbjörn Johansson

Läs mer

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket.

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket. MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (20) Antecknat av Peter Norlander Jenny Selrot Frida Billström Mötesdatum 2012-02-07 Mötestid 08.00-15.00 Närvarande Länsstyrelsen

Läs mer

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (5) Antecknat av Carl Bonde Peter Norlander Mötesdatum 2012-11-21 Mötestid 09.00-15.00 Länsstyrelsen Karin Sigvardsson (enhetschef)

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesteckningar 1 (6) Antecknat av Hans Flyman Närvarande Länsstyrelsen: Torbjörn Johansson Mona Åkerström Göran Cederholm MSB: Hans Flyman, tillsynsenheten

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (5) Datum 2012-12-13 Diarienr 2012-3726-4 Antecknat av Carl Bonde Peter Norlander Mötesdatum 2012-10-24 Mötestid 09.00-15.00 Länsstyrelsen

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Krisberedskapen i Nybro kommun... 3 3.1 Krisledningsnämnd... 4 3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser... 4 3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen... 4 3.3 Planering...

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Bakgrund Lagar som styr Organisation Information till allmänheten Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

Östgötamodellen för Egenkontroll. Calle Granström

Östgötamodellen för Egenkontroll. Calle Granström Östgötamodellen för Egenkontroll Calle Granström Förutsättningar och drivkraft för förändring Länsstyrelsen hade länge påtalat vikten av egenkontroll De egenkontroller som kom in var av mycket skiftande

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Landstingsuppföljning 2010

Landstingsuppföljning 2010 Landstingsuppföljning 2010 Enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240

Läs mer

Arbetsinstruktion RRC-funktionen

Arbetsinstruktion RRC-funktionen Datum: 2017-04-25 Version: 1.3 Status: Beslutad på Räddsam Handläggare: Jonathan Sjöberg Arbetsinstruktion RRC-funktionen Arbetsuppgifter Regional räddningschef (RRC) är en gemensam ledningsresurs för

Läs mer

Hur ser MSB på kommunernas tillsynsarbete och vad vill vi med den nya boken om tillsyn enligt LSO.

Hur ser MSB på kommunernas tillsynsarbete och vad vill vi med den nya boken om tillsyn enligt LSO. Hur ser MSB på kommunernas tillsynsarbete och vad vill vi med den nya boken om tillsyn enligt LSO. Hur ser MSB på kommunernas tillsyn? Kontakter med kommuner Kontakter med Länsstyrelser Årsuppföljningar

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2012

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats

Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats 2012-02-15 1(12) Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 611 86 NYKÖPING Stora torget

Läs mer

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang Instruktion för sjukvård vid publika evenemang i Kalmar län Arrangörsversion Giltighet Tills vidare. Målgrupp Arrangörer av publika evenemang i Kalmar län Ansvarig för dokumentet Kris och beredskapsenheten

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Prioritering och resurssamverkan vid samhällstörningar - Seminariedag inför övning Vindros 2016

Prioritering och resurssamverkan vid samhällstörningar - Seminariedag inför övning Vindros 2016 Prioritering och resurssamverkan vid samhällstörningar - Seminariedag inför övning Vindros 2016 Andreas Bergman Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) Bakgrund Prioritering resurser - Hur, när

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Konferens om risk- och sårbarhetsanalyser 2014 Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Mette Lindahl Olsson Chef på enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Styrande dokument Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-04-19, 97 Gäller från och med 2016-04-29 Ersätter Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommuns ledning

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Plan för arbete med krisberedskap

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Plan för arbete med krisberedskap >> Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Plan för arbete med krisberedskap 2016-12-09 Sid 1/23 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-11-24, 174 För revidering ansvarar:

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Beredskapens omfattning och hur det är tänkt att fungera.

Beredskapens omfattning och hur det är tänkt att fungera. Beredskapens omfattning och hur det är tänkt att fungera. Beredskapsprogram för kärnteknisk olycka jml. LSO och FSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 4 kap. Statens skyldigheter Räddningstjänst vid utsläpp

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Marika Ericson En kort session om lagstiftning Från totalförsvar till krisberedskap och nu? Lagar och förordningar ansvar och uppgifter

Läs mer

Samverkansplattform, en metod

Samverkansplattform, en metod Samverkansplattform, en metod Vid en extra ordinär händelse är det viktigt att det finns en accepterad och fastställd rutin för hur händelsen ska hanteras. Det går självklart inte att säga att så här kommer

Läs mer

Utbildningsverksamheten. Anders Axelsson Enhetschef utbildningssamordning

Utbildningsverksamheten. Anders Axelsson Enhetschef utbildningssamordning Utbildningsverksamheten Anders Axelsson Enhetschef utbildningssamordning MSB utvecklar utbildningsverksamheten I tre steg Framtidens utbildning inom MSB Utbildningsverksamheten utvecklas hållbart ekonomiskt

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Antagen av direktionen 2012-03-16, 6 Bilaga till Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 Innehållsförteckning Inledning...3 Tillsynsverksamhet

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap.

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument Kommunal krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25 4 Diarienr: 2015.0379.168

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap 2016-2019 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrdokument för krisberedskap Riktlinjer 2016-02-15 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Rättsenheten Avdelningen för verksamhetsstöd Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) Bakgrund

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län

regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län S t r a t e g i f ö r regional samordning och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Med våra gemensamma resurser i Södermanland står vi starkare tillsammans och kan hantera

Läs mer

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB Lagen om extraordinära händelser Helen Kasström, MSB Vad är en extraordinär händelse i fredstid? Enligt lagens definition: En händelse som avviker från det normala Innebär en allvarlig störning eller risk

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 22 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades under 1980 och 1990-talet och är i huvudsak dimensionerad utifrån en olycka i svenska eller utländska kärnkraftverk.

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap -2018 Motala kommun Del: Utbildnings- och övningsplan Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 15/KS 0339 Datum: -01-19 Paragraf: KS 11 Reviderande instans: Datum: Gäller

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Marks kommun för mandatperioden 2015-2018 Dokumenttyp Plan Dokumentansvarig Säkerhetssamordnare Fastställd av Kommunfullmäktige Gäller

Läs mer

Planering av tillsynsverksamheten

Planering av tillsynsverksamheten Kapitel 1 Planering av tillsynsverksamheten Tillsynsverksamheten kan ses som en process där planeringen är det första steget. För att tillsynen ska bli effektiv på det sätt som förarbetena till LSO avser,

Läs mer

Krisberedskapsplan 2015-2018

Krisberedskapsplan 2015-2018 Krisberedskapsplan 2015-2018 PLAN 2 (16) Innehållsförteckning Håbo kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Åtgärdsplan för mandatperioden 2015-2018... 4 Sammanfattning... 4 1.1 Ny krisledningsorganisation...

Läs mer

Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014

Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014 Malung-Salens kommun Kallelse/underrättelse Malung-Salens räddningsnämnd kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 mars 2014 Plats: Räddningstjänsten, Malung Tid: 13.00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap L Ä N S S T Y R E L S E N I U P P S A L A L Ä N : Regional risk- och sårbarhetsanalys kräver en god ambassadör tomas eriksson Man måste vara en god ambassadör för sitt arbete för att kunna engagera andra

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige Lagstadgad plan 2016-01-04 Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015 Beslutad av kommunfullmäktige 2016-02-02 Ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Regeringsuppdrag. Åtgärder för en stärkt krisberedskap - Erfarenheter från skogsbranden 2014. Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK

Regeringsuppdrag. Åtgärder för en stärkt krisberedskap - Erfarenheter från skogsbranden 2014. Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK Regeringsuppdrag Åtgärder för en stärkt krisberedskap - Erfarenheter från skogsbranden 2014 Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK Mötesplats SO 2015-04-28 Bitr. projektledare Anna Johansson, fil.dr. Fakta om

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 5 februari 2015 Myndigheten

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning och övning Mjölby kommun -2018 Diarienummer KS/2014:162 Datum: -11-17 Kommunfullmäktige Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Målgrupper...

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 149 Den 2016-11-01 Dnr 2016/00011 Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Kommunstyrelsens beslut Reviderat styrdokument

Läs mer

Regional katastrofmedicinsk plan för Region Skåne

Regional katastrofmedicinsk plan för Region Skåne Regional katastrofmedicinsk plan för Region Skåne Inledning: I det moderna samhället strävar vi efter robusthet och olycksprevention. Samtidigt är det viktig att inse att samhället är sårbart. Stora olyckor

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer