Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter"

Transkript

1 Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1

2 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels upp vad lagstiftningen kräver, dels Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s förslag till ytterligare information som kan underlätta vid räddningsinsatser. Lagstiftning De flesta av Seveso(II)direktivets krav återfinns i Sevesolagstiftningen 1. Kravet på kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter är istället infört i svensk lagstiftning genom 3 kap 6 i förordning (2003: 789) om skydd mot olyckor (FSO) och i Räddningsverkets föreskrift SRVFS 2005:2, om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Seveso(II)- direktivet Industriolyckskonventionen Riksdag Regering Sevesolag (SFS 1999:381) LSO (SFS 2003:778) Sevesoförord. (SFS 1999:382) FSO (SFS 2003:789) MSB Föreskrift (SRVFS 2005:2) Vilka berörs? Planen Det är de kommuner, inom vars gränser det finns sådan verksamhet som omfattas av Sevesolagens högre kravnivå, som ska upprätta kommunens plan för räddningsinsatser. ska lämnas in till länsstyrelsen Lag (1999:381) och förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 2 För exakt lagtext, se FSO (2003:789) 3 kap 6

3 Mål med planen Enligt Sevesodirektivet ska en plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter upprättas utifrån följande mål 3 : Avgränsa och ingripa mot olyckor så att följderna minimeras och de skador som orsakas på människor, miljö och egendom begränsas. Vidta nödvändiga åtgärder för att skydda människor och miljö från följderna av allvarliga olyckshändelser. Lämna nödvändig information till allmänheten och till berörda organ och myndigheter i området. Vidta åtgärder för att återställa och sanera miljön efter en allvarlig olyckshändelse. Utarbetande av planen När kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter upprättas ska kommunen samråda med berörda verksamhetsutövare 4. Verksamhetsutövaren ska lämna nödvändiga upplysningar till kommunen 5. Allmänheten ska på lämpligt sätt få möjlighet att lämna synpunkter på planen innan den fastställs 5. Verksamhetsutövaren Kommunen Säkerhetsrapport Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3... Intern plan för räddningsinsatser Underlag Kommunens plan för räddningsinsatser Allmänheten Kommunens plan för räddningsinsatser vid en Sevesoverksamhet bör också samordnas med verksamhetens interna plan för räddningsinsatser. 3 Rådets direktiv 1996/82/EG 4 För exakt lagtext, se SRVFS (2005:2), 15 5 För exakt lagtext, se FSO (2003:789) 3 kap 6 3

4 Planens disposition Det kan vara lämpligt att dela in planen i två delar. En allmän del som är offentlig och som ska kommuniceras med allmänheten. En detaljerad del som inte ska kommuniceras med allmänheten och som innehåller uppgifter som endast är avsedda för räddningstjänstens operativa insatser. Det kan till exempel handla om detaljerade planritningar över objektet, telefonnummer till nyckelpersoner med mera. Kommunens plan för räddningsinsatser Verksamhet X Allmän del Detaljerad del Planens innehåll Allmän del Planen och de förberedda åtgärder som ska vidtas vid en olycka bör utgå från vart och ett av de olycksscenarier som verksamhetsutövaren har beskrivit i sin säkerhetsrapport. 4

5 Planen ska ha den omfattning som säkerheten för omgivningen kräver 6. Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt 7. För varje beskrivet olycksscenario ska planen innehålla: Vilka personella och materiella resurser som behövs och hur dessa ska samordnas 8. Hur räddningsinsatser ska genomföras, både inom och utanför verksamhetens område 8. Redovisning av hur allmänheten varnas och informeras vid en allvarlig kemikalieolycka 9. Vilka åtgärder som allmänheten ska vidta i händelse av en sådan olycka 9. Uppgift om hur underrättelser till berörd myndighet i annat land ska lämnas 10. Nedan anges i punktform mer information som med fördel kan finnas i kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter: Övergripande beskrivning av verksamheten och dess olycksrisker. Beskrivning av relevanta olycksscenarier. Vilka skyddsbarriärer som har anordnats för att begränsa spridning av farliga ämnen. Förteckning över speciellt skyddsvärda objekt i närområdet. Beskrivning av åtgärder för att snabbt ta emot information om eventuella tillbud, larmförfarande och vilken information som ges till räddningstjänsten vid larm. Åtgärder för samordning av resurser, t ex polis, sjukvård, andra myndigheter, massmedia, andra räddningstjänster, specialresurser m m. Övergripande beskrivning av hur eventuell evakuering kan komma att ske. Uppgift om hur ofta planen övas. 6 För exakt lagtext, se FSO (2003:789) 3 kap 6 7 För exakt lagtext, se LSO (2003:778) 1 kap 3 8 För exakt lagtext, se SRVFS (2005:2) 16 pkt 1 9 För exakt lagtext, se SRVFS (2005:2) 16 pkt 2 10 För exakt lagtext, se LSO (2003:778) 6 kap. 10 tredje stycket och SRVFS (2005:2) 16 pkt 3 5

6 Detaljerad del Exempel på vad den detaljerade delen av kommunens plan för räddningsinsatser kan innehålla: Uppgift om vilka typer av operativa insatsplaner som finns, t ex larmplaner, insatskort, standardrutiner, operativa insatsplaner i olika nivåer, med mera. Uppgift om när en stab ska organiseras, dess uppgifter och vilka som ska ingå i denna. Uppgift om var ledningsplats och eventuell stab kan lokaliseras. Rutiner för samband/kommunikation med övriga aktörer, t ex polis och sjukvård. Checklistor och arbetsuppgifter för olika aktörer i räddningsinsatsen. Beslutsunderlag för hur en eventuell evakuering av människor kan ske, t ex kartor och lämpliga uppsamlingsplatser. Verksamhetsutövarens säkerhetsorganisation med kontaktuppgifter, inklusive lista över viktiga telefonnummer. Vilka manuellt aktiverade skyddssystem som finns inom verksamheten. Planritning över verksamheten och karta över dess omgivningar med angivande av alternativa färdvägar och alternativa brytpunkter. Lämpliga avspärrningspunkter. Uppgift om hur information inhämtas från verksamhetsutövaren vid en olycka. Uppgift om vilka egna och externa resurser, t ex materiel, andra räddningstjänster, specialister, släckmedelscentralen (SMC), saneringsföretag med mera, som kan mobiliseras beroende av olyckans omfattning. Förteckning över farliga kemikalier som hanteras vid verksamheten och kortfattad information om dess risker. Uppgift om särskild personlig skyddsutrustning som ska medföras vid utryckning till verksamheten. Information om vilka möjligheter som finns att mäta koncentration av relevanta farliga föroreningar i luft och vatten. 6

7 Revidering Kommunens plan för räddningsinsatser ska förnyas vart tredje år eller när ändrade förhållanden ger anledning till det 11. Övning Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter ska övas minst vart tredje år 12. Ytterligare information Mer information om Sevesolagstiftningen och kommunens plan för räddningsinsatser finns på Här finns ytterligare vägledning kring lagstiftningen, litteraturtips, bra länkar samt denna folder i pdf-format och webbversion. Webbversionen är utökad med mer förklarande text samt exempel. Kontaktpersoner Aktuell information om MSB:s kontaktpersoner finner du på 11 För exakt lagtext, se FSO (2003:789) 3 kap 6 12 För exakt lagtext, se SRVFS (2005:2) 17. 7

8 ADVANT PRODUKTIONSBYRÅ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad Tel Publ.nr MSB

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsens samordningsansvar Länsstyrelsens samordningsansvar ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Identifiera hjälpbehov och åtgärdsbehov Genomföra skeendetolkning Värdegrund Analysera systemsamverkan

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

EBITS 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp Exempel på Kontinuitetsplan Syfte: Att motverka avbrott i organisationens verksamhet och skydda kritiska rutiner från effekter av oförutsedda

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor STADSKONTORET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Numreringen beror på att Handlingsprogrammet kallats bilaga 1. BILAGA 2 BESKRIVNING AV KOMMUNEN... 3 BILAGA

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2011-11-22, 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer