Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun."

Transkript

1 Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen

2 Information till allmänheten Inledning Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor innebär att kommunen är skyldig att ge information till allmänheten om verksamhetens risker och hur allmänheten ska agera om en olycka inträffar. Vidare ska kommunen enligt lagen också upprätta en plan för räddningsinsats vid de objekt som innefattas av lagens krav. Planen för räddningsinsats beskriver räddningstjänstens och företagets åtgärder vid en räddningsinsats avseende kemikalieutsläpp och/eller brand. Samråd kring detta dokument har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Schlötter under december Schlötter Svenska AB Schlötter Svenska AB tillhandahåller kemikalier för den ytbehandlande industrin. Verksamheten i Hillerstorp omfattar lagerhållning, tillverkning av produkter genom blandning samt laboratorium. Råvarorna till de produkter som företaget säljer utgörs bland annat av farliga ämnen. Företaget omfattas därför av lagen ovan eftersom de förvarar upp till 20 ton av farliga ytbehandlingskemikalier som cyanider och kromsyra. Utöver detta lagras andra farliga ämnen upp till en total mängd av cirka 200 ton. Det innebär att Schlötter är skyldiga att kunna hantera och begränsa följderna av en allvarlig kemikalieolycka och även ska samverka med kommunens räddningstjänst. Enligt lagen är verksamhetsutövaren skyldig att ha ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och en intern nödlägesberedskap för en allvarlig kemikalieolycka. För att uppfylla dessa krav har företaget i sitt handlingsprogram beskrivit hur de förebygger och agerar, både under och efter en eventuell händelse eller störning. Företaget har lämnat in en säkerhetsrapport under Frågor kring företaget och dess säkerhetsarbete besvaras av företagets VD på telefonnummer Det går även att läsa mer om företaget på hemsidan, Övriga kontaktuppgifter till Schlötter är: Schlötter Svenska AB Håkanstorpsvägen Hillerstorp E-post:

3 Hantering av farliga ämnen På Schlötter hanteras följande farliga ämnen som gör att företaget omfattas av lagens krav: Cyanider (fasta, mycket giftiga ämnen) Kromsyra (vätska, giftigt och frätande ämne) Utöver dessa ämnen hanteras bland annat dessa: Svavelsyra (vätska, mycket frätande ämne) Natriumhydroxid (vätska, mycket frätande ämne) Nickelklorider (fasta, giftiga ämnen) Brandfarliga vätskor Säkerheten vid hantering av de farliga ämnena är väl utbyggd på anläggningen. Cyanider, kromsyror och brandfarliga ämnen lagras i separata rum som är brandtekniskt väl avskilda samt låsta. Inom lagerutrymmena finns inga golvbrunnar och lokalerna är invallade så att ett läckage eller släckvatten inte kan rinna utanför anläggningen. Vid lastning-/lossningsplats är ytan hårdgjord och brunnar kopplade till en katastroftank så att läckage inte kan rinna ned i dagvattenledningar. Riskscenarion Ur företagets säkerhetsrapport och interna plan för räddningsinsatser har tre händelser valts ut som bedöms medföra störst risker att kunna påverka allmänheten. Sannolikheten för dessa händelser bedöms som mycket låg eftersom flera tekniska åtgärder är vidtagna för att läckage inte ska kunna påverka omgivningen. Schlötter har också mycket strikta säkerhetsrutiner för hur de farliga ämnen a får hanteras. De tre händelserna är: Utsläpp av giftiga, brandfarliga eller frätande ämnen i samband med lastning och lossning. Utsläpp av giftiga ämnen i samband med hantering. En större brand på företaget. Närmaste skyddsvärda objekt är Storån som befinner sig 300 meter från anläggningen.

4 Utsläpp av giftiga, brandfarliga eller frätande ämnen i samband med lastning och lossning Vid all form av lastning och lossning finns en risk för att behållare skadas i hanteringen. I byggnaden finns rännor vid dörrarna vilka står i förbindelse till tankar som är anpassad för kemikalievolymen i lokalen. Eftersom det kan uppstå en oönskad reaktion vid blandning av olika typer av kemikalier finns det en tank för varje ämnesrum. De dagvattenbrunnar som finns på den hårdgjorda ytan utanför byggnaden är kopplade till en större uppsamlingstank. I händelse av utsläpp skall den stängas av från dagvattenledningen. De farligaste kemikalierna för omgivningen är cyanider och kromsyra. På grund av lastningsplatsens placering i förhållande till den omgivande bebyggelsen eller där människor normalt vistas, innebär sådana händelser en liten risk för allmänheten. Utsläpp av giftiga ämnen vid hantering Cyanid hanteras företrädesvis i pulverform. Cyanider i flytande form hanteras i mycket små volymer och då i laboratoriet. Ett utsläpp bedöms inte kunna spridas till omgivningen att det kan innebära hälsorisker utanför byggnaden. Kromsyralösningar hanteras i förpackningskärl av storleken 25 till 1000 liter. Kromsyra i fast form hanteras i 50 kg-förpackningar. Risken är låg, men finns att emballage med kromsyralösning brister och börjar läcka. I det fall ett kärl skulle brista och innehållet skulle rinna ut i lokalen eller i området för lastning och lossning kommer vätskan att rinna ned till invallningen. Utspilld vätska avdunstar då men det är i detta fall främst vattenlösningen som förångas och kromsyran stannar kvar på marken. Detta kommer därför inte att medföra någon större risk för allmänheten vid en olycka. Vid samförvaring av kemikalier inför leverans kan dock förekomma, att mindre mängder kemikalier som kan reagera med varandra finns i den allmänna lagerdelen. En farlig reaktion kan dock först uppstå om mer än ett ämnes emballage skadas. Det är därför viktigt att alla utsläpp omedelbart omhändertas. Därför minimeras samförvaringstiden och emballagen för farligt gods-transport får inte vara äldre än fem år. Brand på företaget I det byggnadstekniska brandskyddet finns brandcellsgränser som motverkar att brand sprids mellan den allmänna lagerdelen och de avskilda lagerrummen för ämnen som kan reagera med andra lagrade ämnen. (ämnesrum). Hela verksamheten är också försedd med ett automatiskt vidarekopplat brandlarm. Vid samförvaring av kemikalier inför leverans kan det vid vissa tillfällen förekomma att mindre mängder kemikalier som kan reagera med varandra finns i den allmänna lagerdelen.

5 Sannolikheten för brands uppkomst är liten och även risken för allmänheten är liten då närmaste (enstaka) bostäder finns över 400 meter från företaget. Hillerstorps samhälle ligger ungefär 1000 meter från företaget. Vid brand i kemikalier ska i första hand annat släckmedel än vatten användas, dels för att undvika oönskade reaktioner och dels för att minska risken för att uppsamlingstankarna överfylls och att kontaminerat släckvatten förorenar omgivningen. Varnings- och informationssystem Allmänheten kring Schlötter kan vid olyckor varnas via "Viktigt Meddelande till Allmänheten" (VMA) via radio och TV. Detta sker genom SOS Alarm på order av räddningsledaren vid insatsen. Vid VMA ska man: Gå inomhus Stänga dörrar, fönster, ventiler och ventilation Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information Ett VMA i radio upprepas till dess att det inte längre gäller och detta meddelas då av räddningsledaren.

6 Plan för räddningsinsats Underlag & informationsupplägg Företagets egen riskanalys samt erfarenheter från ledningsövningar har legat till grund för denna utgåva av kommunens plan för räddningsinsats. De som har fastigheter i närområdet informeras om planen för räddningsinsats och risker på företaget vid ett information minst vart femte år. Information till allmänheten kan även ges i samband med att planen för räddningsinsats på förändras eller om väsentliga förändringar sker i verksamheten. En översyn av planen för räddningsinsats sker vid större förändringar av verksamheten eller senast vart tredje år. Frågor kring räddningstjänsten besvaras av räddningschefen via telefon på Organisation En räddningsinsats av räddningstjänsten leds alltid av ett befäl som kallas räddningsledare. Vid en räddningsinsats samgrupperar sig räddningsledaren med representanter från polis, sjukvård, företaget och eventuella andra experter i anslutning till skadeplatsen. Företaget ska då ställa sina resurser till räddningsledarens förfogande. Räddningsledaren har i övrigt möjlighet att rekvirera de resurser denne anser sig behöva för räddningsinsatsen. Inom Jönköpings län finns ett etablerat samarbete mellan räddningstjänsterna kallat Räddsam- F, där räddningsledaren har stor dispositionsrätt för samtliga enheter inom länet. Detta medför att stora resurser, vid behov, snabbt kan larmas till skadeplatsen. Vid utsläpp av farligt ämne aktiveras en länsgemensam larmplan för att därigenom få möjlighet till en kraftfull och uthållig skadeavhjälpande organisation. Resurser och larmplaner Vid en brand eller annan olycka på företaget sker utalarmering via SOS Alarm som är gemensam larmcentral för Jönköpings län. I enlighet med fastställda larmplaner larmas räddningsstyrkor i första hand från Gislaved och Gnosjös kommuner. En första räddningsstyrka om 5 personer är normalt på plats inom 10 minuter från larm och efter minuter från larm är räddningsstyrkan ungefär 20 personer, beroende på larmnivå.

7 Beroende på händelse larmas ytterligare enheter från Jönköpings län. Nedanstående larmplan gäller generellt för olika typer av händelser och beror på vilken information som tas emot Händelse Larmnivå 1 Utlarmade enheter Automatiskt brandlarm Nivå 5 Räddningsenhet, ledningsenhet Utsläpp av drivmedel eller farligt ämne i mindre omfattning. Mindre brand i det fria Utsläpp av farligt ämne i större omfattning Utsläpp av farligt ämne, efter samråd med högsta befäl Konstaterad brand eller rökutveckling i byggnad Nivå 5 Nivå 5 Nivå 10 Nivå 20 Nivå 20 eller 30 Räddningsenhet, ledningsenhet Räddningsenhet, ledningsenhet Kemdykarenhet, kemutrustning, vattenenheter och ledningsenhet Flera kemdykarenheter, ledningsenheter, kemutrustningsenhet, vattenenheter, depåenhet och saneringsutrustning Flera räddningsenheter, vattenenheter, höjdenheter, depåenhet samt vid behov önskade specialenheter (t ex skum) Räddningstjänsten har en objektsspecifik insatsplan 2 som placerats i släckbilar och ledningsfordon hos räddningstjänsten. Utöver detta är företagets interna plan för räddningsinsats placerad i räddningstjänstens ledningsfordon. 1 Motsvarar cirka 5,10 respektive brandmän och befäl med tillhörande utrustning och ledningsorganisation. 2 Denna kan vid behov uppdateras oftare än kommunens plan för räddningsinsats. Insatsplanen beslutas av räddningschefen.

8 Larm till allmänheten Räddningsledaren har möjlighet att använda SOS Alarm för att sända Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) via radio och TV. Innehållet i meddelandet formuleras vid en händelse och brukar vanligtvis innebär att allmänheten ska gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation samt lyssna på Sveriges Radio P4. Ett VMA i radio upprepas till dess att det inte längre gäller och detta meddelas då av räddningsledaren. Övning För att kunna genomföra en effektiv och säker räddningsinsats på Schlötter genomför räddningstjänsten orienteringar samt lagstadgade (minst vart tredje år) övningar på plats hos företaget. Vidare har räddningstjänsten fortlöpande egna övningar vad gäller exempelvis hantering av kemikalieutsläpp, brandsläckning och skumbeläggning. Information till annan stat Om effekterna av en olycka på ett företag som omfattas av Sevesolagstiftningen skulle kräva åtgärder till skydd för befolkningen eller miljön i annat land är Sverige så ska räddningstjänsten omedelbart meddela berörd myndighet i det landet. En analys av riskscenariona har inte visat att dessa kan påverka något av Sveriges grannländer och någon planering för information till annat land har därför inte genomförts. Giltighet Denna information till allmänheten och plan för räddningsinsats ska förnyas inom tre år från räddningschefens beslut.

Samhällsinformation från AkzoNobel

Samhällsinformation från AkzoNobel Samhällsinformation från AkzoNobel Information som är viktig att känna till som innevånare i Öviks kommun och närområde. AkzoNobel AkzoNobel är ett internationellt företag med ca 50 000 anställda i ungefär

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2011-11-22, 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet 3. Bilaga Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH Antagen av Kommunfullmäktige 2014 09 24 1. Inledning Båstads kommun har ett program för folkhälsa, trygghet och

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm Sid 1 (34) Mål nr M 11781-05 SÖKANDE Svensk Oljeåtervinning AB, 556349-1355 SAKEN Ansökan om tillstånd för utökad behandling och slutligt omhändertagande

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka

Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor STADSKONTORET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Numreringen beror på att Handlingsprogrammet kallats bilaga 1. BILAGA 2 BESKRIVNING AV KOMMUNEN... 3 BILAGA

Läs mer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys 2013

Risk- och sårbarhetsanalys 2013 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-06 94 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.2 Syfte... 6 1.3 Mål... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Metod... 7 1.5.1 MVA- metoden... 7 1.6 Uppföljning

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Taktik, ledning, ledarskap

Taktik, ledning, ledarskap Taktik, ledning, ledarskap Stefan Svensson Stefan Svensson (red.), Erik (red.), Cedergårdh, Erik Cedergårdh, Ola Mårtensson, Ola Mårtensson, Thomas Thomas Winnberg Winnberg Taktik, ledning, ledarskap MSB

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Sändlista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Internt (Plan och Stabsinstruktion) Landshövding Länsråd Informationschef Stabschefer

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppgifter om anläggning... 6 3 Handlingsprogram... 7 3.1 Mål och Policy... 7 3.1.1 Riskpolicy...7 3.1.

Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppgifter om anläggning... 6 3 Handlingsprogram... 7 3.1 Mål och Policy... 7 3.1.1 Riskpolicy...7 3.1. 1 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppgifter om anläggning... 6 3 Handlingsprogram... 7 3.1 Mål och Policy... 7 3.1.1 Riskpolicy...7 3.1.2 Arbetsmiljöpolicy...7 3.1.3 Miljö- och energipolicy...8 3.2 Organisation

Läs mer