En fördjupad uppföljning av bestämmelserna om information till allmänheten har gjorts under året och resultaten redovisas.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En fördjupad uppföljning av bestämmelserna om information till allmänheten har gjorts under året och resultaten redovisas."

Transkript

1 Enhet Tillsynsavdelningen Handläggare, direkttelefon Carina Fredström E-post PM 1 (12) Årssammanställning 2008 av Räddningsverkets tillsyn enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Sevesolagen Sammanfattning Rapporten beskriver hur de krav som ställs utifrån Sevesolagen på verksamhetsutövare och myndigheter efterlevs vid utgången av år 2008 och vad Räddningsverket gör för att öka efterlevnaden och därmed bidra till att säkerheten ökar. Rapportens numeriska data bygger huvudsakligen på de uppgifter som länsstyrelserna rapporterat i Räddningsverkets tillsynsdatabas. Under år 2008 har tillsynsbesök genomförts vid fyra länsstyrelser. Vid dessa besök uppmärksammades särskilt kommunernas arbete med att upprätta och öva planerna för räddningsinsatser enligt 3 kap 6 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, tillsynsprogram samt samordning av Sevesotillsyn med närliggande lagstiftningsområden. Sammanfattningsvis behöver kraven som rör uppdatering och övning av verksamhetsutövarens interna plan och kommunens plan för räddningsinsatser prioriteras. Länsstyrelserna bör även öka andelen granskade säkerhetsrapporter, granskade handlingsprogram samt utveckla tillsynsprogrammen för Sevesoverksamheter på den högre kravnivån. Vidare bör länsstyrelserna utveckla rutiner med kommuner, som har tillsyn enligt miljöbalken över Sevesoverksamheter. En fördjupad uppföljning av bestämmelserna om information till allmänheten har gjorts under året och resultaten redovisas. En sammanställning av den information som länsstyrelserna rapporterat till Räddningsverkets tillsynsdatabas för Sevesoverksamheter, fram till bifogas denna PM. Bakgrund Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) trädde i kraft den 1 juli SRV-31.6 Räddningsverket är central tillsynsmyndighet för Sevesolagstiftningen. Av Sevesoförordningen (1999:342) framgår att verket har ett samordnande, uppföljande och utvärderande ansvar. En av Räddningsverkets uppgifter är att ha en nationell bild av hur Sevesolagen efterlevs. Data samlas in under

2 RÄDDNINGSVERKET PM 2 (12) året, dels via vår tillsynsdatabas Seveso, där länsstyrelserna rapporterar in information, dels vid de tillsynsbesök som genomförs vid landets länsstyrelser. Vid behov görs också fördjupade uppföljningar och utvärderingar. Den sammantagna bilden beskrivs årligen i en rapport. Tillsynen på Seveso-området utgår från flera lagstiftningar och flera tillsynsmyndigheter på både central och regional/lokal nivå. Räddningsverket samverkar med andra myndigheter inom detta område. På nationell nivå på Seveso-området sker detta främst genom den nationella Sevesogruppen, där förutom Räddningsverket, Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, några olika branschorganisationer är representerade. Länsstyrelsen svarar för den operativa tillsynen enligt Sevesolagen. I sitt tillsynsarbete samverkar länsstyrelserna med övriga regionala och lokala tillsynsmyndigheter inom området, men i första hand med Arbetsmiljöverkets tillsynsdistrikt. Antal verksamheter Under 2008 har antal rapporterade verksamheter på den högre kravnivån ökat med elva verksamheter från 186 till 197 sedan år Antalet verksamheter på den lägre kravnivån har minskat något från 187 till Antal sevesoverksamheter på högre och lägre kravnivåer högre lägre Antal År Några verksamheter har gått från lägre kravnivån till den högre på grund av ändrade gränsmängder för syre från den 1 januari år En del verksamheter kan även ha tillkommit på grund av ändrade gränsmängder för metanol som trädde i kraft samtidigt.

3 RÄDDNINGSVERKET PM 3 (12) Säkerhetsrapporter Sevesolagstiftningen innehåller skyldighet för verksamheter på den högre kravnivån att beskriva riskerna för allvarliga kemikalieolyckor vid verksamheten och de åtgärder man vidtagit för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, i form av en säkerhetsrapport. Enligt uppgifterna i tillsynsdatabasen hade vid årsskiftet 2008/2009 totalt 194 av 197 verksamheter på den högre kravnivån lämnat in en säkerhetsrapport till tillsynsmyndigheten, vilket motsvarar 98 %. För befintliga Sevesoverksamheter ska säkerhetsrapporten förnyas vart femte år eller tidigare om det finns särskilda skäl som till exempel tillståndsprövning enligt miljöbalken. Detta sker genom att säkerhetsrapporten lämnas till tillsynsmyndigheten respektive genom att den utgör underlag i samband med prövning enligt miljöbalken. Elva säkerhetsrapporter är äldre än fem år och behöver uppdateras. Säkerhetsrapporter Inlämnade och granskade rapporter i procent 100% 90% 95% 95% 99% Inlämnade SÄ-rapp 98% 80% 70% 77% 83% 75% 72% 75% 60% 62% Granskade SÄ-rapp. 50% År Av de 194 inlämnade säkerhetsrapporterna är 51 inte granskade, vilket motsvarar 26 %. Det finns alltså fortfarande en viss eftersläpning i granskning av säkerhetsrapporter på grund av det stora antalet inkomna säkerhetsrapporter under år Denna eftersläpning bör naturligtvis länsstyrelserna arbeta med att åtgärda så att man framöver kan hålla jämna steg när verksamheterna utvecklas och uppdaterar sina säkerhetsrapporter. Under år 2008 har 26 säkerhetsrapporter lämnats in till länsstyrelsen. Under åren väntas ett stort antal säkerhetsrapporter att komma in för granskning på grund av femårsintervallet.

4 RÄDDNINGSVERKET PM 4 (12) Länsstyrelsen granskar säkerhetsrapporterna i samverkan med Arbetsmiljöverket. Vid behov deltar även kommunernas räddningstjänster vid granskningen av riskanalyser och interna planer. Vid tillsynsbesöken hos länsstyrelserna under året har Räddningsverket noterat att resultatet från granskningen av säkerhetsrapporterna fungerar som ett bra underlag vid tillsynen. Länsstyrelsen upplever även att säkerhetsrapporterna bidrar till att utveckla säkerheten på verksamheterna. De brister som länsstyrelsen upplever vid granskningen av säkerhetsrapporter är att scenarier inte finns beskrivna, på grund av att verksamheten anser att de åtgärdat riskerna med barriärer. Vidare är beskrivningen av rutiner bristfällig. Handlingsprogram Samtliga verksamheter som omfattas av lagstiftningen ska utarbeta ett handlingsprogram för hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas och följderna av eventuella olyckor begränsas. Handlingsprogrammet ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om de mål och allmänna handlingsprinciper som verksamheterna har ställt upp för hantering av riskerna för allvarliga kemikalieolyckor samt uppgifter om säkerhetsorganisationen för verksamheten. Länsstyrelsernas redovisning visar att det för en stor del av verksamheterna på den högre kravnivån finns handlingsprogram och att dessa inlämnats i samband med säkerhetsrapporten. Av totalt 197 verksamheter på den högre kravnivån uppges 189 ha upprättat handlingsprogram (96 %). Det är troligt att ytterligare några procent, upp till 98 %, faktiskt har lämnat in handlingsprogram i samband med säkerhetsrapporten men att detta inte har registrerats fullt ut i databasen. För verksamheter på den lägre kravnivån är länsstyrelsernas redovisning osäker eftersom lagstiftningen inte kräver att handlingsprogrammen för dessa verksamheter ska lämnas in till tillsynsmyndigheten. För verksamheter på den lägre kravnivån uppger länsstyrelserna att 80 %, 145 av totala 182 verksamheter, har upprättat ett handlingsprogram. Det är Räddningsverkets erfarenhet att länsstyrelserna ofta använder handlingsprogrammen som ett viktigt underlag för tillsynen och att allt fler även begär in dessa. Den relativt låga siffran indikerar ändå att länsstyrelsernas rutiner för kontroll och redovisning av handlingsprogram för verksamheter på den lägre kravnivån, i vissa fall kan behöva förbättras. Av samtliga inlämnade handlingsprogram uppges det att 73 % är granskade. Tillsyn och tillsynsprogram Tillsynsbehovet skall bedömas utifrån förhållandena på respektive verksamhet och fastslås i ett tillsynsprogram av tillsynsmyndigheten.

5 RÄDDNINGSVERKET PM 5 (12) Länsstyrelserna har under året genomfört tillsynsbesök vid 29 % av det totala antalet Sevesoverksamheter. Närmare bestämt har tillsynsbesök genomförts vid 40 % av verksamheterna på den högre kravnivån och 19 % av verksamheterna på den lägre kravnivån. 50% Tillsynsbesök i procent av totala antalet Sevesoverksamheter 40% 39% 37% 43% 30% 29% 29% 20% 10% 0% År För år 2008 redovisar länsstyrelserna att tillsynsprogram upprättats för 85 % av alla Sevesoverksamheter. Detta är något högre än tidigare år (81%) men antalet bör öka ytterligare eftersom det är ett krav enligt Sevesolagen att tillsynsmyndigheterna för samtliga sevesoverksamheter ska upprätta tillsynsprogram. I Sevesolagen anges att tillsynsprogrammen för verksamheterna på den högre kravnivån ska grunda sig på en analys och en planmässig bedömning av riskerna för allvarliga kemikalieolyckor. Räddningsverket har i samband med tillsynsbesök vid länsstyrelserna påpekat när tillsynsprogram saknas eller att de för Sevesoverksamheter på den högre kravnivån behöver utvecklas med avseende på den analys och den planmässiga bedömning av riskerna, som programmet ska baseras på. I övrigt är bilden av tillsynen av Sevesoverksamheter i landet, liksom tillsynssamverkan med Arbetsmiljöverket och kommunernas räddningstjänst tillfredsställande. Däremot bör länsstyrelserna utveckla rutiner med kommuner, som har tillsyn enligt miljöbalken över Sevesoverksamheter, för att inhämta och utbyta information till tillsynsarbetet och tillståndsprövningen. En av de erfarenheter länsstyrelserna har av tillsynen är att verksamheternas uppföljning av riskanalyser och åtgärdsplaner brister. I län med ett stort antal Sevesoverksamheter upplever länsstyrelsen att en stor del av tillsynen är händelsestyrd. Detta påvisar vikten av tillsynsprogram samt att länsstyrelsen dokumenterar i tillsynsprogrammen för Sevesoverksamheter

6 RÄDDNINGSVERKET PM 6 (12) på den högre kravnivån, den analys och planmässiga bedömning av riskerna för allvarlig kemikalieolycka som görs och kopplingen till tillsynsbehovet. Planer för räddningsinsatser Intern plan för räddningsinsatser Verksamhetsutövare vars verksamhet omfattas av kravet på säkerhetsrapport skall i samråd med kommunen och de anställda samt annan personal som kan påverka säkerheten, upprätta en intern plan för räddningsinsatser. Vid årsskiftet 2008/2009 fanns en sådan intern plan för 95 % av dessa verksamheter. Utvecklingen av andelen Sevesoverksamheter på den högre kravnivån som har en intern plan för räddningsinsatser framgår av diagrammet nedan. Sevesoverksamheter (högre) som har intern plan för räddningsinsatser 100% 99% 95% 90% 89% 80% 79% 78% 70% År Den interna planen skall uppdateras minst vart tredje år. Antalet befintliga planer som är äldre än tre år uppgick vid årsskiftet 2008/2009 enligt länsstyrelsens rapportering till 53 stycken. Dessutom saknas interna planer för nio verksamheter. Totalt är det alltså en brist på 62 aktuella interna planer vid årsskiftet 2008/2009. Under år 2009 kommer ytterliggare 84 verksamheter att behöva uppdatera sina interna planer för räddningsinsatser. Detta betyder att totalt 74 % av verksamheterna på den högre kravnivån behöver arbeta med sina interna planer för räddningsinsatser under år Räddningsverket har under året arrangerat ett seminarium om övning av den interna planen och kommunens plan för räddningsinsatser. Mer om detta beskrivs under rubriken Övning av kommunens plan för räddningsinsatser nedan.

7 RÄDDNINGSVERKET PM 7 (12) Kommunens plan för räddningsinsatser Sevesodirektivets bestämmelser om att även kommunen skall ha en plan för räddningsinsatser har implementerats i 3 kap 6 förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Räddningsverket har tidigare genomfört en fördjupad uppföljning av kravet på kommunens plan för räddningsinsats. Sverige hotades på grund av stora brister på detta område av en stämning från EU-kommissionen. Efter ett intensivt arbete med frågan på både länsstyrelser och kommuner, kunde vi dock den 17 december 2007, rapportera att samtliga kommuners planer (100%) då fanns upprättade. Vid påföljande möte med kommissionen i CCA-kommittén i april i år fick vi också bekräftat att hotet om stämning inte längre fanns kvar för Sveriges del. Vid årsskiftet 2008/2009 har kommunerna upprättat en plan för räddningsinsatser för 188 av de 197 Sevesoverksamheterna på den högre nivån, vilket motsvarar 95 %. Under året har det tillkommit verksamheter på högre kravnivån på grund av ändrade gränsmängder för syre och metanol, ändrade mängder lagrade farliga ämnen och nyetableringar. Några av dessa har ännu inte påbörjat sin verksamhet. Det är viktigt att länsstyrelserna sörjer för att kommunerna tidigt får information om när verksamheter kommer upp på den högre kravnivån så att kommunerna kan påbörja sin planering för räddningsinsatser i tid. I diagrammet nedan framgår utvecklingen av andelen Sevesoverksamheter på den högre kravnivån där kommunen har upprättat en plan för räddningsinsatser. Andel Sevesoverksamheter (högre) som har kom. planer 100% 100% 95% 75% 50% 56% 57% 65% 25% 0% År För kommunens plan för räddningsinsatser finns, liksom för den interna planen, krav på att planerna skall uppdateras minst vart tredje år. Årets uppföljning visar att ca en tredjedel av de kommunala planerna har behov av uppdatering, vilket motsvarar ett 60-tal planer.

8 RÄDDNINGSVERKET PM 8 (12) Under år 2009 kommer ytterligare 34 planer att behöva uppdateras. Sammantaget med de planer som saknas behöver kommunerna arbeta med kommunens plan för räddningsinsatser för 54 % av verksamheterna på den högre kravnivån under år 2009 för att uppfylla lagkraven. Räddningsverket har under året uppmärksammat länsstyrelserna på detta i samband med utskicket inför den fördjupade uppföljningen av information till allmänheten samt vid tillsynsbesök. Övning av planer för räddningsinsatser Funktionen och ändamålsenligheten hos kommunens plan för räddningsinsatser ska säkerställas genom övning minst vart tredje år. De uppgifter över övningsfrekevens som finns inlagda i tillsynsdatabasen visar på fortsatt stora brister. Kommunerna har enligt länsstyrelsernas rapportering till sevesodatabasen, den senaste tre-års perioden enbart övat sina planer för räddningsinsatser för 26 % av verksamheterna. Det är dock troligt att alla övningar inte rapporterats i databasen. Även för verksamheternas interna planer finns krav på att de ska övas regelbundet. Räddningsverket har arbetat med frågan genom att anordna ett seminarium om övningsmetoder för den interna planen och kommunens plan för räddningsinsatser under november Frågan har även uppmärksammats och diskuterats vid tillsynsbesök. Seminariet visade att länsstyrelsen, i sin helhet, har god kunskap om olika övningsmetoder och kriterier för övning. Länsstyrelsen bör prioritera tillsynen inom detta område. 15% Sevesoverksamheter som övat kom. planer ca 38% har övat sina kom.planer 14% Procent 10% 8% 8% 5% 3% 4% 0% 1% 0% Senaste övningstillfället (år) Påverkan från omgivningen I Sevesolagen ställs krav på att verksamhetsutövare som omfattas av lagstiftningen i sitt säkerhetsarbete tar hänsyn till faktorer i omgivningen som kan påverka säkerheten vid den egna verksamheten, det vill säga möjligheten till så kallade dominoeffekter. Andra verksamheter som

9 RÄDDNINGSVERKET PM 9 (12) omfattas av Sevesolagstiftningen ska särskilt beaktas. Verksamhetsutövaren ska alltså utreda såväl vilken påverkan den egna verksamheten har på omgivningen som omgivningens möjliga påverkan på verksamheten. Länsstyrelsernas redovisning visar att 83 Sevesoverksamheter identifierat dominoeffekter och att informationsutbyte sker vid huvuddelen av dessa. Förekomst av dessa effekter ska redovisas i anmälan och i säkerhetsrapporten. Av de verksamheter som identifierat dominoeffekter är 72 verksamheter på den högre kravnivån. En förklaring till att dominoeffekter i huvudsak redovisas för verksamheter på den högre kravnivån kan vara att de verksamheterna bättre analyserar och redovisar dessa effekter i säkerhetsrapporten. Frågan har fortsatt diskuterats vid tillsynsbesöken och de metoder som används är temamöten om dominoeffekter varvid erfarenhet och kritiskt tänkande liksom lokalkännedom oftast används för att utifrån riskbilden på respektive verksamhet bedöma påverkansfaktorer på varandra. Påverkan på/från omgivning granskas även vid tillståndsprövning. Information till allmänheten Räddningsverkets tillsynsavdelning har under året genomfört en fördjupad uppföljning av den kommunala skyldigheten att lämna information till allmänheten. Samtliga 18 berörda länsstyrelser kom in med uppgifter till Räddningsverket per månadsskiftet september-oktober Länsstyrelserna i Jämtland, Gotland och Kronobergs län berörs inte av denna uppföljning, då de saknar Sevesoverksamheter på den högre kravnivån. Uppgifterna visade att: - 15 % av verksamheterna hade kommunerna inte lämnat någon information till allmänheten, - 27 % av verksamheterna var informationen äldre än fem år eller kommer att bli det under år Enligt de uppgifter som länsstyrelserna fått in från kommunerna och som de samtidigt rapporterade framgår följande goda prognos för årsskiftet 2008/2009: - för 95 % av verksamheterna kommer kommunerna att ha lämnat information till allmänheten. - För endast 6 % av verksamheterna kommer informationen att vara äldre än fem år.

10 RÄDDNINGSVERKET PM 10 (12) Procentuell utveckling för information till allmänheten per antal Seveso högre och andel för gamla informationer per Seveso högre Procent, % jun-08 okt-08 jan-09 Årtal % info allm/hk % äldre än fem år Vidare rapporterade länsstyrelserna ett gott samband i stort mellan kommunens plan för räddningsinsatser och informationen till allmänheten. Både planerna och informationen utgår från de riskscenarier som redovisats vid verksamheten. Informationen till allmänheten varierar mycket från kommun till kommun. En del kommuner ser information till allmänheten som en försäkran att man gör allt för att förhindra en olycka eller begränsa konsekvenser av en olycka. Ytterst få kommuner har gjort en utvärdering av effekterna av informationen. Räddningsverket har under året tagit fram av en vägledande broschyr om information till allmänheten. Målgrupp är kommuner, verksamhetsutövare och till viss del länsstyrelser. Rapportering av olyckor vid farliga verksamheter (enligt 2 kap 4 LSO) Seveso II direktivets skyldigheter för verksamhetsutövarna att rapportera olyckor och tillbud har i den svenska lagstiftningen införts i förordningen om skydd mot olyckor. Räddningsverkets webbaserade olycksrapporteringssystem har nu varit i drift i drygt två år. Rapporterade olyckor och tillbud vid Sevesoverksamheter har sammanställts under perioden Totalt har 48 olyckor vid Sevesoverksamheter rapporterats in till databasen. 40 av dessa händelser har inträffat vid verksamheter på den högre kravnivån och åtta händelser vid verksamheter på den lägre kravnivån. Detta tyder på att verksamheter på den högre kravnivån i regel har bättre rutiner för rapportering av olyckor och tillbud.

11 RÄDDNINGSVERKET PM 11 (12) Det är främst händelser med brandfarliga varor och med explosiver som är rapporterade. Av de inträffade olyckorna ledde 23 till egendomsskada, 8 till personskada och 5 till miljöskada. Den dominerande miljökonsekvensen av olyckorna är utsläpp till luft. Bilderna nedan visar en sammanställning över de huvudsakliga orsakerna till olyckshändelserna samt en sammanfattning utifrån fyra kategorier - organisatoriska, tekniska, misstag/slarv/avsiktligt samt övriga orsaker. En stor del av händelserna beror på organisatoriska brister. Många av de tekniska felen kan troligen också hänföras hit. Tyngst vägande orsaker till 49 händelser Brist i utb./instr. Brist i egentillsyn Misstag/slarv Konstruktionsfel Fel på komponent Teknikrelaterat fel Brist i process Fel material Annat Urspåring Avsiktligt Underminering av mark Brist i styrning av säkerhet Brist i arb. org Antal Orsaker - sammanfattning 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Organisatorisk Teknikrelaterat Misstag/slarv/avsiktligt Övrigt

12 RÄDDNINGSVERKET PM 12 (12) Räddningsverket har skyldighet att rapportera allvarliga kemikalieolyckor, som enligt Sevesodirektivet uppfyller kriterierna i bilaga 6 till direktivet, till kommissionens MARS-databas (Major Accident Reporting System). Under året har två olyckor som inträffat år 2004 respektive år 2005 slutrapporterats. Några olyckor senare än detta har inte rapporterats. Internationell samverkan Räddningsverkets tillsynsavdelning har under året representerat Sverige i TWG2, en arbetsgrupp under EU-kommissionen för tillsynsfrågor inom Seveso-området. Avdelningen har även administrerat svenskt deltagande för en länsstyrelse vid en Mutual Joint Visits i Portugal. Vidare har avdelningen svarat på tre enkäter som handlat om Seveso II direktivets effektivitet, mänskliga faktorn samt om industriparker och dominoeffekter. Avdelningen har även deltagit som observatör vid ett CCA-möte. Räddningsverkets tillsynsvägledning Räddningsverkets tillsynsvägledning består av uppföljning, utvärdering samt stöd till de operativa tillsynsmyndigheterna. Förutom löpande kontakter med länsstyrelserna sker det vid Räddningsverkets tillsynsbesök hos länsstyrelser, via Räddningsverkets hemsida samt vid tillsynskonferenser och seminarium. Under 2008 har verkets tillsynsvägledning bland annat omfattat: - en tillsynskonferens som har genomförts Ett tjugotal handläggare från länsstyrelserna deltog, - tillsynsbesök har genomförts på länsstyrelserna i Jönköping, Stockholm, Västra Götaland och Skåne, - samverkan med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket både i den nationella Sevesogruppen samt i Samverkansgruppen. Mötena behandlar aktuella myndighetsövergripande frågor, - ett seminarium om övningsmetoder för den interna planen och kommunens plan för räddningsinsatser har genomförts Ett tjugotal handläggare från länsstyrelserna deltog, - en fördjupad uppföljning om information till allmänheten samt - bildandet av en referensgrupp samt tre protokollförda möten med representanter från Västernorrlands län, Västra Götalands län, Västmanlands län, Östergötlands län samt Kalmar län.

Fråga; Är säkerhetsrapporten och handlingsprogrammet offentlig handling?

Fråga; Är säkerhetsrapporten och handlingsprogrammet offentlig handling? Frågor och svar Sevesokonferensen 2015 Nedanstående svar är MSB:s nuvarande tolkning och kan komma att ändras om mer fakta eller domstolsavgöranden kommer. Varje myndighet och företag behöver göra en egen

Läs mer

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesteckningar 1 (6) Antecknat av Hans Flyman Närvarande Länsstyrelsen: Torbjörn Johansson Mona Åkerström Göran Cederholm MSB: Hans Flyman, tillsynsenheten

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (5) Datum 2012-12-13 Diarienr 2012-3726-4 Antecknat av Carl Bonde Peter Norlander Mötesdatum 2012-10-24 Mötestid 09.00-15.00 Länsstyrelsen

Läs mer

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Bakgrund Förändringarna i Sevesolagstiftningen har sin grund i Seveso

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) UL-TILLS Peter Norlander Carina Fredström Malin Uppvall Årssammanställning för år 2014 av MSB:s tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga

Läs mer

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (5) Antecknat av Carl Bonde Peter Norlander Mötesdatum 2012-11-21 Mötestid 09.00-15.00 Länsstyrelsen Karin Sigvardsson (enhetschef)

Läs mer

Handledning. Tillsynsdatabas Sevesolagen. Version:

Handledning. Tillsynsdatabas Sevesolagen. Version: Handledning Tillsynsdatabas Sevesolagen Version: 2009-04-01 MSB:s kontaktpersoner: Carina Fredström, 010-240 50 65 (Tillsynsenheten) Hans Flyman, 010-240 51 03 (Tillsynsenheten) Åsa Andtbacka, 010-240

Läs mer

Tillsynsplan 2016 enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för Västmanlands län.

Tillsynsplan 2016 enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för Västmanlands län. 1 (7) MILJÖENHETEN Jenny Sörensen Sarlin Telefon 010-224 93 39 Jenny.sorensen.sarlin@lansstyrelsen.se Tillsynsplan 2016 enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 22 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

Tillsyn, säkerhetsrapporter och vägledning för samråd

Tillsyn, säkerhetsrapporter och vägledning för samråd Tillsyn, säkerhetsrapporter och vägledning för samråd Länsstyrelsens roll och tillsynsarbete Sara Edlund Fredholm Länsstyrelsen Skåne, Miljötillsynsenheten Sevesodagen 3 februari 2016 Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

Kommittédirektiv. En effektiv Sevesolagstiftning. Dir. 2011:72. Beslut vid regeringssammanträde den 25 augusti 2011

Kommittédirektiv. En effektiv Sevesolagstiftning. Dir. 2011:72. Beslut vid regeringssammanträde den 25 augusti 2011 Kommittédirektiv En effektiv Sevesolagstiftning Dir. 2011:72 Beslut vid regeringssammanträde den 25 augusti 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över regleringen av tillståndsgivning och tillsyn

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket.

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket. MSB-14.1 Myndigheten för 1 (10) Antecknat av Jenny Selrot Mötesdatum 2012-12-12 Mötestid 09.30-15.20 Närvarande Länsstyrelsen Katarina Fredriksson Staffan Edler Monica Eurenius (del av tid) Susanna Löfgren

Läs mer

Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor Årsredovisning 2008 MSB:s kontaktperson: Helen Cerwall, 010-240 53 42 2 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Riskhantering i ett MKBperspektiv

Riskhantering i ett MKBperspektiv Riskhantering i ett MKBperspektiv Nan Kjellberg Monika Walfisz Agenda Olycksrisker i miljölagstiftningen MKB-processen och riskhantering Samråd Miljökvalitetsnorm för vatten Olycksrisker i miljölagstiftningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk Kommunens plan för räddningsinsats Billerud AB Gruvöns Bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00527 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

Myndigheters erfarenheter från Sevesotillsyn

Myndigheters erfarenheter från Sevesotillsyn Myndigheters erfarenheter från Sevesotillsyn Enkätundersökning besvarad av länsstyrelserna och Arbetsmiljöverket Peter Norlander MSB, Tillsynsenheten Peter.norlander@msb.se 010-240 54 12 Tommy Eriksson-Wikén

Läs mer

En säkrare Sevesotillsyn Handläggarstöd vid tillsyn

En säkrare Sevesotillsyn Handläggarstöd vid tillsyn En säkrare Sevesotillsyn Handläggarstöd vid tillsyn 2017-01-26 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Fördjupningsseminarie riskanalys 2014-10-07

Fördjupningsseminarie riskanalys 2014-10-07 1 Fördjupningsseminarie riskanalys Magnus Karlsson, COWI AB mgka@cowi.se 0702 64 14 64 1 System för återkommande riskanalyser samt översyn enligt Sevesolagstiftningen 2 2 Krav i Sevsolagstiftningen Seveso

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och OKQ8 AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för

Läs mer

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket.

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket. MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (20) Antecknat av Peter Norlander Jenny Selrot Frida Billström Mötesdatum 2012-02-07 Mötestid 08.00-15.00 Närvarande Länsstyrelsen

Läs mer

Östgötamodellen för Egenkontroll. Calle Granström

Östgötamodellen för Egenkontroll. Calle Granström Östgötamodellen för Egenkontroll Calle Granström Förutsättningar och drivkraft för förändring Länsstyrelsen hade länge påtalat vikten av egenkontroll De egenkontroller som kom in var av mycket skiftande

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och

Läs mer

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljönätverket (tidigare miljövårdsdirektörernas förening) att driva Miljösamverkan

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket.

Bedömningar grundar sig på de underlag som lämnats till MSB och det som framkommit vid besöket. MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (11) Samordnat av Carina Fredström Mötesdatum 2015-05-07 Mötestid 08:30 16:45 Närvarande Länsstyrelsen Stig Husin Torbjörn Johansson

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och Akzo Nobel Industrial Finishes RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som

Läs mer

En övergripande bild av ändringar i lagen om skydd mot olyckor, plan-och bygglagen, miljöbalken och Sevesolagstiftningen. Ann-Sofie Eriksson, MSB;

En övergripande bild av ändringar i lagen om skydd mot olyckor, plan-och bygglagen, miljöbalken och Sevesolagstiftningen. Ann-Sofie Eriksson, MSB; En övergripande bild av ändringar i lagen om skydd mot olyckor, plan-och bygglagen, miljöbalken och Sevesolagstiftningen. Ann-Sofie Eriksson, MSB; PeOWikström, MSB myndighetsjurist och Peter Norlander

Läs mer

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 HaV Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 1 SwAM Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 2 HaVs vision: - Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2012

Läs mer

Planering av tillsynsverksamheten

Planering av tillsynsverksamheten Kapitel 1 Planering av tillsynsverksamheten Tillsynsverksamheten kan ses som en process där planeringen är det första steget. För att tillsynen ska bli effektiv på det sätt som förarbetena till LSO avser,

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6

10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6 10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6 november. ~ ~~~~ Bilaga KS 2014/21 7/1 l (l) 2014-10-24

Läs mer

Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst

Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst 1 MSBFS 2012:5 Stefan Svensson Docent, Lunds Universitet 3 Bakgrund kompetens? RUB? RälA? komplexitet Ledningstradition 4 Samhällskomplexitet Reflektion,

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Strategi för tillsynsverksamheten. 3. Uppföljning

Läs mer

En översyn inom Sevesoområdet

En översyn inom Sevesoområdet MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-04-18 Handläggare: Christer Edvardsson Telefon: 08-508 28 977 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-05-21 p. 17 Remiss från Kommunstyrelsen

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Stora Enso Skoghalls bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Stora Enso Skoghalls bruk Kommunens plan för räddningsinsats Stora Enso Skoghalls bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00529 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Anslag 1:11 Villkor 13 25 000 000 kr ska användas till förstärkt arbete med vägledning, tillsyn, prövning och

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2018 och uppföljning av 2017 års plan för tillsynsvägledning Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter.

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Verksamhetsutövare: NCC Industry AB Hulterstad 7:1-5-8 ggr/år Spellinge 2:22 2-5 ggr/år Bleckenstad 1:5 2-3

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Gäller för perioden 2014-01-01 2015-12-31 Detta program kommer under perioden att integreras

Läs mer

1. Inledning. Henrik Kvennberg Axel Starck Caroline Sigesgård

1. Inledning. Henrik Kvennberg Axel Starck Caroline Sigesgård Tillsyn över allmän kameraövervakning genomförd av länsstyrelserna gällande skolor och restauranger 212 1. Inledning Enligt 21 lagen (1998:15) om allmän kameraövervakning utövar länsstyrelsen tillsyn över

Läs mer

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789)

Läs mer

Samhällsinformation från AkzoNobel

Samhällsinformation från AkzoNobel Samhällsinformation från AkzoNobel Information som är viktig att känna till som innevånare i Öviks kommun och närområde. AkzoNobel AkzoNobel är ett internationellt företag med ca 50 000 anställda i ungefär

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Egenkontroll enligt Miljöbalken Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Ni styr Er verksamhet Syftet med denna vägledning är att presentera de krav som ställs på din verksamhet enligt miljöbalken

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Polismyndigheternas svar på enkät om nöjesfyrverkerier 2004

Polismyndigheternas svar på enkät om nöjesfyrverkerier 2004 Polismyndigheternas svar på enkät om nöjesfyrverkerier 24 En redovisning Dossié/Diarienr. 159-5518-24, 25-7-7 Räddningsverkets kontaktperson: Sven Eric Berg, Tillsynsavdelningen, Telefon 54-13 5 83 Innehållsförteckning

Läs mer

Trender i kommunalt tillsynsarbete Dave Borg. 1 av 31

Trender i kommunalt tillsynsarbete Dave Borg. 1 av 31 1 av 31 UPPLÄGG Presentation Miljöbalken Organisation - Miljöförvaltningen i Malmö Utformningen av tillsynen Uppföljning av tillsynen Vad väntar runt hörnet? 2 av 31 Miljöbalken 3 viktiga paragrafer för

Läs mer

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Begäran från Trelleborgs kommun att regeringen prövar överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken

Begäran från Trelleborgs kommun att regeringen prövar överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken Regeringsbeslut 1:2 REGERINGEN 2016-04-07 M2015/01268/Me Miljö- och energidepartementet Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 Malmö Begäran från Trelleborgs kommun att regeringen prövar överlåtelse av tillsyn

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport 2006:76 Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Miljölagstiftningen tillämpning och förändringar. Erica Nobel / Partner / Advokat

Miljölagstiftningen tillämpning och förändringar. Erica Nobel / Partner / Advokat Miljölagstiftningen tillämpning och förändringar Erica Nobel / Partner / Advokat Bakgrund Miljölagstiftningen utvecklas ständigt, främst genom praxis och ny EU-lagstiftning Olika lagstiftningar och myndigheter

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (13) Antecknat av Charlotte Larsgården Eleonor Storm Frida Billström Närvarande Länsstyrelsen i Östergötlands län: Eva Kihlkrans Carl Granström Peter Olofsson

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Tele2 Sverige AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Tele2 Sverige AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-04-20 Dnr: 17-1211 Nätsäkerhetsavdelningen Ulrika de la Iglesia 08-678 56 29 ulrika.delaiglesia@pts.se Tele2 Sverige AB Årlig tillsyn över incidentrapportering

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778 Kommunstyrelsen 2010-02-08 46 96 Räddnings- och beredskapsutskottet 2010-01-20 4 1 Dnr 10.43-17 febks27 Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Krisberedskap och skydd mot olyckor

Krisberedskap och skydd mot olyckor Krisberedskap och skydd mot olyckor Läget i länet Rapport: 2009:52 Rapportnr: 2009:52 Rapportansvarig/text: Anders Frelek och Hans Terling Foto: Jan-Erik Gustavsson och Anders Frelek Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Kameraövervakning 2016 Länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport

Kameraövervakning 2016 Länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport Kameraövervakning 2016 Länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport 1 Rapporten är sammanställd av: Linnea Tegernäs, enheten för tillstånd vid Länsstyrelsen i Stockholms län Omslagsfoto: Hans Engbers, Mostphotos

Läs mer

Arbetsdokumentnr: SU Dokumentnamn: Miljöriskbedömning för institutionen MMK Utfärdat av: Baltzar Stevensson Godkänt av: Gunnar Svensson

Arbetsdokumentnr: SU Dokumentnamn: Miljöriskbedömning för institutionen MMK Utfärdat av: Baltzar Stevensson Godkänt av: Gunnar Svensson Sida 1 (6) Miljöriskbedömning Sammanställd mängd miljörisker Kemiska: 4200 kg kemikalier varav 1400 kg brandfarlig och 400 kg miljöfarlig varav 10 kg är ozonnedbrytande. 2000 L gas varav 160 L brandfarlig.

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Räddningstjänst i Sverige

Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Det moderna samhällets snabba teknikutveckling har lett till ett allt sårbarare samhälle och ökat kraven på skydd mot olyckor och skador på människor,

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS Ovako Hellefors AB och Ovako Hofors AB i Hällefors ÖSTRA INDUSTRIOMRÅDET HÄLLEFORS Diarienummer: 205/13-300 Antagen av direktion 2013-06-19 Inledning Lagen (1999:381)

Läs mer

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning Att vara gasföreståndare Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning BRANDFARLIGA VAROR Tillstånd för lagerhållen volym av: Brandfarliga gaser Kan antändas i luft vid 20 C och atmosfärstryck Brandfarliga vätskor

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Hur ser MSB på kommunernas tillsynsarbete och vad vill vi med den nya boken om tillsyn enligt LSO.

Hur ser MSB på kommunernas tillsynsarbete och vad vill vi med den nya boken om tillsyn enligt LSO. Hur ser MSB på kommunernas tillsynsarbete och vad vill vi med den nya boken om tillsyn enligt LSO. Hur ser MSB på kommunernas tillsyn? Kontakter med kommuner Kontakter med Länsstyrelser Årsuppföljningar

Läs mer

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför?

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Elisabeth Sahlsten, Kristina Samuelsson och Miriam Liberman Enheten för miljöövervakning Bakgrund I Sverige

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering Bilaga 4 PM Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering 1 Bakgrund Naturvårdsverket arbetar med revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan.

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Materialet är till största delen hämtat från Miljösamverkan Västra Götaland och Miljöförvaltningen i Stockholm Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

Kommunal räddningstjänst 2001

Kommunal räddningstjänst 2001 Kommunal räddningstjänst 2001 - en lägesredovisning Räddningsverkets kontaktperson: Jan-Erik Gustavsson, Tillsynsenheten, tel 054-13 52 18 2 Innehållsförteckning Inledning...5 Underlag för lägesredovisningen...6

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

Utvärdering av övning för utveckling av samverkan vid olyckor på Hjälmaren

Utvärdering av övning för utveckling av samverkan vid olyckor på Hjälmaren Utvärdering av övning för utveckling av samverkan vid olyckor på Hjälmaren Genomfördes 12 november 2009 www.lansstyrelsen.se 2010-04-23 Dnr: 455-02299-2010 Utvärdering av övning för utveckling av samverkan

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Tillsynsplan enligt LSO och LBE Version 3.1

Tillsynsplan enligt LSO och LBE Version 3.1 Tillsynsplan enligt LSO och LBE 2013-2015 Version 3.1 Räddningstjänsten, 2013-10-09 Innehållsförteckning Allmänt 3 Före under efter 3 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 Handlingsprogram 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Vad tittar man på vid tillsyn av en Farlig verksamhet? Markus Glenting Brandingenjör LTH

Vad tittar man på vid tillsyn av en Farlig verksamhet? Markus Glenting Brandingenjör LTH ad tittar man på vid tillsyn av en Farlig verksamhet? Markus Glenting Brandingenjör LTH ommunen LSO, LBE, MB, Seveso Länsstyrelsen LSO, MB, Seveso Arbetsmiljöverket AML, Seveso AML Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1282 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-678 55 41 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade

Läs mer