Myndigheters erfarenheter från Sevesotillsyn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myndigheters erfarenheter från Sevesotillsyn"

Transkript

1 Myndigheters erfarenheter från Sevesotillsyn Enkätundersökning besvarad av länsstyrelserna och Arbetsmiljöverket Peter Norlander MSB, Tillsynsenheten Tommy Eriksson-Wikén Arbetsmiljöverket

2 Tillsyns vägledning Riktad uppföljning Databaser Nationell bild Indikatorer Uppföljning Utvärdering Samman ställningar Nationell samverkan Tillsyn Fortsatt inriktning för tillsyn 2

3 Prestationer Effekt Tillsynsvägledning till LST Vägledningsbesök Rekommendation från MSB En kompetent tillsynsmyndighet Konferenser, seminarier och utbildningar Tillsynen är effektiv, rättsäker och likvärdig Metodstöd, PM och svar på frågor Informationskampanj er och rapporter Inriktning av tillsyn Ökad följsamhet till Sevesolagen Samordning av tillsynsmyndigheter Säkrare Sevesoverksamheter Genomför handlingsplan för myndighetsgemensam samverkan Mindre risk för allvarliga kemikalieolyckor 3

4 Ett exempel på resultat ur nationell bild. Det finns 201 Sevesoverksamheter på den högre kravnivån i Sverige 3 av dessa verksamheter saknar en intern plan för räddningsinsatsoch av befintliga planer är 76 äldre än tre år För 24 av dessa verksamheter saknas en kommunal plan för räddningsinsats och av befintliga planer är 92 äldre än tre år För 49 av dessa verksamheter saknas information till allmänheten och av befintlig information är 43 äldre än 5 år 4

5 Frågeställning enkätundersökningar Företagets förberedelser inför tillsynsbesök Tillsynsbesöket Efter tillsynsbesöket Vad anser ni att företaget bör göra för att vara väl förberedda inför ett tillsynsbesök? Vilka är de vanliga bristerna som identifieras vid tillsynsbesök? Hur följer tillsynsmyndigheten upp resultatet från tillsynsbesök? Åtgärdas uppmärksammade brister inom rimlig tid? Är företagen ofta väl förberedda? Finns det skillnader med avseende på uppmärksammade brister mellan olika branscher, storlek på företag, högre och lägre kravnivå etc.? Finns det några områden som det finns anledning att satsa mer på för att öka företagens lagefterlevnad? 5

6 Vad anser ni att företaget bör göra för att vara väl förberedda inför ett tillsynsbesök? VD/platschef bör göras delaktiga. Rätt personer deltar Ha tillgång till dokumenthanteringssystem Om det finns en inriktning för tillsynen bör företaget ha föreberett sig för denna. 6

7 Är företagen ofta väl förberedda? Dvs rätt personer är inbjudna, rätt och tillräcklig dokumentation med avseende på hantering av farliga ämnen presenteras? Viktiga dokumenthanteringsystem inte går att komma åt Informationen blir spontan från eget minne Rätt personer inte finns på plats Man har ej genomfört tidigare åtaganden som är orsaken till själva mötet 7

8 Vilka är de vanliga bristerna som identifieras vid tillsynsbesök och inom vilka områden finns bristerna? - Brister i organisation Delegering av ansvar och befogenheter Förankring av SLS Hantering av ändringar Tillvaratagande av upprättade riskanalysers resultat Uppföljning, utvärdering och revision av HP 8

9 Vilka är de vanliga bristerna som identifieras vid tillsynsbesök och inom vilka områden finns bristerna? - Brister i tekniska faktorer Några tekniska brister som nämns Skyddsutrustning saknas Påkörningsskydd för cisterner och rörbryggor Effektiva invallningar av cisterner Brister i anläggningens utformning. Märkning av cisterner, rör och andra anläggningsdelar. Åldrande utrustning Underhåll av larm Säkerhetsutrustning för nödlägesberedskap 9

10 Vilka är de vanliga bristerna som identifieras vid tillsynsbesök och inom vilka områden finns bristerna? - Brister hos mänskliga faktorer/kompetens Verkställande av fastställda rutiner, rutiner följs inte. Kompetensbrister kring riskhantering. Förståelse för Sevesolagstiftningen. Säkerhetskultur 10

11 11 TeW

12 Vilka är de vanliga bristerna som identifieras vid tillsynsbesök och inom vilka områden finns bristerna? - Brister i dokument Tveksamheter om SR gäller specifikt för den angivna anläggningen. Bristfälliga scenariobeskrivningar i SR Ovilja finns i vissa fall att redovisa IP till tillsynsmyndigheten (bl.a. i SR) I den interna planen saknas ofta beskrivning av händelser som kan spela avgörande roll för uppkomst av allvarlig kemolycka Sammanställning av farliga ämnen Tveksamt om angivna åtgärder eller rutiner är genomförda och implementerade Säkerhetskritisk utrustning är något som ofta saknas i de dokumenterade rutinerna Kartunderlag för att identifiera t ex läge och avstånd till Sevesoobjekt, övriga verksamheter och bostäder i närheten saknas Den röda tråden saknas 12

13 Anser ni att det finns skillnader med avseende på uppmärksammade brister mellan olika branscher, storlek på företag, Seveso högre- och Seveso lägreverksamheter etc.? Bristerna varierar och det går inte generellt att säga att brister är kopplade till viss bransch eller HK/LK Ibland kan det vara lättare att nå fram i mindre företag eftersom det är få personer som sköter allt Stora företag kan ibland känna att deras system är "perfekta" ur alla aspekter ex om man är certifierad trots att de inte har den dokumentation som krävs enligt Sevesolagstiftningen Vid mindre företag ser man inte på samma vis behovet av rutiner och instruktioner 13

14 På vilket sätt följer tillsynsmyndigheten upp att företaget åtgärdar brister som uppmärksammats vid tillsynsbesök? Åtgärdas de inom rimlig tid? Genom krav på återrapportering från företaget. Genom återbesök. Uppföljning vid nästkommande tillsynsbesök. Brister åtgärdas ofta inom överenskommet tidsintervall. Begäran om förlängd svarstid förekommer. 14

15 Sammanfattning Bristfälliga scenariobeskrivningar i SR: Fel inriktning (ej Seveso). Koppling saknas till inträffade olyckor Exempel på brister i SLS (gäller egentligen alla SLSkrav): 1. Det saknas tydlig koppling mellan riskbedömning och SLS. Grovanalys används ofta utan kompletterandemetod eller metoder 2. Rutiner saknas eller är inte implementerade (både lagstadgade och egna), t.ex. krav på styrning, resultatuppföljning, entreprenörer och utvärdering och revision Brister i märkning av behållare och rörledningar Oklara rutiner för chaufförer som hämtar och lämnar bulkkemikalier (kan bl.a. bero på språkförbistringar) Brister i Säkra stopp och Bryt och Låsrutiner 15

16 Arbetsgivaransvar på fast driftsställe där flera arbetsgivare är verksamma Arbetsgivaransvar / Den som råder över arbetsstället / Beställaren Samverkan / Samförstånd Samordningsansvar för arbetsmiljön - Arbeta med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall - Säker avställning av arbetsstället - Villkorat tillstånd att beträda och arbeta - Godkänner att arbete startar på riskfyllda arbetsställen - Säker uppstart efter t.ex. ett underhållsstopp - m.m. Arbetsmiljöavtal Den som råder över arbetsstället - Entreprenör Entreprenör Arbetsgivare Entreprenör Arbetsgivare Entreprenör Arbetsgivare Entreprenör Arbetsgivare Entreprenören ska se till att den egen verksamhet och anordningarna på det gemensamma arbetsstället inte medför risk för ohälsa eller olycksfall 16 TeW

17 Finns det några områden som det finns anledning att satsa mer på för att öka företagens lagefterlevnad? Förståelse för lagstiftningen Riskhanteringprocessen Processäkerhet i allmänhet och till det förknippade risker Öka (högsta)ledningens engagemang för att prioritera och följa upp processäkerheten i verksamheten. Lägga mer tid ute i verksamheten vid tillsynsbesöket 17

18 Säkerhetspolicyn på vårt företag safety before profit Läpparnas bekännelse, politiskt korrekt, låter bra i media?! Styrelserum, Koncernledning Platschef, Ledningsgrupp Chefsgruppen Projektledare, Experter Driftspersonal, Underhållspersonal, Städpersonal Entreprenörer Konsulter Produktion, Säkerhetskultur Lagar, AFSar, Säkerhetsledningssystem, Interna regler, Certifiering, 18? TeW

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Femte upplagan Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

Cisterntillsynshandledning

Cisterntillsynshandledning Cisterntillsynshandledning oktober 2003 Cisterntillsynshandledning Miljösamverkan Västra Götaland oktober 2003 Denna handledning har tagits fram av Miljösamverkans projektgrupp Cisterntillsyn under våren-sommaren

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Projektrapport. Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning. Rapport 2014:3

Projektrapport. Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning. Rapport 2014:3 Projektrapport Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning Rapport 2014:3 2014-04-28 REM 2012/100494 1 (22) Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund ett

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Natten är också en del av dygnet.

Natten är också en del av dygnet. RAPPORT: 2005:3 Natten är också en del av dygnet. Sociala enheten 2005-02-09 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-18922-2004 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna

Läs mer