Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i 500 svenska företag och organisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i 500 svenska företag och organisationer"

Transkript

1 Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i 500 svenska företag och organisationer

2 Oavsett skillnader i systemstöd, transaktionsvolymer eller branscher var det framförallt en sak som utmärkte de effektiva ekonomiorganisationerna de hade alla ett uttalat mål om att bli bättre.

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 En föränderlig värld ställer nya krav 5 Studiens metod och omfattning 6 Så effektiva är ekonomiorganisationerna 7 Så blir din ekonomiorganisation effektivare 12 Avslutning 15 Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? 3

4 Sammanfattning För tredje året i rad har Ernst & Young utfört en studie om effektiviteten på svenska ekonomiorganisationer. Fler än 500 företag och organisationer med 50 till anställda har besvarat frågor om hur mycket tid och kostnader de lägger ner på olika processer. Studien visar att Sveriges ekonomiorganisationer totalt sett blivit mer effektiva, men att gapet ökat mellan de mest och minst effektiva organisationerna. Enligt studien kan de undersökta företagen sammanlagt spara 356 miljoner kronor årligen på att effektivisera sina processer. Det skulle innebära en årlig besparing på 3,9 miljarder kronor för samtliga företag i Sverige med 50 till anställda. I studien undersöks leverantörsfakturaprocessen, kundfakturaprocessen, löneprocessen, hantering av manuella verifikationer samt ekonomiorganisationen i sin helhet. Nytt för årets studie är att vi studerat rapporteringsprocessen mer ingående, och att vi frågat företagen vad de helst skulle vilja ägna mer tid åt. Undersökningen visar följande årliga besparingspotentialer för de undersökta företagen: hanteringen av leverantörsfakturor: 94 miljoner kronor hanteringen av kundfakturor: 86 miljoner kronor hanteringen av lönespecifikationer: 73 miljoner kronor hanteringen av manuella verifikationer: 103 miljoner kronor i medeltal kan varje företag eller organisation spara cirka kronor per process. Om resurser skulle frigöras svarar ekonomiorganisationerna att de skulle ägna mer tid till analys, uppföljning och rapportering, månadsbokslut, årsbokslut samt övriga aktiviteter. 4 Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation?

5 En föränderlig värld ställer nya krav Under det senaste decenniet har vi på Ernst & Young sett att ekonomiorganisationerna flyttat fram sina positioner från att vara traditionell bokförare till att även fungera som strategisk affärspartner till verksamhetens ledning. Många ekonomichefer upplever ökade förväntningar från bland annat styrelsen, samtidigt som den rådande finanskrisen och det efterföljande konjunkturläget ökar behovet av riskanalyser och kostnadskontroll. Större organisationer har tvingats anpassa sig till ökade såväl externa som interna krav. Noterade bolag upplever att de behöver förse investerare med mer information än tidigare. Att effektivisera ekonomiorganisationernas administrativa arbete blir allt viktigare om man ska kunna möta ökade förväntningar. De resurser som en effektivisering frigör kan användas för att omfördela kompetenserna inom ekonomiorganisationen. Ju mindre resurser det löpande arbetet kräver, desto större andel av de totala resurserna kan användas till analys och affärsstöd. Studien visar att ekonomicheferna upplever en stark efterfrågan på följande affärsstöd från olika avdelningar inom företaget: analyser av avvikelser upprättande av budget och prognosberäkningar verksamhetsanalyser effektivisering av processer i hela organisationen hjälp att tydliggöra strategier och styrmodeller nyckeltalsjämförelser rådgivning och utbildning framtagning av så kallade early warning -modeller hjälp med personalekonomi utveckling och samordning av ekonomisystem omvärldsbevakning investeringsanalyser resursfördelningsmodeller. Beroende på ekonomiorganisationens kompetens kan dessa aktiviteter hanteras med hjälp av egen personal eller externa affärspartners. Effektiviseringsarbete kan innebära att arbetskraft frigörs till förmån för att sprida kunskap och hantera viktiga frågor för företagets framtid. Dagens affärssystem, webbaserade ekonomiprogram och andra digitala verktyg möjliggör allt effektivare processer. Inom detta område gäller det främst att identifiera vilka processer som ska effektiviseras och först därefter effektivisera dessa. Att kritiskt granska befintliga processer kräver både resurser och kompetens. Resultatet av en utvärdering kan bli att delar av ekonomiorganisationens arbete, till exempel lönehanteringen eller leverantörsfakturahanteringen, sköts med hjälp av outsourcing. Genom att lägga ut hela eller delar av arbetet kan tid frigöras till företagets kärnverksamhet. Ny teknik skapar möjligheter och förutsättningar för outsourcing med bibehållen och ökad kontroll och kvalitet för organisationen. Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? 5

6 Studiens metod och omfattning Ernst & Young har undersökt fler än 500 svenska företag 1 och organisationer med 50 till anställda. Företagen har genom en webbenkät fått besvara frågor om hur mycket tid och kostnader de lägger ner på leverantörsfakturaprocessen, kundfakturaprocessen, löneprocessen och hanteringen av manuella verifikationer. De har också fått uppge hur ekonomiorganisationen totalt sett disponerar sin tid. Notera att det endast är ekonomiorganisationens nedlagda tid som har undersökts för varje process, inte hur övriga delar av företaget påverkar processerna. Nytt för i år är att vi har frågat hur mycket tid företagen lägger på övriga aktiviteter som rapportering och uppföljning, analys och controlling samt administration. Vi har också frågat företagen vad de skulle vilja ägna mer tid åt. Svaren har sedan bearbetats och resultatet har klassificerats in i A, B och C-företag där A-företaget är det mest effektiva företaget (första kvartil) B-företaget kan ses som ett medelföretag med besparingspotential (median) C-företaget är företaget med mest besparingspotential (tredje kvartil). Besparingspotentialen för respektive process har beräknats som skillnaden mellan A-företaget (första kvartil) och B-företaget (median) samt mellan A-företaget och C-företaget (tredje kvartil). 2 För att kunna upptäcka eventuella skillnader mellan företagen har vi också delat in företagen i branschkategorierna tillverkande företag, tjänsteföretag, handelsföretag och övriga företag. 1 Med företag avser vi aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar, vinst- och ej vinstdrivna organisationer samt bolag ägda av kommuner och landsting. 2 Genomsnittliga besparingar för samtliga processer är beräknade som total besparing per process och företagskategori eller antal företag inom respektive kategori. Observera att antalet svar kan variera mellan processer och avvika från antalet medverkande företag och organisationer i studien som helhet. 6 Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation?

7 Så effektiva är ekonomiorganisationerna Vad lägger din ekonomiorganisation tid på? Liksom tidigare år visar årets studie att huvuddelen av en ekonomiorganisations resurser läggs på att hantera transaktionsintensiva processer kundfakturor, leverantörsfakturor, redovisning och lönehantering. Studien visar också att det i 55 procent av ekonomiorganisationens arbetsuppgifter finns en sammanlagd besparingspotential på 356 miljoner kronor hos de undersökta företagen. Med andra ord finns det stora möjligheter att omfördela resurser och öka servicenivåer eller reducera kostnader. 45 procent av ekonomiorganisationernas tid utgörs av övriga arbetsuppgifter rapportering och uppföljning, analys och controlling, administration samt övrigt. Många personer inom ekonomiorganisationerna upplever att det är just med dessa aktiviteter som de skapar mervärde för sitt företag eller organisationen som helhet. 24 % 46 % Rapportering och uppföljning Analys och controlling Administration Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? 7

8 Vad vill din ekonomiorganisation lägga mer tid på? Alla förändringsarbeten börjar med ett behov. Det kan vara en önskan om något nytt eller en justering av något befintligt. När ekonomiorganisationerna tillfrågats om vilken Manuella aktivitet verifikationer de önskar att de hade mer tid till, svarar merparten tid för analys, följt av rapportering och uppföljning. Utifrån dessa svar kan man dra två generella slutsatser: Ekonomiorganisationerna har vetskapen om att de kan tillföra verksamheterna ytterligare mervärde genom att lägga mer tid på analyser och uppföljning. Tiden som krävs för att tillföra verksamheterna ytterligare mervärde är begränsad. Analys Uppföljning och raportering Månadsbokslut Årsbokslut Poäng Frågan om vad respondenterna vill lägga ner mer tid på har besvarats genom att de har rangordnat svarsalternativen analys, uppföljning och rapportering, månadsbokslut, årsbokslut samt övrigt. Svarsalternativet med högst rang fick fem poäng och de övriga fick poäng i fallande ordning ner till det svarsalternativ med lägst rang som fick ett poäng. Alla poäng har sedan summerats för att visa vad respondenterna som grupp helst vill lägga mer tid på. 8 Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation?

9 24 % 46 % Rapportering och uppföljning Analys och controlling Administration Hur effektiv är din kundfakturaprocess? 24 % Kundfakturaprocessen tar 14 procent av den totala tid som ekonomiorganisationerna har till förfogande. Precis som för leverantörsfakturaprocessen visar studien att de företag som har stora volymer och i hög utsträckning hanterar fakturorna elektroniskt, lättare kan skapa en effektiv process. För kundfakturaprocessen visar branschkategorierna handelsföretag och övriga de bästa resultaten. 46 % Rapportering och uppföljning Analys och controlling Administration För de bolag som har en kostnad för att hantera en kundfaktura är besparingspotentialen totalt 86 miljoner kronor i snitt kronor för ett B-företag och kronor för ett C-företag. Manuella verifikationer Hur effektiv är din leverantörsfakturaprocess? Leverantörsfakturaprocessen tar 16 procent av den totala tid som ekonomiorganisationerna har till förfogande. Studien visar att de företag som har en stor volym leverantörsfakturor och i hög utsträckning hanterar fakturorna elektroniskt, också har en generellt sett mer kostnadseffektiv process. De branschkategorier som visar bäst resultat utgörs av handelsföretag och övriga. Besparingspotentialen är totalt 94 miljoner kronor för de undersökta bolagen i snitt kronor för ett B-företag och kronor för ett C-företag. Manuella verifikationer Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? 9

10 24 % % 46 % Rapportering och uppföljning Analys och controlling Administration Hur effektiv är din hantering av manuella verifikationer? Hanteringen av manuella verifikationer tar 14 procent av den totala tid som ekonomiorganisationerna har till förfogande. Det är en process som varierar stort mellan de undersökta företagen. Sett till kostnaden per manuell verifikation följer nyckeltalen trenden för leverantörs- och kundfakturaprocessen det vill säga att en stor volym genererar lägre kostnad per verifikation. Att ha låga kostnader per manuell verifikation är positivt. För att nå en lägre totalkostnad är det dock viktigare med ett lågt antal manuella verifikationer. Besparingspotentialen är totalt 103 miljoner kronor för de undersökta bolagen i snitt kronor för ett B-företag och kronor för ett C-företag. Hur effektiv är din löneprocess? Löneprocessen tar 11 procent av den totala tid som ekonomiorganisationerna har till förfogande. Branschkategorierna tjänsteföretag och övriga har lägre kostnad per lönespecifikation jämfört med andra kategorier. En förklaring till detta kan vara att ett antal företag i undersökningen inte hanterar lönerna inom ekonomiorganisationen utan att de hanteras av till exempel HR-avdelningen. Besparingspotentialen är totalt 73 miljoner kronor för de undersökta bolagen i snitt kronor för ett B-företag och kronor för ett C-företag. 10 Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation?

11 Hur effektiv är din rapporteringsprocess? Ekonomiorganisationerna i studien ägnar cirka 24 procent av sin tillgängliga tid, eller totalt timmar, till att rapportera. Omräknat till arbetsdagar innebär det en halv dag per vecka eller två dagar i månaden per heltidsanställd medarbetare. Observera att en effektivisering av processen för månadsbokslutet ger effekt tolv gånger under ett år medan en effektivisering på årsbokslutet bara ger effekt en gång per år. Studien behandlar inte besparingspotentialen för rapporteringsprocessen då underlaget från undersökningen varit för osäkert. Hur mycket kan företagen spara? Den sammanlagda besparingspotentialen för de undersökta företagen i studien är uppemot 400 miljoner kronor inom ekonomiorganisationens del av processerna för hantering av leverantörsfakturor, kundfakturor, löner och manuella verifikationer. Studien visar på en stor spridning av kostnaden för ekonomiorganisationen per timme. En förklaring till den stora spridningen kan vara regionala skillnader i löner, fördelning i lokalkostnader och olika typer av gemensamma kostnader. Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? 11

12 Så blir din ekonomiorganisation effektivare Som tidigare nämnts behandlar denna studie endast ekonomiorganisationens del i en process. För att skapa en effektiv process behöver samtliga avdelningar eller funktioner som ingår i processen analyseras. Insikterna från över 400 intervjuer med de företag som medverkade i 2007 och 2008 års studier, och vår samlade erfarenhet av konsultuppdrag, pekar på att kommunikationen mellan olika avdelningar eller funktioner i stor utsträckning påverkar huruvida en process är effektiv, eller inte. Likaså är det inte alltid tekniken som gör en process effektiv utan att processen är anpassad till den egna verksamheten. Övergripande mål Allt effektiviseringsarbete eller förändringsarbete bör utgå från ett övergripande mål. Vill vi reducera kostnader eller tid? Vill vi skapa möjligheter för ökad support till övrig verksamhet? Har vi möjlighet att reducera personalstyrkan? Kan vi omplacera personal? Hur kan ekonomiorganisationen hjälpa exempelvis marknadsavdelningen? Nulägesanalys När vi har en övergripande bild eller idé om vad vi vill åstadkomma blir nästa steg i effektiviseringsarbetet att göra en nulägesanalys. Till att börja med kan det vara klokt att rikta in analysen på en av ekonomiorganisationens huvudprocesser, till exempel hanteringen av leverantörsfakturor. Hur ser processen ut i dag och vad kan göras bättre? Hur ligger vi till jämfört med andra företag och vad gör de som vi inte gör? Eftersom verksamheter och förutsättningar aldrig är identiska går det sällan att direkt överföra en process från ett företag till ett annat. Låt dig därför snarare inspireras av hur andra företag eller organisationer bedriver sitt effektiviseringsarbete för att kopiera deras struktur. Detaljerad målbild och implementation När nulägesanalysen är på plats är det dags att tydliggöra och kvantifiera målsättningen. Både långsiktiga och kortsiktiga mål bör klargöras. Sätt gärna delmål som du kan nå på ett tidigt stadium. Fundera på vilka mål och aktiviteter som går att mäta. Mät sedan dessa. Sluta göra rapporter som ingen läser. Bygg istället rapporter i systemet som minimerar det manuella arbetet, och ta fram mallar som underlättar bokslutsarbetet. Våga ställa krav på ekonomiorganisationens underleverantörer. Ta hjälp av rapporteringsverktyg, inskanning av fakturor och andra verktyg, men se till att anpassa dessa efter verksamheten och inte tvärtom. 12 Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation?

13 Förankra effektiviseringsarbetet i hela företaget Avgörande för en framgångsrik effektivisering är att arbetet förankras i hela företaget. Det bästa resultatet uppnås när alla som berörs av processerna blir delaktiga i förändringsarbetet. Skapa engagemang genom att delegera ansvar till berörda parter i ett tidigt stadium av effektiviseringsarbetet. Ofta spelar enskilda medarbetare en avgörande roll för hur effektivt ditt företag är. Enligt vår erfarenhet fungerar inte en bra lösning som har dålig acceptans. För att få en hållbar effekt bör effektiviseringsarbetet genomsyra hela företaget. Stöds förändringen av ledning och vd? Känner medarbetarna att de är med och skapar förändringen? Att tänka på Vilka processer kan ni effektivisera i företaget? Hur påverkar en förändring den interna kontrollen? Vilka medarbetare måste involveras i processen? Vilka systemstöd finns och hur kan vi utnyttja dem? Hur pass känslig är en process för till exempel sjukfrånvaro? Utvärdera och skapa målbild Insikt Detaljera lösningar Uppdrag Implementera förändring Beslut Kan en del eller hela processen bli föremål för outsourcing? Vilken rapportering efterfrågar ekonomiorganisationens interna och externa kunder? Chef Vilken kvalitetssäkring görs på rapporterna och hur tillförlitliga är dessa kvalitetssäkringar? Hur används rapporterna i styrningen av verksamheten? Ledningsgrupp Medverkan Medarbetare Medverkan Efterfrågad förändring Resultatet = Lösningen x Acceptansen 2 Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? 13

14 14 Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation?

15 Avslutning Det råder ingen tvekan om att omvärldens krav på dagens ekonomiorganisationer blir allt större och att kostnadsmedvetenheten hos företag och organisationer har ökat. En avmattning i konjunkturen gör att organisationer både tvingas och har tid till att fokusera på administrativa kostnader. Att effektivisera ekonomiorganisationen har därför blivit mer aktuellt än någonsin. Intervjuerna med de över 400 företag som medverkade i 2007 och 2008 års studier talar sitt tydliga språk. Oavsett skillnader i systemstöd, transaktionsvolymer eller branscher var det framför allt en sak som utmärkte de effektiva ekonomiorganisationerna: de hade alla ett uttalat mål om att bli bättre. Vill du effektivisera din ekonomiorganisation? Vilka åtgärder krävs för att skapa en ekonomiorganisation som spelar en aktiv roll som verksamhetspartner till ledning och chefer på företaget? Ernst & Young har bred kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med effektivisering och kvalitetssäkring. Våra specialister kan hjälpa ditt företag att utnyttja ekonomiorganisationens fulla potential för att skapa mervärde i er verksamhet. Vill du veta mer? Kontakta Magnus Noord via e-post eller tfn , alternativt Anders Lundkvist via e-post eller tfn På ey.com kan du läsa mer om våra tjänster. Där hittar du även kontaktuppgifter till våra cirka 60 kontor runt om i landet. Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? 15

16 Ernst & Young Revision Skatt Transaktioner Rådgivning Redovisning Om Ernst & Young Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential Ernst & Young AB. All Rights Reserved. Ernst & Young AB ingår i det globala Ernst & Young-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer I många företag tar de administrativa processerna onödigt

Läs mer

Vad är nästa steg för er ekonomiavdelning? En rapport om ekonomiavdelningens effektivitet i 500 svenska företag

Vad är nästa steg för er ekonomiavdelning? En rapport om ekonomiavdelningens effektivitet i 500 svenska företag Vad är nästa steg för er ekonomiavdelning? En rapport om ekonomiavdelningens effektivitet i 500 svenska företag Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Framtidens ekonomer 5 Studiens metod och omfattning

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Hemtjänst Danderyd Handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx

Hemtjänst Danderyd Handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx 1(5) för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx 2(5) Inledning Den kommunalt drivna hemtjänsten har under de senaste åren redovisat ett underskott i verksamheten.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning. Outsourcing av vissa ekonomifunktioner inom centrala delar av Stockholms läns landsting, SLL.

Landstingsstyrelsens förvaltning. Outsourcing av vissa ekonomifunktioner inom centrala delar av Stockholms läns landsting, SLL. 1 Outsourcing av vissa ekonomifunktioner inom centrala delar av Stockholms läns landsting, SLL. 2 Bakgrund 2005 sammanförs redovisningsenheterna för två centrala förvaltningar inom Stockholms läns landsting,

Läs mer

Till er tjänst www.statenssc.se

Till er tjänst www.statenssc.se Till er tjänst Vi gör den administrativa vardagen enklare för statliga myndigheter Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta för en mer effektiv statsförvaltning genom att erbjuda myndigheter hjälp

Läs mer

Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster

Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster www.pwc.se Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster Kort om PwC Specialistkompetens inom ideell sektor PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund

Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund Revision av årsbokslut och årsredovisning 2011 2012-03-21 Jens Möller Cc: styrelsen Inledning Revisionen av förbundet har genomförts i syfte att erhålla ändamålsenliga

Läs mer

Korta fakta om CoreHub. En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering

Korta fakta om CoreHub. En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering Korta fakta om CoreHub En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering Tre snabba om CoreHub: En molnbaserad, skalbar och effektiv tjänst för aktivering. Skapar ett nav för samarbete & förbättring

Läs mer

Dagens program. 10.00 Samling och fika (Kaffe, Thé och frukostbulle) 10.15 Välkomna Fredrik Davidsson ECE Network

Dagens program. 10.00 Samling och fika (Kaffe, Thé och frukostbulle) 10.15 Välkomna Fredrik Davidsson ECE Network Dagens program 10.00 Samling och fika (Kaffe, Thé och frukostbulle) 10.15 Välkomna Fredrik Davidsson ECE Network 10.20 Inledning Hur arbetar HM Skåne med transportplanering? Britt Carlsson-Green, Hållbar

Läs mer

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION Framtidens ekonomifunktion Som ekonomichef har du en viktig roll och ett stort ansvar. Ekonomifunktionen är central i varje företag och fungerar inte den får bolaget

Läs mer

FAR Akademi. Ekonomisveriges självklara val. Böcker Utbildning FAR Online

FAR Akademi. Ekonomisveriges självklara val. Böcker Utbildning FAR Online FAR Akademi Ekonomisveriges självklara val Böcker Utbildning FAR Online Räcker det med att siffrorna är rätt? Ekonomi & Företag Kent Stenstrand Partner, Claesson Konsult 2015-10-07 1. Att frigöra tid för

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun PROCESSER SOM FINNS I BESLUTSSTÖDET STRATEGISK PLANERING I beslutsstödet kan kommunens styrmodell med vision och långsiktiga mål formuleras och kommuniceras. Detta ger

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av administrativa interna kontroller

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av administrativa interna kontroller Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av administrativa interna kontroller December 2014 Granskning av administrativa interna kontroller Vid genomförd risk- och väsentlighetsanalys har följande

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Affärssystem, strategi och styrning

Affärssystem, strategi och styrning Affärssystem, strategi och styrning 723g25 2013-12-10 Agenda Allmän kursinfo och lite om projektet i synnerhet Strategi, styrning och affärssystem, enligt Nilsson och Lindvall Controllern och affärssystemet,

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning BEAst Elektroniska affärer i bygg- och fastighetssektorn Konferens den 29 mars 2012 Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning g 1 Lars Dykert LRD Revision

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13 Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 Lönsam lönesättning Lönen är en av de viktigaste delarna i relationen mellan arbetsgivaren och medarbetaren. I stort sett alla medarbetare vill ha mer lön och många

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet REVISION Bli riskmedveten - öka din lönsamhet Rådgivning Revision Skatt Företagsservice 2 Bli riskmedveten - öka din lönsamhet AFFÄRSOMRÅDE REVISION #1 2015 VI HAR BRANSCHENS NÖJDASTE KUNDER FÖR TREDJE

Läs mer

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik 2 Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Innehåll De höga krav som följer med chefskapet ska synas på lönen... 3 Chefslönestatistik... 4 Saco Lönesök även för dig

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Guide upphandling outsourcingtjänster

Guide upphandling outsourcingtjänster Guide upphandling outsourcingtjänster Information Publicerat: 2016-05-09 Språk: Svenska Dokumenttyp: Guide Antal sidor: 8 Författare: Office Factory AB Inledning I en alltmer komplex värld blir det allt

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011.

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011. Det lönar sig Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011 Christina Franzén www.ledarskapsakademi.se Vision vår handlingskraft i nutid

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Pressinfo. Företagstjänster 2012

Pressinfo. Företagstjänster 2012 Pressinfo Företagstjänster 2012 2012-06-11 Release: kl. 05.oo GENERELLT BRANSCHEN Kunderna är generellt nöjda med sina leverantörer av konsulttjänster, bemanningstjänster och revisionstjänster. Nöjdheten

Läs mer

Här följer en sammanfattning av svaren följt av den detaljerade rapporten:

Här följer en sammanfattning av svaren följt av den detaljerade rapporten: Stockholm 2013-12-23 VD Barometern 2013 Ledarskaparna har i sitt arbete med att utveckla ledningskulturen i organsationer de senaste 20 åren konstaterat att många VD: ar ägnar sin mesta kraft åt att utveckla

Läs mer

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG

SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG SAMMANFATTNING, REFLEKTION & FÖRSLAG Utredning av Miljöledningssystem och Koldioxidkartläggning EMC Sverige Undersökning och rapport utförd av Annlie Zell och Syfte, målgrupp/urval och tillvägagångssätt

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag

Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag 2 Aktivt ägarskap grunden för framgångsrika företag Det börjar hos ägaren Uthållig utveckling och tillväxt innebär många utmaningar att hantera

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg

Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg I en ny undersökning bland kommunala chefer inom vård och omsorg framkommer att IT- stödet för rapportering och uppföljning brister.

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1 Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen, 2005 1 Kriterier för ledningsstödsystemet Innehåll vision och verksamhetsidé strategiska mål och styrtal aktiviteter för att nå strategiska mål tydlig uppföljningsprocess

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

ERNST & YOUNG S AVDELNING FÖR OFFENTLIG REVISION. Praktikrapport VT Tobias Ahlqvist Praktikrapport för Tobias Ahlqvist

ERNST & YOUNG S AVDELNING FÖR OFFENTLIG REVISION. Praktikrapport VT Tobias Ahlqvist Praktikrapport för Tobias Ahlqvist ERNST & YOUNG S AVDELNING FÖR OFFENTLIG REVISION Praktikrapport VT-2012 Tobias Ahlqvist 2012-06-07 Praktikrapport för Tobias Ahlqvist Contents 1. Information... 3 2. Allmänt om praktikplatsen... 3 3. Arbetsuppgifter

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

(~~ ~St\Lt\ Bilaga KS 2012/245/1 SALA. Lönehantering. Ink. 2012-11- 2 O ~ KOMMUN. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret Jane Allansson

(~~ ~St\Lt\ Bilaga KS 2012/245/1 SALA. Lönehantering. Ink. 2012-11- 2 O ~ KOMMUN. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret Jane Allansson ~St\Lt\ Bilaga KS 2012/245/1 ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret 1 (1) 2012-11-20 SKRIVElSE SALA. Kommunstyrelsens förvallnlng Ink. 2012-11- 2 O Lönehantering Den politiska ledningen

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014

VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 VAD, VARFÖR, HUR, VEM OCH NÄR - FÖRÄNDRINGSLEDNING I PROJEKTFORM HR NU 24 APRIL 2014 Riksdag och regering: skapa en Polis DECEMBER 2012 119 21 1 1965 1990-tal 2015 En naturlig fortsättning på arbetet som

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

Lärande utvärdering i praktiken

Lärande utvärdering i praktiken Lärande utvärdering i praktiken De flesta anser att de känner till begreppet lärande utvärdering Känner aktörerna till begreppet lärande utvärdering? Vad är lärande utvärdering enligt de intervjuade? Tillvarata

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program.

För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program. Utbildning -Grupputbildning & företagsanpassad För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program. Vi är ofta delaktiga i hur ert arbete ska organiseras och kommer med förslag

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

2. Huvudprinciper för ekonomisk ersättning

2. Huvudprinciper för ekonomisk ersättning Övergripande principer för ekonomisk ersättning i Storebrandkoncernen Fastställda av SPP Liv Fondförsäkrings styrelse 2014-04-29 1. Inledning Den ekonomiska ersättningen i Storebrandkoncernen ska bidra

Läs mer

Så lyckas du med din P2P-investering

Så lyckas du med din P2P-investering Whitepaper Så lyckas du med din P2P-investering Ta del av fördelarna med att investera i en P2P-lösning. Läs mer på visma.se/proceedo Bakgrund och vad är P2P? Begreppet P2P var ett av ett antal buzz -fraser

Läs mer

Information om övergripande principer för ekonomisk ersättning i Storebrandkoncernen

Information om övergripande principer för ekonomisk ersättning i Storebrandkoncernen Information om övergripande principer för ekonomisk ersättning i Storebrandkoncernen Övergripande principer för ekonomisk ersättning i Storebrandkoncernen Fastställd av styrelsen i SPP Spar AB, 2013-10-06

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt

Thomas360-rapport. den 8 juli 2012. Thomas Ledare. Thomas360 för ledare. Privat och Konfidentiellt Thomas360-rapport den 8 juli 2012 Thomas Ledare Thomas360 för ledare Privat och Konfidentiellt Innehåll Introduktion Förstå din Thomas360-rapport Genomsnitt för kompetenser Ett diagram med de 5 högsta

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer