Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer"

Transkript

1 Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer

2 I många företag tar de administrativa processerna onödigt mycket tid och resurser. Med effektiva rutiner för hantering av fakturor, bokslut och rapportering får du mer tid för ekonomistyrning samtidigt som du frigör resurser till andra prioriterade uppgifter.

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Använd resurserna på bästa sätt 5 Studiens metod och omfattning 6 Effektivitet i ekonomiorganisationerna 7 Bli ett A-företag 12 Förbättringsarbete med hjälp av nyckeltal 13 Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? 3

4 Sammanfattning För fjärde året i rad har Ernst & Young genomfört en studie om effektiviteten 1 på ekonomiorganisationer runt om i landet. Drygt 100 svenska företag och organisationer med 50 till anställda har besvarat frågor om hur mycket tid och kostnader de lägger ner på olika processer. Studien visar att företagen totalt sett blivit mer effektiva jämfört med tidigare år, men att skillnaden mellan de mest och minst effektiva ekonomiorganisationerna fortfarande är markant. Enligt studiens resultat har de mindre effektiva ekonomiorganisationerna en genomsnittlig besparingspotential på 62 % av sina kostnader eller motsvarande 90 miljoner kronor. I studien utvärderas följande områden: Hantering av manuella verifikationer Boksluts- och rapporteringsprocessen Ekonomiavdelningens kostnad och kostnadsstruktur I årets studie har vi även undersökt hur ekonomiorganisationerna stödjer företagen med analyser och beslutsunderlag på strategisk, taktisk och operativ nivå. Det kan exempelvis gälla arbetet med affärsplaner och budgetuppföljningar av den löpande verksamheten. Undersökningen visar följande sammanlagda årliga besparingspotentialer för de undersökta företagen (se avsnitt om studiens metod och omfattning för beräkning av besparingspotential): Hantering av kundfakturor: 22 miljoner kronor Hantering av leverantörsfakturor: 26 miljoner kronor Hantering av manuella verifikationer: 24 miljoner kronor Hantering av lönespecifikationer: 18 miljoner kronor Studien konstaterar att undersökningens medelekonomiorganisation består av 4,8 årsarbetare. Appliceras besparingspotentialen på medelekonomiorganisationen innebär det kronor i årlig besparing. Studien visar att 32 % av ekonomiorganisationerna stödjer sina verksamheter med analyser och beslutsunderlag på strategisk och taktisk nivå. Några skäl till att detta inte utförs i större utsträckning i dagsläget är att ekonomiorganisationerna inte har den rollen samt att arbetstiden inte räcker till. 1 I tillämpliga fall använder studien kostnad per transaktion som mått på effektivitet. 4 Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång?

5 Använd resurserna på bästa sätt Dagens stora förändringar i omvärlden sätter press på verksamhetens ledning att handla kraftfullt för att inte bara bevaka utan även förstärka och utveckla den egna affärspositionen. I förändringens tider inser allt fler företag och organisationer värdet av att vara proaktiva då det ofta leder till konkurrensfördelar. De som har mod att tänka nytt och kreativt är de som lyckas bäst, inte minst under en lågkonjunktur. En lågkonjunktur är ett bra tillfälle att se över sin affärsmodell och att använda den snabba förändringstakten som en möjlighet att hitta nya effektiva lösningar och alternativa processer. Företagsledningar har på senare tid i högre grad börjat involvera ekonomiorganisationen som en verksamhetspartner vid viktiga beslutssituationer. Finanskrisen och det efterföljande konjunkturläget har lett till att ledning och styrelse har större fokus på verksamhetens ekonomiska frågor. Många ekonomiorganisationer upplever krav på snabbare rapportering med mer omfattande inslag av analys. Verksamhetens styrverktyg måste reagera snabbare och mer distinkt. För att ekonomiorganisationen ska kunna bli en framgångsrik verksamhetspartner behöver den i de allra flesta fall frigöra tid för detta arbete. En väl fungerande och effektiv ekonomiorganisation är en grundförutsättning för att möta ökande förväntningar från styrelse, företagsledning och andra intressenter. Många företag har idag förändrat sin ekonomiorganisation. Arbetssättet har utvecklats från traditionell bokföring med många manuella inslag och akututryckningar till en stabil och smidig process med anpassade rutiner och system på plats och implementerade. Resultatet blir att resurser frigörs till mer affärsstödjande verksamhet. Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? 5

6 Studiens metod och omfattning Kvartilerna delar ett sorterat datamaterial i fyra lika delar. Bättre Sämre 1:a kvartilen A-företag 2:a kvartilen B-företag (=medianvärde) 3:e kvartilen C-företag Ernst & Young har undersökt drygt 100 svenska företag 2 och organisationer med 50 till 1000 anställda. Företagen har genom en webbenkät under våren 2010 fått besvara frågor om hur mycket tid och kostnader de allokerar på kundfakturaprocessen, leverantörsfakturaprocessen, hantering av manuella verifikationer samt löneprocessen. Dessutom har företagen redogjort för hur ekonomiorganisationen totalt sett disponerar sin tid. Det är endast ekonomiorganisationens nedlagda tid och resurser som har undersökts för varje process, inte hur övriga delar av företaget påverkar processerna. Exempelvis undersöker vi inte inköpsavdelningens allokerade resurser till leverantörsfakturaprocessen utan enbart ekonomiorganisationens. Anledningen till detta är att vi vill säkerställa att studiens resultat enbart jämförs utifrån ekonomiorganisationens perspektiv. Det möjliggör för ekonomiorganisationen att få en indikation på hur den ligger till och vad dess tid går till. Nytt för i år är att vi har undersökt om och i vilken omfattning som ekonomiorganisationen stödjer företaget och dess ledning med analyser och beslutsunderlag. Svaren har bearbetats och resultatet har klassificerats i A, B och C-företag 3 där A-företag är de mest effektiva företagen B-företag ses som företag med viss besparingspotential C-företag är företag med mest besparingspotential Besparingspotentialen för respektive process har beräknats som skillnaden mellan A-företagen (första kvartil) och B-företagen (median) samt mellan A-företagen och C-företagen (tredje kvartil) 4. 2 Med företag avser vi aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar, vinst- och ej vinstdrivna organisationer. 3 Företag över första kvartilen motsvarar de mest effektiva företagen, 25 % av alla företag som undersökts. Företag under tredje kvartilen avser de 25 % av företagen med störst förbättringspotential i studien. Medianvärdet motsvarar det mittersta värdet. 4 Genomsnittliga besparingar för samtliga processer är beräknade som total besparing per process och företagskategori eller antal företag inom respektive kategori. Observera att antalet svar kan variera mellan processer och avvika från antalet medverkande företag och organisationer i studien som helhet. 6 Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång?

7 Effektivitet i ekonomiorganisationerna Vad lägger din ekonomiorganisation tid på? Studien visar att 59 % av ekonomiorganisationens resurser läggs på att hantera transaktionsintensiva processer. Dessa processer är repetitiva vilket är en bra grund för effektivisering. I vår studie är de transaktionsintensiva processerna uppdelade i hantering av kundfakturor, leverantörsfakturor, manuella verifikationer och löner. Varje delrutin redovisas separat i följande kapitel i studien. Resterande 41 % av ekonomiorganisationernas tid utgörs av övriga arbetsuppgifter. I denna kategori ingår rapportering och uppföljning, analys, administration, bokslutsprocess samt års- och koncern- redovisning 5. Kategorin består huvudsakligen av uppgifter som övriga affärsområden samt ledningen efterfrågar från ekonomiorganisationen % av de Manuella undersökta verifikationer företagen upprättar koncernredovisning. 25% 9% 5% 2% 1% 41 15% 31% 12% Månadsbokslut Årsbokslut Årsredovisning Koncernredovisning Rapportering/uppföljning Analys Administration 25% 9% 5% 2% 1% 15% 31% 12% Månadsbokslut Årsbokslut Hur bidrar din Årsredovisning ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? Koncernredovisning Rapportering/uppföljning Analys 7

8 Hur effektiv är din kundfakturaprocess? tar 14 % av ekonomiorganisationernas totala tid. Studien visar att de företag som har stora volymer och i hög utsträckning hanterar fakturorna elektroniskt lättare kan skapa en effektiv process. För B-företag och C-företag finns det en genomsnittlig besparingsmöjlighet på 70 % av kostnaderna för processen jämfört med A-företag. Den totala besparingspotentialen för B-företag och C-företag mätt i kronor är 22 miljoner. För att realisera besparingspotentialen är det framför allt tre huvudområden som behöver ses över: elektronisk 9% fakturering, 5% ledtider 25% från tecknad order till utförd 2% leverans samt hantering av kundernas 1% kredittider och betalningsplaner. 15% Kun Leve Man Lön Övr Hur effektiv är din leverantörsfakturaprocess? Ekonomiorganisationerna lägger i genomsnitt 19 % av sin tid på leverantörsfakturaprocessen. 31% Studien 12% visar även att 18 % av de undersökta företagen outsourcar scanningen av Månadsbokslut leverantörsfakturor Årsbokslut och att 41 % hanterar Årsredovisning leverantörsfakturorna elektroniskt. Koncernredovisning Rapportering/uppföljning För B-företag och C-företag finns det Analys en genomsnittlig Administration besparingsmöjlighet på 56 % av kostnaderna för processen jämfört med A-företag. Den totala besparingspotentialen för B-företag och C-företag är 26 miljoner kronor. Dock kan vi konstatera att elektronisk hantering av hela processen från generering av inköpsanmodan, krav på elektronisk faktura från leverantörer och automatiserad attestrutin till automatiserad reskontraoch betalningshantering ökar besparingsmöjligheterna. De företag som har en stor volym leverantörsfakturor och i hög utsträckning hanterar dessa elektroniskt har generellt sett en mer kostnadseffektiv process. 1 Elektronisk hantering av processen varierar i omfattning hos företagen. Kundfa Levera Manue Lönepr 25% 9% 5% 2% 1% 15% 31% 12% Månadsbokslut Årsbokslut 8 Årsredovisning Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? Koncernredovisning Rapportering/uppföljning Analys

9 sen processen ner 5% 2% 1% 12% 15% graprocessen öljning rsfakturaprocessen verifikationer ssen Hur effektiv är din hantering av manuella verifikationer? Hur effektiv är din löneprocess? Hanteringen av manuella verifikationer tar 16 % av ekonomiorganisationernas tid. För B-företag och C-företag finns det en genomsnittlig besparingsmöjlighet på 61 % av kostnaderna för processen jämfört med A-företag. Den totala besparingspotentialen för B-företag och C-företag är 24 miljoner kronor. Hanteringen varierar mycket mellan de undersökta företagen. Det kan bland annat bero på att interna IT-system inte kommunicerar med varandra. Det finns exempel där lagerredovisningar och/eller faktureringssystemet inte är integrerat med affärssystemet, vilket leder till att manuella rutiner måste inkluderas i processen. De företag som använder helintegrerade system får betydande effektiviseringsvinster. Inom denna process är det även angeläget att dokumentera övergripande riktlinjer och principer för upprättande av tar 10 % av den totala tid som ekonomiorganisationerna har till förfogande. I undersökningen har 17 % av företagen svarat att löneprocessen sköts av personalavdelningen eller att den sköts av ett externt företag. För B-företag och C-företag finns det en genomsnittlig besparingsmöjlighet på 63 % av kostnaderna för processen jämfört med A-företag. Den totala besparingspotentialen för B-företag och C-företag är 18 miljoner Manuella kronor. verifikationer Vår erfarenhet visar att outsourcing av löneprocessen är ett rationellt utnyttjande av resurser och kompetens. Även i denna process är det viktigt med integrerade system. Tidsredovisningen bör vara integrerad i affärssystemet så att företagen slipper manuell registrering av medarbetarnas tid. bokföringsorder vilket minimerar risken för ombokningar. I riktlinjerna bör man även inkludera vilka transaktioner som ska justeras och på vilken detaljnivå. Detta görs för att säkerställa att så lite tid som möjligt används till justeringar som inte tillför värde till verksamheten. Kun Leve Man Löne Övri Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? 9

10 Hur stor är besparingspotentialen? Studien visar att i ekonomiorganisationernas processer finns det en sammanlagd genomsnittlig besparingspotential på 62 % hos de undersökta företagen vilket motsvarar 90 miljoner kronor. Omsatt i kronor per transaktion finner vi en betydande potential att spara pengar i de undersökta processerna bland de företag och organisationer som medverkat i studien. Skillnaden mellan studiens medelföretag och A-företag är följande: Kundfakturor Möjlig besparing 140 kronor per faktura Leverantörsfakturor 74 kronor per faktura Manuella verifikat Lönespecifikation 266 kronor per verifikat 188 kronor per specifikation Enligt studiens resultat och enligt vår erfarenhet realiseras en besparingspotential framför allt genom effektivisering och standardisering av processerna, vilket i sin tur frigör resurser till mer värdeskapande aktiviteter. I jämförelse med tidigare år kan vi konstatera att årets företag har en lägre kostnad per process. En anledning kan vara att ekonomiorganisationerna, i och med lågkonjunkturen, har blivit mer kostnadsmedvetna och genomfört olika effektiviseringsåtgärder. 10 Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång?

11 Inom vilka områden stödjer ekonomiorganisationen verksamheten med analyser och beslutsunderlag? Budgetkontroll Löpande verksamhet - kunder, projekt etc. Vid förändringar - investeringar, neddragningar etc. Affärsplaner - strategiskt arbete 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 För att en ekonomiavdelning ska fungera effektivt krävs det att ett antal förutsättningar är uppfyllda, exempelvis väl integrerade system och verktyg samt en effektiv organisation och rätt kompetens. Viktigast för samtliga processer är att de interna och externa kundernas behov Budgetkontroll sätts i fokus. Den interna kunden Löpande är ofta verksamhet i behov - av ekonomiska inslag i det kunder, strategiska, projekt etc. taktiska och i det operativa arbetet. I årets studie neddragningar etc. har vi därför undersökt om och i vilken omfattning som ekonomiorganisationerna har möjlighet att tillhandahålla dessa tjänster. Vid förändringar - investeringar, Affärsplaner - strategiskt arbete 0,0 1,0 2,0 3,0 Studien 6 visar att ekonomiorganisationer framför allt stödjer sina organisationer med budgetuppföljning, men att det i övrigt är få ekonomiavdelningar som hjälper till med analyser och beslutsunderlag på strategisk nivå. 2,0 3,0 4,0 5,0 Inom vilka områden borde ekonomiorganisationen bidra i förändrad utsträckning? Budgetkontroll Löpande verksamhet - kunder, projekt etc. Vid förändringar - investeringar, neddragningar etc. Affärsplaner - strategiskt arbete 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Ekonomiorganisationerna skulle först och främst vilja avsätta mer tid och resurser till den löpande verksamheten med analyser rörande kundorder, projekt, produkter med mera. Därefter anser ekonomiorganisationerna att de i ökad utsträckning borde bistå vid arbete med affärsplanen och vid arbete med den strategiska inriktningen. De två vanligaste förklaringarna till varför ekonomiorganisationen inte i större utsträckning stödjer företagets verksamhet med analyser och beslutsunderlag är att den inte har den rollen och att tiden inte räcker till för ytterligare arbetsuppgifter. 6 Tabellerna visar inom vilka områden som ekonomiorganisationen stödjer företagets verksamhet med analyser och beslutsunderlag. Höga siffror innebär stöd i stor utsträckning och låga siffror innebär i liten utsträckning. Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? 11

12 Bli ett A-företag När ekonomiprocesserna är stabila och effektiva frigörs resurser och tid som kan läggas på affärsstödjande och värdeskapande verksamhet. De företag som känner igen sig i ett eller flera av följande påståenden bör fundera över om, och i så fall hur, ekonomiprocesserna kan förbättras. Mycket övertid och hög stressnivå vid bokslut och revision Koncernredovisningen innehåller många manuella moment Det finns inga riktlinjer för rapporteringen Slutlig budget är ofta inte klar och godkänd innan nya verksamhetsåret börjar Flera fristående kalkylark innehåller väsentlig information Redovisningsproblem löses ofta vid bokslut Rapporteringen sker normalt 20 dagar efter bokslutsperioden Rutiner tillämpas inte konsekvent i hela koncernen/företaget Avstämningar är mycket tidskrävande 12 Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång?

13 Förbättringsarbete med hjälp av nyckeltal Man kan likna förbättringsarbetet med en resa där man till sin hjälp för att nå målet har en rad lämpliga nyckeltal. Enligt vår erfarenhet är kostnaden per transaktion ett av flera användbara nyckeltal för att indikera om en ekonomiorganisation styr mot en bättre effektivitet. Inled förbättringsarbetet genom att räkna fram den indikativa kostnaden för: (kostnad per kundfaktura) (kostnad per leverantörsfaktura) (kostnad per manuellt verifikat) (kostnad per lönespecifikation) Beräkningsmodell: Personalkostnad = Övriga kostnader = Personalkostnad + övriga kostnader = Antal timmar processen = Totalt antal timmar Total kostnad x processens andel = Kostnad för processen = Antal transaktioner Personalkostnaden inkluderar sociala avgifter och andra löneförmåner. Övriga kostnader som går att härleda till ekonomiorganisationen. Det kan exempelvis vara delar av företagets totala lokalkostnad, IT-kostnader, driftskostnader och förbrukningskostnader för ekonomiorganisationen. Total kostnad Processens andel av den totala ekonomiorganisationen (en heltid = 1985 timmar) Kostnad för processen Transaktionskostnaden för den aktuella processen När du känner till kostnaden per transaktion kan du jämföra detta mått med andra företag i koncernen eller med samarbetspartners. Du kan även kontakta Ernst & Young för jämförelse med studiens nyckeltal. Jämförelsen hjälper dig att förstå hur stor potential till förbättring som finns. När du kommit igång med förbättringsarbetet kommer nyckeltalet också visa om förbättringsarbetet är framgångsrikt och om du och din verksamhet är på rätt väg. Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? 13

14 14 Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång?

15 Vill du veta mer? Vet du vilka åtgärder som krävs för att skapa en ekonomiavdelning som spelar en aktiv roll som verksamhetspartner till ledningen och organisationens chefer? Ernst & Young har bred kompetens och lång erfarenhet från effektiviseringsoch kvalitetssäkringsarbeten. Våra specialister hjälper företag att utnyttja sina ekonomiavdelningars fulla potential och skapa mervärde i verksamheten. På kan du läsa mer om våra tjänster. Där hittar du även kontaktuppgifter till våra drygt 70 kontor runt om i landet. Mer information om denna studie kan du få av: Skellefteå Anders Lundkvist Telefon: E-post: Stockholm Annika Nordell Telefon: E-post: Jönköping Greger Albert Telefon: E-post: Malmö Johannes Åkesson Telefon: E-post: Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? 15

16 Ernst & Young Revision Skatt Transaktioner Rådgivning Redovisning Om Ernst & Young Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential Ernst & Young AB. All Rights Reserved. Ernst & Young AB ingår i det globala Ernst & Young-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.

Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i 500 svenska företag och organisationer

Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i 500 svenska företag och organisationer Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i 500 svenska företag och organisationer Oavsett skillnader i systemstöd, transaktionsvolymer eller branscher

Läs mer

Vad är nästa steg för er ekonomiavdelning? En rapport om ekonomiavdelningens effektivitet i 500 svenska företag

Vad är nästa steg för er ekonomiavdelning? En rapport om ekonomiavdelningens effektivitet i 500 svenska företag Vad är nästa steg för er ekonomiavdelning? En rapport om ekonomiavdelningens effektivitet i 500 svenska företag Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Framtidens ekonomer 5 Studiens metod och omfattning

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Effektivitet i administrativa processer

Effektivitet i administrativa processer Revisionsrapport Effektivitet i administrativa processer Östersunds kommun 2010-05-18 Hans Stark Anneth Nyqvist Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...4

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

mars 2012 Kalkylering och nyckeltal vid elektroniska affärer en vägledning

mars 2012 Kalkylering och nyckeltal vid elektroniska affärer en vägledning mars 2012 Kalkylering och nyckeltal vid elektroniska affärer en vägledning FÖRORD NEA är en ideell intresseorganisation som erbjuder en neutral och oberoende mötesplats där vi verkar för att eaffärer ska

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap Ekonomicheferna AB Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap A Kort om Ekonomicheferna AB Vision Vår vision är att alltid

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem.

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem. Om Pressinfo Media AB Pressinfo arbetar med tryckta och digitala medier, t ex produktion och annonsförsäljning till tidningar, på uppdrag av företag och organisationer. Läs mer om Pressinfo på www.pressinfo.se

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning. Outsourcing av vissa ekonomifunktioner inom centrala delar av Stockholms läns landsting, SLL.

Landstingsstyrelsens förvaltning. Outsourcing av vissa ekonomifunktioner inom centrala delar av Stockholms läns landsting, SLL. 1 Outsourcing av vissa ekonomifunktioner inom centrala delar av Stockholms läns landsting, SLL. 2 Bakgrund 2005 sammanförs redovisningsenheterna för två centrala förvaltningar inom Stockholms läns landsting,

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Så lyckas du med din P2P-investering

Så lyckas du med din P2P-investering Whitepaper Så lyckas du med din P2P-investering Ta del av fördelarna med att investera i en P2P-lösning. Läs mer på visma.se/proceedo Bakgrund och vad är P2P? Begreppet P2P var ett av ett antal buzz -fraser

Läs mer

Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi. Dnr 10389-2014/1141

Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi. Dnr 10389-2014/1141 Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi Dnr 10389-2014/1141 Bakgrund Regeringen har i regleringsbrevet för 2014 uppdragit åt Statens servicecenter att uppskatta hur de administrativa

Läs mer

Tidplan för Bokslut 2014

Tidplan för Bokslut 2014 Anläggningstillgångar / Anläggning - Aktivering av investeringar Försäljningar Anläggning - Avskrivningar och kapitaltjänst Anläggning - Sista dag för registerering av tid i Agresso (Tid & Projekt) Sista

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar Visma Revision. Pris 5.900:- (frakt och moms tillkommer). Med den nya revisionsstandarden Visma Revision stöd genom hela revisionsarbetet Visma Revision ger dig stöd genom hela revisionsarbetet från revisionsplanering

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Till er tjänst www.statenssc.se

Till er tjänst www.statenssc.se Till er tjänst Vi gör den administrativa vardagen enklare för statliga myndigheter Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta för en mer effektiv statsförvaltning genom att erbjuda myndigheter hjälp

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Dnr 2008/579 Intern styrning och kontroll Ekonomiadministration Avsändare Claes Falk 2008-06-03 Innehållsförteckning Ansvar för ekonomiadministration 3 Ekonomiavdelningens uppdrag 3 Prefektens uppdrag

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst Presentation 1 1. Presentation av är en auktoriserad redovisningbyrå som följer REKO, vilket är FARs regelverk för Redovisningskonsulter. Vi ingår i en växande kedja av redovisningsbyråer, vars samarbete

Läs mer

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Projektbolagen Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Ett företag som vill bygga om, bygga nytt eller investera i ett projekt Ny byggnad på egen

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

4PS Mobil. Itero Business Solutions. Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal. Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm

4PS Mobil. Itero Business Solutions. Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal. Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm 4PS Mobil Itero Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Sömlös integration sparar tid och pengar Med 4PS Mobil får du en mobil lösning

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.

Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock. Whitepaper: 5 kostnadsbesparingar som uppnås vid sänkning av lagernivåer 2014 EazyStock, en division inom Syncron Utmaningen att minska lagerrelaterade kostnader Många företag köper in eller tillverkar

Läs mer

Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens.

Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens. Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens. En studie om svenska företags inställning till outsourcing av ekonomifunktionen. Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING 30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Att alla beställningar görs

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice LA 9812-0218 Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice Bevaranded- och gallringsplan för decentraliserade ekonomisystem i Stockholms läns lansting (generella regler)

Läs mer

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Ekonomiservice Illustration: Robert Hilmersson Nu kan även mindre företag mäta sig med stora företags resurser när det gäller

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning BEAst Elektroniska affärer i bygg- och fastighetssektorn Konferens den 29 mars 2012 Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning g 1 Lars Dykert LRD Revision

Läs mer

Kursmål för Ekonomiprogrammet

Kursmål för Ekonomiprogrammet Kursmål för Ekonomiprogrammet Driva företag: A grundläggande projektmetodik Formulera mål, planera, organisera och fördela ansvar. Dokumentera genomförd planering, presentera och utvärdera ett projekt

Läs mer

Symbrio berättar om några kundcase

Symbrio berättar om några kundcase berättar om några kundcase Bravida Bakgrund Bravida är Nordens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster. Företaget har 8000 anställda i Norge, Sverige och Danmark. Organisationen

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Ekonomiutbildningar. hösten 2015. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms. EkonomiSveriges självklara val

Ekonomiutbildningar. hösten 2015. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms. EkonomiSveriges självklara val Ekonomiutbildningar hösten 2015 Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms EkonomiSveriges självklara val Som certifierad controller vågar jag ta en ny roll När Munksjö

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar Avskrivningar med hjälp av ar Automatkonteringen i Entré Windows kan användas för en mängd syften. Ett av dem är att använda periodiseringsfunktionen för att automatiskt lägga upp verifikat som gör avskrivningar

Läs mer

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

Stockholms Universitets årsredovisning 2014

Stockholms Universitets årsredovisning 2014 1 Stockholms Universitets årsredovisning 2014 Riksrevisionen har granskat Stockholms Universitets årsredovisning, daterad 2015-02-17. Syftet har varit att bedöma: årsredovisningen i allt väsentligt är

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

PromikBook AB. Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat

PromikBook AB. Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat PromikBook AB Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat PromikBook bakgrund Verksamheten startade som dotterbolag till BCS Dotterbolaget delades ut i början

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.4 Ekonomiadministration Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhsområde

Läs mer

OPS- Offentlig Privat Samverkan Ett alternativ för Simrishamns kommun? 2009-03-10

OPS- Offentlig Privat Samverkan Ett alternativ för Simrishamns kommun? 2009-03-10 OPS- Offentlig Privat Samverkan Ett alternativ för Simrishamns kommun? 2009-03-10 Linda Andersson, +46 8 520 593 20, +46 70 318 93 20 linda.m.andersson@se.ey.com Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Vad är

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

(~~ ~St\Lt\ Bilaga KS 2012/245/1 SALA. Lönehantering. Ink. 2012-11- 2 O ~ KOMMUN. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret Jane Allansson

(~~ ~St\Lt\ Bilaga KS 2012/245/1 SALA. Lönehantering. Ink. 2012-11- 2 O ~ KOMMUN. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret Jane Allansson ~St\Lt\ Bilaga KS 2012/245/1 ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret 1 (1) 2012-11-20 SKRIVElSE SALA. Kommunstyrelsens förvallnlng Ink. 2012-11- 2 O Lönehantering Den politiska ledningen

Läs mer

Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering

Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering Viktiga frågor vid beslut Idag är det etablerat att ta extern hjälp med redovisning och lön. Trenden gäller både det

Läs mer

Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering?

Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt system för rapportering och konsolidering? Undersökning 2 av 3 BI Lifecycle Satisfaction Survey 2013 kpmg.se

Läs mer

Granskning administrativa processer

Granskning administrativa processer www.pwc.com/se Granskning administrativa processer Revisionsrapport Mönsterås kommun September 2012 Caroline Liljebjörn Carl-Magnus Stensson Lisa Åberg Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 1. Inledning

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2009. Landstinget Kronoberg

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2009. Landstinget Kronoberg Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2009 Landstinget Kronoberg Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2010 1 1. INLEDNING... 3 2. BOKSLUTSPROCESSEN... 4 2.1 AVSTÄMNING AV VÄSENTLIGA

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Oberoende Konsulttjänster

Oberoende Konsulttjänster Oberoende Konsulttjänster För administrativa IT-system OMRÅDE EKONOMI Ramavtal med ESV tom 2015-09-30 Om oss Ekan Management är ett oberoende managementkonsultbolag med över 30 års erfarenhet av nytänkande.

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

FAR Akademi. Ekonomisveriges självklara val. Böcker Utbildning FAR Online

FAR Akademi. Ekonomisveriges självklara val. Böcker Utbildning FAR Online FAR Akademi Ekonomisveriges självklara val Böcker Utbildning FAR Online Räcker det med att siffrorna är rätt? Ekonomi & Företag Kent Stenstrand Partner, Claesson Konsult 2015-10-07 1. Att frigöra tid för

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Nya bokföringslagen vad innebär förändringarna? Katharina Prager, Bra Arkiv

Nya bokföringslagen vad innebär förändringarna? Katharina Prager, Bra Arkiv Nya bokföringslagen vad innebär förändringarna? Katharina Prager, Bra Arkiv Litet företag med stora kunder Grundade företaget 1999 Vi har genomfört över 500 uppdrag hos flera än 160 organisationer Ordning

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

Visma Administation 200

Visma Administation 200 Visma Administration 200. Pris från 1.290:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Smidigt bokföringsprogram med leverantörsreskontra Visma Administation 200 bokföring, leverantörer

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Tag kontroll över företagets interna transaktioner

Tag kontroll över företagets interna transaktioner Tag kontroll över företagets interna transaktioner Ett genialt koncept som alla större koncerner kan ha mycket stor nytta av. Effektiviserad hantering av interna fakturor Netting används för att rationalisera

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN?

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? MANUAL VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? Steget vidare, samverkan för arbete, har som syfte att möta behoven hos personer mellan 25-64 år som behöver ett samordnat stöd för att lyckas med sin arbetslivsinriktade

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

Olika slags e- fakturor

Olika slags e- fakturor Olika slags e- fakturor Odette/GEA Arlanda den 28 november, 2003 Peter Fredholm Fredholm Consulting AB Verksamhet inom eaffärer! Rådgivning! Utredningar! Föredrag och utbildning Tel: 08 466 99 60, 070

Läs mer

Hösten 2015. Kursöversikt. Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Vilken utbildning behöver du? EkonomiSveriges självklara val

Hösten 2015. Kursöversikt. Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Vilken utbildning behöver du? EkonomiSveriges självklara val Hösten 2015 Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning EkonomiSveriges självklara val Digitala utbildningar gå kurs när det passar dig Med FAR

Läs mer

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering

Personalsystem. Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering Personalsystem Tidredovisning Schemaläggning/bemanning Reseräkning Personaladministration Lönehantering FLEX Personalsystem komplett och kraftfullt Att FLEX står för flexibilitet hörs redan på namnet.

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer