Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer"

Transkript

1 Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer

2 I många företag tar de administrativa processerna onödigt mycket tid och resurser. Med effektiva rutiner för hantering av fakturor, bokslut och rapportering får du mer tid för ekonomistyrning samtidigt som du frigör resurser till andra prioriterade uppgifter.

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Använd resurserna på bästa sätt 5 Studiens metod och omfattning 6 Effektivitet i ekonomiorganisationerna 7 Bli ett A-företag 12 Förbättringsarbete med hjälp av nyckeltal 13 Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? 3

4 Sammanfattning För fjärde året i rad har Ernst & Young genomfört en studie om effektiviteten 1 på ekonomiorganisationer runt om i landet. Drygt 100 svenska företag och organisationer med 50 till anställda har besvarat frågor om hur mycket tid och kostnader de lägger ner på olika processer. Studien visar att företagen totalt sett blivit mer effektiva jämfört med tidigare år, men att skillnaden mellan de mest och minst effektiva ekonomiorganisationerna fortfarande är markant. Enligt studiens resultat har de mindre effektiva ekonomiorganisationerna en genomsnittlig besparingspotential på 62 % av sina kostnader eller motsvarande 90 miljoner kronor. I studien utvärderas följande områden: Hantering av manuella verifikationer Boksluts- och rapporteringsprocessen Ekonomiavdelningens kostnad och kostnadsstruktur I årets studie har vi även undersökt hur ekonomiorganisationerna stödjer företagen med analyser och beslutsunderlag på strategisk, taktisk och operativ nivå. Det kan exempelvis gälla arbetet med affärsplaner och budgetuppföljningar av den löpande verksamheten. Undersökningen visar följande sammanlagda årliga besparingspotentialer för de undersökta företagen (se avsnitt om studiens metod och omfattning för beräkning av besparingspotential): Hantering av kundfakturor: 22 miljoner kronor Hantering av leverantörsfakturor: 26 miljoner kronor Hantering av manuella verifikationer: 24 miljoner kronor Hantering av lönespecifikationer: 18 miljoner kronor Studien konstaterar att undersökningens medelekonomiorganisation består av 4,8 årsarbetare. Appliceras besparingspotentialen på medelekonomiorganisationen innebär det kronor i årlig besparing. Studien visar att 32 % av ekonomiorganisationerna stödjer sina verksamheter med analyser och beslutsunderlag på strategisk och taktisk nivå. Några skäl till att detta inte utförs i större utsträckning i dagsläget är att ekonomiorganisationerna inte har den rollen samt att arbetstiden inte räcker till. 1 I tillämpliga fall använder studien kostnad per transaktion som mått på effektivitet. 4 Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång?

5 Använd resurserna på bästa sätt Dagens stora förändringar i omvärlden sätter press på verksamhetens ledning att handla kraftfullt för att inte bara bevaka utan även förstärka och utveckla den egna affärspositionen. I förändringens tider inser allt fler företag och organisationer värdet av att vara proaktiva då det ofta leder till konkurrensfördelar. De som har mod att tänka nytt och kreativt är de som lyckas bäst, inte minst under en lågkonjunktur. En lågkonjunktur är ett bra tillfälle att se över sin affärsmodell och att använda den snabba förändringstakten som en möjlighet att hitta nya effektiva lösningar och alternativa processer. Företagsledningar har på senare tid i högre grad börjat involvera ekonomiorganisationen som en verksamhetspartner vid viktiga beslutssituationer. Finanskrisen och det efterföljande konjunkturläget har lett till att ledning och styrelse har större fokus på verksamhetens ekonomiska frågor. Många ekonomiorganisationer upplever krav på snabbare rapportering med mer omfattande inslag av analys. Verksamhetens styrverktyg måste reagera snabbare och mer distinkt. För att ekonomiorganisationen ska kunna bli en framgångsrik verksamhetspartner behöver den i de allra flesta fall frigöra tid för detta arbete. En väl fungerande och effektiv ekonomiorganisation är en grundförutsättning för att möta ökande förväntningar från styrelse, företagsledning och andra intressenter. Många företag har idag förändrat sin ekonomiorganisation. Arbetssättet har utvecklats från traditionell bokföring med många manuella inslag och akututryckningar till en stabil och smidig process med anpassade rutiner och system på plats och implementerade. Resultatet blir att resurser frigörs till mer affärsstödjande verksamhet. Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? 5

6 Studiens metod och omfattning Kvartilerna delar ett sorterat datamaterial i fyra lika delar. Bättre Sämre 1:a kvartilen A-företag 2:a kvartilen B-företag (=medianvärde) 3:e kvartilen C-företag Ernst & Young har undersökt drygt 100 svenska företag 2 och organisationer med 50 till 1000 anställda. Företagen har genom en webbenkät under våren 2010 fått besvara frågor om hur mycket tid och kostnader de allokerar på kundfakturaprocessen, leverantörsfakturaprocessen, hantering av manuella verifikationer samt löneprocessen. Dessutom har företagen redogjort för hur ekonomiorganisationen totalt sett disponerar sin tid. Det är endast ekonomiorganisationens nedlagda tid och resurser som har undersökts för varje process, inte hur övriga delar av företaget påverkar processerna. Exempelvis undersöker vi inte inköpsavdelningens allokerade resurser till leverantörsfakturaprocessen utan enbart ekonomiorganisationens. Anledningen till detta är att vi vill säkerställa att studiens resultat enbart jämförs utifrån ekonomiorganisationens perspektiv. Det möjliggör för ekonomiorganisationen att få en indikation på hur den ligger till och vad dess tid går till. Nytt för i år är att vi har undersökt om och i vilken omfattning som ekonomiorganisationen stödjer företaget och dess ledning med analyser och beslutsunderlag. Svaren har bearbetats och resultatet har klassificerats i A, B och C-företag 3 där A-företag är de mest effektiva företagen B-företag ses som företag med viss besparingspotential C-företag är företag med mest besparingspotential Besparingspotentialen för respektive process har beräknats som skillnaden mellan A-företagen (första kvartil) och B-företagen (median) samt mellan A-företagen och C-företagen (tredje kvartil) 4. 2 Med företag avser vi aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar, vinst- och ej vinstdrivna organisationer. 3 Företag över första kvartilen motsvarar de mest effektiva företagen, 25 % av alla företag som undersökts. Företag under tredje kvartilen avser de 25 % av företagen med störst förbättringspotential i studien. Medianvärdet motsvarar det mittersta värdet. 4 Genomsnittliga besparingar för samtliga processer är beräknade som total besparing per process och företagskategori eller antal företag inom respektive kategori. Observera att antalet svar kan variera mellan processer och avvika från antalet medverkande företag och organisationer i studien som helhet. 6 Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång?

7 Effektivitet i ekonomiorganisationerna Vad lägger din ekonomiorganisation tid på? Studien visar att 59 % av ekonomiorganisationens resurser läggs på att hantera transaktionsintensiva processer. Dessa processer är repetitiva vilket är en bra grund för effektivisering. I vår studie är de transaktionsintensiva processerna uppdelade i hantering av kundfakturor, leverantörsfakturor, manuella verifikationer och löner. Varje delrutin redovisas separat i följande kapitel i studien. Resterande 41 % av ekonomiorganisationernas tid utgörs av övriga arbetsuppgifter. I denna kategori ingår rapportering och uppföljning, analys, administration, bokslutsprocess samt års- och koncern- redovisning 5. Kategorin består huvudsakligen av uppgifter som övriga affärsområden samt ledningen efterfrågar från ekonomiorganisationen % av de Manuella undersökta verifikationer företagen upprättar koncernredovisning. 25% 9% 5% 2% 1% 41 15% 31% 12% Månadsbokslut Årsbokslut Årsredovisning Koncernredovisning Rapportering/uppföljning Analys Administration 25% 9% 5% 2% 1% 15% 31% 12% Månadsbokslut Årsbokslut Hur bidrar din Årsredovisning ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? Koncernredovisning Rapportering/uppföljning Analys 7

8 Hur effektiv är din kundfakturaprocess? tar 14 % av ekonomiorganisationernas totala tid. Studien visar att de företag som har stora volymer och i hög utsträckning hanterar fakturorna elektroniskt lättare kan skapa en effektiv process. För B-företag och C-företag finns det en genomsnittlig besparingsmöjlighet på 70 % av kostnaderna för processen jämfört med A-företag. Den totala besparingspotentialen för B-företag och C-företag mätt i kronor är 22 miljoner. För att realisera besparingspotentialen är det framför allt tre huvudområden som behöver ses över: elektronisk 9% fakturering, 5% ledtider 25% från tecknad order till utförd 2% leverans samt hantering av kundernas 1% kredittider och betalningsplaner. 15% Kun Leve Man Lön Övr Hur effektiv är din leverantörsfakturaprocess? Ekonomiorganisationerna lägger i genomsnitt 19 % av sin tid på leverantörsfakturaprocessen. 31% Studien 12% visar även att 18 % av de undersökta företagen outsourcar scanningen av Månadsbokslut leverantörsfakturor Årsbokslut och att 41 % hanterar Årsredovisning leverantörsfakturorna elektroniskt. Koncernredovisning Rapportering/uppföljning För B-företag och C-företag finns det Analys en genomsnittlig Administration besparingsmöjlighet på 56 % av kostnaderna för processen jämfört med A-företag. Den totala besparingspotentialen för B-företag och C-företag är 26 miljoner kronor. Dock kan vi konstatera att elektronisk hantering av hela processen från generering av inköpsanmodan, krav på elektronisk faktura från leverantörer och automatiserad attestrutin till automatiserad reskontraoch betalningshantering ökar besparingsmöjligheterna. De företag som har en stor volym leverantörsfakturor och i hög utsträckning hanterar dessa elektroniskt har generellt sett en mer kostnadseffektiv process. 1 Elektronisk hantering av processen varierar i omfattning hos företagen. Kundfa Levera Manue Lönepr 25% 9% 5% 2% 1% 15% 31% 12% Månadsbokslut Årsbokslut 8 Årsredovisning Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? Koncernredovisning Rapportering/uppföljning Analys

9 sen processen ner 5% 2% 1% 12% 15% graprocessen öljning rsfakturaprocessen verifikationer ssen Hur effektiv är din hantering av manuella verifikationer? Hur effektiv är din löneprocess? Hanteringen av manuella verifikationer tar 16 % av ekonomiorganisationernas tid. För B-företag och C-företag finns det en genomsnittlig besparingsmöjlighet på 61 % av kostnaderna för processen jämfört med A-företag. Den totala besparingspotentialen för B-företag och C-företag är 24 miljoner kronor. Hanteringen varierar mycket mellan de undersökta företagen. Det kan bland annat bero på att interna IT-system inte kommunicerar med varandra. Det finns exempel där lagerredovisningar och/eller faktureringssystemet inte är integrerat med affärssystemet, vilket leder till att manuella rutiner måste inkluderas i processen. De företag som använder helintegrerade system får betydande effektiviseringsvinster. Inom denna process är det även angeläget att dokumentera övergripande riktlinjer och principer för upprättande av tar 10 % av den totala tid som ekonomiorganisationerna har till förfogande. I undersökningen har 17 % av företagen svarat att löneprocessen sköts av personalavdelningen eller att den sköts av ett externt företag. För B-företag och C-företag finns det en genomsnittlig besparingsmöjlighet på 63 % av kostnaderna för processen jämfört med A-företag. Den totala besparingspotentialen för B-företag och C-företag är 18 miljoner Manuella kronor. verifikationer Vår erfarenhet visar att outsourcing av löneprocessen är ett rationellt utnyttjande av resurser och kompetens. Även i denna process är det viktigt med integrerade system. Tidsredovisningen bör vara integrerad i affärssystemet så att företagen slipper manuell registrering av medarbetarnas tid. bokföringsorder vilket minimerar risken för ombokningar. I riktlinjerna bör man även inkludera vilka transaktioner som ska justeras och på vilken detaljnivå. Detta görs för att säkerställa att så lite tid som möjligt används till justeringar som inte tillför värde till verksamheten. Kun Leve Man Löne Övri Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? 9

10 Hur stor är besparingspotentialen? Studien visar att i ekonomiorganisationernas processer finns det en sammanlagd genomsnittlig besparingspotential på 62 % hos de undersökta företagen vilket motsvarar 90 miljoner kronor. Omsatt i kronor per transaktion finner vi en betydande potential att spara pengar i de undersökta processerna bland de företag och organisationer som medverkat i studien. Skillnaden mellan studiens medelföretag och A-företag är följande: Kundfakturor Möjlig besparing 140 kronor per faktura Leverantörsfakturor 74 kronor per faktura Manuella verifikat Lönespecifikation 266 kronor per verifikat 188 kronor per specifikation Enligt studiens resultat och enligt vår erfarenhet realiseras en besparingspotential framför allt genom effektivisering och standardisering av processerna, vilket i sin tur frigör resurser till mer värdeskapande aktiviteter. I jämförelse med tidigare år kan vi konstatera att årets företag har en lägre kostnad per process. En anledning kan vara att ekonomiorganisationerna, i och med lågkonjunkturen, har blivit mer kostnadsmedvetna och genomfört olika effektiviseringsåtgärder. 10 Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång?

11 Inom vilka områden stödjer ekonomiorganisationen verksamheten med analyser och beslutsunderlag? Budgetkontroll Löpande verksamhet - kunder, projekt etc. Vid förändringar - investeringar, neddragningar etc. Affärsplaner - strategiskt arbete 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 För att en ekonomiavdelning ska fungera effektivt krävs det att ett antal förutsättningar är uppfyllda, exempelvis väl integrerade system och verktyg samt en effektiv organisation och rätt kompetens. Viktigast för samtliga processer är att de interna och externa kundernas behov Budgetkontroll sätts i fokus. Den interna kunden Löpande är ofta verksamhet i behov - av ekonomiska inslag i det kunder, strategiska, projekt etc. taktiska och i det operativa arbetet. I årets studie neddragningar etc. har vi därför undersökt om och i vilken omfattning som ekonomiorganisationerna har möjlighet att tillhandahålla dessa tjänster. Vid förändringar - investeringar, Affärsplaner - strategiskt arbete 0,0 1,0 2,0 3,0 Studien 6 visar att ekonomiorganisationer framför allt stödjer sina organisationer med budgetuppföljning, men att det i övrigt är få ekonomiavdelningar som hjälper till med analyser och beslutsunderlag på strategisk nivå. 2,0 3,0 4,0 5,0 Inom vilka områden borde ekonomiorganisationen bidra i förändrad utsträckning? Budgetkontroll Löpande verksamhet - kunder, projekt etc. Vid förändringar - investeringar, neddragningar etc. Affärsplaner - strategiskt arbete 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Ekonomiorganisationerna skulle först och främst vilja avsätta mer tid och resurser till den löpande verksamheten med analyser rörande kundorder, projekt, produkter med mera. Därefter anser ekonomiorganisationerna att de i ökad utsträckning borde bistå vid arbete med affärsplanen och vid arbete med den strategiska inriktningen. De två vanligaste förklaringarna till varför ekonomiorganisationen inte i större utsträckning stödjer företagets verksamhet med analyser och beslutsunderlag är att den inte har den rollen och att tiden inte räcker till för ytterligare arbetsuppgifter. 6 Tabellerna visar inom vilka områden som ekonomiorganisationen stödjer företagets verksamhet med analyser och beslutsunderlag. Höga siffror innebär stöd i stor utsträckning och låga siffror innebär i liten utsträckning. Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? 11

12 Bli ett A-företag När ekonomiprocesserna är stabila och effektiva frigörs resurser och tid som kan läggas på affärsstödjande och värdeskapande verksamhet. De företag som känner igen sig i ett eller flera av följande påståenden bör fundera över om, och i så fall hur, ekonomiprocesserna kan förbättras. Mycket övertid och hög stressnivå vid bokslut och revision Koncernredovisningen innehåller många manuella moment Det finns inga riktlinjer för rapporteringen Slutlig budget är ofta inte klar och godkänd innan nya verksamhetsåret börjar Flera fristående kalkylark innehåller väsentlig information Redovisningsproblem löses ofta vid bokslut Rapporteringen sker normalt 20 dagar efter bokslutsperioden Rutiner tillämpas inte konsekvent i hela koncernen/företaget Avstämningar är mycket tidskrävande 12 Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång?

13 Förbättringsarbete med hjälp av nyckeltal Man kan likna förbättringsarbetet med en resa där man till sin hjälp för att nå målet har en rad lämpliga nyckeltal. Enligt vår erfarenhet är kostnaden per transaktion ett av flera användbara nyckeltal för att indikera om en ekonomiorganisation styr mot en bättre effektivitet. Inled förbättringsarbetet genom att räkna fram den indikativa kostnaden för: (kostnad per kundfaktura) (kostnad per leverantörsfaktura) (kostnad per manuellt verifikat) (kostnad per lönespecifikation) Beräkningsmodell: Personalkostnad = Övriga kostnader = Personalkostnad + övriga kostnader = Antal timmar processen = Totalt antal timmar Total kostnad x processens andel = Kostnad för processen = Antal transaktioner Personalkostnaden inkluderar sociala avgifter och andra löneförmåner. Övriga kostnader som går att härleda till ekonomiorganisationen. Det kan exempelvis vara delar av företagets totala lokalkostnad, IT-kostnader, driftskostnader och förbrukningskostnader för ekonomiorganisationen. Total kostnad Processens andel av den totala ekonomiorganisationen (en heltid = 1985 timmar) Kostnad för processen Transaktionskostnaden för den aktuella processen När du känner till kostnaden per transaktion kan du jämföra detta mått med andra företag i koncernen eller med samarbetspartners. Du kan även kontakta Ernst & Young för jämförelse med studiens nyckeltal. Jämförelsen hjälper dig att förstå hur stor potential till förbättring som finns. När du kommit igång med förbättringsarbetet kommer nyckeltalet också visa om förbättringsarbetet är framgångsrikt och om du och din verksamhet är på rätt väg. Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? 13

14 14 Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång?

15 Vill du veta mer? Vet du vilka åtgärder som krävs för att skapa en ekonomiavdelning som spelar en aktiv roll som verksamhetspartner till ledningen och organisationens chefer? Ernst & Young har bred kompetens och lång erfarenhet från effektiviseringsoch kvalitetssäkringsarbeten. Våra specialister hjälper företag att utnyttja sina ekonomiavdelningars fulla potential och skapa mervärde i verksamheten. På kan du läsa mer om våra tjänster. Där hittar du även kontaktuppgifter till våra drygt 70 kontor runt om i landet. Mer information om denna studie kan du få av: Skellefteå Anders Lundkvist Telefon: E-post: Stockholm Annika Nordell Telefon: E-post: Jönköping Greger Albert Telefon: E-post: Malmö Johannes Åkesson Telefon: E-post: Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? 15

16 Ernst & Young Revision Skatt Transaktioner Rådgivning Redovisning Om Ernst & Young Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential Ernst & Young AB. All Rights Reserved. Ernst & Young AB ingår i det globala Ernst & Young-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.

Vad är nästa steg för er ekonomiavdelning? En rapport om ekonomiavdelningens effektivitet i 500 svenska företag

Vad är nästa steg för er ekonomiavdelning? En rapport om ekonomiavdelningens effektivitet i 500 svenska företag Vad är nästa steg för er ekonomiavdelning? En rapport om ekonomiavdelningens effektivitet i 500 svenska företag Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Framtidens ekonomer 5 Studiens metod och omfattning

Läs mer

Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i 500 svenska företag och organisationer

Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i 500 svenska företag och organisationer Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i 500 svenska företag och organisationer Oavsett skillnader i systemstöd, transaktionsvolymer eller branscher

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap Ekonomicheferna AB Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap A Kort om Ekonomicheferna AB Vision Vår vision är att alltid

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

Stockholms Stadshus AB - koncernen

Stockholms Stadshus AB - koncernen Stockholms Stadshus AB - koncernen Lägesrapportering till koncernstyrelsen Intern kontroll, delårsbokslut och K3 Oktober 2014 Riskbedömning och fokusområden koncernen Väsentlighet Högre Lagstiftning begränsning

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund

Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund Revision av årsbokslut och årsredovisning 2011 2012-03-21 Jens Möller Cc: styrelsen Inledning Revisionen av förbundet har genomförts i syfte att erhålla ändamålsenliga

Läs mer

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun PROCESSER SOM FINNS I BESLUTSSTÖDET STRATEGISK PLANERING I beslutsstödet kan kommunens styrmodell med vision och långsiktiga mål formuleras och kommuniceras. Detta ger

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Projektbolagen Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Ett företag som vill bygga om, bygga nytt eller investera i ett projekt Ny byggnad på egen

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp

Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp Fakturering Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp Beräkningar visar att de verkliga kostnaderna för den interna hanteringen av varje faktura är 400 700 kronor för kontroll,

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Effektivitet i administrativa processer

Effektivitet i administrativa processer Revisionsrapport Effektivitet i administrativa processer Östersunds kommun 2010-05-18 Hans Stark Anneth Nyqvist Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...4

Läs mer

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning BEAst Elektroniska affärer i bygg- och fastighetssektorn Konferens den 29 mars 2012 Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning g 1 Lars Dykert LRD Revision

Läs mer

Stockholms Stadshus AB - koncernen

Stockholms Stadshus AB - koncernen Stockholms Stadshus AB - koncernen Lägesrapportering till koncernstyrelsen Intern kontroll och delårsbokslut Oktober 2015 Mikael Sjölander, EY Väsentlighet Riskbedömning och fokusområden koncernen Högre

Läs mer

Förenkla verksamheten och minska dina kostnader

Förenkla verksamheten och minska dina kostnader FÖRETAGSSERVICE Förenkla verksamheten och minska dina kostnader Rådgivning Revision Skatt Företagsservice 2 Förenkla verksamheten och minska dina kostnader AFFÄRSOMRÅDE FÖRETAGSSERVICE #1 2015 VI HAR BRANSCHENS

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Till er tjänst www.statenssc.se

Till er tjänst www.statenssc.se Till er tjänst Vi gör den administrativa vardagen enklare för statliga myndigheter Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta för en mer effektiv statsförvaltning genom att erbjuda myndigheter hjälp

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

mars 2012 Kalkylering och nyckeltal vid elektroniska affärer en vägledning

mars 2012 Kalkylering och nyckeltal vid elektroniska affärer en vägledning mars 2012 Kalkylering och nyckeltal vid elektroniska affärer en vägledning FÖRORD NEA är en ideell intresseorganisation som erbjuder en neutral och oberoende mötesplats där vi verkar för att eaffärer ska

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar Visma Revision. Pris 5.900:- (frakt och moms tillkommer). Med den nya revisionsstandarden Visma Revision stöd genom hela revisionsarbetet Visma Revision ger dig stöd genom hela revisionsarbetet från revisionsplanering

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Kursmål för Ekonomiprogrammet

Kursmål för Ekonomiprogrammet Kursmål för Ekonomiprogrammet Driva företag: A grundläggande projektmetodik Formulera mål, planera, organisera och fördela ansvar. Dokumentera genomförd planering, presentera och utvärdera ett projekt

Läs mer

Punkt 20: Dnr 0086/16-39 Lägesrapport Er nst & Young AB granskning av intern kontroll 2016

Punkt 20: Dnr 0086/16-39 Lägesrapport Er nst & Young AB granskning av intern kontroll 2016 2016-12-06 Punkt 20: Dnr 0086/16-39 Lägesrapport Er nst & Young AB granskning av intern kontroll 2016 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna lägesrapport från Ernst & Young AB 2016 avseende granskning

Läs mer

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 Prislista 2017 Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 den 1 januari 2017 Skriven av: Marzena Blomqvist Löpande redovisning E-ekonomi Din månads kostnad

Läs mer

Utveckling och tillväxt hos Famnas medlemmar 2003-2008

Utveckling och tillväxt hos Famnas medlemmar 2003-2008 Utveckling och tillväxt hos Famnas medlemmar 2003-2008 Bilaga till Vinst och Värderingar i non profit vård och social omsorg Maj 2009 Famnas medlemsorganisationers tillväxt och utveckling åren 2003-2008

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

Övergripande granskning IT-driften

Övergripande granskning IT-driften www.pwc.se Övergripande granskning IT-driften Sollentuna Kommun Bakgrund och syfte Inledning Under augusti-september 2013 har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna kommun genomfört

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Bokslutsbarometern IFRS Symposium 2016 Jonas Höijer

Bokslutsbarometern IFRS Symposium 2016 Jonas Höijer Bokslutsbarometern 2016 IFRS Symposium 2016 Jonas Höijer Snabba Bokslut Varför snabba bokslut? Förhandstitt på studiens resultat Vad kännetecknar snabba bolag? Hur uppnår man ett snabbare bokslut? För

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Stockholms Stadsteater AB

Stockholms Stadsteater AB Stockholms Stadsteater AB Årsbokslut 2016 Februari 2017 2 februari 2017 VD/Företagsledningen/styrelsen/lekmannarevisorer Stockholms Stadsteater AB Vi har i denna rapport sammanfattat de mer väsentliga

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning. Outsourcing av vissa ekonomifunktioner inom centrala delar av Stockholms läns landsting, SLL.

Landstingsstyrelsens förvaltning. Outsourcing av vissa ekonomifunktioner inom centrala delar av Stockholms läns landsting, SLL. 1 Outsourcing av vissa ekonomifunktioner inom centrala delar av Stockholms läns landsting, SLL. 2 Bakgrund 2005 sammanförs redovisningsenheterna för två centrala förvaltningar inom Stockholms läns landsting,

Läs mer

Bilaga till utredning om förutsättningar för gemensamma lösningar inom ekonomiadministrationsområdet Gemensam service ekonomi

Bilaga till utredning om förutsättningar för gemensamma lösningar inom ekonomiadministrationsområdet Gemensam service ekonomi BILAGA 1 SID 1 (5) 2007-08-30 Handläggare: Maria Lilja Telefon: 08-508 29 329 Bilaga 1 till utredning om gemensam service för ekonomi Fallstudier Bilaga till utredning om förutsättningar för gemensamma

Läs mer

AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3

AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3 AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3 September 2014 214-09-26 AB Stockholmshem Revisionen är utformad för att vi ska kunna avge revisionsberättelse avseende årsredovisningen

Läs mer

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem.

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem. Om Pressinfo Media AB Pressinfo arbetar med tryckta och digitala medier, t ex produktion och annonsförsäljning till tidningar, på uppdrag av företag och organisationer. Läs mer om Pressinfo på www.pressinfo.se

Läs mer

Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi. Dnr 10389-2014/1141

Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi. Dnr 10389-2014/1141 Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi Dnr 10389-2014/1141 Bakgrund Regeringen har i regleringsbrevet för 2014 uppdragit åt Statens servicecenter att uppskatta hur de administrativa

Läs mer

Tidplan för Bokslut 2014

Tidplan för Bokslut 2014 Anläggningstillgångar / Anläggning - Aktivering av investeringar Försäljningar Anläggning - Avskrivningar och kapitaltjänst Anläggning - Sista dag för registerering av tid i Agresso (Tid & Projekt) Sista

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-09-09 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delrapport om internkontrollarbetet för år 2013 FRI-2013-2447 Sammanfattning Fritidsnämnden beslutade

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av administrativa interna kontroller

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av administrativa interna kontroller Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av administrativa interna kontroller December 2014 Granskning av administrativa interna kontroller Vid genomförd risk- och väsentlighetsanalys har följande

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategi för Credo Stiftelsen Credos strategi utgår från Stiftelsens överordnade värdegrund, vision och målsättning. Strategin styr och fördelar Stiftelsens

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION Framtidens ekonomifunktion Som ekonomichef har du en viktig roll och ett stort ansvar. Ekonomifunktionen är central i varje företag och fungerar inte den får bolaget

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Hemtjänst Danderyd Handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx

Hemtjänst Danderyd Handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx 1(5) för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx 2(5) Inledning Den kommunalt drivna hemtjänsten har under de senaste åren redovisat ett underskott i verksamheten.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Granskning administrativa processer

Granskning administrativa processer www.pwc.com/se Granskning administrativa processer Revisionsrapport Mönsterås kommun September 2012 Caroline Liljebjörn Carl-Magnus Stensson Lisa Åberg Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 1. Inledning

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2013/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2013/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0988 0480-45 05 72 Servicenämnden Internkontroll 2013 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att lägga informationen

Läs mer

Ekonomiutbildningar. hösten 2015. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms. EkonomiSveriges självklara val

Ekonomiutbildningar. hösten 2015. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms. EkonomiSveriges självklara val Ekonomiutbildningar hösten 2015 Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms EkonomiSveriges självklara val Som certifierad controller vågar jag ta en ny roll När Munksjö

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING 30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Att alla beställningar görs

Läs mer

Nya bokföringslagen vad innebär förändringarna? Katharina Prager, Bra Arkiv

Nya bokföringslagen vad innebär förändringarna? Katharina Prager, Bra Arkiv Nya bokföringslagen vad innebär förändringarna? Katharina Prager, Bra Arkiv Litet företag med stora kunder Grundade företaget 1999 Vi har genomfört över 500 uppdrag hos flera än 160 organisationer Ordning

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program.

För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program. Utbildning -Grupputbildning & företagsanpassad För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program. Vi är ofta delaktiga i hur ert arbete ska organiseras och kommer med förslag

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice LA 9812-0218 Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice Bevaranded- och gallringsplan för decentraliserade ekonomisystem i Stockholms läns lansting (generella regler)

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens serviceutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens serviceutskott Plats och tid Rum 1217 kl. 08:30-09:00 Beslutande ledamöter Peter Berg Johnson (KD), ordförande My Blomgren (MP) Bernt A Runberg (S) Ingemar Johansson (C), vice ordförande Marcus Ewerstrand (M) Övriga

Läs mer

PM Organisering och bedömd besparingspotential

PM Organisering och bedömd besparingspotential Rapporten upprättad av: Roger Bengtsson, Seniorkonsult Per Nilsson, Seniorkonsult PM Organisering och bedömd besparingspotential Ängelholms kommun 2011-03-07 Innehållsförteckning Sid 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga till uppdragsbrev 2014-05-20 Bilaga 2 Uppdragsavtal Kund Bygg AB Organisationsnummer 556556-1234 Adress Kontaktperson kund Kontaktperson redovisningsföretaget

Läs mer

3 steg för att förbättra bokslutsprocessen

3 steg för att förbättra bokslutsprocessen 3 steg för att förbättra bokslutsprocessen Automatisering av manuella bokningar Christer Mäkelä 2 3 steg för att förbättra boksluts-processen Contents 3 steg för att förbättra bokslutsprocessen... 3 Om

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

FAR Akademi. Ekonomisveriges självklara val. Böcker Utbildning FAR Online

FAR Akademi. Ekonomisveriges självklara val. Böcker Utbildning FAR Online FAR Akademi Ekonomisveriges självklara val Böcker Utbildning FAR Online Räcker det med att siffrorna är rätt? Ekonomi & Företag Kent Stenstrand Partner, Claesson Konsult 2015-10-07 1. Att frigöra tid för

Läs mer

Bilaga 1. Enkätformulär

Bilaga 1. Enkätformulär BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 3.1.1.201-030 Bilaga 1. Enkätformulär RiR 201:19 Statens servicecenter Har administrationen blivit effektivare? RIKSREVISIONEN 1 Undersökning om Statens servicecenter

Läs mer

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Många företagare blir förvånade av vetskapen att deras faktureringsflöde är en potentiell källa för intäkter. Fokus ligger oftast på att öka försäljningen

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

bättre kategoristyrning

bättre kategoristyrning TIO TIO TIPS TIPS FÖR FÖR bättre kategoristyrning INNEHÅLL Tio tips för bättre kategoristyrning Sätt tydliga mål för kategoristyrningsarbetet...4 Använd nyckeltal för att följa upp målen...5 Använd tvärfunktionella

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer