4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten kommer att ingå i avtalet Texten ingår i kvalificeringen Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Frågan besvaras av köparen 4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning 4.1. Bakgrund Stiftelsen Skånska Landskap har utöver den egna förvaltningen genom avtal förvaltningsansvaret för ytterligare fem markägande stiftelser enligt nedan: Stiftelsen Skånska Landskap Org.nr: Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne Org.nr: Stiftelsen OD Krooks donation i M-län Org.nr: Stiftelsen OD Krooks donation i L-län Org.nr: Stiftelsen Emil Bondessons skogsvårdsfond Org.nr: Stiftelsen Jur Dr Cavallis donationsfond Org.nr: De två översta är att betrakta som kommunala stiftelser som lyder under kommunallagen. De andra fyra är donationsstiftelser där O D Krooks båda donationer har egen förvaltning och de två nedersta har anknuten förvaltning med Region Skåne som ansvarig Uppdraget Allmänt om uppdraget Leverantören får inte av annan än Beställaren emotta eller inhämta direktiv för Uppdragets genomförande i vidare utsträckning än vad Beställaren bestämmer. Leverantören ska ansvara för stiftelsernas redovisning omfattande bl a fakturahantering med verifikationer, fakturabetalning, utställande av fakturor efter underlag, upprättande av årsredovisning, sköta kontakter med revisorer, upprättande av deklarationer och momsdeklarationer mm. För 2013 fördelade sig verifikationer, fakturor och utställda fakturor enligt nedan samt andra uppgifter som är naturligt samhöriga med dessa. Leverantören ska också tillhandahålla komplett löneadministration enligt kommunala avtal för lön och pension. Ca antal verifikationer och fakturor: Stiftelsen Jur Dr H Cavallis don Verifikationer: 70, Leverantörsfakturor: 20, Utställda fakturor: 0. Stiftelsen E Bondessons skogs Verifikationer: 70, Leverantörsfakturor: 25, Utställda fakturor: 0. Utskrivet: :41 Sida 1 av 5

2 Stiftelsen O D Krooks donation i M-län Verifikationer: 1020, Leverantörsfakturor: 275, Utställda fakturor: 10. Stiftelsen O D Krooks donation i L-län Verifikationer: 570, Leverantörsfakturor: 140, Utställda fakturor: 5. Stiftelsen för fritidsområden i Skåne Verifikationer: 630, Leverantörsfakturor: 150, Utställda fakturor: 5. Stiftelsen Skånska landskap Verifikationer: 3050, Leverantörsfakturor: 1375, Utställda fakturor: 30 Årsredovisningar för alla stiftelser, se Generell del Bilaga Löpande redovisning Det åligger Leverantören att fortlöpande ta del av handlingar och beslut som fattas av Beställarens styrelse och justera budget och verksamhet efter dessa. Samtliga ekonomiska transaktioner ska styrkas med korrekta signerade verifikationer. Detta gäller även arbete/materialleverans från underleverantör. Leverantören ska se till att attestinstruktion följes på fakturor samt in- och utbetalningar, ekonomisk redovisning och uppföljning av ovanstående händelser. Samtliga fakturor och andra dokument kommer att skickas till Leverantören från Stiftelsen Skånska Landskap. Vidare ska Leverantören svara för: * Fakturabetalning och utställande av fakturor efter underlag * Upprättande av årsredovisning * Kontakter med revisorer * Upprättande av deklarationer * Momsdeklarationer * Skatteredovisning, inbetalning av preliminärskatt mm Redovisningen ska göras i BAS-kontoplan. Månads- och tertial bokslut ska tas fram inkluderande: * Periodiserade resultaträkningar (uppställt enligt Beställarens instruktioner) med budgetsiffror inlagt * Balansräkningar * Resultatenhetsredovisning * Projektredovisning Årsredovisningar och deklarationer ska upprättas för samtliga stiftelser avseende verksamhetsår 2015, 2016 och efter förlängning även 2017 och Avtalstiden för detta löper till och med dess att arbete med den sista årsredovisningen samt deklarationen avslutats Anbudsgivarens beskrivning av planerat utförande Anbudsgivaren ska beskriva hur denne avser att genomföra uppdraget i enlighet med i förfrågningsunderlaget angivna krav, mål och syfte med verksamheten. Bedömning och utvärdering av beskrivning av Planerat genomförande: Anbudsgivaren ska lämna en redogörelse för hur denne planerar att genomföra uppdraget, från start till slut, för att säkerställa att uppdraget genomförs till dess målsättningar avseende nedanstående moment Anbudsgivarens beskrivning bör omfatta tydlig och tillräcklig information om minst: - omfattning, Utskrivet: :41 Sida 2 av 5

3 - tider, - budget och - kvalitet. Målet är att uppdrag alltid ska utföras med överenskommen omfattning, inom överenskomna tids- och budgetramar samt till överenskommen kvalitet. Anbudsgivaren ska i fritextsvaret nedan redogöra för hur denne avser att utföra uppdraget samt hur denne avser att arbeta med kvalitetssäkring. Anbudsgivarens lämnade svar kommer att bedömmas och poängsättas enligt vad som framgår i Delområde B. Bilaga 1. Utvärderingsmodell. Anbudsgivarens beskrivning av uppdragets genomförande 4.3. Kompetens och erfarenhet Referenser Anbudsgivaren ska redovisa tidigare erfarenhet av liknande verksamhet. Liknande verksamhet avser i detta fall liknande redovisningsuppdrag för stiftelser samt jord- och skogsbruksföretag. Referenser ska lämnas avseende två (2) liknande uppdrag vardera för den eller de konsulter som offererats, uppdragen ska ha utförts under Kontroll av referenser kan komma att ske. Information om referenser ska lämnas i fritextsvaren nedan, av varje svar ska framgå: * Uppdragsgivare som uppdraget utförts för * Den tid som uppdraget utfördes inom * Typ av uppdrag och omfattning * Namn på referenten samt telefonnummer och e-post adress till referenten Anbudsgivaren ska tillse att kontaktuppgifter till referenten är korrekta. Observera! Det som eftersöks är referensuppdrag utförda för två (2) separata uppdragsgivare och därmed ska även referenterna utgöras av två (2) separata personer. Uppdragsgivare som uppdraget utförts för (svar ska anges för varje offererad konsult obs två referenser per konsult) Den tid som uppdraget utfördes inom (svar ska anges för varje offererad konsult obs två referenser per konsult) Typ av uppdrag och omfattning (svar ska anges för varje offererad konsult obs två referenser per konsult) Namn på referenten samt telefonnummer och e-post adress till referenten (svar ska anges för varje offererad konsult obs två referenser per konsult) Organisation och bemanning samt konsulternas kompetens Anbudsgivaren ska beskriva hur denne avser att organisationen för uppdragets genomförande ska se ut och vilken bemanning Anbudsgivaren kommer att ställa till Beställarens förfogande samt för erbjuden konsultkompetens. Beskrivningen ska vara i enlighet med i förfrågningsunderlaget angivna krav, mål och syfte med verksamheten. Bedömning av beskrivning av Organisation, bemanning och personalens Utskrivet: :41 Sida 3 av 5

4 kompetens: Anbudsgivaren ska lämna en redogörelse för organisation och bemanning. Anbudsgivarens beskrivning bör omfatta tydlig och tillräcklig information om minst: - sin tilltänkta organisationsstruktur - sin tilltänkta bemanning samt konsulters utbildning/kunskap/kompetens - hur anbudsgivaren avser säkerställa att tillräckliga resurser med rätt kompetens tillförs organisationen i rätt tid Kunskapskrav De redovisningskonsulter som Leverantören offererar ska ha adekvat högskoleutbildning för området samt dokumenterade kunskaper gällande att upprätta årsredovisning och deklarationer för jord- och skogsbruksföretag med tillhörande skatteplanering där ägaren är stiftelse. Leverantören ska alltjämt tillse att samtliga konsulter som utför uppdrag för Stiftelsen Skånska Landskaps räkning har den kompetens som efterfrågas i detta förfrågningsunderlag samt att tillräcklig bemanning för uppdragets genomförande kan erbjudas. Anbudsgivaren ska i fritextsvaret nedan redovisa utbildning (högskoleexamen, tid för studierna samt lärosäte) och yrkeskvalifikationer för den eller de redovisningskonsulter som offereras för utförandet av uppdraget. Anbudsgivaren redogörelse för organisation och bemanning Anbudsgivaren ska namnge de personer som avses utföra uppdraget och för deras utbildning och kompetens i relation till i upphandlingen ställda kompetens- och kunskapskrav Vid byte av konsult I det fall Leverantören önskar att byta ut en konsult eller tillföra ytterligare konsulter för utförande av uppdrag för Stiftelsen Skånska Landskaps räkning ska motsvarande information gällande denne konsult skickas till Beställaren. Konsulten ska godkännas av Beställaren innan konsulten får påbörja uppdrag för dennes räkning Uppföljningsmöten Förutom vad som sägs om uppföljning i Kravspecifikation generell del, äger Beställaren rätt att ha löpande kontakter med Leverantören i frågor som gäller det löpande uppdraget vilket ska ingå i uppdragets utförande och pris Rapportering och leveransvillkor Rapportering Månads- och tertialbokslut ska senast den 7:e arbetsdagen klockan under efterföljande månad levereras till Beställaren i form av fastställt rapportpaket. Årsredovisning ska tas fram och levereras till beställaren senast den 15:e februari efterföljande år om inte annat överenskommes. Rapportering/inlämning av producerat material till Beställaren ska ske i digital form om inget annat överenskoms. Varje enskild stiftelse ska faktureras separat för utförda uppdrag. Leverantören ska utan dröjsmål underrätta Beställaren efter att denne fått kännedom om Utskrivet: :41 Sida 4 av 5

5 förhållande som kan medföra leveransförsening. Om sådan underrättelse ej lämnas senast tio (10) arbetsdagar innan tidsplanen överskrids får omständigheten ej åberopas som grund för giltig försening. Leverantören ska därefter skyndsamt upprätta ny tidsplan som ska godkännas av Beställaren innan den får börja gälla. Leverantören har endast rätt till tidsförlängning om han försenas på grund av förhållanden som denne inte orsakat och vars effekt denne inte rimligen kunnat undanröja Vite vid försening Vid leveransförsening av månadsbokslut ska Leverantören till Beställaren betala vite med SEK för varje påbörjad vecka som förseningen pågår. Vid leveransförsening av årsredovisning ska Leverantören till Beställaren betala vite med SEK för varje påbörjad vecka som förseningen pågår. Leverantörens skadeståndsansvar vid försening är begränsat till sammanlagt fyra (4) prisbasbelopp per år Leverantörens tillgänglighet Vid förfrågan från Beställaren ska Leverantören ta kontakt/återkomma i ärendet inom två (2) arbetsdagar Anbudspris Anbudspris ska lämnas i Delområde B. Bilaga 1 Utvärderingsmodell Utvärdering av lämnade svar Allmänt om utvärdering av inlämnade svar Utvärdering av Anbudsgivarens lämnade svar kommer att ske enligt tydligt angivna kriterier och genom poängsättning, detaljerad information för bedömning av de olika delarna återfinns i Delområde B. Bilaga 1.Utvärderingsmodell.!Observera! att information om hur utvärderingen går till ligger på ytterligare flikar i exceldokumentet för utvärdering och framkommer ej av första fliken Acceptans av ska-krav Anbudsgivaren intygar att denne uppfyller och accepterar samtliga ska-krav för delområde B. Redovisning. Anbudsgivaren intygar att denne uppfyller och accepterar samtliga ska-krav för delområde B. Redovisning. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Utskrivet: :41 Sida 5 av 5

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer