2. Anbudsformulär. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 2.1 Anbudsgivare Anbudsgivarens kontaktuppgifter. 2.2 Krav på Leverantören

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Anbudsformulär. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 2.1 Anbudsgivare Anbudsgivarens kontaktuppgifter. 2.2 Krav på Leverantören"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Kriminalvården Upphandling Chefscoachning Marie Thorsell Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 2. Anbudsformulär 2.1 Anbudsgivare Anbudsgivarens kontaktuppgifter Anbudsgivarens kontaktuppgifter anges nedan: Företagsnamn: (Fritextsvar) Organisationsnummer: (Fritextsvar) Utdelningsadress: (Fritextsvar) Postnummer och ort: (Fritextsvar) Telefonnummer växel: (Fritextsvar) Kontaktperson avseende anbudet: (Fritextsvar) Telefonnummer till kontaktperson: (Fritextsvar) E-postadress till kontaktpersonen: (Fritextsvar) 2.2 Krav på Leverantören Underleverantörer Leverantören får, om behov föreligger, anlita andra företags resurser för utförande av del av åtagande som ingår i uppdraget. Leverantören ska nedan ange vilken/vilka företags kapacitet som åberopas för uppfyllande av ställda krav. Notera att vissa krav i detta avsnitt 2.2 ska uppfyllas av samtliga företag. Anbudsgivaren ska på Kriminalvårdens begäran kunna uppvisa ett bindande samarbetsavtal eller liknande som visar att anbudsgivaren förfogar över åberopad kapacitet hos underleverantör om anbudsgivaren erbjuds teckna kontrakt i upphandlingen. Om kapacitet åberopas hos moderbolag, dotterbolag eller intressebolag, eller motsvarande, innebär det att även detta bolag ska redovisas som underleverantör. Anbudsgivaren anger, i förekommande fall, nedan uppgifter om underleverantör/-er med angivande av företagsnamn, organisationsnummer och uppgift om för vilken/-a del/-ar av åtagande underleverantör/-er kommer att användas/i vilket avseende dess kapacitet åberopas. Ange tydligt vilka krav som avses eller vilken arbetsuppgift som ska utföras Underleverantör 1: Företagsnamn: (Fritextsvar) Underleverantör 1 - Organisationsnummer: (Fritextsvar) Utskrivet: :33 Sida 1 av 9

2 Underleverantör 1 - Beskrivning av åtagande för uppdraget: (Fritextsvar) Underleverantör 2 Företagsnamn: (Fritextsvar) Underleverantör 2 - Organisationsnummer: (Fritextsvar) Underleverantör 2 - Beskrivning av åtagande för uppdraget: (Fritextsvar) Underleverantör 3 - Organisationsnummer: (Fritextsvar) Underleverantör 3 - Företagsnamn: (Fritextsvar) Underleverantör 3 - Beskrivning av åtagande för uppdraget: (Fritextsvar) Om fler underleverantörer önskas åberopas, hänvisning till bilaga i vilken ovanstående uppgifter ska framgå: (Fritextsvar) Uteslutningsgrunder för deltagande i upphandlingen Leverantör kommer att uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne eller företrädare för denne (om anbudsgivaren är en juridisk person) är dömd för deltagande i en kriminell organisation, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt i enlighet med 10 kap. 1 LOU. Vidare kommer Leverantören även att uteslutas om någon av omständigheterna i punkterna 1-5 (10 kap 2 LOU) nedan föreligger avseende leverantören eller en företrädare för denne (om anbudsgivaren är en juridisk person). Leverantören kommer även att uteslutas vid förekomst av omständigheterna angivna i punkten 6 (10 kap 2 LOU) nedan. Leverantör kommer att uteslutas om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte fullgjort sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts enligt denna ansökningsinbjudan. Leverantören äger inte rätt att anlita underleverantör/-er som är föremål för omständigheter som redovisas i detta avsnitt. Anbudsgivaren ska i anbudet bekräfta att denne och eventuell/-a underleverantör/-er inte är föremål för ovan omnämnda omständigheter. Bekräftelse att Leverantören samt eventuella underleverantörer inte är föremål för ovan uppräknade uteslutningsgrunder: (/ svar) Registrerings- skatte- och avgiftsskyldigheter Leverantören och eventuell/-a underleverantör/-er ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Leverantören eller av denne anlitad/-e underleverantör/-er får inte ha skulder avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter i Sverige eller i det egna landet som lett till att skulden restförts hos Kronofogden eller motsvarande myndighet i hemlandet. Kravet är inte tillämpligt för sådana skulder som avser försumbara belopp eller om Leverantören kan påvisa att skulden reglerats eller att det finns en överenskommelse om betalningsplan som följts. Utskrivet: :33 Sida 2 av 9

3 Anbudsgivaren ska i anbudet bekräfta att kraven ovan uppfylls avseende Leverantören och eventuell/-a underleverantör/-er. Kriminalvården kommer som en del av prövningen att kontrollera att anbudsgivaren och eventuell/-a underleverantör/-er uppfyller ställda krav avseende registreringsskyldigheter och betalning av skatter och avgifter. I de fall då det inte är möjligt för Kriminalvården att på egen hand inhämta sådana handlingar ska anbudsgivaren vara beredd att tillhandahålla erforderlig dokumentation som visar att kraven ovan uppfylls. Bekräftelse att Leverantören samt eventuella underleverantörer fullgjort sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter enligt ovan: (/ svar) Ekonomisk ställning Leverantören ska ha en stabil ekonomisk ställning så att denne med bibehållen kvalitet kan fullgöra uppdraget under hela avtalstiden. Leverantören ska därmed uppfylla någon av nedan ställda krav. Leverantören ska uppnå en riskklass om lägst 3 enligt kreditupplysningsföretaget UC AB eller motsvarande. För Leverantör som inte kan erhålla riskklass från UC AB anses kravet på ekonomisk ställning ändå vara uppfyllt om Leverantören, i anbudet, lämnar en redogörelse och dokumentation av vilken det framgår att det kan anses klarlagt att leverantören innehar en ekonomisk ställning som motsvarar minst riskklass 3 enligt UC AB. Anbudsgivaren ska i anbudet bekräfta att denne uppfyller kravet ovan. Kriminalvården kommer att kontrollera anbudsgivarens riskklass genom utdrag från UC AB efter öppnandet av inkomna anbud. Upplysningar från UC AB kommer att inhämtas av Kriminalvården i anslutning till anbudsöppningen. Anbudsgivaren uppmanas att själv kontrollera sin riskklass hos UC AB innan denne lämnar anbud för att säkerställa uppfyllelse av kravet samt om redogörelse/dokumentation enligt ovan behöver lämnas. Bekräftelse att anbudsgivaren uppnår riskklass 3 enligt UC AB: (Fritextsvar) Redogörelse och hänvisning till dokumentation enligt förutsättningarna i kravet ovan i de fall riskklass inte kan erhållas: (Fritextsvar) Leverantörens tekniska och yrkesmässiga kapacitet Erfarenhet inom verksamhetsområde Leverantören och/eller underleverantör ska inneha dokumenterade tjänster och resurser samt den kompetens och erfarenhet som är erforderlig för att tillhandahålla individ- och gruppcoachning för chefer. Leverantören ska ha en etablerad verksamhet och bedrivit verksamhet motsvarande den som efterfrågas enligt detta förfrågningsunderlag i minst tre år räknat från sista anbudsdag. Leverantören ska även ha kapacitet att kunna genomföra flera uppdrag samtidigt. En övergripande redovisning av anbudsgivarens verksamhet, dess arbetssätt och metoder inklusive organisationsstruktur, en kort historik som redogör för affärsidé, visioner och ägarförhållande ska bifogas i anbudet. Beskrivning av bedriven verksamhet enligt ovan lämnas av vilket det framgår att anbudsgivaren har erfarenhet i minst tre år av efterfrågad tjänst enligt ovan (max 1500 tecken), alternativt hänvisning till bilaga: (Fritextsvar) Utskrivet: :33 Sida 3 av 9

4 Yrkeskunnande Leverantören ska tidigare ha visat god samarbetsförmåga och utfört tjänster av liknande slag som efterfrågas i detta förfrågningsunderlag. Leverantören ska därför inkomma med minst två (2) referensuppdrag avseende coachning med innehåll och omfattning enligt följande krav: - Beskrivning av uppdragets art och omfattning - Uppdragen ska ha avsett myndighet, kommun, landsting eller företag. - Uppdragen ska ha utförts med chefer med direkt och indirekt ledarskap. - Uppdragen ska ha haft specificerade mål, arbetssätt och resultat av insats. Uppdragen ska ha utförts för extern uppdragsgivare med olika organisationsnummer, vilket innebär att en referens bara får användas en gång. Uppdragen ska ha utförts med skicklighet och enligt avtalade villkor, under de senaste tre åren räknat från sista anbudsdag. Referenten ska vara en person med insikt i referensuppdraget och leverantörens yrkeskunnande. Anbudsgivare ska inkomma med en redovisning av referensuppdrag enligt ovan som visar att krav på leverantörens yrkeskunnande uppfylls. Kriminalvården kan komma att kontrollera att uppdraget har utförts med skicklighet och enligt avtalade villkor. Referensuppdrag 1. Beskrivning av uppdragets art och omfattning: (Fritextsvar) Tidsperiod för uppdragets genomförande: (Fritextsvar) Uppdragen avsåg myndighet, kommun, landsting eller företag. Uppdragsgivare: (Fritextsvar) Uppdraget omfattades av chefer med direkt och indirekt ledarskap: (/ svar) Beskrivning av uppdragets specificerade mål, arbetssätt och resultat av insats: (Fritextsvar) Kontaktuppgifter till referensperson hos uppdragsgivaren (namn, telefonnummer, e-post): (Fritextsvar) Referensuppdrag 2. Beskrivning av uppdragets art och omfattning: (Fritextsvar) Tidsperiod för uppdragets utförande: (Fritextsvar) Uppdraget avsåg myndighet, kommun, landsting eller företag. Uppdragsgivare: (Fritextsvar) Uppdraget omfattades av chefer med direkt och indirekt ledarskap: (/ svar) Beskrivning av uppdragets specificerade mål, arbetssätt och resultat av insats: (Fritextsvar) Kontaktuppgifter till referensperson hos uppdragsgivaren (namn, telefonnummer, e-post): (Fritextsvar) Coacher Coachteam Leverantören ska kunna tillhandahålla ett coachteam på fyra (4) coacher som uppfyller de krav som Kriminalvården ställer i detta förfrågningsunderlag. Bekräftelse att ovanstående krav uppfylls: (/ svar) Utskrivet: :33 Sida 4 av 9

5 Könsfördelning Leverantören ska kunna erbjuda både män och kvinnor som coacher. Bekräftelse att ovanstående krav uppfylls: (/ svar) Utbildning/Certifiering tester Respektive coach ska ha en högskoleutbildning motsvarande minst fil kand. nivå. Respektive konsult ska även vara utbildad och certifierad inom de tester som Leverantören eventuellt avser att använda under coachningprocessen. För att styrka detta ska CV och intyg från godkänd utbildare för varje enskild coach som avses att användas bifogas anbudet. Bilaga 3 Meritförteckning coacher, ska även fyllas i och bifogas anbudet. Bekräftelse att ovanstående krav uppfylls: (/ svar) Certifierad coach Respektive coach ska vara certifierad lägst ACC (eller för branschen likvärdig certifiering). För att styrka detta ska intyg från godkänd utbildare bifogas anbudet. Intyg från godkänd utbildare bifogas anbudet (Fritextsvar) Erfarenhet Respektive coach ska: - Ha varit yrkesverksam under en 10-årsperiod. - Under de senaste tre åren, räknat från sista anbudsdag, ha genomfört minst 10 chefscoachningsuppdrag på individuell nivå. Minst tre av dessa tio uppdrag ska ha varit för chefer med indirekt ledarskap. - Under de senaste tre åren, räknat från sista anbudsdag ha haft minst tre uppdrag av gruppcoachning för chefer. - Ha haft uppdrag både inom offentlig verksamhet och i privata näringslivet. För att styrka detta ska Bilaga 3 Meritförteckning fyllas i och bifogas anbudet. Bekräftelse att ovanstående krav uppfylls: (/ svar) Arbetsgivarrollen Respektive coach ska ha kunskap om arbetsgivarrollen. Sådan kunskap kan t. ex. ha förvärvats genom yrkeserfarenhet i rollen som chef eller på en HR-avdelning med uppgift att företräda arbetsgivarrollen, eller på annat sätt. För att styrka detta ska detta framgå av bilaga 3, Meritförteckning som bifogas anbudet. Bekräftelse att ovanstående krav uppfylls: (/ svar) Metoder och arbetssätt Utskrivet: :33 Sida 5 av 9

6 Leverantören och dess coacher ska vara uppdaterad på aktuell forskning inom området ledarskapsutveckling samt coachning, och ligga i framkant vad gäller att arbeta med nya arbetsmetoder och teorier inom ledarskap. Leverantören ska lämna en redovisning av de metoder och arbetssätt som tillämpas. Leverantörens redovisning av de metoder och arbetssätt som tillämpas: (Fritextsvar) Verktyg/Tester Leverantören ska redovisa vilka verktyg och tester som brukar användas och som eventuellt kan komma att användas i detta åtagande. I redovisningen ska det även framgå i vilket sammanhang verktygen kan komma att användas och vad syftet med verktyget är. Innan verktyg eller tester används första gången ska Kriminalvården godkänna användandet av instrument. Bekräftelse att ovanstående krav uppfylls: (/ svar) Redovisning enligt ovan: (Fritextsvar) Kundansvarig Leverantören ska tillhandahålla en kundansvarig. Kundansvarig ska ha god kännedom om chefscoachning och kunna sätta sig in i Kriminalvårdens verksamhet i syfte att underlätta dialogen mellan Kriminalvården och Leverantören för att identifiera behov av coachning och val av coach för respektive uppdrag. Bekräftelse att ovanstående krav uppfylls: (/ svar) Kundansvarigs namn: (Fritextsvar) Kundansvarigs e-postadress: (Fritextsvar) Kundansvarigs telefonnummer: (Fritextsvar) Förstärkningsresurser Leverantören ska kunna tillhandahålla personer med likartad kompetens och erfarenhet som efterfrågas i denna upphandling i händelse av förlust, så som sjukdom eller annan frånvaro, av enskild coach. Förlust av enskild coach får inte medföra att Leverantörens möjligheter att tillhandahålla avtalad kompetens eller resurser påverkas. Bekräftelse att ovanstående krav uppfylls: (/ svar) Språk Kriminalvårdens arbetsspråk är svenska. Leverantörens coacher som genomför coachning hos Kriminalvården ska behärska svenska språket väl i tal och skrift. Bekräftelse att ovanstående krav uppfylls: (/ svar) Etiska regler Leverantören ska inneha och arbeta enligt dokumenterade etiska regler. Dessa etiska regler ska följa de yrkesetiska regler som gäller för branschen. Leverantören ska ha rutiner som säkerställer att personal som arbetar i uppdrag följer dessa regler. Utskrivet: :33 Sida 6 av 9

7 Bekräftelse att ovanstående krav uppfylls: (/ svar) Jämställdhetsplan Leverantören ska ha kunskap om aktuella teorier och forskningsresultat vad gäller jämställdhet och mångfald. Leverantören ska inneha och arbeta efter en jämställdhetsplan eller likvärdigt. Bekräftelse att ovanstående krav uppfylls: (/ svar) Beskrivning av Leverantörens jämställdhetsplan: (Fritextsvar) 2.3 Krav på Tjänsten Uppdragsbeskrivning för chefscoachning Coachning för chefer syftar till att utveckla det personliga ledarskapet för att på ett mer effektivt sätt kunna leda verksamheten och medarbetare mot uppfyllande av verksamhetens mål. Chefscoachning fokuserar på att stärka individens förmåga att hantera nuvarande uppdrag, en specifik situation eller ett kommande uppdrag. Coachning genomförs med stöd av en strukturerad metod och upplägg av professionella samtal för att stötta till utveckling genom ökad insikt, medvetna val, värderingar och handlingar. En coach lyssnar, ställer frågor, stöttar, uppmuntrar och utmanar och ger stärkande feedback. Leverantören ska genomföra chefscoachning med syftet att kompetensutveckla inom ledarskap i den specifika verksamheten. För detta ändamål ska Leverantören erbjuda en effektiv metod och teorier om grupp- och ledarskapsutveckling. Coachningsinsatserna som erbjuds ska vara upplevelsebaserade samt utgå från specifika och konkreta situationer. Coachningen ska ge möjlighet till reflektion och feedback. Bekräftelse att ovanstående krav uppfylls: (/ svar) Individuell coachning Vid individuell chefscoachning ska sex (6) tillfällen ingå i coachningsuppdraget. Ett tillfälle av individuell coachning ska utgöras av 90 minuter. Bekräftelse att ovanstående krav uppfylls: (/ svar) Coachning i grupp Vid behov ska även chefscoachning av grupp om fyra till åtta (4-8) chefer kunna erbjudas. Utgångspunkten är fyra (4) tillfällen. Ett tillfälle för coachning i grupp ska utgöras av 180 minuter. Bekräftelse att ovanstående krav uppfylls: (/ svar) Coachning på distans Efter överenskommelse mellan individen och konsulten ska, om fysiska möten inte är Utskrivet: :33 Sida 7 av 9

8 effektivt, coachning ske på distans via telefon eller videolänk. Bekräftelse att ovanstående krav uppfylls: (/ svar) Statistik och uppföljning Leverantören ska föra statistik över utförda uppdrag och på eget initiativ tillhandahålla denna en gång per år. Statistik för föregående års uppdrag ska lämnas senast sista februari till Kriminalvården samt en sammanställning av samtliga uppdrag till avdelningen för strategisk kompetensförsörjning vid HK Kriminalvården via e-post till: Bekräftelse att ovanstående krav uppfylls: (/ svar) Kortfattad beskrivning av hur leverantören arbetar med kvalitetskontroll. (Fritextsvar) Byte av coach Det är viktigt att den som ska genomgå coaching känner förtroende för den konsult som ska fungera som coach. Kriminalvården ska därför ha möjligheten att byta konsult efter första tillfället utan att tillfället räknas som förbrukat. Bekräftelse att ovanstående krav uppfylls: (/ svar) Lokaler Leverantören ska genomföra coachning i Kriminalvårdens lokaler eller på den plats som Kriminalvården och Leverantören kommer överens om. Bekräftelse att ovanstående krav uppfylls: (/ svar) 2.4 Anbudsprövning och utvärdering Tillvägagångssätt I denna upphandling kommer anbudsutvärdering ske utifrån en mervärdesmodell Utvärderingsmodell - mervärdesmodell Vid utvärderingen kommer en kvalitetsvärdering med prisavdrag att tillämpas. Metoden innebär att Kriminalvården vid anbudsutvärderingen kommer att göra prisavdrag enligt kvalitetsbedömningen för utvärderingskriteriet. Ju högre grad anbudsgivaren möter önskade mervärden, desto större blir det prisavdrag som subtraheras från anbudspriset. Resultatet är anbudets utvärderingspris. Maximalt avdrag som kan erhållas är SEK. Anbudspris-prisavdrag= utvärderingspris Framtagandet av anbudets utvärderingspris görs endast för att få fram de ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet (utvärderingspriset kan vid uträkning bli negativt). Utvärderingen kommer att genomföras med utgångspunkt i de uppgifter som anbudsgivaren lämnat i sitt anbud. Det är därför viktigt att anbudsgivaren till sitt anbud bifogar tillräckligt Utskrivet: :33 Sida 8 av 9

9 detaljerad information Tilldelningskriterium anbudspris Se bilaga 2, Priser Tilldelningskriterium - certifiering I denna upphandling ser Kriminalvården det som ett mervärde om de av Leverantören erbjudna konsulterna för coachning utöver krav på ACC-certifiering även innehar PCC-certifiering (eller för branschen likvärdig certifiering). Anbudsgivaren ska i anbudet ange hur många av de fyra (4) erbjudna konsulterna som har giltig certifiering, dvs. PCC eller motsvarande. Certifiering PCC eller motsvarande Samtliga offererade konsulter är certifierade: Minst 60 procent av offererade konsulter är certifierade: Minst 40 procent av offererade konsulter är certifierade: Minst 20 procent av offererade konsulter är certifierade: Ingen av offererade konsulter är certifierade: Prisavdrag SEK SEK SEK SEK 0 SEK Tilldelningskriterium - gruppcoachning Enligt punkt ska samtliga coacher under de senaste tre åren, räknat från sista anbudsdag ha haft minst tre uppdrag av gruppcoachning för chefer. Kriminalvården ser även ett mervärde i om de av Leverantören erbjudna coacherna har utfört fler uppdrag avseende gruppcoachning. För att erhålla prisavdrag ska anbudsgivaren i anbudet ange hur många av de erbjudna coacherna som, under de senaste tre åren räknat från sista anbudsdag, har utfört fler än fem uppdrag av gruppcoachning. Prisavdrag Samtliga offererade konsulter (5 st.) har fler än fem gruppcoachningsuppdrag under de senaste tre åren: SEK Minst 60 procent av offererade konsulter har fler än fem gruppcoachningsuppdrag under de senaste tre åren: SEK Minst 40 procent av offererade konsulter har fler än fem gruppcoachningsuppdrag under de senaste tre åren: SEK Minst 20 procent av offererade konsulter har fler än fem gruppcoachningsuppdrag under de senaste tre åren: SEK Ingen av offererade konsulter har fler än fem gruppcoachningsuppdrag under de senaste tre åren: 0 SEK 2.5 Priser Priser ska lämnas i bilaga 2 enligt förutsättningarna i detta förfrågningsunderlag. Bilaga 2 Priser bifogas anbudet: (/ svar) Utskrivet: :33 Sida 9 av 9

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- KONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VVS- STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende VVS-konsulttjänster, och anger

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

3. Uppdragsbeskrivning Generell del

3. Uppdragsbeskrivning Generell del Förfrågningsunderlag 2014-09-19 Upphandlande organisation Landstinget Västmanland Annica Johansson Upphandling Ledning och Ledarskap DU-UPP14-055 Sista anbudsdag: 2014-10-29 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

6. Bilaga Leverantörskvalificering

6. Bilaga Leverantörskvalificering 6. Bilaga Leverantörskvalificering 6.1 Inledning I kapitlet preciseras de kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivaren. Uppfylls inte kvalificeringskraven, kommer anbudet att förkastas. Syftet med kraven

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem BILAGA Ansökan om godkännande Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem 1. Kontaktuppgifter för sökande/utförare a) Företagsnamn/firma/gruppens namn b) Organisationsnummer

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Stockholm Business Region AB

Stockholm Business Region AB SID 1 av 13 Stockholm Business Region AB UPPHANDLINGSPROTOKOLL UPPHANDLING AV PERSONALUTHYRNINGSTJÄNSTER SID 2 av 13 Innehåll 1. Bakgrund... 4 1.1 Upphandlande myndighet... 4 1.2 Upphandlingens omfattning...

Läs mer

MODULSKISS Bilaga 1 Interaktiv utbildning utlänningsrätt Grundläggande nivå Fördjupning Repetition Examination Teori Teori Teori Teori Teori Teori Interaktiv utbildning - utlänningsrätt PVS-714-5305/10

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-653-4155/11 DEL 2 ANBUDSFÖRFRÅGAN Kraven på anbudsgivaren och tjänsten I denna del står vilka krav

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare 1/7 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman 08-587 133 14 2012-10-16 Bilaga 1 till FXM 2012/578:3 Anbudsformulär Kvalificering av anbudsgivare Swedish Defence and Security Agency Box 56081, 102 17 Stockholm.

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Diarie UH-2013-630 Upphandlare Pia Sundell Detta dokument är en kopia på

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2011-02-16 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Konsulttjänst - GoVeSa-projektet Carina Westergren Larsson 2010/622 Sista anbudsdag: 2011-03-28 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE LANDSKAPSARKITEKTTJÄNSTER FÖR NYBYGGNAD AV MARKANLÄGGNINGAR Stockholm 2011-02-25 INLEDNING Detta dokument kompletterar Bilaga 1 Administrativa

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne VÅRDVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej Entreprenad särskild boende mm sida 1 (8) Anbud särskilda boende mm Anbudsformulär Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivare: Företagsform: Kontaktperson: E-post: Organisationsnummer: Behörig företrädare:

Läs mer

AUB.31 - Anbudsgivaren ska i svarsrutan nedan lämna en allmän beskrivning av anbudsgivarens organisation.

AUB.31 - Anbudsgivaren ska i svarsrutan nedan lämna en allmän beskrivning av anbudsgivarens organisation. Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-432 Namn Projekt- och byggledning - Park/Lekpark/Torg. Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende kvalitativa undersökningar, bilaga 1d till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

5. Utvärdering av anbud

5. Utvärdering av anbud Förfrågningsunderlag 2013-07-12 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Konsulter för utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg Kristina Lundin 13/28 Sista anbudsdag: 2013-08-22 Symbolförklaring:

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M.

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2011-09-22 Göteborgs Spårvägar AB inbjuder härmed till anbudsgivning avseende upphandling av funktionsavtal om IT-drift m.m. Förutsättningarna

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

3. Krav på anbudsgivaren

3. Krav på anbudsgivaren Förfrågningsunderlag 2016-07-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB HVB Vuxna med missbruk 2016 Christina Öhlund 10296 Sista anbudsdag: 2016-09-14 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER... Anbudsformulär 1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...3 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN...3 2.2 REGISTRERINGS-, SKATTE-

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Anbudsformulär. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudslämnande företag - kontaktuppgifter AB Familjebostäder

Anbudsformulär. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudslämnande företag - kontaktuppgifter AB Familjebostäder Förfrågningsunderlag 2014-05-15 Upphandlande organisation Upphandling AB Familjebostäder Limpannan 4 renoveringsarbeten totalentreprenad Josef Dadoun 14/9 Sista anbudsdag: 2014-06-18 Symbolförklaring:

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Diarie Ange namn, telefon och e-post till kontaktperson under handläggningstiden.

Diarie Ange namn, telefon och e-post till kontaktperson under handläggningstiden. Karlstads inköpscentral Skallkrav Diarie 9910-14 Namn Valfrihet inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård (LOV) Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Lokaler/utrustning Kommunen tillhandahåller lokaler och basutrustning i Kommunhälsans lokaler i Årjäng.

Lokaler/utrustning Kommunen tillhandahåller lokaler och basutrustning i Kommunhälsans lokaler i Årjäng. Årjängs kommun Skakrav Diarie UPH 2015-35 Namn Företagshälsovårdstjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1.1. ANBUDSINBJUDAN 1.2. ALLMÄN ORIENTERING Landstinget Kronoberg

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1.1. ANBUDSINBJUDAN 1.2. ALLMÄN ORIENTERING Landstinget Kronoberg Förfrågningsunderlag 2013-11-12 Upphandlande organisation Landstinget Kronoberg Maria Thorstensson Upphandling Psykoterapeutiska tjänster för Landstinget Kronoberg (ny) 13LTK1005 Sista anbudsdag: 2013-12-03

Läs mer

2.0 Krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

2.0 Krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Upphandlingscenter Avtalsform Rangordnat avtal Namn Miljökonsulttjänster inom kemikalie- och avfallsområdet Diarie UH-2013-261 Upphandlare Nina Svensson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet

Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Förfrågningsunderlag för godkännande av utförare inom Borås Stads valfrihetssystem för daglig verksamhet Gäller från 1 juni 2010 Reviderat genom beslut i Sociala omsorgsnämnden 2012-01-02 Reviderat genom

Läs mer

Datum bilaga 1b Dnr

Datum bilaga 1b Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende samhällsekonomiska undersökningar inom områdena spektrum, bredbandsinfrastruktur och samhällsomfattande tjänster, bilaga 1b till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Skolförbrukningsmaterial

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Skolförbrukningsmaterial Upphandlingscenter Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Skolförbrukningsmaterial Diarie UH-2013-153 Upphandlare Brittmari Andersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET. Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster. stockholm.se

STADSBYGGNADSKONTORET. Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster. stockholm.se STADSBYGGNADSKONTORET Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster stockholm.se 2 (13) Stadsbyggnadskontoret Tilldelningsbeslut December 2013 Dnr: 2013-09654-22 Utgivare:

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans.

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. 1(12) Innehåll INNEHÅLL... 2 1ALLMÄNT... 3 1.1Instruktioner för ifyllnad av detta svarsformulär... 3 2KRAV... 3 2.1Anbudsgivarens

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Projektledare för projektet: Marknadsetablering Spel & Gamification Boost en förstärkning under 2017 för tydligare positionering FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Omfattningen av beställarens behov

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Primär Hörselrehabilitering VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 2 (15) Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare

Ansökningsformulär. Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare Ansökningsformulär Godkännande av vårdenhet inom Hälsoval Blekinge Privat sökande vårdgivare 1 Uppgifter om sökande Namn på sökande/företag: Driftsform: Organisationsnummer/personnummer: Postadress:. Postnummer

Läs mer