10. Delområde H. Kravspecifikation Drift och administration av Snogeholms strövområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10. Delområde H. Kravspecifikation Drift och administration av Snogeholms strövområde"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten kommer att ingå i avtalet Texten ingår i kvalificeringen Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Frågan besvaras av köparen 10. Delområde H. Kravspecifikation Drift och administration av Snogeholms strövområde Uppdraget Allmänt om uppdraget Uppdraget omfattar att Leverantören under avtalstiden, för Beställarens räkning, ansvarar för drift, underhåll och tillsyn av i avtalshandlingarna angivna förvaltningsobjekt i enlighet med Delområde H Bilaga 1. Tillsyn av byggnader Snogeholm samt Delområde H. Bilaga 2. Åtgärdsplan för ett verksamhetsår. Vidare omfattar uppdraget bemanning och skötsel av vårt besökscentrum, kontakt med våra besökare samt administration, skötsel, tillsyn och nyckelutlämning avseende bokning av sex korttidsstugor, två lägergårdar och camping. Uppdraget omfattar också ansvar för båtuthyrning samt fisket i Snogeholmssjön. För statistik över tidigare års verksamhet, se Delområde H. Bilaga 3. Statistik Snogeholm Under avtalsperioden kan möjligheten för allmänheten tillkomma att boka stuga via i deras bokningssystem. Då detta införs ska Leverantören ansvara för att samtliga bokningar som inkommer till Leverantören registreras i detta bokningssystem, detta ingår i Leverantörens åtagande enligt avtalet. I åtagandet ingår ledning, planering, samordning och styrning av de egna arbetena. Beställaren tillhandahåller: lokal för kontor/besökcentrum, fast telefoni och internet, mailadress, rekreationsplan, bokföringsprogram och utrustning för betalkort. Leverantören har möjlighet att hyra större förrådsbyggnad/maskinhall på området, byggnaden är ca 200m2 stor och kallhyran omfattar SEK/år, separat hyreskontrakt upprättas i så fall för denna del. Leverantören ska svara för/bekosta: dator, mobiltelefon, utrustning för kontanthantering och fakturaunderlag och utställande av fakturor. Leverantören ska kunna hantera, administrera och redovisa kontanter och transaktioner med betalningskort för betalning avseende camping och korttidsuthyrning och båtuthyrning Utskrivet: :10 Sida 1 av 7

2 till stiftelsens konto. Leverantören ska redovisa bokningsstatistik för respektive verksamhet/objekt till Beställaren. Leverantören är införstådd i att Beställarens verksamhet är beroende av årliga bidrag för verksamheten. Beställaren förbehåller sig rätten att reducera omfattningen av uppdraget om erforderliga medel ej erhålles, varvid Leverantörens ersättning ska jämkas i motsvarande mån. Utförande av arbete ska normalt göras vardagar mellan kl , under denna tid ska Leverantören finnas tillgänglig per e-post eller telefon. Leverantören ska vid behov kunna utföra arbeten utanför ordinarie arbetstid t ex vid akuta driftsstörningar. Under avtalstiden kan förvaltningsobjekt tillkomma och Leverantörens åtaganden och ansvar omfattar dessa förvaltningsobjekt, samt ändringar och tilläggsarbeten. Vidare kan förvaltningsobjekt komma att avgå Bemanning Områdeskontorets öppettider med bemanning; 1 nov-31 mars Tors-fred klockan 13-15, sönd klockan April, september, oktober (vår & höst) Vardagar klockan 8-9 samt klockan Lör-sön klockan maj-31augusti Vardagar klockan 8-9 samt klockan Lör-sön klockan Telefontid: måndag- onsdag klockan (ej kontorsbundet, möjlighet att vidarekoppla via mobil) och i samband med kontorets öppethållande. Dessa tider utgör minsta möjliga öppethållande, förutsättningarna för detta kan komma att förändras under avtalets gång. Samtliga administrativa uppgifter för Beställarens räkning ska utföras under områdeskontorets öppettider. Arbeten som utförs under kontorets öppettider och den administration som sammanhör med detta uppdrag ska ingå i totalkostnaden för uppdragets utförande. Arbeten därutöver som t ex. utförs utifrån rekreationsplanen och efter överenskommelse med Beställaren debiteras enligt timtaxa. Nycklar ska ges ut i samband med kontorets öppethållande, alternativt hängas ut till besökaren. För vissa av hyresobjekten krävs att nycklar lämnas ut personligen och att förevisning av larm mm sker. Besökscentrum och kontor planeras att flytta till ny lokal under Ett café planeras i anslutning till besökscentrat och i samma byggnad. Caféverksamheten ligger dock utanför uppdraget och omfattas inte av upphandlingen Tillsyn, skötsel och underhåll Utskrivet: :10 Sida 2 av 7

3 Tillsyn Leverantören ska utöva tillsyn av samtliga förvaltningsobjekt enligt vad som föreskrivs i Delområde H. Bilaga 2 Åtgärdsplan för ett verksamhetsår och Delområde H. Bilaga 1. Tillsyn av byggnader Snogeholm. Uppdraget för tillsyn omfattar också rapportering till Beställaren vad avser förhållanden som iakttas under entreprenadarbetenas genomförande, även om dessa förhållanden eller dess orsaker inte ingår i entreprenaden, exempel på detta kan vara dumpning av skräp, misstanke om jaktbrott, skadegörelse på Beställarens egendom och skogsbrand. För strövområdesarbeten ska rapportering ske i en webbaserad rekreationsplan som tillhandahålls av Beställaren, därutöver ska beställning kunna läggas även via e-post och telefon Skötsel Leverantören ska utöva skötsel av samtliga förvaltningsobjekt enligt vad som föreskrivs i Delområde H. Bilaga 2 Åtgärdsplan för ett verksamhetsår Utföraren ska genomföra uppdraget på ett kostnads- och transporteffektivt sätt, till exempel genom att utföra skötsel av förvaltningsobjekt i samband med tillsyn. I skötseln kan även ingå arbeten som kräver större redskap såsom större gräsklippare, jordbrukstraktor med slåtterbalk eller liknande. Leverantören ska kunna tillhandahålla sådana maskiner vid behov. Kostnaden för dessa maskiner överenskommas före arbetet påbörjas. I uppdraget ingår även att ta ned lutande och vindfällda träd för att hålla strövområdena framkomliga, motorsåg behöver användas i förekommande fall Planerat underhåll Leverantören ska på Beställarens begäran medverka vid planering av underhåll av förvaltningsobjekten. Allt planerat underhåll ska utföras efter samråd med Beställaren Felavhjälpande underhåll Om Leverantören i samband med tillsyn upptäcker att förvaltningsobjekt är i behov av felavhjälpande underhåll ska Beställaren kontaktas för beslut om åtgärd innan arbetet påbörjas Akut underhåll Akut underhåll, dvs felavhjälpande underhåll av skada eller brist hos förvaltningsobjekt som kan orsaka personskada eller skada på egendom, ska utföras omgående och Beställaren ska därefter kontaktas utan dröjsmål Årstidsvariation Behovet av de olika tjänsterna för uppdragets utförande varierar med årstiden även om detta ej framkommer direkt av rekreationsplanen Material och varor Förbrukningsmaterial för förvaltningsobjektens drift Leverantören ska anskaffa förbrukningsmaterial och varor för förvaltningsobjektens skötsel. Sådant material ska redovisas separat vid fakturering Varor som tillhandahålls av Beställaren Beställaren har från tid till annan ramavtal med leverantörer av olika material och varor. Utskrivet: :10 Sida 3 av 7

4 Beställaren förbehåller sig rätten att utnyttja sådana avtal och Leverantören är skyldig att använda sig av de varor som Beställaren tillhandahåller. I samband med uppdragsgenomgång ska det närmre anges vilka varor som tillhandahålles för entreprenaden och hur Beställaren ska tillhandahålla dessa varor. Leverantören ska för varor som tillhandahålls hålla maskiner och personal för lossning av godset, utföra mottagningskontroll och omgående anmäla eventuella fel och brister till Beställaren Kvalitetskrav för utförande Arbetsmetoder, material och hjälpmedel ska väljas med hänsyn till förvaltningsobjektens långsiktiga kvalitetsstatus i samråd med Beställaren Leverantörens kvalitetsplan Leverantören ska på begäran från Stiftelsen Skånska Landskap upprätta en kvalitetsplan för kontraktsarbetenas utförande. Kvalitetsplanen ska utvisa att ställda krav för kontraktsarbetena innehålls samt omfatta de sätt Leverantören avser att utföra och dokumentera kontraktsarbetena på. Leverantören ska lämna kvalitetsplan till Beställaren för granskning innan några arbeten påbörjas Beskrivning av genomförande Anbudsgivarens beskrivning av planerat utförande Anbudsgivaren ska beskriva hur denne avser att genomföra uppdraget i enlighet med i förfrågningsunderlaget angivna krav, mål och syfte med verksamheten. Bedömning och utvärdering av beskrivning av Planerat genomförande: Anbudsgivaren ska lämna en redogörelse för hur denne planerar att genomföra uppdraget, från start till slut, för att säkerställa att uppdraget genomförs till dess målsättningar avseende nedanstående moment Anbudsgivarens beskrivning bör omfatta tydlig och tillräcklig information om minst: - omfattning, - tider, - budget och - kvalitet. Målet är att uppdrag alltid ska utföras med överenskommen omfattning, inom överenskomna tids- och budgetramar samt till överenskommen kvalitet. Anbudsgivaren ska i fritextsvaret nedan redogöra för hur denne avser att utföra uppdraget samt för dennes kvalitetssäkring av avverkning och aptering. Anbudsgivarens lämnade svar kommer att bedömmas och poängsättas enligt vad som framgår i Delområde H. Bilaga 4. Utvärderingsmodell. Anbudsgivarens beskrivning av uppdragets genomförande (Fritextsvar) Kompetens och erfarenhet Anbudsgivaren ska redovisa tidigare erfarenhet av liknande verksamhet. Liknande verksamhet avser i detta fall utförande av de uppgifter som upphandlingen omfattar. Referenser ska lämnas avseende ett (1) liknande uppdrag, uppdraget ska ha utförts under Kontroll av referenser kan komma att ske. Utskrivet: :10 Sida 4 av 7

5 Information om referenser ska lämnas i fritextsvaren nedan, av svar ska framgå: * Uppdragsgivare som uppdraget utförts för * Den tid som uppdraget utfördes inom * Typ av uppdrag och omfattning * Namn på referenten samt telefonnummer och e-post adress till referenten Anbudsgivaren ska tillse att kontaktuppgifter till referenten är korrekta. Uppdragsgivare som uppdraget utförts för (Fritextsvar) Den tid som uppdraget utfördes inom (Fritextsvar) Typ av uppdrag och omfattning (Fritextsvar) Namn på referenten samt telefonnummer och e-post adress till referenten (Fritextsvar) Anbudsgivaren bekräftar att alla nödvändiga uppgifter för referensen lämnats ovan (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Organisation och bemanning samt personalens kompetens Anbudsgivaren ska beskriva hur denne avser att organisationen för uppdragets genomförande ska se ut och vilken bemanning Anbudsgivaren kommer att ställa till Beställarens förfogande. Beskrivningen ska vara i enlighet med i förfrågningsunderlaget angivna krav, mål och syfte med verksamheten. Bedömning av beskrivning av Organisation och bemanning: Anbudsgivaren ska lämna en redogörelse för organisation och bemanning. Anbudsgivarens beskrivning bör omfatta tydlig och tillräcklig information om minst: - sin tilltänkta organisationsstruktur - sin tilltänkta bemanning - hur anbudsgivaren avser säkerställa att tillräckliga resurser med rätt kompetens tillförs organisationen i rätt tid Målet är att Beställaren alltid ska ha tillgång till rätt styrning, rätt organisation och rätt kompetens för genomförande av Uppdraget. Leverantörens personal har direktkontakt med strövområdets besökare och är stiftelsens ansikte utåt. Erfarenhet av serviceinriktade arbetsuppgifter liksom vana att möta människor på ett trevligt sätt och kunna ge professionell information. Det är viktigt för Beställaren att samtlig personal som utför uppdraget ger besökarna god service och den hjälp som varje situation kräver. Särskilda språkkunskapskrav Förutom god Svenska i tal och skrift ska samtlig personal som har kontakt med besökare behärska Engelska i tal och skrift. Det är önskvärt att personalen även behärskar Tyska. Anbudsgivaren ska i fritextsvaret nedan redogöra för organisation, bemanning samt för relevant utbildning och kompetens för den personal som avses användas vid uppdragets genomförande. Anbudsgivarens lämnade svar kommer att bedömmas och poängsättas enligt vad som framgår i Delområde H. Bilaga 4. Utvärderingsmodell. Anbudsgivaren redogörelse för organisation och bemanning (Fritextsvar) Utskrivet: :10 Sida 5 av 7

6 Anbudsgivarens redogörelse för offererad personals kompetens, utbildning och erfarenhet enligt vad som specificeras ovan (Fritextsvar) Rapportering till Beställaren Handlingar och uppgifter från Leverantören Leverantören ska skyndsamt efter begäran från Beställaren lämna in de handlingar, register och andra uppgifter som överlämnats till Leverantören i anslutning till entreprenadens inledning, som tillkommit som ett resultat av entreprenaden eller som under entreprenadtiden särskilt beställts av Beställaren. Leverantören ska i samband med fakturering till Beställaren överlämna erhållna varugarantier för anskaffade varor eller material. Vid tillsyn ska driftsnoteringar alltid göras i rekreationsplan senast en månad efter utfört arbete. Driftsnoteringar ska kunna användas som underlag vid bedömning av förvaltningsobjektets status samt om beslut om eventuella åtgärder. Varje besök ska dokumenteras i rekreationsplan. Rapportering avseende avvikelser, behov av underhåll och utfört underhåll ska göras i rekreationsplan. Rekreationsplaner ska föras digitalt i det dataprogram som Beställaren tillhandahåller och ska tillställas Beställaren i samband med fakturering samt inom en vecka efter anmodan Leveransvillkor Prestationsvite Vid Leverantörens underlåtelse att utföra avtalad drift- eller underhållsåtgärd Beställaren skriftligen har påtalat detta och rättelse ej skett inom fem arbetsdagar, har Beställaren rätt att av Leverantören erhålla vite om kr för varje påbörjad vecka och förvaltningsobjekt, som avtalad drift- eller underhållsåtgärd uteblir Vite vid försening Leverantören ska till Beställaren utge vite med kr för varje påbörjad vecka varmed överlämnande av sådant underlag som omfattas av uppdraget/avtalet blivit fördröjt Miljömål Fossilbränslefritt 2020 Anbudsgivaren ska redogöra för hur denne avser att bedriva sin verksamhet för att bidra till att Beställarens uppnår målet att alla transporter senast år 2020 vara helt fossilbränslefria. Sådan redogörelse bör redovisa handlingsplaner med uppställda mål och delmål samt tidsplaner. Anbudsgivaren ska också redogöra för de fordon som ämnas användas i persontransporter med följande information: Typ av fordon (personbil, minibuss mm). Vilket bränsle fordonen drivs med. Ett nationellt genomsnitt kommer att användas som schablon för utvärdering. Vilket medför att fordon med gasdrift räknas som 66.2 % fossilbränslefritt och fordon med etanoldrift räknas som 73.4 % fossilbränslefritt. Bensin räknas som 3.3% fossilbränslefritt och diesel räknas som 4.7 % fossilbränslefritt. Utskrivet: :10 Sida 6 av 7

7 Anbudsgivaren ska i fritextsvaret nedan redogöra för det som efterfrågas i denna del. Anbudsgivarens lämnade svar kommer att bedömmas och poängsättas enligt vad som framgår i Delområde H. Bilaga 4. Utvärderingsmodell Anbudsgivarens beskrivning av hur måluppfyllnad avseende fossilbränslefritt 2020 ska uppnås samt för vilka fordon som kommer att användas vid utförandet av uppdraget (Fritextsvar) Anbudspris Anbudspris ska lämnas i Delområde H. Bilaga 4. Utvärderingsmodell Utvärdering av lämnade svar Allmänt om utvärdering av inlämnade svar Utvärdering av Anbudsgivarens lämnade svar kommer att ske enligt tydligt angivna kriterier och genom poängsättning, detaljerad information för bedömning av de olika delarna återfinns i Delområde H. Bilaga 4.Utvärderingsmodell.!Observera! att information om hur utvärderingen går till ligger på ytterligare flikar i exceldokumentet för utvärdering och framkommer ej av första fliken Acceptans av ska-krav Anbudsgivaren intygar att denne uppfyller och accepterar samtliga ska-krav för delområde H. Drift och administration av Snogeholms strövområde. Anbudsgivaren intygar att denne uppfyller och accepterar samtliga ska-krav för delområde H. Drift och administration av Snogeholms strövområde. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Utskrivet: :10 Sida 7 av 7

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag:

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2012-12-20 Upphandlingsansvarig Österåkers kommun Upphandling Familjerådgivning LOV Fredrik Strand 2012-152 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-08-30 Upphandlande organisation Ljungby kommun Ann-Louise Englund Upphandling Hemtjänst enligt LOV SN2008/0103.709 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

2014-02-13. Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015

2014-02-13. Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015 Inbjudan - Upphandlarversion 2014-02-13 Upphandlande organisation Upphandling Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015 Hedvig Schriever 14/5 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer:

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005 Personaluthyrning Upph. ref.nr: 96-107-2011 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag:

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2014-11-04 Upphandlande organisation Växjö kommun Christer Öhlin Upphandling Förfrågningsunderlag LOV särbo U-14-68 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten

Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten 1 Dnr 132 440399-10/21A Ramavtal Brevförmedlingstjänster för staten Mellan Skatteverket och Bring Citymail Sweden AB, nedan kallad leverantören, har träffats följande ramavtal. Kammarkollegiet inträder

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Diarienr: ÅLR2015/7690 Datum: 26.06.2015 1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Ålands landskapsregering, nedan förkortat landskapsregeringen, inbjuder leverantörer att lämna anbud på ramavtal för

Läs mer

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) Förfrågningsunderlag för att bedriva hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) 1. INLEDANDE INFORMATION... 4 1.1 OM SALEMS KOMMUN... 4 1.2 SOCIALNÄMNDENS VISION... 4 1.3 MÅLSÄTTNING FÖR HEMTJÄNSTEN

Läs mer