Vad är nästa steg för er ekonomiavdelning? En rapport om ekonomiavdelningens effektivitet i 500 svenska företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är nästa steg för er ekonomiavdelning? En rapport om ekonomiavdelningens effektivitet i 500 svenska företag"

Transkript

1 Vad är nästa steg för er ekonomiavdelning? En rapport om ekonomiavdelningens effektivitet i 500 svenska företag

2 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Framtidens ekonomer 5 Studiens metod och omfattning 6 Hur ser kostnadsfördelningen ut på er ekonomiavdelning? 8 Hur effektiv är er leverantörsfakturaprocess? 10 Hur effektiv är er kundfakturaprocess? 11 Hur effektiv är er löneadministration? 12 Hur effektiv är er hantering av verifikationer? 13 Hur mycket tid lägger ni på övrigt ekonomiarbete? 15 En effektiv ekonomiavdelning frigör resurser 16 Från gårdagens ekonomiavdelning till morgondagens 18 verksamhetspartner 2

3 Vad är nästa steg för er ekonomiavdelning? Ernst & Young har undersökt effektiviteten på ekonomiavdelningar i svenska företag. Denna rapport beskriver de övergripande förbättringspotentialer som framkommit i studien och hur de kan uppnås. Frågeställningar som behandlas i rapporten: Utnyttjar företagen ekonomiavdelningarnas fulla potential? Hur arbetar företagen för att skapa mervärde på ekonomiavdelningarna? Vad lägger företagen mest tid på hantering av historiska data eller styrning och framåtriktat arbete? Hur processdrivna är aktiviteterna på företagens ekonomiavdelningar? Hur integrerade är ekonomiprocesserna med företagets övriga processer? Vilka förutsättningar har företagen att genomföra effektiviseringar? 3

4 Sammanfattning Ernst & Young har för andra året i rad genomfört en studie av effektiviteten på ekonomiavdelningar. Undersökningen omfattade 500 företag 1, med 50 till anställda. Studien visar att det finns stora möjligheter till besparingar i de undersökta företagen. Dessa företag kan spara totalt 400 miljoner kronor årligen. Det skulle innebära en årlig kostnadsbesparing på 4,4 miljarder kronor för Sveriges samtliga företag med 50 till anställda. Studien har i år utökats från 100 till 500 företag och visar på följande genomsnittliga årliga besparingspotential för de undersökta företagen: Hantering av leverantörsfakturor 125 miljoner kronor Hantering av kundfakturor 75 miljoner kronor Hantering av verifikationer 130 miljoner kronor Hantering av löner 75 miljoner kronor Studien omfattar även en genomgång av kostnaderna per process i relation till de totala kostnaderna för ekonomiavdelningen. Vilka aktiviteter och processer tar mest resurser i anspråk och vilken kvalitet har processerna? Motsvarar kvaliteten företagsledningens behov? Hur kan processerna effektiviseras? Den process som är mest kostnadskrävande är hanteringen av leverantörsfakturor. Därefter kommer ekonomiavdelningens övriga kostnader följt av hantering av verifikationer, kundfakturor och löner. Studien visar på stora förbättringsmöjligheter och att företagen kan frigöra tid genom att effektivisera processerna på ekonomiavdelningen. Genom att standardisera arbetsintensiva flöden och arbeta mer processinriktat skapas förutsättningar för företagen att utnyttja den potential som därigenom frigörs. I vår rapport ger vi förslag på hur arbetet kan påbörjas. 1 Med företag avser vi aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar, vinst- och icke vinstdrivna organisationer och bolag ägda av kommuner och landsting. 4

5 Framtidens ekonomer Ekonomer har generellt en bred praktisk erfarenhet, men de saknar många gånger en teoretisk plattform som skulle möjliggöra en starkare position i organisationen. Den ökade komplexiteten i modern redovisning ställer allt högre krav på kompetens och kontinuerlig vidareutbildning av ekonomiavdelningens medarbetare i allmänhet och ekonomichefen i synnerhet. Denna utveckling bidrar till att ekonomens roll som specialist stärks. Ekonomrollen håller på att förändras från en bokhållare med backspegelperspektiv till en processdriven projektledare med framtidsperspektiv. Företagsledningen ser också fördelarna med en effektiv ekonomiavdelning och inser dess betydelse för såväl den kortsiktiga som den strategiska styrningen av verksamheten. IT-utvecklingen påskyndar förändringen av ekonomrollen genom att nya integrerade processer för redovisning och rapportering blir mer tillgängliga. Tid som tidigare ägnades åt manuell hantering av transaktioner kan istället användas till analysarbete och förändringsarbete. I dagens ledningsgrupper är ekonomer ett viktigt stöd och komplement till marknadsinriktade företagare och strategiska analytiker. Framgångsrika ledare och entreprenörer inser nyttan och nödvändigheten av relevant och aktuell ekonomisk information. I deras företag stärks ekonomernas status ytterligare och de knyts närmare företagsledningen. Sambanden mellan verksamhetens ekonomi och affärsmål blir tydligare. Därmed spelar ekonomen en alltmer betydelsefull och konsultativ roll. 5

6 Studiens metod och omfattning Förutsättningar Ernst & Young har genomfört en studie av ekonomiavdelningarnas effektivitet i svenska företag. Totalt har 500 företag med 50 till anställda deltagit i studien. Antalet företag i årets studie har utökats jämfört med föregående år för att ge ett bättre underlag. De undersökta företagen har delats in i följande grupper: handel, tjänster, tillverkning och övriga. Fördelningen av de företag som deltog i studien inom respektive grupp åskådliggörs i figur 1. Handel Tjänster Tillverkning Övriga Figur 1. Branschfördelning 6

7 Studien genomfördes via ett webbaserat frågeformulär under april och maj Frågorna var inriktade på ekonomiavdelningens kostnadsstruktur och omfattade kostnader för: ekonomiavdelningen totalt leverantörsfakturaprocessen kundfakturaprocessen hanteringen av verifikationer löneadministrationen boksluts- och rapporteringsprocessen. Materialet har bearbetats, sammanställts och analyserats på ett systematiskt sätt. A-, B- och C-företag Utifrån resultaten i studien har vi valt att klassificera företagen i så kallade A-, B- och C-företag 2. A-företag motsvarar de företag som har de mest effektiva processerna. B-företag kan ses som ett medelföretag med effektiviseringsmöjligheter. C-företag motsvarar de företag med störst effektiviseringsmöjligheter. Vi har beräknat kostnaderna per process och satt dem i relation till den totala kostnaden på ekonomiavdelningarna. Undersökningen omfattar även en översiktlig jämförelse med föregående års studie. 2 A-företaget motsvaras av första kvartil, B-företaget motsvaras av medianvärdet och C-företaget motsvaras av tredje kvartil. Företag under första kvartilen motsvarar de mest effektiva företagen, 25 % av alla företag som undersökts. Företag över tredje kvartilen avser de 25 % av företagen med störst förbättringspotential i studien. Medianvärdet motsvarar det mittersta värdet. 7

8 25% 16 Hur ser kostnadsfördelningen ut på er ekonomiavdelning? Lev Ku Lö Re Öv Studiens modell Studien visar att huvuddelen av ekonomiavdelningens resurser och kostnader avser transaktionshanteringsprocesserna, det vill säga de processer som hanterar ett stort antal transaktioner och ofta innebär ett omfattande arbete för företagen. I denna rapport har vi delat upp transaktionsprocesserna i hantering av leverantörsfakturor, kundfakturor, löner, verifikationer och övrigt ekonomiarbete. Enligt vår erfarenhet kan hanteringen av transaktionsprocesserna ofta effektiviseras och standardiseras, vilket frigör tid för mer värdeskapande aktiviteter. För att en ekonomiavdelning ska fungera effektivt krävs det att ett antal förutsättningar är uppfyllda, se figur 3. Med förutsättningar avses till exempel system och verktyg samt organisation och kompetens. Viktigast för samtliga processer är att de interna och externa kundernas behov sätts i fokus. Den omvärld som företagen agerar i påverkar ekonomiavdelningen och ställer krav på anpassningar och flexibilitet. 14% Le K L R Ö L K L R Ö 28% 25% 17% 14% 16% L Figur 2. Fördelningen av kostnader och resurser på ekonomiavdelningarna per delprocess 17% K L R Ö 28% 8 Le K L R

9 Kostnadsfördelningen totalt på ekonomiavdelningen Varje delprocess redovisas separat i rapporten. Det är dock viktigt att inte se processerna som fristående aktiviteter, utan som delar i ekonomiavdelningens totala arbete för att skapa mervärde och stödja företagets verksamhet. I studien har den genomsnittliga kostnaden för ekonomiavdelningen per timme beräknats och jämförts mellan företagen. Den totala besparingspotentialen för B- och C-företagen i studien uppgår till cirka 400 miljoner kronor per år. Den totala timkostnaden för ekonomiavdelningen har jämförts med föregående års studie varvid inga större skillnader har identifierats. Vi kan således konstatera att förbättringspotentialen kvarstår och att det fortfarande finns stora skillnader mellan A-, B- och C-företagen i undersökningen. Omvärld Kundfokus Förutsättningar Figur 3. Ekonomiavdelningens kontext 9

10 Hur effektiv är er leverantörsfakturaprocess? Vad är nästa steg för er leverantörsfakturaprocess? Hur kan ni förbättra er leverantörsfakturaprocess? Vilka medarbetare måste involveras i processen? Hur påverkar en förändring den interna kontrollen? Drygt 25 % av ekonomiavdelningarnas totala kostnadsmassa avser hanteringen av leverantörsfakturor. Vi vet dock att denna kostnad bara avser en del av företagens totala kostnad för leverantörsfakturorna. Hela kedjan, från identifieringen av ett inköpsbehov till det att betalningen av fakturan är bokförd, involverar ett stort antal medarbetare på flera olika avdelningar. Kostnaden per leverantörsfaktura har beräknats för samtliga företag och besparingspotentialen för B- och C-företagen i studien uppgår till 125 miljoner kronor per år. Alla fyra branschgrupperingarna är lika fördelade inom varje kvartil, men typiskt för A-företagen är att de har högst inslag av elektroniska leverantörsfakturor. Effektiviseringsmöjligheter Det finns många möjligheter till en mer effektiv leverantörsfakturaprocess. Den mest uppenbara möjligheten är elektronisk hantering av hela processen, till exempel generering av en inköpsanmodan, krav på elektronisk faktura från leverantören, automatiserad attestrutin samt automatiserad reskontraoch betalningshantering. 25% Figur 4. 16% 10

11 Hur effektiv är er kundfakturaprocess? Hanteringen av kundfakturor utgör 16 % av ekonomiavdelningarnas totala kostnader. I studien har vi relaterat tidsåtgången för processen till antalet fakturor och därmed kunnat konstatera att de undersökta B- och C-företagen kan spara 75 miljoner kronor årligen om de blir lika effektiva som A-företagen. De beräknade kostnaderna avser endast ekonomiavdelningarnas kostnader. Men för att få en uppfattning om de faktiska kostnaderna bör även andra avdelningars kostnader tas 25% med i beräkningarna. Oavsett vilken bransch företaget är verksamt i så deltar i många fall även försäljnings-, produktions- och lageravdelningarna i kundfakturaprocessen. Det är en hantering som tar mycket tid i anspråk. Effektiviseringsmöjligheter Studien visar att de mest effektiva företagen tillämpar elektronisk fakturering och att företagen med störst andel elektroniska fakturor oftast är handelsföretag. Andra effektiviseringsmöjligheter som inte inkluderats i denna studie är: ledtiderna från tecknad order till utförd leverans samt hanteringen av kundernas kredittider och betalningsplaner. Dessa möjliga effektiviseringsvinster leder till förbättrade kassaflöden. Vad är nästa steg för er kundfakturaprocess? Hur kan ni förbättra er kundfakturaprocess? Vilka medarbetare måste involveras i processen? Hur påverkar en förändring den interna kontrollen? 16% Figur 5. Kundfakurarutinen 11

12 Hur effektiv är er löneadministration? 25% Vad är nästa steg för er löneadministration? Hur påverkar till exempel sjukfrånvaro och semesterledighet er löneadministration? Vilka medarbetare i ditt företag ingår i löneprocessen? Hur påverkar en förändring den interna kontrollen? Löneadministrationen är en process som och tjänsteföretag har den effektivaste löper genom hela företaget och som löneadministrationen. Besparingsomfattar ett flertal avdelningar. Förberedelserna till löneutbetalningarna sker ofta ingår i studien uppgår till 75 miljoner potentialen för B- och C-företagen som till stor del ute i organisationen. Därefter kronor årligen. sammanställer ekonomiavdelningarna Effektiviseringsmöjligheter löneunderlagen eller vidarebefordrar underlagen till en extern leverantör för Vi kan konstatera att många företag har fortsatt hantering. Totalt utgör löne- svårt att uppnå en jämn arbetsbeläggning administrationen 14 % av ekonomiavdelningarnas totala kostnader. är svårt att bibehålla kompetens på löneadministrationen och att det 16% i lönerelaterade arbetsrätts- och Kostnaden per lönespecifikation har avtalsfrågor. För att effektivisera beräknats i studien och de företag som processen väljer därför många företag tillhör grupperna tillverkande företag att outsourca hela eller delar av sin löneadministration. 14% 28% 25% Figur 6. 17% 16% 14% 17% 12

13 25% Hur effektiv är er hantering av verifikationer? 16% Processen för att hantera verifikationer är Effektiviseringsmöjligheter ofta tidskrävande. Ett stort antal bokföringsorder och en till stor del manuell Ur ett processperspektiv är det viktigt att fastställa övergripande riktlinjer hantering är gemensamma inslag. Mycket och principer för upprättande av tid läggs på att manuellt boka eller korrigera transaktioner i redovisningen. bokföringsorder. Riktlinjerna bör innehålla information om vilka transaktioner som Hanteringen av verifikationer utgör 17 % ska justeras och på vilken detaljnivå. av ekonomiavdelningens totala kostnader. Genom att tillämpa tydliga principer Vi har beräknat kostnaden per verifikation och den totala besparingspotentialen de justeringar som inte tillför värde till kan företagen medvetet selektera bort för B- och C-företagen uppgår till 130 verksamheten. Den manuella hanteringen miljoner kronor årligen. De företag som kan i många företag elimineras genom en kan spara mest pengar på en mer effektiv systemlösning. hantering av verifikationer är tillverkande företag och tjänsteföretag. Av besparingspotentialen står tillverkande företag och tjänsteföretag för 14% cirka en tredjedel vardera. Vad är nästa steg för er hantering av verifikationer? Hur omfattande är er hantering av manuella verifikationer? Vilka systemstöd finns tillgängliga i dag och hur utnyttjas de i arbetet? Vilka regler gäller för att upprätta manuella verifikationer? rutinen n en 17% Figur 7. 28% 13

14 14

15 16% Hur mycket tid lägger ni på övrigt ekonomiarbete? tinen 14% ekonomiarbete utgör cirka 28 % av Grunden för en tillförlitlig rapportering ekonomiavdelningarnas totala kostnader. Det inkluderar bland annat arbete med rapportering och bokslut. Exempel på andra aktiviteter i denna kategori är tid som läggs på IT-frågor, projektarbeten, personalfrågor samt dokumentation av är hög kvalitet på huvudbokens grunddata. Det kräver i sin tur att affärstransaktionerna är tillförlitliga och att kodifiering och uppsättning av parametrar effektivt stöder verksamheten. rutiner och behörigheter. Dessutom ingår Rapporteringstid är ett annat kvalitetsmått. För att informationen ska vara i många företag arbetsuppgifter som föroch efterkalkylering, investeringsbedömvärdefull och kunna användas som grund ningar samt stöd till företagsledningen. för relevanta beslut i verksamheten Effektiviseringsmöjligheter 17% måste rapporteringstiderna anpassas rapportering och bokslut till ledningens, ägarnas och övriga intressenters behov. I många företag finns ett stort antal rapporteringsflöden som bygger på legala och operativa krav på uppföljning och styrning av verksamheten. Utformning och distribution av rapporter är ett annat mått på kvalitet i rapporteringsprocessen. Vilken information bör tas fram och till vem? Innehållet i rapporteringen måste reflektera styrningen i verksamheten och anpassas efter behovet hos mottagaren. Det finns många faktorer som påverkar rapporteringsprocessen som till exempel detaljnivån i rapporteringen, befintliga systemstöd, manuella inslag och kompetensnivå. För att uppnå en effektiv rapporteringsprocess är det viktigt att kontinuerligt arbeta med att standardisera och harmonisera processen och att löpande utvärdera rapporteringsinnehållet. 28% Figur 8. Vad är nästa steg för er rapporteringprocess? Vilken kvalitetssäkring görs på rapporteringen? Hur tillförlitliga är rapporterna? Hur används rapporterna i styrningen av verksamheten? 15

16 En effektiv ekonomiavdelning frigör resurser Ekonomiavdelningen spelar en central roll i många företag. Utmaningen för dagens ekonomiavdelningar är att arbeta effektivare för att stödja verksamhetens övergripande mål. Aktiviteterna på ekonomiavdelningen kan därför inte hanteras som fristående aktiviteter. De måste ses som en helhet för att på bästa sätt stödja och samverka med företagets övriga processer. Förutsättningarna för att effektivisera ekonomiavdelningen kan illustreras i form av ett pussel med fyra huvudkomponenter. Delarna måste anpassas till och samverka med varandra för att skapa mervärde. Helheten är större än summan av delarna. Standardiserade och harmoniserade processer Förutsättningar för effektivitet skapas genom en intern översyn av samtliga processer. Målet med översynen är att standardisera och harmonisera företagets processer. De värdeskapande aktiviteterna kan då tydliggöras och prioriteras. Standardiserade och harmoniserade processer IT-system och verktyg Organisation och kompetens Kundfokus Figur 9. Förutsättningar för en effektiv ekonomiavdelning 16

17 IT-system och verkyg En effektiv ekonomiavdelning kräver IT-system som förenklar hanteringen av processerna. Detta handlar inte om att använda den senaste eller dyraste tekniken, utan snarare om att anpassa stöden till behoven i verksamheten på ett effektivt sätt. Organisation och kompetens Det krävs en organisation med kompetens som motsvarar de behov som processerna ställer på ekonomiavdelningen. Dessutom är tydligt definierade roll- och ansvarsbeskrivningar en förutsättning för effektiva processer. Kundfokus För att uppnå en effektiv ekonomiavdelning krävs kundfokus. Det gäller såväl externa som interna kunder. Centralisering och outsourcing Det finns företag som har svårt att uppnå och vidmakthålla de förändringar som krävs för att effektivisera sina processer. Om flera enheter inom företaget utför samma arbetsuppgifter kan centralisering av utvalda processer vara ett alternativ. Ett annat alternativ kan vara att köpa tjänsterna externt. Argumenten för en centralisering alternativt outsourcing kan vara att minimera flaskhalsar och säkerställa kompetens. Det kan också finnas ekonomiska skäl. Organisationens behov styr Exakt hur ett företag ska gå tillväga för att effektivisera sina ekonomiprocesser och frigöra tid, kompetens och pengar beror på varje organisations speciella förutsättningar och behov. Det krävs en detaljerad genomgång av ekonomiavdelningens aktiviteter och även om branschtillhörighet kan ha betydelse är företagets egna förutsättningar den viktigaste utgångspunkten. 17

18 Från gårdagens ekonomiavdelning till morgondagens verksamhetspartner Historiskt sett har ekonomiavdelningen ofta varit en isolerad avdelning med begränsad flexibilitet, som lagt en stor del av sina resurser på att verifiera information. Studien visar att den klassiska ekonomrollen är på väg att förändras från statisk redovisarroll till en mer aktiv roll som verksamhetspartner till ledningen och organisationens chefer. Hur gör man då för att gå från gårdagens ekonomiavdelning till morgondagens verksamhetspartner? Vi ser att allt fler ekonomiavdelningar effektiviserar sina processer för att bli ett bättre stöd till företagets verksamhet. Ekonomicheferna får en starkare roll i organisationen och har ett tydligare fokus på proaktiva åtgärder och styrning. Målet är att ha tillgång till snabb, tillförlitlig och transparent information som motsvarar verksamhetens behov. För att kunna delta i verksamheten och bli en verksamhetspartner måste ekonomiavdelningarna effektivisera sina processer. För en del företag innebär det stora förändringar och utmaningar. Förändringar som genomförs frigör dock tid tid som kan användas till mer värdeskapande aktiviteter och skapa konkurrensfördelar gentemot andra företag. Varje enskild förändring som genomförs på ekonomiavdelningen med målet att bli en verksamhetspartner är värdefull. Denna studie ger en inblick i det effektiviseringsarbete som pågår hos en del företag. Många företag har just startat detta arbete och har därmed stora möjligheter att skapa ekonomiavdelningar som arbetar effektivare och som bidrar till att föra verksamheten mot företagens övergripande målsättningar. 18

19 Vill du veta mer? Vilka åtgärder krävs för att skapa en ekonomiavdelning som spelar en aktiv roll som verksamhetspartner till ledningen och organisationens chefer? Ernst & Young har bred kompetens och lång erfarenhet från effektiviseringsoch kvalitetssäkringsarbeten. Våra specialister hjälper företag att utnyttja sina ekonomiavdelningars fulla potential och skapa mervärde i verksamheten. På kan du läsa mer om våra tjänster. Där hittar du även kontaktuppgifter till våra drygt 70 kontor runt om i landet. Mer information om denna studie kan du få av Magnus Noord, projektledare, Ernst & Young, tfn

20 Ernst & Young Revision Skatt Transaktioner Rådgivning Redovisning Om Ernst & Young Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential Ernst & Young AB. All Rights Reserved. Ernst & Young AB ingår i det globala Ernst & Young-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer I många företag tar de administrativa processerna onödigt

Läs mer

Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i 500 svenska företag och organisationer

Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i 500 svenska företag och organisationer Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i 500 svenska företag och organisationer Oavsett skillnader i systemstöd, transaktionsvolymer eller branscher

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning BEAst Elektroniska affärer i bygg- och fastighetssektorn Konferens den 29 mars 2012 Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning g 1 Lars Dykert LRD Revision

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun PROCESSER SOM FINNS I BESLUTSSTÖDET STRATEGISK PLANERING I beslutsstödet kan kommunens styrmodell med vision och långsiktiga mål formuleras och kommuniceras. Detta ger

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

31 Systematisering av energiarbete

31 Systematisering av energiarbete Embedded SystEnergy Management Industrial IT Management Consulting Prevas _In brief References_Chosen Januari 2013 Prevas 31 Systematisering av energiarbete Excellence in Delivery _9/10 Prevas_ Theory

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Så lyckas du med din P2P-investering

Så lyckas du med din P2P-investering Whitepaper Så lyckas du med din P2P-investering Ta del av fördelarna med att investera i en P2P-lösning. Läs mer på visma.se/proceedo Bakgrund och vad är P2P? Begreppet P2P var ett av ett antal buzz -fraser

Läs mer

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Många företagare blir förvånade av vetskapen att deras faktureringsflöde är en potentiell källa för intäkter. Fokus ligger oftast på att öka försäljningen

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012 Göteborg Energi AB Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte 18 december 2012 1 Sammanfattning Med start hösten 2010 har Deloitte, Ernst & Young och PwC på uppdrag av Göteborgs

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Oberoende Konsulttjänster

Oberoende Konsulttjänster Oberoende Konsulttjänster För administrativa IT-system OMRÅDE EKONOMI Ramavtal med ESV tom 2015-09-30 Om oss Ekan Management är ett oberoende managementkonsultbolag med över 30 års erfarenhet av nytänkande.

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Till er tjänst www.statenssc.se

Till er tjänst www.statenssc.se Till er tjänst Vi gör den administrativa vardagen enklare för statliga myndigheter Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta för en mer effektiv statsförvaltning genom att erbjuda myndigheter hjälp

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning. Outsourcing av vissa ekonomifunktioner inom centrala delar av Stockholms läns landsting, SLL.

Landstingsstyrelsens förvaltning. Outsourcing av vissa ekonomifunktioner inom centrala delar av Stockholms läns landsting, SLL. 1 Outsourcing av vissa ekonomifunktioner inom centrala delar av Stockholms läns landsting, SLL. 2 Bakgrund 2005 sammanförs redovisningsenheterna för två centrala förvaltningar inom Stockholms läns landsting,

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap

Ekonomicheferna AB. Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet. Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap Ekonomicheferna AB Bokföring & redovisning för bättre lönsamhet Bokföring >>> Resultatuppföljning och Lönsamhetsanalys >>> Personligt Ledarskap A Kort om Ekonomicheferna AB Vision Vår vision är att alltid

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Förstudie, rapport nr 1 Datum: 2010-12-07 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 2

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg

Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg I en ny undersökning bland kommunala chefer inom vård och omsorg framkommer att IT- stödet för rapportering och uppföljning brister.

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

INKÖPSSTRATEGI Inköpsbarometern rapport nr 1 februari 2012

INKÖPSSTRATEGI Inköpsbarometern rapport nr 1 februari 2012 INKÖPSSTRATEGI Inköpsbarometern rapport nr 1 februari 2012 ProSourcia AB Tegelviksgatan 79 116 47 Stockholm www.inkopsbarometern.com info@inkopsbarometern.com Inköpsstrategi 2 Executive Summary Inköpsbarometerns

Läs mer

Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund

Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund Revision av årsbokslut och årsredovisning 2011 2012-03-21 Jens Möller Cc: styrelsen Inledning Revisionen av förbundet har genomförts i syfte att erhålla ändamålsenliga

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Projektbolagen Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Ett företag som vill bygga om, bygga nytt eller investera i ett projekt Ny byggnad på egen

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION Framtidens ekonomifunktion Som ekonomichef har du en viktig roll och ett stort ansvar. Ekonomifunktionen är central i varje företag och fungerar inte den får bolaget

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens!

Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens! Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens! RELEX SCM-seminarium 2014 Michael Falck E-post: michael.falck@relexsolutions.com Telefon: +358 44 5520 860 Adress: Gjuterivägen 27, Helsingfors

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Frågor och svar om Hållbarhetsportalen

Frågor och svar om Hållbarhetsportalen [ Frågor och svar om Hållbarhetsportalen Systemstöd för hållbar utveckling och redovisning [ Ansvarsfull utveckling Frontwalker 2013 Regeringsgatan 26 111 53 Stockholm 08-790 36 00 info@frontwalker.se

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Per Redtzer, SC Director, Weber Per Dahlberg, Produktansvarig, IBS Weberprodukter (f.d. maxit) Kunder

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket. e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.se Agenda Helhetssyn Organisation Förutsättningar ehandel Skatteverket

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Region Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017

Region Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017 Region Gotland Generella IT kontroller Visma och HR Plus Detaljerade observationer och rekommendationer Februari 2017 Fredrik Dreimanis Jonas Leander Innehållsförteckning Sammanfattning av granskningen...

Läs mer

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i PromikBook romikbook Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. ett säkrare sätt att se in i framtiden Vd har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en avgörande

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Dags att deklarera? Rutiner och skratt. Ständigt full koll. Detta kan vi hjälpa dig med

Dags att deklarera? Rutiner och skratt. Ständigt full koll. Detta kan vi hjälpa dig med Dags att deklarera? Tycker du det är jobbigt och tråkigt med ekonomi och administration? Bra! Då kan du fokusera på det du är bra på, så tar vi hand om dina papper. Vi på Wattrang Ekonomi AB vet vad entreprenörskap

Läs mer

Erfarenheter från införandet. av E-handel. Lunds universitet. HfR Tylösand maj Agneta Sjöfors

Erfarenheter från införandet. av E-handel. Lunds universitet. HfR Tylösand maj Agneta Sjöfors Erfarenheter från införandet av E-handel Lunds universitet HfR Tylösand maj 2011 Agneta Sjöfors Innehåll Lunds universitet Resan Utmaningen Vägen framåt Lunds universitet Grundat 1666 47 000 studenter

Läs mer

Stockholms Stadsteater AB

Stockholms Stadsteater AB Stockholms Stadsteater AB Årsbokslut 2016 Februari 2017 2 februari 2017 VD/Företagsledningen/styrelsen/lekmannarevisorer Stockholms Stadsteater AB Vi har i denna rapport sammanfattat de mer väsentliga

Läs mer

För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program.

För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program. Utbildning -Grupputbildning & företagsanpassad För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller flera Visma Spcs program. Vi är ofta delaktiga i hur ert arbete ska organiseras och kommer med förslag

Läs mer

Boka kostnadsfri workshop!

Boka kostnadsfri workshop! Branschlösning för dig som verkar i sektorerna för Bygg, Service & Underhåll och Entreprenad Vi har verktygen du behöver för full styrning över dina projekt, från anbud till genomförande och avslut shaping

Läs mer

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens Leverantörsreskontra Utforma leverantörsreskontran på det sätt som passar just dig Enklare lösningar Här kommer lösningen till ett enklare och smartare

Läs mer

Punkt 20: Dnr 0086/16-39 Lägesrapport Er nst & Young AB granskning av intern kontroll 2016

Punkt 20: Dnr 0086/16-39 Lägesrapport Er nst & Young AB granskning av intern kontroll 2016 2016-12-06 Punkt 20: Dnr 0086/16-39 Lägesrapport Er nst & Young AB granskning av intern kontroll 2016 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna lägesrapport från Ernst & Young AB 2016 avseende granskning

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp

Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp Fakturering Låt inte administrationen bli den största omkostnaden vid resor och inköp Beräkningar visar att de verkliga kostnaderna för den interna hanteringen av varje faktura är 400 700 kronor för kontroll,

Läs mer

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den.

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den. Egenbedömning inför presentation Som företagare är du alltid fullt upptagen men alla väntar sig ändå att du är den som kan ditt företag bäst och kan beskriva det. Denna checklista tar dig igenom frågeställningar

Läs mer

De finns flera utmaningar med dagens mätning och uppföljning och därmed en massa förbättringsmöjligheter

De finns flera utmaningar med dagens mätning och uppföljning och därmed en massa förbättringsmöjligheter De finns flera utmaningar med dagens mätning och uppföljning och därmed en massa förbättringsmöjligheter Brister i dagens mätning och uppföljning Saknar systemstöd (manuellt arbete) För få mätetal Rapportering

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 1/15 Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar...

Läs mer

1 Syfte. 2 Omfattning

1 Syfte. 2 Omfattning Attestpolicy 2(4) 1 Syfte Attestpolicyn är en policy för kontroll av verifikationer. Attestpolicyn utgör endast en del av de interna regelverk som påverkar den interna kontrollen. En god intern kontroll

Läs mer

Processledningsmodell för Kungälvs kommun

Processledningsmodell för Kungälvs kommun Processledningsmodell för Kungälvs kommun Anvisning Diarienummer: KS 2016/0898 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beslutad av: Förvaltningsledning Datum för beslut: 2016-08-29 Giltighetstid: 2019-12-31 Handläggare:

Läs mer

bättre kategoristyrning

bättre kategoristyrning TIO TIO TIPS TIPS FÖR FÖR bättre kategoristyrning INNEHÅLL Tio tips för bättre kategoristyrning Sätt tydliga mål för kategoristyrningsarbetet...4 Använd nyckeltal för att följa upp målen...5 Använd tvärfunktionella

Läs mer