INKÖPSSTRATEGI Inköpsbarometern rapport nr 1 februari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INKÖPSSTRATEGI Inköpsbarometern rapport nr 1 februari 2012"

Transkript

1 INKÖPSSTRATEGI Inköpsbarometern rapport nr 1 februari 2012 ProSourcia AB Tegelviksgatan Stockholm

2 Inköpsstrategi 2 Executive Summary Inköpsbarometerns undersökning om inköpsstrategi visar att inköp inte längre är en funktion som får sina direktiv uppifrån. Dagens inköpschefer driver själva proaktivt utvecklingen av sina egna inköpsavdelningar. Inköpscheferna arbetar strategisk med skriftliga, övergripande inköpsstrategier för flera år framåt och majoriteten av alla inköpschefer har en direkt koppling mellan sin inköpsstrategi och företagets övergripande strategi. Något som kännetecknar inköpsorganisationer av världsklass. Den viktigaste affärsprioriteringen för inköpsfunktioner 2012 är den klassiska kostnadsbesparingar. På andra plats kommer Category Management och på tredje klargörande av mandat, roller och ansvar för inköpsfunktionen. När det gäller inköpschefers topp tre utmaningar med att ta sin inköpsavdelning från var den är idag till var man önskar att den vore, så är det värt att notera att alla utmaningar handlar om internt förändringsarbete. Det vill säga svagheter (tänk SWOT) som organisationen själv har makten att ändra: 1. Ändra fokus från kostnader till värdeskapande inköpsarbete 2. Ändra arbetssätt 3. Öka kompetensen Erhålla stöd/partnerskap från interna kunder/verksamheten Kunna mäta inköps fulla bidrag Avslutningsvis så anser inköpschefer, generellt sett, att de tre viktigaste framgångsfaktorerna för att uppnå en effektiv inköpsfunktion med bra resultat är: 1. Ledningens stöd 2. Kompetens att driva förändringsarbete 3. Tydligt ansvar och mandat Från 2013 och framåt kommer Inköpsbarometern att kunna identifiera trender samt jämföra och mäta hur affärsprioriteringar, planeringscyklar, utmaningar m m skiljer sig över tiden. Om du är intresserad av en fullständig lista och beskrivning av alla svarsalternativ avseende affärsprioriteringar, utmaningar och framgångsfaktorer, så hittar du dessa i bilaga 1.

3 Inköpsstrategi 3 Drivkrafter På frågan vad/vem är det som främst driver utveckling/förändring inom er inköpsfunktion? kunde tillfrågade inköpschefer välja att ange ett eller flera av fyra svarsalternativ (externa faktorer, initiativ från VD/företagsledningen, initiativ från inköpschefen eller annan). Med andra ord kunde flera olika kombinationssvar ges. Drivkrafter bakom inköpsfunktioners utveckling Externa faktorer, initiativ från VD/ledning och inköp 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Initiativ från VD/ledning och inköp Initiativ från inköp Externa faktorer Externa faktorer och initiativ från inköp Initiativ från VD/ledning Majoriteten att alla tillfrågade inköpschefer angav att den främsta drivkraften bakom sin inköpsfunktions utveckling är en kombination av tre faktorer: externa faktorer, initiativ från VD/företagsledningen och inköpschefen (29 %). Inte långt därefter på andra plats med respektive 21 % var kom dels en kombination av två faktorer, initiativ från VD/företagsledningen och inköpschefen, och dels angivande av bara en faktor, initiativ från inköpschefen. Det är roligt att se att proaktiva inköpschefer är med som en del/orsak bakom vad som främst driver utveckling/förändringar inom inköpsfunktioner. I alla topp tre placeringarna ovan finns inköpschefer med som en påverkande faktor. Den gamla devisen att det är externa faktorer som driver kostnadsfokus och att inköpsavdelningen är en passiv upphandlingsenhet stämmer inte med resultatet i Inköpsbarometerns undersökning.

4 Inköpsstrategi 4 Inköpsstrategi Majoriteten av alla tillfrågade inköpschefer har en skriftlig övergripande inköpsstrategi. Att ca en tredjedel svarade delvis beror bland annat på att inköp är en ny funktion i dessa bolag och att inköpsstrategin är under utveckling. Andra orsaker är att det existerar flera strategidokument och att det saknas inköpsstrategier på divisions-/affärsområdesnivå, även i de fall en övergripande inköpsstrategi existerar. Skriftlig övergripande inköpsstrategi finns Inköpsstrategin stödjer företagets strategi Inköpsstrategin är synkroniserad med internkunders planer och behov Delvis 36% Delvis 8% Nej 8% Delvis 31% Ja 57% Nej 7% Ja 92% Ja 62% Ett glädjande resultat är att 92 % av inköpscheferna anger att det finns en direkt koppling mellan deras inköpsfunktions strategi och företagets övergripande strategi. Strategy alignment, som detta benämns på engelska, är en förutsättning för framgångsrikt inköp och det som skiljer i inköpsorganisationer i världsklass från medelmåttiga. I inköpsorganisationer av världsklass har 90 % av alla bolag en inköpsstrategi som är mycket starkt kopplad till företags strategi. Motsvarande siffra för medelmåttiga inköpsorganisationer är att 70 % av bolagen har denna koppling. Inköpsbarometern visar att 62 % av inköpscheferna anger deras inköpsstrategi är synkroniserad med interna kunders planer och behov under nästa tidsperiod. Detta skapar möjligheter för inköp att komma in i rätt tid hos interna kunder och är en förutsättning för att leverera mervärde. Att ca en tredjedel har svarat delvis motiveras av att man anser att synkroniseringen kan bli mycket bättre, att man har många internkunder som gör det svårt/omöjligt att få grepp om allas behov och att den globala/regionala inköpsstrategin inte alltid tillmötesgår lokala internkunders mål.

5 Inköpsstrategi 5 Strategisk planeringscykel Inköpsfunktioners planeringscykel 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år >6 år Majoriteten av alla tillfrågade inköpschefer planerar 2 år eller längre för sina inköpsfunktioner. De flesta, 36 %, planerar 3 år framåt för sin inköpsavdelning. På andra plats kommer 2 år framåt i tiden (med 29 %), och därefter 1 år respektive och 5 år (med vardera 14 %). Vi har när vi ställde denna fråga antagit att inköpsfunktionens planer revideras årligen när en längre planeringscykel än ett år angivits.

6 Inköpsstrategi 6 Affärsprioriteringar 2012 När inköpschefer anger sina tre viktigaste affärsprioriteringar för 2012 så kommer den klassiska kostnadsbesparingar i topp. Hela 86 % av alla tillfrågade inköpschefer har det som en av sina tre viktigaste affärsprioriteringar för Därefter kommer Category Management (43 %) och klargörande av mandat, roller och ansvar för inköpsfunktionen (28 %). Att kostnadsbesparingar kommer högt känns som en självklarhet då inköp i huvudsak fokuserar på kostnadssidan. När det gäller affärsprioritering nummer två och tre, Category Management samt klargörande av mandat, roller och ansvar för inköpsfunktionen, så finns det ett samband. Category Management är ett tvärfunktionellt arbete som skär genom linjeorganisationen (läs kungadömen). På grund av att det är tvärfunktionellt kan det uppstå osäkerhet vid beslut och genomförande. Frågan om mandat, roller och ansvar för inköpsfunktionen aktualiseras. Vem har ansvar och rätt att fatta beslut? Inköpsfunktioners affärsprioriteringar 2012 Kostnadsbesparingar Category Management Klargöra mandat, roller & ansvar Leverantörssamarbete & -uppföljning Kompetenförstärkning Mätning och uppföljning Effektivisering av interna processer Outsourcing Framtagande av policies, riktlinjer eller mallar Systemstödsförbättringar/systeminvesteringar Produktutveckling/lansering Omorganistaion/organisationsdesign CSR Rörelsekapital Ompositionering av inköpsfunktionen Varuflödesförbättringar Leveranssäkerhet Kvalitetesförbättringar LCC (low cost country sourcing) Framtagande och sourcing av egna märkesvaror 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Som nummer fyra i prioriteringsordning (21 % av alla tillfrågade inköpsfunktioner angav detta) kommer följande: Leverantörssamarbete och -uppföljning Kompetensförstärkning Mätning och uppföljning Effektivisering av interna processer/processförbättringar Värt att notera är att ingen av de tillfrågade inköpscheferna anger rörelsekapital, ompositionering av inköpsfunktionen eller LCC som en av sina tre viktigaste affärsprioriteringar för Skiljer sig affärsprioriteringarna om vi väljer ut att titta på svaren från en delmängd av de tillfrågade inköpscheferna? Inte nämnvärt. Väljer vi att titta enbart på de inköpschefer som angav att det är en kombination av tre faktorer som driver sin inköpsfunktions utveckling (externa faktorer, initiativ från VD/företagsledningen och inköpschefen), så kommer kostnadsbesparingar fortfarande först. Alla inköpschefer i denna svarsgrupp har besparingar som en av sina viktigaste affärsprioriteringar. Därefter kommer Category Management och sen blir

7 Inköpsstrategi 7 det en ändring då effektivisering av interna processer/ processförbättringar också kommer på en andra plats. Både Category Management och effektivisering av interna processer/ processförbättringar är en affärsprioritering hos 50 % av tillfrågade inköpschefer inom denna svarsgrupp. Exakt samma tågordning får vi om vi tittar på inköpschefer med en planeringscykel på 2-3 år. Kostnadsbesparingar kommer först med 78 %, följt av Category Management (56 %) och sen effektivisering av interna processer/ processförbättringar (44 %). En fullständig beskrivning av alla svarsalternativ för affärsprioriteringarna hittar du i bilaga 1. Utmaningar för inköpsfunktioner 2012 Precis som vid affärsprioriteringar har tillfrågade inköpschefer fått ange vilka deras tre största utmaningar är sett utifrån var deras inköpsavdelning befinner sig idag i förhållande till var de önskar att den vore. Utmaningar 2012 Ändra fr kostnadsfokus till värdeskapande arbete Ändra arbetssätt Öka kompetensen Erhålla stöd/partnerskap från interna kunder Kunna mäta inköps fulla bidrag Förbättra kommunikation/sälja inköp internt Ompositionera inköp Bättre systemstöd Erhålla ledningens fulla stöd Ny organisatorisk design Förbättra leverantörssamarbete Införa ständiga förbättringar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Merparten av alla utmaningar handlar om internt förändringsarbete och i topp återfinns inte överraskande att ändra fokus från kostnader till värdeskapande inköpsarbete. Hälften av alla tillfrågade inköpschefer har denna utmaning. Det vill säga att ompositionera hur företaget ser på inköp internt. Inte långt efter kommer som utmaning nummer två att ändra arbetssätt med 43 % (t ex att arbeta mer tvärfunktionellt, ha mindre silotänk eller införa Category Manegement). Värt att notera är att Category Management var även på andra plats när det gäller affärsprioriteringar Som nummer tre kommer tre utmaningar (28 % av alla inköpschefer har denna utmaning): Öka kompetensen, anställa och utveckla personal Erhålla stöd/partnerskap från interna kunder/verksamheten Kunna mäta inköps fulla bidrag Det är roligt att se att utmaningen att erhålla ledningens fulla stöd kommer längre ner hos tillfrågade inköpschefer. Av det kan man dra slutsatsen att dessa inköpschefer har ett bra stöd hos sina respektive företagsledningar, vilket är en förutsättning för framgångsrikt inköpsarbete

8 Inköpsstrategi 8 Tittar vi på var och en av de tre affärsprioriteringarna för 2012 som är i topp och ser vilken utmaning som är störst för varje enskild affärsprioritering så blir resultatet: Affärsprioritering Störst utmaning 1. Kostnadsbesparingar Ändra arbetssätt 2. Category Management Införa ständiga förbättringar 3.Klargörande av mandat, roller och ansvar för inköpsfunktionen Erhålla ledningens fulla stöd Ovanstående utmaningar känns logiska i den bemärkelsen att ytterligare kostnadsbesparingar kan endast erhållas om organisationen ändrar arbetssätt och t ex arbetar mer tvärfunktionellt. För att kunna införa eller framför allt vidareutveckla Category Management så krävs det att man kontinuerligt förbättrar sin prestation/resultat. För att kunna klargöra mandat, roller och ansvar för inköpsfunktionen så krävs oftast ett företagsledningsbeslut och framför allt företagsledningens fulla stöd i det dagliga operativa arbetet. Sist men inte minst valde vi även att titta lite närmare på alla inköpsavdelningar vars inköpsstrategi är synkroniserade med interna kunders planer och behov. Skiljer sig deras utmaningar gentemot hela gruppens? Svar ja, tills viss del Utmaningar 2012 för inköpschefer vars inköpsstrategi är synkroniserad med interna kunders planer och behov Ändra arbetssätt Öka kompetensen Kunna mäta inköps fulla bidrag Ändra fr kostnadsfokus till värdeskapande arbete Erhålla stöd/partnerskap från interna kunder Bättre systemstöd Ompositionera inköp Förbättra kommunikation/sälja inköp internt Erhålla ledningens fulla stöd Ny organisatorisk design Förbättra leverantörssamarbete Införa ständiga förbättringar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Att ändra arbetssätt och öka kompetensen är de två största utmaningarna för dessa inköpschefer. Hälften av inköpscheferna i denna svarsgrupp har dessa utmaningar. På plats nummer tre kommer samma utmaning som för hela undersökningsgruppen, att kunna mäta inköps fulla bidrag (38 %). Utmaningarna känns logiska då dessa bolag rimligen kommit längre i sitt utvecklingsarbete bland annat p g a sina synkroniserade strategier/sitt synkroniserade arbete, men att de fortfarande är fokuserade på att vidareutveckla detta arbete ytterligare. För en fullständig beskrivning av alla svarsalternativ för utmaningarna, se bilaga 1.

9 Inköpsstrategi 9 Framgångsfaktorer för inköpsfunktioner När vi frågade vilka de tre viktigaste framgångsfaktorerna är generellt sett för att uppnå en effektiv inköpsfunktion med bra resultat, så svarade en övervägande majoritet, 71 %, av de tillfrågade inköpscheferna ledningens stöd. Därefter kom kompetens att driva förändringsarbete samt tydligt ansvar och mandat (med 36 % var). Tätt följt av en bra inköpsstrategi (28 %). Framgångsfaktorer för att uppnå en effektiv inköpsfunktion Ledningens stöd Tydligt ansvar och mandat Kompetens att driva förändringsarbete En bra inköpsstrategi Kompetenta/tillräckligt med inköpsmedarbetare Förstklassigt leverantörssamarbete Utmärkt mätning och uppföljning av inköps resultat Organisationen följer de beslut som tas inom inköp En kompetent inköpschef Förklassiga processer och verktyg En konkurrensutsatt marknad Inköpschefen rapporterar till VD/sitter i LG En kategoridriven organisation En bra organisationsdesign Ett förstklassigt integrerat systemstöd 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% När resultatet från framgångsfaktorer ovan analyseras tillsammans med resultaten från affärsprioriteringar och utmaningar för 2012, så kan slutsatsen dras att flesta av de tillfrågade inköpscheferna redan har den första framgångsfaktorn på plats, d v s ledningens stöd. Men att tillfrågade inköpschefer arbetar aktivt med att få den andra och tredje framgångsfaktorn plats, d v s kompetens att driva förändringsarbete och tydligt ansvar och mandat. Lite förvånande är det att se följande två områden lite längre ner i listan, då både dessa ofta brukar komma upp som förutsättningar för att lyckas inom inköp: Att inköpschefen rapporterar till VD och sitter i ledningsgruppen En konkurrensutsatt marknad En fullständig beskrivning av respektive svarsalternativ för framgångsfaktorerna hittar du i bilaga 1.

10 Inköpsstrategi 10 Inköpsbarometern tipsar För att kunna driva en effektiv inköpsverksamhet rekommenderar Inköpsbarometern följande: Tillse att det finns en direkt koppling mellan er inköpsstrategi och företagets övergripande strategi Arbeta med att synkronisera inköpsstrategin med interna kunders planer och behov under nästa tidsperiod Ovanstående skapar möjligheter för din inköpsavdelning att komma in i rätt tid hos interna kunder och är en förutsättning för att ni ska kunna leverera mervärde och bli framgångsrika.

11 Inköpsstrategi 11 Bilaga 1 Svarsalternativ för affärsprioriteringar, utmaningar och framgångsfaktorer Affärsprioriteringar Kostnadsbesparingar - t ex konsolidering av volymer och leverantörer, öka avtalstroheten, omförhandlingar, minska TCO, VA/VE Category Management - t ex införande eller vidareutveckling Klargöra mandat, roller och ansvar för inköpsfunktionen Mätning och uppföljning - t ex framtagande, förbättring eller vidareutveckling av mätetal Effektivisering av interna processer/processförbättringar - te x minska manuellt arbete, komplexitet i upphandlings- och beställningsprocess genom att standardisera Kompetensförstärkning - t ex anställda, utveckla, behålla personal Leverantörssamarbete och uppföljning - t ex framtagande eller vidareutveckling av SPM (Supplier Performance Management) Outsourcing - t ex av IT, FM, HR, finans, teknikutveckling, R&D Framtagande av policies, riktlinjer ellr mallar - t ex inköpspolicy eller avtalsmallar Corporate Social Responsibility - t ex etik, miljö, C2O minskning, införande av leverantörsuppförandekod Omorganisation/ny organisationsdesign Produktutveckling/lansering - t ex förbättra internt tvärfunktionellt arbete, involvera fler funktioner tidigt, VA/VE Systemstödsförbätttringar/systeminvesteringar - t ex införande/uppgradering av ERP, e-procurement eller andra RFx system Leveranssäkerhet - t ex leveransprecision, prognoser och tillgång, kapacitet och flexibilitet Kvalitetsförbättringar - t ex lean Varuflödesförbättringar - t ex logistikoptimering, riskminimering av långa globala leverantörskedjor LCC (low cost country sourcing) Framtagande och sourcing av egna märkesvaror Rörelsekapital - t ex öka betalningsvillkor, minska lager Ompositionering av inköpsfunktionen - t ex bli mer strategisk, ändra synen på inköp internt

12 Inköpsstrategi 12 Utmaningar Ändra fokus från kostnader till värdeskapande inköpsarbete Ändra arbetssätt - t ex arbeta mer tvärfunktionellt och mindre silotänk, införa Category Management Kunna mäta inköps fulla bidrag - t ex se besparingar på sista raden Erhålla stöd/partnerskap från interna kunder/verksamheten - t ex att få organisationen att samarbeta med inköp, använda ingånga avtal, ändra synen på inköp internt Öka kompetensen - anställa och utveckla personal Bättre systemstöd - t ex erhålla bättre spend analys, stöd för upphandling, avtal, order, uppföljning och rapportering Ompositionera inköp - t ex dess roll, ansvar, mandat, vidareutveckla inköp till en strategisk funktion Förbättra kommunikation/sälja inköp internt Förbättra leverantörssamarbete - t ex ingå strategiska partnerskap Ny organisatorisk design - t ex att inköp centraliseras eller inköpschefen är med i ledningsgruppen Erhålla ledningens fulla stöd Införa ständiga förbättringar - t ex lean Framgångsfaktorer för en inköpsfunktion Ledningens stöd Kompetens att driva förändringsarbete Tydligt ansvar och mandat En bra inköpsstrategi Utmärkt mätning och uppföljning av inköps resultat Ett förstklassigt samarbete med leverantörer Kompetenta och tillräckligt många inköpsmedarbetare Förstklassiga processer och verktyg En kompetent inköpschef En organisation som följer de beslut som tas inom inköp - t ex följer ingångna avtal En kategoridriven organisation Inköpschefen rapporterar till VD och sitter i ledningsgruppen En konkurrensutsatt marknad Ett förstklassigt integrerat systemstöd En bra organisationsdesign

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

De finns flera utmaningar med dagens mätning och uppföljning och därmed en massa förbättringsmöjligheter

De finns flera utmaningar med dagens mätning och uppföljning och därmed en massa förbättringsmöjligheter De finns flera utmaningar med dagens mätning och uppföljning och därmed en massa förbättringsmöjligheter Brister i dagens mätning och uppföljning Saknar systemstöd (manuellt arbete) För få mätetal Rapportering

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

Miljöchefen NMC-enkäten 2010

Miljöchefen NMC-enkäten 2010 Miljöchefen NMC-enkäten 2010 Innehåll MILJÖCHEFEN - NMC-ENKÄT 2010 3 NMCS MEDLEMMAR 2010 4 MEDLEMMARNAS BAKGRUND 7 MEDLEMMARNAS ARBETSUPPGIFTER 8 MILJÖCHEFENS ROLL 11 MEDLEMMARNAS UPPLEVELSE AV SIN ARBETSSITUATION

Läs mer

Förord 7 Varför behövs den här boken? 7 Vilka är vi? 8 Tack! 10 Guide till dig som läsare 11

Förord 7 Varför behövs den här boken? 7 Vilka är vi? 8 Tack! 10 Guide till dig som läsare 11 Innehåll Förord 7 Varför behövs den här boken? 7 Vilka är vi? 8 Tack! 10 Guide till dig som läsare 11 Kapitel ett Hållbarhetsredovisning i sitt sammanhang 13 Vad är en redovisning av hållbarhet? 14 Kort

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Hur hanterar man kontinuerligt arbetsmiljöaspekterna vid förändringsarbete?

Hur hanterar man kontinuerligt arbetsmiljöaspekterna vid förändringsarbete? Hur hanterar man kontinuerligt arbetsmiljöaspekterna vid förändringsarbete? Modern arbetsmiljöledning 2008 John Ylander Doktorand Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet OHSAS 18000 Två huvudsakliga

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss!

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! EX JOB B20 16 Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! Knowit är ett av nordens ledande konsultbolag med 1800 specialister. Vi erbjuder spetskompetens inom Decision, Design & Digital, It och Management.

Läs mer

Vikten av att satsa tid på relation och governance vid outsourcing Martina Svenfelt Chef System Bankgirot. martina.svenfelt@bankgirot.

Vikten av att satsa tid på relation och governance vid outsourcing Martina Svenfelt Chef System Bankgirot. martina.svenfelt@bankgirot. Vikten av att satsa tid på relation och governance vid outsourcing Martina Svenfelt Chef System Bankgirot martina.svenfelt@bankgirot.se I korthet Position: Ett av 20 clearinghus i Europa. Kunder: Banker,

Läs mer

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true Page 1 of 14 Language: Svenska Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

SwedPower:s integrerade ledningssystem

SwedPower:s integrerade ledningssystem SwedPower:s integrerade ledningssystem SIS Seminarium 2004-11-09 Ulf Andersson SwedPower Vad menar vi med ett integrerat ledningssystem? Ett system med alla planerande, styrande, uppföljande och utvärderande

Läs mer

Utvärdering av Trafikverkets Externa Kommunikation. December 2014 Helena Stålnert, Stålnert Kommunikation AB

Utvärdering av Trafikverkets Externa Kommunikation. December 2014 Helena Stålnert, Stålnert Kommunikation AB Utvärdering av Trafikverkets Externa Kommunikation December 2014 Helena Stålnert, Stålnert Kommunikation AB Trafikverkets Externa Kommunikation Sammanfattning: Det gångna årets kritiska rapporter i media

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag IT-chefen 211 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag J2246 Sofia Christiansson November 211 Sammanfattning Nästan tre fjärdedelar av IT-cheferna i undersökningen uppger att de lägger största delen

Läs mer

Långsiktigt och kortsiktigt hållbarhetsarbete bidrar till lönsamhet

Långsiktigt och kortsiktigt hållbarhetsarbete bidrar till lönsamhet Långsiktigt och kortsiktigt hållbarhetsarbete bidrar till lönsamhet Dagens Industri Hållbarhetskonferes 20160404 Kerstin Lindvall SVP Corporate Responsibility, ICA Gruppen Om ICA Gruppen ICA Gruppen AB

Läs mer

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Idéskrift Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Inledning Att genomföra avtalsuppföljning gentemot leverantörer är en viktig del i affären. Syftet med uppföljningen är att

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar s Upphandlingspolicy beslutades av Regionfullmäktige 2011-11-28. Avdelningen för Koncerninköp har genomfört en uppdatering av Tillämpningsanvisningarna för att

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

Mätning av inköpsmognad som verktyg för framgång i offentlig sektor

Mätning av inköpsmognad som verktyg för framgång i offentlig sektor Mätning av inköpsmognad som verktyg för framgång i offentlig sektor För att veta vart du ska gå, behöver du kunskap om var du befinner dig Att mäta inköpsmognad är ett sätt att uppmärksamma inköpsarbetets

Läs mer

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Stockholm juli 2009 Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Trots lågkonjunkturen och hög arbetslöshet söker svenska arbetsgivare efter rätt kompetens. Hela 29 procent

Läs mer

Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten

Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten Strategisk plan för Riksbanken 2015-2018 Inriktningen för Riksbankens arbete de närmaste åren och utgångspunkten i kommande verksamhetsplaneringar

Läs mer

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM Innehållsförteckning: sidan Syfte och omfattning... 3 Kort om Advania... 3 Affärsidé... 3 Kvalitetspolicy... 4 Miljöpolicy... 4 Arbetsmiljöpolicy... 5 Jämställdhetspolicy...

Läs mer

Manpower Work Life. Mat på jobbet. Oktober 2012

Manpower Work Life. Mat på jobbet. Oktober 2012 Manpower Work Life Mat på jobbet Oktober 2012 ARBETSBRÄNSLET: OM JOBB OCH MATVANOR RESULTAT FRÅN MANPOWER WORK LIFE, APRIL 2012 I Spanien finns ett talesätt som lär att det är magen som styr tanken. Här

Läs mer

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan 2016 2018 En gemensam plan Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan för 2016-2018 är en plan för att utveckla och förbättra verksamheten för

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Lena Cedhagen. 411 25 Göteborg +46 725 341144. Resultatinriktad och driven ledare med internationell erfarenhet och bredd.

Lena Cedhagen. 411 25 Göteborg +46 725 341144. Resultatinriktad och driven ledare med internationell erfarenhet och bredd. CV 640213 Lena Cedhagen Karl Gustavsgatan 7 A 411 25 Göteborg +46 725 341144 lena.cedhagen@gmail.com Profil Resultatinriktad och driven ledare med internationell erfarenhet och bredd. Kompetenser Ledarskap,

Läs mer

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/

Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Alvar Bogren; SOI och upphandlingens framtid http://www.soi.se/2010/12/21/alvar-bogren-soi-och-upphandlingens-framtid/ Trots att Alvar Bogren ofta föredrar att arbeta i bakgrunden så har han under många

Läs mer

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314)

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) 1 (7) KOMMUNFULLMÄKTIGE Handläggare Josefin Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-25 Dnr 13-0351 Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Socialdemokraternas i ärende 20, mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Hälsa Region Halland verkar för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland.

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan Reviderad upplaga för hösten 2015 våren 2016 Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1

Läs mer

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Blad 1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, 351 och 352, 13 februari 2008, 34, 18 juni 2008, 215, 10 september

Läs mer

Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar för tjänster i Försvarsmaktens gemensamma informationsinfrastruktur

Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar för tjänster i Försvarsmaktens gemensamma informationsinfrastruktur Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar

Läs mer

Så lyckas du med din P2P-investering

Så lyckas du med din P2P-investering Whitepaper Så lyckas du med din P2P-investering Ta del av fördelarna med att investera i en P2P-lösning. Läs mer på visma.se/proceedo Bakgrund och vad är P2P? Begreppet P2P var ett av ett antal buzz -fraser

Läs mer

Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar.

Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar. Business Model You Din personliga affärsplan framtagen på åtta timmar. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt om Business Model You... 3 Varför en personlig affärsplan?... 3 Två viktiga

Läs mer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Januari 2010 Reagera Marknadsanalys AB OM UNDERSÖKNINGEN Upplägg Reagera Marknadsanalys har under december 2009 genomfört

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-11-09 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Samverkan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Vad är Strategisk Planering

Vad är Strategisk Planering Vad är Strategisk Planering Varför behöver man strategisk planering? Vem eller vilka skall vara involverade? Hur gör man? i Strategisk Planering är sjökortet Ett företag i tillväxt behöver en karta att

Läs mer

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje Diarienr 2015/145-KS nternati Bolagspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01 program policy handlingsplan riktlinje Bolagspolicy BOLAGSPOLICY... 1 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. SYFTET MED

Läs mer

Xmentor - för potentiella partners

Xmentor - för potentiella partners Xmentor - för potentiella partners Xmentor AB - www.xmentor.se - Köpmannagatan 2-652 26 Karlstad OM XMENTOR Den höga förändringstakten i dagens organisationer liksom den ofta kritiska tillgången på kompetens

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Begreppsdefinition Modellbeskrivning Förstå - Ansvarsområden & rollbeskrivningar

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Hur mäta tillväxt och framgång?

Hur mäta tillväxt och framgång? Hur mäta tillväxt och framgång? Sammanfattning av en studie* gjord på 99 företag för att se deras utveckling jämfört med respektive företags utvalda konkurrenter. Den gemensamma nämnaren för de 99 företagen

Läs mer

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-05-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kst 2010/212 Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag 1.

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar Med bilaga Riskanalys avseende rörliga ersättningar Fastställd av sparbankens styrelse 2014-03-19 1 Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar till anställda skall fastställas,

Läs mer

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Folkhälsoskrift 2013:1 Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Uppföljningsrapport Leva med barn & Små och stora steg.docx

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

INFÖR RAPPORTERINGEN AV 2015 ÅRS MILJÖLEDNINGSARBETE OCH ENERGIEFFEKTIVA INKÖP

INFÖR RAPPORTERINGEN AV 2015 ÅRS MILJÖLEDNINGSARBETE OCH ENERGIEFFEKTIVA INKÖP INFÖR RAPPORTERINGEN AV 2015 ÅRS MILJÖLEDNINGSARBETE OCH ENERGIEFFEKTIVA INKÖP Webbinarium 9 december Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-12-11 1 1. Syftet med webbinariet Informera

Läs mer

UTBILDNING: Socialt ansvar

UTBILDNING: Socialt ansvar UTBILDNING: Socialt ansvar Introduktion Företag och organisationers intressenter och kunder ställer allt högre krav på hur de jobbar med att ta ett samhällsansvar och på hur och vad som kommuniceras utifrån

Läs mer

Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram

Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram Dokumentet uppdateras löpande. Generella frågor om utlysningen Q: Varför är utlysningen avgränsad till samhällsutmaningar

Läs mer

Aktiv ägarstyrning i familjeföretag - problem och möjligheter

Aktiv ägarstyrning i familjeföretag - problem och möjligheter Stora styrelsedagen 2012-04-17 Aktiv ägarstyrning i familjeföretag - problem och möjligheter Leif Melin Internationella Handelshögskolan i Jönköping Dagens presentation Kort om - Kännetecken för familjeägda

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet.

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Anna Berg Referensnr: Dnr 96-76-2012 Norra regionen och Uppsala-Örebro - IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Läs mer

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att upphandla en konsultmäklare skiljer sig från att upphandla konsulter på traditionellt vis. Normalt tittar man på konsulternas kompetens men här måste

Läs mer

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats 2010-06-07 Bedömningsunderlag 2010 - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats Enhet/arbetsplats: Bygg & Projektering Chef för enheten/kontaktperson: Bo

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se SYNPUNKTER PÅ NUVARANDE AVTAL MELLAN.SE OCH DESS REGISTRARER Frobbit! vill inleda med att tacka för att vi fick utsträckt tid från de 2 veckor som ursprungligen angavs till 3

Läs mer

Rapportering till FORA 2016

Rapportering till FORA 2016 Användarmeddelande 20151221 Rapportering till FORA 2016 Bäste kund! I januari varje år ska företag knutna till Fora rapportera löneuppgifter för sina anställda till Fora. Uppgifterna ska rapporteras på

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

Antagningen till polisutbildningen

Antagningen till polisutbildningen Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen ur ett genusperspektiv Februari 2008 www.polisen.se Antagningen till polisutbildningen En studie om avhopp under urvalsprocessen

Läs mer

Välkommen till BESTA-vägen ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män

Välkommen till BESTA-vägen ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män Välkommen till BESTA-vägen ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män Det här handlar om en metod som kan användas i lönebildningsarbetet på myndigheten. Fokus för metoden BESTA-vägen

Läs mer

Sverige tåget - Vem kör lok och vem åker vagn? Innehållsförteckning. All data avser år 2004

Sverige tåget - Vem kör lok och vem åker vagn? Innehållsförteckning. All data avser år 2004 Sverige tåget - Vem kör lok och vem åker vagn? All data avser år 2004 Innehållsförteckning Sid 2 - Grundkurs Sid 3 - Fördelning medborgare Sid 4 - Fördelning företag Sid 5 - Fördelning anställda Hur ser

Läs mer

Avtalsextra 21 april 2016

Avtalsextra 21 april 2016 Avtalsextra 21 april 2016 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade den 20 april 2016 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 maj 2016 31 mars 2017, vilket motsvarar 11 månader. Avtalets

Läs mer

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Räkenskapsår 2011 Datum 10 mars 2012 Till Kommunrevisionen, Vadstena kommun Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har uppdragit åt Ernst

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 NV:s Dnr 628-743-07Ks Inramade gultonade fält ska fyllas i (övriga celler är låsta). Fältet

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Projektmaterial. Tillgänglig väg till högskola/universitet. Furuboda folkhögskola

Projektmaterial. Tillgänglig väg till högskola/universitet. Furuboda folkhögskola Projektmaterial Furuboda folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Sammanfattning....

Läs mer

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016

Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Sida 1(1) Bilaga 1.1 Datum 2014-09-09 Diarienummer KT-09-2014 Till Västtrafik Uppdrag till Västtrafik 2015-2016 Kollektivtrafiknämnden beslutar om följande uppdrag till Västtrafik 2015-2016; Inriktning

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-01-12 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen kontakta: Mia Ledwith, mia.ledwith@skl.se Bakgrund En särskild utvecklingssatsning

Läs mer

verksamhetsledning och politisk ledning. Vilka spår ser man i budgeten? Förändrade ramar?

verksamhetsledning och politisk ledning. Vilka spår ser man i budgeten? Förändrade ramar? När implementerade ni lean? När startade ni? Hur länge har ni hållit på? Vem initierade lean-tanken? Hur förankrade ni lean politiskt? Vilka verksamheter använder lean hos er idag? Vad gör ni? Hur arbetar

Läs mer

Till dig som driver företag

Till dig som driver företag Till dig som driver företag Underlag för att arbeta med pilotsatsningen Finansiering av strategi för immateriella tillgångar för små och medelstora företag Framtagning av strategi för affärsstrategisk

Läs mer

RMS (Roll, Mål & Sammanhang)

RMS (Roll, Mål & Sammanhang) RMS (Roll, Mål & Sammanhang) Uppdrag: Övergripande Mål (syfte): Näringslivs- och utvecklingschef, en nyinrättad tjänst. Att initiera och genomföra aktiviteter i syfte att stimulera och stärka bilden av

Läs mer

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Bakgrund och avsikt Social resursförvaltning beviljade under 2014 drygt sju miljoner kronor i ekonomiskt stöd till sociala företag. Dessa företag

Läs mer

Småbolags export till tillväxtmarknader

Småbolags export till tillväxtmarknader Småbolags export till tillväxtmarknader 2 Om undersökningen Studien är baserad på intervjuer med ca. 570 nyckelpersoner, främst VD:ar, på exporterade företag med följande kriterier: Småföretag:10-49 anställda,

Läs mer

2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut för bättre offentliga affärer. Offentliga marknaden. Allt är redan sagt Dialog Dialog Dialog

2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut för bättre offentliga affärer. Offentliga marknaden. Allt är redan sagt Dialog Dialog Dialog 2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut 1 Offentliga marknaden Allt är redan sagt Dialog Dialog Dialog 2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut 2 Dags att börja sälja! Det svåra är inte att sälja! Det är

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) (Ju2015/1889/L1)

En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) (Ju2015/1889/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 1 december 2015 En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8) (Ju2015/1889/L1) FAR har beretts tillfälle

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund

Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Godkänd av kommunfullmäktige den 26 februari 2014, 27 Riktlinjer för upphandling i Alingsås kommun med tillhörande kommunala bolag samt kommunalförbund 1 Riktlinjernas

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Sveriges första B2B undersökning med fokus på både marknad och försäljning. 10 INSIKTER - B2B Barometern 2016

Sveriges första B2B undersökning med fokus på både marknad och försäljning. 10 INSIKTER - B2B Barometern 2016 Sveriges första B2B undersökning med fokus på både marknad och försäljning. 10 INSIKTER - B2B Barometern 2016 2 INTE FÖR ALLA B2B FÖRETAG Det är ett hårt arbete att driva marknadsföring och försäljning

Läs mer

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-10

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Miljöchefen NMC-enkäten 2012

Miljöchefen NMC-enkäten 2012 Miljöchefen NMC-enkäten 2012 Innehåll MILJÖCHEFEN - NMC-ENKÄT 2012 3 NMC:S MEDLEMMAR 2012 4 MEDLEMMARNAS BAKGRUND 8 MEDLEMMARNAS ARBETSUPPGIFTER 10 MILJÖCHEFENS ROLL 15 MEDLEMMARNAS ARBETSSITUATION 17

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Ägardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100

Ägardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 Dnr KS/2015:240-003 2015-05-26 1/7 Ägardirektiv 2015-2018 Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 För den verksamhet som bedrivs i Strängnäs Fastighets AB, i det fortsatta kallad SFAB,

Läs mer

Avsiktsförklaring om samverkan för minskad ohälsa i Oxelösund

Avsiktsförklaring om samverkan för minskad ohälsa i Oxelösund Avsiktsförklaring om samverkan för minskad ohälsa i Oxelösund Oxelösunds kommun, Landstinget Sörmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Svenska Kyrkan, SSAB, Hamnen och andra privata företagare vill

Läs mer

Instruktion för riskhantering

Instruktion för riskhantering Instruktion för riskhantering Fastställd av Styrelsen Datum 5 mars 2013 Senast fastställd 5 mars 2013 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda i Crescit Distribution Tillgänglig

Läs mer

Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654

Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654 Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654 INTERNA REGLER FÖR HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER Dessa interna regler har fastställts av styrelsen för Romanesco Capital Management

Läs mer

Upprop & Lediga tjänster

Upprop & Lediga tjänster Upprop & Lediga tjänster Det finns 60 lediga tjänster på PPU AB Välj en ledig tjänst vid första bordet PPU AB har 4 avdelningar vid huvudkontoret i Eskilstuna samt vid Västeråsfilialen: Marknadsavdelning,

Läs mer

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde.

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. Bra lönebildning Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära

Läs mer

Enkät om köandet i SKB

Enkät om köandet i SKB Enkät om köandet i SKB Under perioden 1 januari till 8 februari 00 har föreningens köande medlemmar haft möjlighet att, på SKBs hemsida, svara på frågor om: - Köandet i SKB - Informationen om befintliga

Läs mer

CellaVision årsstämma 2015

CellaVision årsstämma 2015 CellaVision årsstämma 2015 1 5/21/2015 CellaVision skapar värde för sjukvården CellaVision skapar värde genom att förbättra processerna för blodanalys vilket resulterar i att fler patienter kan få bättre

Läs mer