Nabbo Samfällighetsförening Org. nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337"

Transkript

1 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl i Gräddö bygdegård Välkomna till vårpyssel i hamnarna i Hummelviken och Infjärden Nabbo Båtsällskap hälsar alla medlemmar välkomna till vårpyssel i hamnarna i Hummelviken och Infjärden. Lördag 23 maj 2009 kl Samling vid boden i Hummelviken respektive bryggan i Infjärden. Arrangemanget avslutas sedvanligt med förfriskningar! O.V.T. Datum för höströjning Årets röjdagar är lördagarna 12 och 26 september Medlemsregistret Meddela snarast Nabbo Samfällighetsförening när du byter adress eller säljer din fastighet. Vi får många utskick i retur och det är dyrt att spåra nya adresser och ägare. NSF nås inte av några adressändringar eller ägarbyten per automatik. Kontaktperson: Susanne Svensk tel: , adress: Borstelvägen 3, Gräddö. Spara på vatten! Inför säsongen påminner vi än en gång om vikten av att spara på vattnet så att vi inte får saltvatten i brunnarna. Vattnet får absolut inte användas till badbassänger eller liknande. Pumpstationerna är numera försedda med automatik som slår ifrån pumpen om en långvarig vattenavtappning görs. Detta är ett skydd mot läckage och för att undvika att pumpa borrhålet torrt men det reagerar även mot storförbrukare som påfyllning av badbassäng. Årets matrikel Som vanligt kommer årets matrikel att delas ut i brevlådorna på Nabbo. Den kommer att innehålla medlemsförteckning, båtplatsförteckning, samfällighetens regler, lista på aktuella kontaktpersoner samt protokollet från årsstämman. Ungdomsarbeten NSF vill få kontakt med ungdomar som är intresserade av att arbeta med t.ex. vassröjning vid badstränderna och enklare målningsarbeten under sommarsäsongen. Ta redan nu kontakt med NSF:s ordförande.

2

3 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma Lördag 9 maj 2009 kl i Gräddö bygdegård. Föredragningslista 1. Stämman öppnas 2. Föredragningslistans godkännande 3. Årsstämmans stadgeenliga utlysande 4. Val av ordförande för stämman 5. Val av sekreterare för stämman 6. Val av justerare tillika rösträknare 7. Fastställande av röstlängd 8. Redovisning av det gångna verksamhetsåret a. Styrelsens redovisningshandlingar b. Revisionsberättelse c. Fastställande av balansräkning och disposition av uppkommet resultat d. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 9. Ersättning till styrelse och revisorer 10. Styrelsens förslag till budget och medlemsavgifter 11. Val av styrelse a. ordförande (1 år) b. övriga styrelseledamöter (3 st 2 år) c. styrelsesuppleanter (4 st 1 år) 12. Val av två hamnkaptener och en båtplatsansvarig 13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 14. Val av valberedning 15. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor Inga 16. Motioner (bilaga 3) Debitering av avgifter 17. Övriga frågor Kontaktpersoner midsommarfirande 2009 Midsommarfirande Specifika frågor för Nabbo båtsällskaps medlemmar 19. Meddelande om var stämmoprotokollet hålles tillgängligt 20. Stämmans avslutande 21. Frågestund Fullmakt för att vid Nabbo Samfällighetsförenings årsstämma 9 maj 2009 föra min talan och utöva min rösträtt. Ta med till årsstämman. Högst två medlemmar får företrädas av samma ombud. Datum Nabboadress Namnteckning Namnförtydligande

4

5 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr Verksamhetsberättelse för år 2008 Styrelse och funktionärer Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Mark Ledamot Väg Ledamot Vatten Ledamot Nabbo Båtsällskap Hamnkapten Båtplatsansvarig Suppleanter Revisorer Revisor suppl. Valberedning Alf Bjälnes Torbjörn Fransson Susanne Svensk Kjell Schmidt Göran Jansson Gunnar Hallberg Magnus Beiron Magnus Beiron Dan Hallgren Bengt Sköld Carl-Eric Ericsson Åke Hagberg Marianne Lundqvist Bengt Sköld Hans Castwall Berith Pers Borit Elfvengren Monika Rittberg Thomas Oscarsson Margareta Sjöström Dan Strömberg Årsstämma och styrelsemöten Föreningens ordinarie årsstämma hölls den 26 april 2008 och 43 medlemmar var närvarande. Styrelsen har haft tre traditionella möten, tre protokollförda telefonmöten och har dessutom löpande stämt av flera frågor via elektronisk post. Styrelsen har tagit fram en verksamhetsbeskrivning med definierade ansvar för respektive funktionär. Nabbo GA:3 Mark Stängslingsarbete Under året, framför allt under våren, utfördes omfattande åtgärder för att förbättra stängslingen söder om Nabbo by. Taggtrådsstängslet har ersatts med elektriskt stängsel som är ofarligt men kan vara obehagligt att ta i. Det är området där vi på sommaren har en koflock som håller området öppet. Sedan jordbruket upphörde i början av 60-talet har den öppna karaktären bibehållits med hjälp av kor. Det har efter hand under åren klagats mer och mer på att korna rymt ur hagarna. 2,5 kilometer staket dvs 7,5 km taggtråd samlades in. Dåliga stolpar ersattes. 7 nya grindar installerades. Marken kring staketet röjdes för att grenar, sly och gräs inte skulle beröra tråden. Ca 5 km blanktråd sattes upp. Två gånger under sommaren röjdes det under tråden med röjsåg för att hålla undan grässtrån och sly som växt in i tråden och sänkte spänningen. Den nya stängslingen har fungerat bra och inga kor rymde under året. Vi kan nu se fram mot att det fortsätter att vara öppen mark i vårt område med hjälp av korna som håller efter sly och gräs på det naturligaste och miljövänligaste sättet.

6 Under kostnaden för stängsling kom även tre dagars röjning av jolleängen där 40 träd togs bort och utsikten återställdes till vad den var i början av 70-talet. Uppläggningsställningar för småbåtar har även satts upp. Skogsmarker och röjdagar Under hösten beställdes nedtagning av några kvällssolskymmande träd i skogen mellan Hoppets väg och Gräddövägen. Entreprenören fällde dock många fler träd än vi kommit överens om och hänvisade till att de var rötangripna vilket även var fallet med några, men inte alla som fälldes. Samma entreprenör var också ombedd att fälla några träd bakom Hummelviksvägen och vid Hummelviksbadet. Även här fälldes mycket mer än vi överenskommit. Till skillnad från de andra platserna, så verkar de berörda som tillfrågats tämligen nöjda. Den stora katastrofen skedde vid Brudvägen. Vi hade begärt att få bort tre träd. Två jättelika aspar som blåst ner och lutade sig mot skogen bakom och en stor gran som hotade ett hus. Givetvis var entreprenören tvungen att ta ner ett antal träd för att komma åt med sin maskin. Arbetsplatsen inspekterades när det arbetet var gjort. Vi tyckte nog att han tagit lite onödigt mycket för att vända sin maskin och åka ut med den. Men det var acceptabelt. När vi återkom nästa vecka hade han fällt nästan hela skogen. Vi är inte nöjda med den ersättning vi fått och processen fortsätter. Under röjdagarna den 13 och 27 september röjdes området bakom Hummelviksbadet. Stigen mellan hoppets väg och Gräddövägen röjdes så att den åter är gångbar. En röjning av fortsättningen på Gamla vägen där den passerar Minkgärdet har utförts. Viss röjning efter skogsskövlingen vid Brudvägen har utförts. Ett igenväxt stamdike rensades från sly och småträd likaså det motstående diket bakom Storslättsvägen 27. Det stamdike som slutar vid Infjärden i kohagen längst ner rensades. Även vid Infärdsbadet rensades från sly. Badplatserna Två lass sand, om vardera tio kubikmeter, har lagts ut vid båda baden. Flera medlemmar har under sommaren krattat undan uppdriven tång och skräp vid Hummelsviksbadet. Hagmarker och grönområden Ett trettiotal kor och kalvar har med gott resultat betat i våra hagar. Byte till elstängsel har skett enligt punkten stängslingsarbete ovan. Traktorklippning av ängar och hagar har utförts av Reekab i enlighet med avtal. Nabbo Båtsällskap Sektion av Nabbo GA:3 Mark Medlemsantal Båtsällskapet har haft 126 medlemmar, varav 40 passiva. Hamnarna Hummelviken Omplaceringen av bryggpontonerna har fungerat väl. Bussningarna på 12-meters pontonerna har spänts. Landfästet på A-bryggan har förlängts och kättingen har tyngts ner så att den inte tar i bojflotten vid lågvatten. Förtöjningskontroll av båtar NBS genomförde en omfattande kontroll av båtförtöjningarna. Många båtar var väl förtöjda men alltför många fick anmärkning. De flesta medlemmarna åtgärdade bristerna omedelbart men ett mindre antal struntade i felen. Tre båtägare som struntade i förtöjningsanmärkningarna förorsakade senare under sommaren skador på bryggor och sina egna båtar när det stormade. Det har även framkommit att för lätt bojsten fortfarande förekommer. Det är absolut förbjudet att använda s.k P-ringar eftersom djupet är för stort och botten för hård. Det finns fortfarande bojar som inte ligger mitt för nummerplåten.

7 Erfarenheterna från förtöjningskontrollen har visat att den verkligen behövs och gör nytta. Förbättringarna som gjordes efter kontrollen medförde att brygg- och båtskador undveks. Några har framfört att förtöjningskontrollen varit alltför drakonisk. NBS har ett stort ansvar att kontrollera att förtöjningarna är tillräckligt bra. Medlemmarna är mycket välkomna med synpunkter på förtöjningsreglerna men den strikta tillsynen kommer att fortsätta. Hummelvikens utsatta läge ger inte utrymme för slapphänthet med dåliga förtöjningar. Ett antal felplacerade och kvarliggande bojar från avflyttade flyttades till tidigare D-bryggornas område. Under sommaren utnyttjades inte 23 betalda platser. Infjärden Landfästet skadades av isen på våren. I övrigt inga skador. Många båtar låg hela vintern på strandkanten och vi har haft svårt att få reda på vilka ägarna är. Det var mycket illa med förtöjningarna i Infjärden. Ett flertal bojstenar kunde lyftas med bara händerna. Förankringslinor och kättingar som var undermåliga och dåligt spända. Mindre än hälften av platserna användes under sommaren trots att det var kö för att få plats på våren. Planerad verksamhet Renovering av träsargarna på främst C-bryggorna. Genomgång av övriga bryggor. Det finns fortfarande några omärkta bojar som kommer att flyttas bort. Alla som inte använt sin bryggplats kommer att kontaktas, några har inte använt platsen på två år. Förtöjningskontrollen kommer att genomföras även under sommaren För förtöjningsbeskrivning se matrikeln eller anslag på anslagstavlan. Total budgeterad kostnad för 2009 beräknas till ca kr. Arrende Vi vill åter informera om att det avtal vi har med Rådmanby Samfällighetsförening gäller samtliga medlemmar i Nabbo Samfällighetsförening. Enligt detta avtal gäller bland annat följande: Det är inte tillåtet att anlägga svajplats på egen hand, utanför det av NBS arrenderade området Det är inte tillåtet att lägga båtar och jollar vid Rådmanbys grönområde vid badplatsen Båtupptagnings-/sjösättningsplatsen vid samma område får endast användas vår och höst, i övrigt vid undantagsfall Vid jolleplatsen får ingen vinterförvaring förekomma av vare sig båtar, jollar eller annan utrustning. Platsen skall vara helt utrymd 15 oktober till 15 april Styrelsen står gärna till tjänst med information om vilka regler som gäller. Försäkringar Bojflotten är försäkrad hos If. Hamnanläggningarna saknar sedan 1998 försäkringsskydd då det sades upp av Svenska Sjö. Inget försäkringsbolag är villig att teckna en försäkring som täcker skada orsakad naturen, t ex storm. Medlemskap Nabbo Båtsällskap är anslutet till Roslagens Båtförbund, vilket ger medlemmarna möjlighet att teckna båtförsäkring hos Svenska Sjö.

8 Nabbo GA:4 Väg Underhåll Underhållsarbeten är utförda efter behov. Vinterplogning, sandning och reparation av plogblad. Kostnad ca kr. Under sommaren utfördes hyvling, grusning av Storslättsvägen, saltning, lagning av gropar och röjning av vägdiken. Kostnad ca kr. Nabbo GA:5 Vatten Pumpstationerna Vattentankarna vid Borstelvägens och Infjärdsvägens södra pumphus har rengjorts i samband med sommarvattenpåsläpp och vinteravtappning. Upprustningen av pumphusen enligt tidigare beslut pågår. Som exempel kan nämnas: Samtliga pumphus har försetts med pumpstyrning för att förhindra för stora uttag av vatten och torrpumpning av borrhål i samband med läckage eller otillåten vattenanvändning som t.ex. vattning eller påfyllning av badbassänger. Ytterbelysning har monterats på pumphusen vid Hummelviksvägen, Infjärdsvägen Norra och Södra samt Borstelvägen. I vissa pumphus har arbeten utförts såsom nya apparatskåp, justering av elinstallationer och rörinstallationer, lagning av inre väggar samt byte av gammal radiator. Vattenledningar Läckage har förekommit och åtgärdats vid Brudvägen, Nabbovägen, Ida Stares väg, Infjärdsvägen och Tegelugnsvägens. Ledningen till vattenposten Tegelugnsvägen 10 har reparerats. Provtagning Provtagning av vattenkvaliteten har utförts 2 juli på sex olika ställen i vattennätet. Proverna har efter analys av Eurofins befunnits tjänliga enligt SLV FS 2001:30. Övrigt Samtliga pumphus har besiktigats utvändigt och bör under 2009 tvättas och målas. Dessa arbeten kan med fördel utföras av ungdomar om ungdomsarbeten kommer att arrangeras även 2009.

9 Ekonomi NSF:s tillgångar har nu placerats på räntebärande konton och detta har gett en intäkt på 6007 kr för NSF:s räkenskaper har lagts in i ett bokföringsprogram från Wisma och en dator som NSF äger för att göra bokföringen självständig från funktionärernas privata datorer. Se bilaga 1 för preliminär resultat- och balansräkning för 2008 samt budget för Styrelsen föreslår att 2008 års vinst kr balanseras till tidigare års resultat. Avgifter Föreslagna avgifter för 2009: Nabbo GA:3 Mark 790 kr - röjningsavgift 200 kr Nabbo GA:4 Väg 400 kr Nabbo GA:5 Vatten 500 kr Nabbo Båtsällskap bryggplats Hummelviken 900 kr svajplats Hummelviken 150 kr enbart svajplats Hummelviken 600 kr bryggplats Infjärden 300 kr passivt medlemsskap 150 kr inträdesavgift kr Avgifterna föreslås aviseras enligt följande: Termin 1 i samband med kallelse till årsstämma Termin 2 i september Båtsällskapets avgifter i september Mark + Väg + Vatten kr, betalas senast 31 maj kr, betalas senast 31 okt. Avgifter enligt ovan betalas senast 31 okt. Se bilaga 2 för debiteringslängd. Stockholm 31 mars 2009 Magnus Beiron Alf Bjälnes Torbjörn Fransson Gunnar Hallberg Göran Jansson Kjell Schmidt Susanne Svensk

10 Bilaga 1: Preliminär resultat- och balansräkning för 2008 samt budget för 2009 Resultaträkning Budget 2009 Intäkter Medlemsavgifter Statsbidrag Räntor Ers. trädfällning Röjningsavgift Öresutjämning -4 Summa intäkter Kostnader Marksektionen Badplatser Underhåll Ängsmark Dikning Stängsel Röjning Summa marksektionen Vägsektionen Vattensektionen Försäkring pumphus Nabbo båtsällskap Bryggor Arrende Roslagens båtförbund Diverse ränta,amortering Försäkring båt Summa NBS Administration Arvode (inkl. sociala kostn.) Oförutsett Avsättning fonder Summa kostnader Resultat Balansräkning 31 dec dec Tillgångar Kassa 0 0 Bank Postgiro Fordringar Fastigheter Skulder & eget kapital Reservfond Fond mark Fond väg Fond vatten Fond bryggor Skulder Balanserat överskott Årets resultat

11 Bilaga 2: Debiteringslängd Gemensamhets- Anläggning Nabbo GA:3 Mark Nabbo GA:4 Väg Nabbo GA:5 Vatten Avgift termin 1 vår 510 kr 0 kr 390 kr Betalas senast 31 maj Avgift termin 2 höst 280 kr 400 kr 110 kr Betalas senast 15 november Röjningsavgift 200 kr - - Betalas senast 15 november Not. 1 Avgift per andel och år 990 kr 400 kr 500 kr Antal fastigheter 256 st 262 st 240 st Total utdebitering kr kr kr Not. 1: Röjningsavgiften ovan avräknas mot fordran för arbetsinsats vid NSF röjdagar. Fastighetsägare eller dess representat som gör en arbetsinsats vid NSF röjdagar betalar = 790 kr som årsavgift för en andel i Nabbo GA:3 Mark. Observera att debiterade belopp som inte betalats efter en påminnelse kommer att överlämnas till kronofogden för indrivning ur medlemmens fastighet. Fastighetsägare och andelstal i gemensamhetsanläggningar per fastighet Den kompletta debiteringslängden med fastighetsägare och andelstal kommer att läggas fram för årsstämman och biläggas protokollet från denna.

12 Bilaga 3: Motioner Motion angående avgifter till mark, väg, vatten och bryggplatser. För att spara på arbete och portoavgifter föreslår vi att faktura och kallelse från Nabbo Samfällighetsförening kommer: 1. En gång per år med samtliga avgifter tillsammans med kallelse till årsmötet. 2. Faktura och kallelse kommer med E-post till de som anmält sin E-postadress till styrelsen. 3. Båtplatsavgiften betalas i förskott på våren samtidigt som mark, väg och vatten. Inger och Gunnar Abrahamsson Storslättsvägen 17 Styrelsens förslag Att minska administrativt arbete och portokostnader är i grunden ett vällovligt förslag. En övergång till elektronisk post, för de som så önskar är bra. Det finns dock välgrundade anledningar till att debiteringen sker vid två tillfällen under året. Ett i samband med kallelsen till årsstämman och ett på hösten. Det är årstämman som bestämmer hur stora avgifterna skall vara och innan den har gått av stapeln så vet ingen hur mycket som ska faktureras. Genom att dela upp debiteringen på två tillfällen kan en första debitering göras för att få in en stor del av de pengar som behövs för årets utgifter och en andra debitering som kan anpassas till årsstämmans beslut. Anledningen till att debitera båtplatserna på hösten är att det är först då som vi har den slutliga båtplatslistan inklusive de som tillkommit under sommaren. Båtplatserna skulle kunna debiteras i maj när båtplatslistorna är färdiga men innan dess sker en hel del förändringar som gör det svårt att debitera redan i samband med kallelsen till årstämman. Medlemmarna har till 15 april på sig att inkomma med önskemål. Om vi debiterar före sommaren så måste en uppföljande debitering ske efter sommaren. En fördel med att fakturera före sommaren är att vi kan frigöra de platser som inte betalas till de som står på kö för plats. Förslag till beslut: 1. NSF övergår till utskick av årstämmekallelse, debiteringar och matrikel per elektronisk post till de fastighetsägare som så önskar. Övergången villkoras av att NSF:s bokföringsprogram klarar utskick av elektroniska fakturor och att dessa är godkända ur juridisk synvinkel för debitering av samfällighetsavgifter. 2. Debiteringen av samfällighetsavgifterna vid två tillfällen per år bibehålls. 3. Båtplatsavgifterna debiteras före sommaren med en uppföljande debitering för de förändringar som sedan sker under båtsäsongen.

13 Ändringsanmälan medlemsregister Anmäl snarast ändringar skriftligen till Nabbo Samfällighetsförening! För medlemsregisteransvarig, se listan över kontaktpersoner. Vi vill ha namn och adress till ägare, eller kontaktperson som representerar en ägargrupp, av fastighet som vi kommer att tillsända kallelse till årsstämma, faktura på avgifter mm. Vi vill även ha namn på alla ägare av fastigheten samt deras respektive andel. Adress Nabbo Fastighet Datum för ändring Ny ägare/adress Föregående ägare/adress Namn Adress bostad Postadress Tel Nabbo Tel bostad Mobiltelefon E-post Uppgiftslämnare - Tel - E-post Ägarlista Andel Namn Skicka hela sidan till medlemsregisteransvarig enligt listan över kontaktpersoner.

14

15 Ändringsanmälan båtplatser Anmäl önskemål om ändring av båtplatser före 15 april inför kommande båtsäsong. För ansvarig för båtplatserna se listan över kontaktpersoner. Datum Namn Adress Nabbo Fastighet Tel Nabbo Tel bostad Mobiltelefon E-post Adress bostad Postadress Båtmodell och bredd Önskemål Om du inte längre vill ha någon båtplats alls så kan det vara lämpligt att bli passiv medlem. Då behöver inte du eller en kommande fastighetsägare betala ny inträdesavgift till båtsällskapet om ni vill ha en båtplats igen. Den årliga avgiften för passivt medlemsskap är låg jämfört med en bryggplats. Skicka hela sidan till båtplatsansvarig enligt listan över kontaktpersoner.

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 2008 En tidskrift för alla Ljungskogenbor OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 23 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 1 juli Vägföreningen årsmöte kl 18.00

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 2007 En tidskrift för alla Ljungskogenbor 1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 25 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelsen har under året haft följande

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

V Å L A R Ö 1967-2008

V Å L A R Ö 1967-2008 valarohistorik 1967-2008.doc 2008-07-14 1 (6) V Å L A R Ö 1967-2008 40-årsjubileum Efter genomgång av protokoll och verksamhetsberättelser har nedanstående historik tagits fram. Därtill har redaktören

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer