Nabbo Samfällighetsförening Org. nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337"

Transkript

1 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl i Gräddö bygdegård Välkomna till vårpyssel i hamnarna i Hummelviken och Infjärden Nabbo Båtsällskap hälsar alla medlemmar välkomna till vårpyssel i hamnarna i Hummelviken och Infjärden. Lördag 23 maj 2009 kl Samling vid boden i Hummelviken respektive bryggan i Infjärden. Arrangemanget avslutas sedvanligt med förfriskningar! O.V.T. Datum för höströjning Årets röjdagar är lördagarna 12 och 26 september Medlemsregistret Meddela snarast Nabbo Samfällighetsförening när du byter adress eller säljer din fastighet. Vi får många utskick i retur och det är dyrt att spåra nya adresser och ägare. NSF nås inte av några adressändringar eller ägarbyten per automatik. Kontaktperson: Susanne Svensk tel: , adress: Borstelvägen 3, Gräddö. Spara på vatten! Inför säsongen påminner vi än en gång om vikten av att spara på vattnet så att vi inte får saltvatten i brunnarna. Vattnet får absolut inte användas till badbassänger eller liknande. Pumpstationerna är numera försedda med automatik som slår ifrån pumpen om en långvarig vattenavtappning görs. Detta är ett skydd mot läckage och för att undvika att pumpa borrhålet torrt men det reagerar även mot storförbrukare som påfyllning av badbassäng. Årets matrikel Som vanligt kommer årets matrikel att delas ut i brevlådorna på Nabbo. Den kommer att innehålla medlemsförteckning, båtplatsförteckning, samfällighetens regler, lista på aktuella kontaktpersoner samt protokollet från årsstämman. Ungdomsarbeten NSF vill få kontakt med ungdomar som är intresserade av att arbeta med t.ex. vassröjning vid badstränderna och enklare målningsarbeten under sommarsäsongen. Ta redan nu kontakt med NSF:s ordförande.

2

3 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma Lördag 9 maj 2009 kl i Gräddö bygdegård. Föredragningslista 1. Stämman öppnas 2. Föredragningslistans godkännande 3. Årsstämmans stadgeenliga utlysande 4. Val av ordförande för stämman 5. Val av sekreterare för stämman 6. Val av justerare tillika rösträknare 7. Fastställande av röstlängd 8. Redovisning av det gångna verksamhetsåret a. Styrelsens redovisningshandlingar b. Revisionsberättelse c. Fastställande av balansräkning och disposition av uppkommet resultat d. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 9. Ersättning till styrelse och revisorer 10. Styrelsens förslag till budget och medlemsavgifter 11. Val av styrelse a. ordförande (1 år) b. övriga styrelseledamöter (3 st 2 år) c. styrelsesuppleanter (4 st 1 år) 12. Val av två hamnkaptener och en båtplatsansvarig 13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 14. Val av valberedning 15. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor Inga 16. Motioner (bilaga 3) Debitering av avgifter 17. Övriga frågor Kontaktpersoner midsommarfirande 2009 Midsommarfirande Specifika frågor för Nabbo båtsällskaps medlemmar 19. Meddelande om var stämmoprotokollet hålles tillgängligt 20. Stämmans avslutande 21. Frågestund Fullmakt för att vid Nabbo Samfällighetsförenings årsstämma 9 maj 2009 föra min talan och utöva min rösträtt. Ta med till årsstämman. Högst två medlemmar får företrädas av samma ombud. Datum Nabboadress Namnteckning Namnförtydligande

4

5 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr Verksamhetsberättelse för år 2008 Styrelse och funktionärer Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Mark Ledamot Väg Ledamot Vatten Ledamot Nabbo Båtsällskap Hamnkapten Båtplatsansvarig Suppleanter Revisorer Revisor suppl. Valberedning Alf Bjälnes Torbjörn Fransson Susanne Svensk Kjell Schmidt Göran Jansson Gunnar Hallberg Magnus Beiron Magnus Beiron Dan Hallgren Bengt Sköld Carl-Eric Ericsson Åke Hagberg Marianne Lundqvist Bengt Sköld Hans Castwall Berith Pers Borit Elfvengren Monika Rittberg Thomas Oscarsson Margareta Sjöström Dan Strömberg Årsstämma och styrelsemöten Föreningens ordinarie årsstämma hölls den 26 april 2008 och 43 medlemmar var närvarande. Styrelsen har haft tre traditionella möten, tre protokollförda telefonmöten och har dessutom löpande stämt av flera frågor via elektronisk post. Styrelsen har tagit fram en verksamhetsbeskrivning med definierade ansvar för respektive funktionär. Nabbo GA:3 Mark Stängslingsarbete Under året, framför allt under våren, utfördes omfattande åtgärder för att förbättra stängslingen söder om Nabbo by. Taggtrådsstängslet har ersatts med elektriskt stängsel som är ofarligt men kan vara obehagligt att ta i. Det är området där vi på sommaren har en koflock som håller området öppet. Sedan jordbruket upphörde i början av 60-talet har den öppna karaktären bibehållits med hjälp av kor. Det har efter hand under åren klagats mer och mer på att korna rymt ur hagarna. 2,5 kilometer staket dvs 7,5 km taggtråd samlades in. Dåliga stolpar ersattes. 7 nya grindar installerades. Marken kring staketet röjdes för att grenar, sly och gräs inte skulle beröra tråden. Ca 5 km blanktråd sattes upp. Två gånger under sommaren röjdes det under tråden med röjsåg för att hålla undan grässtrån och sly som växt in i tråden och sänkte spänningen. Den nya stängslingen har fungerat bra och inga kor rymde under året. Vi kan nu se fram mot att det fortsätter att vara öppen mark i vårt område med hjälp av korna som håller efter sly och gräs på det naturligaste och miljövänligaste sättet.

6 Under kostnaden för stängsling kom även tre dagars röjning av jolleängen där 40 träd togs bort och utsikten återställdes till vad den var i början av 70-talet. Uppläggningsställningar för småbåtar har även satts upp. Skogsmarker och röjdagar Under hösten beställdes nedtagning av några kvällssolskymmande träd i skogen mellan Hoppets väg och Gräddövägen. Entreprenören fällde dock många fler träd än vi kommit överens om och hänvisade till att de var rötangripna vilket även var fallet med några, men inte alla som fälldes. Samma entreprenör var också ombedd att fälla några träd bakom Hummelviksvägen och vid Hummelviksbadet. Även här fälldes mycket mer än vi överenskommit. Till skillnad från de andra platserna, så verkar de berörda som tillfrågats tämligen nöjda. Den stora katastrofen skedde vid Brudvägen. Vi hade begärt att få bort tre träd. Två jättelika aspar som blåst ner och lutade sig mot skogen bakom och en stor gran som hotade ett hus. Givetvis var entreprenören tvungen att ta ner ett antal träd för att komma åt med sin maskin. Arbetsplatsen inspekterades när det arbetet var gjort. Vi tyckte nog att han tagit lite onödigt mycket för att vända sin maskin och åka ut med den. Men det var acceptabelt. När vi återkom nästa vecka hade han fällt nästan hela skogen. Vi är inte nöjda med den ersättning vi fått och processen fortsätter. Under röjdagarna den 13 och 27 september röjdes området bakom Hummelviksbadet. Stigen mellan hoppets väg och Gräddövägen röjdes så att den åter är gångbar. En röjning av fortsättningen på Gamla vägen där den passerar Minkgärdet har utförts. Viss röjning efter skogsskövlingen vid Brudvägen har utförts. Ett igenväxt stamdike rensades från sly och småträd likaså det motstående diket bakom Storslättsvägen 27. Det stamdike som slutar vid Infjärden i kohagen längst ner rensades. Även vid Infärdsbadet rensades från sly. Badplatserna Två lass sand, om vardera tio kubikmeter, har lagts ut vid båda baden. Flera medlemmar har under sommaren krattat undan uppdriven tång och skräp vid Hummelsviksbadet. Hagmarker och grönområden Ett trettiotal kor och kalvar har med gott resultat betat i våra hagar. Byte till elstängsel har skett enligt punkten stängslingsarbete ovan. Traktorklippning av ängar och hagar har utförts av Reekab i enlighet med avtal. Nabbo Båtsällskap Sektion av Nabbo GA:3 Mark Medlemsantal Båtsällskapet har haft 126 medlemmar, varav 40 passiva. Hamnarna Hummelviken Omplaceringen av bryggpontonerna har fungerat väl. Bussningarna på 12-meters pontonerna har spänts. Landfästet på A-bryggan har förlängts och kättingen har tyngts ner så att den inte tar i bojflotten vid lågvatten. Förtöjningskontroll av båtar NBS genomförde en omfattande kontroll av båtförtöjningarna. Många båtar var väl förtöjda men alltför många fick anmärkning. De flesta medlemmarna åtgärdade bristerna omedelbart men ett mindre antal struntade i felen. Tre båtägare som struntade i förtöjningsanmärkningarna förorsakade senare under sommaren skador på bryggor och sina egna båtar när det stormade. Det har även framkommit att för lätt bojsten fortfarande förekommer. Det är absolut förbjudet att använda s.k P-ringar eftersom djupet är för stort och botten för hård. Det finns fortfarande bojar som inte ligger mitt för nummerplåten.

7 Erfarenheterna från förtöjningskontrollen har visat att den verkligen behövs och gör nytta. Förbättringarna som gjordes efter kontrollen medförde att brygg- och båtskador undveks. Några har framfört att förtöjningskontrollen varit alltför drakonisk. NBS har ett stort ansvar att kontrollera att förtöjningarna är tillräckligt bra. Medlemmarna är mycket välkomna med synpunkter på förtöjningsreglerna men den strikta tillsynen kommer att fortsätta. Hummelvikens utsatta läge ger inte utrymme för slapphänthet med dåliga förtöjningar. Ett antal felplacerade och kvarliggande bojar från avflyttade flyttades till tidigare D-bryggornas område. Under sommaren utnyttjades inte 23 betalda platser. Infjärden Landfästet skadades av isen på våren. I övrigt inga skador. Många båtar låg hela vintern på strandkanten och vi har haft svårt att få reda på vilka ägarna är. Det var mycket illa med förtöjningarna i Infjärden. Ett flertal bojstenar kunde lyftas med bara händerna. Förankringslinor och kättingar som var undermåliga och dåligt spända. Mindre än hälften av platserna användes under sommaren trots att det var kö för att få plats på våren. Planerad verksamhet Renovering av träsargarna på främst C-bryggorna. Genomgång av övriga bryggor. Det finns fortfarande några omärkta bojar som kommer att flyttas bort. Alla som inte använt sin bryggplats kommer att kontaktas, några har inte använt platsen på två år. Förtöjningskontrollen kommer att genomföras även under sommaren För förtöjningsbeskrivning se matrikeln eller anslag på anslagstavlan. Total budgeterad kostnad för 2009 beräknas till ca kr. Arrende Vi vill åter informera om att det avtal vi har med Rådmanby Samfällighetsförening gäller samtliga medlemmar i Nabbo Samfällighetsförening. Enligt detta avtal gäller bland annat följande: Det är inte tillåtet att anlägga svajplats på egen hand, utanför det av NBS arrenderade området Det är inte tillåtet att lägga båtar och jollar vid Rådmanbys grönområde vid badplatsen Båtupptagnings-/sjösättningsplatsen vid samma område får endast användas vår och höst, i övrigt vid undantagsfall Vid jolleplatsen får ingen vinterförvaring förekomma av vare sig båtar, jollar eller annan utrustning. Platsen skall vara helt utrymd 15 oktober till 15 april Styrelsen står gärna till tjänst med information om vilka regler som gäller. Försäkringar Bojflotten är försäkrad hos If. Hamnanläggningarna saknar sedan 1998 försäkringsskydd då det sades upp av Svenska Sjö. Inget försäkringsbolag är villig att teckna en försäkring som täcker skada orsakad naturen, t ex storm. Medlemskap Nabbo Båtsällskap är anslutet till Roslagens Båtförbund, vilket ger medlemmarna möjlighet att teckna båtförsäkring hos Svenska Sjö.

8 Nabbo GA:4 Väg Underhåll Underhållsarbeten är utförda efter behov. Vinterplogning, sandning och reparation av plogblad. Kostnad ca kr. Under sommaren utfördes hyvling, grusning av Storslättsvägen, saltning, lagning av gropar och röjning av vägdiken. Kostnad ca kr. Nabbo GA:5 Vatten Pumpstationerna Vattentankarna vid Borstelvägens och Infjärdsvägens södra pumphus har rengjorts i samband med sommarvattenpåsläpp och vinteravtappning. Upprustningen av pumphusen enligt tidigare beslut pågår. Som exempel kan nämnas: Samtliga pumphus har försetts med pumpstyrning för att förhindra för stora uttag av vatten och torrpumpning av borrhål i samband med läckage eller otillåten vattenanvändning som t.ex. vattning eller påfyllning av badbassänger. Ytterbelysning har monterats på pumphusen vid Hummelviksvägen, Infjärdsvägen Norra och Södra samt Borstelvägen. I vissa pumphus har arbeten utförts såsom nya apparatskåp, justering av elinstallationer och rörinstallationer, lagning av inre väggar samt byte av gammal radiator. Vattenledningar Läckage har förekommit och åtgärdats vid Brudvägen, Nabbovägen, Ida Stares väg, Infjärdsvägen och Tegelugnsvägens. Ledningen till vattenposten Tegelugnsvägen 10 har reparerats. Provtagning Provtagning av vattenkvaliteten har utförts 2 juli på sex olika ställen i vattennätet. Proverna har efter analys av Eurofins befunnits tjänliga enligt SLV FS 2001:30. Övrigt Samtliga pumphus har besiktigats utvändigt och bör under 2009 tvättas och målas. Dessa arbeten kan med fördel utföras av ungdomar om ungdomsarbeten kommer att arrangeras även 2009.

9 Ekonomi NSF:s tillgångar har nu placerats på räntebärande konton och detta har gett en intäkt på 6007 kr för NSF:s räkenskaper har lagts in i ett bokföringsprogram från Wisma och en dator som NSF äger för att göra bokföringen självständig från funktionärernas privata datorer. Se bilaga 1 för preliminär resultat- och balansräkning för 2008 samt budget för Styrelsen föreslår att 2008 års vinst kr balanseras till tidigare års resultat. Avgifter Föreslagna avgifter för 2009: Nabbo GA:3 Mark 790 kr - röjningsavgift 200 kr Nabbo GA:4 Väg 400 kr Nabbo GA:5 Vatten 500 kr Nabbo Båtsällskap bryggplats Hummelviken 900 kr svajplats Hummelviken 150 kr enbart svajplats Hummelviken 600 kr bryggplats Infjärden 300 kr passivt medlemsskap 150 kr inträdesavgift kr Avgifterna föreslås aviseras enligt följande: Termin 1 i samband med kallelse till årsstämma Termin 2 i september Båtsällskapets avgifter i september Mark + Väg + Vatten kr, betalas senast 31 maj kr, betalas senast 31 okt. Avgifter enligt ovan betalas senast 31 okt. Se bilaga 2 för debiteringslängd. Stockholm 31 mars 2009 Magnus Beiron Alf Bjälnes Torbjörn Fransson Gunnar Hallberg Göran Jansson Kjell Schmidt Susanne Svensk

10 Bilaga 1: Preliminär resultat- och balansräkning för 2008 samt budget för 2009 Resultaträkning Budget 2009 Intäkter Medlemsavgifter Statsbidrag Räntor Ers. trädfällning Röjningsavgift Öresutjämning -4 Summa intäkter Kostnader Marksektionen Badplatser Underhåll Ängsmark Dikning Stängsel Röjning Summa marksektionen Vägsektionen Vattensektionen Försäkring pumphus Nabbo båtsällskap Bryggor Arrende Roslagens båtförbund Diverse ränta,amortering Försäkring båt Summa NBS Administration Arvode (inkl. sociala kostn.) Oförutsett Avsättning fonder Summa kostnader Resultat Balansräkning 31 dec dec Tillgångar Kassa 0 0 Bank Postgiro Fordringar Fastigheter Skulder & eget kapital Reservfond Fond mark Fond väg Fond vatten Fond bryggor Skulder Balanserat överskott Årets resultat

11 Bilaga 2: Debiteringslängd Gemensamhets- Anläggning Nabbo GA:3 Mark Nabbo GA:4 Väg Nabbo GA:5 Vatten Avgift termin 1 vår 510 kr 0 kr 390 kr Betalas senast 31 maj Avgift termin 2 höst 280 kr 400 kr 110 kr Betalas senast 15 november Röjningsavgift 200 kr - - Betalas senast 15 november Not. 1 Avgift per andel och år 990 kr 400 kr 500 kr Antal fastigheter 256 st 262 st 240 st Total utdebitering kr kr kr Not. 1: Röjningsavgiften ovan avräknas mot fordran för arbetsinsats vid NSF röjdagar. Fastighetsägare eller dess representat som gör en arbetsinsats vid NSF röjdagar betalar = 790 kr som årsavgift för en andel i Nabbo GA:3 Mark. Observera att debiterade belopp som inte betalats efter en påminnelse kommer att överlämnas till kronofogden för indrivning ur medlemmens fastighet. Fastighetsägare och andelstal i gemensamhetsanläggningar per fastighet Den kompletta debiteringslängden med fastighetsägare och andelstal kommer att läggas fram för årsstämman och biläggas protokollet från denna.

12 Bilaga 3: Motioner Motion angående avgifter till mark, väg, vatten och bryggplatser. För att spara på arbete och portoavgifter föreslår vi att faktura och kallelse från Nabbo Samfällighetsförening kommer: 1. En gång per år med samtliga avgifter tillsammans med kallelse till årsmötet. 2. Faktura och kallelse kommer med E-post till de som anmält sin E-postadress till styrelsen. 3. Båtplatsavgiften betalas i förskott på våren samtidigt som mark, väg och vatten. Inger och Gunnar Abrahamsson Storslättsvägen 17 Styrelsens förslag Att minska administrativt arbete och portokostnader är i grunden ett vällovligt förslag. En övergång till elektronisk post, för de som så önskar är bra. Det finns dock välgrundade anledningar till att debiteringen sker vid två tillfällen under året. Ett i samband med kallelsen till årsstämman och ett på hösten. Det är årstämman som bestämmer hur stora avgifterna skall vara och innan den har gått av stapeln så vet ingen hur mycket som ska faktureras. Genom att dela upp debiteringen på två tillfällen kan en första debitering göras för att få in en stor del av de pengar som behövs för årets utgifter och en andra debitering som kan anpassas till årsstämmans beslut. Anledningen till att debitera båtplatserna på hösten är att det är först då som vi har den slutliga båtplatslistan inklusive de som tillkommit under sommaren. Båtplatserna skulle kunna debiteras i maj när båtplatslistorna är färdiga men innan dess sker en hel del förändringar som gör det svårt att debitera redan i samband med kallelsen till årstämman. Medlemmarna har till 15 april på sig att inkomma med önskemål. Om vi debiterar före sommaren så måste en uppföljande debitering ske efter sommaren. En fördel med att fakturera före sommaren är att vi kan frigöra de platser som inte betalas till de som står på kö för plats. Förslag till beslut: 1. NSF övergår till utskick av årstämmekallelse, debiteringar och matrikel per elektronisk post till de fastighetsägare som så önskar. Övergången villkoras av att NSF:s bokföringsprogram klarar utskick av elektroniska fakturor och att dessa är godkända ur juridisk synvinkel för debitering av samfällighetsavgifter. 2. Debiteringen av samfällighetsavgifterna vid två tillfällen per år bibehålls. 3. Båtplatsavgifterna debiteras före sommaren med en uppföljande debitering för de förändringar som sedan sker under båtsäsongen.

13 Ändringsanmälan medlemsregister Anmäl snarast ändringar skriftligen till Nabbo Samfällighetsförening! För medlemsregisteransvarig, se listan över kontaktpersoner. Vi vill ha namn och adress till ägare, eller kontaktperson som representerar en ägargrupp, av fastighet som vi kommer att tillsända kallelse till årsstämma, faktura på avgifter mm. Vi vill även ha namn på alla ägare av fastigheten samt deras respektive andel. Adress Nabbo Fastighet Datum för ändring Ny ägare/adress Föregående ägare/adress Namn Adress bostad Postadress Tel Nabbo Tel bostad Mobiltelefon E-post Uppgiftslämnare - Tel - E-post Ägarlista Andel Namn Skicka hela sidan till medlemsregisteransvarig enligt listan över kontaktpersoner.

14

15 Ändringsanmälan båtplatser Anmäl önskemål om ändring av båtplatser före 15 april inför kommande båtsäsong. För ansvarig för båtplatserna se listan över kontaktpersoner. Datum Namn Adress Nabbo Fastighet Tel Nabbo Tel bostad Mobiltelefon E-post Adress bostad Postadress Båtmodell och bredd Önskemål Om du inte längre vill ha någon båtplats alls så kan det vara lämpligt att bli passiv medlem. Då behöver inte du eller en kommande fastighetsägare betala ny inträdesavgift till båtsällskapet om ni vill ha en båtplats igen. Den årliga avgiften för passivt medlemsskap är låg jämfört med en bryggplats. Skicka hela sidan till båtplatsansvarig enligt listan över kontaktpersoner.

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2012

Protokoll för årsmöte 2012 1 Protokoll för årsmöte 2012 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 22mars 2012 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: Representanter för 41 fastigheter varav en fullmakt 1. Mötets öppnande Lillian Lagerström

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2010 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478 Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Styrelsen får härmed för verksamhetsåret 2014 avlägga följande årsredovisning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen har framtagits enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen

Läs mer

Ordinarie årsmöte 2014

Ordinarie årsmöte 2014 Dagordning: Ordinarie årsmöte 2014 TID: 2013-09-11 (torsdag) kl 19.00 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare

Läs mer

Kolviks samfallighetsforening

Kolviks samfallighetsforening Kolviks samfallighetsforening Protokoll fran arsmote 2009 Plats: Stora Hemmestaskolans matsal Tid: Sondagen den 15 februari 2009 kl. 10.00 Motets oppnande Ordforande Lars Ahlenfalk halsade alia valkomna

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013. KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013. Årsmöte äger rum i matsalen i Brunns skola Idrottshallen, Ingarö

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 INNEHÅLL 1. Förvaltningsberättelse 2. Föreningsstämma 3. Styrelse 4. Räkenskapsår

Läs mer

Protokoll årsstämma 2010 Husarö Östergårds Samfällighetsförening

Protokoll årsstämma 2010 Husarö Östergårds Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2010 Husarö Östergårds Samfällighetsförening Mötet öppnas 14:00, den 24 april 2010. Plats: Bystugan på Husarö. Närvarande medlemmar, enligt närvarolista: Anders Magnusson Ola Svensson

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Godkännande

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING STADGAR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Slottshagens Tomtägareförening, ideell förening. 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Måndag 29 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag till dagordning:

Läs mer

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Härmed inbjuds du till ordinarie föreningsstämma i. Tid: Lördagen den 2016-05-28 kl 10.00 Plats: Adamssons Loge - Hallebäcksvägen. Med förhoppning om en god uppslutning,

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00. Närvarande: 88 deltagare.

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA BERGSJÖPLATÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetslokalen 2015-03-25 kl.1900 OBSERVERA!!! Om ni är två ägare till Er fastighet och endast en ägare kan komma till årsstämman, måste

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Årsstämma torsdagen den 27 maj 2010 kl 18.30 i Tekniska nämndhusets hörsal, Flemminggatan 4, Stockholm Närvarande se bilaga 1. Öppnande Ordföranden Åke Amundin förklarade

Läs mer

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18.

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18. Kallelse Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma Tid: 213 24/4-212 Klockan 18.3 Plats: BRF Brunnsängens gårdshus Innehåll: Dagordning Resultat

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

Mollösunds samfällighetsförening

Mollösunds samfällighetsförening 1 Mollösunds samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 14 juli 2012 kl. 15 16.15. Plats: Änggården, Mollösund. Antal närvarande: 14 delägarfastigheter var företrädda

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Resarö Vägförening 2011-02-28

Resarö Vägförening 2011-02-28 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndag 28 mars 2011 kl 19.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

Kågnäsvägens samfällighetsförening kallar till föreningsstämma i Klemensnäs Folkets Hus 2013-04-25 kl 19.00

Kågnäsvägens samfällighetsförening kallar till föreningsstämma i Klemensnäs Folkets Hus 2013-04-25 kl 19.00 Kågnäsvägens samfällighetsförening kallar till föreningsstämma i Klemensnäs Folkets Hus 2013-04-25 kl 19.00 Ärenden 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2013-06-13 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 13 juli 2013 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år)

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) Bilaga 4 Gallring av skog Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) 1. Småskalig röjning i område efter område. Varje område får komma överens om att man vill få

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Hans Rosén från Lantmäteriet informerade om förslaget till det nya anläggningsbeslutet för Årsta Havsbad.

Hans Rosén från Lantmäteriet informerade om förslaget till det nya anläggningsbeslutet för Årsta Havsbad. Sid1(5) Hans Rosén från Lantmäteriet informerade om förslaget till det nya anläggningsbeslutet för Årsta Havsbad. Ordförande Bo Hellberg öppnade mötet. 1 Stämmans behöriga utlysande Då handlingarna skickades

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening Protokoll fört vid Årsstämma 2015 2016 med Fågelsudds Samfällighetsförening Datum: 2016-07-24 Mötesplats: Slakmöre Bygdegård 1 Mötets öppnande Samfällighetens ordförande Anders Elowson hälsar alla närvarande

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Uthammar Udds Samfällighetsförening

Uthammar Udds Samfällighetsförening Uthammar Udds Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 9 juli 2016 kl 10.00 i Smedjan Uthammar. Närvarande enligt deltagarlista (bilaga 1) 1 Ordförande Karl-Åge Skansberg

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Nordrevikens Samfällighetsförening Plats: Närvarande: 1. Mötets öppnande och stadgeenliga utlysande

Protokoll fört vid årsmöte i Nordrevikens Samfällighetsförening Plats: Närvarande: 1. Mötets öppnande och stadgeenliga utlysande Protokoll fört vid årsmöte i Nordrevikens Samfällighetsförening 2009-03-09 Plats: Sjöbacken Hotell & Konferens Närvarande: se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande och stadgeenliga utlysande Föreningens

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

Årsmöte 2015 Söderskogens Båtsällskap

Årsmöte 2015 Söderskogens Båtsällskap Årsmöte 2015 Söderskogens Båtsällskap 2015-04-12 kl. 10.00 Tid: 2015-04-12 kl. 10.00 Plats: Föreningslokalen, Söderskogens badplats Närvarande: ca 25 medlemmar 1. Mötet öppnades. Styrelsens sekreterare

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

STADGAR FÖR WIST FIBER EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR WIST FIBER EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR WIST FIBER EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA Föreningens namn är Wist Fiber Ekonomisk Förening 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 1. Styrelse Sedan ordinarie årsstämma i mars 2007 har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

Södermöja Samfällighetsförening

Södermöja Samfällighetsförening Årsredovisning rör räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultat- och Balansräkning Noter Budget Revisionsberättelse.. Förvaltningsberättelse 2013 Styrelse under året har

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18.

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18. Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 20 april 2013. 1 Stämman öppnas Stämman öppnades av Samfällighetsföreningens ordförande Anders Ekman som hälsade

Läs mer